Page 1

DOCENTENBROCHURE

DOCE NTE N B ROCH U R E


DOCENTENBROCHURE

Inhoud # Voorwoord .................................................................................................................................................................................. 3 # Opleidingsbedrijf Groep Syntra West ........................................................................................................................... 4 # vzw Syntra West .......................................................................................................................................................................5 # Docent bij Syntra West vzw .............................................................................................................................................. 10 # Didactische ondersteuning van onze docenten .................................................................................................... 12 # Praktische organisatie van onze opleidingen ......................................................................................................... 14 # Veiligheid ................................................................................................................................................................................ 20 # Evaluatie van opleidingen .............................................................................................................................................. 23 # Contactgegevens ................................................................................................................................................................. 24

2


VOORWOORD Docenten en trainers zijn de belangrijkste partners van ons opleidingsbedrijf. Zonder u kunnen wij onze activiteiten en missie niet realiseren. Uw kennis en expertise vormen de solide basis om het beoogde eindresultaat, een tevreden klant, te bereiken. Onze organisatie onderscheidt zich door zijn ondernemende karakter en praktijkgerichtheid. Daarom zetten we vakmensen in die de praktijk op een boeiende manier kunnen overbrengen aan een groep gemotiveerde cursisten. Deze informatiebrochure is een praktische leidraad om onze organisatie, werking en activiteiten beter te leren kennen. Een nuttig instrument ter ondersteuning van uw lesopdracht zodat u uw rol als ambassadeur van Syntra West met overtuiging kan vervullen. Het Syntra West-team

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

3


4

SYNTRA WEST VZW

• Ondernemerschapstrajecten • Voltijdse dagopleidingen • Leertijd werkplekleren

• Starters (ondernemers en medewerkers) • Ambitieuze jongeren • Leertijd

Beroepsvervolmakingen

SKILLIANT CVBA

• Competentiemgt & personeelsadvies

• Open bedrijfsopleidingen • Bedrijfsopl. op maat

Bedrijven van klein bedrijf tot beursgenoteerd

• Open opleidingen • Maatopleidingen

Overheid en non-profit

GROEP SYNTRA WEST

PORTILOG CVBA

• Open opleidingen • Maatopleidingen • Toegepast op haven, logistiek, douane

Logistieke en havenbedrijven

Organisatie

Merk

Wat

Voor wie

DOCENTENBROCHURE

OPLEIDINGSBEDRIJF GROEP SYNTRA WEST


VZW SYNTRA WEST • De vzw Syntra West organiseert langlopende opleidingen voor ambitieuze jongeren, ondernemers en hun medewerkers. Dit zijn de ondernemerschapstrajecten, voltijdse dagopleidingen en opleidingen leertijd die voornamelijk binnen de provincie West-Vlaanderen doorgaan. • De cvba Skilliant overkoepelt onze merken SBM, Escala en Syntra West . Waarbij SBM en Escala zich richten tot bedrijven en non- en social profit. De gespecialiseerde open trainingen en maattrajecten (opleiding en/of begeleiding) gaan door in heel België, binnen elk vakgebied en voor elke functie (van op de werkvloer tot het hoogste kader). • De cvba Portilog biedt havengebonden en logistieke opleidingen aan.

Groepswerk docentenopleiding basis didactiek

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

5


DOCENTENBROCHURE

MISSIE Onze missie luidt: opleiden tot meer en beter ondernemen. Syntra West verzeker t en bevorder t een k waliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmark tgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het leerproces van de cursist staat volledig in functie van de directe en concrete toepasbaarheid op de werkvloer, om beter te functioneren en te groeien in de concrete beroepsrealiteit. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de cursist, de docent en Syntra West. Door geactualiseerde competentieontwikkeling worden kennis, kunde en houding, dankzij intensief praktijkleren, geïntegreerd tot krachtige competenties. In een activerende leeromgeving stimuleren en motiveren we onze cursisten uitdrukkelijk voor ondernemerschap én voor ondernemingszin. In het kort zijn dit de vier begrippen die de Syntra-opleidingen uniek maken: • Praktijkgerichtheid • Competentiegerichtheid • Arbeidsmarktgerichtheid • Kwaliteitsgerichtheid

SITUERING Syntra West telt zes campussen in West-Vlaanderen: Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne.

Oostende Brugge

Veurne Roeselare Ieper

6

Kortrijk


SOORTEN OPLEIDINGEN ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN In de opleidingen binnen een ondernemerschapstraject van Syntra West krijgen volwassenen (vanaf 18 jaar) een goede basis om een zaak te starten, zich als zelfstandige te vestigen of een nieuw beroep aan te leren. De lessen vinden meestal ‘s avonds plaats en duren 1 tot 3 jaar. Is het een modulaire opleiding, dan kan de cursist zelf het leertraject samenstellen en bepaalt de cursist hierdoor zelf hoe snel de modules op elkaar volgen. Wanneer cursisten de beroepsgerichte vorming met succes hebben doorlopen, krijgen zij een getuigschrift dat erkend wordt door de Vlaamse overheid. Slagen ze ook voor de cursus bedrijfsbeheer, dan krijgen ze een erkend diploma waarmee ze meteen aan de slag kunnen als zelfstandig ondernemer.

