Page 1

Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be

UPDATE AANGIFTE AANSLAGJAAR 2019 UPDATE AANGIFTE PERSONENBELASTING Met FILIP VANDENBERGHE, adviseur Administratie van Algemene Fiscaliteit, FOD Financiën

PROGRAMMA De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2019 zal opnieuw een aantal wijzigingen bevatten. De reden daartoe is de verdere uitrol van de taxshift en de invoering van een aantal nieuwe fiscale bepalingen die hun oorsprong vinden in recente wetgeving. Zo heeft de regering Michel I n.a.v. het zomerakkoord tevens een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de personenbelasting. Vooreerst is er de verdere invulling van de taxshift van 23.07.2015(1): • een verhoging van het basisbedrag van de belastingvrije som • de belastingschijven worden aangepast waardoor het tarief van 30.% verdwijnt en de 25% en 40%-schijven worden verruimd. Daardoor komt men minder vlug in de schijf van 45% terecht • de forfaitaire kostenschalen voor loontrekkenden worden aangepast waardoor er een éénvormig forfait ontstaat van 30% • de fiscale werkbonus wordt (weliswaar vanaf 1.01.2019) verhoogd

NIEUW Volg nu update PB &

• de federale belastingvoordelen worden opnieuw geïndexeerd Daarnaast zijn er nog heel wat andere fiscale maatregelen die een invloed hebben: • er is de gelijkschakeling ivm de CO² gerelateerde kostenaftrek voor personenwagens met de vennootschapsbelasting met een bijhorende aanpassing van de berekening op gerealiseerde meerwaarden op auto’s

VenB op één dag! Dit kan op campus Brugge en Kortrijk.

• afzonderlijk belaste achterstallen zijn voortaan eveneens mogelijk voor genieters van winsten, baten en bedrijfsleidersbezoldigingen • de invoering van de mobiliteitsvergoeding • de invoering van een winstpremie voor werknemers • achterstallige pensioenen worden belast tegen een gunstiger tarief • de invoering van een kostenforfait voor winstbehalers • de invoering van de effectentaks • aanpassingen en verduidelijkingen omtrent de bestaande kaaimantaks • daling van de tarieven inzake de gerealiseerde stopzettingsmeerwaarden • de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s en éénmanszaken • vrijstelling van de inkomenscompensatievergoedingen voor zelfstandigen die hinder ondervinden bij openbare werken • de invoering van de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) • de nieuwe regeling inzake onbelast bijverdienen voor 1) verenigingswerk 2) occasionele diensten tussen burgers 3) deeleconomie • de uitbreiding van de belastingvermindering voor particulieren die investeren in een groeiende KMO vennootschap • de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 640 euro afkomstig van dividenden • ouders die een adoptieprocedure hebben voltooid kunnen een belastingvermindering bekomen tbv 20% van de gemaakte kosten (max. € 6.150) • de invoering van een federale belastingvermindering voor de minderwaarde op aandelen van private privaks • de invoering van het duaal pensioensparen • de verdubbeling van de Wijninckxbijdrage • nieuwe attesten voor de belastingvermindering inzake woonfiscaliteit • in Vlaanderen worden de PWA-regeling vervangen door wijk-werken Daarnaast schrapt de Vlaamse regering vanaf 1 januari 2019 de belastingvermindering voor de mama-en papalening en de belastingvermindering voor investeerders die een woning voor tenminste 9 jaar verhuren aan een sociale verhuurmaatschappij. Mits tijdige publicatie in het Belgisch Staatsblad kunnen nog volgende wijzigingen worden vermeld: • een nieuwe federale belastingvermindering voor rechtsbijstand tbv 40% (met een maximum aan premies van € 300) • de invoering van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (vanaf 2019) • de invoering van een mobiliteitsbudget (verschil met de mobiliteitsvergoeding) • aanpassing van de berekening van de belastingvermindering op vervangingsinkomsten en pensioenen waardoor vanaf 2019 de pensioenval wegvalt • een verbeterd statuut voor vrijwilligers met uitbreiding van het kostenforfait Tijdens de update wordt per vak van de aangifte op een praktische manier stilgestaan bij de wijzigingen in de aangifte. U ontvangt een naslagwerk met de gepubliceerde wetteksten, circulaires, parlementaire vragen, rulings en de belangrijkste rechtspraak. Daarnaast ontvangt u tevens een uitgebreide powerpoint. (1) Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015)

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers.

