Page 1

Vol.13 Issue 27 2013 ISSN : 2286-9360

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปที่ 13 ฉบับที่ 27 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556

รางวัลแหงเกียรติยศ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2555


สารบัญในเลมอาน

Contents :

11

3 4 6 9 10 11 12 13 17 18

พิธีแสดงความยินดีฯ สารจากผูอํานวยการ ถวายเทียนพรรษา การแขงขันกอลฟการกุศล แสดงความยินดี เกษียณรําลึก มุทิตาจิตนุสรณ กิจกรรมบูรณาการ แนะนําคณะครูและบุคลากร

บรรณาธิการแถลง วารสารฟาขาวพราวเสนห รวมเรื่องเดนสรางสรรควัฒโนทัยฯ นําวงโยธวาทิตไปแขงขัน ยอนอดีตถึงเข็มกลัดพระราชทาน พัฒนาสาระและความรู กองบรรณาธิการขอสัญญา

16

8 20 35 36 37 38 40 41 42

รอบรั้ว ฟา-ขาว ดาวจรัส วัฒโนทัยฯ ดาวประกาย ดาวกะพริบ สภานักเรียน เข็มกลัดทองคํา “ป.ป.ร” รัตนพฤกษ การประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 17

43

44 จากใจประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 45 จากใจนายกสมาคมผูปกครองและครู 47 จากใจนายกสมาคมศิษยเกา วัฒโนทัยพายัพ 48 คืนสูเหยา สระเกลาดําหัว 49 พิธีประกาศเจตนารมณ กรรมการบริหาร 50 พี่บอกนอง

W A T T A N O T H A I P A Y A P ปนี้เกรูปแบบทันสมัย รางวัลใหญไดโรงเรียนพระราชทาน เลื่องลือลั่นสองเหรียญทองตองกลาวขาน เปนตํานานกอนเกาทานเลามา เพื่อเชิดชูไวในวงการศึกษา จะสรรหาสิ่งดีดีมีใหคุณ “จากใจกองบรรณาธิการ”

52 51 เรื่องเลาจากรุนพี่ 53 ภาษาไทยหลายสําเนียง 54 สอนคณิตศาสตรใหลูกๆ จากชีวิตรอบตัว 55 เกร็ดความรูภาษาอังกฤษ (English Tip) 56 AFS is Experience 57 Once Touching GERMANY! 58 โรงเรียน European (European School)

S C H O O L

• ประธานกรรมการที่ปรึกษา : นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง • คณะที่ปรึกษา : นายอนันต สุวรรณคะโต, นางสุพิน อินทรรักษ,

นายเศรษฐวิทย สมสัตย, นายประวิทย ปวีณเกียรติคุณ, หัวหนากลุมสาระฯ, หัวหนางาน, หัวหนาระดับ • กองบรรณาธิการ : นางนันทิชา ศรีวงศ, นางกิ่งกาญจน ไชยแกวเมร, นายพิพัฒน กัลปเพ็ญ, นายกิตติ จรรยาวัฒน, นางปทมา เอี่ยมสุวรรณ, นายนิ มิ ต รั ก เจริ ญ , นางสุ พั ต รา ลี้ วิ เ ศษ, นายอนั น ต มนตรี , นายภคนันท วรรณวัต, นางรุงกาญจน เกลอดู, นางศรีภรณ ณะวงศษา, นายธนากร สีธิใจ, นางไพลิน วานิชจรัสกิจ, นางสาววีณประภา เชิงเชาว, นางสาวสุพรพรรณ หวังพรไพบูลย, นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ

วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

ใหแพรหลาย และสรางสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน

ติดตอ : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม

22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทรศัพท 0 5327 7151 โทรสาร 0 5327 7452 Facebook : wattanothaichiangmai Website : www.wattano.ac.th


วารสารฟ้า-ขาว

3

นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้ารับพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ�าปีการศึกษา 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร


วารสารฟ้า-ขาว

4

พิธีแสดงความยินดี สถานศึกษา

รางวัลพระราชทาน

ประจําปการศึกษา 2555 วันที่ 10 กันยายน 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเชิญรางวัล สถานศึกษารางวัล พระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ�าปี การศึกษา 2555 โดยได้รบั เกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอ่าน พระราโชวาท และกล่าวแสดงความยินดี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวขอบคุณแขกผูม้ าร่วมงาน ซึง่ มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีจ�านวนมาก อาทิ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม. 34 เครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ศิษย์เก่าฯ สมาคมผูป้ กครองและครู ชมรมครูเก่า ส�านักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ทกุ เขต ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 34 วันนีเ้ ป็นวันแห่ง ความภาคภูมิใจ วันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ ในงานได้จัดให้มีการแสดงต้อนรับอย่าง สมเกียรติและสวยงาม การที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้รับ การประเมินและคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน นั้น ถือเป็นการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างดีเยี่ยมที่ จัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคณ ุ ภาพ อีกทัง้ เป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณความดี เป็นที่ยอมรับถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืนของครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง นักเรียน ผูป้ กครอง และ ชุมชน นอกจากนั้น กิจกรรมของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทุกกิจกรรมล้วนสร้างสรรค์เพือ่ นักเรียนเป็นส�าคัญ จึงเป็นที่ รู้จักและยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ


วารสารฟ้า-ขาว

5


สารจากผูอํานวยการ

วารสารฟ้า-ขาว

6

สารจากผู้อ�านวยการบทนี้เป็นบทสุดท้ายที่ได้เขียนลง 5 ปี 7 เดือน เป็นเวลาที่ สร้างความภาคภูมใิ จในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มสี ว่ นในการด�าเนินงานของทุกๆ ฝาย ทุก ๆ งาน ทั้งด้านวิชาการ บริหาร กิจการ อ�านวยการ ชุมชนสัมพันธ์ ด้านสมาคม ศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชมรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นมรรคเป็นผล งานทั้งหมดส่งผลไปสู่นักเรียนของวัฒโนฯ อย่างแท้จริง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี–ดีเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างน่าพึงพอใจ ด้านอาคารสถานที่ งานที่ให้บริการต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น และแขกทีม่ าเยีย่ มชมศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ด้านบุคลากร ครู มีความเพียงพอไม่ขาด เนื่องจากได้รับย้ายครูคืนถิ่นจ�านวนมาก ดังนั้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา 1 ภาคเรียน จึงเป็นปีที่ครู บุคลากรท�างานกันอย่างเป็นสุข ประสบผลส�าเร็จ ท�าให้ได้รับรางวัล ต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตั้งแต่รางวัล อันทรงเกียรติ เป็นรางวัลแห่งความปลื้มปติแก่ทุก ๆ ฝาย ได้แก่ รางวัลโรงเรียน พระราชทาน รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทอง การแข่งขันวงโยธวาทิตโลก WMC (World Music Contest) ที่เมือง KERKRADE ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี รางวัลชมรมคุ้มครอง ผู้บริโภคดีเด่น รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร นักเรียนได้ไปต่างประเทศ โดยทุนต่าง ๆ นับสิบคน และเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภูมิภาค เป็นร้อย ๆ คน ในทุกกลุ่มสาระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เพชรยอดมงกุฎ ความส�าเร็จของครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ได้รางวัลจากผลงานนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การสร้างอาคารพยาบาลถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ส�าเร็จลง ตอนนี้ก�าลังท�าหนังสือกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปดอาคารในช่วงเดือนมกราคม 2557 เป็นความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม และขอบคุณทุกคนทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการท�างาน อย่างเต็มก�าลังเต็มใจ จนงานทุกงานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบพระคุณอย่างยิง่ แม้จะเกษียณไปแล้ว จะยังเป็นก�าลังใจให้คณะผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร นักเรียนวัฒโนทัยทุกคน มีความเจริญก้าวหน้า วัฒนาสถาพรตลอดไป

รางวัลแหงความปลื้มปติแกทุก ๆ ฝาย ไดแก รางวัลโรงเรียน พระราชทาน รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทอง การแขงขัน วงโยธวาทิตโลก WMC (World Music Contest) ที่เมือง KERKRADE ประเทศเนเธอรแลนด

(นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง) ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


อาองคพระมารดา ตรึงติดสนิทใน

สิริมาตุภูมิไทย อุระนานนิกรชน

มงคลเฉลิมพรรษ สิบสองทิวาดล

อภิวัฒนสุรียผล ศุภสิงหมาสตรง

ชาวไทยประณตนอม เทิดไทสถิตยคง

ศิรคอม ณ บาทบงสุ ปติปลื้มนิรันดร

เมตตาประจักษบุญ ทรงโปรดประชากร

ธ การุณสถาพร รติชื่นมโนรมย

เสริมศิลปชีพ เปรื่องปราชญนิยมชม

สุประทีปสะสวยสม มนชื่นทั่วแผนดิน

กอปรกิจพิจิตรา ไพรฟา ณ ธรณิน

วิริยานิจสิน ทวีสินสถาพร

เคียงคูพระบารมี โชติชวงพิพัฒนพร

รพิศรีสโมสร พระเจริญพิสุทธิ์งาม

อาราธพระไตรรัตน อวยชัยพระแมนาม

ทีฆวัฒมิ่งสยาม สิริกิติ์สราญเทอญ

นันทิชา ศรีวงศ ประพันธ

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

วารสารฟ้า-ขาว

ทรงพระเจริญ

7


8 วารสารฟ้า-ขาว

12 สิงหา มหาราชินี

นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย ฝายบริหาร คณะครู-นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกอบ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ มณฑลพิธีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

นางมนทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวาย เครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี และเป็นประธานมอบประกาศ เกียรติคณ ุ แม่ตวั อย่าง เนือ่ งในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2556 และมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ


วารสารฟ้า-ขาว

9

ถวาย เทียน พรรษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นายอนันต์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา น�าเทียน สุวรรณคะโต รองผู้อ�านวยการโรงเรียน วั ฒ โนทั ย พายั พ รั ก ษาราชการแทน ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็น ประธานเปดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�าปี 2556 และรับฟังการกล่าวรายงาน โดยประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัย พายั พ กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ด� า เนิ น การโดย คณะนักเรียน คณะสีต่างๆ จัดขบวนแห่ตาม ประเพณีล้านนาไทยบูรณาการสู่ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งคณะครู

จ�าน�าพรรษา ถวายตามวัดต่าง ๆ ในบริเวณ ใกล้เคียง ดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีเกิด สีแดง ถวาย เทียนพรรษา ณ วัดพันแหวน สีเหลือง ถวาย เทียนพรรษา ณ วัดพวกแต้ม สีชมพู ถวาย เทียนพรรษา ณ วัดพระเจ้าเม็งราย สีเขียว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สีแสด ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมธัง สีม่วง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหมื่นเงินกอง


วารสารฟ้า-ขาว

10

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล WATTANOTHAI GOLF ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟศูนย์กฬี าลานนา เชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ารายได้สมทบ ทุนสร้างอาคารพยาบาล 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ และสนับสนุนวงโยธวาทิตเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมปโลก ณ ประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยรับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปดการแข่งขัน และนาวาอากาศเอก (พิเศษ) พินิจ สุรภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานคณะกรรมการด�าเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีแขกผู้มีเกียรติ และนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน และบริจาคเงินเป็นจ�านวนมาก ใน ภาคค�่ามีการจัดเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มอบรางวัลให้กบั ผูช้ นะการแข่งขันประเภทต่างๆ จากนัน้ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้สนับสนุนและนักกอล์ฟ ผู้มีใจเป็น กุศลทุกท่าน การแข่งขันกอล์ฟการกุศล WATTANOTHAI GOLF ประสบ ความส�าเร็จด้วยดี สร้างความสุขใจ ให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน

การแขงขัน กอลฟ การกุศล


โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมวัฒโนทัย 84 ปี โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน ให้มีคุณสมบัติดุจสัญลักษณ์ของพิธีไหว้ครู คือ ความอดทน เหมือนหญ้าแพรก ความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือ และความเฉียบแหลมของสติปญ ั ญาเหมือนดอกเข็ม นอกจากนี้ ภายในงานมี พิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ มี ผลการเรียนดี เพือ่ เป็นขวัญก�าลังใจและเป็นแบบอย่างทีด่ ขี อง รุ่นน้องต่อไป

พิธี ไหว้ครู

แสดง ความ ยินดี ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ผู้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เปนครูชํานาญการพิเศษ

นางอาริยาภรณ จ�าลอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

นายชาตรี มีชัย ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจิราภรณ ศุภิสิงห ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

11 วารสารฟ้า-ขาว

อนึ่งขาคํานบนอม ตอพระครูผูการุณ โอบเอื้อและเจือจุน อนุศาสนทุกสิ่งสรรพ


วารสารฟ้า-ขาว

12

เกษียณ รําลึก 20 กันยายน 2556 งาน “เกษียณร�าลึก” แด่ผอู้ �านวยการศรีพรรณ เวียนทอง, คุณครูรัตนา เพ็ชรคล้าย, คุณครูมาลี

ณ น่าน โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกล่าวแสดงความรู้สึก การมอบดอกไม้ และพวงมาลัย การกราบ ลาคุณครูเกษียณ และการแสดงความเคารพ รวมทั้งการอวยพรวันเกิด (มอบเค้ก แด่คุณครูรัตนา, ครูมาลี ครบรอบ 60 ป ในวันที่ 20 กันยายน 2556) การ Boom การกล่าวแสดงทัศนะของคุณครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.6 และ คณะกรรมการนักเรียน

30 กันยายน 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดงานมุทติ าจิต “กษิณาลัย

ร้อยดวงใจวัฒโนทัย สานสายใยผูกพัน” ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี เป็นการแสดงมุทติ าจิตแด่ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการเชีย่ วชาญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางรัตนา เพ็ชรคล้าย ครูชา� นาญการพิเศษ กลุม่ สาระ สังคมศึกษาฯ นางมาลี ณ น่าน ครูช�านาญการพิเศษ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และขอบคุณทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ เป็นปูชนียบุคคล อันทรงคุณค่ายิ่งต่อวงการศึกษา ภายในงานมีพิธีกราบลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผูอ้ า� นวยการ เชิญเทียนแห่งชีวิตน�าคณะครูเกษียณอายุขึ้นบนเวที การแสดงชุด “ปติยินดี จุม้ สะหลี ศรีวฒ ั โนทัย” “ร้อยดวงใจมอบให้แทนคุณ” “ขอใจเธอ แลกเบอร์โทร” “รักและอาลัย จากใจโยธวาทิต” และมอบของที่ระลึกจาก ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 – A1


ผอ.ศรีพรรณ เวียนทอง ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ

วันเดือนปเกิด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2496 ที่อยู 47 หมู่ที่ 5 บ้านต้นปน ต.แม่เหียะ โทรศัพท์ E-mail

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 081 – 8856134 sripan_wp@hotmail.com, sripan.wp@gmail.com

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)

ประวัติการศึกษา • • • • •

ปริญญาโท ก.ศ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.นเรศวร ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จ.เชียงใหม่ ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านต้นปน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1. 2. 3. 4. 5.

