Page 1

Livskvalitet i fokus på Granhøjen Herunder samles de mest markante SIP-resultater. For at få en fyldestgørende redegørelse anbefales det at læse selve rapporten i PowerPointversionen her.

Ud af de i alt syv livskvalitetsområder, der måles på, skiller fem emner sig særligt ud, da beboerne udtrykker særlig høj tilfredshed:

Psykisk velbefindende

Relationer

Selvbestemmelse

Fysisk velbefindende

Aktivitet

PSYKISK VELBEFINDENDE Spørgsmålet om tryghed viser, at 73 % af beboerne i meget høj grad og i høj grad er tilfredse. Det svarer til, at næsten ¾ dele af den samlede beboergruppe føler sig trygge i deres hverdag. Netop trygheden er grundlæggende for at kunne arbejde videre med beboerne og dermed få beboerne til at arbejde med egne ressourcer. Granhøjen gør meget for, at beboerne altid skal kunne komme i kontakt med personalet eller vide, hvor de kan få hjælp. Samtaler og opbygning af relationer er en del af den måde, der arbejdes på. Vurderingen af beboernes selvfølelse viser, at 58 % i meget høj grad og i høj grad er tilfredse. Det er ikke en meget høj andel, men det er dog over 50 %. Når vi sammenligner os med andre sociale botilbud, så viser undersøgelsen at de andre botilbud ligger en del lavere, hvor 45 % i meget høj grad og i høj grad er tilfredse. Altså en forskel på 13 %. Det er over 50 % af beboerne, som vurderer, de har det godt med sig selv. Selvfølelsen og det at have det godt med sig selv kan tyde på, at beboerne oplever, at de har muligheder for at komme videre i livet. Det vidner om, at der er terapeutiske muligheder for at arbejde med den enkelte beboer og få udviklet vedkommendes ressourcer. Selvfølelsen er væsentlig, når vi arbejder med at udvikle beboernes identitet. Vi arbejder narrativt med beboerne, hvilket betyder, at vi fokuserer på, at beboerne ikke skal føle, at de er problemet, men at problemet ligger uden for dem selv, og det er det, der arbejdes med. Resultatet med selvfølelse underbygger en del af det arbejde, vi gør med beboerne. 1


RELATIONER 76 % er i meget høj grad og i høj grad tilfredse med deres forhold til familien, 15 % er i nogen grad tilfredse og 5 % er i mindre grad tilfredse. Beboerne er overvejende tilfredse med deres forhold til familien. Der er dog en mindre gruppe, som ikke får opfyldt deres behov for relationer til familien eller pårørende. Beboernes mulighed for at løse problemer, de har med andre, viser, at 66 % af beboerne i meget høj grad og i høj grad er tilfredse. Hele 73 % er i meget høj grad og i høj grad tilfredse med deres forhold til personalet, og 77 % giver udtryk for at de i meget høj grad og i høj grad er tilfredse med deres sociale samvær. Det tyder på, at Granhøjens beboere oplever, at de har muligheder, når problemerne opstår. Dette kan skyldes flere faktorer. En kan være, at beboerne modtager den nødvendige støtte, der bevirker, at de kan klare en del opgaver og har struktur i deres liv, og dermed kan have et vist overskud til at løse deres problemer. En anden faktor kan være at beboerne modtager støtte, som bevirker, at de får indsigt i at løse deres problemer, ligesom det at være en del af et større fællesskab hele tiden kræver, at problemer løses, når de opstår. Spørgsmålet om socialt samvær viser meget høj tilfredshed for en stor del af beboergruppen. Vi arbejder aktivt med fællesskabet på tværs af botilbuddene, hvor alle beboergrupper inddrages uanset deres funktionsniveau. Det er fællesskab med fælles fritidsarrangementer og større festlige arrangementer. Ligesom det er lagt ind i hverdagen, at man kan mødes flere steder på Granhøjen. Det kan eksempelvis være i cafeen, til fællesspisning og på Nygården.

SELVBESTEMMELSE I spørgsmålet om økonomisk selvforvaltning er 71 % i meget høj grad og i høj grad tilfredse, mens 21 % er nogenlunde tilfredse. Det tyder på, at Granhøjens beboere er tilfredse med den støtte, de får til at styre deres økonomi.

FYSISK VELBEFINDENDE I undersøgelsen måles der også på, om temaet er vigtigere, eller om det er tilfredsheden, der vægter højest. Lige netop fysisk velbefindende vurderer beboerne til at være vigtigere end tilfredsheden. Det har ikke været gældende ved de andre temaer, hvor tilfredsheden er vurderet højere end vigtigheden. Det tyder derfor på, at netop fysikken er meget vigtig for vores beboere, og her skal gøres en ekstra indsats – udover den der allerede bliver gjort. I forhold til søvn vurderer kun 48 %, at de er i meget høj grad og i høj grad tilfredse, og hele 33 % er kun i nogen grad tilfredse, men 12 % er i mindre grad tilfredse, og 8 % er slet ikke tilfredse. Det er en meget vigtig oplysning, at mange beboere kan have søvnproblemer. Søvn vil derfor være et indsatsområde, der skal arbejdes med. 2


AKTIVITET 70 % er i meget høj grad og i høj grad tilfredse med deres beskæftigelse. Der er en høj grad af tilfredshed med beskæftigelsen. Det kan ofte være vanskeligt at få mennesker med psykiske lidelser til at passe et job, at komme op om morgenen og møde på arbejde. Ligesom det at kunne koncentrere sig og holde fokus i længere tid kan være vanskeligt for mange. Det tyder på, at der er tilfredshed med at gå på arbejde (beskæftigelse), at beboerne er motiveret til at passe deres job og med at komme af sted og fungere på arbejdspladsen. Medarbejderne lægger et stort arbejde i at motivere beboerne til at passe deres arbejde, og der er tæt koordinering mellem botilbuddene og beboernes arbejdsplads. I starten må der ofte gives intensiv støtte for at lykkes med at få beboerne af sted. Udvikling på arbejdspladsen er vigtig for mange af vores beboere. Der er mulighed for at komme til andre jobs, når beboerne er stabile i jobbet, og når de har udviklet de fornødne kompetencer, er der mulighed for at få andet job, som beboeren viser en interesse for. Vores beboere ser også, når andre beboere flytter til andre jobs, og det motiverer dem til selv at begynde at tænke på andre muligheder for sig selv og deres liv. 71 % er meget høj grad og i høj grad tilfredse med deres mulighed og evne for selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver – altså det at være selvhjulpen. Resultat med at være selvhjulpen kan tyde på, at Granhøjens beboere føler de har muligheder, når problemerne opstår. Dette kan skyldes flere faktorer. En kan være at beboerne modtager den nødvendige støtte, der bevirker, at de kan klare en del opgaver og har struktur i deres liv, og dermed kan have et vist overskud til at løse deres problemer. En anden faktor kan være at beboerne modtage støtte, som bevirker, at de får indsigt i at løse deres problemer, ligesom det at være en del af et større fællesskab hele tiden kræver, at problemer løses, når de opstår. Hele 80 % er i meget høj grad og i høj grad tilfredse med deres mulighed for at lære nyt. Ovenstående vurdering er markant høj og overraskende. Det peger på, at beboerne oplever at lære nyt, og at det er vigtigt for dem. Mulighed for at lære nyt kan måske skyldes beboernes udvikling af kompetencer i deres job, men her skal også inddrage mange andre faktorer, herunder beboernes behandlingsplan, der styres af botilbuddene.

MEDARBEJDERNES BESVARELSE AF SPØRGSMÅL Medarbejderne er også blevet stillet de samme spørgsmål som beboerne, men medarbejderne skulle vurdere beboerens situation ud fra deres faglige position. Medarbejdernes svar viser flere steder, at medarbejderne ofte fokuserer på problemerne og processen i stedet for at gå ind i beboernes historie. Det kan tyde på, at flere medarbejdere kan have vanskeligt ved at indgå i den systemiske og narrative metode, som der arbejdes med på Granhøjen.

3


FOKUSOMRÅDER I 2013 Efter vurdering af de foreløbige SIP-resultater, er der tre områder, som vi har valgt at fokusere på i 2013:

2013 Beboernes forhold til deres pårørende

Mere fokus på professionalisering af medicinhåndteringen.

Medarbejdernes evne til at fokusere på processen, frem for at gå ind i historien.

Beboernes forhold til de pårørende Vi vil i 2013 arbejde på at integrere de pårørende mere i botilbuddets hverdag med aktivitetsdage og pårørende temadage samt pårørendesamtaler til alle mindst én gang årligt.

Fysisk velbefindende Vi har valgt at tolke beboernes manglende søvn som en ikke optimal medicinering. Vi vil derfor i 2013, arbejde på, at kommunikationen mellem personale, beboere og behandlingspsykiatrien forbedres væsentligt. Der skal fokuseres yderligere på udlevering af medicin og sikre, at det foregår professionelt forsvarligt.

Medarbejderne Granhøjen har gennem en årrække haft sit eget uddannelsessystem. I det kommende år vil vi have meget mere fokus på praksis og gennem praksiseksempler arbejde på at indarbejde det teoretiske grundlag i praksis, som er Granhøjens koncept.

Disse udfordringer vil blive fulgt op i vores opdatering af udviklingsplanen for 2013.

4

Livskvalitet i fokus på Granhøjen  
Livskvalitet i fokus på Granhøjen  

Livskvalitet i fokus på Granhøjen

Advertisement