Page 1

คูมือนักเรียนและผูปกครอง

โรงเรียนบานดอนปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1


พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช “...การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ คุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคง ของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...”


สารจาก...

ผู ้ อ� านวยการโรงเรีย นบ้านดอนปิน ในนามของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านดอนปินทุกท่าน ได้เล็งเห็นความส�าคัญ ในการทีจ่ ะพัฒนาบุตรหลานของท่านให้เป็นผูท้ สี่ มบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญ ั ญาเพือ่ เขาเหล่านีจ้ ะได้มอี นาคตอันสดใสเป็นบุคคลอันเป็นทีร่ กั ของครอบครัว และน�าความเจริญมาสูช่ มุ ชน สังคม และ ประเทศชาติสืบไป ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงได้จดั ท�าเอกสารคูม่ อื ฉบับนี้ ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียนเพื่อที่จะดูแลบุตร หลานของท่านให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมต่อไป อนึ่ ง คู ่ มื อ นั ก เรี ย นฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ยเนื้ อ หา สาระอั น ได้ แ ก่ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของโรงเรี ย น โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติตนของนักเรียน ตลอดจน รายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ปกครองต้องการศึกษาข้อมูล ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านผูป้ กครองทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการ ศึกษาแก่นกั เรียนโรงเรียนบ้านดอนปินซึง่ เป็นโรงเรียนดี ประจ�าต�าบลแห่งนี้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสู่ความเป็นสากลต่อไป

(นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน

2

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


คณะครู- บุค ลากรทางการศึกษา โรงเรีย นบ้านดอนปิน

นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อ�านวยการโรงเรียน

นางสาววารุณี ยอนตระกูล ครูช�านาญการพิเศษ

นายอุดม สุวรรณเวียง

นายสุพัฒน์ หน่อค�า ครูช�านาญการพิเศษ

นางบานชื่น เครือกิจ ครูช�านาญการพิเศษ

นางประกายรัตน์ จงไกรจักร ครูช�านาญการพิเศษ

นางเข็มทอง ธรรมขันธ์

นางดรุณี บุณยรัตพันธุ์ ครูช�านาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ ไชยเพ็ญ ครูช�านาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ อินทจักร

ครูช�านาญการพิเศษ

ครูช�านาญการพิเศษ

ครูช�านาญการ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

3


นางหทัยชนก พนัสอ�าพล ครูช�านาญการ

น.ส.ภัทรานิษฐ์ ดวงใจธรรม ครูช�านาญการ

นางทรงศรี แก้วสัก ครูช�านาญการ

นางจินตนา ปิตุรัตน์ ครูช�านาญการ

นางปริชญา ปนทะวงค์ ครูช�านาญการ

น.ส.ศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์ ครูปฏิบัติการ

น.ส.พัชรนันทร์ วีรอภินันท์ ครูอัตราจ้าง

นางรัตติกาล สุธรรม ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย ขะยอม ครูอัตราจ้าง

นายสราวุฒิ ตุ้ยมูล ครูอัตราจ้าง

นายวีระพงษ์ วรรณยศ ครูอัตราจ้าง

นายอนุชาติ ชาติไธสง ครูฝกประสบการณ์

น.ส.อารีรีตน์ ปนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ

4

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

นายค�าปน อุทรา ช่างไม้ 4


ประวัติ. ..

โรงเรีย นบ้านดอนปิน

โรงเรียนบ้านดอนปิน เดิมชือ่ โรงเรียนประชาบาลแม่เหียะ (ต้นปินวิทยาคาร) ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2481 สมัยนายดี กันทะมาลา เป็นศึกษาธิการอ�าเภอและขุนสนิท ประชาราษฎร์ เป็นนายอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายอินสอน อินภิบาล ด�ารงต�าแหน่ง ครูใหญ่คนแรก มีนกั เรียนทัง้ หมด 96 คน มีครู 2 คน ในปี พ.ศ.2482 นายก้อนแก้ว จันทราศรี ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายหมวก เมฆรา ซึ่งเป็นก�านันต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 4 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และได้สร้าง อาคารเรียนเป็นตึก 1 ชั้น 1 หลัง ขนาด 8 x 24 เมตร (ตึกแดง) โดยก�านันต�าบลแม่เหียะ ร่วมกับราษฎรในต�าบลร่วมมือกันสร้างจนแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2489 นายประวัติ เมฆรา ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ มีนกั เรียนทัง้ หมด 100 คน ครู 5 คน ในปี พ.ศ.2490 นายอรุณ แสงสว่าง ต�าแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 120 คน ครู 5 คน ในปี พ.ศ.2505 นายดวง เวียนทอง ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 209 คน ครู 5 คน และในปี พ.ศ.2516 ได้ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถนุ สูงโดยเงินงบประมาณและราษฎรสมทบคิดเป็นเงิน 200,000 บาท (แยกเป็นเงินงบประมาณ 180,000 บาท ราษฎรสมทบ 20,000 บาท) โดยความร่วมมือของ นายค�าปัน ทิพย์ฝั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งชื่อว่า “อาคาร รัฐราษฎร์อปุ ถัมภ์” ตัง้ อยูด่ า้ นทิศใต้ของโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2516 นางพิมพ์ทอง เขือ่ นจินดา ด�ารง ต�าแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 309 คน ครู 19 คน และในปี พ.ศ.2518 นายแก้ว คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

5


– นางเกี๋ยง ทิพย์ฝั้น ได้บริจาคที่ดินจ�านวน 5 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา ราคาประมาณ 300,000 บาท พร้อมกับได้รบั งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 380,000 บาท ตั้งชื่อว่า “อาคารรัฐราษฎร์อนุเคราะห์” ตั้งอยู่ทาง ทิศเหนือของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2531 นายอุดม ริญญา ได้มาด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ มีนกั เรียน 101 คน มีครู 12 คน และเมือ่ ปีพ.ศ.2532 ได้รอื้ ถอนอาคารตึกแดง ซึง่ มีสภาพทรุดโทรมมาก พร้อมทั้งได้น�าไม้จากการรื้อถอนมาก่อสร้างโรงอาหารขนาด 6 x 21 เมตร, ในปี พ.ศ.2544 นายพิชัย พงษ์เจริญ ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน ได้ก่อสร้างอาคารห้องประชุม จากเงินกองทุนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนปิน ซึ่งก่อตั้งโดยเงินกองทุนจาก แม่อยุ้ เมา ไชยวงศ์ ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 200,000.-บาท ในปีการศึกษา 2546 ได้ดา� เนินการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนปินเป็นปีแรก ในปี พ.ศ. 2547 นายพิชัย ภู่พงศ์ศักดิ์ ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน ได้รับบริจาคไม้เก่าจาก หลองข้าว (ยุง้ ฉาง) ของ นายดี จันทคลักษณ์ ก�านันต�าบลแม่เหียะ และอาจารย์ละมัย หัตถยา ราคา 50,000 บาท และเทศบาลต�าบลแม่เหียะ โดย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรี ต�าบลแม่เหียะ สนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 50,000 บาท เพื่อสร้างเรือนไทยล้านนา ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเหนือ ตั้งชื่อว่า “เฮือนผะญ๋า” ในปี พ.ศ.2553 นางสุปราณี ถวิลประวัติ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้ �านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน ได้รบั งบประมาณจากทางการ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ�านวน 2,537,600 บาท และท�าพิธีเปิดอาคาร เรียนหลังใหม่ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 73 ปีของการ ก่อตั้งโรงเรียนบ้านดอนปิน และตั้งชื่ออาคารเรียนว่า “อาคาร 73 ปี(ต้นปินวิทยาคาร)” ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านดอนปินเปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียน ทั้งหมด 288 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 23 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1 คน, ข้าราชการครู 16 คน, ครูอตั ราจ้างเงินงบประมาณของโรงเรียน 2 คน, ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 2 คน, ครูอัตราจ้าง SP2 1 คน, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน (ปฏิบัติ หน้าที่ที่โรงเรียนบ้านดอนปินและโรงเรียนศิริมังคลาจารย์) และช่างไม้ชั้น 4 1 คน

