Insights Döhler Holland

Page 1

insights

Döhler Holland

Innovatie zit in het DNA

Innovation is in the DNA

‘Groen’ verpakken is een must ‘Green’ packaging is a must

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GOT

‘ONGEVEER’ IS VERLEDEN TIJD

Wanneer je grondstoffen gebruikt in je productieproces is het van groot belang dat je precies weet hoeveel voorraad je nog hebt. Het proces mag namelijk niet stil komen te liggen door een inschattingsfout. Met de nieuwe VEGAPULS Basic is ‘ongeveer’, gokken of bijna zeker weten verleden tijd. De VEGAPULS Basic is een contactloze radar niveausensor die radartechnologie toegankelijk maakt voor alle sectoren. Oftewel áltijd 100% nauwkeurige meetresultaten en daarmee áltijd een actueel zicht op je voorraad!

Radar niveaumetingen binnen bereik voor iedereen.

Inleiding

Van sappen en concentraten tot ingrediëntensystemen in de vorm van premixen en complete systeemoplossingen: het brede portfolio van Döhler Holland zorgt voor veel kansen in de markt. Het ondernemende bedrijf heeft grote internationale ambities én weet wat innoveren is.

Innoveren is in deze tijd nodig. Hygiënenormen rondom de productie van voedsel en dranken worden steeds strenger, onder meer door recente wetenschappelijke inzichten. Tegelijk heeft de sector te maken met de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord om de calorieën die via frisse dranken worden ingenomen terug te dringen. Tot slot is circulariteit in de verpakkingsketen een hot issue.

Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat is een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

Introduction

From juices and concentrates to ingredient systems for premixes and complete system solutions, the comprehensive product range of Döhler Holland creates a host of market opportunities. The enterprising company has enormous international ambitions and knows what it means to innovate.

Innovation is key in this day and age. The hygiene standards relating to food and beverage production are becoming more stringent, prompted partly by recent scientific insights. At the same time, the government’s goals in the National Prevention Agreement to reduce the calorie intake through soft drinks and juices has the industry’s full attention. And then there is the hot issue of circularity in the packaging chain.

All these developments are food for thought for the Insights editorial team, and a great opportunity to shine the spotlight on the sector. The result is an informative publication, providing insight into a rapidly changing market.

insights

Insights is een uitgave van

Insights is published by

Goo Media

T +31 (0)71 70 70 161

E redactie@goomedia.nl

I www.goomedia.nl

Coördinatie-Coordination

Peter Molenaar

Realisatie-Realisation

Paula Meijer

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realized with the cooperation of:

Döhler Holland

T +31 (0)162 479 500

I www.doehler.com Appels Metaalbewerking

Productie-Production

Ellen van Vliet

Vormgeving-Design Rachelle de Boer

Tekstproductie-Editing Textworld

© Goo Media 2023 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

1 insights
• Dehon Service Nederland • HydroThane STP • Isolatietechniek Smeets • Janus Vaten • Leuze • Liftlease • Staes.com • Vega Meet- en Regeltechniek Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd
2 insights Inhoud/Contents 4 Innovatie zit in het DNA van Döhler Holland Innovation is in the DNA of Döhler Holland 8 Frisdrankensector loopt voor op doelen uit Nationaal Preventieakkoord Soft drinks industry ahead of schedule in National Prevention Agreement

10 Continu verbeteren met het oog op de kwaliteit Continuous improvement with an eye on quality

14 Op weg naar een food safety culture binnen bedrijven

The road to a food safety culture in companies

18

‘Groen’ verpakken is een must ‘Green’ packaging is a must

3 insights

Innovatie zit in het DNA van Döhler Holland

Het Döhler-portfolio is zeer breed en bestrijkt het hele spectrum van sappen en concentraten tot ingrediëntensystemen in de vorm van premixen en complete systeemoplossingen. Volgens Jan ten Have, Head of Supply Chain & Manufacturing bij Döhler, zorgt juist dat brede portfolio voor veel kansen in de markt.

Jan ten Have

“Er zijn maar weinig bedrijven die het hele scala van producten aanbieden. Wij werken met ingrediënten met natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen en hebben door ons brede portfolio zowel te maken met boeren als met grote bedrijven in de levensmiddelenmarkt. Dat maakt ons werk heel afwisselend.” Ten Have werkt inmiddels acht jaar bij Döhler Holland. “Het is een zeer ondernemend familiebedrijf, met grote internationale ambities. Binnen ons bedrijf ligt een sterke focus op de lange termijn visie. Dat vind ik persoonlijk heel uitdagend, omdat je zo met elkaar aan een toekomstbestendig bedrijf bouwt.”

Grondstoffenportfolio

Om het enorme grondstoffenportfolio overzichtelijk te houden, wordt er binnen

4 insights

Innovation is in the DNA of Döhler Holland

The Döhler portfolio is very broad, covering the entire spectrum from juices and concentrates to ingredient systems for premixes and complete system solutions. According to Jan ten Have, Head of Supply Chain & Manufacturing at Döhler, this comprehensive portfolio is exactly what creates so many opportunities in the market.

“There aren’t many companies that offer the full range of products. We use ingredients with natural aromas, colours and flavours and, because of our broad portfolio, we work closely with farmers as well as large food production companies. That makes our work incredibly diverse.” Ten Have has been working at Döhler Holland for eight years. “It’s a very enterprising family business, with huge international ambitions. There is a strong focus on the long-term vision in our company. I personally see this as an exciting challenge because it’s how you build a future-proof company together.”

Raw materials portfolio

Ten Have explains that to keep the enormous raw materials portfolio manageable, the team at Döhler focuses heavily on digitalising the processes. “Our supply chain is complex and the

circulation of flavours is speeding up. There used to be just orange juice: full stop. Now we’re marketing tastes like blood orange produced in a specific region, for example in Sicily, grown by a certified organic farmer.”