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN (VDO) Volwassenen kunnen naast ondernemerschapstrajecten ook terecht bij Syntra West voor een voltijdse dagopleiding (min. 3 volle dagen per week). In essentie wordt in beide soorten opleidingen dezelfde inhoud gegeven, maar bij voltijdse dagopleidingen gebeurt dit dan op een kortere periode (meestal op 1 jaar) en overdag. Ongeveer 80% van onze cursisten in deze opleidingen zijn tussen 18 en 24 jaar oud. Gedurende het cursusjaar wordt er aandacht besteed aan de competenties die eigen zijn aan het aangeleerde beroep. Cursisten, docenten en stagementoren beoordelen de competenties via een onlinetool COMET. Tussenin bieden alle betrokken partijen persoonlijke ondersteuning zodat de cursist een positieve groei kan doormaken.

DUALE ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN Er bestaan ook voltijdse dagopleidingen die duaal ingericht worden. Deze bestaan uit zowel het klassieke campusleren als werkplekleren. De cursisten leren ongeveer 60% van de beroepscompetenties op de werkvloer. Concreet betekent dit dat de cursist meer dan de helft van de totale opleidingstijd bij een kwalitatief leerbedrijf opgeleid wordt.

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

7


DOCENTENBROCHURE

LEERTIJD Niet iedereen is gemaakt voor de schoolbanken. Cursisten tussen 15 en 25 jaar die staan te popelen om aan de slag te gaan kunnen terecht in de Leertijd. Hierbij volgen de jongeren minimum één dag per week les in Syntra West (zowel beroepstechnische vakken als maatschappijgerichte vakken). De overige dagen leren ze de kneepjes van het vak bij een patroon. Wie deze opleiding met succes doorloopt krijgt een diploma secundair onderwijs. Enkele typische beroepen waarin met leercontracten gewerkt wordt: brood- en banketbakker, kapper, carrosseriehersteller, elektricien,…

VERVOLMAKINGEN Vervolmakingscursussen houden de kennis up-to-date en doen de ondernemer of medewerker nog sterker staan. Het gaat om kortlopende opleidingen die één of ander specifiek onderdeel binnen een beroep of functie behandelt. De meeste beroepsvervolmakingen vallen onder het merk Syntra, de overige vervolmakingen onder de merken SBM of Escala. De docenten die opleiding geven in de vervolmakingen, verwijzen we graag door naar de docentenbrochure van SBM en Escala.

GOOD TO KNOW • Ons projectbureau zorgt voor ondersteuning in innovatie dankzij samenwerking met binnen-en buitenlandse partners. Jaarlijks sturen we enkele docenten naar het buitenland om daar ervaringen en kennis op te doen of te delen. Meer informatie: http://projectbureau.syntrawest.be/ • Onze organisatie is ISO en Qfor gecertificeerd. Door deze externe kwaliteitsevaluatie en -certificatie bent u zeker van onze professionele aanpak. • Wij zijn ook erkend voor het gebruik van de KMO-portefeuille. Hierdoor kunnen ondernemers tot 40% besparen op de opleidingskost. • Ondernemerschapstrajecten waarvoor men educatief verlof kan aanvragen komen in aanmerking voor betaling met werknemercheques indien de cursist niet hooggeschoold is. • Wij werken in professionele partnerships nauw samen met sectorfondsen, beroepsorganisaties, overheden en interprofessionele organisaties.

8


SYNTRA VLAANDEREN EN HET SYNTRA-NETWERK Wat is de relatie tussen Syntra West, Syntra Vlaanderen en de andere Syntra? Syntra Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap van de overheid met als doel meer en sterker ondernemen in Vlaanderen te stimuleren via opleidingen, vormingen of andere initiatieven. Concreet wil dat zeggen dat zij zorgen voor een achterliggend kader, de certificering en financiering van de Syntraopleidingen. Curricula worden door hen goedgekeurd en gecontroleerd op de correcte toepassing ervan. Syntra West en de andere Syntra uit het Syntra-netwerk (Antwerpen - Vlaams Brabant, Brussel, Limburg en Midden-Vlaanderen) volgen de gemaakte afspraken en organiseren opleidingen, vormingen of andere initiatieven om ondernemerschap te stimuleren. Vaak werken de Syntra samen voor o.a. grote projecten rond duaal leren of het maken van nieuwe curricula. Het zijn echter andere organisaties met vaak een andere structuur en leidinggevenden.

