Guia de Producció Audiovisual (1)

Page 1

[BCFC] BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

GUÍA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y MANUAL DE RODAJE

GUIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I MANUAL DE RODATGE

AUDIOVISUAL PRODUCTION GUIDE Institutional Information and Shooting GuideGUIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

GUÍA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL PRODUCTION GUIDE

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I MANUAL DE RODATGE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y MANUAL DE RODAJE

Institutional Information and Shooting Guide


UNA PUBLICACIÓ DE / UNA PUBLICACIÓN DE / PUBLISHED BY

BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

AGRAÏMENTS / AGRADECIMIENTOS / ACKNOWLEDGEMENTS

Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) Ayuntamiento de Barcelona – Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) Barcelona City Council – Barcelona Cultural Institute (ICUB) Alcalde de Barcelona / Alcalde de Barcelona / Mayor of Barcelona Xavier Trias

Direcció / Dirección / Director Julia Goytisolo

Moltes gràcies a tots els que heu fet possible aquesta guia / Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible esta guía / Thanks to all of you who made this guide possible Imatge i Producció Editorial de l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona, Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Medi Ambient-Ajuntament de Barcelona, Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Servei de Ports del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ports de la Generalitat, AENA, Servei Català de Trànsit, Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Ignasi Rodríguez, Victòria Cid (Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat), Susanna Martin (Serveis Territorials de Barcelona – Secció de Ramaderia i Sanitat Animal), Manuela Conde (Subdelegació del Govern de la Guàrdia Civil), Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana, Tina Sánchez (Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona), Unidad de Grandes Empresas de la Secretaría de Estado de Immigración y Emigración, Servei Territorial d’Empresa i Ocupació, José Hernández (Seguretat i salut laboral, Departament d’Empresa i Ocupació), Mercè Claveria (Cap de Secció de Menors, Serveis Territorials de Barcelona), Joan Antoni González (PROA), Àlex Navarro (Catalan Films & TV), Mar Pérez Unanue (MEDIA Antena Catalunya), Elena Subirà, Maria Martos, David Garcia, Josep Amorós, Adrián Guerra (Versus Entertainemt), Katia Casariego (Fílmax), Messidor Films, Filmax, Distinto Films, Prodigius Cinema, Escándalo Films, Ikiru Films, Zip Films, Roxbury Pictures, Rodar&Rodar, Trivisión, Infoco, Eyeworks Film, Media Films, Dumaine Productions, Mediapro, Diagonal TV, Alta Realitat, Filmauro, Massa d’Or Produccions, Zeta Audiovisual

Generalitat de Catalunya – Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) Generalitat de Cataluña – Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) Government of Catalonia – Catalan Institute for the Cultural Industries (ICIC) Conseller de Cultura / Consejero de Cultura / Minister of Culture Ferran Mascarell

Disseny i maquetació / Diseño y maquetación / Design and layout Gonell Comunicació Imprès a / Impreso en / Printed by La Trama Tots els drets reservats / Todos los derechos reservados / All rights reserved ISBN: 978-84-9850-327-2 Dipòsit Legal / Depósito Legal / Registry Number B-2938-2011

Coordinació Catalunya / Coordinación Cataluña / Coordinator Catalonia Carlota Guerrero Les dades d’aquesta guia s’actualitzen periòdicament a / Los datos de esta guía se actualizan periódicamente en / The details in this guide are regularly updated at www.bcncatfilmcommission.com Producció / Producción / Production Parallell 40 Organització dels continguts / Organización de los contenidos / Contents organisation Carlota Guerrero, Mar Vilà Coordinació Parallel 40 / Coordinación Parallel 40 / Coordination Parallel 40 Mar Vilà Redacció / Redacción / Editors Carlota Guerrero, Alicia Olivares, Clara Sendra, Marc Sicilia, Mar Vilà Correcció i Traducció / Corrección y Traducción / Correction and translation Virginia Alonso, Chris Lloyd, Elisa Vilchez


GUIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

GUÍA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL PRODUCTION GUIDE

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I MANUAL DE RODATGE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y MANUAL DE RODAJE

Institutional Information and Shooting Guide

DIRECCIÓ / DIRECCIÓN / DIRECTOR’S OFFICE • Palau de la Virreina • La Rambla, 99 08002 Barcelona (Spain) • Tel: +34 93 316 1042 • Fax: +34 93 316 1010

atenció al públic / atención al público / Public Attention • Rosselló, 184, 5è 08008 Barcelona (Spain) • Tel: +34 454 80 66 • Fax: +34 93 323 8048

www.bcncatfilmcommission.com info@bcncatfilmcommission.com


La Guia de Producció Audiovisual de la Barcelona-Catalunya Film Commission arriba a la tercera edició com una publicació consolidada en el sector, força coneguda pels professionals que treballen a casa nostra, com un instrument útil i un mitjà facilitador de la seva feina.

Barcelona i Catalunya són un tot; una ciutat oberta i cosmopolita, que desperta l’interès de les produccions més diverses, i un país acollidor amb un munt de ciutats i pobles de gran atractiu expliquen el fet que cada dia més professionals combinin localitzacions en tot el territori.

La Guía de Producción Audiovisual de la Barcelona-Catalunya Film Commission llega a la tercera edición como una publicación consolidada en el sector, bastante conocida por los profesionales que trabajan en casa, como un instrumento útil y un medio facilitador de su trabajo.

La Barcelona-Catalunya Film Commission, iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, conforma actualment una xarxa de municipis que ha doblat en dos anys els seus membres actius, superant així els 160. Els professionals de primer nivell, la tecnologia més avançada, unes infraestructures i comunicacions modernes, la diversitat de l’oferta paisatgística i les facilitats que ofereix la nostra gent són un privilegi per a tots aquells professionals de l’audiovisual que decideixen venir a rodar a casa nostra.

Així doncs, us donem la benvinguda i us oferim aquesta guia perquè conegueu el treball que fem conjuntament per facilitar la vostra feina, i promoure Barcelona i Catalunya com a plató cinematogràfic.

La Barcelona-Catalunya Film Commission, iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, conforma actualmente una red de municipios que ha doblado en dos años sus miembros activos, superando así los 160. Los profesionales de primer nivel, la tecnología más avanzada, unas infraestructuras y comunicaciones modernas, la diversidad de la oferta paisajística y las facilidades que ofrece nuestra gente son un privilegio para todos aquellos profesionales del audiovisual que decidan venir a rodar a casa.


Barcelona y Cataluña son un todo; una ciudad abierta y cosmopolita, que despierta el interés de las producciones más diversas, y un país acogedor con un montón de ciudades y pueblos de gran atractivo explican el hecho de que cada día más profesionales combinen localizaciones en todo el territorio. Así pues, le damos la bienvenida y le ofrecemos esta guía para que conozcáis el trabajo que hacemos conjuntamente con el fin de facilitarle el suyo, y promocionar Barcelona y Cataluña como plató cinematográfico.

The Audiovisual Production Guide of the Barcelona-Catalunya Film Commission is now in its third edition and firmly established as an industry publication, widely known by professionals working here as a useful tool and a means of assisting them in their work. A joint initiative of Barcelona City Council and the Government of Catalonia, the BarcelonaCatalunya Film Commission currently comprises a network of towns and cities that has doubled its number of active members in two years, now exceeding 160. Top-flight professionals, the most advanced technology, modern infrastructures and communications, the diversity of the landscape and the facilities that we offer are a privilege for all audiovisual professionals who decide to come and film in Catalonia.

Barcelona and Catalonia have it all. An open and cosmopolitan city that arouses the interest of the most diverse productions, and a welcoming country with a wealth of hugely attractive towns and cities explain why more and more professionals every day combine locations throughout the whole of the region. So, we would like to welcome and offer you this guide to give you an insight into what we do together to assist you in your work and to promote Barcelona and Catalonia as a film set.

XAVIER TRIAS Alcalde de Barcelona Alcalde de Barcelona Mayor of Barcelona Ferran Mascarell Conseller de Cultura. Generalitat de Catalunya Consejero de Cultura. Generalitat de Cataluña Minister of Culture. Government of Catalonia


4.1

0 ÍNDEX

6 >

0 ÍNDICE

0 CONTENTS


AGNOSIA / EUGENIO MIRA, 2010

7


0.1

LA INDÚSTRIA LA INDUSTRIA THE INDUSTRY

18

1.1. BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

18

1.1 BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

18

1.1. BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

18

18

22

Quiénes somos Qué hacemos Nuestras condiciones ¿Qué ofrece Cataluña?

18

22

Qui som Què fem Les nostres condicions Què ofereix Catalunya?

22

Who we are What we do Our terms and conditions What does Catalonia offer?

26

1.2. FILM COMMISSIONS

26

1.2. FILM COMMISSIONS

26

1.2.FILM COMMISSIONS

28

1.3. ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A CATALUNYA

28

1.3. ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN CATALUÑA

28

1.3. AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN CATALONIA

28

L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) Catalan Films & TV (CF&TV) Programa MEDIA (Media Antena Catalunya) Les associacions de productors Acadèmia del Cinema Català CI&VI Festivals de Catalunya

28

El Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) Catalan Films & TV (CF&TV) Programa MEDIA (Media Antena Catalunya) Las asociaciones de productores Academia del Cine Catalán CI&VI Festivals de Catalunya

28

The Catalan Institute for the Cultural Industries (ICIC) Catalan Films & TV (CF&TV) MEDIA Programme (Media Antena Catalunya) Producer’s associations Catalan Film Academy CI&VI Festivals de Catalunya

20 21

30 31 32 32 33

20 21

30 31 32 32 33

20 21

30 31 32 32 33


34

1.4. ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A ESPANYA

34

1.4. ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN ESPAÑA

34

1.4. AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN SPAIN

34

Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) Federació d’Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols (FAPAE) Academia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA) Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i Drets d’Autor de Mitjans Audiovisuals (DAMA) Actors, Intèrprets, Societat de Gestió d’Espanya (AISGE) i Artistes Intèrprets o Executants (AIE) Registre de la Propietat Intel·lectual Dipòsit legal

34

Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) Registro de la Propiedad Intelectual Depósito legal

34

Institute of Film and Audiovisual Arts (ICAA) Spanish Institute for Foreign Trade (ICEX) Federation of Spanish Audiovisual Producer’s Associations (FAPAE) Spanish Film Academy Audiovisual Producer’s Rights Management Association (EGEDA) Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) and Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE) and Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) Intellectual Property Registry Copyright deposit

35 35

36 37 38

39

40 41

35 35

36 37 38

39

40 41

35 35 36 37 38

39

40 41


0.2

MANUAL DE RODATGE MANUAL DE RODAJE FILMING MANUAL

46

2.1. ESPAIS SUPRAMUNICIPALS AMB CONDICIONS ESPECIALS

46

2.1. ESPACIOS SUPRAMUNICIPALES CON CONDICIONES ESPECIALES

46

2.1. SUPRA-MUNICIPAL SITES WITH SPECIAL CONDITIONS

46

46

55

El litoral catalán Aeropuertos Trenes y estaciones de tren Carreteras, peajes Parques naturales Embalses Centros religiosos Estaciones de bomberos Museos

46

55

El litoral català Aeroports Trens i estacions de tren Autopistes, carreteres, peatges Parcs naturals Embassaments Centres religiosos Estacions de bombers Museus

55

The catalan coastline Airports Train and railway stations Motorways, roads, tolls Nature parks Reservoirs Religious centres Fire stations Museums

56

2.2. NECESSITATS ESPECIALS

56

2.2. NECESIDADES ESPECIALES

56

2.2. SPECIAL NEEDS

56

Rodatges amb animals Rodatges amb explosius Rodatges amb uniformes oficials

56

Rodajes con animales Rodajes con explosivos Rodajes con uniformes oficiales

56

Filming with animals Filming with explosives Filming with official uniforms

47 48 49 50 52 53 54

57 57

47 48 49 50 52 53 54

57 57

47 48 49 50 52 53 54

57 57


58

2.3. MUNICIPIS

58

2.3. MUNICIPIOS

58

2.3. TOWNS AND CITIES

58

Barcelona. Espais on és gratuït filmar Espais amb condicions especials Altres serveis La xarxa Tipus d’espais

58

Barcelona. Espacios donde es gratuito filmar Espacios con condiciones especiales Otros servicios La red Tipos de espacios

58

Barcelona. Sites where filming is free Sites with special conditions Other services The network Types of sites

Aguilar de Segarra Alella Alòs de Balaguer Alt Camp Alt Urgell Anoia Film Office Arenys de Mar Arenys de Munt Baix Pallars Barcelona Begur Cadaqués Caldes d’Estrac Caldes de Montbui Calella Canet de Mar Cardedeu Castell de Mur Castellbisbal Castelldefels Centelles

67

Aguilar de Segarra Alella Alòs de Balaguer Alt Camp Alt Urgell Anoia Film Office Arenys de Mar Arenys de Munt Baix Pallars Barcelona Begur Cadaqués Caldes d’Estrac Caldes de Montbui Calella Canet de Mar Cardedeu Castell de Mur Castellbisbal Castelldefels Centelles

67

61 63 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77

61 63 66 66

67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77

61 63 66 66

67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77

Aguilar de Segarra Alella Alòs de Balaguer Alt Camp Alt Urgell Anoia Film Office Arenys de Mar Arenys de Munt Baix Pallars Barcelona Begur Cadaqués Caldes d’Estrac Caldes de Montbui Calella Canet de Mar Cardedeu Castell de Mur Castellbisbal Castelldefels Centelles


0.2

77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94

Collbató Conca de Barberà Cornudella de Montsant Cubelles Cunit Dosrius El Cardener El Masnou El Prat de Llobregat Gavà Girona Granollers Hostalric L’Alt Berguedà L’Alta Ribagorça L’Ametlla de Mar L’Escala L’Hospitalet La Pobla de Segur Les Masies de Voltregà Lleida Lloret de Mar Lluçanès Manlleu Manresa Mataró Montgat Mura Olot Parc Fluvial del Llobregat Peramola Portes del Montseny Rajadell Reus

77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94

Collbató Conca de Barberà Cornudella de Montsant Cubelles Cunit Dosrius El Cardener El Masnou El Prat de Llobregat Gavà Girona Granollers Hostalric L’Alt Berguedà L’Alta Ribagorça L’Ametlla de Mar L’Escala L’Hospitalet La Pobla de Segur Les Masies de Voltregà Lleida Lloret de Mar Lluçanès Manlleu Manresa Mataró Montgat Mura Olot Parc Fluvial del Llobregat Peramola Portes del Montseny Rajadell Reus

77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94

Collbató Conca de Barberà Cornudella de Montsant Cubelles Cunit Dosrius El Cardener El Masnou El Prat de Llobregat Gavà Girona Granollers Hostalric L’Alt Berguedà L’Alta Ribagorça L’Ametlla de Mar L’Escala L’Hospitalet La Pobla de Segur Les Masies de Voltregà Lleida Lloret de Mar Lluçanès Manlleu Manresa Mataró Montgat Mura Olot Parc Fluvial del Llobregat Peramola Portes del Montseny Rajadell Reus


94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111

Roses Rubí Sabadell Salou Salt Sant Andreu de Llavaneres Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Esteve Sesrovires Sant Joan de les Abadesses Sant Joan les Fonts Sant Pere Pescador Sant Quirze del Vallès Sentmenat Sitges Solsona Sort Talamanca Tarragona Ter-Brugent Terrassa Tornabous, El Tarrós, La Guàrdia d’Urgell Torroella de Montgrí Tortosa Tossa de Mar Vall de Boí Vall de Camprodon Vall de Sau Collsacabra Vall de Tenes Vallès Oriental Valls d’Àneu Vic Viladecans Vilafranca del Penedès

94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111

Roses Rubí Sabadell Salou Salt Sant Andreu de Llavaneres Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Esteve Sesrovires Sant Joan de les Abadesses Sant Joan les Fonts Sant Pere Pescador Sant Quirze del Vallès Sentmenat Sitges Solsona Sort Talamanca Tarragona Ter-Brugent Terrassa Tornabous, El Tarrós, La Guàrdia d’Urgell Torroella de Montgrí Tortosa Tossa de Mar Vall de Boí Vall de Camprodon Vall de Sau Collsacabra Vall de Tenes Vallès Oriental Valls d’Àneu Vic Viladecans Vilafranca del Penedès

94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111

Roses Rubí Sabadell Salou Salt Sant Andreu de Llavaneres Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Esteve Sesrovires Sant Joan de les Abadesses Sant Joan les Fonts Sant Pere Pescador Sant Quirze del Vallès Sentmenat Sitges Solsona Sort Talamanca Tarragona Ter-Brugent Terrassa Tornabous, El Tarrós, La Guàrdia d’Urgell Torroella de Montgrí Tortosa Tossa de Mar Vall de Boí Vall de Camprodon Vall de Sau Collsacabra Vall de Tenes Vallès Oriental Valls d’Àneu Vic Viladecans Vilafranca del Penedès


0.3

NORMATIVA I LEGISLACIÓ NORMATIVA Y LEGISLACIÓN REGULATIONS AND LEGISLATION

114

3.1. EMPRESES ESTRANGERES

114

3.1. EMPRESAS EXTRANJERAS

114

3.1. FOREIGN COMPANIES

114

Treballar amb personal contractat en origen Associar-se amb una productora local Obrir una oficina temporal Obrir una filial a Espanya

114

Trabajar con personal contratado en origen Asociarse con una productora local Abrir una oficina temporal Abrir una filial en España

114

117

Working with personnel hired at source Going into association with a local production company Opening a temporary office Opening a subsidiary in Spain

115 116 117

115 116 117

115 116

118

3.2. EMPRESES ESPANYOLES

118

3.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS

118

3.2. SPANISH COMPANIES

118

118

120

Seguretat Social (National Insurance) Hiring EU Personnel Hiring Non-EU Personnel Hiring minors

120

Seguridad Social Contratación de personal comunitario Contratación de personal no comunitario Contratación de menores de edad

118

120

Seguretat Social Contractació de personal comunitari Contractació de personal no comunitari Contractació de menors d’edat

122

3.3. ASSEGURANCES

122

3.3. SEGUROS

122

3.3. INSURANCE

123

Responsabilitat Civil Material enregistrat o negatiu i altres

123 123

Responsabilidad Civil Material grabado o negativo y otros

123

123

123

Public Liability Recorded or negative material or others

124

3.4. TRANSPORTS I DUANES

124

3.4. TRANSPORTES Y ADUANAS

124

3.4. TRANSPORT AND CUSTOMS

124

Transport de material de rodatges Transport de pel·lícula

124

Transporte de material de rodaje Transporte de película

124

Transport of filming material Transporting Film

119 119

125

119 119

125

119 119

1254.1

1 LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL

16 >

1 LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

1 THE AUDIOVISUAL INDUSTRY


BRUC / DANIEL BENMAYOR, 2010

17


1.1

BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION (BCFC)

QUI SOM La Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) és un servei públic de l’Ajuntament de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona) i de la Generalitat de Catalunya (Institut Català de les Indústries Culturals) que està a la disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot Catalunya i d’estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual catalana i els serveis que se’n deriven a tot el territori. Amb aquesta finalitat, la BCFC treballa en tres direccions: BARCELONACATALUNYA FILM COMMISSION • Tel.: +34 934 548 066 • Fax: +34 933 238 048 • info@bcncatfilm commission.com • www.bcncatfilm commission.com

Cap al sector: • Posa a disposició dels productors locals i internacionals informació i assessorament sobre localitzacions, empreses, professionals, normatives de rodatge i qualsevol altra qüestió relativa al territori i la indústria audiovisual catalana. • Assessora els productors internacionals en la cerca de socis coproductors locals. • Coordina els rodatges i gestiona els permisos de filmació a la ciutat de Barcelona, com també facilita als productors les dades de contacte del servei d’atenció als rodatges als diversos municipis catalans. • Promociona Catalunya com a espai natural per a rodatges a les principals cites de la indústria cinematogràfica estatal i internacional.

18 > BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

QUIÉNES SOMOS La Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) es un servicio público del Ayuntamiento de Barcelona (Instituto de Cultura de Barcelona) y de la Generalitat de Cataluña (Instituto Catalán de las Industrias Culturales) que está a disposición del sector audiovisual con la voluntad de promover y facilitar los rodajes en toda Cataluña, así como estimular y consolidar la industria cinematográfica y audiovisual catalana y los servicios que se derivan de ello en todo el territorio. Con esta finalidad, la BCFC trabaja en tres direcciones: Hacia el sector: • Pone a disposición de los productores locales e internacionales información y asesoramiento sobre localizaciones, empresas, profesionales, normativas de rodaje y cualquier otra cuestión relativa al territorio y la industria audiovisual catalana. • Asesora a los productores internacionales en la búsqueda de socios coproductores locales. • Coordina los rodajes y gestiona los permisos de filmación en la ciudad de Barcelona, ​​al tiempo que facilita a los productores los datos de contacto del servicio de atención a los rodajes en los diversos municipios catalanes. • Promociona Cataluña como espacio natural para rodajes en las principales citas de la industria cinematográfica nacional e internacional.

WHO WE ARE The Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) is a public service of Barcelona City Council (Culture Institute of Barcelona) and the Government of Catalonia (Catalan Institute for the Cultural Industries) that is at the service of the audiovisual industry with the aim of promoting and assisting filming throughout the whole of Catalonia and of stimulating and establishing the Catalan film and audiovisual industry and the services that emanate from this for the whole of the region. With this aim, the BCFC works in three directions: Towards the industry: • It offers local and international producers information and advice on locations, companies, professionals, filming regulations and any other matter relating to the region and the Catalan audiovisual industry. • It advises international producers in the search for local co-producers. • It coordinates filming and manages filming permits in Barcelona, as well as providing producers with the contact details of the filming support service in the various towns and cities of Catalonia. • It promotes Catalonia as a natural setting for filming at the major Spanish and international film industry events.


Cap als municipis i departaments municipals: • Construeix una xarxa d’oficines d’atenció als rodatges arreu del territori català que es posen al servei de les produccions audiovisuals per facilitar els rodatges als seus espais. Actualment, compta amb més de 160 membres. • Coordina i actua com a interlocutor amb els diversos departaments municipals a la ciutat de Barcelona perquè la gestió dels permisos de rodatge sigui més àgil.

Hacia los municipios y departamentos municipales: • Construye una red de oficinas de atención a los rodajes en todo el territorio catalán que se ponen al servicio de las producciones audiovisuales para facilitar los rodajes en sus espacios. Actualmente, cuenta con más de 160 miembros. • Coordina y actúa como interlocutor con los diversos departamentos municipales en la ciudad de Barcelona para que la gestión de los permisos de rodaje sea más ágil.

Cap als ciutadans: • Vetlla perquè l’activitat cinematogràfica convisqui amb l’activitat ciutadana diària dels barris i les ciutats catalanes.

Hacia los ciudadanos: • Vela para que la actividad cinematográfica conviva con la actividad ciudadana diaria de los barrios y las ciudades catalanas.

Towards the towns and cities and municipal departments: • It is building a network of filming support offices throughout Catalonia that are at the service of audiovisual production companies to assist them with filming in their areas. It currently has over 160 members. • It coordinates and acts as liaison with the various municipal departments in Barcelona so that management of filming permits is more streamlined. Towards the public: It ensures that filming coexists harmoniously with everyday public life in the suburbs and cities of Catalonia.

19


1.1

QUÈ FEM Donar assistència als productors interessats en rodar a Catalunya • Facilitar informació a les productores sobre com rodar en qualsevol punt de la geografia catalana i oferir assessorament en matèria de localitzacions i serveis per a la producció arreu del territori. • Mitjançar entre les produccions i els diferents ens de gestió i titulars d’espais supramunicipals arreu de Catalunya. • Ajudar els productors internacionals en la cerca de coproductors locals. • Donar suport en la gestió i centralització del coneixement sobre l’activitat cinematogràfica a Catalunya. • Gestionar permisos de rodatge als espais públics a la ciutat de Barcelona, i així fer de pont entre les empreses productores i l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana i sol·licitar l’exempció o la reducció de taxes per a produccions de caire cultural i també per als estudiants, en espais de titularitat municipal.

20 > BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

QUÉ HACEMOS Dar asistencia a los productores interesados ​​en rodar en Cataluña • Facilitar información a las productoras sobre cómo rodar en cualquier punto de la geografía catalana y ofrecer asesoramiento en materia de localizaciones y servicios para la producción en todo el territorio. • Mediar entre las producciones y los diferentes entes de gestión y titulares de espacios supramunicipales en toda Cataluña. • Ayudar a los productores internacionales en la búsqueda de coproductores locales. • Apoyar la gestión y centralización del conocimiento sobre la actividad cinematográfica en Cataluña. • Gestionar permisos de rodaje en los espacios públicos en la ciudad de Barcelona, ​​y así hacer de puente entre las empresas productoras y la Oficina de Información y Trámites de la Guardia Urbana, así como solicitar la exención o la reducción de tasas para producciones de carácter cultural y también para los estudiantes, en espacios de titularidad municipal.

WHAT WE DO To provide assistance to producers interested in filming in Catalonia • To provide production companies with information on how to film anywhere in Catalonia and offer advice in terms of locations and production services throughout the region. • To mediate between the production companies and the various administrative agencies and owners of supra-municipal spaces throughout Catalonia. • To help international producers in the search for local co-producers. • To provide support in the management and centralisation of knowledge about film work in Catalonia. • To manage filming permits in public areas in Barcelona, acting as a link between production companies and the Information and Procedures Office of the Local Police and applying for exemption or reduction in fees for cultural and student productions in publicly-owned areas.


Construir i coordinar una xarxa territorial de film offices a Catalunya • Assessorar els municipis en la tramitació i gestió de permisos/taxes. • Promoure el treball en xarxa entre els municipis membres proporcionant marcs de diàleg i facilitant que s’intercanviïn experiències. • Treballar per a la homogeneïtzació de la gestió de rodatges al territori.

Construir y coordinar una red territorial de film offices en Cataluña • Asesorar a los municipios en la tramitación y gestión de permisos/tasas. • Promover el trabajo en red entre los municipios miembros proporcionando marcos de diálogo y facilitando que se intercambien experiencias. • Trabajar para la homogeneización de la gestión de rodajes en el territorio.

To build and coordinate a regional network of film offices in Catalonia • To advise towns and cities on processing and managing permits / fees. • To promote networking between member towns and cities, providing forums for dialogue and enabling the exchange of expertise. • To work to harmonise management of filming in the region.

Consulteu la llista actualitzada dels membres de la BCFC: www.bcncatfilmcommission.com (secció «Rodar a Catalunya»)

Consulte la lista actualizada de los miembros de la BCFC: www.bcncatfilmcommission.com (sección «Rodar en Cataluña»)

Please check the up-to-date list of BCFC members: www.bcncatfilmcommission.com (section entitled “Filming in Catalonia”)

Promoure la indústria audiovisual i el territori com a espai de rodatges • Presència a festivals i mercats nacionals i internacionals • Difusió de dades sobre l’activitat audiovisual i relació amb els mitjans

Promover la industria audiovisual y el territorio como espacio de rodajes • Presencia en festivales y mercados nacionales e internacionales • Difusión de datos sobre la actividad audiovisual y relación con los medios

To promote the audiovisual industry and the region for filming • Presence at national and international festivals and markets • Publication of facts and figures on audiovisual activity and media relations

LES NOSTRES CONDICIONS Totes les produccions que reben la col·laboració de la Film Commission han d’incloure en els títols de crèdit el nom de la Barcelona - Catalunya Film Commission, com també el de les entitats públiques o privades que hagin col·laborat en el rodatge.

NUESTRAS CONDICIONES Todas las producciones que reciben la colaboración de la Film Commission deben incluir en los títulos de crédito el nombre de la Barcelona - Catalunya Film Commission, así como el de las entidades públicas o privadas que hayan colaborado en el rodaje.

OUR TERMS AND CONDITIONS All productions that benefit from the cooperation of the Film Commission must include in their credits the name of the Barcelona - Catalunya Film Commission and that of all public or private bodies that have cooperated in the filming.

21


1.1

QUÈ OFEREIX CATALUNYA? Una indústria audiovisual consolidada amb més de 150 productores de llargmetratges establertes i actives, i prop de 2.000 empreses vinculades al sector audiovisual, incloses productores, empreses de postproducció, platós, serveis per a la producció, distribuïdores i serveis auxiliars. Empreses amb capacitat tant de participar en grans produccions com El Perfum o Vicky, Cristina, Barcelona, com de produir títols de gran èxit nacional i internacional com Rec, El Orfanato o Pa negre, o d’esdevenir centres europeus de postproducció. Un punt de trobada de talent i professionals. Més de 20.000 professionals qualificats i especialitzats que han estat peces clau en projectes com El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro (guanyadora de tres Oscars); Ágora, d’Alejandro Amenábar; o Biutiful, d’Alejandro González Iñárritu. Accés a fonts de finançament públiques mitjançant els ajuts a la producció de l’Institut Català de les Indústries Culturals (Generalitat de Catalunya), que se sumen a les subvencions que atorga el Ministeri de Cultura a través de l’ICAA. Una bona xarxa d’establiments hotelers i de restauració • Més de 500.000 places d’allotjament repartides entre hotels, pensions, apartaments, allotjaments rurals, càmpings, albergs, etc. • Més de 16.000 establiments de restauració.

22 > BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION

¿QUÉ OFRECE CATALUÑA? Una industria audiovisual consolidada con más de 150 productoras de largometrajes establecidas y activas, y cerca de 2.000 empresas vinculadas al sector audiovisual, incluyendo productoras, empresas de postproducción, platós, servicios para la producción, distribuidoras y servicios auxiliares. Empresas con capacidad tanto de participar en grandes producciones, como El Perfume o Vicky, Cristina, Barcelona, como también de producir títulos de gran éxito nacional e internacional, como Rec, El Orfanato o Pa negre, o de convertirse en centros europeos de posproducción.

WHAT DOES CATALONIA OFFER? An established audiovisual industry with over 150 established and active feature film production companies, and nearly 2,000 companies linked to the audiovisual sector, including production companies, post-production companies, film studios and sound stages, production services, distributors and auxiliary services. Companies with the ability to take part in such major productions as Perfume and Vicky, Cristina, Barcelona, and to produce such national and international successes as Rec, The Orphanage and Pa negre or to become European post-production centres.

Un punto de encuentro de talento y profesionales. Más de 20.000 profesionales cualificados y especializados que han sido piezas clave en proyectos como El laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro (ganadora de tres Oscars); Ágora, de Alejandro Amenábar; o Biutiful, de Alejandro González Iñárritu.

A meeting point for talent and professionals. Over 20,000 skilled and specialist professionals who have been keystones in such projects as Pan’s Labyrinth by Guillermo del Toro (winner of three Oscars), Ágora by Alejandro Amenábar and Biutiful by Alejandro González Iñárritu.

Acceso a fuentes de financiación públicas mediante las ayudas a la producción del Instituto Catalán de las Industrias Culturales (Generalitat de Catalunya), que se suman a las subvenciones que otorga el Ministerio de Cultura a través del ICAA.

Access to sources of public funding through the Catalan Institute for the Cultural Industries (Government of Catalonia) production grants, which are in addition to subsidies awarded by the Ministry of Culture through the ICAA.

Una buena red de establecimientos hoteleros y de restauración • Más de 500.000 plazas de alojamiento repartidas entre hoteles, pensiones, apartamentos, alojamientos rurales, campings, albergues, etc. • Más de 16.000 establecimientos de restauración.

A good network of hotels and restaurants • Over 500,000 accommodation places between hotels, B&Bs, apartments, rural accommodation, camp sites, hostels, etc. • Over 16,000 restaurants and cafés.


Una eficient xarxa de comunicacions • Quatre aeroports internacionals i un aeroport d’aviació executiva. • Un port amb línia regular de passatgers i dos ports amb línia comercial de mercaderies. • 12.000 km de carreteres, dels quals prop de mil són d’autopista. • Una línia ferroviària d’alta velocitat que la comunica amb França i la resta de l’Estat. • Una xarxa de transport públic urbà i interurbà amb autobusos i trens per tot el territori, i metro i tramvies a la ciutat de Barcelona.

Una eficiente red de comunicaciones • Cuatro aeropuertos internacionales y un aeropuerto de aviación ejecutiva. • Un puerto con línea regular de pasajeros y dos puertos con línea comercial de mercancías. • 12.000 km de carreteras, de los cuales cerca de mil son de autopista. • Una línea ferroviaria de alta velocidad que la comunica con Francia y el resto del Estado. • Una red de transporte público urbano e interurbano con autobuses y trenes por todo el territorio, y metro y tranvías en la ciudad de Barcelona.

An efficient communications network • Four international airports and an executive aviation airport. • A port with regular passenger routes and two ports with commercial goods routes. • 12,000 km of roads, of which nearly 1,000 are motorways. • A high-speed train line that connects the region with France and the rest of the Spain. • An urban and inter-urban public transport network with buses and trains throughout the region, and metro and trams in Barcelona.

SABADELL LLEIDA

GIRONA COSTA BRAVA

BARCELONA Carreteres carreteras roads

REUS (TARRAGONA)

TREN Alta velocitat TREn Alta velocidad TRAIN High speed

23


1.1

Clima mediterrani i moltes hores de llum • Més de tres-cents dies de sol a l’any. • Deu hores diàries de llum a l’hivern i fins a disset a l’estiu. • Una temperatura típica del clima mediterrani. • Una pluviometria equilibrada amb precipitacions predominantment en els mesos d’abril i maig, i pluges mitjanes anuals moderades (d’entre 350 i 700 ml).

Clima mediterráneo y muchas horas de luz • Más de 300 días de sol al año. • 10 horas diarias de luz en invierno y hasta diecisiete en verano. • Una temperatura típica del clima mediterráneo. • Una pluviometría equilibrada con precipitaciones predominantemente en los meses de abril y mayo, y lluvias medias anuales moderadas (de entre 350 y 700 ml).

Mediterranean climate and many hours of sunlight • Over 300 days of sun a year. • 10 hours of sunlight a day in winter and up to seventeen in the summer. • A typical Mediterranean temperature. • Balanced average precipitation with rainfall primarily in April and May, and moderate average annual rainfall (between 350 and 700 ml).