Climate changes

Our climate is changing and this puts quite some pressure on Döhler’s flexibility. “The quality and yield of harvests is fluctuating a lot more. It used to be relatively straightforward: oranges came from Florida and Brazil. But oranges are hardly

5 insights

Döhler sterk ingezet op digitalisering, legt Ten Have uit. “Onze leverketen is complex en de circulatie van smaken gaat steeds harder. Vroeger had je sinaasappelsap: punt. Nu spreken we over blood orange geproduceerd in een specifieke regio, bijvoorbeeld Sicilië, die wordt gekweekt door een gecertificeerde biologische boer.”

Klimaatveranderingen

Door de klimaatveranderingen wordt er de nodige flexibiliteit gevraagd van Döhler. “Er is meer fluctuatie in de kwaliteit en de opbrengst van de oogsten. Voorheen was het relatief eenvoudig: sinaasappels kwamen uit Florida en Brazilië. Op dit moment wordt er nagenoeg geen sinaasappel meer gekweekt in Amerika. En in Brazilië is de productie sterk fluctuerend vanwege klimaatwisselingen. Tegelijk wordt het in Zuid-Italië steeds heter, waardoor in die regio nu geïnvesteerd wordt in de productie van exotische vruchten. Ook in Spanje zijn er duidelijk meer extremen in het weer merkbaar dan voorheen, waardoor drie dagen onverwachte nachtvorst een hele oogst teniet kan doen. Dit soort klappen zijn lastig op te vangen, omdat we te maken hebben met een onvoorspelbare factor: de natuur. Wél kunnen we ons productportfolio uitbreiden, om in geval van tekorten onze klanten hoogwaardige alternatieven te bieden.”

hoog in het vaandel, vertelt Ten Have. “Via het Döhler Innovation Platform wordt samengewerkt met talloze startups. Dankzij onze kennis, infrastructuur en/of kapitaal kunnen we samen vernieuwend zijn en blijven. Daarnaast hebben we uiteraard zelf ook een grote R&D-organisatie die continu bezig is met (product)innovaties.”

Duurzame landbouw

Receptuurontwikkelaars

Binnen Döhler wordt niet alleen naar uitbreiding van het portfolio gekeken: ook de recepturen worden indien nodig bijgesteld. “Onze receptuurontwikkelaars adviseren klanten om de receptuur van dranken en mixen bij te stellen op basis van de beschikbaarheid en de kosten. En dankzij onze sterke inkooporganisatie zoeken we naar producenten in verschillende klimaatzones waardoor we de risico’s kunnen spreiden.”

Samenwerken met start-ups

De kracht van Döhler? Dat is volgens Ten Have dat het bedrijf zeer klantgericht denkt en opereert. “Ook hebben we korte besluitvormingslijnen. Daardoor kunnen we snel schakelen en inspringen op vragen van klanten, maar ook op nieuwe ontwikkelingen en trends.” Innovatie staat binnen de organisatie

Naast innovatie is duurzaamheid een hot topic voor de organisatie. “Als bedrijf willen we in 2035 klimaatneutraal zijn. Zo kijken we naar hergebruik, en nemen we ons energieverbruik kritisch onder de loep. Bij het gebruik van stoom, water, koeling, elektriciteit en perslucht, kijken we hoe het efficiënter kan. Op het gebied van duurzaamheid kijken we niet alleen naar onszelf, maar naar de hele keten. Zo helpen onze eigen agronomen de boeren waar we mee werken om over te stappen op sustainable farming. We zijn niet voor niets aangesloten bij het SAI platform: dit brengt meer dan 170 organisaties wereldwijd bij elkaar op het gebied van duurzame landbouw. Op deze manier maken we ons bedrijf toekomstbestendig.”

6 insights
“Onze leverketen is complex en de circulatie van smaken gaat steeds harder”

grown in America these days. And production in Brazil is all over the place due to the erratic climate. Italy’s south is also getting hotter every year, which means the region is now investing more in growing exotic fruits and crops. Spain is clearly experiencing more extreme weather conditions than it used to; three days of unexpected night frost can wipe out an entire crop. These kinds of blows cause all sorts of challenges because we are up against an unpredictable factor: Mother Nature. What we can do is expand our product portfolio to offer our customers high-quality alternatives in case of shortages.”

Recipe developers

We don’t just look at expanding the portfolio at Döhler, we also make changes to the recipes if needed. “Our recipe development team gives customers the advice to adjust the recipe of drinks and mixes based on availability and costs. And our strong sourcing organisation seeks out producers in different climate zones, which gives us the advantage of spreading the risks.”

Collaboration with start-ups

Döhler’s strength? It has to be the company’s highly customercentric way of thinking and operating, Ten Have believes. “We also have short decision-making lines. This allows us to act and respond quickly to customer questions, but also to new developments and trends.” Innovation is high on the organisation’s priority list, Ten Have continues. “We collaborate with numerous start-ups through the Döhler Innovation Platform. Our knowledge, infrastructure and capital enables us to be and stay innovative together. Plus we have our own large R&D division, of course,

where we are continuously working on (product) innovations.”

Sustainable agriculture

Another hot topic for Döhler besides innovation is sustainability. “Our aim as a company is to be fully climate-neutral by 2035. For example, we reuse materials where possible and critically scrutinise our energy consumption. We look at how we can be more efficient when using steam, water, cooling, electricity and compressed air. In terms of sustainability, we don’t merely focus on ourselves, but on the whole chain. Our agronomists, for instance, help the farmers we work with to make the switch to sustainable farming.

It’s no surprise that we are affiliated with the SAI platform: it brings together more than 170 organisations worldwide in the field of sustainable agriculture. This helps us make our business future-proof.”