UW CONTACTPERSONEN BIJ SYNTRA WEST • Cursusbegeleider:: biedt administratieve, praktische en operationele ondersteuning. Er is op elke campus een cursusbegeleider aangesteld voor uw opleidingen. • Opleidingsmanager:: vertaalt de curricula in concrete opleidingen en volgt de opleiding van begin tot eind op, samen met de cursusbegeleider. • Leercoach:: biedt ondersteuning aan cursisten met leerproblemen. Op elke campus is een leercoach aangesteld. • Docentencoach:: biedt didactische en pedagogische ondersteuning aan docenten, op vraag. De concrete contactgegevens kunt u vinden op uw uitnodigingsmail en op het docentenplatform bij uw opleidingen.

ENKELE CIJFERS • Op jaarbasis organiseert de groep Syntra West ongeveer 8500 opleidingen waarvan 2800 opleidingen bij het merk Syntra West. • Wij doen beroep op meer dan 1000 Syntra West docenten en tellen 158 enthousiaste medewerkers. • Jaarlijks trainen we bij Syntra West ongeveer 30.000 cursisten. In de groep Syntra West zijn dat er zelfs 63.000. ISO 9001: 2015 gecertificeerd

9


DOCENTENBROCHURE

DOCENT BIJ SYNTRA WEST VZW STATUUT EN CONTRACT De docent is tewerkgesteld als bediende met een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, gekoppeld aan een uurrooster. De arbeidsovereenkomst is geldig voor opleidingen die van overheidswege erkend en gesubsidieerd worden: leertijd en ondernemerschapstrajecten. Op deze opleidingen, en dus ook op de docenten die deze opleidingen geven en verzorgen, wordt zowel door Syntra Vlaanderen als door Syntra West nauwkeurig controle en toezicht gehouden. Syntra Vlaanderen betaalt de nettolonen maandelijks uit via een sociaal secretariaat dat zorgt voor de afhouding van RSZ- en werkgeversbijdragen. De docent dient dus zelf geen RSZ-bijdragen te betalen. Het honorarium is vastgelegd door de overheid en wordt geĂŻndexeerd.

Begeleiding van docent binnenschrijnwerk 10


ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN • Bezorg uw arbeidsovereenkomst en eventuele bijlagen ondertekend terug aan Syntra West vóór aanvang van uw eerste les. • Meld elke wijziging van uw persoonlijke gegevens (adres, gezinstoestand, werksituatie, rekeningnummer) aan de hand van een officiële docentensteekkaart. Indien u ook les geeft in een andere campus, zorg er dan voor dat u overal dezelfde gegevens doorgeeft. • Vul de lesagenda in voor aanvang van de les want dit kan bij een eventuele controle worden opgevraagd.

AFWEZIGHEID Een arbeidsovereenkomst is bindend! Kan u echter toch niet aanwezig zijn door ziekte of overmacht, dan vragen wij om tijdig uw contactpersoon te verwittigen zodat wij ten aanzien van onze cursisten het nodige kunnen doen. Indien er geen wissel kan gebeuren, wordt de sessie uitzonderlijk verplaatst in overleg met uw contactpersoon van Syntra West.

VERZEKERING Als docent bij Syntra West bent u voor ongevallen van/naar/op de lesplaats gedek t via de arbeidsongevallenpolis van Syntra West.

ZWANGERSCHAPSVERLOF Docenten die in de loop van hun arbeidsovereenkomst in zwangerschapsverlof gaan, bezorgen binnen de 3 maanden een medisch getuigschrift aan hun contactpersoon voor onze centrale docentenadministratie. Op deze manier kunnen zij via hun ziekenfonds aanspraak maken op een vervangingsinkomen voor de lessen die zij niet meer kunnen geven en behouden zij hun sociale rechten. Voor meer uitleg hierover kan u terecht bij uw opleidingsmanager.

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

11


DOCENTENBROCHURE

DIDACTISCHE ONDERSTEUNING VAN ONZE DOCENTEN VERWACHTINGEN VAN SYNTRA WEST We kiezen ervoor om geen uniforme methodiek op te leggen. We raden aan om een leervorm te gebruiken die aangepast is aan de leerinhoud, de doelgroep en de doelstelling van de opleiding. De specifi eke rol van een docent binnen Syntra West is beschreven in het competentieprofi el voor docenten. Samengevat staat het volgende in het competentieprofiel: 1. U bent ondernemend. Als zelfstandige of als werknemer bent u elke dag bezig met het vak waarover u les geeft. 2. U hebt meer goesting om je cursisten het vak aan te leren vanuit de praktijk dan vanuit de boeken. 3. U vindt dat opleiden verder gaat dan 3u presenteren aan het bord. 4. U stimuleert het groepsgevoel. 5. U houdt tijdens de hele opleiding rekening met elke cursist. 6. U gebruikt een passende cursus. 7. U kan digitale vaardigheden inzetten ter ondersteuning van uw lesgeven. 8. U bent een teamplayer op de campus en met je collega’s. 9. Blijven groeien is voor u een evidentie. Vraag het competentieprofiel aan uw opleidingsmanager. U vindt het ook terug op het docentenplatform.

