Taiteen perusopetus | Grundläggande konstundervisning - Syksy | Höst 2018

Page 1

TAITEEN PERUSOPETUS GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING MUSIIKKI | KUVATAIDE | TANSSI | KÄSITYÖ | TEATTERITAIDE | SIRKUS | MEDIATAIDE MUSIK | BILDKONST | DANS | SLÖJD | TEATERKONST | CIRKUS | MEDIAKONST


Taideharrastuksesta iloa ja elämyksiä! En hobby inom konst ger glädje och upplevelser!

Vaasassa voi harrastaa eri taiteenlajeja TaiKonilla ja Kuulaopistossa. Meillä moni lapsi ja nuori löytää mukavia kavereita yhdessä tekemisen kautta ja oppii samalla musisoimaan, tanssimaan, piirtämään, näyttelemään ja paljon paljon muuta. Kannustavassa ilmapiirissä ja viihtyisässä ympäristössä on turvallista kehittyä ja kasvaa. Tarjoamme taiteen perusopetusta seitsemässä eri taidelajissa. Voit tutustua niihin tarkemmin omilla kotisivuillamme. Tämän esitteen takasivulta löydät yhteystietomme. Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää. Taiteen perusopetus on tie taiteen maailmaan - tervetuloa mukaan!

2

I Vasa kan konst som hobby has på TaiKon och Kuula-institutet. Genom konsten hittar många barn och unga trevliga kompisar genom att göra saker tillsammans och samtidigt lära sig att musicera, dansa, måla, dramatisera och mycket annat. I en uppmuntrande och trivsam miljö är det tryggt att utvecklas och växa. Inom grundläggande konstundervisning erbjuder vi sju olika konstformer. Du kan bekanta dig närmare med dem via våra hemsidor. Du hittar våra kontaktuppgifter på denna broschyrs baksida. Ta gärna kontakt och fråga mera. Grundläggande konstundervisning är vägen till konstens värld – välkommen med!


MUSIIKKI MUSIK Minun musiikkini. Soiton iloa soolona ja yhdessä. Sointi, rytmi, svengi. Musiikkia ennen ja nyt. Min musik. Spelglädje solo och tillsammans. Klang, rytm och sväng. Musik förr och nu.

3


KUVATAIDE BILDKONST Ilmaisua kuvan ja muodon avulla eri tekniikoita käyttäen. Maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa. Kolmiulotteisuutta, mediaa ja valokuvausta. Uttryck genom bild och form med användning av olika tekniker. Målning, teckning, grafik. Tredimensionellt, media och fotografering.


TANSSI DANS Minun tanssini – minun kehoni. Balettia ja nykytanssia. Ilmaisua, improvisaatiota, akrobatiaa, hiphopia, jazztanssia. Tanssi on yhteinen kielemme. Min dans – min kropp. Balett och nutidsdans. Uttryck, improvisation, akrobatik, hiphop, jazzdans. Dansen är vårt gemensamma språk.

5


KÄSITYÖ SLÖJD Ideoista käyttö- ja taide-esineiksi.Tekstiili- ja puutyötä, keramiikkaa. Kokeilua, muotoilua, materiaalien tuntemusta. Från idé till bruks- och konstföremål. Textil- och träarbete, keramik. Experimenterande, formgivning, materialkännedom.

MEDIATAIDE MEDIAKONST Kerrontaa kuvan, äänen ja musiikin avulla. Animaatioita, lyhytelokuvia, graafista suunnittelua. Ohjelmointia ja 3D-maailmaan tutustumista. Berättande genom bild, ljud och musik. Animationer, kortfilmer, grafisk design. Programmering och introduktion till 3D-världen.

6


TEATTERITAIDE TEATERKONST Ilmaisun perustaitojen harjoittelua tehden ja kokeillen. Näyttelemistä ja ohjaamista. Tekstistä tarinaksi, juonesta näytelmäksi. Övning av det egna uttrycket genom att agera och prova. Skådespeleri och regi. Från text till berättelse, från handling till pjäs.

SIRKUSTAIDE CIRKUSKONST Tasapainoilua omia rajoja haastaen. Akrobatiaa, jonglöörausta, klovneriaa. Sirkus – illuusioiden näyttämö. Balans med utmaning av de egna gränserna. Akrobatik, jonglering, clowneri. Cirkus – scen för illusioner.

7


nykytanssi, kuvataide, teatteritaide, käsityö, sirkus, mediataide nutidsdans, bildkonst, teaterkonst, slöjd, cirkus, mediakonst Itäinen Kasarmintori | Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vaasa | Vasa 0400 256 961 | 040 179 9681 vaasa.fi/taiteenperusopetus | vaasa.fi/sv/grundlaggande-konstundervisning

musiikkileikkikoulu, soitinopinnot, laulu, lastentanssi, baletti musiklekskola, instrumentstudier, sång, barndans, balett Laivakatu | Skeppsgatan 16, 65100 Vaasa | Vasa 0400 430 131 vaasa.fi/kuula-opisto | vaasa.fi/sv/kuula-institutet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.