Catalogue Graphic Transformations 2020

Page 1

ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ Българска и нидерландска графика и арт книга

GRAPHIC TRANSFORMATIONS Prints and Artist’s Books from Bulgaria and the Netherlands


ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ / Българска и нидерландска графика и арт книга /

GRAPHIC TRANSFORMATIONS

/ Prints and Artist’s Books from Bulgaria and the Netherlands /

София, 2020 / Sofia 2020


ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ / Българска и нидерландска графика и арт книга /

GRAPHIC TRANSFORMATIONS / Prints and Artist’s Books from Bulgaria and the Netherlands /

В каталога са използвани фотографии, предоставени от авторите

The catalog uses photographs provided by the authors

© 2020 Снежина Бисерова, съставител и автор на каталога © 2020 Явор Грънчаров, графичен дизайн © 2020 Христина Белева, преводач © 2020 Мария Каптейнс, встъпителен текст © 2020 Милена Блажиева, встъпителен текст © 2020 Регина Далкалъчева, редактор © 2020 Цвета Петрова, редактор © 2020 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат

© 2020 Snezhina Biserova, compiler and author of the catalogue © 2020 Yavor Gancharov, graphic design © 2020 Christina Beleva, translator © 2020 Maria Kapteijns, introductory text © 2020 Milena Blazhieva, introductory text © 2020 Regina Dalkalacheva, editor © 2020 Tsveta Petrova, editor © 2020 St. Kliment Ohridski University Press, print

Изданието е финансирано от ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ и фондация GRAFEIN, Нидерландия

This edition is implemented under the Scientific Research Fund for Sofia University and GRAFEIN Foundation, the Netherlands

ISBN 978-954-07-5088-0
МЕЖДУ ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО – БЪЛГАРСКАТА И НИДЕРЛАНДСКАТА ГРАФИКА ДНЕС

BETWEEN THE TRADITIONAL AND THE INNOVATIVE: BULGARIAN AND DUTCH GRAPHICS TODAY

През последните три години Снежина Бисерова, разработвайки концепцията и ръководейки проекта „Графични трансформации“ (осъществен с подкрепата на Фонд научни изследвания към Софийския университет), изследва проекциите на българското графично изкуство върху международната художествена сцена. В различните етапи от реализацията на проекта като партньори бяха привлечени автори и институции от Полша, Нидерландия и Канада. Съвместните изяви дадоха възможност на художници от различни географски и културни ареали да влязат в диалог и да сравнят посоките на търсене. Тазгодишното издание на проекта протича под мотото „Цифрови и хибридни графични техники” и този път участниците са само от България и Нидерландия. Наред със Снежина Бисерова, която е както ръководител на проекта, така и куратор от българска страна, в селекцията на произведенията участва и Мария Каптейнс – куратор от нидерландска страна. В невъзможните условия на пандемичната обстановка, предизвикана от вируса на COVID-19, благодарение на ентусиазма и волята на кураторите, художествената инициатива бе доведена до успешен финал и резултатът е излизането от печат на настоящото издание. Това, което можем днес да направим като равносметка, разлиствайки страниците на каталога, е, че в глобализирания свят автори, които принадлежат към различни (макар и донякъде сходни) културни и художествени модели, всъщност имат интерес към едни и същи пластични проблеми. Поставяйки акцентът по-скоро върху технологичния процес – върху употребата на цифровите технологии и хибридните техники в печатната графика, Снежина Бисерова и Мария Каптейнс си оставят отворена възможността да селектират работи, които се отнасят към различни области в широкото поле на съвременната печатна графика – както по отношение на развитието на образа (от узнаваемия обект до абстракция), така и по отношение на формáта (от кавалетното произведение, което може да съществува в различни контексти, до камерната форма на арт книгата). Чрез подбора на произведения на съвременни нидерландски графици Мария Каптейнс не просто представя художествените тенденции днес, но откроява ролята на нидерландските художници в развитието на

Over the past three years, while developing the concept and managing the project “Graphic Transformations” (implemented with the support of the Scientific Research Fund at Sofia University), Snezhina Biserova has been exploring the projections of Bulgarian graphic art on the international art scene. At the various stages of the project implementation, authors and institutions from Poland, the Netherlands and Canada became involved as partners. The joint performances enabled artists from different geographical and cultural backgrounds to engage into a dialogue and examine the directions of their pursuits. This year‘s edition of the project takes place under the motto “Digital and Hybrid Graphics Techniques” and this time the participants are only from Bulgaria and the Netherlands. Along with Snezhina Biserova, who is both a project manager and a curator on the Bulgarian side, the selection of the works was carried out also by Maria Kapteijns – the curator from the Dutch side. In the otherwise impossible circumstances of the pandemic situation caused by coronavirus disease (COVID-19), owing to the enthusiasm and will of the curators the artistic initiative was brought to a successful finale and the result is the publication of the present edition. What we can do today as a recapitulation of a kind, browsing through the pages of the catalogue, is that in a globalized world, authors who belong to different (albeit somewhat similar) cultural and artistic models actually have an interest in the same plastic problems. Focusing on the technological process in particular, i.e. on the use of digital technologies and hybrid techniques in print graphics, Snezhina Biserova and Maria Kapteijns leave open the opportunity to select works that relate to different areas in the wide field of modern printed graphics – both in terms of image development (from the recognizable object to the abstraction) and of form (from the easel work that may exist in different contexts to the chamber modus of the art book). Through the selection of works by contemporary Dutch printmakers, Maria Kapteijns not only presents the present-day artistic trends, but highlights the role of Dutch artists in the development of world art, focusing on landscape and abstractionism. With an understandable self-confidence, she highlights both the fact that the landscape is a genre that originated in the 17th century precisely

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

5

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


световното изкуство, като поставя във фокуса пейзажа и абстракционизма. С обяснимо самочувствие подчертава както факта, че пейзажът е жанр, възникнал именно в Нидерландия през XVII в., така и приноса на нидерландските художници от XX в. в генезиса и еволюцията на абстрактното изкуство. А чрез подбраните от нея произведения проследява рефлексите на тези художествени явления в съвременната ситуация. От българска страна Снежина Бисерова представя 17 художници – както утвърдени имена, които наред с чисто творческата си дейност имат и богат педагогически опит, натрупан в Националната художествена академия или в Софийския университет, така и съвсем млади автори, които застават редом със своите преподаватели. Търсенията на българските графици, представени в каталога, се развиват в широките граници от осезаемата конкретност на фотографското изображение, през сюрреалистичната образност, до абстракцията. Това, което ги обединява, е манипулацията и трансформацията, на която подлагат образа. Често използван похват е колажирането на изображенията. Визуалната система на Буян Филчев е сложна амалгама от образи и е своеобразно изследване на собствения му генезис като автор. Анна Цоловска обединява елементи с различен произход, вплетени в единна композиция, в която на пръв поглед аморфната структура крие архетипни образи и смисли. Цвета Петрова използва различни текстури върху геометрични форми, мултиплицира и наслагва обектите, постигайки внушението за многопластовост и движение. В редица случаи в основата на графичния лист стои фотографският образ, който е манипулиран в различна степен. Виолета Апостолова вгражда фотографското изображение, почти без да разрушава конкретността на образа, но променяйки текстурата, като в композицията този образ влиза във взаимодействие с другите елементи (включително и ръкописни фрагменти). Снежина Бисерова мултиплицира и манипулира фотографските изображения на различни конструктивни архитектурни детайли, за да създаде съвършено нови пространства и структури. Регина Далкалъчева деконструира пространството и обекта, плавно преминавайки към абстракцията. Десислава Христова постига изцяло абстрактно изображение (резултат от увеличаването на фотографския образ до пиксела като градивен елемент) и навлизайки в дълбочинните пластове на обекта Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

in the Netherlands as well as the contribution of 20th century Dutch artists to the genesis and evolution of abstract art. And through the selected works, she traces the reflexes of these artistic phenomena in the contemporary situation. On the Bulgarian side, Snezhina Biserova presents 17 artists – both established names who, along with their primary creative work, have an extensive pedagogical experience, accumulated at the National Academy of Art or at Sofia University, as well as very young authors who stand alongside their teachers. The pursuits of the Bulgarian printmakers presented in the catalogue develop within the wide range from the palpable concreteness of the photographic image, through the surreal imagery, to the abstraction. What connects them is the manipulation and transformation to which they subject the image. A commonly employed technique is the collage of images. Buyan Filchev‘s visual system is a complex amalgam of images as well as a study of a kind of his own genesis as an author. Anna Tzolovska combines elements of different origins, interwoven into a unified composition, in which the seemingly amorphous structure hides archetypal images and meanings. Tsveta Petrova uses different textures on geometric shapes, multiplies and superimposes objects, achieving a multi-layered suggestion and movement. In a number of cases, the photographic image that has been manipulated to varying degrees constitutes the base of the graphic sheet. Violeta Apostolova embeds the photographic image, almost without destroying the specificity of the image, yet changing the texture, and in the overall composition this image interacts with other elements (including cursive hand-written fragments). Snezhina Biserova multiplies and manipulates photographic images of various structural architectural details to create completely new spaces and structures. Regina Dalkalacheva deconstructs the space and the object, smoothly moving onto the abstraction. Desislava Hristova achieves an entirely abstract image (the result of enlarging the photographic image to the extent when the pixel becomes its building block) and, entering the more profound layers of the object, reveals that the structure is not homogeneous, but has its own dynamics and rhythm. Nikoleta Ivanova presents experimental work, resulting from the use of photographs of her sculptural works whereafter she “translates” the three-dimensional shape into a two-dimensional image which is digitally edited and subsequently transferred onto metal sheets, consolidated in an art book of a kind. The works of Laura Dimitrova and Krasimira Drenska are a counterpoint to the other works included in the catalogue. Laura Dimitrova works with

6

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


hand-recycled paper, onto which she prints fragmentary images in a technique similar to embossing. Krasimira Drenska presents classic monotypes in which she develops decorative-abstract compositions based on motifs from traditional artistic crafts. Graphics began to develop in Bulgaria relatively late – only in the beginning of the 20th century, when following the founding of the Drawing School, Bulgarian art finally turned to European artistic models. The recognition of European traditions as the basis of national art also determines the fact that the native graphics refers to that genealogical line which was initiated by the Northern European masters at the end of the 15th century. In the globalized world that we live in today, the comparison between the works of contemporary Bulgarian and Dutch artists presented in this catalogue shows that the processes in the two art schools are completely synchronous – both in terms of image and in terms of the technological process in which the new digital technologies have been increasingly interacting with traditional techniques.

разкрива, че структурата не е хомогенна, а притежава свои собствени динамика и ритъм. Николета Иванова представя експериментална работа, като използва заснети скулптурни произведения и „превежда“ тримерната форма в двумерно изображение, подложено на цифрова обработка и впоследствие траснсферирано върху метални листа, обединени в своеобразна арт книга. Работите на Лаура Димитрова и на Красимира Дренска са своего рода контрапункт по отношение на останалите произведения, включени в каталога. Лаура Димитрова работи с ръчно рециклирана хартия, върху която печата фрагментарни образи, включително и в техника, подобна на преге. Красимира Дренска представя класически монотипии, в които развива декоративно-абстрактни композиции, базирани на мотиви от традиционните художествени занаяти. Графиката започва да се развива у нас сравнително късно – едва в началото на 20 век, когато с основаването на Рисувалното училище българското изкуство окончателно се ориентира към европейските художествени модели. Припознаването на европейските традиции като основа на националното изкуство определя и фактът, че родната графика се отнася към онази генеалогична линия, чието начало е поставено от северноевропейските майстори в края на XV в. Днес, в глобализирания свят, в който живеем, съпоставката на произведенията на съвременните български и нидерландски художници, представени в настоящия каталог, показва, че процесите в двете художествени школи са напълно синхронни – както по отношение на образа, така и по отношение на технологичния процес, при който новите цифрови технологии влизат във все по-активно взаимодействие с традиционните техники.

Milena Blazhieva

Милена Блажиева

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

7

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КУРАТОРСКИ ПОДХОД ЗА ПРОЕКТА ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ / БЪЛГАРСКА И НИДЕРЛАНДСКА ГРАФИКА И АРТ КНИГА /

GRAPHIC TRANSFORMATIONS / PRINTS AND ARTIST’S BOOKS FROM BULGARIA AND THE NETHERLANDS /

Кураторски подход за проекта Графични трансформации III. Подборът на нидерландски графики, при създаването на които изцяло или частично е използван дигитален софтуер, се основава върху широк подход. Включени са 9 художници от различни поколения, работещи активно в областта на графиката и арт книгата.

Approach for Graphic Transformations For the selection of the Dutch prints that have been (partially) made with the computer, we used a broad approach. We selected 9 artists working actively in the field of graphics and the artist’s book.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ КОМПЮТЪРЪТ Компютърът има свой собствен език и „начин на мислене“, използван от някои художници: алгоритмите като отправна точка. Това може би е найосновната употреба на компютъра, пример за която са творбите на Рогир Арентс. В другия край на спектъра стоят художници, на които компютърът служи само за да отпечатат перфектно изображенията си; най-често нидерландските автори използват за целта техниката на ризопечата, Пример за такъв подход са творбите на Астрид Флорентинус; тя ползва дигиталния софтуер, за да направи цветоотделянето на работите си – единствено при предпечатния процес. Други художници, като Франсине Стеегс, използват дигиталните технологии, за да композират графичните си творби, а впоследствие ги отпечатват ръчно. Мария Каптейнс представя дигитално подготвена полимерна литография, вградена в офорт. Джойс Енник издирва стари автентични фотографски негативи, подготвя ги посредством съвременните дигитални техники, за да ги отпечата с техника за печат от 19-ти век. Петер Калковски създава и използва 3D принтирани матрици, предназначени да функционират като печатен материал. Инге ван ден Тиларт използва фотополимерни и дигитални изображения като автономни арт форми. Много интересно допълнение към представената графична колекция представляват работите на художници, които умишлено избират да се завърнат към аналоговото (ръчното), като своеобразна реакция към дигиталното. Рутгер Паулус създава дигитални изображения като дизайнер. За да реализира избраните от кураторите на проекта работи той ползва графично студио (база), където отпечатва ръчно работите си. Очевидно е, че се при него се касае за дигитално проектиране, но с изключително персонализирано и осезаемо присъствие. В същата посока – от цифрово към аналогово, представяме

WHAT THE COMPUTER CAN DO The computer has its own language and way of “thinking”, used by some artists: algorithms as a starting point. That might be the most basic use of the computer. The works of Rogier Arents are an example. At the other end of the spectrum artists only use the computer to perfectly print their image, riso-prints are often used like that, for example the works of Astrid Florentinus; she uses the computer to make the color separations. Other artists, like Francine Steegs, use the computer to compose the image, the printing is done manually. Maria Kapteijns shows digitally prepared polymer litho embedded in etchings. Joyce Ennik searches old photographic negatives, prepares them with contemporary computer techniques, to print them with a 19th century printing technique. Peter Kalkowsky designs and uses 3D prints to function as a printing material. Inge van den Thillart uses photopolymer and digital images as autonomous art forms. A very interesting addition is the work of artists that deliberately choose to return to analogue, a reaction on the digital. Rutger Paulusse makes digital images as designer. For the works we have selected, he has gone to a graphic workshop to manually print his work. It obviously seems to refer to digital designs, but has its very own tangible presence. Referring to the same step, from digital to analogue, we also present two “zines”, handmade magazines, the making of which is very popular as a reaction on digitalization. We made a broad selection of Dutch contemporary prints which shows not only all sorts of use of the computer and the diversity of individual artists, but that also tells about the Netherlands, our history and our history of art. We assume that the latter in a way can be recognized in the diversity of contemporary art as former aesthetics and concepts never completely seem to vanish as new movements start and other individuals take over the scene (Van Winkel, 2013).


две зин-списания, ръчно отпечатани. Подобни публикации са изключително популярни в Нидерландия като своеобразна реакция на дигитализацията. Направеният широк подбор на холандска съвременна графика, представя не само разнообразието от начини и методи при ползването на компютъра от отделните художници, но и разказва за Нидерландия, нейната история и в частност – историята на изкуството. Ние считаме, че традицията присъства винаги в многообразните форми на съвременното изкуство като своеобразна амалгама, която не може да бъде пренебрегната като отживяла естетика или архаични технологии. Реконцептуализирана и надграждана от художниците по нов начин, тя никога няма да бъде отхвърлена напълно. (Van Winkel, 2013). ИСТОРИИ, РАЗКАЗАНИ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА Освен да представи промените в сферата на графичните техники, важна цел на проекта е да разкаже нещо за Нидерландия и за изкуството в Нидерландия. Някои от произведенията представляват теми, които могат да бъдат обяснени въз основа на конкретната работа, като отпечатъците на първото изречение от нашата конституция и еквивалента ѝ с първия ред на религиозен текст. Тези истории могат да бъдат намерени в документацията на един художник. Някои предмети и теми носят богатство от значения, съотнесени по завоалиран начин към нидерландската история на изкуството. В този контекст може да се разгледа ролята на пейзажа и на абстракцията в историята на нидерландското изкуството. ПЕЙЗАЖИ Нидерландия е страна, която в географско отношение е разположена на делта и се намира частично под морското равнище. Защитена от диги, земята съществува като пледери: равна земя, която се поддържа суха изкуствено. Това прави ролята на реките и морето видима, а равният пейзаж предоставя широки панорами. Това обсоятелство, в съчетание с богатството на 17-ти век, търговски консултанти (добър пазар за изкуство), може да бъде обяснение за ранното и по-скоро – уникално утвърждаване на пейзажа като почитан жанр в Нидерландското изкуство, още през 17 век (Kiers, 2000, p 221-230). Нидерландците харесват пейзажа сам за себе си, без да е непременно символно натоварен, без да се

STORIES TOLD BY THE WORKS Besides a story of changing techniques, we would like the work to tell something about the Netherlands and art in the Netherlands. Some of the works represent themes that can be explained on the basis of that specific work, like the prints of the first sentence of our constitution and its equivalent the first line of a religious text. These stories can be found in the documentation per artist. Some subjects have a richness of meanings due to reference to Dutch art history and mostly they refer in a more veiled way to it. The role of landscape and abstraction in Dutch art history can be illustrated in that context. LANDSCAPES The Netherlands is a country like a delta, lying partially underneath sea level. Protected by dikes the land exists as polders: flat land that is kept dry artificially. This makes the role of rivers and the sea visible and the flat landscape guarantees wide views. This, combined with the wealth of the 17th century tradesmen (a good market for art), might be an explanation for the early and rather unique rise of landscapes as a respected genre in art in The Netherlands, as early as the 17th century (Kiers, 2000, p 221-230). The Dutch like(d) landscapes for what they are, not necessarily symbolically, not referring to myths or as a background for a story, but for the landscape itself (Gombrich, 1988, p 313). ABSTRACTION Pure abstraction and geometric abstraction in art has a special history in The Netherlands. In the second decade of the twentieth century, in the wave of modernist movements, a very abstract and geometric style was developed in The Netherlands. De Stijl was a movement seeking for harmony in utmost abstraction (Mondriaan, 1922), which might be only matched by the Russian suprematisme at that time (Néret, 2010, p 56). De Stijl or the Style had a large influence on architecture and design from that time onwards. Further in the twentieth century this geometric abstract art has had waves and periods, utmost abstract in its lack of representation, averse to subjectivity and expression of emotion. Maria Kapteijns, May 2020


позовават на митове или исторически подтекст, а заради самия пейзаж. (Gombrich, 1988, стр. 313). АБСТРАКЦИЯ Чистата абстракция и геометричната абстракция имат специално място в историята на Нидерландското изкуство. През второто десетилетие на ХХ век, по време на вълната от модернистични движения, в Нидерландия са разработени абстрактен и геометричен стил. Де Стил е движение, търсещо хармония в чистата абстракция (Мондриан, 1922), което е съпоставимо само с руския супрематизъм по това време (Нерет, 2010 г., стр. 56). Де Стил (или Стилът) оказва голямо влияние върху архитектурата и дизайна в последвалите десетилетия. През ХХ век това абстрактно-геометрично изкуство е имало вълни и периоди, доминирани от чистата абстракция, характеризираща се с липсата на репрезентативност, отхвърляща напълно субективността и изразяването на емоции. Мария Каптейнс, май 2020

REFERENCES Kiers, J. & Tissink, F. (2000), De Glorie van de Gouden Eeuw. Zwolle: Uitgeverij Waanders, p 221-230 Gombrich, E.H. (1988, 3e druk), Eeuwige Schoonheid. Weesp: Uitgeverij De Haan, p 313 Van Winkel, C. (2013), The Sandwich Will Not Go Away Or Why Paradigm Shifts Are Wishful Thinking, via: https://onlineopen.org/the-sandwich-will-not-go-away-or-why-paradigmshifts-are-wishful-thinking Mondriaan, P. (1922), Het neo-plasticisme (de nieuwe beelding) en zijn (hare) realiseering in de muziek. De Stijl, 5e jaargang no.1 via: https://www.dbnl.org/tekst/_sti001stij03_01/_sti001stij03_01_0063.php Néret, G. (2010), Malevich. Köln: Taschen.


НИДЕРЛАНДСКИ АВТОРИ

THE NETHERLANDS AUTHORS


АСТРИД ФЛОРЕНТИНУС

ASTRID FLORENTINUS

1987, Нидерландия Художник / илюстратор / график

1987, The Netherlands Illustrator / artist / printmaker

ОБРАЗОВАНИЕ 2007 – 2011 Бакалавър по дизайн илюстрация „С отличие“, Университет за изкуство, Утрехт 2011 Понастоящем: координатор на проекти за книгата (Изкуство-затвор, Работна ваканция, Ко Зин) Extrapool/Knust, Ноймеген 2017 Понастоящем: уъркшоп сътрудник-доброволец в областта на ризопечата: Ризопечатно графично ателие Ден Бош 2018 понастоящем: печатен технолог/печатно студио, специалност: Ризопечат, Кралска академия за изкуства, Хага

EDUCATION 2007 – 2011 Bachelor of Design Illustration “With Honours”, Hogeschool voor de Kunsten / University of the Arts/, Utrecht. 2011 present: coordinator book projects (Art Prison, Work Holiday, Ko Zine) Extrapool/Knust, Nijmegen 2017 present: volunteer workshop attendant, speciality: Riso printing Grafisch Atelier Den Bosch 2018 present: print technician/printmaking workshop, speciality: Riso printing, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag / Royal Academy of Art /KABK/, The Hague.