PRAKTISCHE GEGEVENS Brugge A (NAMIDDAG)

1 sessie van 14u30-17u30

donderdag 25 april 2019

Brugge B

1 sessie van 18u30-21u30

maandag 20 mei 2019

Gent

1 sessie van 18u30-21u30

maandag 13 mei 2019

Ieper

1 sessie van 18u30-21u30

woensdag 15 mei 2019

Kortrijk A (NAMIDDAG)

1 sessie van 14u30-17u30

dinsdag 7 mei 2019

Kortrijk B

1 sessie van 18u30-21u30

maandag 29 april 2019

Roeselare A

1 sessie van 18u30-21u30

donderdag 2 mei 2019

Roeselare B

1 sessie van 18u30-21u30

dinsdag 11 juni 2019

Sint-Niklaas

1 sessie van 18u30-21u30

donderdag 9 mei 2019

Veurne

1 sessie van 18u30-21u30

dinsdag 30 april 2019

Oostende

1 sessie van 18u30-21u30

woensdag 8 mei 2019

Elke sessie komt in aanmerking voor 3 punten permanente vorming BIBF en IAB.

INSCHRIJVINGSGELD • Update aangifte personenbelasting (1 sessie): € 159 (excl. 21% BTW) • Update aangifte vennootschapsbelasting (1 sessie): € 159 (excl. 21% BTW) • Update aangifte PB en VB (2 sessies) - Voordeeltarief: € 275 (excl. 21% BTW) • Broodjes en syllabi zijn telkens inbegrepen.

Donald Vandenberghe, medezaakvoerder Flamée en Partners en Filip Vandenberghe (met bril), adviseur bij FOD Financiën


Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be

UPDATE AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING Met DONALD VANDENBERGHE, voormalig E.A. Inspecteur directe belastingen, partner Flamée & Partners, lid examencommissie IAB.

De ingrijpende wijzigingen aangebracht in de vennootschapsbelasting door de Programmawet van 25 december 2017 worden over meerdere aanslagjaren uitgerold. Bij het afsluiten van het boekjaar dient met deze gewijzigde elementen rekening gehouden om de aangifte fiscaal te kunnen optimaliseren. Aan de hand van schema’s en voorbeelden krijgt u een overzichtelijke en praktische invulling. Tijdens de uiteenzetting wordt onder meer verwezen naar de ondertussen verschenen administratieve standpunten, parlementaire vragen en rulings over deze Programmawet. We analyseren de maatregelen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2019 en verwijzen ook al naar de aanslagjaren 2020 en 2021. Via een chronologisch overzicht weet u welke wijziging op welk aanslagjaar betrekking heeft en kan u anticiperen op wat nog komt.

PROGRAMMA De veranderingen betreffende het aanslagjaar 2019 zijn veelvuldig en ingrijpend, enkele voorbeelden: • een algemene tariefdaling van de vennootschapsbelasting • de schrapping van het tarief van 0,412% op meerwaarden gerealiseerd door grote vennootschappen • een verhoging van de investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen voor investeringen uitgevoerd tussen 1.01.2018 en 31.12.2019 • de uitbreiding van de fiscale stimuli van de starter-KMO naar de groeibedrijven • de verhoging van de DBI-aftrek van 95% naar 100% • de gewijzigde aanrekening betreffende kapitaalsverminderingen • een verstrengde regeling voor de inschakelingsbedrijven • de berekening van de notionele intrestaftrek op het incrementeel eigen vermogen

NIEUW

• de uitdoving van de investeringsreserve • de aangepaste vrijstelling van meerwaarden op aandelen op basis van de DBI-voorwaarden • de overgangsbepaling uitgestelde taxatie ingevolge tariefdaling om misbruik te vermijden • de invoering van de minimumbezoldiging van € 45.000 voor de bedrijfsleider en de eventuele toepassing van de afzonderlijke aanslag van 5,1% • de invoering van een minimale korf aan belastingen door een nieuwe beperking op de aftrekbewerkingen • de verhoging van het tarief inzake de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen • de minimale aanslagbasis bij niet aangifte verhoogt naar € 34.000 • een fiscale controle waarbij minimaal 10% belastingverhoging werd toegepast zal steeds aanleiding geven tot te betalen belastingen

Volg nu update PB & VenB op één dag! Dit kan op campus Brugge en Kortrijk.