อาจารย์ใหญ่ ผู้อ�านวยการ 2535–2540 โรงเรียนอมกอยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 2540–2545 ผู้อ�านวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 2546–2548 ผู้อ�านวยการโรงเรียนหอพระ 2548–2552 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2552–2556

ประวัติการทํางาน

“รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจําป 2556

รางวัลทีม่ อบแก่บคุ คลทีม่ ผี ลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.30 น. นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศ “รางวัล ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจ�าปี 2556 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วารสารฟ้า-ขาว

มุทิตาจิตนุสรณ

13


วารสารฟ้า-ขาว

14

ครูรัตนา เพ็ชรคล้าย ครูชํานาญการพิเศษ

วันเดือนปเกิด ที่อยู โทรศัพท์ E-mail คูสมรส บุตร-ธิดา ประวัติการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2496 49/1 ถนนวัวลาย ซอย 4 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-271868, 086-7306482 rpetklai@gmail.com นายสิทธิศักดิ์ เพ็ชรคล้าย อาชีพ พนักงานธนาคาร ต�าแหน่ง ผู้จัดการธนาคาร ปัจจุบัน เกษียณอายุ จ�านวน 2 คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2512 • ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2516 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519 เริ่มรับราชการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2521 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จนถึงปัจจุบัน ประวัติการทํางาน ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อายุราชการ 35 ปี

ข้อคิดที่ฝากไว้

พวกเราชาว ฟ้าขาว ภูมใิ จทีไ่ ด้เข้ามาอยูใ่ ต้รม่ พระบารมีของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระผู้ทรงพระราชทานนามโรงเรียน การสืบสานปณิธานของพระองคท่าน คือ การมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�างาน เพื่อพัฒนา โรงเรียนของเราให้วัฒนาสถาพรสืบไป


วารสารฟ้า-ขาว

15

ครูมาลี ณ นาน

ประวัติการทํางาน

• บรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรก 16 พฤษภาคม 2522 ต�าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • 1 ตุลาคม 2527 ต�าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2496 จ.เชียงใหม่ 158 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • 18 ธันวาคม 2538 ต�าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053 – 355446, 089-1913349 • 2 เมษายน 2542 ต�าแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง malee_lee123@hotmail.com จ.เชียงใหม่ นายอุดม ณ น่าน ต�าแหน่ง ครูปฏิบัติการช�านาญการพิเศษ • 24 ธันวาคม 2547 ต�าแหน่ง ครูวทิ ยฐานะ คศ. 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีบุตรบุญธรรม 1 คน นายสุทัศน์ ณ น่าน • ปัจจุบนั ด�ารงต�าแหน่ง ครูชา� นาญการพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ครูชํานาญการพิเศษ

วันเดือนปเกิด ที่อยู โทรศัพท์ E-mail คูสมรส บุตร ประวัติการศึกษา

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนล�าปางกัลยาณี จังหวัดล�าปาง • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

อายุราชการ

34 ปี 4 เดือน ได้เวลาราชการทวีคูณ 2 เดือน 8 วัน นับเป็นอายุราชการ 35 ปี

ข้อคิดที่ฝากไว้ มองโลกในแง่ดี ตั้งใจดี คิดดี ท�าดี ย่อมน�าสุขมาให้


วารสารฟ้า-ขาว

16

If one advances confidently In the direction of your dream, And endeavors to live a life which imagined You will meet with a success unexpected in common hours


คายบูรณาการกางโตงบานเฮา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2556 ณ บานปาไผ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

คายบูรณาการ “การเรียนรู บูรณาการจากภูมิปญญาไทย สู  ส ากล” ของระดั บ ชั้ น มัธยมศึกษาปที่ 6 วันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ อุทยาน หลวงราชพฤกษ และหอประชุม วัฒโนทัยพายัพ 84 ป

17 วารสารฟ้า-ขาว

¡Ô¨¡ÃÃÁºÙóҡÒÃ


วารสารฟ้า-ขาว

18

แนะนํา คณะครู และบุ ค ลากร นายประวิทย ปวีณเกียรติคุณ

รองผู้อ�านวยการ วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา • • • • •

ประวัติการทํางาน • • • • •

พ.ศ. 2544-2546 พ.ศ. 2547-2550 พ.ศ. 2551-2552 พ.ศ. 2553-2554 พ.ศ. 2555-2556

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท

โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝายวิชาการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองผู้อ�านวยการฝายวิชาการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

นางศรีภรณ ณะวงศษา ครูวิทยฐานะ ช�านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร

ประวัติการศึกษา

• ประถมศึกษา โรงเรียนวัดวังสิงห์ค�า • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) การมัธยมศึกษา สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คติหรือขอคิดประจําใจ

ตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าค�าสอน

นางธนัญญา สรรพมงค

ครูวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติรับราชการ

• เริ่มบรรจุรับราชการ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ • โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

คติหรือขอคิดประจําใจ

ความพยายามคือหนทางแห่งความส�าเร็จ

นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร

นางสาววลีรัตน ทองรักษ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ครูวิทยฐานะช�านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ • โครงการรายวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ

• 1 พฤศจิกายน 2548 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเปียงหลวง • 3 กรกฎาคม 2551 ครู คศ.1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม • 15 พฤษภาคม 2556 ครู คศ.2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

คติหรือขอคิดประจําใจ จงท�าวันนี้ให้ดีที่สุด

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร

• วทบ. (ชีววิทยาประยุกต์) วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ • ปวค. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย • วทม. (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ

• รับราชการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 – 25 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่

คติหรือขอคิดประจําใจ

จงเป็นน�้าครึ่งแก้ว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมไปตลอด


วารสารฟ้า-ขาว

19

นายภาณุพงษ เทพสวรรค

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

• ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน จ.เชียงราย • มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คติหรือขอคิดประจําใจ

ทะเลยังมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรค

นายวัธนา ไชยชนะ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

ประวัติการศึกษา

• ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนรังษีวทิ ยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาสารสนเทศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คติหรือขอคิดประจําใจ ยิ้มเข้าไว้ โลกจะสดใส

นางสาวเบญจภรณ บุญมา ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

ประวัติการศึกษา

• ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คติหรือขอคิดประจําใจ ท�าวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน

นางสาวภัทรนันท เจตะภัย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริการ

ประวัติการศึกษา

• ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลแพร่ • มัธยมศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ • ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คติหรือขอคิดประจําใจ

ชีวติ ไม่มผี ดิ หรือถูก มีแต่ตอ้ งเรียนรูแ้ ละแก้ปญ ั หาให้เป็น

นางสาวอัจฉริยา เพ็งสวาง เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

ประวัติการศึกษา

• มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาเทคโนโลยี และสือ่ สารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

คติหรือขอคิดประจําใจ

ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด, ไม่มีใครไม่เคยท�าผิด คนที่ไม่เคยท�า อะไรผิดคือคนที่ไม่ท�าอะไรเลย

นางสาวสุภานันท แกวมะโนเรือง เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คติหรือขอคิดประจําใจ

ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด แต่อย่าหยุดคิด และหยุดท�าเพื่อ วันแห่งความส�าเร็จ


วารสารฟ้า-ขาว

20

รอบรั้ว

ฟ้า-ขาว นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคณุ รองผู้อ�านวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์, นางมาลี ณ น่าน, นางรัตนา เพ็ชรคล้าย, นางเสริมสุข เจียมตน, นางอาริยาภรณ์ จ�าลอง และ นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ใน โอกาสนี้ นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์ ได้ทลู เกล้าถวาย พวงมาลัยพระกร สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ กองบิน 41

นางกิง่ กาญจน์ ไชยแก้วเมร์ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ พร้ อ มด้ ว ย นางรั ต นา เพ็ชรคล้าย, นางมาลี ณ น่าน, นางนวรั ต น์ กั ล ปเพ็ ญ , นางเสริ ม สุ ข เจี ย มตน, นางพรรณี สุ ริ ย ะแก้ ว , นางทัศนีย์ ฟูมลู เจริญ และ นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ ษ า ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช สยาม มกุฎราชกุมาร และพระวรชายา ในโอกาสนี้ นางรั ต นา เพ็ชรคล้าย ได้ทลู เกล้าถวาย พวงมาลั ย พระกร เมื่ อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ กองบิน 41

18 กันยายน 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดประชุมเสวนาแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามระบบแอดมิชชั่นและการรับตรงของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปหรือทางตันของระบบ Admission และการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย” โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว นักเรียน ในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้แทนมหาวิทยาลัย ผู้แทนโรงเรียนเอกชน จ�านวน 20 โรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุม 84 ปีวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ นายอนันต์ สุคะโต รองผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยโรงเรียน กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ฟ้า-ขาว

21 วารสารฟ้า-ขาว

รอบรั้ว

12 สิงหาคม 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประวิทย์ ปวีณเกียรติคณ ุ รองผูอ้ า� นวยการโรงเรียน, นายทวีชยั ปฤกษากร, นางสุพัตรา ลี้วิเศษ, นางเวียงจันทร์ จันทร์งาม, นางเสริมสุข เจียมตน, นางสายสุนยี ์ ศรีจนั ทร์ดร, นางสาวสุจนิ ต์ ปันนะราชา และนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจ�าปี 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2556 นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผูอ้ า� นวย

การโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ เชียงใหม่, นางสุพนิ อินทรรักษ์ รองผูอ้ า� นวยการโรงเรียน, นางมาลี ณ น่าน, นางรัตนา เพ็ชรคล้าย, นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์, นางนวรัตน์ กัลปเพ็ญ, นางจิราภรณ์ สุภิสิงห์, นางนันทิชา ศรีวงศ์, นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญ, นางบัวใบ สมแสง, นางอาริยาภรณ์ จ�าลอง, นางชนกพร ศรัทธา และนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

1 กันยายน 2556 นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคณุ รองผูอ้ า� นวยการ

โรงเรียน พร้อมด้วยนางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์ หัวหน้างาน ชุมชนสัมพันธ์ และนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ร่วมแสดงมุทิตา แด่พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะ ภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ประธาน มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบ 63 ปี ณ ส�านักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

25 มิถนุ ายน 2556 นายฤทธิพงษ์ ฤทธิประสาท รองผูว้ า่ ราชการ

26 สิงหาคม 2556 นางกิง่ กาญจน์ ไชยแก้วเมร์ หัวหน้างาน

ชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางรัตนา เพ็ชรคล้าย นางทัศนีย์ ฟูมลู เจริญ นางจันทร์ดาว แสงแก้ว และนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระต�าหนักดาราภิรมย์

12 สิงหาคม 2556 นางอาริยาภรณ์ จ�าลอง, นางอนงค์ สารีรัตน์ และนางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ น�านักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพและโรงเรียนเครือข่ายฯ ในโอกาสนี้ได้มอบเงิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน�าวงโยธวาทิตไปเข้าร่วมแข่งขัน ใน ระดับโลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จ�านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และตัวแทนนักเรียน วงโยธวาทิต เป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณ ณ ค่ายสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนต�าบลน�า้ แพร่ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


ฟ้า-ขาว

วารสารฟ้า-ขาว

22

รอบรั้ว

25 มิถนุ ายน 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการ

23 พฤษภาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วม ขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอด พระพุทธศาสนาให้ยงั่ ยืนสืบไป เนือ่ งในสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ ศาสนา วันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2556 ซึง่ ถือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบครบ อีกวาระหนึ่ง

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานเปดกิจกรรมร�าลึกครูกลอน สุนทรภู่ 26 มิถุนายน ประจ�าปี 2556 และมอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เช่น แต่ง ค�าประพันธ์ ประกวดคัดลายมือ อ่านท�านองเสนาะ วาดภาพและ ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี รวมทั้งการแสดงละคร ของนักเรียน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนก�าเนิดพลายงาม ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของสุนทรภู่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานด�าเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียน เข้าพรรษา ประจ�าปี 2556 โดยคณะสีต่างๆ ได้น�าไปถวายวัด ใกล้โรงเรียน ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพันแหวน วัดพวกแต้ม วัดพระเจ้าเม็งราย วัดเมธัง วัดหมื่นเงินกอง และวัดศรีเกิด ใน วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อ�านวยการฯ ดีเด่น ประจ�าปี 2555 จากสมาคมรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแห่งประเทศ โดยได้รบั โล่จากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

27 มิถนุ ายน 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีและกล่าว ปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้านยาเสพติด เนือ่ งในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ประจ�าปี 2556 ภายใต้ค�าขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน” โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกัน กล่าวค�าขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี 2556

12 กรกฏาคม 2556

10 กรกฎาคม 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการ

29 มิถนุ ายน 2556 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผูอ้ า� นวยการ

นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู ้ อ� า นวยการโรงเรี ย น วั ฒ โนทั ย พายั พ ต้ อ นรั บ นายประวิทย์ ประวีณเกียรติคณุ รองผูอ้ า� นวยการช�านาญการ พิเศษ ในโอกาสย้ายมาด�ารง ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ โรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายั พ 3 กันยายน 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการ โดยมี แขกผู ้ มี เ กี ย รติ ร ่ ว ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความอาลัย แสดงความยินดีจ�านวนมาก กับครอบครัว “บูรณุปกรณ์” ที่สูญเสียท่านปกรณ์ บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


ฟ้า-ขาว

23 วารสารฟ้า-ขาว

รอบรั้ว

26 เมษายน 2556 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูก้ า� กับการสถานีตา� รวจภูธรจังหวัด ผูอ้ า� นวยการ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผูอ้ า� นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและผูอ้ า� นวยการส�านักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผูอ้ า� นวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพม. ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

30 พฤษภาคม 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะผู้บริหารและครูต้อนรับคณะศึกษา ดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ณ ห้องผูกมิตร อาคาร 100 ปี ร่มฟ้าเจ้าหลวง และคณะศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวัดสถิตชลธาร จ.สงขลา ณ ห้องสารสนเทศ อาคารวัฒนา พิพิธภัณฑ์การศึกษา

3 มิถนุ ายน 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะผู้บริหารและครูร่วมต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถาน ศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากโรงเรียนจักรค�าคณาทร จังหวัดล�าพูน น�าโดยนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผูอ้ า� นวยการโรงเรียน จักรค�าคณาทร ณ ห้องผูกมิตร อาคาร 100 ปี ร่มฟ้าเจ้าหลวง

14 มิถนุ ายน 2556 Miss Pauline Foerig และ Miss Caroline

Bandeira นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการโรตารี่ กล่าวอ�าลา โดยได้ รับเกียรติจากนางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ในกิจกรรม วันเกียรติยศ นักเรียนทั้งสองคนได้เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ตัง้ แต่วนั ที่ 7 สิงหาคม 2555 และเดินทางกลับประเทศ ฝรั่งเศสและบราซิลตามล�าดับในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อ.พงษ์สวาท นิยมค้า ผูป้ ระสานงานโครงการกิจกรรมนี้

5 มิถนุ ายน 2556 คุณมุราคามิ ทาเคชิ Mr.MURAKAMI Takeshi (Deputy) จากมหาวิทยาลัยริชุเมคัง เอเชียแปซิฟก (Ritsumeikan Asia Pacific University: APU) อาจารย์สนิ ธุรงค์ ปัณณวลี ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง APU ประเทศไทย แนะแนว นักเรียนชัน้ ม.6 ทีส่ นใจสมัครชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ APU และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย APU ซึ่งเปดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2556 นักเรียนที่สนใจสามารถส่งอีเมล์สอบถามไปที่ thailand @apu.ac.jp

7 มิถนุ ายน 2556 คณะท�างานเครือข่ายบริษทั เวิลด์ ทีวี (World

TV) ออดิชนั่ นักแสดงหน้าใหม่ (ภาคเหนือ) เพือ่ ร่วมคัดเลือกนักแสดง น�าภาพยนตร์เรื่อง “STOP@U” โดยคัดเลือกหนุ่มหล่อ สาวสวย อายุระหว่าง 16-24 ปี มีตัวแทนนักเรียนวัฒโนทัยพายัพแต่ละ ระดับชั้นเข้าร่วมน�าเสนอความรักในความคิดเห็นของนักเรียน และได้รับเสื้อยืดจากภาพยนตร์ “STOP @ U” เป็นของที่ระลึก

19 มิถนุ ายน 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานฝายฆราวาส ในการจัด กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจ�าปีพทุ ธศักราช 2556 ณ หอประชุมวัฒโนทัย 84 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระครู อมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ประธานศูนย์เผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา


วารสารฟ้า-ขาว

24

รอบรั้ว

ฟ้า-ขาว

ภาษาไทย

15 สิงหาคม 2556 ครูมัทนา สุภามูล น�านักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทย 23 สิงหาคม 2556 นายณัฐวุฒิ

แห่งชาติ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ผลการแข่งขันนายธนพล ดวงพันธ์ ม.4/7 ชนะเลิศการอ่านท�านองเสนาะ ระดับม.ปลายชาย, นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้ ม.6/1 และนายธีรพงศ์ บุญเพิ่มพูน ม.6/4 ชนะเลิศการประชันกลอนสด, นางสาวจารุวรรณ คันธรส ม.6/4 ชนะเลิศอันดับ 1 การอ่านท�านองเสนาะ ระดับม.ปลายหญิง, นางสาวกุลธิดา จอมสัก ม.6/2 ชนะเลิศอันดับ 2 การพูดฉับพลัน ระดับม.ปลายหญิง, เด็กหญิงศิณพี ร พรหมพรทรัพย์ ม.2/8 ชนะเลิศอันดับ 2 การเล่านิทานค�าเมือง ระดับ ม.ต้นหญิง

เปาหลิมหลี้ ม.6/1, นายธีรพงศ์ บุญเพิ่มพูน ม.6/4 รับโล่ห์รางวัล ชนะเลิศการแต่งค�าประพันธ์ เนือ่ งใน วันมหิดลกรองแก้ว แวววรรณ ครั้ ง ที่ 6 “มหิ ด ลประที ป ทอง ส่องสบาย” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 สิงหาคม 2556 นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้ ม.6/1 และ

ด.ญ.นภาพร ร่องเตย ม.3/8 ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความเนือ่ งในงาน “150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” จัดโดย สพม. 34

19 กรกฎาคม 2556 จัดค่าย

รักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทย แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนทักษะทางภาษาไทยแก่ นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้าน ภาษาไทย โดยเชิญวิทยากรมาให้ ความรูเ้ กีย่ วกับทักษะทางภาษาไทย และนักเรียนลงปฏิบตั กิ จิ กรรมตาม ฐานดังนี้ ร้อยเรียงอักษร สุนทร เสนาะ ไพเราะวาที วจีรจนา

21 กันยายน 2556 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ�าปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยสุเทพ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ผลการแข่งขันดังนี้ นางสาวอัญชลี อินตะ ม.4/11 ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6, นายธนพล ดวงพันธ์ ม.4/7 ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานท�านอง เสนาะ ม.4-ม.6, เด็กชายกฤษฏา ปมลื้อ ม.3/10 และเด็กหญิงกุลสิริ สิทธิกรรณ์ ม.3/10 ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ม.1-ม.3, เด็กหญิงนภาพร ร่องเตย ม.3/8 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3, เด็กหญิงกุลธิดา นายซิน ม.1/2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานท�านองเสนาะ ม.1-ม.3, เด็กหญิงนัทธมน ถุงจันทร์ ม.3/8 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3, นางสาวสายรุ้ง ฉิมพูน ม.4/7 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6, นางสาวกรจิรา ศรีโสภาพิมาน ม.4/1 รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6, เด็กหญิงวรางคณา โสภางคกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3, นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้ ม.6/1 และนายธีรพงศ์ บุญเพิ่มพูน ม.6/4 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6


