Page 1

THAIL AND O FFIC IAL M AGAZ INE FO R HO TEL AND TR AV EL B USINESS

w w w . Th a iHote lB u s in e s s . c om | w w w . th a ih ote ls . org | Vol. 9 No. 49 | April-M a y 2 0 1 8 | ISSN : 2 2 2 9-0 1 84

Shortcut to ‘Secondary Cities’

TECHNOLOGY

Introduce IoT Experience of the Future inAD_Springmate.pdf Hospitality1 Industry 11/17/2017 3:32:07 PM

Inside

‘Reputation’ in Online World Big Proposition that New Generation Hotel Must Get Over it!


H OT I SS U E

Vol.9 No.49 เมษายน - พฤษภาคม 2561 (April - March 2018)

P.1 4

Thailand Official Magazine for Hotel and Travel Business

Shortcut to ‘Secondary Cities’

W H AT ’ S I N สวัสดีท่านผู้อ่าน THAI HOTELS & TRAVEL และขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูร้อนที่อุณหภูมิของหลายจังหวัดอาจแตะ 40 องศาเซลเซียส ก็เป็นได้ แต่แม้อุณหภูมิจะร้อนแค่ไหน แต่ท่องเที่ยวไทยปีนี้คงร้อนมาก แต่ร้อน ในเรื่องดีๆ ที่อยากจะบอกท่านผู้ประกอบการโรงแรมทั้งหลายว่า “น�้าขึ้นให้รีบตัก” ไหนๆ รัฐบาลก็มี นโยบายชัดเจนเรื่องการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง และเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ท�าให้ หลายๆ เมืองรองได้ถูกหยิบขึ้นมาน�าเสนอต่อนักท่องเที่ยว พวกเราชาวผู้ประกอบการขอให้ตั้งรับ พัฒนาสินค้าและบริการให้ดีให้ประทับใจแก่ลูกค้าผู้มาเยือน

04

UPDATE

06

THA MOVEMENT

08

REGIONAL ‘Malaysia’ Injects a New Tourism Campaign To Promote ‘Theme Park Hotel’ and Stimulate Tourist Volume within 2020

ไหนๆ รัฐบาลก็ส่งเสริมให้เดินทางท่องเที่ยวเมืองรองกันให้มากขึ้น ฉบับนี้เลยไม่พลาดที่จะน�าเสนอกิจกรรม ท่องเที่ยวในจังหวัดล�าปาง ที่ไม่ใช่มีแค่นั่งรถม้า แต่จะมีอะไรบ้างต้องลองเปิดอ่าน และเพื่อเข้ากับยุค ไทยแลนด์ 4.0 ฉบับนี้ขอน�าเสนอเรื่อง “ชื่อเสียง” ในโลกออนไลน์ โจทย์ใหญ่ที่โรงแรมยุคใหม่ต้องบริหาร ให้เป็น! นอกจากนั้น ยังมีเรื่องอื่นทั้งสาระและบันเทิงอีกมากมายที่อ่านแล้วรับรองไม่ตกเทรนด์แน่นอนค่ะ

19

INSIDE ‘Reputation’ in Online World Big Proposition that New Generation Hotel Must Get Over it!

22

TRAVEL TREND TODAY Do not Go to ‘Lampang’ Alone

Greeting to our beloved readers of THAI HOTELS & TRAVEL, and welcome to the summer that temperature in several provinces may rises up to 40°C. Even though how high of the temperature is, Thai tourism this year should be so hot as well, but the definition of the word ‘Hot’ here shall benefit all hotel entrepreneurs since government had released the distinctive policy to promote tourist attractions in secondary cities, and this year is considered as Thai way travel year. This is why several secondary cities have been promoting to tourists so hotel entrepreneurs should very well prepare and develop products and services to impress a large number of oncoming visitors.

25

TECHNOLOGY Introduce IoT Experience of the Future in Hospitality Industry

26

IT & MOBILE Make Announcement on the Identity of Your Business with Google My Business

28

IN THE KITCHEN From Food Waste to {Re} Food Forum

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ขอน�าเสนอแนวนโยบายของท่าน ‘สมคิด จาตุศรีพิทักษ์’ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงการวางแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค และ Incentive ต่างๆ ที่จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทาง อย่างต่อเนื่องตลอดปี

ติดต่อกองบรรณาธิการ

E D I TO R I A L D E PA R T M E N T

CO N T E N TS

For highlights in this issue, we would like to present the policy of the Deputy Prime Minister in Economy Mr. Somkid Jatusripitak toward the infrastructure and incentive development guideline that shall attract tourists to continually travel throughout the year.

E-mail : jeeraporn.t@greenworldmedia.co.th

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของนิตยสาร Thai Hotels & Travel ได้ที่... www.ThaiHotelBusiness.com Facebook.com/ThaiHotelandTravel

And since government is making an effort to promote more tourist traffics in secondary cities, this issue will catch up this trend by introducing travel activity in Lampang province, what activities visitor can do in Lampang rather than taking the horse carriage for sightseeing, you can discover them in ‘Travel Trend Today’ column, and in order to be trendy with Thailand 4.0 era, this issue of ‘Hotel Inside’ column presents the “Reputation” in online world; a big proposition that hotels in this new era should know how to manage it well!, while many more interesting essences and entertainments are gathered up inside this issue to keep our readers updated.

C

M

Owner : Thai Hotels Association Tel : 0 2282 5277 Fax : 0 2282 5278 Website : www.ThaiHotels.org | Publisher : Green World Publication Co., Ltd. Tel : 0 2731 1191-4 Fax : 0 2769 8043 Website : www.GreenWorldMedia.co.th, www.ThaiHotelBusiness.com | Editorial Staffs : Jeeraporn Thipkhlueb | Account Director : Phatsita Srisimarat | Project Manager : Rungthip Thisa | Team Manager : Sukanya Buphato | Advertising Sales Representative : Rapiya

Y

CM

Woratanapan, Pissara Khuntrakoon | Group Marketing Manager : Phattranit Charoenpholjan | Marketing Executive : Katesara Kornthumwut | Marketing Administration : Pannapat Kangsadanpitak | Asst. Operation Manager : Thanticha Ketprasat | Art Director : Prin Prangpan | Graphic Designer : Chutikarn Kritdasaengsawang | Language Complier : Vatcharin Tavornwong | Printing : G.P. Cyberprint Co., Ltd. Tel : 0 2731 1150-60

MY

CY

CMY

1 ปี 6 ฉบับ

K

120 บาท

ค�าถามร่วมสนุก วัดพระธาตุล�าปางหลวง เป็นพระธาตุประจ�าปีเกิดใด? A. ปีนักษัตรฉลู B. ปีนักษัตรขาล

SUB SCRIBE! สมัครสมาชิกนิตยสาร Thai Hotels & Travel

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ทาง

Fan Page Thai Hotels & Travel โดยการกด Like และโพสท์ค�าตอบไว้บนหน้า Wall ของ Thai Hotels & Travel Fan Page

• ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก • ชื่อ (Name):

นามสกุล (Surname):

ชื่อบริษัท/โรงแรม (Company/Hotel Name): ต�าแหน่ง (Position):

E-mail:

เบอร์โทรศัพท์ที่ท�างาน (Telephone):

หรือสแกน ที่นี่

เบอร์โทรศัพท์มือถิอ (Mobile):

• ที่อยู่ในการจัดส่ง (Shipping Address) •

www.facebook.com/ThaiHotelandTravel

หน่วยงาน/แผนก: เลขที่/ชั้นที่/หมู่บ้าน/ซอย/ถนน: ต�าบล/แขวง:

อ�าเภอ/เขต:

จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์:

ผู้ที่โชคดีจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จากเมเจอร์ซินีเพลกซ์ จ�านวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

วิธีการช�าระเงิน: โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-304084-7 ชื่อบัญชี บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จ�ากัด กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมายัง ฝ่ายการตลาด Thai Hotels & Travel Magazine เบอร์แฟกซ์: 0-2769-8043 E-mail: info@greenworldmedia.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร: 0-2731-1191 ต่อ 301

THAI HOTELS & TRAVEL

2

A P R I L - M AY 2 0 1 8


9

9

ครบที่สุด กับฟุตบอลชั้นนำจากทุกมุมโลก ชัดที่สุด ดวยระบบ HD จากชองดัง อาทิ คุมคาที่สุด ดวย Premium Service บริการตลอดอายุสมาชิก

1643

วันนี้! ติดตอเพ�อรับโปรโมชั่นพิเศษ โทร.

พบกับ ทรูวิชั่นส แม็กกาซีน ออนไลน ติดตามขาวสารรายการดัง ตรวจสอบผังรายการ ไฮไลทประจำเดือน คลิปตัวอยางรายการ สะดวก ผานมือถือ ทุกที่ ทุกเวลา

เพียงสแกน QR Code หรือ คลิก http://truetv.trueid.net/magazine


U P D AT E ฝาก/แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ หรือแนะน�าติชม โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2731-1191-4 ต่อ 403 / แฟกซ์ 0-2769-8043 / E-mail: jeeraporn.t@greenworldmedia.co.th

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ

สถานการณ์ซื้อขายโรงแรม

THAIFEX - World of Food Asia 2018

Hotel Trade Circumstance

กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ จั บ มื อ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี เตรียมพร้อมจัดงาน THAIFEX - World of Food Asia 2018 ดึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมออกงาน คึกคักกว่า 2,500 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายวัน เจรจาธุรกิจ เพิ่มพื้นที่จัดงานกว่า 1 แสน ตร.ม. ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น 10% มั่นใจไทยยัง ครองแชมป์ ผู ้ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า อาหารและ เครือ่ งดืม่ นานาชาติทใี่ หญ่ และครบวงจรทีส่ ดุ ในเอเชีย ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่วมชมงาน THAIFEX - World of Food Asia 2018 ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ฮอลล์ 1 - 8 และ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การ แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Organizers of the 15th edition of THAIFEX-World of Food Asia-Koelnmesse Pte Ltd, the Department of International Trade Promotion (DITP), and the Thai Chamber of Commerce (TCC)-today announced the trade show’s return from 29 May to 02 June 2018 at the IMPACT Exhibition and Convention Center in Bangkok, Thailand. THAIFEX-World of Food Asia is the leading annual international trade exhibition for food & beverages, foodservice technology, retail & franchise in ASIA. It is a trade event to meet, establish new business networks and to heighten your success. This one-stop food exhibition also features latest food producing technologies, food safety standards, related businesses and services, as well as a most fascinating culinary experience from the world of food.

KILORUN 2018 อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ผนึกก�าลังกับ สายการบิน แอร์ เ อเชี ย และสายการบิ น แอร์ เ อเชี ย เอ็ ก ซ์ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งส�าคัญระดับโลก จัดงาน KILORUN 2018 THE RUNNING FESTIVAL OF FOOD | FUN | FRIENDS | FAMILY เทศกาลวิ่งไลฟ์สไตล์ รูปแบบใหม่ วิ่ง กิน เที่ยวเรื่องเดียวกัน 4 เมือง 4 ประเทศผ่านเส้นทางวิ่งในเมืองแห่งเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม (The Iconic City) พร้อมเต็มอิ่มกับ อาหารอร่ อ ยของแต่ ล ะเมื อ ง ควบคู ่ เ รี ย นรู ้ แ ละ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่จัดงาน ซึ่งเป็นเส้นทางบินของแอร์เอเชีย และแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ทั้งไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม ประเดิม เส้นทางแรกที่กรุงเทพ 24 - 25 มีนาคม หวังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง ด้านคุณสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด กล่าวว่า แอร์เอเชียมี นโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกิจกรรมที่สามารถน�าเรื่องกีฬาและ ท่องเทีย่ วมาผสานรวมกันได้อย่างลงตัว เราจึงเข้ามาร่วมกับอินเด็กซ์ฯ เพือ่ จัดงาน KILORUN 2018 THE RUNNING FESTIVAL OF FOOD | FUN | FRIENDS | FAMILY วิ่ง กิน เที่ยวเรื่องเดียวกัน 4 เมือง 4 ประเทศขึ้นด้วยกัน โดยมีโจทย์ให้งาน KILORUN 2018 ครั้งนี้ เป็นงานวิ่งที่มีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ และแตกต่างจากงานอื่น รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐที่จะน�าเรื่องกีฬามาต่อยอดและเพิ่มมูลค่า โดยในสนามแรกที่ ประเทศไทย เราพร้อมท�าการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ เพื่อดึงนักวิ่งและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ผ่าน เครือข่ายการบินของแอร์เอเชีย ซึ่งจะช่วยทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและรายได้ให้กับประเทศไทย Index Creative Village joins with AirAsia and AirAsia X to bring about the momentous KILORUN 2018 THE RUNNING FESTIVAL OF FOOD | FUN | FRIENDS | FAMILY a lifestyle run bringing together running, dining and travel. Run through 4 Iconic Cities in 4 countries, savor their delicacies and learn all about their cultures while finding out more about the networks of AirAsia and AirAsia X in Thailand, Indonesia, Japan and Vietnam. The excitement kicks off in Bangkok this 24 - 25 March in support of Thai tourism. Mr. Santisuk Klongchaiya, Director of Commercial for Thai AirAsia, explained Thai AirAsia's policy on promoting tourism and sports compelled it to take part in organizing KILORUN 2018 THE RUNNING FESTIVAL OF FOOD | FUN | FRIENDS | FAMILY and that the concept for the event was that of a completely different kind of marathon that supports the Thai government's tourism policies and adds value to sporting. With Thailand as the first venue for the run, Thai AirAsia has been doing its best to raise awareness and attract runners both Thai and foreign, showing them that AirAsia is fully ready to support their travel.

