Page 1

Intro to India เตรียมตัวกอนตะลุยอินเดีย กอนจะพาทุกทานไปตะลุยอินเดีย ตองยอมรับวาอินเดียเปนประเทศที่ยากที่สด ุ ตั้งแตเคยไป Backpack มา สําหรับคนที่ยงั ไมมีประสบการณในการเดินทางแบบ Backpack แนะนําใหเริ่มจากประเทศอื่นๆ กอน เพราะอินเดียยากจริงๆ แตก็ไมไดหมายความวาไปไมไดเลย เพียงแตตองเตรียมตัวกันแบบจัดเต็มเลย (ซึ่ง หนังสือเลมนี้จะชวยคุณจัดเต็มได ไมมากก็นอ  ย) อยางไรก็ตามรับรองวาถาไดมาทีอ ่ ินเดียแลวมีมันสแนนอน จะ เปนอีกทริปหนึ่งที่ตราตรึงใจไปอีกนาน เพราะที่นี่ ครบทุกรสชาติของชีวต ิ ทั้งสุขเศรา สนุกสนาน หวานอมขม กลืน ขุนเคืองคับแคน ตื่นเตนเราใจ กลัวจนขนลุก หัวเราะจนอยากจะรองไห Incredible India จริงๆ ถาคุณ อยากเพิ่มรสชาติของชีวิต คุณมาถูกทางแลวคะ การไปอินเดียในครั้งนี้สืบเนือ ่ งจากแอรเอเชีย (Air Asia) เปดเสนทางใหมไปอินเดีย มีโปรโมชั่น ราคา ไมแพง อีกทั้งอินเดียเปนประเทศที่มีอารยธรรมและโบราณสถานที่นาสนใจ เลยไมพลาดที่จะตีตวั๋ ไปอินเดีย ทันที (ตั๋วโปรโมชั่นตองจองลวงหนากันนาน ทริปนี้จองนานจนเกือบลืมเลยทีเดียว) วางแผนไปเที่ยวอินเดีย เหนือเพราะอยากไปสัมผัสหิมะ โดยเดินทางทั้งหมด 10 วัน ตามเสนทาง นิวเดลี-อัครา-อัมริตสา-ดารัมศาลาจัมมู-ศรีนาคา-โซนามารค (New Delhi-Agra-Amritsar-Dharamsala-Jammu-Srinagar-Sonamarg)

เสนทางใหมแอรเอเชียไป นิวเดลี (New Delhi) และ กัลกัตตา (Kolkata) กอนเดินทางเราตองเตรียมขอมูล เตรียมตัว และที่สาํ คัญ เตรียมใจคะ เพราะแตละประเทศมีวัฒนธรรม ความเปนอยูที่แตกตางกันออกไป การเปดรับประสบการณใหมๆเปนการเปดโลกทัศนใหกับตัวเราและทําใหเรา แข็งแกรงขึ้น ซึ่งการทองเทีย ่ วในประเทศอินเดียจะทําใหเราแกรงขึ้นมากอยางไมไดคาดคิดจริงๆคะ หุๆ งั้น... เรามาทราบขอมูลเบื้องตนของประเทศอินเดียกันกอนดีกวา


ขอมูลประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย หรือชือ ่ ทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตัง้ อยูในทวีปเอเชียใต เปนพืน ้ ที่สวนใหญของอนุ ทวีปอินเดีย มีประชากรมากเปนอันดับที่สองของโลก และเปนประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สด ุ ใน โลก โดยมีประชากรมากกวา 1,000 ลานคน มีภาษาพูด 800 ภาษาโดยประมาณ ดานเศรษฐกิจ อินเดียมีอาํ นาจ การซื้อมากเปนอันดับทีส ่ ี่ของโลก

อาณาเขต : ทางทิศเหนือ - ติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ - ติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ - ติดพมา ทางตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใต - จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออก - ติดบังกลาเทศ


แผนที่แสดงชื่อรัฐตางๆในอินเดีย

ประเทศ เมืองหลวง ภาษาทางการ การปกครอง เอกราช ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี เนื้อที่ ประชากร

สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) นิวเดลี (New Delhi) เมืองใหญสุด คือ มุมไบ (Mumbai) ภาษาฮินดี (Hindi), ภาษาอังกฤษ (English) สหพันธสาธารณรัฐ จาก สหราชอาณาจักร ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ประติภา ปาฏีล (Pratibha Patil) มานโมฮัน ซิงห (Manmohan Singh) 3,287,590 ตร.กม. ประมาณ 1,193,000,000 คน (2553)


ศาสนา สกุลเงิน ระบบจราจร เขตเวลา รหัสโทรศัพท ไฟฟา

ประติภา ปาฏีล (Pratibha Patil)

ประชากรสวนใหญนับถือศานาฮินดู รูป (Rs.), (INR) ซายมือ (เหมือนประเทศไทย) UTC+5:30 (ชากวาไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง) 91 220-240 Volts - 50 Hertz

มานโมฮัน ซิงห (Manmohan Singh)

ภาษา : ภาษาที่พด ู ในอินเดียสวนใหญจะอยูในตระกูลอินโด-อารยัน (ประมาณ 74%), ดราวิเดียน (ประมาณ 24%), ออสโตรเอเชียติก (มุนดา) (ประมาณ 1.2%) หรือทิเบโต-เบอรแมน (ประมาณ 0.6%) โดยที่มบ ี าง ภาษาของเทือกเขาหิมาลัยที่ยังไมไดจด ั ประเภท ภาษาฮินดีถอ ื วาเปนภาษาประจําชาติ สวนภาษาอังกฤษซึ่งได นํามาใชตั้งแตถก ู ปกครองโดยอังกฤษ เปนภาษากลางที่ไมยึดติดกับชนพื้นเมืองใดๆของอินเดีย โดยเฉพาะกอน หนายุคอาณานิคม ภาษาเปอรเซียมีบทบาทสําคัญเปนภาษาของรัฐบาล การศึกษาและการคา เนื่องจาก ขอบัญญัติของผูนํามุสลิม และยังคงเปนภาษาคลาสสิกที่ศึกษาในโรงเรียนอินเดียหลายแหง สวนภาษาฮินดีก็ ติดอันดับที่ 3 ภาษาที่มีคนพูดมากที่สด ุ ในโลก เนื่องมาจํานวนประชากรที่มากในประเทศอินเดีย


Population in million

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Languages 10 อันดับภาษาที่มีการพูดมากที่สุดในโลก

จํานวนประชากร : ประชากรอินเดียมีประมาณ 1,000 กวาลานคน โดยมีเชือ ้ ชาติ อินโด-อารยัน รอยละ 72 ดราวิเดียน รอย ละ 25 มองโกลอยด รอยละ 2 และอื่น ๆ รอยละ 1 ถาอินเดียมีคนเกิดมากในแตละปเหมือนในปจจุบัน อีก ประมาณ 20 ป อินเดียจะมีประชากรมากกวาประเทศจีน 1,600

Population in million 2011

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

Countries 10 อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก


ศาสนา : ประเทศอินเดียเปนแหลงกําเนิดศาสนาที่มค ี วามสําคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชาว อินเดียถือวาครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มค ี วามสําคัญที่สด ุ ระบบครอบครัวของอินเดียเปนระบบครอบครัว รวมหรือครอบครัวขนาดใหญ แมสังคมของอินเดียยังคงมีความนับถือเรื่องวรรณะอยู แตก็ปรากฏไมมากเทาอดีต และมีวัฒนธรรมหนึ่งในประเทศอินเดียที่แปลกกวาที่อื่นคือ ผูห  ญิงจะเปนฝายขอผูช  ายแตงงาน

สัดสวนการนับถือศาสนาในอินเดีย

ศาสนาฮินดู (Hinduism) – ศาสนาฮินดู หรือ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาที่เกิดทีด ่ ินแดน ชมพูทวีปกอนพุทธศาสนา ซึ่งไมปรากฏแนชด ั วาใครเปนศาสดา มีคัมภีรศาสนาเรียกวา พระเวท มีพัฒนาการสืบ ตอยาวนาน นับจากลัทธิพราหมณ จนถึงยุคที่เรียกวาศาสนาฮินดู จึงมักเรียกรวมๆ กันวา ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาที่มีผูนับถือมากเปนอันดับที่ 4 ของโลก ศาสนานี้นับถือเทพเจาหลายองค เรียกวา "พหุเทวนิยม" เทพเจาแตละองคในแตละยุคสมัย มีบทบาท และตํานานตางกันไป ในแตละทองถิ่นยังมีความเชือ ่ เกี่ยวกับเทพเจาองคหนึ่งๆ แตกตางกันไปดวย โดยทั่วไป ถือวาชาวฮินดูเชื่อวามีเทพเจาสูงสุด ที่ไดอวตารแยกรางออกมาเปน 3 องค คือ พระพรหม ซึ่งเปนผูส  รางโลก พระศิวะ เปนผูทาํ ลาย และพระวิษณุ หรือพระนารายณ เปนผูปกปองและรักษาโลก ชนชั้น-วรรณะ : 1. วรรณะพราหมณ คือ ผูทาํ พิธก ี รรม มีหนาที่ตด ิ ตอกับเทพเจา สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหนาที่ศก ึ ษา จดจําและสืบตอคัมภีรพระเวท วรรณะนี้เชือ ่ วากําเนิดมาจากปากของ พระพรหม 2. วรรณะกษัตริย คือ กษัตริยหรือนักรบ ทําหนาที่ปองกันชาติบานเมือง และทําศึกสงคราม วรรณะนี้ เชือ ่ มากําเนิดมาจากหนาอกของพระพรหม 3. วรรณะแพศย คือ ผูป  ระกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเปนวรรณะของคนสวนใหญในสังคม วรรณะ นี้เชื่อวากําเนิดมาจากมือของพระพรหม 4. วรรณะศูทร คือ กรรมกร วรรณะนี้เชื่อวากําเนิดมาจากเทาของพระพรหม


ถามีการแตงงานขามวรรณะ บุตรที่เกิดมาก็จะกลายเปน จัณฑาล (ในภาษาไทยคือ กาลกิณี) เปนผูอยู นอกวรรณะซึ่งเปนที่รังเกียจของทุกวรรณะ นิกายในศาสนาฮินดู ที่สืบเนือ ่ งจากศาสนาพราหมณ ไดแบงออกเปนหลายนิกาย เชน 1. นิกายไวศณพ (Vishnav) เปนนิกายที่นับถือพระวิษณุเจาเปนเทพองคสูงสุด เชือ ่ วาวิษณุสิบปาง หรือนารายณ 10 ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเปนมเหสี มีพญาครุฑเปนพาหนะ นิกายนี้มีอท ิ ธิพลมากใน อินเดียภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ 2. นิกายไศวะ (Shiva) เปนนิกายทีเ่ กาที่สด ุ นับถือพระศิวะเปนเทพเจาสูงสุด พระศิวะเปนเทพทําลาย และสรางสรรคดว ย สัญลักษณ อยางหนึ่งแทนพระศิวะคือศิวลึงค นิกายนี้ถือวาพระศิวะเทานั้นเปนเทพสูงสุด แมแตพระพรหม, พระวิษณุก็เปนรองเทพเจาพระองคนี้ นิกายนี้จะนับถือพระศิวะและพระนางอุมาหรือกาลีไป พรอมกัน 3. นิกายศักติ (Shakti) เปนนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระชายาของมหาเทพ เชน สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจาแมทุรคา และเจาแมกาลีซึ่งเปนชายาของมหาเทพทั้งหลาย เปนผูท  รงกําลังหรืออํานาจของเทพ สามีไว จึงเรียกวา ศักติ นิกายนี้เปนที่นิยมในรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม เปนตน 4. นิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้นับถือพระพิฆเณศเปนเทพเจาสูงสุด ถือวาพระพิฆเนศเปน ศูนยกลางแหงเทพเจาทั้งหมดในศาสนา เชือ ่ วาเมื่อไดบูชาพระพิฆเนศอยางเครงครัด ก็เทากับไดบช ู าเทพอื่นๆ ครบทุกพระองค 5. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) เปนนิกายขนาดเล็ก ในสมัยกอนบูชาพระอาทิตย (สูรยะ) มีผูนับถือ มากในอดีต ปจจุบันมีจาํ นวนนอย นิกายนี้มีพธ ิ ีอยางหนึง่ คือ กายตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) ถือวามีอํานาจ ศักดิ์สิทธิ์ คือการกลับมาของพระอาทิตยเปนฤๅษีวศ ิ วามิตร 6. นิกายสมารธะ (Samardha) เปนนิกายทีใ่ หญพอสมควร นับถือทุกเทพเจาทุกพระองคในศาสนา ฮินดู ความเชือ ่ แบบนี้เปนทีน ่ ิยมอยางแพรหลาย เพราะสามารถบูชาเจาไดตามตองการ ยังมีนิกายอื่นๆอีกมากมาย และแยกยอยออกไปอีก เชนเดียวกับศาสนาอื่นๆที่มีนิกายนอยใหญ แตก แขนงออกมาอีกนับไมถวน ศาสนาอิสลาม (Islam) – มีผูนับถือเปนอันดับสองของโลก ในโลกของเรานี้มีจํานวนประเทศกวา 200 ประเทศ เปนประเทศมุสลิมกวา 67 ประเทศ ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ มุฮม ั หมัด ศาสนาอิสลามคือ ความศรัทธา ขอบัญญัตเิ กี่ยวกับการปฏิบต ั ิและจริยธรรม ซึ่งบรรดาศาสดาที่อล ั ลอฮฺ ไดประทานลงมาเปนผูนาํ เพื่อมาสั่งสอนและแนะนําแกมวลมนุษยชาติ ผูท  ี่มีความศรัทธาจะตระหนักอยูเ สมอวา ชีวต ิ ของเขาได พันธนาการเขากับอํานาจสูงสุดของพระผูทรงสรางโลก ในทุกสถานภาพของเขาจะรําลึกถึงพระผูเปนเจา การแบ ง แยกออกเป น นิ ก ายต า ง ๆ ในศาสนาอิ ส ลามเกิ ด จากความคิ ด เห็ น ของสาวกเกี่ ย วกั บ การ ตีความหมายและปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของหมูชนตาง ๆ ไมตรงกัน ประกอบกับมีเหตุผลทางการเมือง เปนองคประกอบสําคัญ อิสลามจึงแตกแยกออกเปน 2 นิกายสําคัญ คือ ซุนนียและชีอะฮฺ ซึ่งความแตกแยกทาง นิกายในศาสนาอิสลามเกิดขึ้นหลังจากทานศาสดามุฮัมมัดสิ้น พระชนม 1. นิกายซุนีย เปนนิกายที่ชาวมุสลิมสวนใหญนับถือ ซึ่งยึดถืออัลกุรอาน จริยวัตรของทานศาสดามุฮัม มัด และแบบอยางของสาวกเปนหลัก แนวความคิดของนิกายซุนีย คือ เชื่อวาทานศาสดามุฮัมมัดมิไดแตงตั้ง ตัวแทนไวกอนที่ทานจะจากไป ดังนั้น หลังจากทานจากไปแลวตําแหนงผูปกครองหรือผูนําสืบตอจากทานจึง เปนหนาที่ ของมุสลิม ตองเลือกสรรกันเองตามความเหมาะสม 2. นิกายชีอะฮฺ เปนนิกายที่มีความเชื่อมั่นในเอกภาพของพระเจา ยึดมั่นในอัลกุรอานและจริยวัตรของ ทานศาสดามุฮัมมัด และบรรดาอิมามผูบริสุทธิ์ แนวความคิดของนิกายชีอะฮฺ คือ เชื่อวาทานศาสดามุฮัมมัดได แตงตั้งตัวแทน (อิมาม) ใหเปนผูสืบทอดเจตนารมณของทานตามพระบัญชาของพระเจาไวกอนที่ทานจะจากไป


สวนรอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินอิสลาม เปนเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ถือวาเปนเดือนที่ สําคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะตองอดอาหารเพือ ่ ที่จะไดมีความรูสึกถึงคนที่ไมไดรับการดูแลจากสังคม เชน คน ยากจน เปนตน ศาสนาคริสต (Christanity) – เปนศาสนาแหงความรัก เพราะพระเจาทรงรักมนุษย ทรงรักประชากร ของพระองค ทรงสรางสัตวตางๆขึ้นมาเพือ ่ รับใช เปนอาหารแกมนุษย และทรงใหมนุษยลงสูนรกเมื่อไมศรัทธา ในพระเจา ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจาองคเดียว เชื่อวาพระเจาเปนผูส  รางโลกและทุกสิ่ง ทุกอยางรวมถึงมนุษย พระเจาคือพระยะโฮวา มีพระเยซูคริสตเปนศาสดา มีคม ั ภีรคือพระคริสตธรรมคัมภีรห  รือ คัมภีรไบเบิล (The Bible) มีรากฐานมาจากศาสนายูดาห (หรือศาสนายิว) โดยมีเนื้อหาและความเชือ ่ บางสวน เหมือนกัน ศาสนาคริสตมีผูนับถือทั้งหมด 2,100 ลานคน ถือวาเปนศาสนาที่มีจาํ นวนผูนับถือมากทีส ่ ุดในโลก นิกายที่สาํ คัญมี 3 นิกายคือ 1.นิกายโรมันคาทอลิก เปนนิกายดั้งเดิมที่ยึดมั่นในหลักคําสอนของพระเยซูคริสต เคารพพระนางมารีย และนักบุญตางๆ ภายในโบสถของนิกายนี้จะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต พระแมมารีย และนักบุญตางๆ มี ศูนยกลางการปกครองอยูทน ี่ ครรัฐวาติกัน มีพระสันตะปาปาเปนประมุข สืบทอดมาตัง้ แตสมัยอัครทูตกลุมแรก โดยถือวานักบุญเปโตรหรือนักบุญปเตอรคอ ื พระสันตะปาปาพระองคแรก 2.นิกายออรโธด็อกซ นับถือในประเทศทางฝงยุโรปตะวันออก เชน กรีซ รัสเซีย โดยแยกตัวออกไป จากศาสนจักรตะวันตก เพราะไมอยากอยูภายใตอาํ นาจของสันตะปาปาซึ่งมีอํานาจมากสูงกวากษัตริย (คือมี อํานาจแตงตั้งและถอดถอนกษัตริยได) ในสมัยนั้น 3.นิกายโปรเตสแตนต แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 เปนนิกายทีถ ่ ือวา ศรัทธาของแตละคนทีม ่ ีตอ  พระเจาสําคัญกวาพิธีกรรม ซึ่งยังแตกยอยออกเปนหลายรอยคณะ นิกายนี้ไมมี นักบวช เชือ ่ วาทุกคนสามารถเขาถึงพระเจาไดโดยมิตอ  งอาศัยบาทหลวงและถือวาพระเยซูไดทรงไถบาปแกศา สนิกทุกคนไปเมื่อถูกตรึงกางเขนแลว นิกายนี้มเี พียงไมกางเขนเปนเครื่องหมายแหงศาสนาเทานั้น ศาสนาพุทธ (Buddhism) เปนศาสนาอเทวนิยม และเชือ ่ ในศักยภาพของมนุษยวา ทุกคนสามารถ พัฒนาจิตใจไปสูค  วามเปนมนุษยที่สมบูรณไดดว ยความเพียรของตน สอนใหมนุษยบน ั ดาลชีวิตของตนเองดวย ผลแหงการกระทําของตน มิไดมาจากการออนวอนขอจากพระเปนเจาและสิ่งศักดิ์สท ิ ธิ์นอกกาย คือ ให พึ่งตนเองเพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข วัตถุประสงคสงู สุดของศาสนา คือ การหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง เชนเดียวกับที่พระศาสดาทรงหลุดพนไดดวยกําลังสติปญ  ญาและความเพียรของพระองคเอง ในฐานะที่พระองค ก็ทรงเปนมนุษย มิใชเทพเจาหรือทูตของพระเจาองคใด พระศาสดาของศาสนาพุทธคือพระโคตมพุทธเจา พระนามเดิมวา เจาชายสิทธัตถะ ไดทรงเริ่มออกเผย แผคําสอนในชมพูทวีป ตั้งแตสมัยพุทธกาล แตหลังปรินพ ิ พานของพระพุทธเจา พระธรรมวินัยที่พระองคทรงสั่ง สอน ไดถก ู รวบรวมเปนหมวดหมูด  วยการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก จนมีการรวบรวมขึ้นเปนพระไตรปฎก ซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ไมมก ี ารเปลี่ยนแปลงมาตลอดของ “นิกายเถรวาท” ที่ยึดหลักไมยอมเปลี่ยนแปลงคําสั่ง สอนของพระพุทธเจา แตในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สอง ไดเกิดแนวคิดที่เห็นตางออกไปวาธรรมวินัย สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามเวลาและสถานการณเพื่อความอยูรอดของพุทธศาสนา แนวคิดดังกลาวจึง ไดเริ่มกอตัวและแตกสายออกเปนนิกายใหมในชื่อของ “นิกายมหายาน” ทั้งสองนิกายไดแตกนิกายยอยไปอีก และเผยแพรออกไปทัว่ ดินแดนเอเชียและใกลเคียง ปจจุบันไดเผยแผไปทัว่ โลก โดยมีจํานวนผูนับถือสวนใหญ อยูในทวีปเอเชีย ศาสนาเชน (Jainism) เรียกอีกอยางวา ไชนะ หรือ ชินะ แปลวา ผูช  นะ ศาสนานี้เกิดขึ้นในประเทศ อินเดีย ยุคเดียวกับสมัยพุทธกาล ศาสนาเชนไมนบ ั ถือพระเจาหรือเทพเจา ถือหลักการไมเบียดเบียน ถือวาการ บําเพ็ญตนใหลาํ บากเปนทางนําไปสูการบรรลุธรรม ผูทฝ ี่ กฝนดีแลวยอมไมหวั่นไหวทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดทาง กาย วาจา ใจ มีศาสดาคือพระมหาวีระ มี 2 นิกาย คือ 1.นิกายทิคัมพร นุงลมหมฟา 2.นิกายเศวตัมพร นุงขาว หมขาว จุดมุงหมายสูงสุดของศาสนานี้คือการบําเพ็ญตนใหหลุดพนจากกิเลส หลุดพนจากสังสารวัฏ โดย เรียกวาโมกษะ โดยนักบวชในศาสนานีใ้ ชวิธก ี ารตัดกิเลสโดยไมนุงผาเรียกวา นิครนถ แปลวา ไมมีกเิ ลสผูกรัด ปจจุบันมีเชนศาสนิกชนประมาณ 6 ลานคน ทัว่ อินเดีย โดยมากมีฐานะดี เพราะเปนพอคาเสียสวนใหญ


ศาสนาซิกข (Sikhism) เปนศาสนาทีเ่ กิดขึ้นในอินเดีย เมื่อประมาณ 5 ศตวรรษ มาแลว คุรุนักนานัก เปนผูประกาศ และมีผูสืบตอมาอีกสิบทาน ทานสุดทายคือ คุรุโควินท สิงห ทานไดบญ ั ญัตใิ หชาวซิกขยึดถือใน ธรรมะแตอยางเดียวนับวาเปนการยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอยางสิ้นเชิง ศาสนาซิกข เปนศาสนาที่มุงสอนให คนทําความดี ละความชั่ว สอนใหพิจารณาทีเ่ หตุ และใหยับยั้งตนเหตุดว ยสติปญ  ญา ความเปนมาของศาสนาซิกข เกิดจากความบีบคั้นที่ไดรับจากคนในศาสนาอื่นของอินเดีย ในขณะนั้น ซิกขจึงเปนศาสนาของผูกลา เสียสละ นักรบ ผูป  ระกาศศาสนาตั้งความมุงหมายไวในคําสอนใหเปนที่รวมความ สามัคคี เพือ ่ ประเทศชาติ คุรุนานัก ผูใ หกําเนิดศาสนาซิกข มีชวี ิตอยูระหวางป พ.ศ.2012-2081 ที่หมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งชือ ่ ทัล วันดี (Talvandi) ปจจุบันเรียก นานักนคร ตามชื่อของคุรุนานัก อยูท  างทิศตะวันตกเฉียงใต ของเมืองละฮอร (Lahore) เมืองหลวงของแควนปญจาบ (Punjab) หมูบา นตั้งอยูบ  นฝงแมน้ําราวี (Ravi) ปจจุบันอยูในประเทศ ปากีสถาน

ประวัติศาสตรและอารยธรรมอินเดีย อินเดียเปนแหลงอารยธรรมที่เกาแกแหงหนึ่งของโลก บางทีเรียกวา แหลงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ อาจ แบงยุคสมัยทางประวัตศ ิ าสตรของอินเดียไดดังนี้ ยุคสมัยทางประวัติศาสตรของอินเดีย •

-

สมัยกอนประวัติศาสตร พบหลักฐานเปนซากเมืองโบราณ 2 แหงในบริเวณลุมแมนา้ํ สินธุ คือ  เมืองโมเฮนโจดาโร ทางตอนใตของประเทศปากีสถาน  เมืองฮารับปา ในแควนปนจาป ประเทศปากีสถานในปจจุบัน สมัยประวัติศาสตร เริ่มเมือ ่ มีการประดิษฐตัวอักษรขึ้นใช โดยชนเผาอินโด-อารยัน ซึ่งตั้งถิ่นฐาน บริเวณแมน้ําคงคา แบงได 3 ยุค

ประวัติศาสตรสมัยโบราณ เริ่มตั้งแตกําเนิดตัวอักษร บรามิ ลิป สิ้นสุดสมัยราชวงศ คุปตะ เปนยุคที่ ศาสนาพราหมณ ฮินดู และพุทธศาสนา ไดถอ ื กําเนิดแลว ประวัติศาสตรสมัยกลาง เริ่มตั้งแตราชวงศคุปตะสิ้นสุดลง จนถึง ราชวงศโมกุลเขาปกครองอินเดีย ประวัติศาสตรสมัยใหม เริ่มตั้งแตราชวงศโมกุลจนถึงการไดรับเอกราชจากอังกฤษ


แผนที่เมืองฮารับปา (Harappa) และ โมเฮนโจดาโร (Mohenjo-Daro) อารยธรรมอินเดีย •

อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (ประมาณ 2,600 ปถึง 1,900 ปกอนค.ศ.) o เปนอารยธรรมของชนพื้นเมืองเผาดราวิเดียน o เปนอารยธรรมโลหะอารยธรรมแรกของอินเดีย o ศูนยกลางอยูท  ี่เมือง โมเฮนโจดาโร และเมืองฮารับปา สมัยพระเวท (ประมาณ 2,000 ถึง 1,500 ปกอนค.ศ.) o เปนอารยธรรมชนเผาอารยัน ที่เขายึดครองดราวิเดียนหรือชาวทราวิฑทีถ ่ ูกขับไลใหถอยรนลง ทางใต o ชาวอารยันใหกําเนิดศาสนาพราหมณ-ฮินดู (Hinduism) และ ระบบวรรณะ 4 o วรรณกรรมสําคัญในยุคนี้ ไดแก  คัมภีรพระเวท เปนบทสวดของพวกพราหมณ ใชวธ ิ ีทองจําตอๆกันมา ประกอบดวย 4 คัมภีรคือ ฤคเวท ยชุรเวท ไตรเวท และ อาถรรพเวท  มหากาพยรามายณะ สันนิษฐานวาแสดงถึงการตอสูระหวางชาวอารยัน(พระราม) กับ ชาวทราวิฑ (ทศกัณฑ) แตงโดยฤษีวาลมิกิ  มหากาพยมหาภารตยุทธ วาดวยการตอสูของพี่นอ  งสองตระกูล (ปานฑพ-เการพ)  คัมภีรธรรมศาสตร ซึ่งเปนทัง ้ กฎหมาย ศาสนบัญญัติ จารีตประเพณี หลักศีลธรรม สมัยพุทธกาล (ประมาณ 600 ปกอนค.ศ.) o เกิดศาสนาพุทธ (Buddhism) โดยเจาชายสิทธัตถะ โคตมะและมีการใชภาษาบาลี (มคธ) o เกิดศาสนาเชน (Jainism) ผูกอตั้งคือ วรรธมาน มหาวีระ o พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชเขาบุกอินเดีย เกิดอารยธรรมอินเดีย-กรีก สมัยราชวงศโมริยะ (พ.ศ. 220 - พ.ศ. 385) o พระเจาจันทรคุปต ไดรวบรวมแวนแควนในดินแดนชมพูทวีปใหเปนปกแผน o เริ่มการปกครองโดยรวบอํานาจไวที่กษัตริยและเมืองหลวง o พระเจาอโศกมหาราช สงสมทูตไปเผยแผพุทธศาสนาในแวนแควนตางๆ o หลังราชวงศโมริยะลมสลาย เกิดการแตกแยกเปนแวนแควน สมัยราชวงศคันธาระ (พ.ศ. 313 - 763) o อาณาจักรกรีก-อินเดียรุงเรืองภายใตพระเจาเมนันเดอร ศิลปะแบบกรีกผสมผสานกับ พระพุทธศาสนากลายเปนพระพุทธรูปองคแรก o พวกซิเทียน (Scythians) จากเอเชียกลางบุกเขาอินเดีย ทําลายอาณาจักรกรีก-อินเดีย และยึด ลุมแมน้ําคงคาได สมัยราชวงศกุษาณะ (พ.ศ. 600 - 918)


พวกกุษาณะเปนชนตางชาติที่เขามารุกราน และตั้งอาณาจักรปกครองอินเดียทางตอนเหนือ ดานการแพทยเจริญมากในสมัยพระเจากนิษกะ สงสมทูตไปเผยแผพุทธศาสนานิกายมหายานที่จีนและธิเบต สมัยราชวงศคป ุ ตะ (พ.ศ. 863 - 1149) o พระเจาจันทรคุปตที่ 1 ทรงรวบรวมอินเดียใหเปนจักรวรรดิอีกครั้งหนึ่ง o เปนยุคทองของอินเดียทั้งดานศิลปวัฒนธรรม การเมือง ปรัชญา ศาสนา สมัยจักรวรรดิโมกุล o พระเจาบาบูร ผูกอตั้งราชวงศโมกุล นับถือศาสนาอิสลาม o เปนราชวงศสุดทายของอินเดีย o พระเจาอักบารมหาราช ทรงทะนุบํารุงอินเดียใหมค ี วามเจริญรุงเรืองทุกดาน และทรงใหเสรีภาพ ในการนับถือศาสนา สรางสามัคคีใหเกิดขึ้นในชาติ o พระเจาชาร จีฮัน ทรงเปนมุสลิมทีเ่ ครงครัดและศรัทธาในศาสนาอิสลาม เปนผูสรางทัชมาฮาล ที่มีความงดงามยิ่ง สมัยอาณานิคมอังกฤษ o ปลายสมัยอาณาจักรโมกุล กษัตริยทรงใชจา  ยฟุมเฟอย ตองเพิ่มภาษีและเพิ่มการเกณฑ แรงงานทําใหราษฎรอดอยาก และยังกดขี่ทาํ ลายลางศาสนาฮินดูและชาวฮินดูอยางรุนแรง o เกิดความแตกแยกภายในชาติ เปนเหตุใหอังกฤษคอยๆเขาแทรกแซงและครอบครองอินเดียที ละเล็กละนอย o ในที่สด ุ อังกฤษลมราชวงศโมกุลและครอบครองอินเดียในฐานะอาณานิคมอังกฤษ o สิ่งที่อังกฤษวางไวใหกบ ั อินเดียคือ  รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา  การศาล การศึกษา  ยกเลิกประเพณีบางอยาง เชน พิธีสตี (การเผาตัวตายของหญิงฮินดูทส ี่ ามีตาย) สมัยเอกราช o หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขบวนการชาตินิยมอินเดียนําโดย มหาตมะ คานธี และ เยาวราลห เนหรู เปนผูนําเรียกรองเอกราช o มหาตมะ คานธี ใชหลักอหิงสา (ความไมเบียดเบียน ความสงบ) ในการเรียกรองเอกราชจน ประสบความสําเร็จ o หลังจากไดรับเอกราช อินเดียปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย o แตจากความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนาทําใหอินเดียตองแตกแยกเปนอีก 2 ประเทศคือ ปากีสถาน (เดิมคือปากีสถานตะวันตก) และบังคลาเทศ (ปากีสถานตะวันออก) o o o

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ผูนําและนักการเมืองทีม ่ ีชอ ื่ เสียงชาวอินเดียและศาสนาฮินดู


ศิลปกรรมอินเดีย มักเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา •

• •

ดานสถาปตยกรรม o ซากเมืองฮารับปาและโมเฮนโจดาโร ทําใหเห็นวามีการวางผังเมืองอยางดี มีสาธารณูประโภค อํานวยความสะดวกหลายอยาง เชน ถนน บอน้าํ ประปา ซึ่งเนนประโยชนใชสอยมากกวาความ สวยงาม o ซากพระราชวังทีเ่ มืองปาฏลีบุตรและตักศิลา สถูปและเสาแปดเหลี่ยม ที่สําคัญคือ สถูปเมือง สาญจี (สมัยราชวงศโมริยะ) o สุสานทัชมาฮาล สรางดวยหินออน เปนการผสมระหวางศิลปะอินเดียและเปอรเชีย ดานประติมากรรม เกี่ยวของกับศาสนา o พระพุทธรูปแบบคันธาระ o พระพุทธรูปแบบมถุรา o พระพุทธรูปแบบอมราวดี o ภาพสลักนูนที่มหาพลิปล ุ ัม ไดรับการยกยองวามหัศจรรย จิตรกรรม o สมัยคุปตะ และหลังสมัยคุปตะ เปนสมัยที่รุงเรืองที่สด ุ ของอินเดียพบงานจิตรกรรมที่ ผนังถ้ําอ ชันตะ เปนภาพเขียนในพระพุทธศาสนาแสดงถึงชาดกตางๆ ที่งดงามมาก ความสามารถในการ วาดเสนและการอาศัยเงามืดบริเวณขอบภาพ ทําใหภาพแลดูเคลื่อนไหว ใหความรูสก ึ สมจริง นาฏศิลป o เกี่ยวกับการฟอนรํา เปนสวนหนึ่งของพิธก ี รรมเพื่อบูชาเทพเจาตามคัมภีรพระเวท สังคีตศิลป o สวดสรรเสริญเทพเจาทั้งหลาย ถือเปนแบบแผนการรองที่เกาแกทส ี่ ุดใน สังคีตศิลปของอินเดีย แบงเปนดนตรีศาสนา ดนตรีในราชสํานักและดนตรีทองถิ่นเครือ ่ งดนตรีสําคัญ คือ วีณา หรือ พิณ ใชสําหรับดีด เวณุหรือขลุย และกลอง


โปรแกรมทองเที่ยวในอินเดีย หลังจากศึกษาขอมูลประเทศอินเดียเบื้องตนแลว ลําดับตอไปเราตองเลือกจุดหมายปลายที่เราตองการ ทองเที่ยว จากการศึกษาดูพบวามี 5 เสนทางหลักๆในอินเดียทีค ่ นไทยนิยมไปเที่ยวกัน แตถา มีเวลาอยางฝรั่งที่ เขาไปกันเปนเดือนๆ ก็อาจจะไปใหหมดในรวดเดียวเลยก็ได