ПОСЛЕДНИ ИЗЛОЖБИ, УЪРКШОПИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 2020 Групова изложба: Хора от Екстрапул, Екстрапул, Ноймеген; Уъркшоп: Представяне на рисопечата, Ризопечатно графично ателие Ден Бош Групова изложба: Графично Ателие Ден Бош, Ателие-галерия Кемпро, Стърксел; Уъркшоп: Winterland Tekenlab, ArtEZ, Цволе Текенлаб, АртЕЗ, Цволе 2019 Групова изложба „Отпечатай Града Парарисо“, Grafiek 2019, Графично Ателие Ден Бош. Уъркшоп: представяне на Рисопечат, Графично Ателие Ден Бош; Презентация/публикация „Други цветове“, Кнуст в музея „Хет Валкхоф“, Ноймеген; Групова изложба „Картини и разговори“, Национална библиотека на Нидерландия, Хага; Уъркшоп: представяне на Рисопечат, Графично Ателие Ден Бош; Групова изложба: „Картини и разговори“, Арт -пространство Вилем Туе, Ден Бош; Проект съгласуване с Хана де Хаан, „Картини и разговори“, Ден Бош

RECENT EXHIBITIONS, WORKSHOPS AND PRESENTATIONS 2020 Group exhibition: Humans of Extrapool, Extrapool, Nijmegen workshop: introduction to Riso printing, Grafisch Atelier Den Bosch group exhibition: Grafisch Atelier Den Bosch, Atelier Galerie Kempro, Sterksel workshop: Winterland Tekenlab, ArtEZ, Zwolle 2019 Group exhibition: Print the City-Parariso, Grafiek 2019, Grafisch Atelier Den Bosch workshop: introduction to Riso printing, Grafisch Atelier Den Bosch; presentation/publication: Other Colours, Knust in Museum het Valkhof, Nijmegen; group exhibition: “Pictures and talks” /Plaatjes & Praatjes, Leeszaal Koninklijke Bibliotheek, Den Haag workshop: introduction to Riso printing, Grafisch Atelier Den Bosch; group exhibition: “Pictures and talks” /Plaatjes & Praatjes/, Willem Twee Art Space/ kunstruimte/ Den Bosch; project coordination with Hanna de Haan, “Pictures and talks” /Plaatjes & Praatjes/, Den Bosch

АВТОРСКИ ПУБЛИКАЦИИ 2017 Сфера 2016 Неко 2014 Пътят 2013 Кимланд

SELF PUBLISHING 2017 Sphere 2016 Neko 2014 The Road 2013 Kimland

Астрид Флорентинус прави интуитивни рисунки на въображаеми светове и пейзажи. През последните девет години се специализира в техниката на ризографския печат (днес – шаблонен печат). Тя привежда рисунките си в ризографски отпечатъци и брошури. Рисунките й са интуитивни, като тематично се отнасят най-вече до естествената среда. Те са предимно черно-бели, с редуване на зони, изпълнени с интензивен китайски черен туш и меки сиви моливи. След сканирането на изображенията, тя прави цветоотделяне на компютъра на по-светлосивите и тъмносивите тонове в рисунките си, за да постигне по-голяма дълбочина при печата. Впоследствие, избира съответните цветове на ризографа за всеки отделен слой. Мисленето на слоеве и в дълбочина тя превръща във важен елемент от процеса си на работа. Именно възможността за смесване на цветовете придава нова дълбочина на рисунките й, реализирани в тази печатна техника.

Astrid Florentinus makes intuitive drawings of dreamlike worlds and landscapes. In the past nine years she has specialized in the risograph printing technique (present-day stencil printing). She translates her drawings into risograph prints and booklets. Her drawings are made intuitively, referring mostly to natural surroundings. They are mainly black and white consisting of strong Chinese black ink and soft grey pencil areas. As scanned images, she makes a separation on the computer of the lighter grey and the darker grey tones in her drawings, to create more depth in print. Thereafter she chooses colours on the risograph per separated layer. A different colour for the lighter grey tones and a different colour for the darker grey tones. Thinking in layers and depth has become an important element in her work process. It is the mixing of colours in this printing technique which can create a new deepness in her drawings as prints. For a complete overview see: https://astridflorentinus.tumblr.com

Пълна информация за автора: https://astridflorentinus.tumblr.com

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

12

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПЪТЯТ

THE ROAD

Брошура техника ризопечат 19.3 x 14.4 см, 2014 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Booklet technique risograph print, 19.3 x 14.4 cm, 2014

13

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


НЕКО

NEKO

Брошура техника ризопечат, 19.5 x 14 см, 2016 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Booklet technique risograph print, 19.5 x 14 cm, 2016

14

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СФЕРА

Sphere

Брошура техника ризопечат, 19.5 x 14 см, 2017 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Booklet technique risograph print, 19.5 x 14 cm, 2017

15

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ФРАНСИНЕ СТЕЕГС

FRANCINE STEEGS

1957, Нидерландия

1957, The Netherlands

ОБРАЗОВАНИЕ 1986 завършва Кралската академия по изкуства и дизайн в 'с-Хертогенбос. Специализира ситопечат.

EDUCATION 1986 graduated from the Royal Academy of Art and Design in 's-Hertogenbosch She is specialized in silkscreen.

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ИЗЛОЖБИ И РЕЗИДЕНЦИИ 2019 Резиденция в Кальоса ден Сария, Испания 2018 Отвъд прозореца – Световно изкуство, Делфт 2017 Фабрикати – Вилем-Туе, 'с-Хертогенбос; Резиденция на фондация Polranny Pirates, западен бряг на Ирландия 2016 Арт Галерия на Световния търговски център, Ротердам; Панаир на изкуствата “Art The Hague” – Графична платформа „Блупринт“, Хага; Международна ежегодна изложба мини принт, Леседра ,София, България; Последно повикване – Салон за изкуство Бошвелт, 'с-Хертогенбос; „Изгледът“ Вилем-Туи, 'с-Хертогенбос 2014 Международен панаир на графиката, Фондация „Илзе Франкентал“, Брунсум. 2011 Международно Биенале на графиката Гуанлан – Шенжен, Китай; Графос – биенале на графиката, Kruithuis, 'с-Хертогенбос 2010 Изкуство и антики Primavera Rotterdam / Арт Търговия, Нидерландия

A SELECTION OF EXHIBITIONS AND RESIDENCIES 2019 Artist in residency in Callosa d’en Sarrià in Spain 2018 Beyond the window – World Art, Delft 2017 Factory Work – Willem-Twee, 's-Hertogenbosch; Artist in residency at Polranny Pirates on the west coast of Ireland 2016 World Trade Center Art Gallery, Rotterdam, Art The Hague – Blueprint Grafiekplatform, The Hague Lessedra World Art mini print Sofia, Bulgaria, LAST CALL – Kunsthal Boschveld, 's-Hertogenbosch; “The view” Willem-Twee, 's-Hertogenbosch 2014 International graphics fair Ilse Frankenthal Foundation, Brunssum 2011 Guanlan International Print biennial Shenzhen, China Graphos Graphic Biennale – Kruithuis, 's-Hertogenbosch 2010 Art and antiques fair Primavera Rotterdam / Art Trading Holland The work of Francine Steegs is about depicting the timeless. Landscapes and skies that have been remained unchanged for centuries and portraits of old masters from centuries ago. Her painted and printed images on paper and on panel are melancholic, mysterious re-interpretations of works from art history. In her silkscreen prints she uses photographs of the Dutch landscape and details of images of works of art from the Renaissance. She designs her images digitally and then transfers them to the screen. She manually prints her screen images at a graphics studio in 's-Hertogenbosch.

Работите на Франсине Стеегс са фокусирани върху изобразяването на безвремието. Пейзажи и небеса, останали непроменени в продължение на векове и портрети на стари майстори от преди векове. Нейните живописни и графични творби, изпълнени върху хартия или плоскост, са меланхолични, изпълнени с мистерия реинтрепретации на произведения от историята на изкуството. В ситопечатните си произведения Франсине Стеегс използва фотографии на холандски пейзажи в комбинация с детайли от ренесансови произведения на изкуството. Тя проектира образите си дигитално, след което ги прехвърля на ситото, като впоследствие отпечатва работите си ръчно в графично студио в 'с-Хертогенбос.

For a complete overview see: www.francinesteegs.nl

Пълна информация за автора: www.francinesteegs.nl

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

16

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПОГЛЕДНИ МЕ

LOOK AT ME

техника ситопечат, 25 x 31 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

technique sil�screen, Gicl�e, 25 x 31 cm, 2020

17

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


АННА В НЕБЕТО

ANNA IN THE SKY

техника ситопечат, Gicl�e, 60 x 80 см, 2013 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

technique sil�screen, Gicl�e, 60 x 80 cm, 2013

18

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СИНЬО МОМИЧЕ

BLUE GIRL

техника ситопечат, Gicl�e, 50 x 50 см, 2016 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

technique sil�screen, Gicl�e, 50 x 50 cm, 2016

19

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ГИДО ДЕ БУР

GUIDO DE BOER

1988, Нидерландия

1988, The Netherlands As an artist and designer, Guido is perpetually creating images that one can read as well as texts that one can experience visually. His work is large, monumental, always handmade-freehand – with brush and ink. But that does not mean that his art is less graphic. His designs have a hypnoticchallenging effect over the viewer through their rhythmic brush strokes. Guido’s works can be viewed in several Dutch museums and many private collections; he also accepts commissions.

Като художник и дизайнер, Гидо постоянно създава изображения, които могат да бъдат прочетени, както и текстове, които могат да се възприемат като изображения. Неговите работи са мащабни, монументални, винаги ръчно изработени – свободно, с четка и туш. Но това не означава, че изкуството му е по-малко графично. Чрез ритмиката на четката неговите рисунки оказват хипнотично-предизвикателен ефект върху зрителя. Работите на Guido могат да се видят в няколко холандски музея и много частни колекции; той приема и поръчки.

BA, Graphic Design at HKU (Academy of Fine Arts, Utrecht, The Netherlands) Founder of the High on Type Collective Lecturer at the Royal Academy of Fine Arts, The Hague, The Netherlands Lecturer at Academy of Fine Arts, Utrecht, The Netherlands Lecturer at ArtEZ Art Academy, Zwolle, The Netherlands

BA, Графичен дизайн в HKU (Академия за изящни изкуства, Утрехт, Нидерландия) Основател на групата High on Type Лектор в Кралската академия за изящни изкуства, Хага, Нидерландия Лектор в Академията за изящни изкуства, Утрехт, Нидерландия Лектор в Академията за изкуство и дизайн ArtEZ, Цволе, Нидерландия

DAKHAAS / THE ROOF HARE “I like challenges and perhaps even more making a bold statement. For some time I had the idea to write an entire book / magazine freehand. By chance, that opportunity came about. When I was asked by the designer of “Dakhaas”, Mischa Appel, to write some of its captions, I thought “Why not write the whole text by hand? In doing so, you make a REAL statement!” The rest is history. In this magazine I attempt to alert the reader of text through this above action, observing in a different way something that one usually takes for granted. This, of course, is really cool, making people think for a moment: “hey, darn, I’ve never observed text in that manner!” But there is actually an even deeper meaning underneath; in my experience, the time and attention you have as a human, is all that you can give. How do you spend that time? Do you want to do ten things at once superficially, or do you thoroughly focus and concentrate on a project, fully dive into it to give it your all?”

“DAKHAAS”. „Обичам предизвикателствата и може би още повече – да правя смели изявления. От известно време имах идея да напиша цяла книга / списание на ръка. По стечение на обстоятелствата, такава възможност се появи. Когато бях помолен от дизайнера на „Дакхаас“, Миша Апел, да напиша някои от заглавията, си помислих: „Защо да не напиша целия текст ръчно? Така изявлението е РЕАЛНО!“ Останалото е история. В това списание се опитвам да предизвикам читателя на текста, като представя по различен начин нещо, което обикновено се приема за даденост. Това, разбира се, е наистина страхотно – да предизвикаш хората да се замислят за момент: „Я виж ти, никога не съм гледал на някой текст по този начин!" Но под повърхността се крие още по-дълбок смисъл: от позицията на моя опит, всичко, което човек може да даде, е времето и вниманието. Как прекарвате това време? Дали искате да направите отгоре-отгоре десет неща едновременно или старателно да се концентрирате и съсредоточите върху даден проект, напълно да се потопите в него, за да му дадете всичко от себе си?“

CUT-UP (a visual dialogue between Guido de Boer and Max Kisman) The collaboration between Guido de Boer and Max Kisman is organic. Originally both worked mainly on commissions. To keep their work edgy and diverse, for example, as collaboration could be, and here it was, inspiring and productive. In our case, established work methods already included can be questioned or expanded when producing a joint zine. To keep their work edgy and diverse, for example, as collaboration could be, and here it was, inspiring and productive. In our case, established work methods already included can be questioned or expanded when producing a joint zine. De Boer and Kisman like to play with graphic or illustrative forms. Sometimes figurative, sometimes abstract, the latter also sometimes with letter shapes; playing with shapes allows residual shapes to become visible. That game is magnified by combining parts of their contributions. In this way their images are rigidly connected, resulting in surprising combinations; new shapes, and thus new meanings arise. Working on this zine manually and on its content challenges and raises questions and it provides new insights. Beyond that, it is fun to do. As supporters of serendipity, de Boer and Kisman believe that a computer project would render a quite different dynamic than a manual approach. The collaboration would have been less direct, with fewer unexpected and surprising mistakes and coincidences.

Кът-ъп (Визуален диалог между Гидо де Бур и Макс Кисман). Сътрудничеството между Гидо де Бур и Макс Кисман е органично. Първоначално и двамата работят предимно върху поръчки. За да се съхрани нервът и разнообразието в работата при сътрудничество като това, например, то трябва да бъде вдъхновяващо и продуктивно. В настоящия случай, вече включени и утвърдени методи на работа могат да бъдат ревизирани или разширени при производството на съвместен зин. Де Бур и Кисман обичат да играят с графични или илюстративни форми. Фигуративни, или абстрактни, понякога под форма на букви; играта с формите позволява да се разкрият остатъчни фигури. Тази игра се развива чрез комбиниране на части от приноса на всеки от двамата автори. Изображенията им са здраво обвързани и резултират в изненадващи комбинации от нови форми, които пораждат нови значения. Ръчната работа по този зин и по предизвикателствата на съдържанието му повдига въпроси и поражда нови идеи. Освен това, процесът сам по себе си е забавен. Като любители на неочакваното, де Бур и Кисман вярват, че един компютърен проект би довел до по-различна динамика, отколкото ръчния подход. Сътрудничеството би било по-малко директно, с по-малко неочаквани и изненадващи грешки и съвпадения.

For a complete overview see: www.guidodeboer.info and instagram.com/guidodeboer

Пълна информация за автора: www.guidodeboer.info и instagram.com/guidodeboer Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

20

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КЪТ-ЪП

CUT-UP

Зин /корица/ техника ситопечат, 27 x 20 см, 2018 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Zine /cover/ technique sil�screen, 27 x 20 cm, 2018

21

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КЪТ-ЪП

CUT-UP

Зин техника ситопечат, 27 x 20 см, 2018 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Zine technique sil�screen, 27 x 20 cm, 2018

22

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КЪТ-ЪП

CUT-UP

Зин техника ситопечат, 27 x 20 см, 2018 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Zine technique sil�screen, 27 x 20 cm, 2018

23

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ИНГЕ ВАН ДЕН ТИЛЛАРТ

INGE VAN DEN THILLART

1962, Нидерландия

1962, The Netherland

Здравни науки, изящни изкуства, подвързия, преподавател.

Educated in health sciences, fine-art, bookbinding, coaching.

ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Месец на изкуството Амелонд. Vermaningskerkje Nes. В движение. “Grafiek2019”. Дом Кернхем, Ейда. Дуо-изложба „Език и образ“. Арт маршрут Ваудрихем 2018 Ontmoetingskerk Ноймеген, устойчивост. Графика. Музей Де Бастай, Ноймеген. Представяне на две пространствени речни инсталации 2017 KunstBakens, Друтен. Дуо-изложба „Изкуство и вдъхновение“ Галерия Де Колк, Спаарндам. Дуо-изложба „Рисуване на времето“

A SELECTION OF EXHIBITIONS 2019 Art month Ameland. Vermaningskerkje Nes. On the move. “Grafiek2019”. Kernhem House, Ede. Duo exhibition “Language and image”. Art route Woudrichem 2018 Ontmoetingskerk Nijmegen, sustainability. Chart. Museum De Bastei, Nijmegen. Presentation of two spatial river installations 2017 KunstBakens, Druten. Duo exhibition “Art and inspiration” Galerie De Kolk, Spaarndam. Duo exhibition “Drawing of Time”

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ „Моите работи са вдъхновени от пейзажа, както и от литература и поезия, посветени на него. Свързана е с търсене уникалните характеристики на местата, които обитаваме и наричаме свой дом. Работата ми е насочена в различни области, като графика, литература, фотография и арт книга“.

ARTIST STATEMENT My work is inspired by landscape and by literature and poetry about landscape. It’s a search for identity in places we live in and call home. My work consists of different media like printmaking, writing, photography and artist books. AAN DE WAAL – AT THE WAAL Artist book on the landscape of the river De Waal, one of the three main rivers in the Netherlands. The book (51,5 x 31,5 x 1,5 cm) contains 24 intaglio prints: so called toyobo-etchings. The book is hand bound in a Japanese style and is protected by a custom handmade clamshell box. The prints of the book can also be shown as autonomous prints. The size of the prints, including the pass partout is 30 x 34 cm. The prints are based on a series of images made in a period of 20 years. In these two decades the Dutch river landscape has constantly been changed by several human interventions. The interventions took place because of and sometimes under the guise of human safety. In the choice of the images for this exhibition the artist has been focused on timeless beauty, which deserves to be better protected and maintained.

ПО РЕКА ВААЛ Арт книга, включваща пейзажи от река Ваал, една от трите най-големи реки в Нидерландия. Книгата (51,5 x 31,5 x 1,5 cm) съдържа 24 дълбокопечатни гравюри: т. нар. toyobo-офорти. Подвързана ръчно в японски стил и се съхранява в ръчно изработена кутия. Отпечатъците в книгата могат също да бъдат експонирани и като самостоятелни графични листове с размери 30 х 40 см. Графиките са базирани върху серия изображения, направени в период от 20 години. В течение на тези 2 десетилетия холандския речен пейзаж постоянно е бил променян от няколко човешки интервенции, осъществявани поради, а понякога под прикритието на човешката безопасност. В подбора на изображенията за тази изложба авторът е бил фокусиран върху непреходната красота, която заслужава да бъде защитена и поддържана по-добре.

INDENBEGINNE – IN THE BEGINNING Since 2004 Inge van den Thillart works on a series of artworks: sculptures, jewellery, books, prints and etchings, all with the subject “indenbeginne”. Digital designs were and still are the starting points for these works. For Inge “indenbeginne” refers to a place that stands for sustainability and eternity. By a twist of the Dutch language “end” (einde) and “beginning” (begin) are literally connected. If one writes indenbeginne continuously, like on a ring, it will be read as “…begin n einde n begin n einde…”.

В НАЧАЛОТО От 2004 г. Инге ван ден Тиларт работи върху серии от произведения на изкуството: скулптури, бижутерия, книги, графика – офорти, всички върху темата „В началото“. Отправна точка за тези творби са дигитални рисунки. За Инге „В началото“ се отнася до място, което се отъждествява с устойчивостта и вечността. Чрез обръщане – игра на думи на холандски език – „край“ (einde) и „начало“ (начало) са буквално свързани. Ако двете думи бъдат изписвани слято, като надпис върху пръстен, се поражда концептуална връзка – начало-край-начало...

For a complete overview see: www.ingevandenthillart.nl

Пълна информация за автора: www.ingevandenthillart.nl

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

24

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПО РЕКА ВААЛ

AAN DE WAAL – AT THE WAAL

Арт книга toyobo-офорти /фото-полимерни офорти/ (51,5 x 31,5 x 1,5 cm) Арт книгата съдържа 24 дълбокопечатни гравюри Подвързана е в японски стил и се съхранява в ръчно изработена кутия Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book Toyobo-etching, 51,5 x 31,5 x 1,5 cm, 2019 The Artist’s book contains 24 intaglio prints Bound in a Japanese style, the book is protected by a custom handmade clamshell box

25

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


По река ВААЛ

AAN DE WAAL – AT THE WAAL

Тойобо /фотополимерен/ офорт 51,5 x 31,5 x 1,5 см, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Toyobo-etching, 51,5 x 31,5 x 1,5 cm, 2019

26

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


В НАЧАЛОТО

INDENBEGINNE /IN THE BEGINNING/

Дигитален печат, 30 х 30 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD ,Digital print, 30 х 30 cm, 2020

27

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДЖОЙС ЕННИК

JOYCE ENNIK

1948, Нидерландия, 1948

1948, The Netherlands

Живее и работи в Де Райп.

Lives and works in De Rijp.

ОБРАЗОВАНИЕ 1965‒1969 Гронинген, Академия Минерва (живопис и графика). 1969‒1971 Амстердам, Национална академия за изкуства.

EDUCATION 1965‒1969 Groningen, Academie Minerva (painting and graphic arts) 1969‒1971 Amsterdam, Rijksakademie of Arts.

ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Музей De Fundatie, Kasteel Nijenhuis, Zomer Expo 2019 Ателие Пулкри, Хага – Grafiek2019, Нидерландия; Графично ателие, Хилверсум – Проект и изложба „Зин“ 2017 UFPA, Университетски музей , Белем, Бразилия; Музей De Fundatie, Цволе – Zomer-Expo 2017; 2016 40 години Музей Waterland, Юбилейна изложба; Art The Hague, Проект Blauwdruk / хелиогравюра /, Месец на графиката, Хага, Нидерландия 2015 Gemeentemuseum, Хага – Zomer Expo 2015 2014 Ателие Пулкри, Хага. Биенале на графиката

A SELECTION OF RECENT EXHIBITIONS 2019 Museum De Fundatie, Kasteel Nijenhuis, Zomer Expo 2019; Pulchri Studio, Den Haag – Grafiek2019; Grafisch Atelier, Hilversum – Project en tentoonstelling “Zine” 2017 UFPA, Universiteits Museum , Belém, Brazilie; Museum De Fundatie, Zwolle – Zomer-Expo 2017 2016 Museum Waterland 40 jaar, Jubileumtentoonstelling Art The Hague, Project Blauwdruk, Maand van de Grafiek 2015 Gemeentemuseum, Den Haag – Zomer Expo 2015 2014 Pulchri Studio, Den Haag. Grafiek Biënnale Work in collections of Rijksprentenkabinet Leiden, Stedelijk Museum Alkmaar, Stedelijk Museum Amsterdam

Работи в колекциите на: Rijksprentenkabinet, Лайден, Градски Музей, Алкмаар, Градски Музей, Амстердам, Нидерландия.

She makes gum prints, a XIX century photographic process, based on the characteristics of photosensitive gum on paper. She combines this technique with contemporary computer techniques to create a new image. She mostly makes series with a special theme, derived from found footage or pictures she took herself.

Енник работи в техниката гум-бихроматен печат, фотографски процес от 19-ти век, базиран на характеристиките на фоточувствителната бихроматна емулсия върху хартия. Съчетавайки тази технология със съвременните компютърни техники, тя създава нови образи. Това са предимно серии на специални теми, базирани на намерени кадри или авторски фотографии.

In her personal archive she has a large collection of pictures found on fleemarkets and in barns. By making a composition of these images in a special atmosphere she creates a new world, the source is vaguely visible as it is disembedded from it’s origin. Old pictures get a different meaning than before. Nowadays computer techniques enable her to prepare and use the negatives to make large format prints, very different from the nineteenth century when only small glass plates defined the maximum size of these prints.

Джойс Енник издирва стари автентични фотографски негативи, Чрез създаването на композиции от тези изображения в специална атмосфера тя конструира нов свят, чиито първоизточник е завоалиран и е изведен в нов контекст. Старите фотографии получават различно от оригиналното си значение. В днешно време компютърните техники позволяват на Енник да подготви и използва негативите, за да реализира голямоформатни отпечатъци, твърде различни от възможните през деветнадесети век, когато единствено малките стъклени плочи определят максималния размер на отпечатъците.

Besides the book the handmade cassette contains two polystyrene screenprints: one in black and white and one in colour. For this technique, developed by Joyce, the computer plays an important role. For a complete overview see: www.joyce-ennik-gomdruk.nl

Пълна информация за автора: www.joyce-ennik-gomdruk.nl

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

28

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КАДРИ

STILLS

Арт книга гум-бихроматен печат, 26 x 21 x 2,5 см, 2013

Artist’s book gum print, 26 x 21 x 2,5 cm, 2013 For the book Stills Joyce has used the film collection of her father as inspiration. From thousands of stills she choose the ones reflecting the atmosphere of her youth. Landscapes, a chase in an old city, a boat on a river. She used the nineteenth century technique gumprint to reproduce these stills. Text: Mark-Paul Meyer Eye film Institute Amsterdam.