SYNTRACADEMY EN DOCENTENBUDGET Kwaliteitsverbetering van onze opleidingen is een non stop uitdaging. Binnen dat kader hebben we de SyntrAcademy opgericht. De SyntrAcademy voor docenten omvat alle docentenopleidingen zoals basis didactiek, differentiëren, evalueren, activerende werkvormen, EHBO en werken met structuur en krachtige beelden. Er is een aanbod voor elke docent dat via mail, de docentennieuwsbrief of het docentenplatform gecommuniceerd wordt. Naast de opleidingen van de SyntrAcademy krijgt u als docent per cursusjaar €200,00 korting op opleidingen die u vrij kan kiezen uit het open aanbod van Syntra West, SBM en Escala. Dit op voorwaarde dat u het cursusjaar voordien les gaf en met uitzondering van grondstoffen en syllabi. Om gebruik te maken van dit budget, dient u zich op de gebruikelijke manier in te schrijven, maar in het commentaarveld op te geven dat u gebruik maakt van uw docentenbudget. 12


DOCENTENCOACH Als ervaringsdeskundige beschikt u over een ruime vakkennis. Het is echter niet vanzelfsprekend uw expertise op een goede manier over te brengen. Met het oog op verdere professionalisering van ons docententeam is een docentencoach aangesteld, waarbij elke docent terecht kan voor pedagogische en didactische ondersteuning. Heeft u vragen omtrent didactiek, bent u op zoek naar tips om uw lesgeven te verbeteren, wilt u iets meer weten omtrent mogelijke werkvormen, mist uw syllabus structuur, ‌ dan kan u steeds zelf contact opnemen met onze docentencoach. Onze docentencoach Stefanie Bostyn is te bereiken op het nummer 050 40 30 84 of via mail stefanie.bostyn@syntrawest.be.

PROEFLESSEN VOOR NIEUWE DOCENTEN Elke nieuwe docent krijgt de mogelijkheid om in het eerste jaar dat hij/zij lesgeeft voor Syntra West deel te nemen aan de proeflessen. De bedoeling is om in kleine groep een kwartier les te geven aan de andere nieuwe docenten en de docentencoach en zo heel wat tips te verzamelen van elkaar. De proeflessen vinden

Schema docentenopleiding

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

13


DOCENTENBROCHURE

plaats in een informele sfeer en dienen louter ter ondersteuning van de nieuwe lesgevers. Wilt u zelf ook deelnemen en heeft u nog geen uitnodiging gekregen? Neem dan contact op met uw opleidingsmanager of de docentencoach Stefanie Bostyn.

DOCENTENNIEUWSBRIEF Elke actieve docent van de Syntra West groep ontvangt 4 keer per jaar (in september, december, maart en juni) een digitale nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste weetjes van didactiek, Syntra West en haar docenten.

DOCENTENPLATFORM Als docent van Syntra West krijgt u toegang tot het platform waar u meer informatie vindt over de organisatie en de opleidingen waarin u les geeft. Daarnaast kunt u het platform ook gebruiken om te communiceren met uw cursisten zoals een forum opstarten, extra oefenmateriaal of beeldmateriaal delen of om werkgroepen op te starten zodat de cursisten in groepjes samen kunnen werken. Het platform kan u tot slot ook gebruiken om te communiceren met de docenten die in dezelfde opleiding lesgeven. Vraag een gedetailleerde handleiding op bij uw cursusbegeleider. De link naar het docentenplatform is http://cp.syntrawest.be. U ontvangt een login en paswoord in de uitnodigingsmail voor aanvang van uw lessen. Bewaar deze dus goed!

14


PRAKTISCHE ORGANISATIE VAN ONZE OPLEIDINGEN DIDACTISCH MATERIAAL In onze theorielokalen is standaard een beamer, whiteboard en internet voorzien. Vraag ander didactisch materiaal (PC, boxen,flipchart, …) minstens 7 dagen voor uw lesopdracht aan uw cursusbegeleider.