5 จุดหมายปลายทางหลักของนักทองเที่ยวที่มาประเทศอินเดีย 1. อินเดียเหนือ (Northern India) : เสนทางนี้หลักๆนักทองเที่ยวมีจด ุ หมายปลายทางไป จัมมู& แคชเมียร (Jammu&Kashmir) ซึ่งตามเสนทาง มีหลายเมืองที่นา สนใจอยาง อัมริตสา (Amritsar) เมืองของ ชาวซิกข, ดารัมศาลา (Dharamsala) ธิเบตในอินเดีย, ศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน, เลห (Leh) และ ลาดักห (Ladakh) เมืองสวยบนที่สูง ถาไปทางรถสวนใหญจะมี 2 เสนทางหลัก คือ 1. ไปทาง อัมริตสา (Amritsar) – พาทานโกด (Pathankot) – จัมมู (Jammu) 2. ไปทางเสน ชิมลา (Shimla) – มะนาลี (Manali) ซึ่งเสนทางรถจะปดในชวงฤดูหนาวเนื่องจากมีหิมะหนา ถาไปทัวร สวนใหญจะบินตรงไปลง ศรีนาคา (Srinagar) หรือ เลห (Leh) เลย แลวบินกลับ


ทะเลสาบดาล, ศรีนาคา (Dal Lake, Srinagar)

ภูเขากุลมารค, กุลมารค (Gulmarg Mountain, Gulmarg)

พระราชวังเลห, เลห (Leh Palace, Leh) 2. ราชสถาน (Rajasthan) : เสนราชถานนีเ้ ปนเสนชมเมืองเกาสมัยอินเดียมีกษัตริยปกครอง เมืองที่ นาสนใจมี อัครา (Agra) เมืองที่ตั้งของ ทัชมาฮาล (Taj Mahal), จัยปูร (Jaipur) นครสีชมพู, จอดปูร (Jodphur) นครสีฟา, อุทัยปูร (Udaipur) เมืองแหงทะเลสาบ, ไจแซลแมร (Jaisalmer) เมืองกลางทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตยตกดิน


พระราชวังแหงสายลม “ฮาวามาฮาล”, จัยปูร (Hawah Mahal, Jaipur)

ปอมแดง, เดลลี (Red Fort Complex, Delhi)

ปอมเมหรังการห, จอดปูร (Mehrangarh Fort, Jodphur)


นอกจากนี้ เสนราชสถานยังมีการเดินทางโดยรถไฟที่หรูหราของอดีตมหาราชา หรือ “พาเลสออนวีล (Palace on Wheels)” ใหเลือกใชบริการ การเดินทางที่จะทําใหคุณเหมือนเปนราชา ราคา ก็อยางราชาเชนกัน Package : A Week in Wonderland 8 วัน ราคาอยูท  ี่ประมาณ 2,510 USD (ประมาณ 80,000 บาท) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.palaceonwheels.net/

ภายในรถไฟหรูแบบพระราชวัง (Palace on Wheels) 3. ตามรอยพระพุทธเจา (Buddha Route) : ชมสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหง ผานเมือง พาราณสี (Varanasi) สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาแกพระปญจวัคคีย, กุสินารา (Kusinara) สถานที่เสด็จ ปรินิพพาน, ลุมพินี (Lumpini) สถานที่ประสูติ (ปจจุบันอยูในประเทศเนปาล) เสนนีก ้ ็จะไดไปเห็นแมน้ําคงคา ที่ เขาอาบน้าํ กันตรงที่เผาศพเหมือนทีเ่ ราเห็นกันในสารคดี สวนใหญนักทองเที่ยวจะบินลงที่นิวเดลี (New Delhi) แลวบินกลับที่ กัลกัตตา (Kolkata)

แมน้ําคงคา, พาราณสี (Ganges River, Varanasi)


สถานทีป ่ รินิพพาน, กุสินารา (Holy Sites of Buddhism, Kusinara) 4. สิกขิม (Sikkim) : เสนทางนี้สว นใหญนก ั ทองเที่ยวจะไป Trekking เทือกเขาหิมาลัย กันที่ ดารจี ลิ่ง (Darjeeling) ใกลๆเนปาล โดยบินลงที่ กัลกัตตา (Kolkata) และเดินทางขึ้นเหนือ

ยอดเขาคันเจนชุงคา, สิกขิม (Mount Kanchenjunga, Sikkim)

ดารจีลิ่งหิมาลายันเรลเวย – ทอยเทรน, ดารจีลิ่ง (Darjeeling Himalayan Railway -Toy Train, Darjeeling)

5. อินเดียใต (Southern India) : เสนทางนี้ไปชมเมืองที่เจริญอยางที่สด ุ ในอินเดียอยาง มุมไบ (Mumbai), บังกาลอร (Bangalore) เมืองแหง Technology, เมืองที่มีชายหาดสวยๆอยาง กัว (Goa), ชมวัด


สไตลฮินดูทางใตที่ เชนไน (Chennai) รวมถึงยังมี ถ้ําอชันตา (Ajanta Cave) อันโดงดัง ที่รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra)

วัดพระลักษมี, เชนไน (Ashtalakshmi Temple, Chennai)

ถ้ําอชันตา, รัฐมหาราษฏระ (Ajanta Caves, Maharashtra)

ชุมชนแออัดเมืองมุมไบ (Mumbai Slum)


วัดเจาแมกาลี, กัลกัตตา (Dakshineswar Kali Temple, Kolkata) *เสนทางที่บินลงนิวเดลี (New Delhi) สวนใหญ ถามากับทัวร ทัวรจะเพิ่มเมืองอัครา (Agra) เขาไปดวย เพื่อ แวะชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) เพราะอัครา (Agra) ไมไกลจากนิวเดลี (New Delhi) มากนัก

การเดินทางไปอินเดีย เมื่อตัดสินใจเลือกเสนทางการทองเที่ยวที่ถูกใจไดแลว การเดินทางไปอินเดียดวยเครื่องบินนั้น มีสาย การบินมากมายที่ใหบริการ ไมวาจะเปน Thai Airways, Cathay Pacific, Jet Airways India, Kingfisher, SriLankan Airlines, Air India, Singapore Airlines และปจจุบันก็มส ี ายการบิน Air Asia ซึ่งเปนสายการบิน Low Cost ทําใหเราสามารถไปอินเดียในราคาสบายกระเปามากขึ้น ราคาตั๋วของ Air Asia ชวงไมโปรโมชั่นจาก Bangkok – New Delhi (ไป-กลับ) ประมาณ 8,000 – 12,000 บาท สวนถาเปนของเจาอื่นๆ จาก Bangkok – New Delhi (ไป-กลับ) มีตั้งแตราคา 10,000 บาทขึ้นไป สายการบิน Thai Airways Cathay Pacific Airways Jet Airways Singapore Airlines Air India Kingfisher Airlines Srilankan Airlines Air Asia

Code TG CX 9W SQ AI IT UL FD

เวบไซด www.thaiairways.com www.cathaypacific.com www.jetairways.com www.singaporeair.com www.airindia.in www.flykingfisher.com www.srilankan.lk www.airasia.com


ดานลางจะเปนตารางเที่ยวบินเดินทางไปนิวเดลี ซึ่งแตละสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ อยางไรก็ตามใหทุกทานตรวจสอบกับทางสายการบินอีกครั้ง เที่ยวบินเดินทางจากกรุงเทพฯ – นิวเดลี และ นิวเดลี -กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airways

Air India Kingfisher Airlines Cathay Pacific Airways Air Asia

เที่ยวบิน TG323 TG315 TG316 TG324 AI9854 AI9853 IT26 IT25 CX751 CX708 FD3796 FD3797

ออกจาก Bangkok Bangkok New Delhi New Delhi Bangkok New Delhi Bangkok New Delhi Bangkok New Delhi Bangkok New Delhi

เวลา 07:25 20:45 01:00 11:55 08:55 14:00 20:25 01:30 17:35 04:00 19:00 23:30

มาถึง New Delhi New Delhi Bangkok Bangkok New Delhi Bangkok New Delhi Bangkok New Delhi Bangkok New Delhi Bangkok

เวลา 10:20 23:45 06:30 17:55 11:55 19:15 23:25 07:15 20:45 09:30 22:40 05:15

ใหบริการ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน จันทร,พุธ,ศุกร,อาทิตย จันทร,พุธ,ศุกร,อาทิตย

สภาพภูมิอากาศ อินเดียมี 3 ฤดูกาลไดแก ฤดูรอน – ระหวางเดือน เมษายน-มิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 oC ฤดูฝน – ระหวางเดือน กรกฎาคม-กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 oC ฤดูหนาว – ระหวางเดือน ตุลาคม-มีนาคม อุณหภูมเิ ฉลีย ่ ประมาณ 10-17 oC o โดยอุณหภูมิตา่ํ สุดประมาณ - 3 C (เฉพาะบางเมืองเทานั้น) สามารถตรวจสอบอุณหภูมเิ มืองที่เราไปไดงายๆ โดยการคนหาใน google ดวยชื่อเมือง และ ตามดวย คําวา rainfall (ปริมาณน้ําฝน) หรือ temp (อุณหภูมิ) จากนั้นคลิ๊กเขาไปดูรายละเอียดไดในเวบตางๆที่ขึ้นมา นี่ ก็จะเปนการตรวจสอบสภาพอากาศเบือ ้ งตนได เพื่อเราจะไดเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศในชวงนั้น ซึ่งแตละ เมืองในอินเดียก็จะมีสภาพอากาศแตกตางกันไป ทั้งอากาศรอนจัดกลางทะเลทราย จนไปถึง อากาศหนาวหิมะ ตก ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพอากาศทุกเมืองที่เราไปดวย


ตารางอุณหภูมิเฉลี่ยในแตละเดือน T - Temperature in o C R - Rainfall Average in mm. Temperature and Rainfall in India Agra Temp.Max Temp.Min Rainfall Ahmedabad Temp.Max Temp.Min Rainfall Allahabad Temp.Max Temp.Min Rainfall Amritsar Temp.Max Temp.Min Rainfall Aurangabad Temp.Max Temp.Min Rainfall Bangalore Temp.Max Temp.Min Rainfall Bhopal Temp.Max Temp.Min Rainfall Bhubaneswar Temp.Max Temp.Min Rainfall Mumbai Temp.Max (Bombay) Temp.Min Rainfall Kolkata Temp.Max (Calcutta) Temp.Min Rainfall Chandigarh Temp.Max Temp.Min Rainfall Cochin Temp.Max Temp.Min Rainfall Darjeeling Temp.Max Temp.Min Rainfall Delhi Temp.Max Temp.Min Rainfall Gangtok Temp.Max Temp.Min Rainfall Guwahati Temp.Max Temp.Min Rainfall Hyderabad Temp.Max Temp.Min Rainfall Imphal Temp.Max Temp.Min Rainfall Jaipur Temp.Max Temp.Min Rainfall Jaisalmer Temp.Max Temp.Min Rainfall

Jan 22 7 16 29 12 4 24 9 20 19 5 38 29 14 3 28 15 4 26 10 17 29 16 12 31 16 0 26 12 13 20 7 56 31 23 9 9 3 22 21 7 25 14 4 44 23 10 17 29 15 2 21 4 17 22 8 14 24 8 2

Feb 26 10 9 31 15 0 27 12 22 23 7 11 32 16 3 31 16 14 29 13 5 32 19 25 32 17 1 29 15 22 23 9 25 31 24 34 11 4 27 24 10 22 15 5 56 27 12 9 31 17 11 23 7 31 25 11 1 28 11 1

Mar 32 16 11 36 19 1 33 17 14 28 12 26 36 20 4 33 19 6 34 17 10 35 22 17 33 20 0 34 20 30 29 14 26 31 26 50 15 8 52 30 15 17 19 9 142 30 16 73 35 20 13 27 10 51 31 15 8 33 17 3

Apr 38 22 5 40 23 2 39 23 5 34 26 9 38 24 7 34 21 37 38 21 3 38 26 12 33 24 0 36 24 50 34 19 10 31 26 139 18 11 109 36 21 7 22 12 222 32 20 136 37 24 24 29 15 91 37 21 9 38 21 1

May 42 27 10 41 26 5 42 27 8 39 21 11 40 25 17 33 21 119 41 26 11 38 27 61 33 26 20 36 26 135 38 24 13 31 26 364 19 13 187 41 27 8 22 14 493 31 23 276 39 26 30 29 19 231 41 26 4 42 25 5

Jun 41 29 60 38 27 100 40 29 102 40 25 32 35 23 141 30 20 65 37 25 137 35 26 223 32 26 647 34 26 263 39 26 62 29 24 756 19 15 522 40 29 65 23 16 644 31 25 351 34 24 107 29 21 278 39 27 10 41 27 7

Jul 35 27 210 33 26 316 34 27 275 36 26 169 29 22 189 28 19 93 30 23 429 31 25 301 30 25 945 32 26 320 34 24 277 28 24 572 20 15 713 35 27 211 23 17 663 32 26 373 30 22 165 28 22 253 34 26 54 38 27 89

Aug 33 26 263 32 25 213 32 26 333 34 25 168 29 21 146 29 19 95 29 23 308 31 25 336 29 24 660 32 26 318 33 23 263 28 24 386 20 15 573 34 26 173 23 17 588 32 26 294 29 22 147 29 22 189 32 24 193 36 25 86

Sep 33 25 151 33 24 163 33 25 195 34 23 106 30 21 179 28 19 129 30 22 232 31 25 305 30 24 309 32 26 253 33 22 226 28 24 235 20 15 419 34 25 150 23 16 476 32 25 190 30 22 163 29 21 136 33 23 239 36 25 14

Oct 33 19 23 36 21 13 33 21 40 32 19 54 31 20 62 28 19 195 31 18 37 31 23 266 32 23 117 31 24 134 31 17 82 29 24 333 19 11 116 35 19 31 22 12 152 30 22 86 30 20 71 28 17 117 33 18 90 36 20 1

Nov 29 12 2 33 16 5 29 13 17 27 9 10 30 16 32 27 17 46 29 13 15 29 18 51 33 20 7 29 18 29 27 10 5 30 24 184 15 7 14 29 12 1 19 9 35 27 17 8 29 16 25 25 11 28 29 12 19 31 13 5

Dec 24 8 4 30 13 1 25 9 16 21 5 15 29 14 9 27 15 16 26 11 7 28 16 3 32 18 1 27 13 4 22 7 18 30 23 37 12 4 5 23 8 5 15 6 15 25 12 7 28 13 5 22 5 3 24 9 4 26 9 2


Temperature and Rainfall in India Jammu Temp.Max Temp.Min Rainfall Jodhpur Temp.Max Temp.Min Rainfall Kohima Temp.Max Temp.Min Rainfall Lucknow Temp.Max Temp.Min Rainfall Chennei Temp.Max (Madras) Temp.Min Rainfall Madurai Temp.Max Temp.Min Rainfall Nagpur Temp.Max Temp.Min Rainfall Nainital Temp.Max Temp.Min Rainfall Panaji Temp.Max Temp.Min Rainfall Patna Temp.Max Temp.Min Rainfall Puducherry Temp.Max (Pondicherry) Temp.Min Rainfall Port Blair Temp.Max Temp.Min Rainfall Pune Temp.Max Temp.Min Rainfall Puri Temp.Max Temp.Min Rainfall Shillong Temp.Max Temp.Min Rainfall Shimla Temp.Max Temp.Min Rainfall Srinagar Temp.Max Temp.Min Rainfall Thiruvananthapuram Temp.Max (Trivandrum) Temp.Min Rainfall Udaipur Temp.Max Temp.Min Rainfall Varanasi Temp.Max Temp.Min Rainfall

Jan 18 8 71 25 9 7 15 8 18 23 9 24 29 20 24 30 21 26 29 13 15 10 2 117 31 19 2 24 11 21 28 21 13 29 23 29 31 12 2 27 18 9 15 4 15 9 2 65 4 -2 73 31 23 20 24 8 9 23 9 23

Feb 21 11 54 28 12 5 17 10 18 26 11 17 31 21 7 32 22 16 33 15 2 13 4 44 32 20 0 26 13 20 29 21 6 30 22 26 33 13 0 28 21 20 17 6 29 10 3 48 8 -1 72 32 23 20 28 10 4 27 11 8

Mar 26 15 57 33 17 2 21 13 55 33 16 9 33 23 15 35 23 21 36 19 25 17 8 54 32 23 4 33 19 7 30 23 52 31 23 23 36 17 3 30 25 14 21 11 59 14 7 58 13 36 104 33 24 43 32 15 3 33 17 14

Apr 33 21 25 38 22 2 25 17 63 38 22 6 35 26 25 36 25 81 40 24 20 21 12 25 33 25 17 38 23 8 32 26 21 32 26 71 38 21 18 31 27 12 24 14 136 19 11 38 19 7 78 32 25 122 36 20 3 39 22 1

May 39 26 17 42 27 6 25 18 177 41 27 12 38 28 52 37 26 59 43 28 10 24 15 75 33 27 18 39 26 28 34 26 45 31 24 363 37 23 35 32 27 63 24 15 325 23 15 54 24 11 63 31 25 249 38 25 5 41 27 8

Jun 40 28 61 40 29 31 24 19 319 39 28 94 37 28 53 37 26 31 38 27 174 24 17 273 31 25 580 37 27 139 36 26 28 29 24 589 32 23 103 31 27 187 24 17 545 24 16 147 29 14 36 29 24 331 36 25 87 39 28 102

