Page 1

S SVETOVNEGA TURISTIČNEGA TRGA •TRENDI DO LETA 2024 • TUR!ZEM • 5

Thomson napoveduje, kaj bo obvladovalo svetovni turistični trg tja do leta 2024 Britanski organizator potovanj Thomson je nedavno angaæiral ekipo najrazliËnejπih strokovnjakov - od poznavalcev demografskih trendov pa do hotelskih arhitektov - in jim naloæil nalogo, da se poigrajo z raziskovanjem vseh mogoËih trendov, ki bodo oblikovali potovanja v prihodnosti oziroma tja do leta 2024. Vse to seveda z namenom, da bi se Thomson lahko kar najbolj prilagodil hitro se spreminjajoËemu trgu in (p)ostal vodilni na tem podroËju. Rezultati raziskave so se dotaknili najrazliËnejπih problemov in podroËij, katerim bo turistiËna in potovalna industrija v prihodnosti morala posveËati vse veË pozornosti. V nadaljevanju povzemamo glavne ugotovitve.

PoËitnice prihodnosti • VeË potovanj v oddaljene destinacije, ki si jih bomo lahko privoπËili zaradi ugodne cene. • Kriæarke bodo postali plavajoËi centri zabave, samo kriæarjenje pa bo postalo bolj dostopno. • Qatar bo postal novi Kanarski otoki, Ljubljana nova Praga, Slovaπka nova Nova Zelandija, Brazilija pa naslednja nova masovna turistiËna destinacija. • Kitajska in ≈svilnata pot« - kamor se najprej podajo popotniki z nahrbtniki, kmalu sledijo mnoæice turistov.

Vsi odhajamo v oddaljene destinacije na (poletne) poËitnice... Svet postaja vse manjπi, zato Ëez 20 let praktiËno ne bo nobenih omejitev veË. Lahko bomo πli dlje in hitreje. To bo med drugim do leta 2024 omogoËil razvoj Cosmoplane, naslednika Concorda. Strokovnjaki napovedujejo, da bodo ljudje leteli za konec tedna v New York za 50 funtov in se odpravili na tedenske poËitnice v Avstralijo za 99 funtov. Æe zdaj je zaznati velik razcvet πtiridnevnih kratkih oddihov, ki se poveËujejo po 10-odstotni letni stopnji, v prihodnosti pa se bo ta rast πe okrepila. Potovanja ob podaljπanih vikendih in to v prekooceanske destinacije, kot so Rio, Moskva in Cape Town, bodo praktiËno postala norma. Nizkocenovni leti ne bodo veË omejeni na krajπe relacije, zaradi Ëesar bodo destinacije, na primer na Bliænjem Vzhodu in v Juæni Ameriki, postale cenejπe in tako bolj dostopne.

Kriæarjenje za vsakogar ©tevilo Britancev, ki se odloËa za kriæarjenja, bi se naj do leta 2024 potrojilo oziroma poveËalo z milijona v letu 2003 na tri milijone. Kriæarjenja bodo vse pogosteje opcija tudi za najstnike in pa mlade, stare 20 do 30 let. Kriæarke bodo postale plavajoËi zabaviπËni centri, s sofisticiranimi πportnimi vsebinami, tematskimi parki, koncertnimi halami in igrami virtualne resniËnosti. Vse, kar sicer ljudje radi poËnejo v vsakdanjem æivljenju, ne glede na obseg, bo mogoËe najti na krovu. Kriæarke, prilagojene ciljni skupini druæin, bodo kot plavajoËi parki, z umetelno oblikovanimi bazeni in rastlinjem in voænjami s skuterji okoli ladje. Med potovanjem do destinacije boste lahko na podvodnih kriæarkah odkrivali skrivnosti oceanskih globin. Kriæarjenja se bodo znebila pridiha formalnosti in togih pravil, predvsem pa bodo postala bolj dostopna. »ez dvajset let je celo mogoËe, da si bodo gostje lahko sami kuhali v svojih kabinah, nakupovali v supermarketih na krovu, oblaËenje za veËerjo pa bo tako postala preteklost.

Pssst... Na plaæi smo Z nadaljnjim neustavljivim pohodom tehnologije si bomo v prihodnosti æeleli predvsem veË miru. Ko bomo na poËitnicah, si bomo Ëisto preprosto zaæeleli, da pobegnemo pred mobilnimi telefoni. Thomsonovi strokovnjaki so napovedali, da bo Ëez dvajset let povsem normalno, da bodo kot posledica tega nastajale na primer plaæe, kjer bodo mobilniki prepovedani. Plaæe bodo kategorizirane kot ≈tihe plaæe«, ≈plaæe za zabavo«, ≈plaæe za druæine« ≈aktivne plaæe«, ponudba pa bo povsem prilagojena posamezni ciljni skupini.