SYLLABUS AUTEURSRECHT De docenten zijn juridisch auteur en eigenaar van hun cursusteksten. Indien Syntra West een cursustekst opnieuw wenst te gebruiken (voor een andere cursus of voor een andere docent), dan zal zij hiervoor vooraf de toestemming vragen aan de auteur. Het is niet wettelijk om een cursustekst van een ander (bv. van internet) over te nemen, of fundamentele stukken uit gepubliceerde werken van andere auteurs te kopiëren, te knippen en plakken en uit te delen aan de cursisten, zonder de voorafgaande toestemming te hebben gekregen van de auteur van dit werk. Wat wél kan is - uitsluitend voor didactische doeleinden - in beperkte mate enkele beelden overnemen of korte passages citeren, of een oefening kopiëren uit werken van anderen die publiek gemaakt zijn (b.v. op internet beschikbaar). Maar in dit geval is men verplicht de bron te vermelden (waar men heeft uit geciteerd en naam van de auteur)! In voorafgaand overleg met de opleidingsmanager, kan een docent ook opteren voor het gebruik van een in de handel verkrijgbaar, gepubliceerd handboek. Syntra West koopt in dit geval het handboek aan en verrekent de aankoopprijs in het inschrijfgeld. Dit is echter de uitzondering omdat het de prijs voor de cursisten aanzienlijk verhoogt.

AANLEVEREN LESMATERIAAL Wij vragen om uw cursustekst 14 dagen voor aanvang van de opleiding digitaal aan te leveren aan de opleidingsmanager zodat de syllabus tijdig beschikbaar is voor de cursist. Voor grote bestanden vragen wij om WeTransfer te gebruiken. WeTransfer is een gratis dienst waarmee u bestanden kan doorsturen tot 2 GB.

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

15


DOCENTENBROCHURE

Ga naar http://www.wetransfer.com. Kies niet voor WeTransfer Plus want dat is de betalende versie, maar voor ‘Verstuur tot 2GB’. Accepteer de algemene voorwaarden en het gebruik van Cookies. Voeg uw bestand(en) , een of meerdere mailadressen bij ontvanger, uw mailadres bij verzender en een kort bericht toe. U ontvangt een email dat de bestanden verzonden zijn, en nadien als de bestanden gedownload zijn door de ontvanger.

TIPS VOOR OPMAAK VAN UW SYLLABUS • De syllabi worden standaard recto verso gekopieerd. • Elke syllabus moet een inhoudstafel bevatten. • Zorg dat de inhoud van de syllabus overeenstemt met de afgesproken inhoud. • Een syllabus is nooit definitief ‘af’ dus herwerk het regelmatig. • Besteed de nodige zorg aan taalgebruik en spelling. Vraag aan een derde om na te lezen. We streven naar een uniforme en merkgebonden uitstraling. Daarom vragen wij u om uitsluitend gebruik te maken van de sjablonen in Word en PowerPoint, beschikbaar op het docentenplatform.

OPSTART EN VERLOOP VAN DE OPLEIDING BESLISSING We streven ernaar 2 weken voor aanvang van een opleiding een beslissing te nemen inzake het al dan niet opstarten van de opleiding. In uitzonderlijke gevallen en in combinatie met bijkomende commerciële inspanningen, kan deze beslissing wat later gebeuren.

ADMINISTRATIEVE OPVOLGING In de cursusmap vindt u de nodige info en instructiefiches voor de administratieve opvolging voor de les: • A a n wezi g h e d e n w o r d e n d i g i t a a l a f g e n o m e n w a a r b i j u a l s d o ce n t d e a a n wezi g h e i d v a n d e c u r s i s t d u i d t v i a e e n s c h u i f b a l k . G ewe t t i g d e a f wezi g h e i d ( A R ) w o r d t e n ke l door de cursusbegeleider geduid aan de hand van ingediende at testen! Meld aan de cursist dat ze hun at test mailen of afgeven aan het onthaal t.a.v. de cursusbegeleider. Het opnemen van de aanwezigheden gebeurt NA de pauze zodat cursisten die in de pauze vertrekken niet als aanwezig worden geduid. We vragen uw speciale aandacht om dit correct te laten verlopen. Fouten kunnen financiële gevolgen hebben voor de cursist (educatief verlof, tegemoetkoming

16


sectorfonds,…) en voor Syntra West (subsidiëring)! • De lesagenda wordt digitaal ingevuld om uw lesthema’s op te volgen cfr het curriculum. We vragen hiervoor speciale aandacht omdat dit gecontroleerd wordt bij inspecties van Syntra Vlaanderen • Via de digitale communicatienota docent-campus kan u opmerkingen en technische problemen melden aan de campusmedewerkers of grondstoffen, didactisch materiaal e.d. aanvragen voor de volgende les. • Via de digitale tool kan u eveneens berichten versturen naar collega docenten. • Praktische richtlijnen voor docent: staan ook in deze brochure en de uitnodiging vermeld. • Richtlijnen bij evacuatie en ongeval De cursusmap en de sleutel of badge van het lokaal haalt u voor aanvang van de les af aan het onthaal. Op het projectiescherm bij het onthaal staat de lokaalplanning geprojecteerd.