7 insights
“Our supply chain is complex and the circulation of flavours is speeding up”

Frisdrankensector loopt voor op doelen uit Nationaal Preventieakkoord

De overheid wil Nederlanders gezonder maken. In het Nationaal Preventieakkoord staan daarom afspraken die als doel hebben roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. In het kader van dat Nationaal Preventieakkoord is de frisdrankensector al jaren hard aan het werk om het aantal calorieën in dranken te verlagen.

Taco Juriaanse, Directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) vertelt wat hierbij komt kijken én dat de sector voorloopt op de gestelde doelen.

In het Nationaal Preventieakkoord werd de afspraak met de frisdrankensector gemaakt dat de calorieën die via frisse dranken worden ingenomen, in 2025 met maar liefst 30% zouden zijn gedaald ten opzichte van 2012. “Dat gestelde doel hebben we vorig jaar al bereikt! Al in 2010 heeft de sector afspraken met elkaar gemaakt over het gefaseerd reduceren van calorieën; van tien naar vijftien procent. Toen het Nationaal Preventiekakkoord werd afgesloten, deden we nog een extra duit in het zakje.

Omdat de verschuiving in de markt snel gaat en zowel fabrikanten als consumenten het goed oppakken, tikten we in 2022 de gestelde 30% al aan. Ook een recent RIVM-rapport bevestigt dat er minder suikerhoudende frisdranken worden gedronken door zowel jongeren als ouderen.”

Alternatieven

Dit mooie resultaat is het gevolg van diverse acties, geeft Juriaanse aan. Zo zijn er merken die nu kleinere verpakkingen verkopen, waardoor de consument per consumptiemoment

minder suiker binnen krijgt. “Andere fabrikanten hebben vooral ingezet op het ontwikkelen van een alternatief zonder suiker, dat nu naast het originele product wordt verkocht.” Daarnaast sprak de sector af om sinds 2018 op middelbare scholen geen suikerhoudende dranken meer te verkopen.

Water met aroma

De gestelde doelen uit het Nationaal Preventieakkoord zijn niet alleen gericht op frisdranken, maar gelden ook voor water en sappen. “Op het gebied van water zien we de laatste jaren een duidelijke ontwikkeling. Water met aroma, maar zonder suiker of zoetstoffen, heeft de markt veroverd. Dit is een interessante tussenstap: het is nog niet honderd procent puur water, maar het is wél veel gezonder dan een traditionele frisdrank.” Volgens Juriaanse heerst er bij fabrikanten de nodige innovatiekracht. “Bedrijven investeren veel geld en tijd in het ontwikkelen van nieuwe, gezondere recepturen. Daar komt heel wat bij kijken. Ontwikkel je ineens van een bekende drank een suikervrije variant, dan vindt de consument dat vaak lastig. Geleidelijk naar een gedragsverandering toewerken, vergt veel onderzoek op het gebied van smaak en beleving. Onze sector is daar actief mee bezig.”

8 insights

Soft drinks industry ahead of schedule in National Prevention Agreement

The Dutch government wants a healthier population. To attain this, the National Prevention Agreement contains commitments to help in the fight against smoking, excessive alcohol consumption and obesity. The soft drinks industry takes these goals very seriously and has been working hard for years to reduce the number of calories in drinks. Taco Juriaanse, Director of the FWS (Dutch Association Soft drinks, Waters and Juices) explains what is involved and that the sector is ahead of the set targets.

In the National Prevention Agreement, the soft drinks industry signed a deal to reduce the amount of calories consumed in its products by 30% by 2025 compared to 2012. “We already reached that target last year! In 2010 already, soft drink manufacturers agreed across the board on a phased reduction of calories; from 10 to 15 percent. When the National Prevention Agreement was concluded, we simply went a little further. Because the market is shifting so quickly and both manufacturers and consumers are responding so well, we already crossed the 30 percent mark in 2022. What’s more, a recent report by the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) confirms that both young and old are drinking fewer sugary soft drinks on average.”

Alternatives

This fantastic result is due to several changes by manufacturers, Juriaanse

points out. Some brands have now started selling their products in smaller packs, reducing the sugar intake of consumers each time they drink. “Other manufacturers have shifted their focus to developing a sugar-free alternative, which they sell alongside the original product.” In addition, the industry agreed in 2018 to stop selling full-sugar drinks at secondary schools.

Flavoured water

Soft drinks are certainly not the only product targeted in the National Prevention Agreement. Water and juices are also part of the package. “We have seen a clear development in how water is marketed in recent years. Flavoured water with no sugar or sweeteners has taken the market by storm. This is an interesting, but also very important step: it may not be 100 percent pure water yet, but it is much healthier than traditional soft drinks.” Juriaanse believes that manufacturers have plenty of innovative power. “Companies invest a lot of money and time in developing new, healthier recipes. This is by no means an easy feat. If you develop a sugar-free alternative of a well-known drink and market it too soon, it is often hard for consumers to swallow. Taking a gradual approach towards a behavioural change requires in-depth research into consumer taste and perception. These are areas our industry is actively working on.”

9 insights
Taco Juriaanse

Continu verbeteren met het oog op de kwaliteit

Met maar liefst 80.000 productie-opdrachten per jaar is het voor Döhler Holland geen overbodige luxe om de performance van de productielijn te blijven optimaliseren. Tegelijk zijn binnen de innovatieve organisatie het verhogen van de kwaliteit en het besparen van energie belangrijke thema’s. Jan Michielse, Head of Cluster Engineering bij Döhler Holland, geeft meer inzicht in de uitdagingen op dat vlak.

Een écht groeibedrijf: zo omschrijft Michielse zijn werkgever. “Ik ben inmiddels zo’n 25 jaar werkzaam bij Döhler. Elk jaar weer worden er binnen het bedrijf veel investeringen gedaan. Van kleine procesmodificaties aan een lijn tot een uitbreiding op een bestaande fabriek, of zelfs de bouw van een compleet nieuwe site. Dat maakt mijn werk binnen dit bedrijf heel dynamisch.”

