Page 1

dêÉÉåïççÇI=jáëëáëëáééá==============================================================================^=oáîÉê=`çìåíêó=gçìêå~ä==L=c~ää=OMNS


Fall 2016 ibcilob Illustrated / N


cÉ~íìêÉë SK

Sidon Mayor Johnnie Neal has unfinished business

NNK Brooke Kimmel loves her friends,

family and animals — and doesn’t mind dressing up like one.

NN

O / Fall 2016 ibcilob Illustrated

NTK

Mississippi Delta Community College to celebrate 90 years

ONK

Artist Carolyn Sturdivant creates beauty with glass.

ORK

The mystery of the Lady in Red endures

PMK

Fall style guide looks at season’s fashion trends

PVK

Dennis and Leslie Barlow turn surprise purchase into their dream home

PV

OR QK OPK QUK

Debra Shaw’s dream comes true in her new restaurant

NP NT

ÇÉé~êíãÉåíë

NPK

From the editor Calendar Shopping pages

RMK Food RNK= Event snapshots RSK The Back Page

lå=íÜÉ=ÅçîÉêW= j~êó=hÉó=_êáíí=ãçÇÉäë=Ñ~ää

Ñ~ëÜáçå= Ñêçã= ^åíÜçåóÛëK= EmÜçíç= Äó gçÜååó=gÉååáåÖëF


bÇáíçê=~åÇ=mìÄäáëÜÉê= qáã=h~äáÅÜ

j~å~ÖáåÖ=bÇáíçê `Ü~êäÉë=`çêÇÉê

^ëëçÅá~íÉ=bÇáíçê a~îáÇ=jçåêçÉ

`çåíêáÄìíáåÖ=têáíÉêë _áää=_ìêêìëI=gç=^äáÅÉ=a~êÇÉåI h~íÜêóå=b~ëíÄìêåI= iÉÉ=^åå=cäÉããáåÖI pìë~å=jçåíÖçãÉêó ~åÇ=oìíÜáÉ=oçÄáëçå=

^ÇîÉêíáëáåÖ=aáêÉÅíçê i~êêó=^äÇÉêã~å

^ÇîÉêíáëáåÖ=p~äÉë iáåÇ~=_~ëëáÉI=eÉäÉå=dïáåI ^ãó=mäÉ~ë~åíë=~åÇ=háã=qìêåÉê

mÜçíçÖê~éÜóLdê~éÜáÅë aÉã~êáç=dêÉÉêI=gçÜååó=gÉååáåÖëI ^åÇó=iç=~åÇ=^ååÉ=jáäÉë

`áêÅìä~íáçå=aáêÉÅíçê pÜáêäÉó=`ççéÉê sçäìãÉ=NOI=kçK=N c~ää=OMNS ÔÔÔÔÔÔ

bÇáíçêá~ä=~åÇ=ÄìëáåÉëë=çÑÑáÅÉëW= mKlK=_çñ=UMRM= POV=rKpK=UO=tÉëí

Greenwood is such an easy place to live. Throughout the year, Mayor Carolyn McAdams and the Greenwood City Council work hard to maintain thirteen parks throughout town, providing safe access to healthy recreation within walking distance of every family that calls Greenwood home. The Yazoo River Trail provides nature enthusiasts a quiet place to take in some fresh air in a well preserved natural environment on the banks of the Yazoo River. Furthermore, the completion of Rail Spike Park is on the horizon and will add top-notch bike and pedestrian facilities starting downtown and stretching all the way to the Highway 82 Bypass. This fall, take a moment to walk around and get to know the town that appreciates a slower pace.

dêÉÉåïççÇI=jp=PUVPRJUMRM SSOJQRPJRPNO ÔÔÔÔÔÔ iÉÑäçêÉ=fääìëíê~íÉÇ áë=éìÄäáëÜÉÇ=Äó `çããçåïÉ~äíÜ=mìÄäáëÜáåÖ=fåÅK Fall 2016 ibcilob Illustrated / P


cêçã=íÜÉ=ÉÇáíçê

melql=_v=glekkv=gbkkfkdp

Cracking the Delta dress code q

ÜÉ=áåîáí~íáçå=íÜêÉï=ãÉ=~=ÅìêîÉK ^ííáêÉI=áí=ë~áÇI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=aÉäí~ ÑÉëíáîÉKÒ tÜ~íÛë=íÜ~í\=f=~ëâÉÇ=ãó=ïáÑÉI=_Éííó d~áäK=^ë=~=jáëëáëëáééá=å~íáîÉI=läÉ=jáëë Öê~Çì~íÉ=~åÇ=ëçêçêáíó=ÇÉîçíÉÉI=ëÜÉ=ìëì~ääó áë=~å=~ìíÜçêáíó=çå=ëìÅÜ=íÜáåÖëK f=íÜáåâ=íÜ~íÛë=íÜÉ=ë~ãÉ=~ë=aÉäí~=Å~ëìJ ~äIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK têçåÖK f=ëÜçïÉÇ=ìé=~í=íÜÉ=ëçÅá~ä=ÉîÉåí=áå âÜ~âá=é~åíëI=çéÉåJÅçää~êÉÇ=ÇêÉëë=ëÜáêíI=åç à~ÅâÉíK=^ë=ëççå=~ë=f=ï~äâÉÇ=áå=íÜÉ=ÇççêI=f âåÉï=f=ï~ë=ìåÇÉêÇêÉëëÉÇK=f=èìáÅâäó ëÅ~ååÉÇ=íÜÉ=ä~êÖÉ=ãÉÉíáåÖ=êççãI=~åÇ ÉîÉêó=ã~åI=ÉñÅÉéí=éçëëáÄäó=çåÉI=ï~ë=áå=~ à~ÅâÉíI=ã~åó=çÑ=íÜÉã=ïÉ~êáåÖ=íáÉë=~ë=ïÉääK _Éííó=d~áä=~åÇ=f=ëäáééÉÇ=çìí=~åÇ=êìëÜÉÇ Ä~Åâ=ÜçãÉ=ëç=f=ÅçìäÇ=Öê~Ä=~=å~îó=Ää~òÉê ~åÇ=åçí=ÑÉÉä=ëç=çìí=çÑ=éä~ÅÉK `ê~ÅâáåÖ=íÜÉ=aÉäí~=ÇêÉëë=ÅçÇÉ=Å~å=ÄÉ=~ ÅÜ~ääÉåÖÉK=fíÛë=íÜÉ=çåäó=êÉÖáçå=áå=íÜÉ=ëí~íÉI ~åÇ=ã~óÄÉ=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ÑÉï=áå=íÜÉ=ÅçìåíêóI íÜ~í=éìíë=áíë=çïå=ëéáå=çå=Üçï=ãÉå=~åÇ ïçãÉå=ëÜçìäÇ=ÇêÉëë=Ñçê=é~êíáÉëK=^åóçåÉ ÉîÉê=ÜÉ~ê=çÑ=`ç~ëí=Å~ëì~äÒ\ qÜ~íÛë=ÄÉÅ~ìëÉI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=ãó=Ü~ÄÉêJ Ç~ëÜÉêI=mÜáä=bääáëI=íÜÉ=aÉäí~=íÉåÇë=íç=ÄÉ ~=äáííäÉ=ÄÉííÉêJÇêÉëëÉÇ=íÜ~å=éÉçéäÉ=Ñêçã çíÜÉê=é~êíë=çÑ=íÜÉ=ëí~íÉKÒ _çíÜ=mÜáä=~åÇ=Üáë=ïáÑÉI=`~íÜóI=ïÜç ÜÉäéë=êìå=íÜÉ=Ñ~ãáäóÛë=äçåÖíáãÉ dêÉÉåïççÇ=ãÉåÛë=ÅäçíÜáåÖ=ëíçêÉI=ë~áÇ=íÜÉ íÉêã=aÉäí~=ÑÉëíáîÉÒ=ï~ë=ìåÑ~ãáäá~ê=íç íÜÉãI=íççI=Äìí=íÜÉó=ÅçêêÉÅíäó=ÖìÉëëÉÇ ïÜ~í=áí=áãéäáÉÇW=ãçêÉ=ÇêÉëëó=íÜ~å=aÉäí~ Å~ëì~äK péÉÅáÑóáåÖ=ÇêÉëë=ÅçÇÉ=Ñçê=ãçëí ÑìåÇê~áëáåÖ=Ö~ä~ëI=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=é~êíáÉë=~åÇ çíÜÉê=ëçÅá~ä=ÉîÉåíë=áë=~=Ñ~áêäó=êÉÅÉåí=éÜÉJ åçãÉåçåI=`~íÜó=ë~óëK=tÜÉå=ëÜÉ=ï~ë ÖêçïáåÖ=ìéI=çåäó=Ää~ÅâJíáÉ=~ÑÑ~áêë=ÑÉäí=~ åÉÉÇ=íç=ÅçããìåáÅ~íÉ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ ~ííáêÉK=cçê=ÉîÉêóíÜáåÖ=ÉäëÉI=áí=ï~ë=~ëëìãÉÇ óçì=Ü~Ç=ÄÉÉå=í~ìÖÜí=Äó=íÜÉ=íáãÉ=óçì ïÉêÉ=~å=~Çìäí=ïÜ~í=íç=ïÉ~ê=íç=~=åáÅÉ é~êíóK _ìí=~ë=íÜÉ=ïçêäÇ=Ü~ë=ÖçííÉå=ãçêÉ=Å~ëìJ ~äI=ÉîÉå=íÜÉ=aÉäí~=Ü~ë=åçí=ÄÉÉå=áããìåÉ Ñêçã=ÇêÉëëáåÖ=Ççïå=Ô åçí=àìëí=~í=ëçÅá~ä Ö~íÜÉêáåÖëI=Äìí=~í=ïçêâ=~åÇ=ÅÜìêÅÜI=íççK aêÉëëJÇçïå=cêáÇ~óë=~êÉ=åçï=~å=~å~ÅÜêçJ

Q / Fall 2016 ibcilob Illustrated

åáëãI=~ë=íÜÉêÉÛë=åçí=ãìÅÜ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ ÄÉíïÉÉå=ïÜ~í=ÉãéäçóÉÉë=ïÉ~ê=çå=íÜÉ=ä~ëí Ç~ó=çÑ=íÜÉ=ïçêâ=ïÉÉâ=~åÇ=íÜÉ=Ñçìê=íÜ~í ÅçãÉ==ÄÉÑçêÉ=áíK jÉåI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=`~íÜóI=~êÉ=íÜÉ=çåÉë ïÜç=åÉÉÇ=ÇáêÉÅíáçå=íÜÉ=ãçëíK=j~åó=çÑ íÜÉã=ëí~êí=íç=ÅÜçâÉ=~í=àìëí=íÜÉ=íÜçìÖÜí=çÑ ïÉ~êáåÖ=~=åÉÅâíáÉK mÜáä=~åÇ=f=Öç=çìí=íç=É~í=ÉîÉêó=p~íìêÇ~ó åáÖÜíIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=tÉÛää=ëÉÉ=~=óçìåÖ=Öáêä ~åÇ=ëÜÉÛää=äççâ=ëç=ÅìíÉI=~åÇ=íÜÉ=ÖìóÛää=Ü~îÉ çå=çäÇ=àÉ~åëI=~=qJëÜáêíI=~=Å~ãçìÑä~ÖÉ=Ü~í ~åÇ=Çáêíó=ÄççíëI=~åÇ=ÜÉ=ÇçÉëåÛí=ÉîÉå=í~âÉ íÜÉ=Å~é=çÑÑ=ïÜÉå=ÜÉÛë=É~íáåÖ=Üáë=ãÉ~äK tÜÉå=óçì=ëÉÉ=íÜ~íI=óçì=íÜáåâI=f=åÉÉÇ íç=ÖáîÉ=Üáã=~=ÑÉï=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=íÜÉ é~êíó=ÄÉÅ~ìëÉ=ÅäÉ~êäó=ÜÉ=ÇçÉëåÛí=âåçï Üçï=íç=ÇêÉëë=íç=Öç=çìí=Ñçê=~=ëçÅá~ä=ÉîÉåíKÒ f=ïáëÜ=ëçãÉçåÉ=Ü~Ç=ÖáîÉå=ãÉ=ëçãÉ áåëíêìÅíáçåë=çå=íÜÉ=çÅÅ~ëáçå=f=ãÉí=_Éííó d~áäK f=Ü~Ç=ÄÉÉå=áå=dêÉÉåïççÇ=Ñçê=~Äçìí=ëáñ ãçåíÜëI=~åÇ=~=óçìåÖ=ã~êêáÉÇ=ÅçìéäÉ=Ñêçã íÜÉ=ëã~ää=~é~êíãÉåí=ÄìáäÇáåÖ=áå=ïÜáÅÜ=f äáîÉÇ=Ü~Ç=áåîáíÉÇ=ãÉ=íç=àçáå=íÜÉã=Ñçê=ãó Ñáêëí=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çÑ=~å=läÉ=jáëë=ÑççíÄ~ää Ö~ãÉK=fí=ï~ë=ÜçãÉÅçãáåÖI=~åÇ=íÜÉó=Ü~Ç áåîáíÉÇ=_Éííó=d~áäI=ïÜç=ï~ë=äáîáåÖ=áå=ÜÉê ÜçãÉíçïå=çÑ=_~íÉëîáääÉ=~í=íÜÉ=íáãÉI=íç

ã~âÉ=áí=~=ÑçìêëçãÉK f=éìí=çå=ÄäìÉ=àÉ~åëI=~=eÉåäÉó=ëÜáêí=~åÇ ÜáâáåÖ=ÄççíëK=_Éííó=d~áä=ï~ë=ÇêÉëëÉÇ=áå=~ ëíêáâáåÖ=Ñ~ää=ëâáêí=~åÇ=ëïÉ~íÉê=ïáíÜ=ÜÉÉäëK jçëí=çÑ=íÜÉ=óçìåÖ=ïçãÉå=f=ë~ï=íÜ~í=Ç~ó áå=lñÑçêÇ=ÇáÇ=äáâÉïáëÉ=çê=ïÉêÉ=ÉîÉå=ãçêÉ ÑêáääóK=qÜÉ=Öìóë=~äëç=ïçêÉ=ÅäçíÜÉë=f=åÉîÉê éêÉîáçìëäó=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ãÉí~ä=ÄäÉ~ÅÜJ Éêë=Ô éêÉëëÉÇ=âÜ~âáëI=ÄìííçåJÇçïåëI ÉîÉå=ëéçêíÅç~íëK=f=ÑÉäí=~=Äáí=äáâÉ=íÜÉ=ÅçìåJ íêó=ãçìëÉ=ïÜçÛë=ÅçãÉ=íç=íÜÉ=Åáíó=Ñçê=íÜÉ Ñáêëí=íáãÉK qïç=ïÉÉâë=ä~íÉêI=ïÜÉå=ïÉ=Ü~Ç=çìê=Ñáêëí çÑÑáÅá~äÒ=Ç~íÉI=f=ÇêÉëëÉÇ=ìé=íç=ã~íÅÜ=ïÜ~í f=~ëëìãÉÇ=_Éííó=d~áä=ãáÖÜí=ïÉ~êK==pÜÉ ÇêÉëëÉÇ=ÇçïåI=~ëëìãáåÖ=íÜÉ=çééçëáíÉK= tÉ=ëáåÅÉ=Ü~îÉ=ÖçííÉå=çìê=~Åí=íçÖÉíÜJ Éê=Ô ãçëí=çÑ=íÜÉ=íáãÉK mÜáäÛë=Ñáå~ä=ïçêÇë=çÑ=~ÇîáÅÉ=ïÜÉå=áå ÇçìÄí=çîÉê=ïÜ~í=íç=ïÉ~ê=~êÉ=ïçêíÜ=ÑáäáåÖ ~ï~óK f=~äï~óë=ë~óI=gìëí=Öç=~=äáííäÉ=ÇêÉëëáÉê íÜ~å=óçì=íÜáåâ=~åÇ=óçìÛää=ÅçãÉ=çìí=lhIÒ ÜÉ=ë~áÇK vçì=ãáÖÜí=ÄÉ=íÜÉ=çåäó=çåÉ=íÜÉêÉ=ïáíÜ ~=ëéçêíÅç~í=~åÇI=ë~óI=~=Äçï=íáÉ=~åÇ=Åçííçå ëÜáêí=çåI=Äìí=óçìÛää=äççâ=íÜÉ=ÄÉëí=~äëç=~åÇ óçì=ïçåÛí=ÄÉ=çìí=çÑ=éä~ÅÉKÒ=Ô qáã h~äáÅÜ


hbbmfkd qeb=c^fqe

t

ÜÉå=gçÜååáÉ=kÉ~ä=ê~å Ñçê=ã~óçê=çÑ=páÇçå=áå OMMVI=ëÜÉ=ÇáÇåÛí=âåçï ãìÅÜ=~Äçìí=éçäáíáÅë=Ô Äìí=ëÜÉ âåÉï=~=äçí=~Äçìí=Ü~îáåÖ=êÉëéçåëáJ Äáäáíó=Ñçê=çíÜÉêëK=

^í=íÜÉ=~ÖÉ=çÑ=TI=~ÑíÉê=ÜÉê ãçíÜÉê=ÇáÉÇI=ëÜÉ=ÄÉÖ~å=äáîáåÖ ïáíÜ=~å=~ìåí=~åÇ=ìåÅäÉ=~åÇ Ñçìê=ëáÄäáåÖë=çå=íÜÉ=iìåÇó mä~åí~íáçå=åÉ~ê=páÇçåK=eÉê çåÉ=çäÇÉê=ëáëíÉê=Ü~Ç=ÖçåÉ=íç äáîÉ=ïáíÜ=~åçíÜÉê=~ìåíI=ëç kÉ~ä=ÄÉÅ~ãÉ=íÜÉ=ÄáÖ=ëáëíÉêÒ ~åÇ=çÑíÉå=Ü~Ç=íç=äççâ=~ÑíÉê=íÜÉ óçìåÖÉê=ÅÜáäÇêÉåK= qÜÉó=íççâ=ïÉää=íç=áíIÒ=ëÜÉ êÉÅ~ääÉÇK=jó=~ìåí=~åÇ=ìåÅäÉ ïçìäÇ=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ çäÇÉê=çåÉ=ï~ë=áå=ÅÜ~êÖÉK=fí ÇçÉëåÛí=ã~ííÉêX=íÜÉ=çäÇÉê=çåÉÛë áå=ÅÜ~êÖÉK=pç=íÜÉ=óçìåÖÉê=çåÉë àìëí=Ü~Ç=íç=Çç=ïÜ~í=óçì=ë~óX íÜÉó=Ü~Ç=íç=çÄÉóKÒ eÉê=~ìåí=ï~ë=NT=çê=NU=~í=íÜÉ íáãÉI=~åÇ=ÜÉê=ìåÅäÉ=ï~ë=~Äçìí íÜêÉÉ=óÉ~êë=çäÇÉêK=qÜÉå=ïÜÉå íÜÉó=ÄÉÖ~å=Ü~îáåÖ=ÅÜáäÇêÉå=çÑ íÜÉáê=çïå=Ô=ÉîÉåíì~ääó=ÑáîÉ=áå ~ää=Ô=kÉ~ä=çÑíÉå=Å~êÉÇ=Ñçê=ÜÉê ÅçìëáåëI=íççK=_ìí=ëÜÉ=ÑçìåÇ çìí=É~êäó=íÜ~í=ëÜÉ=Ü~Ç=~å áåëíáåÅí=Ñçê=Å~êáåÖ=~åÇ=ÑÉäí=~ ëÉåëÉ=çÑ=êÉëéçåëáÄáäáíó=íç=Çç=áíK pç=ëÜÉ=ÅççâÉÇI=ã~ÇÉ=ÅäçíÜÉë ~åÇ=ÇáÇ=ëç=ã~åó=çíÜÉê=íÜáåÖë íÜ~í=~=Åçìëáå=íçäÇ=ÜÉê=óÉ~êë ä~íÉêI=f=íÜçìÖÜí=óçì=ïÉêÉ=ãó ãçãKÒ f=Å~å=ëÉÉ=ïÜó=íÜÉó=ïçìäÇ íÜáåâ=íÜ~í=f=ï~ë=íÜÉáê=ãçíÜÉêI

ÉîÉå=íÜçìÖÜ=fÛã=åçí=~ää=íÜ~í ãìÅÜ=çäÇÉê=íÜ~å=íÜÉó=~êÉIÒ ëÜÉ=ë~áÇK=qç=Ü~îÉ=íÜ~í=âáåÇ=çÑ êÉëéÉÅíI=íÜ~í=ãÉ~åë=~=äçíKÒ kçïI=~ë=ã~óçêI=ëÜÉ=ÑÉÉäë=~ êÉëéçåëáÄáäáíó=íç=ãçîÉ=íÜÉ íçïå=Ñçêï~êÇ=~åÇ=ë~óë=ëÜÉ Éåàçóë=íÜÉ=ïçêâI=ÇÉëéáíÉ=íÜÉ Ñêìëíê~íáçå=íÜ~í=ÖçÉë=~äçåÖ ïáíÜ=áíK ^í=íáãÉëI=áí=Å~å=ÄÉ=~å ìéÜáää=Ä~ííäÉI=~åÇ=íÜáåÖë=~êÉ åçí=ãçîáåÖ=Ñ~ëí=ÉåçìÖÜIÒ=ëÜÉ ë~áÇK=_ìí=ÉîÉå=ïáíÜ=íÜ~íI=f êÉ~äáòÉ=íÜ~í=áíÛë=åçí=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ ÇçåÉ=íçÇ~óK=fí=í~âÉë=íáãÉKÒ

v v v kÉ~äI=SQI=ï~ë=Äçêå=áå dêÉÉåïççÇK=pÜÉ=ë~áÇ=ÜÉê ãçíÜÉêI=jÉäáëë~I=~åÇ=ÜÉê=~ìåíI c~ååáÉI=Ü~Ç=êÉ~ÅÜÉÇ=~å=~ÖêÉÉJ ãÉåí=íÜ~í=c~ååáÉ=~åÇ=ÜÉê=ÜìëJ Ä~åÇI=táääáÉI=ïçìäÇ=Å~êÉ=Ñçê íÜÉ=ÅÜáäÇêÉå=áÑ=jÉäáëë~=ÇáÉÇ ÑáêëíK=eÉê=Ñ~íÜÉêI=gçÜååó=iÉÉ kÉ~äI=~äëç=äáîÉÇ=çå=íÜÉ=éä~åí~J íáçå=Äìí=åçí=ïáíÜ=íÜÉãK kÉ~ä=ë~áÇ=ÜÉê=~ìåí=~åÇ ìåÅäÉ=í~ìÖÜí=ÜÉê=~Äçìí=ïçêâI êÉëéçåëáÄáäáíóI=ÜçåÉëíóI ~ÅÅçìåí~Äáäáíó=~åÇ=íÜÉ=áãéçêJ í~åÅÉ=çÑ=dçÇK qÜÉó=Å~êêáÉÇ=ìë=íç

ÅÜìêÅÜIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=qÜÉó=ÇáÇJ åÛí=àìëí=ëÉåÇ=ìëX=íÜÉó=Å~êêáÉÇ ìëKÒ pÜÉ=ï~ë=ÅÜçééáåÖ=Åçííçå=áå íÜÉ=ÑáÉäÇë=~í=íÜÉ=~ÖÉ=çÑ=NM=çê NNI=~åÇ=ëÜÉ=ÑÉäí=~å=çÄäáÖ~íáçå íç=ÜÉäé=çìí=ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ÅçìäÇK pÜÉ=êÉÅ~ääÉÇ=çåÉ=îÉêó=ÅçäÇ=Ç~ó ïÜÉå=ëÜÉ=ïÉåí=ïáíÜ=ÜÉê=ìåÅäÉ íç=íÜÉ=ïççÇë=ëç=ÜÉ=ÅçìäÇ=ÅÜçé ïççÇ=~åÇ=ëÜÉ=ÅçìäÇ=ÜÉäé=ëí~Åâ áíK f=ëí~óÉÇ=íÜÉêÉ=ïáíÜ=Üáã íÜÉ=ïÜçäÉ=íáãÉI=~åÇ=f=ï~ë ÑêÉÉòáåÖIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=_ìí=f=ÇáÇJ åÛí=ï~åí=Üáã=íç=ÄÉ=çìí=íÜÉêÉ Äó=ÜáãëÉäÑ=ÅìííáåÖ=íÜÉ=ïççÇ Ñçê=íÜÉ=ÜçìëÉÜçäÇK=f=ÑÉäí=f=Ü~Ç ~=êÉëéçåëáÄáäáíó=íç=ÄÉ=íÜÉêÉ ïÜáäÉ=ÜÉ=Åìí=íÜ~í=ïççÇKÒ= ^ÑíÉê=ÄÉÖáååáåÖ=ÜÉê=ÉÇìÅ~J íáçå=~í=~=ëã~ää=ëÅÜççä=áå=páÇçåI ëÜÉ=ãçîÉÇ=íç=^ã~åÇ~=bäòó bäÉãÉåí~êó=pÅÜççä=áå=Ñáêëí Öê~ÇÉ=~åÇ=ëí~óÉÇ=~í=bäòó íÜêçìÖÜ=ÜáÖÜ=ëÅÜççä=ÄÉÑçêÉ Öê~Çì~íáåÖ=Ñêçã=qÅÜìä~ ^ííÉåÇ~åÅÉ=`ÉåíÉê=áå=NVTOK pÜÉ=äáîÉÇ=áå=`êìÖÉê=Ñçê=~ ëÜçêí=íáãÉ=~åÇ=íÜÉå=áå=NVTP ãçîÉÇ=íç=cçêí=jóÉêëI=cäçêáÇ~I ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ÄÉÖ~å=~=äçåÖ=Å~êÉÉê áå=íÉäÉÅçããìåáÅ~íáçåëK=pÜÉ ëéÉåí=íïç=óÉ~êë=íÜÉêÉ=~åÇ êÉíìêåÉÇ=íç=äáîÉ=áå=páÇçå=~åÇ ïçêâ=áå=íÉäÉÅçã=áå dêÉÉåïççÇK=få=NVTUI=ëÜÉ=ï~ë íê~åëÑÉêêÉÇ=íç=mÉçêá~I=fääáåçáëI ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ëí~óÉÇ=ìåíáä=ÜÉê êÉíáêÉãÉåí=áå=OMMOK pÜÉ=êÉíìêåÉÇ=íç=jáëëáëëáééá ~åÇ=ëéÉåí=~=ïÜáäÉ=ïáíÜ=ÜÉê ~ìåí=~åÇ=ìåÅäÉK=^ÑíÉê=~=éÉêáçÇ áå=táåçå~=~åÇ=~=ã~êêá~ÖÉ=íÜ~í ÇáÇåÛí=ïçêâ=çìíI=ëÜÉ=êÉíìêåÉÇ íç=fääáåçáë=Ô Äìí==íÜÉå=ëÜÉ=Ü~Ç íç=êÉíìêå=íç=jáëëáëëáééá=íç=Ü~åJ

pqlov=_v=a^sfa=jlkolb=n melqlp=_v=glekkv=gbkkfkdp S / Fall 2016 ibcilob Illustrated

ÇäÉ=ëçãÉ=äÉÖ~ä=ïçêâ=êÉä~íÉÇ=íç íÜÉ=ÇáîçêÅÉI=~åÇ=~=ëí~ó=íÜ~í ï~ë=ëìééçëÉÇ=íç=ä~ëí=~=ÑÉï ãçåíÜë=ëíêÉíÅÜÉÇ=áåíç=ëÉîÉê~ä óÉ~êëK=pç=ëÜÉ=ëí~óÉÇ=ïáíÜ=ÜÉê Ñ~ãáäó=Ñçê=~=ïÜáäÉ=ÄÉÑçêÉ=ÄìóJ áåÖ=~=ÜçìëÉ=áå=páÇçåI=ïÜÉêÉ ëÜÉ=ëíáää=äáîÉë=íçÇ~óK pÜÉ=êÉÅ~ääë=~ëâáåÖ=dçÇI tÜó=~ã=f=ÜÉêÉ\Ò=Ô=~åÇ=ëÜÉ ÇÉÅáÇÉÇ=ëÜÉ=Ü~Ç=ãçêÉ=íç=çÑÑÉê áå=íÜÉ=ÅçããìåáíóK=pç=áå=OMMVI ïáíÜ=åç=éçäáíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉI ëÜÉ=ê~å=Ñçê=ã~óçê=~åÇ=ïçåK=f ÄÉäáÉîÉ=EdçÇF=Ö~îÉ=ãÉ=íÜÉ êÉëéçåëáÄáäáíó=ÄÉÅ~ìëÉ=f=ï~ë ÖçáåÖ=íç=ÖáîÉ=áí=~ë=ãìÅÜ=~ë=f ÅçìäÇ=ÖáîÉ=áíIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK e~îáåÖ=ÄÉÉå=ê~áëÉÇ=àìëí=çìíJ ëáÇÉ=íÜÉ=ÅáíóI=ëÜÉ=ï~ë=ëçãÉJ ïÜ~í=çÑ=~å=çìíëáÇÉê=Ô=Äìí=ëÜÉ ÇáÇ=âåçï=~=äçí=çÑ=éÉçéäÉ=ïÜç Ü~Ç=Ñ~áíÜ=áå=ÜÉêK f=Ü~Ç=äáîÉÇ=áå=íÜÉ=Åáíó=Ñçê=~ äçåÖ=íáãÉI=~åÇ=f=ï~åíÉÇ=íç ã~âÉ=~=ÇáÑÑÉêÉåÅÉIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK ^åÇ=f=íÜçìÖÜí=ÄÉáåÖ=~ï~óI ëÉÉáåÖ=Üçï=çíÜÉê=éä~ÅÉë=çéÉêJ ~íÉI=íÜ~í=f=ÅçìäÇ=ã~âÉ=~ ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=Ô íÜ~í=f=ÅçìäÇ=ÜÉäé ÄÉííÉê=éÉçéäÉÛë=äáîÉëKÒ pÜÉ=~äëç=Ñ~ÅÉÇ=ÅÜ~ääÉåÖÉë=áå íáãÉ=ã~å~ÖÉãÉåíK=^í=íÜÉ=íáãÉ çÑ=ÜÉê=ÉäÉÅíáçåI=ëÜÉ=ï~ë=ïçêâJ áåÖ=é~êíJíáãÉ=~í=íÜÉ=páÇçå=éçëí çÑÑáÅÉK=pççå=~ÑíÉêï~êÇI=íÜÉ éçëíã~ëíÉê=íççâ=~åçíÜÉê=àçÄI ~åÇ=kÉ~ä=ï~ë=éêçãçíÉÇ=íç=êìå íÜ~í=çÑÑáÅÉI=ïÜáÅÜ=ëÜÉ=ÅçåíáåJ


gçÜååáÉ=kÉ~ä gçÜååáÉ kÉ~äI=ïÜç ï~ë=ÉäÉÅíÉÇ ã~óçê=çÑ páÇçå=áå OMMVI=ë~óë ëÜÉ=ÄÉäáÉîÉë dçÇ=Ü~Ç=~ Ü~åÇ=áå=ÄêáåÖJ áåÖ=ÜÉê=Ä~Åâ íç=íÜÉ=ëí~íÉ ïÜÉêÉ=ëÜÉ ÖêÉï=ìéK=pÜÉ ~äëç=Ü~ë áÇÉ~ë=Ñçê áãéêçîáåÖ páÇçåK=få ãçîáåÖ=ÑçêJ ï~êÇI=~=íçïå åÉÉÇë=íç Ü~îÉ ëçãÉíÜáåÖIÒ ëÜÉ=ë~óëK vçìÛîÉ=Öçí íç=ÄÉ=ÇçáåÖ ÄÉííÉêI=ÉîÉå áÑ=áíÛë=åçíÜáåÖ Äìí=ã~âáåÖ=áí ãçêÉ=éêÉJ ëÉåí~ÄäÉKÒ

ìÉÇ=íç=Çç=ìåíáä=OMNQK jÉ~åïÜáäÉI=ëÜÉ=ï~ë=ïçêâáåÖ áåíç=íÜÉ=ÉîÉåáåÖë=~ë=ã~óçêI=íêóJ áåÖ=íç=äÉ~êå=íÜ~í=àçÄK fí=ï~ë=~=àìÖÖäáåÖ=íÜáåÖ=Ñçê ãÉIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=fí=ï~ë=êÉ~ääó=~ äçí=~í=çåÉ=íáãÉKÒ

v v v kÉ~ä=ë~áÇ=ëÜÉ=ë~ï=íÜáåÖë=áå ÜÉê=íçïå=íÜ~í=ÅçìäÇ=ÄÉ áãéêçîÉÇK= cçê=Éñ~ãéäÉI=ïÜÉå=ëÜÉ=ï~ë ÖêçïáåÖ=ìéI=páÇçå=Ü~Ç=ëíçêÉë ïÜÉêÉ=éÉçéäÉ=ÅçìäÇ=Äìó=ÅäçíÜJ áåÖI=ÖêçÅÉêáÉëI=Ö~ëçäáåÉ=~åÇ çíÜÉê=ÉëëÉåíá~äëK=_ìí=çîÉê íáãÉI=ïÜÉå=ëÜÉ=Å~ãÉ=Ä~Åâ=íç îáëáíI=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ÄìëáåÉëëJ Éë=ëÜê~åâK f=ïçìäÇ=ëÉÉ=íÜ~í=äáííäÉ=Äó äáííäÉ=Äó=äáííäÉI=íÜÉ=ëíçêÉë=ïÉêÉ ÅäçëáåÖIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=fÛã=ëìêÉ íÜÉó=ïÉêÉ=ÅäçëáåÖ=ÉîÉå=ÄÉÑçêÉ íÜÉåI=ÉñÅÉéí=f=ÇáÇåÛí=åçíáÅÉ íÜ~í=ìåíáä=íÜÉó=ïÉêÉ=ÖçåÉKÒ= pÜÉ=ë~áÇ=ëÜÉ=ÇáÇåÛí=ã~âÉ ëéÉÅáÑáÅ=éêçãáëÉë=íç=îçíÉêë ~Äçìí=ïÜ~í=ëÜÉ=ïçìäÇ=ÄêáåÖ Ä~Åâ=íç=íÜÉ=Åáíó=Ô=fÑ=áí=íççâ PM=óÉ~êë=íç=ÖÉí=íÜáë=ï~óI=áíÛë åçí=ÖçáåÖ=íç=ÅÜ~åÖÉ=çîÉê=ÑçìêI ÉáÖÜí=óÉ~êëÒ=Ô=Äìí=ëÜÉ=ï~åíJ ÉÇ=íç=ÉåÅçìê~ÖÉ=íÉ~ãïçêâ ~åÇ=Öê~Çì~ä=áãéêçîÉãÉåíK vçì=âÉÉé=íÜÉ=ë~ãÉ=Ñ~áíÜW ÚtÉ=Å~å=Çç=íÜáëI=óçì=ÖìóëI ïáíÜ=óçìê=ÜÉäéK=fÑ=ÉîÉêóçåÉ ÅçãÉë=íçÖÉíÜÉê=Ô=~ë=ã~åó=~ë éçëëáÄäÉ=ÅçãÉ=íçÖÉíÜÉê=Ñçê=íÜÉ

ë~ãÉ=Öç~ä=Ô=ïÉ=Å~å=ãçîÉ=çìê íçïå=Ñçêï~êÇIÛÒ=ëÜÉ=ë~áÇK= pÜÉ=Ü~ë=ëÉÉå=ëçãÉ áãéêçîÉãÉåíëK=pçãÉ=ÜçãÉë Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÄìáäíI=~åÇ=íÜÉ=Åáíó Ü~ë=~ÅèìáêÉÇ=ä~åÇ=áí=Å~å=ìëÉK páÇçå=~äëç=Ü~ë=ÖçåÉ=ëãçâÉJ ÑêÉÉ=~åÇ=Ü~ë=íÜÉ=j~óçêÛë eÉ~äíÜ=`çìåÅáä=íç=ÉåÅçìê~ÖÉ ÜÉ~äíÜó=Ü~ÄáíëK=qÜÉëÉ=ÉÑÑçêíë ÅçìäÇ=~äëç=ÜÉäé=ÄêáåÖ=áå=Öê~åí ãçåÉó=Ñêçã=çìíëáÇÉ=ëçìêÅÉëI ëÜÉ=ë~áÇK=páÇçå=~äëç=Ü~ë=é~êíáÅJ áé~íÉÇ=áå=~=Åçããìåáíó=ÑäìçJ

êáÇÉ=éêçÖê~ãI=ÜÉäÇ=áíë=Ñáêëí ëìããÉê=ÑççÇ=éêçÖê~ã=Ñçê=ÅÜáäJ ÇêÉå=íÜáë=óÉ~ê=~åÇ=áë=íç=êÉÅÉáîÉ ~=éìÄäáÅ=Ñ~Åáäáíó=`çããìåáíó aÉîÉäçéãÉåí=_äçÅâ=dê~åíK ^åÇ=áÑ=çíÜÉêë=ëÉÉ=~ÇÇáíáçåëI ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=åÉï=Ñ~êãÉêëÛ=ÑäÉ~ ã~êâÉíI=íÜÉó=ãáÖÜí=ÄÉ=ÉåÅçìêJ ~ÖÉÇ=íç=~ÇÇ=íÜÉáê=çïå=ÄìëáJ åÉëëÉëI=kÉ~ä=ë~áÇK kÉ~ä=Ü~ë=íïç=Ç~ìÖÜíÉêëI=íïç ëçåë=~åÇ=ëÉîÉå=Öê~åÇÅÜáäÇêÉåK låÉ=Ç~ìÖÜíÉêI=m~íáååÉêI=äáîÉë áå=dêÉÉåïççÇX=~åçíÜÉêI

jÉäáëë~I=äáîÉë=áå=páÇçåI=ïÜÉêÉ ëÜÉ=ï~åíë=íç=çéÉå=~=Ç~óJÅ~êÉ ÅÉåíÉêK=pçåë=qóêçåÉ=~åÇ g~ãÉó=äáîÉ=áå=fääáåçáëK kÉ~ä=ë~áÇ=ÜÉê=ÜÉ~äíÜ=áë=ÖççÇI ~åÇ=íÜÉêÉ=~êÉ=éêçàÉÅíë=áå=íÜÉ ïçêâë=íÜáë=óÉ~ê=~åÇ=åÉñí=óÉ~ê íÜ~í=ëÜÉ=ï~åíë=íç=ëÉÉ=íÜêçìÖÜK qÜÉêÉÛë=ãìÅÜ=ãçêÉ=íÜ~í Å~å=ÄÉ=ÇçåÉ=~åÇ=ïáää=ÄÉ=ÇçåÉK qÜÉêÉÛë=ãìÅÜ=ãçêÉIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK f=Ü~îÉåÛí=ÖçííÉå=~=êÉäÉ~ëÉ Ñêçã=íÜÉ=içêÇ=óÉí=íç=Å~ää=áí èìáíëKÒ if Fall 2016 ibcilob Illustrated / T


NM / Fall 2016 ibcilob Illustrated


gìëí=^ëâ=~=háÇW=_êççâÉ=háããÉä

Mustang loves horses

_

êççâÉ=háããÉä áë=~å=~ÅíáîÉ=NNJ óÉ~êJçäÇ=ïÜç äçîÉë=ÜÉê=ÑêáÉåÇëI=Ñ~ãáJ äó=~åÇ=~åáã~äë=Ô ÉëéÉÅá~ääó=ÜçêëÉëK

_êççâÉ=áë=íÜÉ=Ç~ìÖÜíÉê=çÑ=cê~åâ=~åÇ `çìêíåÉó=háããÉä=çÑ=dêÉÉåïççÇK=pÜÉ=áë íÜÉ=çäÇÉëí=çÑ=íïç=ÅÜáäÇêÉåK pÜÉ=áë=~=ãÉãÄÉê=çÑ=íÜÉ=óçìíÜ=Öêçìé=~í píK=gçÜåÛë=råáíÉÇ=jÉíÜçÇáëí=`ÜìêÅÜI=~åÇ ÜÉê=Ñ~îçêáíÉ=Ç~ó=çÑ=íÜÉ=ïÉÉâ=áë=pìåÇ~óK f=äáâÉ=pìåÇ~óë=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉ=Öç=íç=ÅÜìêÅÜI ~åÇ=f=äáâÉ=ÖçáåÖ=íç=ÅÜìêÅÜK=qÜÉå=ïÉ=É~íI ~åÇ=íÜÉå=ïÉ=ÖÉí=íç=Öç=íç=ëçÅÅÉê=Ô=ëçÅÅÉê Ö~ãÉë=~êÉ=çå=pìåÇ~óëK=qÜÉå=ïÉ=Öç=íç óçìíÜI=ïÜáÅÜ=f=äçîÉKÒ fÑ=íÜÉ=máääçï=^Å~ÇÉãó=ëáñíÜJÖê~ÇÉê=áëåÛí Äìëó=~í=ëÅÜççäI=éä~óáåÖ=ëéçêíë=çê=é~êíáÅáé~íJ áåÖ=áå=çíÜÉê=Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê=~ÅíáîáíáÉëI=ëÜÉ Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=êÉ~ÇáåÖ=~=ÖççÇ=ÄççâK tÜ~íÛë=óçìê=Ñ~îçêáíÉ=ëìÄàÉÅí=áå ëÅÜççä\= pÅáÉåÅÉK tÜó=áë=ëÅáÉåÅÉ=óçìê=Ñ~îçêáíÉ\ jó=íÉ~ÅÜÉê=ÖçÉë=íç=ãó=ÅÜìêÅÜI=~åÇ=f àìëí=íÜáåâ=ëÅáÉåÅÉ=áë=áåíÉêÉëíáåÖK=jó=íÉ~ÅÜÉê áë=`ç~ÅÜ=`êçïÇÉêI=Äìí=f=íÜáåâ=Üáë=êÉ~ä å~ãÉ=áë=gáã=`êçïÇÉêK aç=óçì=Ü~îÉ=~åó=ÜçÄÄáÉë\= f=Çç=Åêçëë=Åçìåíêó=~åÇ=ëçÅÅÉê=~åÇ=éá~åçI ~åÇ=f=ï~åí=íç=éä~ó=íÉååáëI=Äìí=ïÉ=Ü~îÉåÛí ëí~êíÉÇ=áí=Ä~Åâ=óÉíK=f=ï~ë=íÜÉ=éÉÉ=ïÉÉ=EÑççíJ Ä~ääF=ã~ëÅçí=íÜáë=óÉ~êK= tÜ~í=áë=áí=äáâÉ=íç=ÄÉ=~=ã~ëÅçí\= ^ää=íÜÉ=äáííäÉ=âáÇë=ÅÜ~ëÉ=ãÉ=~êçìåÇ=ïÜÉå f=ÖÉí=íÜÉêÉK=fí=ï~ë=êÉ~ääó=ÜçíK=fí=ï~ë=äáâÉ êÉ~ääó=ÑäìÑÑóI=~åÇ=ãó=ÑêáÉåÇ=äÉí=ãÉ=ìëÉ=ÜÉê ÄêçíÜÉêÛë=çäÇ=àÉêëÉóI=ëç=f=éìí=íÜ~í=çîÉê=ãÉK=fí ÖÉíë=êÉ~ääó=Üçí=áå=íÜÉêÉK=f=Ü~îÉ=íç=éìí=~å=áÅÉ é~Åâ=áå=ãó=ÅçëíìãÉK=f=Öç=íç=íÜÉ=Ö~ãÉëI=~åÇ f=Ü~äÑï~ó=Çç=íÜÉ=ÅÜÉÉêëK=f=ÖáîÉ=íÜÉ=äáííäÉ âáÇë=ÜáÖÜJÑáîÉëI=~åÇ=íÜÉó=~ëâ=ãÉ=èìÉëíáçåë

äáâÉI=tÜÉêÉ=Çç=óçì=ëäÉÉé\Ò=^í=íÜÉ=ä~ëí Ö~ãÉI=íÜÉó=âÉéí=~ëâáåÖ=ãÉ=íç=í~äâI=ëç=f ë~áÇI=kÉáÖÜKÒ tÜ~í=Çç=óçì=ï~åí=íç=ÄÉ=ïÜÉå=óçì Öêçï=ìé\ f=ï~åí=ÄÉ=ëçãÉíÜáåÖ=ïáíÜ=~åáã~äëI=Äìí ïÜ~í=f=êÉ~ääó=ï~åí=íç=ÄÉ=áë=f=ï~åí=íç=êáÇÉ ÇçäéÜáåë=~í=pÉ~=tçêäÇK=fí=ëçìåÇë=Åê~òóI=Äìí f=ï~åí=íç=Çç=íÜ~íK=^åÇ=f=ï~åí=íç=ÖÉí=ãó ÇÉÖêÉÉ=áå=ã~êáåÉ=ÄáçäçÖó=~åÇ=Öç=íç lâä~Üçã~=pí~íÉ=råáîÉêëáíóK=jó=Ç~Ç=ïÉåí íÜÉêÉI=~åÇ=f=ïÉåí=íç=~=ÑççíÄ~ää=Ö~ãÉ=íÜÉêÉK=f íÜáåâ=íÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=~=êÉ~ääó=éêÉííó=Å~ãéìëI ~åÇ=íÜÉó=~äëç=Ü~îÉ=~=ïÜçäÉ=ÄìåÅÜ=çÑ=~ÖêáJ ÅìäíìêÉ=ëíìÑÑ=~åÇ=ÜçêëÉëK=KKK=f=ï~åí=íç=ïçêâ ïáíÜ=íÜÉ=ÜçêëÉëK= tÜ~íÛë=óçìê=Ñ~îçêáíÉ=ÑççÇ\ f=äáâÉ=Åçêå=çå=íÜÉ=ÅçÄK=låÉ=íáãÉ=ïÉ ïÉåí=çå=~=ÑáÉäÇ=íêáéI=~åÇ=ïÉ=ëíçééÉÇ=~í íÜáë=éä~ÅÉI=~åÇ=áí=Ü~Ç=Åçêå=çå=íÜÉ=ÅçÄK=pç ÉîÉêóÄçÇó=ï~ë=ÖáîáåÖ=ãÉ=íÜÉáê=Åçêå=çå íÜÉ=ÅçÄK=f=~íÉ=ÉáÖÜí=çÑ=íÜÉãK=f=ï~ë=ëíìÑÑÉÇ ~ÑíÉê=íÜ~íK=^ää=ãó=ÑêáÉåÇë=âåçï=íÜ~í=f=äáâÉ Åçêå=çå=íÜÉ=ÅçÄK=qÜ~íÛë=ïÜó=ÉîÉêóÄçÇó ï~ë=ÖáîáåÖ=ãÉ=íÜÉáê=ÅçêåK=f=Öçí=éêÉííó=Ñìää ~êçìåÇ=ÑáîÉK=qÜÉó=âÉéí=~ëâáåÖ=ãÉ=íç=É~í ãçêÉI=~åÇ=f=íÜçìÖÜí=f=ï~ë=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ ÇçåÉ=çå=ëÉîÉåK tÜ~íÛë=óçìê=Ñ~îçêáíÉ=ÇÉëëÉêí\ `ÜçÅçä~íÉ=ÅÜáé=éçìåÇ=Å~âÉK=tÉ=çåäó ã~âÉ=áí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ïáåíÉêI=Äìí=ïÉ=ÇáÇ=ÖÉí íç=ã~âÉ=ëçãÉ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëìããÉê=íÜáë=óÉ~êK ^åÇ=jçã=ã~ÇÉ=ãÉ=ëçãÉ=ïÜÉå=f=Å~ãÉ ÜçãÉ=Ñêçã=ëìããÉê=Å~ãé=~ÑíÉê=f=Ü~Ç=íç=ÖÉí ëíáíÅÜÉëK=fí=ï~ë=íÜÉ=Ñáêëí=Ç~ó=çÑ=Å~ãéI=~åÇ=f àìëí=ÑÉää=ÇìêáåÖ=êçéÉë=ÅçìêëÉK=KKK=qÜ~í=ï~ë íïç=ëìããÉêë=~ÖçK=f=ïÉåí=íÜáë=ëìããÉê=~åÇI Ü~ééáäóI=f=ÇáÇ=åçí=Ü~îÉ=íç=ÖÉí=ëíáíÅÜÉë=~Ö~áåK _ìí=~=ÜçêëÉ=ÇáÇ=êìå=ãÉ=áåíç=~=íêÉÉK fÑ=óçì=ÅçìäÇ=áåîÉåí=~åóíÜáåÖI=ïÜ~í ïçìäÇ=áí=ÄÉ=~åÇ=ïÜó\ ^=íÉäÉéçêíÉêI=ëç=f=ÅçìäÇ=íÉäÉéçêí=íç=ëÉÉ ãó=ÅçìëáåK=vçì=Å~å=ï~äâ=áåíç=áíI=~åÇ=áí ïáää=íÉäÉéçêí=óçì=íç=äáâÉ=~åóïÜÉêÉ=óçì ï~åí=íç=ÖçK=jó=Åçìëáå=äáîÉë=áå=`çäçê~ÇçI ~åÇ=ïÉ=çåäó=ÖÉí=íç=ëÉÉ=ÜÉê=çåÅÉ=çê=íïáÅÉ ~=óÉ~êK=táíÜ=~=íÉäÉéçêíÉêI=f=ÅçìäÇ=àìëí=ÄÉ äáâÉI=eÉóI=jçãI=fÛã=ÖçáåÖ=íç `çäçê~ÇçIÒ=~åÇ=ëÜÉÛÇ=ÄÉ=äáâÉI=qÜ~íÛë

_êççâÉ= háããÉä= áë= ~= ëáñíÜJÖê~ÇÉê= ~í= máääçï ^Å~ÇÉãóK= pçãÉ= çÑ= ÜÉê= Ñ~îçêáíÉ= íÜáåÖë áåÅäìÇÉ= ~åáã~äëI= ÜÉê= ÑêáÉåÇë= ~åÇ= Åçêå= çå íÜÉ=ÅçÄK

ÑáåÉK=_É=Ä~Åâ=ÄÉÑçêÉ=RWPMKÒ tÜ~íÛë=óçìê=Ñ~îçêáíÉ=Äççâ\ e~êêó mçííÉêK jó=Ñ~îçêáíÉ=çÑ=íÜÉ=ëÉêáÉë=áë=éêçÄ~Ääó íÜÉ=íÜáêÇ=çåÉI=e~êêó=mçííÉê=~åÇ=íÜÉ=mêáëçåÉê çÑ=^òâ~Ä~åK KKK=oáÖÜí=åçïI=f=~ã=êÉ~ÇáåÖ=qÜÉ eìåÖÉê=d~ãÉëI=ÄÉÅ~ìëÉ=qÜÉ=eìåÖÉê=d~ãÉë ~êÉ=~ïÉëçãÉK=fÛã=çå=`~íÅÜáåÖ=cáêÉK= tÜ~íÛë=óçìê=Ñ~îçêáíÉ=ãçîáÉ\ pí~ê=t~êëK=f=Ü~îÉ=ï~íÅÜÉÇ=~ää=çÑ=íÜÉã ~åÇ=ëçãÉ=çÑ=íÜÉã=íïáÅÉK=f=åÉîÉê=ï~íÅÜÉÇ íÜÉ=íÜáêÇ=çåÉ=íïáÅÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=f=ÇçåÛí=äáâÉ íÜ~í=çåÉK=jó=Ñ~îçêáíÉ=çåÉ=áë=íÜÉ=ëáñíÜ=çåÉK=f íÜáåâ=íÜÉ=çäÇ=çåÉë=~êÉ=ÄÉííÉêI=Äìí=íÜÉ=åÉï çåÉë=~êÉ=éêÉííó=ÖççÇK aç=óçì=Ü~îÉ=~åó=éÉíë\ tÉ=Ü~îÉ=Ñçìê=í~ãÉ=Å~íë=~åÇ=íïç=ïáäÇ Å~íëK=KKK=f=~äëç=Ü~îÉ=çåÉ=ÇçÖ=~åÇ=~=ÄÉ~êÇÉÇ Çê~ÖçåK= tÜ~íÛë=óçìê=Ñ~îçêáíÉ=íÜáåÖ=~Äçìí dêÉÉåïççÇ\ jó=ÑêáÉåÇëK fÑ=óçì=ÅçìäÇ=ÅÜ~åÖÉ=~åóíÜáåÖ=~Äçìí dêÉÉåïççÇI=ïÜ~í=ïçìäÇ=áí=ÄÉ\ tÉ=åÉÉÇ=~=ãçîáÉ=íÜÉ~íÉêK=tÉ=~äëç=åÉÉÇ=~ eçÄÄó=içÄÄóK=eçÄÄó=içÄÄó=áë=~ïÉëçãÉK tÉ=åÉÉÇ=~=kÉïâÛëI=íççK if

pqlov=^ka=melql=_v=orqefb=ol_fplk Fall 2016 ibcilob Illustrated / NN


NO / Fall 2016 ibcilob Illustrated


aCaÛë=pçìäÑççÇ=oÉëí~ìê~åí

A labor of love

aÉÄê~=pÜ~ï=ëÉêîÉë=éä~íÉ=äìåÅÜÉë=Ñêçã=~=ÄìÑÑÉí=í~ÄäÉ=áå=ÜÉê=êÉëí~ìê~åíI=aCaDëI=~í=SMT=j~áå=píK=áå=dêÉÉåïççÇK=qÜÉ=tÉÇåÉëÇ~ó=~åÇ pìåÇ~ó=ÄìÑÑÉíë=ÑÉ~íìêÉ=ÑêáÉÇ=ÅÜáÅâÉå=Å~êÉÑìääó=ÅççâÉÇ=áå=ëã~ää=Ä~íÅÜÉë=ëç=áíDë=~äï~óë=ëÉêîÉÇ=Üçí=~åÇ=ÑêÉëÜK=

a

ÉÄê~=pÜ~ï=ï~ë=í~äâáåÖ=~Äçìí=ÅççâáåÖ ïÜáäÉ=~å=~êçã~=çÑ=ÅçêåÄêÉ~Ç=ëïÉÉíJ ÉåÉÇ=íÜÉ=êççãë=~í=ÜÉê=ÇêÉ~ãJÅçãÉJ íêìÉI=íÜÉ=åÉïäó=ä~ìåÅÜÉÇ=aCaÛë=pçìäÑççÇ oÉëí~ìê~åíK= pÜ~ï=ÇÉëÅêáÄÉÇ=Üçï=ÜÉê=ÄÉäçîÉÇ ãçíÜÉêI=íÜÉ=ä~íÉ=^ÇäÉ~å=lïÉåëI=éêÉJ é~êÉÇ=ÑççÇ=Ñçê=~ää=ÅçãÉêë=~í=íÜÉ=Ñ~ãáäó ÜçãÉ=áå=dêÉÉåïççÇI=~äíÜçìÖÜ=lïÉåë ï~ë=ÄäáåÇK=pÜÉ=âÉéí=óçìåÖ=aÉÄê~=~í=ÜÉê ëáÇÉ=áå=íÜÉ=âáíÅÜÉåI=åçí=àìëí=íç=ÜÉäé=Äìí ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=äáííäÉ=Öáêä=ÉîÉå=íÜÉå=ÑçìåÇ

éìêéçëÉ=áå=ÅççâáåÖK= pÜÉ=Ü~ë=íÜ~í=áåíìáíáçåIÒ=ë~áÇ=ÅççâÄççâ ïêáíÉê=j~êíÜ~=cççëÉI=~==äçåÖíáãÉ=ÑêáÉåÇ ~åÇ=ÅçääÉ~ÖìÉK=pÜÉ=áë=çåÉ=çÑ=íÜçëÉ=Åççâë ïÜç=âåçï=ïÜ~í=éÉçéäÉ=åÉÉÇ=~åÇ=ïÜ~í éÉçéäÉ=ï~åíKÒ pÜ~ïI=åçï=RQI=~=ãçíÜÉê=~åÇ=Öê~åÇJ

pqlov=_v=prp^k=jlkqdljbov=n melqlp=_v=glekkv=gbkkfkdp Fall 2016 ibcilob Illustrated / NP


Imagine a car that travels 100 miles using the equivalent of a single gallon of gas. Engineered to lead the way in energy independence. One that will inspire you to rethink how cars actually work. Imagine a lighter, greener hybrid that combines superior efficiency, sporty handling and technological features second to none. We are, at Mississippi State University, where we ring true. MSSTATE.EDU


ãçíÜÉêI=Éñéä~áåë=ÜÉêëÉäÑ=~åçíÜÉê=ï~óK=f äçîÉ=íç=ÅççâIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=pç=íÜ~íDë=ïÜ~í=ëÜÉ ÇçÉëK pÜÉ=~åÇ=ÜÉê=ÜìëÄ~åÇI=a~îáÇI=~=ëíêÉÉíë ÇÉé~êíãÉåí=ëìéÉêîáëçê=Ñçê=íÜÉ=`áíó=çÑ dêÉÉåïççÇI=çéÉåÉÇ=aCaDëI=~=äìåÅÜJ êççã=~í=SMT=j~áå=píKI=áå=j~óK=qÜÉêÉDë ÄÉÉå=~=ëíêÉ~ã=çÑ=ÅìëíçãÉêë=ÉîÉê=ëáåÅÉI ~åÇ=íÜÉó=~êÉ=ÅçãáåÖ=Ñêçã=~ää=çîÉê=íçïåK pÜ~ïDë=ÅçãÑçêí~ÄäÉ=ïáíÜ=íÜÉ=éìÄäáÅ=Ô f åÉîÉê=ãÉí=~=ëíê~åÖÉêIÒ=ëÜÉ=ë~áÇ=Ô ~åÇ ëÜÉ=ï~ë=âåçïå=Ñçê=ÜÉê=ÑççÇ=ÄÉÑçêÉ=ëÜÉ çéÉåÉÇ=ÜÉê=çïå=éä~ÅÉK cçê=ã~åó=óÉ~êëI=ëÜÉDë=ÅççâÉÇ=Ñçê=íÜÉ Ñçäâë=~í=qìêåÉê=`Ü~éÉä=^ÑêáÅ~å=jÉíÜçÇáëí béáëÅçé~ä=`ÜìêÅÜI=ïÜÉêÉ=ëÜÉ=áë=~ÅíáîÉI ~åÇ=çÑ=ÅçìêëÉI=ã~åó=çÑ=ÜÉê=ÑêáÉåÇë=~åÇ Ñ~ãáäó=äçîÉ=ÜÉê=ÑççÇK=pÜÉDë=~=äçåÖíáãÉ Å~íÉêÉêK=jçêÉçîÉêI=ëÜÉ=Ü~ë=êÉä~íáçåëÜáéë Ñêçã=íÜÉ=dêÉÉåïççÇ=`çìåíêó=`äìÄI ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ï~ë=~=ÜçëíÉëë=~åÇ=ÜÉ~Ç=ï~áíJ êÉëë=Ñçê=ëáñ=óÉ~êëI=~åÇ=Ñêçã=dçäÇÉå=^ÖÉ kìêëáåÖ=eçãÉI=ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ïçêâÉÇ=OR óÉ~êëI=äÉ~îáåÖ=~ë=âáíÅÜÉå=ÅççêÇáå~íçêJéêçJ ÇìÅíáçå=ã~å~ÖÉê=íç=ëí~êí=aCaDëK pÜÉ=Ü~ë=í~ìÖÜí=~í=íÜÉ=sáâáåÖ=`ççâáåÖ pÅÜççäI=~åÇ=pÜ~ï=~åÇ=cççëÉ=Ü~îÉ ïçêâÉÇ=íçÖÉíÜÉê=çå=ÄáÖ=ÉîÉåíëI=áåÅäìÇáåÖ ÑççÇ=ÑáäãÉÇ=áå=íÜÉ=ãçîáÉ=qÜÉ=eÉäéK= vçì=êÉ~ääó=ÖÉí=íç=âåçï=ëçãÉçåÉ=áå=íÜÉ âáíÅÜÉåIÒ=cççëÉ=ë~áÇK=pÜÉ=áë=ìåÑä~éJ é~ÄäÉKÒ pÜ~ï=ë~áÇ=ëÜÉ=áë=íÜ~åâÑìä=Ñçê=íÜÉ=ÉñéÉJ êáÉåÅÉë=ëÜÉ=Ü~ë=Ü~Ç=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=ÜÉäéÉÇ ÜÉê=éêÉé~êÉ=Ñçê=çéÉåáåÖ=~=êÉëí~ìê~åíK=pÜÉ ~äêÉ~Çó=âåÉïI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=ïÜ~í=íóéÉë=çÑ ÑççÇ=íç=çêÇÉê=~åÇ=Üçï=ãìÅÜ=íç=ÄìóK=pÜÉ âåÉï=Üçï=íç=éìí=íçÖÉíÜÉê=~=ãÉåì=~åÇ ëÅÜÉÇìäÉ=áíI=ïÜ~í=çìÖÜí=íç=ÄÉ=ÇçåÉ ÄÉÑçêÉÜ~åÇ=~åÇ=ïÜ~í=åÉÉÇë=íç=ÄÉ=ÅççâÉÇ ~í=íÜÉ=ä~ëí=ãáåìíÉK ^ää=íÜÉ=ë~ãÉI=ÖçáåÖ=íç=ïçêâ=Ñçê=ÜÉêëÉäÑ ï~ë=~=ÅÜ~ääÉåÖÉI=áÑ=åçí=~=êáëâK=f=Ü~Ç=ë~îÉÇ ìé=ãçåÉóIÒ=ëÜÉ=ë~áÇI=Äìí=f=äÉÑí=~=ÖççÇJ é~óáåÖ=àçÄK=f=íççâ=~=ÄáÖ=ëíÉéKÒ aCaDë=áë=çéÉå=Ñêçã=NN=~KãK=íç=O=éKãK Ç~áäó=ÉñÅÉéí=p~íìêÇ~ó=~åÇ=ãçëíäó=ëÉêîÉë éä~íÉ=äìåÅÜÉëK=`ìëíçãÉêë=Å~å=ëí~ó=~åÇ É~í=çê=éìêÅÜ~ëÉ=í~âÉJçìí=ãÉ~äëK=cêáÉÇ ÅÜáÅâÉå=çå=tÉÇåÉëÇ~óë=~åÇ=pìåÇ~óë=áë Çê~ïáåÖ=êÉíìêå=ÅìëíçãÉêëK=pÜ~ï=ë~áÇ ëÜÉ=ëÉääë=~êçìåÇ=TR=ÑêáÉÇJÅÜáÅâÉå=éä~íÉë çå=tÉÇåÉëÇ~óë=~åÇ=ÉîÉå=ãçêÉ=çå pìåÇ~óëK= ^í=ÜçãÉI=ëÜÉ=ìëÉë=~å=áêçå=ëâáääÉí=íç=Ñêó ÅÜáÅâÉåI=Äìí=ëÜÉ=ìëÉë=~=ÅçããÉêÅá~ä=ÑêóÉê áå=íÜÉ=êÉëí~ìê~åíÛë=âáíÅÜÉåK=låÉ=~Çî~åJ í~ÖÉ=áë=íÜ~í=~=ÅçããÉêÅá~ä=ÑêóÉêDë=íÜÉêãçJ ëí~í=Åçåíêçäë=íÜÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=çáäI ïÜáÅÜ=áë=áãéçêí~åí=ïÜÉå=ÑêóáåÖK qÜÉ=ÅÜáÅâÉå=~êêáîÉë=~í=íÜÉ=êÉëí~ìê~åí ~äêÉ~Çó=Åìí=ìéK=pÜÉ=ëÉ~ëçåë=áí=~åÇ=âÉÉéë áí=áå=íÜÉ=ÑêáÇÖÉ=çîÉêåáÖÜíK=qÜÉ=åÉñí=Ç~óI

aÉÄê~=pÜ~ï=ëáíë=ÄÉëáÇÉ=ÜÉê=ÜìëÄ~åÇI=a~îáÇI=ïÜç=ïçêâë=~í=íÜÉ=êÉëí~ìê~åí=çå=ïÉÉâÉåÇëI ~åÇ=oìÄó=däÉ~ëçåI=ëÉêîÉêK=qÜÉ=pÜ~ïëD=Ç~ìÖÜíÉêI=NTJóÉ~êJçäÇ=dêÉÉåïççÇ=eáÖÜ=pÅÜççä=ëíìJ ÇÉåíI=a~îáÇ~=pÜ~ïI=áë=éáÅíìêÉÇ=áå=íÜÉ=Ñê~ãÉÇ=éÜçíçK=pÜÉ=ïçêâë=~í=aCaDë=çå=íÜÉ=ïÉÉâÉåÇëK

ëÜÉ=ÇêÉÇÖÉë=áí=~åÇ=ÑêáÉë=áíK=f=Åççâ=áå ëã~ää=Ä~íÅÜÉëIÒ=pÜ~ï=ë~áÇK qÜÉ=ÉåíêÉÉë=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=ÅÜ~åÖÉ ïáíÜ=íÜÉ=Ç~ó=çÑ=íÜÉ=ïÉÉâK=båíêÉÉë=~äëç áåÅäìÇÉ=éçêâ=äçáå=~åÇ=ÅÜçéëI=Ä~âÉÇ=ÅÜáÅâJ Éå=~åÇ=ÅÜáÅâÉå=ëé~ÖÜÉííáK=sÉÖÉí~ÄäÉë ê~åÖÉ=Ñêçã=ÖêÉÉåë=íç=éìêéäÉ=Üìää=éÉ~ëK aÉëëÉêíë=áåÅäìÇÉ=Å~âÉ=~åÇ=ÅçÄÄäÉêK= a~îáÇ=pÜ~ï=Å~å=ÅççâI=íççK=eÉ=Öêáääë ~åÇ=ÑêáÉë=áå=íÜÉ=âáíÅÜÉå=çå=íÜÉ=ïÉÉâÉåÇK qÜÉáê=Ç~ìÖÜíÉêI=a~îáÇ~I=NTI=~=ëíìÇÉåí=~í dêÉÉåïççÇ=eáÖÜ=pÅÜççäI=~äëç=ïçêâë=~í aCaDë=çå=íÜÉ=ïÉÉâÉåÇëK=qÜÉáê=ÑêáÉåÇ ^ååÉííÉ=mçäâI=ïÜç=ïçêâë=~í=dçäÇÉå=^ÖÉI ÅçãÉë=áå=çå=pìåÇ~óë=íç=ïçêâ=~ë=~=ÜçëíÉëëK oìÄó=däÉ~ëçå=áë=~=ëÉêîÉêI=~åÇ=bíÜÉä d~êåÉê=áë=íÜÉ=Å~ëÜáÉêK mçäâ=ë~áÇ=ëÜÉ=äçîÉë=pÜ~ïDë=éçééóëÉÉÇ ÅÜáÅâÉå=~åÇ=éÉ~ÅÜ=ÅçÄÄäÉêK=pÜÉ=Ü~ë=~ Å~ääáåÖ=Ñçê=ÜÉê=ÅççâáåÖIÒ=mçäâ=ë~áÇK=^åÇ=~ Å~åJÇç=~ééêç~ÅÜK=oÉÅÉåíäóI=~=ÅìëíçãÉê

~êêáîÉÇ=çå=pìåÇ~ó=ïáíÜ=~=êÉèìÉëí=Ñçê=~ é~å=çÑ=ÇêÉëëáåÖK=qÜÉêÉ=ï~ëåDí=ÉåçìÖÜK=pç mçäâ=ë~áÇ=pÜ~ï=êÉëéçåÇÉÇ=íÜ~í=ëÜÉ=ïçìäÇ ã~âÉ=çåÉ=êáÖÜí=èìáÅâK=^åÇ=ëÜÉ=ÇáÇ>=pÜÉ ã~ÇÉ=íÜÉ=é~å=çÑ=ÇêÉëëáåÖ>Ò qÜÉ=pÜ~ïë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ã~êêáÉÇ=NU óÉ~êëK=qÜÉó=ãÉíI=ë~áÇ=aÉÄê~I=ïÜÉå=a~îáÇ Å~ãÉ=íç=ïçêâ=çå=~å=áÅÉ=ã~ÅÜáåÉ=~í dçäÇÉå=^ÖÉK=qÜÉáê=Ñ~ãáäó=áåÅäìÇÉë=ëáñ ÅÜáäÇêÉå=~åÇ=NQ=Öê~åÇÅÜáäÇêÉåK=a~îáÇ=~äëç ïçêâë=~ë=~=iÉÑäçêÉ=`çìåíó=ëÜÉêáÑÑDë ÇÉéìíóI=~åÇ=Üáë=ïáÑÉ=ë~áÇ=ÜÉê=ÜìëÄ~åÇ=áë=~ ëïÉÉíÜÉ~êí=ÔJ=~=ÖÉåíäÉ=Öá~åíKÒ tÜ~íÉîÉê=ã~âÉë=ãÉ=Ü~ééó=ã~âÉë a~îáÇ=Ü~ééóIÒ=ëÜÉ=Éñéä~áåÉÇK=qÜìëI=íÜÉ êÉëí~ìê~åí=áë=å~ãÉÇ=Ñçê=ÄçíÜK qÜÉ=ïçêâ=áë=Ç~áäóI=~åÇ=áíDë=äçåÖ=~åÇ Ü~êÇK=kç=ã~ííÉêI=ë~áÇ=pÜ~ïK=f=Ü~îÉ=ÄÉÉå ï~åíáåÖ=íç=Ü~îÉ=~=êÉëí~ìê~åíK=fíDë=ÄÉÉå=ãó ÇêÉ~ãK=fíDë=Ñáå~ääó=Ü~ééÉåÉÇK=f=íÜáåâ=áí=áë ÖçáåÖ=íç=ÖÉí=ÄÉííÉê=~åÇ=ÄÉííÉêKÒ if Fall 2016 ibcilob Illustrated / NR


NS / Fall 2016 ibcilob Illustrated


jáëëáëëáééá=aÉäí~=`çããìåáíó=`çääÉÖÉ

Celebrating 90

eÉêÉÛë=~=ÇêçåÉÛëJÉóÉ=îáÉï=çÑ=jáëëáëëáééá=aÉäí~=`çããìåáíó=`çääÉÖÉ=áå=jççêÜÉ~ÇK=qÜÉ=íïçJóÉ~ê=ëÅÜççäI=ïÜáÅÜ=ÄÉÖ~å=äáÑÉ=~ë=pìåÑäçïÉê=gìåáçê `çääÉÖÉ=áå=NVOSI=ïáää=ÅÉäÉÄê~íÉ=áíë=VMíÜ=~ååáîÉêë~êó=ïáíÜ=~=ïÉÉâÉåÇ=çÑ=~ÅíáîáíáÉë=ÅçååÉÅíÉÇ=ïáíÜ=ÜçãÉÅçãáåÖ=ëí~êíáåÖ=lÅíK=OUK

d

êÉÉåïççÇ=ÄìëáåÉëëã~å=gáããó eÉåÇÉêëçå=áë=çåÉ=çÑ=ÜìåÇêÉÇë=çÑ=íÜçìJ ë~åÇë=çÑ=ëíìÇÉåíë=ïÜç=Ü~îÉ=ï~äâÉÇ íÜÉ=jççêÜÉ~Ç=Å~ãéìë=çÑ=jáëëáëëáééá=aÉäí~ `çããìåáíó=`çääÉÖÉ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ä~ëí=VM=óÉ~êëK=

eÉ=ëíìÇáÉÇ=ÄìáäÇáåÖ=ÅçåëíêìÅíáçå=íÉÅÜJ åçäçÖó=áå=NVRP=~åÇ=NVRQK=qÜ~í=ï~ë=íÜÉ ëéêáåÖÄç~êÇ=íç=Üáë=ÄÉÅçãáåÖ=çåÉ=çÑ=íÜÉ íçé=êÉëáÇÉåíá~ä=~åÇ=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìáäÇÉêë=áå dêÉÉåïççÇI=~åÇ=åçï=eÉåÇÉêëçå=áë=çåÉ=çÑ íÜÉ=ÄáÖÖÉëí=êÉ~ä=Éëí~íÉ=çïåÉêë=áå=íçïåK jó=íáãÉ=íÜÉêÉ=ãÉ~åí=~=ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=íç ãÉK=fí=ï~ë=íÜÉ=ëí~êí=çÑ=èìáíÉ=~=ëìÅÅÉëëÑìä êìå=Ñçê=ãÉIÒ=ë~áÇ=eÉåÇÉêëçåK=

pqlov=_v=_fii=_roorp=n melqlp=_v=glekkv=gbkkfkdp Fall 2016 ibcilob Illustrated / NT


314 Howard Street Greenwood, Mississippi 38930 662.455.4227 THEALLUVIAN.COM

Completing the circuit.

At Entergy, the circuit means more than electricity. It means connection and potential. Families. Neighborhoods. Businesses. We’re all part of a circuit. So we invest in industry. Inspire education. Nurture community. We empower each other. And together, we power life.

A message from Entergy Mississippi, Inc. Š2015 Entergy Services, Inc. All Rights Reserved.

NU / Fall 2016 ibcilob Illustrated

SM


qÜ~íÛë=ïÜó=eÉåÇÉêëçå=ïçìäÇåÛí=ãáëë ja``Ûë=VMíÜ=~ååáîÉêë~êó=ÅÉäÉÄê~íáçå ä~íÉê=íÜáë=ãçåíÜ=Ñçê=~åóíÜáåÖK=tÉääI=ÜÉ êÉ~ääó=Å~åÛí=ãáëë=áí=åçï=íÜ~í=ÜÉ=Ü~ë äÉ~êåÉÇ=íÜÉ=ëÅÜççä=ïáää=å~ãÉ=íÜÉ `~êÉÉêLqÉÅÜåáÅ~ä=^ååÉñ=áå=Üáë=Üçåçê=~ë é~êí=çÑ=íÜÉ=ÑÉëíáîáíáÉë=éêáçê=íç=íÜÉ=lÅíK=OV ÜçãÉÅçãáåÖ=ÑççíÄ~ää=Ö~ãÉK qÜÉ=VMíÜ=~ååáîÉêë~êó=ÅÉäÉÄê~íáçå=ïáää ÄÉ=~Äçìí=ÉñÅÉääÉåÅÉI=ëÉêîáÅÉ=~åÇ=íê~ÇáíáçåI ë~áÇ=oÉÉÇ=^Äê~Ü~ãI==ja``Ûë=~ëëçÅá~íÉ îáÅÉ=éêÉëáÇÉåí=Ñçê=ÅçääÉÖÉ=~Çî~åÅÉãÉåí ~åÇ=éìÄäáÅ=êÉä~íáçåëK pÉêîáÅÉ=áë=~=ÄáÖ=é~êí=çÑ=íÜáë=Ô=Ñêçã=íÜÉ ëÉêîáÅÉ=jáëëáëëáééá=aÉäí~=Ü~ë=éêçîáÇÉÇ=íç áíë=ëíìÇÉåíë=~åÇ=íÜÉ=aÉäí~=íç=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ çÑ=íÜÉ=Ñ~Åìäíó=~åÇ=íÜÉ=ëìééçêíÉêë=çÑ=íÜáë ëÅÜççäIÒ=^Äê~Ü~ã=ë~áÇK= eÉåÇÉêëçå=Ñ~ääë=áåíç=íÜ~í=Å~íÉÖçêó=Ñçê ëìêÉK=^ë=ïÉää=~ë=éêçîáÇáåÖ=Ñáå~åÅá~ä=Ççå~J íáçåëI=ÜÉ=ëÉêîÉë=~ë=íÜÉ=ÅÜ~áêã~å=çÑ=íÜÉ Ñáå~åÅÉ=ÅçããáííÉÉ=çÑ=íÜÉ=ja``=ÇÉîÉäJ çéãÉåí=ÑçìåÇ~íáçå=Äç~êÇK fíÛë=àìëí=Üáë=ï~ó=çÑ=ÖáîáåÖ=Ä~Åâ=íç=íÜÉ ëÅÜççä=íÜ~í=Ü~ë=ÖáîÉå=Üáã=ëç=ãìÅÜK= lìê=ëÅÜççä=Ü~ë=ÇçåÉ=~=íêÉãÉåÇçìë ~ãçìåí=Ñçê=íÜÉ=ÉåíáêÉ=jáëëáëëáééá=aÉäí~K fíÛë=~=ÜáÇÇÉå=ÖÉãI=~=ÖêÉ~í=ëÅÜççä=íÜ~í ëçãÉ=éÉçéäÉ=ÇçåÛí=êÉ~äáòÉ=ïÉ=Ü~îÉIÒ eÉåÇÉêëçå=ë~áÇK=f=~ã=éêçìÇ=íç=ÄÉ=~ ëã~ää=é~êí=çÑ=áíI=~åÇ=f=~ã=êÉ~ääó=äççâáåÖ Ñçêï~êÇ=íç=íÜÉ=~ååáîÉêë~êó=ÅÉäÉÄê~íáçåKÒ qÜÉ=~ÅíáîáíáÉë=ïáää=ÄÉÖáå=çå=lÅíK=OU ïáíÜ=~=ÖçäÑ=ëÅê~ãÄäÉ=~í=íÜÉ=fåÇá~åçä~=dçäÑ ~åÇ=`çìåíêó=`äìÄ=íç=ê~áëÉ=ãçåÉó=Ñçê ëÅÜçä~êëÜáéëI=ÑçääçïÉÇ=Äó=íÜÉ=éêÉëáÇÉåíÛë ÅáêÅäÉ=ëçÅá~ä=~í=íÜÉ=ÜçãÉ=çÑ=ja`` mêÉëáÇÉåí=i~êêó=k~ÄçêëK= qÜÉ=åÉñí=Ç~óI=íÜÉêÉ=ïáää=ÄÉ=~=ÜçãÉJ ÅçãáåÖ=ÄêÉ~âÑ~ëí=~í=s~åÇáîÉê=píìÇÉåí råáçåI=ïÜáÅÜ=ïáää=~äëç=Üçëí=~å=~äìãåá ãÉÉíáåÖ=~åÇ=~ï~êÇë=ÅÉêÉãçåó=ÑçääçïáåÖ ÄêÉ~âÑ~ëíK=^=ÜçãÉÅçãáåÖ=é~ê~ÇÉ=áë=ëÉí=Ñçê NN=~KãK=áå=Ççïåíçïå=jççêÜÉ~ÇI=ÑçääçïÉÇ

dêÉÉåïççÇ=ÄìëáåÉëëã~å=gáããó=eÉåÇÉêëçå ÅêÉÇáíë=íÜÉ=íïç=óÉ~êë=ÜÉ=ëéÉåí=~ë=~=ëíìÇÉåí ~í=ja``=Ñçê=Üáë=ëìÅÅÉëë=áå=äáÑÉK=qÜÉ=ëÅÜççä ïáää=å~ãÉ=áíë=`~êÉÉêLqÉÅÜåáÅ~ä=^ååÉñ=Ñçê=Üáã çå=lÅíK=OVK

Äó=í~áäÖ~íáåÖ=áå=qêçà~å=dêçîÉK= qÜÉ=VMíÜ=~ååáîÉêë~êó=ÅÉäÉÄê~íáçå=ëí~êíë ~í=NOWPM=áå=qêçà~å=dêçîÉ=~åÇ=ïáää=áåÅäìÇÉ ëÉêîáÅÉ=~ï~êÇëI=ëéÉÅá~ä=êÉÅçÖåáíáçåë=~åÇ ëÉîÉå=ÄìáäÇáåÖ=ÇÉÇáÅ~íáçåëK tÉÛîÉ=ÄÉÉå=ïçêâáåÖ=ÉñÅÉéíáçå~ääó Ü~êÇ=íç=ã~âÉ=íÜáë=Ç~ó=~=ÜìÖÉ=ëìÅÅÉëëK=tÉ ÉñéÉÅí=~=ÜìÖÉ=ÅêçïÇ=çå=Å~ãéìë=Ñçê=áíIÒ ^Äê~Ü~ã=ë~áÇK=tÉ=ïáää=Üçåçê=~ää=Ñ~Åìäíó ~åÇ=ëí~ÑÑ=ïÜç=Ü~îÉ=ëÉêîÉÇ=Ñçê=~í=äÉ~ëí=NR óÉ~êëI=~åÇ=ïÉ=ïáää=Üçåçê=ëçãÉ=ïÜç=Ü~îÉ ïçêâÉÇ=ÜÉêÉ=Ñçê=ãçêÉ=íÜ~å=PM=óÉ~êëKÒ _êÉåÇ~=dêìÄÄ=~åÇ=ÜÉê=ÜìëÄ~åÇI=`~êäI êÉíáêÉÇ=ã~åó=óÉ~êë=~Öç=~ÑíÉê=ëÉêîáåÖ=~ ÅçãÄáåÉÇ=TN=óÉ~êë=~í=ja``K=_êÉåÇ~ í~ìÖÜí=éëóÅÜçäçÖó=Ñçê=PP=óÉ~êëI=~åÇ=ÜÉê

ÜìëÄ~åÇ=í~ìÖÜí=~åÇ=Åç~ÅÜÉÇ=Ñçê=PU=óÉ~êëK qÜÉó=ëíáää=äáîÉ=áå=jççêÜÉ~Ç=~åÇ=êÉã~áå ~ÅíáîÉ=áå=ÜÉäéáåÖ=~åÇ=ëìééçêíáåÖ=íÜÉ ëÅÜççäK tÉ=äçîÉ=ja``=ëç=ãìÅÜ=ÄÉÅ~ìëÉ=áíÛë ~=ÖêÉ~í=ëÅÜççä=íÜ~í=Ü~ë=ã~ÇÉ=ëìÅÜ=~=ÖêÉ~í áãé~Åí=çå=íÜÉ=aÉäí~=~åÇ=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉ=Ü~îÉ ëç=ã~åó=óÉ~êë=áåîÉëíÉÇ=áå=ã~âáåÖ=áí=~ ÄÉííÉê=éä~ÅÉIÒ=_êÉåÇ~=dêìÄÄ=ë~áÇK= ^ë=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÄìáäÇáåÖ=ÇÉÇáÅ~íáçåë=çå lÅíK=OVI=íÜÉ=ja``=ëçÑíÄ~ää=ÑáÉäÇ=ïáää=ÄÉ å~ãÉÇ=áå=Üçåçê=çÑ=íÜÉ=dêìÄÄëK qÜÉ=ëÅÜççä=Öçí=áíë=ëí~êí=~ë=pìåÑäçïÉê gìåáçê=`çääÉÖÉ=~åÇ=ï~ë=ÑçìåÇÉÇ=áå=ÅçåJ åÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=pìåÑäçïÉê=^ÖêáÅìäíìê~ä eáÖÜ=pÅÜççä=áå=NVOS=ìåÇÉê=íÜÉ=ÇáêÉÅíáçå çÑ=gKpK=s~åÇáîÉêK=qÜÉ=Ñáêëí=ÑêÉëÜã~å=Åä~ëë ï~ë=ÉåêçääÉÇ=áå=pÉéíÉãÄÉê=çÑ=íÜ~í=óÉ~êK fí=ï~ë=Ñìääó=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=~ë=~=íïçJóÉ~ê àìåáçê=ÅçääÉÖÉ=íïç=óÉ~êë=ä~íÉê=~åÇ=Ö~áåÉÇ Ñìää=ãÉãÄÉêëÜáé=áå=íÜÉ=pçìíÜÉêå ^ëëçÅá~íáçå=çÑ=`çääÉÖÉë=~åÇ=pÅÜççäë=áå NVPMK=fí=áë=åçï=~=ãÉãÄÉê=çÑ=íÜÉ ^ãÉêáÅ~å=^ëëçÅá~íáçå=çÑ=`çããìåáíó=~åÇ gìåáçê=`çääÉÖÉëK= qÜÉ=å~ãÉ=çÑ=íÜÉ=ëÅÜççä=ï~ë=çÑÑáÅá~ääó ÅÜ~åÖÉÇ=Ñêçã=pìåÑäçïÉê=gìåáçê=`çääÉÖÉ íç=jáëëáëëáééá=aÉäí~=gìåáçê=`çääÉÖÉ=áå NVSM=~åÇ=íÜÉå=íç=jáëëáëëáééá=aÉäí~ `çããìåáíó=`çääÉÖÉ=áå=NVUVK cêçã=áíë=ÜìãÄäÉ=ÄÉÖáååáåÖëI=áí=Ü~ë ÇÉîÉäçéÉÇ=áåíç=~=ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=ÅçããìJ åáíó=ÅçääÉÖÉ=íÜ~í=çÑÑÉêë=~=î~êáÉíó=çÑ=~Å~ÇÉJ ãáÅI=Å~êÉÉê=~åÇ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅçìêëÉë=áå=Ç~óI ÉîÉåáåÖ=~åÇ=çåäáåÉ=Åä~ëëÉëK=ja``=~äëç çÑÑÉêë=ïçêâÑçêÅÉ=íê~áåáåÖI=^_bLdba Åä~ëëÉë=~åÇ=ÅçåíáåìáåÖ=ÉÇìÅ~íáçå=ÅçìêëÉëK få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=ã~áå=Å~ãéìë=~í jççêÜÉ~ÇI=jáëëáëëáééá=aÉäí~=`çããìåáíó `çääÉÖÉ=çÑÑÉêë=Åä~ëëÉë=~í=áíë=çÑÑJÅ~ãéìë ëáíÉë=áå=dêÉÉåîáääÉ=~åÇ=dêÉÉåïççÇI=~ë ïÉää=~ë=ïçêâÑçêÅÉ=íê~áåáåÖ=~í=íÜÉ=`Ü~êäÉë tK=`~ééë=gêK=qÉÅÜåçäçÖó=`ÉåíÉê=áå fåÇá~åçä~K= if

ja``=Ü~ë=OIPTO=ëíìÇÉåíë=ÉåêçääÉÇ=Ñçê=íÜÉ=Ñ~ää=ëÉãÉëíÉêI=ê~åâáåÖ=áí=NQíÜ=~ãçåÖ=jáëëáëëáééáÛë=NS=Åçããìåáíó=ÅçääÉÖÉëK Fall 2016 ibcilob Illustrated / NV


`~êçäóå=píìêÇáî~åí

`~êçäóå=píìêÇáî~åí=ë~óë=ëÜÉ=ëéÉåí=ëÉîÉê~ä=óÉ~êë=êÉ~ÇáåÖ=ÜçïJíç=Äççâë=~åÇ=í~âáåÖ=Åä~ëëÉë=íç=äÉ~êå=íç=ã~âÉ=ëí~áåÉÇJÖä~ëë=ïáåÇçïëK=få=~ÇÇáJ íáçå=íç=íêóáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí=âáåÇë=çÑ=~êíë=~åÇ=Åê~ÑíëI=ëÜÉÛë=~äëç=~=í~äÉåíÉÇ=ãìëáÅá~åK

Glass master

`

~êçäóå píìêÇáî~åí=áë ~=ëÉäÑJ ÇÉëÅêáÄÉÇ=à~Åâ=çÑ=~ää íê~ÇÉëKÒ

qÜÉ=dêÉÉåïççÇ=å~íáîÉ=Ü~ë=íêáÉÇ=ÜÉê Ü~åÇ=~í=~ÅÅçìåíáåÖI=ÄçìèìÉí=ã~âáåÖI Ñ~ìñ=é~áåíáåÖI=ÅÉê~ãáÅëI=ìéÜçäëíÉêóI=ïáÅâJ Éê=ïÉ~îáåÖ=~åÇ=ãçêÉK=pÜÉ=Ü~ë=~äëç=ÄÉÉå=~ ãìëáÅá~å=~ää=çÑ=ÜÉê=äáÑÉI=Ü~îáåÖ=éä~óÉÇ Åä~êáåÉí=áå=~=j~íáåÉÉ=jìëáÅ~äÉ=`äìÄ=èìáåJ íÉí=~åÇ=~äíç=ë~ñçéÜçåÉ=áå=qÜÉ=píêáÅí jáÇÇäáåÖ=_~åÇI=~=ä~êÖÉ=oC_=ëÜçï=Ä~åÇK= píìêÇáî~åíI=SVI=Öê~Çì~íÉÇ=Ñêçã dêÉÉåïççÇ=eáÖÜ=pÅÜççä=áå=NVSRK=pÜÉ

íÜÉå=ïÉåí=íç=aÉäí~=pí~íÉ=råáîÉêëáíóI ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ã~àçêÉÇ=áå=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉ=~åÇ É~êåÉÇ=~=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=áå=ÉÇìÅ~íáçåK få=íÜÉ=ä~íÉ=NVUMëI=ëÜÉ=êÉíìêåÉÇ=íç=aÉäí~ pí~íÉ=~åÇ=íççâ=Åä~ëëÉë=áå=~ÅÅçìåíáåÖ=~åÇ ÉåíêÉéêÉåÉìêëÜáéK= qÜÉ=ÉåíêÉéêÉåÉìêëÜáé=Åä~ëëÉë=í~ìÖÜí ÜÉê=Üçï=íç=ÄÉ=ÄìëáåÉëëJãáåÇÉÇI=ëÜÉ=ë~áÇI ~åÇ=äáâÉäó=Éå~ÄäÉÇ=ÜÉê=íç=ÅêÉ~íÉ=~=ÄìëáJ åÉëë=ÇçáåÖ=ÜÉê=ä~íÉëí=äçîÉ=Ô=ÑìëÉÇ=Öä~ëëK=

pqlov=_v=`eilb=of`hp=n melqlp=_v=glekkv=gbkkfkdp=^ka=`^olivk=pqroafs^kq Fall 2016 ibcilob Illustrated / ON


fí=ÑÉÉÇë=ãó=ëçìä=íç=ã~âÉ=íÜáåÖë=íÜ~í=f=äáâÉ=~åÇ=çíÜÉê=éÉçéäÉ=äáâÉI=íççKÒ `~êçäóå=píìêÇáî~åí= píìêÇáî~åí=ë~áÇ=ëÜÉ=Ñáêëí=ÑÉää=áå=äçîÉ=ïáíÜ Öä~ëë=ÇÉÅ~ÇÉë=~Öç=ïÜÉå=ëÜÉ=ìëÉÇ=íç=Ñ~åí~J ëáòÉ=~Äçìí=ÜÉê=ÇêÉ~ã=ÜçìëÉK=pÜÉ=ëéÉåí=ëáñ ãçåíÜë=Çê~ïáåÖ=ìé=Ñäççê=éä~åë=íç=êÉãçÇÉä íÜÉ=ÜçìëÉ=íÜ~í=Ü~Ç=ÄÉÉå=ÖáîÉå=íç=ÜÉê=~åÇ ÜÉê=ÜìëÄ~åÇI=qçãI=Äó=Üáë=é~êÉåíëK= låÉ=çÑ=íÜÉ=ãçëí=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÅÜ~åÖÉë ëÜÉ=ï~åíÉÇ=íç=ã~âÉ=ï~ë=íç=~ääçï=ãçêÉ äáÖÜí=áåíç=íÜÉ=ÜçìëÉK=eÉê=ÇÉëáÖå=áåÅäìÇÉÇ âåçÅâáåÖ=Ççïå=ëÉîÉê~ä=ï~ääë=~åÇ áåëí~ääáåÖ=ãçêÉ=ïáåÇçïëK=_ÉÅ~ìëÉ=ëÜÉ äçîÉë=ÄçíÜ=ëìåäáÖÜí=~åÇ=ÅçäçêI=píìêÇáî~åí ë~áÇ=ëÜÉ=ëí~êíÉÇ=ÇêÉ~ãáåÖ=~Äçìí=Üçï ÄÉ~ìíáÑìä=ëí~áåÉÇ=Öä~ëë=ïçìäÇ=äççâ=áå=ÜÉê ÜçìëÉK píìêÇáî~åí=ë~áÇ=ëÜÉ=ï~åíÉÇ=íç=ëíçé ÇêÉ~ãáåÖ=~åÇ=ëí~êí=äÉ~êåáåÖ=Üçï=íç=ÅêÉ~íÉ ïÜ~í=ëÜÉ=ÉåîáëáçåÉÇK vçì=Ü~îÉ=íç=ÇêÉ~ã=áí=ÑáêëíK=vçì=Ü~îÉ=íç áã~ÖáåÉ=áíIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=vçì=Ü~îÉ=íç=ÅêÉ~íÉ áí=áå=óçìê=çïå=ãáåÇI=~åÇ=íÜ~í=áë=íÜÉ=Ñáêëí ëíÉéI=~åÇ=íÜÉå=íÜÉ=åÉñí=ëíÉé=áë=~Åíì~ääó íÜÉ=ÇçáåÖ=çÑ=áíKÒ= eÉê=Ñáêëí=ãçîÉ=ï~ë=íç=ëí~êí=êÉ~ÇáåÖ ÜçïJíç=Äççâë=çå=ëí~áåÉÇ=Öä~ëë=É~ÅÜ=åáÖÜí ÄÉÑçêÉ=ÄÉÇK=pÜÉ=êÉãÉãÄÉêë=ÇçáåÖ=íÜ~í=Ñçê ÑáîÉ=çê=ëáñ=óÉ~êëK= qÜÉåI=~ë=áÑ=áå=~åëïÉê=íç=ÜÉê=éê~óÉêëI=íÜÉ ^êíë=Ñçê=pìÅÅÉëë=éêçÖê~ã=êÉÅÉáîÉÇ=Öê~åíë íç=íÉ~ÅÜ=ÅçìêëÉë=çå=ëí~áåÉÇJÖä~ëë=ïáåÇçï ÅçåëíêìÅíáçåK=píìêÇáî~åí=ÉåêçääÉÇ=áå=íÜêÉÉ ÅçìêëÉëK låÅÉ=íÜÉ=éêçÖê~ã=ëÜìí=Ççïå=Ñçê=ÖççÇI píìêÇáî~åí=ÄçìÖÜí=~ë=ãìÅÜ=çÑ=íÜÉ=äÉÑíçîÉê Öä~ëë=~ë=ëÜÉ=ÅçìäÇK ^åÇ=íÜ~íÛë=ïÜ~í=Öçí=ãÉ=ëí~êíÉÇ=áå=ãó ëíìÇáçIÒ=píìêÇáî~åí=ë~áÇ=ïáíÜ=~=ÖäÉ~ã=áå ÜÉê=ÉóÉK= pÜÉ=çéÉåÉÇ=íÜÉ=ëíìÇáç=áå=NVVOK

eÉê=Ñáêëí=éêçàÉÅíI=NR=óÉ~êë=~ÑíÉê=ëÜÉ=Ü~Ç Ñáêëí=Çê~ÑíÉÇ=ÜÉê=ÜçìëÉÛë=Ñäççê=éä~åëI=ï~ë=~ ÑçìêJé~åÉä=ëí~áåÉÇJÖä~ëë=áåëí~ää~íáçå=ïáíÜ ÑäçïÉêë=~åÇ=íêÉÉë=áå=íÜÉ=ÇÉëáÖåK=qÜÉ=ïáåJ Ççï=ëÜáåÉë=áå=íÜÉ=ï~ää=ëÉé~ê~íáåÖ=ÜÉê âáíÅÜÉå=~åÇ=äáîáåÖ=êççã=íçÇ~óK= píìêÇáî~åí=ë~áÇ=ëÜÉ=ïáää=~äï~óë=äçîÉ ã~âáåÖ=ëí~áåÉÇJÖä~ëë=ïáåÇçïëI=Äìí=ÜÉê é~ëëáçå=äáÉë=áå=ÇçáåÖ=ãìÅÜ=ëã~ääÉê=éáÉÅÉëK cçê=íÜÉ=é~ëí=ëÉîÉå=óÉ~êëI=ëÜÉ=Ü~ë=ÄÉÉå ÅêÉ~íáåÖ=ÇáÅÜêçáÅ=ÑìëÉÇJÖä~ëë=É~êêáåÖëI éÉåÇ~åíë=~åÇ=~êí=Öä~ëë=éáÉÅÉëK= qÜÉëÉ=í~âÉ=~=äçí=ãçêÉ=íáãÉ=~åÇ íÜçìÖÜí=áå=ÅÜççëáåÖ=íÜÉ=ÇÉëáÖå=ÉäÉJ ãÉåíëIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=b~ÅÜ=çåÉ=Ü~ë=íç=ÄÉ ã~ÇÉ=Äó=ãÉ=ÑáêëíKÒ píìêÇáî~åí=ë~áÇ=ëÜÉ=äçîÉë=íÜÉ=íÜçìÖÜí=çÑ éÉçéäÉ=ïÉ~êáåÖ=ÜÉê=~êí=~åÇ=í~âáåÖ=áí ÉîÉêóïÜÉêÉ=íÜÉó=ÖçK= fíÛë=~=éêçÅÉëë=çÑ=ÅÜççëáåÖ=ïÜ~í=äççâë íÜÉ=ÄÉëí=~åÇ=éìííáåÖ=íçÖÉíÜÉê=íÜÉ=ÇáÑÑÉêJ Éåí=ÉäÉãÉåíë=~åÇ=íÜÉå=ÅçãáåÖ=ìé=ïáíÜ ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=éäÉ~ëÉë=ãÉIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK ^åÇ=f=ÜçéÉ=íÜ~í=áÑ=áí=éäÉ~ëÉë=ãÉI=áíÛë ÖçáåÖ=íç=éäÉ~ëÉ=ëçãÉÄçÇó=ÉäëÉ=çìí=íÜÉêÉI íççKÒ b~ÅÜ=éáÉÅÉ=çÑ=àÉïÉäêó=ëÜÉ=ã~âÉë=áë=çåÉ çÑ=~=âáåÇK=píìêÇáî~åí=ë~áÇ=ÅìëíçãÉêë=ïáää åÉîÉê=ÑáåÇ=~åçíÜÉê=éÉêëçå=ïÉ~êáåÖ=~=éáÉÅÉ Éñ~Åíäó=äáâÉ=íÜÉ=ÇÉëáÖå=íÜÉó=éìêÅÜ~ëÉÇK= bîÉêó=ïçã~å=ï~åíë=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í åç=çåÉ=ÉäëÉ=Ü~ëIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK kçí=çåäó=ÇçÉë=ëÜÉ=í~âÉ=éêáÇÉ=áå=ã~âJ áåÖ=ìåáèìÉ=àÉïÉäêóI=Äìí=êÉéäáÅ~íáåÖ=éáÉÅÉë ïçìäÇ=ÄÉ=åÉ~êäó=áãéçëëáÄäÉI=ëÜÉ=ë~áÇK tÜÉå=ëÜÉ=Ñáêëí=ÄÉÖ~å=ã~âáåÖ=íÜÉ éáÉÅÉëI=ëÜÉ=ïçìäÇ=ïêáíÉ=Ççïå=ïÜ~í=Åçäçêë ~åÇ=íÉñíìêÉë=ëÜÉ=Ü~Ç=ìëÉÇ=ëç=íÜ~í=ëÜÉ ÅçìäÇ=ã~âÉ=çåÉ=~Ö~áå=áÑ=ëÜÉ=êÉ~ääó=äáâÉÇ

áíK=eçïÉîÉêI=ëÜÉ=èìáÅâäó=êÉ~äáòÉÇ=íÜ~í ÇçáåÖ=ëç=ï~ë=~=ï~ëíÉ=çÑ=íáãÉK fíÛë=~ää=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçäçêëK=vçì=àìëí=Ü~îÉ ëç=ãìÅÜ=íç=ïçêâ=ïáíÜ=íÜ~í=íÜÉ=áÇÉ~=çÑ ÉîÉê=êÉéÉ~íáåÖ=~=ÇÉëáÖå=áë=êÉ~ääó=àìëí=Ñ~êJ ÑÉíÅÜÉÇIÒ=ëÜÉ=ÅÜìÅâäÉÇK aáÅÜêçáÅJÅç~íÉÇ=Öä~ëë=ëÜáÑíë=Åçäçêë ïÜÉå=ÉñéçëÉÇ=íç=äáÖÜíK=qÜÉ=Åç~íáåÖ=ï~ë ÅêÉ~íÉÇ=Ñçê=k^p^=íç=ìëÉ=çå=íÜÉ=Ñ~ÅÉ ëÜáÉäÇ=çÑ=~ëíêçå~ìíëÛ=ÜÉäãÉíë=íç=éêçíÉÅí íÜÉáê=ÉóÉë=Ñêçã=ÅçëãáÅ=ê~Çá~íáçå=ïÜáäÉ=áå ëé~ÅÉK= bñéä~áåáåÖ=íÜÉ=ëÅáÉåÅÉ=ÄÉÜáåÇ=íÜÉ Åç~íáåÖ=Ü~ë=ÄÉÉå=Ñìå=Ñçê=ÜÉê=ïÜÉå=ëÜÉ ÑáåÇë=ÄçêÉÇ=ÜìëÄ~åÇë=~ÅÅçãé~åóáåÖ=íÜÉáê ïáîÉë=~í=çåÉ=çÑ=ÜÉê=ëÜçïëW=tÜáäÉ=íÜÉ ïáÑÉ=áë=äççâáåÖI=fÛää=íìêå=íç=íÜÉ=ÜìëÄ~åÇI ~åÇ=fÛää=ë~óI=Úaç=óçì=âåçï=ïÜ~í=ÇáÅÜêçáÅ Åç~íÉÇ=Öä~ëë=áë\ÛÒ= píìêÇáî~åíÛë=ÜçãÉ=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=~=ëÜçïJ Å~ëÉ=Ñçê=É~ÅÜ=çÑ=íÜÉ=í~äÉåíë=ëÜÉÛë=ÇÉîÉäJ çéÉÇ=çîÉê=íÜÉ=óÉ~êëK få=íÜÉ=ÜçìëÉ=óçì=Å~å=ÑáåÇ=~å=çäÇ=ÅÜ~áê ~åÇ=ëïáåÖ=íÜ~í=ëÜÉ=êÉåçî~íÉÇ=ïáíÜ ïÉ~îÉÇ=ïáÅâÉê=é~ííÉêåëI=éáÅíìêÉ=Ñê~ãÉë ã~ÇÉ=çÑ=ÅçäçêÑìä=Öä~ëë=ÅçãÄáå~íáçåëI ëí~áåÉÇJÖä~ëë=ïáåÇçïë=~åÇ=ï~ääë=íÜ~í=Ü~îÉ ÄÉÉå=Ñ~ìñ=é~áåíÉÇ=íç=êÉëÉãÄäÉ=ãçåÉó ~åÇ=äÉ~íÜÉêK fÛîÉ=ÄÉÉå=~=Äìëó=éÉêëçåI=~åÇ=fÛîÉ åÉîÉê=ÄÉÉå=ÄçêÉÇIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=jó=ÜçìëÉ áë=~=êÉÑäÉÅíáçå=çÑ=ãÉ=~åÇ=ãó=í~ëíÉKÒ= b~ÅÜ=Åê~Ñí=íÜ~í=ëÜÉÛë=åìêíìêÉÇ=Ü~ë=äÉÇ=íç ~=äáîÉäáÜççÇ=Ñçê=píìêÇáî~åíK=pÜÉ=ë~áÇ=ëÜÉÛë ÄÉÉå=éêÉííó=ãìÅÜ=ëÉäÑJÉãéäçóÉÇ=Ñçê=ãçêÉ íÜ~å=PR=óÉ~êëK fí=ÑÉÉÇë=ãó=ëçìä=íç=ã~âÉ=íÜáåÖë=íÜ~í f=äáâÉ=~åÇ=çíÜÉê=éÉçéäÉ=äáâÉI=íççIÒ=ëÜÉ ë~áÇK if

få=êÉÅÉåí=óÉ~êëI=píìêÇáî~åí=Ü~ë=ÄÉÉå=ã~âáåÖ=ÇáÅÜêçáÅ=ÑìëÉÇJÖä~ëë=éáÉÅÉëI=áåÅäìÇáåÖ=Äê~ÅÉäÉíëI=éÉåÇ~åíë=~åÇ=~êí=Öä~ëë=éáÉÅÉëK OO / Fall 2016 ibcilob Illustrated


`~äÉåÇ~ê l`ql_bo

NPJNR=Ô j~áå=píêÉÉí=dêÉÉåïççÇ=Üçëíë mäÉáå=^áê=dêÉÉåïççÇ=áå=Ççïåíçïå dêÉÉåïççÇ=~åÇ=ëìêêçìåÇáåÖ=~êÉ~ëK= NQJNR=Ô ^êímä~ÅÉ=jáëëáëëáééá=éêÉëÉåíë=áíë ëÉÅçåÇ=~ååì~ä=^êí=C=pçìä=ÅÉäÉÄê~íáçåI ïÜáÅÜ=áåÅäìÇÉë=~=d~êÇÉå=m~êíó=çå=cêáÇ~ó ~åÇ=~=pçìä=cççÇ=máÅåáÅ=~í=q~ää~Ü~íÅÜáÉ cä~íë=çå=p~íìêÇ~óK OO=Ô= jáëëáëëáééá=s~ääÉó=pí~íÉ=råáîÉêëáíó Üçëíë=dê~ãÄäáåÖ=pí~íÉ=råáîÉêëáíó=Ñçê=áíë OMNS=ÜçãÉÅçãáåÖI=oáÅÉJqçííÉå=pí~ÇáìãI fíí~=_Éå~I=O=éKãK OQJOU=Ô qÜÉ=Åáíó=çÑ=dêÉÉåïççÇ=Üçëíë=íÜÉ j~óçêDë=mìãéâáå=m~íÅÜKÒ=qÜçëÉ=ïÜç ïçìäÇ=äáâÉ=íç=é~êíáÅáé~íÉ=ã~ó=ÄêáåÖ=íÜÉáê ÇÉÅçê~íÉÇ=éìãéâáåë=íç=dêÉÉåïççÇ=`áíó e~ää=íç=ÄÉ=Çáëéä~óÉÇ=çå=íÜÉ=ä~ïåK OTJPM=Ô dêÉÉåïççÇ=iáííäÉ=qÜÉ~íêÉ=éêÉJ ëÉåíë=kÉáä=páãçåÛë=mä~ò~=pìáíÉI=ÇáêÉÅíÉÇ=Äó m~ìä=_êçïåK

klsbj_bo

Q=Ô jáëëáëëáééá=s~ääÉó=pí~íÉ=råáîÉêëáíó ãÉåÛë=Ä~ëâÉíÄ~ää=ÜçãÉ=çéÉåÉê=îëK=qçìÖ~äçç `çääÉÖÉ=~í=íÜÉ=embo=`çãéäÉñI=fíí~=_Éå~I Q=éKãK V=Ô jáëëáëëáééá=s~ääÉó=pí~íÉ=råáîÉêëáíó ïçãÉåÛë=Ä~ëâÉíÄ~ää=ÜçãÉ=çéÉåÉê=îëK q~ää~ÇÉÖ~=`çääÉÖÉ=~í=íÜÉ=embo=`çãéäÉñI fíí~=_Éå~I=P=éKãK NMJNO=Ô `áíóïáÇÉ=vìäÉíáÇÉ=qêçääÉó=oáÇÉ ~åÇ=eçäáÇ~ó=léÉå=eçìëÉK NR=Ô ^ÖcÉëí=~í=íÜÉ=iÉÑäçêÉ=`çìåíó=`áîáÅ `ÉåíÉêK OS=Ô pã~ää=_ìëáåÉëë=p~íìêÇ~ó

ab`bj_bo

N=Ô qÜÉ=^ååì~ä=iáÖÜíáåÖ=çÑ=íÜÉ=iÉÑäçêÉ `çìåíó=`çìêíÜçìëÉ=~í=RWPM=éKãKX=~åÇ lìíÇççê=eçäáÇ~ó=jçîáÉ=káÖÜí=áå=ÇçïåJ íçïå=dêÉÉåïççÇ=~í=SWPM=éKãK NJOM=Ô bäÑ=çå=íÜÉ=pÜÉäÑ=`çããìåáíó=bäÑ eìåíK O=Ô oçó=j~êíáå=aÉäí~=_~åÇ=cÉëíáî~ä=~åÇ `Üêáëíã~ë=m~ê~ÇÉ=áå=Ççïåíçïå dêÉÉåïççÇK P=~åÇ=NM=Ô mÜçíçë=ïáíÜ=p~åí~=áå=ÇçïåJ íçïå=dêÉÉåïççÇK= PN=Ô qÜÉ=^ääìîá~å=kÉï=vÉ~êÛë=bîÉ tÜáíÉ=eçí=m~êíó=~í=TWPM=éKãK Fall 2016 ibcilob Illustrated / OP


OQ / Fall 2016 ibcilob Illustrated


qÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇ

jvpqbov=tlj^k

qÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇÛë=äÉÖÉåÇ=éÉêëáëíë=åÉ~êäó=RM=óÉ~êë=~ÑíÉê=ÜÉê=ìåÄÉäáÉî~Ääó=éêÉëÉêîÉÇÒ=êÉã~áåë=ïÉêÉ=~ÅÅáÇÉåí~ääó=ÇáëÅçîÉêÉÇ=çå=bÖóéí mä~åí~íáçå=åÉ~ê=`êìÖÉêK

^

ëÉ~êÅÜ=Ñçê=íÜÉ i~Çó=áå=oÉÇ áë=~=àçìêåÉó áåíç=íÜÉ=ìåâåçïåK= tÜ~í=ïÉ=âåçï=~Äçìí=íÜÉ=Å~ëâÉí=~åÇ íÜÉ=ïçã~å=áåëáÇÉ=áíI==ìåÉ~êíÜÉÇ=åÉ~ê `êìÖÉê=~í=bÖóéí=mä~åí~íáçå=áå=NVSVI ïÉáÖÜë=Ñ~ê=äÉëë=íÜ~å=íÜÉ=ÄìêÇÉå=çÑ=ïÜ~í ïÉ=ïáää=åÉîÉê=âåçïK= mÉêÜ~éë=íÜ~í=áë=ïÜó=íÜÉ=ä~ÇóÛë=äÉÖÉåÇ Ü~ë=éÉêëÉîÉêÉÇI=ã~âáåÖ=ÜÉê=ÖÜçëíäó=éêÉëJ ÉåÅÉ=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ãçêÉ=ÉåÇìêáåÖ=ãóëíÉêáÉë çÑ=íÜáë=é~êí=çÑ=íÜÉ=jáëëáëëáééá=aÉäí~K ^=ëÉ~êÅÜ=Ñçê=ÜÉê=äÉ~Çë=Ççïå=Ñ~ãáäá~ê êç~Çë=íç=ïÜ~í=áë=~Åíì~ääó=âåçïåI=çå=ïáåÇJ áåÖ=ÇÉíçìêë=çÑ=ëéÉÅìä~íáçåI=íç=êÉãçíÉ=Ä~Åâ êç~Çë=çÑ=èìÉëíáçåë=íÜ~í=ïáää=åÉîÉê=ÄÉ ~åëïÉêÉÇI=äÉ~ÇáåÖ=ìäíáã~íÉäó=íç=~=éä~ÅÉ=áå íÜÉ=áã~Öáå~íáçå=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ìåÑçêÖÉíí~ÄäÉ äáîÉëI=Öêçïë=~åÇ=íÜêáîÉëK få=íÜÉ=ëéêáåÖ=çÑ=NVSVI=Ñ~êãÉê=_çÄ e~êÇÉã~å=çÑ=dêÉÉåïççÇ=ï~ë=ïçêâáåÖ=~í bÖóéí=ïÜÉå=~=Ä~ÅâÜçÉ=Üáí=ëçãÉíÜáåÖ=Ü~êÇ ~Äçìí=P=ÑÉÉí=ÄÉäçï=íÜÉ=ÖêçìåÇÛë=ëìêÑ~ÅÉK fí=Üáí=íÜ~í=íÜáåÖ=~åÇ=éìääÉÇ=íÜÉ=ëáÇÉ çÑÑI=àìëí=äáâÉ=~=ë~êÇáåÉ=Å~åIÒ=e~êÇÉã~å

ë~áÇK=fí=éìääÉÇ=íÜÉ=ëáÇÉ=çÑÑ=íÜÉ=ÅçÑÑáåI=~åÇ íÜÉ=ÄçÇó=ëäáééÉÇ=çìí=~=äáííäÉ=ÄáíKÒ tÜ~í=Ü~Ç=ÄÉÉå=ÉñéçëÉÇ=ï~ë=íÜÉ=Å~ëíJ áêçåI=Öä~ëëJíçééÉÇ=ÅçÑÑáå=çÑ=~=óçìåÖ=ïçã~å ÇêÉëëÉÇ=áå=~=êÉÇ=ÇêÉëëI=ïÜáíÉ=ÖäçîÉë=~åÇ Ää~Åâ=ÄççíëK=pìÄãÉêÖÉÇ=áå=~äÅçÜçäI=~ë=ï~ë íÜÉ=éê~ÅíáÅÉ=çÑ=ëçãÉ=ìåÇÉêí~âÉêë=áå=íÜ~í Éê~I=ÜÉê=ÄçÇó=ï~ë=êÉã~êâ~Ääó=ïÉääJéêÉJ ëÉêîÉÇI=Äìí=çåÅÉ=íÜÉ=ëÉ~ä=ï~ë=ÄêçâÉå=~åÇ ëÜÉ=ï~ë=ÉñéçëÉÇ=íç=íÜÉ=~áêI=ÜÉê=ÄçÇó=ÄÉÖ~å íç=ÇÉÅçãéçëÉ=ê~éáÇäóK f=ÇáÇ=í~âÉ=~=Ñ~áê=äççâ=~í=áíIÒ=e~êÇÉã~å ë~áÇI=Äìí=óçì=ÇçåÛí=ï~åí=íç=äççâ=~í=ëçãÉJ íÜáåÖ=äáâÉ=íÜ~í=íçç=äçåÖKÒ e~êÇÉã~å=ë~áÇ=ÜÉ=Å~ääÉÇ=íÜÉ=ëÜÉêáÑÑÛë çÑÑáÅÉI=~åÇ=Äó=íÜÉ=íáãÉ=~=ÇÉéìíó=~êêáîÉÇI íÜÉ=ÄçÇó=Ü~Ç=ÇÉÅçãéçëÉÇ=Ñ~åí~ëíáÅ~ääóKÒ qÜÉ=ÄçÇó=çÑ=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇI=å~ãÉ ìåâåçïåI=ï~ë=í~âÉå=~ï~ó=~åÇ=ï~ë=ìäíáJ ã~íÉäó=êÉáåíÉêêÉÇI=áå=^ìÖìëí=NVSVI=áå=íÜÉ é~ìéÉêÛë=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ëéê~ïäáåÖI=Üáääíçé lÇÇ=cÉääçïë=`ÉãÉíÉêó=áå=iÉñáåÖíçåK e~êÇÉã~å=ë~áÇ=íÜ~í=íç=Üáë=âåçïäÉÇÖÉI íÜÉêÉ=~êÉ=åç=ÉñáëíáåÖ=éÜçíçëI=Äìí=íÜÉ=ä~Çó äáîÉë=çå=åçåÉíÜÉäÉëëK fíÛë=~=ãóëíÉêó=íÜ~íÛë=~ïÑìääó=Ü~êÇ=íç êÉëçäîÉIÒ=ÜÉ=ë~áÇK=kçåÉ=çÑ=ìë=ÅçìäÇ=ÉîÉê ÅçãÉ=ìé=ïáíÜ=~=ëÅÉå~êáç=íÜ~í=ïçìäÇ=~ääçï Ñçê=~=ÄçÇó=áå=íÜ~í=éêÉííó=~=Å~ëâÉí=íç=ÄÉ ÄìêáÉÇ=çìí=íÜÉêÉ=~åÇ=íÜÉå=ÄÉ=ÑçêÖçííÉåKÒ ^å=~ÅÅçìåí=áå=qÜÉ=dêÉÉåïççÇ

`çããçåïÉ~äíÜ Ñêçã=^ìÖK=OPI=NVSVI=ë~áÇW ^=Åçìêí=çêÇÉê=Ü~ë=ÄÉÉå=çÄí~áåÉÇ=Äó íÜÉ=qçä=qÜçã~ë=Ñ~ãáäóI=ïÜç=çïåë=bÖóéí mä~åí~íáçåI=íç=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄçÇó=íç=~=ÅÉãÉJ íÉêóK==qÜÉ=ÄçÇó=ï~ë=ÇáëÅçîÉêÉÇ=çå=íÜÉáê ä~åÇ=áå=~=ÑäçïÉê=Ö~êÇÉåI=ïÜÉå=~=åÉï=ëÉéJ íáÅ=í~åâ=äáåÉ=ï~ë=ÇìÖ=ä~ëí=^éêáäK tÜÉå=íÜÉ=~ääJãÉí~ä=Å~ëâÉíI=íÜÉ=íçé ëÉ~äÉÇ=áå=Öä~ëëI=ï~ë=Üáí=Äó=~=Ä~Åâ=ÜçÉ ã~ÅÜáåÉI=íÜÉ=êÉã~áåë=çÑ=íÜÉ=ïçã~å=ïÉêÉ ÇáëÅçîÉêÉÇ=ìåÄÉäáÉî~Ääó=éêÉëÉêîÉÇ=áå ~äÅçÜçäI=ÜÉê=äçåÖ=Ää~Åâ=Ü~áê=ÑäçïáåÖ=çîÉê ÜÉê=ëÜçìäÇÉêëK=pÜÉ=ïçêÉ=~=êÉÇ=îÉäîÉí ÇêÉëëI=ïÜáíÉ=ÖäçîÉë=~åÇ=Ü~Ç=íÜÉ=Ñ~ÅÉ ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ë=íÜ~í=çÑ=~=óçìåÖ=ÖáêäKÒ ^=g~Åâëçå=`ä~êáçåJiÉÇÖÉê ~ÅÅçìåí=Ñêçã íÜÉ=ë~ãÉ=Ç~ó=êÉéçêíÉÇW qÜÉ=ãÉíÜçÇ=çÑ=éêÉëÉêî~íáçå=ìëÉÇ=Ñçê íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇ=ï~ë=Åçããçå=éêáçê=íç íÜÉ=`áîáä=t~êI=ïÜÉå=ÅìëíçãJã~ÇÉ=Å~ëJ âÉíëI=ëÜ~éÉÇ=íç=íÜÉ=ÄçÇóI=ïÉêÉ=çêÇÉêÉÇ=~ë çåÉ=ïçìäÇ=çêÇÉê=~=ÇêÉëëKÒ _ó=íÜÉ=íáãÉ=íÜÉ=ä~Çó=ï~ë=êÉáåíÉêêÉÇ=áå iÉñáåÖíçåI=áí=Ü~Ç=ÄÉÉå=ÇÉíÉêãáåÉÇ=íÜ~í íÜÉ=Å~ëâÉí=ï~ë=äáâÉäó=Ñêçã=íÜÉ=`áîáä=t~ê Éê~=çê=ÄÉÑçêÉ=~åÇ=Ü~Ç=ä~åÖìáëÜÉÇ=ÄÉåÉ~íÜ íÜÉ=ÖêçìåÇ=~í=bÖóéí=Ñçê=ãçêÉ=íÜ~å=~=ÅÉåJ íìêóK `~äÅìä~íáåÖ=ÜÉê=éêÉëìãÉÇ=~ÖÉ=Ä~ÅâJ ï~êÇI=íÜÉ=ÜÉ~ÇëíçåÉ=Éëíáã~íÉë=~=Ç~íÉ=çÑ ÄáêíÜ=~êçìåÇ=NUPRK

pqlov=^ka=melqlp=_v=h^qeovk=b^pq_rok Fall 2016 ibcilob Illustrated / OR


OS / Fall 2016 ibcilob Illustrated


v v v qÜ~íÛë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ëíçêó=ÇÉíçìêë=áåíç=ëéÉÅJ ìä~íáçå=~åÇ=ëìééçëáíáçåK e~êÇÉã~å=ë~áÇ=ÜÉ=Å~ãÉ=ìé=ïáíÜ=~=íÜÉçJ êó=íÜ~í=éÉêÜ~éë=ëÜÉ=Ü~Ç=ÄÉÉå=íê~îÉäáåÖ=çå=~ êáîÉêÄç~í=çå=íÜÉ=v~òççI=íÜÉ=ãçÇÉ=çÑ=íê~åëJ éçêí~íáçå=ÇìêáåÖ=íÜ~í=Éê~=ÄÉÑçêÉ=ê~áäêç~ÇëK mÉêÜ~éë=ëÜÉ=Åçåíê~ÅíÉÇ=ëÅ~êäÉí=ÑÉîÉê=~åÇ Ü~Ç=íç=ÄÉ=éìí=çÑÑ=íÜÉ=Äç~í=íç=~îçáÇ=Åçåí~ãáJ å~íáåÖ=çíÜÉêëK=mÉêÜ~éë=ÜÉê=Ñ~ãáäó=ãÉí=ÜÉê ~í=íÜÉ=Äç~í=ä~åÇáåÖ=~åÇ=ÄìêáÉÇ=ÜÉê=åÉ~êÄó çå=bÖóéí=mä~åí~íáçåK _ìí=íÜ~í=íÜÉçêó=ÇçÉëåÛí=Éñéä~áå=íÜÉ=éêÉJ ëìã~Ääó=ÉñéÉåëáîÉ=~åÇ=Ü~êÇJíçJÅçãÉJÄó Å~ëíJáêçå=ÅçÑÑáåK ^ë=íáãÉ=é~ëëÉÇI=íÜÉ=ä~ÇóÛë=Ü~áê=ï~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ=ãçêÉ=çÑíÉå=íÜ~å=åçí=~ë=~ìÄìêåI ~åÇ=ëÜÉ=ï~ë=~ííêáÄìíÉÇ=ïáíÜ=óçìíÜÑìä=ëâáåK eÉê=êÉÇ=îÉäîÉí=ÇêÉëë=íççâ=çå=~=ä~ÅÉ=Åçää~êI ~åÇ=ÜÉê=Äççíë=Å~ãÉ=íç=ÄÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ë ëèì~êÉJíçÉÇI=ã~ÇÉ=çÑ=äÉ~íÜÉê=~åÇ=ëáäâK qÜÉ=Ä~ÅâÜçÉ=ï~ë=î~êáçìëäó=äçÅ~íÉÇ=áå=~ îÉÖÉí~ÄäÉ=Ö~êÇÉåI=áå=~=ÑäçïÉê=Ö~êÇÉå=~åÇ çìí=áå=íÜÉ=ÑáÉäÇëK tÜÉêÉ=íÜçëÉ=çÄëÉêî~íáçåë=Å~ãÉ=Ñêçã=áë ~åóçåÉÛë=ÖìÉëëK=e~êÇÉã~å=ë~áÇ=íÜ~íI=~í=~ÖÉ VMI=áíÛë=Ü~êÇ=Ñçê=Üáã=íç=êÉãÉãÄÉê=Ä~Åâ=íÜ~í Ñ~ê=~åÇ=ÜÉ=ÇçÉëåÛí=êÉÅ~ää=ïÜç=ÉäëÉ=ï~ë íÜÉêÉK= ^å=áåíÉêåÉí=ÇáëÅìëëáçå=íÜêÉ~Ç=Äçêå=çÑ=~ cäáÅâê=éÜçíç=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~ÇëíçåÉI=í~âÉå=Äó ~ã~íÉìê=Üáëíçêá~å=k~í~äáÉ=j~óåçêI=~ííê~ÅíÉÇ íÜÉ=~ííÉåíáçå=çÑ=h~êä=dÉêÅÉåë=fffI=ïÜç ïêçíÉI=f=ÖêÉï=ìé=çå=bÖóéí=mä~åí~íáçå=~åÇ íÜ~í=ÅçÑÑáå=ï~ë=ÑçìåÇ=áå=ãó=Ç~ÇÛë=Ä~Åâ ó~êÇK=eÉ=ï~ë=~Äçìí=NM=óÉ~êë=çäÇ=~åÇ=êÉÅ~ääë íÜÉ=Ç~ó=ïÜÉå=ÜÉ=ïçìäÇ=åçí=Öç=Ä~Åâ=íç=íÜÉ ÜçìëÉ=Ñçê=ëÉîÉê~ä=Ç~óëI=~Ñê~áÇ=íÜ~í=íÜÉ=éä~ÅÉ ï~ë=Äìáäí=çå=~=Öê~îÉó~êÇ>Ò EdÉêÅÉåë=Éã~áäÉÇ=íÜ~í=Üáë=Ñ~íÜÉê=äáîÉë=áå dêÉÉåïççÇI=Äìí=~ííÉãéíë=íç=êÉ~ÅÜ=Üáã=Ñçê ~=éÉêëçå~ä=~ÅÅçìåíáåÖ=ïÉêÉ=åçí=ëìÅÅÉëëÑìäKF pçãÉ=Ü~îÉ=ëéÉÅìä~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ä~Çó=ï~ë éçëëáÄäó=~=ãÉãÄÉê=çÑ=íÜÉ=oáÅâë=çê=eóã~å Ñ~ãáäáÉëI=ïÜç=çïåÉÇ=bÖóéí=ìåíáä=NVMTI=Äìí ãçëí=~ÖêÉÉ=áíÛë=ìåäáâÉäó=ëÜÉ=ïçìäÇ=Ü~îÉ ÄÉÉå=ÄìêáÉÇ=íÜÉêÉK= ^åçíÜÉê=ïçã~å=áÇÉåíáÑáÉÇ=~ë=Ñê~åJ åáÉSMÒ=áå=íÜÉ=ë~ãÉ=çåäáåÉ=Ñçêìã=~ë dÉêÅÉåë=~åÇ=j~óåçê=ïêçíÉW== dê~åÇãçíÜÉêÛë=ãçíÜÉê=~åÇ=ÜÉê=ÜìëJ Ä~åÇ=ïÉêÉ=äáîáåÖ=çîÉê=íçï~êÇ=iÉÑäçêÉ `çìåíó=ëçãÉíáãÉ=~êçìåÇ=íÜÉ=íìêå=çÑ=íÜÉ ÅÉåíìêóK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=ãó=ãçíÜÉêI=ëÜÉ=ÇáÉÇ ÇìêáåÖ=~=ÄáÖ=ÑäççÇ=~åÇ=íÜÉó=Ü~Ç=íç=í~âÉ=ÜÉê Äó=Äç~í=íç=ÑáåÇ=ÖêçìåÇ=íç=Äìêó=ÜÉê=~åóJ ïÜÉêÉ=áí=ï~ë=ÜáÖÜ=ÉåçìÖÜ=~åÇ=Çêó=ÉåçìÖÜK EqÜÉóF=ÅçìäÇåÛí=Öç=íç=íÜÉ=ÅÉãÉíÉêóI=Eáí=ï~ëF ~ää=ìåÇÉê=ï~íÉêK=qÜÉó=ïÉêÉ=~ää=çêáÖáå~ääó Ñêçã=eçäãÉë=`çìåíó=çìí=íÜ~í=ï~óK=tÉ Ü~îÉ=åÉîÉê=âåçïå=ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ï~ë=ÄìêáÉÇ ~åÇ=f=ÇçåÛí=íÜáåâ=ïÉ=ÉîÉê=ïáääK=pÜÉ=ï~ë=~

qÜÉ=^ìÖK=OPI=NVSVI=dêÉÉåïççÇ=`çããçåïÉ~äíÜ êÉéçêíÉÇ=çå=éêçÖêÉëë=ÑáåÇáåÖ=~=Ñáå~ä=êÉëíJ áåÖ=éä~ÅÉ=Ñçê=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇK

óçìåÖ=ïçã~å=~êçìåÇ=OS=çê=ëçK=`Éåëìë ëÜçïÉÇ=ëÜÉ=äáîÉÇ=áå=íÜÉ=páÇçå=~êÉ~=~ÄçîÉ `êìÖÉêK=jó=Öê~åÇãçíÜÉê=~äï~óë=ë~áÇ=íÜÉó Å~êêáÉÇ=ÜÉê=ãçíÜÉê=ëçãÉïÜÉêÉ=çå=Ççïå íÜÉ=v~òçç=êáîÉê=ìåíáä=íÜÉó=ÅçìäÇ=ÑáåÇ=Çêó ä~åÇ=~ÄçîÉ=ï~íÉê=íç=Äìêó=ÜÉêKÒ=bÖóéí mä~åí~íáçå=ëíê~ÇÇäÉë=íÜÉ=iÉÑäçêÉ=~åÇ eçäãÉë=`çìåíó=äáåÉK= j~óåçê=êÉéäáÉÇ=íÜ~í=åçÄçÇó=áë=ÅÉêí~áå íÜ~í=áí=ï~ëI=áå=Ñ~ÅíI=~å=áåíÉåíáçå~ä=áåíÉêãÉåíX íÜÉ=ÅçÑÑáå=ï~ëåÛí=îÉêó=Ñ~ê=Ççïå=áå=íÜÉ ÖêçìåÇI=~åÇ=~=ÜÉ~ÇëíçåÉ=ï~ë=åÉîÉê=äçÅ~íÉÇK= få=çíÜÉê=ïçêÇëI=åçÄçÇó=êÉ~ääó=âåçïë ïÜÉêÉ=ëÜÉ=Å~ãÉ=ÑêçãI=ïÜç=ëÜÉ=ï~ë=çê=Üçï ëÜÉ=Å~ãÉ=íç=ÄÉ=ÄìêáÉÇ=Ô=áåíÉåíáçå~ääó=çê åçí=Ô=çå=bÖóéí=mä~åí~íáçåK

v v v ^ää=íÜáë=äÉ~Çë=íç=ïÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå=áã~ÖáåÉÇ ~Äçìí=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇK=aÉîçáÇ=çÑ=~=âåçïå ÜáëíçêóI=çÑ=îÉêáÑá~ÄäÉ=Ñ~ÅíëI=ëÜÉ=áë=ÑêÉÉ=íç ÄÉÅçãÉ=ïÜ~íÉîÉê=~=éÉêëçå=åÉÉÇë=ÜÉê=íç=ÄÉK mäÉåíó=çÑ=ïêáíÉêë=Ü~îÉ=í~âÉå=ÜÉê=äÉÖÉåÇ ~åÇ=ÄÉåí=áí=íç=íÜÉáê=çïå=éìêéçëÉëI=áåÅäìÇJ áåÖ=éçéìä~ê=jáëëáëëáééáJÄçêå=ãóëíÉêó=ïêáíÉê `~êçäóå=e~áåÉëK==pã~êíó=_çåÉëI=çåÉ=áå=~ ëÉêáÉë=çÑ=p~ê~Ü=_ççíÜ=aÉä~åÉó=jóëíÉêáÉëI éìíë=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇ=áå=íÜÉ=ãáÇÇäÉ=çÑ=~ ÅçåíêçîÉêëá~ä=áåîÉëíáÖ~íáçå=Äó=~=Üáëíçêó=éêçJ ÑÉëëçê=áå=ÑáÅíáçå~ä=wáååá~I=jáëëáëëáééáI=éáííÉÇ ~Ö~áåëí=äçÅ~ä=Ñçäâë=ïÜçëÉ=Ñ~ãáäó=êÉéìí~íáçåë ~êÉ=~í=ëí~âÉK

páåÅÉ=íÜÉ=ÇáëÅçîÉêó=çÑ=íÜÉ=ÄçÇó=áå=NVSVI jáëëáëëáééá=ëÅÜççäÅÜáäÇêÉå=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ã~âJ áåÖ=ìé=ÅçäçêÑìä=ëíçêáÉë=~Äçìí=íÜÉ=i~Çó=áå oÉÇÛë=áÇÉåíáíó=~åÇ=é~ëíI=Äìí=åç=çåÉ=Ü~ë ÅçãÉ=~åó=ÅäçëÉê=íç=äÉ~êåáåÖ=íÜÉ=íêìíÜIÒ=ë~óë íÜÉ=ëìãã~êó=çå=íÜÉ=ÄççâÛë=Ä~Åâ=à~ÅâÉíK qÜÉ=ëíçêóÛë=mêçÑÉëëçê=qïáëí=Åä~áãë=ëÜÉ Å~å=áÇÉåíáÑó=íÜÉ=ÅçêéëÉ=~åÇ=éêçîÉ=íÜÉ=ÇÉ~Ç ïçã~åÛë=ëÅ~åÇ~äçìë=êçäÉ=áå=íÜÉ=å~íáçåÛë=ÜáëJ íçêóK=tÜÉå=ëÜÉ=ëí~êíë=ÅçååÉÅíáåÖ=ÉäáíÉ wáååá~=Ñ~ãáäáÉë=ïáíÜ=íÜ~í=ëÅ~åÇ~ä=Ô=íÜÉ éä~ååáåÖ=çÑ=mêÉëáÇÉåí=^Äê~Ü~ã=iáåÅçäåÛë ~ëë~ëëáå~íáçåI=åç=äÉëë=Ô=wáååá~Ûë=ëçÅáÉíó ä~ÇáÉë=Å~ää=çå=íÜÉ=éêáî~íÉ=áåîÉëíáÖ~íáîÉ=ëÉêJ îáÅÉë=çÑ=p~ê~Ü=_ççíÜ=aÉä~åÉóI=ïÜç=~êêáîÉë çåäó=íç=ÑáåÇ=~=éêÉëÉåíJÇ~ó=ÇÉ~Ç=ÄçÇóI ä~ìåÅÜáåÖ=íÜÉ=ëíçêóÛë=é~ê~ääÉä=éäçíK pçãÉíÜáåÖ=ë~Ç=íê~åëéáêÉÇ=íç=Äìêó=ÜÉê ÜÉêÉI=~äçåÉI=ïáíÜçìí=~åó=çÑ=ÜÉê=äçîÉÇ=çåÉë ~êçìåÇIÒ=ë~óë=íÜÉ=ÄççâÛë=å~êê~íçêK péÉÅìä~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇ=êìåë ê~ãé~åí=~ë=~ää=áåîçäîÉÇ=íêó=íç=ÇáëÅçîÉê=íÜÉ íêìíÜK=j~óÄÉ=ëÜÉ=ï~ë=êìååáåÖ=~ï~ó=Ñêçã ÜÉê=ïÉ~äíÜó=kÉï=lêäÉ~åë=ÜìëÄ~åÇKÒ=KKK j~óÄÉ=ëÜÉ=ï~ë=ãÉÉíáåÖ=ÜÉê=äçîÉêK=^=íêóëí íÜ~í=ïÉåí=ïêçåÖKÒ=KKK=j~óÄÉ=ëÜÉ=ï~ë=ÑçêJ ÉáÖå=Ô äáâÉ=~=ã~áäJçêÇÉê=ÄêáÇÉK=^åÇ=ëÜÉ=Öçí ÜÉêÉ=~åÇ=ãÉí=ÜÉê=ÜìëÄ~åÇJíçJÄÉ=~åÇ=Ü~íÉÇ Üáã=~åÇ=ê~å=~ï~óKÒ=KKK==j~óÄÉ=ëÜÉ=Öçí=íç íÜÉ=éä~åí~íáçå=~åÇ=íÜÉó=íêáÉÇ=íç=ÜÉäé=ÜÉêI Äìí=ÜÉ=Å~ìÖÜí=ìé=ïáíÜ=ÜÉê=~åÇ=âáääÉÇ=ÜÉêKÒ qÜÉ=i~Çó=áë=~=Ää~åâ=ëä~íÉ=ìéçå=ïÜçëÉ áÇÉåíáíó=~ää=çíÜÉêë=Ô=ÑáÅíáçå~äI=Ñ~åí~ëíáÅ~äI Fall 2016 ibcilob Illustrated / OT


OU / Fall 2016 ibcilob Illustrated


êçã~åíáÅI=ïáëÜÉÇ=ÑçêI=ÇêÉ~ÇÉÇI=ÑÉ~êÉÇ=Ô Å~å=ÄÉ=ïêáííÉåK

v v v ^åçíÜÉê=äáíÉê~êó=~ÅÅçìåí==éìíë=íÜÉ=i~Çó áå=oÉÇ=áå=íÜÉ=ãÉí~éÜçêáÅ~ä=êçäÉ=çÑ=åáÖÜíJ ã~êÉ=ÅçãÉ=íç=äáÑÉI=íç=ÄÉ=ÉñçêÅáëÉÇ=áå=íÜÉ å~ãÉ=çÑ=êÉÇÉãéíáçåK qÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇW=^=dÜçëí=píçêóÒ EïïïKéêçí~ÖçåáòÉKÅçãLëíçêóLíÜÉJä~ÇóJáåJêÉÇJ~J ÖÜçëíJëíçêóF=Äó=^ääÉå=gçÜåëçå=gêKI=~ìíÜçê=çÑ íÜÉ=_ä~Åâï~íÉê=kçîÉäë EÄä~Åâï~íÉêåçîÉäëKÅçãFI=áë=íÜÉ=ëíçêó=çÑ=pÖíK táäëçå=mêÉëÅçííI=êÉÅÉåíäó=êÉíìêåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ sáÉíå~ã=t~êK=qÜÉ=óÉ~ê=áë=NVSVK=mêÉëÅçíí ÖçÉë=íç=äáîÉ=áå=~å=~Ä~åÇçåÉÇ=éä~åí~íáçå ÜçìëÉ=çå=Üáë=Ñ~ãáäóÛë=ä~åÇ=~í=iÉÄ~åçå mä~åí~íáçå=áå=jáëëáëëáééáK qÜÉ=ÜçìëÉI=ëáíì~íÉÇ=åÉ~ê=íÜÉ=êáîÉêÄ~åâI ï~ë=êçííáåÖ=~åÇ=Ñ~ääáåÖ=áå=çå=áíëÉäÑK=f=ÇáÇåÛí Å~êÉ=~Äçìí=íÜ~íIÒ=íÜÉ=å~êê~íçêI=mêÉëÅçííI=ë~óëK eÉ=ï~åíë=ëçäáíìÇÉ=íç=ïêáíÉ=~Äçìí=íÜÉ=ï~êK= fí=ÇçÉëåÛí=Öç=ïÉääK=eÉ=ëìÑÑÉêë=åáÖÜíã~êÉëI Ñä~ëÜÄ~Åâë=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ííäÉÑáÉäÇK=eÉ=Çêáåâë íçç=ãìÅÜ=~åÇ=ëíçéë=É~íáåÖK=eÉ=ÅçåëáÇÉêë ëìáÅáÇÉ=~åÇ=Ñáñ~íÉë=çå=~=ëÜçíÖìåI=äçÅâÉÇ=áå ~=Ççïåëí~áêë=Å~ÄáåÉíK låÉ=Ç~ó=ÜÉ=Ü~ë=~=îáëáíçêI=~å=~ìÄìêåJ Ü~áêÉÇ=åÉáÖÜÄçêI=~åÇ=íÜÉå=Ü~ë=~=ÇêÉ~ã=íÜ~í åáÖÜí=íÜ~í=ï~âÉë=Üáã=ìéK=eÉ=ÜÉ~êë=~ ïçã~åÛë=îçáÅÉK eÉäé=ãÉK=eÉäé=ãÉIÒ=áí=ë~óëK=fÛã Å~ìÖÜíKÒ eÉ=Ñçääçïë=íÜÉ=îçáÅÉ=áåíç=íÜÉ=ïççÇëI ç~âë=ä~ÇÉå=ïáíÜ=pé~åáëÜ=ãçëëK f=ë~ï=~=êÉÇåÉëë=åÉ~ê=íÜÉ=Ä~åâ=çÑ=íÜÉ êáîÉêK=fí=ï~ë=~=äáÖÜí=ïáíÜçìí=äáÖÜíI=~=íê~åëé~êJ Éåí=êÉÇåÉëë=íÜ~í=áääìãáå~íÉÇ=åçíÜáåÖK=^ë=f ~ééêç~ÅÜÉÇ=f=ë~ï=~=ïÜáíÉåÉëë=íÜ~í=ëÉÉãÉÇ íç=ÄÉ=~=ïçã~åÛë=Ñ~ÅÉ=~åÇ=íÜÉ=êÉÇåÉëë=íççâ çå=íÜÉ=Ñçêã=çÑ=~=ÇêÉëëK=tÜ~í=~ééÉ~êÉÇ=íç ÄÉ=Ää~Åâ=Ü~áê=ëíêÉ~ãÉÇ=~Åêçëë=ÜÉê=åÉÅâ=~åÇ ëÜçìäÇÉêë=KKK=Åçáäë=çÑ=Ää~ÅâåÉëë=áå=íÜÉ ëíê~åÖÉ=äáÖÜíK=pÜÉ=íìêåÉÇ=ÜÉê=Ñ~ÅÉ=íç=ãÉK bñÅÉéí=Ñçê=íÜÉ=ÉóÉëI=áí=ï~ë=ÄÉ~ìíáÑìäKÒ= eÉ=Çê~ïë=ÅäçëÉêK pÜÉ=ïçêÉ=äçåÖ=ïÜáíÉ=ÖäçîÉëK=f=ë~ï=íÜ~í ÜÉê=Ü~áê=ï~ë=Ç~êâ=~ìÄìêåI=åçí=Ää~ÅâK=lå Ç~áåíó=ÑÉÉí=ëÜÉ=ïçêÉ=Ää~Åâ=ÄççíëK=f=êÉ~ÅÜÉÇ íçï~êÇ=íÜÉ=áã~ÖÉ=~åÇ=áí=Ñ~ÇÉÇI=Çáë~éJ éÉ~êÉÇK=f=ãìëí=Ü~îÉ=ëíççÇ=íÜÉêÉ=Ñçê=ÑáîÉ ãáåìíÉë=ÑÉÉäáåÖ=åìãÄKÒ mêÉëÅçíí=ã~êâë=íÜÉ=éä~ÅÉ=ïáíÜ=~=ÇÉ~Ç=íêÉÉ äáãÄ=~åÇ=íÜÉå=êÉíìêåë=íç=íÜÉ=äáÄê~êó=çÑ=Üáë ~åÅÉëíê~ä=ÜçãÉI=ïÜÉêÉ=ÜÉ=ÑáåÇë=~å=~ÅÅçìåí çÑ=~=Ñ~ãáäó=ãìêÇÉêJëìáÅáÇÉ=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ Ç~ìÖÜíÉê=çÑ=íÜÉ=çïåÉêë=çÑ=~=åÉ~êÄó=éä~åí~J íáçå=åÉ~ê=bÖóéíI=jáëëáëëáééáI=áë=ãáëëáåÖ=~åÇ ÑÉ~êÉÇ=ãìêÇÉêÉÇK= qÜÉ=ÇÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=ïçã~å=áå=èìÉëJ íáçå=éÉêÑÉÅíäó=ã~íÅÜÉë=íÜÉ=îáëáçå=mêÉëÅçíí Ü~ë=ëÉÉå=áå=íÜÉ=ïççÇëK=eÉ=ÖçÉë=Ä~ÅâI=ÉñÅ~J

bÖóéí=mä~åí~íáçå=íçÇ~óI=àìëí=çÑÑ=rKpK=QV=åÉ~ê `êìÖÉêI=ï~ë=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=áå=NUPRI=íÜÉ=ÉëíáJ ã~íÉÇ=ÄáêíÜ=óÉ~ê=çÑ=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇI=áãéêáåíJ ÉÇ= çå= ÜÉê= ÜÉ~ÇëíçåÉ= ~í= lÇÇ= cÉääçïë `ÉãÉíÉêó=áå=iÉñáåÖíçåK

î~íÉë=~=Öä~ëëJíçééÉÇ=áêçå=ÅçÑÑáå=~åÇ=ÑáåÇë áåëáÇÉ=áí=~=ÖáêäI=Ñäç~íáåÖ=áå=ëçãÉ=âáåÇ=çÑ ÅäÉ~ê=äáèìáÇKÒ tÜ~í=ÜÉ=ÇçÉë=åÉñí=ïáää=êÉã~áå=ìåëéçJ âÉå=ÜÉêÉK=pìÑÑáÅÉ=áí=íç=ë~ó=íÜ~í=äççâáåÖ ÇÉ~íÜ=áå=íÜÉ=Ñ~ÅÉ=êÉäÉ~ëÉë=mêÉëÅçíí=íç=Ñ~ÅÉ íÜÉ=ÇÉãçåë=ÜÉÛë=ÄêçìÖÜí=Ä~Åâ=ïáíÜ=Üáã Ñêçã=íÜÉ=ï~êK

v v v qÜÉ=ÄÉëíJâåçïå=~åÇ=ãçëí=ãçîáåÖ ~ÅÅçìåí=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=çÑ=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇ ÅçãÉë=Ñêçã=åçîÉäáëí=iÉïáë=kçêÇ~åI=åçï ÇÉÅÉ~ëÉÇK=eÉê~äÇÉÇ==Äó=Üáë=ÅçåíÉãéçê~êáÉë ~ë=íÜÉ=ÄÉëí=ïêáíÉê=~Äçìí=íÜÉ=ÉÅÅÉåíêáÅáíáÉë=çÑ íÜÉ=aÉäí~I=kçêÇ~å=ÖêÉï=ìé=áå=fíí~=_Éå~I ïÜáÅÜ=ÄÉÅ~ãÉ=Üáë=çïå=ïçåÇêçìë=îÉêëáçå çÑ=táääá~ã=c~ìäâåÉêÛë=vçâå~é~í~ïéÜ~K få=kçêÇ~åÛë=Ñ~åí~ëíáÅ~ä=ÅçãáåÖJçÑJ~ÖÉ åçîÉä=jìëáÅ=çÑ=íÜÉ=pï~ãéI=Üáë=ÑáÅíáçå~ä=éÉêJ ëçå~I=pìÖ~ê=jÉÅâäáåI=áë=~=ÄìÇÇáåÖ=~ÇçäÉëJ ÅÉåí=áå=^êêçï=`~íÅÜÉêI=jáëëáëëáééáI=äáîáåÖ åÉñí=íç=oçÉÄìÅâ=i~âÉK=qÜÉ=Äççâ=ÅÜêçåáJ ÅäÉë=íÜêÉÉ=ëìããÉêë=áå=pìÖ~êÛë=äáÑÉ=ïÜÉå=ÜÉ íêáÉë=íç=ÅçãÉ=íç=íÉêãë=ïáíÜ=Üáë=ÇáÑÑáÅìäí Ñ~íÜÉêK få=íÜÉ=ÅÜ~éíÉê=íáíäÉÇ=^=e~åâ=çÑ=e~áêI=^ máÉÅÉ=çÑ=_çåÉIÒ=pìÖ~êÛë=Ñ~íÜÉêI=~=ëçãÉíáãÉë Äêìí~ä=ÇêìåâI=íÉääë=Üáë=ëçå=íÜÉ=aÉäí~=áë ÑáääÉÇ=ìé=ïáíÜ=ÇÉ~íÜKÒ qÜ~í=áåÑçêã~íáçå=Å~ãÉ=äáâÉ=~=ëìãJ ãçåëI=~=ãçê~ä=áãéÉê~íáîÉ=íç=ëÉ~êÅÜ=KKK=K=^åÇ ëç=íÜ~í=Ç~óI=~åÇ=Ñçê=ã~åó=Ç~óë=~ÑíÉêï~êÇëI=f íççâ=íÜÉ=ëÜçîÉä=çìíëáÇÉ=~åÇ=ëí~êíÉÇ=íç=ÇáÖIÒ ë~óë=pìÖ~êI=íÜÉ=ÑáêëíJéÉêëçå=å~êê~íçêK tÜ~í=ï~ë=f=ÇáÖÖáåÖ=Ñçê\=fåÇá~åë=Ü~Ç äáîÉÇ=çå=íÜáë=ä~åÇI=`ÜáÅâ~ë~ïë=~åÇ `ÜçÅí~ïëK=pä~îÉë=Ü~Ç=ÇáÉÇ=ÜÉêÉK=qÜÉêÉ ãáÖÜí=ÄÉ=ÄçåÉëK=^=ïÉääJÇáÖÖÉê=çåÅÉ=ÇìÖ=ìé

~=`çåÑÉÇÉê~íÉ=ãçêí~ê=ëÜÉää=åÉ~ê=íÜÉ=ÇçÖ éÉå=~åÇ=áí=ï~ë=ëíáää=çå=Çáëéä~ó=áå=íÜÉ mä~åí~íáçå=jìëÉìã=áå=iÉÑäçêÉK=KKK=jó Ñ~íÜÉê=ï~ë=êáÖÜí=Ô=íÜÉ=êÉã~áåë=çÑ=çíÜÉê=ÅáîJ áäáò~íáçåë=ÇáÇ=ëíáää=çÅÅ~ëáçå~ääó=éçâÉ=íÜêçìÖÜ áåíç=çìê=çïåKÒ låÉ=ëïÉäíÉêáåÖ=~ÑíÉêåççåI=pìÖ~ê=Ü~ë í~âÉå=íç=ÇáÖÖáåÖ=ÄÉåÉ~íÜ=íÜÉ=ÜçìëÉ=ïÜÉêÉ áí=áë=ÅççäI=~åÇ=Üáë=ëÜçîÉä=Üáíë=ëçãÉíÜáåÖ ëçäáÇ=~åÇ=ìåÉñéÉÅíÉÇK eÉêÉ=áë=ïÜ~í=Ü~ééÉåë=åÉñíW= jó=ëÜçîÉä=ëíêìÅâ=ëçãÉíÜáåÖ=~åÇ=ãó ÜÉ~êí=ëíçééÉÇI=ëÉÉãÉÇ=íç=ëíçéI=íêáÉÇ=íç ëíçéK==KKK=jó=ëÜçîÉä=ëíêìÅâ=ëçãÉíÜáåÖ=Ô Ü~êÇI=ëçäáÇI=äçåÖI=äáâÉ=~=ëÜÉÉí=çÑ=ÜÉ~îó=Öä~ëëI ~=í~ÄäÉ=íçé=Ô=~åÇ=ãó=ÜÉ~êíI=ëíçééÉÇ=ÇÉ~Ç Äó=ÑÉ~ê=~åÇ=~ïÉI=ÅêáÉÇ=çìí=Ñçê=íÜáë=íç=ÄÉ ëçãÉ=áååçÅÉåí=íÜáåÖI=~=éáê~íÉÛë=ÅÜÉëíI=~ ëÉïÉê=äáåÉK f=íççâ=çåäó=çåÉ=äççâI=~åÇ=åÉîÉê=äççâÉÇ ~Ö~áåI=~åÇ=ëç=ïÜ~í=f=íÉää=óçì=áë=çåäó=ïÜ~í=f ë~ïI=åçí=ïÜ~í=f=âåçï=íç=Ü~îÉ=ÄÉÉå=íÜÉêÉ=KKK f=ÄêìëÜÉÇ=íÜÉ=Çáêí=çÑÑ=íÜÉ=ëÜÉÉí=çÑ=Öä~ëë ~åÇ=~ääçïÉÇ=ãó=ÉóÉë=íÜÉáê=çåÉ=ëÉÅçåÇ=çÑ äççâáåÖK=_ÉåÉ~íÜ=íÜÉ=Öä~ëë=ï~ë=~=ÇÉ~Ç ïçã~åI=ÄÉ~ìíáÑìäI=ïáíÜ=~ìÄìêå=Ü~áê=~åÇ=Ñ~áê ëâáåK=eÉê=ÜÉ~Ç=ï~ë=êÉëíáåÖ=çå=~=Ää~åâÉí=çÑ ëíêáéÉÇ=íáÅâáåÖK låÉ=ëÉÅçåÇI=äÉëë=íÜ~å=~=ëÉÅçåÇI=~åÇ=f åÉîÉê=äççâÉÇ=~Ö~áåKÒ pìÖ~ê=Ñáääë=íÜÉ=ÜçäÉ=~åÇ=åÉîÉê=äççâë ~Ö~áåI=Äìí=ïÜ~í=ÜÉ=Ü~ë=ëÉÉå=í~âÉë=çå=~=åÉï äáÑÉ=áå=ãÉãçêóK qÜÉ=ÇêÉëë=ëÜÉ=ï~ë=ïÉ~êáåÖ=ï~ë=êÉÇ=îÉäJ îÉíI=Ççïå=íç=ÜÉê=~åâäÉëK=eÉê=ëÜçÉë=ïÉêÉ íáåóI=ïáíÜ=éçáåíÉÇ=íçÉëK=qÜÉ=ëäáééÉê=ï~ë äÉ~íÜÉê=~åÇ=íÜÉ=Äççí=ï~ë=çÑ=ëçãÉ=Ñ~ÄêáÅI ëáäâ=f=íÜçìÖÜíK=lå=çåÉ=ÑáåÖÉê=ï~ë=~=ÖçäÇ êáåÖ=áå=íÜÉ=ëÜ~éÉ=çÑ=~=ÄÉåí=ëéççåK fí=áë=áãéçëëáÄäÉ=íÜ~í=f=ë~ï=~ää=íÜáë=áå=çåÉ Öä~åÅÉ=Ô ÜÉê=ïÜçäÉ=äÉåÖíÜI=ÜÉê=íáåó=ÑÉÉí ~åÇ=ÑáåÖÉêëK=fí=áë=áãéçëëáÄäÉ=íÜ~í=f=ÄêìëÜÉÇ ~ï~ó=~=Äáí=çÑ=Çáêí=~åÇ=ë~ï=ÜÉê=ÉåíáêÉäóI=ÜÉê ÑáåÖÉêëI=ÜÉê=Ü~áêI=~å=ÉñéçëÉÇ=Å~äÑ=íÜ~í ëÜçïÉÇ=íÜÉ=Ñ~ÄêáÅ=çÑ=ÜÉê=ÄççíK ^åÇ=óÉí=f=âåçï=íÜ~í=f=ÇáÇ=ëÉÉ=íÜáëI=~åÇ íÜ~í=çåÉ=ëÉÅçåÇ=ä~íÉê=f=ÅçîÉêÉÇ=áí=ìé=~åÇ ÇáÇ=åçí=äççâ=~Ö~áåKÒ qÜÉ=ÇáëÅçîÉêó=çÑ=íÜÉ=ïçã~å=ëÉíë=pìÖ~êÛë áã~Öáå~íáçå=~ÑäìííÉêK=eÉ=áã~ÖáåÉë=ÜÉê=áå ÇáÑÑÉêÉåí=éä~ÅÉëI=~äáîÉK=eÉ=ÖáîÉë=ÜÉê=å~ãÉëK eÉ=ÖáîÉë=ÜÉê=ÖáÑíë=Ô ~=Å~åÇäÉ=ëíìÄI=~=Äçñ çÑ=ïççÇÉå=âáíÅÜÉå=ã~íÅÜÉëI=~=Ä~äÇ=Ä~Äó ÇçääI=~=êáéÉ=ÑáÖI=ëïÉÉí=~ë=åÉï=ïççÇI=~åÇ=~ ãáäâÇêçé=Ñêçã=áíë=ëíÉãKÒ iáâÉ=ëç=ã~åó=çíÜÉêë=ÄÉÑçêÉ=~åÇ=~ÑíÉê ÜáãI=iÉïáë=kçêÇ~å=íççâ=íÜÉ=i~Çó=áå=oÉÇ ~åÇ=íìêåÉÇ=ÜÉê=áåíç=ïÜ~í=ÜÉ=åÉÉÇÉÇ=ÜÉê=íç ÄÉ=Ô Üáë=ãìëÉK=^åÇ=~ë=ïáíÜ=_çÄ e~êÇÉã~åI=ïÜç=Å~ìÖÜí=~=ÖäáãéëÉ=çÑ=ÜÉê Äìí=äççâÉÇ=~ï~ó=èìáÅâäó=~åÇ=åÉîÉê=äççâÉÇ ~Ö~áåI=çåÉ=Öä~åÅÉ=ï~ë=ÉåçìÖÜK qÜÉ=êÉëí=ï~ë=äÉÑí=íç=íÜÉ=áã~Öáå~íáçåK if Fall 2016 ibcilob Illustrated / OV


c~ëÜáçå

Fall

style guide eÉêÉÛë=~=äççâ=~í=íÜáë=ëÉ~ëçåÛë= ÜçííÉëí=íêÉåÇëK mÜçíçë=Äó=glekkv=gbkkfkdp e~áê=~åÇ=ã~âÉìé=Äó=^j_bo=_i^vil`h ^ka=^mofi=_^iatfk=lc=ibdbkap p^ilk=C=a^v=pm^ içÅ~íáçå=~í=qrokolt=_llh=`lK

píóäÉÇ=Äó=`äÉîÉåÖÉê=gÉïÉäêó=C=dáÑíë PM / Fall 2016 ibcilob Illustrated


píóäÉÇ=Äó=pãáíÜ=C=`çK

píóäÉÇ=Äó=PNU

Fall 2016 ibcilob Illustrated / PN


píóäÉÇ=Äó=`äÉîÉåÖÉê=gÉïÉäêó=C=dáÑíë PO / Fall 2016 ibcilob Illustrated


píóäÉÇ=Äó=`çäÉã~å=bóÉ=`ÉåíÉê Fall 2016 ibcilob Illustrated / PP


píóäÉÇ=Äó=ióåÄ~ê=gÉïÉäÉêë

PQ / Fall 2016 ibcilob Illustrated


píóäÉÇ=Äó=cáåÅÜÉêÛë=fåÅK

Fall 2016 ibcilob Illustrated / PR


píóäÉÇ=Äó=^åíÜçåóDë

PS / Fall 2016 ibcilob Illustrated

píóäÉÇ=Äó=`äÉîÉåÖÉê=gÉïÉäêó=C=dáÑíë


Meet the models j^ov=hbv=_ofqq=áë=~=ëçéÜçãçêÉ=~í=jáëëáëëáééá=aÉäí~=`çããìåáíó=`çääÉÖÉK=pÜÉ=áë íÜÉ=Ç~ìÖÜíÉê=çÑ=q`=~åÇ=hÉó=_êáíí=çÑ=dêÉÉåïççÇK=j~êó=hÉó=áë=~=OMNR=Öê~Çì~íÉ=çÑ máääçï=^Å~ÇÉãóK=qÜêçìÖÜçìí=ÜáÖÜ=ëÅÜççä=~åÇ=åçï=áå=ÅçääÉÖÉI=íÜÉ=OMJóÉ~êJçäÇ=Ü~ë=ÄÉÉå áåîçäîÉÇ=áå=~íÜäÉíáÅë=~åÇ=~Å~ÇÉãáÅ=~åÇ=ÅáîáÅ=ÅäìÄë=~åÇ=ëÉêîÉÇ=~ë=~=îçäìåíÉÉê=Ñçê=î~êáçìë äçÅ~ä=åçåéêçÑáí=çêÖ~åáò~íáçåëK=pÜÉ=~äëç=Éåàçóë=é~êíáÅáé~íáåÖ=áå=_áÄäÉ=ëíìÇó=~í=píK=gçÜåÛë råáíÉÇ=jÉíÜçÇáëí=`ÜìêÅÜK=få=ÜÉê=ëé~êÉ=íáãÉI=j~êó=hÉó=Éåàçóë=êìååáåÖI=éä~óáåÖ=íÉååáëI ÅççâáåÖ=~åÇ=ÄÉáåÖ=ïáíÜ=ÜÉê=Ñ~ãáäó=~åÇ=ÑêáÉåÇëK=j~êó=hÉó=ë~áÇ=ÜÉê=Ñ~îçêáíÉ=Ñ~ëÜáçå=íêÉåÇ áë=ÇêÉëëó=Å~ëì~ä=ëíóäÉ=Ô ~=ÅìíÉ=íçé=~åÇ=àÉ~åë=é~áêÉÇ=ïáíÜ=ÜÉÉäëK

^a^fo=_ol`h=áë=~=ëÉåáçê=~í=máääçï=^Å~ÇÉãóK=pÜÉ=áë=íÜÉ=Ç~ìÖÜíÉê=çÑ=açå=~åÇ oçãåÉó=_êçÅâ=çÑ=dêÉÉåïççÇK=^í=máääçïI=^Ç~áê=áë=íÜÉ=ÜÉ~Ç=î~êëáíó=ÅÜÉÉêäÉ~ÇÉê=~åÇ=~= ãÉãÄÉê=çÑ=íÜÉ=ëçÅÅÉêI=Ä~ëâÉíÄ~ää=~åÇ=íê~Åâ=íÉ~ãëI=jì=^äéÜ~=qÜÉí~=~åÇ=íÜÉ=k~íáçå~ä eçåçê=pçÅáÉíóI=ïÜÉêÉ=ëÜÉ=ëÉêîÉë=~ë=ëÉÅêÉí~êóK=qÜÉ=NTJóÉ~êJçäÇ=é~êíáÅáé~íÉë=áå=ã~åó ~ÑíÉêJëÅÜççä=~ÅíáîáíáÉëI=áåÅäìÇáåÖ=ÅáîáÅ=ÅäìÄë=~åÇ=cáêëí=mêÉëÄóíÉêá~å=`ÜìêÅÜÛë=óçìíÜ ÖêçìéK=^Ç~áêÛë=Ñ~îçêáíÉ=íÜáåÖë=~êÉ=ÅÜÉÉêáåÖI=ëéçêíë=~åÇ=Ü~åÖáåÖ=çìí=ïáíÜ=ÜÉê=ÑêáÉåÇëK qÜáë=ëÉ~ëçåI=^Ç~áê=ë~áÇ=ëÜÉ=áë=äççâáåÖ=Ñçêï~êÇ=íç=~ää=çÑ=íÜÉ=åÉï=ëíóäÉë=çÑ=Äççíë=Ô çåÉ çÑ=ÜÉê=Ñ~îçêáíÉ=Ñ~ää=Ñ~ëÜáçå=íêÉåÇëK=

Fall 2016 ibcilob Illustrated / PT


Best in the business We’re Robinson Electric, and we’re proud of our sixty-year heritage of doing things right. It’s our way of doing business, expertly handling every detail of electrical design, installation, service and maintenance for customers large and small. Cleveland, MS / 662-843-3978 / www.robinsonelectric.biz

PU / Fall 2016 ibcilob Illustrated

Call us about your next electrical project.


qÜÉ=_~êäçï=eçìëÉ

From surprise to happily ever after

qÜÉ=Åä~ëëáÅ=ÑçìêJÅçäìãå=Ñêçåí=ÉñíÉêáçê=çÑ=íÜÉ=_~êäçïëÛ=ÜçìëÉ=~åÇ=íÜÉ=~åÅáÉåí=íêÉÉë=çÑ=íÜÉ=åÉáÖÜÄçêÜççÇ=ÖáîÉ=íÜÉ=åÉï=ëíêìÅíìêÉ=~=é~íáå~=çÑ=~ÖÉK

f

å=OMNPI=~ë=ëÜÉ=ï~ë=íêóáåÖ=íç=ÇÉÅáÇÉ=ïÜÉíÜÉê ëÜÉ=ï~åíÉÇ=íç=ãçîÉ=~Ö~áå=çê=íç=ëí~ó=~åÇ êÉãçÇÉä=íÜÉ=ÜçìëÉ=ëÜÉ=~åÇ=ÜÉê=ÜìëÄ~åÇ Ü~Ç=Å~ääÉÇ=ÜçãÉ=Ñçê=óÉ~êëI=iÉëäáÉ=_~êäçï êÉÅÉáîÉÇ=~=ëìêéêáëÉ=Ñêçã=ÜÉê=ÜìëÄ~åÇI=aÉååáëK=

eÉ=Å~ääÉÇ=~åÇ=íçäÇ=ãÉ=ÜÉÛÇ=ÄçìÖÜí=~ ÜçìëÉIÒ=ëÜÉ=ë~áÇI=àìëí=äáâÉ=íÜ~í>Ò tÜáäÉ=íÜÉó=Ü~Ç=ÄÉÉå=ÅçåëáÇÉêáåÖ=ïÜ~í íÜÉó=ï~åíÉÇ=íç=ÇçI=íÜÉ=ÅçìéäÉ=ÇêçîÉ ~êçìåÇ=äççâáåÖ=~í=~î~áä~ÄäÉ=éêçéÉêíáÉëI Äìí=íÜÉó=Ü~ÇåÛí=ÑçìåÇ=çåÉ=íÜ~í=Öê~ÄÄÉÇ íÜÉã=~åÇ=ã~ÇÉ=íÜÉã=ï~åí=íç=äÉ~îÉ íÜÉáêëK=få=Ñ~ÅíI=iÉëäáÉ=êÉãÉãÄÉêÉÇ=íÜÉó Ü~Ç=ÇêáîÉå=Äó=íÜÉ=çåÉ=aÉååáë=Ü~Ç=àìëí

pqlov=_v=gl=^if`b=a^oabk=n melqlp=_v=glekkv=gbkkfkdp=^ka=abkkfp=_^oilt Fall 2016 ibcilob Illustrated / PV


ÄçìÖÜí=Ô=~åÇ=Ü~Ç=âÉéí=ÇêáîáåÖK qÜÉ=ëìêéêáëÉÒ=ÜçìëÉI=çå=b~ëí=e~êÇáåÖ ^îÉåìÉI=ÜÉäÇ=äáííäÉ=ÅìêÄ=~ééÉ~äX=áí=äççâÉÇ çìí=çÑ=éä~ÅÉ=áå=íÜÉ=ãáÇëí=çÑ=íÜÉ=ãçêÉ ëí~íÉäó=ÜçãÉë=áå=íÜÉ=äÉ~Ñó=êÉëáÇÉåíá~ä åÉáÖÜÄçêÜççÇ=áå=kçêíÜ=dêÉÉåïççÇK=qÜÉ ÜçìëÉ=ÅçãéêáëÉÇ=íïç=áåÅçãé~íáÄäÉ=é~êíëK få=Ñêçåí=ï~ë=~=éäÉ~ë~åíJäççâáåÖ=Öê~ó ÜçìëÉ=ïáíÜ=ïÜáíÉ=íêáãI=Äìí=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ íÜ~í=Ü~Ç=ÄÉÉå=~ÇÇÉÇ=íç=íÜÉ=êÉ~ê=çÑ=íÜÉ ÜçìëÉ=êÉëÉãÄäÉÇ=~=Öá~åí=ïÜáíÉ=ïáåÇçïJ äÉëë=Äçñ=íÜ~í=Ü~Ç=ÄÉÉå=ÇêçééÉÇ=íÜÉêÉ Ñêçã=íÜÉ=ëâóK= iÉëäáÉ=Éñéä~áåÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=Öê~ó=ÜçìëÉ Ü~Ç=ÄÉÉå=Ç~ã~ÖÉÇ=ïÜÉå=eìêêáÅ~åÉ h~íêáå~=ÄäÉï=íÜêçìÖÜ=dêÉÉåïççÇ=áå OMMRI=~åÇ=íÜÉ=çïåÉêë=Ü~Ç=Äìáäí=íÜÉ=~ÇÇáJ íáçå=~ë=é~êí=çÑ=íÜÉ=êÉé~áê=~åÇ=êÉãçÇÉä ÉÑÑçêíI=Äìí=Ü~Ç=åÉîÉê=ÑáåáëÜÉÇ=íÜÉ=éêçàÉÅíK== tÜáäÉ=iÉëäáÉ=ï~ë=ëâÉéíáÅ~äI=ëÜÉ=íêìëíÉÇ ÜÉê=ÜìëÄ~åÇÛë=îáëáçåI=~åÇ=aÉååáë=ëÉí=ÜáãJ ëÉäÑ=íç=éä~ååáåÖ=íÜÉ=éêçÅÉëë=íÜ~í=ïçìäÇ í~âÉ=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=Ñêçã=çÇÇáíó=íç=ÜçãÉ ëïÉÉí=ÜçãÉK=

v v v aÉååáë=_~êäçïI=RTI=~åÇ=iÉëäáÉ=_ê~åÜ~ã _~êäçïI=RRI=~êÉ=å~íáîÉë=çÑ=íÜÉ=~êÉ~K=aÉååáë àçáåÉÇ=íÜÉ=Ñ~ãáäó=ÄìëáåÉëëI=_~êäçï oÉÑêáÖÉê~íáçåI=ïÜáÅÜ=áë=åçï=_~êäçï oÉÑêáÖÉê~íáçå=~åÇ=_~êäçï=`çåëíêìÅíáçåK qÜÉ=ÅçìéäÉ=ÄçìÖÜí=íÜÉ=ÑçêãÉê=c~î~ê~ háíÅÜÉå=~åÇ=_~íÜ=çå=tÉëí=m~êâ=^îÉåìÉ áå=dêÉÉåïççÇ=áå=OMNPI=~åÇ=áå=OMNRI=íÜÉó ãçîÉÇ=íÜÉ=ÄìëáåÉëë=~Åêçëë=íÜÉ=ëíêÉÉí=íç íÜÉ=ÑçêãÉê=_áåëï~åÖÉê=dä~ëë=ÄìáäÇáåÖI êÉå~ãáåÖ=áí=qÜÉ=d~ääÉóK j~êêáÉÇ=Ñçê=PT=óÉ~êë=áå=aÉÅÉãÄÉêI aÉååáë=~åÇ=iÉëäáÉ=Ü~îÉ=~=ÅäçëÉJâåáí=Ñ~ãáJ äóI=~åÇ=~ää=íÜÉáê=ÅÜáäÇêÉå=Ü~îÉ=êÉã~áåÉÇ åçí=çåäó=áå=dêÉÉåïççÇI=Äìí=~äëç=áå=íÜÉ Ñ~ãáäó=ÄìëáåÉëëÉëK qÜÉáê=çäÇÉê=ëçåI=aÉååáë=gêKI=áë=ÉåÖ~ÖÉÇ íç=hêáëíó=_ìêíçå=çÑ=dêÉÉåïççÇX=íÜÉó=ïáää ÄÉ=ã~êêáÉÇ=ëççåK=aÉååáë=gêK=áë=ïáíÜ _~êäçï=oÉÑêáÖÉê~íáçå=~åÇ=_~êäçï `çåëíêìÅíáçåK vçìåÖÉê=ëçå=_êáëíÉêI=ïÜç=ïçêâë=~í=qÜÉ d~ääÉóI=~åÇ=Üáë=ïáÑÉI=h~äÉóI=Ü~îÉ=íÜêÉÉ ÅÜáäÇêÉåW=~=Ç~ìÖÜíÉêI=j~ÇáëçåI=NPI=~åÇ ëçåëI=_ê~åÜ~ãI=UI=~åÇ=t~êÇI=NV=ãçåíÜëK= qÜÉ=_~êäçïëÛ=Ç~ìÖÜíÉêI=j~êó=i~ïëçåI ~äëç=ïçêâë=~í=qÜÉ=d~ääÉóK=pÜÉ=äáîÉë=åÉñí Çççê=íç=ÜÉê=é~êÉåíë=áå=~=ÜçìëÉ=íÜÉó ÄçìÖÜí=~åÇ=êÉãçÇÉäÉÇ=Ñçê=_êáëíÉê=~åÇ=Üáë Ñ~ãáäóI=ïÜç=ãçîÉÇ=êÉÅÉåíäóK=j~êó i~ïëçå=íççâ=íÜÉ=ÜçìëÉ=áå=É~êäó pÉéíÉãÄÉêK= vÉ~êë=~ÖçI=aÉååáë=~åÇ=iÉëäáÉ=~åÇ=íÜÉáê Ñ~ãáäó=ïÉêÉ=äáîáåÖ=áå=íÜÉ=ÅçìåíêóK=_ìí ïÜÉå=j~êó=i~ïëçå=êÉ~ÅÜÉÇ=íÜÉ=ÉáÖÜíÜ Öê~ÇÉ=~í=máääçï=^Å~ÇÉãó=~åÇ=ÄÉÅ~ãÉ QM / Fall 2016 ibcilob Illustrated

aÉååáë=~åÇ=iÉëäáÉ=_~êäçï=éä~ååÉÇ=íÜÉáê=ÜçãÉ=íÜÉãëÉäîÉë=Ñêçã=ëí~êí=íç=ÑáåáëÜK

áåîçäîÉÇ=áå=ëçÅá~ä=~åÇ=Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê ~ÅíáîáíáÉëI=iÉëäáÉ=ï~ë=ã~âáåÖ=ëÉîÉê~ä=êç~Ç íêáéë=~=Ç~ó=íç=éáÅâ=ìé=~åÇ=Çêçé=çÑÑ=ÜÉê Ç~ìÖÜíÉê=~åÇ=ÜÉê=ÑêáÉåÇëK qÜ~í=Öçí=çäÇIÒ=iÉëäáÉ=ë~áÇK=f=ï~ë=çå íÜÉ=êç~Ç=~ää=íÜÉ=íáãÉKÒ qÜ~íÛë=ïÜÉå=íÜÉó=ãçîÉÇ=íç=~=ÜçìëÉ=çå tÉáÖÜíã~å=^îÉåìÉ=áå=kçêíÜ dêÉÉåïççÇ=Ô ãìÅÜ=ãçêÉ=ÅçåîÉåáÉåí Ñçê=íÜÉ=ïÜçäÉ=Ñ~ãáäóK

_ó=OMNPI=aÉååáë=~åÇ=iÉëäáÉ=ïÉêÉ=Ñ~ÅJ áåÖ=íÜÉ=éêçëéÉÅí=çÑ=ÄÉáåÖ=ÉãéíóJåÉëíÉêëI Äìí=íÜÉáê=äáîÉë=ïÉêÉ=~äëç=ÑáääÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ àçóë=çÑ=Öê~åÇÅÜáäÇêÉåK=pÜçìäÇ=íÜÉó=ÇçïåJ ëáòÉ=Ñçê=íÜÉãëÉäîÉë=çê=ìéëáòÉ=Ñçê=ÉñáëíáåÖ ~åÇ=ÑìíìêÉ=Öê~åÇâáÇë\=oÉãçÇÉä=çê=ãçîÉ\ qÜÉ=ÜçìëÉ=çå=b~ëí=e~êÇáåÖ=ëçäîÉÇ=íÜ~í ÇáäÉãã~K=

v v v


Fall 2016 ibcilob Illustrated / 4N


QO / Fall 2016 ibcilob Illustrated


`ìëíçã=Å~ÄáåÉíêó=áå=íÜÉ=âáíÅÜÉå=ï~ë=Äìáäí=~í=qÜÉ=d~ääÉó=ìåÇÉê=íÜÉ=ÇáêÉÅJ pÉÉå=Ñêçã=íÜÉ=âáíÅÜÉåI=íÜÉ=ÇÉå=áë=íÜÉ=Ñ~ãáäó=Ö~íÜÉêáåÖ=éä~ÅÉI=ïáíÜ=áíë íáçå=çÑ=íÜÉ=_~êäçïëÛ=ëçåI=_êáëíÉêK=cêÉåÅÜ=Çççêë=äÉ~Ç=íç=íÜÉ=é~íáç=~åÇ ÅçãÑçêí~ÄäÉ=ëçÑ~=~åÇ=ÅÜ~áêë=~åÇ=ëçÑí=êìÖK=qÜêçìÖÜ=íÜÉ=çéÉå=Çççê=áë Ä~Åâó~êÇI=~åÇ=çå=íÜÉ=çíÜÉê=ëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=ÅÜ~áêë=~í=íÜÉ=áëä~åÇ=áë=íÜÉ=ÇÉåK= aÉååáëÛ=çÑÑáÅÉK=

tÉ=ÇáÇ=~ää=íÜÉ=éä~ååáåÖ=çìêëÉäîÉëIÒ iÉëäáÉ=ë~áÇI=Ñêçã=ÜçìëÉ=éä~åë=íç=áåíÉêáçê ÇÉëáÖåI=íç=~ÅÅçããçÇ~íÉ=íÜÉ=éêÉëÉåí=~åÇ âÉÉé=~å=ÉóÉ=çå=íÜÉ=ÑìíìêÉK cáêëíI=íÜÉ=Ç~ã~ÖÉÇ=Öê~ó=ÜçìëÉ=Ü~Ç=íç ÄÉ=ÇÉãçäáëÜÉÇI=äÉ~îáåÖ=íÜÉ=ÄáÖ=ÄçñÒ=íç ÄÉ=ïÜáííäÉÇI=ëÅìäéíÉÇ=~åÇ=~ìÖãÉåíÉÇ=Ñçê äáîáåÖ=áåK=qÜ~í=ÅêÉ~íÉÇ=~=ÇÉÉé=Ñêçåí=ä~ïå íÜ~í=ïçìäÇ=~ääçï=~=ÅìêîÉÇ=ÇêáîÉï~ó=~åÇ ÉäÉÖ~åí=ä~åÇëÅ~éáåÖK= ^ë=íÜÉ=ÉñíÉêáçê=íççâ=ëÜ~éÉI=iÉëäáÉ êÉã~áåÉÇ=ìåÅÉêí~áå=Ñçê=~=ïÜáäÉ=íÜ~í=íÜáë

éä~ÅÉ=ÅçìäÇ=íìêå=áåíç=ÜÉê=ÇêÉ~ã=ÜçìëÉK tÜÉå=f=ëí~êíÉÇ=íç=ëÉÉ=ïÜ~í=ÅçìäÇ=ÄÉ ÇçåÉI=f=ëí~êíÉÇ=ÑÉÉäáåÖ=ãçêÉ=ÅçãÑçêíJ ~ÄäÉIÒ=iÉëäáÉ=ë~áÇK=pÜÉ=êÉãÉãÄÉêÉÇ ëÉäÉÅíáåÖ=ïáåÇçïë=Ñçê=íÜÉ=ÜçìëÉ=~ë=~=íìêåJ áåÖ=éçáåíK aÉååáë=~åÇ=iÉëäáÉ=Ü~Ç=éìí=íÜÉáê tÉáÖÜíã~å=ÜçìëÉ=çå=íÜÉ=ã~êâÉíI=íÜáåâJ áåÖ=áí=ïçìäÇ=í~âÉ=~=ïÜáäÉ=íç=ëÉääI=ëç=íÜÉó ïÉêÉ=~ëíçåáëÜÉÇ=ïÜÉå=áí=ï~ë=ÄçìÖÜí=Ñ~áêäó èìáÅâäóK=qÜÉáê=åÉï=ÜçìëÉ=ï~ë=Ü~êÇäó êÉ~Çó=Ñçê=íÜÉãI=Äìí=íÜÉó=Ö~ãÉäó=ãçîÉÇ

áå=áå=gìäó=OMNP=~åÇ=ÑáåáëÜÉÇ=íÜÉ=êÉåçî~J íáçå=ïÜáäÉ=äáîáåÖ=íÜÉêÉK=tÜ~íÛë=ëç=Ä~Ç ~Äçìí=~=âáíÅÜÉå=ïáíÜçìí=êìååáåÖ=ï~íÉê\ cçêíìå~íÉäóI=íÜÉ=éêáãáíáîÉ=ÅçåÇáíáçåë ÇáÇåÛí=ä~ëí=îÉêó=äçåÖI=~åÇ=íÜÉ=PIQMMJ ëèì~êÉJÑççí=áåíÉêáçê=ÉîÉåíì~ääó=íççâ ëÜ~éÉK=qÜÉ=_~êäçïë=~ÖêÉÉ=íÜ~í=íÜÉ=êÉëìäíë Ü~îÉ=ÄÉÉå=ïçêíÜ=íÜÉ=ÉÑÑçêíK qÜêçìÖÜ=íÜÉ=cêÉåÅÜ=Çççêë=Ñêçã=íÜÉ Ñêçåí=éçêÅÜI=aÉååáëÛ=çÑÑáÅÉ=áë=çå=íÜÉ=êáÖÜí çÑ=íÜÉ=ÑçóÉêI=àìëí=ëÉé~ê~íÉ=ÉåçìÖÜ=Ñêçã íÜÉ=êÉëí=çÑ=íÜÉ=Ççïåëí~áêë=íç=~ääçï=íÜÉ

Fall 2016 ibcilob Illustrated / QP


QQ / Fall 2016 ibcilob Illustrated


qÜÉ=Öê~ó=ÜçìëÉI=äÉÑíI=ï~ë=ÇÉãçäáëÜÉÇ=áå=OMNPI=~åÇ=íÜÉ=ä~êÖÉ=ïÜáíÉ=Äçñ=íÜ~í=Ü~Ç=ÄÉÉå=~íí~ÅÜÉÇ=íç=íÜÉ=êÉ~ê=çÑ=íÜÉ=Öê~ó=ÜçìëÉ=ÑçêãÉÇ=íÜÉ Ä~ëáë=Ñçê=ïÜ~í=ïçìäÇ=ÄÉÅçãÉ=íÜÉ=_~êäçïëÛ=ÅìêêÉåí=ÜçãÉK

ÉåíêÉéêÉåÉìê=~=èìáÉí=éä~ÅÉ=íç=ïçêâ=ïáíÜJ çìí=ÑÉÉäáåÖ=áëçä~íÉÇK lå=íÜÉ=äÉÑí=çÑ=íÜÉ=ÑçóÉê=áë=íÜÉ=ÇáåáåÖ êççã=ïáíÜ=~=äçåÖ=í~ÄäÉ=íÜ~í=Å~å=~ÅÅçãJ ãçÇ~íÉ=ã~åó=Ñçê=Ñ~ãáäó=Ö~íÜÉêáåÖëK=^ ÜìíÅÜ=Çáëéä~óë=íÜÉ=ïÉÇÇáåÖ=ÅÜáå~=íÜ~í ÄÉäçåÖÉÇ=íç=iÉëäáÉÛë=ä~íÉ=ãçíÜÉêI=áå péçÇÉÛë=_áääáåÖëäÉó=oçëÉÒ=é~ííÉêåK=f ~ÇçêÉ=áíI=~åÇ=ïÉ=~Åíì~ääó=ìëÉ=áíIÒ=iÉëäáÉ ë~áÇK= ^íçé=íÜÉ=ÜìíÅÜ=áë=~=ëáäîÉê=ëÉêîáÅÉ=ëÜÉ ï~ë=ÖáîÉå=Äó=ÜÉê=Ç~ÇI=a~îáÇ=_ê~åÜ~ãX=áí Ü~ë=ÄÉÉå=áå=Üáë=Ñ~ãáäó=ëáåÅÉ=NUTRK= qÜÉ=çéÉåJÅçåÅÉéí=âáíÅÜÉå=~åÇ=ÇÉå ~êÉ~=áë=íÜÉ=Ñ~ãáäó=ã~ÖåÉíK=tÜçÉîÉêÛë=áå íÜÉ=ÜçìëÉ=ïáää=ìëì~ääó=ÉåÇ=ìé=áå=íÜ~í ëé~ÅÉI=ïÜÉíÜÉê=íç=ëå~Åâ=çê=îáëáí=çê=íìãÄäÉ çåíç=íÜÉ=ÅìëÜó=ÑìêåáíìêÉ=íç=êÉ~Ç=çê=ï~íÅÜ qsK=cêÉåÅÜ=Çççêë=äÉ~Ç=íç=~=ÅçîÉêÉÇ=é~íáç ~åÇ=~=éêáî~íÉI=ÄÉ~ìíáÑìääó=ä~åÇëÅ~éÉÇ Ä~Åâó~êÇK= a~êâ=Ü~êÇïççÇ=ÑäççêëI=ëçÑí=ÇçîÉ=Öê~ó ï~ääë=~åÇ=ïÜáíÉ=íêáã=ìåáÑó=íÜÉ=Ççïåëí~áêë ëé~ÅÉ=~åÇ=~êÉ=íÜÉ=éÉêÑÉÅí=ÅçãéäÉãÉåí=Ñçê íÜÉ=ïÜáíÉ=Åìëíçã=Å~ÄáåÉíë=~åÇ=Öê~åáíÉ ÅçìåíÉêíçéë=íÜ~í=äççâ=äáâÉ=ã~êÄäÉ=íÜ~í ïçìäÇ=ã~âÉ=~=Ä~âÉê=éêçìÇK f=âåÉï=f=ï~åíÉÇ=äáÖÜíJÅçäçêÉÇ=Öê~åáíÉ ÅçìåíÉêíçéëI=Äìí=íÜáë=ï~ë=ëç=Ü~êÇ=íç=ÑáåÇIÒ iÉëäáÉ=ë~áÇK=fí=íççâ=ãÉ=ëÉîÉå=ãçåíÜëI ~åÇ=f=Ü~Ç=íç=Öç=íç=`çäìãÄìë=Ñçê=áíKÒ= ^=ëÜçêí=Ü~ääï~ó=äÉ~Çë=Ñêçã=íÜÉ=âáíÅÜÉå íç=íÜÉ=ìíáäáíó=êççã=~åÇ=Ñìää=Ä~íÜ=çå=çåÉ ëáÇÉ=~åÇ=íÜÉ=Ö~ê~ÖÉ=çå=íÜÉ=çíÜÉêI=ïÜáÅÜ çéÉåë=íç=íÜÉ=ÇêáîÉï~ó=áå=íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=íÜÉ ÜçìëÉK aÉååáë=çêáÖáå~ääó=éä~ååÉÇ=Ñçê=íÜÉ ã~ëíÉê=ëìáíÉ=íç=ÄÉ=ÜÉêÉ=EïÜÉêÉ=íÜÉ=Ö~ê~ÖÉ áëFIÒ=iÉëäáÉ=ë~áÇI=Äìí=f=ÇáÇåÛí=ï~åí=Ñçìê ÄÉÇêççãë=~åÇ=íÜêÉÉ=~åÇ=~=Ü~äÑ=Ä~íÜëI=ëç íÜÉ=ã~ëíÉê=ëìáíÉ=áë=ìéëí~áêëK=qÜ~í=ï~ë aÉååáëÛ=ÅçåÅÉëëáçå=~åÇI=êÉ~ääóI=íÜÉ=çåäó íÜáåÖ=~Äçìí=éä~ååáåÖ=íÜáë=ÜçìëÉ=íÜ~í=ïÉ Ü~Ç=~=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=çÑ=çéáåáçå=çåKÒ _ìí=ëáåÅÉ=ÄçíÜ=aÉååáë=~åÇ=iÉëäáÉ ~ÅâåçïäÉÇÖÉ=íÜ~í=~=Ççïåëí~áêë=ã~ëíÉê ëìáíÉ=ïáää=ÄÉ=~=ïÉäÅçãÉ=ÅçåîÉåáÉåÅÉ=áå Fall 2016 ibcilob Illustrated / QR


QS / Fall 2016 ibcilob Illustrated


qÜÉ=é~äÉëí=ëáäîÉê=ë~ÖÉ=ï~ää=Åçäçê=~åÇ=éäìëÜ=ÄÉÇÇáåÖ=ã~âÉ=Ñçê=~=ëÉêÉåÉ=ã~ëíÉê=ÄÉÇêççãI=ïÜáÅÜ=çîÉêäççâë=íÜÉ=Ñêçåí=ó~êÇ=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=Ä~äÅçåóK

íÜÉáê=ä~íÉê=óÉ~êëI=aÉååáë=Ü~Ç=íÜÉ=Ö~ê~ÖÉ ëé~ÅÉ=éäìãÄÉÇ=~åÇ=ÉäÉÅíêáÑáÉÇ=Ñçê=~=ëìáíÉ ëç=íÜ~í=ÉîÉåíì~ääóI=íÜÉ=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=ïáää ÄÉ=êÉ~Çó=Ñçê=~å=É~ëó=ÅçåîÉêëáçåK qÜÉ=ëí~áêë=íç=íÜÉ=ìééÉê=äÉîÉä=êáëÉ=Ñêçã íÜÉ=ÑçóÉêK= qÜ~í=ëí~áêÅ~ëÉ=áë=~=ëíçêó=áå=áíëÉäÑIÒ iÉëäáÉ=ë~áÇK=qÜÉ=ÉñáëíáåÖ=ëí~áêÅ~ëÉ=áë=íÜÉ ÑáÑíÜ=~ííÉãéí=~í=ÖÉííáåÖ=áí=êáÖÜíK=pÜçÇÇó ïçêâã~åëÜáé=ï~ëåÛí=íÜÉ=éêçÄäÉãX=aÉååáë Ü~Ç=íç=ÖÉí=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=Äìáäí=áå=íÜÉ=ï~ó íÜ~í=ïçìäÇ=ïçêâ=ÄÉëí=Ñçê=íÜÉ=ÜçìëÉI

iÉëäáÉ=Éñéä~áåÉÇI=~åÇ=íÜÉ=Ñáêëí=Ñçìê=~äíÉêJ å~íáîÉ=~ííÉãéíë=Ü~Ç=íç=ÄÉ=êáééÉÇ=çìíK qÜÉ=ã~ëíÉê=ëìáíÉ=áë=~=èìáÉí=ëé~ÅÉ=íÜ~í çîÉêäççâë=íÜÉ=Ñêçåí=ó~êÇ=Ñêçã=~=Ä~äÅçåó ÅçîÉêáåÖ=íÜÉ=Ñêçåí=éçêÅÜK=qÜÉ=ëçÑí=ÄÉÇJ ÇáåÖ=íÉñíáäÉë=~åÇ=íÜÉ=Ä~êÉäó=éÉêÅÉéíáÄäÉ ëÜ~ÇÉ=çÑ=ëáäîÉê=ë~ÖÉ=çå=íÜÉ=ï~ääë=ÅçåJ íêáÄìíÉ=íç=íÜÉ=íê~åèìáä=~íãçëéÜÉêÉK bäëÉïÜÉêÉ=çå=íÜÉ=ìééÉê=Ñäççê=~êÉ=íïç ä~êÖÉ=ÄÉÇêççãë=íÜ~í=çîÉêäççâ=íÜÉ=Ä~Åâó~êÇ ~åÇ=~=ÖÉåÉêçìë=ÖìÉëí=Ä~íÜI=~ää=Ñçê=ëäÉÉéJ çîÉêë=çÑ=îáëáíáåÖ=Öê~åÇÅÜáäÇêÉå=Ô=ïÜç

qÜÉ=ã~ëíÉê=Ä~íÜ=Ü~ë=éäÉåíó=çÑ=ëé~ÅÉ=Ñçê=íïç=Äìëó=éÉçéäÉ=ÖÉííáåÖ=êÉ~Çó Ñçê=íÜÉáê=Ç~óK=lééçëáíÉ=íÜáë=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=Ä~íÜ=áë=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=çÑ=íÜÉ=íïç ëáåâëI=~ë=ïÉää=~ë=~=îáÉï=çÑ=íÜÉ=Ñêçåí=ó~êÇ=çîÉê=íÜÉ=Ä~äÅçåóK

ëçãÉÜçïI=iÉëäáÉ=ä~ìÖÜÉÇI=ìëì~ääó=ÉåÇ=ìé ëåìÖÖäáåÖ=ïáíÜ=íÜÉáê=jáãá=~åÇ=dê~å=dê~å ~í=ëçãÉ=éçáåí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=åáÖÜíK= iÉëäáÉ=ë~áÇ=ëÜÉ=~åÇ=aÉååáë=Ü~Ç=~=ïáÇÉ ëÉäÉÅíáçå=çÑ=~äíÉêå~íáîÉë=íç=ÅçåëáÇÉê ÄÉÑçêÉ=íÜÉó=ÄçìÖÜí=íÜÉ=ÜçìëÉ=çå=b~ëí e~êÇáåÖK= qÜáë=ÜçìëÉ=Ü~ë=íìêåÉÇ=çìí=íç=ÄÉ=éÉêJ ÑÉÅí=Ñçê=ìëIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=fíÛë=Éñ~Åíäó=ïÜ~í ïÉ=åÉÉÇK=f=ÇçåÛí=íÜáåâ=íÜÉêÉÛë=~åçíÜÉê ãçîÉ=áå=ãÉ=Ô=f=àìëí=Å~ååçí=áã~ÖáåÉ ï~åíáåÖ=íç=äáîÉ=~åóïÜÉêÉ=ÉäëÉKÒ= if

dê~åÇëçåë= _ê~åÜ~ã= ~åÇ= t~êÇ= Ü~îÉ= ~= ÅçäçêÑìä= êççã= íç= ëÜ~êÉ= Ñçê ëäÉÉéçîÉêë=ïáíÜ=íÜÉáê=Öê~åÇé~êÉåíëK Fall 2016 ibcilob Illustrated / QT


j~êÅ=`Ü~åíÉä All the rage! Hand-carved wooden necklaces and bracelets with a genuine leather wallet by Marc Chantel. Anthony’s, 331 W. Park Ave., Greenwood. 455-2145.

d~ãÉ=a~ó píêáéÉë From neckties to socks, wear your team’s colors this fall. Available at Phil’s Squire Shoppe. Highland Park Shopping Center, Greenwood. 453-8256.

pçìíÜÉêå j~êëÜ pÜáêíë Crafted with lightweight fabric to help cope with the heat of the South, Southern Marsh shirts make a great addition to any gentleman's closet. Long-sleeve styles range from Walton plaid to Antigua blue. Available at Outlaw Sporting Goods. 717 Hwy. 82 West, Greenwood. 459-9054.

_jt=bóÉïÉ~ê The BMW Eyewear Collection is synonymous with performance and style. Each frame in the collection features the BMW logo and a classic design, with clean lines and a range of shapes. The colors offered are stylishly refined. Now you can look good and feel good on and off the road! Available at Coleman Eye Center. 2005 Hwy. 82 West, Greenwood. 455-4523. QU / Fall 2016 ibcilob Illustrated

cêáåÖÉÇ=_ççíáÉë Fringe is a big trend for fall. These taupe suede booties are the perfect complement with fringe vests and purses. Available at Whitney’s. 33876 Hwy. 35, Vaiden. (662) 4647742.

mÉ~ÅÉ mçííÉêó Mississippi Delta-made pottery by Lindsay Steed. Mississippi Platter, $60. Cotton Boll Salt & Pepper Shakers, $55. Duck Decoy, $65. Choose from a variety of pieces at Simply Delta Boutique, 319 W. Park Ave., Greenwood. 6445085.

d~ãÉ=a~ó= pÅ~êîÉë Wrap up in an Ole Miss or Mississippi State women’s scarf. Available at 318. 318 W. Park Ave., Greenwood. 453-7554.


dÉãëíçåÉ `ÜçâÉêë `Ü~êäÉë=d~êåáÉê Cutting-edge technology combined with old world craftsmanship and hand finishing set Charles Garnier designs apart from the others. See the Parisian-inspired collection now at Clevenger Jewelry & Gifts. 504 W. Park Ave., Greenwood. 453-0710.

These new Rory Ashton Gemstone Chokers are a must have! Chokers are so “in” this season, and these gemstones are perfect! Get your staple necklace now at Fincher’s Inc., 301 Howard St. 453-6246.

få=íÜÉ=`~êÇë i~kÉääÉ=_=aÉëáÖåë LaNelle B Designs custom-made culture pearl and gold initial bracelet. Handmade in Greenwood! Exclusively at Lynbar Jewelers. 209 Howard St., Greenwood. 453-2741

Picture the holidays, and greeting cards come to mind! Everyone loves getting them, especially when they are personalized with family photos. Have yours done professionally by Lamb’s Photography. Call or run by the studio, 69800 Hwy 82 West, Greenwood. 453-6143.

i~ãé=C=iáÖÜí cáñíìêÉë

`ççäÉêë=ïáíÜ=~ pçÑí=páÇÉ

By 40 West. Industrial look with reclaimed wood and metal. Available at Malouf Furniture. 920 Hwy. 82 West, Greenwood. 4531694

The Yeti Hopper was built for those adventures where you just want to grab your gear and go. It’s the original 100% leakproof, ice-for-days portable cooler. Now including the new Yeti Hopper Flip. Available at Leflore Ace Hardware. 318 W. Park Ave., Greenwood. 453-7554.

pÜçïëíçééáåÖ `Ü~åÇÉäáÉê The Cimberleigh Iron Chandelier will completely reinvent any entryway or formal dining area. 24”, price: $1,870. At The Galley Kitchen + Bath. 411 W. Park Ave., Greenwood. 453-6535.

i~ãé= _ÉêÖÉê Oil-burning lamps with a large variety of crystal bottles and oils that will make any room in the house smell heavenly. At Smith & Company. 211 Fulton St., Greenwood. 453-4411

Fall 2016 ibcilob Illustrated / QV


cççÇ

Shrimp lover

f

Ñ=f=ïÉêÉ=~ëâÉÇ ïÜ~í=ãó=Ñ~îçêáíÉ ÑççÇ=áëI=áí=ïçìäÇ Ü~îÉ=íç=ÄÉ=ëÜêáãé

f=~ã=âáåÇ=çÑ=äáâÉ=_ìÄÄ~=dìãéK==f=äáâÉ áí=~åó=ï~ó=íÜ~í=áí=Å~å=ÄÉ=éêÉé~êÉÇK==^ë=~ ÅÜáäÇI=f=ÅçìäÇ=É~í=ÄçáäÉÇ=ëÜêáãé=~ë=Ñ~ëí=~ë ãó=é~êÉåíë=ÅçìäÇ=éÉÉä=íÜÉãK== tÜÉå=ãó=ÜìëÄ~åÇ=~åÇ=f=Öç=çìí=íç=É~íI ÜÉ=íÉ~ëÉë=ãÉ=Äó=~ëâáåÖ=åçí=ïÜ~í=f=~ã ÖçáåÖ=íç=çêÇÉê=Äìí=Üçï=f=ïáää=Ü~îÉ=ãó ëÜêáãé=éêÉé~êÉÇK==f=~äï~óë=ë~ó=íÜ~í=fÛã åçí=ÖçáåÖ=íç=çêÇÉê=ëÜêáãéI=Äìí=f=ìëì~ääó ÇçK==f=~ÇçêÉ=~=ëÜêáãé=ÅçÅâí~áä=~ë=ãó=ÖçJíç ~ééÉíáòÉêK pÜêáãé=áë=íÜÉ=ãçëí=éçéìä~ê=ëÉ~ÑççÇ=áå íÜÉ=råáíÉÇ=pí~íÉëK==eÉêÉ=~êÉ=~=ÑÉï=ëÜêáãé Ñ~ÅíëK n pÜêáãé=Å~å=ëïáã=çåäó=áå=~=Ä~Åâï~êÇ ãçíáçåK n ^ãÉêáÅ~åë=ÅçåëìãÉ=~=íçí~ä=çÑ=N=ÄáäJ äáçå=éçìåÇë=çÑ=ëÜêáãé=~=óÉ~êK= n qÜÉêÉ=~êÉ=~ééêçñáã~íÉäó=OIMMM âåçïå=ëéÉÅáÉë=çÑ=êÉ~ä=ëÜêáãéK= n qÜÉ=Åçìåíêó=íÜ~í=áë=íÜÉ=ä~êÖÉëí=éêçJ ÇìÅÉê=çÑ=ëÜêáãé=áë=qÜ~áä~åÇK n cÉã~äÉ=ëÜêáãé=Ü~îÉ=íÜÉ=~Äáäáíó=íç ÄÉÅçãÉ=éêÉÖå~åí=ïáíÜ=~=íçí~ä=çÑ=RMIMMM=íç N=ãáääáçå=ÉÖÖë=íÜ~í=ïáää=Ü~íÅÜ=ïáíÜáå=~ éÉêáçÇ=çÑ=OQ=ÜçìêëK n qÜÉêÉ=~êÉ=íÜêÉÉ=ã~áå=Çáîáëáçåë=çÑ=íÜÉ ëéÉÅáÉëW=ÅçäÇï~íÉê=çê=íÜÉ=åçêíÜÉêåX=íêçéáÅ~ä çê=ï~êã=ï~íÉê=çê=ëçìíÜÉêåX=~åÇ=ÑêÉëÜï~íÉêK n qÜÉ=çäÇÉëí=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=~=ëÜêáãé ÅçÅâí~áä=ï~ë=áå=~=kÉï=vçêâ=qáãÉë ~ÇîÉêJ íáëÉãÉåí=áå=NVOSK n qÜÉêÉ=~êÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ëéÉÅáÉë=çÑ=ëÜêáãé íÜ~í=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=~ää=çîÉê=íÜÉ=ïçêäÇI=~åÇ ëçãÉ=çÑ=íÜÉã=Ü~îÉ=ÄêçïåI=éáåâI=êçó~ä=êÉÇ ~åÇ=çíÜÉê=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçäçêëK n pÜêáãé=Å~å=ÄÉ=ÅççâÉÇ=áå=íÜÉ=ëÜÉää=çê éÉÉäÉÇK==`ççâáåÖ=áå=ëÜÉää=~ÇÇë=ÅçåëáÇÉêJ ~ÄäÉ=Ñä~îçêK== n qç=ÉåÇ=ìé=ïáíÜ=N=éçìåÇ=çÑ=ÅççâÉÇ ëÜêáãéI=óçì=åÉÉÇ=íç=éìêÅÜ~ëÉ=O=íç=O½

pÜêáãé=áë=íÜÉ=ãçëí=éçéìä~ê=ëÉ~ÑççÇ=áå=íÜÉ=råáíÉÇ=pí~íÉëK=fí=áë=ìëÉÇ=áå=ã~åó=ÇáëÜÉëI=áåÅäìÇJ áåÖ=~ééÉíáòÉêë=äáâÉ=íÜÉ=ëÜêáãé=ÅçÅâí~áäë=~ÄçîÉI=çê=áå=ÉåíêÉÉëK

éçìåÇë=çÑ=ê~ïI=ìåéÉÉäÉÇ=ëÜêáãéK n låÉ=éçìåÇ=çÑ=ëÜÉääÉÇ=ëÜêáãé=áë ÉåçìÖÜ=Ñçê=íÜêÉÉ=ëÉêîáåÖëK f=åÉîÉê=ãÉí=~=ëÜêáãé=f=ÇáÇåÛí=äáâÉI=~åÇ=f êÉ~ääó=Éåàçó=íÜÉã=áå=íÜáë=êÉÅáéÉ=Ñçê=ëÜêáãé ëé~ÖÜÉííáK peofjm==pm^debqqf P==éçìåÇë=ê~ïI=éÉÉäÉÇ=ëÜêáãé== N=íÉ~ëéççå=ë~äí NLO=íÉ~ëéççå=Ä~ëáä NLO=íÉ~ëéççå=íÜóãÉ NLQ=íÉ~ëéççå=Ö~êäáÅ=éçïÇÉê N=í~ÄäÉëéççå=Ää~Åâ=éÉééÉê N=í~ÄäÉëéççå=é~êëäÉó=Ñä~âÉë N=í~ÄäÉëéççå=äÉãçå=àìáÅÉ

N=í~ÄäÉëéççå=tçêÅÉëíÉêëÜáêÉ=ë~ìÅÉ N½ Åìéë=ÄìííÉêI=ãÉäíÉÇ NO=çìåÅÉë=ëé~ÖÜÉííá U=çìåÅÉë=sÉäîÉÉí~=ÅÜÉÉëÉ mä~ÅÉ=ëÜêáãé=áå=~=ä~êÖÉ=Å~ëëÉêçäÉ=ÇáëÜK ^ÇÇ=áíÉãë=OJNMX=Åççâ=áå=çîÉå=~í=PRM ÇÉÖêÉÉë=Ñçê=PM=ãáåìíÉëI=ëíáêêáåÖ=çÅÅ~ëáçåJ ~ääóK==`ççâ=ëé~ÖÜÉííá=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=é~Åâ~ÖÉ ÇáêÉÅíáçåëX=ÅìÄÉ=ÅÜÉÉëÉK==^ÇÇ=Çê~áåÉÇI ÅççâÉÇ=ëé~ÖÜÉííá=~åÇ=ÅÜÉÉëÉ=íç=Üçí ëÜêáãé=ãáñíìêÉK==jáñ=ïÉää=~åÇ=êÉíìêå=íç çîÉå=íç=ÜÉ~í=íÜçêçìÖÜäóK==j~ó=ÄÉ=ã~ÇÉ ~ÜÉ~Ç=çÑ=íáãÉ=~åÇ=êÉÑêáÖÉê~íÉÇK==qÜÉåI ÄêáåÖ=íç=êççã=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=Ä~âÉ=~í POR=ÇÉÖêÉÉë=Ñçê=PM=ãáåìíÉë=çê=ìåíáä=íÜçêJ çìÖÜäó=ÜÉ~íÉÇK if

pqlov=_v=ibb=^kk=cibjjfkd=n melql=_v=glekkv=gbkkfkdp RM / Fall 2016 ibcilob Illustrated


dêÉÉåïççÇ=iáííäÉ=qÜÉ~íêÉ=ÜÉäÇ=áíë=SMíÜ=^ååáîÉêë~êó d~ä~=gìäó=PM=~í=qÜÉ=eáëíçêáÅ=bäâë=_ìáäÇáåÖ==EmÜçíçë=Äó oìíÜáÉ=oçÄáëçå=~åÇ=qáã=h~äáÅÜF

mÉÖÖó=píÉï~êí=~åÇ=gç~å=e~ãáäíçå

_çÄÄó=s~åaÉîÉåÇÉê=~åÇ=bÇÇáÉ=^ãÉäìåÖ

j~êíá=jÅtáääá~ãëI=eÉäÉå=p~åÇÉêë ~åÇ=jáâÉ=_êçìéÜó

_~êÄ~ê~=~åÇ=aêK=o~ó=dáêåóë

dêÉÉåïççÇ=iáííäÉ=qÜÉ~íêÉ SMíÜ=^ååáîÉêë~êó=d~ä~

iÉáÖÜ=^ååÉ=iìÄá~åá=~åÇ=içiç=~åÇ=sáÅâá=iìÄá~åá

jçêÖ~å=~åÇ=m~í=dìääÉÇÖÉ=~åÇ=g~åÉ=`êìãé

p~ã~êá~=~åÇ=oçååáÉ=píÉîÉåëçå

gÉ~å=eçÇÖÉëI=`~êçäóå=háãÄêçìÖÜ=~åÇ=máÉ=cáåÅÜÉê

d~åÉë=`äÉãÉåíë=~åÇ=eÉåêó=cä~ìíí

iáë~=`ççâëíçå= ~åÇ=`~íÜó=gÉååáåÖë

`~íÜó=~åÇ jáÅÜ~Éä=^Ç~ãë

jçåíáåÉ=_çåÇ= ~åÇ=p~åÇá=tÜÉ~íäÉó Fall 2016 ibcilob Illustrated / RN


_áâÉëI=_äìÉë=C=_~óçìë=ï~ë=ÜÉäÇ=^ìÖK=SK=EmÜçíçë=Äó ^åÇó=iç=~åÇ=_çÄ=a~êÇÉåF

jáâÉ=hçíÉÅâá= ~åÇ=jìêêó=`~íÜÉêáåÉ=^äÇÉêã~å

g~áãÉ=mçäâ=~åÇ=h~äáå=_~êåÉë

iáääáÉ=gÉíÉê=~åÇ=^åå~=eìêëí

píÉîÉ=j~åçê=~åÇ=oáÅÜ~êÇ=mìÅâÉíí RO / Fall 2016 ibcilob Illustrated

_áâÉëI=_äìÉë=C=_~óçìë

gçå~íÜ~å=_~åâë=~åÇ=_ÉíÜ~åó=lïÉåë

^ãó=_çïäáåÖ=~åÇ=`Üêáëíá=jÅ`çó

gÉÑÑ=aìååI=pÜÉáä~=jÅaçå~äÇI=j~êó=e~êÇÉåI=gçÜå _ê~ÇÑçêÇI=^åÇêÉ=s~äìÉI=pÜÉêêáÉ=pÜ~ï=~åÇ=_Éííó=cçêÇ

pÜ~ïå=i~ëíÉê=~åÇ=i~ìêóå=_ìÅâáåÖÜ~ã

`ÜÉêá=_ìíòÄÉêÖÉê=~åÇ=mçääó=dççÇïáå

pÅçíí=jçêêáë

hêáëíáå=iìåëÑçêÇ=~åÇ=pìòó=`çåëí~åíáåÉ

^ää~å=máÅâÉåë


qÜÉ=~ååì~ä=o~ãÅ~í=oÜóíÜã=C=_êÉïë=ï~ë=ÜÉäÇ=^ìÖK S=áå=Ççïåíçïå=dêÉÉåïççÇK=EmÜçíçë=Äó=^åÇó=içF

aêK=oáÅâó=~åÇ=o~ÅÜÉä=dçäÇÄÉêÖ ~åÇ=`~êçäáåÉ=píìÅâÉó

q~ï~å~=^åÇêÉï=~åÇ=bêáÅ=wÉêåáÅÜ

oáÅâó=`çìëáåç

i~åÉó=oìÅâÉê=~åÇ=`çãÉäá~=o~ó

o~ãÅ~í=oÜóíÜã=C=_êÉïë

_ê~åÇçå=_ä~ÅâäáÇÖÉI=dê~åëíçå=_çññ= ~åÇ=t~ÇÉ=bî~åë

`Üêáë=`çäÉI=h~êÉå=`ä~åíçåI=m~ã=péççåÉêI= t~óåÉ=péççåÉê=~åÇ=j~åÇó=káÅÜçäë

gìëíáå=~åÇ=bäÉ~åçê=_ê~ëïÉää= ~åÇ=h~óäÉÉ=jÅ`ççä

i~ìê~=^ååÉ=^êÅÜÉêI=e~äÉó=c~êêáëI= gÉååáÑÉê=içîÉä~Çó=~åÇ=`~êó=kÉï

jÉ~Ö~å=_çäÉI=`ä~áêÉ=pãáíÜ ~åÇ=mÉóíçå=`ä~åíçå

_çóÇ=m~ííÉêëçå= ~åÇ=gìëíáå=_êáÖÜí

h~íÜÉêáåÉ=cä~ìíí ~åÇ=eçääó=^åå=páåÖÜ

gçêÇ~å=qççäÉ= ~åÇ=^ååÉ=eçï~êÇ=_êáÖÜí Fall 2016 ibcilob Illustrated / RP


qÜÉ=PSíÜ=^ååì~ä=PMM=l~âë=oç~Ç=o~ÅÉ=ï~ë=ÜÉäÇ pÉéíK=NTK==EmÜçíçë=Äó=^åÇó=iç=~åÇ=_çÄ=a~êÇÉåF

g~ÅèìÉäáåÉ=_êçïåJe~óåÉëI=pÜÉêêáÉ=pãáíÜ ~åÇ=m~íêáÅá~=oçÄáåëçå

^åå~Jpäç~å=cÉáÖäÉê= ~åÇ=j~êó=iáåÇë~ó=jáãë

qÉêêÉää=j~êíáåI=píÉîÉå=cçñ= ~åÇ=qáÉêåÉó=eçäãÉë

jÉä~åáÉ=bîÉêÉíí=~åÇ=h~íÜêóå=kÉëíÉê RQ / Fall 2016 ibcilob Illustrated

PMM=l~âë=oç~Ç=o~ÅÉ

jáäÇêÉÇ=táääá~ãëI=^ÇÇáÉ=eÉêêçÇI= däçêá~=qìêåÉêI=bêåÉëíáåÉ=tÜáíÉ= ~åÇ=j~êÖ~êÉí=dêÉÉå=

cêçåíW=p~ê~Ü=mÉóíçå=bÇï~êÇëI=gçÜå _ìíäÉê=bÇï~êÇë=~åÇ=^ÄÄó=qÜçã~ëX _~ÅâW=aÉ~åå~=bÇï~êÇë

qê~óîá~å=tÜáí~âÉêI=_áÖ=dáäÄÉêí=Ea~êêÉåFI=`çêí~îáìë eçëâáåëI=j~êâ=t~ëÜáåÖíçå=~åÇ=hÉåÇÉêêáÅâ=cçêÉã~å

iìÅó=`ççâëíçå= ~åÇ=^åå~=h~íÜÉêáåÉ=^äÇÉêã~å

m~ìä=~åÇ=i~åÉ=ióçå

háó~Ü=aìÖÖÉê=~åÇ=`~êääáëëá~=e~êêáë

^ååáÉ=mçïÉêëI=`Ü~êäáÉ=pï~óòÉI=jÉêÉ=^ìëíáå=táäâÉóI ^åå~=`ä~áêÉ=pï~óòÉ=~åÇ=pçéÜáÉ=lïÉåë

g~èì~îáìë=dáÄëçå= ~åÇ=b~êåÉëí=_ÉÇÉää


qÜÉ=råáíÉÇ=t~ó=çÑ=iÉÑäçêÉ=`çìåíó=ÜÉäÇ=áíë=^ääJfå bîÉåí=çå=pÉéíK=OV==~í=íÜÉ=dêÉÉåïççÇ=`çìåíêó=`äìÄK EmÜçíçë=Äó=^åÇó=içF

sáêÖáåá~=qÉêêó= ~åÇ=jÉêÉÇáíÜ=~åÇ=j~êÖ~êÉí=^ääÉå

^ä~å=~åÇ=ióåÇ~=d~äÄê~áíÜ

oáÅÜ~êÇ=jçëëI=^ãó=_êçïåI= háã=_êçïå=~åÇ=oáÅÜ~êÇ=_êçïå

däÉåå=~åÇ=gìÇó=k~áä=~åÇ=gÉÑÑ=e~êÇáå

råáíÉÇ=t~ó=çÑ=iÉÑäçêÉ `çìåíó=^ääJfå=bîÉåí

i~åÇá=jçÜ~ãÉÇI=p~ê~Ü=kÉää=qÜ~ÅÜ ~åÇ=háããÉ=e~êÖêçîÉ

cêçåíW=q~åáëÜ~=táäääá~ãëI=oìíÜáÉ=oçÄáåëçåI= i~íçó~=p~åÇÉêë=~åÇ=açêáë=jççêÉX= _~ÅâW=hçåÉëÜá~å~=bêîáåÖ=~åÇ=aÉÄçê~Ü=e~êêáë

iáåÇëÉó=ráíÜçîÉå=~åÇ=iìÅó=pï~óòÉ

sáÅâá=jçêÖ~åI=açååáÉ=~åÇ=m~ííó=_êçÅâ ~åÇ=_~êÄ~ê~=táääá~ãë

_ÉíÜ=cçäÉó=_~êåÉë=~åÇ=g~ãá=qêìáíí

jáÅÜ~Éä=gçÉ=`~ååçå ~åÇ=t~äâÉê=píìêÇáî~åí

^åÖÉä~=q~óäçê=~åÇ=qóäÉê=`~ååçå

o~ó=j~ííçñ Fall 2016 ibcilob Illustrated / RR


qÜÉ=_~Åâ=m~ÖÉ

melql=_v=glekkv=gbkkfkdp

Äó=_ê~åíäÉó=påáéÉë

A new day for downtown f

êÉãÉãÄÉê=ïêáíáåÖ=íÜáë=ë~ãÉ ~êíáÅäÉ=áå=OMNOI=ïÜÉå=f=Ü~Ç=àìëí ãçîÉÇ=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=aÉäí~=~åÇ ï~ë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=éêÉííó=ÖêÉÉåÒ=E~ë ïÉ=ë~ó=áå=íÜÉ=ÇÉëáÖå=áåÇìëíêóF=çê åÉï=íç=íÜÉ=ï~óë=çÑ=Åçããìåáíó ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=ÜáëíçêáÅ=éêÉëÉêî~J íáçåK=vÉíI=~ë=ïáíÜ=~åó=åÉï=ëí~êíI=ÉîÉêó ÉñéÉêáÉåÅÉ=ï~ë=Öê~åÇX=ÉîÉêó=éêçàÉÅí ï~ë=ÉñÜáä~ê~íáåÖX=~åÇ=f=ÅçìäÇ=åçí ï~áí=íç=ëí~êí=íÜÉ=Ç~ó=~í=j~áå=píêÉÉíK= eçïÉîÉêI=åçí=äçåÖ=~ÑíÉê=f=~ÅÅÉéíÉÇ ãó=éçëáíáçåI=dêÉÉåïççÇ=ï~ë=êçÅâÉÇ Äó=ïÜ~í=ëÉÉãÉÇ=íç=ÄÉ=çåÉ=çÑ=íÜÉ ãçëí=ëìÄëí~åíá~ä=ÉÅçåçãáÅ=ëÜáÑíë=íç Üáí=~=ëã~ää=Åçããìåáíó=áå jáëëáëëáééáK=fí=ï~ë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=ëç ÖêÉ~í=íÜ~í=çìê=äçÅ~ä=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=íç íÜÉ=jáëëáëëáééá=j~áå=píêÉÉí=Äç~êÇ ï~ë=~ëâÉÇ=íç=ëéÉ~â=çå=tÜÉå `~í~ëíêçéÜÉ=eáíë=vçìê=`çããìåáíóÒ ~äçåÖ=ïáíÜ=Åçããìåáíó=êÉéêÉëÉåí~J íáîÉë=çÑ=íÜÉ=jáëëáëëáééá=dìäÑ=`ç~ëíI ïÜçëÉ=ÅçããìåáíáÉë=Ü~Ç=äáíÉê~ääó ÄÉÉå=ïáéÉÇ=çìí=Äó=~=`~íÉÖçêó=R=å~íJ ìê~ä=Çáë~ëíÉê=âåçïå=~ë=eìêêáÅ~åÉ=h~íêáå~K= ^äçåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=êÉëí=çÑ=íÜÉ=ÅçããìåáíóI=f ÑÉäí=~=éáí=çÑ=ìåÉ~ëáåÉëë=ÄÉÖáå=íç=ÇÉÉéÉå=áå ãó=ëíçã~ÅÜK=f=é~åáÅâÉÇX=ã~óÄÉ=ÅçãáåÖ ÜçãÉ=ï~ë=åçí=ëìÅÜ=~=ÖççÇ=áÇÉ~K=eçï ïçìäÇ=Ççïåíçïå=ëìêîáîÉ\=eçï=ïçìäÇ j~áå=píêÉÉí=ëìêîáîÉ\=tçìäÇ=ÉîÉêóçåÉ äÉ~îÉ=Ççïåíçïå\==tçìäÇ=f=ÉîÉå=Ü~îÉ=~ àçÄ\ få=íÜÉ=Ñ~ÅÉ=çÑ=ÖêÉ~í=~ÇîÉêëáíóI=ïÉ=~í=j~áå píêÉÉí=dêÉÉåïççÇ=êçääÉÇ=ìé=çìê=ëäÉÉîÉë ~åÇ=Öçí=ÄìëóK=fããÉÇá~íÉäóI=ïÉ=êÉÅçÖåáòÉÇ çìê=êçäÉ=~ë=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê Å~êêóáåÖ=íÜÉ=íçêÅÜ=çÑ=Ççïåíçïå=êÉîáí~äáò~J íáçåK=o~íÜÉê=íÜ~å=ÄÉáåÖ=ÑçÅìëÉÇ=çåäó=çå ÉîÉåíë=íç=ÖÉí=éÉçéäÉ=ÇçïåíçïåI=ïÉ=ÄÉÖ~å ÑçÅìëáåÖ=çå=éçäáÅó=íç=ÖÉí=éÉçéäÉ=áåíç=ÄìáäÇJ áåÖëK=lìê=Öç~ä=ÄÉÅ~ãÉ=íç=êÉãçîÉ=~ää=êÉÇ í~éÉ=áå=íÜÉ=êÉÜ~Äáäáí~íáçå=çÑ=çìê=ÜáëíçêáÅ ~êÅÜáíÉÅíìêÉ=íç=~ääçï=éêçàÉÅíë=íç=ÄÉ=Ñáå~åJ Åá~ääó=ÑÉ~ëáÄäÉ=íç=~=ÇáîÉêëÉ=Öêçìé=çÑ éêçëéÉÅíëK==tÉ=é~ëëÉÇ=äçÅ~ä=í~ñ=~Ä~íÉãÉåí äÉÖáëä~íáçå=~åÇ=ÉåíÉêí~áåãÉåí=í~ñ=áåÅÉåJ íáîÉë=~åÇ=Å~êêáÉÇ=çå=íÜÉ=ïçêâ=çÑ=çìê=Ñ~´~ÇÉ Öê~åíë=íÜêçìÖÜçìí=ÇçïåíçïåK=tÉ=ãÉí

RS / Summer 2016 ibcilob Illustrated

ïáíÜ=åÉï=ÄìëáåÉëë=çïåÉêë=íç=ÜÉäé=éä~å ~åÇ=éêçãçíÉ=ÄìëáåÉëëÉëI=ä~ìåÅÜÉÇ=~=ÇçïåJ íçïå=åÉïëäÉííÉê=~åÇ=ÖêÉï=çìê=ëçÅá~ä=ãÉÇá~ ~ìÇáÉåÅÉë=ÉñéçåÉåíá~ääóK= qÜáë=Ñ~ää=ïáää=ã~êâ=íÜÉ=ä~ìåÅÜ=çÑ=çìê ãçëí=áåíÉåëáîÉ=êÉÜ~Äáäáí~íáçå=éêçàÉÅí=íç Ç~íÉW=qÜÉ=oÉîçäîáåÖ=oÉ~ä=bëí~íÉ=cìåÇK=få íÜáë=éêçÖê~ãI=éêçéÉêíó=çïåÉêë=Å~å=Ççå~íÉ ~ééêçîÉÇ=éêçéÉêíáÉë=íç=j~áå=píêÉÉí dêÉÉåïççÇ=Ñçê=~=í~ñ=ïêáíÉJçÑÑK=tÉ=ïáää íÜÉå=ëÉää=íÜÉ=éêçéÉêíó=Ñçê=~=ÇáëÅçìåíÉÇ=ê~íÉ íç=êÉãçîÉ=íÜÉ=áåáíá~ä=çÄëí~ÅäÉ=çÑ=~=ÜáÖÜ=éìêJ ÅÜ~ëÉ=éêáÅÉK=lìê=Ñáêëí=éêçéÉêíó=ïáää=ÄÉ=íÜÉ çäÇ=^åíççåÛë=aÉé~êíãÉåí=píçêÉK=cìåÇë ÖÉåÉê~íÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ë~äÉ=çÑ=éêçéÉêíó=ïáää=Öç Ä~Åâ=áåíç=çìê=oÉîçäîáåÖ=oÉ~ä=bëí~íÉ=cìåÇI ïÜáÅÜ=ïáää=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=ã~êâÉí=~åÇ=éêçãçíÉ çíÜÉê=ÄìáäÇáåÖë=ÇçïåíçïåK= gìëí=~ë=íÜÉ=Ñ~ää=çÑ=OMNO=ã~êâÉÇ=~=ÖêÉ~í íê~åëáíáçå=çÑ=~=åÉï=àçÄ=~åÇ=åÉï=íçïå=Ñçê ãÉI=íÜÉ=Ñ~ää=çÑ=OMNS=áë=çåÉ=çÑ=ÅçåíáåìÉÇI óÉí=éçëáíáîÉ=íê~åëáíáçå=Ñçê=Ççïåíçïå dêÉÉåïççÇK=qÜÉ=Çççã=~åÇ=Öäççã=çÑ=çìê ~éé~êÉåí=Çáë~ëíÉêÒ=áë=ÄÉÜáåÇ=ìëK kìãÄÉêë=Ñçê=Ççïåíçïå=~êÉ=ìé=íÜáë=óÉ~êK

gìëí=íÜáë=ëìããÉêI=ïÉ=Ü~îÉ=Ü~Ç=Ñçìê åÉï=ÄìëáåÉëëÉë=ä~ìåÅÜÉÇK=qç=Ç~íÉ íÜáë=óÉ~êI=ïÉ=Ü~îÉ=ïÉäÅçãÉÇ=ãçêÉ íÜ~å=VIPMM=ÖìÉëíë=íç=qÜÉ=^ääìîá~å ~åÇ=PIQMM=ÖìÉëíë=íç=íÜÉ=sáâáåÖ `ççâáåÖ=pÅÜççäI=ïáíÜ=SIMMM=ëé~=ëÉêJ îáÅÉë=ÄççâÉÇK=sáâáåÖ=o~åÖÉ=ëíáää ã~áåí~áåë=RMM=äçÅ~ä=ÉãéäçóÉÉë=~åÇ êÉã~áåë=ÅçããáííÉÇ=íç=ëìééçêíáåÖ j~áå=píêÉÉíÛë=ÉÑÑçêíë=ïÜáäÉ=êÉã~áåáåÖ çå=íÜÉ=íçé=çÑ=ÅçåëìãÉê=éêçÇìÅí=äáëíëK s~Å~åí=Ççïåíçïå=çÑÑáÅÉ=ëé~ÅÉ=Ü~ë ÄÉÉå=ÑáääÉÇ=ïáíÜ=ëã~ää=ÄìëáåÉëëÉë=íÜ~í ÅçîÉê=ÉîÉêóíÜáåÖ=Ñêçã=ÜçãÉ=ÜÉ~äíÜ Å~êÉ=íç=ÉñÅÉéíáçå~ä=ëâáå=Å~êÉK=låÉ=çÑ çìê=ÅçããìåáíóÛë=éêÉãáÉê=åçåéêçÑáí çêÖ~åáò~íáçåë=Ü~ë=ÉîÉå=ÑçìåÇ=~=åÉï ÜçãÉ=çå=j~áå=píêÉÉíK=kçåÉ=çÑ=íÜÉëÉ ãçîÉë=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=éçëëáÄäÉ ïáíÜçìí=íÜÉ=ÅÜ~åÖÉë=íÜ~í=ïÉ=Ü~îÉ ÉåÇìêÉÇ=çîÉê=íÜÉ=é~ëí=ÑÉï=óÉ~êëK=qÜÉ êÉåçî~íáçå=çÑ=Ççïåíçïå=éêçéÉêíó ~åÇ=íÜÉ=ÉåëìáåÖ=ÉÅçåçãáÅ=íê~åëáíáçåë Ü~îÉ=~ääçïÉÇ=Ñçê=åÉï=ëã~ää=ÄìëáåÉëëJ Éë=íç=Ääçëëçã=~åÇ=ÉñáëíáåÖ=ÄìëáåÉëëÉë íç=íÜêáîÉK= vÉíI=åçåÉ=çÑ=íÜÉëÉ=~ÄìåÇ~åí=ÇÉîÉäçéJ ãÉåíë=ÉîÉå=ÄÉÖáåë=íç=Åçãé~êÉ=íç=íÜÉ=ïçêâ íÜ~í=íÜÉ=`áíó=çÑ=dêÉÉåïççÇ=áë=ÇçáåÖ=êáÖÜí åçïK=`ìêêÉåíäó=áå=Ççïåíçïå=dêÉÉåïççÇI íÜÉêÉ=áë=ASKU=ãáääáçå=áå=Öê~åí=ãçåÉó=ÄÉáåÖ ëéÉåí=çå=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=áãéêçîÉãÉåíëW ÉîÉêóíÜáåÖ=Ñêçã=~=åÉï=äáåÉ~ê=é~êâ=~åÇ ìéÇ~íÉÇ=ëíêÉÉíëÅ~éÉ=~äçåÖ=j~áå=píêÉÉíI=íç ~å=ìéÇ~íÉÇI=ëí~íÉJçÑJíÜÉJ~êí=éçäáÅÉ=ÜÉ~ÇJ èì~êíÉêëK= dêÉÉåïççÇ=áë=~=êÉëáäáÉåí=ÅçããìåáíóK=fí áë=çìê=ÅçããìåáíóÛë=êÉëáäáÉåÅó=íÜ~í=ïáää=ÜçäÇ ìë=íçÖÉíÜÉê=~ë=ïÉ=ëÜáÑí=éêÉëÉêî~íáçå=êçäÉë=íç çìê=çïå=Ü~åÇë=~åÇ=áåÇáîáÇì~ä=êÉëéçåëáÄáäáJ íóK=qÜáë=Ñ~ää=~åÇ=çîÉê=íÜÉ=ìéÅçãáåÖ=óÉ~êI=f áåîáíÉ=óçì=íç=í~âÉ=åçíÉ=çÑ=çìê=éêçÖêÉëëI çÄëÉêîÉ=~ää=íÜÉ=åÉï=ÇÉîÉäçéãÉåíë=~åÇ ÑçÅìë=çå=íÜ~í=ïÜáÅÜ=áë=éçëáíáîÉ=áå=çìê=ÅçãJ ãìåáíóI=åçí=íÜ~í=ïÜáÅÜ=áë=ÄÉÜáåÇ=ìëK=píÉé áåíç=~=åÉï=Ç~ó=~åÇ=~=åÉï=Éê~=çÑ=éêÉëÉêî~J íáçå=áå=Ççïåíçïå=ïáíÜ=j~áå=píêÉÉí dêÉÉåïççÇK= n _ê~åíääÉó=påáéÉë=áë=ÉñÉÅìíáîÉ=ÇáêÉÅíçê=çÑ j~áå=píêÉÉí=dêÉÉåïççÇK if


Leflore Illustrated fall 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you