За арт-книгата Stills /Кадри/ Енник е използвала колекцията от филми на своя баща като източник на вдъхновение. От хилядите кадри тя избира онези, които отразяват атмосферата на нейната младост. Пейзажи, гонитба в стар град, лодка по реката. За да възпроизведе тези кадри, тя е използвала гум-бихроматния печат – техника за печат от 19-ти век,. Текст: Институт за филм „Марк Пол Майер“ Амстердам. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

29

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СЪДЪТ

HET GERECHT

Арт книга гум-бихроматен печат, 31 x 36,5 x 2,5 cm, 2008

Artist’s book gum print, 31 x 36,5 x 2,5 cm, 2008

Изображенията в книгата представляват отпечатъци на Джойс Еник, при които глави са поставени върху чинии. Темата на книгата се появява в историята на изкуството по много различни начини. В настоящия случай се касае за процеса на вземане на решения и отговорността за направения избор. Отчетливите черно-бели отпечатъци се отнасят за „да“ и „не“. Цветните отпечатъци изразяват еуфорията от добрия резултат чрез правилния избор. Книгата съдържа и изображения, представящи темата в различни периоди от историята на изкуството. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The images in the book depict prints of Joyce Ennik on which heads lay on dishes. The book has a theme that occurs in art history in many ways. In this case it is about the process of making choices. The sober black and white prints are about yes and no. The coloured prints stand for the euphoria of a good result through the right choice. The heads on the plates stand for the physical centers of responsibility for the making of choices. In the book there are also images to be seen of heads on plates from different periods in art history.

30

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СЪДЪТ

HET GERECHT

Арт книга гум-бихроматен печат, 31 x 36,5 x 2,5 cm, 2008

Artist’s book gum print, 31 x 36,5 x 2,5 cm, 2008

Освен книгата, ръчно изработеният контейнер съдържа два полистиренови отпечатъка: един в черно-бяло и един в цвят. За тази техника, разработена от Джойс, компютърът играе съществена роля.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Besides the book the handmade cassette contains two polystyrene screenprints: one in black and white and one in colour. For this technique, developed by Joyce, the computer plays an important role.

31

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


МАРИЯ КАПТЕЙНС

MARIA KAPTEIJNS

1965, Нидерландия

1965, The Netherlands

Мария Каптейнс учи в Художествената академия в 'с-Хертогенбос (1986-1991) и се дипломира с магистърска степен по културология в университета в Тилбург (2013). От 90-те години тя провежда уъркшопи по графика и се включва в организацията на културни дейности като културно токшоу (2007-2016 Eindhoven uit de Kunst, организация, интервюта, презентации), лекции по семиотика, участия в журита. От 1991 г. нейните работи са представяни в редица изложби, в Нидерландия и в чужбина.

Maria Kapteijns studied at the Art Academy 's-Hertogenbosch (1986-1991) and got a master degree Cultural Science at the University of Tilburg (2013). Since the “90”s she provides workshops printing and is involved in organizing cultural activities, such as a cultural talkshow (2007-2016 Eindhoven uit de Kunst, organization, interviews, presentation), lectures about semiotics, jury membership. Her work has been in several exhibitions since 1991 in The Netherlands and abroad. A SELECTION OF RECENT (GROUP) EXHIBITIONS 2020 De Nieuwe Vorst, Tilburg (NL) 2019 Pulchri, Den Haag (NL); Goethe Institut, Rotterdam (NL); Nonexistingflag, Aachen (D); De Compagnie, Veghel (NL) – duo exhibition; Academisch Genootschap /Academic Society/, Eindhoven (NL) duo exhibition 2018 Nonexistingflag, Hasselt (B); De Kunstpraktijk, Veldhoven (NL) – duo exhibition 2017 ACEC, Apeldoorn (NL); Lessedra Gallery, Sofia (Bu); Tout M, Maastricht (NL) 2016 Van Abbehuis, Eindhoven – trio exhibition; Galerie S, Amsterdam (NL) ; Art The Hague (NL) 2015 ZomerExpo Gemeentemuseum Den Haag (NL)

ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Театър “De Nieuwe Vorst”, Тилбург, Нидерландия. 2019 Пулкри, Хага Нидерландия; Гьоте институт, Ротердам, Нидерландия; „Несъществуващото знаме“, Аахен, Германия; De Compagnie, Вегхел, Нидерландия – дуо-изложба; Академично общество/, Айнховен, Нидерландия – дуо-изложба 2018 „Несъществуващото знаме“, Хаселт, Белгия; Художествена практика, Велтховен, Нидерландия – дуо-изложба 2017 ACEC, Апелдоорн, Нидерландия; Галерия Леседра, София, България; Tout M, Маастрихт, Нидерландия 2016 Ван Абехуис, Айнховен – трио-изложба; Галерия S, Амстердам, Нидерландия; Панаир на изкуствата “Art The Hague”, Хага, Нидерландия 2015 ZomerExpo, Гементемузеум, Хага, Нидерландия

ABOUT THE WORK/STATEMENT The majority of Kapteijns’ work has the city as a subject. It has evolved from urban nature and insect biotopes - real wildlife in our cultivated cities – to swarm behaviour of human beings.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Темата за града е основна за повечето от работите на Каптейнс. Тя еволюира от градската природа и биотопа на насекомите – истинска дива природа в нашите култивирани градове – до стадното поведение /„поведение на тълпата“/ на човешките същества. На по-късен етап семиотиката се превръща в основна област на нейния интерес. През 2013 г. тя завършва семиотика в университета в Тилбург. Тя е заинтригувана от начина, по който се продуцират значенията и се опитва да приложи констатациите си към своя обект, градовете. В представените произведения, за фон на графиките често е използвана текстурата на повреден, изгорял цинк, останки от пожара, който унищожава ателието на Мария през 2014 г.; на преден план са изобразени хора, изгубени по пътя си. Работите ни препращат както към библейските сцени, така и към ежедневните новини. За преден план тя използва дигитално изпълнена полиестер-литография, базирана на авторски фотографии, направени през последните няколко години.

In a later stage semiotics became a main field of interest. In 2013 she graduated from Tilburg University on the subject of semiotics. She is intrigued by the way meaning production takes place and tries to apply her findings to her subject, cities. In the works presented, the backgrounds of the prints are often damaged, burnt zinc, remnants of the fire that destroyed Maria’s studio in 2014; in the foreground people are depicted, lost and on their way. The work refers to biblical scenes, as well as to the daily news. For the foreground she has used digitally made polyester litho, from pictures she has taken in the last couple of years. For a complete overview see: https://www.mariakapteijns.nl/page2.html

Пълна информация за автора: https://www.mariakapteijns.nl/page2.html

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

32

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПРЕМИНАВАНЕ

PASSAGE

офорт, акватинта, полиестерна литография, отворена серия от 12+ графични листа, 34 x 45 см, /размер на хартията/, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

etching, dry point, polyester litho, series of 12 and ongoing, 34 x 45 cm /papersize/, 2020

33

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПРЕМИНАВАНЕ

PASSAGE

офорт, акватинта, полиестерна литография, отворена серия от 12+ графични листа, 34 x 45 см, /размер на хартията/, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

etching, dry point, polyester litho, series of 12 and ongoing, 34 x 45 cm /papersize/, 2020

34

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПРЕМИНАВАНЕ

PASSAGE

офорт, акватинта, полиестерна литография, отворена серия от 12+ графични листа, 34 x 45 см, /размер на хартията/, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

etching, dry point, polyester litho, series of 12 and ongoing, 34 x 45 cm /papersize/, 2020

35

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПЕТЕР КАЛКОВСКИ

PETER KALKOWSKY

1967, Германия

1967, Germany

Петер Калковски изучава визуална комуникация и графичен дизайн в Fachhochschule Aachen 1992-1997. През 2004 г. започва с техники за високо налягане, през 2009 г. с резбов печат. 2014 започва да проектира плочи от 3d-принтера. От 2007 година живее в Зутфен, Нидерландия. Изложби и проекти основно в Нидерландия и Германия.

Peter Kalkowsky studied visual communication and graphic design at the Fachhochschule Aachen 1992-1997. In 2004 he started with high pressure techniques, in 2009 with thread-printing. 2014 he began to design plates from the 3d-printer. Since 2007 he lives in Zutphen, the Netherlands. Exhibitions and projects mainly in the Netherlands and Germany.

ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Дат Булверк, Зютфен, Нидерландия; ACEC, Апелдоорн, Нидерландия 2019 Kunstliefde, Утрехт, Нидерландия; Изящно изкуство Бос, Хага, Нидерландия 2018 XYLON Германия/Швайц, Музей за изкуство, Ройтлинген, Германия; Второ международно триенале на съвременното графично изкуство, Новосибирск, Русия; Галерия Хет Баухаус, Дейвинтер, Нидерландия; Култ, Вреден, Германия 2017 Германия; „Глад за художници“, Асоциация на жените-художнички от Дюселдорф e. V. RC, Панаир за съвременно изкуство, Ротердам, Нидерландия; Ланденмузеум, Мюнстер, Германия 2016 Университет в Лайден, Нидерландия; Edition Curt Visel, Меминген, Германия); Рааф, Бреда, Нидерландия 2015 Галерия СОПИТ, Кастрикъм, Нидерландия; Галерия Верфкаде 16, Хоогезанд, Нидерландия; Галерия De Overtuin, Уорнсфелт /Варнсфелт/, Нидерландия; Салон за изкуство Босвелд, Ден Бос, Нидерландия; издание Sonblom, Мюнстер, Германия; Галерия Вилдесхаузен, Германия 2014 Tuchmacher Museum, Брамше, Германия ; Градски музей, Зютфен, Нидерландия

A SELECTION OF (GROUP) EXHIBITIONS 2020 Dat Bolwerck, Zutphen (NL); ACEC, Apeldoorn (NL). 2019 Kunstliefde, Utrecht (NL); Bos Fine Art, Den Haag (NL). 2018 XYLON Deutschland/Schweiz, Kunstmuseum Reutlingen (D); 2e International Triennial of Contemporary Graphic Arts Novosibirsk (RU); Galerie Het Bouwhuis, Deventer (NL); kult, Vreden (D). 2017 “Künstlerhunger”, Verein Düsseldorfer Künstlerinnen e. V. (D); RC, Rotterdam Contemporary Art Fair (NL); Landesmuseum Münster (D). 2016 Universiteit Leiden (NL); Edition Curt Visel, Memmingen (D); Raaf, Breda (NL). 2015 Galerie SOPIT, Castricum (NL); Galerie Werfkade 16, Hoogezand (NL); Galerie De Overtuin, Warnsveld (NL); Kunsthal Boschveld, Den Bosch (NL); edition sonblom, Münster (D); Galerie Wildeshausen (D). 2014 Tuchmacher Museum Bramsche (D); Stedelijk Museum Zutphen (NL) ALLEN DIE ZICH / ALL THOSE WHO/ The series “allen die zich …” has as subject the first sentence of the Dutch constitution. Right now the freedom and equality of everyone in our country is indispensable. This is even more important for foreigners. Language acquisition is an important part for them. That is why the series starts with prints with only vowels and - step by step - more letters are added. “allen die zich …” was printed with the letter Garamond from the 3D printer. The printing plate was designed in Photoshop, made by a 3D printer and later printed as letterpress. Different plates with a number of letters on them have been used during the printing process and only one letter has been colorized – the other letters leaved their relief in the paper, creating a letter cloud of illegible text in addition to the printed text.

ВСИЧКИ, КОИТО Заглавието на серията „Всички, които ...“ цитира началото на първото изречение от холандската конституция. Точно сега свободата и равенството на всички в нашата страна е незаменимо. Това е още по-важно за чужденците. Езиковата култура е важна част от този процес. Ето защо серията започва с отпечатъци само на гласните букви и – стъпка по стъпка – се добавят повече букви. „Всички, които ...“ е отпечатана с шрифт Garamond с 3D принтер. Печатната матрица е проектирана във Photoshop, изработена е с 3D принтер и впоследствие е отпечатана в техниката летеропечат. По време на печатния процес са използвани различни плочи с по няколко буквени знака върху тях, като само по една от буквите е оцветена, а останалите оставят релефни следи в хартията – преге печат. По този начин се формира облак от нечетивни зони в допълнение към отпечатания текст.

Peter Kalkowsky has worked with various high pressure techniques. When words no longer suffice, structure is important as the artist seeks to express himself. For a complete overview see: www.kalkowsky.nl

Петер Калковски работи с различни високопечатни графични техники. Когато думите не достигат, важна е структурата, тъй като художникът се стреми да изрази себе си. Пълна информация за автора: www.kalkowsky.nl

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

36

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ВСИЧКИ, КОИТО...

ALLEN DIE SICH.../ ALL THOSE WHO...

3D-печатна техника, летеропечат, 65 x 50 cм, хартия Hahnemühle, 300 gsm, 2016 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

3D-printing-technique, letterpress, 65 x 50 cm, Hahnemühle paper, 300 gsm, 2016

37

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ВСИЧКИ, КОИТО...

ALLEN DIE SICH.../ ALL THOSE WHO...

3D-печатна техника, летеропечат, 65 x 50 cм, хартия Hahnemühle, 300 gsm, 2016 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

3D-printing-technique, letterpress, 65 x 50 cm, Hahnemühle paper, 300 gsm, 2016

38

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ВСИЧКИ, КОИТО...

ALLEN DIE SICH.../ ALL THOSE WHO...

3D-печатна техника, летеропечат, 65 x 50 cм, хартия Hahnemühle, 300 gsm, 2016 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

3D-printing-technique, letterpress, 65 x 50 cm, Hahnemühle paper, 300 gsm, 2016

39

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


РОГИР АРЕНТС

ROGIER ARENTS

1987

1987

Рогир Арентс е дизайнер и график от Ротердам. В периода на детството си Арентс се интересува от спорт, игри и творчески практики. През 2004 г. завършва средно училище с програма, фокусирана върху природата и здравето. Той посещава Техническия университет в Делфт, където открива интереса си към дизайна, но чувства необходимостта от поартистичен подход и продължава образованието си в Академията за дизайн в Айндховен. През 2012 г. завършва отдел "Човек и благоденствие стандарт" и основава собствено дизайнерско студио.

Rogier Arents is a designer and graphic artist based in Rotterdam. In his childhood Arents’ interest was in sports, games and creative practices. In 2004 he graduated from secondary school with a program focused on nature and health. He attended the Technical University of Delft where he found his interest in design, but he felt a need for a more artistic approach and continued his education at the Design Academy in Eindhoven. In 2012 he graduated from the Man & Well Being Department and started his own design studio. EDUCATION 2006‒2012 Design Academy Eindhoven, department Man and Well Being Bachelor of Industrial Design 2005‒2006 TU Delft, Industrial design

ОБРАЗОВАНИЕ 2006‒2012 Академия за дизайн, Айндховен, департамент „Човек и благоденствие“, Бакалавър по „Индустриален дизайн“ 2005‒2006 Технически университет, Делфт Delft, Индустриален дизайн

SOLO EXPOSITIONS 2018 Heart Bloom, RIXC, Riga, LV
 2016 Maand van de grafiek, Technische Universiteit Eindhoven, NL A Sequence of Operations, DAD Galarie, Berlin, DE 2015 SBK, Breda, NL; Grafische Atelier Daglicht / Graphic Atelier Daylight/, Eindhoven, NL

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ 2018 Heart Bloom, RIXC, Рига, Латвия 2016 „Месец на графиката“, Технически университет, Айндховен, Нидерландия; „Съгласувани операции“, Галерия DAD, Берлин, Германия 2015 SBK, Бреда, Нидерландия; Графично ателие „Дневна светлина“, Айндховен, Нидерландия

SELECTION OF CURATED EXHIBITIONS 2019 Dataportret, Kunstloc Brabant, Tilburg, NL 2018 Water school, Istanbul Design Biennial, TR
 2017 PHK18 #10, PHK18, Rotterdam, NL 2016 Wanted Design NYC, NYCxDesign, New York, VS; TEI 16 Conference: Arts Track, TU/e, Eindhoven, NL; InScience: Dutch International Science Film Festival, Nijmegen, NL; A Sequence of Operations, DAD Galarie, Berlin, DE 2015 Grafische Atelier Daglicht, Eindhoven, NL; Global Grad Show, Dubai Design Week, VAE; In No Particular Order, Dutch Design Week, Eindhoven, NL; Beam me up!, Cosmodrome, Genk, BE 2014 Design Biennial Slovenië, Ljubljana, SL; Zomerdromen, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, NL; Rijks Studio Award, Rijksmuseum Amsterdam, NL 2013 Starting Something, Beijing Design Week, Beijing, CHN; Topophilia, Designeast 04, Osaka, JP 2012 Film & Science Festival, Institut Français, NEMO, Amsterdam, NL

КУРАТОРСКИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 „Портрет от данни“, Кунстлок, Брабант, Тилбург, Нидерландия 2018 Водно училище, Биенале на дизайна, Истанбул, Турция 2017 PHK18 #10, PHK18, Ротердам, Нидерландия. 2016 Търсен дизайн NYC, NYCxDesign, Ню Йорк, САЩ; TEI 16 Конференция: Арт писта, TU/e, Айндховен, Нидерландия; InScience: Нидерландски международен фестивал за научен филм, Ноймеген, Нидерландия; „Съгласувани операции“, Галерия DAD, Берлин, Германия 2015 Графично ателие „Дневна светлина“, Айндховен, Нидерландия; Global Grad Show, Седмица на дизайна в Дубай, ОАЕ; „Без особен порядък“ (Без определена поръчка), Нидерландска седмица на дизайна, Айндховен, Нидерландия; „Телепортирайте ме!“, Космодрум, Хенк, Белгия 2014 Словенско биенале за дизайн, Любляна, Словения; „Летни сънища“, Музей за архитектура и дизайн, Ротердам, Нидерландия; Награда на Райкс Ателие, Райксмузеум, Амстердам, Нидерландия. 2013 „Започвайки нещо“, Седмица на дизайна в Пекин, Китай; „Топофилия“, Designeast 04, Осака, Япония 2012 Фестивал за филм и наука, Френски институт, NEMO, Амстердам, Нидерландия

For a complete overview see: https://www.rogierarents.nl

Пълна информация за автора: https://www.rogierarents.nl

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

40

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Арентс се впечатлява от трансфера на знания и значението на образа при научните дисциплини. Работейки в широк кръг от медии, включително графично изкуство, дизайн и интерактивна инсталация. Преодолявайки празнината между наука и общественост, той разработва различни проекти, в които научните познания се превеждат на по-достъпен визуален език. Например, проектът „Тайни сигнали“: кратък филм, който използва машинно изработени рисунки, за да илюстрира откриването на растителна защитна система от отдела за ботаника в УвА. В момента Арентс разработва иновативни методи за визуализация чрез прилагане на графични и интерактивни методи за изследване на аналогови и цифрови техники. Обогатява изследванията си, чрез сътрудничество с учени от областта на природните и компютърните науки, което води до проекти като „Калиграфия на сърцето“, при които новите биометрични технологии се обединяват с традиционната китайска калиграфия, за да създадат абстрактни портрети, изобразяващи подсъзнателни процеси в човешкото тяло. ARTIST STATEMENT Arents is fascinated by the transfer of knowledge and the meaning of the image within scientific disciplines. Working across a wide range of media including graphic art, design and interactive installation, Arents aims to bridge the gap between science and the public. He has developed a variety of projects where scientific knowledge is translated into a visual language that is more accessible to the public. For example, the project Secret Signals: a short movie that uses machinemade drawings to illustrate the discovery of a plant defense system by the Botany department at UvA. Currently Arents is developing innovative methods of visualization by applying graphic and interactive research methods to analogue and digital techniques. He enriches his research by collaborating with nature and computer scientists. These collaborations result in projects like Heart Calligraphy, in which new biometric technologies are merged with traditional Chinese calligraphy to create abstract portraits depicting subconscious processes of the human body. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

БЕЗ ИМЕ

pen plot print / лимитиран тираж от 10 /, 20 x 30 cm, 2019

UNTITLED

pen plot print / limited edition of 10 /, 20 x 30 cm, 2019

41

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СЕРИЯ ПОЛИГОН / ИКОСАГОН

POLYGON SERIES / ICOSAGON

pen plot print, / лимитиран тираж от 10 /, 60 x 70 cм, 2019

pen plot print, / limited edition of 10/, 60 x 70 cm, 2019

Цитат за настоящия проект: Ролята на компютъра и алгоритмите в моята работа е да анализира мисълта и реалността и реконструирането им в графична творба. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The role of the computer and algorithms in my work is the analyzation of thought and reality and the reconstruction of it in a graphic artwork.

42

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СЪГЛАСУВАНИ ОПЕРАЦИИ

A SEQUENCE OF OPERATIONS

серия от 50 уникални сериграфии, музеен картон, 81 x 90 см, 2015 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

a series of 50 unique screenprints, museum board, 81 x 90 cm, 2015

43

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


РУТГЕР ПАУЛУС

RUTGER PAULUSSE

1983

1983

Рутгер Паулус е художник и артдиректор от Нидерландия. Използването на геометрични форми и полупрозрачни материали е водещо в неговия творчески процес и визуални изследвания. Той играе и експериментира с плътни форми, меки текстури, светлина и пространство в собствена сюрреалистична и игрива Вселена. Неговите разработки се реализират като дигитална илюстрация, анимация и визуални ефекти. Те също така се материализират във физическия свят като тактилни художествени продукти – скулптура и ситопечат.

Rutger Paulusse is a visual artist and art-director from The Netherlands. The use of geometric shapes and translucent materials lead the way in the creative process of his visual explorations. He plays and experiments with bold forms, soft textures, light and space; resulting in a surreal and playful universe of his own. The results of this research end up as digital art for illustrations, animations and visuals. They also end up in the physical and analogue world as tactile products such as sculptures and silk screen prints. May 2018 Lecture at BNO Image Lab, Rotterdam (Netherlands) Nov 2018 Lecture at Designyatra, Goa (India) May 2019 Lecture at Offf, Barcelona (Spain) February 2020 Exhibition New Print at Kapitaal, Utrecht (Netherlands)

Май 2018 Лекция в BNO Image Lab, Ротердам (Нидерландия) Ноември 2018 Лекция в Дезиниатра, Гоа (Индия) Май 2019 Лекция в Offf, Барселона (Испания) Февруари 2020 Изложба New Print at Kапитал, Утрехт (Нидерландия)

ABOUT THE NEW PRINT WORK Most of the work I have been creating in the past, started and ended as just pixels. I started to feel the urge to create something tactile and tangible, work that is more than a pixel on a screen. This insight led to an ongoing exploration, taking my digital CGI work as a starting point and translating it to screen printed artwork. Kapitaal, a screen print studio based in Utrecht, invited me for their New Print exhibition in February 2020. For this event a different artist is invited each month, to create a new screen print. It was the perfect opportunity for me to explore the relationship between my cgi work and analog printing techniques further. In February 2020 I was invited for Kapitaal’s New Print; a monthly event for which a different artist is invited to create a new screen print. I took this opportunity to further explore the relationship between my CGI work and analogue techniques and push this to a new level. In my digital 3D work I play around with bold and simple shapes, combined with soft textures, often having translucent characteristics. When translating these images into screen prints, the aim is to maintain the soft feel and the smooth shadows that are an important part of my digital work. I have been experimenting a lot with different raster to discover what raster works best with my work and gets the results I’m after. In 2019 this led to extensive testing in which I discovered the limitations, and therefore the possibilities, of the printing technique in relation to my CGI work. For the New Print I was able to dig into translucent materials even more, by experimenting with printing on matte acrylic sheets. The acrylic diffuses the light and blurs, the exact characteristics that became important in my digital work. The New Print exhibition was the result and presentation of these experiments resulting in some limited edition test prints on paper and some tests and prints on acrylic sheets.