Minder verlies van product Binnen zijn functie richt Michielse zich onder andere op het verbeteren van de performance van de productielijn. “Daarmee richten we ons op diverse doelen. Naast het verhogen van de capaciteit, is opbrengst een belangrijk thema. We gebruiken water om een product door de lijnen heen te drukken. Gedurende het productieproces verliezen we altijd een klein beetje product tijdens overschakelingen en batch-wissels. Door het product op een andere manier uit de systemen te verdringen, proberen we het verlies te minimaliseren. Bijvoorbeeld door in plaats van water, turbulente lucht met kleine hoeveelheid water te gebruiken. Een andere methode zijn PIGsystemen om water of lucht volledig van het product te scheiden en zo een minimaal tot nul verlies te creëren.”

Regeneratie

Energiezuinigheid is ook binnen Döhler Holland een prangende kwestie. “Heel veel van onze producten worden gepasteuriseerd. Door te pasteuriseren gaat de temperatuur, afhankelijk van het product, van bijvoorbeeld min acht tot plus tien graden naar 85, 92, of 105 graden. Na dit opwarmproces moet het product ook weer afgekoeld worden.” Voor dit energetisch vrij intensief proces wordt grotendeels het principe van regeneratie ingezet, legt Michielse uit. “Met het inkomende koude product wordt het warme uitgaande product gekoeld. We zijn nu aan het onderzoeken wat het effect kan zijn van een warmtepomp, om ook de restwarmte zo effectief mogelijk te gebruiken. We verwachten dat we daarmee twintig tot dertig procent kunnen besparen op ons gasverbruik.”

10 insights
“Bij alle verbeteringen, innovaties en kostenreducties is en blijft de kwaliteit vanzelfsprekend op één staan”
Jan Michielse

Continuous improvement with an eye on quality

With as many as 80,000 production orders a year, it is certainly no luxury that Döhler Holland keeps optimising its production line performance. At the same time, increasing quality and saving energy are key issues at this innovative organisation. Jan Michielse, Head of Cluster Engineering at Döhler Holland, gives us a deeper insight into the challenges he sees in those areas.

A genuine growth company: this is how Michielse describes his employer. “I’ve been working at Döhler for about 25 years now. Every year, the company invests heavily to keep up. From small process modifications on a production line to expanding an existing production plant, or even building a completely new site. That’s what makes my work here so dynamic.”

Less loss of product

One of the primary focus areas in Michielse’s role is on improving the performance of the production line. “We look at several objectives to achieve this. Besides increasing capacity, improving yield is an important issue. We use water to push a product through the lines. During the production process, we always lose a little bit of product during changeovers and batch changes. We are trying to minimise the loss by pushing the product out of the systems using other methods. One way is by replacing the water

with turbulent air mixed with small amounts of water. Another method is the use of PIG systems to completely separate water or air from the product to create minimal to zero loss.”

Regeneration

Energy efficiency is another pressing issue at Döhler Holland. “Many of our products are pasteurised. In the pasteurisation

11 insights
“Quality is and will always be the number one priority in all improvements, innovations and cost reduction efforts”

Direct Steam Injection

Bij Döhler Holland worden ook steeds meer plant based producten, zoals sojamelk, geproduceerd. “Als sojamelk te lang warm blijft in de warmtewisselaar, zal deze drank verkleuren. Om dit te voorkomen, gebruiken we nu Direct Steam Injection (DSI). Door stoom te injecteren in het product, kunnen we snel opwarmen en na het koelen ook weer snel afkoelen. Dit zorgt ervoor dat de sojamelk mooi wit blijft. Deze DSItechnologie hebben we inmiddels op diverse productielijnen toegepast.”

Beter reinigen

“Bij alle verbeteringen, innovaties en kostenreducties is en blijft de kwaliteit vanzelfsprekend op één staan”, benadrukt Michielse. “Met sommige verbeteringen slaan we twee vliegen in één klap. Neem de desinfectie van de leidingen in de lijnen. We gebruikten altijd water onder druk om de chemicaliën die gebruikt worden voor de reiniging weer uit het systeem te duwen. Sinds kort verwijderen we de chemicaliën met lucht onder hoge druk uit de leidingen. Dit zorgt er niet alleen voor dat we minder water verbruiken, maar tegelijkertijd verbeteren we zo ook de kwaliteit van de reiniging en zijn de leidingen nóg schoner. Iedere stap is er één om onze producten naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen.”

process, depending on the product, the temperature goes from let’s say between minus eight to plus ten degrees Celsius to 85, 92, or 105 degrees. After this heating process, the product also has to be cooled down again.” Döhler mainly uses the principle of regeneration for this energetically quite intensive process. Michielse explains: “The hot outgoing product is cooled down with the incoming cold product. We are now investigating what the effect of a heat pump could be, so that we can also use the residual heat to maximum effect. Our expectation is that this will save 20 to 30 percent on our gas consumption.”

Direct Steam Injection

Döhler Holland has also started making more plant-based products in recent years, such as soy milk. “If soy milk stays hot in the heat exchanger for too long, discolouration starts to occur. To prevent this, we use a technique called Direct Steam Injection (DSI), which involves injecting steam into the product to heat up quickly, and also to quickly cool down again after cooling. This ensures the soy milk keeps its appealing white colour. We have now implemented this DSI technology on several production lines.”

Better cleaning

“Quality is and will always be the number one priority in all improvements, innovations and cost reduction efforts,” Michielse proudly claims. “With some improvements, we can kill two birds with one stone. Take disinfecting the pipes in the lines, for example. In the past we used pressurised water to flush the cleaning chemicals back out of the system. We recently switched over to removing the chemicals from the lines with high-pressure air. This not only means we use less water, but at the same time it improves the quality of the cleaning and the lines are even more hygienic afterwards. Every step we take is aimed at bringing our products to a higher quality level.”