OPSTART EERSTE LES Bij aanvang van de eerste les zal een medewerker van Syntra West de opleiding inleiden met een welkomstwoord en toelichting over de administratie en het communicatieplatform. Samen met de docent wordt ook het traject met lesinhoud, stage, examens, eindproef... overlopen. Zijn er praktijklessen in de opleiding, dan worden de documenten en afspraken over veiligheid voor aanvang van de 1e praktijkles toegelicht.

LESSENROOSTER - LESUREN Op het communicatieplatform kan u de laatste versie van het lessenrooster raadplegen. Respecteer het begin- en einduur van de lessen. Enkel bij examens kan er afgeweken worden van het einduur.

PAUZE De pauze duurt max. 15 minuten. Spreek met de cursisten af wanneer ze terug in het lokaal verwacht worden. Laat geen cursisten achter in het lokaal en sluit het lokaal af! Een pauze inlassen heeft wel degelijk zijn nut: een moment om ervaringen en ideeën uit te wisselen, contact met andere docenten en medewerkers, toiletbezoek, wat drinken of eten in de cafetaria, een frisse neus ophalen… Daarom vragen we om de pauze niet over te slaan. In sommige campussen is er een pauzeregeling voorzien zodat de bediening in de cafetaria vlot kan verlopen. Er wordt geen drank en eten mee genomen naar het lokaal. Als docent krijgt u trouwens koffie, water en frisdrank aan een voordeeltarief. ISO 9001: 2015 gecertificeerd

17


DOCENTENBROCHURE

EXAMENS Syntra Vlaanderen heeft 3 soorten examenreglementen nl. 1. Voor de cursisten basiskennis bedrijfsbeheer/succesvol ondernemen 2. Voor de cursisten van een lineair ondernemerschapstraject 3. Voor de cursisten van een modulair ondernemerschapstraject U kan de examenreglementen opvragen bij uw contactpersoon of raadplegen op het docentenplatform.

AFNAME EXAMENS In principe worden de examens telkens afgenomen na afloop van een programmaonderdeel. Licht de cursisten tijdig in wanneer en hoe het examen wordt afgenomen, afhankelijk van het curriculum (open of gesloten boek - schriftelijk of mondeling - een SET-proef). Zorg voor een duidelijke vraagstelling. Stuur de opgave 1 week voor het examen door zodat het tijdig kan gekopieerd worden.

CORRECT VERLOOP VAN SCHRIFTELIJKE EXAMENS Examens zijn en blijven een belangrijk aspect van de gecertificeerde opleidingen. Een correct verloop is van groot belang en cursisten verwachten dat alles op een eerlijke manier kan verlopen. Daarom willen we er op aandringen om het toezicht tijdens de examens ernstig te nemen. Hieronder vindt u een paar richtlijnen die het goede verloop kunnen verzekeren: • Laat niet toe om een gsm te gebruiken als rekenmachine. Vermeld dit al in de les voor het examen dat ze een rekenmachine meebrengen. • Vraag aan de cursusbegeleider om het lokaal in examenopstelling te plaatsen bij grote groepen. De tafels worden dan zoveel mogelijk uiteen gezet. Bij kleine groepen stellen we voor om een lege stoel tussen de cursisten te laten zodat er niet kan gespiekt worden. • Vraag aan de cursisten om hun tas met boeken en gsm vooraan te plaatsen. • Gebruik examenpapier van Syntra West en vraag aan de cursisten bij aanvang om naam, vak en datum in te vullen op elk blad. Er is examenpapier met of zonder lijntjes ter beschikking. • Vermeld bij aanvang hoeveel tijd ze maximum krijgen. • Als docent dient u toezicht te houden. Neem plaats waar u de cursisten goed kan zien, dit kan ook achteraan in het leslokaal. Cursisten die zich niet aan de afspraak houden of betrapt worden op spieken, krijgen onmiddellijk een 0 als resultaat. Dit staat ook zo vermeld op het cursistenplatform. 18


EXAMENPUNTEN De examenpunten noteert u op de puntenlijst en bezorgt u maximum 2 weken na het examen ondertekend terug met de ingevulde examens aan de cursusbegeleider. Dit is trouwens het wettelijk termijn voorgeschreven in het examenreglement door Syntra Vlaanderen. Geef de examenpunten tevens digitaal in via het docentenplatform onder de knop ‘opleidingen’ bij ‘resultaten’. Vraag een uitgebreide handleiding aan uw cursusbegeleider. Een van de onderdelen van het examen kan een SET-proef zijn. Deze proef wordt afgenomen met de computer en bestaat uit meerkeuzevragen, opgemaakt door de beroepscommissie van Syntra Vlaanderen. Ook hiervan is een handleiding beschikbaar. De docent deelt na het examen zelf geen examenpunten mee aan de cursisten. Via het communicatieplatform kunnen cursisten vernemen of zij al dan niet geslaagd zijn.