รอบรั้ว

ฟ้า-ขาว

11 กรกฎาคม 2556 ศูนย์พฒั นาวิชาการกลุม่ สาระคณิตศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา ตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดโครงการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน NT, LAS และ O-NET โดยจัดให้มีการเสวนา แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคนิควิธกี ารจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ก่ นักเรียนระหว่างผู้สอนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในกลุ่มส่งเสริม ประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการ เสวนาแลกเปลี่ยนด้วย ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่

“ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข” โดยกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์แสนสุขให้กับนักเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ�านวน 80 คน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการบูรณาการเนื้อหาวิชา

คณิต ศาสตร์

คณิตศาสตร์สู่การด�าเนินชีวิต ประจ� า วั น และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดย ที ม วิ ท ยากรเฉพาะทางจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ เมื่อกันยายน 2556

วารสารฟ้า-ขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดส่งโครงการคณิตศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ�าปี 2556 ของกลุ่มดอยสุเทพ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย โดย โครงงานคณิตศาสตร์ “การประยุกต์ใช้ ล�าดับพิโบนัชชีโน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัล ชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งขันในระดับภาคต่อ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ เด็กชายพงศภัค คมกฤส เด็กหญิงจิรชยา ไชยจินดา เด็กหญิงอริสรา อาชีวะนันท์

25

17-19 กันยายน 2556 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม น�านักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรม พัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลอง พระชันษา 100 ปี พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน ด.ญ.หมวย ค�าแก้ว ด.ญ.นิจจารีย์ วงศ์ใหญ่ ม.3/1 รางวัลชมเชยระดับประเทศ ตอบปัญหาธรรม รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท, ด.ญ.พิชชาภรณ์ ขันแก้ว ด.ญ.จีราวรรณ สมบูรณ์ ด.ญ.กนกวรรณ บุตรลพ ด.ญ. ภัทรวดี กันธิมา ด.ญ.ศิรินภา พิศาลรัตน์ ม.2 รับโล่รางวัลชมเชยระดับประเทศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท, น.ส.ดารารัตน์ ใจตุน่ , น.ส.ณัฐพร กันทะยศ น.ส. วันวิสา ศิรินันทา น.ส. จารุวรรณ คันธรส น.ส.สุภนิดา ชุ่มใจ ม.4-6 รับโล่รางวัลชมเชยระดับประเทศ เกียรติบตั ร และทุนการศึกษา 5,000 บาท การแข่งขันประกวด กล่าวค�าอาราธนาในพุทธศาสนพิธี


ฟ้า-ขาว

วารสารฟ้า-ขาว

26

รอบรั้ว

9 สิงหาคม 2556

รางวัลชนะเลิศในการจัดนิทรรศการ ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศอินโดนีเซียในงานวันอาเซียนของโรงเรียน

3 กันยายน 2556 งานโรงเรียนจุฬาภรณ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ดู

(ม.4-6) วันที่ 11 สิงหาคม 2556 จัดโดย มูลนิธริ ม่ ฉัตร วัดไตรมิตร วิทยารามวรวิหาร ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร สาขาเคมีเพชรยอดมงกุฎ (อันดับที่ 11-50 คนแรก) นางสาวญาณี สุนันตะ ชั้น ม.6/11 ได้ รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากจ�านวนผู้เข้า แข่งขัน 886 คน รางวัลผ่านเกณฑ รอบเจียระไนเพชร สาขาฟสิกสเพชรยอด มงกุฎ (ในอันดับที่ 51-100 คนแรก) นายสถาพร อินพรหม ชั้น ม.6/11 พร้อมเกียรติบัตร จากจ�านวนผู้เข้าแข่งขัน 873 คน

วิทยา ศาสตร์

20 มีนาคม 2556 ค่ายฝึกพี่เลี้ยงวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

การแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ ฟสกิ สเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 2

11 กรกฎาคม 2556

นักเรียนระดับชั้น ม. 4 ร่วมกิจกรรม ค่ายองค์รวมสู่วิถีชุมชน แหล่งเรียนรู้บ้านแม่ก�าปอง อ.แม่ออน โดยน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์

4-6 กันยายน 2556 ค่าย cheese and wine 27-30 สิงหาคม 2556 ค่ายจรวดวิทย์ประดิษฐ์ น.ส. กมลวรรณ ภูลนิ้ ลาย น.ส. จีราวรรณ ตะนะอุ่น และ น.ส. อัจฉรียา สุมาลัย ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชัน้ ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 63

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการ แข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับ ชั้น ม. 4 – ม. 6 ได้แก่ นายคณากร แหนบค�า น.ส. ชมพูนุช ต้นธรรม น.ส. ดารินทร์ ทินา


ฟ้า-ขาว

23 สิงหาคม 2556 มอบรางวัลโครงการงานมหกรรมส่งเสริม

ศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลอง พระชันษา 100 ปี พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปริณายก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

10 สิงหาคม 2556 นางสาวกนกวรรณ วิชยั ศรี และนายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้ ม.6/1 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา 3,000 บาท, เด็กหญิงวรัญญาลักษณ์ ชมชื่น และเด็กหญิงสุพิชชา หอมนาน ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท ในการแข่งขันตอบปัญหา อาเซียน ในงานมหกรรมล้านนาสูอ่ าเซียน โครงการ Toward ASEAN Community จัดโดยส�านักงานศึกษาธิการ ภาค 1 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สังคม ศึกษาฯ

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ได้แก่เด็กหญิงหมวย ค�าแก้ว และ เด็กหญิงนิจจารีย์ วงศ์ใหญ่ ม.3/1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา 3,000 บาท

ชนะเลิศการแข่งขันประกวดกล่าวค�าอาราธนาในพุทธศาสนพิธี (ม.ต้น) ได้แก่ เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ขันแก้ว ม.2/3 เด็กหญิงจีราวรรณ สมบูรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันประกวดกล่าวค�าอาราธนาในพุทธศาสนพิธี (ม.ปลาย) ได้แก่ นางสาวดารารัตน์ ใจตุ่น ม.2/2 เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรลพ ม.2/1 เด็กหญิงภัทรวดี กันธิมา ม.6/1 นางสาวณัฐพร กันทะยศ ม.6/1 นางสาววันวิสา ศิรินันทา ม.6/4 นางสาวจารุวรรณ คันธรส ม.2/1 และเด็กหญิงศิรนิ ภา พิศาลรัตน์ ม.2/3 ได้รบั โล่รางวัล เกียรติบตั ร ม.6/4 และนางสาวสุภนิดา ชุ่มใจ ม.4/4 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท และทุนการศึกษา 3,000 บาท

27 วารสารฟ้า-ขาว

รอบรั้ว


ฟ้า-ขาว

วารสารฟ้า-ขาว

28

รอบรั้ว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลยบอล เจดียข าวเกมส ครัง้ ที่ 1 รุน่ อายุไม่เกิน 18 หญิง น.ส.วรรธณี

นันตะ ม.6/10, น.ส.จิตติรัตน์ เชาวชัด ม.5/10, น.ส.พรทิพย์ จิ๋วเอื่อย ม.5/2, น.ส.อารีรัตน์ จันตะ ม.5/8, น.ส.พลอยไพลิน โพธา ม.4/5, น.ส.กรเอก มีสนิ ชัย ม.4/8, น.ส.ธัญญารัตน์ จันทราช ม.4/9, ด.ญ.นวพร ศรีวิชัยล�าพรรณ ม.3/8 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น 15 ป หญิง น.ส.ศันสนีย์ มาใหม่ ม.4/2, น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ กินณรงค์, น.ส.สุจติ รา ใจดี ม.3/3, น.ส.วิรชั กร อินตะ ม.3/8, ด.ญ.ณัฏฐริกา สามชัย ม.3/5, ด.ญ.ศิริทิพย์ บุญมี ม.3/7, ด.ญ.กุณฑลี สมณะ ม.2/2, ด.ญ.ภัคค์ชญามณฑ์ ศิรพิ ฒ ั นกุล ม.2/5, ด.ญ.สาวินีย์ จันทร์ทิพย์ ม.2/9, ด.ญ.อภิญญา ใจตุ้ย ด.ญ.กรพิณ แจ่มวงศ์ และด.ญ.พันพัสสา บุตรลพ ม.1/9 ควบคุมและฝกซ้อมโดย คุณครูสุรพล ทองรัตน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลยบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2556 (ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 รุ่น) รุ่น 15 ป หญิง น.ส.ศันสนีย์ มาใหม่ ม.4/2, น.ส.ศิริลักษณ์ กินณรงค์ น.ส.สุจิตรา ใจดี ม.3/3, น.ส.วิรัชกร อินตะ ม.3/8, ด.ญ.ณัฏฐริกา สามชัย ม.3/5, ด.ญ.ศิริทิพย์ บุญมี ม.3/7, ด.ญ.กุณฑลี สมณะ ม.2/2, ด.ญ.ภัคค์ชญามณฑ์ ศิริพัฒนกุล ม.2/5, ด.ญ.สาวินีย์ จันทร์ทิพย์ ม.2/9, ด.ญ.อภิญญา ใจตุ้ย ด.ญ.กรพิณ แจ่มวงศ์ ด.ญ.พันพัสสา บุตรลพ ม.1/9 รุ่น 18 ป หญิง น.ส.วรรธณี นันตะ ม.6/10, น.ส.จิตติรัตน์ เชาวชัด ม.5/10, น.ส.พรทิพย์ จิ๋วเอื่อย ม.5/2, น.ส.อารีรัตน์ จันตะ ม.5/8, น.ส.พลอยไพลิน โพธา ม.4/5, น.ส.กรเอก มีสินชัย ม.4/8, น.ส.ธัญญารัตน์ จันทราช ม.4/9, ด.ญ.นวพร ศรีวิชัยล�าพรรณ ม.3/8 รุ่น 18 ป ชาย นายอมรเทพ ไชยมงคล ม.6/5, นายวรวุฒิ หลานค�า ม.5/10, นายนฤดล ทักขินาราม ม.5/3, นายศิวดล

แวดวง กีฬา

สันหาธรรม ม.4/5, นายธีรยุทธ บุญมี นายนันทวัฒน์ ด�าข�า ม.4/9, นายรัฐพงศ์ ชัยรุง่ เรืองกุล ม.4/10, นายอรรถวุฒิ รวยสง่า ม.3/3 ควบคุมและฝกซ้อม โดย คุณครูสุรพล ทองรัตน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล กีฬา นักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนหญิงรุ่น

อายุไม่เกิน 15 ปี ด.ญ.ณัฐสุดา ดวงสะเก็ด ม.3/10, ด.ญ.ดุสติ า เนตรทิพย์ ม.2/5, ด.ญ.เขมิสรา ติ๊บกาศ ม.2/3, ด.ญ.กุลณัฐ ดวงจิต ด.ญ.มัลลิกา ปัดเปา ม.2/9, ด.ญ.กิ่งฟ้า อินทะกาล ม.1/3, ด.ญ.ณิชาภัทร ศรีรกั ษา ม.2/8, ด.ญ.ขวัญดาว มณีศกั ดิ์ ม.3/3, ด.ญ.ศตพรรณกช สูญโย ม.2/3, ด.ญ.วรภัทร เขตกัน ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลาปัน ด.ญ.นิรมล จี๋วิ ม.3/3, ด.ญ.ภรณ์วราธัญ ศรีพายัพด�ารงกุล ม.3/1, ด.ญ.ภัทรกร จิกยอง ม.1/6 ควบคุมและฝกซ้อมโดย คุณครูประชัน พิบูลย, คุณครูวิสิฐ พรหมเผ่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลยบอล การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัดก�าแพงเพชร รอบคัดเลือกภาคเหนือ

เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ป วันที่ 12-18 กันยายน พ.ศ. 2556 น.ส.วรรธณี นันตะ ม.6/10, น.ส.จิตติรัตน์ เชาวชัด ม.5/10, น.ส.พรทิพย์ จิ๋วเอื่อย ม.5/2, น.ส.อารีรัตน์ จันตะ ม.5/8, น.ส.พลอยไพลิน โพธา ม.4/5, น.ส.กรเอก มีสินชัย ม.4/8, น.ส.ธัญญารัตน์ จันทราช ม.4/9, ด.ญ.นวพร ศรีวิชัยล�าพรรณ ม.3/8, ด.ญ.ศิรินทิพย์ บุญมี ม.3/7, น.ส.ศิริลักษณ์ กินณรงค์ ม.3/3, น.ส.วิรัชกร อินตะ ม.3/8 ควบคุมและฝกซ้อมโดย คุณครู สุรพล ทองรัตน

30 กันยายน 2556 นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้, น.ส.กนกวรรณ

วิชัยศรี ม.6/1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับเกียรติบัตรตัวแทนเขต ภาคเหนือ 15 คน จากผู้อ�านวยการอาวุโส การแข่งขันตอบปัญหา เศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยส�านักงานเขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่


ฟ้า-ขาว

29 วารสารฟ้า-ขาว

รอบรั้ว

นางสาวอภิชญา กสิกรรม

นายประเสริฐ วิเศษคุณ 3 กรกฎาคม 2556 ประกวดวาดภาพ HHK หัวข้อ ความสุข ของฉัน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประเสริฐ วิเศษคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1

9 สิงหาคม 2556 ประกวดวาดภาพวันเปดบ้านอาเซียนหัวข้อ อาเซียนวันนี้ ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (โรบินสัน) นางสาวอภิชญา กสิกรรม รับรางวัล ชมเชย อันดับ 1

ศิลปะ

11 กันยายน 2556

ประกวดวาดภาพวั น วิ ท ยาศาสตร์ หั ว ข้ อ วิทยาศาสตร์ในอนาคต ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นายเมธา ทับไธสงค

21 กันยายน 2556 การแข่งขันทักษะความสามารถทาง

วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ตัวแทนกลุ่ม ดอยสุเทพ โดยมี นายเมธา ทับไธสงค์ การวาดภาพระบายสี นางสาวปทิตตา ขยัน การวาดภาพไทยเอกรงค์

นางสาวปทิตตา ขยัน


วารสารฟ้า-ขาว

30

รอบรั้ว

ฟ้า-ขาว

ทีมงานนิตยสารโมเดรินดอก เชียงใหม่ สัมภาษณ์ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครู ที่ ป รึ ก ษาชมรมภาพยนตร์ สั้ น นางสาวปทิตตา ขยัน (ประธานชมรม หนังสั้น) และนางสาวอภิชญา ศรีแดง (นศ.ปี 1 ม.เทคโนโลยีล้านนา รุ่นพี่ ผู้ริเริ่มชมรมหนังสั้นรุ่นแรก) และ ถ่ายรูปนักเรียนในชมรม จ�านวน 25 คน เพื่อน�าไปลงคอลัมน์เปดตัวนิตยสาร เล่มใหม่ ปลายเดือนตุลาคมนี้

การงาน อาชีพฯ

31 สิงหาคม-2 กันยายน 2556 นางสาวฐิติยาพร ผิดน้อย, นางสาวน�้าฝน ศรีจารุโยทัย ครูนกั ศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าคอมพิวเตอร์ น�านักเรียนชมรมภาพยนตร์ 3 คน คือ นางสาวณัฐริกา บุญยวง, นายอนุวทิ ไชยเวช, นายณัฐภัทร พฤฒิพาณิชย์ นักเรียนชัน้ ม.6 ร่วมจัดนิทรรศการของ โรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ในงาน ซิมโพเซียมโรงเรียนในฝัน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 2 ตุลาคม 2556 นายณัฐวุฒิ

เปาหลิมหลี้ และนางสาวกนกวรรณ วิชยั ศรี นักเรียนชัน้ ม.6/1 ตัวแทน เขตภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน รองชิงแชมปประเทศไทย การ แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2556 (BOT Challenge & Experience 2013) ณ ธนาคาร แห่งประเทศไทยส�านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

31 กรกฎาคม 2556 - 4 สิงหาคม 2556 ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์, ครูสทุ ธิพร

สุทธิ, ครูเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร ครูทปี่ รึกษาชมรมภาพยนตร์สนั้ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ น�าคณะนักเรียนเข้ารับ การอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาการ ผลิตสือ่ คุณธรรม : สุดยอดผูน้ า� “ผลิตสือ่ ความดี” ปีที่ 6 ของ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ณ วีเทรนอินเตอร์เนชัน่ แนล เฮ้าส์จ�ากัด เขตดอนเมือง


ฟ้า-ขาว

31 วารสารฟ้า-ขาว

รอบรั้ว

4 พฤษภาคม 2556

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันวิชา ภาษาฝรั่งเศสจัดกิจกรรมค่าย “เปดประตูสู่ฝรั่งเศส ครั้งที่ 2 (Découverte de la France)” ส�าหรับนักเรียนชั้น ม.4/9 2 กรกฎาคม 2556 นักเรียนภาษาฝรัง่ เศสจัดกิจกรรม “เทศกาล การ์นาวาล (Carnaval 2013)” ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

12 กรกฎาคม 2556 นักเรียนร่วมกิจกรรม “มหกรรม รวมพลคนรักภาษาฝรั่งเศส” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

3 สิงหาคม 2556

ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/9 และ ม.6/9 เข้าค่ายเตรียม ความพร้อมการสอบมาตรฐาน สากลภาษาฝรั่งเศส DELF A1/ A2 ณ หอประชุ ม วัฒโนทัยพายัพ 84 ปี

ภาษา ฝรั่งเศส

20 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.4/9, ม.5/9 และ ม.6/9 ร่วมกิจกรรม “งาน 18 สิงหาคม 2556

