Page 1

KAKO USPETI DO LETA 2020? Poslovni in druţbeni izzivi sodobnega sveta

HOW TO PROSPER UNTIL 2020? Business and Social Challenges of the Modern World

Celje, 15. maj 2014 PROGRAM KONFERENCE 8.00–8.55

Prihod in prijava udeleţencev

Otvoritev konference 9.00–9.40

Uvodni pozdravi  mag. Bojan Sešel, ravnatelj Višje strokovne šole, Ekonomske šole Celje  dr. Annmarie Gorenc Zoran, prodekanka za izobraţevanje na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, predsednica programskorecenzentskega odbora 3. mednarodne poslovne konference  Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraţevanje  mag. Darja Turk, podţupanja Mestne občine Celje  dr. Dejan Spasić, predsednik sveta Ekonomske fakultete v Nišu  dr. Ţika Stojanović, direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac  dr. Dalibor Miletić, Fakultet za menadţment – Zaječar  dr. Slobodan S. Ţupljanin, Nezavisni univerzitet Banja Luka Povezujeta Špela Terglav in Matija Jošt.

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

1


Plenarni del 9.40–10.15

Sonja Vlašič, direktorica marketinga, INFOTEHNA Skupina d.o.o., Novo mesto Podjetniško razmišljanje – izziv prihodnosti

10.15–11.00 Odmor in razporeditev po sekcijah

11.00–12.50 Predstavitve prispevkov po sekcijah

12.50–13.15 Razprava o prispevkih po sekcijah

Zaključek konference 13.15–13.30

Poročilo o delu in zaključek  vodje posameznih sekcij  mag. Bojan Sešel, ravnatelj Višje strokovne šole, Ekonomske šole Celje

13.45–14.45 Skupno kosilo v gostišču Koper

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

2


Sekcija:

SODOBNI IZZIVI USPEŠNEGA POSLOVANJA V GLOBALNI EKONOMIJI Vodi: Zdenka Grlica

11.00–11.10 dr. Sreten Ćuzović, dr. Svetlana Sokolov – Mladenović Kvalitet - izazov trgovinskom menadţmentu u globalnom okruţenju Quality - challenge of trade management in a global environment 11.10–11.20 dr. Petar Veselinović, dr. Đorđe Ćuzović Globalizacija kao pokretač novih ekonomskih odnosa The globalization as a driver of the new economic relations 11.20–11.30 dr. Slobodan S. Ţupljanin, dr. Zoran Kalinić Izazovi ekonomskog razvoja u uslovima globalnih promjena The challenges of economic development in the conditions of global change 11.30–11.40 Mateja Bačič, dr. Hana Šuster Erjavec Analiza dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za nadaljnje izobraţevanje in izbiro izobraţevalne organizacije The analysis of factors influencing the decision to pursue education and the choice of educational institutions 11.40–11.50

Karmen Grudnik Sočasno inţenirstvo kot strategija razvoja izdelkov Simultaneous engineering as a strategy of product development

11.50–12.00

dr. Hana Šuster Erjavec Posledice monopolizacije trga za druţbeno blaginjo Consequences of market monopolisation on social welfare

12.00–12.10

Aleksandra Kropin Elektronska zemljiška knjiga v času globalizacije E-land register in the time of globalization

12.10–12.20

mag. Borut Retelj Športni uspehi kot slovenska blagovna znamka (s prepoznavnostjo proti stečajem) Sports achievements as a slovenian trademark (recognisability as a remedy for bankruptcy)

12.20–12.30

Jana Novak, mag. posl. ved, dr. Hana Šuster Erjavec Dobra večjezična komunikacija – ključ do uspeha A sophisticated bilingual communication – the key to success

12.30–12.40

dr. Branko Škafar Poslovni model BESORC (business exellence and social resposibility company) Business model BESORC (Business Excellence and social resposibility company)

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

3


12.40–12.50

Zdenka Grlica Zahodni Balkan – trţna niša slovenskega terciarnega izobraţevanja? Western Balkan as a market niche of Slovenian tertiary education?

Sekcija:

IZZIVI IN USPEHI FINANČNEGA, RAČUNOVODSKEGA IN DAVČNEGA POSLOVANJA Vodi: mag. Marjana Leva Bukovnik

11.00–11.10

mag. Metka Galič Kako zavarovati in izterjati plačilo terjatev do kupcev? How to protect and recover payment of accounts receivable?

11.10–11.20

dr. Milena Marjanović, dr. Ivan Mihailović Informaciona osnova u funkciji strateškog odlučivanja Informational basis in the function of strategic decision-making

11.20–11.30

Dragan Stojanović, M.Sc., Ognjen Dimitrijević, M.Sc. Aplikativnost metode istorijske simulacije kao metode merenja i upravljanja trţišnim rizikom na finansijkom trţištu Republike Srbije Applicability of the method of historical simulation as a method of measuring and managing market risk in the financial market of the Republic of Serbia

11.30–11.40

dr. Dejan Spasić, dr. Ksenija Denčić-Mihajlov Merenje nivoa obelodanjivanja obaveznih finansijskih informacija – razvoj modela i neki empirijski rezultati Measurement of the level of mandatory financial information disclosures development of the model and some empirical results

11.40–11.50

dr. Daniel Blab, Maja Stojanović, M.Sc. Na putu ka integrisanom izveštavanju On the road to integrated reporting

11.50–12.00

Mateja Gorenc Rast spletnih nakupov iz drugih drţav članic EU The growth of online purchases from other EU member states

12.00–12.10

mag. Tatjana Kolenc Pomen uvedbe nove izmenjave podatkov o beleţenju in obračunavanju zdravstvenih storitev The significance of the imposement of the new exchange of data about the tracking and invoicing of health services

12.10–12.20

mag. Janja Razgoršek, Silva Ledinek Zmagoviti pohod spletnih trgovin The winning march of on-line shops

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

4


12.20–12.30

Marija Lekše, Blaţena Košmerl Forenzično računovodstvo – da ali ne? Forensic accounting – yes or no?

