Page 1

(ส�ำหรับบรรพชิต-คฤหัสถ์)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร(หลักสูตร 2 ปี) 1. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.) 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) 3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ร.ม.) 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ศศ.ม.) อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา : เหมาจ่ายต่อภาคเรียน บรรพชิต โดยประมาณ 12,500 บาท คฤหัสถ์ โดยประมาณ 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาโท

ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ป.ธ.9, บ.ศ.9, ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

หลักฐานการสมัครปริญญาโท

1. ส�ำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2. ส�ำเนาหนังสือสุทธิ/บัตรประจ�ำตัวประชาชน 3. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป จ�ำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

สถานที่จ�ำหน่ายใบสมัคร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต�ำบลพระสิงห์ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานวิทยาเขตล้านนา ชั้น 1 อาคาร MBU 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. (เปิดท�ำการทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดได้ที่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ส�ำนักงานวิทยาเขตล้านนา (MBU 1) โทรศัพท์ 0-5327-0975 - 6 ต่อ 11 โทรสาร 0-5381-4752 www.lanna.mbu.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (MBA 1) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 103 ถนนพระปกเกล้า ต�ำบลพระสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-0975 - 6 ต่อ 11 โทรสาร 0-5381-4752 www.lanna.mbu.ac.th

ระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ เทวมานุเส “ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์”

รายละเอียดการรับสมัครผู้ศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY : LANNA CAMPUS

รับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ เทวมานุเส “ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์”

www.lanna.mbu.ac.th


รายละเอียดการรับสมัครผู้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติบ่าย(ส�ำหรับบรรพชิต)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY : LANNA CAMPUS

ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวิทยาลัย ขึน้ พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เสด็จ พระราชด�ำเนินเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2436 สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรง พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ประกาศใช้ใน พระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2540 ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคล ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตล�ำดับที่ 4 ของ มหาวิทยาลัย ได้อนุญาตให้จดั ตัง้ เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ขึน้ กับ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญา เหมือน มหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

ปรัชญา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา Academic Excellence based on Buddhism

ปณิธาน

มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิต ให้มคี วามเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา พัฒนากระบวนการด�ำรงชีวติ ในสังคมด้วยศีลธรรม ชีน้ ำ� และแก้ปญ ั หาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้และ ความประพฤติ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมทีม่ ภี มู คิ มุ้ กัน เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมปิ ญ ั ญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน สร้างระบบ บริการองค์การให้เป็นองค์การที่มีมาตรฐานสากล

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 13.00-18.30 น.) สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ�ำนวน 4 สาขาวิชา 1. คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง หลักสูตร 4 ปี 3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี 4. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี ค่าบ�ำรุงการศึกษา : เหมาจ่ายต่อภาคเรียน 1,900 บาท

ภาคปกติบ่าย(ส�ำหรับคฤหัสถ์) รับจ�ำกัด

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 13.00-18.30 น.) สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ�ำนวน 3 สาขาวิชา 1. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง หลักสูตร 4 ปี 2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี 3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี ค่าบ�ำรุงการศึกษา : เหมาจ่ายต่อภาคเรียน 3,800 บาท *ภาคปกติบ่าย(คฤหัสถ์) มีเรียน รด.

ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์(ส�ำหรับคฤหัสถ์)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 08.00-18.00 น.) สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ�ำนวน 1 สาขาวิชา 1. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง หลักสูตร 4 ปี ค่าบ�ำรุงการศึกษา : เหมาจ่ายต่อภาคเรียน 5,800 บาท

หลักฐานการสมัครปริญญาตรี

1. ส�ำเนาใบแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย, ป.ธ.5 หรือเทียบเท่า 2. ส�ำเนาหนังสือสุทธิ/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 3. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป 5. ส�ำเนาคุณวุฒินักธรรมเอก(ถ้ามี) จ�ำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY LANNA CAMPUS

แผ่นพับรับสมัครนักศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Prerelease)  

ตัวอย่างแผ่นพับรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขนาด 379 X 210 mm พิมพ์สี่สีสองด้าน ออกแบบโดยแผนกกราฟิก บริษัท...

แผ่นพับรับสมัครนักศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Prerelease)  

ตัวอย่างแผ่นพับรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขนาด 379 X 210 mm พิมพ์สี่สีสองด้าน ออกแบบโดยแผนกกราฟิก บริษัท...

Advertisement