Jul 35 26 321 36 27 122 24 19 382 34 27 299 35 26 83 36 26 48 31 24 351 21 17 769 29 24 892 33 27 266 35 25 28 29 24 435 28 23 187 31 27 296 24 18 395 21 16 415 31 18 61 29 23 215 31 24 197 33 26 346

Aug 33 25 319 33 25 145 25 19 353 33 26 302 35 26 124 35 26 117 30 24 277 21 16 561 29 24 341 32 27 307 34 25 62 29 24 436 28 22 106 31 27 256 24 18 335 20 15 385 30 18 63 29 22 164 29 23 207 32 26 240

Sep 33 24 151 35 24 47 24 19 270 33 25 182 34 25 118 35 25 123 31 23 181 21 15 331 29 24 277 32 26 243 33 25 74 29 24 516 29 21 127 31 27 258 24 17 315 20 14 195 28 13 32 30 23 123 31 22 120 32 25 262

Oct 31 19 29 36 20 7 22 17 143 33 20 40 32 24 267 33 24 179 32 20 62 19 10 305 31 23 122 32 23 63 31 24 735 29 24 329 32 19 92 31 25 242 22 13 220 18 10 45 23 6 29 30 23 271 32 19 16 32 21 38

Nov 26 13 8 31 14 3 19 13 39 29 13 1 29 23 309 31 23 161 30 14 9 16 6 7 33 22 20 29 16 6 29 23 317 29 24 205 31 15 37 29 21 75 19 8 35 15 7 7 15 0 17 30 23 207 29 11 6 29 13 15

Dec 21 9 29 27 11 1 10 10 4 25 9 6 28 21 139 30 22 43 29 12 2 13 3 35 33 21 37 25 12 2 28 22 210 29 23 157 30 12 5 37 18 8 16 5 6 11 4 24 9 -2 36 31 23 73 26 8 3 25 9 2


วันหยุดในอินเดีย 26 มกราคม 9 มีนาคม 27 มีนาคม 15 สิงหาคม 2 ตุลาคม 25 ธันวาคม

วันชาติ วันแม วันวิสาขบูขา วันประกาศเอกราช วันเกิดทานมหาตมะ คานธี วันคริสตมาส

หมายเหตุ : ในแตละรัฐอาจจะมีวันหยุดเพิ่มเติมที่แตกตางกัน

การทําหนังสือเดินทางธรรมดา สิ่งที่ขาดไมไดในการเดินทางไปตางประเทศก็คือ passport โดยทั่วไปไมควรเหลือนอยกวา 6 เดือน (ไมวาจะไปเที่ยวประเทศไหน) ปจจุบันหนังสือเดินทางประเทศไทยเปนแบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส (e-passport) คือ หนังสือ เดินทางที่มค ี ุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ซึ่งแตกตางจาก หนังสือเดินทางแบบเดิม คือ สามารถปองกันการ ปลอมแปลงไดสูง, สามารถตรวจสอบเพือ ่ พิสูจนตัวบุคคลไดแมนยําและรวดเร็ว อํานวยความสะดวกตอการ เดินทาง การเขาเมือง และสงเสริมการทองเที่ยว ทําใหมค ี วามนาเชือ ่ ถือ และไดรับการยอมรับในระดับสากล ยิ่งขึ้น หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสจะไมมีการตออายุ แตจะออกหนังสือเดินทางเลมใหมแทนเลมเดิม ไม อนุญาตใหลงบันทึกแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ ของผูถอ ื หนังสือเดินทางลงในเลมหนังสือ เดินทาง ดังนั้นหากแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ตองทําหนังสือเดินทางเลมใหม

เอกสารหลักฐานที่ตองนําไปแสดง - ผูที่บรรลุนิติภาวะแลว นําบัตรประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไมหมดอายุไปแสดงเพียงอยางเดียว (หากไม มีเลข 13 หลัก ตองนําสําเนาทะเบียนบานมาแสดง) พรอมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จาํ เปน อาทิ หากเปลี่ยนชื่อ สกุล ตองมีหลักฐานการเปลีย ่ นชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพือ ่ ตรวจสอบขอมูล - ผูที่ยังไมบรรลุนิตภ ิ าวะ แตอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ใหนําบัตรประชาชนฉบับจริงไปแสดง พรอมกับให บิดา และมารดาไปลงนามใหความยินยอมดวยทั้ง 2 คน โดยบิดา และมารดาตองนําบัตรประจําตัวประชาชน ของตนไปแสดง หรือหากบิดาและมารดาไมสามารถไปไดกใ็ หทําหนังสือยินยอมของบิดาและมารดาที่ออกโดย ที่วาการอําเภอไปแสดงแทนได - ผูเยาวอายุตา่ํ กวา 15 ป ตองนําสูติบต ั รฉบับจริง หากเปนสําเนาตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองจาก อําเภอ/เขตมาแสดงพรอมผูม  ีอํานาจปกครอง หากผูมีอาํ นาจปกครองไมสามารถมาดําเนินการได สามารถมอบ


อํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการแทนไดโดยตองมีหนังสือมอบอํานาจและหนังสือยินยอมใหผเู ยาวเดินทางไป ตางประเทศพรอมทั้งบัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผูมีอาํ นาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้ หนังสือมอบอํานาจและหนังสือยินยอมใหผเู ยาวเดินทางไปตางประเทศตองผานการรับรองจากอําเภอ/เขต หมายเหตุ : - คาธรรมเนียม 1,000 บาท (และคาสงไปรษณีย 35 บาท หากประสงคใหจด ั สงทางไปรษณีย) - สํานักงานสาขาในกรุงเทพปริมณฑล และสํานักงานสาขาในตางจังหวัด เปดระหวางวันจันทร - วันศุกร เวลา 08.30 -16.30 น. โดยไมหยุดพักกลางวัน ผูท  ี่ยื่นขอทีส ่ ํานักงานในกรุงเทพมหานคร จะไดรับหนังสือเดินทาง ภายใน 2 วันทําการไมนับวันยื่นคํารอง การรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย EMS ประมาณ 5-7 วันทําการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใชในการขอหนังสือเดินทางและขอมูลอื่น ๆ ทีก ่ องหนังสือ เดินทางไดที่ www.consular.go.th หรือ โทร. 02-9817257-59

การทําวีซาอินเดีย สําหรับประเทศอินเดีย คนไทยตองขอวีซาเพือ ่ เขาประเทศอินเดียดวย สําหรับวีซา ทองเที่ยวจะมี 3 ประเภท คือ Single Entry, Double Entry และ Multiple Entry โดยจะมีกฎปลีกยอยลงไปอีก (ควรศึกษาให ละเอียด เพราะจะมีเรื่องการเวนระยะ และจํานวนครั้งในการเขา-ออก โดยเฉพาะผูทเี่ ดินทางในเสนทางตามรอย พระพุทธเจา หรือเสนแสวงบุญ ที่ตอ  งมีการเดินทางไปเมืองลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล) สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมไดทเี่ วบไซดสถานฑูต โดยทัว่ ไปสําหรับนักทองเที่ยวจะทําเปน Single Entry มีอายุวีซา 3 เดือน เขาออกอินเดียไดแครอบเดียว ถาตองการกลับเขาอินเดียอีกครั้งตองเวนระยะ 1 เดือน นับจากวันที่ออก จากอินเดียครั้งลาสุด ถึงจะยื่นขอวีซาใหมได เอกสารหลักฐานที่ตองใช 1. แบบฟอรมออนไลนคาํ รองขอวีซาที่กรอกขอมูลครบถวน (ตองกรอกผานเวบไซดและ print ออกมา เทานั้น) 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน และตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 3. สําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด 4. รูปถายสี ดานหลังเปนสีออน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป 5. ผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ตองแสดงสําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นทีอ ่ ยู (Residence Permit) 6. จดหมายรับรองการทํางานทีร่ ะบุวัตถุประสงคในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หนวยงานในประเทศอินเดีย (สําหรับวีซา ธุรกิจ) หมายเหตุ : - ผูเดินทางไมจาํ เปนตองยื่นขอวีซาดวยตนเอง (ตองมีหนังสือมอบอํานาจภาษาอังกฤษ และสําเนาบัตร ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ) - คาธรรมเนียมวีซา อินเดีย สําหรับหนังสือเดินทางไทย : วีซาทองเที่ยว 2,287 บาท, วีซาธุรกิจ 8,787 บาท ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซา : - ดวน 1 วันทําการหลังจากวันยื่น (สําหรับหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นทีอ ่ ยู หรือ ใบอนุญาตทํางาน อายุมากกวา 3 ปขึ้นไป) ยื่นที่ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอินเดีย : หอง 1503 ชั้น15 อาคารกลาสเฮาส เลขที่ 1 สุขุมวิท25 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-665-2968 โทรสาร 02-260-5829 อีเมล : info@ivac-th.com เว็บไซต : www.ivac-th.com


วันและเวลาทําการ : วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30-14.00น. สําหรับยื่นวีซา วันจันทร-วันศุกร เวลา 16.30-17.30น. สําหรับรับหนังสือเดินทางคืน

วีซาอินเดีย

ประเทศที่คนไทยไมตองขอวีซา อยางไรก็ตาม ก็มอ ี ีกหลายประเทศที่คนไทย ไมตองขอวีซา ใชเพียง passport ก็สามารถไปเที่ยวได เลย ดานลางเปนรายชื่อประเทศที่ไดทาํ ความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินธรรมดากับประเทศไทย โดยสามารถพํานักไดเปนระยะเวลาไมเกิน 30 และ 90 วัน ระยะเวลา 90 วัน 1. 2. 3. 4. 5.

อารเจนตินา บราซิล ชิลี เกาหลีใต เปรู

ระยะเวลา 30 วัน 1. ฮองกง 2. อินโดนีเซีย 3. ลาว 4. มาเกา 5. มองโกเลีย 6. มาเลเซีย 7. มัลดีฟส 8. รัสเซีย 9. สิงคโปร 10. แอฟริกาใต 11. เวียดนาม

ระยะเวลานอยกวา 30 วัน 1. ฟลิปปนส พํานักอยูได 21 วัน 2. บาหเรน พํานักอยูได 15 วัน 3. บรูไน พํานักอยูได 14 วัน

ยังมีอีกหลายประเทศในโลกที่ไมไดทําขอตกลงกับไทย แตก็ออกกฏยกเวนวีซาใหกบ ั คนไทยดวย เหมือนกัน เชน ประเทศจอรเจีย (Georgia), ประเทศเอกวาดอร (Ecuador) เปนตน อยางไรก็ตามควรตรวจสอบ กับสถานฑูตในแตละประเทศอีกครั้ง เพราะแตละประเทศอาจมีกฏใหมๆออกมา

การเดินทางภายในประเทศอินเดีย ทางอากาศ : อินเดียมีสายการบินในประเทศหลายสายใหบริการ และมีสนามบินนานาชาติหลายแหงใน ทุกภาคของประเทศ แนะนําใหเขาไปตรวจสอบเที่ยวบินภายในประเทศอินเดียที่ www.yatra.com เวบนีค ้ นหา และดูราคางายดี สวนถาจะจองตั๋วเครื่องบิน แนะนําใหดจ ู ากในเวบ yatra วาเปนสายการบินไหน แลวไปจอง โดยตรงกับเวบไซดของสายการบินนั้นเองเลยจะดีกวา และควรจองลวงหนาอยางนอย 3 เดือนจะไดตวั๋ ราคาถูก กวาจองใกลๆมาก


หนาแสดงราคาตั๋วในเวบ yatra.com สําหรับสนามบินที่นิวเดลี มีทั้ง Domestic Terminal และ Intermational Terminal ควรตรวจสอบ สนามบินที่ขึ้นและลงใหชด ั เจน ถาเปนตอนกลางวันจะมี Shuttle Bus รับสงระหวาง Terminal บางสายการบินมี บริการ Shuttle Bus ใหตลอด 24 ชม. Indira Gandhi International Airport : Terminal 1D – Domestic departures for Indigo, Go Air, Spice Jet. Terminal 1C – Domestic arrivals for Indigo, Go Air, Spice Jet. Terminal 3 – All international flights. Domestic flight for Air India, Indian Airlines, Jet Airways, Jetlite, Jet Konnect, Fly Kingfisher, Kingfisher Red.

แผนที่สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport)


สายการบินภายใน ประเทศอินเดีย Go Air Jet Lite Spice Jet Indigo Jagson Airlines Jet Airways Air India Kingfisher Airlines

Code

สายการบิน

เที่ยวบิน

Air India

AI-14 AI-116 AI-188 AI-971 IT-4305 IT-2317 IT-4309 S2-631 S2-633 9W-2643

Kingfisher

JetLite Jet Airways JetLite Air India

Jet Airways Kingfisher

Go Air

Kingfisher IndiGo

SpiceJet JetLite Kingfisher Air India Jet Airways

G8 S2 SG 6E JA 9W AI IT

S2-632 S2-634 AI-115 AI-187 AI-17 9W-2644 IT-4310 IT-2318 G8-331 G8-154 G8-372 IT-3353 6E-554 6E-435 6E-551 SG-851 SG-224 S2-108 IT-337 AI-821 AI-825 9W-603

เวบไซด www.goair.in www.jetlite.com www.spicejet.com www.goindigo.in www.jagsonairlines.co.in www.jetairways.com www.airindia.in www.flykingfisher.com ออกจาก เวลา New Delhi - Amritsar New Delhi 01:30 New Delhi 05:00 New Delhi 18:10 New Delhi 19:45 New Delhi 20:10 New Delhi 06:20 New Delhi 16:25 New Delhi 07:45 New Delhi 11:20 New Delhi 17:45 Amritsar - New Delhi Amritsar 09:40 Amritsar 13:50 Amritsar 03:10 Amritsar 21:40 Amritsar 08:50 Amritsar 19:35 Amritsar 18:15 Amritsar 08:15 New Delhi - Srinagar New Delhi 06:00 New Delhi 11:45 New Delhi 13:20 New Delhi 12:45 New Delhi 07:55 New Delhi 12:20 New Delhi 11:05 New Delhi 08:50 New Delhi 12:20 New Delhi 09:20 New Delhi 11:05 New Delhi 11:30 New Delhi 11:45 New Delhi 10:45 Srinagar – New Delhi

มาถึง

เวลา

Amritsar Amritsar Amritsar Amritsar Amritsar Amritsar Amritsar Amritsar Amritsar Amritsar

02:20 05:50 19:30 20:40 21:35 07:50 17:50 08:45 12:20 19:05

New New New New New New New New

Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi

Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar

10:40 14:50 04:00 23:00 09:40 20:55 19:40 09:40 07:30 13:15 14:55 14:20 10:30 13:50 12:35 11:15 13:50 10:35 12:30 13:55 13:00 12:05


Jet Airways SpiceJet Go Air

SpiceJet Air India JetLite

9W-604 SG-209 G8-332 G8-151 G8-457 6E-554 6E-551 6E-436 IT-3354 IT-336 SG-852 AI-826 S2-105

SpiceJet IndiGo JetLite Air India

SG-851 6E-554 S2-105 AI-821

SpiceJet IndiGo JetLite Go Air Air India

SG-852 6E-551 S2-108 G8-154 AI-822

IndiGo

Kingfisher

Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Jammu - Srinagar Jammu Jammu Jammu Jammu Srinagar - Jammu Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar

12:45 14:30 07:55 11:45 15:25 11:05 13:10 14:25 14:50 13:05 11:55 13:40 14:00

New New New New New New New New New New New New New

Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi Delhi

14:05 16:05 09:20 13:10 16:45 12:50 15:40 15:55 16:30 14:30 14:20 15:05 15:15

10:40 09:45 12:25 13:20

Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar

11:15 10:30 13:10 13:55

11:55 13:10 11:10 13:45 14:35

Jammu Jammu Jammu Jammu Jammu

12:30 13:55 11:45 14:30 15:15

ทางรถยนต : กฏจราจรของอินเดียคือไปซายมาขวาเหมือนเมืองไทย อินเดียมีระบบขนสงมวลชน บริการเปนเสนทางกระจายเชื่อมโยงทัว่ ทุกเมืองในประเทศ มีทั้งของเอกชนและรัฐบาล รถบัสมีประโยชนมาก สําหรับคนอินเดียที่อาศัยอยูในภูมิอากาศทีเ่ ปนภูเขาสูงและไมมีทางรถไฟติดตอกับเมืองอื่นๆ สวนรถเชาใน อินเดียจะใหเชาพรอมคนขับดวย เพราะการขับรถในอินเดียไมงายนักนอกจากจะตองรูจักถนนหนทางแลวยัง ตองคอย ระวังคนและสัตวทม ี่ ักออกมาเกะกะอยูบนถนนอยางถูกตองเสียดวย

รถโดยสารในเมืองนิวเดลี

รถตุกๆอินเดีย (Autorickshaw)


ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต เริ่มตนจาก

New Delhi

Amritsar

Pathankot

Dharamsala

Jammu

Srinagar

จุดหมายปลายทาง Amritsar Jammu Dharamsala McLeod Ganj Chandigarh Manali Shimla Pathankot Chandigarh Jammu Dharamsala Shimla Manali Dharamsala Manali New Delhi Chandigarh Manali Kangra Shimla Dharamsala Pathankot Srinagar Kargil Sonamarg Gulmarg Pahalgam Leh

ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ (ชม.) 10 12 12 14 5 15 10 3 7 6 7 10 14 3 11 11 6 10 1 10 5 3 9 10 3 2 3 2 วัน