12 insights

Janus Vaten specialist in de totale lifecycle van industriële verpakkingen:

Steeds meer duurzaam

gereconditioneerde

vaten voor Döhler Holland

Al meer dan dertig jaar werken Janus Vaten en Döhler Holland samen. De twee Oosterhoutse bedrijven bogen zich samen over het verduurzamen en optimaliseren van het proces waarbij stalen vaten worden gereconditioneerd. En met resultaat: Döhler Holland bespaart inmiddels meer dan 57% op CO2-uitstoot door gebruik te maken van gereconditioneerde vaten.

Maar liefst 152 jaar geleden begon de eerste generatie Janus met de reparatie van houten vaten in Amsterdam. Vandaag de dag staat de vijfde generatie aan het roer van dit familiebedrijf, dat het volledige assortiment van stalen en kunststof vaten, en Intermediate Bulk Containers (IBC’s), levert. Daarmee bedient Janus Vaten klanten in onder andere de petrochemische en voedingsmiddelenindustrie. “Ons totaalconcept omvat de volledige lifecycle van industriële verpakkingen. De verpakkingen zijn dusdanig ontworpen dat deze op een kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt en uiteindelijk duurzaam gerecycled kunnen worden”, legt mede-eigenaar Ton Janus uit.

Meer hergebruik

Deze werkwijze is zeker ook van toepassing bij Döhler Holland. “Wij halen de oude vaten bij hen op en kunnen ze met onze speciale machines en bewezen technieken reconditioneren. Döhler staat er altijd voor open om aanpassingen in hun proces door te voeren met als doel het hergebruik verder te optimaliseren. Door onze innovaties en nauwe samenwerking hebben we het hergebruik van hun vaten in de loop der tijd weten te verhogen van vijftig tot wel negentig procent.”

57% CO2-uitstoot besparing

In samenwerking met Ernst & Young ontwikkelde Janus Vaten een CO2-calculator. Daarmee wordt de CO2-uitstoot vergeleken van geconditioneerde vaten ten opzichte van de aankoop van nieuwe vaten. “Daaruit blijkt dat Döhler maar liefst 57% CO2-uitstoot bespaart door deze duurzame keuze te maken. Dat is vergelijkbaar met de C02-uitstoot van wel tweeduizend huishoudens!” Het reconditioneren van één vat in plaats van het produceren van een nieuw vat resulteert in ongeveer 30 kg CO2-besparing, legt Ton Janus uit. “In totaal besparen we met onze groene werkwijze jaarlijks meer dan 40 miljoen kg CO2.”

Toekomstbestendig

Janus Vaten adviseert niet alleen hun klanten over de optimalisatie van producten en processen, maar neemt ook de eigen interne processen kritisch onder de loep. “Naast dat onze producten duurzaam zijn, werken we ook aan het verduurzamen van onze processen. Lean Manufacturing, onder andere minder verspilling, is bijvoorbeeld een hot item waar we ons duidelijk op focussen, net als het terugdringen van ons energieverbruik. We doen er alles aan om ons bedrijf toekomstbestendig te maken.”

Meer informatie: www.janusvaten.nl

De huidige eigenaren van Janus Vaten met van links naar rechts Pim, Maarten, Roeland en Ton Janus.
13 insights
Janus Vaten is o.a. FSSC 22000 gecertificeerd.

Schoon, schoner, schoonst:

Op weg naar een food safety culture binnen bedrijven

Bij de productie van voedsel en dranken is hygiëne een essentieel aandachtspunt. Normen worden steeds strenger en recente wetenschappelijke inzichten zorgen voor aangescherpte of vernieuwde wetgeving.

“Bedrijven zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het voedsel dat ze produceren en/of verhandelen”, legt Diane Bouhuijs namens de NVWA uit. “Elke sector heeft een eigen hygiëneprotocol die door elke sector zelf wordt opgesteld. Ook dit is een verantwoordelijkheid van de sector zelf.”

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) deelt als koepelorganisatie en belangenbehartiger in de branche de nodig informatie rondom dit thema met bedrijven. “In principe ligt veel werk bij de branches zelf, maar wij zorgen regelmatig voor updates. Bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe richtlijnen of normen, ook op het gebied van de hygiëne. Ook organiseren we regelmatig een discussie of webinar rondom specifieke thema’s die voor de sector relevant zijn”, aldus Marloes

Kneppers, Manager Voedselveiligheid & Regelgeving bij de FNLI.

Normen aangescherpt

De FNLI heeft een commissie en een expertgroep op dit gebied, waarbinnen kennis wordt uitgewisseld. “Ook zijn wij aangesloten bij het Platform Voedselveiligheid waar met ketenpartijen regelmatig gezamenlijk thema’s opgepakt en uitgewerkt worden.” Volgens

Kneppers is het voor bedrijven nodig om alert te zijn en blijven, ondanks dat er niet heel veel nieuwe basiswetgeving bij is gekomen de laatste jaren. “Wél zijn normen vaak strenger geworden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe PFASnormen. Of het feit dat titaniumdioxide nu niet meer als kleurstof gebruikt mag worden. Ook is er meer wetgeving gekomen om kruisbesmetting van allergenen te voorkomen. En sinds de paardenvleesaffaire is er meer aandacht voor fraude. Vaak wordt de wetgeving rondom dit thema aangepast door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht of maatschappelijke ontwikkelingen.”