12.30–12.40 Simona Novak Izzivi za računovodsko stroko v Sloveniji Challenges for the accounting profession in Slovenia

12.40–12.50

mag. Marjana Leva Bukovnik Analiza različnih oblik dela s finančnega in davčnega vidika Analysis of the various forms of work with financial and tax aspects

Sekcija:

TURIZEM PRIHODNOSTI Vodi: mag. Jadranka Prodnik

11.00–11.10

dr. Ţika Stojanović Ponuda i traţnja turističkih usluga u uslovima globalne ekonomske krize Tourist services offer and demand in global crisis conditions

11.10–11.20

Marko Ivartnik Slovenska turistična ekolokomotiva Slovenian touristic ecolocomotive

11.20–11.30

Helena Muha Kulturna identiteta Celja Cultural identity of Celje

11.30–11.40

Janez Turnšek Oblikovanje integralnega turističnega proizvoda in trţenje turistične destinacije na primeru Obsotelja in hrvaškega Zagorja The forming of integral tourist product and marketing of tourist destination in the Obsotelje area and Croatian Zagorje

11.40–11.50

Tjaša Veber Stajnko Knjiţna kavarna ali kavarniška knjigarna – utopija ali realnost? Literary café or bookstore café – utopia or reality?

11.50–12.00

mag. Tatjana Dolinšek, Ksenija David Statistična analiza sekundarnih podatkov na primeru panoge turizma Statistical analysis of secondary data in the case of tourism industry

12.00–12.10

Sabina Jug Turizem prihodnosti v Sloveniji Future of tourism in Slovenia

12.10–12.20

Nives Pek Skrb za okolje kot dodana vrednost Care for the environment as value-added

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

5


12.20–12.30

dr. Drago Papler, Tomaţ Levstek Druţbeni izziv ekologije in trajnostnega razvoja z izrabo deponijskega plina Societal challenge of ecology and sustainable development through the use of landfill gas

12.30–12.40 Silvija Tintor Jezikovni kampi kot obogatitev turistične ponudbe v Sloveniji Language camps as enrichment of tourism offer in Slovenia 12.40–12.50

Sekcija:

mag. Jadranka Prodnik Podjetniške kompetence in nagnjenost k podjetniški aktivnosti Entrepreneurs competences and tendency for involvement in entrepreneurship

DRUŢBENI IZZIVI DO LETA 2020 Vodi: mag. Anton Vorina

11.00–11.10

dr. Sneţana Urošević Upravljanje ljudskim resursima i znanjem kao doprinos organizacionim performansama i privrednom razvoju Human resource management and knowledge as a contribution to organizational performance and economic development

11.10–11.20

mag. Štefka Gorenak Druţbena odgovornost podjetja in vidiki poročanja Corporate social responsibility and reporting aspects

11.20–11.30

M.Sc. Miloš Stojanović, M.Sc. Milica Cvetković Uspeh dolarizacije kao monetarnog reţima u Ekvadoru The success of dollarization as a monetary regime in Ecuador

11.30–11.40

dr. Dalibor Miletić, dr. Vladimir Mićić Socijalni izazovi Srbije do 2020. godine – smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje Social challenges Serbia to 2020 - poverty reduction and social inclusion

11.40–11.50

Jelena Stanojević, M.Sc., Dori Pavloska – Gjorjieska, PhD Uticaj političkih ciklusa na kretanje ključnih makroekonomskih varijabli – primer Srbije The influence of political cycles on the movement of the key macroeconomic variables – example of Serbia

11.50–12.00

Marta Belič, Sonja Smolar Promocija zdravja na delovnem mestu – naloţba za prihodnost Health promotion at workplace – investment for the future

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

6


12.00–12.10

mag. Samo Kramer Obvladovanje problemov kot gonilna sila podjetništva Mastering the problems as the driving force of entrepreneurship

12.10–12.20

Sonja Kukman, Liljana Vovk Da ne bo iskanje prve zaposlitve skok v neznano: priprava študentov na vstop na trg delovne sile Looking for a job should not be a leap into the unknown: preparing students to enter the labour market

12.20–12.30

dr. Drago Papler Zanesljivo delovanje sončnih elektrarn v luči druţbenih izzivov trajnostnega razvoja Reliable operation of solar power plants in the light of the societal challenges of sustainable development

12.30–12.40

mag. Maja Rozman Izzivi, ovire in ključne smernice za delo pri poučevanju odraslih in brezposelnih oseb Challenges, obstacles and key guidelines for working in teaching adults and the unemployed

12.40–12.50

mag. Anton Vorina, Ana Michelle Stipič Zadovoljni in zvesti kupci – temelj uspešnega poslovanja v trgovinah Satisfied and loyal customers - the basis of a successful business in stores

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

7

Program konference  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you