EINDPROEF Elk opleidingstraject wordt afgesloten met een eindproef of monografieverdediging. Tijdens deze eindproef moeten cursisten aan een jury bewijzen dat ze alle kennis en vaardigheden uit hun opleiding daadwerkelijk geïntegreerd hebben. Dit is meteen het hoogste beheersingsniveau dat wij in onze opleidingen nastreven naast weten, inzien en toepassen van de leerstof. De jury wordt samengesteld uit docenten-juryleden en externe vakdeskundigen. Indien cursisten niet slagen voor hun eindproef, moet een omstandige motivatie ingevuld worden waarom de cursist niet geslaagd is. Deze moet ondertekend worden door alle juryleden. Hierbij dienen zoveel als mogelijk de gestelde vragen genoteerd te worden met de (foutieve) antwoorden.

LEERCOACH Merkt u dat een cursist problemen ondervindt om bij te blijven, niet goed kan studeren, moeite heeft met de taal, moeite heeft met basis rekenvaardigheden of moeite heeft met aanpak van taken, eindwerk of monografie? Dan kunt u de cursist doorverwijzen naar de leercoach. Op elke campus is een leercoach aanwezig. U vindt hun contactgegevens terug in de campus zelf op de folders. Voor alle duidelijkheid, een leercoach is niet iemand die extra individuele begeleiding geeft aan eindwerken of de les samen met de cursist herhaalt. Wel geeft de leercoach tips om goed te studeren en helpt bij taalproblemen en basis rekenvaardigheden.

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

19


DOCENTENBROCHURE

VEILIGHEID AANDACHTSPUNTEN BIJ HET VERLATEN VAN HET LOKAAL De docent betreedt het lokaal steeds als eerste en verlaat deze als laatste. Controleer of u alles veilig achterlaat aan de hand van de checklist die in het lokaal uithangt en sluit het lokaal steeds af wanneer u het verlaat. Geef de sleutel of badge af na de opleiding aan het onthaal.

GEBRUIK LOKALEN EN MATERIAAL De docent zorgt er samen met de cursisten voor dat na elke les het lokaal wordt opgeruimd en het materiaal terug op de correcte plaats staat. Afval wordt op de voorziene plaats gedeponeerd, in het lokaal of de gang. Indien nodig wordt er ook geveegd; werk desnoods met een beurtrol. Merkt u bij aankomst onregelmatigheden op, wil dit onmiddellijk melden aan een medewerker van Syntra West. Is er iets defect, breng dan een medewerker van Syntra West op de hoogte. Vermeld hierbij duidelijk over welke machine het gaat (lokaal- en toestelnr.) en wat er juist niet werkt. Noteer het tevens op de machine zelf zodat het duidelijk is voor de volgende gebruiker of technieker.

WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN - VEILIGHEIDSFICHE Afhankelijk van de opleiding, is aangepaste beroepskledij en persoonlijke beschermingsmiddelen vereist tijdens de praktijklessen. Dit wordt vermeld op de veiligheidsfiche die op de 1e (praktijk)lesdag wordt toegelicht en ondertekend door de preventieadviseur, de directeur van Syntra West, de docent en cursist. Deze fiches worden nadien opgeladen op het platform. De docent heeft een voorbeeldfunctie en wordt geacht steeds de werkkledij te dragen die vereist is.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Daarnaast worden de volgende veiligheidsvoorschriften toegelicht op de 1e (praktijk)lesdag door een medewerker van Syntra West en de praktijkdocent: • Atelierreglement: hangt uit in het atelier en is te raadplegen op het communicatieplatform door cursisten en docent 20


• Veiligheidsinstructiekaarten en handleidingen van de machines: op te vragen bij een medewerker van Syntra West • Lijst gevaarlijke producten en symbolen: hangt uit in het atelier In de werkplaatsen zijn enkel de docent en cursisten toegelaten die op dat moment in dat lokaal les volgen. Verlaat de werkplaats niet indien er nog cursisten aanwezig zijn!

PREVENTIE Een docent is een belangrijke schakel in de hiërarchische lijn. Als docent - in het bijzonder van praktijkopleidingen - kan u helpen met het opsporen van risico’s en het opstellen van de veiligheidsinstructies en met het doen naleven ervan. Daarom zal u als praktijkdocent misschien de vraag krijgen om de aanwezige chemische stoff en te inventariseren of hoe die met het meeste risico kunnen vermeden worden. Ook vragen we hulp bij het opstellen of verfijnen van de veiligheidsinstructies van machines en toestellen.