• evolutie van de bezoldigingstheorie versus de aftrekbaarheid van de beroepskosten op basis van artikel 49 WIB92, een arrest Hof van Cassatie verduidelijkt • de aangepaste berekening van het VAA bewoning ter beschikking gesteld door rechtspersonen • … Vanaf het aanslagjaar 2020 wordt dit aangevuld met: • de invoering van een “fiscale consolidatie” • de strijd tegen hybride mismatches • de wijziging van de exit taks en de invoering van de CFC-wetgeving Vanaf het aanslagjaar 2021 rolt de laatste fase van de Programmawet uit: • de verdere tariefdaling van de vennootschapsbelasting • de invoering van de mogelijkheid om belastingvrije reserves in resultaat te nemen tegen een verlaagd tarief • de wijziging van disconto op schulden • het begrip geldlening wordt vervangen door vordering en de hoogte van de rente wordt vastgelegd • de afschaffing van de degressieve afschrijving in de vennootschapsbelasting • de bijzondere aanslag geheime commissielonen wordt niet langer fiscaal aftrekbaar • … U merkt dat van een vereenvoudiging geen sprake is maar de update zal u helpen om nog meer inzicht te krijgen in deze materie.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, boekhoudkundig medewerkers en financials binnen bedrijven.

PRAKTISCHE GEGEVENS Brugge

1 sessie van 18u30-21u30

donderdag 25 april 2019

Gent

1 sessie van 18u30-21u30

maandag 29 april 2019

Veurne

1 sessie van 18u30-21u30

woensdag 15 mei 2019

Kortrijk

1 sessie van 18u30-21u30

dinsdag 7 mei 2019

Roeselare

1 sessie van 18u30-21u30

woensdag 22 mei 2019

Sint-Niklaas

1 sessie van 18u30-21u30

dinsdag 23 april 2019

Ieper

1 sessie van 18u30-21u30

maandag 3 juni 2019

Oostende

1 sessie van 18u30-21u30

dinsdag 28 mei 2019

Elke sessie komt in aanmerking voor 3 punten permanente vorming BIBF en IAB.

INSCHRIJVINGSGELD • Update aangifte personenbelasting (1 sessie): € 159 (excl. 21% BTW) • Update aangifte vennootschapsbelasting (1 sessie): € 159 (excl. 21% BTW) • Update aangifte PB en VB (2 sessies) - Voordeeltarief: € 275 (excl. 21% BTW) • Broodjes en syllabi zijn telkens inbegrepen.

Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om deze updatesessies ook INHOUSE te organiseren. Informeer nu voor dit kant-en-klaar pakket.

MEER INFO? Bel 078/353638, mail Jill Vermeulen, jill.vermeulen@sbm.be of surf naar www.sbm.be.

KMO-Portefeuille Bespaar op uw opleidingskosten. SBM is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen via KMO-portefeuille (www.vlaio.be). Erkenningsnummer: DV.O214464

SBM heeft nog héél wat meer te bieden! Ontdek het ruimere aanbod aan trainingen, coaching, advies, events en netwerkmogelijkheden via www.sbm.be

Samenwerken met SBM betekent financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. U bespaart tot 40% op de opleidings- of advieskost. Ga na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet op www.vlaio.be. Peiler opleidingen: DV.O214464. Peiler advies: DV.A214465. Samenwerken met SBM betekent ook financiële ondersteuning vanuit uw sector. Dankzij de partnerships met een aantal sectorfondsen, beschikt u over bijkomende middelen voor het uitrollen van uw opleidingsinitiatieven.

SBM • Spoorwegstraat 14 • 8200 Brugge - Contact- en registratiecentrum: Tel. 078 35 36 38 • info@sbm.be • www.sbm.be GET IN TOUCH

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

190206-001 SBM PB en VenB vj 19 210-594mm

NIEUW

Profile for groepsyntrawest

SBM Update aangifte aanslagjaar 2019  

SBM Update aangifte aanslagjaar 2019