นิทรรศการวันฝรั่งเศส ครั้งที่ 8” จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ธุรกิจ ณ ลานร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/9 และ ม.6/9 เข้าสอบวัดระดับ ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ รั บ ประกาศนียบัตรมาตรฐาน สากล DELF A1/ A2 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนสันก�าแพง นายพันแสน หล้าเหลื้อม ชั้น ม.4/9 รางวัล นางสาวพรสวรรค์ วรรณา และนางสาวเกศินี รองชนะเลิศอันดับ 2 “การแข่งขันเติมค�าศัพท์ วรปัสสุ ชั้น ม.5/9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาษาฝรั่งเศส” “การแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาฝรั่งเศส”


ฟ้า-ขาว

22 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556

วารสารฟ้า-ขาว

32

รอบรั้ว

นักเรียนชั้น ม. 1/10 เรียน ปรับพื้นฐาน ณ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ

English Program

21 พฤษภาคม 2556 นักเรียนโครงการ English

Program เข้าร่วมกิจกรรม EP Friendship ณ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ

21-22 สิงหาคม 2556

นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผูอ้ า� นวยการกลุม่ วิชาการ และนางนวรัตน์ กัลปเพ็ญ ผู ้ ป ระสานงานโครงการ English Program ประชุม ชีแ้ จงมาตรฐานโรงเรียน EP/ MEP เขตภาคเหนือ ณ โรงแรม Centara Duangtawan

14 และ 18 มิถุนายน 2556

นักเรียนชั้น ม. 3/10 เข้าร่วมกิจกรรม EP trip for Science Project ณ ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

26 สิงหาคม 2556

23-25 สิงหาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program เข้าร่วม

มหกรรมทางวิชาการ Northern EP Open House 2013 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางสาวศรี พ รรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และนางนวรั ต น์ กัลปเพ็ญ เป็นกรรมการ ประเมิ น โรงเรี ย น Education Hub ณ โรงเรียนแม่สาย ประสิ ท ธิ์ ศ าสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย


รอบรั้ว

ฟ้า-ขาว

วารสารฟ้า-ขาว

18-19 กรกฎาคม 2556

ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายั พ จัดกิจกรรมค่ายภาษาและ วั ฒ นธรรมจี น ครั้ ง ที่ 3 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ภาษาจีน 25-26 กรกฎาคม 2556 ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัด กิจกรรมเตรียมความพร้อม ในการสอบ PAT ภาษาจีน ของนั ก เรี ย นชั้ น ม.6 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

20 สิงหาคม 2556 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียน

การสอนภาษาจีนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

20 สิงหาคม 2556

นางสาวศิรพิ ร ปงค�า ชัน้ ม. 5/7 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน (ระดับชัน้ ม.ปลาย) นางสาวธมนวรรณ จันทร์ปรพภากรณ์ ชัน้ ม. 5/6 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่งขันท่องกลอนจีน ภาษาจีน เด็กหญิงนนทกานต์ ไชยค�าวัง ชัน้ ม.3/8 ได้รบั

33

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ระดับชั้น ม.ต้น) 6 กันยายน 2556 นางสาวศิริพร ปงค�า ชั้น ม. 5/7 นางสาวระพีพรรณ ค�าภิวัง ชั้น ม.5/7 นางสาวธนภรณ์ แซ่ซี ชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีน จัดโดย สถาบัน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน จัดโดย ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ขงจือ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (แผนกมัธยม)


ฟ้า-ขาว

วารสารฟ้า-ขาว

34

รอบรั้ว

25 -27 กรกฎาคม 2556

ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน ภาษาเกาหลีภาคเหนือ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ ได้จัดค่ายภาษา และวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 3 ณ บ้านพักทัศนาจร ต.ปาแดด จ.เชียงใหม่

ภาษา เกาหลี

7 กันยายน 2556 นายภูมิพัฒน์

สายศร นักเรียนชั้น ม 5/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน สุนทรพจน์ ในหัวข้อเรือ่ ง “ท�าไมถึงเรียนภาษาเกาหลี” รับเงินรางวัล 3,000 บาท และทุนเรียนภาษาเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยแทกู ประเทศเกาหลี 20 สัปดาห์ ในงานการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ครัง้ ที่ 1 (ระดับประเทศ) จัดโดย ส�านักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

5 กรกฎาคม 2556 คณะครูและ 6–7 กรกฎาคม 2556 ครูทศพล ดวงจิตร และนักเรียน

นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ในระดับชัน้ ม.4 จ�านวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและ ญีป่ นุ จัดกิจกรรมงานเทศกาลวันทานา วัฒนธรรมญี่ปุน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่ บาตะ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 26 กรกฎาคม 2556 ครูทศพล ดวงจิตร และครูริเอะ คานาโมริ น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุนได้ รับรางวัลดังนี้ นายมาซาตาเกะ บุตรรัตน์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปดพจนานุกรมคันจิ, นายณัฐพัฒน์ แสงศักดิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปดพจนานุกรมฟุรงิ า นะ, น.ส.ธันวรัตน์ เรืองฤทธิ์ และน.ส.บุศรินทร์ ตายัน รางวัล ชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ, น.ส.อัญชิสา บางเขียว รางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านออกเสียง

16 สิ ง หาคม 2556

Thailand-Japan Youth Exchange Club (TJYEC) คณะชาวญีป่ นุ จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย–ญี่ปุน ณ โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ และสวนสัตว์เชียงใหม่

ภาษา ญี่ปุน

19 กรกฎาคม 2556

งานนิทรรศการญี่ปุน ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต น.ส.บุญญศิริ สุขเกษม และน.ส.ลักษิกา พิบลู ย์สวัสดิ์ นักเรียนชัน้ ม.6/8 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ไวยากรณ์ภาษาญีป่ นุ , นายณัฐกร มูลมอญ และน.ส.หทัยภัทร กัลยา นักเรียนชัน้ ม.6/8 รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปดพจนานุกรมคันจิ, น.ส.ณัฐชา ภูพ่ านิชเจริญกูล และน.ส.ชลาลัย เตวิยะ นักเรียนชั้น ม.6/8 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประเทศญี่ปุน, น.ส.อรวรรณ บุญสวาท และน.ส.กมลวรรณ มานิตย์ นักเรียนชั้น ม.6/8 รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการเขียนอักษรคาตะคานะ, นายณัฐพัฒน์ แสงศักดิ์ และนายศุภกฤต บุญศิริ นักเรียนชั้น ม.6/8 รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการเขียนอักษรคันจิเป็นฮิรางานะ

29 สิ ง หาคม 2556 มหาวิทยาลัย

คั น ไซ มาแนะแนว การศึกษาต่อประเทศ ญี่ปุน ณ ห้องผูกมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

30 สิงหาคม–2 กันยายน 2556 ครูทศพล ดวงจิตร และ

ครูริเอะ คานาโมริ เป็นวิทยากร และน�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายภาษาญีป่ นุ นานาชาติ ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่


รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแขงขันระดับชาติ “อาเซียน เพชรยอดมงกุฎ: เรียนรู้สูอาเซียน”

กอนเข้ารวมโครงการ

เนื่องจากที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพก็ได้ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน โดยนักเรียนทุกคนก็จะได้รับมอบหมายให้ท�าหนังสือแบบฝึกหัดอาเซียนศึกษา ซึ่ง จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ซึ่งตรงนั้นก็ท�าให้หนูมีพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนอยู่บ้างค่ะ บวกกับการทีพ่ อ่ หนูชอบดูขา่ วมากค่ะแล้วก็จะมาเล่าให้หนูฟงั บ่อยๆ ว่าประเทศนี้ เป็นยังไง มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ก็เลยท�าให้หนูมีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้น พอดีว่าใน วิชาเศรษฐศาสตร์คุณครูเกียรติศักติ ชัยยาณะ คุณครูประจ�าวิชาได้จัดสอบกัน ในห้องเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนห้องแล้วหนูได้คะแนนมากที่สุด หนูก็เลยได้เป็น ตัวแทนไปแข่งอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ^_^

ระหวางเตรียมตัวเพื่อแขงขัน

หลังจากที่คัดเลือกในห้องแล้วคุณครูเกียรติศักดิ์ก็ได้นัดให้ไปติวตอนเย็นหลังเลิก เรียนกับพีๆ่ อีกสองคน ทีเ่ ราจะไปแข่งด้วยกันค่ะ นัน่ ก็คอื พีน่ กุ กับพีบ่ อล เราติวกัน ทุกเย็นประมาณสี่โมงถึงห้าโมงกว่า แต่ถ้าช่วงใกล้ๆ แข่งอย่างอาทิตย์สุดท้ายก็จะ กลับดึกหน่อยติวถึงประมาณหนึ่งทุ่มค่ะ การติวเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน มีทา� ข้อสอบบ้างบางครัง้ ซึง่ คุณครูกบั พีๆ่ น่ารักมากเลย วันไปสอบ แข่งขันมีนักเรียนเข้าร่วมประมาณเก้าร้อยกว่าคน ข้อสอบ 100 ข้อ ให้เวลา 1 ชม. ซึ่งจะสอบคัดให้เหลือ 10 คนในรอบต่อไป พอประกาศผลแล้วรู้ว่าติดหนึ่งในนั้น ก็รู้สึกทึ่งมากค่ะ ตื่นเต้นมากๆ แต่ก็ต้องพยายามตั้งสติไว้ก่อนเพราะต้องแข่ง รอบต่อไป โชคดีที่พี่ๆ กับคุณครูคอยให้ก�าลังใจซึ่งช่วยได้มากๆ เลย รอบที่สอง ข้อสอบเป็นปรนัย 30 ข้อ ให้เวลา 20 นาที การสอบก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ ผ่านเข้า รอบต่อไปอีก ลุ้นมากค่ะ รอบต่อไปก็คือคัดเหลือสามคนเพื่อชิงชนะเลิศ ข้อสอบ เป็นข้อเขียนค่ะ ให้เขียนแนวเรียงความ หัวข้อจุดแข็งของประเทศทีจ่ ะน�ามาพัฒนา ให้ไทยกลายเป็นผู้น�าในอาเซียน ให้เขียนมา 3 ข้อ อธิบายมาพร้อมยกตัวอย่าง หนู ก็เขียนไปตามที่ได้ฝึกซ้อมมาค่ะคิดว่าท�าให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อโรงเรียนแล้ว ก็พ่อแม่ด้วย พอประกาศผลปรากฏว่าได้ที่ 2 ค่ะ ก็ดีใจมากๆ ไม่คิดเลยว่าจะท�าได้ ขนาดนี้เหมือนกัน

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หลังเข้ารวมการแขงขัน

หลังจากกลับมา หนูก็คิดว่าหนูได้อะไรหลายๆ อย่างในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์ดีๆ มากมาย รู้สึก ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ท�าชื่อเสียงให้โรงเรียน รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ถึงแม้ว่า หนูจะเรียนอยู่สายวิทย์แต่หนูก็คิดว่าเรื่องอาเซียนนั้นส�าคัญมากส�าหรับทุกๆ คนค่ะ อยาก ให้ทุกคนได้รู้ถึงความส�าคัญของประชาคมอาเซียนซึ่งเราก็จะรวมกันในอีก 2 ปีข้างหน้านี้แล้ว การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปดประชาคมอาเซียน ถ้าหากมีการเปดประชาคมอาเซียนทุกอย่างจะเปด มีการเคลื่อนย้ายทั้งคน เงิน ทุน สินค้า และ บริการต่างๆ ดังนั้นถ้าหากเราไม่เตรียมตัวแล้วอาจจะท�าให้เกิดปัญหา โดนแย่งงาน รู้ไม่ทันเขา ล้าหลัง ฯลฯ

สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องชาวฟ้า-ขาว

สวัสดีพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนค่ะ เย้ ^___^ 5555 ,, ส�าหรับหนูคิดว่าการที่ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะการแข่งขัน การเข้าค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน นั้นท�าให้หนูได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ได้ความรู้ที่ไม่ใช่ในห้องเรียน ได้ข้อคิดหลายๆ อย่างในชีวิต อย่างการไปแข่งในครั้งนี้ข้อคิดที่ได้ก็ คือ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ 55 จริงๆ นะ ตอนแรกหนูก็ไม่คิดด้วยซ�้าว่าจะติด 1 ใน 10 จากคน สอบ เกือบ 1,000 แต่หนูตั้งใจมากๆ คิดว่าท�าให้ดีที่สุดเท่าที่ท�าได้ ให้คุ้มกับที่ติวมา แล้วผลที่ได้ก็ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้ซะอีก ดังนั้นหนูเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจะท�าอะไรจริงๆ แล้ว เราท�าได้หมดแหละค่ะ มันอยู่ที่ใจ สู้ๆนะคะ / / สุดท้ายนี้อยากฝากเรื่องอาเซียนด้วย ใกล้ๆ แล้วอีก 2 ปี มันส�าคัญต่ออนาคตเรามากนะคะ *-*

นางสาวพนัชกร สุธรรม (แพร) ม.5/11

ครูที่ปรึกษา คุณครูบุศรา ปาระมี คุณครูประชา สารสมลักษณ

ความใฝฝนในอนาคต

ตอนนีส้ นใจด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพค่ะ พวกแพทย์ เภสัช พยาบาล หรือเทคนิคการแพทย์ ชอบเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพ และด้านชีววิทยา คิดว่าถ้าได้ท�างานที่ชอบก็จะท�าให้มี ความสุขแล้วก็อยากน�าความรูท้ ไี่ ด้กลับมาดูแลสุขภาพของ พ่อกับแม่ ข้อคิดประจําใจ ความสุข... อยู่ที่เราคิด ชีวิต... อยู่ที่ เราปัน ความฝัน... อยู่ที่เราสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่าง... อยู่ที่ ตัวเราเอง

35 วารสารฟ้า-ขาว

ดาวจรัส วัฒโนทัยฯ


วารสารฟ้า-ขาว

36

ดาวประกาย (โครงการเพชรยอดมงกุฎ) นายสถาพร อินพรหม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11 แผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ครูที่ปรึกษา ครูนภาวัลย์ ประวัง, ครูธนพล กลิ่นเมือง รางวัลทีไ่ ดรบั ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปกวิชาการ ปี 2555

สาขาฟสิกส์ค่าย 1 และค่าย 2, ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปก วิชาการ ปี 2556 สาขาชีววิทยาค่าย 1, ได้รบั รางวัลผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน รอบเจียระไนเพชร จากการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ สาขาฟสิกส์ ปี 2556

ความภาคภูมใิ จ ผมภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นนักเรียนโรงเรียน

วัฒโนทัยพายัพ และตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผมได้ สะสมประสบการณ์ ความรูต้ า่ งๆ จนได้เป็นส่วนหนึง่ ใน การสร้างชือ่ เสียงให้แก่โรงเรียน การประสบผลส�าเร็จ นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาดการสนับสนุนจากทาง โรงเรียน คุณครูผู้ให้ความรู้ พ่อแม่ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ให้ก�าลังใจ ผมขอขอบคุณครับ

นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ครูที่ปรึกษา ครูอรนุช โอสถาพันธุ์, ครูสรายุทธ เริญกาศ รางวัลที่ไดรับ รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การแข่งขัน

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินทองของมีค่า และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 ความภาคภูมิใจ ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตนเอง และครอบครัว

นางสาวญาณี สุนันตะ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11 แผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ครูที่ปรึกษา ครูนภาวัลย์ ประวัง, ครูธนพล กลิ่นเมือง รางวัลทีเ่ คยไดรบั ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปกวิชาการ

ค่าย 2 สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2555, รางวัลชมเชย ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2556, รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2554

ความภาคภูมิใจ การได้เป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ได้รับประสบการณ์ดีดี ได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ที่ดี และตลอดเวลา 6 ปีที่ผ่านมานี้การที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแห่งนี้ท�าให้ มีความรู้สึกรักในสถาบันเป็นอย่างมาก จึงอยาก ขอบคุณทุกๆ คนที่คอยเป็นก�าลังใจให้ และดิฉัน สัญญาว่าจะพยายามสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนี้ต่อไป

นางสาวกนกวรรณ วิชัยศรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

ครูทปี่ รึกษา ครูอรนุช โอสถาพันธุ,์ ครูสรายุทธ เริญกาศ รางวัลทีไ่ ดรบั รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การแข่งขัน

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินทองของมีคา่ และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 ความภาคภูมิใจ ดีใจและภูมิใจ ที่สามารถก้าวไปสู่ความ ส�าเร็จได้อกี ขัน้ หนึง่ ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนทีไ่ ด้ให้โอกาส ในการแสดงความสามารถและท�าให้ได้รับประสบการณ์ที่มี ค่าในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้


นายธนกฤต ใจใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ครูที่ปรึกษา

คุณครูจิราภรณ์ สุภสิงห์, คุณครูจุไรทอง ชัยกันย์

รางวัลที่ไดรับ

- รางวัลชนะเลิศ Spelling Bee ระดับภูมิภาค ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 60, 61 และ 63 - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 60, 61

ความภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจของผม คือการที่ได้เข้ามาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและครูอาจารย์ ได้เล็งเห็น ความสามารถรวมถึงช่วยส่งเสริมและให้โอกาสในการเป็นตัวแทนในนามโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ต่างๆ มากมาย ผมขอขอบคุณคุณครูชัยภัทธ์ ปวงอุปถัมภ์ ที่ได้คอยอบรมสั่งสอนและส่งเสริมให้ผมได้มีโอกาสในการแสดง ความสามารถ คุณครูเครือวัลย์ ค�าอุดม ที่ถึงแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังคงเป็นก�าลังใจให้ผมเสมอมา ขอขอบคุณคุณครูกลุม่ สาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน ขอขอบคุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทีใ่ ห้โอกาสจนผมประสบความส�าเร็จ ในระดับหนึ่งของชีวิต ขอบคุณมากจริงๆ ครับ

เด็กหญิงนภาพร รองเตย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8 ครูที่ปรึกษา

ครูระเบียบ บัวค�าซาว, ครูเบญจภรณ์ บุญมา

รางวัลที่ไดรับ

- ได้รับรางวัลเหรียญทองการเขียนเรียงความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนปีการศึกษา 2556 - ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีการศึกษา 2556

ความภาคภูมิใจ การได้เข้ามาเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้เจอเพื่อนๆ ที่ดี คอย ช่วยเหลือ และให้ค�าปรึกษาในทุกๆ เรื่อง ได้เจอคุณครูที่น่ารัก ท�าให้การใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันแห่งนี้มีแต่ความสุข

37 วารสารฟ้า-ขาว

ดาวกะพริบ


วารสารฟ้า-ขาว

38

สภานั ก เรี ย น

นางสาวเพชราภรณ์ ยอดใจ ประธานสภานักเรียน, นางสาวพรรณวดี ทอทอง เลขานุการ, นายคณาธิป จันทรนุกุล เหรัญญิก, นายวิชชากร อุตเถิน รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2, นางสาวพัชรี ลักขณาเดช ผูช้ ว่ ยเลขานุการ, นายภูมชิ นก จุมปามัญ ฝายกิจการนักเรียน, นายธนาธิป อุเทน ฝายอาคารและสถานที,่ นายชัยบูรณ์ โสภาธนัตถ์สกุล ฝายอาคารและสถานที,่ นายสุทธินันท์ ปัญญา ฝายอาคารและสถานที่, นางสาวรุ่งทิวา กันทะวงค์ ฝายปฏิคม, นางสาวอรรัมภา ดวงจันทร์ ฝายประชาสัมพันธ์, นางสาวฐิติรัตน์ ลัดดาวรพันธุ์ ฝายพัสดุ, นางสาววราภรณ์ จิตจ�า ประสานงานทั่วไป, นางสาวณัฐนรี แซ่แต้ ประสานงานทั่วไป, นางสาวมณฑกานต์ แดงใหม่ ประสานงานทั่วไป, นางสาวกุลปริยา ปอกหลง รองประธานสภา นักเรียนคนที่ 1, นายณภัทร อนันตวงษ์ ฝายดนตรีและกีฬา, นายณัฐวัฒน์ ทองม้วน ฝายอาคารและสถานที่, นายกิตติพงษ์ โพธิยอง ฝายอาคารและสถานที่


วารสารฟ้า-ขาว

39

จากใจประธานสภานักเรียน จากนโยบายของเรา เราได้สานโครงการต่อรุน่ พีก่ รรมการ สภานักเรียนปี 54 คือโครงการ ยุวชนล้านนา อู้ภาษาก�าเมือง และประชาสัมพันธ์ให้กับลูกๆ ฟ้า-ขาวหัด ใช้ค�าเมือง ในทุกๆ วันศุกร์ เราสนับสนุนการมี สายรหัส เพราะสายรหัสจะท�าให้มีความ รักใคร่ กลมเกลียวกัน และช่วยเหลือกัน พี่รักน้อง น้องเคารพพี่ และสายรหัสยังจะ ไม่จบไปเท่านั้น หากเราจบไปจากสถาบันฟ้า-ขาวแห่งนี้ เราก็ยังมีสายรหัส เป็นรุ่นพี่ ช่วยเหลือรุน่ น้องอยูเ่ สมอๆ ได้มกี ารสร้างเพจ Student Committee โดยคณะกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และกระจาย ข่าวสาร ภาพกิจกรรมในงานต่างๆ เพื่อให้ลูกฟ้า-ขาวทันข่าว และรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในรัว้ ฟ้า-ขาวอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เราหากิจกรรมต่างๆ ให้ลกู ฟ้า-ขาวได้รว่ มท�ากันเรือ่ ยมา เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องใหม่ ท�าให้รุ่นน้องกับรุ่นพี่สนิทกันมากขึ้น และท�าให้ รุ่นเดียวกันปรับตัวเข้าหากัน มีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้น โดยเฉพาะงาน กีฬาสีที่ผ่านมาเห็นได้ว่าทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสุขภาวะที่ดี มีจิตใจ และ ร่างกายที่แข็งแรง มีความสมัครสมานสามัคคีกันในกลุ่มคณะสี เรายังจะท�ากิจกรรม เช่นนีต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ และเรามุง่ หวังให้ลกู ฟ้า-ขาว มีระเบียบวินยั และมีความรูว้ ชิ าชีวติ ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตข้างหน้าต่อไป


วารสารฟ้า-ขาว

40

นางสิริเพิ่ม วิสณฑดรุณกานต ครูใหญ่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เมื่อข้าพเจ้ายังเล็ก แม่สอนให้กราบพระทุกวัน และบริเวณใต้หิ้งพระมีภาพสตรี สูงวัยเกล้าผมมวยใบหน้าเปีย มด้วยความเมตตา แม่เล่าให้ฟงั ว่าสตรีทา่ นนัน้ คือ คุณยายเพิม่ นางสิริเพิ่ม วิสณฑ์ดรุณกานต์ (กิวานนท์) ท่านเป็นผู้อุปการคุณเลี้ยงดูแม่สมัยที่ท่าน ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจ�ามณฑลพายัพ (วัฒโนทัยพายัพ) แม่ได้รับการ อนุเคราะห์ให้เข้าเรียนเป็นนักเรียน เมื่อเรียนจบก็ได้เข้ารับราชการเป็นครูโรงเรียนสตรี วัฒโนทัยพายัพ ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาในปัจจุบัน คุณครูเพิ่มเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2500 ครอบครัวของท่านได้ติดต่อไปมาหาสู่กับแม่ของข้าพเจ้า (จันทน์หอม สรรพศรี) ตลอดมา จนกระทั่งแม่เสียชีวิตลง คุณวิพล กิวานนท์ (บุตรชายคนที่ 8) ผู้จัดการโรงเรียนกิวานนท์วิทยา เป็น ท่านแรกที่เดินเข้ามาในโรงเรียนวัฒโนฯ เมื่อทราบว่าข้าพเจ้ามาเป็นครูที่นี่ (สมัยท่าน ผ.อ. ดาวเรือง รัตนิน) ท่านขออนุญาตเดินส�ารวจบริเวณโรงเรียน คุณครูสมใจ จาตุวร ได้พาท่านไปเคารพรูปถ่ายของคุณครูเพิ่ม บนชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ (บ้านพักครูใหญ่ในปัจจุบัน) ท่าทางของท่านดูมีความผูกพันกับโรงเรียนวัฒโนฯ เป็นอย่างมาก ท่านได้เอ่ยว่า จะกลับ มาเยี่ยมอีกพร้อมกับเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่ท่านก็ไม่สามารถกลับมาได้อีก เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จนเสียชีวิตในเวลาต่อมา คุณวิพัฒน์ กิวานนท์ (บุตรชายคนที่ 7) รับราชการกระทรวงสหกรณ์ และ คุณพิศวง อนุคระหานนท์ (บุตรสาวคนที่ 10) ได้มามอบทุนการศึกษา “กองทุน กิวานนท์ นางสิริเพิ่ม วิสณฑ์ดรุณกานต์” จ�านวน 60,000 บาท โดยท่านรองศิริพร วัฒนากูล เป็น ตัวแทนผูร้ บั มอบ ซึง่ ต่อมาได้มที ายาทของคุณครูเพิม่ มามอบเงินกองทุนเพิม่ มากขึน้ ภายใต้ การควบคุมดูแลของงานแนะแนวโรงเรียน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากทายาทคุณครูเพิ่ม ให้เป็นผู้แทนมอบเงินกองทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพิธีวันแม่แห่งชาติของโรงเรียน

เข็มกลัดทองคํา

โดย ครูนวรัตน กัลปเพ็ญ

“».».Ô

ทายาทคุณครูเพิ่ม ที่ได้บริจาคเงินกองทุนฯ ได้แก่ คุณเพียรวิชญ์ วรฉัตร บุตรสาวคนที่ 9 ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ (สมัยท่านผ.อ.พิวัลย์ วิบุลสันติ), คุณพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา (สมัยท่านผ.อ.พิวลั ย์ วิบลุ สันติ), คุณอภิรดี อนุคระหานนท์ ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ (สมัยท่าน ผ.อ. ปรานอม เชื้อศักดาหงษ์) และคุณพิทยา กิวานนท์ ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ (สมัยท่าน ผ.อ.ศรีพรรณ เวียนทอง) ความปลื้มปติสูงสุดของชาววัฒโนทัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 คุณพิทยา กิวานนท์ ได้น�าเข็มกลัดทองค�าสลักชื่อ “ป.ป.ร” ของคุณครูสริ เิ พิม่ วิสณฑดรุณกานต มามอบให้เพือ่ เก็บไว้ในพิพธิ ภัณฑการศึกษาของโรงเรียน ซึง่ ท่านผ.อ.ศรีพรรณ เวียนทอง ในขณะนัน้ ได้นา� คณะครูไปทัศนศึกษาจังหวัดตราด จึงมอบหมายให้รองผูอ้ า� นวยการสุพนิ อินทรรักษ์ เป็นผูร้ บั มอบแทน เข็มกลัดทองค�า นี้คุณครูสิริเพิ่ม ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จเชียงใหม่เพื่อ ชมละครการกุศลที่คุณครูเพิ่มเป็นประธานจัดการแสดงหารายได้สร้างโรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ ในสมัยนั้น ข้าพเจ้ามีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการเป็นผูป้ ระสานงานให้ทายาทของอดีตผูบ้ ริหารโรงเรียน นางสิรเิ พิม่ วิสณฑ์ดรุณกานต์ ครูใหญ่คนแรกโรงเรียนสตรีประจ�ามณฑลพายัพ (วัฒโนทัยพายัพ) ได้เข้ามาบริจาคเงินกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนตาม แนวปณิธานของคุณครูเพิ่ม


วารสารฟ้า-ขาว

41

รัตนพฤกษ

โดย งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ชื่ออื่นๆ : คูนชมพู คูนสายรุ้ง ชื่อสามัญ : Rainbow shower tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula x Cassia javanica วงศ์ : Fabaceae ถิ่นกําเนิด : หมู่เกาะฮาวาย รัตนพฤกษ์ : เป็นลูกผสมระหว่าง Cassia fistula x C.

javanica หรือราชพฤกษ์กับชัยพฤกษ์ หรืออีกในชื่อที่ หลายคนรู้จักของ คูนสายรุ้ง รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “คูนชมพู” สีของดอกจะผสมผสานระหว่างชมพูผสมกับสีเหลือง ความ มากน้อยระหว่างสองสีนี้แตกต่างกันไปในแต่ละต้นเนื่องจาก เป็นลูกผสม คูนสายรุ้งจึงไม่ติดเมล็ด

ขยายพันธุ์ โดยการทาบกิง่ หรือตอน ในกรณีทตี่ อนต้องเป็น เครื่องปันดินเผาและสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายาก ของ กิง่ ใหญ่ เพราะออกรากง่าย ต้องการน�า้ ไม่มากนักในการเจริญ เติบโต เมื่อแรกปลูกรดน�้าเพียง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นไม้พุ่ม ขนาดกลาง ปลูกเป็นไม้หอม และไม้ประดับ นิยมปลูกเพื่อให้ ร่มเงา ดอกสวยงาม ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย ควรปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน จึงจะมีทรงพุ่ม ที่สวยงาม

ประวัติการนําเข้ามาปลูก ในโอกาสที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีอายุครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 นายสุทธิพงษ์ ใหม่วรรณ เจ้ า ของสวนไม้ ไ ทยบ้ า นพ่ อ เลี้ ย งหมื่ น แหล่ ง ผลิ ต งาน

จังหวัดล�าพูน และเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ศลิ ปะและ ธรรมชาติ ได้มอบต้นรัตนพฤกษ์ ปลูกบริเวณ ด้านหน้าอาคาร วัฒนา ซึง่ ปัจจุบนั ทรงพุม่ ได้แผ่ขยาย สวยงาม ออกดอกงดงาม ให้ชาววัฒโนทัยพายัพ และผู้มาเยือนได้ชื่นชม เอกสารอ้างอิง : 1. http://www.tradewindsfruit.com/rainbow_ shower_tree.htm 2. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul. Plant Materials in Thailand in 2001. 640 p. (351)351) 3. http://clgc.rdi.ku.ac.th/index.php/rs/ornamental/270cassia


วารสารฟ้า-ขาว

42

2 เหรียญทอง รุน World

Division ประเภท Show Contest และ Marching Contest

รแลนด การประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเนเธอ

8 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีแสดงความยินดีต้อนรับนักเรียน

โยธวาทิต โดย นายธานินทร์ สุภาแสน นายวิเชียร ชมภูผล น.อ.(พิเศษ) พินิจ สุรภาพ นายไพรัช ใหม่ชมพู นายอุทัย ขัติยศ และนางพิวัลย์ วิบูลย์สันติ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง น�าคณะครู นักเรียนวงโยธวาทิต กราบสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หลังจากนัน้ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในนามของโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ และโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครู และนักเรียนวงโยธวาทิต (ประกอบด้วย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” และโรงเรียนจักรค�าคณาทร) กล่าว รายงานผลการประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับ 2 เหรียญทอง รุ่น World Division ประเภท Show Contest และ Marching Contest นายธานินทร์ สุภาแสน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกบั วงโยธวาทิตโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารโรงเรียน เครือข่าย และคณะครู เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีใน ครั้งนี้ ได้แก่ นายวิเชียร ชมภูผล (สพม.34) ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ รองฯ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชมรมครูเก่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายอุทัย ขัติยศ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ การท่าอากาศยาน เชียงใหม่ โดย ร.ต.อ.ประภาวัต ประเสริฐสุวรรณ คุณทัต สัจจะวาที บริษัท ซีทีซี มิวสิคเฮ้าส์ ดร.เพชรวัต วัฒนพงษ์ศิริกุล และโรงเรียนในสังกัด สพม.34 (กาวิละวิทยาลัย แม่ริมวิทยาคม นวมินทราชูทิศ พายัพ สันก�าแพง สันปาตองวิทยาคม เวียงแหง วิทยาคม สันปายางวิทยาคม สันทรายวิทยาคม แม่ออนวิทยาลัย บ้านกาดวิทยาคม และโรงเรียน สอนคนตาบอด ภาคเหนือ เป็นต้น)


ครูพิทยา เตชะวิวัฒนาการ กลุ่มบริการ งานห้องน�้าสะอาด

งานห้องน�า้ สะอาด ได้บริหารจัดการส้วมของโรงเรียนโดยมีคณะท�างาน และมีแผนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สนองนโยบายของคณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ว่ มมือกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ทีใ่ ห้ทกุ โรงเรียนจัดท�าโครงการส้วมสุขสันต์ขนึ้ โรงเรียนได้ยดึ หลักนโยบายสุขภาพ ว่าด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ ส้วมเป็นหนึ่งในนโยบายสุขภาพ ซึ่งมีความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของทุกคน ที่จะต้องมีการพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี จึงได้พัฒนาส้วมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อให้ผู้ใช้มีความสุข โดยเน้นให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนใช้ส้วมสาธารณะร่วมกัน มีความตระหนักในการใช้ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด มีจิตส�านึกในการช่วยกันดูแล ช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม งานห้องน�้าสะอาดได้ด�าเนินการโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานส้วม (HAS) 3 เรื่อง คือ ความสะอาด ความพอเพียง และความปลอดภัย ซึ่งมี 16 ข้อ และได้ด�าเนิน การอย่างจริงจังตั้งแต่ ปี 2553 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนพัฒนาส้วมได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับป้ายรับรองให้ เป็นส้วมที่สะอาดได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน และแขกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน มีความชื่นชมและ ชื่นชอบเมื่อได้เข้าไปใช้บริการ ทุกคนมีความสุข ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศน่าเข้าใช้ มีการผ่อนคลายได้ฟังเพลง มีสมุนไพรดับกลิ่นให้ความหอมสดชื่น และฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยการถอดรองเท้า มารยาทในการใช้ห้องส้วม การตรงต่อเวลา การมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ่ การใช้ ห้องน�้าและการปฏิบัติอย่างถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุข

43 วารสารฟ้า-ขาว

สวมสุขสันต พ ั ย า พ ย ั ท น โ โรงเรียนวัฒ

ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส้วมทีส่ ะอาด ได้มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับจังหวัด ปี 2556 และระดับเขต ปี 2556 ในปี 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดส้วม โรงเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 และรางวัลการประกวดส้วมสุขสันต์ ของ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นความ ภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง


วารสารฟ้า-ขาว

44

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในฐานะที่กระผมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้ เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนหลายอย่างที่ ผู้อ�านวยการศรีพรรณ เวียนทอง คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันด�าเนินการ ท�าให้ประสบความส�าเร็จมีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน อาทิ เช่น รางวัล ส้วมสุขสันต์ ประจ�าปี 2554 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ปี 2555 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2555 และรางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิตระดับโลก ประเภท Show Contest และ Marching Contest รุน่ World Division ณ เมืองเคอร์คาเดร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ขอแสดงความยินดี และขอบคุณใน ความมุง่ มัน่ และความส�าเร็จของท่านผูอ้ า� นวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ขอให้ท่านผู้ปกครองได้โปรดเชื่อมั่นว่าท่านส่งลูกหลาน และเด็กในการดูแลปกครองของท่านเข้ามา ศึกษาในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นั้น ลูกหลานของท่านจะมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรมุ่งหวังอย่างแน่นอน (นายอุทัย ขัติยศ) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


วารสารฟ้า-ขาว

45

นายกสมาคมผูปกครองและครู วารสารฟ้า-ขาว ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้ามารับการศึกษาในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพใน ทุกระดับชั้น ในนามของ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง อย่างจริงใจ และขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และสามารถเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษาที่ทุกคนพึงพอใจ ขอให้ลูกวัฒโนฯ จงตระหนักไว้ว่า ทุกคน คือ ความตั้งใจ ความหวัง ความส�าเร็จ ความภาคภูมิใจ และความสุข ของบิดา มารดา ครู อาจารย์ ที่ต้องการเห็นความส�าเร็จของลูก ๆ ทั้งหลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วย ชื่อเสียง ความสง่างาม คุณครูทุกท่านพร้อม ที่จะให้ความรู้ ความสามารถ ความส�าเร็จแก่ทุกคนอย่างเต็มใจ ดังเช่น ศิษย์เก่าหลาย ๆ คนที่ได้สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ต่อสังคมและแก่ตนเอง น�าชื่อเสียง ความสุข ความภูมิใจให้แก่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอให้พวกเราทุกคนตั้งมั่น ตั้งใจ สะสมประสบการณ์ ความรู้ให้มากที่สุด เต็มก�าลังความสามารถอย่างเต็มที่ ท้ายที่สุด ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ลูกวัฒโนฯ ทุกคน จงประสบความส�าเร็จใน สิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ น.อ. (พิเศษ) (พินิจ สุรภาพ) นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


วารสารฟ้า-ขาว

46

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สนับสนุนจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สนับสนุนจัดซือ้ รถยนต์ บรรทุก 6 ล้อ ประจ�าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการบริการนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เช่น น�านักเรียน ครูในโรงเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อีกทั้งประหยัดงบประมาณ โดยไม่ต้องจ้าง เหมารถยนต์ของเอกชน


วารสารฟ้า-ขาว

47

นายกสมาคมศิษยเกาวัฒโนทัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2495 มีวัตถุประสงค์เพื่อความสามัคคีในระหว่าง ศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพด้วยกัน เพือ่ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน พร้อมทัง้ ส่งเสริมการกีฬา บ�ารุงอนามัย ปลูกฝังความสามัคคี อุปถัมภ์บ�ารุงการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพแห่งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใด ๆ กระผมได้เข้ามารับต�าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ คนที่ 18 ได้ประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตน พร้อมทัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ปีบริหาร 2556–2558 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ด้วยวิสยั ทัศน์ ที่ว่า “รวมพลัง สร้างสรรค สานสัมพันธ เพื่อวัฒโนทัย” สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นองค์กรที่สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูเก่า ครูปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสร้างวิถีแห่งมิตรภาพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริม วิชาการ สนับสนุนกิจกรรม จริยธรรมล�้าเลิศ ร่วมพัฒนาวัฒโนทัย ให้วัฒนาสถาพร มีพันธกิจ คือ พี่ช่วยน้อง เพื่อนพ้อง ช่วยกัน เชิญศิษย์เก่ากลับเข้ามาพัฒนาโรงเรียน ช่วยเหลือ สนับสนุนประสานงาน ส่งเสริมกิจกรรม และวิถีวัฒนธรรมอัน ดีงามของโรงเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมและโรงเรียนให้รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคม สู่เป้าหมาย คือ ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลับสู่สถาบันด้วยความภูมิใจ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในนามของสมาคมศิษย์เก่าฯ กระผมขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนของเรา สมาคมฯ ของ เราเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สมกับเจตนารมณ์ของสมาคมฯ ที่ได้ประกาศไว้ซึ่งท่านทั้งหลายสามารถเข้ามาหา ได้ที่โรงเรียน หรือสมาคมศิษย์เก่าฯ และอีกช่องทางหนึ่งคือทาง Facebook ชื่อ “Parichai kumsook” ยินดีต้อนรับ ศิษย์เก่าทุกท่าน คณะกรรมการศิษย์เก่าทุกท่าน พร้อมที่จะทุ่มเทท�างานเพื่อพัฒนาวัฒโนทัยให้วัฒนาสถาพรตลอดไป

(นายปริชัย ค�าสุข) นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ


วารสารฟ้า-ขาว

48

คืนสูเหยา สระเกลาดําหัว

งาน “ปาเวณี ปใหมเมือง คืนสูเหยา สระเกลาดําหัว” โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วันที่ 17 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดงาน “ปาเวณี ปีใหม่เมือง คืนสูเ่ หย้า สระเกล้าด�าหัว” ณ สนามหน้าอาคารวัฒนา พิพธิ ภัณฑ์ การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยหม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ กล่าวต้อนรับผูร้ ว่ มงาน และกล่าวค�าอ�าลา เนื่องจากครบวาระ จากนั้นนางพิวัลย์ วิบูลย์สันติ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตัวแทน กรรมการสรรหานายกสมาคมฯ ชี้แจงการคัดเลือกนายก สมาคมฯ คนต่อไป ซึง่ จะมีขนึ้ ในวันที่ 28 เมษายน 2556 กิจกรรม

ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นพร้อมกันบริเวณงานพบปะ สังสรรค์ อู้ม่วน จาหวาน กิ๋นหอม ตอมม่วน อีกทั้งคารวะ สระเกล้าด�าหัวอาจารย์อาวุโสตามประเวณีปีใหม่เมือง ภายใน งานมีขบวนแห่เครื่องคารวะเข้าด�าหัวคุณครู การแสดงสะล้อ ซอซึง ค่าวฮ�่า และสระเกล้าด�าหัวคุณครูอาวุโส นอกจากนี้ นางดาวัลย์ อัมพเศวต ตัวแทนคุณครูอาวุโสโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวให้พรแบบล้านนาแก่ศิษย์เก่าทุกท่าน


วารสารฟ้า-ขาว

49

พิธีประกาศเจตนารมณ์กรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีประกาศ เจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหาร ชุดปีบริหาร 2556- 2558 ณ หอประชุม 84 ปีโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีนายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวแสดง ความยินดี นอกจากนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดง ความยินดี จ�านวนมาก ตลอดจนผู้แทนจาก 6 สถาบัน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินกองทุนการศึกษาแก่ นักเรียนทีข่ าดแคลน หลังจากนัน้ มล.นิศามณี ผลธัญญา อดีตนายกสมาคมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และ ส่งมอบงานให้แก่นายกสมาคมคนใหม่ “นายปริชัย ค�าสุข” นายปริชัย ค�าสุข กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเจตนารมณ์ เป็นเสร็จพิธี

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเก่าวัฒโนทัยพายัพ ปบริหาร 2556 - 2558 ประกอบด้วย นายปริชัย ค�าสุข นางประภาศรี เหรัญญะ ผศ.อุมาพร วงษ์บูรณาวาทย์ นางรัตนากร ศิริรัตน์ นางอิชยา ชัยมงคล นางสุพิน อินทรรักษ์ นายโยธิน จันทรี นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ ปฏิคม ผูชวยปฏิคม เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ นายทะเบียน ผูช ว ยนายทะเบียน ประชาสัมพันธ ผูชวยประชาสัมพันธ

นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ ฝายบริหาร อุปนายกสมาคมฯ ฝายวิชาการ อุปนายกสมาคมฯ ฝายวิเทศสัมพันธ อุปนายกสมาคมฯ ฝายศิลปวัฒนธรรมและบรรณารักษ อุปนายกสมาคมฯ ฝายศิษยเกาสัมพันธ อุปนายกสมาคมฯ ฝายสิทธิประโยชน อุปนายกสมาคมฯ ฝายกิจกรรมและสิง่ แวดลอม นางภารดี ตียาสุทรานนท์ นางพรกมล ทองดวง, นางพัชรี ใจอุโมงค์, นายธนัช ไชยค�าวัง, น.ส.พัชราพร กันธวงค์ นางรัชรินทร์ แปงแสง น.ส.สุจนิ ต์ ปันนะราชา, นางจรรยา เทพรัตน์ น.ส.เรณู คันธวงค์ น.ส.ศิรริ ตั น์ อาศนะ, น.ส.กรรณิกา วิจติ รา, นางพนารัตน์ เลปนานนท์, น.ส.ปาณิศา ปุระเสาร์ นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ น.ส.อัญชลี ทองจิตร์, นางอาริยาภรณ์ จ�าลอง นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา นายวาทิต ธรรมเชื้อ, นางณัชชา ไหวแก้ว น.ส.วีณประภา เชิงเชาว์


วารสารฟ้า-ขาว

50

¾Õè º Í ¡ ¹ Œ Í §

¹ÒÂÇÃҡó ÍÃÇÔºÙŏÈÔÃÔ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑé¹»‚·Õè 3 ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁ‹

ผมเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งที่ได้เรียนหนังสืออยู่ในรั้วฟ้า-ขาวแห่งนี้นานถึง 6 ปีเต็ม ตั้งแต่ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในสมัยทีจ่ ะเข้ามาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น ผมเข้ามาด้วยดวงและโชคจริงๆ เพราะผมต้องท�าการจับฉลากเข้าเรียน ซึ่งท�าให้สัมผัสถึง บรรยากาศที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอๆ เมื่อย้อนกลับไปคิดถึงวันนั้น วันที่ได้เข้ามาเล่าเรียน ผมก็ เป็นคนเรียนที่ไม่ค่อยเก่งมากนัก แต่ก็ไม่เลวร้าย เราอาศัยความขยันเข้าสู้ หากเราคิด ที่จะเกียจคร้าน มันย่อมจะท�าให้เราแย่ลงไปกว่าเดิม เรียนๆ ไปก็ไม่เคยจะคิดว่าในอนาคต อยากเป็นอะไรที่แน่นอน แต่ในความฝันอยากเป็นต�ารวจเพราะมีความชอบและสนใจมา ตั้งแต่เด็กๆ เมื่ออยู่ม.3 เริ่มคิดหนักแล้วว่าจะไปทางสายอาชีพหรือสามัญ สุดท้ายเลือกสามัญ คิดว่าน่าจะถนัดมากกว่าอาชีพ และได้เลือกเรียนสายศิลป (คณิต-อังกฤษ) ช่วง ม.ปลายก็เริ่ม คิดว่าเรียนจบแล้วจะไปเป็นอะไร เมื่อครุ่นคิดได้ก็อยากเป็นครูขึ้นมาเพราะผู้ปกครองก็เป็น ข้าราชการครู เมื่อเราอยากเป็นครูแล้วจะเรียนสาขาไหน ก็ต้องดูตัวเองว่ามีความชอบหรือ สนใจด้านใดก่อน ไม่เก่งก็ฝกึ ได้ ผมชอบสังคมจึงเริม่ ดูหนังสือบ้าง เรียนเสริมบ้าง (ไม่ถงึ ขัน้ เรียนจน ไม่มีเวลาว่างให้ตนเอง) ช่วงม.6 ผมก็สมัครสอบโครงการพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ มช. (โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา) คนสมัครเกือบ 400 คน เอาเพียง 7 คน สุดท้ายประกาศผลมาผมก็ได้ ผมก็ดีใจและภาคภูมิใจ ที่เราสามารถท�าได้ในสิ่งที่คาดหวังใน ระดับหนึ่งแล้ว แต่ในอนาคตต่อไปมันก็อยู่ที่เราท�าเอง ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตที่กว้างใหญ่และหลากหลาย เมื่อแรกเริ่มเข้าไปก็จะมี กิจกรรมมากมายที่น้องใหม่จะต้องได้เข้าร่วม โดยกิจกรรมเหล่านั้นมีสาระ ที่คอยสอนและ ฝึกตัวเราให้เข้าอยูใ่ นสังคมทีแ่ ตกต่างจากโรงเรียนได้ ผมก็ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมทีม่ เี พราะชีวติ นักศึกษามีเพียงครั้งเดียว มันไม่สามารถย้อนไปได้ ในส่วนการเรียนนั้นต่างจากโรงเรียนที่จะ ไม่ค่อยมีครูมาตามงาน เราจะต้องมีความรับผิดชอบสูง ในการสอบไม่อ่านก็สอบไม่ได้เพราะ เป็นข้อสอบเขียน ท�าให้เราต้องกลับมาอ่านเรื่องที่เรียนไปมากขึ้น ฉะนั้นความขี้เกียจหรือเล่น ไปวันๆ เราเองก็จะท�าได้น้อยลง นอกจากนั้นหากมีการจัดเสวนาในเรื่องใดที่น่าสนใจผมก็จะ เข้าร่วมฟังบ้าง เพื่อเป็นการเปดมุมมองทางด้านความคิด ที่เรานั้นอาจจะน�ามาเสริมความรู้ เราได้มากขึ้น เพราะเราจะเป็นครูสังคมเราต้องรู้มากและรู้รอบ เพื่อเป็นแม่พิมพ์ของชาติหรือ ข้าแผ่นดินต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อเรียนจบมาแล้วผมก็คิดอยากจะเป็นข้าราชการครู คอยสอนหนังสือ ให้กบั นักเรียนทีย่ งั ขาดองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย โดยเมือ่ ผมเป็นครูจะต้องท�าหน้าทีเ่ ติมเต็มใน ส่วนทีเ่ ด็กเหล่านัน้ ขาดหายไป ให้มคี วามรูแ้ ละวิชาทีเ่ พิม่ พูนมากขึน้ ผมไม่เคยยึดติดว่าจะต้อง ได้มาบรรจุเป็นครูในเมือง หากได้ไปสอนทีใ่ ดก็มคี วามพร้อมและยินดีทจี่ ะไปท�าหน้าทีข่ องเรา ให้เต็มที่และมอบวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาให้กับเด็กๆ ในส่วนของโรงเรียนวัฒโนฯ ถ้ามีโอกาส ได้มาสอน ณ โรงเรียนแห่งนีท้ ผี่ มเคยเรียนมาก่อน มันก็เปรียบเสมือนมาตอบแทนโรงเรียนที่ได้ เป็นสถานที่ ที่ปันเด็กตัวเล็กๆ คนนี้ออกไปเป็นคนดีของสังคมและให้วิชาความรู้วิทยาการ ต่างๆมากมาย ในการใช้ชีวิตในโลกกว้างใบนี้... น้องๆ คนไหนมีความฝันหรืออยากท�าอะไรนั้น ขอให้ท�าอย่างเต็มที่และมุ่งมั่น เราอย่า ลังเลหรือกังวล มันจะท�าให้หลักชัยทีเ่ ราตัง้ ไว้นนั้ เคลือ่ นทีไ่ ปมาไม่แน่นอน การท�างานทุกอย่าง หากเราตั้งใจและสู้ มันก็ย่อมส�าเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง “ขยัน รับผิดชอบ มุ่งมั่น ส�าเร็จ”


¤Ø³¤ÃÙÃѵ¹Ò à¾çªÃ¤ÅŒÒÂ

ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เหตุผลในการตัดสินใจเปนครูสอนสังคมศึกษา

เหตุผลในการตัดสินใจเป็นครูสอนสังคมศึกษา โดยส่วนตัวสนใจเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ มากเพราะเป็นเรือ่ งทีย่ อ้ นหลังไปในอดีตอันยาวนาน ได้เรียนรูว้ วิ ฒ ั นาการของมนุษย์ เรียนรูว้ ธิ คี ดิ แก้ปัญหาเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย มองเห็นพฤติกรรมของมนุษย์ทุกรูปแบบ ที่แสดงออกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความฉลาด ความดี ความไม่ดี เสียสละ ซื่อสัตย์ การใช้ อ�านาจ ซึ่งก็มาบูรณาการกับพระพุทธศาสนาได้ เปรียบได้กับคนที่ชอบดูละคร ดูไป มีอารมณ์ คล้อยตามไป และสนุก ครูรัตนา อ่านประวัติศาสตร์ก็สนุกดุจเดียวกัน แต่สนุกกว่า ตรงที่ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่ และมันคือเรื่องจริงไม่ใช่นิยาย หลายเรือ่ งยังคงทิง้ มรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้เห็น บางอย่างเป็นบทเรียนและบางอย่างน่าภาคภูมใิ จ

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

ความภูมิใจในวิชาชีพครู ก็คือการที่เห็นลูกศิษย์ประสบความส�าเร็จในการเรียนตามศักยภาพของ ตนเอง ประกอบอาชีพสุจริต มีความสุขในชีวิต และเป็นพลเมืองดี

ิษย ินชีวิตสําหรับลูกศคน เน า ํ ด าร ใหม่ ก ใน  ไว าก ฝ สมยั ทัง้ รุน่ เกา่ คนรุน่ ก ทุ ค ยุ ุ ก ท ขอคิดที่อยาก ด้ ไ ช้ ่ ใ ที ่ ง สิ น น หรอื การทา� งา าเร็จ ได้แก่

รมแห่งความส� ไมว่ า่ จะเปน็ การเรีย า นั่นคือ อิทธิบาท 4 ธร น้ วห า ก้ ญ ริ เจ าม คว ง ั ู่ ที่หวังความส�าเร็จ หว น-พอใจกับงานที่ท�าอย 1. ฉันทะ คือ ความรักงา เพียรกับงาน 2. วิริยะ คือ ขยันหมั่น จใส่รับผิดชอบงาน มองคิด 3. จิตตะ คือ ความเอาใ ท�างานด้วยปัญญา ด้วยส อ ื หร ห์ าะ คร เ พิ จ ิ น ิ รพ ด้านการเมือง 4. วิมังสา คือ กา งของสังคมไม่ว่าจะเป็น ปล นแ ย ่ ลี เป าร งก ลา ปลง ามก ห้ทนั กระแสการเปลีย่ นแ อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือท่ ู ้ ใ นร ย รี รเ คว น ี ย เซ อา มน�าเอา การเข้าสูป่ ระชาคม อ�านวย และอย่าลืมน้อ จะ าส เศรษฐกจิ สภาพสังคม อก โ ่ ที า ่ เท าก ม ห้ นใ ้าให้มาก เรีย อ่านให้มาก ศึกษาค้นคว าเนินชีวิต ิจพอเพียงมาใช้ในการด� หลักปรัชญาของเศรษฐก

51 วารสารฟ้า-ขาว

à Ã×è Í § à Å ‹ Ò ¨ Ò ¡ ÃØ ‹ ¹ ¾Õè


วารสารฟ้า-ขาว

52

พิธีเปดหองสมุดสารานุกรมไทย ห้องสมุดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 นายอนันต์ สุวรรณ คะโต รองผู้อ�านวยการรักษาราชการ ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธเี ปด และเริม่ กิจการห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา แห่งแรกของภาค 310 - เอ 1 และแห่งที่ 44 ในประเทศไทย โดยได้รับ เกียรติ นายวิเชียร พุฒวิ ญ ิ ู ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ไลออน อรรณพ วิทยะสิรินันท์ ประธานจัดสร้าง ห้องสมุดฯ กล่าวรายงาน และนายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการ ผูอ้ า� นวยการส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวขอบคุณ


ÀÒÉÒä·ÂËÅÒÂÊíÒà¹Õ§

วารสารฟ้า-ขาว

53

â´Â ¤ÃÙä¾ÅÔ¹ ÇÒ¹Ôª¨ÃÑÊ¡Ô¨

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายของค�าว่า ส�าเนียง ไว้ว่าหมายถึง “เสียง น�้าเสียง หางเสียง วิธีออกเสียง” ภาษาต่างกันย่อมมีส�าเนียงต่างกัน ท�านองว่า “ต่างภาษาต่างส�าเนียง” เพราะมีเสียงพยัญชนะ และ เสียงสระ ต่างกัน เช่น เสียง /r/ (ร เรือ) ในภาษาไทยกับ เสียง /r/ ในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน เสียง ร ในภาษาไทยเป็นเสียงลิ้นรัว แต่ /r/ ในภาษาอังกฤษเป็น เสียงลิ้นม้วนท�าให้เกิดส�าเนียงที่ต่างกัน เสียงสระ โอ ในภาษาไทยก็ต่างกับเสียงสระ /o/ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งออกเสียงเหมือนมีเสียง [w] อยู่ด้วย ท�าให้เกิดส�าเนียงต่างกัน นอกจากนั้น ภาษาที่ให้ ความส�าคัญกับเสียงเน้นหนัก (stress) เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน ก็จะมีส�าเนียงต่างจากภาษา ทีไ่ ม่ให้ความส�าคัญกับเสียงเน้นหนัก ในทางตรงข้ามภาษา ที่มีวรรณยุกต์ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเวียตนาม ก็มสี า� เนียงต่างจากภาษาทีไ่ ม่มวี รรณยุกต์ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุนภาษามาเล ภาษาเขมร เป็นต้น ไม่เพียงว่าภาษาต่างกันมีส�าเนียงต่างกันเท่านั้น แม้ในภาษาเดียวกันก็มีส�าเนียงต่างกันได้เพราะคนที่พูด ภาษาเดียวกันอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามปัจจัย ทางสังคม ท�าให้เกิดส�าเนียงที่หลากหลายภายในภาษา

เดียวกันได้ ภาษาไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของภาษาที่มี หลายส�าเนียง ส�าเนียงในภาษาไทยอาจแตกต่างหลากหลาย ไปตามลักษณะของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึง่ หมายถึง กลุม่ เชือ้ ชาติ ที่ มี วั ฒ นธรรมต่ า งกั น เช่ น ภาษาไทยส� า เนี ย งจี น ภาษาไทยส�าเนียงเขมร ภาษาไทยส�าเนียงฝรัง่ ภาษาไทย ส�าเนียงกะเหรี่ยง เป็นต้น นอกจากชาติพนั ธุแ์ ล้ว ความหลากหลายของส�าเนียง ในภาษาไทยอาจเกิดจากความแตกต่างของถิ่นที่อยู่ อาศัย วัย การศึกษา และชั้นสังคม อีกด้วย ดังจะสังเกต ได้วา่ คนไทยต่างถิน่ มีสา� เนียงต่างกัน เช่นส�าเนียง สุพรรณฯ ส�าเนียงอีสาน ส�าเนียงใต้ ฯลฯ วัยรุน่ ไทยมักออกเสียงต่างจากผูใ้ หญ่ เช่น ออกเสียงสระ อี อือ อู เกือบจะคล้ายกับเสียงเอ เออ และ โอ ตามล�าดับ เช่น ค�าว่า “พี่” ออกเสียงคล้าย “เพ่” “คือ” ออกเสียง คล้าย “เคอ” และ “สูง” ออกเสียงคล้าย “โสง” นอกจาก นั้น เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยของวัยรุ่นก็ต่างจาก วรรณยุกต์ของคนรุ่นผู้ใหญ่ เช่นเสียงวรรณยุกต์โท มักออกเสียงค่อนข้างลอย ไม่ใช่เสียงตกอย่างของผู้ใหญ่ และบางคนยังสังเกตว่าวัยรุ่นไทยมักพูดเสียงขึ้นจมูก อีกด้วย ลักษณะที่กล่าวมานี้รวมกันเป็นตัวบ่งชี้ส�าเนียง วัยรุ่นไทย คนไทยที่มีการศึกษาต่างกันหรืออยู่ในระดับชั้น สังคมต่างกันก็มสี า� เนียงต่างกัน ตัวบ่งชี้ คือการออกเสียง ร และเสียงควบกล�้า ซึ่งโดยทั่วไป เรามักคิดว่า คนที่ ออกเสียงค�าเช่น รับ รู้ เรียน เป็น ลับ ลู้ เลียน หรือ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เป็น ปับปุง เปียนแปง เป็นคน

ที่มีการศึกษาน้อยและเป็นคนระดับล่าง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะนี้อาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ส�าคัญอีก ต่อไป เพราะงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ว่าใน ระดับใด ส่วนใหญ่มักออกเสียง ร เป็น ล และออกเสียง ควบกล�้าไม่ชัดเจน คนไทยมีทัศนคติต่างกันเกี่ยวกับส�าเนียงต่างๆ ดังจะสังเกตค�าที่ใช้แสดงทัศนคติทางบวกหรือลบ เช่น ค�าว่า มาตรฐาน ไพเราะ รื่นหู แสดงทัศนคติทางบวก ภาษาไทยส�าเนียงมาตรฐานมีส�าเนียงไพเราะ ส�าเนียง รื่นหู เป็นที่นิยมชื่นชอบของทุกคน ในทางตรงข้าม ถ้าใช้ ค�าว่า เหน่อ เพี้ยน ทองแดง บ้านนอก ลาว ฯลฯ ก็จะ แสดงทัศนคติทางลบต่อส�าเนียงที่ได้ยิน ประเด็นส�าคัญที่ต้องเน้นในที่นี้ ก็คือ ทัศนคติ ต่อส�าเนียงต่างๆ เป็นเพียงความรู้สึกที่เป็นอัตวิสัย ไม่ใช่ ความจริง ความจริงคือ ส�าเนียงทุกส�าเนียงมีคุณค่าใน ตัวเอง มีความไพเราะเท่ากัน แต่เพราะสังคมไปตัดสิน หรือให้คุณค่าส�าเนียงต่างกัน จึงท�าให้ดูเหมือนว่าบาง ส�าเนียงดีกว่า ไพเราะกว่า หรือมีค่ามากกว่าบางส�าเนียง อันทีจ่ ริงภาษาไทยส�าเนียงกรุงเทพ หรือภาษาไทยส�าเนียง มาตรฐาน ก็อาจฟังดู “เหน่อ เพีย้ น ประหลาด ไม่เพราะ” ในทัศนะของคนไทยถิ่นอื่นได้เหมือนกัน ถ้าคนไทยให้ความสนใจหรือพยายามเรียนรูส้ า� เนียง ทีห่ ลากหลายในภาษาไทย คงจะท�าให้เข้าใจและลดอคติ ต่อคนไทยกลุ่มอื่นที่ต่างจากตนเองได้บ้าง ที่มา : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.2548.ภาษาไทยหลายส�าเนียง. (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.thaistudies.chula. ac.th/images/stories/article/34_. 1 ตุลาคม 2556.


วารสารฟ้า-ขาว

54

Ê͹¤³ÔµÈÒʵÃãËŒÅÙ¡æ ¨Ò¡ªÕÇÔµÃͺµÑÇ โดย ดร.สุพจน สุขแยง ครูบพิธ กิจมี เมื่อพูดถึง “คณิตศาสตร” เราอาจหลับตาเห็นโจทยคณิตศาสตรยากๆ ที่เปน ยาขมสําหรับเรา และพานคิดวาเปนการยากเสียจนเราคงสอนลูกเองไมได ทั้งๆ ที่จริง แลวคณิตศาสตรไมใชเรื่องยากขนาดนั้น และไมไดมีเฉพาะตัวเลข ทวามันครอบคลุม เกือบทุกเรื่องในชีวิตของเรา และเราสามารถสอนคณิตศาสตรใหลูกไดจากสิ่งรอบตัว

สอนตัวเลข

พ่อแม่เกือบทุกคนจะเริ่มต้นสอนคณิตศาสตร์ให้ลูกด้วยการท่อง 1 2 3...10 ลูกก็ท่อง ตาม โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ความหมาย ไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเลขเข้ากับจ�านวนที่แท้จริงได้ พ่อ แม่จงึ มักปวดหัวเมือ่ เอาภาพแทนจ�านวนนับให้ลกู ตอบแล้วลูกตอบไม่ได้วา่ ภาพทีเ่ ห็นมีจา� นวน เท่าไหร่ และลงท้ายด้วยการสงสัยว่าลูกมีปัญหาการเรียนรู้ (หรือเปล่านะ?) การให้ลกู สามารถเข้าใจตัวเลข ซึง่ เป็นสัญลักษณ์แทนค่ากับจ�านวนทีแ่ ท้จริงได้นนั้ ท�าได้ ไม่ยาก นั่นคือ... • ชวนลูกนับสิ่งของรอบตัว เช่น นับของเล่นลูก นับผลไม้ในถุง นับจ�านวนดอกไม้ ในบ้าน หรือใกล้ตัวสุดก็นับนิ้วมือ นิ้วเท้าของลูก เริ่มจาก 1-5 ก่อนแล้วเพิ่มเป็น 1-10 เมื่อ ลูกเริ่มเข้าใจก็โยงเข้าสู่ตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์แทนค่า สอนลูกให้รู้จักตัวเลข 1-10 จากสิ่ง รอบตัว เช่น จากหนังสือ จากทะเบียนรถ ฯลฯ หรือเล่นเกมชูนิ้วแล้วให้ลูกหยิบตัวเลขตาม จ�านวนนิ้วที่เห็น หรือของที่วางอยู่ เป็นต้น เล่นบ่อยๆ ลูกก็จะจ�าตัวเลขและแทนค่าตัวเลขกับ จ�านวนได้อย่างเข้าใจ • บวกลบตัวเลขใกล้ตัว ส�าหรับลูกที่โตจนเข้าใจตัวเลขแล้ว ก็ขยับการเล่นขึ้นไปอีก เช่น เวลาอยู่บนท้องถนนกับลูก ก็ให้ลูกบวกลบตัวเลขทะเบียนรถคันข้างๆ หรือให้ลูกดูหน้า ปัดความเร็วรถ พร้อมสอนเรื่องความเร็ว สอนเรื่องหน่วย ไมล์ กิโลเมตร ได้

สอนรูปทรงตางๆ

ของเล่นที่สอนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือบล็อกไม้ที่มีหลากหลาย รูปทรงให้ลกู ได้เรียนรู้ ทัง้ ทรงกลม สามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ ม ฯลฯ รวมทัง้ สีสนั ขนาด ฯลฯ นอกจากนี้ เรายังสามารถสอนรูปทรงได้จากของเล่นและของใกล้ตัวอื่นๆ เช่น ลูกบอล จาน แก้วน�้า โตะ หรือจากรูปภาพในหนังสือ หรือคุณพ่อคุณแม่วาดขึ้นมาเอง เป็นต้น

สอนเรื่องตําแหนง ซาย-ขวา

เล่นกิจกรรมท�าตามค�าสั่งกับลูก เช่น หยิบหนังสือบนโตะไปวางไว้บนชั้นหนังสือ เอา ตุก ตาหมีไปวางไว้ใต้เก้าอีค้ ณ ุ พ่อ ให้ลกู เอาหมวกของลูกไปแขวนไว้ทตี่ ะขอหน้าตูเ้ สือ้ ผ้า เป็นต้น หรือขณะกินข้าวก็บอกว่า “แม่วางแก้วน�้าไว้ด้านขวามือของหนู” “หนูจับช้อนด้วยมือขวา จับส้อมด้วยมือซ้าย” เป็นต้น

สอนเรื่องเวลา

การสอนเรื่องเวลาท�าได้หลากหลาย เช่น การบอกลูกให้ท�าสิ่งต่างๆ ก่อน-หลัง เช่น “กินนมให้หมดแก้วก่อนแล้วค่อยไปดูทวี ”ี “อาบน�า้ เสร็จแล้วมาอ่านหนังสือนิทาน กันนะ” ลูกจะเข้าใจและรู้ว่าเขาจะท�าสิ่งใดก่อน-หลังตามล�าดับได้ การสอนเรื่องชั่วโมง เวลา นาที ก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ เช่น “อีก 10 นาที คุณพ่อจะมารับเราไปกินไอติมแล้ว” แล้วบอกลูกว่าเมื่อครบ 10 นาทีนั้น บนหน้าปัด นาฬกาเข็มสัน้ -เข็มยาวจะอยูต่ รงไหน หรือแม่จะขับรถไปส่งลูกตอน 7 โมงครึง่ ใช้เวลา เดินทาง 45 นาที เราต้องถึงโรงเรียนลูกก่อน 8.30 นาฬกาจะ...นั่นคือพยายามพูดถึง กิจวัตรประจ�าวันของเขาเชือ่ มโยงกับตัวเลขชัว่ โมง นาทีกบั ลูกบ่อยๆ พร้อมใช้ประโยชน์ จากนาฬกา ซึ่งเต็มไปด้วยตัวเลขให้มากที่สุด หรืออาจจะเล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับเวลา ในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน เช่น เรื่องซินเดอเรลลา และเมื่ออ่านจบ ให้ถามลูกในส่วน ที่เกี่ยวกับช่วงเวลา เช่น “นางฟ้าบอกให้ซิลเดอเรลลากลับออกจากงานเลี้ยงก่อนเวลา เท่าไหร่” เมื่อเวลาผ่านไปลูกจะค่อยๆ รับรู้และสามารถที่จะเชื่อมโยงเวลากับกิจกรรม ในแต่ละวันของเขาได้

สอนการใชเงิน

ง่ายๆ ทีส่ ดุ ก็เริม่ จากให้ลกู รูจ้ กั ค่าของเงินบาท สตางค์ จากเงินในกระเปาของคุณ นั้นแหละ และเมื่อพาลูกไปซุปเปอร์มาร์เก็ต คุณพ่อคุณแม่ก็สอนคณิตศาสตร์ลูกจาก ป้ายราคา สอนเรื่องโหล ราคาต่อหน่วย ของชนิดเดียวกันต่างยี่ห้อ ก็เปรียบเทียบให้ลูก เห็นว่าอันไหนถูกกว่าอันไหนแพงกว่า หรือลองให้บวกเลขรวมจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย ถ้า ให้ธนบัตรเท่านี้ จะได้รบั เงินทอนเท่าไหร่ หรือหยิบน�า้ ปลามาหนึง่ ขวด คุณสามารถสอน เรื่องรูปทรงของขวด สอนเรื่องปริมาตร ลิตร ซีซี หรือสอนเรื่องราคาที่ประหยัดกว่า เมือ่ ซือ้ ขวดใหญ่ เมือ่ เทียบกับซือ้ ขวดเล็ก คุณพ่อคุณแม่สามารถท�าให้การไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ไปด้วย และเด็กๆ ส่วนใหญ่จะชอบมากหาก เขาได้มีส่วนร่วมกับพ่อแม่ในเรื่องการจับจ่ายซื้อของ ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเขาเสียเลยนะคะ เหล่านีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการสอนลูกให้เรียนรูค้ ณิตศาสตร์จากสิง่ รอบตัว ซึง่ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ให้เด็กๆ เขาจะเห็นว่าคณิตศาสตร์ ไม่ใช่เรือ่ งยาก หากเป็นเรือ่ งทัว่ ไปทีม่ อี ยูใ่ นชีวติ ประจ�าวัน และน�ามาเล่นสนุกกันได้ ไม่ใช่ เรือ่ งวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ...แล้วคณิตศาสตร์ทเี่ ป็นยาขมของพ่อแม่กจ็ ะกลาย เป็นขนมหวานของลูกได้ไม่ยากเลย ที่มา : http://www.familyweekend.co.th


à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

(English Tip)

อากาศหนาวใกล้จะมาเยือนแล้วเป็นเวลาที่ดอกไม้งาม บานสะพรั่ง อวดสีสัน ที่ผู้คนมากมายชอบ แต่อีกด้านหนึ่งท่ามกลางความงดงามหลากสีสันนี้ ผู้คนจ�านวน หนึ่งจะมีอาการแพ้ละอองเกสรดอกไม้ ท�าให้เกิดอาการ จาม (Sneeze) ในภาษาอังกฤษถ้ามีคนจาม คนที่อยู่ใกล้ หรือได้ยิน จะพูดว่า “Bless you!” และคนที่จาม จะตอบว่า “Thank you.” “Bless you!” มาจากค�าเต็มว่า “God bless you!” แต่โดยทั่วไปจะพูดสั้นๆ ว่า “Bless you!” ไม่สา� คัญว่าคุณจะนับถือศาสนาคริสต์หรือไม่ นีเ่ ป็นวัฒนธรรมทีจ่ ะพูดตอบเมือ่ มีคน “จาม” เราจะพูด “Bless you!” กับทุกคน ได้หรือไม่ ค�าตอบ “ได้” ไม่สา� คัญว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ามหรือไม่ ทัง้ ความสัมพันธ์ ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ คุณก็พูด “Bless you!” เมื่อได้ยินคนจามได้ ส�านวน “God bless you!” มาจากความเชื่อของชาวตะวันตกว่า ถ้าคนจาม ดวงวิญญาณจะออกจากร่าง ดังนั้นคนที่ได้ยินเสียงจามจะพูดว่า “God bless you!” เพื่อให้พระเจ้าคุ้มครองให้ผู้จามปลอดภัย ถ้าคุณจามเสียงดังจนผู้อยู่ใกล้สะดุ้ง หรือตกใจ จะเป็นการสุภาพ ถ้าผู้จาม พูดว่า “Excuse me.” ทันที โดยไม่ต้องรอให้ใครพูดว่า “Bless you!”