BRANDVEILIGHEID / EHBO In de cursusmap vindt u de richtlijnen bij evacuatie, ongeval of EHBO. Lees dit aandachtig, zeker als nieuwe docent in de campus. In iedere gang en werkplaats zijn er brandbestrijdingsmiddelen en een ontruimingssignaal voorzien. De EHBO-post bevindt zich aan het onthaal of de cafetaria waar eerste hulp door een opgeleide medewerker kan verleend worden. Is het ernstig, dan verwittigen we onmiddellijk de hulpdiensten. Ook docenten kunnen de opleiding EHBO gratis volgen.

VERZEKERING CURSISTEN Syntra West heeft geen “schoolverzekering” voor lichamelijke ongevallen tijdens de lessen in de campussen. Wél heeft Syntra West een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in het geval zij verantwoordelijk zou zijn voor schade veroorzaakt tijdens de opleidingen. Verwijs het slachtoffer altijd door naar een medewerker van Syntra West zodat zij de juiste informatie krijgt.

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

21


DOCENTENBROCHURE

PARKING - PARKEERVERBOD Parkeer enkel op de voorziene parkeerplaatsen en houd de plaatsen vrij die bestemd zijn voor gehandicapten! Wij zijn verplicht om een parkeerverbod op te leggen voor alle toegangs- en circulatiewegen, ook tussen de gebouwen, om in geval van brand of ongeval de evacuatie mogelijk te maken en de brandweer en hulpdiensten toe te laten snel en efficiĂŤnt op te treden.

ROOKVERBOD In alle gebouwen en op het domein geldt vanaf 1/09/18 een algemeen rookverbod in de campussen Brugge, Kortrijk en Roeselare, zowel overdag als ’s avonds. In de andere campussen is er een rookverbod van 6u30 tot 18u30 tijdens de weekdagen.

Bakstrijd

22


EVALUATIE VAN OPLEIDINGEN In het kader van permanente kwaliteitszorg en klantentevredenheid, vragen wij op vastgelegde tijdstippen aan zowel onze cursisten als onze docenten om evaluaties digitaal in te vullen.

DOOR CURSISTEN De evaluatie bevat meerkeuzevragen omtrent de syllabus, de methodiek en de locatie met ruimte om toelichting te geven bij hun score. Afhankelijk van de opleiding krijgen de cursisten 1 of 2 keer per cursusjaar de mogelijkheid om de digitale evaluatie in te vullen,. Het evaluatierapport van uw lessen kan u nadien raadplegen op het docentenplatform. Het beoogde target is 70% in totaal en 60% per onderdeel.

DOOR DOCENTEN Jaarlijks toetsen we de tevredenheid van de docenten via een enquête. In mei ontvangen docenten die min. 12 u les geven een uitnodiging per e-mail om de enquête in te vullen via het docentenplatform. De enquête bestaat uit twee delen: • Campus / lesplaats met vragen omtrent de lokalen, equipering en het onthaal • Sector met vragen over lesinhoud e.d. De resultaten van de enquête worden intern besproken waarna de verbetervoorstellen leiden tot concrete acties. We proberen zo goed als mogelijk de tips op te volgen. De resultaten van deze enquêtes worden ook besproken in docentenvergaderingen.

DOOR MEDEWERKERS In het kader van voortdurende kwaliteitsverbetering, is het mogelijk dat de opleidingsmanager of de docentencoach een les komt bijwonen. Vooral bij nieuwe docenten komt dit wel eens voor. Nadien vindt er steeds een gesprek plaats waarin de medewerker en de docent bekijken wat goed ging en waar nog groei mogelijk is. Zie deze momenten als een kans om te leren en om ook uw eigen standpunten mee te delen met de medewerker.

ISO 9001: 2015 gecertificeerd

23


CONTACTGEGEVENS BRUGGE

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

IEPER

Grachtstraat 13-1A 8900 Ieper

KORTRIJK

Doorniksesteenweg 220 8500 Kortrijk

Industriezone 2 Zandvoordeschorredijkstraat 73 8400 Oostende

ROESELARE

Oostnieuwkerksesteenweg 111 8800 Roeselare

VEURNE

Sint-Idesbaldusstraat 2 8630 Veurne

info@syntrawest.be 078 353 653 tarief lokaal gesprek

www.syntrawest.be De organisatiegegevens in deze folder zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Syntra West vzw is ISO 9001:2014 gecertificeerd v.u. J. De Neve, Spoorwegstraat 14 te 8200 Brugge. Met de steun van:

met de steun van

190227-104 SW Docentenbrochure A5 - v.u. J. De Neve Spoorwegstr. 14 8200 Brugge

OOSTENDE

Profile for groepsyntrawest

Syntra West Docentenbrochure 2019  

Syntra West Docentenbrochure 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded