Page 1

P_1_H&T_Cover February-March 2014_2_C.pdf 1 31-Jan-14 15:55:25

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


No.24 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 (February-March 2014) Vol.4 No.19

Page 10 ททท. เพิ่มตลาดเศรษฐีภูธรต่างประเทศ เปิดเกมชิงเค้กก้อนใหญ่ TAT Add Upcountry Millionaire International Market with Open Play Strategy to Snatch a Big Cake จากสถานการณ์ทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้ มาตัง้ แต่ปลายปีทแี่ ล้ว หนึง่ ในภาคธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างเห็นได้ ชัด คือ ภาคธุรกิจท่องเทีย่ วและการโรงแรม ซึง่ ก็มหี ลายๆ หน่วยงานทีป่ ระเมินความเสียหาย การเสียโอกาส หรือบางกระแสก็พดู ถึงการปรับตัวของธุรกิจทีผ่ นั ไปตามสภาวการณ์ ท�ำให้มโี มเดลทางธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึน้ Thai Hotels & Travel ฉบับนี้ คุณพงศธร เกษสาลี รองผูว้ า่ การด้านตลาดเอเชียและแปซิฟกิ ใต้ การท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มาบอกเล่าแผนการด�ำเนินงานทางการตลาดเพือ่ การปรับตัวของสถานการณ์การ ท่องเทีย่ วทีย่ งั คงต้องน�ำไปสูเ่ ป้าหมายด้านรายได้ที่ 2.2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558

T

ดังนัน้ จึงต้องมีการท�ำการตลาดทีแ่ ตกต่างจากปีทผี่ า่ นมา โดยในปีนจี้ ะเน้นทีก่ ลุม่ ตลาดไฮเอนท์และนักท่องเทีย่ ว ในพืน้ ทีเ่ มืองรองของประเทศนัน้ ๆ มากขึน้ อีกทัง้ มีกลยุทธ์ในการตัง้ เป้าโดยเน้นรายได้ตอ่ หัวมากกว่าการเน้น จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วอีกด้วย พร้อมทัง้ คุณสมบูรณ์ จิรายุส ทีป่ รึกษาสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต ก็ได้มขี อ้ มูลการวิเคราะห์คแู่ ข่งซึง่ ก�ำลังช่วงชิงโอกาสในขณะทีส่ ถานการณ์ภายในประเทศไม่นงิ่ นัน้ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดทีด่ งึ ดูดความสนใจ ของนักท่องเทีย่ วด้วยการชูจดุ แข็งของแต่ละพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะประเทศเพือ่ นบ้าน ในกลุม่ อาเซียน ติดตามได้ในคอลัมน์ Hot Issue และคอลัมน์อนื่ ๆ ก็มเี รือ่ งราวทีน่ า่ สนใจเช่นกันค่ะ According to the prolonged political situation from the end of last year, one of business sectors receiving the direct impact is tourism and hotel industries which various institutes have evaluated damages and opportunity losing or some is talking about business adjustment according to the incurred situation which derives new business model.

จิรภัทร ข�ำญาติ Jirapat Khamyat Editor in Chief E-mail : jirapat.greenworld@gmail.com

For this issue of Thai Hotels & Travel, Mr. Pongsathorn Kessasamli, Deputy Governor for Policy and Planning, Asia and Pacific, Tourism Authority of Thailand (TAT) talks about marketing operational plan for the adjustment of tourism situation that needs to be carried on to achieve 2.2 trillion baht of income goal within 2015. Therefore, it requires different marketing apart from previous years which for this year, TAT will give more focus on Hi-end market and tourists in secondary cities of such countries while TAT sets strategy to emphasize on income per person rather than tourist quantity. Besides, Mr. Somboon Jirayut, Advisor to Phuket Tourist Association has information on the analysis of competitors that are snatching opportunities from the instability of Thailand’s domestic situation with marketing strategy to attract tourists by interestingly promoting the strength of each tourism area particularly for neighbor countries in ASEAN group. For more detail, please check out column Hot Issue and many more interesting columns inside.

เจ้าของ : สมาคมโรงแรมไทย โทร. 0-2216-9496 แฟกซ์ 0-2216-9499 เว็บไซต์ www.ThaiHotels.org ผู้ผลิตและจัดพิมพ์ : บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำ�กัด โทร. 0-2731-1191-4 แฟกซ์ 0-2769-8120 เว็บไซต์ www.GreenWorldMedia.co.th, www.ThaiHotelsAndTravel.com บรรณาธิการบริหาร : จิรภัทร ขำ�ญาติ กองบรรณาธิการ : เพ็ญทิพา ทองคำ�เภา, ณัฐกฤตา พืชนุกูล ผู้จัดการฝ่ายขาย : พัชร์สิตา ศรีสิมะรัตน์ ฝ่ายบริหารพื้นที่โฆษณา : วริศรา ชื่นสุขุม, สุกัญญา บุพะโต, อัญชุลี ชุติมา, พัชรินทร์ ก�่ำเสริฐ, วลีพร ใจดี, ชุลีพร สุถาลา ฝ่ายการตลาด : ภัทรานิษฐ์ เจริญผลจันทร์, เกษรา กรธรรมวุฒิ ฝ่ายปฏิบัติการ : ธันว์ทิชา เกตุประสาท, จิตรจิรา สุทำ�เลา หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม : วิษณุ เมืองอินทร์ ศิลปกรรม : สิทธิกร สุนทรกิจ, อาทิตย์ ศรีขวาชัย เรียบเรียงภาษา : วัชรินทร์ ถาวงวงษ์, พิภพ รอดภัย พิมพ์ : บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จำ�กัด โทร. 0-2731-1150-60 Owner : Thai Hotel Association Tel. (+66) 2216-9496 Fax. (+66) 2216-9499 Website : www.ThaiHotels.org Publisher : Green World Publication Co., Ltd. Tel. (+66) 2731-1191-4 Fax: (+66) 2769-8120 Website : www.GreenWorldMedia.co.th, www.ThaiHotelsAndTravel.com Editor in Chef : Jirapat Khamyat Editorial Staffs : Pentipa Thongkumpao, Nutgridta Puechnukul Account Director : Phatsita Srisimarat Advertising Sales Representative : Varisara Chuensukum, Sukanya Buphato, Aunchulee Chutima, Phatcharin Kamsert, Waleeporn Jaidee, Chuleporn Sutala Marketing : Phattranit Charoenpholjan, Katesara Kornthumwut Operation : Thanticha Ketprasat, Jhitjira Sutamlao Art Director : Wissanu Muang-In Graphic Designer : Sitthikorn Suntornkit, Arthit Srikhwachai Language Complier : Vatcharin Tavornwong, Pipop Rotpai Printing : G.P. Cyberprint Co., Ltd. Tel. (+66) 2731-1150-60

The Best Photobooks Design รับออกแบบและสรางสรรคงาน Photo books, Photo Albums ดวยทีมงานที่คัดสรรมาเฉพาะ และวัสดุที่มีคุณภาพ Get Inspired ใหคุณสามารถเก็บเรื่องราวจากกลอง Digital ของคุณลงสู Photo books ที่มีความงดงามและสามารถเลือกออกแบบได ตามสไตลของคุณเอง Whatever happened to the Art in Design สามารถเลือกได ทั้งปกแข็งและปกออน ในแบบ Landscape, Portrait หรือ แนว Panorama 180 องศา

C.G.S. (Thailand) Co., Ltd.

789/18 ถนน พระราม 9 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย Tel : +66(0) 2369-2990-4 Fax : +66(0)2369-2763-5 Website : www.cgsphotobook.com Facebook : www.facebook.com/cgsphotobook Email : support@cgsphotobook.com , rain10310@gmail.com, 2 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY - MARCH 2014

P_2_Editor&Colophon (+AD 1

3

).indd 2

29-Jan-14 14:01:35


01

เคาท์ดาวน์ปาร์ตี้ Welcome The Year of Horse

คุณสุรัตน์ แก้วดี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน เวนชั่น กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ใน บรรยากาศค�่ำคืน “Disco Night Party” ณ ห้องอาหารแกรนด์ คาเฟ่ ชั้นล็อบบี้ ของโรงแรมฯ โดยมีแขกชาวต่างชาติมาร่วมนับเวลา ถอยหลังต้อนรับปีใหม่อย่างคับคั่ง Mr. Surat Kaewdee, General Manager of The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, Srinakarin, recently organized a Disco Night Theme New Year Eve Party which packed among the foreigners at Grand Cafe

02

อพท. เตรียมเปิดเส้นทางเรือยอร์ท ทะเลตราด DASTA on the Verge to Open Yacht Route in Trat Sea

พันเอก ดร. นาฬิกอติภคั แสงสนิท ผูอ้ ำ� นวยการ องค์การบริหารการพัฒนา พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าว ว่า การเติบโตของจ�ำนวนเรือยอร์ททีแ่ วะมาเทีย่ วในทะเลตราด อพท. เล็ง เห็นโอกาสการเจาะตลาดนักท่องเทีย่ ว ไฮเอนด์ จึงเตรียมศึกษาเปิดเส้นทาง แล่นเรือยอร์ท พร้อมจัดฝึกเยาวชนในชมรมแล่นใบเกาะช้าง เป็นผูใ้ ห้บริการ แก่นกั ท่องเทีย่ วกลุม่ นี้ เช่น ให้บริการนักแล่นเรือ และเป็นไกด์วงิ่ น�ำทางใน ร่องน�ำ้ ทะเลตราด โครงการนีจ้ ะเห็นผลภายในปีงบประมาณ 2557 และมี แนวคิดเชือ่ มเส้นทางท่องเทีย่ วทางทะเล ระหว่างพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและ พืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองพัทยา ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของ อพท. Nalikatibhag Sangsnit, Ph.D. Director - General Designated Areas for Sustainable Tourism Administration – DASTA said that the increasing numbers of yacht sailing in Trat sea helps DASTA realizing in the golden opportunity to penetrate Hi-end tourist market which now DASTA is about to open yacht sailing route and train youths in Koh Chang Sailboat Club to provide service to this group of tourists such as providing service to sailor and being the guide to navigate Trat sea’s channels. The outcome of this project can be seen within budget year 2014 and DASTA has an idea to link up marine tourism routes between designated area of Koh Chang Islands and designated area of Pattaya City which are under supervision of DASTA.

03

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สั่งซื้อเครื่องบิน เอ380 อีก 50 ล�ำ Emirate Airlines Orders Another 50 A380 Airplanes

มร. ทิม คลาร์ก ประธานสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ กล่าวว่า สาย การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ และแอร์บัส ร่วมเจรจาและ ลงนามในสัญญาค�ำสั่งซื้อเครื่องบิน เอ380 เพิ่มเติมอีก 50 ล�ำ ตามที่ประกาศในงานดูไบ แอร์โชว์ การตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องบิน เอ380 เพราะเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดของสายการบินของเราที่ให้บริการ อยู่ เป็นเครื่องบินที่ลูกค้าต่างชื่นชอบและน�ำมาซึ่งผลการด�ำเนินที่ดีให้ กับเรา นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมเราถึงได้ท�ำการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มอีก 50 ล�ำ ให้กับฝูงบิน เอ380 ปัจจุบันฝูงบินของเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ มีเครื่อง บินแอร์บัส เอ380 ในฝูงบินเป็นจ�ำนวนมากที่สุดในโลก ด้วยเครื่องบิน ถึง 44 ล�ำให้บริการแก่ลูกค้าในเส้นทางบินต่างๆ ทั่วโลก Mr. Tim Clark, President, Emirate Airlines said that Emirate Airlines and Airbus jointly negotiated and signed the contract to order another 50 A380 airplanes according to its announcement in Dubai Air Show. The reason to order A380 airplanes was because they were the best airplanes existing in its airlines and gave good operating result to Emirate airlines. Now, Emirate Airlines has 44 Airbus A380 airplanes in its fleet which is considered the world’s largest number providing air routes to passengers across the globe.

04

ลูกค้าเอทิฮัดบินสู่กรุงเทพฯ สูงอันดับหนึ่ง Etihad Airways’ Customers Fly to Bangkok in the First Ranking

มร. เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารของ สายการบินเอทิฮัด กล่าวว่า เอทิฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ เฉลิมฉลองปีแห่งความส�ำเร็จด้วยการท�ำลายสถิติ ในปริมาณจ�ำนวนผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าในปี 2556 ในระดับ สูงสุดเท่าที่เคยมีมาด้วยจ�ำนวนผู้โดยสารเกือบ 12 ล้านคน ได้ใช้ บริการกับ สายการบินเอทิฮัด เพิ่มขึ้นเกือบ 16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบ กับปี 2555 ด้วยจ�ำนวนผู้โดยสาร 10.3 ล้านคน ทั้งนี้เส้นทางบินสู่ กรุงเทพฯ ถือเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของสายการบิน ด้วยผู้โดยสารที่บินไปยังเมืองหลวงของประเทศไทยจ�ำนวน 742,759 คน ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน อันดับสองคือ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยจ�ำนวนผู้โดยสาร 547,068 คน อันดับสามคือ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วย จ�ำนวนผู้โดยสาร 544,564 คน ซึ่งความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากแผน แม่บทในเชิงกลยุทธ์ของเรา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 3 สิ่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ เครือ ข่ายลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น พันธมิตรในการท�ำเที่ยวบินร่วมที่เป็นน�้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน และการเข้าไปถือหุ้นบางส่วนในสายการบินต่างๆ Mr. James Hogan, President and CEO, Etihad Airways said that Etihad; the United Arab Emirates’ national airlines celebrated its successful year with record breaking in term of passenger quantity and product transportation in 2013. There were 12 million passengers flying with Etihad Airways increased by 16% comparing to the previous year with the number of passengers at 10.3 million while Bangkok was considered the most popular air route of its airlines with the number of 742,759 passengers in 2013 increased by 7% comparing to the previous year. The first runner-up was Manila, Philippines with the number of 547,068 passengers and the second runner-up was London, England with the number of 544,564 passengers. This success derived from strategic model scheme which focused on 3 important things included increasing customer network, strengthening good relationship among flight operation alliances and holding some share in other airlines.

FEBRUARY - MARCH 2014 | THAI HOTELS & TRAVEL 3

P_3-4_Update.indd 3

31-Jan-14 14:57:43


05

ททท. จับมือเว็บไซต์ท่องเที่ยว TripAdvisor กระตุ้นท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อออนไลน์

TAT Joins Hand with TripAdvisor Website to Stimulate Thai Travel via Online Medium

คุณธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า ททท. ได้ลงนามในหนังสือสัญญา Terms of Use (TOU) ร่วมกับบริษัท TripAdvisor เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท�ำการตลาด ออนไลน์ผลักดันให้แบรนด์ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายทางการ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านการสนับสนุนจากเว็บไซต์ www.tripadvisor.com ในเบื้องต้นเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพิ่มสถาน ที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักยอดเยี่ยม รวมถึงคะแนนความนิยม และความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่โพสต์โดยสมาชิก Trip Advisor และลิงค์มายังเว็บไซต์ www. tourismthailand.org เพื่อเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเว็บ ไซต์ฯได้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรวางแผนเดินทางท่องเที่ยว แบบไหน โดยความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 – 3 ตุลาคม 2557 จากความร่วมมือครั้งนี้คาดว่า จะช่วยเพิ่ม ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของแหล่งท่อง เที่ยว รวมถึงที่พัก ร้านอาหารในประเทศไทย ให้เกิดการรับรู้ไปสู่ นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งช่วยสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยมีสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกที่สามารถรองรับทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ เป็นอย่างดีและมีความคุ้มค่าด้านการใช้จ่าย

06

Mr. Tawatchai Aranyik, Governor, Tourism Authority of Thailand (TAT) said that TAT jointly signed Terms of Use (TOU) with TripAdvisor Co., Ltd to promote online marketing in order to set Thailand as the world’s tourist destination under the support from www. tripadvisor.com. In preliminary stage, such website has added attractions, restaurants, excellent accommodations, popular votes and comments relating to Thailand’s attractions posted by Trip Advisor members as well as link to website www.tourismthailand.org as information source for tourists who use website to set plan for travel. The period of this cooperation would be valid from 4 October 2013 to 3 October 2014. However, this cooperation expected to add channel to propagate useful information of attractions, accommodations and restaurants in Thailand as well as acknowledge tourists that Thailand has facilities to take up every demand of tourists and is value for money.

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าในโครงการกระดาษหน้าที่ 3 แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ Dusit Thani Pattaya Gives Away Old Table Calendars of the 3rd Page Paper Project to Pra Mahatai School for the Blind Pattaya โรงแรมดุสิตธานี พัทยา น�ำโดย คุณจิดานันท์ ศรีพชรภาส ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนโรงแรม มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ เก่าและกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าในโครงการกระดาษหน้าที่ 3 แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ ซึ่งปฏิทินตั้งโต๊ะ เก่าและกระดาษที่ใช้แล้วดังกล่าว ทางโรงเรียนฯ น�ำไปท�ำเป็นบัตร ค�ำอักษรเบรลล์อีกทั้งน�ำไปประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนการสอนแก่ นักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลด ปริมาณการใช้กระดาษอีกทั้งเป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานได้มี ส่วนร่วมและเกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างมี เหตุผลเห็นคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

Dusit Thani Pattaya represented by Ms. Jidanan Sripachonpas, Personnel Manager along with staffs gave away old table calendars and both sides used A4 papers of the 3rd Page Paper Project to Pra Mahatai School for the Blind Pattaya which such old table calendars and used papers, the school would use to make braille wording cards and teaching mediums for student with blindness. This project is another CSR activity that Dusit Thani Pattaya has continually done to reduce the number of paper consuming as well as encourage staffs’ volunteering minds and raise awareness for worthily using paper to benefit society.