6

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


ท�า เนีย บผู้บ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนปิน

คนที่ 1

นายอินสอน

อินภิบาล

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2481

คนที่ 2

นายก้อนแก้ว

จันทราศรี

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2482

คนที่ 3

นายประวัติ

เมฆรา

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2489

คนที่ 4

นายอรุณ

แสงสว่าง

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2490

คนที่ 5

นายศรีไทย

ใหม่วรรณ

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2494

คนที่ 6

นายดวง

เวียนทอง

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2505

คนที่ 7

นางพิมพ์ทอง

เขื่อนจินดา

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2516

คนที่ 8

นายอุดม

ริญญา

ต�าแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2531

คนที่ 9

นายพิชัย

พงษ์เจริญ

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ ปี พ.ศ.2544

คนที่ 10 นายพิชัย

ภู่พงศ์ศักดิ์

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ ปี พ.ศ.2547

คนที่ 11 นางสุปราณี

ถวิลประวัติ

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ ปี พ.ศ.2553

คนที่ 12 นางพัชรา

ชัยเลิศ

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ ปี พ.ศ.2556

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

7


แผนผั งโรงเรียนบ้านดอนปิน 8

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


สัญ ลัก ษณ์/วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

งเช

โรงเรียน

ียงใหม่

 สั ญ ลั ก ษณ์

บา้

น ดอ อื นปิน อ�าเภอเม

 วิ สั ยทั ศ น์

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปิน มีคณ ุ ธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา บุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถเป็นครูมอื อาชีพ โดยชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา  พั น ธกิ จ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นกั เรียนมีคณ ุ ธรรมจริยธรรมและคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน 2. พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ 3. จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 4. ส่งเสริมให้นกั เรียนรักษ์และรูค้ ณ ุ ค่าของวัฒนธรรมประเพณีภมู ปิ ญ ั ญาท้องถิน่ และ สิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้สื่อด้านเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป า ประสงค์

1. นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย 2. นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและสิง่ แวดล้อม 3. นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

9


4. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูแ้ ละมีแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน ไว้บริการแก่ชุมชน  คุ ณลั ก ษณะอั น พึง ประสงค์

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท�างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

 ปรั ช ญาประจ� าโรงเรียน

การศึกษาพัฒนาชีวิต  ค� าขวั ญ ประจ� าโรงเรียน

มีความรู้ คู่คุณธรรม ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ชุมชน  อั ก ษรย่ อ ประจ� าโรงเรียน

ด.ป.

 สี ป ระจ� าโรงเรี ย น

สีม่วง สีขาว

สีม่วง – สีข าว

หมายถึง หมายถึง

การริเริ่มที่ดี มีทัศนคติกว้างไกล การมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม และจริยธรรม

10 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


โครงสร้า งหลักสูต รโรงเรียนบ้านดอนปิน หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อให้ผู้สอน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1. ระดับการศึกษา ก�าหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียน การสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา ดังนี้ 1.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วง แรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค�านวณ ทักษะการคิดพืน้ ฐาน การติดต่อสือ่ สาร กระบวนการเรียนรูท้ างสังคม และพืน้ ฐานความเป็น มนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างสมบูรณ์และสมดุลทัง้ ในด้านร่างกาย สติปญ ั ญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3) เป็นช่วงสุดท้ายของ การศึกษาภาคบังคับ มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนได้สา� รวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริม การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกั ษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปญ ั หา มีทักษะในการด�าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความ รับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจใน ความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 2. สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดไว้ใน หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ 2.1 ภาษาไทย 2.2 คณิตศาสตร์ 2.3 วิทยาศาสตร์ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 11


2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม ศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพือ่ ความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย สติปญ ั ญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูม้ ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตส�านึก ของการท�าประโยชน์เพือ่ สังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 3.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก�าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้าน การเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ครูรจู้ กั และเข้าใจ ผูเ้ รียน ทัง้ ยังเป็นกิจกรรมทีช่ ่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาแก่ผปู้ กครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา ผู้เรียน 3.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็น ผูน้ า� ผูต้ ามทีด่ ี ความรับผิดชอบ การท�างานร่วมกัน การรูจ้ กั แก้ปญั หา การตัดสินใจทีเ่ หมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท�างาน เน้นการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน บ้านดอนปิน พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 3.2.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 3.2.2 กิจกรรมชุมนุม

12 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


3.3 กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียน บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชน และท้องถิน่ ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 4. เวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ขั้นต�่าส�าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถ เพิ่มเติมได้ตามความพร้อม และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตาม บริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็น รายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียน เป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชัว่ โมง คิดน�า้ หนักของรายวิชาทีเ่ รียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน�้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 13


โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1

วิชาพื้นฐาน

120

ม. 2 ม. 3 120

120

ภาษาไทย

240 240 240 160 160 160 (3 นก.) (3 นก.) (3 นก.)

คณิตศาสตร์

120 120 120 200 200 200 160 160 160 (3 นก.) (3 นก.) (3 นก.)

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

120

120

120

80 (3 นก.) (3 นก.) (3 นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 160 160 160 • ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (1 นก.) (1 นก.) (1 นก.) • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม • เศรษฐศาสตร์ • ภูมิศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 (3 นก.) (3 นก.) (3 นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศิลปะ

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

80

80

80

80

80

80

80

80

(2 นก.) (2 นก.) (2 นก.)

80

80

80

80

80

80

80

80

(2 นก.) (2 นก.) (2 นก.)

40

40

80

80

80

80

80

80

(2 นก.) (2 นก.) (2 นก.)

ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

40

40

40

80

80

80

120

120

120

(3 นก.) (3 นก.) (3 นก.)

880 880 880 840 840 840

14 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

880

880

880

(22 นก.) (22 นก.) (22 นก.)


โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 (ต่อ) เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1

ม. 2 ม. 3

วิชาเพิ่มเติม ภาษาไทย

-

-

-

-

-

-

40

40

40

คณิตศาสตร์

-

-

-

-

-

-

40

40

40

วิทยาศาสตร์(โครงงาน)

-

-

-

40

40

40

40

40

40

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

40

40

40

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

40

40

40

40

40

40

120 120 120 120 120 120

120

120

120

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,240 1,240 1,240

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 15


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

240 200 80 80 40 80 80 40 40 880

240 200 80 80 40 80 80 40 40 880

240 200 80 80 40 80 80 40 40 880

160 160 80 80 40 80 80 80 80 840

160 160 80 80 40 80 80 80 80 840

160 160 80 80 40 80 80 80 80 840

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมชุมนุม 3. ลูกเสือ – เนตรนารี 4. กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

120 40 40 30

120 40 40 30

120 40 40 30

120 40 40 30

120 40 40 30

120 40 40 30

10

10

10

10

10

10

รายวิชาเพิ่มเติม 1. ภาษาจีน 2. คอมพิวเตอร์ 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

40 40 -

40 40 -

40 ชั่วโมง 40 40 40 40 40 1,080 ชั่วโมง/ปี

40 40 40

40 40 40

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

หมายเหตุ : สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ได้ก�าหนดเวลาเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 ชั่วโมง/ปี เป็น 240 ชั่วโมง/ปี

16 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา/กิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ท 11101 ภาษาไทย 1 ค 11101 คณิตศาสตร์ 1 ว 11101 วิทยาศาสตร์ 1 ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ 1 ส 11102 ประวัติศาสตร์ 1 พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ศ 11101 ศิลปะ 1 ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 อ 11101 อังกฤษ 1

เวลาเรียน (ชม./ปี) 880 240 200 80 80 40 80 80 40 40

รายวิชาเพิ่มเติม จ 11201 ภาษาจีน 1 ง 11201 คอมพิวเตอร์ 1

80 40 40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม

120 40

รวมเวลาเรียน

40 (30/10) 40 1,080

หมายเหตุ : ผู้เรียนท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 17


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน ท 12101 ภาษาไทย 2 ค 12101 คณิตศาสตร์ 2 ว 12101 วิทยาศาสตร์ 2 ส 12102 ประวัติศาสตร์ 2 ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ 2 พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ศ 12101 ศิลปะ 2 ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 อ 12101 อังกฤษ 2

880 240 200 80 40 80 80 80 40 40

รายวิชาเพิ่มเติม จ 12201 ภาษาจีน 2 ง 12201 คอมพิวเตอร์ 2

80 40 40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม

120 40

รวมเวลาเรียน

40 (30/10) 40 1,080

หมายเหตุ : ผู้เรียนท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

18 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน ท 13101 ภาษาไทย 3 ค 13101 คณิตศาสตร์ 3 ว 13101 วิทยาศาสตร์ 3 ส 13102 ประวัติศาสตร์ 3 ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ 3 พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ศ 13101 ศิลปะ 3 ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 อ 13101 อังกฤษ 3

880 240 200 80 40 80 80 80 40 40

รายวิชาเพิ่มเติม จ 13201 ภาษาจีน 3 ง 13201 คอมพิวเตอร์ 3

80 40 40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม

120 40

รวมเวลาเรียน

40 (30/10) 40 1,080

หมายเหตุ : ผู้เรียนท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 19


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน ท 14101 ภาษาไทย 4 ค 14101 คณิตศาสตร์ 4 ว 14101 วิทยาศาสตร์ 4 ส 14102 ประวัติศาสตร์ 4 ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ 4 พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ศ 14101 ศิลปะ 4 ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 อ 14101 อังกฤษ 4

840 160 160 80 40 80 80 80 80 80

รายวิชาเพิ่มเติม จ 14201 ภาษาจีน 4 ง 14201 คอมพิวเตอร์ 4 ว 14201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4

120 40 40 40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม

120 40

รวมเวลาเรียน

40 (30/10) 40 1,080

หมายเหตุ : ผู้เรียนท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

20 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน ท 15101 ภาษาไทย 5 ค 15101 คณิตศาสตร์ 5 ว 15101 วิทยาศาสตร์ 5 ส 15102 ประวัติศาสตร์ 5 ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ 5 พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ศ 15101 ศิลปะ 5 ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 อ 15101 อังกฤษ 5

840 160 160 80 40 80 80 80 80 80

รายวิชาเพิ่มเติม จ 15201 ภาษาจีน 5 ง 15201 คอมพิวเตอร์ 5 ว 15201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 5

120 40 40 40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม

120 40

รวมเวลาเรียน

40 (30/10) 40 1,080

หมายเหตุ : ผู้เรียนท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 21


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน ท 16101 ภาษาไทย 6 ค 16101 คณิตศาสตร์ 6 ว 16101 วิทยาศาสตร์ 6 ส 16102 ประวัติศาสตร์ 6 ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ 6 พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ศ 16101 ศิลปะ 6 ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 อ 16101 อังกฤษ 6

840 160 160 80 40 80 80 80 80 80

รายวิชาเพิ่มเติม จ 15201 ภาษาจีน 6 ง 15201 คอมพิวเตอร์ 6 ว 15201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 6

120 40 40 40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม

120 40

รวมเวลาเรียน

40 (30/10) 40 1,080

หมายเหตุ : ผู้เรียนท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

22 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ภาษาไทย

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

คณิตศาสตร์

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

วิทยาศาสตร์

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

ภาษาต่างประเทศ

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

880 (22 นก.)

880 (22 นก.)

880 (22 นก.)

120 40 40 30 10

120 40 40 30 10

120 40 40 30 10

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ประวัติศาสตร์ - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ฯ - เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. ลูกเสือ – เนตรนารี 3. กิจกรรมชุมนุม 4. กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ

}

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 23


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม. 1

รายวิชาเพิ่มเติม

ม. 2

ม. 3

ปีละ 240 ชั่วโมง

1. ภาษาไทย

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

2. คณิตศาสตร์

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

3. วิทยาศาสตร์(โครงงาน)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

4. ภาษาต่างประเทศ

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

5. การงานพื้นฐานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

24 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

1,240 ชั่วโมง/ปี


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา/กิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ท 21101 ภาษาไทย 1 ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 ส 21101 สังคมศึกษา ฯ 1 ส 21102 ประวัติศาสตร์ 1 พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ศ 21101 ศิลปะ 1 ง 21101 การงานอาชีพฯ 1 อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

11 (440) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 0.5 (20) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.5 (60)

ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา/กิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ท 21102 ภาษาไทย 2 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 ส 21103 สังคมศึกษา ฯ 2 ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ศ 21102 ศิลปะ 2 ง 21102 การงานอาชีพฯ 2 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

11 (440) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 0.5 (20) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.5 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) ท 21201 การใช้ห้องสมุด 0.5 (20) ค 21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 0.5 (20) ว 21201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 0.5 (20) อ 21201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1 0.5 (20) จ 21201 ภาษาจีน 1 0.5 (20) ส 21201 คอมพิวเตอร์ 1 0.5 (20)

รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) ท 21202 การอ่านจับใจความ 0.5 (20) ค 21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 0.5 (20) ว 21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) อ 21202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2 0.5 (20) จ 21202 ภาษาจีน 2 0.5 (20) ส 21202 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนภาค 1

60 20 20 20 620

รวมเวลาเรียนภาค 2

60 20 20 20 620

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 25


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ส 22101 สังคมศึกษา ฯ 3 1.5 (60) ส 22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 (40) ศ 22101 ศิลปะ3 1.0 (40) ง 22101 การงานอาชีพฯ 3 1.0 (40) อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) ท 22201 นิทานพื้นบ้าน 0.5 (20) ค 22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 0.5 (20) ว 22201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 0.5 (20) อ 22201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3 0.5 (20) จ 22201 ภาษาจีน 3 0.5 (20) ง 22201 คอมพิวเตอร์ 3 0.5 (20)

รายวิชาพื้นฐาน ท 22102 ภาษาไทย 4 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 ส 22103 สังคมศึกษา ฯ 4 ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4 พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ศ 22102 ศิลปะ 4 ง 22102 การงานอาชีพฯ 4 อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 รายวิชาเพิ่มเติม ท 22202 ส�านวนโวหาร ค 22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ว 22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 4 จ 22202 ภาษาจีน 4 ง 22202 คอมพิวเตอร์ 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

60 20 20

60 20 20

20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนภาค 1

620

รวมเวลาเรียนภาค 2

620

20

26 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

11 (440) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 0.5 (20) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.5 (60) 3.0 (120) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20)

20 20


โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนปิน พุทธศักราช 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ค 23101 คณิตศาสตร์5 1.5 (60) ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ส 23101 สังคมศึกษา ฯ 5 1.5 (60) ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 (40) ศ 23101 ศิลปะ5 1.0 (40) ง 23101 การงานอาชีพฯ 5 1.0 (40) อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) ส 23103 สังคมศึกษา ฯ 6 1.5 (60) ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 (40) ศ 23102 ศิลปะ6 1.0 (40) ง 23102 การงานอาชีพฯ 6 1.0 (40) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) ท 23201 การคิดวิเคราะห์ 0.5 (20) ค 23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 0.5 (20) ว 23201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 5 0.5 (20) อ 23201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 5 0.5 (20) จ 23201 ภาษาจีน 5 0.5 (20) ง 23201 คอมพิวเตอร์ 5 0.5 (20)

รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) ท 23202 เพลงพื้นบ้าน 0.5 (20) ค 23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 0.5 (20) ว 23202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 6 0.5 (20) อ 23202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 6 0.5 (20) จ 23202 ภาษาจีน 6 0.5 (20) ง 23202 คอมพิวเตอร์ 6 0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

60 20 20

60 20 20

20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ-เนตรนารี 3. ชุมนุม + กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนภาค 1

620

รวมเวลาเรียนภาค 2

620

20

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 27


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนและเพือ่ ตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน รู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส�าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพือ่ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส�าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผูเ้ รียนซึง่ เป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้ นทุกระดับไม่วา่ จะเป็น ระดับชัน้ เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส�าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็ม ตามศักยภาพ 1. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ จัดการเรียนรู้ ผูส้ อนด�าเนินการเป็นปกติและสม�า่ เสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิค การประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครง งาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอน เป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครอง ร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับชัน้ เรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้ รียนมีพฒ ั นาการความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสงิ่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนีย้ งั เป็นข้อมูลให้ผสู้ อน ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด�าเนินการเพื่อ ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมาย

28 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


หรือไม่ ผูเ้ รียนมีจดุ พัฒนาในด้านใด รวมทัง้ สามารถน�าผลการเรียนของผูเ้ รียนในสถานศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการ ประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครองและชุมชน 3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามภาระความ รับผิดชอบ สามารถด�าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบ มาตรฐานทีจ่ ดั ท�าและด�าเนินการโดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้นสังกัด ในการด�าเนินการจัดสอบ นอกจากนีย้ งั ได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการ ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนในระดับชาติตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคน ที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ ต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล สนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  เกณฑ์ ก ารวั ด และประเมินผลการเรียน

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 1.1 การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค�านึงถึงการ พัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม�่าเสมอและ ต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 29


ระดับประถมศึกษา (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 60% ของตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระ (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ไม่ต�่ากว่าระดับ 1 (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษาก�าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 60% ของตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระ และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ไม่ต�่ากว่าระดับ 1 (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษาก�าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพิจารณาเลือ่ นชัน้ ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผูเ้ รียนมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชา จ�านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ สถานศึกษาอาจ ตัง้ คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ�า้ ชัน้ ได้ ทัง้ นีใ้ ห้คา� นึงถึงวุฒภิ าวะและความรูค้ วามสามารถ ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ 1.2 การให้ระดับผลการเรียน ระดั บ ประถมศึ ก ษา ในการตั ด สิ น เพื่ อ ให้ ร ะดั บ ผลการเรี ย นรายวิ ช า สถานศึกษา สามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียน เป็นระบบ ตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้ค�าส�าคัญสะท้อนมาตรฐาน

30 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด และ ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด และให้ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 1.3 การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเป็นการสือ่ สารให้ผปู้ กครองและผูเ้ รียนทราบความ ก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท�าเอกสาร รายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของ ผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

2. เกณฑ์การจบการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ก�าหนดเกณฑ์กลางส�าหรับการจบการศึกษา เป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 2.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา (1) ผู ้ เรี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐาน และรายวิ ช า/กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ตาม โครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 31


(2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษาก�าหนด (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด (4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด 2.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�าหนด (2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดย เป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต (3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด (4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด ส�าหรับการจบการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส�าหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส�าหรับผูด้ อ้ ยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ด�าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

32 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


เอกสารหลั ก ฐานการศึกษา  เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส�าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด 1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผล การเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบ การศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเมื่อลาออกจาก สถานศึกษาในทุกกรณี 1.2 ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ ของผู้จบการศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้น พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 แบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดย บันทึกรายชือ่ และข้อมูลของผูจ้ บการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6) ผูจ้ บ การศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก�าหนด เป็นเอกสารทีส่ ถานศึกษาจัดท�าขึน้ เพือ่ บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูล ส�าคัญเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ�าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ�า รายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอืน่ ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน�า เอกสารไปใช้  การเที ยบโอนผลการเรียน

สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้าย สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 33


เข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถาน ประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การเทียบโอนผลการเรียนควรด�าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้น ภาคเรียนแรกทีส่ ถานศึกษารับผูข้ อเทียบโอนเป็นผูเ้ รียน ทัง้ นี้ ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การเทียบโอนผล การเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดย สถานศึกษาทีร่ บั ผูเ้ รียนจากการเทียบโอนควรก�าหนดรายวิชา/จ�านวนหน่วยกิตทีจ่ ะรับเทียบ โอนตามความเหมาะสม การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด�าเนินการได้ ดังนี้ 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบตั ใิ นสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

34 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 35

1. งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ กระบวนการเรียนรู้ 2. งานวั ด ผลประเมิ น ผลและเที ย บโอนผล การเรียน 3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. งานพัฒนาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยี การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 5. งานนิเทศภายในสถานศึกษา 6. งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7. งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย /งานส่งเสริมความรูด้ า้ น วิ ช าการ/ประสานความร่ ว มมื อ ในการ พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน่ และงาน สนั บ สนุ น วิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น 8. งานห้องสมุด

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

ประเมินผล

1. งานจัดท�าแผนงาน / เสนองบ 1. งานวางแผนอัตราก�าลัง / ประมาณ และจั ด สรรงบ ก�าหนดต�าแหน่ง การสรรหา ประมาณ และการบรรจุแต่งตั้ง 2. งานการเงิน 2. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 3. งานการบัญชี และพัฒนาบุคลากร 4. งานวัสดุและสินทรัพย์ 3. งานวินัยและการรักษาวินัย 5. งานตรวจสอบ ติดตามประเมิน / การออกจากราชการ ผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการด�าเนินการ 6. งานระดมทรัพยากรและการ ลงทุนเพื่อการศึกษา 7. งานสวั ส ดิ ก ารภายในสถาน ศึกษา 8. งานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปิน 9. งานสหกรณ์โรงเรียน

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

งานธุรการ / สารบรรณ งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ งานส�ามะโนผูเ้ รียนและ รับนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน งานการจัดระบบการบริหารและ การพัฒนาองค์กร 6. งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 7. งานอาคารสถานที่ แ ละสภาพ แวดล้อม 8. งานประชาสัมพันธ์ 9. งานกิจการนักเรียน 10. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ งานแนะแนวและทุนการศึกษา 11. งานสัมพันธ์ชมุ ชน 12. งานส่งเสริมสุขภาพ 13. งานควบคุมภายใน 14. งานทีไ่ ม่ระบุไว้ในงานอืน่

1. 2. 3. 4. 5.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา (ฝ่ายมัธยม)

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา (ฝ่ายประถม)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้า งการบริหารงานโรงเรียนบ้านดอนปิน


การด�า เนิน งานพัฒ นาองค์กรและคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนบ้านดอนปิ น  โดยใช้ ว งจรเดมมิ่ง และกิจ กรรม

QCC

วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นวงจรของการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้เกิดการ ปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง วงจรเดมมิ่งประกอบด้วย P = Plan (วางแผน) D = Do (ด�าเนินการ) C = Check (ตรวจสอบ) A = Act (ปรับปรุง แก้ไข)  กิ จ กรรม

QCC (Quality Control Circle)

กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมเพือ่ การท�างานทีม่ คี ณ ุ ภาพโดยการปรับปรุงแก้ไขงานได้ดยี งิ่ ขึน้ และทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกขั้นตอน วัตถุประสงค์เพื่อ - ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน - ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถแก้ปัญหาในการท�างานของตน และของโรงเรียน - ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม - ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยในการท�างานให้ดีขึ้น หลักการของวงจรควบคุมคุณภาพ - ร่วมกันศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการท�างานประจ�าวัน - ร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะถึงปัญหา แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้เทคนิควงจรเดมมิง่

36 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


ร ะ เ บี ย บ โ ร ง เ รี ย น บ า น ด อ น ป น


ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่า ด้ว ยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2556 เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการประพฤติปฏิบตั ติ นในการแต่งกายให้ เหมาะสมกับวัย และสภาพของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนปิน จึงวางระเบียบการแต่งกาย ของนักเรียนไว้ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่าด้วยการแต่งกายของ นักเรียน พ.ศ.2554” ข้อ 2 นักเรียนระดับประถมศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้ 2.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย 2.1.1 เสื้อ ใช้เสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่มีลวดลาย และไม่บางเกินควร ไม่มีจีบ หลัง แขนสัน้ เหนือข้อศอกประมาณ 2 เซนติเมตร ทรงสุภาพ ใช้กระดุมสีขาวแบบแบน มีสาบ ทีอ่ กเสือ้ ด้านนอก กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีกระเป๋าติดราวนมเบือ้ งซ้ายขนาดกว้างของกระเป๋า ต้องไม่ต�่ากว่า 8x10 เซนติเมตร หรือไม่เกิน 10x15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปลายปกเสื้อไม่มีกระดุมหรือรังดุม อกเสื้อด้านขวาตรงกลางปักอักษรย่อโรงเรียน ด.ป. อกเสื้อด้านซ้ายตรงกลางปักชื่อ – สกุลด้วยไหมสีกรมท่า 2.1.2 กางเกง ขาสั้นสีกากี เมื่อยืนตรง ยาวเหนือเข่าวัดจากกลาง ลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร ห้ามรัดรูป หรือขากว้างเกินควร โดยก�าหนดส่วนกว้างของ ขากางเกง ห่างจากขาประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหน้ามีจีบหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่เย็บตายตัว มีหูขนาด 0.8 เซนติเมตร 7 หู เมื่อสวมให้ขอบ กางเกงอยู่ในแนวสะดือ และต้องสวมทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด 2.1.3 เข็มขัด หนังสีน�้าตาล ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็น โลหะรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แบบชนิดหัวกลัด มีปลอกสีนา�้ ตาล 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ส�าหรับสอดปลายเข็มขัด ปลายเข็มขัดไม่ตัด และยาวพอร้อยถึงหูกางเกงหูที่สองได้ เมื่อคาด ให้ทับกางเกงพอตึงและมองเห็นเข็มขัดได้โดยรอบเอว 2.1.4 รองเท้า แบบนักเรียน ผลิตจากผ้าใบสีนา�้ ตาล ไม่มลี วดลาย หุม้ ส้น ส้นตรงปกติไม่เรียวสูง ชนิดผูกเชือก ไม่ใช้ชนิดยี่ห้อที่มีราคาแพงเกินกว่าสภาพนักเรียน

38 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


2.1.5 ถุงเท้า แบบนักเรียน สีน�้าตาล ไม่มีแถบสีลวดลายหรือดอก 2.1.6 กระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าสะพายหลัง 2.1.7 ทรงผม ให้ตดั สัน้ ด้านหลังและด้านข้างเกรียน ด้านบนไม่เกิน 3 ซม. ห้าม (1) แต่งผมด้วยเครื่องส�าอางแต่งผม เช่น เยล มูส โฟม หรือสเปรย์ (2) ใส่น�้ามันผมมากจนเปียกหรือเยิ้ม (3) ดัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากสีธรรมชาติ 2.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง 2.2.1 เสื้อ ใช้เสื้อสีขาว ไม่มีลวดลาย และผ้าไม่บางเกินควร คอปกบัว ผูกด้วยโบว์สีกรมท่า ปลายแขนไม่พับ ขอบแขนกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัด จากเหนือข้อมือขึ้นมา เมื่อยืนตรงประมาณ 10 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับ ไม่เกิน 3 เซนติเมตร ริมขอบล่างด้านหน้า ข้างขวาติดกระเป๋า 1 ใบ อกเสื้อด้านขวาตรงกลาง ปักอักษรย่อโรงเรียน ด.ป. อกเสื้อด้านซ้ายตรงกลางปักชื่อ – สกุลด้วยไหมสีกรมท่า 2.2.2 กระโปรง สีกรมท่า มีขอบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้ายพับเป็นเกล็ดออกด้านข้าง 3 เกล็ด เย็บตายตัวลงมาจากขอบ ระหว่าง 3 – 4 นิ้ว เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงยาวคลุมเข่าไม่เกิน 4 นิ้ว วัดจากใต้สะบ้าเข่ายาวลงมาถึง ชายกระโปรง 2.2.3 รองเท้า แบบนักเรียน สีด�า หัวมน หุ้มส้น มีสายรัดหลังเท้า สายเดียว ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 2.2.4 ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว สั้น ไม่มีแถบสี ลวดลาย หรือดอกให้ พับได้ 2 พับไว้เหนือตาตุ่ม 2.2.5 กระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าสะพายหลัง 2.2.6 ทรงผม ให้ไว้ผมยาว (1) ถักเปียสองข้างให้เรียบร้อยผูกด้วยริบบิ้นหรือโบว์สีน�้าเงิน เท่านั้น ไม่มีลวดลาย กว้างไม่เกิน 3 ซม. (2) กิ๊บติดผมสีด�าไม่มีลวดลาย มีขนาดเล็กกว้างไม่เกิน 1 ซม. เท่านั้น คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 39


(3) ยางรัดผมให้ใช้สีด�า สีกรมท่าหรือสีน�้าเงิน ไม่มีลวดลาย เท่านั้น (4) ห้ามถักเปียเก็บ หรือถักเปียเล็กๆ หลายอันบนหนังศีรษะ (5) ห้ามซอยหรือสไลด์ผมแต่งเป็นทรง (6) ห้ามดัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากสีธรรมชาติ 2.3 เครื่องแบบพลศึกษา 2.3.1 เสื้อ ตามแบบที่โรงเรียนจ�าหน่าย 2.3.2 กางเกง ให้ใช้กางเกงตามแบบที่โรงเรียนจ�าหน่าย 2.3.3 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 2.3.4 ถุงเท้า ถุงเท้านักเรียนสัน้ สีขาวล้วน ไม่มแี ถบสี ลวดลาย หรือดอก 2.3.5 ให้แต่งกายชุดพลศึกษาเฉพาะวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษาหรือ ตามที่โรงเรียนก�าหนดให้เท่านั้น 2.4 เครื่องแบบชุดกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี ให้แต่งกายตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของชุดกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารีเท่านั้น

ในทุกวันศุกร์

2.5 เครื่องแบบชุดพื้นเมือง ให้นักเรียนชายและหญิงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตามแบบของโรงเรียน

ข้อ 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้ 3.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย 3.1.1 เสื้อ ใช้เสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่มีลวดลาย และไม่บางเกินควร ไม่มีจีบ หลัง แขนสั้นเหนือข้อศอกประมาณ 2 เซนติเมตร ทรงสุภาพ ใช้กระดุมสีขาวแบบแบนมีสาบ ทีอ่ กเสือ้ ด้านนอก กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีกระเป๋าติดราวนมเบือ้ งซ้ายขนาดกว้างของกระเป๋า ต้องไม่ต�่ากว่า 8x10 เซนติเมตร หรือ ไม่เกิน 10x15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปลายปกเสื้อไม่มีกระดุมหรือรังดุม อกเสื้อด้านขวาตรงกลางปักอักษรย่อโรงเรียน ด.ป. อก เสื้อด้านซ้ายตรงกลางปักชื่อ – สกุลด้วยไหมสีกรมท่า

40 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


3.1.2 กางเกง ขาสัน้ สีดา� เมือ่ ยืนตรง ยาวเหนือเข่าวัดจากกลางลูกสะบ้า ประมาณ 5 เซนติเมตร ห้ามรัดรูป หรือขากว้างเกินควร โดยก�าหนดส่วนกว้างของขากางเกง ห่างจากขาประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหน้ามี จีบหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่เย็บตายตัว มีหูขนาด 0.8 เซนติเมตร 7 หู เมื่อสวมให้ขอบกางเกง อยู่ในแนวสะดือ และต้องสวมทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด 3.1.3 เข็มขัด หนังสีด�า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะ รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แบบชนิดหัวกลัด มีปลอกสีดา� 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ส�าหรับ สอดปลายเข็มขัด ปลายเข็มขัดไม่ตัด และยาวพอร้อยถึงหูกางเกงหูที่สองได้ เมื่อคาดให้ทับ กางเกงพอตึงและมองเห็นเข็มขัดได้โดยรอบเอว 3.1.4 รองเท้า แบบนักเรียน ผลิตจากผ้าใบสีด�า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น ส้นตรงปกติไม่เรียวสูง ชนิดผูกเชือกไม่ใช้ชนิดยี่ห้อที่มีราคาแพงเกินกว่าสภาพนักเรียน 3.1.5 ถุงเท้า แบบนักเรียน สีขาว ไม่มีแถบสีลวดลายหรือดอก 3.1.6 กระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าสะพายหลัง 3.1.7 ทรงผม ให้ตัดรองทรงสูง ด้านบนไม่เกิน 5 ซม. ห้าม (1) แต่งผมด้วยเครื่องส�าอางแต่งผม เช่น เยล มูส โฟม หรือสเปรย์ (2) ใส่น�้ามันผมมากจนเปียกหรือเยิ้ม (3) ดัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากสีธรรมชาติ 3.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง 3.2.1 เสือ้ ใช้เสือ้ สีขาว ไม่มลี วดลาย และผ้าไม่บางเกินควร คอปกทหาร เรือ ผูกด้วยโบว์หกู ระต่ายสีกรมท่า ปลายแขนจีบ ขอบแขนกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวของ ตัวเสื้อวัดจากเหนือข้อมือขึ้นมา เมื่อยืนตรงประมาณ 10 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมี รอยพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ริมขอบล่างด้านหน้า ข้างขวาติดกระเป๋า 1 ใบอกเสื้อด้านขวา ตรงกลางปักอักษรย่อโรงเรียน ด.ป. อกเสือ้ ด้านซ้ายตรงกลางปักชือ่ – สกุลด้วยไหมสีกรมท่า 3.2.2 กระโปรง สีด�า มีขอบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้ายพับเป็นเกล็ดออกด้านข้าง 3 เกล็ด เย็บตายตัวลงมาจากขอบ ระหว่าง 3 – 4 นิ้ว เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงยาวคลุมเข่าไม่เกิน 4 นิ้ว วัดจากใต้สะบ้าเข่ายาวลงมาถึง ชายกระโปรง คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 41


3.2.3 รองเท้า แบบนักเรียน สีด�า หัวมน หุ้มส้น มีสายรัดหลังเท้า สายเดียว ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 3.2.4 ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว สั้น ไม่มีแถบสี ลวดลาย หรือดอกให้ พับได้ 2 พับไว้เหนือตาตุ่ม 3.2.5 กระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าสะพายหลัง 3.2.6 ทรงผม ให้ไว้ผมยาว (1) ถักเปียสองข้างให้เรียบร้อยผูกด้วยริบบิ้นหรือโบว์สีน�้าเงิน เท่านั้น ไม่มีลวดลาย กว้างไม่เกิน 3 ซม. (2) กิ๊บติดผมสีด�าไม่มีลวดลาย มีขนาดเล็กกว้างไม่เกิน 1 ซม. เท่านั้น (3) ยางรัดผมให้ใช้สีด�า สีกรมท่าหรือสีน�้าเงิน ไม่มีลวดลาย เท่านั้น (4) ห้ามถักเปียเก็บ หรือถักเปียเล็กๆหลายอันบนหนังศีรษะ (5) ห้ามซอยหรือสไลด์ผมแต่งเป็นทรง (6) ห้ามดัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากสีธรรมชาติ ข้อ 4. ห้ามน�าโทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียน ข้อ 5. เครื่องประดับ ห้ามน�าหรือใส่เครื่องประดับที่มีค่ามาโรงเรียน ยกเว้นสร้อยที่ ห้อยพระท�าด้วยสแตนเลสหรือเชือก ข้อ 6. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียน บ้านดอนปิน

42 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


การแต่ง กายชุดนักเรียน ระดับประถมศึกษา 1-6

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

การแต่งกายชุดนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1-3

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 43


การแต่ง กายชุดพละศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

การแต่ง กายชุดล้านนาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นักเรียนชาย

44 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

นักเรียนหญิง


การแต่ง กายชุดลูกเสือ-เนตรนารี

ลูกเสือส�ารอง

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชุดเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 45


ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ.2556 เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส�าคัญยิ่งใน สังคม โรงเรียนบ้านดอนปิน จึงวางระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมา โรงเรียนสาย และขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ.2556” ข้อ 2 นักเรียนที่มาสายจะต้องปฏิบัติดังนี้ 2.1 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อท�ากิจกรรม 5 ส. 2.2 เมือ่ มาสายไม่ทนั เข้าแถว หลังจากเวลา 08.00 น. ห้ามนักเรียนเข้าไปในแถว โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่มาสาย และอยู่ในความดูแลของครูเวร 2.3 หลังเวลา 08.00 น. ให้ปฏิบัติดังนี้ 2.3.1 รายงานตัวต่อครูเวรแสดงหนังสือของผูป้ กครองในกรณีทนี่ กั เรียน มีความจ�าเป็น หรือเป็นสาเหตุท�าให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย 2.3.2 ให้นักเรียนติดต่อประสานกับครูฝ่ายปกครองเพื่อชี้แจงเหตุผล การมาโรงเรียนสายทันที 2.4 การบันทึกนักเรียนมาสาย 2.4.1 การตักเตือน หากเกิน 3 ครัง้ /สัปดาห์ แจ้งให้ผปู้ กครองรับทราบ 2.4.2 นักเรียนมาสายโดยไม่มีเหตุผลตามความจ�าเป็น ถูกตัดคะแนน ความประพฤติ ครั้งละ 1 คะแนน ข้อ 3 นักเรียนที่จะขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตนดังนี้ 3.1 ให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตและรับนักเรียนออกไปโดยติดต่อที่ห้อง ฝ่ายปกครอง 3.2 เมือ่ นักเรียนมีความจ�าเป็นต้องขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นา� จดหมายขออนุญาตจากผูป้ กครองมาแสดงกับครูประจ�าชัน้ และให้ครูประจ�าชัน้ ลงชือ่ รับรอง

46 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


3.3 กรณี มี ค วามจ� า เป็ น เร่ ง ด่ ว นอื่ น ๆ ให้ ติ ด ต่ อ ขออนุ ญ าตโดยตรงที่ ห้องปกครองหรือรองผู้อ�านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล ปล. ทุกครั้งที่นักเรียน และผู้ปกครองเข้ามาติดต่อธุระจ�าเป็นกับทางโรงเรียนให้ แต่งกายด้วยเครื่องแบบ และชุดสุภาพเท่านั้น ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

(นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 47


ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่ าด้วยการลงโทษและความประพฤติการตัดคะแนนของนักเรียน พ.ศ. 2556 เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมยิง่ ขึน้ ทางโรงเรียนบ้านดอนปิน จึงได้กา� หนดระเบียบว่าด้วยการลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปินว่าด้วยการลงโทษและการ ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ 2556” ข้อ 2 การลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมตามระเบียบ จะปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 ตักเตือนด้วยวาจา ไม่เกิน 3 ครั้ง ในกรณีเดียวกัน 2.2 ตักเตือนโดยท�าบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้นกั เรียนลงลายมือชือ่ รับทราบ 2.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 2.4 เชิญผูป้ กครองมาพบครูประจ�าชัน้ และฝ่ายปกครอง เพือ่ รับทราบพฤติกรรม 2.5 ท�าทัณฑ์บน 2.6 พิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา ข้อ 3 การลงโทษในแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 3.1 โรงเรียนมีคะแนนความประพฤติประจ�าตัวนักเรียน คนละ 100 คะแนน 3.2 เมื่อครูพบนักเรียนกระท�าความผิด ให้ตักเตือนด้วยวาจาเพื่อแก้ไข พฤติกรรม 3.3 เมื่อตักเตือน จ�านวน 3 ครั้งขึ้นไป เขียนบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์ อักษรตามแบบฟอร์มแจ้งการท�าความผิด โดยระบุความผิด วัน เวลา และสถานที่ ให้ชัดเจน นักเรียนผู้กระท�าความผิดลงลายมือชื่อ 3.4 ส่งแบบแจ้งการกระท�าความผิดให้ฝา่ ยปกครอง ตัดคะแนนความประพฤติ 3.5 นักเรียนกระท�าความผิดซ�้าซ้อนเชิญผู้ปกครองมาพบครูประจ�าชั้นและ ฝ่ายปกครอง เพื่อรับทราบพฤติกรรม

48 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


ข้อ 4 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ เพื่อให้การด�าเนินการดูแลความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและเกิดลักษณะพฤติกรรมอันพึงประสงค์อย่างเหมาะสม โรงเรียนบ้านดอนปิน จึง ก�าหนดมาตรการการลงโทษพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ รหัส

01 02 03 04 05 06 07

10 11 12 13 14 15 16 17 18

ลักษณะพฤติกรรม หมวดการแต่งกาย (10 คะแนน) ชายเสื้อออกนอกกางเกง/กระโปรง กระโปรง/กางเกง ยาวหรือสั้นกว่าเกณฑ์ที่ ก�าหนดจนไม่เหมาะสม ใส่เสื้อกันหนาวโดยไม่สวมเสื้อนักเรียนข้างใน รองเท้า/ถุงเท้า ไม่ถูกต้องตามระเบียบของ โรงเรียน ไม่แต่งเครื่องแบบ ลส./นน. ตามที่ก�าหนด ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ซอย สไลด์ ย้อม กัด เปลี่ยนสีผม เจาะ-ระเบิด หู หรือมีรอยสัก หมวดความประพฤติ (60 คะแนน) กล่าววาจาหยาบคาย/ไม่ส�ารวมกิริยามารยาท ในโรงเรียน ไม่ ส� า รวมกิ ริ ย ามารยาทนอกโรงเรี ย น ใน เครื่องแบบนักเรียน ทะเลาะวิวาท ใช้ก�าลังท�าร้ายกันในโรงเรียน ทะเลาะวิวาท ร่วมวงใช้กา� ลังท�าร้ายกันระหว่าง โรงเรียน น�าคนนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการกระท�าความผิด สูบบุหรี่/มีบุหรี่ไว้ในครอบครอง มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/เล่นการพนัน

ตัดคะแนน

การพิจารณาและ วิธีปฏิบัติ

1 1

ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข

1 1

ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข

2 2 2

ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข

2

ตักเตือน/แก้ไข

2

ตักเตือน/แก้ไข

3 5

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง แจ้งผู้ปกครอง/ท�าทัณฑ์บน

5 2 3 3 3

แจ้งผู้ปกครอง/ท�าทัณฑ์บน ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 49


รหัส

ลักษณะพฤติกรรม

ตัดคะแนน

การพิจารณาและ วิธีปฏิบัติ

19 20

แสดงการข่มขู่เพื่อท�าร้ายร่างกาย/หวังทรัพย์ มีพฤติกรรมใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย/มีไว้ ครอบครอง ลักขโมย/ท�าลายทรัพย์สิน หรือแอบอ้างเอา ของผู้อื่น กลั่นแกล้งเพื่อนโดยเจตนา วางตัวไม่เหมาะสม/ไม่สุภาพกับเพื่อนต่างเพศ ประพฤติตัวส่อไปในทางชู้สาว แสดงกิรยิ า/วาจา/อาการทีไ่ ม่สภุ าพ ขาดความ เคารพครู

5 10

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง แจ้งผู้ปกครอง/ท�าทัณฑ์บน

3

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

3 3 3 5

ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

1 1 2 3 3

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/ท�าทัณฑ์บน

1 1 2 2 2 2

ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข ตักเตือน/แก้ไข

2

ตักเตือน/แก้ไข

3

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

5

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

21 22 23 24 25

30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48

หมวดการเรียน (10 คะแนน) ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลเกิน 3 วัน ไม่ตั้งใจเรียน/เล่นในห้องเรียน/ไม่ส่งงาน ไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูม/ประชุม/อบรม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด ทุจริตในการสอบ หมวดเบ็ดเตล็ด (20 คะแนน) มาโรงเรียนสาย ไม่เข้าแถวตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เข้า-ออก ประตูโรงเรียนตามระเบียบโรงเรียน ไม่ส่งใบลาชี้แจงเหตุผลในการไม่มาเรียน น�าเครื่องมือสื่อสาร/เครื่องเล่นทุกประเภทมา โรงเรียน น� า ประทั ด /ดอกไม้ ไ ฟ/ไม้ ขี ด ไฟมาเล่ น ใน โรงเรียน ปลอมลายมื อ ชื่ อ ผู ้ ป กครอง/เอกสารเพื่ อ ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง พกพาอาวุธ/สิ่งของคล้ายอาวุธมาโรงเรียน

50 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


ข้อ 5 มีความผิดลักษณะอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการการปกครองนักเรียน จะเปรียบเทียบความผิด และลงโทษตามระเบียบนี้ และระเบียบอื่นตามที่เห็นสมควร ข้อ 6 ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ 6.1 นักเรียนทีต่ ดั คะแนนความประพฤติสะสมถึง 20 คะแนน ให้เชิญผูป้ กครอง มาพบครูประจ�าชั้นเพื่อทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนในปกครอง 6.2 นักเรียนที่ตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 20 คะแนน ขึ้นไปให้เชิญ ผู้ปกครองมาพบครูฝ่ายปกครอง 6.3 นักเรียนที่ตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 40 คะแนน ขึ้นไปให้เชิญ ผู้ปกครองมาพบรองผู้อ�านวยการฝ่ายปกครองเพื่อปรึกษาร่วมกันแก้ปัญหา 6.4 นักเรียนทีต่ ดั คะแนนความประพฤติสะสมถึง 60 คะแนน ให้เชิญผูป้ กครอง มาพบรองผู้อ�านวยการฝ่ายปกครองเพื่อรับทราบการท�าทัณฑ์บนนักเรียน นักเรียนเข้ารับ การอบรมแก้ไขพฤติกรรม 6.5 นักเรียนทีต่ ดั คะแนนความประพฤติสะสมถึง 80 คะแนน ให้เชิญผูป้ กครอง มาพบผู้อ�านวยการ เพื่อรับทราบผลที่นักเรียนจะต้องถูกพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา 6.6 ให้คะแนนความประพฤติของนักเรียนทีถ่ กู ตัดมีผลต่อการออกใบรับรอง ความประพฤติ ดังนี้ ไม่ถูกตัดคะแนนเลย = ดีมาก ถูกตัดคะแนน 1 -20 คะแนน = ดี ถูกตัดคะแนน 21-40 คะแนน = ปานกลาง ถูกตัดคะแนน 41-60 คะแนน = พอใช้ ถูกตัดคะแนนมากกว่า 60 คะแนน = ไม่รับรอง ข้อ 7 การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนทุกครัง้ ให้ครูประจ�าชัน้ หรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนฝ่ายปกครองมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล การตัดคะแนนความประพฤติสะสม ท�ารายงานผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ข้อ 8 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เปนต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียน บ้านดอนปิน คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 51


ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่า ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน พ.ศ.2556 เพื่อให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านดอนปินด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ นักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกับทาง โรงเรียน ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม ของนักเรียน พ.ศ.2556” ข้อ 2 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 2.1 นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ 2.2 เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมด้านกีฬานักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมเป็นนักกีฬา หรือกองเชียร์ หรือผู้สนับสนุนการเชียร์ ตามแต่ความสามารถของแต่ละบุคคล 2.3 เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการใดๆ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการนั้นๆตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 2.4 เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา นักเรียนที่นับถือพุทธศาสนา ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามแบบ อย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี 2.5 เมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือองค์กร ในชุมชนมาขอความร่วมมือจากนักเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความ สมัครใจ ข้อ 3 นักเรียนทีไ่ ม่เข้าร่วมกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดให้ โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรแก่ครู หรือผูค้ วบคุมกิจกรรมนัน้ ๆ ทราบ โรงเรียนถือว่านักเรียนผูน้ นั้ ขาดการร่วมกิจกรรมตามทีโ่ รงเรียน ก�าหนด ซึง่ จะมีผลให้นกั เรียนผูน้ นั้ ไม่ผา่ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามเกณฑ์ทโี่ รงเรียนก�าหนด ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เปนต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน

52 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่า ด้วยการเรียนและการใช้อาคารเรียน พ.ศ.2556 เพื่อให้การเรียนการสอนด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโรงเรียน และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้มีลักษณะที่จะเอื้อ อ�านวยต่อการเรียนรู้ที่ดี ทางโรงเรียนว่าด้วยการเรียนและการใช้อาคารเรียน ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่าด้วยการเรียนและการใช้ อาคารเรียน พ.ศ 2556” ข้อ 2 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนในการเรียนและการใช้อาคารเรียนดังนี้ 2.1 เมือ่ อยูใ่ นเวลาเรียนไม่วา่ ครูจะอยูใ่ นห้องเรียนหรือไม่ นักเรียนจะต้องนัง่ ประจ�าโต๊ะให้เรียบร้อยและต้องรักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด การลุกเดิน หรือออกนอกห้องเรียนและส่งเสียงอึกทึกไม่ใช่วิสัยของนักเรียนที่ดีจะพึงกระท�า 2.2 ระหว่างเรียน หากมีความประสงค์จะออกนอกห้องเรียนจะต้องขอ อนุญาตครูผู้สอนก่อน 2.3 นักเรียนพึงตั้งใจเรียน เชื่อฟังค�าสอนของครูผู้สอนด้วยความเคารพและ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สมควร 2.4 ชั่วโมงเรียนใดที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ ต้องแจ้งให้ครูผู้สอนใน คาบเรียนนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือขออนุญาตต่อครูด้วยตนเองก่อน 2.5 เมือ่ ต้องเปลีย่ นห้องเรียนระหว่างคาบเรียน ให้นกั เรียนเดินเข้าแถวอย่าง มีระเบียบวินัย 2.6 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน ทิง้ กระดาษหรือสิง่ ของ ที่ไม่ใช้อื่นๆ ลงในถังขยะ 2.7 ห้ามนักเรียนทิง้ เศษกระดาษหรือสิง่ ของอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อปุ กรณ์การเรียนไว้ ในโต๊ะเรียน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน 2.8 ห้ า มนั ก เรี ย นน� า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ชนิ ด ขึ้ น ไปรั บ ประทานใน ห้องเรียนหรือบนอาคารเรียน 2.9 ห้ามนักเรียนเล่นฟุตบอล ตะกร้อ ปิงปอง วิ่งไล่จับ การเล่นเกมอื่นๆ ใน ห้องเรียนหรือบนอาคารเรียน คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 53


2.10 ห้ามนักเรียนสวมรองเท้าเดินบนอาคารเรียน ให้ถอดถือขึ้นไปไว้บนชั้น วางหน้าห้องเรียนให้เรียบร้อย หรือเก็บใส่ช่องซึ่งท�าไว้เฉพาะที่และต้องท�าเครื่องหมายหรือ เขียนชื่อไว้ที่รองเท้าด้านในให้ชัดเจนด้วย 2.11 นักเรียนมีหน้าทีต่ อ้ งรักษาไว้ซงึ่ สมบัตขิ องโรงเรียน การท�าลายสิง่ ของใน ห้องเรียน การขีดเขียนฝาผนังและโต๊ะเรียนรวมทั้งการท�าลายอุปกรณ์อื่นๆ ถือเป็นความผิด ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

(นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน

54 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่าด้วยการกระท�าความดีของนักเรียน “คนดีศรีดอนปิน” พ.ศ 2556 เพือ่ ให้นกั เรียนทีก่ ระท�าความดีหรือสร้างชือ่ เสียงให้โรงเรียน ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ มควรยกย่อง ชมเชยและพัฒนาให้เป็นคนดีของสังคม โรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนท�าความดี และได้วางระเบียบว่าด้วยการกระท�าความดีของนักเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปินว่าด้วยการกระท�าความดี ของนักเรียนคนดีศรีดอนปิน พ.ศ 2556” ในระเบียบนี้ “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนบ้านดอนปิน “ผู้อ�านวยการ” หมายถึง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน “รองผู้อ�านวยการ” หมายถึง รองผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน “ครู” หมายถึง ครูทเี่ ป็นข้าราชการประจ�าและครูอตั ราจ้างทีป่ ฏิบตั งิ านในปัจจุบนั “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านดอนปิน “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัว นักเรียนที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน ข้อ 2 การบันทึกความดีให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 2.1 เมื่อครูพบเห็นหรือได้รับแจ้งว่านักเรียนกระท�าความดีให้รายงานเป็น ลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มการแจ้งพฤติกรรมนักเรียน โดยระบุพฤติกรรมความดี วัน เวลา และสถานที่ที่นักเรียนกระท�าความดีนั้นๆ 2.2 ส่งแบบแจ้งการกระท�าความดีที่ครูประจ�าชั้นในห้องแต่ละห้อง 2.3 ครูประจ�าชั้นแจ้งการกระท�าความดีของนักเรียนให้เจ้าหน้าที่ของห้อง จริยธรรมพิจารณาอนุมัติเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่กระท�าความดี ท�าการ บันทึกคะแนนตามระเบียบนี้ และส่งรายละเอียดให้รองผู้อ�านวยการฝ่ายปกครอง 2.4 แจ้งผู้ปกครองรับทราบความดีที่นักเรียนกระท�า คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 55


ข้อ 3 ความดีที่เพิ่มคะแนนความประพฤติให้ เพื่อให้การด�าเนินการส่งเสริมการกระท�าความดีของนักเรียนให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและเหมาะสม โรงเรียนจึงได้ก�าหนดการกระท�าต่างๆ ที่เป็นความดีส�าหรับ การบันทึกค่าคะแนนความประพฤติไว้ดังนี้ รหัส

ลักษณะพฤติกรรม

ค่าคะแนน

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

เก็บของ/เงิน มูลค่าไม่เกิน 100 บาท เก็บของ/เงิน มูลค่าไม่เกิน 500 บาท เก็บของ/เงิน มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ได้รับการยกย่องจากชุมชนกรณีต่างๆ ชนะการแข่งขันต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ 1-3 ชนะการแข่งขันต่างๆ ภายนอกโรงเรียนที่ 1-3 เป็นหัวหน้าห้องของแต่ละปีการศึกษา เป็นรองหัวหน้าห้องของแต่ละปีการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียน เป็นรองประธานคณะกรรมการนักเรียน เป็นคณะกรรมการนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมภายนอก โรงเรียน ท�าความดีอื่นๆ ตามที่ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายปกครองเห็นชอบ

2 3 5 10 5 10 5 5 20 10 5 10

13

10

ข้อ 4 ความดีลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการการปกครองนักเรียน/เจ้าหน้าที่โครงการคนดีศรีดอนปิน โดยเปรียบเทียบ ความดีและคิดเป็นค่าคะแนนตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร ข้อ 5 ผลของการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 5.1 ให้ คิ ด คะแนนที่ เ พิ่ ม สะสมในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา แยกเป็ น ระดั บ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

56 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


5.2 นักเรียนที่ได้รับการเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมถึง 70 คะแนน ให้ โรงเรียนจัดท�าประกาศเกียรติคุณคนดีศรีดอนปิน และได้รับการเสนอชื่อพร้อมแฟ้มสะสม งานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ 5.3 นักเรียนที่ได้รับการเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมถึง 50 คะแนน ให้ โรงเรียนจัดท�าประกาศเกียรติคุณคนดีศรีดอนปิน 5.4 นอกเหนือจากที่ก�าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่าย โครงการคนดีศรีดอนปินและฝ่ายปกครองโดยความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการโรงเรียน ข้อ 6 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เปนต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

(นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 57


ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่า ด้วยความปลอดภัยของนักเรียน พ.ศ.2556 เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของนักเรียน โรงเรียนจึงก�าหนดมาตรการ ความปลอดภัยของนักเรียนดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านดอนปิน ว่าด้วยความปลอดภัยของ นักเรียนในโรงเรียน พ.ศ.2556” ข้อ 2 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนดังนี้ 2.1 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา ตามที่โรงเรียนก�าหนดและเมื่อเลิก โรงเรียนแล้วให้รบี กลับบ้านทันที หากจะกระท�ากิจกรรมอืน่ ใดต่อทางโรงเรียนจะอนุญาตได้ไม่เกิน เวลา 18.00 น. เท่านัน้ หากนอกเหนือจากเวลาทีก่ า� หนดนีน้ กั เรียนจะต้องขออนุญาตต่อผูอ้ า� นวยการ หรือรองผู้อ�านวยการมอบหมายเป็นกรณีๆ ไป และต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนล่วงหน้า 2.2 ในกรณีทโี่ รงเรียนมีกจิ กรรมพิเศษซึง่ ต้องใช้เวลาทีน่ อกเหนือจากเวลาเรียน ตามปกติ โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผปู้ กครองนักเรียนทราบล่วงหน้าเพือ่ ขออนุญาตก่อนทุกครัง้ 2.3 ห้ามนักเรียนน�าเครือ่ งประดับ หรือของมีคา่ มาโรงเรียน เพราะอาจจะท�าให้ ได้รับอันตรายหรือเกิดสูญหายได้ ถ้านักเรียนคนใดฝ่าฝนระเบียบนี้และของเกิดสูญหายทาง โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 2.4 นักเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่จะมาติดต่อธุระ หรือเพื่อ รับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานให้ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะได้ ตามนักเรียนให้ ห้ามผู้ปกครองหรือญาติที่ต้องการพบเดินขึ้นไปตามหานักเรียนเองและให้ ผู้ปกครองหรือญาติที่ต้องการพบ รอพบนักเรียนที่อาคารอ�านวยการ 2.5 ในกรณีที่ผู้ปกครองน�ารถมารับ-ส่งนักเรียนให้จอดรถรับ-ส่งที่บริเวณถนน ใหญ่หน้าโรงเรียนและประตูด้านข้าง ห้ามน�ารถมาจอดขวางบริเวณประตูโรงเรียน และห้ามน�า รถเข้ามารับ-ส่งภายในบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจราจรและ ความปลอดภัยของนักเรียน (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยที่ไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้) ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เปนต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (นางพัชรา ชัยเลิศ) ผู้อ�านวยการโรงเรียน บ้านดอนปิน

58 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน


หมายเลขโทรศัพท์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ล�าดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ นางพัชรา ชัยเลิศ 089-7009484 นางสาววารุณี ยอนตระกูล 081-5948692 นายอุดม สุวรรณเวียง 084-1502524 นางจินตนา ปิตุรัตน์ 089-2657855 นายธวัชชัย ขะยอม 083-2031129 นางบานชื่น เครือกิจ 086-1158319 นางภัทรานิษฐ์ ดวงใจธรรม 082-6245339 นางประกายรัตน์ จงไกรจักร 087-1899474 นางทรงศรี แก้วสัก 089-1095728 นายเสน่ห์ อินทจักร 089-4304147 นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันท์ 081-6020240 นางเข็มทอง ธรรมขันธ์ 086-5865203 นายอนุชาติ ชาติไธสง 085-7128003 นางนงลักษณ์ ไชยเพ็ญ 089-8523407 นางรัตติกาล สุธรรม 081-0265959 นางหทัยชนก พนัสอ�าพล 081-9652292 นายสราวุฒิ ตุ้ยมูล 083-4767793 นางดรุณี บุณยรัตพันธุ์ 081-8832359 นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์ 081-9981292 นายสุพัฒน์ หน่อค�า 089-7552533 นายอุดม สุวรรณเวียง 084-1502524 นางปริชญา ปันทะวงค์ 084-3681518 นายวีระพงษ์ วรรณยศ 085-7052510 นายค�าปัน อุทรา 084-9485577 นางสาวอารีรัตน์ ปันใจ 080-6773982

หมายเหตุ ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการฝ่ายประถมศึกษา รองผู้อ�านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา ครูประจ�าชั้น ป.1 ครูประจ�าชั้น ป.1 ครูประจ�าชั้น ป.2 (หัวหน้าระดับ ป.1-3) ครูประจ�าชั้น ป.2 ครูประจ�าชั้น ป.3 ครูประจ�าชั้น ป.3 ครูประจ�าชั้น ป.4 ครูประจ�าชั้น ป.4 ครูประจ�าชั้น ป.5 ครูประจ�าชั้น ป.5 ครูประจ�าชั้น ป.6 (หัวหน้าระดับ ป.4-6) ครูประจ�าชั้น ป.6 ครูประจ�าชั้น ม.1 ครูประจ�าชั้น ม.1 ครูประจ�าชั้น ม.2 ครูประจ�าชั้น ม.2 ครูประจ�าชั้น ม.2 ครูประจ�าชั้น ม.3 (หัวหน้าระดับ ม.1-3) ครูประจ�าชั้น ม.3 ครูพิเศษภาษาจีน ช่างไม้ 4 เจ้าหน้าที่ธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนบ้านดอนปิน โทรศัพท์ / โทรสาร 053 – 277011 Website : www.bandonpin.org e-mail : donpin_school@hotmail.com คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน 59


รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

รศ.พิเศษถาวร นางโสภา นายอุดม นางกัลยา นายธนวัฒน์ นายพิรุณ พระครูปลัดวิรัตน์ นายสุวิทย์ นางพัชรา

เสาร์ศรีจันทร์ เพ็ญธง สุวรรณเวียง เบี้ยวบรรจง ยอดใจ พลฤทธิ์ อาภาธโร จันทรทิพย์ ชัยเลิศ

60 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนปิน

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ


à¾Å§ÁÒϪ´Í¹»¹ ดอนปนสถาบันแหงการศึกษา ดอนปนสถาบันที่นาเชิดชู ยามเรียนเราไมเคยหวั่น เลือดสีมวงของเรา เราเชิดชู

เปนแหลงวิชาศึกษาใฝหาความรู ศิษยทุกคนรู ดอนปน ดอนปน เรามุงมั่นตั้งใจใฝรู ใครอาจหาญขมขูพายแพไป

การกีฬาเรามุงใหดีเดน สามัคคีนั่นคือจิตใจ มุงมั่นปฏิบัติทําความดี พวกเราจะตะโกนใหกองฟา

รวมใจเปนหนึ่งเดียวสูไป เราจะไมยอทอสูไมถอย ดอนปนนี้เรารักยิ่งหนักหนา สถาบันอันมีคาคือดอนปน

โรงเรียนบานดอนปน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 75 หมู 5 ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทรศัพท / แฟกซ 0-5327-7011

www.bandonpin.org E-mail : donpin_school@hotmail.com

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านดอนปิน ปี 2556  

คู่มือขนาด A5 ชุดปกสี่สี (หน้า/หลัง), เนื้อในสีเดียว (น้ำเงินฟ้า) ออกแบบโดยแผนกกราฟิก บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you