â´Â ¤ÃÙàÇÕ§¨Ñ¹·Ã ¨Ñ¹·Ã§ÒÁ ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

After a big sneeze, say “Excuse me.”

¢ŒÍ¤ÇèíÒ การเรียนภาษาไม่ควรเรียนแต่ไวยากรณ์ ค�าศัพท์ และสิง่ ทีต่ นเองชอบ ควรจะเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย ปล. สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ YouTube: โดยพิมพ์ English Mini Lesson-Sneezing JenniferESL

วารสารฟ้า-ขาว

55


56

นางปทมา เอี่ยมสุวรรณ

วารสารฟ้า-ขาว

อาสาสมัครเอเอฟเอส เขตเชียงใหม

ครูชํานาญการพิเศษ

ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 ได้รับ คัดเลือกจากเอเอฟเอส ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในหกอาสาสมัคร เอเอฟเอส เข้าร่วมประชุม “EFIL Volunteer Summer Summit 2013” ในหัวข้อ “Building Bridges through Imagination and Sports to Tackle Global Issues” ณ โรงเรียน Ranum Efterskole เมือง Ranum ราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยมีผเู้ ข้าร่วม ประชุมจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 31 ประเทศ จ�านวน 367 คน เป็นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารณ์เพิม่ พูนประสบการณ์และอุดมการณ์ งานอาสาสมัครเอเอฟเอสในยุโรปซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี

หมายเหตุ : EFIL ย่อมาจาก The European Federation for Intercultural Learning ซึ่งเป็น The Federation of AFS Organisations in Europe

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวชิดชนก ศรีวิลัย ชื่อเล่น เดียร์ อายุ 17 ปี สายศิลปองั กฤษ – ฝรัง่ เศส เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 6/9 ได้รับทุนเต็มจ�านวน (ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ไปประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 11 เดือนได้ครอบครัวอุปถัมภ์ ที่หมู่บ้าน PermataArcamanik เมืองบันดุง เกาะชวา ประเทศ อินโดนีเซีย ห่างจากกรุงจาการ์ตา ประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์ ส่วนตัว ได้เรียนชั้น ม 5 (XI-IPS2) หรือเรียกง่ายๆว่า สายศิลปห้อง 2 ที่โรงเรียน SMA 23 BANDUNG เป็นโรงเรียนเฉพาะมัธยมศึกษา ตอนปลาย มีสายวิทย์-คณิต สายศิลป เหมือนบ้านเรา แต่ไม่มีแยก สายวิชามาก จะเรียนรวมๆ กันไป ชัน้ หนึง่ มีประมาณ 4–5 ห้องเรียน เรียนวันจันทร์–ศุกร์ โรงเรียนเข้าเวลา 6.30 น. มีการเข้าแถวเคารพ ธงชาติเฉพาะทุกเช้าวันจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5–ม.6 เรียนครึ่งเช้า วันจันทร์-พฤหัสบดีเลิกเที่ยง วันศุกร์เลิก 10 โมง เพราะโรงเรียน เป็นโรงเรียนมุสลิม ครูและนักเรียนส่วนใหญ่นับถืออิสลาม ทุกวัน ศุกร์ชาวมุสลิมจะมีท�าพิธีของชาวมุสลิม นั่นก็คือ พิธีละหมาด ม.4 เรียนครึ่งบ่าย เลิกสี่โมงเย็น ส่วนศุกร์อาจจะเลิกเร็วหน่อยเพราะ เนือ่ งจากพิธลี ะหมาดของชาวมุสลิม แต่ละวันเรียนประมาณ 4-6วิชา แล้วแต่วัน มีคาบเบรกประมาณ 09.00–09.30 น. ของทุกวัน จากนัน้ เรียนต่อ ถ้าวันศุกร์กเ็ บรกประมาณ 8.00-08.30 น. กิจกรรม ชุมนุมแล้วแต่ใครจะลง พอลงแล้วก็ไปเรียนตามวันเวลาที่ลง อาจ เป็นตอนบ่ายหรือตอนเช้าก็ได้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่กว้างมาก ตอนนี้ก�าลังปรับปรุงอาคารอยู่ มีประมาณ 3 อาคาร โรงอาหารขายขนมกรุบกรอบได้ มีอาหารหลากหลาย นักเรียนชาย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีเทา นักเรียนหญิง เสื้อขาว (มีทั้งแขนสั้น และแขนยาว) กระโปรงยาวถึงข้อ ทั้งชายและหญิงเอาเสื้อใส่ใน

AFS is Experience กางเกงและกระโปรง ใส่ถุงเท้าสีขาว นักเรียนหญิงปล่อยผมยาวลงมา ได้ แต่นักเรียนชายต้องตัด ในห้องเรียนเป็นภาษาอินโดนีเซีย เวลา ไม่ค่อยเข้าใจก็ถามเพื่อน หรือไม่ครูบางคนก็พูดภาษาอังกฤษได้ ดิฉัน เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนแรกในโรงเรียนนี้ ทุกคนต่างตื่นเต้นมาก ที่มีนักเรียนต่างชาติเข้ามา ประสบการณ์อีกอย่างที่น่าประทับใจก็คือ มีครูคนนึงเขาบอกดิฉันว่า สงสัยเค้าคงต้องเปลี่ยนทัศนคติกับคนไทย ใหม่ละ เพราะว่าคนไทยยิ้มแย้ม อัธยาศัยดีมาก ภูมิใจ ^^ ตอนนี้ ครบหนึง่ เดือนแล้วนะคะ ส�าหรับชีวติ นักเรียนแลกเปลีย่ นทีอ่ นิ โดนีเซีย ดิฉันสัญญาว่าจะท�าหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ

** ที่นี่อัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย – อินโดนีเซีย ประมาณ 1 บาท = 365 รูเปียห์ ธนบัตรของที่นี่มีตั้งแต่ เหรียญ 100, 200, 500 และ 1000 และ ธนบัตร 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 และ 100,000 เงินทีซ่ อื้ น�า้ เปล่าขวดเล็กก็ประมาณ 1,000–4,000 รูเปียห์ ถือว่าราคาพอดี ไม่แพงไม่ถูกเกินไป


วารสารฟ้า-ขาว

57

à¨Í ÅÐ Áѹʏ (Germany)

Once Touching GERMANY!

ดิฉัน นางสาว สิริกร อ่อนละมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน สอบได้ทนุ จากสถาบันเกอเธ่ ไปทัศนศึกษาประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ.2556 1 เดือนในเยอรมนี ดิฉันได้มีโอกาสเที่ยวชมสถานที่ส�าคัญต่างๆ เช่น มหาวิหาร โคโลญ (Kölner Dom), ยอดเขาสูงที่สุดในเยอรมนี (Zugspitze), พิพิธภัณฑ์เยอรมัน (Deutscher Museum), สนามกีฬา Arena เมืองมิวนิค, ประตูเมือง (Brandenburg), ก�าแพงเบอร์ลิน และสถานที่สวยงามอื่นๆ อีกมากมาย ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงที่ดิฉันได้เรียนจากในหนังสือ และ รู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยีของประเทศนี้ เช่น ระบบเซนเซอร์ในห้องน�้า ดิฉันได้มีโอกาส พักอยูก่ บั ครอบครัวและไปเรียนร่วมกับชาวเยอรมัน ซึง่ ได้เห็นความมัน่ ใจ ความกระตือรือร้น และการแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่นเยอรมัน ส่วนครอบครัวโฮสต์ก็ดูแลและเอ็นดูดิฉัน เป็นอย่างดี นอกจากชาวเยอรมันแล้วดิฉนั ยังได้รจู้ กั กับเพือ่ นนักเรียนทุน PAD จากชาติอนื่ หลายคน ซึ่งล้วนแต่น่ารักกันมากเลยค่ะ ท�าให้ได้ก�าไรเรียนรู้วัฒนธรรมจากพวกเขาอีก เล็กน้อย 1 เดือนในเยอรมนีส�าหรับดิฉันมันผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ทุกช่วงเวลาล้วนแต่มี ความทรงจ�าทีด่ แี ละน่าจดจ�า และดิฉนั หวังว่าสักวันหนึง่ คงจะได้กลับไปเยอรมนีอกี ครัง้ หนึง่


วารสารฟ้า-ขาว

58

โรงเรียน European

(European School) โดย ครูเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ

ค�าถามแรกเมือ่ เยือนเยอรมันเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คือ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกภาพหนึ่งในสมาชิก ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เมื่อการรวมตัว เป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ระบบการศึกษารูปแบบ ใดจะรองรับการเคลือ่ นย้ายปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่าง ยิง่ ทรัพยากรมนุษย์อนั มีคา่ ของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ อย่างไร ก็ตามเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าต้นแบบ (Prototype) การรวม กลุ่มเศรษฐกิจขั้นสูงสุด (Super Union) คือ ประชาคมยุโรป (European Union: EU) อาเซียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ของตน เช่น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เสมือนกรอบร่าง รัฐธรรมนูญกลางของประเทศสมาชิกในอาเซียน โดยพิจารณา ดูต้นแบบมาจากประชาคมยุโรปทั้งสิ้น แต่ทว่าความส�าเร็จ เบือ้ งต้นของอาเซียนก�าลังดุจอรุณรุง่ ซึง่ ต่างจากยุโรปทีก่ า� ลังเป็น ตะวันทอแสงประกายแสนยานุภาพและทวีความเข้มข้นในการ รวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจอย่างเหนียวแน่นและประสบความส�าเร็จ อย่างทุกขณะ ย้อนกลับมาดูความส�าเร็จของการรวมกลุม่ อาเซียน บ้านเราที่พัฒนาการรวมกลุ่มจากขั้นพื้นฐาน (FTA) มาสู่ขั้น สหภาพเศรษฐกิจและสหภาพเหนือชาติ ก็ยากเกินคณานับเพราะ ความต่างทางพหุวัฒนธรรม ถึงกระนั้นในยุโรปก็มีการกล่าวถึง ประเด็นนี้และมีการส่งเสริมพัฒนาได้ดีกว่าอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนจนความขัดแย้งในมิตินี้ไม่มีประเด็นใดที่จะวิจารณ์

การศึ ก ษาคื อ กลไกของรั ฐ ที่ จ ะผลิ ต ซ�้ า อุ ด มการณ์ เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการรองรับทุนมนุษย์ (ทรัพยากรมนุษย์) ได้อย่างดีทสี่ ดุ เพราะทีใ่ ดมีความรู้ ทีน่ นั่ ย่อม มีอ�านาจ มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถกล้าคิด กล้าผจญ กล้าเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสภาพบริบททางสังคม (Social Context) โดยใช้องค์ความรู้ทั้งสิ้น แล้วกลไกของรัฐแบบใดจะ สามารถรองรับประชาคมอาเซียนได้สมบูรณ์ทสี่ ดุ ลองมาพิจารณา กรณีตัวอย่างของโรงเรียน European เพื่อเป็นกรอบความคิด ในการพัฒนาการศึกษาของชาติตอ่ ไป เมือ่ กล่าวถึงภูมหิ ลังก�าเนิด โรงเรียน European (European School) เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างประชาคมยุโรป ชุมชน และรัฐบาล เพื่อรองรับ นักเรียนต่างภาษาและสัญชาติในยุโรป โดยมีสนธิสัญญาความ ร่วมมือระหว่าง European School ได้แก่ การจัดท�าหลักสูตร การนัดพบปะครู ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้ความส�าเร็จ ของโรงเรียนสะท้อนความส�าเร็จการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (European Union) ซึง่ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาทางการ ของยุโรป เช่น ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาพลเมืองยุโรปให้มเี อกลักษณ์ทางวัฒนธรรม พัฒนาการ ศึกษาคุณภาพสูง ตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลถึงเข้ามหาวิทยาลัย พัฒนาการ ใช้ภาษาแม่ควบคู่กับภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมมุมมองการเป็นพลโลก

เมืองยุโรปและพลโลก ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนา สมรรถนะทางกายและการดูแลสุขภาพ จัดแนะแนวการศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชนของโรงเรียน และพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ ทางวิชาการ ทักษะชีวิตของนักเรียน จากข้อมูลข้างต้นจะเห็น ความแตกต่างระหว่างสองภูมภิ าค ในอาเซียนบ้านเรายังไม่มกี าร ผลักดันให้เกิดโรงเรียนเหมือนโรงเรียน European หรือ โรงเรียน อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม มีแต่เพียงโครงการโรงเรียน Sister School, Buffer School, Partner School, Education Hub และการขับเคลื่อนส่วนใหญ่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายจาก กระทรวงผู้มีอ�านาจสั่งการลงมา แต่ทว่าในยุโรปปัจจัยที่เป็นผล ส�าคัญที่สุด คือ ความร่วมมือและความต้องการของผู้ปกครอง ของประเทศต่างๆ ในยุโรป แล้วภารกิจเหล่านีจ้ ะเป็นบทบาทใครมิได้ นอกจากพวก เราทุกคนดังเช่นการรวมพลังของผู้ปกครองในยุโรป ฯลฯ ที่จะ ร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ ผลักดันพัฒนาให้การ ศึกษาไทยบรรลุเป้าหมายของการเป็นโรงเรียนชั้นน�าระดับโลก (World Class Standard School) ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ต่อไป


¡Å͹ÇѹÁËÔ´Å

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแหงการแพทยไทย

หนึ่งแสงทองสองสวางกลางความหวัง มีสองมือยื้อชีพชนพนความตาย พลิกงานแพทย พยาบาล งานเภสัช สาธารณสุขผอนทุกขทุกโมงยาม มหิตรเจาฯ เจาฟาไทยใหโอกาส ยื่นความสุขทุกมวลชนคนพิการ แลววันหนึ่งแสงทองเคยสองฟา จันทราหมนชนวิโยคโศกตรมใจ

กอพลังกาวตอกอจุดหมาย เปลี่ยนโลกมืดสุดเลวรายไดงดงาม ทรงพิพัฒนการศึกษาชาติสยาม ทรงนําไทยฝาขามความทรมาน งานแพทยศาสตรไกลกวางวางรากฐาน ทรงเยี่ยมเยียนทุกหยอมยานแดนขวานไทย มิหวนคืนกลับมาทาวันใหม คุณความดีตราตรึงไวในแผนดิน

• นายธีรพงศ บุญเพิ่มพูน ม.6/4 • นายณัฐวุฒิ เปาหลิมลี้ ม.6/1


ขอแสดงความยินดี วงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและโรงเรียนเครือขาย

ได้รับเหรียญทอง ประเภท Show Contest และเหรียญทอง ประเภท Marching Contest รุ่น World Division การประกวดดนตรีโลก (WMC) ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเนเธอรแลนด

โรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายั พ WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 www.wattano.ac.th facebook.com/wattanothaichiangmai

โทรศัพท 0 5327 7151 โทรสาร 0 5327 7452

วารสารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 27 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ISSN:2286-9360 ออกแบบโดยแผนกกราฟิก บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด

วารสารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 27 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ISSN:2286-9360 ออกแบบโดยแผนกกราฟิก บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด

Advertisement