Page 1

พิธีผูกพัทธสีมา - ฝงลูกนิมิต วัดปาธาราภิรมย (วัดปาริมปง)

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗


วั ดป่ า ธาราภิ ร มย์

จากสองขุนน�ำ้ ต้นธารทีห่ ่างไกล ก่อ เกิดแม่น้ำ� สองสายที่ไหลเย็น ลัดเลาะ ผ่าน ขุนเขาโขดขอน เป็นโตรกธารหุบห้วยใน ป่าใหญ่ เรื่อยไหลผ่านทุ่งนาเรือกสวน ผ่านหมู่บ้าน ผ่านชีวิตผู้คน จนสองแม่ไหล มาบรรจบสบกัน ณ จุดหนึ่ง จึงก่อเกิดเป็น ผืนดินรูปใบโพธิ อันเป็นพื้นที่ท่ีราวจะถูก ก�ำหนดไว้แล้วว่า ณ จุดนี้คือสถานที่ที่จะ ให้ความสุข สงบ กับทุกชีวติ ที่มาเยือน 4 พิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต วัดป่าธาราภิรมย์


พระโยธิน ชยานฺนฺโท ฟืน้ ฟูวดั โดยเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้าง เจดีย์กึ่งอุโบสถขึ้นทับซากเจดีย์ เดิม เรียกว่า ‘พระธาตุธรรมจักร พรรดิเจดีย’์ เพือ่ ใช้ในการบรรพชา อุ ป สมบทกุ ล บุ ต ร และเพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ในวันคล้ายวันฉลอง สิรริ าชสมบัติ ในวันที่ ๙ มิถนุ ายน ซึง่ ได้จดั การวางศิลาฤกษ์วนั ที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๔๙ และสร้าง เสร็จสมบูรณ์เมือ่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ พระธาตุธรรมจักรพรรดิ เจดีย์ เป็นเจดียก์ งึ่ อุโบสถทีง่ ดงาม โดดเด่นในสายตา ท่ามกลางหมู่ แมกไม้ขนาดใหญ่ เป็นพระเจดีย์ สีเ่ หลีย่ มทรงเชียงแสน ขนาดกว้าง ๑๒x๑๒ เมตร สูง ๑๘ เมตร ภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธ รูปหินหยกปางนาคปรก และ พระพุทธรูปโลหะทรงจักรพรรดิ สีเงินยวงแวววาว 6 พิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต วัดป่าธาราภิรมย์


ภาพฝาผนั ง ภายใน พระเจดี ย ์ ทั้ ง สี่ ทิ ศ เป็ น ภาพหินแกะสลัก โดย ด้านทิศเหนือเป็นรูปยักษ์ ด้านทิศใต้เป็นรูปเทวดา พรหม ทิศตะวันออกเป็น รู ป พระมหากษั ต ริ ย ์ พระราชวงศ์ ทิศตะวันตก เป็นรูปพระอรหันตสาวก แสดงความเคารพ สักการะสรรเสริญ บูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พื้นพระเจดีย์เป็นรูปดาวแปดทิศ เป็น สัญลักษณ์ของการเผยแผ่กระจายธรรมจาก พระเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมของพลัง บารมีแผ่ไปทัว่ ทุกทิศก�ำแพงแก้วรอบพระเจดีย์ ด้านในเป็นรูปดอกบัวตูม บัวบาน แสดงถึงการ บูชาสักการะพระรัตนตรัยและพระบรมธาตุ ด้านนอกเป็นรูปนางอัปสร นางฟ้าทีด่ แู ลรักษา พระเจดีย์ และรูปช้างเดินรอบพระเจดีย์ เป็นการ แสดงถึงพลัง ผู้มกี ำ� ลังทีด่ ูแลปกป้องพระเจดีย์

พิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต วัดป่าธาราภิรมย์ 7


แต่ก่อนทีจ่ ะมาสร้างเป็น วัดป่าธาราภิรมย์น้ัน ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มชี าวบ้านมาแผ้ว ถางที่ดินเพื่อท�ำการเกษตร จึง ได้พบซากวัดเก่า และได้แจ้งให้ เจ้าหน้าทีบ่ ้านเมืองทราบ ท�ำให้ เริม่ มีการส�ำรวจตรวจสอบ พบซาก อิฐโบราณ หลังคาโบสถ์ รวมทัง้ ขุดค้นพบพระเก่า เครื่องใช้ของ เก่าต่างๆ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น วัดเก่าแก่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมา ก่อน นับแต่สมัยพระเจ้ามังราย เมื่อราว ๗๐๐ กว่าปี จากค� ำ บอกเล่ า ของ ชาวบ้านผู้สูงอายุหลายๆ คนว่า ในสมัยหนุ่มๆ เคยมาล่าสัตว์ และหนีเข้ามาในบริเวณวัด แต่ พอติดตามมาถึงก็ไม่กล้าเข้าไป เนือ่ งจากความกลัวทีร่ สู้ กึ รับรูไ้ ด้ ว่ามีพลังงานบางสิ่งบางอย่าง คอยปกป้องดูแลอยู่ นอกจากนัน้ ยังเคยมีผ้พู บเห็นดวงแก้วขนาด ใหญ่ลอยขึ้นเหนือบริเวณวัด เวลากลางคืน ในวันส�ำคัญทาง 8 พิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต วัดป่าธาราภิรมย์

พุทธศาสนาเป็นประจ�ำ โดยมีผู้พบเห็น หลายคนในหลายวันเวลาที่ต่างกัน ซึ่ง เชือ่ ว่าเป็นพลังงานของพระบรมสารีรกิ ธาตุ มีเจดียธ์ าตุตงั้ อยูจ่ งึ ท�ำให้บริเวณวัดไม่มี ใครกล้าเข้าไปตัดต้นไม้และล่าสัตว์ เพราะกลัวบาป


ส�ำหรับความเชือ่ เรือ่ งดวงธาตุ คนทางล้านนาล้วนมีความเชือ่ มาแต่ โบราณจนกระทัง่ ปัจจุบนั ซึง่ หลายๆ คนในหลายๆ พืน้ ทีอ่ าจได้ประสบกับ ตนเองมาแล้ว โดยเฉพาะในเขตอ�ำเภอ เชียงดาว ดินแดนแห่งเทพเทวา ที่ ชาวบ้านมักจะมีโอกาสได้พบเห็นใน หลายจุดและหลายโอกาส บางครั้ง

จะเห็นพร้อมกันหลายๆ คนเลยทีเดียว ซึ่งดวงธาตุจะมีลักษณะเป็นลูกไฟ ทรงกลม มีทงั้ สีขาว เหลือง ส้ม เขียว ฟ้า หรือมีหลายสีรวมกัน จะลอยเด่น จากดอยลูกหนึง่ ไปยังดอยอีกลูกหนึง่ ลอยอยู่บนท้องฟ้าบางครั้งเป็นเวลา นานหลายนาที พิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต วัดป่าธาราภิรมย์ 9


หลวงปูดู วัดสะแก อยุธยา

หลวงปูทวด เหยียบนํ้าทะเลจืด

บทสวดมหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

*สวดตามกําลังของแตละวัน อาทิตย ๖, จันทร ๑๕, อังคาร ๘, พุธ ๑๗, พฤหัส ๑๙, ศุกร ๒๑, เสาร ๑๐*

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ พิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต วัดป่าธาราภิรมย์ 11


หลวงปูทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด วัดปาธาราภิรมย (วัดปาริมปง)

ตัวอย่างสูจิบัตรพิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต วัดป่าธาราภิรมย์ (วัดป่าริมปิง)  

ขนาด A5 จำนวน 12 หน้ารวมปก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ออกแบบโดยแผนกกราฟิก บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you