Повечето от работите, която съм създавал в миналото, започвах и завършвах само във вид на пиксели. Впоследствие почувствах желанието да се създам нещо тактилно и осезаемо, работа, която е повече от пиксел върху екрана. Тази гледна точка доведе до продължително проучване, при което използвах моите дигитални /CGI/ работи като отправна точка за превеждане в ситопечатни графични произведения. През февруари 2020 г. бях поканен в Kapitaal’s New Print, ежемесечно събитие, при което различен художник е поканен да създаде нова работа в техника ситопечат. Възползвах се от възможността да проуча допълнително връзката между дигиталната си работа и аналоговите техники и да я изведа на ново ниво. В цифровата 3D работа си играя с плътни и прости форми, съчетани с меки текстури, често с полупрозрачни характеристики. При превода на тези изображения в ситопечат, целта е да се поддържа мекото усещане и плавните сенки, които са важна част от цифровата ми работа. Експериментирах с много различни растери за да открия кои от тях са най-подходящи за търсенията ми. През 2019 г. направих множество тестове, при които открих ограниченията и съответно, възможностите за печатна техника на моите CGI работи. За изложбата „Нов печат“ успях да изследвам още повече полупрозрачни материали, като експериментирах с печат върху матови акрилни листове. Акрилът разпръсква светлината и размива точните характеристики, което е от значение в моята цифрова работа. Тези експерименти, са осъществени в лимитирани печатни тестове върху хартия и акрилни листове. Така дигиталният и аналоговият свят се свързват по кръгообразен начин; полупрозрачни материали и форми, които са започнати като цифрово генерирани изображения, продължават своето развитие в аналоговата техника на ситопечата, като се използва същият материал, който е открит и експериментиран дигитално.

That way the digital and analogue world is connected in a circular way; translucent materials and shapes that started as digitally generated images find their way into the analogue technique of screen printing; using the same material as discovered and experimented with digitally.

Пълна информация за автора: www.rutger.bingo

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

For a complete overview see: www.rutger.bingo

44

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПРУЖИНА

SPRING

печат върху хартия Мункен, Капитаал, Утрехт, 300 gsm 50 x 70 cm, 2020

print on Munken paper at Kapitaal, Utrecht, 300 gsm 50 x 70 cm, 2020

Ролята на компютъра и алгоритмите в моята работа е да анализира мисълта и реалността и (ре)конструирането им в графична творба. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The role of the computer and algorithms in my work is the analyzation of thought and reality and the (re)construction of it in a graphic artwork.

45

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КВАРТЕТ

QUARTET

върху акрилен лист Отпечатано върху 440mm x 440mm x 3mm матов акрилен лист, Капитаал, Утрехт, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

on Acrylic Sheet Printed on 440mm x 440mm x 3mm Matte Acrylic Sheet at Kapitaal, Utrecht, 2020

46

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ТРЪБА

TUBE

/тест/ ситопечат върху 15 мм матов акрилен лист, 22 x 22 см, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

/test/ silk screen , on 15 mm Matte Acrylic, 22 x 22 cm, 2019

47

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONSПонастоящем, във второто десетилетие на 21 век, дигиталният език трансформира и надгражда елитарната лексика на традиционните графични техники, а съвременният график пресича с лекота границите между жанровете и видовете изкуства, завладява все повече нови територии и, преосмисляйки класическите технологии, ги поставя в нов контекст.

Currently, in the second decade of the 21st century, digital language transforms and upgrades the elite vocabulary of traditional graphic techniques, while the contemporary printmaker easily crosses the boundaries between genres and types of arts, conquering more and more untrodden territories and, rethinking classical technologies, situates them in a new context.

Проектът „Графични Трансформации / Цифрови и хибридни графични техники/“ е изграден изцяло на кураторски принцип, а неговата платформа предоставя среда за творчески обмен на идеи, графични практики и технологии, като популяризира съвременните тенденции в развитието на българската графична школа в контекста на прилагането на дигиталните технологии.

The project „Graphic Transformations / Digital and Hybrid Graphics Techniques/“ is built entirely on a curatorial principle, and its platform provides an environment for creative exchange of ideas, graphic practices and technologies, promoting modern trends in the development of the Bulgarian graphic school in the context of the application of digital technologies.

Основното ядро от автори, подкрепили с активното си участие този проект, включва изявени творци в областта на съвременното графично изкуство, дългогодишни преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“, прилагащи активно дигиталните техники в творческата и в преподавателската си работа, всеки от които – с категорично заявена авторска позиция в рамките на постмодерното: Буян Филчев, Лаура Димитрова, Анна Цоловска Снежина Бисерова, както и по-младите художници Цвета Петрова, Красимира Дренска, Венцислава Стоянова и Виолета Апостолова. Представени са и резултатите от учебния процес по „Графика и технологии“ в катедра „Визуални изкуства“, в който цифровите технологии заемат особено важно място. Проектът акцентира и върху една нова за България, но отдавна обособила своето място в световен мащаб художествена територия, свързана и нерядко преплитаща се с тази на графиката – тази на арт книгата. Чисто концептуална в основата си, арт книгата е жанр, който ползва изключително активно техническите и изразните възможности на дигиталната графика. Партньор в проекта е и Регина Далкалъчева (доцент в Националната художествена академия, в специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ и ръководител на магистърска програма „Илюстрация“), която изследва, развива и популяризира арт книгата в България и по света. Тя привлече към проекта и свои възпитаници от програма „Илюстрация“.

The main core of authors who supported this project with their active participation includes prominent artists in the field of contemporary graphic art, long-time professors at Sofia University “St. Kliment Ohridski“, actively applying digital techniques in their creative and teaching work, each of them with a clearly articulated stance within the postmodern context: Buyan Filchev, Laura Dimitrova, Anna Tsolovska, Snezhina Biserova, as well as the younger artists Tsveta Petrova, Krasimira Drenska, Ventsislava Stoyanova and Violeta Apostolova. The results of the academic tuition in „Graphics and Technologies“ at the Department of Visual Arts, in which digital technologies occupy a particularly important place, are also presented. The project also focuses on an artistic territory that is still new for Bulgaria, yet of long standing worldwide, which is connected to and often intertwined with that of the graphic – the territory of the artist’s book. Purely conceptual at its core, the artist’s book is a genre that uses extremely actively the technical and expressive possibilities of digital graphics. A partner in the project is Regina Dalkalacheva (Associate Professor at the National Academy of Art, in the programme „Book, Illustration, Print Graphics“ and head of MA programme „Illustration“) who has researched, developed and promoted artist’s book in Bulgaria and around the world. She also attracted alumni from the „Illustration“ program to the project.


В настоящето издание на проекта за пръв път по специална покана участва и Десислава Христова, професор в катедра „Графика“ на НХА, която активно прилага дигиталните технологии в творческата и в преподавателската си работа.

An exclusive invitation to participate in the project’s current edition was extended to Desislava Hristova – a Professor at the National Academy of Art, in the Graphics department, who actively applies digital technologies in her creative and teaching work and has now joined the project for the first time.

Проектът „Графични трансформации“ е замислен и се реализира в международен формат с отворен характер и целта му е да презентира и популяризира българското графично изкуство по света, но същевременно и да създаде база за преглед, съпоставки и анализ на състоянието и развитието на графиката и на арт книгата в контекста на дигиталното общество.

The project „Graphic Transformations“ was conceived and implemented in an international format with an open character and its purpose is to present and promote Bulgarian graphic art around the world, and at the same time to create a basis for reviewing, comparing and analysing the state and development of graphic and art book in the context of the digital society.

В поредица от изложби в рамките на форума се включват на принципа на кураторски подбор водещи висши художествени училища, арт институции и художници от Канада, Полша, Хърватия и Нидерландия.

A series of exhibitions within the forum include on the principle of curatorial selection leading art academies, institutions and artists from Canada, Poland, Croatia and the Netherlands.

Каталогът представя трето по реда си издание на проекта със специално акцентираното участие на съвременна нидерландска графика, подбрана съвместно с Мария Каптейнс и фондация „Графейн“.

This catalogue presents the third edition of the project which specifically highlights contemporary Dutch graphics, selected together with Maria Kapteijns and the Grafein Foundation.

Снежина Бисерова

Snezhina Biserova


БЪЛГАРСКИ АВТОРИ

BULGARIAN ARTISTS


АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА

ALEXANDRA DIMITROVА

1992, България

1992, Bulgaria

Александра Димитрова е илюстратор и график, който живее и твори в София. Творческите ѝ интереси са в областта на графиката (традиционни и съвременни печатни техники), калиграфията, експерименталната фотография, илюстрацията, арт книгата, дигиталното изкуство, хартиеното изкуство. Преподава „Рисуване и илюстрация“ в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“. От 2019 година е докторант към катедра „Визуални изкуства“, ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“.

Alexandra Dimitrova is an illustrator and printmaker. She lives and works in Sofia. Her creative interests include: printmaking /both, traditional and contemporary printing techniques/, calligraphy, experimental photography, illustration, artist’s books /pop up/, digital art, design, paper art. Alexandra Dimitrova teaches Drawing and Illustration at the National School of Fine Arts “Iliya Petrov”. Since 2019 she has been a PhD student at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, FESA, the “Visual Arts” department.

ОБРАЗОВАНИЕ 2018 ОКС Магистър по „Илюстрация“, Национална художествена академия, София 2016 ОКС Бакалавър по „Книга, илюстрация, печатна графика“ и по „Теория и практика на художественото образование“, Национална художествена академия, София

EDUCATION 2018 MA in Illustration, National Academy of Art, Sofia 2016 BA in Books, Illustrations and Printed Graphics and in Theory and Practice of Art Education, National Academy of Art, Sofia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 “STICHTING GRAFEIN”, изложба „Българска графика“ CHANGE – FORM AND NATURE, фондация GRAFEIN 19, Хага, Нидерландия; Национален конкурс за графика – класически техники, галерия Средец, Министерство на културата, София, България; „Графични трансформации II / Българска графика и арт книга“ в галерия WA-UMCS, Люблин, Полша 2018 Биенале на Илюстрацията, София, България; „ПАРАГРАФ“, арт книги-уникати, колектив ТИ-РЕ / TI-RE, Goethe Institute, София, България; “THE TOTE IS BAG”, фондация Surfrider Sofia, галерия “BOLD Showroom”, София, България 2017 Самостоятелна изложба „BICYCLE CULTURE / художествена фотография и графика“, клуб “HUNT”, София, България

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 STICHTING GRAFEIN, an exhibition of Bulgarian graphics CHANGE – FORM AND NATURE, GRAFEIN 19 Foundation, the Hague, Netherland; National printmaking competition – classical techniques, “Sredets” art gallery, Ministry of Culture, Sofia, Bulgaria; “Graphic Transformations II” – “Bulgarian Graphics and Artist’s Books”, WA-UMCS art gallery, Lublin, Poland 2018 Biennial of Illustration, Sofia Bulgaria; “PARAGRAPH”, unique editions of artist’s books, TI-RE collective, Goethe Institute, Sofia, Bulgaria; THE TOTE IS BAG, Surfrider Sofia Foundation, BOLD Showroom art gallery, Sofia, Bulgaria 2017 solo exhibition BICYCLE CULTURE, artistic photography and printmaking, club HUNT, Sofia, Bulgaria SELECTED AWARDS 2019 Second prize from the NATIONAL COMPETITION FOR CONTEMPORARY ART 2019 / section Photography, Sofia, Bulgaria 2018 prize from the Sixth Mini print Forum , Union of Bulgarian Artists, “Art Alley” art gallery, Sofia, Bulgaria; The Young Artist Award in the XVIIth Annual Mini print Format, “Lessedra” art gallery, Sofia Bulgaria

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Втора награда от Национален конкурс за съвременно изкуство 2019 / раздел фотография /, София, България 2018 Награда от Шести форум „Малки графични форми“, Съюз на българските художници, галерия „Арт Алея“, София, България Награда за млад автор в „XVII годишен Мини принт формат / Lessedra MINI PRINT“, галерия „Леседра“, София, България

ARTIST STATEMENT “An artist’s book is something deeply intimate, it is a truly private experience for its author. To make an artist’s book, the artist needs to go a long way. Having completed it, the artist changes and interprets his or her own self in a different way. An artist’s book possesses an exclusive spirit and energy. Mass production kills beauty”.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Арт книгата е нещо съкровено, то е лично преживяване, най-вече за автора ѝ. За да я направи, той трябва да извърви дълъг път. След нея художникът се променя и осмисля себе си по различен начин. Арт книгата има особен дух и заряд. Масовите тиражи убиват красотата.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

52

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КОГАТО ПАДНЕ МЪГЛА В РОДОПА ПЛАНИНА

WHEN THE FOG FALLS UPON THE RHODOPI MOUNTAINS

Арт книга-уникат CGD, хартия Fabriano 5, паус, разгъната 157,5 x 23 см / сгъната 31.5 x 23 см; авторска фотография, надградена и надрисувана дигитално; ръчно книговезвана и сигнирана, 2018/2019

Unique Artist’s book CGD, paper Fabriano 5, vellum paper, unfolded 157.5 x 23 cm / folded 31.5 x 23 см; original author’s photography digitally upgraded and overdrawn; bound and signed by hand, 2018/2019 Authentic songs from the Rhodopi region, collected by Acad. Nikolai Kaufman and Todor Todorov and published by the Bulgarian Academy of Sciences in a collection in 1970, are brought back to life in a unique edition of an artist’s book “When the Fog Falls upon the Rhodopi Mountains”. It is an alternative spatial form of two opposite-facing paper bodies with overlapping pages, respectively – dense, made of paper, on which the picture images are printed, and made of vellum paper, containing the texts.The artist’s book was realized as the diploma project of Alexandra Dimitrova within MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD As I was born in the mountain town of Smolyan, I’ve been passionate about rock climbing ever since childhood.

Автентични родопски песни, събрани от акад. Николай Кауфман и Тодор Тодоров в сборник на БАН от 1970 г. оживяват в арт книга-уникат „Когато падне мъгла в Родопа планина“, която е с алтернативна пространствена форма от две срещуположно разположени книжни тела с препокриващи се страници, съответно – плътни от хартия, на които са отпечатани картинните изображения, и от прозрачен паус, съдържащи текстовете. Арт книгата е реализирана като дипломен проект в магистърска програма „Илюстрация“ на специалност „Книга, илюстрация, печатна графика”, Национална художествена академия, София, с ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

53

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


WHEN THE FOG FALLS UPON THE RHODOPI MOUNTAINS

КОГАТО ПАДНЕ МЪГЛА В РОДОПА ПЛАНИНА

Unique Artist’s book CGD, paper Fabriano 5, vellum paper, unfolded 157.5 x 23 cm / folded 31.5 x 23 cm; original author’s photography digitally upgraded and overdrawn; bound and signed by hand, 2018/2019

Арт книга-уникат CGD, хартия Fabriano 5, паус, разгъната 157,5 x 23 см / сгъната 31.5 x 23 см; авторска фотография, надградена и надрисувана дигитално; ръчно книговезвана и сигнирана, 2018/2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

54

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


CLIMBING GRIP

CLIMBING GRIP

Графична серия арт публикации CGD, лепорело с щанцовани поп-ъп елементи, разгъната 98 x 26.5 cм / сгъната 24.5 x 26.5 cм, 2020

Graphic series of art publications CGD, accordion book with punched pop-up elements, unfolded 98 x 26.5 cm / folded 24.5 x 26.5 cm, 2020

Родена във високопланинския град Смолян, от дете изпитвам страст към скалното катерене. Последната година се концентрирам върху основните захвати в този спорт и ги представям в арт книгата “CLIMBING GRIP”. Лепорело с поп-ъп елементи, разкрива основни позиции и ключови захвати за преодоляване на земната гравитация. Книгата съдържа авторски фотоизображения, които надградих дигитално до компютърни графики.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

During the last year I’ve been concentrating on the main types of grip in this sport and have presented them in the artist’s book CLIMBING GRIP. A leporello with pop up elements, it reveals some major positions and key grips that allow climbers to overcome gravity. The book contains author’s photographic images which I upgraded digitally to computer graphics.

55

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВА

ALEXANDRA MLADENOVA

1995, България

1995, Bulgaria

Александра Младенова е дизайнер и художник на книгата, живеещ и творящ в София. От ранна детска възраст проявява интерес към керамиката, а в училище развива интерес и към литературата. Това я насочва към изкуството на книгата, което се превръща в основно поле за нейна изява. Работи като художник в българско издателство. Арт книгите на Александра Младенова се отличават с артистичен и алтернативен концептуален подход.

Alexandra Mladenova is a designer and a book artist, based and working in Sofia. In her childhood she was involved in ceramics and at primary school she developed an integral interest in literature. This directs her to the art of the book, which becomes the main field for her expression. She works for a Bulgarian publishing house.The artist’s books of Alexandra Mladenova are distinguished by an artistic and alternative conceptual approach.

ОБРАЗОВАНИЕ 2020 ОКС Магистър по „Илюстрация“, Национална художествена академия, София 2018 ОКС Бакалавър по „Книга, илюстрация, печатна графика“, Национална художествена академия, София

EDUCATION 2020 MA in Illustration, National Academy of Art, Sofia 2018 BA in Book, Illustration and Printed Graphics, National Academy of Art, Sofia SELECTED GROUP EXHIBITIONS 2019 “Construct / Deconstruct”, San Stefano Art Gallery, Sofia, Bulgaria 2019 “Inà Kniha - Bienale Ilustrácií Bratislava - BIB 2019”, Bulgarian Cultural Institute, Bratislava, Slovakia 2018 Exhibition of bachelor’s graduates / National Academy of Art, Sofia / Class 2018", Bulgarian Cultural Institute, Vitgenstein home, Vienna, Austria

ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 “Construct / Deconstruct”, галерия „Сан Стефано“, София, България 2019 “Inà Kniha - Bienale Ilustrácií Bratislava - BIB 2019”, Български културен институт, Братислава, Словакия 2018 „Изложба на дипломиралите се бакалаври / НХА / випуск 2018“, Български културен институт „Витгенщайн“, Виена, Австрия

ARTIST STATEMENT Nature and its various states and manifestations are a major theme in my works. I believe that all we are and have is thanks to the land, the mountain, the forest. Their beauty and greatness are at the heart of everything that man thinks he creates. Using its resource, we destroy the integrity of nature and deform it. In my work, I analyze this theme by artistic visual deconstruction of real landscapes, provoking sensations of an intact and clean natural environment.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Природата и нейните различни състояния и проявления са основна тема в произведенията ми. Вярвам, че всичко, което сме и имаме, е благодарение на земята, планината, гората. Тяхната красота и величие са в основата на всичко, което човекът смята, че създава. Използвайки ресурса ѝ, ние рушим целостта на природата и я деформираме. В творчеството си анализирам тази тема като чрез художествена визуална деконструкция на реални пейзажи, провокирам усещания за непокътната и чиста природна среда.

QUOTE ABOUT CURRENT PROJECT The artist’s book Edelweiss Legend is an author’s interpretation of an anonymous Tyrolean legend for children, in the form of a pop-up edition, realized in a limited edition. The art edition treats the theme of human contact with the mountain, passing through its various spaces and states. By incorporating three-dimensional spatial elements into the book is tangibly recreated the artist’s personal sense of the connection to forest and rocks. The text of the legend is hidden in the heart of the book-mountain as a valuable memory of nature, which becomes an integral part of it and becomes its quiet refuge. The artist’s book was realized as the semester project of Alexandra Mladenova, within MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD

ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ Арт книгата „Легенда за еделвайса“ представлява авторска интерпретация на анонимна тиролска легенда за деца, под формата на поп-ъп арт издание, реализирано в лимитиран авторски тираж. Третира темата за общуването на човека с планината и преминаването му през различните ѝ пространства и състояния. Чрез включване на триизмерни пространствени елементи в книгата е осезателно пресъздадено личното усещане на художничката за връзката ѝ с гората и скалите. Текстът на легендата се намира скрит в сърцето на книгата-планина като ценен спомен от природата, който става неразделна част от нея и се превръща в нейно тихо убежище. Арт книгата е реализирана като семестриален проект в рамките на магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на НХА, София, с ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева.

For a complete overview see: www.behance.net/alex_quetzal6b17

Пълна информация за автора: www.behance.net/alex_quetzal6b17

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

56

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ЛЕГЕНДА ЗА ЕДЕЛВАЙСА

EDELWEISS LEGEND

Арт книга в ограничен авторски тираж CGD, офсетова хартия Крийми, 140 gsm, разгъната 556.5 х 28 см / сгъната 27 х 28 см; авторска фотография, надградена дигитално; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book, limited author’s edition CGD, printed on Creamy offset paper, 140 gsm; unfolded 556.5 х 28 cm; folded 27 х 28 cm, autor’s photography, digitally overlaid, bound and signed by hand 2019

57

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ЛЕГЕНДА ЗА ЕДЕЛВАЙСА

EDELWEISS LEGEND

Арт книга в ограничен авторски тираж

Artist’s book, limited author’s edition

CGD, офсетова хартия Крийми, 140 gsm, разгъната 556.5 х 28 см / сгъната 27 х 28 см; авторска фотография, надградена дигитално; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, printed on Creamy offset paper, 140 gsm; unfolded 556.5 х 28 cm; folded 27 х 28 cm, autor’s photography, digitally overlaid, bound and signed by hand 2019

58

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ЛЕГЕНДА ЗА ЕДЕЛВАЙСА

EDELWEISS LEGEND

Арт книга в ограничен авторски тираж CGD, офсетова хартия Крийми, 140 gsm, разгъната 556.5 х 28 см / сгъната 27 х 28 см; авторска фотография, надградена дигитално; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book, limited author’s edition CGD, printed on Creamy offset paper, 140 gsm; unfolded 556.5 х 28 cm; folded 27 х 28 cm, autor’s photography, digitally overlaid, bound and signed by hand 2019

59

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


АННА ЦОЛОВСКА

ANNA TZOLOVSKA

1966, България

1966, Bulgaria

Анна Цоловска е художник, творящ в София, България. От 1994 е преподавател в сферата на визуалните изкуства, а от 2011 година е доцент по „Скулптура и художествени конструкции“ в катедра „Визуални изкуства“ към ФНОИ, СУ „Климент Охридски“. Анна Цоловска е печелила конкурс и стипендия на ОЕАД за тримесечно изследване на философията на модерното изкуство в „Института по Философия“ към Виенския университет, Австрия. Член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация“. Участвала е в над 100 международни съвместни изложби. Нейни самостоятелни изложби са провеждани в София, Париж, Будапеща, Флоренция, Кипър, Витебск, Минск, Беларус.

Anna Tzolovska is an artist creating in Sofia, Bulgaria. Since 1994 she has been a lecturer in the field of visual arts. Since 2011 she has been an Associate Professor of “Sculpture and Art Constructions” at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department of Visual Arts, FESA. She had won a competition and an ÖEAD studentship for a three-month research on the Philosophy of Modern Art at the Wien Institute of Philosophy. Wien University, Austria. She has been a member of the Union of Bulgarian Artists “Graphics and Illustration” section. She has participated in over 100 international joint exhibitions. Its solo exhibitions are held in Sofia, Paris, Budapest, Florence, Cyprus, Vitebsk, Minsk, Belarus.

ОБРАЗОВАНИЕ 2007 ОНС Доктор, Институт за философски изследвания, БАН 1992 Магистърска степен, специалност „Графика“, Национална художествена академия, София

EDUCATION 2007 PhD, Institute of Philosophical Studies, BAS 1992 MA degree holder in Graphic Art, Graphic Art department, National Academy of Art, Sofia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Самостоятелна изложба "Моите странствания са извън пределите на странстването", галерия „Алма Матер“, СУ „Св. Кл. Охридски“; 8 Международното Триенале на графиката София" Галарийно пространство „Шипка“ 6, София, България; Изложба, „Българска графика и арт книга“, галерия “WA-UMCS” – университет „Мария Склодовска-Кюри“, Люблин, Полша. 2018 Участие във Фестивал „Ле Траверсе дьо Маре“ със „Supra humanum – отвъд човешкото“, ателиета дез’Ар, Париж, Франция; Open studio – ден на отворените врати – представяне на “Reasoning”, ателиета Сите дез’Ар, Париж, Франция; самостоятелни изложби: MENTAL VAGABOND, галерия на БКИ – Будапеща, Унгария; HOMO SIMULACRUM+, CEREBRUM SIMULATION – AI – импровизации, Галерия „Алма Матер“, Културен център на Софийски Университет; участие в проекта „Графични трансформации“ – галерия САН СТЕФАНО, София, България; „Улаз – Излаз“, Офицерски дом, Ниш, Сърбия 2017 „Вход-Изход“, „Шипка“ 6, София, България; „ДНЕВНИЦИ“, Галерия Байер, Стара Загора, България

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 Solo exhibition “My wanders are outside the context of wandering”, Alma Mater Gallery, Sofia University “St. Kliment Ohridski”; 8 International Triennial of Graphic Arts, Sofia, “Shipka” 6 art gallery, Sofia, Bulgaria; Project “Graphic Transformations” – exhibition “Bulgarian Graphics and Artist’s book”, галерия WA-UMCS art gallery, Lublin, Poland 2018 Participation in Festival “Les Traversées du Marais” with “Supra Humanum – Beyond the Humankind”, Cité internationale des arts, Paris, France; Open studio exhibition – a presentation of “Reasoning”,Cité internationale des arts, Paris, France; solo exhibitions : “MENTAL VAGABOND”, Gallery Bulgarian Cultural Center, Budapest, Hungary; HOMO SIMULACRUM+, CEREBRUM SIMULATION – AI – improvisations, Alma Mater Gallery, Cultural Center of Sofia University; participation in the project “Graphic Transformations” – San Stefano Art gallery, Sofia, Bulgaria; “Enter-Exit“, Officer’s House, Niš, Serbia 2017 “Enter-Exit”, “Shipka” 6 art gallery, Sofia, Bulgaria; solo exhibition“DIARIES”, Bayer Gallery, Stara Zagora, Bulgaria

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2018 Номинация за творчески постижения – „Арт Розалиада“, В. Търново, България 2017 Конкурс и изложба между членовете на СБХ за творчески престой в СИТЕ ДЕ-З-АР, Париж, през 2018 г., второ място. „Шипка“ 6, София, България 2017 Диплом и плакет – пленер „Дружба“, Стара Загора, България; Диплом за творчески постижения – Национална графична изложба на името на Георги Герасимов, второ издание, ХГ „Станислав Доспевски“, Пазарджик, България 2016, 2012 Номиниран автор от „НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, за графика 2012 Номинация и диплом от международно биенале на графиката R.O.C., Тайван.

SELECTED AWARDS 2018 Nomination for Creative Achievements from “Art Rosaliada”, Veliko Tarnovo, Bulgaria. 2017 Competition and exhibition between the members of the UBA for creative stay in Cité internationale des arts, Paris, in 2018, second place. “Shipka” 6, Sofia, Bulgaria 2017 Diploma and plaque from the plain-air "Friendship", Stara Zagora, Bulgaria 2017 Diploma of Creative Achievements from the National graphic exhibition of the name of Georgi Gerasimov, second edition, “Stanislav Dospevski” art gallery, Pazardzhik, Bulgaria 2016, 2012 Nominated author of the “NATIONAL COMPETITION ALLIANCE BULGARIA”, for graphics 2012 Nomination and diploma from the International Biennial of Graphics R.O.C., Taiwan

Пълна информация за автора: http://annna24.wixsite.com/annatzolovska

For a complete overview see: http://annna24.wixsite.com/annatzolovska

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

60

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Интересът ми към дигиталната графика се породи, когато синът ми беше малък и аз го гледах. Тогава не можех да го взимам с мен в ателие, където да работя с отровните химикали, използвани в класическата графика. Така започнах да сканирам части от свои произведения, да ги обработвам дигитално и да генерирам нови изображения. Постепенно започнах да рисувам на таблет и да наслагвам изображенията. В някои случаи създавах формите от глина, заснемах ги и ги обработвах и надрисувах дигитално, в други създавах образа изцяло в различни програми, разпечатвах го и надпечатвах с офорт или силиграфия. ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ „Дървото на живота, извор на живот – митични структури, парцелиращи представите ни, даващи скелети на чувствата ни. Тази серия от изображения искам да изплета като дантела и в нея да втъкая образите, от които съм направена“. ARTIST STATEMENT My interest in digital graphics was sparked when my son was in his early years and I took care of him. I couldn’t afford to take him with me in an atelier where I normally use in my work poisonous chemicals, employed in classical printmaking. Thus, I started scanning sections of my works in order to process them digitally and to generate new images. I gradually began drawing on a tablet and to overlay various images. In some cases, I created shapes from clay, took photos of them and subsequently processed them and drew onto them digitally. At times I created the initial image entirely via digital means, then printed it and overlaid it with other prints either in intaglio or siligraphy techniques.

ИЗВОР НА ЖИВОТ

CGD, смесена техника, 140 x 100 см, 2020

QUOTE ABOUT CURRENT PROJECT “The tree of life, the source of life – mythical structures, segmenting our notions providing our emotions with a skeletal support. This series of images is woven like lace, intertwining the images that constitute myself”. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

SOURCE OF LIFE

CGD, mixed technique, 140 x 100 cm, 2020

61

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ИЗВОР

SOURCE

литография, 57 x 78 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

lithography, 57 x 78 cm, 2020

62

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


АНГЕЛ

ANGEL

литография, 57 x 78 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

lithography, 57 x 78 cm, 2020

63

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


БУЯН ФИЛЧЕВ

BОUYAN FILCHEV

1952, България

1952, Bulgaria

Буян Филчев живее и твори в София, България. Работи в областта на печатната графика, живописта, илюстрацията и дизайна. От 1982 година е член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация“, а през 1999 година е секретар на секцията. Председател е на Организационния комитет на Международното триенале на графика София през 2001, 2004, 2007 и 2019 година. От 2006 година е професор по „Графика и графични технологии“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Буян Филчев е селекционер и куратор на 11 представителни изложби на съвременно българско изкуство. Участвал е в множество форуми за графично изкуство и изкуството на книгата във Варна, Брадфорд, Любляна, Биела, Лодз, Канагава, Радом, Маастрихт, София, Кайро, Фрехен, Братислава, Ниш, Дуоро, Тайван и др. Също така участва в множество представителни изложби на българското изкуство в чужбина – в Париж, Люцерн, Виена, Амстердам, Антверпен, Яманаши, Сен Гален и др. Многократно е отличаван с награди за работата си. Буян Филчев има самостоятелни изложби в България, Словакия, Германия, Полша и др.

Bouyan Filchev lives and makes art in Sofia, Bulgaria. He works in the sphere of printmaking, painting, illustration and design. He has been a member of the Union of Bulgarian Artists, the Graphics and Illustration section, since 1982 and in 1999 he was Secretary of the section. He chaired the Organizational Committee of Sofia International Graphics Triennial in 2001, 2004, 2007 and 2019. Since 2006 he has been Professor in Graphics and Graphic Technologies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Bouyan Filchev did the selection and curation of 11 representative exhibitions of contemporary Bulgarian art. He has taken part in a number of forums for graphic art and book art in Varna, Bradford, Ljubljana, Biela, Lodz, Kanagawa, Radom, Maastricht, Sofia, Kairo, Frechen, Bratislava, Nis, Douro, Taiwan, etc. He also participates in numerous representative Bulgarian art exhibitions abroad – in Paris, Lucerne, Vienna, Amsterdam, Antwerp, Yamanashi, Saint Gallen, etc. He has received many awards for his works. Buyan Filchev has solo exhibitions in Bulgaria, Slovakia, Germany, Poland and others. EDUCATION 1978 Graduated in Illustration and Book Design, the National Academy of Art, Sofia

ОБРАЗОВАНИЕ 1978 Специалност „Илюстрация и оформление на книгата“, НХА София

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2020 International biennial of graphics 2020 R.O.C., Taiwan 2019 8 International Triennial of Graphic Arts, Sofia, “Shipka” 6 art gallery, Sofia 2018 Solo exhibition “The Knight and…” – Raiko Alexiev Gallery, Sofia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Международно биенале на графиката R.O.C., Тайван 2019 Международно триенале на графиката София 2018 Самостоятелна изложба „Рицарят и…“, галерия „Райко Алексиев“, София

SELECTED AWARDS 2018, 2016 Nominated author of the “NATIONAL COMPETITION ALLIANCE BULGARIA”, for graphics 2006 Award for graphic design of the Union of Bulgarian Artists at the Bulgarian Book Art Exhibition, Sofia 1996 Silver plaquette at the Second Egyptian International Print Triennial, Cairo, Egypt

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2018, 2016 Номиниран автор от „НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, за графика 2006 Награда за графичен дизайн на СБХ на изложбата „Изкуство на българската книга“, София 1996 Сребърен плакет от Второто международно триенале на графиката, Кайро, Египет

QUOTE ABOUT CURRENT PROJECT The series “The Knight and…” is an open topic, containing many symbols, metaphors, signs and messages, viewed from all angles. In our familiar material world, from the lowest to the highest beings, we observe a lasting tendency to create all forms of protection. Knight’s armor resembles the same logic, but can it protect us from ourselves? The graphics are created through Adobe software computer products, through graphic autocollage, direct drawing in the computer and 3D manipulations / CGD /. They were printed on very high quality Hahnemühle art paper, size 70 x 100 cm

ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ Серията „Рицарят и…“ е отворена тема, съдържаща множество символи, метафори, знаци и послания, погледнати от всякакви ракурси. В познатият ни материален свят от най-низшите до най-висшите същества наблюдаваме трайна тенденция за създаване на всякакви форми на защита. Рицарската броня наподобява същата логика, но може ли тя да ни защити от самите нас. Графиките са създадени чрез софтуерни компютърни продукти на Adobe, чрез графичен автоколаж, директно рисуване в компютъра и 3D манипулации – /CGD/. Отпечатани на много високо качество арт хартия Hahnemühle, формат 70 х 100 см.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

64

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


РИЦАР – 4

KNIGHT – 4

CGD, сертифицирана хартия за дигитален печат Hahnemühle, формат 70 х 100 см, 2018 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, Hahnemühle Certified Digital Printing Paper, format 70 x 100 cm, 2018

65

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


РИЦАР – СТРЕМЕ

РИЦАР – МЕЧ

CGD, сертифицирана хартия за дигитален печат Hahnemühle, формат 100 х 70 см, 2018

CGD, сертифицирана хартия за дигитален печат Hahnemühle, формат 100 х 70 см, 2018

KNIGHT – STIRRUP

KNIGHT – SWORD

CGD, Hahnemühle Certified Digital Printing Paper, format 100 x 70 cm, 2018 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, Hahnemühle Certified Digital Printing Paper, format 100 x 70 cm, 2018

66

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


РИЦАР – 6

KNIGHT – 6

CGD, сертифицирана хартия за дигитален печат Hahnemühle, формат 70 х 100 см, 2018 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, Hahnemühle Certified Digital Printing Paper, format 70 x 100 cm, 2018

67

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ВИОЛЕТА АПОСТОЛОВА

VIOLETA APOSTOLOVA

1984, България

1984, Bulgaria

Виолета Апостолова живее и твори в София. Работи в областта на фотографията, колажа и печатната графика. Своите графики тя създава както по класически, така и по дигитален път. Демонстрира интерес в областта на дизайна, фото-книгата и др. Участва в множество изложби в страната и чужбина. Отличена е с награди и е правила самостоятелни изложби в България и Хърватия. Член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация“ от 2016 година. От 2017 година е в управителния съвет на секция „Графика и илюстрация“ на СБХ. Докторант е към катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Violeta Apostolova lives and creates in Sofia. She works in the spheres of photography, graphic printwork, suing both classical graphic techniques as well as computer-generated images. Violeta Apostolova also demonstrates interests in the spheres of design, typography, photo-books, etc. She has taken part in a number of regional, national and international exhibitions and has received awards for her works. She has done solo exhibitions in Bulgaria and Croatia She has been a member of the Union of Bulgarian artists, Graphics and Illustration section, since 2016. Since 2017 she has been member of the managing council of the Graphics and Illustration section of the UBA. She is a PhD student at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, FESA, the Visual Arts Department.

ОБРАЗОВАНИЕ 2012 Магистър по „Семиотика на изобразителното изкуство“, СУ „Св. Климент Охридски“ 2011 Бакалавър по „Изобразително изкуство“, СУ „Св. Климент Охридски“ 2007 Специалист по Фотография – ТУ София

EDUCATION 2012 MA in Semiotics of Fine Art, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2011 BA in Fine Art, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2007 Specialist in Photography – Technical University, Sofia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Самостоятелна изложба „Вятър и Вяра“, Балчик; Фотоизложба – представяне на книга, Национала библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ София; 8 Международно триенале на графиката София, галерия „Шипка“ 6, София, България 2018 Самостоятелна фотоизложба „Завръщане“ – Художествена галерия „Кутловица“ Монтана; Изложба „Вход-Изход“, галерия Офицерски дом, Ниш, Сърбия 2017 Самостоятелна фотоизложба „Завръщане“ – част от програмата на Фестивал „ФОТОфабрика“ – галерия „Мисията“ София; Самостоятелна изложба – „Фрагменти“ Сплит, Хърватия – галерия „Златна врата“; Изложба „Свързани“, галерия Ramón Alva de la Canal, Халапа, Мексико

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 Solo exhibition “Wind and Water”, Balchik, Bulgaria; Photo exhibition – presenation of a book, National Library “St. St. Cyril and Methodius”, Sofia; 8 International Triennial of Graphic Arts, Sofia, “Shipka” 6 art gallery, Sofia, Bulgaria 2018 Solo photo exhibition “Returning”, “Kutlovitsa” art gallery, Montana, Bulgaria; “Enter-Exit” exhibition, “Officers’ House” art gallery, Niš, Serbia 2017 Solo photo exhibition “Returning” – within the programme of the PHOTOfactory Festival, “Misiata” art gallery, Sofia; Solo exhibition – “Fragmnets”, “Golden door” art gallery, Split, Croatia; Exhibition “Connected”, “Ramón Alva de la Canal” art gallery, Xalapa, Mexico

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Награда за утвърден автор от „Пролетен салон на жените-художнички“, галерия „Христо Цокев“, Габрово 2015 Номинация Ex libris Русе 2015 2014 Награда за млад автор от национална изложба „Тенец“, галерия „Кирил Петров“, Монтана, България; Награда за млад автор от международна изложба на графика малък формат на галерия „Леседра“, София, България

SELECTED AWARDS 2020 Award for established author from “Spring Salon of Women Artists”, Hristo Tsokev Gallery, Gabrovo 2015 Award nomination, Ex libris, Ruse, Bulgaria 2014 Young artst award at the national exhibition “Tenets”, “Kiril Petrov” art gallery, Montana, Bulgaria Young artst award at the international exhibition of miniprints at “Lessedra” art gallery, Sofia, Bulgaria ARTIST STATEMENT Art is the chance to see beyond matter and to name my truth through matter. Our search as individuals is endless, which also makes art infinite and vast.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Изкуството е шансът да виждам извън материята и да назовавам моята истина чрез материята. Търсенето ни като личности е безкрайно, което прави и изкуството безкрайно и необятно.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

68

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДАДЕНИ I

GIVEN I

CGD, 70 х 100 см, 2020

CGD, 70 х 100 см, 2020

Желанието да споделяме, да делим, да даваме е една особена тема, защото основната тема е това до каква степен се чувстваме имащи. Имането свързано с осъзнаването на нашата истинска връзка със самите себе си и ясното желание на кого и колко искаме да даваме. От друга страна очакванията на хората, нагласата за малко и много тласка хората в посока на вечно недоволство и усещане за малко. А споделеното и дадено със сърце е най-големият дар. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The desire to share, to split, to give is a curious topic because the main topic is to what extent we experience ourselves as possessors. Possessing is connected with the awareness of our true connection to ourselves and the vivid desire who and how much we would like to give something to. On the other hand, people’s expectation, the attitude towards little and plenty pushes people in the direction of a perpetual dissatisfaction and concerns about scarcity. What is shared and given with heartfelt intentions is the greatest gift.

69

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДАДЕНИ II

GIVEN II

CGD, 70 х 100 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, 70 х 100 см, 2020

70

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДАДЕНИ III

GIVEN III

CGD, 70 х 100 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, 70 х 100 см, 2020

71

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА

DESISLAVA HRISTOVA

1969, България

1969, Bulgaria

Десислава Христова живее и твори в София, България. Работи в областта на графиката, рисунката, илюстрацията, графичния дизайн и живописта. От 1995 година е член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация“, а от 2016 до днес е секретар на секцията. От 2009 е редовен преподавател по Графика и композиция в НХА София, а през 2019 г. става професор по „Графика и композиция“ в НХА. Десислава Христова взима участие в множество национални и международни изложби и форуми за графично изкуство във Варна, Балчик, София, Испания (Ферол, Оренс), Япония, Швеция, Финландия, Полша, Египет, Португалия и др. Била е резидент в Oberfalzer Kunstlerhause в Швандорф, Германия, както и в Cité internationale des arts, Париж. Има реализирани 6 самостоятелни изложби в България и Сърбия и многократно е отличавана с награди за творчеството си.

Desislava Hristova lives and works in Sofia, Bulgaria. She works in graphics, drawing, illustration, graphic design and painting. Since1995 she has been a member of the Union of Bulgarian artsts, “Graphics and Illustration” section, and since 2016 /and present/– a President of the section. Since 2009 she is a regular lecturer in “Graphics and Composition” at the National Academy of Art, Sofia, where since 2019 she became a professor of Graphics and Composition. Desislava Hristova has taken part in a number of national exhibitions and international graphics forums, included: in Varna, Balchik, Sofia, Spain (Ferrol, Ourense), Japan, Sweden, Finland, Poland, Egypt, Portugal, etc. She was a resident at Oberfalzer Kunstlerhause in Schwandorf, Germany and also at Cité internationale des arts, Paris. She has realized 6 solo exhibitions in Bulgaria and Serbia and has been distinguished with numerous awards for her work.

ОБРАЗОВАНИЕ 2008 ОНС Доктор, Национална художествена академия 1994 Магистърска степен, специалност „Графика“, Национална художествена академия, София

EDUCATION 2008 PhD at the National Academy of Art, Sofia 1994 MA in Graphics at the National Academy of Art, Sofia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 8. Международно триенале на графиката София, галерия „Шипка“ 6, София; Паралели/ Confronti, Галерията за съвременно изкуство LOC – Capo d’Orlando, Сицилия и Галерия „Сан Стефано“, София. Куратори Джакомо Миракола и Велико Маринчевски; „Интеграция на идентичности“, част от проекта „Свързване“ на КИЦ на РС Македония с куратори Свилен Стефанов и Иво Пецов. Изложбата е представена в Балабановата къща в Пловдив, Арт център Банкя и Мултимедиен център „Мала Станица“ в Скопие. 2018 „Пътят на коприната: от традицията към съвременността“, съвместна изложба на преподаватели от НХА София и Централната академия в Пекин, Национална галерия, София; „Вход-Изход“, Съвременна графика – национална изложба на Секция „Графика и илюстрация“ към СБХ, Офицерски дом, Ниш и Галерия Методи Мета Петров, Димитровгрд, Сърбия, куратор Десислава Христова; 8 Alliance Awards – National Contest, “Shipka” 6 Gallery, Sofia; 2017 III International Print Triennial ULUS, Beograd, Surbia; Lecturers from NAA, Contemporary art center, Montenegro; Grafiche divagazioni – графика от България, Македония и Черна гора, Palazzo Agostinelli, Bassano del Grappa, Италия; Изложба на преподаватели от НХА в Център за съвременно изкуство, Черна гора.

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 8 International Triennial of Graphic Arts, Sofia, “Shipka” 6 art gallery, Sofia; Parallels/Confronti, Gallery of Contemporary ArtLOC – Capo d’Orlando, Sicily and San Stefano Gallery, Sofia. Curators Giacomo Mirakola and Veliko Marinchevski; "Integration of Identities", part of the project "Connection" of the Cultural Informational Center of the RS Macedonia with curators Svilen Stefanov and Ivo Petsov. The exhibition is presented at the Balabanov’s House in Plovdiv, Bankya Art Center and MalaTanitsa Multimedia Center in Skopje. 2018 “Silk Road: From Tradition to Modernity”, group exhibition of professors from NAA Sofia and the Central Academy in Beijing, National Art Gallery, Sofia; “Enter-Exit”, Contemporary Graphics – National exhibition of Секция „Graphics and Illustration“ section, UBA, Officer’s House, Niš and Metodi Meta Petrov Gallery, Dimitrovgrd, Serbia, curator Desislava Hristova; 8th Alliance Awards – National Contest, “Shipka” 6 Gallery, Sofia; 2017 III International Print Triennial ULUS, Beograd, Serbia; Lecturers from NAA, Contemporary art center, Montenegro; Grafiche divagazioni – prints from Bulgaria, Macedonia and Montenegro, Palazzo Agostinelli, Bassano del Grappa, Italy; Exhibition of professors from the NAA at the Center for Contemporary Art, Montenegro.

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2018 Награда за графика от 8 Регионален конкурс наградата на Алианц, София; Награда за графика от II Графичен форум, организиран от представителство на СБХ – Стара Загора и Община Стара Загора, Зала „Лубор Байер”, Стара Загора. 2013 II Награда от VIII Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, Коруня, Испания 2012 Short list selection на Конкурса за съвременно българско изкуство MOST на Галерия за модерно изкуство, София; Номинация за творчески престой в Мюнхен – резидент на ГЕДОК, от национален конкурс на СБХ;

SELECTED AWARDS 2018 Award for graphics at the 8th Regional competition for the award of Allianz, Sofia; Award fro graphics at the IInd graphics forum, organized by the representation of the UBA – Stara Zagora and the Municipality of Stara Zagora, “Lubor Bayer” hall, Stara Zagora. 2013 Second prize at the VIIIth Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, La Coruna, Spain 2012 Short list selection at the Modern Art Gallery’s Competition for contemporary Bulgarian art MOSTof the Modern Art gallery, Sofia; Nomination for artistic residence in Munich – GEDOK resident – from the UBA’s national competition

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

72

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Вълнува ме идеята за дуалността на света и нашите човешки възприятия. Заснемам фрагменти от строителна разруха: бетон и изкривени арматури, градските язви на типичния софийски пейзаж или прокъсани рекламни билбордове. Използвам фотографията, за да уловя отрязъците от реалността, съществуващи в един кратък проблясък на време и пространство, често траещи стотни или хилядни от секундата. Състояния, които човешкото око не е в състояние да „хване“, само съзнанието понякога успява да регистрира неуловимото присъствие на непрестанно променящото се пространство. Трансформирам фотографските образи в дву- или триизмерни обекти, за да разкрия или подчертая тяхната абстрактна същност, търсейки минималистичен изказ и силно концентрирано внушение. Защото в следващия миг реалността вече е различна. Разглеждам ги като символ на ново начало, Феникс, роден за нов живот, различен до неузнаваемост. Създавам своите графики дигитално, колажирам сканирани рисунки и различни изображения, които в работния процес дорисувам компютърно, след това отпечатвам в любимата ми сериграфна техника, като често комбинирам ефекта на ситопечата с дигиталния принт. ARTIST STATEMENT I’m fascinated by the concept of the duality of the world and our human perceptions. I take photos of crumbling construction works: concrete and twisted rebars, the urban ulcers gnawing on the typical landscape in Sofia or tattered billboards. I use photography in order to capture the snippets of reality that are available for a short-lived flash of time and space, often lasting for just a few hundredths or thousandths of a second. These states elude the human eye, only the mind can at times register the fleeting presence of an everchanging space. I transform the photographical images into two- or three-dimensional objects so that I can expose or highlight their abstract essence, aiming at a minimalist vibe and a strongly concentrated message. Because reality will be entirely different at the very next moment. I regard them as symbols of a new beginning, a Phoenix that has risen for a new life, unrecognizably different. I create my graphical works digitally, I make collages of scanned drawings and various other images that I further draw on digitally and then print in my favourite serigraph technique, often combining the effect of screen printing with those of digital printing.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПЛЕЯДИ-I

CDR, ситопечат, 100 х 70 см, 2019

PLEIADES-I

CDR, screen printing, 100 x 70 cm, 2019

73

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПЛЕЯДИ-I

PLEIADES-I

CDR, ситопечат, 70 х 100 см, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CDR, screen printing, 70 x 100 cm, 2019

74

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПЛЕЯДИ-I

PLEIADES-I

CDR, ситопечат, 70 х 100 см, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CDR, screen printing, 70 x 100 cm, 2019

75

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДОРА ИВАНОВА

DORA IVANOVA

1994, България

1994, Bulgaria

Дора Иванова е визуален артист, който твори в сферата на дигиталния колаж и арт изданията. По време на обучението си в Чехия се среща по-задълбочено с изобразителните възможности на колажната техника и прави свои авторски експерименти в тази област. По време на обучението си в магистърска програма „Илюстрация“ развива интерес и към изкуството на арт книгата, реализирайки проекти в различни нейни направления – арт книги в лимитиран авторски тираж, концептуални арт книги, арт зинове. Любовта към книгата се отразява и в работата ѝ като графичен дизайнер, в която винаги търси необичайни пространствени форми и визуални проявления.

Dora Ivanova is a visual artist who creates in the field of digital collage and art publications. During his training in the Czech Republic she met more deeply with the fine possibilities of collage technique and did her own author’s experiments in this field. During her training in the Master’s program "Illustration" she developed an interest in the art of the artist’s book, realizing projects in various directions – artist’s books in limited edition, conceptual artist’s books, art zines. The love of the book is also reflected in her work as a graphic designer, in which she always searches for unusual spatial shapes and visual manifestations. EDUCATION 2020 MA in Illustration, National Academy of Art, Sofia 2017 BA in Graphic Design, Teesside University (Prague College), Prague, Czech Republic

ОБРАЗОВАНИЕ 2020 ОКС Магистър по „Илюстрация“, Национална художествена академия, София 2017 ОКС Бакалавър по „Графичен дизайн“, Teesside University (Prague College), Прага, Чехия

GROUP EXHIBITIONS 2019 Iná Kniha, Bulharský kultúrny inštitút Bratislavа; Bratislava, Slovakia 2017 Dirty Sellouts, Bishop’s Court Art & Design Studios; Prague, Czech Republic

ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 “Inà Kniha – Bienale Ilustrácií Bratislava – BIB 2019”, Български културен институт, Братислава, Словакия 2017 “Dirty Sellouts”, Bishop’s Court Art & Design Studios; Прага, Чехия

ARTIST STATEMENT The themes that inspire me are about the hidden light, around dreams and memories. I’m looking for ways to visually dress up the feeling of just passing time in paper clothes.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Темите, които ме вдъхновяват, витаят около скритото наяве, около сънищата и спомените. Търся начини за визуално обличане на чувството за току-що преминалото време в книжни дрехи.

QUOTE ABOUT CURRENT PROJECT The package of art publications “Past Perfect/Past Imperfect” consists of a conceptual artist’s book with an innovative spatial accordion-like shape (altar leporello) realized in limited edition; two related to its spatiality art zines, in which alternative materials for digital printing are used and three object art books representing an alternative fold of a single graphic sheet. Their concept is thematically dedicated to active life in the past – scrolling, rethinking, finding new connections, reconciliation. Events and people who have found a peaceful place for eternal life out there, in the archive of memories, or those who still manage to sneak into the present. Conventional readability should not be sought in the visual-verbal structure of art publications. The viewer is invited to wander in individual interpretations and discoveries based on the realities unlocked by the multilayered work of art. The art project was realized as the the diploma project of Dora Ivanova within MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD.

ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ Пакетът от авторски арт издания „Минало свършено/минало недовършено“ се състои от концептуална арт книга с иновативна пространствена форма (олтарно лепорело), реализирана в лимитиран авторски тираж, два обвързани с нейната пространственост арт зина, в които са използвани алтернативни материали за дигитален печат и три арт книги-обект, представляващи алтернативна сгъвка на единичен графичен лист. Тяхната концепция е тематично посветена на активния живот в отминалото време – превъртане, преосмисляне, намиране на нови връзки, помиряване. Събития и хора, които са намерили спокойно кътче за вечен живот някъде там, в архива на спомените, или такива, които все още успяват да се промъкнат в настоящето. Във визуално-словесната наративна структура на арт изданията не трябва да се търси конвенциална четимост. Зрителят е поканен да блуждае в индивидуални тълкувания и открития, базирани на реалностите, отключени от многопластовото художествено произведение. Арт проектът е реализиран като дипломен в магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на Националната художествена академия, София, с ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева.

For a complete overview see: www.behance.net/dora-ivanova

Пълна информация за автора: www.behance.net/dora-ivanova

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

76

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


МИНАЛО СВЪРШЕНО/МИНАЛО НЕДОВЪРШЕНО

PAST PERFECT/PAST IMPERFECT

Пакет авторски арт издания CGD, хартия Fabriano White 200 gsm и OLIN Rough Absolute White 150 gsm, мелинекс, прозрачна плака, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Package of art publications CGD, paper Fabriano White 200 gsm and OLIN Rough Absolute White 150 gsm, melinex, transparent sheet, 2020

77

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


МИНАЛО СВЪРШЕНО/МИНАЛО НЕДОВЪРШЕНО

PAST PERFECT/PAST IMPERFECT

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, хартия Fabriano White 200 gsm и OLIN Rough Absolute White 150 gsm, 31,5 х 13,5 см, ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност в авторския тираж, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Package of art publications CGD, paper Fabriano White 200 gsm and OLIN Rough Absolute White 150 gsm, 31.5 х 13.5 cm, had bound, signed and numbered, 2020

78

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


МИНАЛО СВЪРШЕНО/МИНАЛО НЕДОВЪРШЕНО

PAST PERFECT/PAST IMPERFECT

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, хартия Fabriano White 200 gsm и OLIN Rough Absolute White 150 gsm, 31,5 х 13,5 см, ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност в авторския тираж, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Package of art publications CGD, paper Fabriano White 200 gsm and OLIN Rough Absolute White 150 gsm, 31.5 х 13.5 cm, had bound, signed and numbered, 2020

79

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КАЛИНА МИЛАНОВА

KALINA MILANOVA

1993, България

1993, Bulgaria

Интересите на Калина Миланова са насочени в областта на графичното изкуство (изящната и приложната графика) и неконвенционалното изкуство. Тя търси пресечните точки на визуалните изкуства, издателската дейност, експерименталния разказ, поезията, фотографията, графичния дизайн, авторската книга и графиката. Участва активно в изложби в България, Виена, Прага, Унгария, Испания, Белгия, Египет и Китай. Включва се в пленери, пърформанс фестивали, хепънинги, акции, инсталации и др.

Kalina Milanova’s interests are focused on graphic art (fine and applied printed graphics) and unconventional art. She explores the crosspoints of visual arts, publishing, experimental narratives, poetry, photography, graphic design, artist’s books and graphics. She has taken active participation in exhibitions in Bulgaria, Vienna, Prague, Hungary, Spain, Belgium, Egypt and China. She takes part in plein air events, performance festivals, happenings, actions, installations, etc. EDUCATION 2019 MA in Graphic Design, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2016 BA in Fine Art, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

ОБРАЗОВАНИЕ 2019 Магистър по графичен дизайн, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2016 Бакалавър по изобразително изкуство, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2018 / 2019 International project “Graphic transformations I-II”, “San Stefano” art gallery; “Etude” art gallery, Sofia, Bulgaria; WA Gallery, UMCS – Lublin and Bulgarian Cultural Institute, Warsaw, Poland. 2018 “Meeting Points” – Bulgarian Cultural Institute, Wittgenstein House, Vienna, Austria; International Exlibris Competition – 37th FISAE Congress, Prague, Czech Republic; Homo Simulacrum +/ “Artificial Intellect” – Bulgarian Cultural Institute, Budapest, Hungary. 2017 Solo exhibition “Shoreless” – “Across” art gallery, Plovdiv

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2018 / 2020 Международен проект „Графични трансформации I-II – Салон за съвременно изкуство на галерия Сан Стефано; галерия „Етюд“ – София, България; WA Gallery, UMCS – Люблин и БКИ – Варшава, Полша 2018 “Meeting Points” – БКИ – Дом Витгенщайн, Виена, Австрия; Международен конкурс за екслибрис под патронажа на 37 конгрес на FISAE – Прага, Чешка република; Homo Simulacrum +/ „Изкуственият интелект“ – БКИ – Будапеща, Унгария 2017 Самостоятелна изложба „Без бряг“ – галерия „Отсреща“, Пловдив

SELECTED AWARDS 2017 Diploma of Honour by the UBA, Graphics and Illustration section – Vth forum “Small Size Print Forms”, “Art Alley” gallery, Sofia 2016 Finalist at the competition “Make Way for the Young Ones” organized by “The White House” cultural center 2014 IIIrd prize in age group 2, category Fine Art, VIIIth National competition for young artists and authors “The Soul of a Spring”

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2017 Почетен диплом от СБХ – секция „Графика и илюстрация“ – пети форум „Малки графични форми“, галерия „Арт Алея“ София. 2016 Финалист в конкурса на културен център „Бялата къща“ – „Път на младите“ 2014 III награда във втора възрастова група, категория „Изобразително изкуство“ – VIII национален конкурс за млади художници и литератори „Душата на един извор“

ARTIST STATEMENT What I write is what I visualize. Through my poetry, I seek references to the traceability of relationships: life – death, love – hatred, faith – unbelief, past – present, ruin – catharsis. Of interest to me is also the interaction of one poet with another – how it is one person’s work that finds “kinship” in the work of another. I interpret my verses using the visual language of the graphics.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Това, което пиша е това, което визуализирам. Чрез поезията си търся препратки към проследяването на връзките: живот – смърт, любов – омраза, вяра – неверие, минало – настояще, разруха – катарзис. Интерес за мен представлява също и взаймодействието на един поет с друг – как именно творчеството на един човек намира „родственост“ в творчеството на друг. Интерпретирам стиховете си чрез визуалния език на графиката.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

80

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


МАЛКИ СТЪПКИ, МАЛКИ ТЪГИ

SMALL STEPS, SMALL SORROWS

Арт книга – лимитиран авторски тираж ръчен печат в техника силиграфия, преге, върху хартия Fabriano 5, 210 gsm , 50 х 25 см, ръчно сигнирана и номерирана, 2019

Artist’s book – limited author’s edition manually printed in siligraphy technique, embossing, paper Fabriano 5, 210 gsm , 50 х 25 cm, hand signed and numbered, 2019

Арт книгата „Малки стъпки, малки тъги“ съдържа авторски стихове и илюстрации. Включва 13, нескрепени в книжно тяло разтвора. Стиховете са израз на лутането, търсенето и избора на верният път, който всеки извървява към себе си. Композицията на илюстрациите включва рисунки, калиграфии, дигитално надградени. Изданието се събира в ръчно изработена папка от черен картон Fabriano Murillo, 360 gsm. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The artist’s book “Small Steps, Small Sorrows” contains author’s poems and illustrations. The edition includes 13 unbounded individual folded spreads. The poems represent the wandering, searching and choice of the true path to oneself which every person needs to walk. The illustrations’ composition includes drawings, calligraphies which are subsequently digitally processed. The edition has a handmade folding case, made by Fabriano Murillo, 360 gsm black cardboard paper.

81

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


МАЛКИ СТЪПКИ, МАЛКИ ТЪГИ

SMALL STEPS, SMALL SORROWS

Арт книга – лимитиран авторски тираж авторски тираж, ръчен печат в техника силиграфия, преге, върху хартия Fabriano 5, 210 gsm , 50 х 25 см, ръчно сигнирана и номерирана, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book – limited author’s edition limited author’s edition; manually printed in siligraphy technique, embossing, paper Fabriano 5, 210 gsm , 50 х 25 cm, hand signed and numbered, 2019

82

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


БОРИС ХРИСТОВ / ИЗБРАНО

BORIS HRISTOV /SELECTION/

Арт книга – лимитиран авторски тираж ръчен печат в техника силиграфия, преге върху хартия Fabriano 5, 210 gsm, 50 х 25 см, ръчно сигнирана и номерирана, 2019

Artist’s book – limited author’s edition manually printed in siligraphy technique, embossing, paper Fabriano 5, 210 gsm, 50 х 25 cm, hand signed and numbered, 2019

„Срещнах поезията на Борис Христов по обраслия с радостни сенки път. Докоснах се до Камъка, Дървото, Рибите. Една Вселена от метафори, които по странен и необясним начин докосват моя свят. Като, че ли там вече ги имаше. Те присъстваха в графичните листове, които създавах; в думите, които понякога се появяваха върху листите хартия, оставени на масата ми“. Арт книгата среща тези мисли и рисунки с текстове на Борис Христов в един общ, преживян чрез графиката метафоричен свят. Двете арт книги са огледално конструирани и концептуално обвързани в рамките на дипломен проект, реализиран в магистърска програма „Графичен дизайн“ на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Визуални изкуства“. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

“I encountered Boris Hristov’s poetry along a road that was overgrown with joyful shadows. I touched the Stone, the Tree, the Fish. A Universe of metaphors which touch my own world in a strange and inexplicable way. It was as if they had already been there. They were present in the printmade sheets I’ve been creating; in the words that sometimes appeared on the sheets of paper left on my table”. The artist’s book is the meeting place of these thoughts and drawings with Boris Hristov’s texts within a share metaphorical world which is experienced by means of graphics. The two artist’s books mirror each other both structurally and conceptually and were made as a diploma project for MA programme “Graphic Design”, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Visual Arts Department.

83

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


КРАСИМИРА ДРЕНСКА

KRASIMIRA DRENSKA

1988, България

1988, Bulgaria

Красимира Дренска твори в областта на хартиеното изкуство и компютърно генерираната графика. От 2016 г. е член на Съюза на българските художници, секция „Текстил“. Има участия в множество колективни изложби, художествени проекти, конкурси, пленери и форуми за изкуство на национално и международно ниво в страни като Китай, Мексико, Испания, Италия, Австрия, Франция, Полша, Русия, Румъния, Сърбия, Македония, Черна гора и др. От 2018 година работи като асистент в катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Krasimira Drenska works in the sphere of paper art and computer-generated graphics. Since 2016 she has been a member of the UBA, Textile section. She has participated in numerous collective exhibitions, art projects, competitions, plenary and art forums at national and international level in countries such as China, Mexico, Spain, Italy, Austria, France, Poland, Russia, Romania, Serbia, Macedonia and Montenegro. Since 2018 Krasimira Drenska has been an Assistant Professor at the Visual Arts Department of Sofia University “St. Kliment Ohridksi”.

ОБРАЗОВАНИЕ 2017 ОНС Доктор, СУ „Св. Климент Охридски” 2012 Магистър по „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство”, СУ „Св. Климент Охридски” 2011 Бакалавър по „Изобразителното изкуство“, СУ „Св. Климент Охридски“

EDUCATION 2017 PhD in Pedagogy of Instruction in (Methodology of Fine Art Teaching), Sofia University “St. Kliment Ohridksi” 2012 MA in “Pedagogy and Semiotics of Fine Art”, Sofia University “St. Kliment Ohridksi” 2011 BA in Fine Art, Sofia University “St. Kliment Ohridksi”

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Ежегодна изложба графика малък формат на галерия „Леседра“ – София, България; Две изложби по проект „Графични трансформации II” – Галерия WA-UMCS, Люблин, Полша и БКИ, Варшава, Полша; 8 Триенале на графиката София, Изложбени зали „Шипка“ 6, София, България 2018 Ежегоден международен конкурс за Ex Libris на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, България; 9 международен конкурс за Ex Libris „Животните в Балтийско море” – Гданск, Полша 2017 Колективна изложба „Свързани“, галерия “Ramon Alva de la Canal”, Халапа, Веракруз, Мексико; Международен конкурс за дигитален екслибрис ExDIGITALIS – Торун, Полша

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 Annual exhibition of small printmaking, organized by “Lessedra” art gallery, Sofia, Bulgaria; Two Exhibitions within project “Graphic Transformations II” – WA-UMCS, Lublin, Poland and Bulgarian cultural institute, Warsaw, Poland; 8 International Triennial of Graphic Arts, Sofia, “Shipka” 6 art gallery, Sofia 2018 Annual international Ex Libris competition, organized by the Regional Library “Lyuben Karavelov”, Ruse, Bulgaria; 9th international Ex Libris competition “The wildlife in the Baltic Sea”, Gdansk, Poland 2017 Digital Ex Libris Salon, Torun, Poland Exhibition “Connected”, “Ramón Alva de la Canal” art gallery, Xalapa, Mexico

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Награда за български автор в 12 Международна изложба-конкурс за хартиено изкуство на фондация „Аматерас“ 2018 Номинация за приложни изкуства в Национално биенале „Тенец“ – Монтана, България; Спонсорска награда на Ротари клуб от 14 международен конкурс за Ex Libris на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, България

SELECTED AWARDS 2020 Award for Bulgarian artist from the International exhibition-competition for paper art of the Amateras Foundation 2018 Nomination for applied arts from the National biennial “Tenets”, Montana, Bulgaria; Sponsorship award of Rotary Club in the 14th International Competition for Ex Libris of the Regional Library “Lyuben Karavelov” – Ruse, Bulgaria

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Творческите ми търсения са разнообразни като пластична форма, но основно могат да се причислят към областта на хартиеното изкуство и дигиталната графика. Проявявам особен интерес към изработването на ръчна хартия посредством рециклирана хартиена каша. Работите ми, изпълнени в тази техника имат известно текстилно звучене заради смесването на материали и подходи от текстилното изкуство. Дигиталните ми творби са своеобразно продължение на произведенията ми в материал, трансформирани чрез възможностите на компютъра в графични авторски колажи. Моето изкуство има подчертан декоративен характер с особено внимание към орнамента. Вдъхновение търся в литературата, митологията, фолклора, а произведенията ми препращат към темите за корените, идентичността, пътя, вярата и свободата.

ARTIST STATEMENT My creative searches are varied as a plastic form, but they can mainly be attributed to the field My artistic endeavours are diverse in terms of plasticity but they mainly belong to the field of paper art and digital graphics. I am particularly fascinated by the process of making paper by hand, using pulp from recycled paper. My works that use that technique have a certain textile vibe due to the combination of materials and approaches that are commonly associated with textile art. My digital works are an extension of a kind of my materially tangible artworks, having undergone computeraided transformations into original artistic graphical collages. My art has a particularly decorative character with a strong focus on the ornamental. I get inspired by literature, mythology and folklore. My works project references to the topics of roots, identity, path of life, faith and freedom. For a complete overview see: https://www.facebook.com/pages/Fine-Arts-by-Krasimira-Drenska

Пълна информация за автора: https://www.facebook.com/pages/Fine-Arts-by-Krasimira-Drenska Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

84

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


„Взаимовръзки – от българската народна шевица до Мексико“ (графична серия монотипия) Маказ, канатица и бабица са фолклорни мотиви от българското народно творчество. Извезаните шевици рисуват във фолклорните текстилни произведения семиотични картини, които разказват истории за контакта между мъжа и жената, земята и небето, бога и човека; за обединяването в едно цяло на семейството, рода, миналото, настоящето и бъдещето; за сродяването между различните народи; за вселенската цялостност и завършеност. Мотивите от българските шевици се срещат в изкуството и на други народи по целия свят, като в далечно Мексико например, чиято декоративна традиция се отличава със сходна геометрична фигуративност, ритмична последователност, семантична памет. Настоящата серия произведения е опит за интерпретация на тези фолклорни взаимовръзки между двете култури. Засягат се теми за съприкосновение и обединение, от една страна в знаково-смислов аспект, а от друга – в чисто графичното изграждане на композициите, представено чрез комбинацията на геометрични високопечатни елементи с разляти монотипни петна. “Inner Relations – from Traditional Bulgarian Embroidery to Mexico” (graphic monotype series) “Makaz”, “kanatitsa” and “babitsa” (rhombus and triangle-based elements) are traditional motifs in Bulgarian folk art. The multicoloured embroideries create semiotic images in the textile products of folk art which tell stories about the interactions between man and woman, earth and heaven, God and man; about the consolidation of family, clan, past, present and future into a unified entity; about the kinship between various peoples; about the wholeness and completeness of the universe. The motifs in traditional Bulgarian embroidery can be found in the folk art of other peoples all over the world, like in far way Mexico, for example, whose decorative tradition is characterized by similar geometrical figurativness, rhythmical sequences and semantic memory. The present series of works is an attempt at interpreting these folklore interconnections between the two cultures. It addresses the topics of communion and unification from the perspective of signs and semiotics as well as from the perspective of the purely graphical construction of the compositions by means of combining geometrical relief printing elements with monotype impressions.. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

СЕРИЯ ВЗАИМОВРЪЗКИ-III

монотипия, 100 х 70см, 2017

INNER RELATIONS-III

monotype, 100 x 70 cm, 2017

85

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СЕРИЯ ВЗАИМОВРЪЗКИ-III

INNER RELATIONS-III

монотипия, 100 х 70см, 2017

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

monotype, 100 x 70 cm, 2017

86

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СЕРИЯ ВЗАИМОВРЪЗКИ-III

INNER RELATIONS-III

монотипия, 100 х 70см, 2017

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

monotype, 100 x 70 cm, 2017

87

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ЛАУРА ДИМИТРОВА

LAURA DIMITROVA

1958, България

1958, Bulgaria

Laura Dimitrova is a visual artist based in Sofia Bulgaria. From 2010 to 2015 – associate professor, since 2015 – professor in decorative arts and combination techniques and art theory at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Educational Studies and the Arts, Visual Arts Department, Bulgaria. Up until now she has had 29 solo exhibitions and she has taken part in more than 200 group exhibitions, art projects, art symposia and art forums in Bulgaria and abroad. She has been awarded many times for her art.

Лаура Димитрова работи в областта на визуалните изкуства. Живее в София, България. От 2010 до 2015 г. – доцент, от 2015 г. – професор по декоративни изкуства и комбинаторика и теория на художествения образ в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства“, България. Досега тя е представила 29 самостоятелни изложби и е участвала в над 200 групови изложби, арт проекти, арт симпозиуми и арт форуми в България и чужбина. Многократно е награждавана за своето творчество.

EDUCATION 1982 MA – National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria 2013 PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bullgaria 2019 DSc – St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

ОБРАЗОВАНИЕ 2019 НС Доктор на науките, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 2013 ОНС Доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България 1982 Магистърска степен, Национална художествена академия, София, България

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2020 “Összefonódó szálak”, B555 art gallery, Budapest, Hungary 2019 “Unfinished Poems”, the BLOK Gallery, Belgrade, Serbia; “Travel Notes 2”, the Atrium Gallery, Belgrade, Serbia; “Graficzne Transformacije II”, Galerija Widzialu Artystycznego UMCS, Lublin, Poland; “25 Years Degree Programme in Fine Arts”, the Alma Mater Gallery, Sofia University, Bulgaria 2018 “Notes”, The Bulgarian Cultural Institute, Warsaw, Poland; “Travel Notes:, The Cultural Centre of Novi Sad, Serbia; “Graphic Transformations-II”, San Stefano Art Gallery, Sofia, Bulgaria 2017 “Words and Images”, Bulgarian Cultural Institute, Budapest, Hungary; “Re-cycle/ Re-create”, The Gallery of Contemporary Art, Nis, Serbia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 “Összefonódó szálak”, галерия B555, Будапеща, Унгария 2019 „Незавършени поеми“, галерия „БЛОК“, Белград, Сърбия; „Пътни бележки“ 2, галерия „Атриум“, Белград, Сърбия; “Graficzne Transformacije II”, Галерия Widzialu Artystycznego UMCS, Люблин, Полша; „25 години Изобразително изкуство“, Галерия Алма Матер, Софийски университет, България 2018 „Бележки“, Български културен институт, Варшава, Полша; „Пътни бележки“: Културен център на Нови Сад, Сърбия; „Графични трансформации“, галерия Сан Стефано, София, България 2017 „Слово и образ“, Българският културен институт, Будапеща, Унгария; “Re-cycle/Recreate”, Галерия за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия

SELECTED AWARDS 2019 The Prize of the UBA (Representation Veliko Tarnovo) from the Fourth Drawing Biennial, Veliko Tarnovo, Bulgaria 2017 Second Prize from the 9th national exhibition Art Collage, Plovdiv 2016 Second Prize from the First international biennial Mail Art, N. Kemal University, Tekirdag, Turkey 2013 г. Prize from the competition of UBA and GEDOK, Munich for residence and exhibition at GEDOK Gallery, Munich in 2014; The award for Bulgarian author from the Fifth Annual International Exhibition of Paper Art small size of the Amateras Foundation, Sofia

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Наградата на СБХ (Представителство В. Търново) от Четвъртото биенале на рисунката, В. Търново 2017 Втора награда от Деветата национална изложба Арт колаж, Пловдив 2016 Втора награда от Първото международно биенале Mail Art, Университет „Н. Кемал“, Текирдаг, Турция 2013 награда от конкурса на СБХ и GEDOK, Мюнхен за резиденция и изложба в галерия GEDOK, Мюнхен през 2014 г.; Наградата за български автор от Петата годишна международна изложба на хартиеното изкуство малък формат на фондация „Аматерас“, София.