ทางรถไฟ : เปนทางเลือกสุดฮิตสําหรับ Backpacker เพราะเสนทางรถยนตสวนใหญจะไมคอ  ยดีนก ั และ ใชเวลานานในการเดินทาง ตั๋วรถไฟสามารถจองไดเลยทาง Internet เวบไซด www.irctc.co.in หรือ www.cleartrip.com ควรจองแตเนิ่นๆเพราะจะเต็มเร็ว ระบบการจองที่นี่ จะมี Waiting list ดวย มีการ Cancel/Refund ได ก็ลุนๆหนอยสําหรับการจอง Waiting List ไป ซึ่งไมแนะนํา เพราะอาจจะไมไดตั๋ว ใหจอง เปนตัว๋ Confirm ไปเลยดีกวา สบายใจกวาคะ (แตก็เคยไดยินมาวารถไฟอินเดียจะมีกันที่ไวบางสวนสําหรับ นักทองเที่ยว ตัว๋ Waiting list จึงมีโอกาสไดที่นั่งมากกวาคนอินเดียทัว่ ไป) อานในเวบบอรดทองเที่ยว สวน ใหญแนะนําใหจองกับเวบ www.cleartrip.com แตที่เราไปกันในทริปนี้ จองกับเวบ www.irctc.co.in ก็ไมมี ปญหา เพียงแตตอนจายเงิน เขาจะมีใหเลือกบัตรเครดิตที่จะใชตด ั เงิน ซึ่งตัวเลือกจะมีแตบัตรอินเตอร เชน Citibank ไมมีธนาคารไทย แตไดลองเลือกเปน Citibank แตใชบต ั ร KTC (บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย) ตัดจาย ไป ปรากฎใชไดเหมือนกัน ไมมีปญหาในการตัดจายเงินแตอยางใด รถไฟในอินเดียบางสายจะวิง่ กันมาหลายวันมาก (บางขบวนวิ่งกัน 3 วัน 3 คืนเลยทีเดียว! ดังนั้นควร ตรวจสอบสถานีทเี่ ราจะขึ้น-ลงใหดีๆ เพราะสถานีที่เราจะ ขึ้น-ลง อาจจะไมใชสถานีตนทางหรือปลายทาง เสมอ ไป) สามารถเช็ค code ยอของสถานีรถไฟไดที่ http://www.stationcodes.com/railway-stationcodes.htm , เช็คระยะเวลาที่รถไฟจอดที่สถานีไดที่ http://www.indianrail.gov.in/train_Schedule.html และอยาลืมตรวจสอบสถานีที่รถไฟจอดอีกครั้งเพราะในแตละเมืองมีหลายสถานี สําหรับประเภทชั้นของรถไฟ มีดังนี้ - 1A (First Class) : ตูนอนชั้นหนึ่ง แอร


-

2A (AC 2-tier Sleeper) : ตูนอน 2 ชั้น แอร 3A (AC 3-tier Sleeper) : ตูนอน 3 ชั้น แอร CC (Chair Car) : แบบนั่งมีแอร SL (Sleeper Class) : ตูนอนไมมีแอร

ตารางรถไฟ : *รถไฟที่ขึ้นในหนังสือเลมนี้

หมายเลขรถไฟ 18238 12138 12148 *12002 12280 13008 18508 12808 12618 11078 12626 18478 14020 12716 19326 12191 11450 12780 12410 12412 12550 12190 12724 14212 12616 12920 12448 11058 12156 12628 12622 12722 11057 12721 12861 12919 12447

ชื่อรถไฟ New Delhi - Agra CHHATISGARH EXP PUNJAB MAIL NZM KOP EXP *BHOPAL SHTBDI TAJ EXPRESS U A TOOFAN EXP HIRAKUND EXP SAMTA EXPRESS MNGLA LKSDP EXP JHELUM EXPRESS KERALA EXPRESS KALINGAUTKALEXP KAHANVALLY EXP ASR NED EXPRESS ASR INDB EXPRES NDLS JBP SUP EX JAT JBP EXPRES GOA EXPRESS GONDWANA EXPRES GONDWANA EXPRES JAT DURG SF EXP MAHAKOSHAL EXP A P EXPRESS INTERCITY EXP GT EXPRESS MALWA EXPRESS U P SMPRK KRNTI ASR DR EXPRESS BHOPAL EXPRESS KARNATAKA EXP TAMIL NADU EXP DAKSHIN EXPRESS Agra - New Delhi AMRITSAR EXPRES NIZAMUDDIN EXP LINK DAKSIN EXP MALWA EXPRESS U P SMPRK KRNTI

ออกเวลา

มาถึงเวลา

04:40 05:20 06:00 06:15 07:10 07:35 08:10 08:40 09:20 10:20 11:30 12:05 12:20 13:25 13:45 14:05 14:10 15:05 15:25 15:25 15:35 16:10 17:30 17:40 18:40 19:20 20:15 20:50 21:00 21:15 22:30 22:50

08:30 08:50 09:10 08:12 10:07 12:10 11:45 11:30 12:20 13:50 14:25 15:50 16:15 16:30 16:55 17:10 18:30 17:45 18:47 18:47 19:05 19:22 20:37 21:50 21:45 22:40 23:15 00:55 23:35 00:02 01:07 01:50

00:18 00:50 00:50 01:25 02:25

04:10 04:05 04:00 05:00 05:30


22447 12615 17305 12779 12621 12405 12411 12155 12723 14211 12627 14317 12192 12433 12189 12715 12617 12625 18477 12807 12645 13007 18237 11077 12137 16031 12279 *12001 12485 15707 11057 12497 12031 12925 12715 14673 12459 12013 12903 *18237 18101 19326 12014 12716 12460

KURJ NZM EXP GRAND TRUNK EXP NZM LINK EXP GOA EXPRESS TAMIL NADU EXP GONDWANA EXPRES GONDWANA EXPRES BHOPAL EXPRESS A P EXP INTERCITY EXP KARNATAKA EXP IND DDN EXPRESS JBP NDLS SUP EX RAJDHANI EXP MAHAKAUSHAL EXP SACHKHAND EXP MANGALA LDWEEP KERALA EXPRESS UTKAL EXPRESS SAMTA EXPRESS NIZAMUDDIN EXP U ABHATOOFAN EX CHATTISGARH EXP JHELUM EXPRESS PUNJAB MAIL ANDAMAN EXPRESS TAJ EXPRESS *NDLS SHATABDI E NED SGNR EXPRES New Delhi - Amritsar KIR ASR EXPRESS AMRITSAR EXPRES SHANE PUNJAB AMRITSAR SHTBDI PASCHIM EXPRESS SACHKHAND EXP SHAHEED EXPRESS NDLSASR EXPRESS AMRITSAR SHTBDI GOLDENTEMPLE ML *CHATTISGARH EXP TATA JAT EXP Amritsar - New Delhi ASR INDB EXPRES AMRITSAR SHTBDI ASR NED EXPRESS ASR NDLS EXP

02:25 02:50 03:05 03:05 03:53 04:18 04:18 04:50 05:28 06:00 06:45 07:10 07:35 07:57 08:23 08:38 10:18 10:28 10:55 13:45 14:05 15:30 16:10 17:10 17:55 18:35 18:55 20:30 22:10

05:30 06:20 06:15 06:15 07:00 07:25 07:25 08:05 09:05 10:20 10:35 11:10 11:40 10:20 11:35 12:10 13:10 13:40 14:05 16:45 17:05 19:40 19:45 20:45 21:15 23:25 22:00 22:30 01:15

02:26 04:30 06:40 07:20 11:15 12:30 12:45 13:35 16:30 19:00 20:15 22:00

12:10 16:30 14:15 13:25 19:15 20:15 22:55 21:35 22:35 05:40 08:10 07:50

04:40 05:00 05:40 06:25

13:15 11:15 13:10 14:20


15708 12926 11058 14674 12498 18238 12032 18102 12904

ASR KIR EXPRESS PASCHIM EXPRESS ASR DR EXPRESS SHAHEED EXP SHANE PUNJAB CHHATISGARH EXP AMRITSAR SHTBDI MURI EXPRESS GOLDN TEMPLE ML New Delhi - Pathankot

07:15 08:10 08:30 11:55 15:10 16:15 16:55 19:35 21:25

15:15 16:25 20:20 20:45 22:45 04:15 23:05 04:30 07:05

14033

JAMMU MAIL

20:20

06:50

18101

TATA JAT EXP Pathankot - New Delhi MURI EXPRESS JAMMU MAIL DHAULADHAR EXP Amritsar - Pathankot BTI JAT EXP TATA JAT EXP Pathankot - Amritsar MURI EXPRESS JAT BTI EXP New Delhi - Jammu NAVYUG EXP TEN JAMMU EXP HAPA JAT EXPRES MALWA EXPRESS SHALIMAR EXP JAMMU MAIL JAMMU RAJDHANI UTTAR S KRANTI JHELUM EXPRESS AII JAT EXPRESS TATA JAT EXP ANDAMAN EXPRESS Jammu - New Delhi MALWA EXPRESS SARVODAYA EXP MURI EXPRESS JAMMU MAIL JAMMU AII EXP DURONTO EXPRESS JAMMU RAJDHANI UTTAR S KRANTI SHALIMAR EXP JHELUM EXPRESS HIMSAGAR EXP

22:00

10:50

16:45 19:05 22:30

04:30 05:45 07:45

01:10 08:20

03:20 10:50

16:45 23:50

19:10 01:55

00:10 00:10 04:50 05:20 15:50 20:20 20:40 20:50 21:05 21:15 22:00 23:00

13:10 13:10 14:45 15:55 05:15 09:55 05:40 06:35 09:20 08:05 13:40 13:10

09:00 11:15 14:30 16:15 18:15 19:25 19:45 20:40 21:00 21:45 23:45

19:00 21:30 04:30 05:45 04:59 04:00 05:00 06:10 10:55 10:00 13:15

18102 14034 14036 19225 18101 18102 19226 16687 16787 12475 12919 14645 14033 12425 12445 11077 12413 18101 16031 12920 12476 18102 14034 12414 12266 12426 12446 14646 11078 16318


ตําแหนงที่นั่งในขบวนรถไฟ


รถไฟในอินเดีย

รถไฟฟาในอินเดีย

รถไฟฟา : สวนรถไฟฟา (Metro) นั้นสามารถพบไดทน ี่ ิวเดลี สามารถเดินทางดวยรถไฟฟาจาก สนามบินอินทิรา คานธี เมืองนิวเดลี เขาในเมืองไดเลย (รถไฟฟาเปด 6.00น.-23.00น.) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.delhimetrorail.com

เครือขายรถไฟฟาในเมืองนิวเดลี (Delhi Metro Rail Network)


ที่พักในอินเดีย ที่พักในอินเดียมีหลายระดับใหเราเลือกพักตามกําลังทรัพย ขอแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 1. Budget : ที่พักขนาดเล็ก หรือ เกสเฮาส ราคาอยูใ นชวง 300 – 900 รูป/คืน 2. Mid-Range : ที่พักขนาดกลาง หรือ โรงแรมทั่วไป ราคาอยูในชวง 900 – 5,000 รูป/คืน 3. Top-End : ที่พักขนาดใหญ บางที่นาํ พระราชวังเกามาปรับปรุงใหเปนโรงแรม ราคาอยูในชวง 5,000 – 20,000 รูป/คืน รายชื่อโรงแรม

*โรงแรมที่ไปพักในหนังสือเลมนี้ เมือง นิวเดลี (New Delhi)

อัครา (Agra)

อัมริตสา (Amritsar)

โรงแรม Hotel New City Palace *Ginger Hotel

Old Delhi Old Delhi

Hotel Broadway Hotel Namaskar Hotel Amax Inn Ajay Guest House Cottage Ganga Inn Cottage Crown Plaza Cottage Yes Please Metropolis Tourist Home Hotel Ajanta Hotel Grand Godwin Ringo Guest House Sunny Guest House YMCA Tourist Hostel Hotel Alka Hotel Eurostar New Delhi Bed & Breakfast Hotel Sidhartha Shanti Lodge Hotel Kamal Hotel Sheela Tourist Rest House Hotel Sakura Taj Plaza Amar Yatri Niwas Hotel Ashish Palace Hotel Atithi Hotel Yamuna View Tourist Guesthouse Hotel Golden Tower Grand Hotel *Hotel Le Golden

Old Delhi Paharganj Paharganj Paharganj Paharganj Paharganj Paharganj Paharganj Paharganj Paharganj Connaught Place Connaught Place Connaught Place Connaught Place Airport Airport Taj West Gate Taj South Gate Taj South Gate Taj East Gate Kutchery Rd. Ajmer Rd. Taj East Gate Fatehabad Rd. Fatehabad Rd. Fatehabad Rd. 6B The Mall GT Rd. Phawara Chowk Queen’s Rd. Near the Golden Temple 10 Cantonment Opp. Langar Hall Building Opp. Langar Hall Building Lawrence Rd. The Mall GT Rd. Albert Rd. Dharamsala Dharamsala Dharamsala Jogibara Rd. Nowrojee Rd. Bhagsu Rd. Bhagsu Rd. Bhagsu Rd.

Mrs Brandari’s Guest House Hotel CJ International Hotel Indus

ดารัมศาลา (Dharamsala) Mcleod Ganj (แมคกราว กันจ)

ที่อยู

Hotel Lawrence Hotel MC International Hotel Grand Legacy Mohan International Hotel Hotel Paradise Kashmir House Hotel Dhauladhar Hotel Ladies Venture Om Hotel Green Hotel Kareri Lodge Hotel Tibet

โทรศัพท

เวบไซด/อีเมล

23279548 1800 209 3333 43663600 23583456 23562478 23583125 23561516 23561800 23562300 23561794 23546891 23546891 23310605 23312909 23361915 23344328 46062300 26894812 22309011 2231973 2330126 2331194 2463961 2420169 2232515 2233030 2230032 2330880 2462989 2553830 5093376 2562424 5028000

www.gingerhotels.com

2228509 2543478

http://bhandari_guesthouse.tripod.com www.cjhotel.net

2535900

www.hotelindus.com

2400105 2222901 5069991 2227801 224207 222977 224926 221559 221313 221200 221132 221587

www.lawrenceamritsar.com www.hotelmcinternational.com www.grandlegacy.net www.mohaninternationalhotel.com shantiazad@yahoo.co.in omhotel@hotmail.com www.greenhotel.biz karerihl@hotmail.com htdshala@sancharnet.in

www.oldworldhospitality.com www.hotelnamaskar.com www.hotelamax.com www.anupamhoteliersltd.com cottagegangainn@yahoo.co.in cottagecrownplaza@yahoo.co.in cottageyesplease@yahoo.co.in www.metropolistravels.com www.ajantahotel.com www.godwinhotels.com ringo_guest_house@yahoo.co.in Sunnyguesthouse1234@hotmail.com ymcath@ndf.vsnl.net.in www.hotelalka.com www.hoteleurostar.in www.newdelhibedandbreakfast.com www.hotelsidhartha.com shantilodge2000@yahoo.co.in hotelkamal@hotmail.com www.hotelsheelaagra.com dontworrychickencurry@hotmail.com www.hotelsakuraagra.com www.hoteltajplaza.com www.amaryatriniwas.com www.hotelashishpalace.com www.hotelatithiagra.com www.hotelyamunaviewagra.com bubblesgoolry@yahoo.com www.hotelgoldentower.com www.hotelgrand.in www.hotellegolden.com


จัมมู (Jammu)

ศรีนาคา (Srinagar)

Sonamarg (โซนามารค)

Cheryton Cottage Guest House Pema Thang Guest House Hotel Him Queen Hotel India House Asian Plaza Hotel *Best Western Anand Palace

Jogibara Rd. Bhagsu Rd. Bhagsu Rd. Bhagsu Rd. Main Chowk Bhagsunag

221993 221871 221861 221457 220655 0091-1892220507

tcheryl_89@yahoo.com www.pemathang.net www.himqueenhotel.com www.hotelindiahouse.com www.asianplazahotel.com http://anandpalace.com/

Vaishnavi Dham Green View Hotel Hotel Vivek *Hotel Park Inn Fortune Hotel Humza Hotel Noor Guesthouse Zeenath Guesthouse *Hotel Swiss Hotel Akbar Hotel Glacier Heights

Railway Rd. 69 Chand Nagar Below Gumat Residency Rd. GSS Rd. Old Gagribal Rd. Off Dalgate Off Dalgate Old Gagribal Rd. Srinagar Sonamarg

2473275 2573906 2547545 2560430 2561415 2500857 2450872 2474070 2472766 2500507 2417215

www.maavaishnodevi.org www.fortunehotels.in www.incrediblekashmir.net www.swisshotelkashmir.com hotelakbar.com -

การแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปอยูที่ 1 รูป (INR-Indian Rupee) ~ 0.7 บาท (THB-Thai Baht) สามารถแลกไดที่ ธนาคาร หรือ ถาจะใหไดเรตทีด ่ ีขึ้นมาอีก แนะนําใหแลกตามรานแลกเงินอยางเชน Super Rich ยานราชดําริ (http://www.superrichthailand.com) หรือ รานแลกเงินที่มีอยูมากมายหลายรานที่ ถ.ประดิพัทธ ยานสะพาน ควาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินจากเวบไซด www.xe.com (เดือน ตุลาคม 2554) 1 USD 1 INR 1 THB 1 INR 1 USD 1 INR 1 EUR

ธนบัตรอินเดีย

= = = = = = =

31.13 THB 0.64 THB 1.57 INR 0.02 USD 49.01 INR 0.015 EUR 65.63 INR

สิ่งของจําเปนที่ควรนําติดตัวไปดวยเมื่อไปตางประเทศ


-

ยารักษาโรค : เนื่องจากอินเดียขึ้นชือ ่ ในเรื่องความไมสะอาด ดังนั้น ยาที่เราควรนําติดตัวไปดวยอยาง ขาดเสียไมได คือ ยาแกทอ  งเสีย บางทีเราอาจเดินทางไปในชนบทซึ่งหารานขายยาไดยาก และถึงมี รานขายยาก็อาจไดยาที่เราไมคุนเคย ดังนั้นควรเตรียมยาพื้นฐาน และยารักษาโรคประจําตัวไปใหพรอม รายการยาที่ควรติดตัวไปดวย : ยาแกทองเสีย ผงน้ําตาลเกลือแร ยาอมแกเจ็บคอ ยาลดน้ํามูก ยาดม/ยาหมอง พลาสเตอรปดแผล