GENER

ENERO

JANUARY

7.06 - 7.19

16.34 - 17.07

8ºC

FEBRER

FEBRERO

FEBRUARY

6.30 - 7.05

17.08 - 17.42

12ºC

MARÇ

MARZO

MARCH

5.38 - 6.28

17.43 - 18.16

13ºC

ABRIL

ABRIL

APRIL

4.52 - 5.37

18.17 - 18.49

14ºC

MAIG

MAYO

MAY

4.22 - 5.51

18.50 - 19.19

18ºC

JUNY

JUNIO

JUNE

4.19 - 4.22

19.19 - 19.30

23ºC

JULIOL

JULIO

JULY

4.23 - 4.46

19.11 - 19.30

24ºC

AGOST

AGOSTO

AUGUST

4.47 - 5.17

18.28 - 19.10

25ºC

SETEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTEMBER

5.18 - 5.48

17.37 - 18.48

22ºC

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTOBER

5.49 - 6.22

16.49 - 17.22

17ºC

NOVEMBRE

NOVIEMBRE

NOVEMBER

6.24 - 6.58

16.24 - 16.58

13ºC

DESEMBRE

DICIEMBRE

DECEMBER

6.59 - 7.19

16.24 - 16.33

11ºC

24 > BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION


Una enorme diversitat de localitzacions En 32.000 km2, el territori català ofereix una diversitat paisatgística que inclou: • 580 km de costa amb platges, ports i localitats de tradició marinera. • Una serralada, els Pirineus, amb 230 km de muntanyes de fins a 3.000 m d’alçada. • Més de 25 parcs naturals, tant a l’interior com al litoral. • Exemples arquitectònics que recorren milers d’anys d’història: des de construccions prehistòriques i ruïnes gregues i romanes, fins a esglésies i castells medievals, barrocs i renaixentistes, o exemples d’arquitectura moderna i contemporània únics al món. • Grans nuclis urbans, ciutats mitjanes industrials i/o residencials, i petits pobles pintorescos i zones rurals intactes amb el pas del temps.

Una enorme diversidad de localizaciones En 32.000 km2, el territorio catalán ofrece una diversidad paisajística que incluye: • 580 km de costa con playas, puertos y localidades de tradición marinera. • Una cordillera, los Pirineos, con 230 km de montañas de hasta 3.000 m de altura. • Más de 25 parques naturales, tanto en el interior como en el litoral. • Ejemplos arquitectónicos que recorren miles de años de historia: desde construcciones prehistóricas y ruinas griegas y romanas, hasta iglesias y castillos medievales, barrocos y renacentistas, o ejemplos de arquitectura moderna y contemporánea únicos en el mundo. • Grandes núcleos urbanos, ciudades medias industriales y/o residenciales, y pequeños pueblos pintorescos y zonas rurales intactos con el paso del tiempo.

A huge range of locations With 32,000 km2, Catalonia offers a range of scenery that includes: • 580 km of coastline, with beaches, ports and towns with a seafaring tradition. • A mountain range, the Pyrenees, with 230 km of mountains of up to 3,000 m in height. • More than 25 nature parks, both on the coast and in the hinterland. • Architectural styles that range through thousands of years of history: from prehistoric constructions and Greek and Roman ruins to Mediaeval, Baroque and Renaissance churches and castles, and examples of modern and contemporary architecture that are unique anywhere in the world. • Large cities, medium-sized industrial and/or residential cities and picturesque little towns and rural areas untouched by the passage of time.

diferències horÀries (Referència Barcelona) diferencias horarias (Referencia Barcelona) time differences (Refering to Barcelona) Los Angeles

-9

London

-1

Moscow

+2

Mexico DF

-7

Paris

0

New Delhi

+4

New York

-6

Johannesburg

0

Beijing

+6

La Havana

-6

Jerusalem

0

Tokyo

+7

Rio de Janeiro

-4

Nairobi

+1

Sydney

+8

25


FILM COMMISSIONS

1.2 La BCFC és membre de les principals associacions de film commissions en l’àmbit internacional (Associació de Film Commissioners Internacional), europeu (European Film Commission Network) i estatal (Spain Film Commission). L’objectiu d’aquestes associacions és sempre crear estratègies d’acció comunes, promoure la recerca en xarxa de localitzacions, empreses i serveis per donar un assessorament adequat als productors i proporcionar recursos formatius als seus associats.

ASSOCIATION OF FILM COMMISSIONERS INTERNATIONAL (AFCI) Tel.: 1-323-461-2324 info@afci.org www.afci.org EUROPEAN FILM COMMISSION NETWORK (EuFCN) info@eufcn.net www.eufcn.com SPAIN FILM COMMISSION (SFC) Tel.: +34 965 908 090 / Fax: +34 965 908 091 em@spainfilmcommission.org promotion@spainfilmcommission.org www.spainfilmcommission.org

26 > FILM COMMISSIONS

La BCFC es miembro de las principales asociaciones de film commissions en el ámbito internacional (Asociación de Film Commissioners Internacional), europeo (European Film Commission Network) y estatal (Spain Film Commission). El objetivo de estas asociaciones es siempre crear estrategias de acción comunes, promover la búsqueda en red de localizaciones, empresas y servicios para dar un asesoramiento adecuado a los productores y proporcionar recursos formativos a sus asociados.

The BCFC is a member of the leading associations of film commissions at an international (Association of Film Commissioners International), European (European Film Commission Network) and Spanish level (Spain Film Commission). The aim of these associations is always to create common action strategies, to promote the network search for locations, companies and services, to provide suitable advice to producers and to provide their members with training resources.


ANDALUCIA FILM COMMISSION Tel.: +34 95 461 40 09 Fax: +34 95 461 42 36 info@andalucia.com www.andaluciafilm.com

GALICIA FILM COMMISSION Tel: +34 98 195 71 82 / +34 98 154 50 98 Fax: +34 98 154 58 47 info@galiciafc.org www.galiciafc.org

SALAMANCA FILM COMMISSION Tel.: +34 92 327 24 08 Fax: +34 92 327 24 07 sfc@salamancafilmcommission.com www.salamancafilmcommission.com

BARCELONA - CATALUNYA FILM COMMISSION Tel.: +34 93 454 80 66 Fax: +34 93 323 80 48 info@bcncatfilmcommission.com www.bcncatfilmcommission.com

GRAN CANARIA FILM COMMISSION Tel.: +34 92 821 92 98 / +34 92 821 92 99 Fax: +34 92 836 93 00 film@grancanaria.com www.grancanaria.com

SANTIAGO DE COMPOSTELA FILM COMMISSION Tel.: +34 98 158 04 99 Fax. +34 98 155 41 28 scfc@santiagoturismo.com www.compostelafilm.com

BILBAO FILM COMMISSION Tel.: +34 94 424 86 98 Fax: +34 94 424 56 24 info@bific.com www.bific.com

ILLES BALEARS FILM COMMISSION Tel.: +34 97 110 28 99 info@balearesfilm.com www.illesbalearsfilm.com

SEGOVIA FILM OFFICE Tel.: +34 92 146 03 54 Fax: +34 92 146 67 08 info@segoviafilmoffice.com www.segoviafilmoffice.com

CARMONA FILM OFFICE Tel.: +34 95 419 09 55 Fax: +34 95 419 00 80 turismo@carmona.org www.turismo.carmona.org

MADRID FILM COMMISSION Tel.: +34 91 518 65 22 Fax: +34 91 518 65 64 correo@madridfilmcommission.com www.madridfilmcommission.com

SEVILLA FILM OFFICE Tel.: +34 95 547 10 32 -33 / +34 625 151 056 +34 95 5471 034 sevilla-film-office@sevilla.org www.sevilla-film-office.org

CIUDAD DE LA LUZ FILM COMMISSION Tel.: +34 96 590 80 90 Fax: +34 96 590 80 91 filmcommission@ciudaddelaluz.es www.ciudaddelaluz.es

MÁLAGA FILM OFFICE Tel.: +34 95 260 17 36 Fax: +34 95 260 36 98 info@malagafilmoffice.com www.malagafilmoffice.com

TENERIFE FILM COMMISSION Tel.: +34 647 346 462 Fax: +34 92 223 78 72 film@webtenerife.com www.tenerifefilm.com

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN FILM COMMISSION Tel.: +34 94 348 28 00 Fax: +34 94 344 47 94 filmcommission@donostia.org www.sansebastianfilmcommission.com

MALLORCA FILM COMMISSION Tel.: +34 609 428 894 / +34 97 172 99 30 +34 97 172 60 39 pbarbadillo@mallorcafilmcommission.com www.mallorcafilmcommission.com

TERRASSA FILM OFFICE Tel.: +34 93 787 59 59 Fax: +34 93 787 59 44 pere.claveria@parcaudiovisual.cat www.parcaudiovisual.cat

EXTREMADURA FILM COMMISSION Tel.: +34 92 700 54 80 Fax: +34 92 700 54 81 ruben.gundin@extremadurafc.org www.extremadurafc.org

MENORCA FILM COMMISSION Tel.: +34 97 136 86 78 Fax: +34 97 136 01 67 filmcommission@menorca.es www.illesbalearsfilm.com

MEMBRES DE LA SFC MIEMBROS DE LA SFC SFC MEMBERS

27


1.3

ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A CATALUNYA ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN CATALUÑA AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN CATALONIA L’INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC) L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) és l’organisme mitjançant el qual el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels sectors culturals implicats, duu a terme les polítiques de suport a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en aquest àmbit.

EL INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES (ICIC) El Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) es el organismo mediante el cual el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, con la participación de los sectores culturales implicados, lleva a cabo las políticas de apoyo a las empresas culturales destinadas a reforzar el tejido industrial de Cataluña en este ámbito.

THE CATALAN INSTITUTE FOR THE CULTURAL INDUSTRIES (ICIC) The Catalan Institute for the Cultural Industries (ICIC) is the agency through which the Ministry of Culture of the Government of Catalonia, with the participation of the relevant culture sectors, puts into practice the policies in support of cultural companies aimed at strengthening the industrial fabric of Catalonia in this field.

L’ICIC dóna suport integral al sector audiovisual català i incideix en totes les fases de la cadena de valor: la concepció dels productes, l’assessorament en la cerca de línies de finançament, el foment de la producció, la distribució i l’exhibició, la comercialització estatal i internacional dels productes audiovisuals propis, el suport de les activitats de difusió i animació de la cultura cinematogràfica i la conservació del patrimoni fílmic a través de la Filmoteca de Catalunya.

El ICIC da apoyo integral al sector audiovisual catalán e incide en todas las fases de la cadena de valor: la concepción de los productos, el asesoramiento en la búsqueda de líneas de financiación, el fomento de la producción, la distribución y la exhibición, la comercialización nacional e internacional de los productos audiovisuales propios, el apoyo de las actividades de difusión y animación de la cultura cinematográfica y la conservación del patrimonio fílmico a través de la Filmoteca de Cataluña.

The ICIC provides comprehensive support to the Catalan audiovisual industry and its impact is found in every stage of the value chain: product conception, advice in seeking funding, fostering production, distribution and exhibition, marketing Catalan audiovisual products both nationally and internationally, support for the dissemination and promotion of film culture and the conservation of the film heritage through the Filmoteca de Catalunya.

Ajuts de l’ICIC a la indústria audiovisual catalana A la pàgina web de l’ICIC es pot trobar la descripció de tots els ajuts destinats al foment de la indústria audiovisual. A continuació, en fem una enumeració. Podeu consultar les bases i el text complet de les convocatòries a <www.gencat.cat/cultura/icic>.

Ayudas del ICIC a la industria audiovisual catalana En la página web del ICIC se puede encontrar la descripción de todas las ayudas destinadas al fomento de la industria audiovisual. A continuación, haremos una enumeración. Puede consultar las bases y el texto completo de las convocatorias en <www.gencat.cat/cultura/icic>.

ICIC grants to the Catalan audiovisual industry The ICIC website shows the description of all the grants aimed at fostering the audiovisual industry. These are listed below. See www.gencat.cat/cultura/icic for full text and rules and regulations governing calls for proposals.

28 > ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A CATALUNYA / ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN CATALUÑA / AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN CATALONIA


projectes en fase de desenvolupament :

proyectos en fase de desarrollo:

projects in the development phase:

• Reescriptura i millora dels guions audiovisuals. • Producció de projectes cinematogràfics amb alt potencial de distribució i exhibició. • Producció de llargmetratges cinematogràfics detentors de mèrits artístics i culturals. • Producció de llargmetratges per a la televisió. • Producció de documentals per a la televisió. • Producció de sèries i llargmetratges d’animació per a la televisió.

• Reescritura y mejora de los guiones audiovisuales. • Producción de proyectos cinematográficos con alto potencial de distribución y exhibición. • Producción de largometrajes cinematográficos poseedores de méritos artísticos y culturales. • Producción de largometrajes para la televisión. • Producción de documentales para la televisión. • Producción de series y largometrajes de animación para la televisión.

• Redrafting and improvement of audiovisual screenplays. • Production of film projects with high distribution and exhibition potential. • Production of feature length films of artistic and cultural merit. • Production of feature films for television. • Production of documentaries for television. • Production of animated series and feature films for television.

produccions acabades:

• Per afavorir l’explotació i la difusió de llargmetratges cinematogràfics i de produccions de gran format. • Producció de llargmetratges cinematogràfics i produccions de gran format.

producciones terminadas:

ICIC • Tel.: +34 93 316 27 00 • fomentav.cultura @gencat.cat • www.gencat.cat/ cultura/icic

finished productions:

• Film promotion and exibition. • Production of feature films and large-format productions.

• Para favorecer la explotación y la difusión de largometrajes cinematográficos y de producciones de gran formato. • Producción de largometrajes cinematográficos y producciones de gran formato.

29


1.3

CATALAN FILMS & TV (CF&TV) El consorci Catalan Films & TV (CF&TV) és la plataforma de difusió internacional de l’audiovisual català. Té com a objectiu promoure la indústria audiovisual catalana i el seu contingut mitjançant iniciatives que afavoreixin: • La distribució i comercialització de l’oferta (presència en mercats i fires internacionals). • La difusió i promoció de les obres audiovisuals catalanes (insercions publicitàries, patrocinis, etc.).

CATALAN FILMS & TV (CF & TV) El consorcio Catalan Films & TV (CF&TV) es la plataforma de difusión internacional del audiovisual catalán. Tiene como objetivo promover la industria audiovisual catalana y su contenido a través de iniciativas que favorezcan: • La distribución y comercialización de la oferta (presencia en mercados y ferias internacionales). • La difusión y promoción de las obras audiovisuales catalanas (inserciones publicitarias, patrocinios, etc.).

CATALAN FILMS & TV (CF&TV) The Catalan Films & TV (CF&TV) consortium is the platform for the international promotion of the Catalan audiovisual industry. Its aim is to promote the Catalan audiovisual industry and its content through initiatives that favour: • The distribution and marketing of the product (presence at international markets and fairs). • Marketing and promoting Catalan audiovisual works (advertising inserts, sponsorship, etc.).

CF&TV • Tel.: +34 93 552 49 40 • Fax: +34 93 552 49 53 • catalanfilmstv @gencat.cat • www.catalanfilms.cat

30 > ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A CATALUNYA / ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN CATALUÑA / AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN CATALONIA


PROGRAMA MEDIA (MEDIA ANTENA CATALUNYA) MEDIA és el programa de suport a l’audiovisual de la Unió Europea establert a Catalunya en associació amb l’ICIC. A través de les diverses línies d’ajut a la formació dels professionals i al desenvolupament, la distribució i la promoció de les obres audiovisuals europees, MEDIA fomenta la competitivitat de la indústria europea tant en el mercat europeu com en l’internacional, afavoreix la circulació de les seves obres i promou la diversitat lingüística i cultural.

PROGRAMA MEDIA (MEDIA ANTENA CATALUNYA) MEDIA es el programa de apoyo al audiovisual de la Unión Europea establecido en Cataluña en asociación con el ICIC. A través de las varias líneas de ayuda a la formación de los profesionales y al desarrollo, la distribución y la promoción de las obras audiovisuales europeas, MEDIA fomenta la competitividad de la industria europea tanto en el mercado europeo como en el internacional, favorece la circulación de sus obras y fomenta la diversidad lingüística y cultural.

MEDIA PROGRAMME (MEDIA ANTENA CATALUNYA) MEDIA is the audiovisual support programme of the European Union established in Catalonia in partnership with the ICIC. Through the various grants for professional training and development, and the distribution and promotion of European audiovisual works, MEDIA fosters the competitiveness of the European industry both within the European market and on the international stage, favours the circulation of its works and promotes linguistic and cultural diversity.

L’antena de MEDIA a Catalunya té la missió d’informar sobre les possibilitats que ofereix el programa i facilitar assistència a formadors, productors, distribuïdors, mercats, festivals, exhibidors, etc., per a la presentació dels seus projectes en les diferents línies d’ajut que es publiquen anualment des de Brussel·les.

La antena de MEDIA en Cataluña tiene la misión de informar sobre las posibilidades que ofrece el programa y facilitar asistencia a formadores, productores, distribuidores, mercados, festivales, exhibidores, etc., para la presentación de sus proyectos en las diferentes líneas de ayuda que se publican anualmente desde Bruselas.

The mission of the MEDIA antenna in Catalonia is to inform about the possibilities offered by the programme and to provide assistance to trainers, producers, distributors, markets, festivals, exhibitors, etc. for the submission of their products for the various grants published every year in Brussels.

Alhora, MEDIA Antena Catalunya ofereix als professionals del sector assessorament sobre altres programes internacionals de suport a l’audiovisual, com EURIMAGES en l’àmbit europeu i IBERMEDIA en l’àmbit Iberoamericà, així com el programa MEDIA Mundus, de suport a iniciatives audiovisuals europees en col·laboració amb tercers països.

Asimismo, MEDIA Antena Catalunya ofrece a los profesionales del sector asesoramiento sobre otros programas internacionales de apoyo audiovisual, como EURIMAGES en el ámbito europeo e IBERMEDIA en el ámbito Iberoamericano, así como el programa MEDIA Mundus, de apoyo a iniciativas audiovisuales europeas en colaboración con terceros países.

MEDIA Antena Catalunya • Tel.: +34 93 552 49 49 • Fax: +34 93 552 49 53 • media_antena.cultura @gencat.cat • www.antenamediacat. eu/mediafilms • http://antenamediacat. blogspot.com • www.antenamediacat.eu

Similarly, MEDIA Antena Catalunya offers industry professionals advice on other international audiovisual support programmes, such as EURIMAGES in Europe and IBERMEDIA in Latin America, as well as the MEDIA Mundus programme, which supports European audiovisual initiatives in collaboration with other countries.

31


1.3

Acadèmia del Cinema Català • Tel. +34 93 268 27 76 • academia@academia delcinema.cat • www.academia delcinema.cat

LES ASSOCIACIONS DE PRODUCTORS A Catalunya hi ha quatre associacions principals de productors, creades amb l’objectiu de representar i defensar els interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals dels seus afiliats.

LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES En Cataluña hay cuatro asociaciones principales de productores, creadas con el objetivo de representar y defender los intereses profesionales, laborales, económicos, sociales y culturales de sus afiliados.

PRODUCERS’ ASSOCIATIONS There are four main producers’ associations in Catalonia, created with the aim of representing and defending the professional, employment, economic, social and cultural interests of their members.

Aquestes associacions estan agrupades en una única federació (PROA - Productors Audiovisuals Federats) que actua com a interlocutora única de les productores catalanes a l’hora de negociar amb les administracions i vol incidir i influir en el debat sobre la indústria audiovisual en l’àmbit estatal i comunitari.

Estas asociaciones están agrupadas en una única federación (PROA - Productores Audiovisuales Federados), que actúa como interlocutora única de las productoras catalanas a la hora de negociar con las administraciones, y quiere incidir e influir en el debate sobre la industria audiovisual en el ámbito estatal y comunitario.

These associations are grouped into a single federation (PROA - Productors Audiovisuals Federats), which acts as sole spokesperson for Catalan production companies when negotiating with the administrations and which seeks to impact on and influence in the debate on the audiovisual industry at national and EU level.

Productors Audiovisuals Federats (PROA) • Tel.: +34 93 511 83 83 • proa@proafed.com

Barcelona Audiovisual (BA) • Tel.: +34 93 201 04 77 • bcnaudiovisual @bcnaudiovisual.cat • www.bcnaudiovisual.cat

Animats. Associació catalana de productors d’animació • Tel: +34 93.209.10.81 • info@animats.cat

Associació de Productors Independents de Catalunya (APIC) • Tel.: +34 93 209 27 93 • info@apic.cat • www.apic.cat

ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ L’Acadèmia del Cinema Català té l’objectiu de ser la veu unitària de la cinematografia catalana formada per tots els sectors creatius i productius de la professió en matèria artística i científica, de manera anàloga a les altres acadèmies cinematogràfiques.

Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) • Tel.: +34 93 511 83 83 • Fax: +34 93 511 83 84 • pac@pac.cat • www.pac.cat/pac.html

ACADEMIA DEL CINE CATALÁN La Academia del Cine Catalán tiene el objetivo de ser la voz unitaria de la cinematografía catalana, formada por todos los sectores creativos y productivos de la profesión en materia artística y científica, de forma análoga a las demás academias cinematográficas.

CATALAN FILM ACADEMY The aim of the Catalan Film Academy is to be the single voice of the Catalan film industry, made up of all the creative and productive sectors in the profession, in artistic and scientific terms, similar to other film academies.

32 > ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A CATALUNYA / ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN CATALUÑA / AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN CATALONIA


CI&VI FESTIVALS DE CATALUNYA La CI&VI Festivals de Catalunya (Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya) aplega 23 festivals i mostres de cinema i vídeo arreu del territori català. Entre els diversos objectius de la CI&VI hi ha el foment de la cooperació i la reflexió entre els membres associats, l’impuls d’accions i línies d’actuació comunes i la interlocució davant les institucions públiques. El certamen més destacat dels que se celebren a Catalunya cada any és el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges que, després de més de quaranta anys de trajectòria, ha esdevingut una cita de referència en l’àmbit internacional i estatal, tant per als espectadors com per al sector audiovisual, més enllà de la temàtica específica que el singularitza, el cinema fantàstic i de terror.

CI&VI FESTIVALS DE CATALUÑA La CI&VI Festivales de Cataluña (Coordinadora de Festivales y Muestras de Cine y Vídeo de Cataluña) reúne a 23 festivales y muestras de cine y vídeo en todo el territorio catalán. Entre los numerosos objetivos de la CI&VI se encuentra el fomento de la cooperación y la reflexión entre los miembros asociados, el impulso de acciones y líneas de actuación comunes y la interlocución ante las instituciones públicas. El certamen más destacado de los que se celebran en Cataluña cada año es el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña en Sitges que, después de más de cuarenta años de trayectoria, se ha convertido en una cita de referencia en el ámbito internacional y estatal, tanto para los espectadores como para el sector audiovisual, más allá de la temática específica que lo singulariza, el cine fantástico y de terror.

CI&VI FESTIVALS DE CATALUNYA CI&VI Festivals of Catalonia (Catalan Film and Video Festivals and Exhibitions Coordinator) brings together 23 film and video festivals and exhibitions all over Catalonia. The various aims of the CI&VI include fostering cooperation and reflection among its members, driving forward common actions and lines of action, and liaison with public institutions. The most outstanding competition held each year in Catalonia is the Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia, which, with over forty years under its belt, has become a benchmark festival on the international and Spanish scene, both for cinema-goers and for the audiovisual industry, beyond the specific theme that makes it unique, fantastic and horror films.

CI&VI Festivals de Catalunya • Tel.: +34 93 270 01 99 • civi@festivals catalunya.com • www.festivals catalunya.com Sitges. Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya • Tel. +34 93 894 99 90 • Fax +34 93 894 89 96 • festival@sitgesfilm festival.com • http://sitgesfilmfestival. com/cas/

33


1.4

ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A ESPANYA ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN ESPAÑA AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN SPAIN INSTITUT DE LA CINEMATOGRAFIA I LES ARTS AUDIOVISUALS (ICAA) L’Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) és un organisme autònom que depèn del Ministeri de Cultura, dedicat al cinema i al món audiovisual a Espanya, en matèria de gestió, funcionament, legislació, ajudes i planificació de polítiques de suport al sector cinematogràfic i l’audiovisual en general. L’ICAA desenvolupa les seves activitats a través d’un conjunt de línies d’actuació:

ICAA • Tel: +34 91 701 63 63 • Fax: +34 91 701 74 01 • info.cine@mcu.es • www.mcu.es

• Foment, promoció i ordenació de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals en matèria de producció, distribució i exhibició mitjançant la concessió d’ajuts als diferents sectors. • Suport a la difusió i representació de la cinematografia espanyola en l’àmbit estatal i internacional. • Recuperació, restauració, conservació i difusió del patrimoni cinematogràfic. • Cooperació nacional i internacional mitjançant la relació amb organismes internacionals i la cooperació amb institucions de les comunitats autònomes.

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y LAS ARTES AUDIOVISUALES (ICAA) El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Cultura, dedicado al cine y al mundo audiovisual en España, en materia de gestión, funcionamiento, legislación, ayudas y planificación de políticas de apoyo al sector cinematográfico y el audiovisual en general. El ICAA desarrolla sus actividades a través de un conjunto de líneas de actuación: • Fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográficas y audiovisuales en materia de producción, distribución y exhibición mediante la concesión de ayudas a los diferentes sectores. • Apoyo a la difusión y representación de la cinematografía española en el ámbito estatal e internacional. • Recuperación, restauración, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico. • Cooperación nacional e internacional mediante la relación con organismos internacionales y la cooperación con instituciones de las Comunidades Autónomas.

34 > ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A ESPANYA / ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN ESPAÑA / AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN SPAIN

INSTITUTE OF FILM AND AUDIOVISUAL ARTS (ICAA) The Institute of Film and Audiovisual Arts (ICAA) is an autonomous agency reporting to the Spanish Ministry of Culture devoted to film and the audiovisual industry in Spain in matters of management, operation, legislation, grants and planning of support policies for the film and audiovisual industry as a whole. The ICAA operates through a number of lines of action: • Fostering, promotion and supervision of film and audiovisual activities in terms of production, distribution and exhibition through the awarding of grants to the various sectors. • Support for the promotion and representation of Spanish cinema nationally and internationally. • Recovery, restoration, conservation and promotion of the film heritage. • National and international cooperation through links with international agencies and cooperation with institutions in the autonomous communities.


INSTITUT ESPANYOL DE COMERÇ EXTERIOR (ICEX) L’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) ofereix els seus serveis a les empreses espanyoles amb la finalitat d’impulsar-ne i facilitarne la projecció internacional. L’ICEX disposa dels seus propis recursos financers, materials i humans, per dur a terme el següent: • Dissenyar i executar programes de promoció comercial en mercats exteriors. • Elaborar i difondre informació sobre l’oferta de productes espanyols i sobre mercats internacionals. • Promoure iniciatives de formació. • Impulsar projectes d’internacionalització de les empreses espanyoles.

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ofrece sus servicios a las empresas españolas con el objetivo de impulsar y facilitar su proyección internacional. El ICEX dispone de sus propios recursos financieros, materiales y humanos, para llevar a cabo lo siguiente: • Diseñar y ejecutar programas de promoción comercial en mercados exteriores. • Elaborar y difundir información sobre la oferta de productos españoles y sobre mercados internacionales. • Promover iniciativas de formación. • Impulsar proyectos de internacionalización de las empresas españolas.

SPANISH INSTITUTE FOR FOREIGN TRADE (ICEX) The Spanish Institute for Foreign Trade (ICEX) offers its services to Spanish companies with the aim of fostering and assisting their international projection. The ICEX has its own financial, material and human resources to carry out the following: • Design and execute commercial promotion programmes in foreign markets. • Compile and promote information about Spanish products and international markets. • Promote training initiatives. • Drive forward internationalisation projects of Spanish companies.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PRODUCTORS AUDIOVISUALS ESPANYOLS (FAPAE) La Federació d’Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols (FAPAE) és una entitat sense ànim de lucre que integra la pràctica totalitat de les empreses de producció de cinema, televisió i publicitat a Espanya. S’ocupa de representar i defensar els interessos professionals i empresarials del sector de la producció audiovisual, així com de promoure la investigació i el desenvolupament del sector a través de l’elaboració d’estudis i anàlisis de mercat.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES (FAPAE) La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) es una entidad sin ánimo de lucro que integra la práctica totalidad de las empresas de producción de cine, televisión y publicidad en España. Se ocupa de representar y defender los intereses profesionales y empresariales del sector de la producción audiovisual, así como de promover la investigación y el desarrollo del sector a través de la elaboración de estudios y análisis de mercado.

FEDERATION OF SPANISH AUDIOVISUAL PRODUCERS’ ASSOCIATIONS (FAPAE) The Federation of Spanish Audiovisual Producers’ Associations (FAPAE) is a non profitmaking agency that brings together virtually all of the film, television and advertising production companies in Spain. It represents and defends the professional and business interests of the audiovisual production sector, and promotes the research and the development of the sector through drafting market studies and analyses.

ICEX • Tel.: +34 902 34 90 00 • www.icex.es

FAPAE • Tel.: +34 91 512 16 60 • Fax: +34 91 512 01 48 • web@fapae.es • www.fapae.es

35


1.4

ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES D’ESPANYA La intenció fonamental de l’Acadèmia és impulsar la promoció nacional i internacional del cinema espanyol, defensar els seus professionals i analitzar la situació de la indústria i del propi cinema espanyol.

ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE ESPAÑA La intención fundamental de la Academia es impulsar la promoción nacional e internacional del cine español, defender a sus profesionales y analizar la situación de la industria y del propio cine español.

Madrid Tel. +34 91 593 43 33 academia@academiadecine.com Barcelona Tel. +34 93 319 60 10 claraagusti@academiadecine.com www.academiadecine.com

36 > ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A ESPANYA / ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN ESPAÑA / AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN SPAIN

SPANISH FILM ACADEMY The basic intention of the Academy is to foster the national and international promotion of Spanish cinema, defend its professionals and analyse the state of the industry and of Spanish cinema.


ENTITAT DE GESTIÓ DE DRETS DELS PRODUCTORS AUDIOVISUALS (EGEDA) L’Entitat de Gestió dels Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA) és l’entitat sense ànim de lucre autoritzada pel Ministeri de Cultura que representa i defensa a l’Estat espanyol els interessos dels productors audiovisuals derivats dels drets que reconeix i protegeix la Llei de Propietat Intel·lectual. EGEDA gestiona fonamentalment: • El dret de remuneració per còpia privada. • Algunes modalitats del dret de comunicació pública en nom i per compte del productor audiovisual. • Els drets dels productors com a titulars dels drets d’autor o d’artista. • L’emissió de seqüències d’obres audiovisuals. • La posada a disposició d’obres audiovisuals. Poden ser socis d’EGEDA els productors d’obres o enregistraments audiovisuals nacionals o estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, titulars originaris o derivats d’alguns dels drets objecte de gestió, representació i defensa de l’entitat.

ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES (EGEDA) La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) es la entidad sin ánimo de lucro autorizada por el Ministerio de Cultura que representa y defiende en España los intereses de los productores audiovisuales derivados de los derechos que reconoce y protege la Ley de Propiedad Intelectual. EGEDA gestiona fundamentalmente: • El derecho de remuneración por copia privada. • Algunas modalidades del derecho de comunicación pública en nombre y por cuenta del productor audiovisual. • Los derechos de los productores como titulares de los derechos de autor o de artistas. • La emisión de secuencias de obras audiovisuales. • La puesta a disposición de obras audiovisuales. Pueden ser socios de EGEDA los productores de obras o grabaciones audiovisuales nacionales o extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, titulares originarios o derivados de algunos de los derechos objeto de gestión, representación y defensa de la entidad.

AUDIOVISUAL PRODUCERS’ RIGHTS MANAGEMENT ASSOCIATION (EGEDA) The Audiovisual Producers’ Rights Management Association (EGEDA) is the non profitmaking agency authorised by the Spanish Ministry of Culture to represent and defend within Spain the interests of audiovisual production companies derived from the rights recognised and protected by the Intellectual Property Act.

EGEDA • Tel: +34 91 512 16 10 • Fax: +34 91 512 16 19 • www.egeda.es EGEDA Catalunya • Tel.: +34 93 231 04 14 • Fax: +34 93 231 33 36

Basically, EGEDA manages: • The right to remuneration for private copying. • Some forms of public communication law for and on behalf of the audiovisual producer. • The producers’ rights as copyright holder as author or artist. • The broadcasting of excerpts of audiovisual works. • The availability of audiovisual works. EGEDA members may be national or foreign producers of audiovisual works or recordings, be they individuals or organisations, original or derived owners of any of the rights managed, represented and defended by the agency.

37


1.4

Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i Drets d’Autor de Mitjans Audiovisuals (DAMA) Cada cop que una obra audiovisual s’exhibeix en una sala o s’emet per televisió, es generen drets d’autor. Abans de reclamar aquests drets, s’ha de ser soci d’una societat d’autors i registrar l’obra audiovisual, indicant el percentatge d’aquests drets que correspon a cadascun dels autors per la realització de l’obra.

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) Cada vez que una obra audiovisual se exhibe en una sala o se emite por televisión, se generan derechos de autor. Antes de reclamar estos derechos, hay que ser socio de una sociedad de autores y registrar la obra audiovisual, indicando el porcentaje de estos derechos que corresponde a cada uno de los autores para la realización de la obra.

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) and Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) Royalties are generated every time an audiovisual work is shown in a cinema or broadcast on television. Before making a claim for these royalties, you have to be a member of a society of authors and register the audiovisual work, stating the percentage of these royalties corresponding to each of the authors for the creation of the work.

Les entitats de gestió col·lectiva dels drets de les obres audiovisuals autoritzades pel Ministeri de Cultura són la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i l’associació Drets d’Autor de Mitjans Audiovisuals (DAMA).

Las entidades de gestión colectiva de los derechos de las obras audiovisuales autorizadas por el Ministerio de Cultura son la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).

The collecting management bodies for rights on audiovisual works authorised by the Ministry of Culture in Spain are the Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) and the Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) - Catalunya • Tel.: +34 93 268 90 00 • Fax: +34 93 268 90 01 • www.sgae.es Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) • Tel.: +34 91 702 19 84 • Fax: +34 91 702 16 32 • dama@damautor.es • www.damautor.es

38 > ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A ESPANYA / ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN ESPAÑA / AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN SPAIN


Actors, Intèrprets, Societat de Gestió d’Espanya (AISGE) i Artistes Intèrprets o Executants (AIE) Els drets dels intèrprets –entesos en el sentit ampli, és a dir, els actors, les actrius i els intèrprets musicals que participen en l’execució d’una partitura– estan regulats i tutelats per la legislació de la propietat intel·lectual. L’entitat que gestiona els drets dels actors/ actrius és Actors, Intèrprets, Societat de Gestió d’Espanya (AISGE) i, en el cas dels intèrprets, els artistes i els executants musicals, és Artistes, Intèrprets o Executants (AIE).

Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) Los derechos de los intérpretes entendidos en el sentido amplio, es decir, los actores, las actrices y los intérpretes musicales que participan en la ejecución de una partitura están regulados y tutelados por la legislación de la propiedad intelectual.

Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE) and Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) Performers’ rights – understood in the broadest sense, i.e. actors, actresses, and music performers taking part in the performance of a score – are regulated and safeguarded by intellectual property legislation.

La entidad que gestiona los derechos de los actores/actrices es Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE) y, en el caso de los intérpretes, los artistas y los ejecutantes musicales, es Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE).

The body that manages the rights of actors/ actresses is Spanish Management Company for Actors and Performers (AISGE) and, in the case of music performers, artists and players, it is Artists, Performers and Executors (AIE).

Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE) - Barcelona • Tel.: + 34 93 412 76 22 • Fax: + 34 93 265 35 77 • www.aisge.es Artistas, Intérpretes o Ejecutantes. Sociedad de Gestión de España (AIE) - Barcelona • Tel.: +34 93 292 05 55 • Fax: +34 93 292 14 59 • www.aie.es

39


1.4

Registre de la Propietat Intel·lectual • Tel.: +34 93 363 28 75 • Fax: +34 93 363 28 79 • cultura.gencat.cat/rpi

Registre de la Propietat Intel·lectual El Registre de la Propietat Intel·lectual és un organisme previst en la Llei de la Propietat Intel·lectual que té com a objectiu protegir els drets de la propietat intel·lectual de les obres inscrites, acreditar-ne l’autoria i decidir a qui corresponen els drets d’explotació econòmica.

Registro de la Propiedad Intelectual El Registro de la Propiedad Intelectual es un organismo previsto en la Ley de la Propiedad Intelectual que tiene como objetivo proteger los derechos de la propiedad intelectual de las obras inscritas, acreditar su autoría y decidir a quién corresponden los derechos de explotación económica.

Inscriure una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual és voluntari. Ara bé, si es registra, se n’acredita l’autoria i els drets d’explotació que se’n deriven duren tota la vida de l’autor i setanta anys més a partir de la seva mort o declaració de defunció.

Inscribir una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntario. Ahora bien, si se registra, se acredita la autoría y los derechos de explotación que se derivan duran toda la vida del autor y setenta años más a partir de su muerte o declaración de fallecimiento.

El símbol de copyright (drets d’autor) indica qui és el titular exclusiu del dret d’explotació d’una obra. Després del titular, cal apuntar on i quan es va divulgar la creació. No cal fer cap gestió administrativa per utilitzar aquest símbol.

El símbolo de copyright (derechos de autor) indica quién es el titular exclusivo del derecho de explotación de una obra. Después del titular, cabe apuntar dónde y cuándo se divulgó la creación. No es necesario hacer ninguna gestión administrativa para utilizar este símbolo.

40 > ENTITATS I INSTITUCIONS AUDIOVISUALS A ESPANYA / ENTIDADES E INSTITUCIONES AUDIOVISUALES EN ESPAÑA / AUDIOVISUAL AGENCIES AND INSTITUTIONS IN SPAIN

Intellectual Property Registry The Intellectual Property Registry is an agency envisaged in the Intellectual Property Law, the aim of which is to protect the intellectual property rights of registered works, certify their authorship and decide who holds the economic usage rights. Registering a work with the Intellectual Property Registry is voluntary. However, registering it certifies the authorship and the usage rights that are derived from it throughout the lifetime of the author and seventy years after their death or declaration of death. The copyright symbol shows who the exclusive holder of the right of use of the work is. After the holder, where and when the creation was disseminated should be stated. No administrative formalities need be taken to use this symbol.


DIPÒSIT LEGAL Totes les obres audiovisuals catalanes s’han de registrar a l’oficina del Dipòsit Legal de Catalunya. La seva funció principal és recollir i preservar el conjunt de la producció editada a Catalunya en qualsevol suport i facilitar que s’hi pugui accedir.

DEPÓSITO LEGAL Todas las obras audiovisuales catalanas deben registrarse en la oficina del Depósito Legal de Cataluña. Su función principal es recoger y preservar el conjunto de la producción editada en Cataluña en cualquier soporte y facilitar que se pueda acceder.

COPYRIGHT DEPOSIT All Catalan audiovisual works should be registered with the Copyright Deposit of Catalonia, the main function of which is to collect and keep all of the production created in Catalonia on any medium and provide access to it.

Dipòsit Legal de Catalunya Barcelona Tel.: + 34 93 363 28 75 Girona • Tel.: +34 972 22 53 83 Lleida • Tel.: +34 973 27 92 00 Tarragona • Tel +34 977 25 15 00

41


2 manual de rodatge

2 manual de rodaje

2 shooting guide


PA NEGRE / AGUSTÍ VILLARONGA, 2010


2.0

MANUAL DE RODATGE MANUAL DE RODAJE FILMING MANUAL Per filmar en qualsevol espai de la geografia catalana cal que la productora es posi en contacte directament amb l’ajuntament de la localitat on es vulgui rodar, o bé amb l’administració o entitat responsable de l’espai, que són els que decideixen el procediment, estableixen les normatives i les taxes per a cada tipus de filmació i espai i, finalment, concedeixen o desestimen l’autorització pertinent.

Para filmar en cualquier espacio de la geografía catalana es necesario que la productora se ponga en contacto directamente con el ayuntamiento de la localidad donde se desee rodar, o bien con la administración o entidad responsable del espacio, que son quienes deciden el procedimiento, establecen las normativas y las tasas para cada tipo de filmación y espacio, y, finalmente, conceden o desestiman la autorización pertinente.

En l’àmbit de tot el territori català, la Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) ofereix al productor: • La informació bàsica sobre les condicions de rodatge i les dades de contacte de tots els municipis que integren la seva xarxa per a la gestió de permisos de filmació i la realització de qualsevol consulta en matèria de rodatges • La recerca de localitzacions en xarxa entre tots els seus membres • La possibilitat d’establir un primer contacte amb tots els municipis o espais en els quals el productor vulgui rodar i que encara no formin part de la xarxa.

En el ámbito de todo el territorio catalán, la Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) ofrece al productor: • La información básica sobre las condiciones de rodaje y la información de contacto de todos los municipios que integran su red para la gestión de permisos de filmación y la realización de cualquier consulta en materia de rodajes • La búsqueda de localizaciones en red entre todos sus miembros • La posibilidad de establecer un primer contacto con todos los municipios o espacios donde el productor desee rodar y que todavía no formen parte de la red.

Consulteu la llista actualitzada dels membres de la BCFC al web www.bcncatfilmcommission.com (secció «Rodar a Catalunya»)

Consulte la lista actualizada de los miembros de la BCFC en la web www.bcncatfilmcommission.com (sección «Rodar en Cataluña»)

44 > MANUAL DE RODATGE / MANUAL DE RODAJE / FILMING MANUAL

To be able to film anywhere in Catalonia, the production company should get in direct contact with the town council of the town where they want to film or the authorities or agency responsible for the site, which are the ones that decide on the procedure, establish the regulations and the fees for each type of filming and site and, finally, grant or refuse the relevant permit. Throughout the whole of Catalonia, the Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) offers producers: • Basic information about filming conditions and the contact details of all the towns and cities in its network for the management of filming permits and for any queries with regard to filming. • Network location search among all its members. • The possibility of establishing an initial contact with all the towns or sites where the producer may want to film and that are not yet part of the network.

Please check the up-to-date list of BCFC members at www.bcncatfilmcommission.com (section entitled “Filming in Catalonia”)


A la ciutat de Barcelona, la BCFC ofereix a les produccions de caire no comercial a més dels seus serveis generals d’informació i assessorament, el servei de tramitació de permisos de rodatge. Per obtenir autoritzacions per rodar a la ciutat de Barcelona a través de la Film Commission, cal omplir: • Un registre de producció, amb les dades principals sobre la producció • Una sol·licitud d’espai per a cada localització que es vulgui utilitzar.

En la ciudad de Barcelona la BCFC ofrece a las producciones de carácter no comercial, además de sus servicios generales de información y asesoramiento, el servicio de tramitación de permisos de rodaje. Para obtener autorizaciones para rodar en la ciudad de Barcelona a través de la Film Commission, es necesario rellenar: • Un registro de producción, con la información principal sobre la producción • Una solicitud de espacio para cada localización que se desee utilizar.

In Barcelona, besides its general information and advisory services, the BCFC offers noncommercial productions the filming permit processing service. To obtain authorisation to film in the city of Barcelona through the Film Commission, you need to complete: • A production register, with the main details of the production. • An application for each location you want to use.

Aquests formularis es poden trobar al web <www.bcncatfilmcommission.com> (a la secció «Sol·licitud de permisos a Barcelona») i a l’Oficina de Coordinació de la BCFC.

Estos formularios se pueden encontrar en la web <www.bcncatfilmcommission.com> (en la sección «Solicitud de permisos en Barcelona»), así como en la Oficina de Coordinación de la BCFC.

These forms can be found at <www.bcncatfilmcommission.com> (in the “Processing permits in Barcelona” section) and at the BCFC Coordination Office.

Cal tenir present que l’autorització, en darrer terme, la dóna l’administració o el titular corresponent de l’espai sol·licitat. En cap cas la Film Commission aprova o denega un permís de rodatge. La seva tasca és informar, coordinar, gestionar i aclarir tot allò que fa referència a la filmació en un espai.

Hay que tener presente que la autorización, en última instancia, la facilita la administración o el titular correspondiente del espacio solicitado. En ningún caso la Film Commission aprueba o deniega un permiso de rodaje. Su tarea es informar, coordinar, gestionar y aclarar todos los aspectos referentes a la filmación en un espacio.

It should be remembered that in the final instance it is the authorities or the owner of the site requested that gives authorisation. Under no circumstances does the Film Commission approve or refuse a filming permit. Its task is to inform, coordinate, manage and clarify everything relating to filming at a site.

45


2.1

ESPAIS SUPRAMUNICIPALS AMB CONDICIONS ESPECIALS ESPACIOS SUPRAMUNICIPALES CON CONDICIONES ESPECIALES SUPRA-MUNICIPAL SITES WITH SPECIAL CONDITIONS EL LITORAL CATALÀ

EL LITORAL CATALÁN

THE CATALAN COASTLINE

Servei de Costes • Av. Josep Tarradelas, 2-6 08029 Barcelona • Tel. +34 93 495 80 00

Platges El Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és l’encarregat de gestionar els permisos de filmació a les platges del litoral català. La sol·licitud de permís ha d’anar acompanyada de l’informe favorable del municipi al qual pertany l’espai en què es durà a terme la filmació. Si la sol·licitud degudament omplerta va acompanyada de tota la documentació, el termini de resolució serà de 15 dies naturals a comptar des de la data en què s’hagi rebut. Un cop valorada la petició, el Ministeri de Medi Ambient és l’encarregat d’emetre l’autorització per a l’ocupació de l’espai de costa, i d’informar el sol·licitant de l’import de les taxes que s’han d’abonar.

Playas El Servicio de Costas del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña es el encargado de gestionar los permisos de filmación en las playas del litoral catalán. La solicitud de permiso debe ir acompañada del informe favorable del municipio al que pertenece el espacio en el que se llevará a cabo la filmación. Si la solicitud debidamente completada va acompañada de toda la documentación, el plazo de resolución será de 15 días naturales a contar a partir de la fecha en que se haya recibido. Una vez valorada la petición, el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de emitir la autorización para la ocupación del espacio de costa, y de informar al solicitante del importe de las tasas que se tengan que abonar.