Belangrijke ontwikkelingen

De wetgeving rondom voedselveiligheid is in basis vastgelegd op Europees niveau. “Europa is vaak leidend op het gebied van ontwikkelingen en normen. We zien de laatste jaren vooral belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de thema’s duurzaamheid en veiligheid. Zo zien we de uitbreiding van enkel de hygiëneregels en -normen voor voedingsmiddelen, naar de bredere vraag om ook een ‘food safety culture’ binnen bedrijven te kweken.” Een ander goed voorbeeld van een recente ontwikkeling dat Kneppers aanhaalt, is de beoordeling van voedselveilige ‘nieuwe voedingsmiddelen’, zoals krekels. “Tot slot speelt op dit moment ook de goedkeuring van gerecyclede verpakkingen op het gebied van veiligheid. Dit thema gaat heel belangrijk worden in de transitie die ook vanuit de Green Deal verwacht wordt.”

14 insights

The road to a food safety culture in companies

Hygiene is a critical area of concern in food and beverage production. Standards are becoming increasingly stringent and recent scientific findings are leading to tightened or updated legislation.

“The responsibility for the safety of the food that companies produce or market lies primarily with the companies themselves,” says Diane Bouhuijs on behalf of the NVWA, the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority. “Every industry has a separate hygiene protocol that each sector draws up for itself. This is in fact the sector’s own responsibility.”

The FNLI (Dutch Food and Drinks Industries’ Federation), as umbrella organisation and advocate in the industry, shares as much information as possible on the topic with its members.

“Most of the work is basically a task of the industries themselves, although we do provide regular updates. For example when new guidelines or standards in relation to hygiene are released. We also regularly organise talks or webinars on specific themes that are relevant to the sector,” says Marloes Kneppers, Manager of Food Safety & Regulations at the FNLI.

Further tightening of standards

The FNLI has a committee and an expert panel that exchange knowledge on the topic of food safety standards. “We are also member of the Dutch Food Safety Platform, where we regularly initiate and develop themes in collaboration with parties in the chain.” According to Kneppers, companies need to constantly stay alert, even if not much has been happening in recent years in the way of new basic legislation. “But standards have become stricter on the whole, such as the new PFAS standards. Or the fact that titanium dioxide is no longer allowed to be used as a dye. There has also been more legislation to prevent the crosscontamination of allergens. And the horsemeat scandal has

sharpened the focus on fraud. The legislation on the topic of food safety is often amended in line with advancing scientific insights or societal developments.”

Significant developments

Legislation on food safety is fundamentally set at the European level. “Europe often leads the way in terms of developments and standards. We have seen significant developments in the past few years, particularly in the areas of sustainability and safety. One of those developments is the expansion from only food hygiene rules and standards, to the broader need to also cultivate an accepted food safety culture at companies.”

Another great example of a recent development that Kneppers points out is the food safety assessment of ‘novel foods’, such as crickets. “And a final theme that is currently in play is the adoption of safety standards for recycled packaging. This is expected to be a major topic in the transition to a circular economy as part of the Green Deal.”

15 insights
Clean, cleaner, cleanest:

CRANE Temper verlaagt uw operationele installatiekosten en energieverbruik!

CRANE Temper is een geavanceerde, milieuvriendelijke en veilige energiedrager. Deze energiedrager van hoge kwaliteit biedt talrijke voordelen voor toepassingen in de koel- en voedingsindustrie. Het is een kant-en-klare, niet-giftige, organische zoutoplossing die gemakkelijk biologisch a reekbaar is en een e ectief corrosie-inhibitoren pakket bevat. Daardoor is het een veilige en milieuvriendelijke keuze voor een groot aantal koeltoepassingen.

CRANE Temper heeft uitstekende thermische eigenschappen, waaronder een hoge specifieke warmtecapaciteit en een uitstekend warmtegeleidingsvermogen, vooral in vergelijking met

traditionele glycolen. Het heeft daardoor lagere installatiekosten en een lager energieverbruik in vergelijking met MPG- en MEGoplossingen. Het is ook chemisch stabiel en breekt niet af na verloop van tijd, tevens is het geclassificeerd als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Het bevat geen aminen, nitrieten of fosfaten, waardoor het veilig kan worden gebruikt in de voedingsindustrie.

CRANE Temper is verkrijgbaar in zeven kant-en-klare versies, met vriespunten van -10°C tot -60°C, om zo te voldoen aan alle specifieke koelbehoeften en voedselprocessen, zoals diepvriezen of voedselopslag.

Meer informatie: www.climalife.dehon.com of climalife.nl@climalife.dehon.com

Storage tanks ❙ Mixing tanks ❙ Pressure tanks

Process tanks ❙ Agitators ❙ Reactors Stainless steel & Polyesther for all industries

STAINLESS-STEEL

- STORAGE TANKS

- MIXING TANKS

- PRESSURE TANKS

- PROCESS TANKS - AGITATORS

All tanks from the inventory can be modified to your requirements in our workshop

LARGE INVENTORY NEW AND USED STAINLESS STEEL TANKS Online stocklist with prices ± 3000 tanks ready for delivery

We can also built you a new tank up to your specifications

Nijverheidsstraat 48 ❙ B-2260 Oevel Belgium

T +32 (0) 14 259 300 ❙ info@staes.com

www.staes.com

Staes Goo.indd 1 24-01-2023Smeets11:23Goo.indd 1 30-01-2023 09:44
Dhon Goo.indd 1 31-01-2023 10:07 16 insights

Leuze detecteert, identificeert en beveiligd, ook in vrieskou!

De gezamenlijke ervaringen tussen Döhler en Leuze zijn meer dan betrouwbaar: sinds decennia identificeren de stationaire barcodescanners dagelijks in extreme condities de vaten bij Döhler.

In productie- en logistieke omgeving van vele bedrijven o.a. in de voedingsmiddelenindustrie staat innovatie voorop. Leuze heeft zich, naast kwaliteitsproducten op het gebied van machineveiligheid, toegespitst op het volledig invullen van de vraag naar vaker voorkomende safety oplossingen.

Een voorbeeld daarvan is de beveiliging van een materiaalinvoerstation (bv. voor pallets): een compleet veilige oplossing, zonder dat een heftruckchauffeur de verantwoording hoeft te nemen over de veiligheid èn de machine zelf bepaalt wanneer hij zijn (pallet)lading gebruikt. In de invoerzone, die bewaakt wordt door Inloopbeveiligingen, wordt ook gecontroleerd dat er geen personen aanwezig zijn: radarsensoren kunnen het verschil van een lading en een persoon vaststellen (ademhaling of de lichtste beweging is voldoende).

Voordelen:

- Permanente bewaking van het proces

- Eenvoudig achteraf te monteren

- Complete oplossing uit 1 hand (materiaal, software, engineering, documentatie, projectsupport, validatie en afname)!

- Bewezen technologie en deskundigheid van Leuze materialen en -medewerkers

- Besparing van tijd en geld doordat wij de volledige techniek, normentoetsing en CE verklaring van deze oplossing op ons nemen.

Kunnen wij u verder helpen?

Bel: 0418-653544

of mail: sales.nl@leuze.com

Meer informatie: www.leuze.com

Duurzame ontwikkelingen bij Döhler Holland door middel van HydroThane technologieën

Begin 2009 werd de eerste ECSB reactor bij Döhler Holland gebouwd door HydroThane ter aanvulling op de vier oude bioreactoren die sinds de jaren ’80 de afvalwaterzuivering voor hun rekening namen. De oude Biobed reactoren zorgde voor regelmatig biomassa verlies en daarmee voor de nodige uitdagingen om de waterzuivering stabiel te laten draaien voor de operators van Döhler Holland.

De productie van Döhler Holland groeide gestaag en daarmee ook de benodigde capaciteit van de afvalwaterzuivering. In 2020 werd door Döhler wederom voor de zeer goed werkende HydroThane reactor gekozen en werd een uitbreiding van de afvalwaterzuivering gebouwd; een kopie van de reeds bestaande ECSB reactor met een volume van 200 m3. Met een totaal zuiveringsrendement van wel 90% (opgeloste CZV) zorgen de beide ECSB reactoren ervoor dat er dagelijkse basis ruim 600m3 behandeld afvalwater geloosd kan worden naar de Brabantse Delta.

Bij de het anaerobe proces wordt groen biogas gevormd in de anaerobe ECSB reactoren – op deze manier heeft Döhler een duurzame energiebron uit een

belangrijkste afvalstroom van haar productieproces. Dit biogas wordt gebruikt in de bestaande stoomketels, waardoor het bedrijf honderden kubieke meters aardgas per dag bespaart in het productieproces.

In 2022 heeft Döhler gekozen voor het ontzwavelen van haar biogas met een biogaswasser van HydroThane. Deze wasser zorgt ervoor dat giftige en corrosieve zwavelhoudende componenten verwijderd worden uit het geproduceerde biogas en dat al het biogas in de toekomst kan worden ingezet in de energiebehoefte van Döhler Holland – een hele duurzame manier waterzuivering en energiegebruik!

Meer informatie: www.hydrothane-stp.com

Leuze Electronic Goo.indd 1 07-03-2023 08:10
Hydro Thane Goo.indd 1 31-01-2023 10:11 17 insights

‘Groen’ verpakken is een must

In elke sector is het een hot item: duurzaamheid. Ook in frisse dranken branche wordt er hard gewerkt om te zorgen voor een zo laag mogelijke milieu-footprint. Stefan Hermsen, hogeschooldocent bij HAS Green Academy, leert zijn studenten Packaging & Design om bij de ontwikkeling van een duurzame verpakking naar de hele keten rondom verpakken te kijken.

HAS Green Academy zette naast de HBOspecialisatie Packaging & Design, enkele jaren geleden ook een avondcursus Packaging Projectmanager op. Hogeschooldocent Stefan Hermsen is gespecialiseerd in het thema verpakken. Hij vertelt: “In zowel de dagopleiding als de cursus gaat het in eerste instantie over verpakken, niet over verpakkingen. Vaak wordt de denkfout gemaakt dat bij verduurzamen de verpakking het belangrijkste is, bijvoorbeeld door plastic voor karton te vervangen. Maar een verpakking is een samenstel van functies. Denk aan beschermen, transporteren, communiceren et cetera. Bij het ontwikkelen van een duurzame verpakking speelt vooral de productverpakkingscombinatie een belangrijke

rol. Hierdoor kan de ene keer een bepaalde verpakkingsvorm beter geschikt zijn dan de andere keer.”

Wat is de CO2-uitstoot?

In de HAS-opleiding komt de hele keten van verpakken aan bod: van marketing en consumentengedrag, tot onder andere materiaalkeuze en processen van verpakken. Ook duurzaamheid passeert de revue. Veel bedrijven voeren daarvoor een Life cycle assessment (LCA) oftewel levenscyclusanalyse uit, vertelt Hermsen. “Dat wordt vaak gezien als de heilige graal voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een product. Het nadeel daarvan is dat je eigenlijk zelf bepaalt welke parameters je meeneemt in deze berekening. Pas als een bedrijf de eigen verpakking afzet tegen een andere verpakking en daarbij dezelfde parameters en systeemgrenzen aanhoudt, kun je iets over de uitkomst zeggen. Bedrijven moeten daarbij ook eerlijk zijn naar zichzelf en de uitkomst niet ‘groener’ maken dan deze is. Mijn studenten zijn de beslissers van morgen; daarom leer ik ze graag om met een brede blik naar (duurzaam) verpakken te kijken.”

It’s the main headline in every industry: sustainability. Even in the fresh drinks industry, every effort is made to have the lowest possible environmental footprint. Stefan Hermsen, senior lecturer at HAS Green Academy, teaches his Packaging & Design students to look at the whole packaging chain when developing sustainable packaging.

HAS Green Academy introduced a Packaging Project Manager evening course a few years ago, as a supplement to the university’s Packaging & Design study programme. University lecturer Stefan Hermsen is specialist in the field of packing. He explains: “In both the day programme and the evening course, the primarily focus is on packing and not the packaging. People often make the mistake of thinking that it’s the packaging that is

18 insights
‘Green’ packaging is a must

most important in the transition to working more sustainably, such as switching from plastic to cardboard. But packaging is a combination of functions. This includes protection, transport, communication, etcetera. When developing sustainable packaging, the product-packaging combination plays a particularly important role. This means that a specific type of packaging might be more suitable one time than another.”

What are the CO2 emissions?

The entire packaging chain is covered in the specialist study at HAS: from marketing and consumer behaviour to choice of materials and packaging processes. This includes the topic of sustainability. It’s one of the reasons why many companies carry out Life Cycle Assessments (LCA), says Hermsen. “This is often seen as the holy grail to determine a product’s CO2 emissions. The downside of this approach is you are the one who decides which parameters to include in the calculation. There is really only one valid way of analysing the outcomes, and that is by comparing a company’s own packaging against another packaging, using the same parameters and system limits. Companies should also take an honest look at themselves and not make the outcome ‘greener’ than it is. My students are the decision-makers of tomorrow. That’s why I want to teach them to view (sustainable) packaging from a broader angle.”

19 insights
Stefan Hermsen

Compromissen sluiten

Volgens de hogeschooldocent betekent het ontwikkelen van een groene verpakking ook het sluiten van compromissen. “Ga je bijvoorbeeld inboeten op gebruiksgemak ten gunste van het milieu? Dan dien je dit ook te communiceren richting de consument.” Bij het ontwikkelen van een verpakking worden veel consumentgedreven keuzes gemaakt, weet Hermsen. “Consumenten willen bijvoorbeeld graag het product in de verpakking zien. In een kartonnen verpakking is dat echter niet het geval. Afstappen van een transparante, kunststof verpakking brengt daardoor een nadeel met zich mee. Wil je toch die stap maken, dan zou je dat eigenlijk op brancheniveau moeten doen. Zo creëer je een gelijk speelveld en moet iedereen op dezelfde manier concurreren. Nu neemt meestal de voorloper in de keten vaak het eerste verlies.”

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) adviseert en inspireert bedrijven hoe ze toe kunnen werken naar een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal.

Doel: volledig circulair

De frisdranksector heeft als doelstelling om zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2030, volledig circulair te zijn in de verpakkingsketen. Dat betekent dat verpakkingen van zo min mogelijk materiaal gemaakt zijn, om zo de hoeveelheid gebruikt plastic, aluminium of karton zo laag mogelijk te houden. Dat alle verpakkingen volledig recyclebaar zijn en dat gerecycled materiaal gebruikt wordt. Wanneer gerecycled materiaal niet mogelijk is, wordt hernieuwbaar materiaal gebruikt. Bijvoorbeeld FSC-gecertificeerd karton of plastic gemaakt uit plantaardige grondstoffen. Waar mogelijk worden hervulbare verpakkingen gebruikt, zoals glazen hervulbare flessen in de horeca. Mede dankzij de introductie van statiegeldsystemen en investeringen in de plastic recyclingsector zijn de leden van de Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) de afgelopen jaren steeds dichterbij deze honderd procent circulariteit gekomen. Om uiterlijk 2030 volledig circulair te zijn, blijft de sector investeren in (onderzoek naar) gewichtsreductie, recyclingcapaciteit- en innovaties en hervulbare verpakkingen.

Compromise is key

The university lecturer believes that developing green packaging also means making compromises. “Are you, let’s say, willing to sacrifice convenience in favour of the environment? Then you need to communicate this to your consumers.” Hermsen is fully aware that many consumer-driven choices are made when developing packaging. “Consumers want to see the product inside the packaging, for example. This obviously doesn’t work when it’s packed in cardboard. Moving away from transparent, plastic packaging therefore has its disadvantages. If you do want to take that step, it should really be an industry-wide change. This establishes an equal playing field where everyone has to compete with the same set of rules. Now, it’s generally the pioneer in the chain who takes the first hit.”

Goal: full circularity

The soft drinks industry’s goal is to be fully circular in the packaging chain as quickly as possible, but no later than 2030. This means that packaging should be made with as little material as possible in order to keep the amount of plastic, aluminium or cardboard to a minimum. All packaging also has to be fully recyclable and only recycled material should be used. And in cases where recycled material is not an option, renewable material such as FSC-certified cardboard or plastic made from plant-based raw materials should be used. Refillable packaging needs to be applied wherever possible, such as glass refillable bottles in the catering industry. Partly thanks to the introduction of deposit systems on glass and plastic bottles, as well as investments in the plastic recycling sector, members of the Soft Drinks, Waters and Juices Association (FWS) are already getting closer and closer to reaching 100 percent circularity. To be fully circular by 2030 at the latest, the sector is continuing to invest in (research on) weight reduction, recycling capacity and innovations, and refillable packaging.

Tip

The Sustainable Packaging Knowledge Institute (KIDV) advises and inspires companies on how to move towards a circular economy for packaging materials.

20 insights
Tip
Verhuur Verkoop Barneveld | Steenwijk | 085-0645366 | www.liftlease.nl | sales@liftlease.nl Onderhoud Reparatie Veiligheidskeuring Opleidingen Lift Lease Goo.indd 1 06-03-2023 07:55 Appels Metaalbewerking B.V. Weilenseind 18 | 5126 PM Gilze | www.amgilze.nl | info@amgilze.nl | T 0161 – 455 596 Voor al uw maatwerk in Staal, RVS en Aluminium  Machinebouw  Skidbouw  Constructies  Bordessen en trappen  Trilgoten  Transportbanden Appels metaalbewerking Goo.indd 1 30-01-2023 07:33
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.