THAI HOTELS & TRAVEL

4

รายงานจากหน่วยธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรมของเจแอลแอล ระบุว่า ในปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายโรงแรมเกิดขึ้นในไทยอย่างน้อย 12 รายการ รวมมูลค่า 17,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ราว 70% และสูงกว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายปีระหว่างปี 2555 ถึง 2559 ซึ่งมีระดับเฉลี่ยที่ประมาณ 12,200 ล้านบาทต่อปี โดยพบว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการซื้อขายโรงแรมมูลค่ารวมสูงสุด คือ 14,000 ล้านบาท หรือราว 80% ของมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเป็นการซื้อขายโรงแรมทั้งสิ้น 6 รายการ ได้แก่ เดอะ บางกอก เอดิชั่น ในโครงการมหานคร (รวมจุดชมวิว มหานคร อ็อบ เซอร์เวชัน่ เด็ค) ขายให้กบั กองทุนจากอเมริกา, โรงแรมขนาด 34 ชัน้ ทีส่ ร้างค้างไว้ทปี่ ากซอย สุขมุ วิท 27 ขายให้กบั กลุม่ คาร์ลตัล โฮเทลจากสิงคโปร์, โรงแรมพรีเมียร์อนิ น์ ขายให้กบั กลุม่ วีโฮเทลจากสิงคโปร์, ซัมเมอร์เซ็ท เลค พอยท์ ขายให้กับเจอาร์ คิวชูจากญี่ปุ่น, สวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ขายให้กับกรุงเทพดุสิตเวชการ และเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ในย่านทองหล่อ ซึ่งเข้าซื้อโดยนักลงทุนประเภทบุคคล สถิติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในปี 2560 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ในไทยรวมกว่า 35 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.6% จากปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านคน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนในปีนี้ คาดว่าจะมีจ�านวนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย เพิ่มขึ้นเป็น 37.6 ล้านคน ส�าหรับปี 2561 มีโรงแรมคุณภาพเหมาะสมส�าหรับการลงทุนมีเสนอขายไม่มาก คาดว่า มูลค่า การลงทุนซือ้ ขายโรงแรมในไทยของปีนจี้ ะไม่สงู เท่ากับปีทผี่ า่ นมา โดยอาจมีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 10,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นเฉลี่ยรายปีในปีก่อนๆ The report from hotel investing business unit of JLL indicated that last year there was hotel trade taking place in Thailand at least 12 transactions with the total value of 17,000 million baht, considered increasing from 2016 approximately 70%, and higher than the average annual trade value between 2012 - 2016 with average level at 12,2000 million baht per year. It founded that Bangkok was the one with the highest overall trading value at 14,000 million baht, or approximately 80% of trading value occurring across the country. There were 6 transactions of hotel trade including The Bangkok Edition in Mahanakon Project (including view point of Mahanakon Observation) - sold to the fund from America, undone 34-Story Hotel at the entrance to the alley Soi Sukhumvit 27 - sold to Carlton Hotel Group from Singapore, Premiere Inn - sold to V Hotel Group from Singapore, Somerset Lake Point - sold to JR Kyushu from Japan, Swisssotel Nai Lert Park - sold to Bangkok Dusit Medical Service, and Service Apartment in Thong Lor area sold to private investor. Besides the high hotel trading figure, last year was considered to have a greater number of foreign captial buying hotels in Thailand or over 50% of overall trading value, which mostly were the capitals from Singapore, Japan and America. Statistic from Ministry of Tourism and Sports revealed that in 2017, the total number of foreigners traveling to Thailand was approximately 35 million, or considered increasing by 8.6% from 2016, or more than 10 million foreigners increasing in the past three years. For this year, it expects more number of foreigners traveling to Thailand up to 37.6 million. For 2018, there is less offers on quality hotels for investment. It expects hotel trade value in Thailand this year will not be as high as the previous year. The total value may be approximately 10,000 million baht, which is considered closed to the average trading value occurring in earlier years.

A P R I L - M AY 2 0 1 8

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


THA MOVEMENT

การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA

อบรมหลักสูตร ‘การบริหารจัดการโรงแรม’ รุ่นที่ 6

Member Joint Meeting between ATTA and THA

Training Course ‘Hotel Management Gen 6th’

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ซึ่งเป็นการประชุม ร่วมระหว่าง 2 องค์กรเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สมาชิกทัง้ สองสมาคมได้รบั ทราบ ถึงสถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วของปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ วในปี 2561 และได้รว่ มรับฟังการน�าเสนอกลยุทธ์รบั มือการเปลีย่ นแปลงในธุรกิจท่องเทีย่ ว โดย อาจารย์ธนั ยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวีระศักดิ์ โควสุรตั น์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘ผ่าตัดท่องเที่ยวไทย’ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร ‘การบริหารจัดการ โรงแรม’ รุ่นที่ 6 ณ ห้องอบรม สมาคมโรงแรมไทย โดยผู้บรรยาย ได้แก่ • ผศ.ดร.ศักดิช์ ยั เศรษฐนวัช คณบดี คณะการจัดการและการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยาย ‘รูปแบบการบริหารงานโรงแรมและประเภทโรงแรมในยุคปัจจุบัน’ • คุณประกิจ ชินอมรพงษ์ อดีตนายกสมาคมโรงแรมไทย และ คุณบารมี เรืองกาญจนเศรษฐ์ เลขาธิการ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย บรรยาย ‘มาตรฐานโรงแรมไทย’ • คุณจุฑาพร เริงรณอาษา อดีตที่ประธานคณะท�างานด้านการท่องเที่ยว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรยาย ‘ทิศทางการพัฒนา ท่องเที่ยวไทย’ • คุณจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย บรรยาย ‘การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง’

On Tuesday 27 February 2018, the Association of Thai Travel Agents (ATTA), and Thai Hotels Association (THA) arranged Member Joint Meeting, which was aimed to provide information on tourism circumstance, and hotel and tourism trend in 2018 for its members. The meeting jointly acknowledged the strategy to handle the change in tourism business, discussed by Instr. Tanyawatch Chaiyatrakulchai, while Minister of Tourism and Sports Mr. Weerasak Kowsurat also joined the meeting to give special speech over the topic ‘Thai Tourism Surgery’, held at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok.

THAI HOTELS & TRAVEL

Thai Hotel Standard Foundation (THSF) in-associated with Thai Hotels Association (THA) arranged training course ‘the 6th Generation of Hotel Management’, held at training room, Thai Hotels Association (THA) as instructed by several experts as follows • Assoc. Prof. Dr. Sakchai Sretanawach, Dean of Faculty of Management and Tourism, Burapha University lectured on ‘the form of hotel management and hotel category in present time’. • Mr. Prakit Chinamorphong, the Former President of Thai Hotels Association (THA) and Mr. Baramee Ruengkanchanasret, Secretary of Thai Hotel Standard Foundation (THSF) lectured on ‘Thai Hotel Standard’. • Ms. Juthaporn Roengranaasa, Former President of Working Group in Tourism of Minister of Tourism and Sports and Deputy Governor of Tourism Authority of Thailand lectured on ‘Thailand Development Direction’. • Ms. Juthatip Charoenlarp, Director in Risk Monitoring and Management Division, Tourism Authority of Thailand (TAT) lectured on ‘Management in Crisis State and Risk Management’.

6

A P R I L - M AY 2 0 1 8


THA MOVEMENT

สมาคมโรงแรมไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ THA Arranges the Meeting of Executive Board of Committees

สมาคมโรงแรมไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 17/59-61 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ Thai Hotels Association (THA) arranged the meeting of executive board of committees no. 17/2016-2018 on Monday 8 January 2018 at THA’s conference room.

สมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทยสวัสดีปีใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว THA and THSF Express New Year Greeting to Deputy Director General of Tourism and Sports

THA MEMBERSHIP U P D AT E ความคืบหน้าเกี่ยวกับฝ่ายสมาชิกภาพ ประจ�าเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 APRIL - MAY 2018 สมาชิกสามัญ / Ordinary Members............................ 723 แห่ง

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2561 คุณสิทธิพร หาญญานันท์ ตัวแทนสมาคมโรงแรมไทย และมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย น�ากระเช้าผลไม้ เพื่อมอบให้รองอธิบดีกรมการ ท่องเที่ยว คุณสันติ ป่าหวาย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ On Monday 12 January 2018, Mr. Sittiporn Hanyanan, Representative of Thai Hotels Association (THA) and Thai Hotel Standard Foundation (THSF) offer fruit baskets to Deputy Director General of Tourism and Sports, Mr. Santi Pawai on the occasion of New Year’s day.

สมาชิกวิสามัญ / Extra-Ordinary Members............. 62 แห่ง สมาชิกสมทบ / Associate Members........................... 84 แห่ง สมาชิกกิตติมศักดิ์ / Honorary Members.................... 31 แห่ง รวม / Total......................................................................... 900 แห่ง

ขอต้อนรับสมาชิกสามัญใหม่ / WELCOME ORDINARY MEMBERS • โรงแรม เฉวงน้อย พูลวิลล่า CHAWENG NOI POOL VILLA

THA เข้าร่วมประชุมในงาน ASEANTA และ ATF

• โรงแรม ดาราสมุย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา วิลล่า DARA SAMUI BEACH RESORT & SPA VILLA

THA Joins the Conferences in ASEANTA and ATF

• โรงแรม ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ FLORA CREEK CHIANGMAI

คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมประชุมในงาน ASEANTA และ ATF จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2561

• โรงแรม คูณโฮเทล KUUN HOTEL

Executive Board of Committees of Thai Hotels Association (THA) joined the conferences in ASEANTA and ATF at Chiang Mai, held between 21- 26 January 2018.

• โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ LANCASTER BANGKOK HOTEL • โรงแรม ณ นิรันดร์ NA NIRAND

อบรมหลักสูตรภาษาจีน สำหรับ Front Office

• โรงแรม เดอะ พราว เอ็กซ์คลูซีฟ THE PROUD EXCLUSIVE

Chinese for Front Office Training Course

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ได้จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีน ส�าหรับ Front Office ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจันทร์ และวันพุธ) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ขอต้อนรับสมาชิกสมทบใหม่ / WELCOME ASSOCIATE MEMBERS • บริษัท ซียู แฮรี่ ทัวร์ ไกด์ แอนด์ เอ็ดดูเทนเม้นต์ จ�ากัด C U HARRY TOUR GUIDE & EDUTAINMENT

Thai Hotels Association (THA) in-associated with Hua Chiew University arranged Chinese for Front Office Training Course between 29 January – 28 February 2018 (Monday and Wednesday) at Asia Hotel Bangkok.

อภิปรายแลกเปลี่ยน เรื่อง ‘ทิศทางความร่วมมือ G – Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ Debate over the Topic ‘G-Green Collaboration Direction Toward Sustainable Development’

Facebook Fanpage

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานฝ่ายสิง่ แวดล้อม เป็นวิทยากรอภิปราย แลกเปลี่ยน เรื่อง ‘ทิศทางความร่วมมือ G - Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ในงาน ‘งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ’ เมื่อ วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอารียส์ มั พันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

THAI HOTELS ASSOCIATION

Ms. Marisa Sukosol Noonpakdee, President in Environmental Division was the speaker to debate over the topic ‘G-Green Collaboration Direction Toward Sustainable Development’, held in ‘National G-Green Emblem Giving Ceremony’ on Wednesday 31 January 2018 at Aree Sampan Conference Room, Department of Environmental Quality Promotion.

THAI HOTELS & TRAVEL

หากต้องการรับข่าวสาร หรือ ห้องพักราคาพิเศษ สามารถ กด Like เพื่อรับข่าวสารได้

THAI HOTELS ASSOCIATION 203-209/3 Ratchadumnern Klang Avenue Bawornniwet, Bangkok 10200 Tel. (+66) 2-282-5277 Fax. (+66) 2-282-5278 E-mail : info@thaihotels.org Website : www.thaihotels.org

7

A P R I L - M AY 2 0 1 8


REGIONAL

ER

I

ING

S SU AILA

‘มาเลเซีย’ อัดแคมเปญท่องเที่ยวใหม่ ดัน ‘ธีมพาร์ค-โรงแรม’ กระตุ้นยอดทัวริสต์ปี 2020 1 ho

x x x luxu lion ‘Malaysia’ Injects a New Tourism Campaign

vet To Promote ‘Theme Park Hotel’ and Stimulate Tourist Volume within 2020 Bat ดูเหมือนปี 2018 จะเป็นอีกปีที่หลายๆ ประเทศต่างทุ่มโปรโมท การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต่างเร่งเครื่องท�าคะแนนแข่งขันกัน สุดฤทธิ์ นอกจากไทยแล้วก็เห็นจะมี ‘มาเลเซีย’ ที่พยายามไต่อันดับ ความนิยม โดยปีนี้วางเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 33.1 ล้านคน สร้างเม็ดเงินกว่า 1.34 แสนล้านริงกิตมาเลเซีย

เดือนมิถุนายน ปี 2561 มีสวนน�้าขนาดใหญ่ หรือที่รู้จักกัน ในชื่อของ Desaru Coast Adventure Waterpark ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกกับทะเลเทียม ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Water Coaster แห่งแรกของภูมิภาค โดยบริเวณชายหาดด้านหน้ายังเป็นที่ตั้ง ของโรงแรมและรีสอร์ตชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Westin Desaru Coast Resort, Hard Rock Hotel Desaru Coast และ Anantara Desaru Coast Resort & Villas

เรียกได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ได้เข้ามาเพิ่มสีสันการ ท่องเที่ยวให้กับประเทศมาเลเซีย นอกเหนือจากธีมพาร์คและ แหล่งชอปปิงชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Movie Animation Park Studios ในรัฐเปรัก Lost World of Tambun (ธีมพาร์คเพียงแห่งเดียวที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง) และ เอาต์เล็ตมอลล์ระดับพรีเมียมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ‘ดาตุ๊ก ซรี เมอร์ซา’ ยังกล่าวด้วยว่า มาเลเซียก�าลังมีโรงแรม ใหม่ระดับโลกอีกหลายแห่งที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2018-2019

‘ดาตุ๊ก ซรี เมอร์ซา มูฮัมหมัด ไตยับ’ อธิบดีการท่องเที่ยว นอกเหนือจากความสนุกสนานแล้ว Desaru Coast ยังมี มาเลเซี ย เล่ า ว่ า ปี น ม ้ ี าเลเซี ย จะเปิ ด ตั ว สถานที ท ่ อ ่ งเที ย ่ วใหม่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส� าหรับทุกคนในครอบครัว ND DUV เช่น ‘Desaru Coast Malaysia’ รีสอร์ตระดับพรีเมียม และ เช่น Four Seasons Kuala Lumpur ที่พร้อมให้บริการ ’20th Century Fox World Malaysia’ ธีมพาร์คใหม่ที่คาดว่า ไม่ว่าจะเป็น Desaru Coast Riverside ศูนย์รวมร้านค้าแนว ห้องพักมากถึง 270 ห้อง Movenpick Resort & Spa จะสามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที ย ่ วได้ เ ป็ น จ� า นวนมาก ไลฟ์ ส ไตล์ ใ จกลาง Desaru Coast ที น ่ ก ั ท่ อ งเที ย ่ วสามารถ ในตรังกานู ที่มาพร้อมห้องพักกว่า 207 ห้อง W Hotels 4 2506 เพลิดเพลินไปกับร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมความบันเทิง พร้อมห้องพัก 150 ห้อง และ DoubleTree by Hilton และท�าให้มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางใหม่ใน อื่นๆ อีกมากมายในที่เดียว Desaru Coast Conference ที่สามารถให้บริการห้องพักได้มากถึง 300 ห้อง บนพื้นที่ วันหยุดส�าหรับทุกคนในครอบครัว Centre ยังให้บริการสถานที่จัดประชุม ห้องสัมมนาและ ขนาดใหญ่กว่า 11,000 ตารางฟุต จั ด เลี ย ้ งที ท ่ น ั สมั ย พรั ง ่ พร้ อ มด้ ว ยสิ ง ่ อ� า นวยความสะดวก OUTLE ส�าหรับ Desaru Coast คือ รีสอร์ตแบบครบวงจรระดับพรีPrap เมียม ครบครัน รวมถึงเลาจ์วีไอพี และลานกิจกรรมส�าหรับจัดอีเวนต์ ส่วนในปี 2019 มาเลเซียยังเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งด้านการ 2 kol Sam แห่งแรกของมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกในช่วง และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