-

ยาลดไข ยาแกปวด ยาแกหวัด

ยาแกไอ ยาแกอักเสบ ยาพื้นฐานอื่นๆที่จําเปน

ยาหยอดตา ยาคลายกลามเนื้อ ยารักษาโรคประจําตัว

ปลั๊กไฟ : อินเดียใชไฟเหมือนเมืองไทย แตเปนปลั๊กหัวกลม (ในกรณีที่ประเทศนั้นใชชองเสียบปลัก ๊ และระบบไฟ ไมเหมือนที่ประเทศไทย เราตองเตรียม adaptor ไปดวย)

ปลัก ๊ ไฟแบบหัวกลม -

สําเนา passport, visa, เอกสารสําคัญ : ใหถา ยเอกสารติดกระเปาไวอก ี ชุดหนึ่ง เผื่อทําตัวจริงหาย ระหวางการเดินทาง ประกันชีวิต : อันนี้ก็สาํ คัญคะ “ประกันชีวต ิ ไมสามารถทําไดเมือ ่ มีเหตุเกิดขึ้นแลว” ในบางประเทศ คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลคอนขางสูงมาก เราควรทําประกันชีวิตติดไวเมื่อไปตางประเทศเพื่อความ อุนใจ ไฟฉาย, หมวกกันแดด, แวนตา, รม ฯลฯ

อาหารการกิน อินเดียมีอาหารที่หลากหลายแบงไดหลายประเภท ถาแบงตามภาคก็สามารถแบงได คือ อินเดียกลาง/ เหนือ/ใต/ตะวันออก/ตะวันตก (บางรัฐก็จะมีอาหารทองถิน ่ ในแทบนั้นอีก) หรือ แบงเปนมังสวิรัตก ิ ับทาน เนื้อสัตว อาหารอินเดียหลักๆจะประกอบไปดวย โรตี,ขาว,นมเปรี้ยวและแกงตางๆ เปนหลัก วิธีทานก็ใชชอน ตักแกงจากถวยมาราดบนโรตี ใชมือเดียวฉีกโรตีที่ราดแกงนั้นหยิบทานเขาปาก และการทานอาหารบนใบตอง แยกทานคนละชุด ไมทานรวมกันเหมือนคนไทย อาหารพวกแปง บางอยางหนาตาคลายๆกัน แตแตกตางกัน ดังนี้ นัน (Naan) - แปงสีขาว มีทงั้ นันธรรมดา,บัตเตอร,มาซารานัน จะมีสวนผสมคือ แปงขาว เกลือ ยีสต และโยเกิรต ถาเปนสูตรปรับปรุงก็จะใสผงฟูและนมแทนสองอยางหลัง ทําใหสก ุ โดยอบในเตาดินโคงๆ แบนๆ

โรตี (Roti) – เหมือนบานเราที่ใสนมใสไข จะเปนแปงไมใสยีสต ใชทอดดวยน้ํามันหรือเนยบนกระทะ จาปาตี (Chapati) – แปงแผนกลมบางนิ่มสีนวลขาวเหมือนโรตี ไมใสยีสต ซึ่งคนอินเดียไวกินกับแกง ปุรี (Puri) - คลายนันแตนําไปทอด โดซา (Dosa) – รูปรางคลายแพนเคกหรือเครป เปนอาหารยอดนิยมของทางใต


โดซา (Dosa)

จาปาตี (Chapati)

ปุรี (Puri) อาหารพวกเนื้อสัตว สําหรับคนอินเดียที่เปนมังสวิรัตต ิ อ  งงดอาหารประเภทนี้ เนื้อสัตวที่คนอินเดียนิยมรับประทานก็คือ เนื้อแพะ เพราะคนอินเดียไมรับประทานเนือ ้ วัว (เพราะสวนใหญนับถือ ศาสนาฮินดู) และคนอินเดียบางสวนก็ไมรับประทานเนือ ้ หมู (เพราะนับถือศาสนาอิสลาม) ทําใหพออยูอ  ินเดีย เนื้อสัตวสวนใหญที่ไดกินคือ ไก ไก แลวก็ไก เคบับ (Kebab) – บางประเทศเรียก คีบับ เปนเนื้อแพะ ปรุงดวยเทคนิคพิเศษและอบดวยเตาอินเดีย รสชาติหอมกรุน กับเนือ ้ นุมๆ อีกหนึ่งความอรอยของอาหารสไตลอินเดีย ไกทานโดริ (Tandoori Chicken) - เปนไกที่หมักในเครือ ่ งปรุงแลวยางหรืออบในเตาดิน

เคบับ (Kebab)


อาหารประเภทขาว อินเดียมักจะนิยมใชขา วหอมบัสมาตี้ (finest basmati granary) คนทางใตของ อินเดียนิยมรับประทานขาวรวมกับอยางอื่นเหมือนบานเรา ตางจากทางเหนือที่ทานจาปาตีแทนขาว ขาวหมกไก (Chicken Biryani) – เปนขาวหมกไกสไตลอินเดีย คลายๆของไทยอยูเ หมือนกัน

ขาวหมกไก (Chicken Biryani) อาหารพวกซุป ซุปใสที่มีรสชาติจด ื ๆ เค็มๆ จะเรียกวา ชอรบา (Shorba) สวนซุปขน ที่มักจะใสกะทิ ที่บานเราเรียกวาแกง ทางอินเดียจะเรียกวา ดาล (Dal) แกงถั่ว

ดาล (Dal) อาหารทานเลน ในอินเดียมักเปนจําพวกของทอดตางๆ เชน กะหรี่ปป, ขาวเกรียบแผน ซาโมซา, ซามิ กาบั๊ป และพาโครา เปนตน จะทานคูก  ับน้าํ จิ้ม 3 ชนิด แลวแตวา จะทานแบบไหน มีทั้งน้ําจิ้มสีเขียว รสชาติเผ็ด หนอยๆ, น้ําจิ้มสีน้ําตาล ออกเปรี้ยว,น้ําจิ้มหอมแดงดอง บาเยีย - เปนอาหารกินเลนแบบแขกๆ เพราะมีสว นผสมของลูกผักชี ยีห ่ รา ซาโมซา (Samosa) - กะหรีป ่ ปของอินเดีย คลายกับกะหรี่ปปของไทย แตแตกตางกันที่ใสไส มียห ี่ รา แลวก็ผก ั ชีดวย


ซาโมซา (Samosa) อาหารหวาน ของอินเดีย สวนมากจะมีรสหวานจัด กุหลาบจามัน (Gulab Jamun) - ครีมชีสแชน้ําเชือ ่ มรสหวาน ราสมาลัย (Rasmalai) - ทําจากแปงนุมหอมสูตรพิเศษที่ทําจากชีสและนม ราดราสมาลัยซอส เพิ่ม ความมันดวยถัว่ พิตาชิโอคาราเมล คลูฟ (Kulfi) - เปนหลากหลายไอศกรีมสไตลอินเดีย

กุหลาบจามัน (Gulab Jamun)

ราสมาลัย (Rasmalai)

เครื่องดื่ม ลาสซี่ (Lassi) – นมเปรี้ยวโยเกิรตสไตลอินเดีย เปนเครือ ่ งดื่มที่นิยมดื่มกันมากที่อินเดีย นิมบู พานี (Nimbu Pani) - ลักษณะคลายน้ํามะนาวทั่วไป แตจะมีสว นผสมของเกลือดํา จาล จีรา (Jal Jeera) – Jal หมายถึง น้ํา, Jeera หมายถึง ยี่หรา (Cumin) เปนเครื่องดื่มยอดนิยม ในชวงฤดูรอนของอินเดีย มาซารา ชัย (Masala Chai) – ชาอินเดียใสเครื่องเทศ เชน ขิง


มาซารา ชัย (Masala Chai)

จาล จีรา (Jal Jeera)

รวมสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ทองเทียว

ที่อยู

เวลาเปด

คาเขาชม

New Delhi Red Fort (Lal Qila) Chandhi Chowk Jama Masjid

Old Delhi Old Delhi Old Delhi

Raj Ghat National Gandhi Museum Rajpath India Gate Sansad Bhavan (Parliament House) Humayun’s Tomb Purana Qila Gandhi Smriti (Gandhi Memorial) Craft Museum National Museum Gurdwara Bangla Sahib Safdarjang’s Tomb Indira Gandhi Smriti Hazrat Nizam-Ud-Din Dargah National Gallery of Modern Art Nehru Memorial Museum Tibet House

Old Delhi Old Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi Old Fort Tee January Marg

9.00 น. – 18.00 น. (อังคาร-อาทิตย) 8.30 น. – 12.30 น. & 14.00 น. – 16.30 น. 8.00 น. – 11.00 น. & 14.00 น. – 16.30 น. (ศุกร) 9.30 น. – 17.30 น. -

250 Rs. -

250 Rs. 100 Rs. -

2 USD

Jantar Mantar Bahai House of Worship (Lotus Temple) Akshardham Temple

Sansad Marg Kalkaji

Lakshmi Narayan Temple National Rail Museum

Mandir Marg Chanakyapuri

Shankar’s International Dolls Museum Firoz Shah Kotla

Nehru House

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา 10.00 น. – 13.30 น. & 14.00 น. – 17.00 น. (อังคาร-อาทิตย) ปดทุกเสารที่ 2 ของเดือน 10.00 น. – 17.00 น. (อังคาร-อาทิตย) 10.00 น. – 17.00 น. (อังคาร-อาทิตย) 4.00 น. – 21.00 น. รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา 9.30 น. – 16.45 น. 10.00 น. – 17.00 น. (อังคาร-อาทิตย) รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา 9.30 น. – 13.00 น. & 14.00 น. – 17.30 น. (จันทร – ศุกร) 9.00 น. - เวลาเย็นกอนค่ํา 9.30 น. – 17.30 น. (อังคาร-อาทิตย) (ตุ.ค.-มี.ค.) รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา (เม.ย.-ก.ย.) 9.00 น. – 18.00 น. (อังคาร-อาทิตย) (ตุ.ค.-มี.ค.) 10.00 น. – 19.00 น. (อังคาร-อาทิตย) (เม.ย.-ก.ย.) 6.00 น. – 21.00 น. 9.30 น. – 17.00 น. (อังคาร-อาทิตย) (ตุ.ค.-มี.ค.) 9.30 น. – 19.00 น. (อังคาร-อาทิตย) (เม.ย.-ก.ย.) 10.00 น. – 17.30 น. (อังคาร-อาทิตย)

New Delhi

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา

Opp.Pura Qila Janpath Ashoka Rd. Aurobindo Marg Safdarjang Rd. New Delhi Jaipur House Lodi Rd.

Noida Turning

-

300 Rs. 2 USD 150 Rs. 10 Rs. 2 USD 10 Rs. 10 Rs.


Sulabh International Museum of Toilets

Sulabh Complex, Palam Dabri Rd.

10.00 น. – 17.00 น. (จันทร -เสาร)

-

Taj Mahal

Agra

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา (เสาร-พฤหัส)

Agra Fort

Agra

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา

Akbar’s Mausoleum Itimad-Ud-Daulah (Baby Taj) Chini-Ka-Rauza Mehtab Bagh

Agra Agra

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา

750 Rs. (Thai Passport 510 Rs.) 300 Rs. (Thai Passport 10 Rs.) 110 Rs. 110 Rs.

Agra Agra

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา

100 Rs.

Golden Temple Jallianwala Bagh

Amritsar Near the Golden Temple Amritsar

รุงเชา-22.00 น. 6.00 น. - 21.00 น. (ฤดูรอน) 7.00 น. – 20.00 น. ( ฤดูหนาว) 9.00 น. – 21.00 น. (อังคาร-อาทิตย)

Rani-ka-Bagh

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา

-

Amritsar

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา

-

Amritsar

6.00 น. – 20.00 น.

-

Attari

พิธีเริ่มประมาณ 17.30 น. - 18.30 น.

Agra

Amritsar

Maharaja Ranjit Singh Panorama (Ram Bagh) Mata Temple (Cave Temple) Sri Durgiana Temple (Silver Temple) Ram Tirath Temple

10 Rs.

Attari Border Ceremony (Wagah)

-

Dharamsala Museum of Kangra Art

Dharamsala

10.00 น. – 13.30 น. & 14.00 น. – 17.00 น. (อังคาร-อาทิตย)

50 Rs.

Tsuglagkhang Complex Tibet Museum Library of Tibetan Works & Archives Cultural Museum

Temple Rd. Tsuglagkhang Secretariat Complex Secretariat Complex Gangchen Kyishong Jogibara Rd.

10.00 น. – 18.00 น. 9.00 น. – 17.00 น. 9.00 น. – 13.00 น. & 14.00 น. – 17.00 น. (จันทร -เสาร) ปดเสารที่ 2 & 4 ของเดือน 9.00 น. – 13.00 น. & 14.00 น. – 17.00 น. (จันทร -เสาร) ปดเสารที่ 2 & 4 ของเดือน 9.00 น. – 13.00 น. & 14.00 น. – 17.00 น. (จันทร -เสาร) 14.00 น. – 17.00 น. (จันทร,พุธ,ศุกร)

Bhagsu Rd.

8.30 น. – 19.00 น. (จันทร -เสาร)

McLeod Ganj

-

Raghunath Bazaar (North Bank) Shalimar Rd. Pinkho Rd. (North Bank)

6.00 น. – 11.30 น. & 18.00 น. – 21.30 น.

-

9.00 น. – 12.50 น. & 14.00 น. – 17.50 น. (ต.ค.-มี.ค.), & 14.00 – 16.50 น. (เม.ย.-ก.ย.) -

-

McLeod Ganj

Men-Tsee-Khang Museum Gu Chu Sum Movement Gallery Environmental Education Centre Church of St.John in the Wilderness

5 Rs. 5 Rs. -

-

Jammu Raghunath Mandir Ranbireshwar Mandir Gupawala Mandir Amar Mahal Palace Bahu Fort Aquarium

Hill Top (South Bank) (South Bank)

Shalimar Bagh

Srinagar

Nishat Bagh

Srinagar

11.00 น. – 21.00 น. (อังคาร-เสาร) และถึง 20.00 น. (อาทิตย)

20 Rs.

Srinagar 9.00 น. – เวลาเย็นกอนค่ํา (เม.ย.-ต.ค.) 10.00 น. – 10.00 น. – 18.00 น. (พ.ย.-มี.ค.) 9.00 น. – เวลาเย็นกอนค่ํา (เสาร-พฤหัส)

10 Rs. 10 Rs.


Pari Mahal Cheshmashahi Garden Botanical Garden Tulip Garden Khanqah of Shah-i-Hamadan Jama Masjid Pir Dastgir Sahib Rozabal Naqshband Sahib Hari Parbat Sri Pratap Singh Museum Shankaracharya Hill Hazratbal

Srinagar Srinagar Srinagar Srinagar Khawaja Bazaar Nowhatta Khanyar Chowk Northwest from Pir Dastgir Sahib Khanyar Chowk Srinagar Srinagar Srinagar North of Old City

รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา 8.00 น. – เวลาเย็นกอนค่ํา 8.00 น. – เวลาเย็นกอนค่ํา (เสาร-พฤหัส) รุงเชา-เวลาเย็นกอนค่ํา 4.00 น. – 22.00 น. -

10 Rs. 50 Rs. -

10.00 น. – 16.00 น. (อังคาร-อาทิตย) 7.30 น. – 17.00 น. -

50 Rs. -

โปรแกรมทองเที่ยวเสนทางอินเดียเหนือ 10 วัน หลังจากเตรียมตัวพรอมแลว ในหนังสือเลมนี้จะเลาถึงเสนทางที่ไดไปมาในเสนทางอินเดียเหนือ 10 วัน นิวเดลี-อัครา-อัมริตสา-ดารัมศาลา-จัมมู-ศรีนาคา-โซนามารค (New Delhi-Agra-Amritsar-DharamsalaJammu-Srinagar-Sonamarg) ที่รับรองวาสนุก+โหด มัน ฮา(กริบ) กันตลอดทริปแนนอน

การเดินทางในทริป วันที่ วันที่ 1 วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

รายการ ดึก - เดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ (Bangkok) - นิวเดลี (New Delhi) == คางทีเ่ มืองนิวเดลี (New Delhi) == เชา – เดินทางโดยรถไฟจากนิวเดลี (New Delhi) – อัครา (Agra) สาย - เที่ยวทัชมาฮาล (Taj Mahal) บาย - เที่ยวปอมอัครา (Agra Fort) ดึก - เดินทางกลับโดยรถไฟจากอัครา (Agra Fort) – นิวเดลี (New Delhi) == คางทีเ่ มืองนิวเดลี (New Delhi) == เที่ยวในเมืองนิวเดลี (New Delhi) - อักชารดัม (Akshardham) - ประตูอินเดีย (India Gate) - ปอมแดง (Red Fort) - อาคารรัฐสภาอินเดีย (India Parliament House) ดึก - เดินทางจากนิวเดลี (New Delhi) - อัมริตสา (Amritsar) โดยรถไฟ == คางบนรถไฟ == เชา – รถไฟถึงเมืองอัมริตสา (Amritsar) บาย – เที่ยวในเมืองอัมริตสา (Amritsar) - จาลเลี่ยนวาลา บารค (Jallianwala Bagh) - วัดศรีดูรไกอานา (Sri Durgiana Temple) หรือ วัดเงิน (Silver Temple) - วัดมาตา (Mata Temple) หรือ วัดถ้าํ (Cave Temple) เย็น – ชมพิธเี ปลี่ยนเวรยามชายแดน (Border Ceremony) ที่เมืองแอทารี่ (Attari) ดึก – เที่ยววิหารทอง (Golden Temple) == คางทีเ่ มืองอัมริตสา (Amritsar) ==


วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

วันที่ 8

วันที่ 9

วันที่ 10 วันที่ 11

เชา – เดินทางโดยรถยนตจากอัมริตสา (Amritsar) – ดารัมศาลา (Dharamsala) บาย – เที่ยวในเมืองดารัมศาลา (Dharamsala) - วัดทสุลก ั คัง (Tsulagkhang Complex) - พิพิธภัณฑธิเบต (Tibet Musuem) - โบสถเซนตจอหน (Church of St.John in the wilderness) - ตลาด (Main Chowk) == คางทีเ่ มืองดารัมศาลา (Dharamsala) == เชา – เดินทางโดยรถยนตจากอัมริตสา (Amritsar) – พาทานโกด (Pathankot) เที่ยง – เดินทางโดยรถประจําทางจากพาทานโกด (Pathankot) – จัมมู (Jammu) เย็น – เดินเที่ยวแถวๆโรงแรมในเมืองจัมมู (Jammu) == คางทีเ่ มืองจัมมู (Jammu) == เชา – เดินทางโดยแชรแทกซี่จากจัมมู (Jammu) – ศรีนาคา (Srinagar) เย็น – ถึงศรีนาคา (Srinagar) == คางทีเ่ มืองศรีนาคา (Srinagar) == เชา – เดินทางโดยรถยนตจากศรีนาคา (Srinagar) – โซนามารค (Sonamarg) เที่ยง – เที่ยวในโซนามารค (Sonamarg) บาย – เดินทางจากโซนามารค (Sonamarg) – ศรีนาคา (Srinagar) == คางทีเ่ มืองศรีนาคา (Srinagar) == เที่ยวในเมืองศรีนาคา (Srinagar) - เขาชานคาราชารยา (Shankaracharya Hill) - สวนพฤกษศาสตรเนรูห (Nehru Memorial Botanical Garden) - สวนนิชาท (Nishat Bagh) - มัสยิดขาว (Hazratbal Mosque, The Hazratbal Shrine) - จามามัสยิด (Jama Masjid) - มัสยิดคานกาหของชาร ฮามาดาน (Khanqah of Shah-i-Hamadan Mosque) == คางทีเ่ มืองศรีนาคา (Srinagar) == เชา – เดินทางโดยเครื่องบินภายในจากศรีนาคา (Srinagar) – นิวเดลี (New Delhi) บาย – ถึงนิวเดลี (New Delhi) ดึก – เดินทางโดยเครื่องบินจากนิวเดลี (New Delhi) – กรุงเทพฯ (Bangkok) เชา – เดินทางถึงกรุงเทพฯ (Bangkok)


การเดินทางในหนังสือเลมนี้


เสนทางการเดินทาง 10 วันในหนังสือเลมนี้ (เสนทึบสีแดง)


Day 1 – Delhi…Dangerous! วันที่ 1 - เดลี...อันตราย! รอยเลหกลคนอินเดีย ทริปนี้เราไปกัน 2 คน เมื่อถึงวันเดินทาง เราเดินทางไปถึงสุวรรณภูมิ จัดการ Check in แลวโหลด กระเปาใหญ สวนใครมีกระเปาเล็กที่จะเอาขึ้นเครื่องไปดวย อยาลืมนําของเหลว,ของมีคม ออกมาใสในกระเปา ใหญที่จด ุ Check in (เคยวิ่งขึ้นเครื่อง เพราะลืมมีดพับ victorinox ของแทไวในกระเปาเล็ก จะทิ้งเลยก็เสียดาย ตองวิ่งลงมาฝากไว เกือบจะตกเครื่อง!) สําหรับกระเปาใบเล็กทีต ่ ิดตัวไป ควรมีเสื้อผาสํารองสัก 1 ชุด เผื่อใน กรณีกระเปาสูญหาย หรือ หลงไปกับไฟลทอื่น จะไดมีเสื้อผาใสระหวางรอกระเปา เมื่อโหลดกระเปาเสร็จ เรียบรอย ตองผานขั้นตอนตรวจคนเขา-ออก (ตม.) เพื่อตรวจสอบ passport, visa ณ จุดนี้ตอ  งทิ้งขวดน้ําที่พก มาดวย ระหวาง check-in ที่ counter มีชาวอินเดียหลายคนที่รอ check-in ไฟลทเดียวกัน เดินทางไปนิวเดลี (New Delhi) ตางขนทีวีจอใหญกลับบาน (เอิ่ม....ที่อินเดียทีวีแพงหรอ? ใครรูบางเมลมาบอกที)

มีดพับ victorinox สําหรับคนที่ไปถึงเร็วสามารถใชเวลากอนขึ้นเครื่องเดินเลนที่ duty free ได แตอยาลืมเดินเลนเพลิน เดี๋ยวตกเครื่อง ควรไปนั่งรอที่ Gate กอนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาที สําหรับคนที่มากอนเวลาเครื่องออก หรือ รอตอเครื่อง (transit) เปนเวลานานที่สุวรรณภูมิ ขอแนะนํา Lounge ของ King Power (สามารถสอบถาม ที่ตั้งของ lounge นี้ไดจากพนักงานของ King Power) กอนใชบริการไดนั้น เราตองสมัครสมาชิก King Power กอน มีคาใชจา ย 500 บาท แตไมตอ  งกังวล เพราะ 500 บาทนั้น เราจะไดเปน Cash Voucher มูลคา 500 บาท คืนมา เพือ ่ ใชซื้อของที่ King Power แลวเราก็จะไดบต ั รสมาชิกซึ่งมีสิทธิ์รับสวนลดจากการซื้อสินคาที่ King Power ดวย ใชได 2 ป สําหรับภายใน lounge มีขาวตม ขนม น้ํา ใหรับประทาน และที่นั่งสําหรับพักผอน ก็ถือ วาคุมคาทีเดียว สําหรับผูทต ี่ อ  งรอขึ้นเครื่องเปนเวลานานๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.kingpower.com/membershipHowTo) พอขึ้นเครือ ่ งปป เราตีตวั๋ นอนทันทีตั้งแตสุวรรณภูมิจนถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานที (Indira Gandhi International Airport) ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.กวาๆ มาถึงอินเดีย เกือบเที่ยงคืนเวลาไทย แต เนื่องจากเวลาที่นช ี่ ากวา 1.30 ชม. ก็ตอ  งปรับเวลามาประมาณ 4 ทุมครึ่งเวลาอินเดีย ทําใหรูสก ึ มีเวลาเพิ่มขึ้น อีกนิดหนึ่งในการเดินทางเขาเมือง ระหวางเดินไปเอากระเปากับผาน ตม. มีฝรั่งมานอนกันขางทางในสนามบิน (แบบจริงจัง) ก็แอบคิดใน ใจวา มานอนกันทําไม เพราะนี่มันขาเขาประเทศ ปกติเขาจะนอนกันขาออกประเทศ เพื่อรอขึ้นเครื่อง ตอนหลัง ถึงไดรูวา เขาทําถูกแลว ถาเปนไปได ก็จะนอนสนามบินรอจนเชาแลวคอยออกไปขางนอกแบบฝรั่งนี่แหละ (เหอๆ) เนื่องจากการเดินทางในอินเดียเวลากลางคืนยังไมปลอดภัยนัก ชาวอินเดียประสงครายที่มุงหลอก นักทองเที่ยวตางชาติยังมีอยูอีกมาก เราโดนหลอกไปหลายตลบเหมือนกัน จนระแวงไปเลย ซึ่งจะแฉกลโกง อินเดียในลําดับตอไป เพือ ่ จะไดระวังกลโกงเหลานี้ไว ดังนั้นแนะนําสําหรับผูมาเที่ยวอินเดียมือใหม ถามีไฟลท มาถึงอินเดียที่ไมดก ึ มากนัก ก็เปนทางเลือกที่นา สนใจ สวนถาหลีกเลี่ยงไมได ตองมาไฟลทดก ึ ก็ไมไดถึงกับ เลวราย อาจจะนอนที่สนามบินไปเลย รอจนเชาคอยออกมาขึ้นรถเขาเมือง หรือ อาจจะใหรถของโรงแรมมารับที่ สนามบิน ถามาถึงกอน 5 ทุมสามารถขึ้นรถไฟฟาจากสนามบินอินทิรา คานที ไปลงในตัวเมืองได


สนามบินนานาชาติ อินทิรา คานที

ชาวตางชาตินอนกันบนพื้นทัง ้ ๆที่เปนขาเขาประเทศ

ผานดานทั้งหมดมาเสร็จ ยืนอยูหนาสนามบินแบบเออๆเล็กนอย เออ...รถไฟฟาก็ไมทัน ปดไปแลว เขา เมืองอยางไรดี จะขึ้นรถเมลเขาเมืองหรือ taxi prepaid ดี เห็นเขาบอกวา taxi ชอบพาวน ลองขึ้นรถเมลดูแลว กัน พอดีมีรถบัสปรับอากาศจอดอยู มีไฟวิ่งขางรถวาผานสถานีรถไฟนิวเดลี (New Delhi Train Station) ซึ่ง โรงแรมที่จองไวอยูใกลๆแถวนั้น พอขึ้นไปบนรถมีแตคนอินเดียลวน ไมมค ี นตางชาติเลย สอบถามกับคนเก็บ เงิน ปรากฏเขาไมสามารถสือ ่ สารภาษาอังกฤษได พอดีมีผูโดยสารคนหนึ่งสือ ่ สารภาษาอังกฤษได จึงมาชวย เปนลามให (ทําใหรูวา ไมใชทุกคนในอินเดียจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได)

ภายในรถบัสจากสนามบินเขาเมือง พอรถออกจากสนามบินเขาเมืองเทานั้นแหละ มองออกไปขางทาง โอโห! เริ่มเครียด นี่เมืองหลวงจริง หรอ ทําไมขางทางมันนากลัวอยางนีล ้ ะ บางจุดที่ผาน อารมณเหมือนเพิ่งมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น อาจจะ เปนเพราะดึกแลวดวย แลวที่นี่ไมคอ  ยมีไฟขางทางมากนัก พอลงจากรถบัส มีรถตุกๆ เขามาถามวาใหไปสงที่โรงแรมไหม ที่จริงโรงแรมจากในแผนที่ก็พอเดินได ไมไกล แตสภาพนิวเดลียามค่ําคืนนี่ เดินไมไดแนนอน เปนเมืองทีม ่ ีไฟถนนนอยมาก แลวเรายังไมคุนทาง กลัว เดินไปไมเจอโรงแรม เดี๋ยวจะมึนหนัก ตุกๆบอกราคามา...สมเหตุสมผล เพราะในแผนที่ไมไกล พอขึ้นปุป คนขับขับๆไป แลวถามเราวา จองโรงแรมไวหรือยัง เราบอกวาจองแลวทางอินเตอรเนต คนขับตุกๆบอกวา รู ไหมวาโรงแรมนั้นนะมันปดแลวนะ นี่มันดึกแลว มันปดหลัง 5 ทุม เราก็งง เถียงกับตุก  ๆ (เฮย!) ไมปดหรอก ลอง ไปกอนไดไหม อยากไปคุยกับที่โรงแรมกอน ถึงแมมันจะปดก็ไมเปนไร เราอยากจะคุยกับ reception โรงแรม คนขับตุก  ๆขับไปสักพัก แวะขางทางทีเ่ ปนทางเลี้ยวเขาไปไดซึ่งมีผช ู ายยืนอยูค  นหนึ่ง ผูชายคนนั้นก็ทาํ ทาแบบ ทางนี้ปด  แลวผานไมได โบกมือ สายหัว คนขับตุกๆหันมาคุยกับเราพรอมกับบอกวา เห็นไหม ทางมันปดแลว คุณไปโรงแรมนี้ไมไดหรอก มันเหมือนเปน curfew อะ เอางี้ไหม เดี๋ยวจะพาไปคุยกับ tourist center เขา อาจจะชวยคุณได วาแลวคนขับก็ขับพาวนไปวนมา จนเราเริ่มงง ไมรูอยูต  รงไหนในนิวเดลี ซึ่งในนิวเดลีจับ เสนทางยากมาก เพราะมันแทบจะไมมีปา ยถนนหรือปายซอยใดๆเลย พอไปถึง tourist center ซึ่งนาจะเรียกวา travel agency มากกวา ก็พอรูแหละวามันตองมีอะไรชอบมาพากลแน เพราะเคยอานเจอการหลอกประมาณนี้


ในหนังสือทองเที่ยวอยูเหมือนกัน มาถึง tourist center เราก็เดินเขาไป ในสํานักงานมีชาวญีป ่ ุน 2 คน กําลังนั่ง คุยอยูกบ ั พนักงานที่นั่นอยู เราไดทก ั ทายกับชาวญี่ปุนประมาณ 2 ประโยค (ตอนหลังเราไดเจอกับ 2 คนนี้ที่ เมืองอัคราดวย) คนขับดึงเรามาคุยกับพนักงานอีกโตะ พนักงานคนนั้นขอดูใบจองของโรงแรมที่เราจอง คนขับ ตุกๆเสนอวา งั้นเดี๋ยวจะโทรศัพทไปที่โรงแรมใหเอาไหม เพือ ่ Confirm วามันปดแลวจริงๆ คนขับทําการกด เบอรโรงแรมที่เราจองไวบนโทรศัพทมือถือ แลวยื่นโทรศัพทมาใหเราดูเบอรวาเปนเบอรโรงแรมจริงๆ พอมีคน รับสาย ก็ยื่นโทรศัพทมาใหเราคุย ในสายเปนเสียงผูชาย เราคุยวาเราจองโรงแรมคุณไว เราสามารถไปตอนนี้ ไดไหม ปรากฎผูชายในสายตอบกลับมาวา โรงแรมเราปดแลว คุณตองมาพรุงนี้เทานั้น เรายังยืนยันวางั้นขอไป ที่โรงแรมคุณกอนไดไหม เราอยากคุยกับ reception กอน ในสายก็ยืนยันวาไมไดหรอก ปดแลว ตองมาพรุงนี้ เทานั้น เราก็แบบ...เออทําไงดีวะเนี่ยยย ไปไมถูกเลย (คาดวามันลอคเบอรไวแลว กดเบอรไหนก็เขาไปที่สาย นั้น) เลยบอกพนักงานที่นั่นวา งั้นขอนอนที่นเี่ ลยไดไหม ที่สาํ นักงานนี่แหละ เพราะแปปเดียวก็เชาแลว ไมอยาก หาโรงแรมแลว นอนไมกช ี่ ม. ตอนเชามีแผนที่จะขึ้นรถไฟไปอัครา (Agra) ตอนประมาณ 6 โมง พนักงานยืนยัน ไมไดๆอยางเดียว ตอนนั้นเริม ่ เครียดเลย อยากจะกรีด ๊ คนขับตุกๆบอก เดี๋ยวพาไปหาโรงแรมใหมให ไมไกล แต สวนใหญโรงแรมจะเต็มแลว ชวงนีเ้ ปนวันหยุด เราก็แอบมองหนากับผูรวมทริปแบบงงๆวา มันเปนวันหยุดยังไง ที่ศึกษามาชวงนี้ไมมีวันหยุดราชการนะ แตไมมท ี างเลือกแลวเลยใหคนขับพาไป คนขับก็พาวนไปถามที่โรงแรม ประมาณ 3 โรงแรม ซึ่งโรงแรมกั้นรั้วปดแลว แตมีคนอยูห  นาโรงแรม คนทีห ่ นาโรงแรมก็บอกวาโรงแรมนี้หอง เต็มแลว (คาดวาคนที่ยื่นหนาโรงแรมรอทั้ง 3 โรงแรมนาจะเตรียมกันมา) คนขับพาหาโรงแรมมาเรื่อยๆจนถึง โรงแรมหนึ่ง ในซอยมืดๆหนอย พอรถจอดปป คนในโรงแรมก็เดินออกมาทันที (โห! ไมคอ  ยเตรียมกันมาเลย เนอะ) คนขับตุก  ๆถามพนักงานโรงแรมแลวหันมาบอกวา ที่นี่วา งอยู 1 ที่ ใหลงมาดูกอ  น เราลงไปคุยกับ พนักงานในโรงแรม เขาบอกราคามาจนเราอึ้งกันไปแปปนึง เพราะราคาคอนขางแพง เลยบอกคนขับตุกๆไปวา ไปโรงแรมอื่นไดไหม มันก็บอกวาโรงแรมแถวนี้เต็มหมดแลว พรอมทําทาแบบไมไปสงอะ ถาอยากไปไหไปเอง (ตอนนั้นแบบ...โห! อยากกระโดดถีบจัง) พนักงานโรงแรมอินเดียก็หอ  มลอมเรายังกับจะกินหัว กดดันมาก เลย บอกพนักงานโรงแรมวา งั้นเราขอนอนตรง lobby แลวกัน พนักงานยืนยันวาไมได ยังไงก็ไมได ตํารวจจะจับ ไมใหนก ั ทองเที่ยวนอนที่ lobby (โห..นีก ่ ะจะกดดันกันใหไปนอนขางถนนกันเลยใชไหม?) เราคุยกับพนักงานที่ นั่น จนเหนือ ่ ยมาก หัวหนาทีมพนักงานโรงแรมบอกใหเราไปดูหอ  งกอน เราขึ้นไปดูหอ  งกัน (เนือ ่ งจากไมมี ทางเลือกแลว) หองงั้นๆ แตจะใหทาํ ไงเนี่ย ออกไปก็ออกไมได เลยตองยอมคุยอีกที เพือ ่ ตอรองราคา ตอจน เหนื่อย ไมไหวแลว ฉันยอมแลว นอนก็ได เพราะเหนื่อยมาก ตกลงนอนที่นี่ คนขับชารทคารถบาน (ไมเชิงเรียก ชารทเงิน มันเหมือนไถเงินมากกวา) พนักงานลิว่ ลอโรงแรม 2 คนพาเราขึ้นไปที่หอ  ง ปรากฏพนักงานลิว่ ลอไม ยอมเดินลงไปอีก ยืนรอทิปพรอมทําหนากวน แบบไมมี service mind ในจิตใจแตอยางใด (My God…India เลนฉันอีกแลว... คิดถึงประเทศไทย อยากกลับบานตั้งแตวันแรกซะแลว) เราบอกไปวาตอนนี้ไมมเี งินใหแลว ลงไปไดแลว เราจะพักผอน พนักงานลิว้ ลอก็ไมยอมลงไป ยืนทําหนากวน ตอนนั้นหงุดหงิดกับหนาตาแสนกวน ของ 2 คนนี้มาก เลยตัดปญหา หยิบๆเงินใหไป เรื่องจะไดจบๆ ไดนอนกันสักที พนักงาน 2 คนนั้นดันไมยอม อีก เพราะเรายื่นเปนแบงคใหญใหไป แบงกันไมไดอีก (อะไรกันเนี่ยยยย....แก 2 คนก็ไปแลกเปนแบงคยอยไป แบงกันสิ ฉันไมมีแบงคยอยแลวนะ) สรุปตองควานหากันทั้งกระเปาหาเงินให 2 คนนั้นเพื่อจะไดออกไปจากหอง สักที....ในที่สด ุ เราก็ไดนอน ------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปกลโกงแทกซี่และรถตุกๆ : แทกซี่อินเดียมีชอ ื่ ในการโกงติดอันดับโลก ดังนั้นเราตองมีราคาที่ เหมาะสมไวในใจ และจิตใจที่แข็งแกรงคะ โดยเฉพาะเพิ่งไปอินเดียเปนครั้งแรก เราจะไมคุนเคยกับบรรยากาศ ในประเทศอินเดีย (ที่อาจจะนากลัวกวาที่คาดไว) ซึ่งบรรยากาศอาจทําใหเราโอนออนไปตามสิ่งทีเ่ ขาเสนอมา ใหพยายามพาตัวเองไปอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเปนอันตราย ถาพบการกระทําที่ไมเหมาะสมก็อาจจะอางถึง การแจงตํารวจ ฯลฯ กลโกงที่อาจจะเจอได เชน - เรียกเก็บคาโดยสารเกินราคา - ราคาไมเปนไปตามทีต ่ กลงกันไว - ราคาที่ตกลงไวเปนทั้งกรุปแตตอนสุดทายบอกวาคิดเปนตอคน - พาวนออกนอกเสนทางแลวคิดเงินเพิ่ม - พาวนไป shopping เพื่อใหซื้อของที่เราไมอยากได - ถวงเวลาเพื่อใหได Extra Charge - นัดแลวไมมาตามเวลานัด - เก็บคาจอดรถในราคาที่สูงเกินความเปนจริง - เรียกรองคาทิปจนเกินงาม - พาไปสํานักงานทองเที่ยวปลอม