ARTIST STATEMENT Art is everywhere. I just try to find it.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Изкуството е навсякъде. Просто се опитвам да го намеря.

For a complete overview see: lauradimitrova.wixsite.com/laura-dimitrova

Пълна информация за автора: lauradimitrova.wixsite.com/laura-dimitrova

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

88

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СВИТЪЦИ I

SCROLLS I

печат върху рециклирана хартия, релеф, вариращи размери, 2020

печат върху рециклирана хартия, релеф, вариращи размери, 2020

Символиката на човешките „отпечатъци“ като средство за преобразуване на миналото в настояще и обратното. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The symbolism of the human “prints” as means of transformation of past to present and vice versa.

89

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СВИТЪЦИ I

SCROLLS II

детайл, печат върху рециклирана хартия, релеф, 2020

печат върху рециклирана хартия, релеф, вариращи размери, 2020

СВИТЪЦИ I

SCROLLS II

детайл, печат върху рециклирана хартия, релеф, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

печат върху рециклирана хартия, релеф, вариращи размери, 2020

90

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СВИТЪЦИ III

SCROLLS III

печат върху рециклирана хартия, релеф, вариращи размери, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

печат върху рециклирана хартия, релеф, вариращи размери, 2020

91

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


МАРИЯ ЦЕЛКИНСКА

MARIA TSELKINSKA

1985, България

1985, Bulgaria

ОБРАЗОВАНИЕ 2020 Бакалавър по „Изобразително изкуство“, СУ „Св. Климент Охридски“

EDUCATION 2020 BA of Fine Arts, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, FESA, Visual Arts Department

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Смесена техника-малък формат, Галерия Леседра; Мини Принт 2019, Галерия Леседра, София, България; Авто-фокус IV, Галерия Етюд, София, България. 2018 Самостоятелна изложба „Суб-Имаго-диалози“, Галерия Етюд, София, България; Изложба „Срещи“, БКИ, Дом Витгенщайн, Виена; Мини Принт 2018, Галерия Леседра, София, България 2017 Самостоятелна изложба „Блуждения“, Живопис, Галерия 10, София, България, Изложба 39/9, Американски университет, София, България.

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 Painting and Mixed Media, Lessedra Gallery, Sofia, Bulgaria; Mini Print 2019, Lessedra Gallery, Sofia, Bulgaria; Auto Focus IV, Etud Gallery, Sofia, Bulgaria 2018 Solo exhibition “Sub-Imago dialogs”, Etud Gallery, Sofia, Bulgaria; Exhibition “Meeting Points”, Bulgarian Cultural Institute, Wittgenstein Hause, Vienna 2017 Solo exhibition Wandering, /Paintings/, Gallery 10, Sofia, Bulgaria, Exhibition 39 / 9, American University of Bulgaria, Sofia, Bulgaria

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Национален студентски фестивал на изкуствата, Благоевград, трета награда.

SELECTED AWARDS 2019 Third prize from the National Student Arts Festival, Blagoevgrad, Bulgaria

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ В творчеството си се вдъхновявам от теми, засягащи автобиографични моменти, себеанализ, въпроси за Аз-а и Егото. До голяма степен съм повлияна от темата за феминизма и жените-художнички, които използват тялото си като основно изразно средство. Работя в различни сфери и с различни материали – живопис, графика, дигитална илюстрация, фотография, рисунка.

ARTIST STATEMENT In my art I get inspired by topics related to autobiographical moments, self-analysis, the issues of Self and Id. I’ve been largely influenced by the topic of feminism and women artists who use their bodies as their main means of expression. I work in different sphere, employing different materials – painting, graphics, digital illustration, photography, drawing. QUOTE ABOUT CURRENT PROJECT “ABUSUS IN BACCHO” We have been very confused, we have been very tempted and this continues, but still, when that call awakens from within, the arrangement of everything begins… This is a project in which the object of study, physically and spiritually, is myself. My body is the tool I use. My own body with its maximum expressiveness, natural beauty and pure nudity. The artist’s book gives more perspectives on my Ego. The photos are black and white, specifically framed and printed on a vellum paper, with each photo visible from below the upper ones. This creates a feeling of transparency and intertwining of many images in one. The diversity of my Self!

ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ “ABUSUS IN BACCHO” Много сме се объркали, много сме се изкушавали и продължаваме, но все пак, когато се пробуди онзи зов отвътре, започва подреждането на всичко... Това е проект, в който обект на изследване, физическо и духовно, съм самата аз. Тялото ми е инструментът, който използвам. Моето тяло, с неговата максимална изразителност, естествена прелест и чиста голота. Арт книгата дава повече гледни точки към моето Его. Снимките са черно-бели, специфично кадрирани и отпечатани върху паус, като всяка снимка прозира под горната. По този начин се създава усещане за прозрачност и преплитане на многото образи в едно. Многообразието на моя Аз!

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

92

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ABUSUS IN BACCHO

ABUSUS IN BACCHO

Арт книга дигитален печат върху паус; корици от стъкло, 20 х 20 см, 2020

Artist’s book Digital print on transparent vellum paper, glass covers, 20 х 20 см, 2020

Арт книгата е част от дипломен проект на Мария Целкинска, реализиран в бакалавърска програма „Изобразително изкуство“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The artist’s book is a part of as the diploma project of mMaria Tselkinska, that was made within BA programme “Fine arts” at Sofia University, FESA, “Visual Arts” department.

93

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ABUSUS IN BACCHO

ABUSUS IN BACCHO

Арт книга дигитален печат върху паус; корици от стъкло, 20 х 20 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book Digital print on transparent vellum paper, glass covers, 20 х 20 см, 2020

94

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ABUSUS IN BACCHO

ABUSUS IN BACCHO

Арт книга дигитален печат върху паус; корици от стъкло, 20 х 20 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book Digital print on transparent vellum paper, glass covers, 20 х 20 см, 2020

95

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


НЕВЕНА НЕНОВА

NEVENA NENOVA

1990, България

1990, Bulgaria

Невена Ненова работи в сферата на приложните изкуства, художествената илюстрация и неконвенционалните пространствени книжни форми. Преподавател е по изобразително изкуство. В творчеството си изследва темата за свободата на въображението чрез изразните средства на абстрактното изкуство. Вдъхновява се от спонтанната непреднамераност и свобода на изразяване в детските рисунки.

Nevena Nevova works in the field of applied arts, artistic illustration and unconventional spatial book forms. She is a teacher of fine arts. In her work she explores the theme of freedom of imagination through the expressive means of abstract art. It is inspired by the spontaneous ineeditivity and the expressive freedom in children’s drawings. EDUCATION 2019 MA in Illustration, National Academy of Art, Sofia 2013 BA in “Design for children’s environment”, National Academy of Art, Sofia

ОБРАЗОВАНИЕ 2019 ОКС Магистър по „Илюстрация“, Национална художествена академия, София 2013 ОКС Бакалавър по „Дизайн за детската среда”, Национална художествена академия, София

GROUP EXHIBITIONS 2019 Euroculture – Jobshadowing project; International art project “GRAFICZGNE TRANSFORMACIE II / Bulgarian graphics / artist’s book”, Galeria WA UMCS, Lublin, Poland; “Bulgarian and Polish Graphics and Artist’s Books”, Bulgarian cultural institute, Warsaw, Poland; Euroculture “FUTURISM” – Participation in an international youth project for visual, dance and theatre performance art within Erasmus + exchange programme 2018 “GRAPHIC TRANSFORMATIONS I” project – International exhibition “Graphics and Artist’s Books”, “San Stefano” art gallery, San Stefano Plaza, Sofia

ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Euroculture – Jobshadowing project; International art project “GRAFICZGNE TRANSFORMACIE II / Bulgarian graphics / artist’s book”, Galeria WA UMCS, Люблин, Полша; „Българска и полска графика и арт книга“, БКИ, Варшава, Полша. Euroculture “FUTURISM” – участие в международен младежки проект за визуално, танцово и театрално изкуство по програма „Ерасмус +“ 2018 „Графични трансформации I / Дигитална графика и арт книга“, галерия „Сан Стефано“, София, България

ARTIST STATEMENT I’m colourful because I bear the name of a flower. Freedom, art and mountains are my values. I get inspired by nature. Drawing is my superpower! Creating is how I make sense of myself. Making art involves making small daily discoveries. I try to use my own visual language, conveying symbolic meanings. I create in the spheres of illustration and artist’s books. Applied arts fascinate me. I enjoy expressing myself with various techniques. I experiment with mixing textile, watercolour, collage, printed media, clay, etc. so as to create my own small worlds which often spread beyond the boundaries of concrete imagery.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Цветна съм, защото нося име на цвете. Свободата, изкуството и планината са мои ценности. Вдъхновявам се от природата. Рисуването е моята суперсила! Творчеството ме осмисля. Правенето на изкуство означава малки открития всеки ден. Опитвам се да използвам собствен визуален език със символни значения. Творя в областта на илюстрацията и арт-книгата. Увличам се по приложните изкуства. Харесва ми да се изразявам с разнообразни техники. Експериментирам със смесването на текстил, акварел, колаж, печатни медии, работя с глина, за да създам свои малки светове, често отвъд рамките са конкретната образност.

QUOTE ABOUT CURRENT PROJECT The artist’s book “Upanisads” has an innovative spatial shape, built throughout pop-up elements and using alternative printing materials and techniques – metallized paper, mirror foil. The optical illusions in each of the spreads generate unexpected games with the real imagery and the numerous reflections of it in mirror surfaces. The perception of abstract volumes at different angles combined with the mirrors creates an ever-changing space that reacts and includes chiaroscuro echoes from the surrounding environment. Thus "Nothing" becomes "Something." Two-dimensional space models a new three-dimensional reality.Things come to being by themselves. The image is real and imaginary at the same time. Although they may seem identical, the inner world is always bigger and deeper than the outer one, it is boundless ... The artist’s book was made within MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD.

ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ Арт книгата „Упанишади“ е с иновативна пространствена форма, изградена чрез pop-up елементи и използване на алтернативни полиграфически материали и техники – метализирана хартия, огледално фолио. Оптическите илюзии във всеки един разтвор генерират неочаквани игри с реалната образност и множество нейни отражения в огледални повърхности. Възприемането на абстрактните обеми под различни ъгли и в съчетание с огледалата сътворява постоянно променящо се пространство, което реагира и включва в себе си и светлосенъчни отгласи от заобикалящата среда. Така „Нищото“ става „Нещо“. Двуизмерното пространство моделира нова триизмерна реалност. Нещата се появяват от само себе си. Образът е едновременно истински и имагинерен. Макар и илюзорно еднакви, вътрешният свят е винаги по-голям и по-дълбок от въшния, той е безграничен... Арт книгата е реализирана в магистърска програма „Илюстрация“ на специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“, Национална художествена академия, София, с ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева.

For a complete overview see: www.instagram.com/calendula_oficinalis

Пълна информация за автора: www.instagram.com/calendula_oficinalis Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

96

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


УПАНИШАДИ

UPANISHADI

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, метализирана хартия и Fabriano 5, 200 gsm, огледално фолио, 30 х 25 см, ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност, в авторския тираж, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book – limited author’s edition CGD, metallized paper Fabriano 5, 200 gsm, Mirror foil, 30 х 25 cm, hand bound, signed and numbered, 2019

97

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


УПАНИШАДИ

UPANISHADI

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, метализирана хартия и Fabriano 5, 200 gsm, огледално фолио, 30 х 25 см, ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност, в авторския тираж, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book – limited author’s edition CGD, metallized paper Fabriano 5, 200 gsm, Mirror foil, 30 х 25 cm, hand bound, signed and numbered, 2019

98

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


УПАНИШАДИ

UPANISHADI

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, метализирана хартия и Fabriano 5, 200 gsm, огледално фолио, 30 х 25 см, ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност, в авторския тираж, 2019 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book – limited author’s edition CGD, metallized paper Fabriano 5, 200 gsm, Mirror foil, 30 х 25 cm, hand bound, signed and numbered, 2019

99

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


НИКОЛЕТА ИВАНОВА-СТОИМИРОВА

NIKOLETA IVANOVA-STOIMIROVA

1989, България

1989, Bulgaria

Николета Иванова е родена в град София. Работи главно в областта на пластичните изкуства, като от 2009 г. до сега участва в над 60 изложби в страната и чужбина. От 2012 г. ежегодно участва в симпозиуми по скулптура, уъркшопи, фестивали, конкурси, конгреси и други в България и извън нея. От 2011 година е член на ФИДЕМ (International Art Medal Federation), а от 2014 година членува в Съюза на българските художници, секция „Скулптура“. През 2019 г. става част от екипа на катедра „Визуални изкуства“, Софийски университет „Климент Охридски“, като асистент по „Скулптура и художествени конструкции“.

Nikoleta Ivanova was born in Sofia. She works mainly in the field of plastic arts and since 2009 has participated in over 60 exhibitions in the country and abroad. Since 2012 she participates annually in symposiums on events in Bulgaria and abroad. Since 2011 she has been a member of the International Art Medal Federation (FIDEM) and since 2014 she has been a member of the Union of Bulgarian Artists, Sculpture Section. In 2019 she became part of the team of the Department of Visual Arts, Sofia University "Kliment Ohridski", as an assistant professor of Sculpture and Artistic Constructions.

ОБРАЗОВАНИЕ 2018 ОНС Доктор, Национална художествена академия, София 2014 Магистър по „Метал“, Национална художествена академия, София 2012 Бакалавър по „Метал“, Национална художествена академия, София

EDUCATION 2020 PhD “History of Art and Fine Arts”, Department “Metal”, National Art Academy, Sofia 2014 MA in “Metal Design”, National Art Academy, Sofia 2012 BA in “Metal Design”, National Art Academy, Sofia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Национална изложба - биенале „Приятели на морето“ – Бургас’2020; Фестивал на съвременната българска керамика – галерия „Райко Алексиев“, София; Национална изложба „Пролетен салон на жените-художнички“ Габрово 2020 - Художествена галерия „Христо Цокев”, Габрово 2019 Самостоятелни изложба „Мотиви“ – Галерия „Сезони“, София; „Поетика на образа“ - Национални есенни изложби Пловдив 2019, Къща „Хиндлиян“, Пловдив; XXXI Национален симпозиум по скулптура в дърво Ясна поляна 2019 – с. Ясна Поляна 2018 „Еднаквост и различност в симбиоза“, Изложба за съвременно изкуство, Китай и държавите от ЦИЕ – Китайски културен център, гр. София; Младежки международен симпозиум за скулптура от метал – Тайюан, Китай; VI Национален конкурс Алианц България, галерия „Шипка“ 6, София

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2020 Festival of Contemporary Bulgarian Ceramics – Rayko Alexiev Gallery, Sofia 2019 Solo exhibition “Motives” - Gallery “Seasons”, Sofia, Bulgaria; “Poetics of the Image” – National Autumn Exhibitions, “Hindlian House”, Plovdiv, Bulgaria 2018 XXXI National Symposium for Wood Sculpture Yasna Polyana 2019 – asna polyana, Bulgaria “Similarities and Diversities in Symbiosis”, China and CEEC Contemporary Art Exhibition, Chinese Cultural Center, Sofia, Bulgaria; International Youth Symposium on Sculpture of Metal – Sofia Taiyuan, China; VI National Art Competition Allianz Bulgaria, “Shipka Gallery” 6, Sofia SELECTED AWARDS 2020 Nomination for young artist for sculpture – National biennial exhibition “Friends of the Sea” – Burgas; Nomination for young artist – National exhibition “Spring Salon of Women Artists”, Hristo Tsokev Art Gallery, Gabrovo 2018 Nomination for young artist /Sculpture/ – National Exhibition of Fine Arts – Dimitar Dobrovich Art Gallery, Sofia Sliven

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Номинация за млад автор за скулптура - Национална изложба - биенале „Приятели на морето” – Бургас’2020; Номинация за млад автор - Национална изложба „Пролетен салон на жените художнички” Габрово 2020 – Художествена галерия „Христо Цокев”, Габрово 2018 Номинация за скулптура; номинация за млад автор – Национална изложба за изобразително изкуство 2018 г. – Художествена галерия „Димитър Добрович“, Сливен

ARTIST STATEMENT For me personally, graphics have always been a truly fascinating but unknown territory. I’ve only started exploring it recently and I’m trying to study in practice at least some of the techniques. For the time being my main focus are the digital images as they allow me to provide new interpretations for the sculptures I’ve made previously. I see that as an exceptional opportunity to bring new life to a work of art, which has been completed in a different media and experienced during the process of its making. The new perspective that graphics suggests opens the way to new plastic endeavours which in their turn generate subsequent graphical solutions, thus creating an emotional circle of creative life.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ За мен графиката винаги е била много интересна, но непозната материя. Занимавам се с нея съвсем отскоро, като се старая да изуча практически поне част от техниките. Към този момент се ориентирам главно към дигиталните изображения, тъй като това ми позволява да интерпретирам своите скулптури. За мен това е изключителна възможност да вдъхна живот на една вече изработена, преживяна в процеса на действие творба. Новата гледна точка, която ми показва графиката предразполага към различни пластични търсения, които в последствие пораждат отново графични решения – получава се емоционален творчески кръговрат.

For a complete overview see: nikoletaivanova.com

Пълна информация за автора: nikoletaivanova.com Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

100

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПРИЗИВ

AN APPEAL

Арт книга-обект 20 х 20 см, CGD, графичен трансфер върху стомана, инокс, 2020

Artist’s book-object 20 x 20 cm, CGD, graphic transfer on steel, stainless steel, 2020

Арт книгата „Призив“ е пластичен графичен обект, който приема различни конфигурации – отделните плочи, страници, могат да бъдат разглеждани заедно и поотделно, да бъдат експонирани в множество композиции. Тя включва поредица от пет графични трансфера върху два вида метал. Трите вътрешни листа са гладки и сребристи на цвят, оформени от инокс – неръждаема стомана, която не се влияе от външни фактори. Кориците се отличават като структура и технологично изпълнение – изработени са от стомана, която корозира и се променя с времето. Образите са компютърно организирани, развити с цел графична обработка. От основно значение при изпълнението на тези творби е дигиталната намеса, която преобразува кадри на реално съществуващи скулптури в двуизмерни графични изображения. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The artist’s book “An Appeal” is a plastic graphical object which can be configured in various ways – the individual plates, pages can be viewed both in their unity or on their own, they can also be exhibited in numerous compositional arrangements. The artist’s book includes a series of five graphic transfers onto two types of metal. The three inside pages are smooth and silvery in colour, made by inox, i.e. stainless steel, which withstands corrosion and the elements. The front and back cover are different – both in terms of structure and of technological approach. They are made of steel which is subject to corrosion and changes with the passage of time. The images are computer-organized and developed in a way that allows subsequent graphical processing. The major role in the creation of these works is played by the digital intervention which makes it possible to transform the snapshots of real-life sculptures into two-dimensional graphical images.

101

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПРИЗИВ

AN APPEAL

Арт книга-обект 20 х 20 см, CGD, графичен трансфер върху стомана, инокс, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book-object 20 x 20 cm, CGD, graphic transfer on steel, stainless steel, 2020

102

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПРИЗИВ

AN APPEAL

Арт книга-обект 20 х 20 см, CGD, графичен трансфер върху стомана, инокс, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book-object 20 x 20 cm, CGD, graphic transfer on steel, stainless steel, 2020

103

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА

REGINA DALKALACHEVA

1964, България

1964, Bulgaria

Регина Далкалъчева работи в областта на художествената илюстрация, арт книгата, дигиталната графика. Експериментира с изобразителните и смислови възможности на компютърно генерираното художествено изображение, авторската рисунка и алтернативните книжни форми. Реализира научни изследвания в областта на арт книгата, авторските издания, експерименталните словесно-визуални наративни модели в картинната книга. От 2003 г. е доцент по илюстрация, изкуство на книгата и арт книга в Националната художествена академия в София. Членува в Съюза на Българските художници (секция „Графика и илюстрация“) и в сдружението на мюнхенски художници GEDOKmuc / München, Германия. Реализира множество самостоятелни изложби в Германия – Мюнхен, Ерланген, Вайлер/Алгой, Тутцинг; Швейцария – Базел, Луцерн, Санкт Гален; Република Корея – Сеул, Австрия – Виена.

Regina Dalkalacheva works in the sphere of artistic illustration, artist’s books, digital graphics. She experiments with the representational and semantic possibilities of computer-generated artistic images, drawings and alternative book forms. She conducts scientific research in the sphere of artist’s books, alternative artist editions, experimental verbal and visual narrative modelrs in picture books. Since 2003 she has been an Associate Professor in Illustration, Book Art and Artist’s Book at the National Academy of Art in Sofia. She has been a member of the Union of Bulgarian Artists (Graphics ad Illustration section) and the association of Munich artists GEDOKmuc / München, Germany. She has realized a number of solo exhibitions in Germany – Munich, Erlangen, Weiler/Allgói, Tutzing; Switzerland – Basel, Lucerne, St. Gallen; Republic of Korea – Seoul, Austria – Vienna. EDUCATION 2018 PhD at the National Academy of Art, Sofia 1997 – 1999 post-graduate (after completion of MA degree) specialization at the University of Applied Arts Vienna, Austria 1990 MA degree at the National Academy of Art, Sofia

ОБРАЗОВАНИЕ 2018 ОНС Доктор, Национална художествена академия, София, България 1997 – 1999 Постмагистърска специализация в Universität für angewandte Kunst / Виена, Австрия 1990 ОКС Магистър, специалност „Илюстрация и художествено оформление на книгата“, Национална художествена академия, София, България

ARTISTIC AND RESEARCH SCHOLARSHIPS 2009 / 2011 / 2012 / 2017 Department of Culture and Arts / Munich, Germany 1998 / 2013 International Youth Library / Munich, Germany 2005 Cité internationale des arts, Paris, France

МЕЖДУНАРОДНИ ТВОРЧЕСКИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ 2009 / 2011 / 2012 / 2017 Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен, Германия 1998 / 2013 IInternationale Jugendbibliothek / IJB München, Мюнхен, Германия 2005 Cité internationale des arts, Париж, Франция

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2020 International Biennial Print Exhibit: 2020 R.O.C., National Taiwan Museum of Fine Arts; 10th BIENNIAL DO DOURO / Portugal 2019 8th International Triennial of Graphic Arts Sofia 2019, Bulgaria; „4th GLOBAL PRINT /2019“, Duoro, Portugal; “Graficzne Transformacije II”, WA-UMCS gallery, Lublin, Poland; „Graphic Transformations II”, Bulgarian Cultural Institute, Warsaw, Poland 2018 “Along the Balkan Mountain to the Black Sea”, Imperial Art Museum in the Forbidden City and “Taimiao” art gallery, Beijing, People’s Republic of China; “ENTER / EXIT”, Metodi-Meta Petrov Gallery, Dimitrovgrad, Republic of Serbia; “Identity Between Symbolism and Colors” “Academy” gallery, Sofia; “Graphic Transformations I”, “San Stefano” gallery, Sofia

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 International Biennial Print Exhibit: 2020 R.O.C., National Taiwan Museum of Fine Arts; 10th BIENNIAL DO DOURO / Portugal, Португалия 2019 Eighth International Triennial of Graphic Arts Sofia 2019, България; „4th GLOBAL PRINT /2019“, Португалия; „Graficzne Transformacije II“, „Galeria WA-UMCS“, Люблин, Полша; „Графични трансформации II“, Български културен институт“, Варшава, Полша 2018 „По Стара планина до Черно море“, Имперския музей на изкуството в Забранения град и галерия „Таймяо“, Пекин, Китайска народна република; „Вход / Изход“, галерия „Методи-Мета Петров“, Димитровград, Република Сърбия; „Идентичност между символика и цветове“, галерия „Академия“, София; „Графични трансформации I“, галерия „Сан Стефано“, София

SELECTED AWARDS 2010 Award for Foreign Author of Akademie für politische Bildung / Tutzing, Tutzing, Germany 1998 Award of "Inter Ethnic Initiative for Human Rights Foundation – UNESCO" for best picture book for children with ethnic themes 1996 Award of the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria for Excellence in the Art of Illustration 1994 Nomination for Illustration by IBBY for the Hans Christian Andersen Prize

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2010 Награда за чужд автор на Akademie für politische Bildung / Tutzing, Тутцинг, Германия 1998 Награда на „Inter Ethnic Initiative for Human Rights Foundation – UNESCO“ за най-добра картинна книга за деца с етническа тематика 1996 Награда на Министерство на културата на Република България за високи постижения в изкуството на илюстрацията 1994 Номинация за илюстрация от IBBY за наградата „Ханс Кристиан Андерсен“

For a complete overview see: https://nha.bg/bg/stranica/regina-vanchova-dalkalucheva-docent

Пълна информация за автора: https://nha.bg/bg/stranica/regina-vanchova-dalkalucheva-docent

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

104

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


KRYPTOGRAPHIK / 1 / Върху керемидения покрив – разкъсано хвърчило...

KRYPTOGRAPHIK / 1 / On the roof tiles – a torn kite…

CGD, Giclee, 60 x 80 cм, сертифицирана хартия за дигитален печат Platinium Etching 285 gsm, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, Giclee, 60 x 80 cm, certified paper for digital printing Platinium Etching 285 gsm, 2020

105

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


KRYPTOGRAPHIK / 2 / Пролука от отворена врата – приплъзва есенното слънце...

KRYPTOGRAPHIK / 2 / Gap of an open door – the autumn sun slides in…

CGD, Giclee, 60 x 80 cм, сертифицирана хартия за дигитален печат Platinium Etching 285 gsm, 2020

CGD, Giclee, 60 x 80 cm, certified paper for digital printing Platinium Etching 285 gsm, 2020

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ В дигиталните си графики използвам „неръкотворните“ възможности на графичния софтуер за авторска трансформация на обективни визуални реалности, които пътувайки по света, улавям и архивирам със средствата на фотографията, като допълнително ги смесвам с рисунки и с експресивен скоропис. Чрез изцяло нов концептуален подход активирам художествената образност на графичните серии в уникалната пространственотемпорална структура на моите арт книги, съчетавайки я със собствени авторски текстове. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

ARTIST STATEMENT In my digital graphics, I use the “acheiropoietos” capabilities of graphic software for the artist’s transformation of objective visual realities, which, when travelling the world I has captured and archived with the means of photography, further mixing them with drawings and expressive cursive writing. Through an entirely new conceptual approach, I activate the artistic imagery of the graphic series in the unique spatial-temporal structure of my art books, combining it with my own author’s texts.

106

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


KRYPTOGRAPHIK / 3 / Оранжевото на есента – през окото на счупения прозорец...

KRYPTOGRAPHIK / 3 / Autumn’s orange - through the eye of the broken window…

CGD, Giclee, 60 x 80 cм, сертифицирана хартия за дигитален печат Platinium Etching 285 gsm, 2020

CGD, Giclee, 60 x 80 cm, certified paper for digital printing Platinium Etching 285 gsm, 2020

Серията графики “KryptoGraphik” е резултат от процес на дигитално криптиране / кодиране на реалната визуална информация в заснети от художничката обекти. Използваният визуален код на трансформация, деконструкция и надграждане отдалечава драстично художествената фикция от видимото в първообраза и я генерира като нова изцяло абстрактна реалност. Отвореният визуален наратив на графиките е паралелно провокиран от принадлежащ към всяка една от тях словесен наративен ключ, който допълнително разслоява, вместо да насочва конкретно смисловия им прочит. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

The “KryptoGraphik” series is a result of digital crypting/coding of real visual information within objects that have been photographed by the artist. The chosen visual code for transformation, deconstruction and upgrading distances drastically the artistic fiction from what is seen in the initial image and generates it as a new, entirely abstract reality. In parallel to that, the open visual narrative of the graphics is provoked by a verbal narrative key that belongs individually to each one of them – a key that additionally diverges instead of convering the interpretation of their meaning.

107

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СНЕЖИНА БИСЕРОВА

SNEZHINA BISEROVA

1962, България

1958, Bulgaria

Снежина Бисерова е художник, който живее и твори в София. Работи в областта на печатната графика и арт-книгата. Тя участва в представителни национални и международни изложби, има и множество индивидуални изяви. Носител е на национални и международни награди за изкуство. Нейни работи са притежание на обществени и частни колекции в страната и в чужбина. Тя е член на Съюза на българските художници от 1991. От 1991 до 2017 г. е преподавател по графика в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“, София. От 2007 г. е хоноруван преподавател по Графика в НХА, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“. Понастоящем е доцент по „Графика и технологии“ и „Графичен дизайн“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски”. Снежина Бисерова е автор и ръководител на международния проект „Графични трансформации /Цифрови и хибридни графични техники/“, който се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски”. Изследователската ѝ работа е свързана с развитието на силиграфията, на дълбокия печат и на дигиталната графика.

Snezhina Biserova is a Sofia based artist. She works in the field of printmaking and the artist’s book. She has participated in representative national and international exhibitions and has realized a great number of solo events. She is the recipient of national and international art awards. Her works are owned by public and private collections in Bulgaria and abroad. She has been a member of the Union of Bulgarian Artists since 1991. 1991 – 2017 – teacher of Graphics at the National school of Fine Arts “Iliya Petrov”, Sofia. Since 2007 /till present/ she has been a part-time lecturer in Graphics at the NAA, “Book, Illustration, Printed Graphics” programme. Now she is an Associate Professor in Graphics and Technologies as well as in Graphic Design at the Faculty of Educational Studies and the Arts, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Snezhina Biserova is the author and manager of the international project “Graphic Transformations / Digital and Hybrid Printmaking Techniques/” which was implemented with the financial support of the Scientific Research Fund of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her research work is related to the development of siligraphy, intaglio and digital printmaking.

ОБРАЗОВАНИЕ 2007 ОНС Доктор, Национална художествена академия, София 1988 Магистър по „Графика“, Национална художествена академия, София

EDUCATION 2007 PhD in Art Studies and Fine Arts, Graphics programme, National Academy of Art. 1988 Graduated from the National Academy of Art with a MA degree in Graphics

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Самостоятелна изложба URBAN WALLS, Галерия „Сан Стефано“, Сан Стефано Плаза, София 2017 Самостоятелна изложба NATURA SACRA, Галерия „Алма Матер“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 URBAN WALLS – San Stefano Art Gallery, San Stefano Plaza, Sofia 2017 NATURA SACRA – Alma Mater Art Gallery, Sofia University, Sofia AWARDS /SELECTION/ 2020 Award from FISAE Open Ex Libris Competition organized by The Bookplate Society on behalf of FISAE, Off-Centre Gallery, Bristol, UK 2018 the award in Graphics section in the second (final) round of the Alianz Bulgaria National competition for painting, sculpture and graphics 2014 / 2010 Certificate of excellence for ex libris and mini-print from the Guangzhou International Ex Libris and Mini-Prints Biennial, China

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Международен конкурс за екслибрис, организиран от „Обществото за екслибрис“ от името на FISAE, Галерия Off-Centre, Бристол, Великобритания – награда за екслибрис. 2018 Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика – награда в раздел Графика във втори (финален) кръг 2014 / 2010 Международно биенале за екслибрис и графика малък формат Гуанджоу, Китай – сертификат за отличен екслибрис и сертификат за отличен мини-принт

ARTIST STATEMENT To try to discover the countless subtle manifestations of eternity – matter and spirit, space and time, and among all this – the man with his drama – that’s the meaning and the direction of my chosen path as an artist; leaving aside the ephemerally attractive and commercial, to touch as closely as possible the essence of things with the means that I have. For me art is an endless journey to what is the most unknown – to oneself. No one knows what he would find on the way, just as nobody knows his own boundaries. But would it be sensible to choose a particular way if we knew in advance where it would lead us?

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Да се опитам да открия безбройните неуловими проявления на вечността – материя и дух, пространство и време и сред всичко това – човека с неговата драма – това е смисълът на моя път като художник; оставяйки встрани мимолетно атрактивното и комерсиалното, да се докосна колкото е възможно по-близо до същността на нещата със средствата, които имам. За мен изкуството е безкрайно пътешествие към найнепознатото – към себе си. Никой не знае какво ще открие по пътя, така, както никой не познава собствените си граници. Но дали би имало смисъл да поемаме по един път, ако предварително знаем къде води?

For a complete overview see: https://bisser.eu

Пълна информация за автора: https://bisser.eu

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

108

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДЕХУМАНИЗИРАНИ ПРОСТРАНСТВА I

DEHUMANIZED SPACES I

CGD, Giclee, 58 х 100см, сертифицирана хартия за дигитален печат Platinum Etching 285 gsm, 2020

CGD, Giclee, 58 х 100 cm, Platinum Etching 285 gsm Certified Digital Printing Paper, 2020 In the series “Dehumanized spaces” I strive to minimize the graphic narration in favor of an impact of the image which has been rendered limpid to the utmost. By a clearly stated individual pictorial registry I try to construct a world-metaphor of the loneliness, isolation and alienation of man. The digital software is the tool that helps me achieve this through blending the visual material in ways that are impossible to achieve by other tools. The working process triggers unlimited possibilities and, furthermore, it resonates with the temptation of the playing human being Homo Ludens to uncover abundant options and to make a choice, to provoke and reaffirm its artistic outlook.

В графичната серия „Дехуманизирани пространства“ се стремя да сведа графичния наратив до минимум в полза на изчистеното до възможния предел въздействие на образа като конструирам един свят-метафора на самотата, изолацията и отчуждението на човека. Дигиталният софтуер е инструментът, чрез който постигам това, блендирайки визуалния материал по начини, непостижими с други средства. Процесът на работа включва безкрайни възможности и не на последно място, изкушението на играещия човек Homo Ludens, да преумножава и осмисля варианти, да осъществява избор, да провокира и да препотвърждава артистичното си светоусещане. Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

109

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДЕХУМАНИЗИРАНИ ПРОСТРАНСТВА II

DEHUMANIZED SPACES II

CGD, Giclee, 58 х 100см, сертифицирана хартия за дигитален печат Platinum Etching 285 gsm, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, Giclee, 58 х 100 cm, Platinum Etching 285 gsm Certified Digital Printing Paper, 2020

110

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ДЕХУМАНИЗИРАНИ ПРОСТРАНСТВА III

DEHUMANIZED SPACES III

CGD, Giclee, 58 х 100см, сертифицирана хартия за дигитален печат Platinum Etching 285 gsm, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, Giclee, 58 х 100 cm, Platinum Etching 285 gsm Certified Digital Printing Paper, 2020

111

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


СОФИЯ ПОПЙОРДАНОВА

SOFIA POPYORDANOVA

1995, България

1995, Bulgaria

София Попйорданова живее и твори в София. Работи в сферата на графичния дизайн, илюстрацията и художественото оформление на книги. Експериментира по отношение на пространствената книжна форма и изразните възможности на илюстрацията. Изследва простотата и красотата в живота и интерпретира тези състояния чрез крайно минималистични подходи в своето изкуство.

Sofia Popyordanova lives and makes art in Sofia. She works in the field of graphic design, illustration and artistic design of books. She experimented with the spatial paper form and the expressive possibilities of illustration. She explores simplicity and beauty in life and interprets these states through extremely minimalist approaches in her art. EDUCATION 2020 MA in Illustration, National Academy of Art, Sofia 2018 BA in Book, Illustration and Printed Graphics, National Academy of Art, Sofia

ОБРАЗОВАНИЕ 2020 Магистър по „Илюстрация“, Национална художествена академия, София 2018 Бакалавър по „Книга, илюстрация, печатна графика“, Национална художествена академия, София

GROUP EXHIBITIONS 2019 “Construct/Deconstruct”, “San Stefano” art gallery, Sofia; Joint exhibition of one-of-a-kind books “KODEX (10)”, Goethe Institute in Bulgaria, Sofia; “Inà Kniha - Bienale Ilustrácií Bratislava BIB 2019”, Bulgarian cultural institute, Bratislava, Slovakia 2018 “Exhibition: unconventional book editions for children”, Generator art space, Sofia; Joint exhibition of one-of-a-kind books “PARAGRAPH”, Goethe Institute in Bulgaria, Sofia; 2017 Joint exhibition of one-of-a-kind books “STA-TE-MENT”, “Sofia” art gallery, Sofia

ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 “Construct / Deconstruct”, галерия „Сан Стефано“, София; Съвместна изложба на книги уникати “KODEX (10)”, Гьоте институт България, София; “Inà Kniha – Bienale Ilustrácií Bratislava – BIB 2019”, Български културен институт, Братислава, Словакия 2018 „Изложба: нестандартни книжни издания за деца“, пространство Generator, София; Съвместна изложба на книги уникати „ПАРАГРАФ“, Гьоте институт България, София 2017 Съвместна изложба на книги уникати: „ИЗ-РЕЧЕ-НИЕ“, галерия „София“, София

ARTIST STATEMENT Author’s position: In my life and works, I like to explore the beautiful everyday moments, the peculiar states of the spirit, to capture the slow rhythm of time; to feel the wind and oscillations around me and to reflect their delicate breeze within the book body. In the artist’s book “ Оceano Mare” I have been excited about the connection between the few different mentalities and the place that unites them, absorbing each of them in their deep rhythm – the ocean.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ В живота и творбите си обичам да изследвам красивите ежедневни мигове, особените състояния на духа, да улавям бавния ритъм на времето. Да усещам вятъра и трептенията около себе си и да отразявам техния деликатен полъх в рамките на книжното тяло. В арт книгата „Океан море“ ме вълнува връзката между няколкото различни душевности и мястото, което ги обединява, поглъщайки всеки един от тях в своя дълбок ритъм – океанът.

QUOTE ABOUT CURRENT PROJECT The artist’s book “Oceano Mare”, which is created in a limited edition, is a free artist’s interpretation of Alessandro Baricco’s literary work “Oceano Mare”. Once unfolded, the innovative spatial form of the book turns into an ocean-sea, devised by the interwoven souls of the eight main personages that intermingle and intertwine. The whole that their separate individualities constitute permeates the ocean-sea’s profound essesnce and spirit. The book’s body consists of a two-side cover and internal hidden folded sheets of torn transparent vellum paper. It unfolds accordeon-like and each consequtive folded sheet gradually raises the rough surface of the ocean-sea until the viewer is fully submerged into it. The artist’s book was realized as the semester project, within MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD.

ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ Арт книгата „Океан Море“, която е реализирана в ограничен авторски тираж, представлява свободна авторска интерпретация, базирана на едноименното литуратурно произведение на Алесандро Барико. При разгръщане иновативната пространствена форма на книгата се превръща в океан-море, образуван от душите на осемте основни персонажа, преливащи и преплитащи се един в друг. Съвкупността от тяхната индивидуалност формира неговото най-пълно същество и дух. Книжното тяло се състои от двулицева корица и вътрешни скрити разтвори от разкъсан прозрачен паус /vellum paper/, при чието разгъване „тип хармоника“, с всеки следващ разтвор постепенно се надига развълнуваната повърхност на океана-море, до пълното потапяне на зрителя в него. Арт книгата е реализирана като семестриален проект в рамките на магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на НХА, София, с ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева.

For a complete overview see: www.behance.net/spopiordanova

Пълна информация за автора: www.behance.net/spopiordanova

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

112

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ОКЕАН МОРЕ / ОCEANO MARE

ОКЕАН МОРЕ / ОCEANO MARE

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, хартия Fabriano White 200 gsm, паус, 21 х 21 см; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност в рамките на авторския тираж, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book in a limited author’s edition CGD, paper Fabriano White 200 gsm, vellum paper, 21 х 21 сm; hand bound, signed and numbered as a row within the edition, 2020

113

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ОКЕАН МОРЕ / ОCEANO MARE

ОКЕАН МОРЕ / ОCEANO MARE

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, хартия Fabriano White 200 gsm, паус, 21 х 21 см; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност в рамките на авторския тираж, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book in a limited author’s edition CGD, paper Fabriano White 200 gsm, vellum paper, 21 х 21 сm; hand bound, signed and numbered as a row within the edition, 2020

114

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ОКЕАН МОРЕ / ОCEANO MARE

ОКЕАН МОРЕ / ОCEANO MARE

Арт книга в лимитиран авторски тираж CGD, хартия Fabriano White 200 gsm, паус, 21 х 21 см; ръчно книговезвана, сигнирана и номерирана като поредност в рамките на авторския тираж, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Artist’s book in a limited author’s edition CGD, paper Fabriano White 200 gsm, vellum paper, 21 х 21 сm; hand bound, signed and numbered as a row within the edition, 2020

115

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ЦВЕТА ПЕТРОВА

TSVETA PETROVA

1988, България

1988, Bulgaria

Цвета Петрова живее и твори в София. Работи предимно в областта на печатната графика – както с класически графични техники, така и с компютърно-генерирани изображения. Демонстрира интерес в областта на хартиеното изкуство, арт-инсталацията и др. Участва в множество регионални, национални и международни изложби и е отличена с награди за работата си. Член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация“ от 2014 година. От 2019 година е асистент в катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Tsveta Petrova lives and makes art in Sofia. She works mainly in the sphere of printmaking, employing both classical graphic techniques and computer-generated images. She is also interested in paper art, design, etc. Tsveta petrova has taken part in numerous regional, national and international exhibitions and is the recipient of awards for her works. She has been a member of the Union of Bulgarian Artists, the Graphics and Illustration section, since 2014. Since 2019 she has been an Assistant professor in the “Visual Arts” department at Sofia University “St. Kliment Ochridski”. EDUCATION 2016 PhD at Visual Arts department of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2012 MA in Semiotics of Fine Art, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2011 BA in Fine Art, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

ОБРАЗОВАНИЕ 2017 ОНС Доктор, СУ „Св. Климент Охридски“ 2012 Магистър по „Семиотика на изобразителното изкуство“, СУ „Св. Климент Охридски“ 2011 Бакалавър по „Изобразително изкуство“, СУ „Св. Климент Охридски“

SELECTED SOLO AND GROUP EXHIBITIONS 2019 Solo exhibition “Letters to Oneself”, within the Paper Art Fest Sofia, Contemporary Art Hall, “San Stefano” art gallery, Sofia, Bulgaria; 8 International Triennial of Graphic Arts, Sofia, “Shipka” 6 art gallery, Sofia; “Graphic TransFormations II” exhibitions, Lublin, Poland 2018 International Ex Libris exhibition, Gliwice, Poland; Curated exhibition “Enter-Exit” exhibition, “Officers’ House” art gallery, Niš, Serbia; Exhibition of the awarded artists at Sofia Paper Art Fest, “One Monev” art gallery, Sofia 2017 Digital Ex Libris Salon, Torun, Poland Exhibition “Connected”, “Ramón Alva de la Canal” art gallery, Xalapa, Mexico

САМОСТОЯТЕЛНИ И ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2019 Самостоятелна изложба „Писма до себе си“ – част от Хартиен арт фест София, Салон за съвременно изкуство, галерия „Сан Стефано“, София, България; 8. Международно триенале на графиката София, „Шипка“ 6, София; Изложба „Графични ТрансФормации II“, Люблин, Полша 2018 Международна изложба за Екслибрис, Гливице, Полша; Кураторска изложба „Вход-Изход“, галерия Офицерски дом, Ниш, Сърбия; Изложба на наградените автори в София Хартиен Арт Фест, Галерия One Monev, София 2017 Салон за дигитален екслибрис, Торун, Полша; Изложба „Свързани“, галерия Ramón Alva de la Canal, Халапа, Мексико

SELECTED AWARDS 2020 Special award from “Spring Salon of Women Artists”, Hristo Tsokev Gallery, Gabrovo 2017, 2015 Award for Bulgarian artist from the International exhibition-competition for paper art of the Amateras Foundation 2015 Certificate of excellence from International Biennial of Graphics “IOSIF ISER”, Ploieşti, Romania

НАГРАДИ /СЕЛЕКЦИЯ/ 2020 Специална награда от „Пролетен салон на жените-художнички“ на галерия „Христо Цокев“, Габрово 2017, 2015 Награда за български автор в Международна изложба-конкурс за хартиено изкуство на фондация „Аматерас“ 2015 Почетна диплома от Международно биенале на графиката “IOSIF ISER”, Плоещ, Румъния

ARTIST STATEMENT There is an inseparable link between classical and digital image generation. In my graphics, I usually use textures and details of classic graphics that I process digitally. In other cases, I generate digital images that I transform into classic printed graphics. Thus, I explore and seek the boundary between classical and digital, between tradition and innovation, between the past and the present. The essential function of art is precisely to make connections.

АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ Съществува неразривна връзка между класическото и дигиталното генериране на изображения. В графиките си обикновено използвам текстури и детайли от класически графики, които преработвам по дигитален път. В други случаи генерирам дигитално изображения, които трансформирам в класически печатни графики. Така аз изследвам и търся границата между класическото и дигиталното, между традицията и иновацията, между миналото и настоящето. Съществената функция на изкуството е именно да прави връзки.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

116

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПАЗИТЕЛИ-I

GUARDIANS-I

CGD, 100 x 70 см, 2020

CGD, 100 x 70 cm, 2020 Digital technologies allow for multiplication and overlay of the same image. They also help build a multi-layered composition that cannot be realized in a classic way. Conceptually, this overlay leads to the idea of difference, uniqueness in seemingly similar forms.

Дигиталните технологии дават възможност за мултиплициране и наслагване на един и същи образ. Те също така спомагат за изграждането на многопластова композиция, която не може да бъде реализирана по класически път. В концептуален аспект това наслагване отвежда към идеята за различието, уникалността в привидно сходните форми.

Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

117

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПАЗИТЕЛИ-II

GUARDIANS-II

CGD, 100 x 70 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, 100 x 70 cm, 2020

118

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ПАЗИТЕЛИ-III

GUARDIANS-III

CGD, 100 x 70 см, 2020 Проект ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

CGD, 100 x 70 cm, 2020

119

Project GRAPHIC TRANSFORMATIONS


ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ / Българска и нидерландска графика и арт книга /

GRAPHIC TRANSFORMATIONS

/ Prints and Artist’s Books from Bulgaria and the Netherlands /

© 2020 Снежина Бисерова, съставител и автор на каталога © 2020 Явор Грънчаров, графичен дизайн © 2020 Христина Белева, преводач © 2020 Мария Каптейнс, встъпителен текст © 2020 Милена Блажиева, встъпителен текст © 2020 Регина Далкалъчева, редактор © 2020 Цвета Петрова, редактор © 2020 Snezhina Biserova, compiler and author of the catalogue © 2020 Yavor Gancharov, graphic design © 2020 Christina Beleva, translator © 2020 Maria Kapteijns, introductory text © 2020 Milena Blazhieva, introductory text © 2020 Regina Dalkalacheva, editor © 2020 Tsveta Petrova, editor Първо издание First Edition 60/90/8 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат St. Kliment Ohridski University Press, print www.unipress.bg