2326 THAI HOTELS & TRAVEL

8

A P R I L - M AY 2 0 1 8


IS DREAMMASTER DREAMMASTER DREAMMASTER IS IS IS THE THE THE NO.1 NO.1 NO.1

T

H G POCKET HOSPITALITY HOSPITALITY POCKET POCKET SPRING SPRING SPRING HOSPITALITY

UPP MATTRESS MATTRESS MATTRESS SUPPLIER SUPPLIER SUPPLIER IN IN IN AND THAILAND THAILAND THAILAND

DREAM DREAM DREAMHEAVEN HEAVEN HEAVEN POCKET POCKET POCKETSPRING SPRING SPRING

EXTRA EXTRA EXTRABED BED BED This This Thishighly highly highlymobile mobile mobileextra extra extrabed bed bedensures ensures ensures efficient efficient efficientuse use useof of ofaaaroom room roomby by byproviding providing providing additional additional additionalbedding bedding beddingoptions options optionsthat that thatisisiseasily easily easily convertible convertible convertibleand and andquick quick quickto to toset-up. set-up. set-up.AAAsmart, smart, smart,quick quick quick and and andefficient efficient efficientsolution solution solutionfor for forall all allhotel hotel hotelroom room roomtypes types types without without withoutcompromising compromising compromisingon on oncomfort. comfort. comfort.

ospit The The Theworld’s world’s world’sno.1 no.1 no.1hospitality/hospital hospitality/hospital hospitality/hospital ury l supplier supplier supplierfor for forluxury luxury luxurylinen linen linenclose close close to to to n in $1 $1 $1billion billion billioninininsales. sales. sales. s

To Pillow Pillow Pillow Duvet Duvet Duvet Towel Towel Towel Bedsheet Bedsheet Bedsheet throbe Topper Topper Topper Bathrobe Bathrobe Bathrobe Slippers Slippers Slippers

VET TOWELS TOWELS TOWELS BATHROBE BATHROBE BATHROBE SLIPPERS SLIPPERS SLIPPERS

PILLOWS PILLOWS PILLOWSAND AND ANDDUVET DUVET DUVET

SLEEPWELL SLEEPWELL SLEEPWELLINDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIESCO.,LTD. CO.,LTD. CO.,LTD. 6 8, F a Lake Lake LakeRajada Rajada Rajadaoffice office officeComplex, Complex, Complex,35th 35th 35thFloor Floor Floor193/141Rachadapisek 193/141Rachadapisek 193/141Rachadapisek Road, Road, Road,Klongtoey,Bangkok Klongtoey,Bangkok Klongtoey,Bangkok10110 10110 10110,Tel ,Tel ,Tel+66(0)2 +66(0)2 +66(0)2204 204 2042506 2506 25068,8,8,Fax: Fax: Fax: +66(0) +66(0) +66(0)222204 204 2042514, 2514, 2514, Mobile: Mobile: Mobile:+66(0) +66(0) +66(0)81 81 81572 572 5727666, 7666, 7666,Email: Email: Email:yuttana@dreammasterbed.com yuttana@dreammasterbed.com yuttana@dreammasterbed.com Web: Web: Web:www.dreammasterbed.com www.dreammasterbed.com www.dreammasterbed.com

Email: Email: Email:info@dreammasterbed.com info@dreammasterbed.com info@dreammasterbed.com

SHOWROOM SHOWROOM SHOWROOM CDC: CDC: CDC: SHOWROOM SHOWROOM SHOWROOM LAKE LAKE LAKE RAJADA: RAJADA: RAJADA: ET BAN FACTORY FACTORY FACTORY OUTLET OUTLET OUTLET BAN BAN BAN PHAEO: PHAEO: PHAEO: Unit Unit Unit D, D, D, Floor Floor Floor 222 Room Room Room D203 D203 D203 Crystal Crystal Crystal Design Design Design Center Center Center Lake Lake Lake Rajada Rajada Rajada office office office complex, complex, complex, Unit Unit Unit BBB1st 1st 1st Floor Floor Floor pathon 17/7 17/7 17/7 Moo Moo Moo 222 Prapathon Prapathon Prapathon Ban Ban Ban Phaeo,Tambon Phaeo,Tambon Phaeo,Tambon Praditmanutham Praditmanutham Praditmanutham Road,Bangkapi, Road,Bangkapi, Road,Bangkapi, Bangkok Bangkok Bangkok 10240 10240 10240 Rachadapisek Rachadapisek Rachadapisek Road, Road, Road, Klongtoey, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok Bangkok Bangkok mut Sak Chaimonkol Chaimonkol Chaimonkol Samut Samut Samut Sakhon Sakhon Sakhon 74120 74120 74120 Tel Tel Tel 02 02 02 102 102 102 2624, 2624, 2624, 092 092 092 225 225 225 2342 2342 2342 10110 10110 10110 Tel Tel Tel 02 02 02 264 264 264 0863-5, 0863-5, 0863-5, 081 081 081 458 458 458 5458 5458 5458 092 092 092 225 225 225 2326 2326 2326


REGIONAL

ด้วยการเป็นเจ้าภาพงาน World Tourism Conference ครั้งที่ 5 ของ UNWTO ในกูชิง รัฐซาราวัก ซึ่งเป็นการสานต่อ ความส�าเร็จจากการจัดงาน World Tourism Conference ครั้งที่ 4 ที่ปีนังในปี 2016 และ Global Summit on Urban Tourism ครั้งที่ 6 ที่กัวลาลัมเปอร์ในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการ ตอบรับและความร่วมมือที่ดีมากระหว่างประเทศมาเลเซีย และ UNWTO นอกจากนี้ มาเลเซียยังคงเดินหน้าสนับสนุนแผนพัฒนาแบบ ยั่งยืน 2030 ของ UNWTO เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น ประเทศที่มีรายได้สูงอีกด้วย “ขณะนี้ประเทศมาเลเซียยังเร่งเดินหน้าการเป็นพันธมิตรกับ สายการบินต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าประเทศ มาเลเซียทั้งเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาล�า หรือชาร์เตอร์ไฟลต์” ข่าวดีล่าสุดคือการเปิดตัวเที่ยวบินในช่วงฤดูหนาว Winter Season) ของสายการบิน Condor Air ประเทศเยอรมนี ที่จะ เชื่อมต่อระหว่างกรุงแฟรงค์เฟิร์ตและกรุงกัวลาลัมเปอร์ในเดือน พฤศจิกายนนี้ สายการบินพันธมิตรของประเทศมาเลเซีย ยังรวมถึง Malaysia Airlines, AirAsia, Malindo Air, KLM และ Singapore Airlines โดยการด�าเนินการทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ แคมเปญท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ ‘Visit Malaysia Year 2020’ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 36 ล้านคน พร้อมสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวกว่า 1.68 แสนล้านริงกิต มาเลเซีย วัตถุประสงค์ของการจัดแคมเปญดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ประเทศมาเลเซียในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยการเน้นย�้าแนวคิด ‘Travel, Enjoy and Respect’ ซึ่งจะด�าเนินการควบคู่ไปกับแผนการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือ National Eco-Tourism Plan ปี 2016-2025

ร่วมมือกับหลายสายการบิน โดยรัฐบาลมาเลเซียยังมุ่งกระตุ้น ยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางเข้ามาประเทศมากขึ้น ด้วยการยกเว้นวีซ่าและน�าระบบ e-visa มาใช้ ซึ่งคาดว่า ในปี 2020 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสร้างเม็ดเงินกว่า 1.68 แสนล้านริงกิตมาเลเซีย”

ด้าน ‘ดาโต๊ะ ซรี โมฮัมเหม็ด นาซรี อับดุล อซิส’ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งประเทศ มาเลเซีย กล่าวว่า รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแคมเปญ การท่องเที่ยวใหม่สุดยิ่งใหญ่ ‘Visit Malaysia Year 2020’ ที่ตั้งเป้าเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวกว่า 36 ล้านคนจากทั่วโลก ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Asia-Pacific Economic Cooperation Summit และ Commonwealth Heads of Government Meeting ในปี 2020

ด้าน ‘ดาโต๊ะ ไซนอล อาบิดิน โอมาร์’ รองประธานกรรมการ การท่องเที่ยวมาเลเซีย กล่าวว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า นับเป็น ช่วงเวลาที่ส�าคัญส�าหรับการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย

“มาเลเซียมั่นใจว่าแคมเปญ Visit Malaysia Year 2020 จะ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจากการลงนามความ

แคมเปญยักษ์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่จะรวมกลุ่มผู้มีบทบาทใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการดึง

เพราะเป็นการเข้าสู่ ‘Visit Malaysia Year 2020’ แคมเปญ การท่องเที่ยวระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนและรับรองจาก นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อปี 2017 โดยถือเป็นเป้าหมายส�าคัญ ในการก�าหนดแผนปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ให้ส�าเร็จภายในปี 2020

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับการ ต้อนรับที่อบอุ่น รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายของ ประเทศมาเลเซียด้วย แคมเปญนี้ยังสอดคล้องกับโครงการ ‘Travel.Enjoy.Respect’ ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา มีการรณรงค์ให้ นักท่องเที่ยวกลายเป็นหนึ่งแรงผลักดันส�าหรับการเปลี่ยนแปลง ในเชิงบวกสู่อนาคตที่ดีขึ้น และทั้งหมดนี้คือวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของ รัฐบาลมาเลเซีย เพื่อโกยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้ เข้าประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหญ่ในปี 2020!

T

his year many countries seem to drastically promote their tourisms to attract foreigners especially the countries in South East Asia that are trying their best to compete with other. Rather than Thailand, Malaysia is trying to climb the ranks to become one of the tourist destinations in South East Asia, which this year Malaysia set the goal to attract 33.1 million foreign tourists to the country, and generate over 1.34 hundred billion Malaysian ringgit.

‘Datuk Seri Mirza Mohammad Taiyab’, DirectorGeneral of Malaysia Tourism said that this year Malaysia shall introduce new tourist attractions such as ‘Desaru Coast Malaysia’; a Premium Class Resort, and ‘the 20th Century Fox World Malaysia’; a theme park that is expected to attract a large number of tourists to the country, and make Malaysia to become another new weekend destination for everyone in the family. Desaru Coast is the first premium integrated resort in Malaysia, which is expected to open the first phase in June 2018. This resort features big size waterpark as called Desaru Coast Adventure Waterpark where tourists shall experience the biggest artificial sea in South East Asia, and the first Water Coaster of the region. The beach front area also locates the array of famous hotels and resorts THAI HOTELS & TRAVEL

10

A P R I L - M AY 2 0 1 8

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


REGIONAL

C

M

Y

CM

such as Westin Desaru Coast Resort, Hard Rock Hotel Desaru Coast, and Anantara Desaru Coast Resort & Villas.

last year that received very good feedback and collaboration between Malaysia and UNWTO.

Economic Cooperation Summit, and Commonwealth Heads of Government Meeting in 2020.

Besides, Malaysia still moves forward to support sustainable development plan 2030 of UNWTO in order to turn into one of high income countries.

“Malaysia has confidence that Visit Malaysia Year 2020 campaign shall attract a large number of tourists from all over the world by signing MOU with several airlines. In addition, Malaysian government is aiming to stimulate number of Chinese tourists traveling to the country by exempting Visa, and bring in e-Visa system, which is expected in 2020 tourism industry shall generate over 1.68 hundred billion Malaysian ringgit.”

MY

CY

CMY

Besides the joyfulness, Desaru Coast features recreational site where everyone in the family can choose to enjoy with shops, restaurants, and entertaining activity in one place, while Desaru Coast Conference Center offers the modern conference, seminar and banquet venues with full facilities including VIP lounge, and activity ground for event and entertaining activity arrangement.

“At the moment, Malaysia still moves forward to partner with airlines in order to add more travel convenience to Malaysia for both regular flights, and charter flights.”

This new tourist attraction shall jazz up Malaysia’s tourism rather than theme park, and well-known shopping area such as Movie Animation Park Studios in the state of Perak, Lost World of Tambun; the only 24hr Theme Park, and Premium Outlet Malls that are spread out across the country. ‘Datuk Seri Mirza’ also added that Malaysia is about to have several new world class hotels that are expected to open between 2018 – 2019 such as Four Seasons Kuala Lumpur with 270 guestrooms, Movenpick Resort & Spa in Terengganu with 207 guestrooms, W Hotels with 150 guestrooms, and Double Tree by Hilton that offers up to 300 guestrooms, located within the gigantic space over 11,000 square feet.

The recent news is the introduction of new flights during winter season of Condor Air from Germany that shall connect between Frankfurt and Kuala Lumpur city in this November, while alliance airlines of Malaysia also includes Malaysia Airlines, Air Asia, Malindo Air, KLM and Singapore Airlines. All this executions are proceeded as the preparation for the greatest tourism campaign ‘Visit Malaysia Year 2020’, which is expected to attract a large number of tourists up to 36 million, and generate tourism revenue over 1.68 hundred billion Malaysian ringgit. The objective of this campaign arrangement is to propagate Malaysia as the dream destination of tourists across the globe by emphasizing the concept ‘Travel, Enjoy and Respect’ along with National Eco-Tourism Plan between 2016 – 2025.

For the year 2019, Malaysia shall continually move forward to strengthen up its tourism by hosting the 5th World Tourism Conference of UNWTO in Kuching, the state of Sarawak, which is considered as the continuity to the success from the arrangement of the 4th World Tourism Conference in the state of Penang in 2016, and the 6th Global Summit on Urban Tourism in Kuala Lumpur city

‘Dato Seri Mohammed Nazri Abdul Aziz’, Minister of Tourism and Culture of Malaysia said that Malaysian government had announced a new greatest tourism campaign ‘Visit Malaysia Year 2020’ that aims to increase the number of tourists up to 36 million from all over the world. This shall take place by the time the country hosting Asia-Pacific Asia-Pacific

THAI HOTELS & TRAVEL

12

‘Dato Zainol Abidin Omar’, Vice Chairman of Malaysia Tourism Promotion Board said that in the next 2 years it is considered as important phase for Malaysia tourism because it shall reach to ‘Visit Malaysia Year 2020’; the national tourism campaign that is supported and approved by Malaysian Prime-Minister in 2017. This is considered as the major goal to designate, and complete tourism reformation plan of Malaysia within 2020. This mega campaign shall not only aim to assemble the role players in tourism industry, but also attract tourists from all over the world to experience a warm welcome as well as diversity of tourist attractions of Malaysia. This campaign also conforms to ‘Travel.Enjoy. Respect’ project of UNWTO, introduced in August last year, which campaigns tourists to become the drive force for positive change toward the better future. These are vision and tourism development plan of Malaysian government to earn high tourist volume and revenue to the country following its mega strategy in 2020!

A P R I L - M AY 2 0 1 8

K


HOT ISSUE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ทางลัดสู่ ‘เมืองรอง’ x

x

x

Shortcut to ‘Secondary Cities’ เมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ‘คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์’ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้มอบนโยบายส�าคัญด้าน การท่องเที่ยวแก่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้เร่งผสานความร่วมมือกันโดยด่วน เพื่อผลักดัน นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวใน ‘เมืองรอง’ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น คุณสมคิด บอกว่า “เปรียบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เหมือนร่ม ใบใหญ่ คอยดึงธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เจริญเติบโต ตามไปด้วย” ยิ่งเห็นรายได้ท่องเที่ยวซึ่งครองสัดส่วนมากถึง 20% ของจีดีพี แล้ว เรียกได้ว่าไม่ใช่สัดส่วนที่น้อยเลย จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านท่องเที่ยวและ คมนาคมช่วยกันผลักดันให้เกิดการขยายตัวมากขึ้น ให้มัน ออกดอกออกผลไปสู่ทุกภาคส่วน เป็น ‘อินคลูซีฟ โกรท’ (Inclusive Growth) ที่แท้จริง! ‘ผลลัพธ์ในเชิงกระจายรายได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร หน่วยงานภาค รัฐจึงไม่สามารถบริหารงานแบบที่ผ่านๆ มาได้อีกต่อไป’

เพราะตอนนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากถึง 34-35 ล้านคนต่อปีแล้ว หลายๆ จุดหมายยอดนิยมซึ่งมีไม่กี่ แห่งในไทย เช่น สมุย และเชียงใหม่ก�าลังจะระเบิด จึงอยากหา ‘ทางลัด’ หรือ ‘Short Cut’ ช่วยให้การกระจาย รายได้เห็นผลเร็วขึ้น! แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ ททท. จะท�าได้เพียงล�าพัง ในฐานะที่ผม ดูแลหลายกระทรวง จะพยายามให้เกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันมากที่สุด “ผมมองว่าปี 2561 จะเป็นปีที่ส�าคัญมาก หลังจากตลอดปี ที่ผ่านมารัฐบาลได้เริ่มวางพวกโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว” อย่างเช่น รถไฟไทย-จีน ที่ตอกเสาเข็มไปแล้ว ถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีเลยก็ว่าได้ ขณะที่เมกะโปรเจกต์รางคู่ ตัวนี้จะดันให้ได้ เพราะเป็นโครงการที่ส�าคัญที่สุดในด้านเศรษฐกิจ ด้านความร่วมมือระหว่างการบินไทยกับแอร์บัส ได้ลงนามใน สัญญาความร่วมมือเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของโครงการ ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานอู่ตะเภาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ก็จะเป็นอีกโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) THAI HOTELS & TRAVEL

14

“ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ประเทศไทยได้ดึงตัวเองขึ้นมา พร้อมปรับฐานเพื่อสร้างอนาคต ท�าให้มั่นใจอย่างมากว่าในปี 2561 จะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้ทะยาน ยกระดับฐานราก ให้แข็งแรงขึ้นได้จริงๆ” คุณสมคิด กล่าว ส�าหรับหนึ่งในนโยบายส�าคัญ คือ การแก้ไขความยากจนของ ประชากรในประเทศ โดย ‘ท่องเที่ยว’ จะเป็นหนึ่งในเครื่องจักร ที่ช่วยกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวเผื่อแผ่ไปถึงคนในชุมชน สามารถซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าของชุมชนได้ โดยตรง ทั้งนี้ หัวใจส�าคัญหนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารงานและยกระดับ ศักยภาพของคนในชุมชนให้พร้อมรองรับและผลิตสินค้าให้ตรง ใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว แน่นอนว่าทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่องเที่ยวต้องร่วม แรงช่วยกัน เอาความก้าวหน้าของภาคการท่องเที่ยวเดินทางไป ถึงเมืองรอง และลงลึกถึงในระดับชุมชนให้ได้ เพราะจริงๆ แล้วศักยภาพของเมืองรองนั้นมีสูงมาก แต่มันตัน ยังไม่ได้รับ การทะลุทะลวงอย่างที่ควรจะเป็น ระยะหลังๆ ทีด่ ขี นึ้ เพราะได้ ‘สายการบินต้นทุนต�า่ ’ (โลว์คอสต์) เข้าไปช่วยบินสู่เมืองรองมากขึ้น จึงท�าให้หลายๆ เมืองเจริญขึ้น

A P R I L - M AY 2 0 1 8


HOT ISSUE

โดยการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อความยั่งยืนทางการ ตลาดการท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Local Strength ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ สร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทานและสินค้าพร้อมขาย พัฒนาเรื่อง Creative Tourism ในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (Travel Tech & Start-up Business in services) เพื่อส่งเสริม การขายเข้าไปสู่เมืองรอง

ผิดหูผิดตา แต่สิ่งที่อยากเห็นเพิ่มเติม คือ นักท่องเที่ยวเดินทาง จากเมืองรองสู่เมืองรองอื่นๆ โดยรอบอีกที รวมไปถึงการผลักดันให้ ‘รถไฟ’ เป็นตัวน�าด้านการท่องเที่ยว อย่างแท้จริง ด้าน ‘คุณยุทธศักดิ์ สุภสร’ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง โดยสามารถน�าค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมือง รองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้ทราบกันแล้วนั้น

“ททท. ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งฝั่งดีมานด์ และซัพพลาย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเดินทางเข้าไป สอดรับกับแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสินค้าเกษตรเป็นหลัก จึงได้ประกาศนโยบายท่องเที่ยวเมือง รอง 55 จังหวัดออกมา”

จากมาตรการภาษีดังกล่าว ททท. ได้ก�าหนดแนวทางด้าน การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ ‘Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทย เติบโต’ เพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่

โดย ททท. ได้แบ่งการด�าเนินงานในแคมเปญดังกล่าว 7 หัวข้อ ด้วยกัน คือ Enjoy Local, SET in the Local, Local Link, Eat Local, Our Local, Local Heroes และ Local Strength “ทั้งนี้ ททท. ได้จัดอบรมติดอาวุธด้านการตลาดอย่างยั่งยืน ทางการตลาดท่องเที่ยว เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 144 คน จาก 72 ชุมชน จากทั่วประเทศ มุ่งเพิ่มศักยภาพและเทคนิคการส่งเสริมการขาย และสร้าง เครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้ความรู้และบรรยายโดยผู้บริหารระดับสูง ของ ททท. และสมาคมทางการท่องเที่ยวของไทย ในหัวข้อที่ น่าสนใจส�าหรับชุมชน”

Mr. Somkid said “Tourism industry is like a gigantic umbrella that drives the growth of other industries.” In addition, the record showed that tourism revenue has gained good dominant up to 20% of overall GDP ratio. Therefore, it requires government and private agencies in tourism and transport jointly make greater expansion to benefit every sector, or this is called the genuine ‘Inclusive Growth’!

ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตและวิถีของชุมชน ท�าให้ ททท. ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในจุดนี้ เพื่อเห็นผลลัพธ์ที่ดีใน ระยะยาว

Result in revenue dissemination did not come out that good enough so government agencies could not carry on tasks like what they did earlier anymore because currently, Thailand earns foreign tourists as high as 34 – 35 million per year, which several popular destinations such as Samui and Chiang Mai now is about to blow up from high congestion.

โดย ททท. เตรียมประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานระดับ จังหวัด เพื่อออกแบบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน ให้เข้ากับ จุดแข็งและจุดอ่อน และตรงกับความต้องการของแต่ละจังหวัด

Therefore, finding the ‘Short Cut’ to disseminate revenue should be the best way to achieve expected result faster!

เพื่อท�าให้ ‘เมืองรอง’ เหล่านี้ มี ‘เสน่ห์’ มากขึ้นนั่นเอง!

This is definitely not what Tourism Authority of Thailand (TAT) can do it on its own, which since I am in the position to look after several ministries, I will try my best to initiate the most supportive from one to another.

ทั้งนี้ สิ่งที่ ททท. ยังคงเป็นห่วงอยู่ คือ เรื่องของศักยภาพการ รองรับ ว่าจะท�าอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

อีกทั้ง กระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่ เศรษฐกิจฐานรากด้วย

to tourist attractions in secondary cities with more convenience.

A

t the end of 2017, Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister in Economy gave major tourism policy to Ministry of Tourism and Sports as well as Tourism Authority of Thailand (TAT), and other related agencies to urgently merge collaboration in order to convince tourists to travel

THAI HOTELS & TRAVEL

16

“I thought that the year 2018 would be significant after government has already set up all related infrastructure throughout the year.”

A P R I L - M AY 2 0 1 8


PRODUCT SHOWCASE

GLOBAL LEADER IN INTEGRATED ROOM AUTOMATION SYSTEMS Guests Appreciate The Convenience While You Appreciate The Savings. • Enhance the guest room experience • Provide comfort & convenience • Reduce energy costs • Improve sustainability practices • 1,000,000+ guestrooms installed worldwide

TEO HONG ENGINEERING CO., LTD 97 Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chongnonsri, Yannawa , Bangkok 10120 Tel: (662) 678 0465 to 8 Email: info@the.co.th

BED LINEN The Global Hospitality bed linen offers an out-of-the-world sleep experience. Outfit your hotel bedroom with a complete bed ensemble. The linen range included an array of choices of classic woven, dobby stripe and texture jacquard fabrics, added with embellishments and sophisticated elements. Our bed linen products are produced with long staple compact yarn, proven to be highly durable, ultra soft and silky smooth. JASPAL & SONS CO., LTD. 49 Moo 9 Soi Ruamjai, Bangna-Trad Rd., Km. 19 Bangplee Samutprakarn 10540 Tel : 02-312 6800 Fax : 02- 338 8792 E-mail : jaspal@jaspalhome.com www.jaspalhome.com/hospitality

POCKET COIL HERITAGE Pocket Coil Heritage provides a sumptuously soft support and an extra protection from dust mites, one of the main causes of allergies, with anti-dust mite cover fabric. The mattress is covered with softly knitted jacquard and upholstered with dust-free materials. ที่นอนรุ่น Pocket Coil Heritage ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของชาว ตะวันตก ทีค่ นุ้ เคยกับการนอนบนทีน่ อนทีน่ มุ่ เป็นพิเศษ ผ้าห้มุ ทีน่ อนมีคณ ุ สมบัติ ป้องกันไรฝุน่ หนึง่ ในสาเหตุของโรคภูมแิ พ้ ทีน่ อนหุม้ ด้วยผ้า Knitted Jacquard พร้อมรองรับด้วยชั้นวัสดุพิเศษ คุณภาพดี ให้สัมผัสนุ่มสบายแก่ผู้เข้าพัก SOMPHOL BEDDING AND MATTRESS INDUSTRY CO., LTD. 1388, 1390, 1392 Srinakarin Road, Suanluang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2322 4320-2 Website: www.springmate.com Facebook: Raklabb Line: @Springmate

THAI HOTELS & TRAVEL

17

A P R I L - M AY 2 0 1 8


HOT ISSUE

For example Thai – China rail that had already put on the foundation piles is considered quite a good start, while dual rail mega project must be pushing forward because this project is the most important in term of economic side. In addition to collaboration between Thai Airways and Air Bus, both parties had signed MOU to evaluate business opportunity of U-Tapao Aviation Maintenance Center project, held in last December. This project shall help promoting economic activities in the area of Eastern Economic Corridor (EEC). “Last year Thailand got a good recovery as well as adjusted its base to build up the future. This makes me believe this year shall be the right time that Thailand can truly enhance foundation level.” said Mr. Somkid. One of the key policies is to solve the poverty of people in Thailand, which ‘Tourism’ shall be one of mechanisms to disseminate revenues from tourists to people in communities, and directly buy agricultural and community products. In addition, the key mechanism must inevitably be the task management and capacity enhancement of people in community so that they can handle and produce products to directly serve the demand of tourists. This involves both government and private sector in tourism to jointly take advantage of advancement of tourism to really stimulate the travel to secondary cities, and go even deeper down to community level because in fact, the capacity of secondary cities is quite high, but they do not get good penetration as it should be. However, it seems to get better recently because there is a greater number of low cost airlines flying to secondary cities, which makes many cities gain such a leap growth, but the next step is that tourists start to travel from one secondary city to other secondary cities around it, and tourism sector should push forward and promote the ‘train’ as the genuine tourism conductor. Mr. Yuthasak Supasorn, Governor of Tourism Authority of Thailand (TAT) said that the cabinet had agreed on tax scheme to support tourism in 55 secondary cities as tourists can turn in the tourism expenses in secondary cities to deduct the tax in actual amount not exceeding 15,000 baht, being effective from 1 January 2018 to 31 December 2018. According to this tax scheme, TAT has set marketing guideline to promote tourism in secondary cities by stimulating local tourism under the campaign ‘Amazing Thailand Go Local’ to disseminate spatial and revenue-based opportunity from tourism down to foundation economy. TAT divides execution approaches under this campaign into 7 topics as Enjoy Local, SET in the Local, Local Link, EAT Local, Our Local, Local Heroes, and Local Strength. “In addition, TAT had arranged the training to enhance sustainable marketing skill for tourism market at the end of February at The Emerald Hotel Bangkok in order to prepare 144 tourism community representatives from 72 communities across the country, and enhance capacity and technique of sale promotion as well as build up strong network, which the executive board of committees of TAT, and tourism associations gave knowledge and lecture over interesting topics for community.” THAI HOTELS & TRAVEL

18

This training was considered as the execution under Local Strength topic, which was the joint execution between government and private sectors to strengthen up supply chain, and available products for sale as well as develop Creative Tourism in tourist attraction, and support new generation entrepreneur in hospitality and tourism business (Travel Tech & Start-up Business in services) to promote selling in secondary cities. “TAT must rush to make preparation in every aspect including both demand and supply sides to take up a large number of tourists traveling into those cities in accordance to the idea of government that wants to mainly promote tourism and agricultural products. That is why government had released 55 secondary cities tourism policy.” In addition, TAT still concerns about productive supporting capacity without the impact to the lifestyle and community way, which TAT needs to make preparation for good outcome in the long run. TAT is about to join hands with provincial agencies to design tourism development plan to match with strength, weakness and need of each province in order to make more charming to these secondary cities!

A P R I L - M AY 2 0 1 8


INSIDE

‘ชื่อเสียง’ ในโลกออนไลน์ โจทย์ใหญ่ที่โรงแรมยุคใหม่ต้องบริหารให้เป็น! x

x

x

‘Reputation’ in Online World Big Proposition that New Generation Hotel Must Get Over it! การบริหาร ‘ชื่อเสียง’ กลายเป็นหนึ่งโจทย์ส�าคัญของธุรกิจ โรงแรมทุกแห่งไปแล้ว ทุกครั้งที่นักท่องเที่ยววางแผนออกเดินทาง พวกเขาจะเสาะหา และอ่านรีวิวเกี่ยวกับโรงแรมนั้นๆ ว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ที่ตั้งอยู่ในโลเคชั่นดี ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักหรือไม่ รวมถึง สภาพห้องน�้าห้องนอนเป็นอย่างไร มีสิ่งอ�านวยความสะดวก อะไรบ้าง พนักงานยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หรือเปล่า เพราะนี่คือหนึ่งใน 4 ขั้นตอนส�าคัญของการเดินทางแต่ละครั้ง หลังจากนักท่องเที่ยวผ่านขั้นตอนแรกอย่างการ ‘คิดและ วางแผน’ ที่พวกเขามองหาแรงบันดาลใจด้านการท่องเที่ยวใน โลกออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งบทความรีวิว ภาพ และวิดีโอที่เหล่านักเดินทางเจ้าของประสบการณ์การ ท่องเที่ยวในแต่ละจุดหมายต่างขยันโพสต์ลงบนพื้นที่ของตัวเอง แน่นอนว่าแรงบันดาลใจเหล่านี้ นักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้เวลาใน การค้นหาและอ่านคอนเทนต์แค่วันสองวัน แต่นักท่องเที่ยว เลือกให้ ‘เวลา’ กับมันนานหลายสัปดาห์เลยทีเดียว ตั้งแต่การคีย์ข้อความลงในเสิร์ชเอ็นจิ้นชื่อดัง เช่น Google รวมถึงเว็บไซต์ของเหล่า ‘ออนไลน์ แทรเวล เอเย่นต์’ (OTA)

ผู้ให้บริการจองสินค้าท่องเที่ยวออนไลน์ ซึ่งต่างเปิดพื้นที่ให้ นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการจองผ่านแพลตฟอร์มนั้นๆ ได้เข้ามารีวิว ตามความเป็นจริง ทั้งเชิงบวกและลบอย่างเต็มที่ เมื่อนักท่องเที่ยวหาตัวเลือกที่ตรงใจ เลือกจุดหมายปลายทางได้ แล้ว ตัวคอนเทนต์ของโรงแรม ความคาดหวัง และข้อมูลสถานที่ ที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียง ต่างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจอง โรงแรมของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น โดยทางโรงแรมสามารถเป็นผู้ก�าหนดคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเอง เพราะนอกจากความต้องการภาพและคอนเทนต์เกี่ยวกับ จุดหมายปลายทางที่ใช่และการเดินทางในฝันของนักท่องเที่ยว แล้ว โรงแรมสามารถท�าให้นักท่องเที่ยวนึกถึงการเข้าพัก ด้วยการพาแบรนด์โรงแรมไปปรากฏตัวบนสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ ในช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกันต้องดึงความแตกต่างของ ที่พักมาน�าเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ได้ด้วย เมื่อนักท่องเที่ยวค้นหาและเสพรีวิวเสร็จแล้ว ก็ถึงขั้นตอนที่ พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อเข้าสู่ช่วงของการ ‘จอง’ สินค้าท่องเที่ยว โดยความจริงข้อหนึ่งที่โรงแรมควรตระหนักคือ นักท่องเที่ยวจะไม่เลือกจอง หากไม่มีรีวิวเกี่ยวกับโรงแรมนั้นๆ ให้อ่าน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมอ่าน 6-12 รีวิวก่อน ท�าการตัดสินใจจอง

THAI HOTELS & TRAVEL

19

จากนัน้ ก็เข้าสูข่ นั้ ตอน ‘การเดินทาง’ ไปยังจุดหมายทีว่ างแผนไว้ นักท่องเที่ยวสมัยก่อนอาจจะขยันถ่ายภาพและจดบันทึกลงบน สมุดโน้ตไว้เป็นที่ระลึก แต่ยุคนี้สมัยนี้ ใครๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟน กันทั้งนั้น ท�าให้ตลอดการเดินทาง...นักท่องเที่ยวสามารถแชร์ ประสบการณ์และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางลงบนโซเชียล มีเดียผ่านสมาร์ทโฟนเก็บไว้เป็นความทรงจ�า พร้อมอัพเดตแบบ เรียลไทม์ได้ในทันที ตามด้วยขั้นตอนสุดท้ายอย่าง ‘หลังการเดินทาง’ เพราะความ รู้สึกที่เกิดขึ้นยังตกค้างในความทรงจ�าของนักท่องเที่ยว ท�าให้ เกิดการรีวิวหลังเดินทางขึ้น แน่นอนว่าช่องทางหลักก็ยังอยู่บน โลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย นอกจากแหล่งท่องเที่ยว อาหาร การกินที่นักท่องเที่ยวนิยมรีวิวแล้ว โรงแรมก็เป็นหนึ่งในหัวข้อ ส�าคัญที่พวกเขาไม่พลาดในการพูดถึง หากโรงแรมไหนบริการดี น่าประทับใจ เช่น ห้องพักออกแบบ สวย สิ่งอ�านวยความสะดวกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เตียงนุ่ม สบายหลับเต็มตื่น หรือจัดเต็มอาหารเช้าเกินกว่าที่คาดหวังไว้ ก็พร้อมจะชื่นชมอย่างเต็มที่ แต่ถ้าโรงแรมไหนให้บริการไม่เป็นไปตามต้องการ เช่น ใช้เวลา นานกว่าจะเช็กอินเสร็จ หมอนและเตียงมีกลิ่นแปลกๆ ไม่น่า

A P R I L - M AY 2 0 1 8


INSIDE

นอน หรือมีร่องรอยสกปรกบนอาหารและภาชนะ ลูกค้าก็พร้อม จะคอมเมนต์แบบจัดเต็ม และให้พื้นที่ในการสาธยายความไม่ ประทับใจในอกอย่างเต็มที่ แถมพร้อมติดแฮชแท็กชื่อโรงแรมให้ เป็นของก�านัลทั้งที่ไม่ต้องการอีกเสียนี่ นี่แหละ...คือ ‘ชื่อเสียง’ ของโรงแรมที่ต้องบริหารให้ดี ไม่เช่นนั้น อาจเป็น ‘ชื่อเสีย’ โดยไม่รู้ตัวได้! และถึงแม้จะรู้ตัวเร็วแค่ไหน รีวิวหรือคอมเมนต์นั้นก็ติดตา นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชื่อเสียง จึงกลายเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่โรงแรมต้องบริหารให้เป็น ค�าว่า ‘บริหารให้เป็น’ นั้น หมายถึง ‘ทันท่วงที’ ไม่ปล่อยให้ล่วง ผ่านไปนานจนเกินไป ปัจจุบันหลายๆ โรงแรมให้ความส�าคัญกับการสื่อสารถึงลูกค้า โดยตรงและเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้า รู้สึกว่าตัวเองได้รับความส�าคัญ และสามารถรับฟังความ ต้องการเพิ่มเติมอื่นๆ ของลูกค้าได้ นอกเหนือจากการสื่อสาร ข้อมูลโปรโมชั่นโรงแรมเพียงอย่างเดียว

แรกและก�าหนดความคาดหวังแก่ลูกค้าได้ เมื่อมีเครื่องมือ เหล่านี้ในมือแล้ว สิ่งที่ต้องท�าคือการสื่อสารอย่าง ‘ทันท่วงที’ เมื่อผู้เข้าพักมีข้อสงสัยและสอบถามมา เพราะปัจจุบันลูกค้าต้องการค�าตอบแบบทันท่วงที การใช้งาน เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ จะช่วยท�าให้โรงแรมสามารถพูดคุยตอบ ข้อซักถามได้ตลอดเวลา สิ่งส�าคัญคือต้องตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่ จะท�าได้ อย่าตอบค�าถามช้าจนเกินไป เพราะลูกค้าอาจหมด ความอดทนได้ง่ายๆ แล้วกาหัวลงบนชื่อโรงแรมคุณ เป็นนัย ไม่อยากกลับมาเข้าพักซ�้า นอกจากนี้ โรงแรมยังสามารถเข้าถึงการแสดงความเห็นจาก ผู้เข้าพักแบบเรียลไทม์แบบส่วนตัว โดยทางโรงแรมได้เห็น กระแสตอบรับในทันทีและสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า และตอบความเห็นจากผู้เข้าพักได้ ทันที ท�าให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าพัก ส่งผลดี ต่อ ‘ชื่อเสียง’ ของโรงแรม และหลังจากลูกค้าเช็กเอาต์ไปแล้ว โรงแรมต้องหมั่นสื่อสาร พูดคุยอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความถี่ให้ดี เพื่อไม่ให้ข้อความจากโรงแรมเป็นเรื่องน่าร�าคาญจนเกินไป เมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าพัก และได้เห็นความ พยายามในการแก้ไขปัญหาด้านบริการของโรงแรม ท�าให้ลูกค้า มีแนวโน้มกลับมาจองที่พักในอัตราที่ค่อนข้างสูง

ขณะที่ OTA หลายๆ เจ้าได้พัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อเชื่อม ลูกค้าและโรงแรมเข้าหากันได้อย่างสะดวกและเป็นการ ภายในมากขึ้น ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้โรงแรมได้เลือกใช้ ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าพักโรงแรมตัวเอง รวมถึง ตอบสนองความต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเข้าพัก ที่น่าประทับใจ

ปัจจุบัน OTA หลายๆ เจ้าต่างสนับสนุนให้ลูกค้าเขียนรีวิว หลังการเข้าพัก ดังนั้น เมื่อโรงแรมเห็นรีวิวเกี่ยวกับปัญหาและ ข้อซักถามของลูกค้าหลังการเข้าพัก ควรเข้าไปตอบกลับรีวิว ของลูกค้าทันที เพราะมันจะท�าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากจอง โรงแรมนี้ หรือแม้แต่การตอบรับความคิดเห็นด้านลบอย่าง สุภาพ ก็ท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เพราะอย่างน้อย โรงแรมก็ได้ตระหนักถึงปัญหาข้อนั้นแล้ว

ส่งผลให้ผู้เข้าพักกลับมาจองซ�้าในอนาคต! ดังนั้น โรงแรมต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของ นักท่องเที่ยวทั้ง 4 ขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาให้ดี เพราะนี่คือ พื้นฐานส�าคัญใน ‘การรักษาชื่อเสียง’ ของโรงแรม โดยเฉพาะ บนช่องทางออนไลน์ที่ควบคุมได้ยากยิ่ง และขั้นตอนที่อยากให้โรงแรมโฟกัสอย่างมาก คือช่วงเวลา ‘การ เดินทางจริง’ ของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสประสบการณ์เข้า พักในโรงแรมโดยตรง การใช้เครื่องมือสื่อสารภายในกับลูกค้าของโรงแรมเองหรือผ่าน แพลตฟอร์มของ OTA คือค�าตอบที่จะช่วยสร้างความประทับใจ

ที่ส�าคัญ ข้อมูล ‘รีวิวเชิงลบ’ ถือเป็นข้อมูลชั้นดีที่จะช่วยให้ โรงแรมเร่งปรับปรุงการท�างานให้ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาบริการและศักยภาพของโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น และหลังจากนั้น รีวิวเชิงบวกก็จะตามมาเอง

‘R

eputation’ management has already become one of major proposition of hotel business across the globe.

Every time tourist makes a travel plan, they tend to search and read review of their checklist hotel to find out its environment, location proximity to tourist attraction as well as bathroom and bedroom condition, facility and service mind of hotel staffs because these are one of the 4 important steps of each trip. After tourist passes the first step as ‘Thinking and Plan Making’ that they look for travel inspiration in online world especially from social media such as review article, images and video posted by several bloggers on their own blogs, or the blogs in open website, definitely these inspirations, tourist does not only search and read the contents for a day or two, but choose to spend time with it for weeks starting with keying the keyword in the famous search engine website such as Google as well as websites of Online Travel Agents (OTA); which allow tourist to freely write both positive and negative reviews on its own platform. When tourist makes the choice and chooses the destination to go, hotel content, expectation, and interesting information in proximity area always influence the tourist’s decision making for hotel booking. Hotel can designate its own content because rather than the demand in the right images and contents related to the destination, and tourist’s dream destination, hotel can convince tourist to stay by showing hotel brand on various mediums especially in online channel, and at the same time, presenting the uniqueness to tourist. After tourist finishing the search and review consumption, the next step is to compile all information and reach to tourism product booking period. One fact to be aware for hotel is that tourist shall not choose to book the hotel without the review of such hotel, which generally most tourists prefer reading 6 – 12 reviews before deciding to book the room. Then, the next step is to ‘Travel’ to the planned destination. Earlier tourist may be busy with photo taking and noting in the notebook as the memento, but now everyone uses smartphone, which allows tourist to share their experiences, and relay the journey story over social media via smartphone throughout the trip, and it is a real-time updated story. The final step is the ‘Post Trip’. Since incurred feeling is still left over in tourist’s memory, this will definitely initiate the post trip review, which definitely the main channel is still the online world and social media. Besides tourist attraction, and food reviews, hotel is one of main topic that tourists never misses to talk about. If any hotel offers good and impressive services such as beautiful design room, full facility to worth the money, soft and comfort bed, or full set of breakfast beyond expectation, tourist is more than happy to praise them. On the other hand, if any hotel offers poor and undesirable services such as taking such a long time for check-in, unpleasant smell on pillow and bed, or having unclean mark over food and utensils, customer is ready to recite a negative comment about their disappointment as well as post a #hashtag following by the name of the hotel as an undesirable reward for such hotel.

THAI HOTELS & TRAVEL

20

A P R I L - M AY 2 0 1 8


INSIDE

This is the ‘Reputation’ of hotel that requires good management; otherwise, it will turn into a ‘Bad Reputation’ without being aware of it! And even though how fast you are aware of those reviews or comments, unfortunately they had already been seeing by other tourists. Therefore, reputation becomes a critical issue that hotel need to know how to handle it well, which this means ‘to immediately take action’, or ‘do not leave it for too long’. Currently, many hotels are paying attention to the direct communication with customer, and more personalization experience so that customer shall feel important, and hotel can acknowledge other additional needs of customer rather than communicating hotel promotion only. Moreover, several OTA has developed communicating tools to conveniently and internally link up customer and hotel together, which this is another channel for hotel to choose for creating new experiences i.e. creating inspiration, and attracting tourist to stay in its own hotel as well as responding to the need to create impressive stay experiences so that customer shall come back to book the hotel once again in the future! Therefore, hotel must understand behavior and need of tourists for all 4 steps because these are the key foundation for ‘Reputation Preservation’ of hotel especially for online channel that is so difficult to control. And the step for hotel to seriously focus on is the ‘Actual Travel’ time of tourist who shall sense the direct stay experience in hotel. Using internal communicating tool with hotel’s customer or via the platform of OTA is the answer to create the first impression, and set the level of expectation for customer. When hotel has these tools in hands, what to do is to ‘immediately communicate’ when customer has more inquiries and ask the question about.

This is because customer needs an immediate answer, and by using these communicating tools, it will allow hotel to answer all the questions at all times. What important is that hotel should answer the question as soon as possible because customer may be weary of it so easy, and does not want to stay in such hotel anymore. Besides, hotel can personally get the real-time access to comment board posted by customer, which hotel will immediately notice the feedback, and can immediately improve the service based on customer’s need, and reply to all customers’ comments. This shall strengthen good relationship with hotel guests, and benefit hotel’s reputation. And after customer checks out, hotel needs to regularly communicate with customers, but should be aware of frequency so that the messages from hotel shall not be irritating for customer.

When customer receives pleasant stay experience, and sees the effort of hotel to solve service providing problem, there is a high tendency for customer to book the same hotel once again. Currently, several OTAs convince customer to write review after the stay in hotel. Therefore, when hotel see the review related to problem, and customer’s inquiry after the stay, hotel should immediately reply to the review of customer because it will make customer feel that they want to book this hotel next time, or even politely admit to the negative comment so that tourist may be impress because at least hotel has already realized on such problem. Therefore, ‘Negative Review’ is considered as the good information that will help hotel to quickly improve its operation and service to gain better performance and efficiency, and positive review will definitely come soon.

House AD AH_79.5x115mm.pdf 1 1/18/2018 5:41:42 PM

P_001_TH&T_Cover Oct-Nov 2017-Final.pdf

1

9/18/2560 BE

9:46 PM

THAIL AND O FFIC IAL M AGAZ INE FO R HO TEL AND TR AV EL B USINESS

w w w . Th a iHote lB u s in e s s . c om | w w w . th a ih ote ls . org | V ol. 8 No. 46 | O c tobe r-Nov e m be r 2 0 1 7 | ISSN : 2 2 2 9-0 1 84

P_001_TH&T_Cover Dec-Jan 2017-18 Final.pdf

1

11/21/2560 BE

1:41 PM

THAIL AND O FFIC IAL M AGAZ INE FO R HO TEL AND TR AVEL B USINESS

Reveal TAT’s Trick for Joining Hands with AOT To Set New Tourist Attraction Strategy with the Aim to Convince International Airlines to Open the Direct Air Routes

C

M

w w w . Th a iHote lB u s in e s s . c om | w w w . th a ih ote ls . org | Vol. 8 No. 47 | De c e m be r 2 0 1 7 -Ja n u a ry 2 0 1 8 | ISSN : 2 2 2 9-0 1 84

C P_001_TH&T_Cover Feb-Mar 2018.pdf

Plan Do Check Act

1

1/18/2561 BE

6:39 PM

THAIL AND O FFIC IAL M AGAZ INE FO R HO TEL AND TR AVEL B USINESS

M

Department of Tourism

Y

Boost up IT Innovation to Create Tourist

CM

Database and Designate Management Policy

MY

CY

Scheme to Support Industrial Growth

w w w . Th a iHote lB u s in e s s . c om | w w w . th a ih ote ls . org | Vol. 8 No. 48 | Fe bru a ry -M a rc h 2 0 1 8 | ISSN : 2 2 2 9-0 1 84

CMY

K

C

M

Y

Weigh on Hotel Investment To Take Up Mega Project ‘EEC’

Y

CM

MY

CY

CM

Luxurious Hotels in Ratchaprasong Come Together Big Time to Promote Themselves as Thailand’s Famous Food Street

CMY

K

MY

Intense Competition for 2-3 Star Hotel Group Drop Down its Price Rate to Steal the Market Share of Chinese Tour from Illegal Hotels; the Deadly Sign to Cause Small Size-Registered ‘Doraemon & Magic Tool’ Hotels to Fall Down inAD_Springmate.pdf Hotel World 1 11/17/2017 3:32:07 PM

CY

C

M

Y

CMY

CM

MY

C

M

CY

CMY

Y

K CM

MY

K

CY

CMY

K

Look Through the Incoming Hotel Trend of the Year 2018

hot issue

Food Capital 1City11/17/2017 of Asia AD_Springmate.pdf

IT & MOBILE 3:32:07 PM

Get Ready to Take Up Cashless Society

C

M

Y

CM

รบัไดเรกทอรี่ ฟร!ี ! โทร 0-2731-1191 ตอ 301

MY

CY

CMY

K

www.ThaiHotelBusiness.com

THAI HOTELS & TRAVEL

21

A P R I L - M AY 2 0 1 8


T R AV E L T R E N D T O D AY

อย่ามา ‘ลำปาง’ เพียงลำพัง x

x

x

Do not Go to ‘Lampang’ Alone หากคุณคิดจะไปเที่ยว ‘ล�าปาง’ ขอเตือนก่อนว่าอย่าไปเพียง ‘ล�าพัง’! ใช่ว่าล�าปางจะเป็นเมืองอันตรายเกินกว่าจะไปเที่ยวตัวคนเดียว แต่จริงๆ แล้วเรามองว่าอยากให้คุณนั้นได้ไปซึมซับบรรยากาศ การพักผ่อนร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะแก๊งค์เพื่อน ครอบครัว รวมถึงคนรู้ใจ เพราะเมืองเหนือเล็กๆ แห่งนี้ มีศักยภาพในการ แบ่งปันความสุขร่วมกันสูงมาก หรือถ้าหากคุณอยากไปท่องล�าปางเพียงล�าพังจริงๆ เราก็คง ห้ามอะไรไม่ได้ เพราะเมื่อมองอีกมุมหนึ่งแล้ว ล�าปางนับว่าเป็น เมืองสุขสงบ เหมาะกับการอยู่กับตัวเองจริงๆ ส�าหรับการเดินทางไปเมืองล�าปางนั้นนับว่าค่อนข้างสะดวก สบาย เพราะสามารถนั่งรถประจ�าทาง เหมารถตู้ หรือเช่ารถขับ ไปเทีย่ วจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้ ใช้เวลาเดินทางเพียงหนึง่ ชัว่ โมง กว่าๆ เท่านั้น ก็ได้สัมผัสบรรยากาศเมืองรองขนาดน่ารักก�าลัง ดี จุดหมายแรกของการมาเยือนเมืองนี้ ขอแนะน�าให้แวะปักหมุด ที่ ‘วัดพระธาตุล�าปางหลวง’ เป็นอันดับแรกก่อน เพราะนี่คือ ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองทรงคุณค่า เมื่อมาถึง แล้วต้องลองเข้าไปส�ารวจตามมุมต่างๆ ของวัด ที่พร้อมจะบอก

เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การก่อสร้างเมืองล�าปาง หรือ เมือง ‘เขลางค์นคร’ ในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองโบราณที่มีความ ส�าคัญและอายุเก่าแก่ที่สุดในเขตลุ่มน�้าวัง สิ่งที่เราเห็น เช่น ร่องรอยกระสุนปืนบนรั้วเหล็กล้อมพระธาตุ เกิดจากเหตุการณ์ กอบกู้เอกราชของ ‘หนานทิพย์ช้าง’ หรือพระยาไชยสงคราม เจ้าเมืองล�าปางคนแรก ที่ลอบเข้าไปสังหารท้าวมหายศ แม่ทัพเมียนมา ล้วนบอกเล่าเรื่องในอดีตได้เป็นอย่างดี และถ้าคุณเกิดปีนักษัตรฉลู (ปีวัว) เราต้องขอแสดงความยินดี ด้วย เพราะนี่คือพระธาตุประจ�าปีเกิดที่คุณต้องมาสักการะ สักครั้งหนึ่งในชีวิต

โดยหนึ่งในเรื่องราวที่เราอยากบอกต่อให้คุณรู้ก็คือ แท้จริงแล้ว รถม้าคันแรกของล�าปางนั้น ถูกซื้อมาจากกรุงเทพฯ และอยู่คู่ เมืองล�าปางมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 กันเลยทีเดียว ไม่น่าเชื่อเลยว่าความพิเศษของรถม้าล�าปางจะยืนยงมาถึง ปัจจุบันนี้ นั่นเป็นเพราะมีสมาคมรถม้าก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วิถีการเดินทางเก่าแก่เอาไว้ ท�าให้ล�าปาง เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทย ที่ยังบริการพาหนะชนิดนี้ จนได้รับการขนานนามว่า ‘เมืองรถม้า’ นั่นเอง

อีกจุดที่ห้ามพลาด คือ ‘วัดศรีชุม’ ตั้งอยู่ในอ�าเภอเมืองล�าปาง มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องราวของวัดแห่งนี้ เกิดขึ้นจาก คหบดีเมียนมาได้ทูลขออนุญาตเจ้าเมืองล�าปางขอสร้างวัด โดยใช้ช่างจากเมืองมัณฑะเลย์ที่มีฝีมือเป็นเลิศ ปัจจุบันถือเป็น วัดเมียนมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สะท้อนความงามของ สองวัฒนธรรมระหว่างไทยล้านนาและพม่าได้อย่างลงตัวและ มีเอกลักษณ์ยิ่ง

ส�าหรับเส้นทางที่รถม้าพาเราไปทักทายเยี่ยมเยือนสถานที่ต่างๆ จะเน้นท่องไปตามถนนสายเล็กในย่านเมืองเก่า เราตั้งต้นที่ ‘วัด เชียงราย’ ปล่อยให้เสียงกุบกับของเกือกม้ากระทบลงบนถนน น�าทาง ผ่านแลนด์มาร์กส�าคัญของเมืองล�าปางอย่าง ‘หอ นาฬิกา’ สร้างขึ้นเมื่อราวปี 2497-2498 ช่วงจอมพล ป. พิบูล สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นยุคที่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ ตามแบบอย่างประเทศที่เจริญแล้ว และหอนาฬิกาในสมัยนั้น ถือเป็นวัตถุหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงความเจริญ และยังเป็นประโยชน์ แก่ผู้คนในช่วงที่ยังไม่มีนาฬิกาใช้อย่างแพร่หลายอีกด้วย

หลังจากชื่นชมความงดงามและเข้มขลังของวัดพระธาตุล�าปาง หลวงและวัดศรีชุมแล้ว เราขอแนะน�าให้คุณตีรถกลับเข้าไป ในตัวอ�าเภอเมืองล�าปางกันต่อ เพื่อนั่ง ‘รถม้าโบราณ’

จากนั้นรถม้าก็พาเราเพลิดเพลินไปกับอาคารบ้านเรือนร่วมสมัย และสถานที่ส�าคัญๆ เลียบแม่น�้ากลางเมือง สัมผัสกับการใช้ ชีวิตของคนในพื้นที่

THAI HOTELS & TRAVEL

22

A P R I L - M AY 2 0 1 8


T R AV E L T R E N D T O D AY

หากเป็นไปได้เราขอแนะน�าให้คุณใช้บริการรถม้าในช่วงแดดร่ม ลมตก เพราะนอกจากอากาศจะไม่ร้อนเกินไปแล้ว ยังได้เห็น ท้องฟ้ายามตะวันยอแสงลับขอบฟ้า ขณะรถม้าเคลื่อนผ่าน สะพานเขลางค์นคร เข้าสู่ย่านชุมชนท่ามะโอ ซึ่งอัดแน่นไปด้วย บ้านไม้เก่าแก่จ�านวนมาก

It is not because Lampang is too dangerous city to go by yourself, but in fact, we want you absorb relaxing atmosphere as a group i.e. friend, family or couple since this northern small city has high capacity in term of happiness sharing.

สารถีไม่ลืมชี้ให้เราดู ‘บ้านหลุยส์ แอล ตี เลียวโนเวนส์’ เป็น อาคารที่ท�าการบริษัทหลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ สันนิษฐานว่าสร้าง ในช่วงระหว่างปี 2436 โดยนายห้างหลุยส์ (บุตรชายของแหม่ม แอนนา แฮเรียท เลียวโนเวนส์ ผู้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ให้แก่พระราชโอรสพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้เข้ามาด�าเนินกิจการไม้สักและ การค้าอีกหลากหลายในจังหวัดล�าปาง ลักษณะสถาปัตยกรรม ของตัวอาคารเป็นเรือนปั้นหยาสองชั้น ด้านหน้าเป็นมุขทรง หกเหลี่ยม สร้างด้วยไม้ผสมปูน ช่องเปิดและช่องระบายอากาศ เป็นเกล็ดไม้ทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนภาพของ สถาปัตยกรรมในล�าปางยุคค้าไม้ได้อย่างดียิ่ง

Or if you really want to travel to Lampang alone, we have no right to stop you because when looking at different perspective, Lampang is such a peaceful city that really suits being with yourself.

ส�าหรับใครที่สนใจอยากเช่ารถจักรยานปั่นเที่ยวชมเมืองเก่า ทางเทศบาลนครล�าปางมีบริการให้ยืมจักรยานแบบวันเดียว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่น�าบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทางไปแลกยืมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการ การท่องเที่ยว เวลาให้บริการตั้งแต่ 09.00-16.30 น. ติดต่อ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-237-229 นอกจากนี้ ยังมี ผู้ประกอบการอื่นๆ ให้เช่ารถจักรยานในเขตเทศบาล เช่น อาลัมภางค์เกสต์เฮ้าส์ วิลล่า รัษฎา นครล�าปาง ร้านรักษ์ถบี เป็นต้น

The first highly recommended destination to visit is ‘Wat Phra That Lampang Luang Temple’ because this is main highlight of Lampang. This temple depicts historical story when building up the city of Lampang or earlier called ‘Kelangnakorn’ City. Since Lampang is the oldest city in Wang River area, and considered as a historical landmark of Thailand, we may notice some traces of bullets over metal fence surrounding Phra That (Buddha’s relics) caused by the salvation incident of ‘Nan Tip Chang’, or Phaya Chaiya Songkhram; the first ruler of Lampang city who assassinated Tao Mahayos; Myanmar commander in chief.

แน่นอนว่าหนึ่งในข้อดีของการเช่าจักรยานปั่นชมเมืองด้วย ตัวเองไปพร้อมกับผองเพื่อน จะช่วยท�าให้คุณสามารถลัดเลาะ ไปบนถนนทุกเส้นในตัวเมืองล�าปาง และส�ารวจความงดงาม และเรียบง่ายของวิถีชีวิตได้ตามต้องการ โดยสถานที่ที่เราขอแนะน�าให้คุณเข้าไปชมใกล้ๆ คือ ‘วัดประตู ป่อง’ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น�้าวัง ได้รับการยกย่องให้เป็น สถานที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดล�าปาง เนื่องจากวิหารถูก สร้างขึ้นอย่างน้อยกว่า 100 ปี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ล้านนา บานประตูและหน้าต่างมีความสวยงามจากการแกะ สลักด้วยไม้

In addition to the route to Lampang, it is quite convenience because visitor can choose to take a bus, hire minivan or rent a car from Chiang Mai, which takes just over an hour driving to Lampang, then visitor can experience the atmosphere of this charming secondary city.

And if you were born in the year of the cow, you are so lucky because this is Phra That for your birth year that you must pay homage to once in a lifetime. Another site not to miss is ‘Wat Sri Chum temple’; located in city of Lampang built in the reign of H.M.

King Rama V. The story of this temple took place when the wealthy person from Myanmar granted permission from the ruler of Lampang to build the temple with skillful technicians from Mandalay. Currently, this is considered the biggest Myanmar temple in Thailand that reflects the harmonious and unique beauty of two cultures between Thai Lanna and Myanmar. After witnessing the beauty and magical power of Wat Phra That Lampang Luang, and Wat Sri Chum, we would like to recommend getting back in the city of Lampang to take ‘ancient horse carriage’. One of the stories we would like to tell is that in fact, the first horse carriage of Lampang was bought from Bangkok, and remained in Lampang city since the reign of H.M. King Rama V. It is unbelievable that the distinction of Lampang horse carriage still lives on up until now. This is because the city founded Horse Carriage Association over 60 years ago in order to maintain the old transporting tradition, which made Lampang become the only province in Thailand offering this kind of transporting vehicle, and derived the name ‘City of Horse Carriage’. In addition to the horse carriage’s trekking route, it will trek along the small streets in old town area starting at ‘Wat Chiang Rai temple’. Passenger will get a chance of city sightseeing since horse carriage shall trek pass the major landmarks of city of Lampang such as ‘Clock Tower’, built between 1954 – 1955 by the time Field Marshall Por. Piboon Songkhram taking a position of Prime Minister, which was the era Thailand trying to build up several permanent structures like developed

นอกจากนี้ ยังมี ‘บ้านเสานัก’ บ้านไม้สักโบราณ สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 โดยคหบดีชาวล�าปางเชื้อสายพม่า โดดเด่นด้วยเสา ไม้สัก 116 ต้น เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ล้านนาและพม่า ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว เข้าชมของเก่าต่างๆ ทีส่ ะสมและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึง สถานที่น่าสนใจแห่งอื่นๆ เช่น วัดท่ามะโอ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม กู่เจ้าย่าสุตา วัดปงสนุก และสะพานรัษฎาภิเษก สะพานคอนกรีตร้อยปีที่เดิมเป็นสะพานไม้สร้างไว้ตั้งแต่ในสมัย เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต เจ้านครล�าปางองค์สุดท้าย หากคุณจัดทริปคาบเกี่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ แนะน�าให้ไปเดิน ชิลที่ ‘กาดกองต้า’ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลาประมาณ 17.00-22.00 น. เสน่ห์ของกาดกองต้าอยู่ตรงที่ อาคารเก่าสุดคลาสสิกกว่า 30 หลังที่เรียงรายเป็นฉากตลอด สองฝั่งข้างถนนคนเดินแห่งนี้ ทั้งยังเคยเป็นศูนย์กลางการค้าใน ภาคเหนือจากหลายๆ ชนชาติ จึงไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อไปเดิน แล้ว สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นไทย จีน พม่า และตะวันตก ผสมผสานกัน นอกจากนี้ กาดกองต้ายังเป็นที่ตั้งของหอศิลป์ ล�าปาง และบ้านบริบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านคหบดีเมียนมาอายุนับ ร้อยปีที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วย ส�าหรับโรงแรมและรีสอร์ตในตัวเมืองล�าปางที่เราขอแนะน�า คือ ‘เวียงลคอร’ ตั้งอยู่ในอ�าเภอเมือง ได้แรงบันดาลใจจาก สถาปัตยกรรมล้านนามาตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม้ ผ้าทอ หรือศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน อีกแห่งคือ ‘เอื้องค�า รีสอร์ต’ ตั้งอยู่ บนถนนสายวัฒนธรรมซึ่งมีการจัดกาดมั่วคัวแลงในทุกค�่าคืน วันศุกร์ ส�าหรับวันอื่นที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ เหมาะส�าหรับคนที่ ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง ร่ายความน่าสนใจและเสน่ห์ของเมืองล�าปางมายาวเหยียด ขนาดนี้ ลองหาเวลาว่างๆ มาเที่ยวล�าปางแบบล�าพังหรือไม่ ล�าพังกันได้ สุดแท้แต่ใจคุณปรารถนาเลย

I

f you want to travel to ‘Lampang’, we suggest you not to go ‘alone’!

THAI HOTELS & TRAVEL

23

A P R I L - M AY 2 0 1 8


T R AV E L T R E N D T O D AY

countries, and clock tower in that time period was considered as an object that implied the prosperity, and benefited people by the time the clock was not broadly used. Passenger can witness contemporary houses and major sites along the river flowing through the heart of the city, and lifestyle of the local people by sitting and chilling on the horse carriage. If it is possible, we recommend visitor to take the horse carriage in the late afternoon because rather than the cool down weather, visitor can witness the sunset sky, while the horse carriage is trekking cross Kelangnakorn Bridge toward Ta Ma O community area, which is so full of the old wooden houses. This area locates the famous ‘Luis T. Leonowens House’, which is the office building of Luis T. Leonowens Company presumed to build in 1893 by the owner Luis (the son of Madam Anna Harriet Leonowens whom was an English instructor for princes and princesses of H.M. King Rama IV), who operated teak wood business and other commerce in Lampang. This building features 2-story Thai common house without the gable, and the side of the house feature hexagon shape porch built with combination of wood and cement, and opening and ventilating gaps are all adorned with wooden scales, which this is a good demonstration of Lampang’s architecture in wood trading era. For those who want to rent bicycle for sightseeing the old town, Lampang Municipality provides bicycles for visitor to borrow for one day with no charge. Visitor only give ID card or Passport to the officer in tourism service center from 9.00am – 4.30pm. For more information, please contact tel. 054-237-229. Besides, there are several entrepreneurs offering rental bicycle within municipal area such as Alumpang Guesthouse, Villa Rassada Nakorn Lampang, Rakteep Shop, etc. One of good advantages of riding the bicycle for sightseeing along with friends is that you can take a detour through all side streets in the city of Lampang, and explore the beauty and simplicity of city lifestyle as your preferences. The site you should take a close look is ‘Wat Pratu Pong temple’, locates on the east side of Wang river, which is praised as one of the major site of Lampang since its monastery was built no less than a hundred years. This temple features Lanna architectural style with beautiful carving wooden doors and windows. Besides, there is ‘Ban Sao Nak’; an ancient teak wooden house, built in the reign of H.M. King Rama V by a wealthy person who was a mixed blood of Lampang and Myanmar. This ancient house is so outstanding with 116 teak wooden piles, which represents the mixed Lanna and Myanmar style of architecture. Currently, this house is opened as the museum for tourists to witness good collection of the antiques. Other interesting sites include Wat Ta Ma O temple, Wat Phra Kaew Don Tao Suchadaram temple, Gu Chao Ya Suta, Wat Pong Sanook temple, and Rassadapisek Bridge; a hundred year old concrete bridge, built to replace the old wooden bridge that was built since the time of Chao Boonwat Wongmanit, the last Lampang ruler. If you schedule the trip to cover the weekend, you should not miss to visit ‘Kad Kong Ta’ walking THAI HOTELS & TRAVEL

24

street (Kad means market) opening every Saturday – Sunday from 5.00pm – 10.00pm. The charm of Kad Kong Ta must be the classic buildings lining along both side of walking street for over 30 buildings. Back then, this place used to be the trade center in northern chapter. You will sense good combination among Thai, Chinese, Myanmar and Western styles, while you are walking down this market. Besides, Kad Kong Ta locates Lampang Art Hall and Ban Boriboon, which is the house of Myanmar wealthy person, aged over a hundred years, and was renovated as community museum. In addition to hotel and resort in Lampang, we would like to recommend ‘Wienglakor’, located in the city of Lampang, which was inspired by Lanna architecture for decoration style i.e. wood works, woven fabrics, or local arts and crafts. Another place is ‘Auangkham Resort’, locates on the cultural street, which is arranged Kad Mua Kua Lang every Friday, while other days are quite peaceful to suit ones who want to get a true relaxation. These are the charms of Lampang, which you may try to visit at your leisure. Now, we would leave it up to you to choose whether visiting this charming city alone or not.

A P R I L - M AY 2 0 1 8


TECHNOLOGY

เปิดประสบการณ์ IoT แห่งอนาคตของอุตสาหกรรม การบริการ x

x

x

Introduce IoT Experience of the Future in Hospitality Industry ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และ เข้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน หลายอุตสาหกรรม ได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่จะช่วยให้ ทุกอย่างง่าย สะดวก และคล่องตัวมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ภาค อุตสาหกรรมการบริการและโรงแรมต่างๆ ที่ได้หันมาใช้ IoT กัน อย่างแพร่หลาย ล่าสุด โรงแรมแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมกับพันธมิตร ชั้นน�าอย่าง Samsung และ Legrand เนรมิต IoT Guestroom Lab เพื่อน�าเสนอที่สุดแห่งประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรม แห่งอนาคตให้กับแขกที่มาเข้าพักในโรงแรมทั้ง 30 แห่งทั่วโลก IoT Guestroom Lab เป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมของแมริออท เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกใช้ในการส่งเสริม นวัตกรรม โดยห้องปฏิบัติการคิดค้นแนวทางที่เป็นไปได้ในการ ท�าให้แขกของโรงแรมได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ และก่อให้เกิดแนวทาง และการก่อสร้างห้องพักโรงแรมที่มี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังได้ช่วยสนับสนุน เป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน และความพยายามในการ บรรลุความยั่งยืนในระดับโลกของแมริออท ด้วยการมีอยู่ของ ห้องพักอัจฉริยะของอุตสาหกรรมการบริการ ท�าให้ IoT Guestroom Lab สามารถใช้ระบบ Internet of Things อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการสื่อสารระหว่างกัน ทั้งนี้ IoT Guestroom Lab จะช่วยให้ผู้ใช้ร้องขอความ ช่วยเหลือจากผู้ช่วยเสมือนจริงส�าหรับการปลุกตอนเช้า หรือ เล่นโยคะหน้ากระจกแบบเต็มตัว การให้บริการในห้อง ร้องขอ บริการงานแม่บ้านเพิ่มเติม รวมไปถึงการอาบน�้าที่ระดับ อุณหภูมิที่ต้องการ ซึ่งในขณะที่ลูกค้าจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับ ประสบการณ์ที่ผสมผสาน พร้อมทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของ พวกเขาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้สั่งงานด้วยเสียง และโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบดังกล่าวจะก่อให้เกิด ประโยชน์กับการท�างานของโรงแรม และปรับปรุงการให้บริการ ในแบบเฉพาะตัว

อย่างไรก็ตาม การท�าธุรกิจในยุคดิจิทัลคงจะไม่สามารถปฏิเสธ การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ดังนั้น สิ่งที่ท�าได้ก็คือ การปรับตัวให้ทันเพื่อความอยู่รอด และน�าเทคโนโลยีมา ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน เสริมฟังก์ชั่นความ สะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก และปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างเช่น Internet of Things ข้างต้นที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับการเพิ่มมูลค่า ให้กับอุตสาหกรรมการบริการ

A

s technology continues to evolve and play an active role in our daily lives, many industries have realized on the importance of smart system development that shall make everything more convenience and flexible. This is no exception for hospitality and hotel industries that widely turn to use Internet of Thing (IoT) in their operation nowadays. Recently, Marriott International joined hands with the world leading alliances as Samsung and Legrand to unveil IoT Guestroom Lab; hotel of the future to offer personalized experience to guests through its 30 hotels across the globe. IoT Guestroom Lab, built as a part of Marriott’s innovative lab is the starting point that is used to promote its innovation. This lab explores all possibilities to offer the most personalized experiences to its guests, and initiate more efficient hotel room design and construction, and in the same time, this shall support Marriott’s goal to gain sustainable growth, and effort in the world

THAI HOTELS & TRAVEL

25

class sustainability achievement. The existence of smart guestroom of hospitality industry allows IoT Guestroom Lab to use multiple responsive IoT system, devices, and applications to communicate one and another. In addition, IoT Guestroom Lab offers virtual assistant to its guests for wakeup call in the morning, yoga routine on a full-length mirror, in-room service, or additional housekeeping service as well as desired shower temperature level, while customers shall enjoy with combined experience, and are able to access to their own data, which all these functions are the optimized voice-activated and smart phone operated systems. This system shall benefit hotel operation, and personalized service providing improvement. However, business operation in digital age cannot deny the arrival of new technologies, therefore what we can do is to keep up with the trend for survival, and apply those technologies to optimize their operation, reduce cost, offer convenience function to guests, and adjust working concept to keep up with the change of technology such as Internet of Things above that is considered as an alternative to add value to hospitality industry.

A P R I L - M AY 2 0 1 8

Source: • https://goo.gl/nXaT3W


IT & MOBILE

ประกาศความเป็นตัวตนของธุรกิจคุณด้วย Google My Business x

x

x

Make Announcement on the Identity of Your Business with Google My Business

NARES DECHPOL IT Technical Writer

ในยุคสมัยนี้ทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่าหากเราอยากทราบข้อมูล อันใด การเข้าไปป้อนค�าถามหรือค�าสืบค้น (Keyword) ใน Google.com ก็มักจะได้รับค�าตอบที่น่าพอใจเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจมีบ้างที่จะต้องใช้ค�าสืบค้นที่แตกต่างออกไปหากการสืบค้น นั้นยังให้ค�าตอบที่ไม่กระจ่างนัก อันที่จริงแล้วเว็บไซต์ผู้ให้ บริการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) ไม่ได้มี แต่เพียง Google.com แห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังมี Search Engine เจ้าอื่นๆ ที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็น Bing.com (จาก Microsoft), Duckduckgo.com, Yahoo. com, Baidu.com, Quora.com, Ask.com หรือ Dogpile. com เป็นต้น และเว็บไซต์ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ก็ยัง ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ส�าหรับคนไทยแล้ว Google.com ก็น่าจะยัง คงเป็น Search Engine ที่ครองใจมหาชนไปอีกนานเท่านาน ข้อมูลล่าสุดจาก http://www.internetlivestats.com/ google-search-statistics/ พบว่าทั่วโลกได้ใช้บริการการสืบค้น

จาก Google.com ราว 3.5 พันล้านครั้งต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อน�าไปเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นแล้วก็จะเห็นได้ว่าปริมาณ การใช้ Google.com นั้นทิ้งห่างไปไกลมาก ค�าถามก็คือ ในเมื่อคนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสืบค้นข้อมูลจาก Google.com แล้ว ท�าอย่างไรข้อมูลธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ ของเราจึงจะสามารถเห็นได้โดยง่ายหรือโดยทันทีเมื่อลูกค้า ค้นหา หรือท�าอย่างไรให้ข้อมูลที่แสดงในหน้าผลการสืบค้น สามารถสร้างความน่าสนใจและให้ข้อมูลแก่ผู้สืบค้นได้ มากที่สุดก่อนที่จะคลิกลิงก์ต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเมื่อก่อนนั้นถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและต้องมีค่าใช้จ่าย ที่สูง โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เนื่องจากต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือโปรแกรมเมอร์ท�าการ ปรับเว็บไซต์ให้ Google.com ค้นหาได้ง่าย ซึ่งกระบวนการนี้ เรียกกันโดยทั่วไปว่า Search Engine Optimization หรือ SEO นั่นเอง Google My Business เป็นเครื่องมือฟรีจาก Google.com ที่ใช้งานง่าย เจ้าของธุรกิจสามารถน�าเสนอข้อมูลธุรกิจหรือ องค์กรของตนไปสู่หน้าแรกของการค้นหาใน Google.com ได้ ที่น่าสนใจก็คือ Google My Business ยังพ่วงเอา Google Maps ซึ่งเป็นบริการแผนที่ออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูล ของเรา แน่นอนว่านอกจาก Google My Business จะให้ข้อมูล กิจการของเราแล้วยังสามารถน�าพาลูกค้าหรือบอกเส้นทาง มายังกิจการของเราได้โดยง่ายอีกด้วย แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้น ก็คือธุรกิจของเราจะได้รับการยืนยันความถูกต้องถึงการมีตัวตน

THAI HOTELS & TRAVEL

26

บนอินเทอร์เน็ต และในอนาคตเจ้าของกิจการยังสามารถแก้ไข ข้อมูลธุรกิจของตนได้ ทั้งยังมีพื้นที่ที่จะใช้สื่อสารกับลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ได้โดยผ่าน Google My Business ข่าวดีก็คือ เจ้าของกิจการไม่จ�าเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเองก่อนก็ได้ เพราะ Google My Business มีเครื่องมือส�าหรับจัดท�าเว็บไซต์ ฟรีให้พร้อมอยู่แล้ว ขอเพียงแต่ต้องเตรียมข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ ธุรกิจของเราให้พร้อมเท่านั้น ส�าหรับท่านเจ้าของกิจการที่สนใจจะใช้บริการ Google My Business ก็สามารถเข้าไปสมัครใช้บริการได้ที่ https://www. google.co.th/business/ ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะต้องตระเตรียม รายละเอียดต่างๆ ไว้ให้พร้อม ดังนี้ 1. อีเมลแอดเดรส ควรเป็นอีเมลที่เป็น @gmail.com จะดีที่สุด เพราะบริการ Google My Business และ Gmail เป็นบริการ ของ Google นั่นเอง หรือหากท่านผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องใช้ อีเมลมีชื่อโดเมนเป็นของบริษัท (@ชื่อเว็บไซต์บริษัท) ก็จ�าเป็น จะต้องไปสมัครใช้บริการ Google G Suite เสียก่อน ซึ่งก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนด้วย 2. ข้อมูลธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ ท่านเจ้าของกิจการจะต้องเตรียม มาให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของท่าน รวมไปถึง ข้อมูลสถานที่ที่ตั้งของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับติดต่อ อีเมลแอดเดรส เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ

A P R I L - M AY 2 0 1 8


IT & MOBILE

ที่สามารถติดต่อได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ส�าหรับข้อมูลที่ตั้งธุรกิจ ของเรานั้นใน Google My Business จะมีเครื่องมือ Google Maps ไว้ส�าหรับแนะน�าเส้นทางการเดินทางมายังที่ตั้งกิจการ ของเราไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่เจ้าของกิจการจะต้องใส่ ข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น

seems to be the best Search Engine website to Thai people forever.

3. รูปภาพประกอบ รูปภาพถือเป็นข้อมูลส�าคัญที่เจ้าของกิจการ ควรใส่ใจ เป็นไปตามค�ากล่าวที่ว่าภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถ บรรยายได้เป็นล้านค�า ดังนั้น ธุรกิจใดที่มีภาพสินค้าหรือบริการ ที่สวยงามและสื่อความหมายชัดเจนก็ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง จากนี้ไปข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการที่เจ้าของกิจการ ได้ให้ไว้ในระบบของ Google My Business ก็จะแสดงขึ้นมา อย่างครบถ้วนทุกครั้งเมื่อมีการสืบค้นผ่าน Google.com ท�าให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเจ้าของกิจการ ยังสามารถน�าเสนอข้อมูลที่เป็นไฮไลท์ที่ต้องการได้โดยทันที แม้ว่าจะยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองก็ตาม และอย่างที่เรียน ให้ทราบไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือ ต้องหมั่นตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลที่น�าเสนอเป็นประจ�าและยังต้องติดตามดู ความคิดเห็น (Comments) เพื่อฟังเสียงจากผู้ใช้บริการ ของท่านด้วย เพื่อที่จะได้น�าไปปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ให้ดีตรงต่อใจของลูกค้า ทั้งยังท�าให้ได้รับความน่าเชื่อถือ จากลูกค้าซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการให้บริการจาก ธุรกิจของท่านอีกด้วย

C

urrently, everyone knows for whatever we ever want to know, we can come up with satisfied answer most of the times by keying in question or searching with the Keyword in Google.com. However, once in a while we may need to key in other different keyword, when such prior search gives obscure answer. In fact, there are several Search Engine websites over the internet with similar performance rather than Google.com such as Bing.com (from Microsoft), Duckduckgo.com, Yahoo.com, Baidu.com, Quora. com, Ask.com or Dogpile.com, etc, which these Search Engine websites seem to be popular among international users as well. However, Google.com

According to the recent data from http://www. internetlivestats.com/google-search-statistics/, it founded that the users used searching service from Google.com across the globe approximately 3.5 billion times per day. When making comparison to other competitors, we could see the using volume of Google.com was much greater than other websites. The question is when most users chose to search information from Google.com, what we could do to make our business or product to easily or immediately be seen when customer does the search, or how we could do to manipulate the displayed information in search result page to be interesting and provide as much as information to users before clicking link to our webpage. Earlier, these seemed to be quite difficult, and the cost was too high especially for business owner who had its own website since they needed to hire expert or programmer to make website easy to find by Google.com, which this process was generally called ‘Search Engine Optimization or SEO. In addition, Google My Business is a free tool from Google.com that is easy to use, and business owner can simply present business or organization information on the first page of the search in Google.com. What interesting is that Google My Business appends Google Maps (online map service) as the part of our information. Therefore, rather than providing our business information, Google My Business can easily navigate customers to our business. More importantly, our business can be approved for our existence over the internet, while we can have space to communicate with both old and new customers through Google My Business. Good news is that it

is not necessary for business owner to have its own website because Google My Business has a tool to create website for free, therefore, what we have to do is to prepare important information related to our business only. Business owner who are interested to use Google My Business service may directly apply for the service at https://www.google.co.th/business/. In addition, important information to be prepared at hand includes as follows 1. Email address – it would be best to use email with domain name @gmail.com because Google My Business and Gmail are the services of Google, or if entrepreneur needs to use email with company domain name (@company’s website name), it requires to apply for Google G Suite service first, which entrepreneur needs to pay monthly fee for this service though. 2. Business or product information – entrepreneur needs to prepare correct and complete information including product description, service, product, etc. that shall benefit customers. Other information should include business site information, contact telephone number, email address, facebook, twitter, or other contact channels that can easily be reached to. However, for business site information, Google My Business has already prepared Google Maps tool for introducing customers the way to our business site, which it only requires business owner to key in correct and complete information to the system. 3. Illustrated images – image is considered as an important element that business owner should pay attention to since one image worth million words. You will be better off, if you have beautiful image of your product or services, and clearly communicate its messages.

Source: https://goo.gl/hp4D9j

From now on, information related to site and service that business owner has provided to the system of Google My Business shall be completely shown up every time when internet user searches information through Google.com. This shall cause even more convenience, while business owner can immediately present highlight information even though they do not have their own website. However, as mentioned earlier, business owner should regularly check the correctness of presented information, and keep up with the comments to acknowledge the opinions of your service users so that we can improve our service providing to satisfy customers and gain more trust from them, which are considered as the key elements in service providing from our business. THAI HOTELS & TRAVEL

27

A P R I L - M AY 2 0 1 8


IN THE KITCHEN

จาก Food Waste สู่ {Re} Food Forum x

x

x

From Food Waste to {Re} Food Forum {Re} Food Forum นับเป็นหนึ่งในงานน่าสนใจที่เห็นประโยชน์ ของการเปิดพื้นที่ให้กับการพูดคุย ถกเถียง และแบ่งปันเรื่องราว ของอาหารจากมุมมองที่มีความหลากหลาย ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ แค่การท�าและการกินอาหาร แต่ได้มองย้อนไปถึงระบบการผลิตอาหารของประเทศไทยและ ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็น ครั้งแรกในเอเชีย เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้เชิญเชฟ จากทั่วโลก เกษตรกร นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ อาหาร รวมถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม ถึงเรื่องความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาหาร และวิถีชีวิตของผู้คนตลอดห่วงโซ่ ‘คุณโบ - ดวงพร ทรงวิศวะ’ เชฟจากร้านอาหารไทย ‘โบลาน’ เล่าว่า หลังจากคลุกคลีในวงการอาหารมานาน พบว่ามี ‘อาหารเหลือ’ (Food Waste) จากระบบการผลิตและการขนส่ง จ�านวนมาก จึงพยายามมองหาวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน โดยน�าวิถีการบริโภคอาหารพื้นถิ่นมาใช้ควบคู่ รวมถึงการก�าจัดขยะทีเ่ กิดจากอาหารให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม THAI HOTELS & TRAVEL

28

“เราอยากสร้างความตระหนักรู้ให้คนกลับมาฉุกคิดและหันมา ใส่ใจกระบวนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ท�าให้งานนี้ได้เกิดการ พูดคุยที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการบริโภค ตั้งแต่สิ่งแวดล้อม ของวัตถุดิบ เทคนิคการท�าเกษตรกรรมและการประมงแบบ ยั่งยืน การใช้วัตถุดิบและผลิตผลในท้องถิ่น ไปจนถึงการจัดการ กับขยะจากทุกกิจกรรม เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ของทรัพยากร นั้นๆ อย่างสูงสุด” ‘คุณลิซ่า ไทเลอร์’ นักเขียนและเกษตรกร เล่าว่า ทุกๆ ปีจะมี การผลิตพลาสติกกว่า 400 ล้านตัน โดยสัดส่วน 40% ผู้บริโภค อย่างเราใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่ในจ�านวนพลาสติก เหล่านี้กลับผ่านกระบวนการผลิตแบบไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยใช้เวลาในการผลิตเพียงแค่ 20 วินาทีต่อชิ้น ขณะที่ผู้บริโภค มีการใช้งานแค่ 1 นาทีเท่านั้น แต่ใช้เวลายาวนานถึง 400 ปี หรือ 5 ชั่วอายุคนในการย่อยสลาย “อีกข้อมูลที่น่ากังวล คือ ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของอาหารมีการน�า ไปใช้อย่างสูญเปล่า” นอกจากนี้ อาหารและวัตถุดิบหลายๆ ชนิดยังถูกทิ้งเป็นขยะ เพียงเพราะหน้าตาไม่สวยและไม่ได้มาตรฐานในการจ�าหน่าย

A P R I L - M AY 2 0 1 8


IN THE KITCHEN

โดยในทุกๆ ปี ปริมาณอาหารที่ต้องทิ้งจากทั่วโลกมีพื้นที่คิด เป็นถึง 2 เท่าของประเทศไทย ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ มากที่สุดซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการ และ อาหาร ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาหาร เหลือมากกว่านี้ ‘คุณศิรเดช โทณวณิก’ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ การลงทุน ดุสิต อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า หากให้ ประเมินปริมาณการผลิตขยะจากอาหารของโรงแรม 5 ดาว ที่มีห้องประชุมหรือบอลรูมขนาดใหญ่ และห้องอาหารอีก 4-5 ร้าน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อวันต่อ โรงแรม “เนื่องจากไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีจ�านวนมากถึง 35-37 ล้านคน ต่อปี เมื่อประชากรจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาบ้านเรา แน่นอนว่าย่อมเกิดการสร้าง Food Waste จ�านวนมาก ในบ้านเราด้วย” ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่โรงแรมสามารถท�าได้ คือ การก�าหนด นโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการน�าไปใช้ ตั้งแต่ขั้นตอนการท�างานที่ต้องใส่ใจและลงรายละเอียดว่า อาหารเหลือที่มีอยู่นั้น เราสามารถน�าไปท�าอะไรต่อได้บ้าง เช่น อย่างที่เครือดุสิตฯ ก�าลังท�า คือ การน�ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ใน 24 ชั่วโมง โดยอาจเอาไปให้ชาวนาใช้ปลูกพืช หรือน�าไปใช้ ประโยชน์ในโครงการด้าน CSR ต่อไป “เรื่องความยั่งยืนถือเป็นสิ่งที่เราต้องท�าและเอามาใส่ใน โปรแกรมการท�างานในทุกๆ วันของโรงแรม” เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนของโรงแรมแล้ว ยังช่วยรักษา สิ่งแวดล้อมได้มากอีกด้วย!

{R

e} Food Forum was one of interesting events that realized on the advantage by opening the space for chatting, debating, and sharing food stories from various perspectives, not being restricted to just food cooking and eating, but this event looked back to the food production system of Thailand and neighbor countries in South East Asia. {Re} Food Forum was held for the first time in Asia between 19 – 20 March 2018 at Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok, which invited many chefs, agricultures, scientists, and food historians as well as new blood businessmen from all over the world who care for society, culture and environment toward the sustainability related to food and people’s lifestyles throughout the food chain.

use them for once only, but these plastics undergo the non-degradable production process, which takes only 20 seconds to produce per piece, while consumers use them for a minute, but it needs to take 400 years, or 5 human generations to decompose them. “Another concern is that currently one out of three foods has been using in vain.” Besides, several kinds of foods and raw materials are dumped as the waste just because they do not look good, and reach selling standard.

Every year the amount of foods to be dumped across the globe is considered 2 times bigger than Thailand. Therefore, all people related to this problem the most, which are in the group of tourism, hospitality and food industries must rush to enhance leftover food management efficiency. ‘Mr. Siradech Tonawanik’, Director in Business Development and Investment Division, Dusit International said that now the amount of waste production from food of 5-star hotels that have big size conference room or ballroom, and 4 – 5 restaurants is approximately 400 – 500 kilograms per day per hotel. “Since Thailand is a tourist country that is so popular among foreign tourists who travel to Thailand as high as 35 – 37 million tourists per year. When people across the globe travel to Thailand, this definitely initiates a large amount of food wastes in Thailand as well.”

‘Ms. Beau – Duangporn Srongwissawa’, Chef from ‘Bo-Lan’ Thai Restaurant said that after mingling in food field for a long time, she founded that there was a lot of ‘Food Wastes’ from production and transporting systems so she tried to find the way to create sustainability by using the local food consuming as well as efficiently disposing food waste, and initiating new products that were good for environment.

Therefore, what hotel can do is to designate the policy for executives and operational staffs to observe starting with the work process, and considering what we can do with the leftover foods. For example Dusit International is using leftover foods to produce organic fertilizers within 24 hours, which these fertilizers can be given away to farmers, or further utilize in CSR project of organization.

“We want to raise people’s awareness so that they will think and pay attention to responsible consumption. That was why this event initiated wide-coverage discussion over all aspects of consumption starting from environment of raw material, agricultural techniques, sustainable fishery, raw material using and local products as well as waste disposal from every activity for optimum resource utilization.”

“Sustainability is considered what we have to do, and put it into the work basis of hotel.” This is because rather than reducing hotel’s management cost, this can greatly help saving environment!

‘Ms. Lisa Tyler’; writer and agriculturist said that every year over 400 million tons of plastics is produced, which 40% ratio of consumer as us only THAI HOTELS & TRAVEL

29

A P R I L - M AY 2 0 1 8


งานแสดงอุปกรณ์ / วัตถุดิบ โรงแรม

Fine Dining Food Service ปีที่ 12

กวิน ฯ มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีจอ เตรียมลุยงาน TRAFS ปีที่ 12 รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 35 ล้าน และโรงแรมใหม่ที่จะเกิด อีกจ�านวนมาก คุณกวิน กิตติบุญญา เปิดเผยกับนิตยสาร Thai Hotels & Travel ว่าตนเชื่อว่า ปี 2561 น่าจะเป็นปีทองของธุรกิจโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม เพราะคาดว่าจะมีการเติบโตและขยายตัวอย่างมาก

ได้ที่

สอบถามร

ิ่มเติม พ เ ด ย ี อ เ ะ ายล

ัด ์เทรด จา� ก ร อ ต เ น ิ อ ิน บริษัท กว 4013 ต่อ 117, 118 1 m โทร 0 286 s.kavin@gmail.co iltraf com อีเมล reta .thailandhoreca. ww เว็บไซด์ w

คุณกวิน ให้เหตุผลหลายประการ อาทิ โรงแรมขนาดกลางและเล็กที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศหลายพันห้อง ร้านอาหาร (Fine Dining) ภัตตาคาร Food Chain ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม ที่จะขยายเพิ่มสาขาอีกจ�านวนมาก เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกว่า 35 ล้านคน คนไทยที่พักผ่อนต่างจังหวัดมากขึ้น การบริโภคอาหาร และล่าสุด ความนิยมของอาหารไทยไปทั่วโลก ท�าให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ กว่า 70% ของผู้แสดงปีที่ผ่านมาเกิดความมั่นใจ ยืนยันกลับมาร่วมงาน TRAFS 2018 ปีที่ 12” กรรมการผู้จัดการกล่าว ส�าหรับงาน TRAFS หรือ Thailand’s No.1 International Show on Food / Drinks Equipment and Supplies For Hotels and Hospitality เป็นงานแสดงนานาชาติ อุปกรณ์ ของใช้ วัตถุดิบ อาหาร เครื่องดื่ม ส�าหรับโรงแรม Hospitality และ Food Service ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้สโลแกน “One Stop Hotel / Food Service Solutions” คาดว่า ในปีนี้จะมีผู้แสดงจากต่างประเทศจะเข้ามาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก เพราะมองเห็นศักยภาพของไทย รวมไปถึง ความเป็นศูนย์กลาง (HUB) ของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) ที่มีประชากรรวมอีกราว 200 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่มากในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย

THAI HOTELS & TRAVEL

30

A P R I L - M AY 2 0 1 8

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Thai Hotels & Travel Vol.9 No.49  

Thailand Official Magazine for Hotel and Travel Vol.9 No.49 April - May 2018

Thai Hotels & Travel Vol.9 No.49  

Thailand Official Magazine for Hotel and Travel Vol.9 No.49 April - May 2018

Advertisement