แผนผังกลโกงเมื่อคนขับตุกๆรวมมือกับสํานักงานทองเที่ยวปลอม --------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับกลโกงที่สถานีรถไฟนิวเดลี (New Delhi Train Station) - ใหระวังคนที่พยายามพาคุณไปซื้อตัว๋ รถไฟที่จด ุ อื่นหรือกับตัวแทนทองเที่ยวปลอมทีจ ่ ะขายตั๋วเกิน ราคาให - อยาเชื่อถาเขาบอกวาจุดขายตั๋วปด กําลังปรับปรุงซอมแซม หรือยายไปอยูท  ี่อื่น - ผูแอบอางบางคนจะหลอกวาตัว๋ ตองผานการประทับตรากอนใชงานได (จริงๆแลว ตัว๋ E-ticket ที่ ปริ้นทมาจากใน อินเตอรเนตสามารถใชไดเลย) - บางคนพยายามหลอกวาตัว๋ waiting list ตองถูกเช็ค status (ใหเราไปถามกับที่สาํ นักงานเองเลย จะดีกวา) - เช็ครายละเอียดของตัว๋ ทั้งเที่ยวโดยสาร,เวลา,ชั้นที่นั่ง ใหเรียบรอยกอนจายเงิน เมื่อมีผูประสงคพยายามหลอกลอคุณ อยาตกหลุม ใจแข็งไว ใหพยายามประคองตัวเองไปใหถึงจุดขาย ตั๋วจริง (ขอย้าํ !จุดขายตั๋วจริงเทานั้น) คุณสามารถซือ ้ ตัว๋ , ยกเลิกตัว๋ , สอบถามเที่ยวรถไฟ ฯลฯ ไดที่ International Tourist Bureau (ITB) โทร.23405156 เปด 8.00น.-20.00น.ในวันจันทร-เสาร และ 8.00น.-14.00น.ในวันอาทิตย สวนสํานักงานทองเที่ยวจะอยูบนชั้น 2 ของสถานีรถไฟนิวเดลี


Day 2 - Touch Taj Mahal in Agra วันที่ 2 - สัมผัสทัชมาฮาลที่อัครา เชาตื่นมา นาฬิกาไมปลุก! รีบสุดฤทธิเ์ พื่อใหไปสถานีรถไฟใหทัน พนักงานโรงแรมบอกเมื่อคืนวาจะมี อาหารเชาให เราเลยเดินลงไปบอกใหเขาเตรียมให รออาหารเชาไปแบบใจตุมๆตอมๆวาจะไปทันรถไฟไหม เพราะยังไมรูวา ชานชาลาไหน พอพนักงานลิว่ ลอ 2 คนเดิม (อีกแลว...ไมอยากเจอหนา 2 คนนี้เลยจริงๆ) เอา อาหารเชามาให ไมพลาดทีจ ่ ะ...ขอทิปอีกแลว (โห...มันจะเกินไปไหม) ขอแบบยืนกดดัน ขอแบบไมมี service mind ไมอยากใหจริงๆ ไลกไ ็ มยอมไปดวย ยืนดูเรากินจนแบบตองใหไปเพราะตัดรําคาญ กินเสร็จ เราให พนักงานหารถขับไปสงที่สถานีรถไฟ เราไปถึงกันแบบเฉียดฉิ่ว คนทีส ่ ถานีเยอะมาก (อารมณเหมือนกําลังหนี สงคราม) พื้นสถานีดา นนอกเต็มไปดวยคนนอนกันเกลือ ่ น ดีที่รถไฟคันที่ไปอัครา อยูติดทางเขา พอมองเขาไป เห็นพอดี ไมงั้นตองตามหาชานชาลากันใหควั่กแนนอน ใครที่จะขึ้นรถไฟในอินเดียอยาลืม เผื่อเวลาในการหา ชานชาลาดวย สรุปทุกคนที่เราเจอตลอดทาง ไมวา คนขับรถตุกๆ,คนขางทาง, คนหนาโรงแรม, พนักงานสํานักงาน ทองเที่ยว, พนักงานโรงแรม มันเตี๊ยมกันมาหมดแลวววว เราโดนจัดฉาก!ใหเขาไปอยูในสถานะการณกดดัน Incredible India ตั้งแตวันแรกเลยฉัน

แผนที่ตําแหนงสถานที่ทอ  งเที่ยวเมืองอัครา (Agra) เราเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อขึ้นรถไฟทีส ่ ถานีรถไฟนิวเดลีไปอัครา ซึ่งอยูใ นรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) สําหรับตั๋วรถไฟทีจ ่ องผานอินเตอรเนต สามารถปริ้นทออกมาใชแทนตัว๋ ไดเลย มีนก ั ทองเที่ยวบาง รายเจอกลโกง โดยมีคนที่สถานีบอกวาตั๋วที่ปริ้นทมาจากอินเตอรเนตใชไมได ตองไปขึ้นตั๋วใหม ทําใหตอ  ง จายเงินเพิม ่ และกลโกงบริษัททองเที่ยวที่มักจะบอกวาตัวเองเปนตัวแทนโดยตรงจากรัฐบาลเชื่อใจได ขอให ทุกทานอยาเพิ่งเชือ ่ เพราะสวนมากจะไมใชมาจากรัฐบาลจริงๆ ใหตรวจสอบใหดีกอ  น สําหรับรถไฟที่เราจะขึ้น ในครั้งนี้เปนสายยอดฮิตของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปชมทัชมาฮาลทีเ่ มืองอัครา รถไฟ Bhopal Shatabdi Express ออกจากนิวเดลี 6.15น. รถไฟออกตรงเวลาเปะเลย จะถึงอัคราประมาณ 8 โมงกวาๆ ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชม. เปนรถไฟปรับอากาศมีอาหารบริการ ซึ่งเราตองคอยกะเวลาที่รถไฟจะไปถึงสถานีรถไฟอัครา คานท (Agra Cantt) ใหดี เพราะรถไฟจะจอดใหลงประมาณ 5 นาทีแลววิ่งตอไปเมืองอื่น ซึ่งสามารถเช็คเวลา


จอดแตละสถานีของรถไฟแตละขบวนไดจากใน Internet (http://www.indianrail.gov.in/train_Schedule.html)

ภายในรถไฟขบวน Bhopal Shatabdi Express สําหรับบรรยากาศขางทางริมทางรถไฟ พอออกจากนิวเดลียา นชานเมืองสวนใหญจะเปนชุมชนแออัด พอออกนอกเมืองมาไกลๆเริม ่ เปนชนบทมากขึ้น สิ่งที่ทําใหตกใจ คือ เขาจะนั่งอุจจาระกันขางทางรถไฟเลย หัน หนาเขาตูรถไฟ นั่งตาใสกันเลยทีเดียว (โอโห! ที่เขาเลาขานกันมา จริงๆดวยนะเนี่ย) พอชมขางทางแบบ Incredible India ไปสักพัก เราหลับเอาแรง ตั้งนาฬิกาปลุกไวใหปลุกกอน 8.15น. 30 นาทีกอนที่รถไฟมีกําหนดไปถึง พอตื่นมาเขาก็เอาอาหารมาเสิรฟพอดี กําลังหิวเลย เมนูมี ขนมปงสีน้ําตาล แหงๆหนอย + แยม 1 เซต, มันบดผสมเครื่องเทศ รสผงกระหรี่ทอด 2 ชิ้น (น้ํามันชุม  เลย), น้ํามะมวงสุดฮิตใน อินเดีย 1 กลอง, น้ําเปลา 1 ขวดใหญ

อาหารเชาบนรถไฟ พอถึงสถานีรถไฟอัคราคานท (Agra Canttonment Train Station) จะมีคนขับรถพยายามมารุมลอม เพื่อใหเชารถไปเที่ยวในอัครา ใหเราเดินออกไปที่สถานีขางนอกจะมี Taxi Prepaid Booth อยู ซึ่งจะมีอต ั รา ราคาที่ชด ั เจนในการเหมารถไปเที่ยวในอัครา สามารถใชราคาที่ตด ิ ไวเปนราคากลางได ตอนตกลงราคากับ คนขับ ใหขอดูรถทีเ่ ขาจะพาเราไปดวยกอน เพราะอาจมีตุกติกเปนรถที่ไมโอเคได


บรรยากาศสถานีรถไฟอัคราคานท สําหรับคนที่มก ี ระเปาเดินทางติดมาดวยแตไมไดคางทีอ ่ ค ั รา ตองการฝากกระเปา ทีส ่ ถานีรถไฟมีหองรับฝาก กระเปา (Cloakroom) ใหบริการ คาฝากไมแพง พอกรอกใบรับฝากเสร็จ ลุงปนขึ้นไปวางของไวบนชั้นให (ไมมี ปายผูกใดๆ เพื่อแสดงวาของใครเปนของใคร ...วางไวอยางนั่นแหละ security มากกก) ถึงแมหองจะดูไมคอ  ย ปลอดภัย แตก็โอเคคะ ฝรั่งมาฝากของที่นก ี่ ันตรึม อยางไรก็ตามทรัพยสินมีคา ตางๆขอใหตด ิ ตัวเอาไวเสมอ

หองรับฝากกระเปา (Cloakroom) เราตกลงเหมารถแทกซี่เพือ ่ ไปเที่ยว ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ในชวงเชา และปอมอัคราในชวงบาย เมื่อเดินทางถึงทัชมาฮาลซึ่งไมหางกันมากนักจากสถานีรถไฟ รถแทกซี่จะจอดไดแคกาํ แพงดานหนา เราตอง เดินเทาเขาไปอีกสักระยะหนึ่ง ไมไกลมาก ก็จะถึงจุดขายตัว๋

มีอูฐใหขึ้นบริเวณทางเขาไปทัชมาฮาล


วันนี้อากาศรอนมาก แดดทีน ่ ี่จะแสบๆแรงๆ ระหวางทางเดินเขาไปมีคนขายแตงกวา พอมีคนมาซื้อเขาก็ เหมือนจะทาเกลือให ขายเหมือนของกินเลน เห็นขายกันเยอะเหมือนกัน แตไมไดลองชิม เพราะแคแมลงวันบิน กันหึ่มเลย เทานั้นเอง!

คนขายแตงกวา

คนขายถั่ว

และเนื่องจากประเทศไทยอยูในกลุม BIMSTEC ดังนั้นเราสามารถซื้อตั๋วเขาชมทัชมาฮาลไดในราคา 510 บาท/คน จากราคา 750 รูป และจายคาเขาชมปอมอัครา ในราคาเพียง 10 รูป/คน นักทองเที่ยวบางราย เจอคนขายตัว๋ เลนแง โดนการคิดราคาเต็ม แมเราจะยื่น passport โชววา เปนคนไทย ดังนั้นแนะนําให print กระดาษใบนี้ไปคะ ดาวนโหลดไดที่ http://asi.nic.in/PDF_data/Gazette_Notification.pdf สวนการจายคา ตั๋ว หรือคาแทกซี่ บางคนจายดวยแบงคใหญ แลวคนอินเดียไมยอมทอน ดังนั้นควรเตรียมเงินใหพอดี (แบงค ยอยมีคามาก ดังนั้นควรมีแบงคยอยอยูใ นมือเสมอ) เมือ ่ จายคาตัว๋ เสร็จแลว เขาจะใหถุงคลุมรองเทา ใชตอนเขา ชมดานในทัชมาฮาล และแจกน้ํา 1 ขวด ใชเวลาประมาณ 2 ชม.ในการเขาชม

ตั๋วเขาชมทัชมาฮาล


ในที่สุดๆๆ ก็มาถึงแลว คนตรึม กอนเขาไปขางในทัชมาฮาล ตองใสถุงครอบรองเทาทีเ่ ขาใหมาตอนแรกกอน ถาเปนคนอินเดียเขาจะมี ที่วางรองเทาให แลวเดินเทาเปลากันเลย ขางในเขาจะหามถายรูป แตเห็นยังมีคนถายกันอยูเ หมือนกัน พอเดิน ออกมาจะเจอแมน้ํายุมนาพรอมฝูงชนที่นั่งพักหนีความรอนดานนอก เราพบคนญี่ปุนใสสา หรีอินเดีย อารมณ ประหนึ่งเธอใสชด ุ กิโมโนไปวัดคิโยมิซิในเกียวโตเลยทีเดียว เพราะแตงตัวแบบจัดเต็มเหมือนอยูญ  ี่ปุน ทางเดิน ไปหองน้าํ มีบอรดโชวสถานที่ทองเที่ยวตางๆในอินเดีย เดินไปหนอยมีพิพธ ิ ภัณฑเล็กๆอยู คาเขา 5 รูป

ชาวญี่ปุนในชุดสาหรี ----------------------------------------------------------------------------------------------------Taj Mahal (ทัชมาฮาล) : สุสานหินออนที่ผค ู นเชือ ่ วาเปนสถาปตยกรรมแหงความรักที่สวยที่สด ุ ใน โลก สรางขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิโมกุล ผูมีรก ั มั่นคงตอพระมเหสีของพระองค ตามตํานานกลาววา เจาชายขุรรัมชึ่งตอมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห ชะฮัน ไดพบกับอรชุมันท พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่อ พระองคมีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองคทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจาชายขุรรัมจึงซื้อเพชรดวยเงิน 10,000 รูปและบอกแกพระบิดาของพระองควาพระองคมีความประสงคที่จะแตงงานกับบุตรสาวของรัฐมนตรี พิธี อภิเษกถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ป จากนั้นมาทั้งสองก็มเิ คยอยูหางกันอีกเลย หลังจากที่พระองคขึ้นครองราช บัลลังก พระองคมอบความไววางใจแก อรชุมันท พานุ เพคุม และเรียกนางวา มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแหงราช วัง" ครั้นในป ค.ศ. 1631 พระมเหสีมม ุ ตัซสิ้นพระชนม หลังจากใหกําเนิดทายาทองคที่ 14 การสิ้นพระชนมของ พระมเหสีทําใหพระเจาชาหชะฮัน โศกเศราอยูถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติสวนใหญสูญเสียไปเพื่อการสราง อนุสรณแหงความรักของทั้งสองพระองค ชวงวาระสุดทายของชีวิต พระองคถูกกักขังอยูถึง 8 ป จนกระทั่ง

The Adventure in India - Part 1  

บอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวในอินเดีย