__MAIN_TEXT__

Page 1

THAIL AND O FFIC IAL M AGAZ INE FO R HO TEL AND TR AV EL B USINESS

w w w . Th a iHote lB u s in e s s . c om | w w w . th a ih ote ls . org | Vol. 1 0 No. 5 8 | O c tobe r-Nov e m be r 2 0 1 9 | ISSN : 2 2 2 9-0 1 84

WHEN THE WORLD TREND INCLINES TOWARD

‘WELLNESS BUSINESS’

REGI ON AL

I N S ID E

Look Through Thai Potential to Invest on Hotels in Japan (Final Episode)

Penetrate into 3 Future Trends to Propel Hotel Business (Ep. 1)


H OT I SS U E

Vol.10 No.58 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (October - November 2019)

Thailand Official Magazine for Hotel and Travel Business

W H AT ’ S I N

P_001_TH&T_Cover Oct-Nov19_F.pdf

1

9/30/2562 BE

11:17 PM

THAIL AND O FFIC IAL M AGAZ INE FO R HO TEL AND TR AVEL B USINESS

w w w . Th a iHote lB u s in e s s . c om | w w w . th a ih ote ls . org | V ol. 1 0 No. 5 8 | O c tobe r-Nov e m be r 2 0 1 9 | ISSN : 2 2 2 9-0 1 84

เชื่อว่าผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่ง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และอีสาน ต่างได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์น�้าท่วมในช่วงที่ผ่าน แม้ไม่ใช่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะหลายพื้นที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทาง ไปท่องเที่ยวได้ในช่วงดังกล่าว

WHEN THE WORLD TREND INCLINES TOWARD

‘WELLNESS BUSINESS’

แต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ก็ยังเป็นฤดูกาลที่จะโกยเงินจากกระเป๋านักท่องเที่ยวตลอด 6 เดือนนับจากนี้ ผู้ประกอบการหลายแห่งเริ่มปรับตัวกับตลาดนักท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยน เข้าสู่ยุคสูงวัย และกลุ่มผู้รักสุขภาพ ที่ก�าลังเติบโตไปในทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง โรงแรมหลายแห่งเริ่มปรับตัวรองรับตลาดนี้ เพราะมีก�าลังซื้อสูง ซึ่งใน Thai HOTELS & Travel ฉบับนี้ เรามีข้อมูลและประสบการณ์ดี ๆ จากหลายผู้ประกอบการมาแชร์ ข้อมูลให้ได้รับทราบ ส่วนผู้ประกอบการท่านใด มองหาลู่ทางการลงทุน ก็มีแนะน�าไว้เช่นกัน อีกทั้ง เมืองรอง ที่น่าสนใจอย่าง ‘ปราจีนบุรี’ และยังอีกหลายคอลัมน์ที่เป็นข้อมูลดี ๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันฉบับหน้า ทางทีมงานจะสรรหาข้อมูลดี ๆ น�ามาฝากอีกเช่นกัน

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RE G IO N AL

I NS I D E

Look Through Thai Potential to Invest on Hotels in Japan (Final Episode)

Penetrate into 3 Future Trends to Propel Hotel Business (Ep. 1)

Recently, many hotel entrepreneurs especially in the Northern and North Eastern Chapters have certainly gotten a deep impact from the flooding incident either directly or indirectly because tourists could not travel to several areas during such period.

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของนิตยสาร Thai Hotels & Travel ได้ที่... www.ThaiHotelBusiness.com Facebook.com/ThaiHotelandTravel

However, the final quarter of the year shall still be the season that gathers a large amount of money from tourists’ pockets throughout 6 months from now. Additionally, now several entrepreneurs have started to adjust themselves, in order to take up the tourist market that is making a transition toward the aging time, and group of health conscious people as both has continually gained significant growth. Therefore, several hotels have started to take up these markets because they have high purchasing power, which for this issue of Thai HOTELS & Travel, we shall share some resourceful information and good experiences from many entrepreneurs, while for those entrepreneurs seeking for investment opportunity, we provide some suggestion in this issue as well. Besides, this issue features an interesting secondary city of Thailand as ‘Prachinburi’, and many more columns with useful information, which hopefully, they shall more or less benefit our readers. See you again for the next issue with variety of good articles as usual.

P.1 4

When the World Trend Inclines Toward ‘Wellness Business’

CO N T E N TS 04

UPDATE

06

THA MOVEMENT

08

REGIONAL Look Through Thai Potential to Invest on Hotels in Japan (Final Episode)

20

INSIDE Penetrate into 3 Future Trends to Propel Hotel Business (Ep. 1)

22

TRAVEL TREND TODAY Good Wellness is Not for Sell Unless You Start Your Journey @ Prachinburi

25

LAW & TAX Law for Daily Life Granting Permission from Authority

26

IT & MOBILE Serverless; An Alternative for Corporation’s Website

28

IN THE KITCHEN Chef’s Table

Owner : Thai Hotels Association Tel : 0 2282 5277 Fax : 0 2282 5278 Website : www.ThaiHotels.org | Publisher : Green World Publication Co., Ltd. Tel : 0 2731 1191-4 Fax : 0 2769 8043 Website : www.GreenWorldMedia.co.th, www.ThaiHotelBusiness.com | Account Director : Phatsita Srisimarat | Team Manager (Advertising Sales) : Sukanya Buphato | Digital Operation Supervisor : Pissara Khuntrakoon | Chief Operating Officer : Phattranit Charoenpholjan | Event Marketing Manager : Rungthip Thisa | Marketing Executive : Kanittha Bin-Alee | Asst. Operation Manager : Thanticha Ketprasat | Art Director : Prin Prangpan | Graphic Designer : Chutikarn Kritdasaengsawang | Language Complier : Vatcharin Tavornwong | Printing : G.P. Cyberprint Co., Ltd. Tel : 0 2731 1150-60

C

M

Y

CM

MY

CY

บริษัท เอดีเอส โฮเทล ซอฟแวร

CMY

ผูเชี่ยวชาญในการจัดหาโซลูชั่นรวม สําหรับโรงแรมรีสอรทและเซอรวิสอพารทเมนท เอดีเอส โฮเทล ซอฟแวร ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับโรงแรม และเซอรวส ิ อพารทเมนททท ี่ าํ งานในโรงแรมระดับ 5 ดาวและไดรบ ั การพัฒนา โดยทีมงานทีม ่ ค ี วามสามารถและประสบการณ ในการทํางานโรงแรม เปนระบบ ทีค ่ รอบคลุมทีส ่ มบูรณแบบ และมีฟง  กชน ั่ ทีจ ่ าํ เปนทัง ้ หมดทีโ่ รงแรมตองการ บริการของเรา

• ระบบฟรอน • ระบบรานอาหาร • ระบบโทรศัพท • ระบบบัญชีแบบเต็มระบบ • ระบบการจองหองพักผานหนาเว็บไซต • ระบบการจองหองจัดเลี้ยง

Customer Service 24 Hr.

Key Card Interface

Front for Ipad

Passport & ID Card Reader

POS Ipad

General Ledger

POS Smart Phone

Account Receivable

บริษัท เอดีเอส โฮเทล ซอฟแวร จํากัด 288/339 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 TEL : 053 – 296230 FAX : 053 – 296231 LINE : ads4161 MOBILE : 063 – 7869009 , 086 – 6547808 E-MAIL : info@adshotelsoftware.com

THAI HOTELS & TRAVEL

2

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9

FACEBOOK

WEBSITE

K


U P D AT E

ททท. เอาใจ FIT สร้างสรรค์ Green A La Carte

ทีเส็บเร่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพไมซ์ ปั้นคนไมซ์ไทยสู่มาตรฐานโลก

TAT Indulges FIT with Green A La Carte

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่าย สินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดา� เนินโครงการ ‘Green A La Carte: เมนู ท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ’ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สินค้าและทางเลือก ในการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบ Green Tourism สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง รับผิดชอบ พร้อมทัง้ ปรับรูปแบบการน�าเสนอ ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น สอดคล้อง กับพฤติกรรมและรูปแบบการด�าเนินชีวิต โดยมุ่งเป้าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT: Free Individual Traveler) และ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “โครงการ ‘Green A La Carte: เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ’ น�าเสนอกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว สามารถเลือกเองได้ตามความชอบ ความสะดวก ตามความเหมาะสมของเวลา โดยเน้นกิจกรรมส�าหรับ นักท่องเที่ยวที่มีเวลาครึ่งวัน - 1 วัน หรือมีเวลามากกว่านั้น และผสมผสานกับแนวคิด 7 Greens (Green Heart, Green Logistics, Green Activity, Green Attraction, Green Community, Green Service และ Green Plus) เพือ่ แบ่งระดับความเข้มข้นของกิจกรรม นักท่องเทีย่ วจะได้รสสัมผัสของการออกไปลิม้ ลองประสบการณ์ความ สนุกจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย” นักท่องเที่ยวที่สนใจออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครกับเมนู ‘Green A La Carte : เมนูทอ่ งเทีย่ วสีเขียว เลือกเทีย่ วได้ตามใจคุณ’ สามารถค้นหาข้อมูลและรายละเอียด ได้ที่ https:7greens. tourismthailand.org/greenalacarte Ms. Thapanee Kiatpaiboon, Director in Tourism Product Division, Tourism Authority of Thailand (TAT) said that TAT carried on ‘Green A La Carte: Green Tourism Menu by Your Choice’ project, which is aimed to create products and travel options in the form of Green Tourism in accordance to the policy of TAT in the respect of Responsible Tourism, as well as fine tune of presentation form for easier approach to tourists based on their behaviors and lifestyles. Additionally, this project shall focus on foreign tourists who prefer traveling on their own, or called FIT: Free Individual Traveler, and Thai tourists who are interested in conservative tourism.

TCEB Rushes to Enhance MICE Vocational Standard and Develop Thai MICE Personnel Toward the World Class Standard

คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ได้รว่ มกับหน่วยงานภาคีจดั โครงการ พัฒนายกระดับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านไมซ์ยกแผง ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าจนถึงระดับบริหารจัดการงานไมซ์ด้วยมาตรฐานสากล รองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไมซ์ไทยทั้งในเวทีอาเซียนและระดับนานาชาติ โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีเส็บร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน) หรือ สคช. ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ และสนับสนุนให้มกี ารประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพือ่ ความ พร้อมของบุคคลากรด้านไมซ์ Mr. Jirut Isarangkul Na Ayudhaya, Director of Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB revealed that his agency joined hands with associate agencies to conduct MICE Practitioner Standard Enhancement and Development Project starting from electrical skill technician standard to MICE management personnel with international standard, in order to take up economic propulsion following Thailand 4.0 model, which shall position people as the co-developing center in order to enhance competitiveness of Thai Mice both in ASEAN and International stages. On the 8th August 2019, TCEB in-associated with Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization), or TPQT signed the collaboration on Personnel Capacity Development with Professional Qualification System and Personnel Performance Evaluation Promotion based on Professional Standard for MICE personnel readiness.

“Green A La Carte: Green Tourism Menu by Your Choice project is the presentation, which allows tourists to choose based on their preference, convenience and proper time period. This project shall emphasize on activities for those tourists who have time from half a day to one day, or even longer than that, and blend in with 7 Greens concept (Green Heart, Green Logistics, Green Activity, Green Attraction, Green Community, Green Service and Green Plus), in order to separate the level of activity intensity, which tourists shall sense and experience the joy from natural tourism activity diversity.” For those tourists who are interested to begin the journey to sense unique experience with ‘Green A La Carte: Green Tourism Menu by Your Choice’ menu, please seek for more detail at https:7greens.tourismthailand.org/greenalacarte

ส่งแพ็กเกจท่องเที่ยวลง E-Commerce Promote Traveling Package over E-Commerce

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานการแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ ‘ช้อปแอปเดียว เที่ยวทั่วไทย’ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ช้อปปี้ และคุณช�านาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมงานเฉลิมฉลองแคมเปญ Shopee 9.9 Super Shopping Day ด�าเนินโครงการ ‘ช้อปแอปเดียว เทีย่ วทัว่ ไทย’ ครัง้ แรกของมหกรรมการท่องเทีย่ วบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ เจาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วรุน่ ใหม่ ผูใ้ ช้บริการช้อปปีใ้ นประเทศ โดยเปิดตัวหน้าแคมเปญพิเศษบนแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ในชือ่ URL Link: www.shopee.co.th/tatmall เป็นช่องทางจ�าหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวครบวงจร และ ททท. ยังร่วมกับ Destination Management Company (DMC) ภายใต้การก�ากับดูแลของสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เพือ่ มอบบริการทีม่ คี ณ ุ ภาพแก่นกั ท่องเทีย่ ว โดย ททท. ได้จดั หาข้อมูลส่งเสริมการขายเพือ่ ประชาสัมพันธ์เส้นทาง ท่องเที่ยว 19 จังหวัด ครอบคลุม 5 ภูมิภาคของไทย เริ่มจ�าหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป Mr. Yutthasak Supasorn, Governor of Tourism Authority of Thailand (TAT) presided over the press conference to debut ‘Thailand Travel Application Campaign’, joined by Mr. Terrence Pang, Chief Operating Office (COO) of Shopee, and Mr. Chamnan Srisawad, President of Thai Federation of Provincial Tourist Association (TFOPTA). TAT joined hands with Shopee (Thailand) and TFOPTA to celebrate Shopee 9.9 Super Shopping Day campaign and carry on ‘Thailand Travel Application Campaign’. This was the first time to promote travel festival over E-Commerce platform in order to penetrate into the group of new gen tourists; Shopee users in Thailand. This special campaign was launched over Shopee platform under the URL Link: www.shopee.co.th/ tatmall, which was a comprehensive traveling package distribution channel, while TAT also joined hands with Destination Management Company (DMC) under the supervision of TFOPTA, in order to offer quality services to tourists as TAT provided sale promotion information to propagate traveling routes in 19 provinces across 5 regions of Thailand. Additionally, the traveling packages distribution shall begin from the 20th August 2019 onwards.

THAI HOTELS & TRAVEL

4

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


With over 30 years of long standing experience and commitment to highest quality, we are a leading supplier in the hospitality industry.

Our comprehensive in-house R&D facility assures world standards and constant innovation. An established vertical integrated manufacturing facility enables us to produce and deliver an expansive range of bedding, linen, fibre fill products and accessories. We also offer custom design services to personalize your products. Through an iconic brand representation of Sealy Posturepedic and Santas Home, we are nominated by five star luxury hotels, resorts, serviced residences and hospitals. In addition to that we are recognized as a hotel luxury standard for upscale hospitality sector.


THA MOVEMENT

อบรมเตรียมความพร้อมของการรับรองมาตรฐานที่พัก เพื่อการท่องเที่ยว

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี ครั้งที่ 59 The 59th Thai Travel Industry Tournament

Training Toward Tourism Accommodation Cetification

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้ก�าหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่าง 3 หน่วยงาน ครั้งที่ 59 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ณ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง และขอแสดงความยินดีกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้คว้าถ้วยรางวัลไปครอง On the 12th July 2019, Thai Hotels Association (THA) in-associated with Tourism Authority of Thailand (TAT) and the Association of Thai Travel Agents (ATTA) scheduled the Traditional Golf Championship among 3 agencies as called ‘The 59th Thai Travel Industry Tournament’, hosted by TAT this time and shall be held at The Royal Golf and Country Club Lad Krabang, and congratulation to TAT for winning the trophy.

Together is Power 2019

สมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย โดยคุณสิทธิพร หาญญานันท์, คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ และคุณบุณฑริก กุศลวิทย์ กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐาน โรงแรมไทย ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว, กฏหมายที่ เกีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม, การบริหารโรงแรมยุค 4.0 เมือ่ วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม วังยาว ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเทีย่ วภายในประเทศ กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการโรงแรม ห้องพัก ห้องประชุม และระบบความสะอาดของโรงแรม ให้ได้มาตรฐาน จัดโดยส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและจัดประชุมจังหวัดนครนายก จ�านวน 50 ราย วัตถุประสงค์ของการ บรรยายเพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมของการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภมู ิ นายกสมาคมโรงแรมไทยและคณะกรรมการ ผู้บริหาร ร่วมงาน Together is Power 2019 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ On the 20th August 2019, Ms. Supawan Tanomkieatipume, President of Thai Hotels Association (THA) and executive board of committees joined Together is Power 2019 event, held at Centara Grand @ Central World.

Thai Hotels Association (THA) and Thai Hotel Standard Foundation (THSF) represented by Sitthiporn Hanyanunt, Sampan Panpat and Budarik Kusolvitya, executive committees for THA and THSF were invited as guest speakers under the topics of tourism accommodation, hotel business related laws and hotel management in 4.0 Era between the 20th – the 22nd July 2019, held at Wang Yao Riverside Hotel Nakhonnayok, under domestic tourism market promotion project, standard elevating activities for hotel entrepreneurs, guest rooms, conference rooms and hotel’s hygenic system. This training was arranged by the Office of Tourism and Sports, Nakhonnayok, while the trianees were accommodation entrepreneurs and conference organizers within Nakhonnayok province in the total of 50 people. The objectives of this training were to raise awareness and get them ready for tourism accommodation standard certification.

TAGTHAi

ขอเชิญโรงแรมเข้าร่วม การขายห้องพักผ่าน Application ชื�อ "ทักทาย (TAGTHAi)"

สอบถามรายละเอียดเพิม � เติม ฝ�ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย 02-282-5277 ต่อ 132 - 133 THAI HOTELS & TRAVEL

สนใจเข้าร่วม TAGTHAi สแกน 6

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


THA MOVEMENT

THA เข้าพบปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา THA Meets with Permanent Secretary of Tourism and Sports

วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2562 คุ ณ ศุ ภ วรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร เข้าพบ คุณโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เพื่อแสดงความยินดีในต�าแหน่ง ใหม่และปรึกษาหารือเกีย่ วกับแผนงานต่าง ๆ ในอนาคต ณ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา On the 26th June 2019, Ms. Supawan Tanomkieatipume, President of Thai Hotels Association (THA) together with Executive Board of Committees met with Mr. Choti Trachu, Permanent Secretary of Tourism and Sports to congratulate to his new appointment and consult upon all related plans in the future, at Ministry of Tourism and Sports.

THA MEMBERSHIP U P D AT E ความคืบหน้าเกี่ยวกับฝ่ายสมาชิกภาพ ประจ�าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 / OCTOBER – NOVEMBER 2019 สมาชิกสามัญ / Ordinary Members..................................................................................................................... 780 แห่ง สมาชิกวิสามัญ / Extra-Ordinary Members.......................................................................................................... 57 แห่ง สมาชิกสมทบ / Associate Members...................................................................................................................... 88 แห่ง สมาชิกกิตติมศักดิ์ / Honorary Members............................................................................................................... 32 แห่ง

จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Arrange the Meeting of Executive Board of Committees and Monthy Meeting of Members, July 2019

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า สมาคมโรงแรม ไทยจัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/61-63 และประชุมสมาชิก ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2562 และขอขอบคุณท่านวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ 1. ‘The future of hospitality technology in hotel sector’ โดย Mr. Pieter Roux - MD, CiMSO Singapore 2. ‘การเข้าร่วมใน Application TAGTHAi’ โดยคุณชนินทร์ กุลกาญจนาธร - MD, AEC Enlist Co., Ltd. On the 24th July 2019 at The Berkeley Hotel Pratunam, Thai Hotels Association (THA) arranged the Meeting of Executive Board of Committees no. 15/18-20, and Monthly Meeting of Members, July 2019, special thank must go to the guest speakers under the following topics: 1. ‘The future of hospitality technology in hotel sector’ by Mr. Pieter Roux - MD, CiMSO Singapore 2. ‘Take Part in Application TAGTHAi’ by Mr. Chanin Kulkanjanathorn - MD, AEC Enlist Co., Ltd.

Food & Hotel Thailand 2019 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรม ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวงาน Food & Hotel Thailand 2019 ณ ห้องสุขุมวิท 6 โรงแรมแลนด์มาร์ค On the 13th August 2019, Ms. Supawan Tanomkieatipume, President of Thai Hotels Association (THA) joined the press conference for Food & Hotel Thailand 2019, held at Sukhumvit 6 Room, Landmark Hotel.

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 The 25th Thai International Travel Fair

รวม / Total...................................................................................................................................................................... 957 แห่ง

ขอต้อนรับสมาชิกสามัญใหม่ / WELCOME ORDINARY MEMBERS • โรงแรม อคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ AKYRA MANOR CHIANG MAI

• โรงแรมคีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา KIRIMAYA GOLF RESORT SPA

• โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา CENTRE POINT HOTEL PATTAYA

• โรงแรม มีสไตล์ การาจ MESTYLE GARAGE HOTEL

• โรงแรม เทวี บางกอก DHEVI BANGKOK

• โรงแรมศิริ รัชดา แบงค็อค SIRI RATCHADA BANGKOK

• โรงแรม แกนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ GRANDSIRI

• โรงแรม โซลิแทร์ กรุงเทพฯ SOLITAIRE BANGKOK

• โรงแรม โฮเทล ทรานซ์ HOTEL TRANZ

• โรงแรม สแปลนดิด แอด เขาใหญ่ SPLENDID HOTEL @ KHAOYAI

• โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา IBIS STYLES BANGKOK RATCHADA

• โรงแรม เดอะรายา THE RAYA

• โรงแรม จัสมิน ฟิฟตี้ไนน์ JASMINE 59 HOTEL

• โรงแรม ไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา BRIGHTON GRAND HOTEL PATTAYA

ขอต้อนรับสมาชิกวิสามัญใหม่ / WELCOME EXTRA - ORDINARY MEMBERS • โรงแรม ไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา BRIGHTON GRAND HOTEL PATTAYA

ขอต้อนรับสมาชิกสมทบใหม่ / WELCOME ASSOCIATE MEMBERS • บริษัท เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด BERGER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

• บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ�ากัด MITUTOYO (THAILAND) CO., LTD.

• บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

• บริษัท ซินโกะ แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด SINKO AIR CONDITIONING (THAILAND) CO., LTD.

• บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด ICONSIAM CO., LTD.

หากต้องการรับข่าวสาร หรือ ห้องพักราคาพิเศษ สามารถ กด Like เพื่อรับข่าวสารได้

วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2562 สมาคมโรงแรมไทย ร่วมงาน เทีย่ วทัว่ ไทย ไปทัว่ โลก ครั้งที่ 25 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี Between the 22nd - 25th August 2019, Thai Hotels Association (THA) joined the 25th Thai International Travel Fair, held at Challenger Hall 2, Impact Muang Thong Thani.

THAI HOTELS ASSOCIATION Facebook Fanpage

THAI HOTELS ASSOCIATION

THAI HOTELS & TRAVEL

7

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9

203-209/3 Ratchadumnern Klang Avenue Bowonniwet, Bangkok 10200 Tel. (+66) 2-282-5277 Fax. (+66) 2-282-5278 E-mail : info@thaihotels.org Website : www.thaihotels.org Line : @thaihotels


REGIONAL

ส่องโอกาสทุนไทย ปักธงโรงแรมแดนญี่ปุ่น (ตอนจบ) x

x

x

Look Through Thai Potential to Invest on Hotels in Japan (Final Episode) นอกเหนือจากปัจจัยบวกที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโรงแรม ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้น�าเสนอไปในฉบับที่ผ่านมา ตามที่ให้ สัญญา... ฉบับนี้เราจะน�าอุปสรรคและข้อจ�ากัดมาบอกกล่าวต่อ คุณทาเคชิ คิทามูระ ผู้อ�านวยการ บริษัท Japan Hotel Appraisal ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจ�ากัดดังกล่าวว่า ปัจจุบนั สถานการณ์ประชากรญีป่ นุ่ มีขนาดใหญ่กว่า 120 ล้านคน ก็จริง แต่อยู่ในภาวะหดตัว จากโครงสร้างประชากรที่ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สูงวัย อัตราการเกิดใหม่ค่อนข้างต�่า ท�าให้กระแสการ เดินทางของชาวญี่ปุ่นในประเทศมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อ ธุรกิจโรงแรมในญี่ปุ่นต้องปรับแผนการท�าตลาด หันมาพึ่งพิง ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น จากเทรนด์นักท่องเที่ยว ต่างชาติที่มีแนวโน้มเติบโตเป็น 60 ล้านคนในปี 2030 หลังจาก ที่ปี 2020 นี้ มีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นอีเวนท์ยักษ์ขับเคลื่อน การเดินทาง ด้วยขนาดดีมานด์มหาศาลในอนาคต กับซัพพลาย โรงแรมทั่วญี่ปุ่นซึ่งมีจ�านวนห้องพักรวมกว่า 8 แสนห้อง ยังไม่รวมแบบเรียวกังหรือที่พักดั้งเดิมอีก 8 แสนห้อง ซึ่งอาจ ยังไม่เพียงพอกับดีมานด์ โดยนักลงทุนต้องพิจารณาให้ดี เพราะยังมีปัจจัยเรื่องของ ฤดูกาลท่องเที่ยวมาเกี่ยวข้อง ยอดการเข้าพักในช่วงไฮซีซั่นและ

โลว์ซีซั่นแตกต่างกันชัดเจน ส่วนอีกอุปสรรคที่ต้องน�ามา ประเมินควบคู่ คือ การขยายตัวของตลาดที่พักให้เช่าระยะสั้น (Short-Term Rental) ที่คนญี่ปุ่นสนใจน�าบ้านพัก เช่น อพาร์ทเมนต์ มาปล่อยขายรายวันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ แอร์บีแอนด์บี (Airbnb)

หลังจากสนใจเข้าไปพัฒนาโรงแรมในญี่ปุ่นมาพักใหญ่ พบว่า หากเลือกโลเกชั่นในจุดหมายเมืองใหญ่ จะให้ผลตอบแทน ค่อนข้างน้อย กลุ่มดุสิตธานีจึงมองจุดหมายที่เหมาะกับการ พัฒนาโครงการแบบรีสอร์ต และเสริมด้วยจุดเด่นของแบรนด์ ที่มีความเป็นไทยสูง โดยเฉพาะเรื่องสปาและการนวดไทย

ด้านผู้ประกอบการฝั่งไทยที่สนใจปักธงลงทุนโรงแรมในแดน อาทิตย์อุทัยเป็นที่เรียบร้อย ได้แบ่งปันมุมมองน่าสนใจเกี่ยวกับ ภาพรวมตลาดโรงแรมและเหตุผลที่เลือกลงทุน หนึ่งในเชน โรงแรมไทยชื่อดัง ‘กลุ่มดุสิตธานี’ คุณนวรัตน์ ธูปทอง ผู้อ�านวย การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของบริษทั ดุสติ ธานี จ�ากัด (มหาชน) เล่าว่า การเกิดขึ้นของโรงแรมในญี่ปุ่น แม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นโรงแรมใหม่ ระดับ 4 - 5 ดาวเปิดให้บริการมากนัก เนื่องจากเทรนด์การ พัฒนาโรงแรมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มุ่งไปทางเซ็กเมนต์ ‘Limited Business Hotel’ รวมไปถึง ‘Capsule Hotel’ และ ‘Pod Hotel’ ซึ่งแบบหลังเป็นการรวมตัวของคอนเซ็ปต์ ‘ลักซ์ชัวรี แอนด์ คูล’ มากกว่า

ส่วน คุณชวาทิก วนาเกษมสันต์ กรรมการบริหาร โรงแรมหลับดี ในเครือนารายณ์ โฮเต็ล กรุ๊ป เล่าถึงเหตุผลที่เลือกลงทุนใน ญี่ปุ่นว่า หลัก ๆ มาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ญี่ปุ่น ที่มีแนวโน้มเติบโตได้เร็วและไกลกว่าคู่แข่งประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย โดยมีการคาดการณ์ว่าใน 20 ปีนับจากนี้ จะมี ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นถึง 100 ล้านคน

แต่พอรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน จึงมองว่าตลาด จะเปิดกว้างส�าหรับโรงแรมระดับอัพสเกล (Upscale) หรือ 4 ดาวขึ้นไปมากขึ้น กลุ่มดุสิตธานีจึงเห็นโอกาสและจังหวะที่ดี

THAI HOTELS & TRAVEL

8

ขณะที่ปัจจุบันโรงแรมในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 84% ตลอดปี ท�าสถิติเป็นประเทศที่มีอัตราเข้าพักสูงที่สุดในโลก แม้ ตัวเลขนี้จะไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับโรงแรม 4 - 5 ดาวในกรุงเทพฯ ซึ่งมีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 80% ต่อปีในปัจจุบัน แต่จุดที่ยังสู้ไม่ได้ คือ เรื่องของราคาห้องพักเฉลี่ย (ADR) ที่ยังต�่ากว่าคืนละ 100 เหรียญสหรัฐ แต่ทญ ี่ ปี่ นุ่ จะพบว่า ADR พุง่ เกิน 100 เหรียญสหรัฐ ในวันธรรมดา และสามารถขยับราคาตามดีมานด์ในวันเสาร์ และอาทิตย์ได้ถึงเกือบ 2 เท่า

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


REGIONAL

ส่วนสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน พบว่ามีเชนรับบริหาร โรงแรมจากต่างประเทศยังเข้ามารับบริหารน้อยมาก เมื่อ เทียบกับในไทยทีค่ ลาคล�า่ ไปด้วยแบรนด์ระดับอินเตอร์เนชันแนล คู่แข่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในญี่ปุ่น ทั้งบริษัทใหญ่ ๆ ที่กระจาย การลงทุนไปยังหลากหลายธุรกิจ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ รถไฟ และอื่น ๆ โดยเชนโรงแรมใหญ่ในญี่ปุ่นหลัก ๆ แล้วมี 3 ราย ด้วยกัน คือ Okura, Imperial และ New Otani ครอบคลุม ไปถึงผู้เล่นรายอื่น มีทั้งโรงแรมราคาถูก (บัดเจ็ต), โรงแรมราคา ประหยัด 3 ดาว และอัพสเกล 4 ดาว “จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท�าให้เครือนารายณ์ฯ สนใจลงทุน โรงแรมในญี่ปุ่น ด้วยการลงทุนเปิดแบรนด์ของตัวเอง รวมถึง การเลือกใช้บริการเชนโรงแรมจากต่างประเทศ” ส�าหรับเซ็กเมนต์โรงแรมที่เครือนารายณ์ฯ เลือกลงทุนในญี่ปุ่น คือ โรงแรมแบบ ‘Hybrid’ อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นโรงแรม และโฮสเทล ภายใต้แบรนด์ ‘หลับดี’ (Lub D) หลังจากเปิดให้ บริการในไทย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ นอกเหนือจากปัจจัยหนุนเรือ่ งการเติบโตของตลาดท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ แล้ว ยังมีเหตุผลส�าคัญที่มีส่วนต่อการตัดสินใจอย่างยิ่ง นั่นคือ เรื่องที่ญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติถือทรัพย์สินได้ 100% !!! เนื่องจากผู้ลงทุนชาวไทยส่วนใหญ่อยากถือครองทรัพย์สินเป็น ชื่อตัวเอง ต่างจากจุดหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง เวียดนามหรือเมียนมาที่ชาวต่างชาติไม่สามารถถือทรัพย์สินได้ 100% ต้องเช่าระยะยาวแทน และที่ส�าคัญ... ญี่ปุ่นยังตอบโจทย์ กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากเป็นตลาดที่ดี ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีความโปร่งใสในการลงทุน ผู้รับเหมามีความเป็น มืออาชีพสูงมาก โอกาสหนีงานจึงเกิดขึ้นน้อย ส่วนอีกจุดที่ ท�าให้มั่นใจ คือ เรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ พร้อมและครบครัน เดินทางไปได้ทุกเมือง โดยเฉพาะระบบ ขนส่งมวลชนขึ้นชื่ออย่างรถไฟ ทั้งนี้ คุณทาเคชิ คิทามูระ ผู้อ�านวยการ บริษัท Japan Hotel Appraisal ได้แนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนโรงแรมใน ญี่ปุ่นว่า แนะน�าให้พิจารณาโลเกชั่นใน ‘เมืองรอง’ ของญี่ปุ่น เนือ่ งจากมีแนวโน้มได้กา� ไรดีกว่าการลงทุนโรงแรมในเมืองใหญ่ ๆ เช่น โตเกียว และโอซาก้า ซึ่งมีต้นทุนสูง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ในการลงทุน ค่าแรง และภาษีท้องถิ่นที่สูงกว่าเมืองรอง โดยปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองรองต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่นได้รุก โปรโมทการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น เพื่อดึงดูดกระแสการเดินทาง

และเริ่มเห็นกลุ่มบริษัทรับบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าไปเปิดให้บริการโรงแรมหรูในเมืองรองมากขึ้น “ตลาดโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว ยังถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะยังให้ผลการด�าเนินงานที่ดี แต่นักลงทุนจ�าเป็นต้องเพิ่ม ความพิเศษให้โรงแรมใหม่มีความแตกต่าง ทั้งเรื่องการออกแบบ ห้องพักและบริการ รวมถึงการปักหมุดลงทุนในโลเกชั่นให้ โดดเด่น ยิ่งใกล้แลนด์มาร์กส�าคัญยิ่งได้เปรียบ เพราะพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะนิยม ใช้ชีวิตนอกโรงแรม” คุณทาเคชิกล่าว

R

ather than the positive factors that affect hotel investment and development in Japan that was presented in the previous issue, as promised this issue we shall continue to present the obstacles and limitations.

Mr. Takeshi Kitamura, Director of Japan Hotel Appraisal further added upon such limitations that currently, the state of Japanese population is truly as high as 120 million people, however, the country is facing the state of recession since the structure of population mostly compose of the group of aging people with quite low new born rate. This causes domestic travel volume of Japanese tending to reduce down and affects hotel business in Japan to adjust marketing plan to count on foreign tourist market in greater number deriving from the trend of foreign tourists tending to grow up to 60 million tourists within 2030 after the world class sports event as Olympic Game being held in Japan in 2020 to propel the travel volume. With the great demand in the future and hotel supplies across Japan with the total rooms up to 800,000 rooms as well as 800,000 rooms of the traditional ryokan style hotels, this shall still not enough to serve the demand. However, investors must take good consideration because there is the factor of tourist season involved, which vacancy rate of high and low tourist seasons is significantly different, while the other obstacle needed to evaluate is the expansion of the Short-Term Rental accommodation that Japanese is interested to rent out their own place i.e. apartment daily over several platforms such as Airbnb. In addition to Thai entrepreneurs who have already made investment on hotel in Japan shared some interesting perspective toward the overall of hotel market, and reason to make investment, one of Thai hotel chain as ‘Dusit Thani Group’, Mr. Nawarat Thoopthong, Director in Business Development Division of Dusit Thani Public Co., Ltd. said that in addition to the existence of hotel in Japan, there is a less number of new 4 – 5 star hotels opening since the current hotel developing trend basically focus on ‘Limited Business Hotels’ including ‘Capsule Hotel’ and ‘Pod Hotel’, which the latter is more like the concept combination as ‘Luxury and Cool’. However, when Japanese government had policy to promote investment, it seemed that the market would widely be opened up to the Upscale Hotel or 4 or more star hotel in greater number. Dusit Thani Group had seen the potential and opportunity after the company has interested to make investment on hotel in Japan for quite a while and founded out that

THAI HOTELS & TRAVEL

10

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


EASYFO is the Hotel Software Company in Thailand, established in 1998 by a group of hotelier and programmer who is willing to find an alternative choice to support hotel operation. The main target of the company is to design decent software to operate within a practical operation, friendly to the user and mostly important, the stability of the database. EASYFO has developing from a group of staff member and grow up with trustful from our hotel and restaurant, more than 800 properties for over 21 years.

KIOSK Self Check In/Out Self Check In Payment

Multi-Language

Passport Reader

Thai Id Card

Room Key Card

KIOSK Self Check In/Out

SET A - Self Check-In - Self Check-Out - Issuing key card - Collect key card when complete - Refund guaranty

KIOSK Self Check-In

SET B - Self Check-In - Issuing key card

* Check out at front desk

KIOSK Self Check-In

SET C - Self Check-In * Collect room key at front desk after check in * Check out at front desk

KIOSK Self Check-In

SET D - Self Check-In * Collect room key at front desk after check in * Check out at front desk

Bangkok Office

2521/32 Baanklangkrung Biz Town, Ladphrao Rd., Klongjaokhunsingh, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand Tel : (66 2)-530-3131 Fax: (66 2)-530-3844

5/60 Sakdidaj Rd., T.Taladnue, Muang, Phuket 83000 Thailand Tel : (66 7)-622-5779 Fax: (66 7)-621-5125

Bossotel Hotel 10/4 Rodphai Rd., Muang, Chaingmai 50000 Thailand Tel : (66 5)-324-9045-8 Ext: 138 Fax: (66 5)-324-8849

- Check In o Reserved guest o Walk-In guest - Mul� language - Fully touch screen - Easy design with VDO training - Rate season support - Issuing room key automa�cally - Automa�c data capture from o Thai Id card o Passport reader o T.M.6 - Fully charge for room charge and guaranty. - Payment method o Credit card o QR payment (Prompt Pay) o AliPay o WeChat Pay o Pay Later - User define configura�on - Print out o Registra�on card (save to so� file) o Receipt o Check-in slip

Self Check Out

- Check Out o Se�le outstanding balance o Refund guaranty o Collect key card when complete o Print out Check-out slip - Setup o Start Check-in �me o End Check-out �me o Language Setup, automa�c transla�on

No.388 (Room-5A). 5floor th East Wireless 3rd Street. Ward No.9 In front of Gems Museum Kabar Aye Mayangone Township, Yangon Myanmar Tel: (95) 09-253-688-883, 09-253-688-884, 09-421-034-899 www.uniquehms.com

o

Tourism & Hopitally Application Thailand ICT Awards (TICTA) 2008

Global Business Insight Awards 2018

td Buy Thai First & Thailand Software Yes by DEPA & ATSI


REGIONAL

if choosing location in big city destination, it shall earn quite less return. Therefore, Dusit Thani Group looked at the destination that shall suit the project development in the resort style, and boost up with the outstanding of brand with strong Thainess style especially in the respect of Spa and Thai massage. Mr. Chawatika Wanakasemsan, CEO of Lub D Hotel, subsidiary to Narai Hotel Group said upon the reason to choose to make investment in Japan that it mainly derived from the growth of Japanese tourism industry tending to grow quicker and farther than other competitors in Asia. There was a forecast that in 20 years from now, there will be foreign tourists traveling to Japan as high as 100 million tourists. However, currently, most of hotels in Japan have vacancy rate in average of 84% throughout the year, which breaks the record for the country to earn the highest vacancy rate in the world. Even though this figure shall not be difficult for 4 – 5 star hotels in Bangkok, which currently have vacancy rate in the average of 80% per year, but what we cannot fight back is the Average Daily Rate (ADR) that is still below $100 US dollar, but in Japan, it is founded that their ADR exceeds $100 US dollar during the weekday, and can add up almost 2 times based on the demand on Saturday and Sunday. In addition to competition environment, it was founded that there is quite least number of international hotel management chains in the

country comparing to Thailand that is packed up with international brands. Most of competitors are the company in Japan including big companies that disseminate investment on various businesses, for example real estate, train and others. There are 3 major big hotel chain in Japan as Okura, Imperial and New Otani as well as other players including budget hotel, 3 star budget hotel and upscale 4 star hotel. “This was one of the reasons for Narai Group choosing to make investment on hotel in Japan by opening our own brand as well as choosing hotel chain service from foreign country.” The hotel segment that Narai Group chooses to make investment in Japan is the ‘Hybrid’ hotel, which is in the middle between hotel and hostel, under the brand ‘Lub D’ after opening in Thailand, Cambodia and Philippines. Besides supporting factor in the respect of the growth of Japanese tourism market, the important reason to crucially influence decision making was that Japan allows foreigner to own the asset for 100%!!! This was because most of Thai investors want to put their name on the asset, which is different from other destinations in South East Asia such as Vietnam or Myanmar that foreigner is unable to own the asset for 100%, but needs to make a long term rental contract instead, and more importantly, Japan responses to Risk Diversification Strategy over the investment since it is a good market in the long run.

THAI HOTELS & TRAVEL

12

Besides, investment in Japan is transparent and contractors have high professionalism so work abandon shall be difficult to occur. The other point is the perfection of infrastructure especially its famous public transportation such as train that allows travelers to travel to all cities across the country. Mr. Takeshi Kitamura, Director of Japan Hotel Appraisal further added toward hotel investment in Japan that the recommended location to consider is the secondary cities of Japan since it tends to earn better profit rather than making investment on hotel in big city such as Tokyo and Osaka that has high cost in term of investment expenses, labor cost, and local taxation considering higher than secondary cities. Currently, local government of secondary cities across Japan intensively promote tourism to attract travel current, and now, the group of world class hotel management chains starts to manage luxurious hotels in secondary cities of Japan in greater number. “4 - 5 star hotel market is still the interesting group because they still give good outcome, but investors need to add the specialness to these hotels in the respect of room and service design as well as choose to make investment in the location with the outstanding approach, and hotel closer to the major landmark will be better off because behavior of foreign tourists who visit Japan mostly prefer spend their times outside hotel.” said Mr. Takeshi.

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


โรงงานผูผลิตและจําหนายเครื่องนอนและ เครื่องซัก-อบ-รีด สําหรับโรงแรมและสปา

โรงงานผลิต แบงชําระได 1-2 ป บริการหลังการขาย 1-5 ป อะไหลสํารองมากกวา 10 ป

ผูนําดานเครื่องนอนโรงแรมของไทย ดวยประสบการณกวา 30 ป

ผาปูที่นอน

ผาปูโตะ

ผาขนหนู

บริษัท ฟลลิ่งแคร (ประเทศไทย) จํากัด 081-493-5333 1/2 หมู 10 ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม www.feelingcarethailand.com sales@feelingcarethailand.com FLC Hotel Supply

เครื่องซัก

เครื่องอบ

บริษัท ศิวะเทคโนโลยี จํากัด

เครื่องรีด

บริการ ซัก อบ รีด และ ใหเชาผา

085-999-7399 55/5 หมู 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม www.sivatecgnology.com sales@sivatechnology.com ศิวะ เทคโนโลยี


HOT ISSUE

เมื่อเทรนด์โลกเบนเข็มทิศไปยัง ‘ธุรกิจเพื่อสุขภาพ’ x

x

x

When the World Trend Inclines Toward ‘Wellness Business’

ผู้ประกอบการโรงแรมจะเบือนหน้าหนีจากตลาดการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ได้อย่างไร ในเมื่อหลาย ๆ องค์ประกอบของบริการในโรงแรมล้วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพของ ลูกค้า ทั้งตัวห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม สปา รวมไปถึงการ ออกแบบบริการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และ คุณธเนศ จิระเสวกดิลก ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีวานา สปา จ�ากัด ฉายภาพให้ฟังว่า เหตุผลที่ ผู้ประกอบการโรงแรมต้องกระโจนเข้ามาเล่นในตลาดท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ เนื่องจากขนาดเศรษฐกิจของตลาดสุขภาพระดับ โลก (Global Wellness Economy) เมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา มีขนาดใหญ่ถึง 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเป็น ‘เมกะเทรนด์’ ตลอดไปในอนาคต ทั้งยังมีศักยภาพในการ จับจ่าย เป็นกลุ่ม Big High Spending ที่ห้ามคลาดสายตา โดยกลุ่ม Personal Care, Beauty & Anti-Aging มีมูลค่า มากที่สุดเป็นอันดับ 1 กว่า 1.083 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาอันดับ 2 คือ กลุ่ม Healthy Eating, Nutrition และ Weight Loss ซึ่งมีมูลค่ารวม 7.02 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามมาด้วยอันดับ 3 กลุ่ม Wellness Tourism มีมูลค่าถึง 6.39 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับ 4 คือ กลุ่ม Fitness และ Mind-Body มีมูลค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อยู่ที่ 5.95 แสนล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอื่น ๆ เช่น กลุ่ม Preventive & Personalized Medicine and Public Health มีมูลค่า รองลงมาเป็นอันดับ 5 อยู่ที่ 5.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ “ตลาดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในไทย ถือเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่มี การเติบโตมากกว่า 7% ต่อปี ท�ารายได้กว่า 4 แสนล้านบาทใน ปัจจุบัน มากเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย และติดอันดับ 13 ของโลก” “สาเหตุที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มาจากแหล่งที่มาอัน อุดมสมบูรณ์ เช่น ธรรมชาติ อาหาร สมุนไพร การแพทย์ แผนไทย กีฬาพื้นบ้าน และศาสนาที่มีแนวคิดส่งเสริม สุขภาพจิต ขณะเดียวกันคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรม ในไทยถือว่าอยู่ในระดับสูง” แค่ดูฐานกลุ่มลูกค้าก็รู้ว่ามีศักยภาพขนาดไหน เพราะ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นเซ็กเมนต์ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในภาค

THAI HOTELS & TRAVEL

14

ท่องเที่ยว มีความพร้อมในการใช้จ่าย ให้ความส�าคัญกับ ไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพของตัวเอง ทั้งยังเป็นนักท่องเที่ยวที่ กระตือรือร้น และชื่นชอบบริการที่ออกแบบมาเพื่อคนคนนั้น โดยเฉพาะ เซ็กเมนต์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจึงเปรียบเหมือน ‘สนามเด็กเล่น’ แห่งใหม่ของผู้ประกอบการทุกราย ในยุคของการซื้อขายที่ทุกคนต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีข้อมูล ประกอบการซื้อหลังศึกษามาอย่างดีเยี่ยม และตัดสินใจซื้อ อย่างกะทันหัน จนถึงขั้น See Now Buy Now โดยมีการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Internet of Things (IoT) และอื่น ๆ ซึ่งมี อิทธิพลต่อการเดินทางและเข้าพักโรงแรม โดยนักท่องเที่ยว กลุ่มที่มองหาสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น ชนชั้นกลาง และเป็นผู้หญิงที่ต้องการดูแลตัวเอง ให้น�้าหนักกับ การอยู่อาศัยอย่างดีที่สุด “เราต้องรู้ก่อนว่าทิศทางของเกมนี้ก�าลังเดินไปในทิศทางไหน เมื่อจับทิศได้ถูกต้อง เราถึงจะเป็นฝ่ายก�าหนดเกมได้ และช่วยท�าให้ประเมินสถานการณ์ตลาดท่องเที่ยวได้

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


HOT ISSUE

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) กล่าวเสริมว่า ททท. เล็งเห็นถึงความ ส�าคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นตลาด ที่น่าสนใจและมีการใช้จ่ายสูง อีกทั้งประเทศไทยได้รับการ ยอมรับระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการให้บริการด้านการแพทย์ สถานพยาบาล คลินิกด้านสุขภาพความงาม สปา ที่ได้รับ มาตรฐานสากล รวมถึงมีความคุ้มค่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ททท. จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจ พิเศษในแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ ความงาม เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะ ‘Health and Wellness Destination’ พร้อมทั้งน�าแนวคิดการ ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม คุณภาพการให้บริการ มาเป็นแรงจูงใจ ในการเดินทางมายังประเทศไทยของ นักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ ขยายผลถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของไทยอีกด้วย

H

ow should hotel entrepreneurs ignore Wellness Tourism market when the composition of hotel service providing mostly relate to customer’s wellness i.e. guestroom, food and beverage, spa as well as the design of services and other activities that response to the proposition of health conscious people. Mr. Pattanapong Ranurak and Mr. Tanate Jirasawakedilok, Founder of Divana Spa Co., Ltd.

revealed that the reason for hotel entrepreneurs to strike the wellness tourism market is because the size of the Global Wellness Economy in 2017 was as high as 4.2 trillion US dollar, and it shall become ‘Mega Trend’ forever in the future, while it is considered as the Big High Spending Group that cannot be missed to keep an eye on. Additionally, the group of Personal Care and Beauty & Anti-Aging clinches no. 1 ranking; valued over 1.083 trillion US dollar, the first runner up is the group of Healthy Eating, Nutrition and Weight Loss; valued over 7.02 hundred billion US dollar, the second runner up is the group of Wellness Tourism; valued up to 6.39 hundred billion US dollar and the third runner up is the group of Fitness and Mind-Body; valued as high as 5.95 hundred billion US dollar, while other groups such as the group of Preventive & Personalized Medicine and Public Health is ranked no. 5; valued 5.75 hundred billion US dollar. “Wellness tourism market in Thailand is considered extraordinary with the growth rate over 7% per year and over 4 hundred billion baht of revenue earning in present, which is ranked the 4th in Asia and 13th in the world.” “The reason to gain significant popularity derives from the fertile sources i.e. nature, food, herb,

อย่างแม่นย�า สามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงจุด เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้า และในตอนนั้นเองลูกค้าจะ กลายเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ให้เรา ช่วยเราขายของและพีอาร์ โรงแรมอีกที” คุณอัญชลิกา กิจคณากร ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ อัคริณ โฮเทล กรุ๊ป เชนรับบริหารโรงแรมบูติกสัญชาติไทย เปิดเผยถึงแนวคิดการเข้ามารุกท�ารีสอร์ทที่ตอบโจทย์การ ดูแลสุขภาพว่า ได้น�าแนวคิดไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพเข้ามา จับการพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทมากขึ้น เพื่อสร้างจุดเด่น และเอกลักษณ์ตอบรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ในปัจจุบัน เพราะช่วยพาโรงแรมและรีสอร์ทหนีพ้นการแข่งขัน สูง และสามารถปั้นราคาขายห้องพักให้ดีขึ้น อย่างเช่นตลาด โรงแรมและรีสอร์ทในภูเก็ต พบว่ายังคงแข่งขันด้วยการลด ราคาห้องพักกันอยู่ เนื่องจากมีปริมาณซัพพลายในตลาด ค่อนข้างมาก หลังโรงแรมใหม่ ๆ เดินหน้าเปิดให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เครืออัคริณจึงน�าแนวคิด ‘การกินดีอยู่ดี’ มาให้บริการที่ อลีนตา ภูเก็ต-พังงา รีสอร์ท ด้วยการน�าเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และออร์แกนิคเป็นทางเลือก ช่วยสร้างความแตกต่าง ส่วน อลีนตา รีทรีท บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นรีสอร์ทแห่งแรก ที่มุ่งเจาะตลาดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน ผลักดันให้มี ภาพลักษณ์เป็นหมู่บ้านสปา ชูจุดขายเรื่องการพักผ่อนแบบ ผ่อนคลาย โดยจะมี อยุรา เวลเนส สปาเซ็นเตอร์ ในรีสอร์ท แห่งนี้ด้วย เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์รีสอร์ท บอกยี่ห้อว่าเป็นรีสอร์ทที่เหมาะกับคนต้องการบ�าบัดสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะ ด้วยขนาดห้องพัก 50 ห้องพัก บนเนินเขา ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ เตรียมเปิดให้ บริการภายในปี 2563 THAI HOTELS & TRAVEL

15

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


HOT ISSUE

Thai traditional medicine, traditional sports and religion that has the concept to nourish sanity, while the service providing quality of hotel business in Thailand is considered in the high level.” Looking at customer base, we definitely know its capacity because this group of tourists is the segment that has the fastest growth rate in tourism sector, and they are ready to spend money and pay attention to self-conscious lifestyle as well as be eager and prefer the custom-made service. Therefore, wellness tourism segment can be compared as a new ‘Playground’ for all entrepreneurs. Amidst the age of trading, everyone seems to be the specialists who have all required trading data after undergoing very well study, and can make a swift decision to buy, in other words, we can properly use the term See Now Buy Now, which derives from the change in technology as propulsion including Artificial Intelligent (AI), Internet of Things (IoT), and others. This tends to influence the travel and hotel stay as the group of tourists seeking for these wellness products and services normally is the middle class people and women who want to take good care of themselves and pay attention to the best dwelling. “We must firstly know which direction of this trend shall go, and when we can catch the right direction, we shall be able to control the game, and accurately evaluate tourism market circumstance so that we can develop products and services to directly match with customers’ behaviors, then eventually, customers shall turn into our content creators and help us sell the products and propagate hotel as well.” Mrs. Anchaliga Kitkanakorn, Founder and Managing Director of Akaryn Hotel Group; Thai Boutique Hotel Management Chain revealed upon the idea to strike resorts that responses to the proposition

of wellness that Akaryn Hotel Group has brought in wellness lifestyle concept for hotel and resort development even more in order to create the uniqueness and identity to response to the current demand of tourists because this shall help hotels and resorts getting away from severe competition, and better rise up the room rate. For example hotel and resort market in Phuket, it was founded that they has still competed one another by reducing

down the room rate since there is a large volume of supplies after new hotels have continually been blooming up. Therefore, Akaryn Group brought in ‘Wellness’ concept to Aleenta Phuket – Phan Nga Resort by offering health conscious and organic menus as the option for difference creation, while Aleenta Retreat Bali, Indonesia shall be the first resort that distinctively focus on the wellness tourism market, and created spa village identity that promotes its selling point for perfect relaxation as Ayura Wellness Spa Center shall be located in this resort to enhance the strength of this resort brand for exclusively serving those who want to cure their body and mind. Additionally, this resort features 50 guestrooms set over the hill, which currently, the project is in the middle of the construction and shall be opened within 2020. Mrs. Srisuda Wanapinyosak, Deputy Governor in Europe, Africa, Middle East and America Market, Tourism Authority of Thailand (TAT) added that TAT has realized on the importance of the group of wellness and beauty tourists, which is the interesting market with high spending, while Thailand is well respected worldwide since our medicine, hospital, beauty and wellness clinic and spa mostly obtain international standard and are considered the most worthiness comparing to other countries in the same region. Therefore, TAT has set the strategy to expand the market base categorized in the group of NICHE in Wellness and Beauty Tourism Promotion Plan in order to raise awareness for Thailand’s image as ‘Health and Wellness Destination’ as well as bring in the idea to provide health and beauty services and service quality as the motivation to attract more foreign tourists to travel to Thailand, which shall benefit other tourism products of Thailand as well.

THAI HOTELS & TRAVEL

16

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


งานแสดงอุปกรณ์ / วัตถุดิบ โรงแรม Fine Dining Food Service ปีที่ 14 กวิน เตรียมพร้อมลุยงานแสดงอุปกรณ์ / วัตถุดิบ โรงแรม Fine Dining Food Service ปีที่ 14 ชูแนวคิด Continuous Innovation เพือ่ เป็นการสร้างแบรนด์และขยายตลาดไปสูธ่ รุ กิจงานบริการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ทัง้ ในและต่างประเทศ คุณกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดงาน Thailand Retail, Food & Hospitality Service หรือ TRAFS 2020 ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ ฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา เป็นงานที่รวบรวมบริษัทผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย อุปกรณ์ สินค้า และบริการ โดยในปี 2563 จะจัดงานภายใต้แนวคิด Continuous Innovation เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์และขยายตลาดไปสู่ธุรกิจงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งใน และต่างประเทศ TRAFS 2020 พร้อมรับการเติบโตธุรกิจโรงแรมบูติคและโรงแรมทางเลือก ที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นทุก ๆ ปี จากจ�านวน นักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ และแนวโน้มการท่องเทีย่ วทางเลือกทีม่ ากขึน้ รวมไปถึงมาตรการกระตุน้ การท่องเทีย่ วของภาครัฐ อีกด้วย ซึ่งครอบคลุมผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายเทคโนโลยีส�าหรับการจองห้องพัก การเช็คอิน การปฏิบัติงาน การจัดประชุม และแอพพลิเคชัน่ ส�าหรับกลุ่มโรงแรมต่าง ๆ รวมทัง้ ระบบความปลอดภัย ส่วนตกแต่ง ห้องพัก เฟอร์นเิ จอร์ ทีน่ อน ผ้าม่าน ที่สร้างประสบการณ์ใหม่และการออกแบบเฉพาะ (Personalized Design) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเป็นอีกกลุ่มในงาน TRAFS 2020 จัดพื้นที่ส�าหรับแสดงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม ทั้งที่เป็นแฮลกอฮอลล์และที่ไม่ใช่แอลกอฮอลล์ หรือเรียกว่า ‘Pub & Bar Asia’ ส�าหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มประเภท แอลกอฮอลล์ และที่มิใช่เครื่องดื่มแอลกอฮออลล์ ทั้งกลุ่ม สุรา เบียร์ ไวน์ ชาและกาแฟ ฯลฯ ที่จะเปิดตัวสินค้า หรือ เจาะตลาด หรือ สร้างแบรนด์สินค้า ไปยังกลุ่มผู้ชมงานและผู้ซื้อที่ได้รับเชิญจากกลุ่มโรงแรม กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหาร ทั้งจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ากัด โทร. 0 2861 4013 ต่อ 117 อีเมล retailtrafs.kavin@gmail.com เว็บไซต์ www.trafs.com

“กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีความส�าคัญต่อการสร้างประสบการณ์ ใหม่ ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งโรงแรม และร้านอาหาร โดยจ�าแนกได้เป็นตลาดเครื่องดื่ม กลุ่มแอลกอฮอลล์ และที่มิใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ มีการเติบโตของ ตลาดในส่วนโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ (HORECA) กว่า 1.5 ล้านล้านบาทจากจ�านวนเฉพาะร้านอาหารทั่วประเทศไทย กว่า 205,000 แห่ง มูลค่าประมาณ 4 แสนล้านบาท และโรงแรมในไทย จ�านวนกว่า 10,000 แห่ง มูลค่ากว่า 5.8 แสน ล้านบาท และจ�านวนนักท่องเที่ยวที่คาดหมายกว่า 40 ล้านคนในปี 2562 นอกจากนี้ เมื่อรวมกับจ�านวนโรงแรมและ ร้านอาหารในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ กี ารขยายตัวตามเศรษฐกิจ ท�าให้มลู ค่าในอุตสาหกรรมดังกล่าวสูงขึน้ กว่านี้ หลายเท่า” คุณกวิน กล่าว คุณกวิน กล่าวอีกว่า คาดว่าจะมีผู้จัดแสดงสินค้าจากทั่วโลกและตัวแทนประเทศต่าง ๆ น�าสินค้าของตัวเองมาจัดแสดง อย่างคับคัง่ ทัง้ สินค้าทีม่ อี ยูแ่ ละสินค้าใหม่มาเปิดตัว มีผปู้ ระกอบการสนใจเข้าร่วมงานเพราะมองเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียรมาร์ และเวียดนาม) โอกาสดีในการใช้เวทีงาน TRAFS เพื่อหา ตัวแทนจ�าหน่ายและกระจายสินค้า โดยในปีหน้านี้คาดว่าผู้เข้าชมงานตรงกลุ่มเป้าหมายกว่า 20,000 คน จาก 44 ประเทศทั่วโลก

THAI HOTELS & TRAVEL

17

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


INTERVIEW

โดดเด่นเหนือกาลเวลาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการนอน ที่สมบูรณ์แบบจาก DreamMaster x

x

x

LUXURY INNOVATIVE BEDDING SINCE 1877 ความโดดเด่นเหนือกว่าที่นอนคุณภาพแบรนด์อื่นๆ ของ ‘DreamMaster’ ก็คือเทคโนโลยีการบีบอัดและม้วนที่นอน ขนาดใหญ่ที่มีความหนาถึง 12 นิ้วให้สามารถเคลื่อนย้าย จัดส่ง จัดเก็บได้อย่างสะดวกสบาย เพราะการท�าเช่นนี้ได้ ยังหมายถึงคุณภาพในระดับไม่ธรรมดาของวัสดุ ตั้งแต่ สปริงด้านในจนถึงชั้นโฟม รวมถึงชั้นประกอบอื่นๆ หลายชั้น ภายใน ที่แม้จะผ่านการบีบอัดและม้วนก็ยังสามารถคืนตัวและ คงสภาพที่นอนคุณภาพได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลถึงการนอนที่ แสนสุขสบายและดีต่อสุขภาพอันเป็นหัวใจส�าคัญของการนอน เราจะมาขยายความถึงเทคโนโลยีของแบรนด์ DreamMaster ผ่านการสนทนากับคุณปูจา ดูโดเรีย (POOJA DUDHORIA) ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดแห่ง Sleepwell Industries Co.,Ltd. กับความหมายของนิยามความเป็นแบรนด์ที่ว่า “European Luxury Bed” ว่าเป็นเพราะเหตุใด DreamMaster จึงมี ลูกค้าในกลุ่มโรงแรมตั้งแต่ 3 ดาวจนถึง 6 ดาวใช้บริการ มากมาย คุณปูจาเล่าให้ฟังถึงที่มาของที่นอนระดับนวัตกรรมที่คงความ หรูหรามาตั้งแต่ปี 1877 ว่า DreamMaster คือ แบรนด์ชั้นน�า ของยุโรปที่ผลิตแต่ที่นอนและฐานรองที่นอนระดับบนส�าหรับ เชนโรงแรมชั้นน�าของโลกโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มี บทบาทส�าคัญในธุรกิจสถานบริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม คุณภาพและบริการของ

ตัวเองเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากวิศวกรรมด้าน การผลิตที่ทรงคุณค่าและมีความคงทนแล้ว ก็ยังคงความ เป็นอันดับ 1 ในฐานะผู้ผลิตที่นอน pocket spring ส�าหรับ อุตสาหกรรมสถานบริการในประเทศไทย โดยมีลูกค้าในเครือ โรงแรม เช่น Marriott Group (JW Marriott, Renaissance, Marriott and Courtyard), Starwood, Accor Group (Pullman, Mercure, Novotel and Ibis), Jumeirah, Okura, Plaza Athenee, Avani, Amari, Oakwood, Compass Hospitality, Best Western, Fraser, Ascott, Radisson, Regent, Park Plaza, Ramada และอีกมายมายหลายแห่ง สิ่งที่เรียกว่า High-Tech Pocket Spring Beds คืออะไร คือ ผลิตภัณฑ์ของ DreamMaster ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ยกระดับประสบการณ์การนอนหลับของแขกพร้อมกับลด ต้นทุนการด�าเนินการ ด้วย pocket spring ที่สามารถรองรับ ผู้นอนสองคนมีน�้าหนักแตกต่างกันโดยเมื่อเคลื่อนไหวจะ ไม่รบกวนการนอนของอีกคน ชั้นของ pocket spring รองรับ 7 ส่วนส�าคัญของร่างกาย คือ ศีรษะ ไหล่ หลัง สะโพก เอว น่อง และขา ช่วยให้กระดูกสันหลังอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม ส่งผล ถึงการนอนหลับสนิทสบายตลอดคืน และยังมีระบบชุดสปริง 4 ตัว 18 รูปแบบที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป ทั้งนิ่ม ปาน กลาง และแน่น รวมทั้งยังมีชุดผ้าลินินหลากหลายจากเบลเยียม ให้เลือก และยังผลิต box-spring ที่เหมาะสมรวมถึงฐานรอง ที่นอนแบบ Module Coil

THAI HOTELS & TRAVEL

18

State of The Art Technology: ผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าที่พร้อมส่งตรงถึงห้อง ทุกวันนี้อุตสาหกรรมบริการก�าลังต้องการบริการที่นอนแบบ ส่งตรงถึงห้องนอนแขก สิ่งที่ DreamMaster ตอบสนอง ให้กับความต้องการรูปแบบนี้ก็คือ ความสามารถในการ บีบอัดและม้วนที่นอน pocket spring ความหนา 12 นิ้ว ให้เหลือเพียง 1 นิ้วด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ ส่งผลให้การขนส่ง ถึงห้องนอนแขกเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย และไม่เพียงเป็นผู้ผลิต pocket spring ระดับแนวหน้าในไทย แต่ยังรวมถึงในระดับภูมิภาค ด้วยการส่งออกไปทั่วโลกสู่ โรงแรมต่าง ๆ ทั้งใน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ออสเตรเลีย ยุโรป รวมถึง สหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า State of the art technology ส่งผลให้ DreamMaster เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถบีบอัดและม้วนที่นอน pocket spring ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนในการขนส่งและประหยัด พื้นที่ในการระวางสินค้า โดยปกติตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้บรรจุ ที่นอนได้เพียง 80 หลัง แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ท�าให้สามารถบรรจุ ที่นอนได้ถึง 300 หลังในหนึ่งคอนเทนเนอร์ และด้วยคุณภาพ วัสดุที่สามารถรองรับน�้าหนักบีบอัดได้ถึง 50 ตัน โดยเฉพาะ คุณภาพสูงสุดของ pocket spring ที่รับประกันอายุการใช้งาน ถึง 10 ปี

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


INTERVIEW

นอกจากนั้น DreamMaster ยังมีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตร กับสแตนดาร์ดเท็กซ์ไทล์ ผู้น�าในด้านผลิตภัณฑ์ ผ้าปูที่นอน ผ้านวม หมอน ผ้าขนหนู เสื้อคลุมอาบน�้า และอื่น ๆ ส�าหรับ โรงแรมชั้นน�าด้วย DST (DreamMaster with Standard Textile) บริษัทระดับโลกที่มียอดขาย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี และทุกปีมีผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนนอนบนผ้าปูที่นอน ของเรา Standard Textile ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2483 โดยได้สร้าง วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมคุณภาพและการบริการ บริษัทฯ มีบูรณาการในแนวตั้ง ด้วยลิขสิทธิ์ กว่า 80 สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาโดยค�านึงถึงความ ทนทาน ความสบาย และคุ้มค่า Centium Core Technology ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรด้าน กระบวนการทอผ้าปู และผ้าขนหนู ซึ่งแตกต่างจากผ้าทั่วไป ในตลาด เป็นสิทธิบัตรของบริษัท Standard Textile โดยทอผ้า ให้เส้นฝ้ายล้อมรอบเส้นใยสังเคราะห์-ไมโคร ฟิลาเม้นท์ ผลคือท�าให้ร่างกายรู้สึกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน ค่าใช้จ่าย Centium Core Technology ช่วยเพิ่มความทนทานต่อแรงดึง เป็นการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ลูกค้าจะรับรู้ได้ถึงความ นุ่มนวลจากการสัมผัสตัวสินค้า ด้วยเป้าหมายเดียว: เพื่อการนอนอย่างมีความสุข หลับลึกที่สุดด้วยความสบายสูงสุดเท่าที่ที่นอนจะมอบให้ได้ คือ เป้าหมายส�าคัญของที่นอน DreamMaster ซึ่งจะส่งผลต่อ สุขภาพและความสุขที่เหนือกว่า นอกจากนี้บริษัท SleepWell ยังประสบความส�าเร็จในช่องทางค้าปลีกผ่าน online retail brand คือ SleepHappy (www.sleephappy.co.th) ที่พร้อม จัดส่งทีน่ อนระดับโรงแรมหรูสบู่ า้ นคุณ ด้วยระบบจัดเก็บลงกล่อง ขนาดกะทัดรัดที่พร้อมมอบความสะดวกสบายให้สูงสุด

D

reamMaster is the top European bedding brand that produces high-end beds and bases for the world’s major hotel chains. DreamMaster is the leading hospitality player in Southeast Asia. It has developed a culture of innovation, quality and service. Our products are engineered to deliver durability and value. We are the No. 1 pocket spring mattress manufacturer for the hospitality industry in Thailand. DreamMaster’s customers include the Marriott Group (JW Marriott, Renaissance, Marriott and Courtyard) Starwood, Accor Group (Pullman, Mercure, Novotel and Ibis), Jumerirah, Okura, Plaza Athenee, Avani, Amari, Oakwood, Compass Hospitality, Best Western, Fraser, Ascott, Radisson, Regent, Park Plaza, Ramada and many other hospitality groups. HIGH-TECH POCKET SPRING BEDS DreamMaster’s products are designed to enhance guest experiences and reduce your operational

costs. Our pocket spring mattresses allows two sleepers of different weights to get the necessary support needs. The pocket spring layers provide the seven zones of the body (head, shoulders, back, hips, lower back, thighs and lower legs) optimum support to help the spine stay in the proper position and be fully supported all night long. DreamMaster offers a full range of four spring systems and 18 models of soft, medium and firm feels. We also have a full range of Belgium linen fabrics for you to choose, and are made suitable box-spring and module coil bases. STATE OF THE ART TECHNOLOGY ; LUXURY PRODUCTS DELIVERED DIRECTLY TO GUEST ROOMS Today, the hospitality industry demands the mattresses to be delivered directly to their guest rooms. DreamMaster is able to compress a 12 inch pocket spring mattress to just one inch. Hence, on arrival it can be easily unloaded, put in lifts and taken to the rooms with ease. Using state of the art technology, DreamMaster is the only manufacturer in Southeast Asia that can compress and roll pack pocket spring mattresses. Our roll pack innovation helps our clients save on transport and freight costs. We are able to fit 300 mattresses in a container instead of 80 beds uncompressed. Due to our expertise in roll packing and compressing mattresses we export worldwide to hotels in, India, Japan, Korea, Philippines, Vietnam, Laos, Cambodia, Yangon, Australia, Europe and the United States at competitive prices. Our mattresses can withstand 50 tons of pressure, hence promising our clients the ultimate quality of

pocket springs with a 10 year warranty. In addition, we offer our hospitality clients the option to design and customize their own mattresses with the feel and look they want. CENTIUM CORE-PATENTED TECHNOLOGY DreamMaster is proud to partner with Standard Textile, the world’s leading provider of sheeting, top covers, duvets, pillows, terry, robes, and more for the finest hotels around the world as Dream Standard Textile (DST). Standard Textile is the no.1 hospitality supplier for luxury linen globally with close to $1 billion in sales every year and has 1 billion people sleeping on our sheeting every year. Standard Textile, founded in 1940 has built a culture of innovation, quality, and service. A vertically integrated company, they are the world’s leading provider of end to-end solutions for the institutional textile and apparel markets. With more than 80 parents the products are engineered to deliver durability, longevity, comfort, and value. Standard Textile has exclusive contracts with Marriott, and has contracts with Hiltons, Fairmont, Best Western and many others in the USA. Centium Core Technology is a patented weaving process available exclusively in terry and sheeting products manufacturer by standard Textile. All of DST’s linen and terry products are made using Centium Core. We weave a ring spun combed cotton surface around our mutifilament synthetic core, resulting in the best on-the-body feel and on- the-books performance. Centium Core Technology improves product tensile strength, extends service life by up to 30%, and enhances performance. You get unsurpassed durability, superior cost management, and a luxuriously soft feel that guests love. OUR GOAL : FOR YOUR GUESTS TO SLEEP HAPPY Our goal is to give all of guests the deepest sleep and maximum comfort on our beds. We understand the role our products play in comforting your guests. We also understand the challenges you face. That’s why we’re passionate about offering innovative products and technologies that reduce operational costs while enhancing the guest experience. When they enjoy deeper sleep, their body is healthier and more importantly they feel happier, At the end of the day helping your guests feel healthier and happier is what makes us sleep at night. Additionally, we have also had a phenomenal success with our online retail brand SleepHappy.co.th, where we provide hotel luxury mattress directly shipped to your home in a box for your ultimate convenience.

THAI HOTELS & TRAVEL

19

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


INSIDE

เจาะ 3 เทรนด์อนาคต ขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม (ตอน 1) x

x

x

Penetrate into 3 Future Trends to Propel Hotel Business (Ep. 1) การท�าธุรกิจโรงแรมแบบเดิม ๆ ด้วยความเชื่อหรือความรู้สึก อาจไม่ใช่ค�าตอบที่ตอบโจทย์นักในโลกยุคดิจิทัลที่หมุนเร็ว มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Internet of Things (IoT) ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ขณะที่นักท่องเที่ยวยุคใหม่นิยม ออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ค้นหา ข้อมูลสินค้า เปรียบเทียบราคา เขียนหรืออ่านรีวิวการใช้สินค้า และบริการท่องเที่ยว ในฐานะที่ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในเสาหลักส�าคัญที่ช่วย สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจไทย คิดเป็นสัดส่วนกว่า 28% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ล่าสุด ‘อมาเดอุส’ (Amadeus) และ ‘อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป’ (IHG) ได้น�าเสนอรายงาน เกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ในประเทศไทย หลังส�ารวจความคิดเห็นของแขก ผู้เข้าพักและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกว่า 7,500 คน ส�าหรับรายงานเรื่อง ‘เทรนด์อนาคตขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม’ นี้ ได้ชี้ให้เห็นถึง 3 แนวโน้มส�าคัญด้วยกัน ได้แก่ แนวโน้มที่ 1 คือ ‘ประเภทห้องพัก’ อาจไม่มีความหมาย อีกต่อไป (The Beginning of the End for Room Types) ประเภทห้องพัก เช่น ห้องเตียงเดี่ยว (Single), ห้องเตียงเดี่ยว ไซส์ใหญ่ (Double), ห้องเตียงคู่ (Twin), ห้องชุด (Suite) หรือห้องส�าหรับครอบครัว (Family Room) เป็นรูปแบบที่ นิยมใช้กันทั่วไปในธุรกิจโรงแรม และเป็นที่รู้จักของแขก ผู้เข้าพักทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยของอมาเดอุสและ ไอเอชจีระบุว่า ประเภทห้องพักที่เราคุ้นเคยนี้ก�าลังจะ เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ผู้เข้าพักจะสามารถขอเปลี่ยนโต๊ะ ท�างานเป็นเสื่อโยคะ สตรีมดูคอนเทนต์ของตนเองบนจอทีวี ในห้องพัก รวมไปถึงขอเข้าพักในห้องชั้น 3 ที่มองเห็นวิวที่ตน ชื่นชอบได้

สอดรับกับเทรนด์การซื้อสินค้าหรือบริการที่ปรับตามความ ต้องการของตนเอง เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันคุ้นเคย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดนตรี ความบันเทิง แฟชั่น และ การท่องเที่ยว ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมซึ่งแต่เดิมมักแบ่งห้องพัก เป็นมาตรฐานค่อนข้างตายตัว จึงต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการที่เปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่มาพร้อมเทรนด์ดังกล่าวส�าหรับ ธุรกิจโรงแรม คือ ระบบไอทีดั้งเดิมที่แยกขาดจากกัน และ มักตั้งอยู่บนโครงสร้างแบบปิด อุตสาหกรรมโรงแรมจึงมัก ประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าพักและการให้บริการ แบบเฉพาะบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บอย่าง กระจัดกระจาย ท�าให้ระบบไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

โดยผลส�ารวจระบุวา่ นักท่องเทีย่ วทัว่ โลก 61% ต้องการให้โรงแรม ก�าหนดราคาห้องพักในแบบทีพ่ วกเขาสามารถเพิม่ สิง่ อ�านวย ความสะดวกได้ นีอ่ าจน�าไปสูเ่ ทรนด์ใหม่ ‘การจองห้องพักตาม สิง่ อ�านวยความสะดวกทีเ่ ลือก’ (Attribute-based Booking) ซึง่ แขกสามารถเลือกสิง่ อ�านวยความสะดวกแต่ละชิน้ ภายในห้องพัก ได้เอง และอาจท�าให้ประเภทห้องพักแบบเดิม ๆ เริม่ หายไปนัน่ เอง

เทคโนโลยีคลาวด์ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ กระจัดกระจายนี้ และรวมระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผ่านแพลตฟอร์มแบบเปิด ด้วยระบบแบบรวมศูนย์นี้ ผู้ประกอบ ธุรกิจโรงแรมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติของแขกที่มาพัก และความชอบส่วนบุคคลได้จากทุกจุดบริการ

นอกจากนี้ รูปแบบการขายใหม่ ๆ ก�าลังจะกลายมาเป็นมาตรฐาน ในธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกัน โดยแขกผูเ้ ข้าพักจะสามารถจองห้อง พักตามระยะเวลาทีต่ อ้ งการ โดยไม่จา� เป็นต้องจองเป็นคืนอีกต่อไป และเมื่อเทียบกับทั้งหมด 12 ตลาดที่ท�าการส�ารวจ พบว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดส�าหรับเทรนด์ การปรับห้องพักตามความต้องการของผู้เข้าพัก โดย 38% ของ นักท่องเที่ยวไทยระบุว่า เคยเข้าพักในห้องพักที่ปรับตามความ ต้องการส่วนบุคคล และ 45% สนใจที่จะพักในห้องดังกล่าว ในอนาคต ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อ ผลักดันการเติบโตในธุรกิจโรงแรม คุณอาเหม็ด ยูเซฟ รองประธานบริหาร แผนกการพัฒนาองค์กร และการตลาด ธุรกิจโรงแรม อมาเดอุส บอกว่า การปรับ ผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalization) ถือเป็นเทรนด์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะในปัจจุบันผู้บริโภค คาดหวังประสบการณ์ที่เหมาะกับตัวตนมากขึ้น ตั้งแต่การเริ่ม ค้นหาห้องพักไปจนถึงการเช็คเอาต์

THAI HOTELS & TRAVEL

20

ด้านแนวโน้มที่ 2 ธุรกิจโรงแรมในโลกเออาร์ (The Rise of Tech-Augmented Hospitality) เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้เข้าพักในโรงแรม เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก และจะยังคงเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ในปัจจุบนั โรงแรมหลายแห่งได้นา� เทคโนโลยีปญ ั ญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพือ่ สร้างประสบการณ์ทมี่ คี วามเฉพาะตัวและน่าจดจ�ายิง่ ขึน้ ในอนาคตผู้น�าในอุตสาหกรรมบริการคาดว่า เทคโนโลยีเหล่านี้ จะเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการเข้าพัก คุณลีแอนน์ ฮาร์วูด กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคออสตราเลเซีย และญีป่ นุ่ ไอเอชจี เล่าถึงประสบการณ์ของแขกทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี เออาร์ (Augmented Reality) ว่า เทคโนโลยี AI จะช่วยให้ผเู้ ข้าพัก สามารถใช้ระบบสัง่ งานด้วยเสียงในการเรียกใช้บริการรูมเซอร์วสิ เปิดปิดผ้าม่าน ตั้งนาฬิกาปลุก หรือแม้แต่ขอผ้าขนหนูเพิ่ม เช่น หากแขกพูดว่า ‘ฉันต้องการท�างาน’ ไฟในห้องจะเริ่มปรับแสง โทรทัศน์จะปิด และผ้าม่านจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ แอมะซอน (Amazon) ได้เข้ามารุกตลาดโรงแรม อย่างจริงจัง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Alexa for Hospitality

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


INSIDE

ซึง่ ถือเป็นจุดเปลีย่ นทีท่ า� ให้เทคโนโลยี AI เข้าถึงได้งา่ ยขึน้ และมี ราคาถูกลง ส�าหรับผูป้ ระกอบการโรงแรม และเรายังอาจได้เห็น AI และห้องพักอัจฉริยะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในธุรกิจโรงแรมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าห้องพักอัจฉริยะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น มาตรฐานของอุตสาหกรรม แต่ผลการวิจัยเน้นย�้าว่า การให้ บริการโดยมนุษย์ยังคงมีคุณค่า โดยรายงานระบุว่า ในขณะที่แขกผู้เข้าพัก 42% เลือกใช้บริการ ผ่านแอปพลิเคชันเพือ่ จองรถแท็กซี่ แต่ 67% ยังคงต้องการพูดคุย กับพนักงานโรงแรมหากจะติชมการบริการ ส�าหรับเหตุผลหลัก ที่ผู้เข้าพักต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์ เป็นเพราะมนุษย์สามารถโต้ตอบและแสดงสีหน้าอารมณ์ได้ ดังนั้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้เข้าพัก ธุรกิจ โรงแรมของไทยจึงต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ สนับสนุนการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าพักกับพนักงานโรงแรม ไม่ใช่นา� เข้ามา เพื่อแทนที่การให้บริการโดยพนักงาน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ น�าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ผลวิจัยได้ยกตัวอย่าง แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถให้ บริการผูเ้ ข้าพักได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น หูฟงั แปลภาษา แบบเรียลไทม์และแว่นตาอัจฉริยะอาจช่วยให้พนักงานสามารถ โต้ตอบกับผู้เข้าพักโดยใช้ภาษาแม่ของตนได้อย่างง่ายดาย และนี่คือ 2 แนวโน้มของเทรนด์โรงแรมในอนาคต ยังเหลือ แนวโน้มที่ 3 ซึ่งส�าคัญไม่แพ้กัน นั่นคือการสร้างความประทับใจ ในทุกมิติ (Achieving Cult Status at Scale) ส่วนรายละเอียด จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามต่อฉบับหน้า

T

raditional hotel operation with belief or emotion may not be the right answer to response to the proposition in fast pacing digital world with electronics devices or Internet of Things (IoT) to link up with internet, while new gen tourists prefer going online and use social media as the communication tool, product information seeking, price comparison, writing or product and tourism service review reading. As hotel business is one of the important pillars to generate revenue to Thai economy valued over 28% of overall expenditure of tourists during the first half of 2018, recently ‘Amadeus’ and ‘InterContinental Group’ (IHG) presented the report upon the trend and hotel business growth potential in Thailand after taking the survey from hotel guests and experts across the globe including Thailand for over 7,500 people. In addition to the report upon ‘Future Trend to Propel Hotel Business’, it points out 3 important trends as follows:

The 1st Trend: The Beginning of the End for Room Types Room type such as Single, Double, Twin, Suite or Family Room is the popular format generally used in

hotel business, and guests across the globe are used to these terms. However, the research of Amadeus and IHG indicated that the room types we used to are about to change. In the future, guests shall be able to change a work desk into yoga mat, stream their own contents over TV screen in guestroom as well as request to stay in the 3rd floor room that can see their favorite view. This shall correspond to the product or service buying trend that can be adjusted based on their own preferences, which is the thing consumers in present time used to especially for musical product, entertainment, fashion and tourism. Therefore, hotel business, which divided the rooms with the fixed standard earlier, is needed to make some adjustments to response to the change in demand proposition. The survey indicated that 61% of tourists across the globe demands hotel to designate the room rate with the format that allow them to add more facility. This may lead to a new trend of ‘Attribute-Based Booking’, which guests can simply choose each particular facility inside the room on their own, and reduce down the traditional room types little by little. Besides, new format of selling is about to become the standard in hotel business as well, which guests can book the room based on the desired time length, in other words, a night booking shall not be necessary anymore. And when comparing to all 12 surveyed markets, it was founded that Thailand has the highest capacity for personalization room trend based on the demand of guests. Additionally, 38% of Thai tourists indicated that they were used to stay in the room that could be adjusted based on their own personal demand, and 45% of them are interested to stay in such format of room again in the future. This pointed out the potential of technology investment in order to push forward the growth in hotel business. Mr. Ahmed Yousuf, Vice CEO in Corporate Development and Marketing Development Department of Amadeus Hotel Business said that the adjustment of product and service based on personalization is considered as the trend to affect business in tourism industry because currently, a greater number of consumers expect to have experiences that suit them very well starting from room searching to checking out. However, the challenge coming with such trend for hotel business is that the traditional IT system is

separated, and always set on the closed structure. Therefore, hotel industry always have difficulty to gather up guest information, and provide personalization services since most of data are diffusely collected, therefore, the system shall not have completed information. Cloud Technology is then developed to solve this scatter data problem, and combine all technology systems through open platform. With this centralized system, hotel entrepreneurs shall be able to access to background information of guest who come to stay in hotel and personal preferences from every service spot. The 2nd Trend: The Rise of Tech-Augmented Hospitality New technology significantly cause huge change for the experiences of guests in hotel, and it has continually been changing still. Currently, several hotels have brought in Artificial Intelligence technology (AI) to create more unique and memorable experiences. In the future, the leader in service industry expected that these technologies shall play the role in every step of hotel stay. Mrs. Leeann Harwood, Managing Director in Australia and Japan Region of IHG said upon the experiences of guests after the arrival of AI and Augmented Reality (AR) technologies that AI technology shall allow guests to use voice control system to call for room service, open/ close the curtain, set an alarm clock, or even ask for the additional towel. For example if guest says that ‘I need to work’, the illumination in the room shall automatically be adjusted, television shall automatically be turned off and curtain shall automatically be opened. Recently, Amazon has seriously struck hotel market by launching Alexa for Hospitality. This was considered as the turning point that shall help hotel entrepreneurs to gain easier access to AI technology and its price shall be dropped down as well. In near future, we may see AI and Smart Room becoming a new standard in hotel business. However, even though smart room has potential to set the standard of industry, research result emphasized that service providing by human has more valuable still. The report indicated while 42% of guests chose the service via application to book taxi, but 67% of them still wanted to talk with hotel staff in person when they wanted to give feedback over the service. The major reason that guest wanted to interact with human rather than robot was because human can react and express the emotion through the face. Therefore, in order to provide better services to guest, Thai hotel business must bring in technology to support relationship creation between guest and hotel staffs, not for the replacement on service providing by hotel staffs. In order to help entrepreneurs bring in technology for proper use, research result provided the guide to use technology to support the staffs for more efficiency service providing as real-time translation earpieces and smart glasses must help hotel staff to simply interact to the guests with their native language. These are 2 hotel trends in the future, and last but not least with the 3rd trend, which is quite important as well, called Achieving Cult Status at Scale. The detail of the 3rd trend shall be continued in the next issue.

THAI HOTELS & TRAVEL

21

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


T R AV E L T R E N D T O D AY

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องเที่ยวเอง @ปราจีนบุรี x

x

x

Good Wellness is Not for Sell Unless You Start Your Journey @ Prachinburi ‘ปราจีนบุรี’ ไม่ใช่แค่เมืองทางผ่านที่หลายคนอาจมองผ่าน เพราะนี่คือเมืองรองน่าสนใจ มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร พร้อมให้คุณมาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ เมื่อพูดถึงปราจีนบุรีเมื่อไร หนึ่งในของดีอย่างแบรนด์ ‘อภัยภูเบศร’ มักผุดขึ้นมาในหัวเสมอ จึงอยากแนะน�าให้คุณ ลองจัดทริปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เติมสุขทั้งกายและใจ ลุยปักหมุดเยือน ‘พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร’ กันเป็น จุดหมายแรก ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งมี ชื่อเสียงเรื่องการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งใน การรักษาโรค ติดถนนปราจีนอนุสรณ์ ต�าบลท่างาม อ�าเภอเมือง ปราจีนบุรี เปิดให้บริการตามเวลาราชการ ตัง้ แต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ตัวอาคารตั้งอยู่ริมแม่น�้าปราจีนบุรี เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ด้วยสีเหลืองมัสตาร์ด ราวกับพาคุณหลุดไปในยุคบาโร้คอย่างไร อย่างนั้น คนชอบถ่ายรูปเห็นแล้วใจหวิว อยากเก็บภาพไว้ชื่นชม หลากหลายมุมแน่นอน นอกจากความสวยสดของตัวอาคารแล้ว ภายในยังอัดแน่น ไปด้วยความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ใครยังอินกับละครไทยแนว พีเรียด-คอเมดี้ เรื่อง ‘ทองเอก หมอยาท่าโฉลง’ น่าจะชื่นชอบ เพราะที่นี่มีการจัดแสดงประวัติเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร ต�านาน แห่งหมอหลวงและการแพทย์แผนไทย และตัวอย่างเครื่องมือ เครือ่ งใช้ทางการแพทย์แผนไทย เช่น ครกบดยา รางบดยา หินบดยา ตลอดจนต�ารายาไทยให้ชม ทั้งยังมีการให้ค�าแนะน�าการใช้ยา สมุนไพร โดยมีแพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ไหน ๆ มาท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแล้ว ไปให้สุดอีกจุดหมายอย่าง ‘อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรภูมิภูเบศร’ เป็นศูนย์การเรียนรู้ สมุนไพรและภูมปิ ญ ั ญาด้านสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ตัง้ อยูบ่ น ต�าบลบางเดชะ อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ที่นี่เป็นเรือนไม้เดิมของหมอพลอย หมอหลวงในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 อายุมากกว่าร้อยปี จัดแสดงประวัติหมอพลอย รวมถึงนิทรรศการเครื่องยาไทย

และนิทรรศการการแพทย์แบบ 3 ระบบทีแ่ ตกต่างของสังคมไทย ทั้งการแพทย์เชิงระบบ การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์เหนือ ธรรมชาติ พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่คนทั่วไป ท�าบ้านให้เป็นยา เพื่อสร้างสมดุลให้กับธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย อีกทั้งยังมีกิจกรรม น่าสนใจที่ไม่อยากให้พลาด คือ การปรุงยาดมด้วยตัวเอง ด้วยส่วนผสมสมุนไพรนับสิบชนิด ใครชอบกลิ่นแบบไหนก็จัดยา ให้ตัวเองได้ตามใจ สนนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 50 บาท

กว่า 750 ไร่ ภายในจัดนิทรรศการดอกไม้และพันธุ์ไม้ ซึ่งจะมี การหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนตามเทศกาลและฤดูกาล จัดในธีม ไม่ซ�้าแบบ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสสีสันและความงดงาม ตระการได้เรื่อย ๆ ไฮไลต์ คือ เทศกาลดอกไม้ในทุกปีช่วง ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น. เก็บค่าเข้าชมในราคาเป็นกันเองที่ 250 บาท ส�าหรับผู้ใหญ่ และ 150 บาท ส�าหรับเด็ก

หลังจากเพลิดเพลินกับสิ่งน่าสนใจด้านแพทย์แผนไทยในสอง พิพิธภัณฑ์ แนะน�าให้คุณไปสักการะและชื่นชมความงดงามของ ‘วัดแก้วพิจิตร’ ตั้งอยู่ในต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี ริมแม่น�้าปราจีนบุรี ไม่ไกลจากตึกอภัยภูเบศรมากนัก วัดแก้ว พิจิตรเป็นวัดที่ขอย�้าอีกครั้งว่าควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้ง ไม่ใช่แค่แวะหรือไม่แวะก็ได้ เพราะที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้น เมื่อปี 2522 สถาปัตยกรรมภายในวัดสวยงามแปลกตา ต่างจาก วัดทั่วไป มั่นใจมากว่ามีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย

นอกจากบรรยากาศรายล้อมด้วยสีสันของดอกไม้ชวนให้รู้สึก สดชื่นแล้ว ภายในดาษดาแกลอรี่ยังมีร้านอาหารที่เน้นขายเมนู สุขภาพ มีเมนูดอกไม้ต่าง ๆ ที่กินได้เป็นส่วนประกอบและ ตกแต่งได้อย่างน่าสนใจ และยังมีคาเฟ่ขนาดเล็กให้ได้นั่งชิลดื่ม กาแฟ ขายไอศกรีมดอกไม้สีหวานชื่นใจ รวมถึงร้านขายของ ทีร่ ะลึกต่าง ๆ รวมถึงไม้กระถาง และดอกไม้สดไปชืน่ ชมต่อทีบ่ า้ น

ไฮไลต์ของวัดแก้วพิจิตร คือ อุโบสถที่ได้รับการบูรณะใหม่ จากเดิมสีขาวบูรณะให้เป็นสีแดงอิฐและสีชมพู มีลวดลาย แกะสลักที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบไทย จีน ยุโรป และเขมรอย่างลงตัว โดยตรงฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้น ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ส่วนภายในมีภาพวาดบนแผ่นผ้า เกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา อาทิ ทศชาติ มารผจญ สร้างสรรค์โดยช่างหลวง สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และยังมี เสาแบบกรีก ด้านนอกมีหัวเสาแบบโคริเธียนส์ ได้กลิ่นอาย หลากอารมณ์ของสถาปัตยกรรมในคราวเดียว และนอกจาก ชืน่ ชมความงดงามของวัดแก้วพิจติ รแล้ว นักท่องเทีย่ วอย่างเรา ๆ ยังสามารถสักการะหลวงพ่ออภัย พระประธานปางอภัยทานเพื่อ ความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย ส่วนใครที่หลงใหลความสวยสดและกลิ่นหอมของเหล่าดอกไม้ ช่วยคลายความเครียดและผ่อนคลายสายตา ห้ามพลาด ‘ดาษดา แกลอรี่’ ตั้งอยู่ในต�าบลเนินหอม อ�าเภอเมือง ปราจีนบุรี เพราะที่นี่ คือ สวนดอกไม้ในเรือนกระจกบนพื้นที่

THAI HOTELS & TRAVEL

22

หากยังไม่จุใจ ไปต่อกันที่ ‘ทุ่งดอกหงอนนาค’ ตั้งอยู่ใน ‘ศักดิ์สุภา รีสอร์ท’ อ�าเภอนาดี พร้อมบานให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าไปเชยชมในช่วงปลายฝนต้นหนาว บอกได้เลยว่าสาว ๆ สายหวานน่าจะชื่นชอบมาก จัดเตรียมคอสตูม พร้อมกล้องและ อุปกรณ์ตัวช่วยส�าหรับเซลฟี่ เก็บภาพชวนฝันท่ามกลางดอก หงอนนาคสีม่วงรายล้อม สนนค่าเข้าชมคุ้มค่าเพียง 20 บาท ต่อคน แนะน�าให้ไปเยือนตอนเช้าถึงบ่าย 2 เพราะหลังจากนั้น ดอกหงอนนาคจะหุบตัว ตามฉายา ‘น�้าค้างกลางเที่ยง’ โดยเริ่ม เบ่งบานตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคมของทุกปี นอกเหนือจากทุ่งดอกหงอนนาคแล้ว ศักดิ์สุภารีสอร์ทยังเป็น รีสอร์ททีใ่ ห้บริการ ‘ล่องแก่งหินเพิง’ มาช้านาน สายแอดเวนเจอร์ ชอบออกก�าลังให้กล้ามเนื้อได้ท�างาน หัวใจสูบฉีดรัวแรงไปกับ ความตื่นเต้น ได้ยินแล้วคงตาวาวกับกิจกรรมท่องเที่ยวยอดฮิต ในช่วงหน้าฝนของปราจีนบุรี ชื่อเสียงเรียงนามของแก่งหินเพิง นั้นไม่เท่าไหร่ ก็แค่ติดหนึ่งในสถานที่ล่องแก่งยอดนิยมอันดับ ต้น ๆ ของเมืองไทยแค่นั้นเอง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ ต�าบลสะพานหิน อ�าเภอนาดี เปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากหน่วยพิทักษ์

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


T R AV E L T R E N D T O D AY

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ. 9 ต้นธารน�้านั้นไหลเรื่อยมาจนถึงบริเวณแก่งหินเป็นระยะทางยาว กว่า 80 กิโลเมตร ยกระดับความตื่นเต้นสุดมันกับ 7 แก่ง ย�้าสักนิดว่าต้องมีผู้น�าล่องแก่งที่มีฝีมือและทักษะการพาย เพราะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนจุดไหนกระแส น�้าเบา ก็สามารถลงไปแวะพักให้หายเหนื่อย สนุกสนานกับการ เล่นน�้าล�าธารก่อนไปลุยต่อจนจบเส้นทาง เรียกได้ว่าการออกมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดปราจีนบุรี ในทริปนี้ ได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปเป็นของก�านัลกันแน่นอน จึงอยากให้คุณลองมาสัมผัสด้วยเอง เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องเที่ยวเอง

‘P

rachinburi’ is not a stop-over town that most tourists can simply ignore because this is an interesting secondary city with quite unique charm that is ready to offer new experience for all tourists.

Speaking of Prachinburi, one of the tidbits always come to mind is ‘Abhai Bhubate’ brand, which the writer would like to recommend all travelers to arrange wellness trip to nourish both your body and mind. The first destination must be ‘Chao Phraya Abhai Bhubate Museum’, located in Chao Phraya Abhai Bhubate Hospital, right next to Prachin Anusorn Road, Sub-district of Ta Ngam, District of Prachinburi, which is so famous in the respect of using Thai herb and traditional medicine as the part of the treatment. This museum is opened based on the governmental hours from 8.30 AM. To 4.00 PM. The building of the museum is located by Prachinburi River with the outstanding mustard yellow architecture that can bring you back to Baroque time and shall definitely worth capturing pictures in several angles. Besides the beauty of building’s saturated color, inside is fully packed up with body of knowledge in Thai traditional medicine. For those who still indulge with the period Thai drama comedy, called ‘Thongake Mho Ya Ta Chalong’ should be pleased because this museum exhibits the biography of Chao

Phraya Abhai Bhubate; the royal doctor and Thai traditional medicine specialist, and samples of Thai traditional medicine tools such as mortar, medicine grinding track, medicine grinding rock as well as Thai medicine recipe. Additionally, there are some specialists closely give suggestions for the use of Thai herbal medicines. Since this trip is the health conscious journey so the next visit must be ‘Bhumi Bhubate Herb Learning Garden’, which is the learning center for herbs and health intelligence with Thai traditional medicine, located in Sub-district of Bang Decha, District of Prachinburi, opened everyday from 8.30 AM. to 4.30 PM. This garden features the prior wooden house of Dr. Ploy; the royal doctor in the reign of H.M. King Rama V, aged over 100 years that exhibits the biography of Dr. Ploy as well as Thai traditional medicine set, and story of three different medicine systems of Thai society including systematic medicine, Thai traditional medicine and supernatural medicine as well as relay body of knowledge to general public so that we can arrange our houses as the medicines in order to create balance for 4 elements of the body. A recommended activity should not be missed here is to make smelling salt by ourselves with over ten of herbal ingredients, which traveler can choose the smell based on their own preference for the approximated cost of 50 Baht. After enjoying with interesting Thai traditional medicine from both museums, the writer would like to recommend you to pay homage and witness the beauty of ‘Wat Kaeo Phichit Temple’, located in Sub-district of Na Mueang, District of Prachinburi by Prachinburi riverside, which is not far from Abhai Bhubate building. Wat Kaeo Phichit is definitely worth a visit because this is an old temple built in 1979 featuring the unique and magnificent architectures apart from other general temples in Thailand. Highlight of Wat Kaeo Phichit is the monastery that has just been restoring from the white to the red brick and pink featuring magnificent carving patterns harmoniously combined with Thai, Chinese,

European and Cambodia contemporary arts. The outside wall features the stucco of characters in Ramayana, while inside features the painting over the canvas depicting the story in Buddhism such as ten incarnations of the Buddha, and great nuisance created by the royal artists in reign of H.M. King Rama VI. Besides, there are some greek pillars with Corinthian capitals, which you can witness diversity of architectures in the same time. Rather than witnessing the magnificent of Wat Kaeo Phichit, travelers can pay homage to Luang Phor Abhai; the Buddha Image with Attitude of Forgiveness, for auspiciousness. For those who are enchanted with the freshness and wonderful scent of flowers for relieving and resting the eyes, you must visit ‘Dasada Gallery’, located in Sub-district of Nern Hom, District of Prachinburi because this place is the flower garden in the glasshouse situated in the area over 750 Rais. Basically, this gallery exhibits flowers and seedlings, which shall all be circulated following festivals and seasons and in diversity of themes to continually attract all tourists to witness colorful and magnificent atmospheres. The major highlight is floral festival in winter time from December to February as Dasada Gallery shall open from 9.00 AM. to 5.00 PM., while the pass is quite reasonable as 250 Baht for adult and 150 Baht for children. Besides atmosphere surrounded by the colorful flowers for refreshment, inside Dasada Gallery features the restaurant that focuses on health conscious dishes using several kinds of edible flowers as the ingredients and decoration, and small café for travelers to chill out and drink coffee, or get refreshing with pastel colored floral ice-creams as well as souvenir shop selling the flower pots and flowers for travelers to take back home. If this is not satisfied enough, traveler may head to ‘Tung Dok Ngon Nak Field’, located in ‘Saksupa Resort’, District of Nadee, which shall be bloomed out to attract travelers during the end of rainy season. This shall definitely be the heaven for those sweet ladies for selfie themselves amidst the purple Dok Ngon Nak flowers. The pass is cost only 20 Baht per person, which the writer would like to recommend to visit this resort from the early morning to 2.00 PM. Because after 2.00 PM. Dok Ngon Nak flowers shall furl as its alias ‘Mid Noon Dew’, which Dok Ngon Nak flowers shall bloom up from August to December of every year. Besides Tung Dok Ngon Nak field, Saksupa Resort also provide ‘Hin Perng Rafting’ for a long time, which this is the popular tourism activity during rainy season of Prachinburi. Kaeng Hin Perng islet is ranked as the topmost rafting site of Thailand, situated in Khao Yai National Park area, Sub-district of Sapan Hin, District of Nakee, which opens from 9.00 AM. to 5.00 PM. For more information, please directly contact Khao Yai Forest Protection Unit, KY. 9. The upstream flows to Kaeng Hin Perng area in the range over 80 Km., where most of rafters shall be excited with 7 major islets, which travelers are needed to have skillful rafting leaders because special precaution must be taken, while for the spot with lighter current, travelers can stop by and enjoy dipping into refreshing stream before finishing the route.

ดาษดา แกลอรี่ THAI HOTELS & TRAVEL

23

At end of Prachinburi journey, the writer believes that travelers shall definitely nourish mind and body in the same time. Good wellness is not for sell, if you want to get, you had better take this journey.

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


FOOD & HOTEL THAILAND IS ALWAYS DEDICATED TO PROMOTING THE INDUSTRY This premier event once again showcased premium products, services and solutions from around the world Bangkok - Food & Hotel Thailand (FHT) 2019 succeeded in promoting Thailand as one of region’s most exciting food, hospitality and retail destinations, as well as providing an annual platform for industry professionals to network and discover premium products and solutions to better serve customers and the rapidly growing number of tourists. FHT 2019 hosted 548 exhibitors from 40 countries (as well as 11 international pavilions, including three from Japan, two from China and Korea and one each from Denmark, the EU, Italy and Sri Lanka) over 18,000 sqm. in three halls at BITEC, Bangkok. These leading local and global companies attracted 31,769 trade visitors from 61 countries as potential buyers looking for a variety of key solutions for their food, hospitality and retail businesses. The number of attendees grew significantly from last year, with 4.7% of total visitors coming from overseas. Six zones and two new sections, Fine Food Thailand (FFT) and Restaurant & Bar Thailand (RBT), met both industry and retail needs. This year’s event was held ahead of the upcoming tourist high season to allow businesses to understand the latest industry trends and demands in order to seize the best opportunities early. According to FHT 2019, there has been an increase in concern surrounding organic and sustainability issues. Knowing these key factors will help businesses to draw interest and drive growth in local and international tourism, as well as achieve more sustainable business in the long run. At the event, visitors were able to see various organic products, in addition to two new organic pavilions - one from EU Business Avenues in South East Asia and another from the Department of Internal Trade (DIT), which includes the Thai Organic Trade Association (TOTA), the Thailand Sustainable Agriculture Confederation (TSAC) and the Thai Organic Agriculture Foundation (TOAF). Various equipment and facilities have adopted modern innovation and technology to help these industries provide better-quality products and services, as well as improve business itself. Customers are therefore able to receive a more impressive experience, while businesses gain a better public image and feedback through these advanced solutions.

THAI HOTELS & TRAVEL

24

In addition to the discovery of premium products and services, trade visitors were able to improve their skills and knowledge through various seminars and activities held concurrently with the event. These annual industry leading events included Thailand’s 21st Hospitality Industry Congress; Thailand’s 25th International Culinary Cup (TICC); Thailand National Latte Art Championship; Thailand National Coffee in Good Spirits Championship; the 15th FBAT International Wine Challenge Awards and Wine Tasting; Gelato Workshops by Carpigiani Gelato University; Thai Restaurant Association Seminar; Wine Seminars 2019; The Executive Housekeeper Association Workshop and Seminar; Hotel & Building Chief Engineering Club Seminar, Dusit Thani College Seminars; Thai Spa Operators Association Seminar; and Innovation Designs for Hotels using 4DNA Theory Application. New events at this year’s FHT also received positive feedback and drew major crowds. These included the National Gelato Festival Challenge and the new FHT Live Theatre, which held various activities covering a range of topics from beverages to organics and sustainability in ASEAN, including the Create A Signature Tea Drink Workshop, Create Your Own Cocktail Class, The Future of F&B, and many more. “Thailand is a major Asian hub for food, hospitality and retail. I believe there is still room to grow and the local industry can reach this potential; however, the industry needs to know current customer demands and respond to them with the highest quality. For this reason, FHT has dedicated itself to offering premium products and services to move these industries forward. This year’s event received great feedback from the participants and we are proud to be a part of the growth of Thailand’s food, hospitality and retail industries. Of course, next year’s event will be even better and will offer exhibitors and visitors more opportunities than ever,” said Justin Pau, General Manager, Informa Markets - Thailand. The 28th Food & Hotel Thailand will return from 9-12 September 2020 at BITEC, Bangkok, with the same commitment to being the premier platform for providing the latest in premium solutions for the food, hospitality and retail industries.

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


L AW & TA X

กฎหมายน่ารู้ เรื่องการขออนุญาตกับทางราชการ x

x

x

Law for Daily Life Granting Permission from Authority

SAMPAN PANPAT Honorary Advisor to Thai Hotels Association (THA)

กฎหมายน่ารูฉ้ บับนีจ้ ะเป็นการย�า้ เตือนพวกเราให้ได้ใช้ประโยชน์ กับกฎหมายทีส่ ง่ เสริมการท�าธุรกิจอย่างเต็มที่ กล่าวคือ พระราช บัญญัตกิ ารอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ ก�าหนดให้สว่ นราชการต้องให้ความ สะดวกกับผูป้ ระกอบธุรกิจทีต่ อ้ งขออนุญาตกับทางราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. กฎหมายนีม้ ผี ลตัง้ แต่ 22 กรกฎาคม 2558 2. ให้หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีอ่ อกใบอนุญาต ต้องจัดท�าคูม่ อื ส�าหรับประชาชน ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 2.1 หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน่ ค�าขอ 2.2 ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 2.3 รายการเอกสารหรือหลักฐานทีผ่ ขู้ ออนุญาตจะต้องยืน่ มาพร้อมค�าขอ 3. การยืน่ ค�าขอจะยืน่ ด้วยตนเองหรือยืน่ ผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ 4. คูม่ อื ส�าหรับประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการ ดังนี้ 4.1 ปิดประกาศไว้ ณ สถานทีท่ กี่ า� หนดไว้ให้ยนื่ ค�าขอ 4.2 เผยแพร่ทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ 4.3 จัดท�าส�าเนาเมือ่ ประชาชนประสงค์จะได้สา� เนาคูม่ อื ดังกล่าว โดยจะคิดค่าใช้จา่ ยตามควร ตามกรณีกไ็ ด้ แต่ตอ้ ง ระบุคา่ ใช้จา่ ยดังกล่าวไว้ในคูม่ อื ส�าหรับประชาชนด้วย 5. ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตรวจสอบขัน้ ตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตว่าเป็นเวลาทีเ่ หมาะสม ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือไม่ 6. ให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการรับค�าขอ จะต้องตรวจสอบค�าขอและรายการ เอกสาร หรือ หลักฐานทีย่ นื่ พร้อมค�าขอให้ถกู ต้องครบถ้วน หาก ไม่ถกู ต้อง หรือ ยังขาดเอกสาร หรือ หลักฐานใดให้แจ้งผูย้ นื่ ค�าขอทราบทันที 7. ถ้าผูย้ นื่ ค�าขอได้จดั ท�าค�าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐาน ครบถ้วน ตามทีร่ ะบุในคูม่ อื ส�าหรับประชาชนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติมอืน่ ใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธ การพิจารณาค�าขอนัน้ โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของ

ค�าขอ หรือ ความไม่ครบถ้วนของเอกสาร หรือ หลักฐานไม่ได้ 8. ผูอ้ นุญาตต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาทีร่ ะบุ ไว้ในคูม่ อื ส�าหรับประชาชน และแจ้งให้ผยู้ น่ื ค�าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพ่ จิ ารณาแล้วเสร็จ 9. เมือ่ ครบก�าหนดเวลาตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ส�าหรับประชาชนแล้ว หากผูอ้ นุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ นื่ ค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ ส่งส�าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการทราบทุกครัง้ หากคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านัน้ เกินสมควรแก่เหตุหรือเกิด จากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานผู้ อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายการต่อคณะ รัฐมนตรี พร้อมทัง้ เสนอแนะให้มกี ารพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วย งานหรือระบบการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานนัน้ 10. หากผูอ้ นุญาตไม่ทา� การแจ้งตามข้อ 9 ให้ถอื ว่าผูอ้ นุญาต กระท�าการหรือละเว้นกระท�าการเพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสดุ วิสยั 11. หากมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใด ออกใช้บงั คับ และมีผลให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข หรือ รายละเอียดอืน่ ใดทีป่ รากฎในคูม่ อื ส�าหรับประชาชน การ เปลีย่ นแปลงเช่นว่านัน้ มิให้ใช้บงั คับกับการยืน่ ค�าขอทีย่ นื่ ไว้แล้ว เว้นแต่การเปลีย่ นแปลงนัน้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูย้ นื่ ค�าขอ 12. หากมีการยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาต คณะรัฐมนตรีจะก�าหนด ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตช�าระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามที่ ก�าหนดไว้ แทนการยืน่ ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมือ่ หน่วยงานซึง่ มีอา� นาจออกใบอนุญาตได้รบั ค่าธรรมเนียมดังกล่าว แล้ว ให้ออกหลักฐานใบอนุญาตให้แก่ผรู้ บั ใบอนุญาตโดยเร็ว และ ให้ถอื ว่าผูร้ บั ใบอนุญาตได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตตามก�าหนด กฎหมายนัน้ แล้ว

T

his issue of Law for Daily Life is the remind us to fully take advantage of business operation promotion law. In other words, Licensing Facilitation Act B.E. 2558 designates the authority to give convenience to business entrepreneurs who must grant permission from authority with details as follows: 1. This act is come into force since the 22nd July 2015. 2. Governmental agencies that are in charge of

THAI HOTELS & TRAVEL

25

issuing the license must make an amateurs’ manual, which at least must compose of the terms as follows: 2.1 Criterion, methodology and condition (if any) for application submission. 2.2 Procedure and time period in permission granting consideration. 2.3 List of documents or evidences that applicant must submit along with the application. 3. Application can be submitted in person or via electronics medium. 4. Governmental agency must execute the amateurs’ manual as follows: 4.1 Post the notice at the venue designated for application submission. 4.2 Propagate via electronics medium. 4.3 Make a copy when people wish to have such a copy of manual, which proper expense can be charged as the case may be, but such expense must be specified in the amateurs’ manual as well. 5. Governmental System Developing Committee needs to check the procedure and time period for permission granting consideration whether it is an appropriate timing following good administrating terms or not. 6. Official who is in charge of application acceptance must check the submitted application and list of documents or evidences for completion. In case of incorrectness, or lack of any document or evidence, applicant must be immediately informed. 7. If applicant submits the correct application and completely attaches documents or evidences following the designation in the amateurs’ manual, official is unable to ask for any additional document or evidence, and refuse to consider such application by taking the cause of application or document or evidence incompletion. 8. Licensor must complete the procedure within the designated time in the amateurs’ manual, and shall notify applicant within 7 days from the day of considering completion. 9. When the time period is completed following the designation in the amateurs’ manual, and licensor has not completed the consideration, the letter must be sent to the applicant to acknowledge the cause of the lateness, for every 7 day until the consideration shall be completed, as well as send the copy of such notification to Governmental System Developing Committee for acknowledge every time. When Governmental System Developing Committee finding such lateness is derived from unreasonable cause or lack of performance in governmental execution of licensor agency, Governmental System Developing Committee must report to the cabinet as well as suggest to develop or improve such agency or governmental executing system of such agency. 10. If licensor shall not inform following the clause 9, this can be regarded as licensor take action or ignore to take action to cause damage to others unless it is the force majeure. 11. If there is some law, rule or regulation issued to enforce and cause the amendment upon the term, methodology, condition or other details appeared in the amateurs’ manual, such amendment shall not be enforced with the submitted application before such issuance unless such amendment shall benefit to applicant. 12. If there is a submission of license extension, the cabinet shall designate the licensee to pay the fee for license extension based on designated rate instead of submitting license extending application, and when authorized agency in charging of issuing the license receives such fee, the evidence of license must be urgently issued to licensee, and the licensee can be regarded as extending the license following such law.

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


IT & MOBILE

Serverless ทางเลือกใหม่สำหรับเว็บไซต์องค์กร x

x

x

Serverless; An Alternative for Corporation’s Website ในช่วงเวลานั้นมีมากจนเกินไปก็อาจท�าให้เซิร์ฟเวอร์ล่มไม่ สามารถท�างานต่อไปได้ NARES DECHPOL IT Technical Writer

ในช่วง High Season ของแต่ละปี ผู้ประกอบการหลายท่าน คงจะเคยได้ยินเสียงบ่นถึงการล่มของเว็บไซต์ของหลาย ๆ องค์กร ไม่เฉพาะแต่องค์กรที่เป็นภาคเอกชนเท่านั้น หน่วยงาน รัฐเองก็มีปัญหาในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน แน่นอนว่าผู้ที่ประสบ ปัญหามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ใช้บริการ ลองนึกดูว่าเวลาที่มี อยู่อย่างจ�ากัดในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะดูน่าเหนื่อยใจเพียงใด เพราะนอกจากจะต้องเสียเวลารอโหลดหน้าเว็บไซต์ที่ตนเอง อยากจะดูข้อมูลที่พักและบริการแล้ว ก็อาจจะต้องอารมณ์เสีย มากขึ้นไปอีก หากกระบวนการจองที่พักและ Payment ที่ ลูกค้าก�าลังด�าเนินการมีอันต้องล่มลงในตอนนั้น ที่ผ่านมาสาเหตุหลัก ๆ มักเป็นเรื่องของ เซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่เป็นที่ตั้งของ เว็บไซต์หรือเว็บโฮสติง (Web Hosting) ไม่สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานจ�านวนมากพร้อมกัน ในเวลานั้นได้ เมื่อลองนึกดูแล้ว เซิร์ฟเวอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งที่มีอุปกรณ์ CPU, RAM, Harddisk ฯลฯ ส�าหรับ ประมวลผลเหมือนกันกับคอมพิวเตอร์พซี ที วั่ ไป เพียงแต่เซิรฟ์ เวอร์ ถูกสร้างมาเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานหนัก ๆ เช่น การ เข้าไปใช้งานพร้อม ๆ กันจากผู้ใช้งานได้ ทว่าหากผู้ใช้งาน

ผู้ประกอบการหลายท่านน่าจะทราบดีว่าองค์กรของเราได้มี การจ่ายค่าเช่าเว็บโฮสติงอยู่ บ้างก็จ่ายเป็นรายปีหรือเป็น รายเดือน ซึ่งหากลองนึกย้อนกลับไปยังช่วงก่อนหน้าที่องค์กร จะเริ่มมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เราก็จะพบว่าผู้ให้บริการ เว็บโฮสติงมีแพ็กเกจบริการอยู่หลายแพ็กเกจตามสเปกและ ประสิทธิภาพของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะให้บริการแก่เรา แพ็กเกจ ที่มีราคาแพงก็จะมีศักยภาพที่จะรองรับการใช้งานที่หลากหลาย และรองรับจ�านวนการเข้าชมเว็บไซต์พร้อมกันจากผู้คนทั่วโลก ในเวลาเดียวกันได้จ�านวนมาก ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะมีระบุไว้ ว่าแพ็กเกจเว็บโฮสติงที่เราก�าลังจะเลือกรองรับอะไรและอย่างไร ในช่วงแรกผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์ สามารถรองรับจ�านวนผู้รับชมพร้อมกันมากที่สุดกี่คน จนกว่า ช่วงเวลา High Season จะมาถึง ทว่าเมื่อถึงตอนนั้นเว็บไซต์ที่ เปิดให้บริการก็ล่มเสียแล้ว และแม้จะได้ก�าชับไปยังผู้รับผิดชอบ ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เป็นผล กอปรกับการแก้ปัญหาลักษณะนี้ ส่วนใหญ่ก็มักจะด�าเนินการกันด้วยความล่าช้าจนอาจจะ ไม่ทันกาล ที่แย่กว่าก็คือบางครั้งผู้ให้บริการโฮสติงก็จะเสนอ แพ็กเกจบริการใหม่ ซึ่งแน่นอนว่ามีราคาสูงขึ้น ค�าถาม คือ ถ้าช่วง High Season ผ่านพ้นไป เซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่ต้องท�างาน หนัก เว็บไซต์ก็จะไม่ล่ม เพราะผู้เข้าชมเว็บไซต์น้อยลง ท่าน ผู้ประกอบการจะยังต้องจ่ายค่าเช่าเว็บโฮสติงในราคาเท่าเดิมอยู่ หรือไม่ ค�าตอบ คือ เราก็ยังต้องจ่ายในราคาแพงตามแพ็กเกจ บริการล่าสุดที่ตกลงกันไว้

THAI HOTELS & TRAVEL

26

ปัจจุบัน บริการเว็บโฮสติงมีรูปแบบการให้บริการที่พัฒนา ไปกว่าเมื่อก่อนมาก ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ส�าคัญของผู้ใช้บริการ เว็บโฮสติงนั่นเอง โดยหลักการ คือ เมื่อมีจ�านวนผู้เข้าชม เว็บไซต์น้อย เราก็จ่ายน้อยหรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเลยแม้แต่ สตางค์แดงเดียว แต่ถ้ามีผู้เข้าชมเยอะเราก็สามารถที่จะ วางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่า ด้วยเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า Serverless นั่นเอง ซึ่งข้อดีของเว็บโฮสติงที่มีการน�าเทคโนโลยี Serverless นี้มาใช้ มีดังนี้ 1. ค่าใช้จ่าย การคิดค่าใช้จ่ายจะคิดตามจ�านวนการใช้งานจริง ถ้ามีคนเข้าเว็บไซต์น้อยก็จ่ายน้อย เข้ามากก็จ่ายตามราคาที่ ตกลงกัน แทบไม่น่าเชื่อว่าบางองค์กรที่เลือกใช้โฮสติงแบบ Serverless มีการเปิดเข้าใช้งานกว่า 1 ล้านครั้งต่อเดือน แต่เขา ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ผิดกับการเช่าโฮสติงแบบเดิมที่ ต้องจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีอยู่เป็นประจ�า 2. ระบบปรับประสิทธิภาพอัตโนมัติ เมื่อมีจ�านวนผู้เข้าใช้งาน เว็บไซต์ของเราจ�านวนมากอย่างไม่คาดฝัน Serverless จะปรับ ประสิทธิภาพให้สามารถรองรับได้โดยอัตโนมัติ หรือกล่าว อีกนัยหนึ่งก็คือ ท่านผู้ประกอบการจะไม่ต้องมากังวลเรื่อง เว็บไซต์ล่มอีกต่อไป 3. มีระบบส�ารองข้อมูลที่มั่นใจได้ ข้อมูลบนเว็บไซต์จะไม่ สูญหายไปไหน เนื่องจากระบบ Serverless มีการส�ารองข้อมูล ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วโลก 4. ทีมงานดูแลจัดการโฮสติงของเราเป็นอย่างดี 24 ชั่วโมง ซึ่งจะดีอย่างมากส�าหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) เพราะถ้าเป็นเว็บโฮสติงแบบเดิมจะพบความยากล�าบากในการ ติดต่อประสานงานเมื่อต้องแก้ไขปัญหาอยู่เนือง ๆ

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


IT & MOBILE

ผู้ให้บริการ Serverless ปัจจุบันมีอยู่ 3 แห่งใหญ่ ๆ คือ - AWS Lambda จาก Amazon https://aws.amazon.com/th/lambda/ - Azure Functions จาก Microsoft เจ้าเก่าเจ้าเดิม https://azure.microsoft.com/en-us/services/functions/ - Google Cloud Functions (GCF) จาก Google https://cloud.google.com/functions/ ผู้ให้บริการ Serverless แต่ละแห่งมีเงื่อนไขและราคาในการให้ บริการแตกต่างกัน ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียด ก่อนที่จะเลือกใช้งานได้จาก https://dzone.com/articles/ comparing-serverless-architecture-providers-aws-az อย่างไรก็ตาม ข้อดีที่ส�าคัญของการใช้ Serverless ที่น่าสนใจ อีกประการหนึ่ง คือ เราสามารถทดลองใช้บริการก่อนได้โดยที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเมื่อใช้งานจนพอใจ (หรือไม่พอใจ) แล้ว ท้ายที่สุดก็จะสามารถน�าข้อมูลการใช้งานมาเปรียบเทียบ กันก่อนเลือกใช้บริการนั่นเอง

D

uring High Tourist Season each year, many entrepreneurs should have heard the complaints upon the website down of several organizations, which those states would not only occur to the private sector, but also government agencies had the same type of problem. Definitely, this gave such a huge impact to the users. Imagine what a hassle could be when you have such a limited time during your long-for vacation, but need to wait for the websites that you want to seek information on accommodations and services, to be loaded, or even lose your temper, when your accommodation reservation and payment processes must be aborted at that moment.

Normally, the major cause was all about Server; the site of Web Hosting that was unable to provide services to large volume of users at that certain moment. As the matter of fact, Server is just an ordinary computer that has CPU, RAM, Harddisk, and so on for compilation similar to general personal computer, but server is built to take up such a heavy duty work, for example several users access the server simultaneously. However, if there are too many users accessing the server at the certain moment, it may cause the server crash or down state for every now and then. Several entrepreneurs should very well pay web hosting fee, which is divided by annually or monthly. Look back to time before corporation would have its own website, we shall find that web hosting providers offered several service packages based on specification and performance of the server provided for us. Additionally, the pricy package shall have capacity to take up diversity of works, and a large amount of website visiting volume from people worldwide simultaneously, which all these details on what and how to support shall be indicated with the web hosting package we were about to choose. At the early phase, most entrepreneurs seemed not know how many users could visit their websites simultaneously until the high tourist season was reached, however, when such period had come, their websites had already been down, even though it was explicitly instructed with the web hosting administrator. Additionally, this type of problem solving most of the time was too slow, and what worse was sometimes web hosting provider would offer a new service package, which definitely, it would cost more. The question was when high tourist season has passed, then server shall not be busy, and failed to serve users because website shall have lesser visitors, should entrepreneurs

need to pay web hosting fee at the same rate? The answer to this question was that we still needed to pay based on the latest package we had dealt with. Currently, web hosting services is far more advanced than earlier in order to response to the main proposition of web hosting users. The term is when there is less website visiting, we shall pay less or may not need to pay even a penny, however, if there are larger volume of visitors, we can easier make the cost plan with technology called Serverless. The advantages of web hosting that uses Serverless technology are as follows:

Scan for Comparing Serverless Architecture Providers

AWS Lambda

Azure Functions

Google Cloud Functions (GCF)

THAI HOTELS & TRAVEL

27

1. Cost: service fee shall be calculated based on the actual use. If there is less website visitors, we shall pay less, while for the larger volume of website visiting, we need to pay the service fee based on the dealt plan. Believe it or not, some organizations choosing Serverless web hosting and having over one million time visiting per month do not need to pay the cost at all. This is different from the earlier web hosting rent, which requires regular payment by monthly or annually. 2. Automatic Scale: when there is an unexpected large volume of website visitors, Serverless shall automatically enhance its performance to take up such traffic, or in other words, entrepreneurs shall now have no worry about website down. 3. High Availability: data on website shall stay intact since Serverless system shall back up the data with other servers dispersedly located across the globe. 4. 24Hrs. Managed Infrastructure: this is very good for web developer since sometimes it was quite difficult to contact the traditional web hosting administrator for problem solving. Currently, there are 3 big Serverless providers as follows: - AWS Lambda by Amazon https://aws.amazon.com/ th/lambda/ - Azure Functions by Microsoft https://azure. microsoft.com/en-us/services/functions/ - Google Cloud Functions (GCF) by Google https:// cloud.google.com/functions/ Each Serverless provider has varied terms and service plans, which entrepreneurs can check out the detail before choosing any provider from https://dzone.com/articles/comparing-serverlessarchitecture-providers-aws-az However, an interesting advantage by using Serverless is that we can use the service for a trial with no cost, and when we are satisfied (or unsatisfied) with the service, at the end, we can still compare the service with other providers before choosing one that is right for your corporation.

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


IN THE KITCHEN

โต๊ะของเชฟ x

x

x

Chef’s Table ท่ามกลางกระแสการออกแบบอาหารตามความต้องการคนกิน รวมถึงพฤติกรรมเคยชินของนักชิมที่นิยมการสั่งตามออเดอร์ที่ ร้านอาหารก�าหนดไว้ แต่ดูเหมือนในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา รูปแบบการกินอาหารแบบ ‘ตามใจเชฟ’ ก�าลังได้รับความนิยม จากบรรดานักชิมที่มองหาประสบการณ์แปลกใหม่ ส�าหรับการเสิร์ฟเมนูอาหารตามใจเชฟ หรือเรียกอีกชื่อที่ คุ้นหูกว่าอย่าง ‘เชฟส์ เทเบิล’ (Chef’s Table) แปลตรงตัวว่า ‘โต๊ะของเชฟ’ นั้น หลายคนน่าจะคุ้นภาพรูปแบบการนั่ง รับประทานที่ลูกค้ามักร่วมวงกันบนโต๊ะยาวหน้า ‘ครัวเปิด’ ตามเทรนด์ฮิตซึ่งช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน โดยร้านเชฟส์เทเบิลบางแห่งตั้งอยู่ในโลเกชั่นที่หลายคนนึก ไม่ถึงว่าจะมีร้านอาหารลับซ่อนตัวอยู่ บางแห่งเป็นบ้านของ เชฟ ขณะที่อีกหลาย ๆ แห่งตั้งอยู่ในโรงแรมหรู พร้อมเปิด ท�าการแสดงคล้ายละครเวทีเล็ก ๆ มีเชฟคอยปรุงบทและก�ากับ เหล่าวัตถุดิบให้แสดงไปตามบทบาทที่ได้รับ เปลี่ยนความ วุ่นวายภายในครัวให้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นปนอัศจรรย์ เอาให้เห็น กันทุกซอกมุมว่าเชฟก�าลังรังสรรค์เมนูใด เทคนิคและท่าทาง การปรุงรสน่าดูชมขนาดไหน กลิ่นหอม ๆ ของอาหารมาจาก วัตถุดิบและเครื่องปรุงตัวไหน ตกแต่งหน้าตาจานอาหาร อย่างไรถึงได้ดูน่ากิน ยิ่งเวลาไฟลุกจ้าหน้าครัวเปิดเมื่อไร ลูกค้ายิ่งตื่นตาตื่นใจ รีบหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูป

แทบไม่ทัน เรียกได้ว่าเป็นการเบิกตัวเชฟจากก้นครัวให้ลูกค้า ได้ยลเป็นขวัญตา บางคนไม่ได้ลงมือท�าเปล่า ๆ แต่บอกเล่า ‘เรื่องราว’ ของ เบื้องหลัง ที่มา หรือแรงบันดาลใจของอาหารแต่ละเมนูให้ฟัง เป็นกิมมิค เพื่อให้ลูกค้าเห็นความส�าคัญของแต่ละวัตถุดิบ รวมถึงวิธีการกินอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รสชาติในปากอย่างที่ ใจเชฟต้องการ ก่อนจะปล่อยให้ลูกค้าซาบซึ้งไปกับรสชาติของ อาหาร ทั้งนี้ คนเป็นลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณต่อหัวให้เชฟทราบ ได้ โดยบางกรณีเชฟอาจเป็นคนก�าหนดค่าใช้จ่ายต่อหัว บางคน เลือกเป็นผู้ก�าหนดเมนู และรับเฉพาะลูกค้าที่ยินยอมกินอาหาร ตามใจเชฟเท่านั้น ขณะที่บางคนอาจยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อย ตรงที่ออกแบบเมนูอาหารให้ลูกค้าเลือก พร้อมรับฟังสไตล์ อาหารที่ลูกค้าอยากกิน แต่หนึ่งสิ่งที่คนเป็นเชฟห้ามลืม คือ การถามลูกค้าว่าแพ้อาหารหรือวัตถุดิบใดหรือไม่ จะได้เป็น ประโยชน์ในการเตรียมอาหารล่วงหน้า สไตล์การท�าอาหารแบบเชฟส์เทเบิลก�าลังได้รับความสนใจและ มาแรงขนาดนี้ หลาย ๆ โรงแรมที่ยังไม่มีห้องอาหารสไตล์ เชฟส์เทเบิลอาจลองพิจารณา น�าโมเดลนี้มาปรับแต่งให้เข้ากับ สไตล์การท�าธุรกิจ และไม่ควรยึดติดว่าจะต้องเป็นคอร์สอาหาร

THAI HOTELS & TRAVEL

28

ราคาแพง ๆ หลักหมื่นบาทเท่านั้น เพราะบางทีการท�าอาหาร แบบเรียบง่ายสไตล์เชฟส์เทเบิลก็สามารถพิชิตใจลูกค้าได้ เช่นกัน ขอแค่พลิกแพลง ใส่ความคิดสร้างสรรค์ อาหารทุกจาน มีเรื่องเล่า และออกแบบบริการชวนให้ประทับใจ ก็นับว่าช่วย เติมเต็มประสบการณ์แปลกใหม่แก่ลูกค้าแล้ว

A

midst the trend of made to order food design based on the preferences of consumers as well as accustomed behaviors of tasters who prefer ordering the dishes set by restaurant, however, it seems in the last few years, the form of dining based on ‘Chef’s Preference’ is gaining more popularity among the tasters who are seeking for unique experiences. In addition to dish serving based on Chef’s Preference, or also called ‘Chef’s Table’, many should be familiar with the scene of customers gathering and dining over the long table set in front of an ‘Open Kitchen’ following the red hot trend, which helps attracting customers to restaurant.

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


IN THE KITCHEN

tell the ‘story’ about the background or inspiration of each particular dish as the gimmick so that customers shall pay attention to each ingredient as well as know the right gastronomy to get the wonderful taste in the mouth based on the chef’s preference, before letting customers to savor with the gastronomic tastes. Additionally, customer can notify the budget per person to chef, while in some case, chef may designate the expense per person and some chefs may determine the menus and exclusively accept customers who agree to have the dishes following chef’s preferences only, and others may be a little flexible by designing the food dishes for customers’ selection as well as opening up to the style of food that customers want to have. However, one important thing that chef should not ever forget is to ask customers for food or ingredient allergy for the sake of food preparation in advance.

Some chef’s table restaurants are located in the hidden place where no one would ever imagine, some are the house of chef, while others are located in a luxurious hotel. This type of restaurant shall be like a small stage play that chef shall improvise the script, and direct all ingredients to play along. This would totally turn the kitchen hassles into the exciting and amazing story. Additionally, all audiences can see every little thing upon the certain dish created by chef, techniques, cooking gestures of the chef, and

know exactly what ingredients and seasoning can create good smell of the dish, and how to decorate the dish to make the tasty dish. And when the fire is flame out in the kitchen, it shall definitely amaze the audiences, and encourage them to take out their smartphones to capture this exciting moment, therefore, this type of restaurant would truly debut the kitchen’s chef to its customers. Some chef shall not only cook the dish, but also

The style of food cooking as chef’s table is gaining the red hot popularity now. For those hotels that have no this type of restaurant may consider to apply this model to their business operation, and should not stick with the pricy course menu only because sometimes the simple food cooking like chef’s table style can conquer customers’ hearts as well, which the key is to improvise, put in creativity and tell the story of each particular dish, and provide impressive services to, then, this shall eventually fulfill unique experiences to customers.

A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies. Cover_TFB-Final.pdf

1

5/24/2562 BE

10:08 PM

D I R E C - T O R Y

2 0 1 9 2 0 2 0

C

M

Y

CM

y str

MY

CY

du d In foo

CMY

K

Scan Here

Jointly published by

Supported by

www.THAIFOODBUSINESS.com

แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมอาหารและเคร อื่ งดื่ ม

www . T ha i F o o dBus i ne s s . c o m

Jointly published by

THAI HOTELS & TRAVEL

30

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


งำนแสดงกำแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม ปีที่ 14

แพลตฟอร์มส�ำหรับกำรขยำยตลำด / ธุรกิจกำแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม กวิน ชูงานกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ปีที่ 14 เป็นแพลตฟอร์มทีด่ ที สี่ ดุ ในการขยายธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ในอาเซียน เพื่อยกระดับงานกาแฟไทยให้เข้าสู่ระดับสากล ชูฟีเจอร์ ใหม่เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 30,000 คน จากในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน คุณกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ากัด เปิดเผยว่า งานแสดงกาแฟ เบเกอรี่ และ ไอศกรีม ปีที่ 14 ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา ซึ่งเป็น งานแสดงเดียวทีร่ วม 3 กลุม่ ธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ไว้ในทีเ่ ดียวกัน และเป็นงานที่ได้รบั การยอมรับมากว่า 13 ปีว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก ผู้จ�าหน่าย ตั้งแต่วัตถุดิบ อุปกรณ์ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ส�าหรับธุรกิจร้านกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีมจากทุกมุมโลก ในปีนี้มีผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในธุรกิจตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว 80% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่เข้า ร่วมงานแล้วประสบความส�าเร็จและเข้าร่วมงานทุก ๆ ปี เพราะพึงพอใจและประสบความส�าเร็จจากปีที่ผ่านมา และ ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามาร่วมแสดงด้วย เพราะมั่นใจและมองเห็นถึงศักยภาพของงาน โดยบริษัทที่ตอบ ตกลงเข้าร่วมงานแล้ว อาทิ ดอยช้าง, คัฟฟ่าคอฟฟี่เม็คเกอร์, ไร่ช่อลดา, ไอศกรีม โซลูชัน, เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์, Adul Wongjiam, พัฒนาอินเตอร์คูล, AIYA (Thailand), Shimono (Thailand), Liang Hong, ไชยการแพค, Golden Nine, V Can Buy ฯลฯ “ความน่าสนใจของตลาดกาแฟในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก 3 - 5% เป็น 5 - 8% ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา มูลค่าเพิม่ ขึน้ เป็น 30,000 ล้านบาท บวกกับยุทธศาสตร์กาแฟไทยของหน่วยงานภาครัฐผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ผูน้ า� ในด้านการผลิตและค้ากาแฟคุณภาพของภูมภิ าคอาเซียน จึงถือเป็นโอกาสทีผ่ ปู้ ระกอบทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจจะใช้งานนี้ เป็นแพลตฟอร์มในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ” คุณกวิน กล่าว คุณกวิน กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการยกระดับงานกาแฟให้เข้าสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น มีการ เพิ่มฟีเจอร์ ใหม่ และเพิ่มรูปแบบของกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่อยู่ใน แวดวงธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันชงกาแฟระดับโลก 4 รายการ, Work shop สอนท�า กาแฟ เบเกอรี่ เครื่องดื่ม, บาร์ริสต้าทอล์ค, สัมมนา ฯลฯ เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายหลักกว่า 30,000 จากในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน

สอบถามรายละเอียดเพื่อจองบูธ ติดต่อ

คุณรติยา โทร. 0 2861 4013 ต่อ 103 หรือ www.thailandcoffee.net, www.thailandbakery.net

THAI HOTELS & TRAVEL

31

O C TO B E R - N OV E M B E R 2 0 1 9


Profile for Green World Publication Company Limited

Thai Hotel and Travel Vol.10 No.58  

Thailand Official Magazine For Hotel and Travel Business www.ThaiHotelBusiness.com

Thai Hotel and Travel Vol.10 No.58  

Thailand Official Magazine For Hotel and Travel Business www.ThaiHotelBusiness.com

Advertisement