ResniËna poËitniπka izkuπnja V prihodnjih letih bo mogoËe zaznati velik porast v spremljanju in izvajanju πportov na poËitnicah in to predvsem manj znanih, ne toliko mnoæiËnih πportov, kot so na primer rodeo v Las Vegasu, surfarski izleti na Havajih, deskarska prvenstva v Koloradu. ©e posebej pa bo naslednjih dvajset let prineslo velik porast v povpraπevanju po adrenalinskih πportih in æelji po resniËni izkuπnji, kot so na primer opazovanje kitov in plavanje z delfini. Doæivetja bodo vse bolj del poËitniπkih paketov, turisti pa bodo nenehno iskali nekaj novega, πe neodkritega. Sprostitvene poËitnice, ki vkljuËujejo jogo, ponudbo spa centrov in ponudbo ajurvede, bodo postale zelo popularne.

Destinacije prihodnosti Qatar bi naj postal najbolj iskana in priljubljena destinacija v naslednjih dvajsetih letih, ki jo bo v svoje programe vkljuËevalo veË kot 50 organizatorjev potovanj. Samo πtevilo britanskih turistov bi se naj v petih letih podeseterilo iz zdajπnjih 150.000 na 1,5 milijona, do leta 2024 pa πe znatno preseglo to πtevilko. Z le pet urami leta bi lahko ta bliænjevzhodna destinacija postala novi Kanarski otoki. Njihova vlada æe naËrtuje obseæna vlaganja v promocijo na britanskem trgu in pa v izgradnjo kapacitet, specializiranih za druæine. Ljubljana in drugi kraji in destinacije v Slovenije, na Hrvaπkem in v »rni Gori bodo privlaËile novo generacijo, ki se ne spominja konfliktov v stari Jugoslaviji. Kraji in mesta, za katere je nekdaj sliπalo le malo ljudi, bodo postali ≈in«. Dostop bo z nizkocenovnimi prevozniki laæji in cenejπi. Thomson poroËa, da bodo popotniki, ki iπËejo novo Prago, lahko kombinirali oglede, odliËno hrano in smuËanje v prelepem kraju le uro voænje iz Avstrije in Italije. Slovaπka pa bi naj z vstopom v EU postala bliænja zamenjava Nove Zelandije in πe posebej pritegnila ljubitelje adrenalinskih πportov, pa tudi privræence turizma dobrega poËutja. Brazilija bi lahko postala nova mnoæiËna destinacija, ki ima vse za popolne poËitnice, za kar pa bodo potrebne investicije v infrastrukturo in razvoj hotelov. Kirgistan in Turkmenistan sta dve centralnoazijski dræavi,

ki bodo pritegnile novo generacijo, ki sledi stopnjam prednikov po ≈svilnati poti«. Kitajska, ki je zdaj æe na petem mestu po πtevilu svetovnih popotnikov, bo z nadaljnjim odpiranjem in laæjim dostopom pritegnila πtevilne nove popotnike. »ez dvajset let bi naj postala najbolj obiskana destinacija na svetu.

Druæbeni trendi prihodnosti • VeË samskih ljudi in manj otrok. • Vedno bolj staro prebivalstvo (pri Ëemer bodo ljudje nad 50 let mislili in se obnaπali kot da bi bili mlajπi). • Imeli bomo drugaËna in veËja priËakovanja od poËitnic. • Iskali bomo poËitnice, ki bodo bolj individualne in ne bodo razumljene kot neosebni paketi za vse in vsakogar. • Preden se bomo odpravili na poËitnice, si bomo izbrano destinacijo virtualno ogledali. • Kot bolj informirani, osveπËeni in iznajdljivi turisti bomo zahtevali viπjo kakovost storitev.

Narod samskih Z naraπËajoËim πtevilom samskih ljudi se bodo potovanja morala prilagoditi temu trendu, za potrebe in æelje samskih ljudi bo potrebno biti precej bolje poskrbljeno. Samski popotniki bodo priËakovali prijazno, preprosto in zelo osebno storitev, na kratke poËitnice bodo odhajali veËkrat na leto, na daljπe pa enkrat. Zaradi velike zaposlenosti in pomanjkanja Ëasa bodo priËakovali pakete, ki bodo v celoti poskrbeli za vse. Dodatek za enoposteljno sobo bo postal preteklost.

Stari 60, mladi za 40 V dvajsetih letih tega tisoËletja bo generacija nad 50 po πtevilu prehitela mlade. Ljudje v πestdesetih letih bodo postali πtiridesetletniki in bodo iznajdljivi, mladostni, aktivni, predvsem pa bodo veliko potovali. Iskali bodo poËitnice, ki bodo kar najbolj ustrezale njihovemu aktivnemu æivljenju, pri Ëemer bodo zelo dobro informirani in bodo natanËno vedeli, kaj hoËejo od poËitnic. Organizatorji potovanj bodo vse bolj segmentirali ta trg, saj se bodo hoteli Ëimbolj pribliæati potrebam te tretje generacije.

Individualno, individualno, individualno Populacija prihodnosti bo vse bolj individualizirana, mobilna in svobodna v svoji izbiri. Od ponudnikov potovanj bo priËakovala, da natanËno izpolni njihova posebna individualna priËakovanja, le-ti pa se bodo odzvali z visoko segmentirano, specializirano in prilagojeno ponudbo, ki bo temeljila na visoki kakovosti in individualnem pristopu.

Hotel prihodnosti • Prenosen hotel, ki se seli po svetu. • Hoteli bodo imeli vgrajene posebne sisteme za odpadke. • Hoteli, ki se bodo sami vzdræevali in ne bodo negativno vplivali na lokalno okolje. • Aktivne sobe, ki se bodo prilagajale vsakemu posamezniku. • VeËji poudarek na informacijski infrastrukturi v hotelih, saj bo vedno veË ljudi kombiniralo delo s prostim Ëasom.

Virtualne poËitnice Internet bo igral vse veËjo vlogo pri odloËitvah o izbiri destincije. Video klepetalnice in virtualne poËitnice s sprehodi po sobah in lokalni vasi bodo postali norma, preden se bo popotnik odpravil na izbrane poËitnice. Vse bolj sofisticirana tehnologija bo omogoËala, da bodo spletni organizatorji potovanj za vsakega posebej individualno oblikovali celotne poËitnice, od hotela pa do rezervacije najljubπe mize v restavraciji.

Vse je zaradi mene! Stranka prihodnosti bo vse bolj zahtevna in hedonistiËna. Æiveli bomo v druæbi, polni znanja, zaradi Ëesar bo bolj ciniËna in nezaupljiva. PriËakovala bo le najboljπe, vse bo moralo biti v celoti pisano na njeno koæo.

Mobilni hoteli na hoduljah V prihodnosti bomo svoje poËitnice preæivljali v hotelih, ki bodo premiËni in jih bo mogoËe prestaviti v katerokoli destinacijo. Te hotelske premiËne ploπËadi bodo lahko ostale na enem mestu celo 15 let, lahko pa jih bodo prestavili takoj, ko bo zanimanje za njih oziroma za destinacijo upadlo. Konstrukcija s hoduljami bo zasnovana tako, da bo puπËala kar najmanjπe sledi v okolju, pri njihovem projektiranju pa bo glavno vodilo trajnostni razvoj turizma. Vsi odpadki se bodo zbirali v posebnem delu na dnu strukture. Konstrukcije bodo razvili drugje in nato v posameznih delih pripeljali na lokacijo, kjer bodo hotel sestavili. Poleg tega bo hotel blizu avtentiËnih lokalnih skupnosti, z minimalnim vplivom na njihovo delovanje. Popotniki bodo do hotela prileteli s helikopterji iz najbliæjih letaliπË ali pristaniπË.

Prilagodljive sobe V prihodnosti bomo zahtevali poËitnice, ki bodo posebej prilagojene za naπe potrebe. To potrebo bodo odsevali in upoπtevali tudi hoteli prihodnosti, ki bodo imeli sobe razliËnih velikosti, hkrati pa jih bodo lahko nadgradili ali poenostavili - odvisno od razpoloæljivosti popotnikovega budgeta. Aktivne stene in tla bodo v sobah prikazovale razliËne podobe in omogoËale obiskovalcem, da si nastavijo pogled, ki ga æelijo.

Mehke poËitnice Meja med delom in prostim Ëasom bo vse bolj zabrisana in mnogi se bodo odloËali za mehke poËitnice, kjer bodo lahko kombinirali delo in prosti Ëas. Hotel prihodnosti bo poskrbel za to s sofisticirano tehnologijo. nadaljevanje na str. 12

Thomson napoveduje ... turistični trendi do leta 2024  
Thomson napoveduje ... turistični trendi do leta 2024  
Advertisement