4 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY - MARCH 2014 P_3-4_Update.indd 4

31-Jan-14 14:58:05


P_5_AD_Orbita_C [Converted].pdf 1 6/21/2013 3:53:36 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


01

02

สมาคมฯ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีความเห็นรวมกันวาหากปลอยใหเหตุการณการ ชุมนุมเชนนี้ยืดเยื้อตอไปจะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวและขาดความ เชื่อมั่นจากนักทองเที่ยวตางชาติ จึงรวมตัวกันเขายื่นหนังสือตอรัฐสภา โดยมี คุณพรทิพย หิรัญเกตุ รองประธาน ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว, คุณสุรพงษ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย, คุณเอนก ศรีชีวะชาติ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว (ATTA)/ นายกสมาคมสงเสริมทองเที่ยวไทย-ญี่ปุน, คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย, คุณสุทธิชัย ชื่นชมลดา ผูแทนจากสมาคมผูคาอัญมณีเครื่องประดับ, คุณประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ เลขาธิการสมาคมเรือไทย และคุณโสพนา บุญสายขวัญ เลขาธิการสมาคมรถโดยสารไมประจําทาง เปนตัวแทนเขายื่นหนังสือ โดยมีคุณนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เปนตัวแทนรับเรื่องแทน ประธานวุฒิสภาในครั้งนี้

ผูประกอบการโรงแรมจัดประชุมเสวนา “การวางรูปบัญชี เงินคาบริการ (Service Charge)” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ หองกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ขอใหเรงรัดพิจารณา พรบ. นิรโทษกรรม แกผูกระทํา ความผิดจากการชุมนุม Request the Sudden Consideration on Amnesty Act for the Offender of Demonstration

Associations involved with tourism industry agrees if demonstration is prolonged, it will cause Thailand’s economic deceleration and lessen the foreign tourists’ confident so they decide to get together to submit letter to congress. Representatives submitting this letter include Ms. Porntip Hiranyagade, Deputy President, Tourism Council of Thailand, Mr. Surapong Techaruvichit, President of Thai Hotels Association (THA), Mr. Anake Srichiwachart, Vice President, the Association of Thai Travel Agents (ATTA)/President, Thai-Jan Tourist Association, Ms. Taniwan Kullamongkol, President, Thai Restaurant Association, Mr. Suthichai Cheunchomlada, Representative, Thai Gem and Jewelry Traders Association, Mr. Prasit Wichaisuchart, Secretariat, Thai Boat Association and Ms. Sopana Boonsaikwan, Secretariat, the Tourist Transport Association as Ms. Norarat Pimsane, Senate Secretariat receiving the letter on behalf of Senate President.



ประชุมเสวนา “การวางรูปบัญชี เงินคา บริการ (Service Charge)” Associated Meeting on Service Charge Account Forming

Hotel entrepreneurs arranged associated meeting on “Service Charge Account Forming” in November 2013, held in King Thong room, the 2nd floor, Asia Hotel Bangkok.


03

งานสัมมนา “Hospitality Investment World Thailand 2013” “Hospitality Investment World Thailand 2013” Seminar

สมาคมโรงแรมไทย และบริษัท Terrapinn Singapore รวมกันจัดงาน สัมมนา “Hospitality Investment World Thailand 2013” โดยมีจุด มุงหมายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการบริหารการลงทุนและรวมสรางเครือ ขายผูประกอบการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด

Thai Hotels Association in associated with Terrapinn Singapore Co, Ltd to arrange seminar under the topic “Hospitality Investment World Thailand 2013” which aimed to exchange information on investment management and jointly build up hotel entrepreneur network in ASEAN, held between 12–13 November 2013 at Centara Grand Hotel Bangkok @ Central World.

04

08

THA Board Meeting ประจําเดือนธันวาคม THA Board Meeting in December

สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม โรงแรมไทย ครั้งที่ 21/55-57 ในวันศุกรที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ หองปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ Thai Hotels Association (THA) arranged the Meeting of Executive Board of Committees No. 21/2012 – 2014 on Friday 27 December 2013 at Pathumwan room, the 2nd floor, Asia Hotel Bangkok.

ประชุมปรึกษาหารือการสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม Meet and Discuss on Business Promotion for Society

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดประชุมปรึกษา หารือการสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม ชั้น 2 ตึกใหม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Ministry of Social Development and Human Security arranged the meeting to discuss on business promotion for society, held on Thursday 14 November 2013 at the meeting room, the 2nd floor, New Building of Department of Society and Welfare Development.

05

THA Board Meeting ประจําเดือนพฤศจิกายน THA Board Meeting in November

THA Board Meeting วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอง มรกต 1 ชั้น 12 โรงแรมวินดเซอรสวีท กรุงเทพฯ THA Board Meeting in November was held on Friday 29 November 2013 at Morrakot room 1, the 12th floor, Windsor Suite Hotel Bangkok.

ความคืบหนาเกี่ยวกับฝายสมาชิกภาพ ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2557

THA MEMBERSHIP “FEBRUARY - MARCH 2014”

06

MOVEMENT

ประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย THA’s Members Meeting

ประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยประจําเดือนพฤศจิกายน วันศุกร ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หองเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินดเซอรสวีท กรุงเทพฯ THA’s Members Meeting in November was held on Friday 29 November 2013 at Paetai room, the 14th floor, Windsor Suite Hotel Bangkok.

07

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ MOU Signing Ceremony

สมาชิกสามัญ / Ordinary Members..........................................658 สมาชิกวิสามัญ / Extra-Ordinary Members................................ 86 สมาชิกสมทบ / Associate Members............................................74 สมาชิกกิตติมศักดิ์ / Honorary Members.................................... 30 รวม / Total.......................................................................... 848

แหง แหง แหง แหง แหง

ขอตอนรับสมาชิกสามัญใหม / WELCOME ORDINARY MEMBERS CHATRIUM RESIDENCE SATHON โรงแรม ชาเทรียม เรซิเดนซ สาทร

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือระหวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ และสมาคมโรงแรมไทย เพื่อจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ณ หองประชุมชั้น M อาคาร ดร. กมล ชูทรัพย วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2556 Bilateralness Courses MOU signing ceremony between Wimol Business Administration Technological College (WBAC) and Thai Hotels Association (THA) was held at meeting room, M floor, Dr. Kamol Choosab on Friday 13 December 2013.

 


ตะลุย! ทุ่งดอกป๊อปปี้แคลิฟอร์เนีย Wade through California's Poppy Fields ส�ำหรับการเทีย่ วชมความสวยงามของดอกป๊อปปีน้ นั้ นักท่องเทีย่ วจะต้องไม่เด็ดหรือท�ำลายดอกป๊อปปีอ้ ย่าง เด็ดขาด เนือ่ งจากทางเขตอนุรกั ษ์ตอ้ งการให้ดอก ป๊อปปีเ้ หล่านีแ้ ห้งเหีย่ วไปตามธรรมชาติ ส�ำหรับการเข้าชมทุง่ ดอกป๊อปปีม้ อี ตั ราการเข้าชม $8 ซึง่ สามารถเดินชมได้ตงั้ แต่ 10.00 -18.00 น. โดย สถานทีจ่ ดั งานนีเ้ ป็นในรูปแบบพาร์คบวกกับมีบริเวณ อันกว้างขวางมากๆ ฉะนัน้ ก่อนเข้าต้องดูจากแผนที่ กันสักนิดก่อนเพือ่ ความสะดวกในการเยีย่ มชม

Source : www.oceanlight.com

ทุง่ ดอกป๊อปปีท้ เี่ ป็นสัญลักษณ์แห่งแคลิฟอร์เนียจะเป็นป๊อปปีส้ เี หลืองส้ม หรือดูคล้ายสีทองทีจ่ ะผลิดอกบานสะพรัง่ เต็มเนินเขาที่ Antelope Valley Poppy Reserve ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเพลิดเพลินกับดอกป๊อปปีเ้ หล่านี้ โดยพืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นเขตสงวน ซึง่ อยูภ่ ายใต้การรับผิดชอบของเขตอนุรกั ษ์ดอกป๊อปปีแ้ คลิฟอร์เนีย เขต อนุรกั ษ์ทอี่ ยูใ่ กล้กบั เมืองแลนด์คาสเตอร์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทัง้ นี้ ในทุกๆ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ คือ ตัง้ แต่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนจะได้พบกับความ สวยงามของทุง่ ดอกป๊อปปีส้ เี หลืองส้มอันกว้างใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตา

Poppy field; a symbol of California in yellow orange color or similar to golden color appearance will fully blossom covering the wide range of Antelope Valley Poppy Reserve during spring time. This reserved area under the supervision of California Poppy Reserve Area closed to Lancaster, California is opened for tourists to witness the beauty of poppy flowers. In addition, in spring time between March and May, tourists who visit this place will witness the true beauty of endless yellow orange color poppy field. For poppy flowers observation, tourists are not allowed to pick or destroy poppy flowers because reserved area wants those poppy flowers to naturally wither on their own. For admission to the poppy field, visitor must pay $8 US dollars entrance fee which the poppy field will open from 10.00am to 6.00pm daily. The venue is arranged in the form of park plus many boarded area so before getting in, visitor may study the map for convenience in poppy flower observation.

เมียนมาร์ ยกเลิกวีซา่ ฟิลปิ ปินส์ Filipinos to Enjoy Visa-Free Entry to Myanmar Source : www.uasean.com

อย่างไรก็ตาม ทางการเมียนมาร์ตอ้ งการยกเลิกการขอวีซา่ ให้กบั ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทีผ่ า่ นมายกเลิกไป แล้ว 4 ประเทศ คือ สปป. ลาว ตัง้ แต่ปี 2552 เวียดนาม ตัง้ แต่ เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2556 กัมพูชา เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และล่าสุดคือฟิลปิ ปินส์ ซึง่ มีผลบังคับ ใช้แล้วเมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2557 ส่วนประเทศไทยและ อินโดนีเซียอยูใ่ นขัน้ ตกลงกันแล้วในหลักการ แต่ยงั ไม่มกี าร เซ็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาล Media Eleven reported that Myanmar and Philippines had agreed to allow Filipino nationals holding ordinary passports can enter Myanmar without a visa and stay there for up to 14 days. Such agreement derived from the visit to Philippines by President Thein Sein on 5 December 2013.

มีเดีย อีเลฟเว่น รายงานว่า เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ ได้ตกลง อนุญาตให้ประชาชนฟิลิปปินส์เดินทางเข้าเมียนมาร์ได้โดยไม่ต้องขอ วีซ่าแล้ว และใช้เพียงพาสปอร์ตในการผ่านแดน ซึ่งชาวฟิลิปปินส์ สามารถอยู่ในเมียนมาร์ได้เป็นระยะเวลา 14 วัน ข้อตกลงดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเยือนฟิลิปปินส์ของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมปีที่ผ่านมา

On the other hand, the Philippines had already granted Myanmar nationals a 30-day visa-free privilege. In addition to visa exemption for Filipina nationals, this aims to boost trade and tourism between the two countries which Myanmar is considered as Philippines’ small trading partner in ASEAN. In 2013, Bilateral trade between Myanmar and Philippines valued only US$ 47.07 million while the Philippines’ biggest trading partner as Singapore valued US$ 9.27 billion.

ด้านชาวเมียนมาร์นั้นได้รับสิทธิ์ในการเดินทางเข้าฟิลิปปินส์โดยไม่ ต้องขอวีซ่าอยู่แล้วเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ การยกเลิกวีซ่าเข้า เมียนมาร์ให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ มุ่งหมายให้เป็นการส่งเสริมการค้าและ การท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเมียนมาร์ถือเป็นประเทศ คู่ค้ารายเล็กของฟิลิปปินส์ ในปี 2556 ทั้งสองประเทศมีมูลค่าการ ค้าระหว่างกันอยู่ที่ 47.07 ล้านดอลลาร์ ขณะที่คู่ค้ารายใหญ่สุดของ ฟิลิปปินส์ในอาเซียน คือ สิงคโปร์ โดยมีมูลค่าระหว่างกันอยู่ที่ 9,270 ล้านดอลลาร์

However, Myanmar government wants to give visa exemption to every country of ASEAN members. Earlier 4 countries had been given visa exemption included Democratic Republic of Lao starting in 2009, Vietnam starting from 26 September 2013, Cambodia starting from 18 December 2013 and lately with Philippines effective on 4 January 2014, while Thailand and Indonesia are under the stage of agreement consideration term, but there are no official agreement signing between those governments yet.

Source : www.nethotels.com

Source : www.tapja.com

พิพิธภัณฑ์รถยนต์คลาสสิก และ โรงแรมรถ V8 แห่งเมืองสตุ๊ตการ์ท Classic Car Museum and V8 Car Hotel in Stuttgart พิพธิ ภัณฑ์รถยนต์คลาสสิก ทีเ่ มืองสตุต๊ การ์ท ประเทศเยอรมนี ภายในสถานทีแ่ ห่งนี้ ได้รวบรวมเอารถยนต์คลาสสิกเอาไว้มากมาย ทัง้ หมดเป็นรถหรูราคาแพง หรือซุปเปอร์คาร์ หลากหลายแบรนด์ที่ เราคุน้ เคย อาทิเช่น พอร์ช/ปอร์เช่, เฟอร์รารี,่ แลมโบกิน,ี แอสตัน มาร์ตนิ , เบนซ์, จากัวร์, เบนลีย์ ใกล้ๆ กันกับส่วนจัดนิทรรศการรถหรู เจ้าของได้เกิดไอเดียในการ สร้างโรงแรม ส�ำหรับผูท้ มี่ รี ถยนต์อยูใ่ นหัวใจ จึงออกมาเป็นโรงแรม ทีม่ ชี อื่ ว่า “วี 8” ซึง่ เจ้าของได้ซอื้ สนามบินเก่าในสมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ทีม่ ชี อื่ ว่า “โบบลิงเก้นในไมเลนเวิรก์ ” และน�ำมาปรับปรุง พืน้ ที่ ส่วนของห้องพักมีการตกแต่งหลายสไตล์ ในรูปแบบทีม่ ี เรือ่ งราวของรถยนต์เข้าไปประกอบ ลูกค้าสามารถเลือกได้วา่ ต้องการ พักผ่อนในบรรยากาศแบบใด อย่างเช่น อยากนอนดูดาวในรถคาดิแลค อยากนอนข้างปัม๊ น�ำ้ มันระหว่างการเดินทาง หรือว่าอยากนอนใน โรงล้างรถ ค้างแรมในสุสานรถ ฯลฯ จัดให้ได้หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับ รถยนต์ มิใช่แต่หอ้ งพักเท่านัน้ ในส่วนของล็อบบี้ เลาจ์ ร้านอาหาร ก็ราย ล้อมไปด้วยสารพัดรถ นักท่องเทีย่ วเวลามาเทีย่ วชมรถยนต์ใน พิพธิ ภัณฑ์ ก็จะจองห้องพักไปในคราวเดียวกัน Meilenwerk Classic Car Museum in Stuttgart, Germany gathers a large number of classic cars which all are luxury and expensive cars or super car in various well-known brands such as Porche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes Benz, Jaguar, Bentley, etc. Next to luxury car exhibition venue, the owner of museum has an idea to build up hotel for person who falls in love with cars which this hotel comes up with the name “V8 hotel”. The owner of hotel had bought the old airport used in World War II period, named Böblingen in Meilenwerk and developed as hotel. Hotel’s rooms have been decorated in various styles relating with car story. Guest can choose the type of atmospheres to stay i.e. laying down to observe the stars in Cadillac car, sleeping next to the gas station during the journey or sleeping in car washing garage, staying overnight in car cemetery etc. Besides the rooms, lobby, lounge and restaurant are surrounded by various cars which usually tourists who pay visit to museum prefer to stay in this hotel in the same time.

8 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY-MARCH 2014 P_8_World-Update_(2 ).indd 8

05-Feb-14 13:39:31


AD_Nine net.pdf 1 20-Nov-13 09:02:34

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ททท.

Source: www.travelandtourworld.com/news/article/rise-in-hotels-in-bali-indonesia/

เพิ่มตลาดเศรษฐีภูธรต่างประเทศ เปิดเกมชิงเค้กก้อนใหญ่

TAT Add Upcountry Millionaire International Market with Open Play Strategy to Snatch a Big Cake เปิดตลาดไฮเอนด์ จับเศรษฐีภูธรในต่างประเทศ

คงต้องลุ้นระทึกอีกครั้งว่าภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรมของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เหตุเพราะ ยังตอบไม่ได้ว่าการเมืองไทยจะเป็นเช่นไร แต่ทั้งนี้การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ยังคงต้องเดินหน้า ท�ำการตลาดต่อไป โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 และเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้สนใจมาเที่ยวเมืองไทยให้ มาก ก่อนจะถูกเพื่อนบ้านทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย หรือแม้แต่ประเทศน้องใหม่มาแรงอย่างเวียดนาม เมียนมาร์ มาชิงส่วนแบ่งเค้กไปแบบง่ายดาย เพราะเรา เป็นผู้ท�ำพลาดเอง

คุณพงศธร เกษส�ำลี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สะท้อนความเห็นไว้น่าสนใจกับแผน ด�ำเนินงานของ ททท. ว่าตราบใดการเมืองไม่นิ่ง ยากเหมือนกันที่จะ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ และถูก รายงานผ่านสื่อสารมวลชนไปทั่วโลก เราเองก็ไม่สามารถการันตีใน ค�ำตอบได้ ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะปลอดภัยหรือไม่ ตรงนี้จึงต้อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักท่องเที่ยว สิง่ ที่ ททท. ท�ำได้คอื ประคับประคองภาคการท่องเทีย่ วให้ทรงตัว หรือ เติบโตจากปี 2556 ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ไม่ให้สญ ู เสียโอกาสสร้างรายได้กบั ระยะเวลาทีเ่ ดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิง่ หากจะกล่าวถึงแผนด�ำเนิน การ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วส�ำหรับปีนี้ ความแตกต่างทีฉ่ กี ออกไป จากปีกอ่ นๆ คือโฟกัสนักท่องเทีย่ วระดับไฮเอนท์ และนักท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ เมืองรองของประเทศนัน้ ๆ มากขึน้ เพือ่ ยกระดับรายได้นกั ท่องเทีย่ วต่อหัว ทีม่ าเทีย่ วไทย สุดท้ายก็จะสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเพิม่ ขึน้ ตาม การทีต่ งั้ เป้าเน้นรายได้ตอ่ หัวมากกว่าการเน้นจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว จะช่วยปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเทีย่ วไม่ให้เสือ่ มโทรมเร็วเกินไป ปีนี้ตลาดจีนยังครองอันดับความคึกคักที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย คงคึกคักและเติบโตต่อเนื่อง แม้จะมีกฎหมายออกมาคุมคุณภาพทัวร์ เพราะนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะปรับตัวรับมือได้ในที่สุด แต่อยู่ บนพืน้ ฐานทีว่ า่ การเมืองในไทยเองต้องนิง่ มากกว่านี้ ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ ว จากจีนเริ่มพัฒนาเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเอง หรือ เอฟไอที จึงมอง ว่าในอนาคตจะยกระดับให้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้ ส่วนกลุ่ม

ไฮเอนด์ในประเทศอื่นๆ ที่ ททท. จะเข้าไปท�ำการตลาด ได้แก่ อินเดียและประเทศกลุ่มอาเซียนผ่านสินค้าหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. มวยไทย 2. อาหารไทย 3. ฮันนีมูนและเวดดิ้ง 4. ท่องเที่ยวชุมชน 5. เมดิคัลแอนด์เวลล์เนส

เน้นสินค้าตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เพือ่ กระตุน้ ก�ำลังซือ้ นักท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพ และผลักดันให้รายได้ ทางการท่องเทีย่ วเติบโตตามเป้าหมาย 12% สร้างรายได้ 1.3 ล้านล้าน บาท การน�ำเสนอสินค้าทางการท่องเทีย่ วจะเน้นเลือกสินค้าให้สอดคล้อง กับพฤติกรรมและความชืน่ ชอบของนักท่องเทีย่ วจากแต่ละตลาด เช่น ตลาดประเทศจีน จะน�ำเสนอสินค้ามวยไทย อาหารไทย ฮันนีมนู และ เวดดิง้ โดยประเมินว่าปีนนี้ กั ท่องเทีย่ วจีนจะมีจำ� นวนมากทีส่ ดุ และสร้าง รายได้ให้ไทยมากเป็นอันดับ 1 อีกทัง้ คาดว่า ยอดนักท่องเทีย่ วจะเติบโต 15% เป็นประมาณ 5.12 ล้านคน รายได้เติบโต 22% เทียบกับปีนี้ นัก ท่องเทีย่ ว 4.46 ล้านคน รายได้ 1.17 แสนล้านบาท รองผูว้ า่ การฯ ททท. กล่าวอีกว่า ตลาดอินเดียโดยพืน้ ฐานมีพฤติกรรมไม่ ค่อยอ่อนไหวกับทางการเมืองอยูแ่ ล้ว หากไม่รนุ แรงมากจริงๆ ดูได้จาก ช่วงมีการชุมนุมทางการเมือง ตลาดอินเดียไม่ได้ตก มีอตั ราการบรรทุก เฉลีย่ ของผูโ้ ดยสารอยูท่ ี่ 70% เท่ากับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ เป็นปีที่ การเมืองนิง่ มาก จึงสะท้อนได้วา่ เป็นตลาดที่ ททท. ต้องขยายจ�ำนวนนัก ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ให้ได้ ประกอบกับสัดส่วนผูม้ รี ายได้สงู จากตลาดกลุม่ นีม้ ี เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยจะชูกจิ กรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าไทยสามารถท่องเทีย่ ว ได้ทงั้ ปี สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดนี้ ทีช่ นื่ ชอบแหล่งท่องเทีย่ วใน ประเทศไทยและเดินทางมาเทีย่ วทุกฤดูกาล

นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย Mr. Sampan Panpat, Honorary Advisor of Thai Hotels Association (THA)

10 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY-MARCH 2014

P_10+12+13_Hot Issue.indd 10

31-Jan-14 16:04:47


P_11_AD_Easy Fo new.pdf 1 20-Nov-13 09:14:37

EASYFO - HOTEL MANAGEMENT SYSTEM PRODUCTS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


นักท่องเที่ยวจากตลาดอาเซียนคึกคัก

ประเทศเพื่อนบ้าน จ้องเสียบ ชิงเค้กนักท่องเที่ยว

ส่วนนักท่องเที่ยวจากตลาดประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ถือว่ามีแนวโน้มจะเดินทางอย่างคึกคัก เช่นกัน ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยการเติบโตของสายการบิน ต้นทุนต�่ำ (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) นอกจากไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ยัง มี ไทย ไลออนแอร์ ที่ทำ� การบินเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ และมี แผนขยายเส้นทางอีกหลายเส้นทางในปีนี้ หรือแม้แต่ เวียดเจ็ทแอร์ ที่ร่วมกับสายการบินกานต์แอร์ จัดตั้งโลว์คอสต์แอร์ไลน์ ภายใต้ชื่อ “สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์” เปิดตัวประมาณเดือนเมษายนนี้ ซึ่ง เห็นว่าจะเปิดเส้นทางบินหลักจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต โดยใช้ฐานปฏิบัติการบินที่สุวรรณภูมิ จะช่วยส่งเสริม ให้การเดินทางมาไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการเดินทาง ท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคในไทยก็สะดวกมากขึ้นเช่นกัน

ยังมีคแู่ ข่งส�ำคัญจากต่างประเทศอีก นอกเหนือจากเกาะบาหลี ประเทศ อินโดนีเซีย ทีถ่ อื เป็นเจ้าใหญ่ แรงดี ไม่มตี กแล้ว ศรีลงั กาก็ถอื เป็นคูแ่ ข่งที่ น่ากลัวเช่นกัน เพราะตอนนีบ้ รรยากาศทางการเมืองในศรีลงั กาเองก็สงบดี ต่างจากยุคสงครามกลางเมือง จึงมองว่าจะเข้ามาช่วงชิงนักท่องเทีย่ วตลาด ยุโรปไปจากไทยได้เยอะมาก ด้วยความสดใหม่ของแหล่งท่องเทีย่ ว แถมทีต่ งั้ ของศรีลงั กา ยังอยูใ่ กล้ยโุ รปมากกว่าภูเก็ตอีกด้วย

Source: http://vietjetair.com/Sites/Web/vi-vn/NewsDetail/tin-tuc/583/ vietjetair-mo-rong-doi-tau-bay-hien-dai-airbus-320200

โดย ททท. คาดว่า ส�ำหรับตลาดอาเซียนนี้ น่าจะเติบโตสดใส ประมาณ 10-40% โดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ และ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติใหญ่อันดับ 2 ของไทย แต่สิ่งที่แสดง ความคิดเห็นมาข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้ภาวะการเมืองที่นิ่งมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม มุมมองภาคเอกชน ต่อประเด็นการท�ำแผนการตลาด ระหว่างที่การเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพนั้น คุณสมบูรณ์ จิรายุส ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บอกว่า เป็นที่รู้กันดี ว่านอกจากกรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ ล�ำดับต้นๆ ของไทย ที่ต่างชาติ ทั้งยุโรป รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมมาเที่ยวพักผ่อน หากจะสะท้อนในฐานะผู้ประกอบการหนึ่งใน พื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยนั้น มองว่า ปัจจุบันภูเก็ตแม้ว่าจะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการเมืองโดยตรง แต่กำ� ลังเผชิญการแข่งขัน ดึงแชร์นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรง แค่ในประเทศก็แข่งกันหนักพอแล้ว เพราะมีคู่แข่งใหม่ๆ มากมาย ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปมากขึ้น ตามความสนใจและจุดขายของแต่ละเดสติเนชั่น ไม่ว่าจะเป็น เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี, เขาหลัก พังงา และกระบี่

ขณะทีป่ ระเทศต่าง ๆ ในเอเชียต่างเร่งโปรโมทจุดขายของตัวเองกันอย่าง คึกคัก ไม่วา่ จะเป็น ฟิลปิ ปินส์ ทีม่ สี นิ ค้าทางการท่องเทีย่ วใกล้เคียงกับไทย ใช้แคมเปญสือ่ สารการตลาด “อิตส์ มอร์ฟนั อิน เดอะ ฟิลปิ ปินส์” เพือ่ สะท้อนภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ต็มไปด้วย ความสนุกสนาน ผ่านสินค้าทางการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเทีย่ วทาง น�ำ้ หาดทราย ชายทะเล แถมเป้าหมายตลาดหลักยังเหมือนกับของไทย ทัง้ ตลาดนักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ จีน และชาติในอาเซียนด้วยกัน ส่วน อินโดนีเซียยังคงใช้บาหลีเป็นแม่เหล็กดูดนักท่องเทีย่ วต่างชาติแข่งกับ ภูเก็ต โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลีย ส่วนสิงคโปร์ โปรดักต์ไฮไลต์ ยังคงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วสร้างโดยมนุษย์ (แมนเมด) เพือ่ ขยายฐานตลาดนักท่องเทีย่ ว กลุม่ เดินทางอิสระ (เอฟ ไอที) โดยเฉพาะกลุม่ ครอบครัว ส่วนกลุม่ ประเทศในอินโดจีนนัน้ ไม่วา่ จะ เป็นกัมพูชา ทีย่ งั คงแข็งแกร่งจากสินค้าท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์และ วัฒนธรรม อย่างนครวัดและเสียมเรียบ ขณะเดียวกันได้รกุ ตลาด เลเชอร์มากขึน้ โดยผูป้ ระกอบการทัวร์แต่ละรายรุกขายโปรดักต์หาดทราย ชายทะเล เช่น เกาะกง และ เกาะสีหนุวลิ ล์ ส่วนเวียดนามไม่ต่างจากกัมพูชา ที่ตั้งเป้ารุกตลาดเลเชอร์มากขึ้นเช่นกัน โดยชูสินค้าเมืองตากอากาศน้องใหม่ ที่น่าสนใจอย่างเมืองดาลัด พร้อม กับเมืองมรดกโลกอย่างฮานอย ดึงนักท่องเที่ยวทั้งจากยุโรป และเอเชีย เข้าไป ขณะที่เมียนมาร์ ได้เปิดประเทศรุกตลาดยุโรป รวมถึงคนไทย ที่นิยมเดินทางไปไหว้พระท�ำบุญ ส่งผลให้โรงแรมหลากหลายเชนและ แบรนด์ของต่างประเทศสนใจลงทุนสร้างโรงแรมจ�ำนวนมากขึ้น เช่น เดียวกับ สปป. ลาว ยังคงเดินหน้าขายสินค้าท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงสินค้าทางธรรมชาติ แม้ สปป. ลาว มีพรมแดนไม่ติดทะเล แต่ พร้อมรุกขายพวกน�้ำตกแทน

Source: www.itsmorefuninthephilippines.com/calamianes-islands/

จากข้อมูลทีก่ ล่าวมา แม้จะมีแผนการตลาดยอดเยีย่ มเพียงใด แต่อย่าลืม ว่า ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวที่วางหมากไว้ แต่ทุกประเทศก็ พร้อมใช้จังหวะที่ไทยไม่รู้จะหันไปทิศทางใดช่วงชิงเค้กไปได้ง่าย เพราะ ตอนนี้แต่ละประเทศพร้อมตีปีกรับชิงโอกาสนี้ไว้ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวไป เที่ยวประเทศพวกเขาแทน Now, it raise a serious concern on how the overall of Thailand’s tourism and hotel industries would be since there is no answer about Thailand’s politic at the moment. However, Tourism Authority of Thailand (TAT) still moves forward to do marketing in order to achieve 2.2 trillion baht goal within 2015 and convince significant number of tourists to travel to Thailand before letting the neighbor countries including Singapore, Malaysia or even Vietnam and Myanmar to easily snatch the market share because of our faults.

Open Hi-end market to Snatch Upcountry Millionaire in Foreign Countries Mr. Pongsathorn Kessasamli, Deputy Governor for Policy and Planning, Asia and South Pacific, Tourism Authority of Thailand (TAT) expresses his interesting opinion regarding TAT’s operational plan that as long as politic is still in confusion, it will be difficult to turn crisis into opportunity because it was the incident occurred in specific period and was reported through the press around the world which we couldn’t even guarantee the safety of tourists rather than leaving it up to the discretion of tourists. What TAT could do is to support tourism sector by maintaining or increasing the growth from 2013 as much as it could be. In addition to TAT’s operational plan to increase numbers of tourists for this year, the difference from earlier years is to focus more on Hi-end tourists and tourists in secondary cities in each country to elevate the level of tourist income per person for tourist traveling to Thailand. Eventually, this would help to generate more incomes to country according to the goal to emphasize on income per person rather than number of tourists which would help to protect tourism natural resources from early deterioration. For this year, China market still holds the top ranking in liveliness of tourists traveling to Thailand even with enforced law to control the tour quality because tourists and entrepreneurs will eventually adjust themselves accordingly, but the most important thing is Thai politic needs to be more settling down. In present, tourists from China have started developing to

12 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY-MARCH 2014

P_10+12+13_Hot Issue.indd 12

31-Jan-14 16:05:04


Now, it raise a serious concern on how the overall of Thailand’s tourism and hotel industries would be since there is no answer about Thailand’s politic at the moment. However, Tourism Authority of Thailand (TAT) still moves forward to do marketing in order to achieve 2.2 trillion baht goal within 2015 and convince significant number of tourists to travel to Thailand before letting the neighbor countries including Singapore, Malaysia or even Vietnam and Myanmar to easily snatch the market share because of our faults. the form of Free Individual Traveler (FIT) in numbers which in future they can be elevate to the group of quality tourists. While the group of Hi-end tourists in other countries that TAT will do the marketing including India and the group of ASEAN countries through 5 main product categories in the following 1. Muay Thai 2. Thai cuisine 3. Honeymoon and wedding 4. Community travel 5. Medical and wellness.

Put in Products Based on Tourist Demands In order to stimulate purchasing power in the group of quality tourists and grow tourism incomes according to 12% goal with 1.3 trillion baht of income generating, tourism product presentation will emphasize on choosing the product based on behavior and appreciation of tourists from each market. For example China market will be presented with Muay Thai, Thai cuisine and honeymoon and wedding. However, TAT has estimated that for this year Chinese tourists will travel to Thailand in the greatest numbers and generate incomes to country in the first ranking while TAT expects the number of tourists to grow by 15% or approximately 5.12 million tourists with the growth of incomes by 22% comparing to the previous year with 4.46 million tourists and 1.17 hundred billion baht of income generating. TAT’s Deputy Governor also adds that the nature of India market is not sensitive with politic if not so severed as seen during political demonstration, India market hasn’t been dropped down which the average capacity rate of passengers was at 70% equivalent to the same period of previous year; a year with calm politic. Thus, TAT aims to enlarge tourist numbers while the ratio of high incomes from this market group has continually been increased. TAT will promote activity to indicate Thailand for a whole year travel in accordance with the behavior of this market that is so appreciated with Thailand’s attractions and prefers to travel to Thailand in every season.

The Bustle of Tourists from ASEAN Market In addition to tourists from ASEAN countries market such as Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines, there is potential to have the busy travel as well both in land and air travels. According to the growth of low cost airlines besides Thai Air

Asia and Nok Air, there is a Thai Lion Air that offers air routing Bangkok – Chiang Mai and they have a plan to expand many routes within this year. Or even Viet Jet Air joined hand with Kan Airlines found a new low cost airline under the name “Thai Viet Jet Air”, officially opened in April this year which this airline will operate the flights in the major routes starting from Bangkok to Chiang Mai, Hat Yai and Puket using Suvarnabhumi Airport as its operation base. These will give more conveniences for international travel as well as domestic travel in Thailand. TAT expects the bright growth prospect in ASEAN market for approximately 10 – 40% particularly for Malaysia market which is considered as the big market and Thailand’s 2nd biggest group of foreign countries. However, to achieve this goal, politic must be stabilized as much as possible. In addition to the private sector’s visions according to the issue of marketing plan setup during instability of Thai politics, Mr. Somboon Jirayut, Advisor to Phuket Tourist Association says that besides Bangkok and Pattaya, Phuket is considered as the Thailand’s top tourism destinations which is so popular destination for foreign tourists from Europe, Russia, China, Japan and Korea. However, even though Phuket hasn’t gotten the direct impact from political turmoil, the city is facing the severe competition to snatch the market share because there are so many destinations that tourists choose to go based on their interests and selling points of each destination including Koh Samui, Suratthani, Khao Lak, Phan Nga and Krabi, etc.

Neighbor Countries on the Move to Snatch the Market Share There is a major competitor from foreign countries besides Koh Bali, Indonesia which Sri Lanka is considered as an intimidated competitor as well because at the moment, Sri Lanka’s political atmosphere is so calm apart from its civil war era. Therefore, Sri Lanka may take away the significant number of tourists in Europe market from Thailand with its fresh attractions while its location is closer to Europe than Phuket as well. In addition, other countries in Asia hastily promote their own selling points. For example Philippines with similar tourism products to Thailand uses marketing campaign “It’s more fun in the Philippines” to reflect the Philippines character for being

joyful destination through its diversity of tourism products particularly for marine, beach, seaside travels. Besides, its target markets are the same with Thailand including South Korea, Japan, China and countries in ASEAN. In addition to Indonesia, they still use Bali to attract foreign tourists against Phuket particularly for Australia market. In addition to Singapore, its product highlight still counts on the man-made attractions to expand market base of FIT tourists particularly for the group of families. And for the group of Indo China countries such as Cambodia, they are still going strong with historical and cultural tourism products such as Angkor Wat and Siem Reap and in the same time, they are striking more on leisure market as tour operators making the hard sale on beach & seaside products such as Koh Kong and Koh Sihanoukville.

Source: www.vietnamsafari.com/destinations/the-north/313/hanoivietnam-hanoi-travel-guides.html

Similar to Vietnam that aims to strike more on leisure market by promoting its new resort town such as Dalat city and the world’s heritage city Hanoi to attract tourists from Europe and Asia while Myanmar has opened the country and strike Europe market as well as Thai tourists who prefer to travel for making merit which derives so many hotel chains and brands interested to make major investments in Myanmar now. This also applies to Lao PDR that still moves forward to sell its cultural tourism product as well as natural product even though its country doesn’t connected to the sea, but Lao PDR aims to sell Waterfall product instead.

FEBRUARY-MARCH 2014 | THAI HOTELS & TRAVEL 13

P_10+12+13_Hot Issue.indd 13

05-Feb-14 13:58:26


ทองเที่ยวเติบโต... แรงงานไทยช็ อ ต!! Tourism Growth with Thai Labor Shortage!! ผูประกอบการโรงแรมทองถิ่นหันจางตางดาวทํางาน

ของตัวเอง สวนลูกหลานคนรุนใหมก็ออกไปทํางานในตางจังหวัดหรือ เมืองใหญ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย มีผลใหธุรกิจโรงแรมที่พัก และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ปจจุบัน มีผูประกอบการรายเล็กรายใหญและแมแตชุมชนทองถิ่น ไดหันมาให ความสนใจตอการสรางรายไดจากนักทองเที่ยว และหนึ่งในนั้นคือการ สรางที่พักไวคอยใหบริการนักทองเที่ยว จะเปนในรูปโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย แตปญหาที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ คือ ภาวะ ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแยกออกเปนสองกลุมหลัก คือ ขาดแคลน แรงงานคุณภาพ กับขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติงาน

คุณมุกดา เจริญประสิทธิ์ เจาของและผูบริหาร โรงแรมเกาะชาง แกรนด ออรคิด รีสอรท & สปา กลาวยอมรับวา ปญหาขาดแคลนแรงงานใน ธุรกิจโรงแรมมีอยูจริง โดยเฉพาะโรงแรมในตางจังหวัด เพราะประชากร ในพืน้ ทีส่ ว นใหญเดินทางเขามาทํางานในกรุงเทพฯ สวนทีอ่ ยูจ ะเปนเด็กและ ผูสูงอายุ สวนประชากรวัยแรงงาน หากเปนจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว บางก็มีกิจการเปนของตัวเอง ไมไดเปนลูกจางใคร

จากการลงพื้นที่ไปในจังหวัดตางๆ สิ่งหนึ่งที่ผูประกอบการพูดไปใน ทิศทางเดียวกันคือ ปญหาขาดแคลนแรงงาน ทําใหหลายแหงตองหัน ไปพึ่งแรงงานตางดาว โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูติดกับชายแดน เพราะ แรงงานตางดาวจะหางายกวาแรงงานคนไทย เนื่องจากจังหวัดที่เปน แหลงทองเที่ยวจะมีเศรษฐกิจดี ดังนั้น คนในพื้นที่จะประกอบอาชีพ

ในสวนของธุรกิจทองเที่ยว การเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการขยาย ธุรกิจ ตองการแรงงานเพิ่มขึ้น แตกลับไมมีแรงงานคนไทยใหจาง จึงตอง หันพึ่งแรงงานตางดาว หรือแรงงานจากตางชาติ ซึ่งหาไดงายกวา โดย จายคาแรงเทากับอัตราคาจางแรงงานตามกฎหมายกําหนด ซึ่งชวงแรก อาจไมสะดวกในดานการสื่อสารสั่งงาน แตเมื่อพอเขาใจภาษาซึ่งกันและ กัน แรงงานตางดาวก็สามารถทํางานไดเหมือนแรงงานไทย โดยเราใน ฐานะเจาของก็ตองฝกฝนใหมีมาตรฐานการบริการ “แรงงานตางชาติที่จาง จะมีตั้งแตแรงงานระดับกลางถึงระดับลาง คือ พนักงานเสิรฟ คนสวน แมบาน หรือพนักงานทําความสะอาด เพราะ เปนงานที่คนไทยไมตองการทํา ในสวนของจังหวัดตราดและพื้นที่ใกล เคียง สวนใหญจะใชแรงงานตางดาวที่มาจากประเทศกัมพูชา เพราะมี เขตแดนใกลกัน ไปมาสะดวก ซึ่งจริงๆ แลวการจางแรงงานตางดาว ไมใชวาจะไดราคาถูก เพราะเขารูเชนกันวาตามกฎหมายจะตองไดรับ คาแรงเทาใด อีกทั้งเราไมมีทางเลือก เนื่องจากแรงงานไมเพียงพอกับ ความตองการของผูวาจาง ดังนั้นเราก็ตองพยายามฝกใหแรงงานกลุมนี้ ทํางานตามมาตรฐานของเรา”

Source: www.magnoliaetiquette.com/classes/upscale-wait-staff-training



คุณมุกดา กลาวอีกวา ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อจางแรงงานตางดาว คือ สวน ใหญไมมีความจงรักภักดีกับที่ทํางาน เพราะเมื่อเขาเปนงานแลว ก็จะ ยายงาน เพราะคาดหวังจะไดคาแรงเพิ่ม หรือไมก็มาทํางานเพื่อตองการ

คุณมุกดา เจริญประสิทธิ์ เจาของและผูบริหาร โรงแรมเกาะชาง แกรนดออรคิด รีสอรท & สปา Mukda Charoenprasit, the owner and CEO, Koh Chang Grand Orchid Resort & Spa

ไดใบอนุญาตทํางาน แลวก็ออกไปรับจางเองบาง ทําใหนายจางอยางเรา ตองหาแรงงานใหม แลวตองไปทําเรื่องขออนุญาตจางแรงงานคนใหม เสียเวลา เสียคาใชจาย ทั้งนี้ในธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูในพื้นที่ใกลชายแดน เชื่อวามีผูประกอบการ มากกวา 95% ที่ตองอาศัยจางแรงงานตางดาวเขามาทํางาน เพราะไมมี แรงงานคนไทยมารับจาง และจํานวนพนักงานคนไทยกับตางดาวเชื่อวา แตละแหงมีสัดสวนเทาๆ กัน คืออยางละ 50% บางแหงอาจมีแรงงาน ตางดาวมากกวาคนไทย โดยจะจางคนไทยแคระดับหัวหนางาน และ ผูบริหาร ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเขาสูการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อวา จะมีแรงงานตางดาว เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมากขึ้น เพราะเดินทางเขามาสะดวก โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูติดชายแดน เหมือน จังหวัดตราด จึงตองการใหภาครัฐ เพิ่มขอกําหนดใหกับแรงงานตางดาว ที่เขามาทํางานในประเทศไทยดวยวา ตองมีสัญญาทํางานอยูกับนายจาง ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานใหจํานวนกี่ปเปนอยางนอย เพื่อปองกันปญหา การเปลี่ยนงานบอยจนเกิดความยุงยากและไมตอเนื่องของการทํางาน และยังสามารถควบคุมปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายดวย เพราะการทําบัตรและอยูกับนายจาง จะควบคุมไดงายกวา


Local Hotel Entrepreneurs Turn to Employ Alien Labors The growth of Thai tourism causes hotel & accommodation business and related service providing business to grow in the same direction. In present, there is some small and big entrepreneur and even local community focusing on generating incomes from tourists and a part of them is building up accommodation to take up tourists including hotel, resort and homestay. However, the occurred problem from the growth of business is the labor shortage condition which can be divided into two groups as the shortage in quality labors and the shortage in operational level labors. From area inspection in provinces, all entrepreneurs pointed out one issue which is labor shortage problem. This issue forces most entrepreneurs to employ alien labors particularly for provinces next to the border because alien labors can be founded easier than Thai labors. Besides, tourism provinces usually have good economy, consequently people in such areas will usually own the business, while younger generation people prefer to work in other provinces or big cities particularly in Bangkok. Mukda Charoenprasit, the owner and CEO, Koh Chang Grand Orchid Resort & Spa admits that the labor shortage problem really exists particularly hotels in provinces because young

people in big area coming in for works in Bangkok, while children and elders are left in their hometowns. However, for working age people, if they live in the provinces that are the tourism areas, some of them may own the business instead of being employed by other employers. In addition to tourism business, the continual growth causes business expansion and demand for more numbers of labors, but there is no Thai labor to employ, consequently employer needs to employ alien labors which can easily be founded and pay the wages based on minimum wage rate of Labor Act. However, during the earlier period of employment, it may cause difficulty in communication, but when getting used to each other languages, alien labor can do the same work as Thai labor which on behalf of owner, we need to train them to achieve service providing standard. “Employed Alien Labors are included from middle level down to lower level labors i.e. waitress, gardener, housekeeper or cleaner, etc. because these are the jobs that Thai people don’t want to do. In addition to Trat province and nearby areas, most of alien labors will come from Cambodia which in fact, employing alien labors won’t be cheaper than Thai labors because they all know how much wage they should earn by law, on the other hand, we have no choice since labors are not enough for the demand of employers. Therefore, we need

Source: www.news.phuketindex.com/government /phuket-minimum-wage-300-baht-199740.html

to train this group of labors based on our standard”. Mukda also adds that problem incurred when employing alien labors is most of them have no loyalty to workplace because when they know how to do the work, they incline to move to other works as they expecting higher wages or just needing to obtain working permit and resigning from the job to start their own business. This makes difficult for us to look for new labor and require asking for permission to employ new labor again and again which wastes time and money. In addition to hotel business located in area closed to frontier, it makes believe 95% of entrepreneurs that need to employ alien labors for works because there is no Thai labor to employ and number of Thai labors comparing to alien labors has quite equal ratio in 50% – 50%, while some workplace may have more number of alien labors than Thai labors which Thai people will usually be employed in leadership and executive levels.

Koh Chang Source: www.paneetour.com/index.php/10-2014-01-07-00-05-14/6-2014-01-07-00-08-14

Therefore, when Thailand enters into ASEAN Economic Community (AEC), it makes believe that there will be a large number of alien labors coming for works in Thailand because of travel convenience particularly for provinces next to frontier such as Trat province. This requires government sector to add regulation for alien labor who coming in for works in Thailand that they must have minimum working contract with employer who register them to the system in order to prevent frequent job change, hassle and inconsistency work. And this can control illegal immigration because by keeping the working permit with employer will make it easier to control.

 


หั น ่ ราคาห อ งพั ก ทางออกโรงแรมไทยในการเมืองวิกฤต

Cut Down the Room Rate, the Exit of Thai Hotels during Political Crisis จากปจจัยความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศ ทําให ททท. ก็ออกมายอมรับวา เหตุการณชัตดาวนกรุงเทพฯ สงผลใหนักทองเที่ยว ในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ลดลง 5% สูญเสียรายได 1.2 หมื่นลานบาท ถือเปนสัญญาณที่ไมนาไววางใจ โดยเฉพาะภาคผูประกอบ การทองเที่ยวในสวนของกลุมโรงแรมบริเวณพื้นที่จัดเวทีชุมนุมทั้งยาน ราชประสงค แยกปทุมวัน อโศก สีลม ขาวสาร ที่ไดรับผลกระทบทางตรง คือ กลุมประชุมสัมมนา ขอยกเลิกการจัดงานเกือบ 100% โดยไมมี กําหนดวาจะกลับมาจัดงานอีกหรือไม ตองขอรอดูสถานการณการ ชุมนุมทางการเมืองยุติลงแนนอนกอน คุณเจมส โรเบิรต วิลสัน ผูจัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กลาวยอมรับวา ผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองทําใหอัตรา เขาพักเฉลี่ยลดลงราว 30% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แต สําหรับลูกคาที่ยังพักกับโรงแรม ทางโรงแรมไดเตรียมมาตรการรักษา ความปลอดภัยไวทั้งหมด รวมถึงการใหขอมูลอัพเดทสถานการณ ในกรุงเทพฯ อยางสมํ่าเสมอ โดยยังพบวาธุรกิจรานอาหารภายใน โรงแรมยังมีลูกคาหนาแนน อยางไรก็ตาม ยอมรับวาหากการชุมนุม ในพื้นที่มีการยืดเยื้อมากกวา 1 สัปดาห จะสงผลใหลูกคายังคงชะลอ การจองลวงหนาเพื่อรอดูสถานการณ โดยลูกคาสวนใหญยังคงเชื่อมั่น วาการชุมนุมในพื้นที่ใกลโรงแรมจะยังมีความเสี่ยง แตหากการเมือง ยุติลงโดยเร็ว ยังมั่นใจวาการฟนตัวก็จะกลับมาเร็วเชนกัน “ตอนนี้เราทําไดเพียงประคับประคองแผนการตลาดใหเปนไปตามเปา หมายที่วางไวมากที่สุด เพราะไมรูอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงตองมา เนนแผนระยะสั้น วิเคราะหสถานการณเปนรายสัปดาห เพื่อทําการ ตลาดใหเหมาะสม ธุรกิจจะไดเดินหนาตอไปได แมโรงแรมเราตั้งอยู ในพื้นที่ชุมนุม แตก็สามารถทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นระหวางที่พัก อยู คือ ชี้แจงมาตรการดานความปลอดภัยใหลูกคาไดรับทราบ และ อนุญาตพนักงานใชสิทธิลาหยุดงานไดหากไมสะดวก”

อัดโปรโมชั่น ลดราคาหองพักเรียกแขก

ดานคุณรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานฝายบริหารและการ เงินโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา เปดเผยวา การชุมนุม ปดกรุงเทพฯ สงผลใหอัตราการเขาพักของโรงแรมทั้งที่เซ็นทารา



Source: www.sxc.hu

การตลาด ดวยวิธีพลิกวิกฤติเปนโอกาส ลดราคาหองพักเกือบ 50% ใหกับ ลูกคาที่เปนคนไทยเทานั้น คือ เหลือคืนละประมาณ 3,000 บาท ไมรวม อาหารเชา ถามีอาหารเชาอยูที่คืนละ 3,500 บาท ซึ่งสามารถดึงอัตรา เขาพักใหเพิ่มขึ้นไดราว 4-5% สวนมาตรการรักษาความปลอดภัย มีการ ตรวจตราอยางเขมงวด และชูที่ตั้งโรงแรมที่เขา-ออกไดหลายทาง มี ศูนยการคาในตัว และจุดตอรถไฟฟา BTS และ MRT จึงสะดวกสบาย

ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยดูแลนักทองเที่ยว

ลาดพราว และเซ็นทารา เซ็นทรัล เวิลด อัตราเขาพักลดลงเหลือ 40% เพราะลูกคาทั้งงานประชุมสัมมนาและลูกคาเขาพักตางทยอยขอยกเลิก มีผลใหเดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 รายไดโรงแรมลดลงไป แลวประมาณ 70 ลานบาท หรือลดลงประมาณ 5% จากรายไดในกลุม โรงแรมของป 2556 ซึ่งอยูที่ประมาณ 7,000 ลานบาท แตอัตราการเขาพัก ของโรงแรมในเครือที่ตั้งอยูตางจังหวัด อาทิ เชน สมุย หัวหิน เชียงใหม มีแนวโนมเติบโตดี อัตราการจองหองพักอยูที่ประมาณ 80-90% เทากับ วาผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเพียงพื้นที่กรุงเทพฯ เทานั้น “เราทําอะไรไมไดไปกวาการปรับแผนการตลาดใหสอดคลองกับสิ่งที่เกิด ขึ้น เพราะหากเปนสัญญาณทางเศรษฐกิจโลก ปญหาที่อยูนอกเหนือ ประเทศไทย ยังสามารถประเมิน วิเคราะห และปรับแผนได แตสิ่งที่ เกิดขึ้นในปจจุบันอยูที่กรุงเทพฯ ทางโรงแรมจึงใชวิกฤตนี้เปนโอกาส ดวยการออกโปรโมชั่นลดราคาหองพัก 40-50% จากราคาเต็ม ดึงคน ไทยเขามาพัก ซึ่งก็มีผูชุมนุมเขามาใชบริการทั้งหองพัก และรานอาหาร สามารถชดเชยรายไดสวนที่หายไประหวางเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้น” ดานคุณสมชาย มีศรี ผูจัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยต เทอรมินอล 21 เปดเผยวา ชวงชัตดาวนกรุงเทพ มีผลใหอัตราเขาพัก ลดลง 10% การบริหารธุรกิจของทางโรงแรมในชวงนี้คือปรับกลยุทธ

คุณพอล สตีเวนส ผูอ าํ นวยการฝายปฏิบตั กิ าร ประจําแอคคอร ประเทศไทย มองเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับสถานการณความไมสงบทางการเมือง วา โรงแรมจํานวน 4 แหงในเครือแอคคอร ที่ตั้งใกลพื้นที่ชุมนุม ไดแก โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม สแควร โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ สยาม และโรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม ที่ไดรับผลกระทบจากการปดถนนของผูชุมนุม ซึ่งทางโรงแรมได แจงแขกผูเขาพักใหทราบลวงหนาเพื่อใหใชรถโดยสารสาธารณะหรือ รถไฟฟาเพื่อเดินทางเขา – ออกโรงแรม โดยลูกคาสวนใหญรับทราบ และเขาใจสถานการณเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ยอดการสํารองหองพัก มีจํานวนลดลงตามลําดับ เหลืออัตราเขาพักเฉลี่ยที่ 60% สิ่งที่โรงแรม ทําได คือ รายงานสถานการณใหแขกที่เขาพักรับทราบ และชูมาตรการ ความปลอดภัยใหแขกที่เขาพักรับทราบ สวนการจัดกิจกรรมทางการ ตลาด ตองพิจารณาตามความเหมาะสมแตละเหตุการณ

มั่นใจการเมืองจบ ตลาดฟนเร็ว

คุณสุรพงษ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย กลาววา อัตราเขา พักเฉลี่ยโรงแรมในกรุงเทพฯ เดือนมกราคมที่ผานมาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 60% ซึ่งยอมรับวา เหตุการณการเมืองที่ยืดเยื้อนากังวลมากกวาภัย ทางธรรมชาติ ซึ่งเหตุการณครั้งนี้สงผลกระทบตอการทองเที่ยวในชวง ไฮซีซั่น (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) และทําใหยอดจองหองพัก ในไตรมาส 1 ป 2557 ลดลง 10-15% จากเดิมที่มียอดจอง 80-85% เหลือ 70-75% อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในสายตานานาชาติ ยังเปน เมืองสงบ ถึงมีปญหาทางการเมือง แตยังเชื่อวาจะคลี่คลายไดโดยเร็ว “ชวงไตรมาส 2 และ 3 ของทุกป ตามปกติจะมียอดจองโรงแรมเฉลี่ยที่ 60-70% หากสถานการณการเมืองยืดเยื้อ อาจกระทบตอไตรมาส 2 ซึ่ง จากเดิมคาดการณวาจะเติบโต 20% เทาๆ กับทุกปที่ผานมา แตถึงตอน


คุณสุรพงษ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย Mr. Surapong Techaruvichit, President, Thai Hotels Association (THA)

นี้คงยังไมสามารถตอบได อยางไรก็ตาม สมาคมยังไมมีมาตรการรองรับ แตเชื่อวาทุกครั้งที่การเมืองคลี่คลาย นักทองเที่ยวจะกลับเขามาภายใน 2-3 เดือน แตปนี้ ตองพิจารณาภาวะเศรษฐกิจโลกดวย เพราะหากไมดี และการเมืองไทยเปนเชนนี้ ภาคโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาค การทองเที่ยวก็ตองมีแผนบริหารความเสี่ยงของตนเองใหได” In addition to political turmoil in Thailand, it made Tourism Authority of Thailand (TAT) to admit that Shut Down Bangkok incident caused 5% reduction on the number of tourists in the first quarter (January – March) losing 12 billion baht of incomes which was considered as distrustful sign particularly for tourism entrepreneur sector in the group of hotels located in demonstration areas including Ratchaprasong, Pathumwan intersection, Asoke, Silom and Khao San. The direct impact must be the group of incentives and seminars that have canceled the event arrangement almost 100% without the indicated date to come back because they want to make sure political demonstration to completely stop first. Mr. James Robert Wilson, General Manager, Dusit Thani Bangkok admits that the effect from political situation derived the reduction of average vacancy rate approximately 30% comparing to the same period of previous year. For guests who stay with hotel, Dusit Thani Bangkok has already prepared security scheme as well as frequently provided update information on situation in Bangkok while restaurant business within hotel was still so crowded. However, if the demonstration would still be prolonged more than a week, it should slow down advance room booking to observe the situation which most customers believed demonstrations in the area closed to hotel would still have a risk, but if political situation would be quickly ended, business could be quickly recovered as well. “What we can do at the moment is to support marketing plan to reach the goal as close as we can because we

don’t know what is going to happen in the future. Thus, we must emphasize on the short term plan and weekly analyze circumstances in order to make appropriated marketing to drive business forward. Even though our hotel is located in demonstration area, but we can assure guests the safety throughout their stays by explaining security scheme to our guests and allowing the staffs to use the leave of absences in case inconvenient”.

Offer Room Rate Discount Promotion to Attract Guests

Mr. Ronnachit Mahattanapreut, Vice President, Department of Executive and Finance, Centara Hotel & Resort Group revealed that demonstration to shut down Bangkok caused 40% reduction on vacancy rate in both Centara Grand Ladprao and Centara Grand @ Central World because clients both in the group of F.I.T. and conference & seminar continued to cancel the rooms which derived income reduction approximately 70 million baht between December 2013 and January 2014, or 5% reduced from incomes of the hotel group of 2013 which was approximately 7 billion baht. However, vacancy rate of hotel chains located in provinces including Samui, Hua Hin, Chiang Mai tended to grow very well with vacancy rate up to 80–90% which meant the impact would really incur only in Bangkok area. “We can’t do anything much rather than adjust our marketing plan according to incurred incident because if this is the sign of the world economy beyond Thailand’s problem, we can evaluate, analyze and adjust the plan accordingly, but the incident takes places in Bangkok now, therefore hotel needs to turn the crisis to opportunity by releasing promotion cutting down the room rate up to 40-50% from the full rate to attract Thai people to stay in our hotel instead which there is significant numbers of protesters using services of our hotel including accommodation and restaurant. This can compensate the loss of incomes during disturbance incident occurred”. Mr. Somchai Meesri, General Manager, Grand Center Point Hotel, Terminal 21 revealed that during Bangkok shut down period, it caused 10% reduction on vacancy rate, therefore hotel’s business management during this period would count on marketing adjustment by reducing room rate up to almost 50% for Thai customer only at approximately 3,000 baht per night with no breakfast and 3,500 baht per night included breakfast which this could help to increase vacancy rate for approximately 4–5%. In addition to security scheme, hotel has provided strict inspection throughout the hotel while hotel tried to convince customer to stay with the conveniences

and benefits including multi-channels access to hotel, department store in hotel and hotel connected to BTS and MRT stations.

Explain Security Scheme for Tourists

Mr. Paul Stevens, Director, Operational Department, Accor Thailand said about risk management during political turmoil incident that 4 hotels in Accor group located next to demonstration areas including Novotel Bangkok hotel @ Siam Square, Novotel Bangkok hotel, Ploenchit, Sukhumvit, Murcure Bangkok hotel, Siam Square and Ibis Bangkok hotel, Siam Square have received the direct impact from street shut down by protesters which hotels have already informed all guests in advance for using public transportation or BTS sky train to access to hotels. In addition, most guests have acknowledged and understood the situation quite well. However, vacancy rates have been reduced down and remained in average of 60%. What hotels could do at the moment was to report the situation to the guests and inform the guests with hotel’s security scheme while for marketing activity, now hotel must consider the suitability according to each incident. Market Can Quickly Recover if Politic Turmoil is Resolved Mr. Surapong Techaruvichit, President, Thai Hotels Association (THA) said that the average of vacancy rates of hotels in Bangkok in January was at 60% which the prolonged political situation raised more serious concern than natural disaster which this incident affected tourism during high tourist season (October 2013 – March 2014) and caused the reduction on vacancy rate by 10-15% in the 1st quarter of 2014 from prior 80-85%, however for international vision, Thailand was still a peaceful country even with political turmoil, but they still believed it would be resolved soon. “During the 2nd and 3rd quarters each year, normally the average of vacancy rate will be at 60-70%. If political turmoil is still prolonged, it may affect the 2nd quarter as well which earlier expected 20% growth closed to the last few years. However, THA hasn’t prepared any supporting scheme, but every time when political turmoil had been resolved, tourists would come back within 2–3 months. However, for this year, we need to consider the world’s economic situation as well because if the world’s economic situation is no good combining with the situation of Thai politics, hotel and related business in tourism sector should prepare their own risk management plans”.

 


SPECIAL SCOOP

นายแบงกแนะเคล็ดลับ

เข า ถึ ง แหล ง เงิ น กู  สรางแตมตอธุรกิจเติบโตอยางไรขีดจํากัด Banker Give Some Tip to Reach the Loan Sources To Take Business Advantages with No Limit แมวาในชวงนี้สภาพคลองจะลนตลาด สถาบันการเงินจะแขงขันกัน ปลอยสินเชื่ออยางดุเดือด แตก็ตองยอมรับวา มีผูประกอบการธุรกิจ โรงแรมจํานวนไมนอยที่เขาถึงแหลงเงินกูไดคอนขางลําบาก หรือไม สามารถเขาถึงเลย เพราะผูประกอบการบางรายอาจจะขาดความรู หรือรูเทาไมถึงการณที่จะไปขอสินเชื่อเพื่อปรับปรุง หรือซอมแซม โรงแรม ทําใหขาดโอกาสในการขยายธุรกิจสรางรายไดใหเติบโตขึ้น ทั้งที่ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่มีอัตราเติบโตขึ้นทุกป เห็นไดจากจํานวน นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนัก ทองเที่ยวชาวไทย คุณจุฑาพร เริงรณอาษา รองผูวาการดานตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กลาววา ททท. เตรียมปรับเปาหมายตัวเลขนักทองเที่ยวคนไทยและ ตางประเทศไทยป 2557 ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยตั้งเปา จะมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในไทยประมาณ 28 ลานคน ขณะที่จะมีนักทองเที่ยวชาวไทย 136 ลานคน/ครั้ง จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป สงผลใหธุรกิจโรงแรม เติบโตตามไปดวย แตผูประกอบการรายเล็กกลับมีโอกาสในการขยาย ธุรกิจไดนอยกวาผูประกอบการรายใหญ เพราะติดปญหาเรื่องการสินเชื่อ เพื่อปรับปรุง ซอมแซม โรงแรม รวมทั้งขยายธุรกิจออกไป ที่สําคัญ หากไดวงเงินสินเชื่อก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยสูงกวาผูประกอบการรายใหญ ทําใหมีโอกาสในการสรางยอดขายและกําไรนอยกวาผูประกอบการรายใหญ่ “ที่ผานมา เราจะเห็นวาผูประกอบธุรกิจโรงแรมรายเล็กจะเสียเปรียบ ผูประกอบการรายใหญที่นอกจากจะเขาถึงแหลงเงินกูไดยากแลว หรือ หากสามารถเขาถึงแหลงเงินกูก็จะเสียดอกเบี้ยแพงกวาผูประกอบการ รายใหญ ทําใหมีตนทุนคาใชจายดานดอกเบี้ยที่คอนขางสูง สงผลใหมี ผลประกอบการไมดีนัก” ทั้งนี้ การเขาถึงธนาคารพาณิชยซึ่งเปนแหลงเงินกูไมใชเรื่องยากอีก ตอไป เพราะธนาคารพาณิชยเกือบทุกรายพยายามที่จะขยายลูกคากลุม ใหมๆ โดยจะตั้งทีมงานหรือหนวยงานเฉพาะขึ้นมาดูแลลูกคา แยกเปน ประเภทธุรกิจและขนาดของผูประกอบการ เพื่อใหบริการลูกคาไดตรง กับความตองการของประเภทธุรกิจและขนาดของผูประกอบการ

แบงกเข็นแพ็กเกจเอื้อลูกคารายยอย

คุณพัชระ สมะลาภา รองกรรมการผูจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ธนาคารกสิกรไทยเขาใจความตองการของลูกคา ในดานบริการทางการเงินที่แตกตางกันของแตละประเภทธุรกิจและ อุตสาหกรรม รวมถึงขอจํากัดตางๆ ในการเขาถึงแหลงเงินทุน ธนาคาร จึงมีทั้งบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกใหธุรกิจ และบริการสินเชื่อ ธุรกิจเพื่อใชในการหมุนเวียน การลงทุนเพื่อกอตั้งและขยายกิจการ ผูประกอบการทุกรายสามารถเดินเขามายังธนาคารไดเลย หากตองการ จะขอสินเชือ่ เพือ่ ไปซอมแซม ปรับปรุง หรือขยายการลงทุน โดยธนาคาร จะมีผเู ชีย่ วชาญหรือทีมงานพรอมใหบริการ ซึง่ นอกจากจะชวยใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ในการขอสินเชื่อแลว ยังจะชวยวิเคราะหแนวโนมความเปนไป ในการดําเนินธุรกิจดวย เนื่องจากธนาคารก็ตองการใหผูประกอบการ ประสบความสําเร็จจากการดําเนินงานมากขึ้น เพราะหากลูกคาเติบโต ธนาคารก็เติบโตดวย ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยตอบสนองความตองการของผูประกอบธุรกิจ โรงแรมขนาดเล็กในการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อธุรกิจ โดยมีบริการ 

Source: www.kasikornbank.com/TH/WhatHot/Pages /Kbank_supports_4_SME_Industries.aspx

สินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรมกสิกรไทย (K-SME Hotel Credit) เพื่อ วัตถุประสงคที่หลากหลาย ทั้งปรับปรุงตกแตง กอสรางอาคารใหม ซื้อโครงการ และไถถอนจากสถาบันการเงินอื่น ดวยสินเชื่อระยะยาว สูงสุด 10 ป เพื่อตอบความตองการของลูกคาแบบครบวงจร นอกจากจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินที่ตรงกับความตองการแลว ธนาคารยังใหการสนับสนุนในดานองคความรู เชน การบริการให คําปรึกษา การแนะนําบริการของธนาคารที่จําเปนในการดําเนินกิจการ สําหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวกับ ธุรกิจผานพันธมิตรของโครงการ ไดแก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอม (ISMED) และสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการ ทองเที่ยว (TTA) รวมถึงการทํา Business Matching และเครือขาย ผูประกอบการ SME เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแกผูประกอบการผาน โครงการ K SME Care

สําหรับรายละเอียดสินเชื่อเพื่อผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้น

• เปนสินเชื่อเชิงพาณิชยเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก • ระยะเวลาผอนยาวถึง 7 และ 10 ป • วงเงินสูงสุด 80% ของมูลคาโครงการ • ผูประกอบการที่ไมมีประสบการณสามารถเขารวมได • ระยะเวลาที่พิจารณาเร็ว และกระบวนการไมยุงยาก (ไมจําเปนตอง ทําวิเคราะหโครงการ) • เพื่อวัตถุประสงคหลากหลายในการขอกู ไดแก ตกแตง ตอเติม กอสรางอาคาร ซื้ออาคาร และไถถอนจากสถาบันการเงินอื่น โดยผูกูมีคุณสมบัติเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ โรงแรม มีประวัติทางการเงินที่ดีโดยยินยอมใหธนาคารตรวจสอบเครดิต บูโร กรรมสิทธิ์ที่ดินตองเปนของผูกูหรือบุคคลที่เกี่ยวของทางตรง ไดแก บิดา มารดา สามีภรรยา และบุตร ที่สามารถตรวจสอบสถานภาพได ตามกฎหมาย (ยกเวนกรณีผูกูเพื่อซื้อโครงการ) ธุรกิจโรงแรมตองอยู ในพื้นที่ที่ธนาคารใหการสนับสนุนและมีประสบการณทางธุรกิจ พื้นที่ใน โครงการจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน เชน นํ้าประปา ไฟฟา และถนนตัดผาน มีรายไดประจําหรือรายไดที่มาจากธุรกิจอื่น หรือธุรกิจ เดียวกันกับที่ขอกูในครั้งนี้มาใชพิจารณาสินเชื่อบางสวน ขณะที่ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ก็มีนโยบายขยายการ ปลอยสินเชื่อใหกับลูกคาธุรกิจ ทั้งรายเล็กและรายใหญ มีทีมงานให คําปรึกษา และวิเคราะหแนวโนมความเปนไปไดของธุรกิจ โดยธุรกิจ โรงแรมนั้น สามารถเขารวมโครงการสินเชื่อ SCB SME ซึ่งธนาคารให สินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 3 เทาของมูลคาประเมิน หลักประกัน (สูงสุด 20 ลานบาท) ระยะเวลาการผอนชําระที่นานสูงสุด


Source: www.scb.co.th/th/business-banking

Source: www.kasikornbank.com

คุณพัชระ สมะลาภา รองกรรมการผูจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) Mr. Patchara Samalapa, Deputy Managing Director, Kasikorn Bank Public Co., Ltd.

ถึง 30 ป ซึ่งผูกูตองเปนผูประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ ประกอบธุรกิจและมียอดขายตอปไมตํ่ากวา 10 ลานบาท และกิจการ ที่ขอกูตองดําเนินธุรกิจมาไมตํ่ากวา 5 ป Even though this time period liquidity is so overwhelming while financial institutes severely compete to launch the loans to the market, there is quite a number of hotel entrepreneurs that can hardly reach to such loan sources or unreachable because some entrepreneur is lack of knowledge or benighted to request for loans to use for hotel’s renovation and repair which lessen their opportunities to expand business and generate more incomes despite the fact that hotel industry is the business with increasing growth rate, considering from the number of tourists increasing every year both for foreign and Thai tourists. Mrs. Juthaporn Rerngronasa, Deputy Governor for International Marketing for Europe, Africa, Middle East and America, Tourism Authority of Thailand (TAT) said that TAT has prepared to adjust the figures of Thai and foreign tourists in 2014 according to the present situation which TAT expected 28 million foreign tourists traveling to Thailand while Thai tourists would be at 136 million/time. The increasing number of tourists every year causes hotel industry to grow accordingly, but small entrepreneurs have less opportunity to expand their business than bigger entrepreneurs because they are stuck on requesting for loans issue to use for hotel’s renovation and repair as well as business expansion. Moreover, if the loans are approved, those entrepreneurs have to pay higher interest rates than bigger entrepreneurs which is considered the big obstacle to make good circulation and profit comparing to bigger entrepreneurs. However, now reaching to commercial banks which are the loan sources is not that difficult anymore because most of commercial banks are trying to penetrate to the new group of customers by setting up team or specific unit to take care customer divided into categories including business and size of establishment in order to directly serve customers based on the type of business and size of entrepreneurs.

Bank Offers Package to Benefit Minor Customers

Mr. Patchara Samalapa, Deputy Managing Director, Kasikorn Bank Public Co., Ltd revealed that KBank understood the demand of customers in different financial support based on the type of business and industry as well as limits to gain the access to financial sources. Therefore, KBank has services to give convenience for business operation and business loan service for circulation and investment on business construction and expansion. In addition, every entrepreneur could just simply walk-in to the bank if they need a loan for renovation, improvement or investment extension. KBank would have specialists or team

to provide the services which besides giving advice and instruction for requesting for loans, they would help to analyze the potentiality of business operation because KBank would like to see the success of entrepreneurs’ business operations as well which the more customers get growing, the more benefits in return to the bank. KBank has responded the demand of small hotel entrepreneurs to gain the access to financial sources for business operation by offering the loan for hotel business as K-SME Hotel Credit for various objectives including renovation, building up new building, buying the project site and redeeming from other financial institutes with the longest loan term at 10 years to totally respond the customer demand. Besides receiving financial support direct to the demand, KBank will also support in term of body of knowledge such as giving advice, suggesting bank’s necessary services for business operation of small hotel business by business specialists from project’s alliances including Institute for small and Medium Enterprises Development (ISMED) and Tourism Technology Association (TTA) as well as creating business matching and SME network to add business opportunity for K SME Care’s approved entrepreneurs .

Detail of K-SME Hotel Credit is included as follows

• Commercial loan for small hotel operation • Long payment term up to 7 and 10 years • Give away the highest financial amount at 80% of project value • Inexperienced entrepreneur can apply. • Swift Approval period and no hassle process (No need the project analysis) • Apply to various objectives including renovation, addition, building construction, building purchasing and redeeming from other financial institutes Loan requester must be ordinary person or ordinary person that operates hotel business with good financial credit record which hotel entrepreneur must allow KBank to check credit bureau while land ownership must belong to loan requester or direct relatives such as father, mother, husband & wife and child that can check status by laws (except requesting for purchasing project site). Moreover, such hotel establishment must locate within the bank’s area support and has business experiences while area within the project site must provide full facility such as water supply, electricity and local road and regular income or income from other business or the same business for loan requesting must be used for loan approval in some part. While Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB) also has policy to expand the loan launch for both small and big business owners and provide a team to give advice and analyze the potentiality of business operation. In addition, hotel business can take part in this SCB SME project which SCB offers the long period loan term and circulated loan up to 3 times of guarantee assessment value (up to 20 million baht) with the long payment term up to 30 years. Loan requester must be ordinary person or juristic person entrepreneur that operates business and has total circulation per year no less than 10 million baht and establishment used to request the loan must be operated no less than 5 years.  


“ดิ โอกุ ร ะ เพรสที จ ” จัด 3 เมนูอร่อย ต้อนรับศักราชใหม่ “The Okura Prestige” Offers 3 Mouthwatering Menus to Welcome New Year โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ต้อนรับศักราชใหม่ จัด 3 เมนู มื้อกลางวัน มาน�ำเสนอที่ห้องอาหารเอเลเมนท์ ปรุงโดย เฮนรี่ จอร์แดน Chef de Cuisine ประจ�ำห้องอาหารเอเลเมนท์ ส�ำหรับ 3 เมนูนี้ เชฟ จอร์แดน พิถีพิถันปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบชั้นดี อาทิ คาร์ปาชโช่ อาหารจานหลักก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือก อาทิ พาสต้า หรือ เนื้อที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน ปิดท้ายเมนูอาหารชุดกลางวันด้วย

ขนมหวานที่มีให้เลือกระหว่าง ไอศกรีม ผลไม้ หรือ เครมบูเล่ ขนมหวาน ยอดฮิตของประเทศฝรั่งเศส รับประทานคู่กับชาหรือกาแฟ “เราได้จัดเตรียมชุดอาหารมื้อกลางวันที่เหมาะส�ำหรับคนที่กำ� ลังมอง หาสถานที่รับประทานอาหารในชั่วโมงเร่งด่วน เมนูคัดสรรล้วนปรุงจาก วัตถุดิบที่มีคุณภาพและพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว” เฮนรี่ จอร์แดน Chef de Cuisine ประจ�ำห้องอาหารเอเลเมนท์กล่าว ห้องอาหารเอเลเมนท์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 14.30 น. ส่วนเมนูอาหารชุดกลางวัน ราคาชุดละ 910 บาท++ ราคารวมบริการ ชาหรือกาแฟ (ราคายังไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส�ำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 0 2687 9000 หรือ elements@okurabangkok.com

Source: www.travel.mthai.com/hotel-review/72748.html

The Okura Prestige Hotel Bangkok welcomes this year with 3 lunch menus at Element restaurant prepared by Chef Henry Jorand; the Element restaurant’s Chef de Cuisine. According to these 3 menus, chef Jordan meticulously cooks with classy

ingredients such as carpaccio while the main course offers various menus for your selection including pasta or meticulously cooked meat and your selection of desserts among ice-cream, fruit and crème brulee; a France’s popular dessert served with your choice of tea or coffee. “We have prepared lunch set that would suit people who are looking the place to dine during the rush hours. All selective menus are cooked with high quality ingredients and can be served in the short time” said Henry Jordan, Chef de Cuisine of Element restaurant. Element restaurant opens from Monday thru Friday between 12.00pm – 2.30pm. The price for the lunch set is at THB 910++ included tea or coffee (price is not included service charge and vat). For reservation, please call 0 2687 9000 or visit elements@okurabangkok.com Some of the more innovative services include PalTV, a triple-screen Interactive IPTV solution which works on multiple platforms including PalVision’s custom-manufactured Android set-top boxes, smartphones, tablets and leading SmartTVs to deliver a rich array of information, entertainment and interactive services to hotel guests. Following the hugely successful launch of its IPTV platform in the world’s largest Sheraton property, the Sheraton Macau (in excess of 4,200 guest room TV points), the PalTV platform now boasts compelling features such as highly-visual 3D effects, AirMouse navigational controls, WIFI TV and many more. “Since this was first introduced, we have enhanced the concept further by expanding the range of file format support and streamlined the process to establish a connection, therefore making it easier to use. There is less guest frustration and a reduced need for guests to refer to hotel IT staff, compared to other similar systems in the market,” explained Mr Ravinder Pal.

Cost Advantages and ROI justification

A One-Stop Shop providing an entire tire spectrum of Hospitality Solutions Palvision Corporation Pte Ltd, the parent company of PalVision Thailand, is a Singapore-headquartered provider of hospitality solutions. A “One-Stop” service provider offering software solutions, hardware manufacturing and infrastructure deployment, the company was founded in 2005 to develop custom software solutions for the hospitality industry but quickly grew to offer many of the regional hospitality industry’s firsts. Yet the history of the company goes back further. Mr Ravinder Pal, CEO of PalVision Corporation and the founding member of PalVision, had earlier pioneered the introduction of free-to-guest television and video-on-demand solutions in Australia and Singapore in 1985. In 1997, he introduced Internet-on-TV and Playstation-on-TV whereby guests with a game controller in guest rooms could play games on Playstation consoles located in the head-end of hotels. PalVision Thailand was set up in 2008 and presently serves some prestigious clients including Le Meridien Bangkok. In addition, it acts as a regional headquarters to neighbouring South-East Asian markets such as Cambodia, Laos and Vietnam. Palvision Thailand is aiming to be the leading solutions provider in the hospitality industry in Thailand. Said Mr Ravinder Pal, CEO of PalVision Corporation, “In 2013, we opened up different markets including Maldives and Macau where we have on-going installations. Now, our focus has shifted back to Thailand where we have expanded our staff strength. With local market dedication and focus, together with the roll-out of brand new cost-effective solutions, we are

expecting exponential growth in Thailand this year.”.

Improving guest experiences with advanced technology PalVision has long been providing Hotel clients with differentiated guest experiences that enhance ambience, comfort and enjoyment through its technology offerings, with a very quick roll-out of new services and modifications through its research and development centres located in different regions. According to Ravinder Pal, “Due to the proliferation of smart devices and applications, the guests of today’s generation aren’t easily amazed by the various technologies in hotels, unlike previously. If the technology offerings in any hotel are not up to speed, it will impact the impression of that hotel. Our solutions have been developed on an open standards concept and are calable, making it easier to add new applications over time. Moreover, we have established separate R&D centres in different territories. We have introduced schemes to link each centre internally for better knowledge and information transfer, but each cater to different clients. We have found that this enables faster introduction of new software to our dispersed clientele. Since we do not offer homogeneous products, it makes no sense for us to have a central R&D centre.” PalVision’s solutions are collectively developed from hotelier feedback through everyday work in the hospitality industry, participation in hospitality events as well as in-house research focused on studying consumer trends.

Hotels are increasingly trying to find ways to procure new technology so as to compete in a crowded marketplace, but face budgetary pressures in doing so. As a prior hotelier himself and having served the industry as a service provider for over 25 years, Mr Ravinder Pal is only too aware of the need for a return on investment, “We are selling technology solutions to hotels as a long term investment and are always looking for ways for hoteliers to implement new technology with minimal investment and achieve an ROI”. PalVision manufactures its hardware solutions and its in-house research and development centres provide software developemtn. Moreover, the solutions are typically offered as a bundle with minimal up-front costs involved. Other initiatives that PalVision has introduced include customizing the solutions to add greater value to a hotel client’s property as well as integrating a client’s advertising and promotional content to its solutions to make these more visible to guests to increase guests’ in-hotel expenditure. The company has also introduced advanced request management, service recovery and cost-saving functions. In Sheraton Macau, for instance, PalVision digitized all their in-room printed collaterals and therefore provided the hotel with savings in terms of both up-front and monthly printing costs, which were substantial given the sheer volume of guest rooms of Sheraton Macau. All of this was offered free of cost.“Not only are we very confident that our solutions will give a competitive advantage to our clients in terms of our technology offerings, we believe that our relative affordability makes implementation of our products very feasible. They will practically pay for themselves”, shared Ravinder Pal.

20 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY - MARCH 2014 P_20_Food.indd 20

6/2/2557 16:06:38


P_21_Ad Phillips.pdf 1 28-Jan-14 13:43:41

AW_Adver24.5x36cmVol4_New.pdf 1 1/24/14 10:50 PM

Ă&#x153;3-5H' 'Ä&#x20AC;-<#2Ä?Ä´Ä­ÄŹĂ? !/9 ++)E2 D&<L)-A D-Ä&#x2030;! FDÄ&#x2030;!+5"9/ ĸĹ?Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x203A;Ä´Ä­ÄŹĹ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x153;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ?Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x17E;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2013;Ų ĹĄĹ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x201D;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2018;ĹłĹ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2013; Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x153;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ?Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ?Ĺ&#x153;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2013;

Mr. Brig

t htes

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

 $GS<CT_C;7$S;7ObMMTD'V68X*$S< ;IS7$EEC`L*LIT*LZ6_6VE;MGO6cA Ă&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;,<S<$O;_ET@T'Z5c=LUEI+MGTD 7OMGTD@Yh;9Wgb;aE*`EC`GR7Sh*%OLS*_$7IT'IE_GYO$6Wc.; `L*LIT*`<<cM;bML*_LEVC+Z6_6;_;;+Z6%TD$S;c=`GI 'ETI;W_h ET+R@T'Z5c=9SIE<EV_I5OY;g $S;7Oa6D_,@TRa.;_@YOg LZ%BT@`GR'ITC*TC.X*g _=;OW$M;X*g @Y;h 9WLg ET*ETDc6_=;$O< _=;$UbM:ZE$V+aE*`EC=GRMGTDGT;<T9ÂŞ`%$>[CW_$WDE7V 9Z$9T;%O_-VÂ&#x2030;Ă&#x2C6;ĂĄĂ°ĂŻĂŁĂŤc=@EOC$S;$S<Ă&#x2030;ĂŽÂŞžÎüãäðåïð And this issue, we continue our exploration of various hotel spaces and offer expert advice on the ideal lighting design to best compliment each area. Particularly, we will look at the wellness and spa zone which is estimated to be generating millions of baht in revenue to the hotel business each year. Ladies and Gentlemen, when you are ready, letâ&#x20AC;&#x2122;s continue our journey with Mr. Brightest.

"+<D/+5"!5 F+E+)Outdoor areas

 ;S<_=;<EV_I5LU'SÂ&#x2030;9WgCO*%TCcCc6_@ETR`CEO<;O$ aE*`EC+RcC_;;$TEb-*T;_9T<EV_I5BTDb;aE*`EC`7$f _=;+Z6LR9O;ER6S<`GREL;VDC%O*aE*`EC;Sh;e_@ETR_=; @Y;h 9W9g LgW Â&#x2030;S +E9W<g 'Z 'G9SIg c=@<_Mf;CT$9WLg 6Z ,R;S;h MSIb+LU'SÂ&#x2030; 'YO$TEOO$`<<`L*LIT*_@YOg _;ECV7bM_=;`G;6CTE'6X*6[6 LTD7Ta;C;TIbM;S$_6V;9T*9O*_9WgDI=ER9S<b+`GR7S6 LV;b+_GYO$CT@S$ MGO6cAAG=V LĂ&#x2030;Ă&#x201A;Ă DS*'*_=;a.G[-;gS `L*LIT*9W;g T L;b+ 9WgLZ6+T$'Z5LC<S7V9Wg_M;YO-Sh;_-;$TECO<_,6LW;S<GT; LTCTE8$UM;6a9;`L*`GRLWL;S c6Š=ERMDS6cAŠ=ES<MEWcg A c6ŠMGO6cCEO ;_EfI`C_=6;T;_-;GT;+O6E89W7g O *_=6 b-*T;ÂŻÂą-SgIaC*_=;7; Another area not to be overlooked even though it may not serve its full purpose as its companion, the indoor area. Because outdoor zone significantly reflects the style and sophistication of the hotel that can make or break the positive impressions passersby may have of it. The emphasis is to design lighting to miraculously transform the hotel into a dreamlike landmark to entice travelers and tourists to come and stay. We would recommend Philips LED light bulb as the ideal lighting solution taking into account its superior qualities: provide millions of light hues where you can dictate the light character and color, energy saving, dimmable, the bulb does not heat up as fast even though after prolonged use e.g. in parking lots where ĂŚĂąïâÎòÌïâ𯹏´ÊÌäüù

MGO6cAAGV=LĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x2030;Ă&#x17D;­­GU`L*.OGA cCEO;>O;'GTD_IVE$$S<_.T;TÂŤL=T

Ă&#x152;äüèüÏïĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x2030;Ă&#x17D;­­âÍÎĂłĂ?ĂŽĂŠïÍâðãèÍó¨ãüòüêãÍââ Ă?ÎåèĂ?Ă´ĂĽĂŞĂŁĂ°ĂŤĂŞĂĄïùüðĂ?Ă&#x17E;èåâÍÎĂŻĂ?ùêĂ?Ă?ĂŞĂ ĂŻĂŹĂ?Ă?ĂŽĂĄĂ?

&?M!=LD&?L52@ (:&Wellness zone

 @Y;h 9W<g EV_I5;W'h IEOO$`<<`L*9Wcg 69*hS 'ITCE[L $X >O;'GTD `GR7O<a+9D$TEb-*T;6IDER6S<'ITCLIT*9Wg_MCTRLC$S< `7GR=ER_B9$V+$EEC_-;MO*_.T;TÂŤ;I6L=T¡'IEOO$ `<<`L*9WgCO<'ITCE[LX$>O;'GTD_=;@V_JKMO*A7_;7 : 'IE_;;`L*9WgLIT*_Mf;-S66[LROT6CWO;TCSD`GRDS*_@VgC 'ITC=GO6BSDbM>b[ -<EV$TEa.G[-;gS 9W7g O<L;O*c6ODT*6W7O* D$bMMGO6cAAGV=LĂ&#x2030;Ă&#x201A;Ă 9WgCW_9'a;aGDWL[*'Z5LC<S7V'E< A*$-Sg;_@WD<9WgLU'SÂ&#x2030;6Wc.;DS*G*7SIODT*DVg*$S<9Z$+Z6 9Z$7U`M;*$TEb-*T; The lighting in this area should focus on giving an air of relaxation yet should correspond well with specific room function such that Ă?Ă?ùêĂ?Ă?ĂŞĂ ĂŻĂŹĂ?Ă°ĂŽĂĄĂ?Ă°ĂŠĂĄĂŞĂ°ĂŽĂŤĂŤĂŠĂŻ : require extra soft lighting to heighten relaxation Ă&#x201A;ĂĽĂ°ĂŞĂĄĂŻĂŻĂŽĂŤĂŤĂŠĂŻ : bright light for clarity and safety, giving off a sense of hygiene. For both type of rooms, we recommend Philips LED light bulb. Combining the best in class technology and multi-function purpose, most importantly the design can easily adorn any location any space for any particular function.

AGV=LĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x201A;èÍÍà èüãäð>[CT@S$=GO6BSD cCMG*9T*6ID`L*LO*= TDLSÂ&#x2030;GS$K59Wg-S6_+;

Ă&#x152;äüèüÏïĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x201A;èÍÍà èüãäðªĂ&#x201A;ĂŤĂŽãùåïðïĂŻĂ?âåðþ¨äåèÏãùüàåþÍùÎ ãùåïðïĂŻĂŤðäåþóÍêĂ°èÍïåðäåüÎĂłĂ?ĂľóüðäĂŻĂ°ĂŽĂŤĂŞĂŁ âèÍÍàèüãäðĂ ĂĽĂŽĂĄĂ&#x;Ă°ĂĽĂŞĂŁĂ?Ă°ðäåäÍðåèĂŻĂĽĂŁĂŞ

AGV=LĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x152;½Ă&#x17D;¯´_LEVCcG97Vh*6Wc.; bMLI;DTC'gULIDCWCV7VcCGX$GS<

Ă&#x152;äüèüÏïĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă?ĂŽ¯´¨åêäĂ?ĂŞĂ&#x;ĂĄêüãäððüÊåĂĽĂŞðäåĂŁĂ?Îà åê¨ Ă?ààüêãêåóàüÊåêïüÍêïðÍÍùðàÍÍÎï

LO<8TC%OC[G_@VgC_7VC9WgJ[;D%OC[G>[<EVaB'AGV=La9EÂŞÂŹÂŽŽ²´´¹¹¹7OÂľMEYOóóóªèüãäðüêãªÏäüèüÏïªĂ&#x;ͪðä More tips and information on LED light bulb, contact Philips customer care line at 02 268 8555 ext. 9 or visit www.lighting.philips.co.th

'Ä&#x20AC;-<#2Ä?9F-A9L!E22/Ä&#x2030;:-M; 3!@! @+ <F+E+)+@Ä&#x2030;

Philips presents intelligent lighting solution for hotel businesses   

cA7$`7*AGV=LĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;¿ÍèÍÎĂ&#x2021;ĂĽĂŞĂĄĂ°ĂĽĂ&#x;ĂŻ ;IS7$EECcA7$`7*LZ6GhU_;ECV7`L*LW LIDLC+EV*;S<GT;_,6LWCWMGT$MGTD EZ;bM_GYO$G*7SI9Sh*b-$S<*T;BTDb; `GRBTD;O$

  

a'CcAAGV=LĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x201A;èÍÍà èüãäð a'CcA_O;$=ERL*'=ERLV9:VBT@L[* _MCTRLUMES<b-LO*= TDLSÂ&#x2030;Â&#x2030;T57T*e MEYOGT;+O6E8 Philips LED Floodlight fixture. Multipurpose, high efficiency, perfect for spot lighting signs or parking space.

   

MGO6cAAGV=LĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă&#x152;½Ă&#x17D;¯´ %;T6Ž´IS77b-96`9;MGO6 PTaG_+;Ž­­IS77=ERMDS6cAL[*_MCTR $S<$TELO*òíÊÌäüù7;cCL[*_@ETRCW GU`L*7E*@GS*LIT*`E*_M;YOb'E Ă?ĂĽĂŚĂŠĂŚĂ­Ă°Ă&#x2030;Ă&#x201A;Ă Ă?žĂ?°¾ÊÌäüùĂ&#x;òÊĂ&#x;Ž´Ă&#x201D;Ă&#x17E;ùù ùüĂ&#x17E;ùà Ă&#x17E;ĂŤïâíÊĂ&#x17E;à⎭­Ă&#x201D;Ă&#x17E;ùùĂĽĂ&#x17E;ÊÏäâÍ light bulb, high energy efficiency, suitable for uplight high trees with its straight beam angle and strong crisps intensity.

   

MGO6cAAGV=LĂ&#x2C6;Ă Ă&#x20AC;Ă?ĂąĂ&#x17E;ĂĄ %;T6¯­IS77b-96`9;MGO6 AG[OO_EL_.;7°³IS77-ID=ERMDS6 cA9Sh*ER<<CT$$IT²­¢=ETJ+T$ LTE=EO9OTDZ$TEb-*T;DTI;T; CT$$ITMGO6AG[OO_EL_.;7_6VC 8X*Âą_9T Philips LED Tube light bulb 20 Watt that can replace 36 Watt fluorescent ÊÌäüùĂ&#x;òÊĂ&#x;ŠĂ°Ă&#x17E;óâòíùϲ­¢âÍâïä܊ êâïà òïÜãïââŠÂąùÌêâðÊÏÍäâïÊÌãâ replacement to fluorescent light bulb.

 

Philips LED ColorKinetics decorative lighting system, high performance with advanced technology offering full spectrum of colors. Select from wide range of systems to accommodate your indoor and outdoor use.

 OV9:V@G%O*`L*LIT*L*>GODT*CT$$S<'ITCE[L $X %O*`%$ >[CT@S$DVg*b;DZ'Ă&#x201C;ĂŤĂŽĂ ĂŻÍâĂ&#x2030;Íùðä`'';_'T<O$7Oe$S; %TI$f`@E_EfI@EXg<6S*;Sh;LUMES<;S$:ZE$V+aE*`EC+X*cC'IE CO*%TC_EYgO*`L*LIT*_=;OS;%T6;R'ES<Ă&#x2030;ĂŽÂŞžÎüãäðåïð%O %W6_L;b7bMÂ&#x2030;eM;TeITG*9Z;$S<ORcEc67Sh*CT$CTDcC 'IE_%WDC$S<_EYOg *`L*LIT*ODT;X$ITORcE$fc6DWMg O cM;$fc6 CS;$f_MCYO;e$S;%O-WDh Uh $S;7E*;WÂ?h 'Z5BT@%O*OZ=$E5`L* LIT*`7GREZ;`7GRDWgMOcC_MCYO;$S;;R'ES<DS*c*$f'IE _GYO$`<E;6ER6S<>[; U9W_g -YOg 8YOc6_@ETR;O$+T$+RL<TDb+ LID$IT=GO6BSD$ITDS*'ZC'T$IT9Sh*ERDRLSh;`GRERDR DTIÂŞ`GI@<$S;bMC,<S<M;T'ES< Lighting can have great impact on the impressions of guests, this becomes even more essential when word of mouth travels extremely fast in the digital age. Tourism and travel businesses should not and must not overlook the importance of lighting. Mr. Brightest wants to emphasize in bold that lighting choice does deserve your investment. The payoff is of immense value. But not all lighting solutions are created equal therefore it is important to select a leading brand that you can trust. So you can be stylish and safety conscious, plus itâ&#x20AC;&#x2122;s even more economical short term, and in the longer runâ&#x20AC;Ś arenâ&#x20AC;&#x2122;t these what we all look for?â&#x20AC;Ś till we meet again.


งาน TRAFS 2014

ขยายพื้นที่เพิ่ม 40% รองรับตลาดโต นาย กวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เตรียมจัดงาน TRAFS 2014 หรือ Thailand Retail, Food & Hospitality Services ในปีนี้ ที่จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24–27 กรกฎาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 102-103 โดยในปีนี้ได้ขยายพื้นที่เพิ่ม 40% เพื่อรองรับความต้องการของผู้แสดงทั้งรายเก่าและใหม่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ต้องการจะขยายตลาดให้กับธุรกิจของตัวเอง โดยในปีนี้มี ผู้ประกอบการตอบรับเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเมื่อเที่ยบกับปีที่ผ่านๆ มา งาน TRAFS 2014 ได้จดั พร้อมงาน TFBO 2014 (Thailand Franchise & Business Opportunities 2014) งานแสดงแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 10 ซึ่งถือเป็นโอกาสดีส�ำหรับผู้ประกอบการที่จะเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าไปยัง ลูกค้ากลุ่มแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม

P_22_AD_TRAFS_1-3.pdf 1 20-Jan-14 10:59:31

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ำกัด 02-861-4013 หรือ info@kavinintertrade.co.th

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

22 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY - MARCH 2014 P_22_TRAFS.indd 22

30-Jan-14 13:41:41


“ดวงตา” แอบซอนความนัย “ ”” 

“ตา” อวัยวะที่สําคัญ ชวยใหมนุษยเรามองเห็นความสวยงามในโลกใบนี้ เปนอวัยวะที่ประกอบในใบหนาแลวจะทําใหคุณดู สวย หลอขึ้น ดังนั้น จึงไมควรมองขามหลายอาการ ทั้ง คัน เคือง แสบ ปวด บวม ของตา ลวนมีสาเหตุและวิธีแกไข ยิ่งชวงนี้เชื่อวากระแสสมารทโฟน ยิ่งทําใหตาคูสวยของคุณทํางานหนักขึ้นจากการเลนไลนหรืออื่นๆ บนสมารทโฟน Thai Hotels & Travel ฉบับนี้ มี 4 ขอแนะนําดีๆ สําหรับอาการที่เกิดกับดวงตาคูสวยแบบงายๆ

รูสาเหตุของอาการตางๆ เหลานี้แลว ลองมาสังเกตตัวเองวา มีอาการ ดังกลาวบางหรือเปลา และเมื่อเกิดอาการขึ้นหวังวาเกร็ดความรูครั้ง นี้จะชวยบรรเทาอาการที่เกิดกับดวงตาคูสวยใหมีแววตาสดใสมองโลก สวยๆ ไดอีกยาวนาน

see medical specialist and eat more salmon fish, walnut and soybean because such foods contain Omega-3 which can prevent the symptom to occur.

2. ปญหา : จุดในมานตา ไมควรนอนใจ เพราะอาจจะบงบอกวา

ตอนนีร้ า งกายของคุณกําลังมีอาการอักเสบทีอ่ วัยวะสวนใดสวนหนึง่ อยูก็ได วิธีแกไข ควรรีบไปพบแพทยเฉพาะทางดีกวา และรับประทาน ปลาแซลมอน ถั่ววอลนัท และผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองใหมากขึ้น เพราะในอาหารเหลานี้มีโอเมกา-3 ซึ่งสามารถชวยปองกันไดใน ระดับหนึ่ง

“Eye” is an important organ that allow human to see the beauty existing in this world and make human look more beautiful and handsome when they are composed on the face. Therefore, they shouldn’t be overlooked when various symptom occurred with the eye such as itchiness, irritation, eczema, pain which these symptoms have the causes and remedies. And during the era of smart phone trend now, this will really force your eyes to work hard from playing line or other applications on Smartphone, therefore this issue of Hotel & Travel would like to present 4 good tips to cure the symptoms incurred with those beautiful eyes as follows

and cause swelling or caused by food allergy or unbalance of salt inside human body or thyroid gland’s functional problem, therefore patient should notice their own food dining to check allergic symptom and stop eating junk food and delicatessen that contain a large amount of salt. If swelling comes with dry and itchy skin symptom, this may indicate the problem with thyroid gland which patient should immediately see the doctor. However, for an urgent swelling relieve, patient may use cotton sheet soaking with cold fresh milk and close on the eye for 5–10 minutes.

3. ปญหา : ตาบวม เกิดขึ้นเมื่อไขมันและนํ้ามารวมตัวกัน ทําให

1. Red Eye usually refers to injection and prominence of the

1. ปญหา : ตาแดง เกิดจากเสนเลือดแดงเสนเล็กๆ อักเสบหรือ

การคั่งของเลือด สาเหตุมาจากความออนลาจากการใชสายตามาก เกินไป รวมทั้งเรื่องของอาหารการกิน การขาดวิตามินบี และยังเปน สัญญาณบอกวาคุณกําลังมีภาวะความดันโลหิตสูงก็ได วิธีดูแล ลอง เพิ่มปริมาณวิตามินบีลงไปในอาหารดวยการทานผักใบเขียวใหมากขึ้น หรือจะทานอาหารเสริมรวมดวยก็ได หากตองทํางานกับคอมพิวเตอร พักสายตาบาง ดวยการละสายตาจากหนาจอทุกๆ 20 นาที อยางนอย สัก 2 นาที หรือ ใชยาหยอดตาสําหรับลดการอักเสบก็ได แตหากใน 2 วันไมหาย ควรไปพบแพทย

เกิดการบวมขึ้น หรือเกิดจากการแพอาหาร ความไมสมดุลของ เกลือในรางกาย ปญหาการทํางานของตอมไทรอยด จึงควรสังเกตุ การรับประทานอาหารของตัวเอง เพื่อดูอาการแพ และควรงด อาหารขยะและอาหารสําเร็จรูปซึ่งมีเกลือผสมอยูมาก แตถาอาการ บวมมาพรอมดวยอาการผิวแหงคัน อาจมีปญหาของตอมไทรอยด ควรรีบไปพบแพทย การลดอาการบวมแบบเรงดวน คือ นําแผนสําลี ชุบนมสดเย็นๆ ใหชุมแลวนํามาปดทับดวงตา ทิ้งไวสัก 5-10 นาที

4. ปญหา : คันตา อาจมาจากอาการแพ มลพิษรอบตัวและเยื่อบุ นัยนตาอักเสบ วิธีแกไข ใชยาหยอดตาสําหรับลดอาการแพและอักเสบ หรือจะใชวิธีดั้งเดิม คือ ใชแตงกวาเย็นๆ ฝานชิ้นบางๆ มาปดทับ ดวงตาก็ชวยไดดีทเี ดียว แตถา มีขตี้ าสีเหลืองๆ อาจติดเชือ้ แบคทีเรีย ตอง ใชยาปฏิชวี นะรักษา วิธเี รงใหอาการดีขนึ้ งายๆ คือ นําถุงชาเขียวอุน ๆ ประคบดวงตาไวสกั พัก

superficial blood vessels of the conjunctiva or sclera, which may be caused by the fatigue from using eyesight too much as well as deficiency of vitamin B and high blood pressure. The treatment for this symptom is to increase the amount of Vitamin B in food by eating more green leave vegetables or take supplementary food. In case working with computer all the times, patient should rest the eyes from computer for every 20 minutes at least for 2 minutes or use eyedropper to relieve inflammation. If the symptom still persists more than two days, please see a doctor.

2. Spot in the iris shouldn’t be overlooked because this may indicate that your body is having inflammation in any human organ. The patient with this symptom should immediately

3. Swollen eyes occurs when fat and water mix together

4. Itchy Eyes may derive from the allergic to pollution surrounding and allergic conjunctivitis. For the treatment of this symptom, patient should use eyedropper to reduce allergic and inflammation symptoms or use old school treatment by using cold sliced cucumbers to close on the eye to relieve the symptom. In case the eye wax turns into yellow color, the eye may be infected with bacteria which need to be treated with antibiotic. To easily relieve the symptom, patient may use warm green tea back to close on the eye for a while. Source: http://www.oishidrink.com/2011/ totallyjapanese/detail/game/3415

 

P_23_Health & Beauty.indd 23

31/1/2557 14:40:21


P24_AD_Zizzee.pdf 1 26-Nov-13 10:50:31

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ฟรี


Source: www.wastewatertreatments.wordpress.com

การจัดท�ำรายงานสรุปผลการท�ำงาน ของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย The Summary Report on Operating Result of Wastewater Treatment System

ตามที่สมาชิกของสมาคมได้รับหนังสือจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องให้สมาชิก บางท่านมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเป็นของตนเองต้องด�ำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท�ำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดท�ำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 เป็นหลักฐานไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องจัดท�ำ รายงานสรุปผลการท�ำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ ที่โรงแรมตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยต้องจัดส่งไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เรื่องนี้มีผลให้ท่านสมาชิกต้องท�ำตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ท่านสมาชิกบางท่านได้สอบถามมาว่าใครบ้างที่เข้าข่าย ต้องจัดท�ำรายงาน เรื่องนี้ทางกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งว่าได้ท�ำ ประชาสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้ว ต่อไปนี้จะเริ่มเข้มงวดในการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะด�ำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน ทุกราย จึงเรียนเตือนท่านทั้งหลายที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม กฎหมายดังนี้ ส�ำหรับสมาชิกที่มีห้องรวมกันทั้งหมดตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ท่าน คงถูกควบคุมไปแล้วตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2548 ผู้ที่จะเข้าข่ายต้อง จัดท�ำรายงานและส่งรายงานครั้งนี้ คือ โรงแรมที่มีห้องพักรวมกัน ตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง มาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากอาคารประเภทนี้ต้องมีค่าดัง ต่อไปนี้ 1. ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9 2. บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 4. ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 5. สารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่ม ขึ้นจากปริมาณสารละลายในน�ำ้ ใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ต่อลิตร 6. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่อลิตร 7. น�้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 8. ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร

ส�ำหรับโทษของการไม่ส่งรายงาน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ จึงหวังว่าท่านที่เข้าข่าย ต้องด�ำเนินการดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยด่วนด้วย เพราะขณะนี้ได้เริ่มเข้มงวดแล้วและมีผู้ถูกปรับแล้วด้วย ส�ำหรับท่านที่ยังมีข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติ สามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองน�ำ้ เสียชุมชน ส�ำนักจัดการคุณภาพน�ำ้ กรม ควบคุมมลพิษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 2210-13 According to THA’s members has received the letters from Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment regarding the daily statistic and data collection of system operation or devices and tools for some THA’s member who has their own wastewater treatment system and making the journal based on TS 1 form as the proof evidence no less than 2 years as well as the summary report on system operation or devices and tools based on TS 2 form to submit to local officer where hotel is located at least once a month and the date of submission must be within 15 days window of the next month, this issue was effective since 2 August 2012. However, some THA’s member has made inquiry on which hotel is required to make these reports. In addition, Pollution Control Department has already propagated this issue for some period of time, and now it will strictly be enforced which every violator must go to the lawsuit. Thus, this is the warning for everyone to strictly follow the law as follows:

For those THA’s members with total rooms from 200 and more, you should have already been controlled since the end of 2005, but this issue will apply to those THA’s members with total rooms from 60 but less than 200 only. The Control Standard for Drainage from This Type of Building Must Contain such Values as follows 1. PH value is between 5 – 9. 2. BOD value must not exceed 30 milligram per liter. 3. Suspended Solids must not exceed 40 milligram per liter. 4. Sulfide must not exceed 1.0 milligram per liter. 5. Total Dissolved Solids must contain additional value from the amount of solution in water for normal use not exceeding 500 milligram per liter. 6. Settleable Solids must not exceed 0.5 milligram per liter. 7. Fat Oil and Grease must not exceed 20 milligram per liter. 8. TKN must not exceed 35 milligram per liter. For the penalties of no report submission, violator is subject to imprisonment not exceeding 1 year or fine not exceeding one hundred thousand baht or both. For more information and inquiry, please contact Community Wastewater Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department Tel. 0 2298 2210 – 13. FEBRUARY - MARCH 2014 | THAI HOTELS & TRAVEL 25

P_25_Law&Tax.indd 25

03-Feb-14 17:08:17


user will not be able to open any application. Even in present all mobile phone service providers have upgraded their network to 3G with higher internet speed, the problem of internet speed within tourism spots is still existed and not to mention the blind spot signal and areas with unapproached signal.

เตรียมการ…

ก่อนตั้งจุดบริการ Hotspot Make Arrangement before Setup Hotspot

อุปกรณ์สอื่ สารพกพาดูจะเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีข่ าดไม่ได้โดยเฉพาะในจุดท่องเทีย่ วส�ำคัญๆ ทีค่ ลาคล�ำ่ ไปด้วยฝูงชน เพราะนอกจากจะช่วยใน การติดต่อสือ่ สารกันแล้วสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตยังถูกน�ำมาใช้ในการท่องอินเทอร์เน็ต เพือ่ เข้าสูโ่ ลกของโซเชียลเน็ตเวิรก์ ไม่วา่ จะเป็นการ ใช้บริการ Facebook Instagram Twitter Foursquare Tumblr InstaWeather และอืน่ ๆ อีกมากมายแล้ว บริการเหล่านีล้ ว้ นต้องใช้ ความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตหรือแบนด์วดิ ท์ (Bandwidth) เป็นปริมาณมาก ยังไม่นบั รวมกับผูใ้ ช้งานแล็ปท็อปทีต่ อ่ เชือ่ ม อินเทอร์เน็ตผ่านแอร์การ์ดซึง่ ในบริการเดียวกันนัน้ แล็ปท็อปจะใช้ปริมาณแบนด์วดิ ท์มากกว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพอสมควร Hotspot ทางเลือกมาแรงในยุคดิจิตอล เห็นได้ชดั เจนว่ามีอปุ กรณ์หลายอย่างทีส่ ามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต และแย่งกันใช้แบนด์วดิ ท์ และหากเป็นช่วงเทศกาลปริมาณการใช้งาน ยิง่ เพิม่ เป็นทวีคณ ู ท�ำให้การส่งถ่ายข้อมูลของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือ เกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า ดาวน์โหลด/อัพโหลดข้อมูลช้า เล่นแอพ โซเชียลเน็ตเวิรก์ ช้า และทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ก็คอื เปิดใช้งานไม่ได้เลยแม้ปจั จุบนั ผู้ ให้บริการจะอัพเกรดเครือข่ายเป็น 3G ที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตมาก ขึ้น แต่ปญ ั หาเรือ่ งความเร็วอินเทอร์เน็ตในจุดท่องเทีย่ วก็ยงั คงเป็น ปัญหาอยู่ ไม่นบั รวมจุดอับสัญญาณและพืน้ ทีท่ สี่ ญ ั ญาณส่งไปไม่ถงึ จุดบริการ Wi-Fi หรือ Hotspot จึงเป็นทางเลือกทีพ่ งึ่ พาได้ เนือ่ งจาก มีความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลสูงกว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ตมี เสถียรภาพมากกว่าเมือ่ เทียบกับบริการโมบายอินเทอร์เน็ตของผูใ้ ห้ บริการ อีกทัง้ เจ้าของ Hotspot ยังสามารถควบคุมและจัดการปริมาณ แบนด์วดิ ท์ได้ดว้ ยตนเอง ข่าวดีกค็ อื บุคคลทัว่ ไปสามารถสร้างจุด บริการ Hotspot ขึน้ ได้เองโดยไม่จำ� เป็นต้องขออนุญาตก่อนซึง่ จากนี้ ต่อไป Hotspot จะได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการด้านการ ท่องเทีย่ วในทุกระดับอย่างแน่นอน

- ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีม่ ชี า่ งเทคนิคหรือเจ้าหน้าทีด่ า้ นไอที ควรเน้น ให้มกี ารฝึกอบรมหรือหาความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลและซ่อมบ�ำรุงระบบ Hotspot อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ควรทีจ่ ะสามารถสือ่ สารพูดคุยกับทีมเทคนิคของ Outsource ทีม่ าติดตัง้ ให้เข้าใจได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีร่ ะบบ Hotspot มีปญ ั หาและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน - ระบบ Hotspot ทีด่ ี นอกจากอินเทอร์เน็ตทีใ่ ห้บริการจะต้องมีความเร็ว สูงและให้บริการกับลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึงแล้ว สิง่ ส�ำคัญอีกประการทีจ่ ะช่วย ให้ผปู้ ระกอบการมัน่ ใจมากยิง่ ขึน้ นัน้ ก็คอื 3A Protocol อันได้แก่ Authentication กระบวนการตรวจสอบตัวตนของผูใ้ ช้งานหรือลูกค้าซึง่ ก็ มีหลายวิธโี ดยมากเป็นการ Authentication ด้วยการใช้ Username และ Password Authorization การก�ำหนดสิทธิใ์ นการเข้าถึงบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต การจ�ำกัดบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบางบริการนัน้ อาจจะท�ำลูกค้าหรือผูใ้ ช้ งานหงุดหงิดไปบ้าง แต่หากแลกกับความปลอดภัยแล้วก็ยอ่ มถือว่าคุม้ ค่ามาก

แนวทางการเตรียมการตั้งจุดบริการ Wi-Fi (Hotspot) ของ ผู้ประกอบการ

Accounting การเก็บบันทึกการเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ตา่ งๆ ส่วนนี้ เป็นการจัดเก็บข้อมูลทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้ลงลึกหรือล�ำ้ เส้นความเป็นส่วนตัวของผู้ ใช้ แต่เป็นการเก็บข้อมูลตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิด เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ทีผ่ ปู้ ระกอบการพึงปฏิบตั ิ

ส�ำหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยทีม่ ลี กู ค้าหรือผูใ้ ช้บริการไม่มากนัก การ ตัง้ จุดบริการ Hotspot นัน้ อาจไม่ได้มคี วามยุง่ ยากซับซ้อนใดๆ เมือ่ เทียบกับผูป้ ระกอบการระดับกลางขึน้ ไปทีต่ อ้ งใส่ใจในรายละเอียดใน เรื่องนี้ให้มาก เพราะหากมีการวางแผนที่ดี Hotspot ที่ตั้งขึ้นก็จะ สามารถรองรับผูใ้ ช้งานจ�ำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ โดยทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการควรค�ำนึงถึงสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ในปัจจุบนั ความนิยมในการเดินทางท่องเทีย่ วและการแชร์ชว่ งเวลาแห่ง ความสุขผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิรก์ ก�ำลังเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ รวมทัง้ การ พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นอุปกรณ์ Wi-Fi ทีใ่ นอนาคตจะต้องมีความเร็วสูงขึน้ ไปอีกดังนัน้ การเตรียมตัวในการให้บริการ Hotspot เพือ่ รองรับผูใ้ ช้บริการ ได้มากยิง่ ขึน้ ไว้ตงั้ แต่เนิน่ ๆ จึงเป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วกับการ ท่องเทีย่ วทุกท่านไม่ควรมองข้าม

- ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตทีใ่ ช้อยู่ เนือ่ งจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Point) มีหน้าทีอ่ ย่างเดียว คือ กระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ต้นน�ำ้ ทีแ่ ท้จริงมาจากอินเทอร์เน็ตแบบสาย ไม่วา่ จะเป็น ADSL Leased Line หรือ Fiber Optic ดังนัน้ การเลือกสรร ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญล�ำดับแรกทีผ่ ปู้ ระกอบการควรพิจารณาไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของ ความเร็วอินเทอร์เน็ตเสถียรภาพในการใช้งาน (สัญญาณไม่หลุดบ่อย) มีหน่วยงานสนับสนุนหรือทีมเทคนิคคอยให้บริการเมือ่ เกิดปัญหาแบบ เร่งด่วนและราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

Handheld communication devices seem to be necessary particularly in major tourism spots that are so crowned because besides using them for communication, smartphones and tablets are used to surf internet to get the pass to the world of social network applications including Facebook, Instagram, Twitter, Foursquare, Tumblr, InstaWeather, etc. All these services require Hi-speed internet or a large amount of bandwidthsfor transmitting data, the same applied to Laptop users connecting to internet via aircard which on such applications, Laptop will consume more amount of bandwidths than smartphone and laptop.

- การคัดเลือกทีมงานติดตัง้ ระบบ Hotspot ส�ำหรับผูป้ ระกอบการระดับ กลางขึน้ ไปหากไม่มชี า่ งเทคนิคทีม่ ปี ระสบการณ์กค็ วรทีจ่ ะต้องจ้างทีมงาน ผูม้ คี วามช�ำนาญการจากภายนอก (Outsource) เข้ามาช่วยในการติดตัง้ ซึง่ ในการคัดเลือก Outsource นัน้ ก็จะต้องมีการเปรียบเทียบหลายๆ แห่งทัง้ ในเรือ่ งของราคา จ�ำนวนจุดบริการ Hotspot คุณภาพของ อุปกรณ์ทจี่ ะได้รบั บริการหลังติดตัง้ งานวางระบบต้องสะอาดเรียบร้อย ไม่ทำ� ให้สงิ่ ปลูกสร้างเสียหายและทีส่ ำ� คัญคือต้องไม่ลมื ดู Profiles ของทีม งานเหล่านัน้ ว่าเคยให้บริการติดตัง้ กับบริษทั หรือองค์กรใดมาบ้าง รวมไป ถึงค้นหาข้อมูล Feedback เพือ่ ฟังเสียงจากลูกค้าอีกด้วย

Hotspot; a Popular Choice in Digital Era Generally, there are so many devices that can connect to internet and take away bandwidth and during festivals, the amount of data consuming will be doubled up or more which cause the problems for data transmitting of mobile phone service provider. Such problems will slow down internet speed, data download/ upload time, social network application and the worst case is

Therefore, Wi-Fi spot or Hotspot is another alternative that we can count on now since its data transmission speed is higher and also internet speed has more consistency than mobile phone service provider. Besides, Hotspot owners can control and manage their own bandwidth. Good news is everyone can set up their own Hotspot service without granting permission which from now on it makes believe Hotspot will be so popular among tourism entrepreneurs in every level.

Steps to Install Wi-Fi Hotspot service of Entrepreneur For minor entrepreneurs with a few customers or users, the installation of Hotspot service may not be that complicated comparing to middle level entrepreneurs or higher that require paying much attention in detail because with good planning, Hotspot will be able to efficiently take up a large amount of users. Generally, entrepreneur should consider the factors as follows - Consider Internet Service Provider – since Wi-Fi Access point has only one duty is to disseminate internet signal which the genuine upstream comes from line feeding internet including ADSL Leased line or Fiber Optic. Therefore, consideration on Internet Service Provider (ISP) is the first important factor that entrepreneur should take into account including internet speed, signal consistency, supporting team to assist when the problem occurred and internet signal rental charge, etc. - Consideration of the Selection of Hotspot Setup Team – for entrepreneurs in the middle level or up, if there is no experienced technician to setup the system, at least they need to hire specialist outsource which before choosing any outsource, these comparisons must be made in term of cost, number of Hotspots, device quality, service providing after installation, installation orderliness without damaging the structure and more importantly entrepreneurs should not forget to check the profiles of outsource teams for their past works with companies or organizations as well as search for the feedback from other customers over internet. - For those entrepreneurs who have technicians or IT officers – they need to provide training or searching for knowledge about Hotspot system repair & maintenance. At least they should be able to communicate with outsource technical team that set up the system particularly when Hotspot system has problem and needs an urgent repair. - Good Hotspot System – besides providing high speed internet and good area coverage ranges, another important factor that will assure entrepreneurs is 3A Protocol as follows Authentication the process to check out identity of user or customer which there are so many methods, but usually will use Username and Password system. Authorization Limit the right to gain the access to services on internet. In fact, internet access limit may disappoint some customer or user, but for security reason, it would be worth it. Accounting recording of service or website accesses, this part is the general recording which doesn’t go down deep or cross the line of user privacy, but it is just the recording based on Computer Crimes Act B.E. 2550 that entrepreneurs must obey. In present, the popularity in travel and happiness sharing via social network is continually increased as well as technology development in Wi-Fi devices should have more advances and higher speeds in the future. Therefore, the preparation on Hotspot providing service to take up a large number of users ahead of time should not be overlooked by tourism entrepreneurs.

26 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY - MARCH 2014 P_26_IT&Mobile (

) (2 ).indd 26

31-Jan-14 15:47:27


P_27_AD_Neonet.pdf 1 21/01/2014 15:09:37

Mitel Solutions for the Hospitality Industry C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NEONET BANGKOK (N.N.B.) CO.,LTD No. 19/1-3 Reun-Rudee Building, 3rd Floor, Sukhumvit Soi 1, (Reun-Rudee), Sukhumvit rd. , Krongtuay Nua,Wattana, Bangkok 10110 E-mail: contact@neonetbangkok.com Facebook : www.facebook.com/neonetbangkok Tel. (+66) 2 6553921 Fax. (+66) 2 6553925


งานท่องไทย ท่องโลก #8 กวินฯ ประเดิมจัดงานท่องไทยท่องโลก ขนผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วกว่า 400 บูธ น�ำ เสนอแพ็คเกจหลากหลายเอาใจนักท่องเทีย่ วและผูท้ รี่ กั การเดินทางทัง้ ในและต่าง ประเทศ รับปิดเทอมใหญ่ซมั เมอร์ นายกวิน กิตติบญ ุ ญา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กวิน อินเตอร์เทรด จ�ำกัด เปิด เผยว่า บริษทั ได้กำ� หนดจัดงาน งานท่องไทย ท่องโลก ครัง้ ที่ 8 ในระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม ทีจ่ ะถึงนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2-3 มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมงาน กว่า 400 คูหา ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการทัง้ โรงแรม/ รีสอร์ท/ บริษทั ทัวร์ ทัง้ ในและต่างประเทศและจากทัว่ ทุกภาคของประเทศ บริการรถเช่า อุปกรณ์ การเดินทาง แคมปิง้ ด�ำน�ำ และอืน่ ๆ อีกมากมายมารวมทีง่ านนีง้ านเดียว เพือ่ เป็นการขานรับและสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่ ว อีกทัง้ งานนี้ ยังจัดช่วงต้นปีทงั้ นีเ้ พือ่ รองรับแผนการท่องเทีย่ วประจ�ำปี งานท่องไทย ท่องโลกมีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมจากทัว่ ประเทศ อาทิ Anantara, Laguna, ฟาวเท่นทรีรสี อร์ท, ไร่เลย์ววิ พ้อยท์รสี อร์ท, ผึง้ หลวง แคมป์กราวน์, พิงกัน ทราเวลแอนด์ทวั ร์, กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท, เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท, กรีนริเวอร์ ฮิลรีสอร์ท, PAPA MONKEY RESORT, ทราเวล เดสทิเนชัน่ , Smile Thailand Tour, ธุรกิจรถเช่า “บัดเจ็ท” ฯลฯ โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้ามาชมงานกว่า 200,000 คน ใน 4 วัน และคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 100 ล้านบาท “งานท่องไทย ท่องโลก ถือเป็นโอกาสดีสำ� หรับผูท้ เี่ ตรียมวางแผนจะท่องเทีย่ วทัง้ ใน และต่างประเทศช่วงซัมเมอร์ เพราะภายในงานผูแ้ สดงเตรียมแพ็คเกจราคาพิเศษ มากมายมาเอาใจผูเ้ ข้าชมงาน อาทิ ห้องพักโรงแรม/รีสอร์ท ราคาเริม่ ต้นเพียง 980 บาทเท่านัน้ ทัวร์ตา่ งประเทศในราคาประหยัด บริการรถเช่า รวมถึงอุปกรณ์เดินทาง ท่องเทีย่ วทีน่ ำ� มาจัดโปรโมชัน่ พิเศษลดสูงสุดถึง 60% นอกจากนีแ้ ล้วผูเ้ ข้าชมงานยัง จะได้รว่ มกิจกรรมภายในงานลุน้ รับของทีร่ ะลึกอีกด้วย” นายกวิน กล่าว นายกวิน กล่าวในตอนท้ายว่า งานท่องไทย ท่องโลกมีความพิเศษมากกว่างาน ท่องเทีย่ วอืน่ ๆ คือ ผูเ้ ข้าร่วมงานยังสามารถชมและเลือกซือ้ อุปกรณ์และวัตถุดบิ กาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม และเลือกซือ้ จักรยานจากผูแ้ สดงกว่า 350 บูธจากผูแ้ สดง กว่า 200 รายทีจ่ ดั พร้อมๆ กันในคราวเดียว ภายใต้ Concept งาน 5 in 1 อีกด้วย

P_9_AD_Coffee Travel_1-3.pdf 1 20-Jan-14 11:04:18

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ำกัด โทร. 02-861-4013 หรือinfo@kavinintertrade.co.th

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

28 THAI HOTELS & TRAVEL | FEBRUARY - MARCH 2014 P_28_Travel thai.indd 28

06-Feb-14 15:53:48


งานกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรี ม ปี ที่ 8 ขยายพื้ นที่ 30% รั บ ตลาดโต

กวิน อินเตอร์เทรดฯ เปิดศักราชปีมา้ เตรียมจัดงานกาแฟ เบเกอรี่ และ ไอศกรีมใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ปีที่ 8 ขนผูแ้ สดงกว่า 400 บูธ จัดหนัก โปรโมชัน่ ลดราคาแบบสุดๆ เฉพาะในงาน อัดเต็มกิจกรรมมากมายเอาใจคน ช็อปและผูท้ ตี่ อ้ งการเป็นเจ้าของธุรกิจและมองหาอุปกรณ์ใหม่จากทุกมุมโลก

P_29_AD_Coffee_1-3.pdf 1 20-Jan-14 15:10:55

งานแสดงกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแสดง อาทิ OK-Espresso, กาแฟชาวดอย, Ninty-Four- Coffee, K2, Peaberry, Bluekoff, Espressoman, Billion Coffee, Heritage, i-cream Sulution, เอ็น แอล ค๊อฟฟี่, Siam Baker Supply, Triple-Aplus, Sweethut, icream Click, Sumii, นายกวิน กิตติบญ ุ ญา กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั กวิน อินเตอร์เทรด จ�ำกัด DRGM, Snowboy, GelaThai, KM Packaging, ล้านเค้ก, เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้เตรียมจัดงานแสดงกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ปีที่ 8 พัฒนาอินเตอร์คูล ฯลฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 200,000 คน ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคมนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 3-4 โดยในปีนี้ ภายใน 4 วัน ได้ขยายพืน้ ทีจ่ ดั การแสดงอีก 30% จาก 5,000 ตรม. เป็น 6,500 ตรม. โดย มีผแู้ สดงกว่า 110 บริษทั ขนอุปกรณ์และวัตถุดบิ จากทุกมุมของโลกมาน�ำ “นอกจากสินค้าที่น�ำมาแสดงแล้ว ผู้เข้าชมงานยังสามารถเข้าร่วม เสนอให้กบั เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม เดิมและผูส้ นใจทีจ่ ะ ชมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขัน บาริสต้า ชิงแชมป์ เริม่ ต้นธุรกิจรายใหม่ สามารถเลือกซือ้ สินค้าทัง้ หมดในคราวเดียว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบาริสต้าไทย เพื่อคัดตัวแทนไปชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอิตาลี การแข่งขันแต่งหน้าเค้กชิงเงินรางวัลร่วมกับสมาคม นายกวิน กล่าวว่า ผูแ้ สดงกว่า 110 บริษทั ได้เตรียมโปรโมชัน่ ทีส่ ดุ แห่งปี เบเกอรี่ไทยนอกจากนี้ยังมี Workshop สอนท�ำอาหารและเบเกอรี่ โดย อาทิ ส่วนลดสูงถึง 60% พร้อมกับการช�ำระผ่านบัตรเครดิต ผ่อน 0% นาน เชฟเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงจากโรงแรม 5 ดาว การสอนท�ำไอศกรีมเจลาโต้ ถึง 6 เดือน เพือ่ รองรับผูซ้ อื้ จากทัว่ ประเทศกว่า 40,000 คน ทีต่ อ้ งการมอง โดยเชฟจากอิตาลี เป็นต้น” นายกวิน กล่าว หาอุปกรณ์ใหม่ลา่ สุดจากทัว่ โลก โดยสินค้าทีจ่ ะน�ำมาแสดงและจ�ำหน่ายบน พืน้ ทีก่ ว่า 400 คูหาประกอบด้วย อุปกรณ์ในการเปิดร้านกาแฟ (เครือ่ งชง นายกวิน ยังกล่าวเพิม่ เติมว่า งานแสดง กาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม จัด เครือ่ งบด เมล็ดกาแฟ น�ำ้ เชือ่ ม) เบเกอรี่ (อาทิ เครือ่ งนวดแป้ง เตาอบ แป้ง พร้อมกับงานแฟรนไชส์ งานท่องไทย ท่องโลกครัง้ ที่ 8 และ งานแสดง ชีส วัตถุดบิ แต่งหน้าเค้ก) ไอศกรีม (อาทิ เครือ่ งท�ำเจลาโต้ ผงท�ำไอศกรีม จักรยาน ปี 2 จึงเป็นโอกาสดีทสี่ ามารถชมงาน 5 งานแสดงใหญ่ในเวลา ชีส) รวมไปถึงเครือ่ งท�ำน�ำ้ แข็ง ตูเ้ ย็น/ตูแ้ ช่ และตูโ้ ชว์เค้กอีกด้วย และสถานทีเ่ ดียวกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-861-4013 หรือ www.thailandcoffee.net, www.thailandbakery.net

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FEBRUARY - MARCH 2014 | THAI HOTELS & TRAVEL 29

P_29_TH-Coffee.indd 29

05-Feb-14 16:18:43


AD_Amass.pdf 1 29-Nov-13 11:32:23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


AD_Palvision_Inside Back Cover.pdf 1 16-Jan-14 10:29:22

INTERACTIVE TV / IPTV Transforming existing TV sets into powerful entertainment,information and communication hubs, PalTV is a next generation Android-based Interactive TV solution designed to enhance guest satisfaction, increase staff productivity, drive revenue targets and reduce operational

A One-Stop Shop providing an entire spectrum of Hospitality Solutions

expenses. With mobile-to-TV wireless streaming and other advanced features, PalTV is the most cutting-edge yet cost-effective Interactive TV solution in the market

MOBILE APPLICATIONS An extension of our IPTV solution, PalMobile replicates all of the features of our PalTV Interactive TV system on mobile and tablet platforms, providing guests with the unique ability to stay-in-touch while being On-the-Go.

BROADBAND C

M

Y

CM

MY

A next generation Internet Access solution, HNS-X is an advanced, feature-rich solution specifically tailored for Hoteliers seeking to provide cutting-edge wired and wireless IP network solutions to their guests. HNS-X is a true “plug & play” solution that is pre-integrated

CY

CMY

K

with all the necessary functions required in the hospitality segment including guest management, PMS integration and internet billing features.

3D VIRTUAL HOTEL 3D Virtual Hotel allows future guests to immerse themselves and use interactive tools to “walk-through” a 3D simulation of Hotels from any computer or portable device from anywhere in the world. 3D Virtual Hotel will dramatically increase the quality of any hotel’s online

The Palvision Advantage More to Gain - We make our solutions work for you, not the other way round. Our solutions deliver a better Guest experience and improve Hotel productivity, all of which work to your benefit More “WOW” in your business - With our state-of-the-art solutions, you can attract new customers and encourage frequent returns More Confidence - Our solutions empower some of the world’s leading brand management companies biggest Sheraton with 4,600 rooms (making us robust) and remote islandresort properties (making us reliable), giving you greater confidence that your investment is secure More Return in less time - Our solutions are affordable and are designed to help you recoup your investment in the shortest time possible

presentation and will increase direct channel bookings, providing Hoteliers with an enormous competitive advantage and let you stand out in a crowded marketplace

DIGITAL SIGNAGE PalSignage is a complete software suite offering real-time video/audio streaming and advertising services that enable Hoteliers to display promotional, entertainment and informative content on any number of TV screen in public areas.

About Us Collectively a Software Developer, Hardware Manufacturer, Infrastructure Deployment Specialist and Service Provider with 24/7 support capabilities, Palvision has established itself as the only company providing complete and customized end-to-end solutions from a single source – providing Hoteliers with the ability to reliably connect to their customers in the shortest time, and bringing unique and interactive experiences to such guests.

Palvision Corporation Pte Ltd, 400 Orchard Road, #21-05 Singapore 238875 info@palvision.com Tel 65+ 62356228 www.palvision.com Australia · Bahrain · Hong Kong · India · Indonesia · Kuwait · Macau · Malaysia · Maldives · Mauritius · New Zealand · Philippines · Qatar · Saudi Arabia · Seychelles · Singapore · Sri Lanka · Switzerland · Thailand · UAE · UK · USA


Ad_Comanchy [Converted].pdf 1 6/19/2013 2:25:35 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Thai Hotels & Travel Vol.4 No.24  
Thai Hotels & Travel Vol.4 No.24  

February - March 2014 Thailand official magazine for Hotel and Travel Business

Advertisement