Beaches The Coastal Service of the Ministry of Territory and Sustainability of the Government of Catalonia is responsible for managing filming permits on the beaches along the Catalan coast. Applications for a permit should always be accompanied by a favourable report issued by the town to which the site where filming is to be carried out belongs. If the application, duly filled in, is accompanied by all necessary documentation, the application will be processed within fifteen calendar days from the date of reception. Once the application has been assessed, the Ministry for the Environment is responsible for issuing authorisation for use of the coastal site and for informing the applicant of the price of the fees payable.

Servei de Ports • ports.ptop@gencat.cat • Tel. +34 93 224 21 94

Ports Excepte els ports de Barcelona i Tarragona, que tenen autoritat portuària pròpia, els ports de Catalunya depenen de l’empresa pública Ports de la Generalitat o del Servei de Ports de la Direcció General de Transports i Mobilitat. Podeu posar-vos en contacte amb la nostra oficina per consultar el llistat de ports que depenen de cada entitat o, si en coneixeu el gestor, contactar-hi directament.

Puertos Excepto los puertos de Barcelona y de Tarragona, que cuentan con autoridad portuaria propia, los puertos de Cataluña dependen de la empresa pública Puertos de la Generalitat o del Servicio de Puertos de la Dirección General de Transportes y Movilidad. Puede ponerse en contacto con nuestra oficina para consultar el listado de puertos que dependen de cada entidad o, si conoce cuál es el gestor. contactar con él directamente.

Ports With the exception of the ports of Barcelona and Tarragona, which have their own port authority, ports in Catalonia are the responsibility of the Ports de la Generalitat public company or the Ports Service of the Directorate General for Transports and Mobility. You can contact our office to consult the list of ports for which each agency is responsible or, if you know the administrator, you can contact them directly.

Ports de la Generalitat • Tel. +34 93 206 09 30 • ports.generalitat @gencat.cat • www.portsgeneralitat.org

46 > ESPAIS SUPRAMUNICIPALS / ESPACIOS SUPRAMUNICIPALES / SUPRA-MUNICIPAL SITES


Zona Portuària Sud • Port de Sant Carles de la Ràpita • Tel. +34 977 74 04 56 Zona Portuària Centre • Port de Vilanova i la Geltrú • Tel. +34 93 815 43 36 Zona Portuària Nord • Girona • Tel. +34 972 20 14 27 Port de Palamós • Tel. + 34 972 31 45 25

AEROPORTS AENA és l’entitat que gestiona els aeroports de Barcelona - El Prat de Llobregat, Girona Costa Brava, Reus i Sabadell. No obstant això, cadascun tramita de manera autònoma els seus permisos de rodatge. L’Oficina de Premsa de l’Aeroport de Barcelona - El Prat de Llobregat pot actuar com a distribuïdor de les sol·licituds a l’aeroport pertinent i/o com a punt d’informació per obtenir les dades de contacte de cada aeroport. L’aeroport de Lleida-Alguaire està gestionat directament per Aeroports de Catalunya, una societat pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat

AEROPUERTOS AENA es la entidad que gestiona los aeropuertos de Barcelona - El Prat de Llobregat, Girona Costa Brava, Reus y Sabadell. Sin embargo, cada uno tramita de manera autónoma sus permisos de rodaje. La Oficina de Prensa del Aeropuerto de Barcelona – El Prat de Llobregat puede actuar como distribuidor de las solicitudes al aeropuerto pertinente y/o como punto de información para obtener la información de contacto de cada aeropuerto. El aeropuerto de Lleida-Alguaire está gestionado directamente por Aeropuertos de Cataluña, una sociedad pública de la Generalitat de Cataluña adscrita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad

AIRPORTS AENA is the body that manages the airports of Barcelona - El Prat de Llobregat, Girona Costa Brava, Reus and Sabadell. Despite this, they each process their filming permits independently. The Press Office at Barcelona - El Prat de Llobregat Airport can act as distributor for the applications to the relevant airport and/ or as information point for providing the contact details of each airport. Lleida-Alguaire airport is managed directly by Aeroports de Catalunya, a public company of the Government of Catalonia attached to the Ministry of Territory and Sustainability.

AENA • Tel. +34 902 40 47 04 • www.aena.es Oficina de Premsa de l’Aeroport de Barcelona - El Prat de Llobregat • Tel. +34 93 297 11 01 • bcn.autorizaciones @aena.es Aeroports de Catalunya • info@aeroports.cat • Tel. +34 93 327 83 68 • www.aeroports.cat

47


2.1

TRENS I ESTACIONS DE TREN Per utilitzar els trens i les estacions de tren de Ferrocarrils de la Generalitat FGC com a plató de rodatge, cal posar-se en contacte amb el Gabinet de Relacions Institucionals. Pel que fa a la xarxa de trens de Renfe, cal tenir en compte que, en principi, Adif és l’empresa que controla les estacions de tren, i Renfe la que s’encarrega dels rodatges als interiors dels combois. No obstant això, Renfe i Adif han arribat a un acord pel qual, en l’àmbit autonòmic, Renfe controla les estacions de trens de rodalies amb destinacions fins a Vic, Sant Vicenç de Calders (costa i interior) i Maçanet de la Selva (costa i interior). A la ciutat de Barcelona, Adif només concedeix permisos a les estacions de França, Sants i Passeig de Gràcia, mentre que Renfe controla tota la resta d’infraestructures.

Renfe / Adif • Pl. dels Països Catalans, 2 08014 Barcelona • Tel. Renfe +34 93 496 33 70 • Tel. Adif +34 93 495 63 57 • Fax +34 93 495 63 31 Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) • Av. Pau Casals, 24, 8è 08021 Barcelona • Tel.: +34 93 366 31 92 • Fax: +34 93 366 33 50

48 > ESPAIS SUPRAMUNICIPALS / ESPACIOS SUPRAMUNICIPALES / SUPRA-MUNICIPAL SITES

TRENES Y ESTACIONES DE TREN Para utilizar los trenes y las estaciones de tren de Ferrocarrils de la Generalitat FGC (Ferrocarriles de la Generalitat) como plató de rodaje, es necesario ponerse en contacto con el Gabinete de Relaciones Institucionales. En cuanto a la red de trenes de Renfe, hay que tener en cuenta que, en principio, Adif es la empresa que controla las estaciones de tren, y Renfe, la que se encarga de los rodajes en los interiores de los convoyes. Aun así, Renfe y Adif han llegado a un acuerdo según el cual en el ámbito autonómico Renfe controla las estaciones de trenes de cercanías con destinaciones hasta Vic, Sant Vicenç de Calders (costa e interior) y Maçanet de la Selva (costa e interior). En la ciudad de Barcelona, Adif únicamente concede permisos en las estaciones de França, Sants y Passeig de Gràcia, mientras que Renfe controla el resto de infraestructuras.

TRAINS AND RAILWAY STATIONS To use the trains and railway stations of the regional Ferrocarrils de la Generalitat FGC as a film set, you should contact the Institutional Relations Office. As regards the Renfe Spanish rail network, you should bear in mind that, in principle, Adif is the company that controls the railway stations and Renfe is responsible if you are filming train interiors. This notwithstanding, Renfe and Adif have reached an agreement whereby in Catalonia, Renfe controls the local railway stations with destinations to Vic, Sant Vicenç de Calders (coast and interior) and Maçanet de la Selva (coast and interior). In the city of Barcelona, Adif only grants permits for the França, Sants and Passeig de Gràcia stations, while Renfe controls the remaining infrastructures.


AUTOPISTES, CARRETERES, PEATGES Autopistes i peatges Les autopistes i els peatges catalans estan gestionats per tres empreses privades: AUTEMA, TABASA i ACESA. Tot i que cadascuna aplica criteris diferents en matèria de filmacions, rodar en qualsevol de les vies catalanes és força complicat a causa de l’afluència massiva de trànsit i per motius relacionats amb la seguretat dels usuaris.

AUTOPISTAS, CARRETERAS Y PEAJES Autopistas y peajes Las autopistas y los peajes catalanes están gestionados por tres empresas privadas: AUTEMA, TABASA y ACESA. Aunque cada una de ellas aplica criterios diferentes en materia de filmaciones, rodar en cualquiera de las vías catalanas es muy complicado a causa de la afluencia masiva de tráfico, así como por motivos relacionados con la seguridad de los usuarios.

MOTORWAYS, ROADS, TOLLS Motorways and tolls Catalan motorways and tolls are managed by three private companies: AUTEMA, TABASA and ACESA. Although each one applies different criteria in terms of filming, this is rather complicated on any Catalan road due to the amount of traffic and for reasons related to user safety.

Per a qualsevol informació relacionada amb el rodatge en peatges i autopistes a Catalunya, poseu-vos en contacte amb la BCFC, al telèfon +34 93 454 80 66 o al correu electrònic <info@bcncatfilmcommission.com>.

Para cualquier tipo de información relacionada con el rodaje en peajes y autopistas en Cataluña, póngase en contacto con la BCFC en el teléfono +34 93 454 80 66 o a través del correo electrónico <info@bcncatfilmcommission.com>.

For any information regarding filming at tolls and on motorways in Catalonia, please contact the BCFC on +34 93 454 80 66 or at <info@bcncatfilmcommission.com>.

Carreteres La xarxa de carreteres catalana combina diferents titularitats pel que fa a les vies, les quals poden pertànyer a: • L’Estat espanyol (Ministeri de Foment). • La Generalitat de Catalunya (Serveis Territorials de Carreteres). • Les diputacions provincials.

Carreteras La red de carreteras catalana combina distintas titularidades respecto a las vías, que pueden pertenecer a: • El Estado español (Ministerio de Fomento). • La Generalitat de Cataluña (Servicios Territoriales de Carreteras). • Las diputaciones provinciales.

Roads The Catalan road system combines different ownerships as regards the roads themselves, which may belong to: • The Spanish state (Ministry of Public Works). • The Government of Catalonia (Regional Road Service). • The provincial councils.

Rodar a les vies interurbanes o travesseres és força complicat. No obstant això, es poden sol·licitar permisos de filmació amb 30 dies d’antel·lació al Servei Català de Trànsit, que s’encarrega de tramitar la sol·licitud amb els Mossos d’Esquadra i el titular de la via.

Rodar en las vías interurbanas o traveseras es muy complicado. Sin embargo, se pueden solicitar permisos de filmación con 30 días de antelación al Servei Català de Trànsit, que se encarga de tramitar la solicitud con los Mossos d’Esquadra y el titular de la vía.

Filming on roads is rather complicated. However, filming permits are issued through the Servei Català de Trànsit (Catalan Traffic Service) provided they’re requested 30 days prior the filming.

Servei Català de Trànsit (SCT) • www.gencat.cat/transit • Tel. +34 93 567 40 00 • Fax +34 93 567 40 04 • transit@gencat.cat Servei Territorial de Trànsit de Barcelona • Plaça Espanya, 1 08015 Barcelona • Tel. +34 93 567 40 00 • Fax +34 93 567 40 01 Servei Territorial de Trànsit de Girona • C. d’Álvarez de Castro, 4, 3a pl. 17001 Girona • Tel.: +34 972 41 32 00 • Fax +34 972 41 32 01 Servei Territorial de Trànsit de Lleida • Rambla Ferran, 1, 3a pl. 25007 Lleida • Tel. +34 973 27 94 90 • Fax +34 973 27 95 54 Servei Territorial de Trànsit de Tarragona • Avinguda de Roma, 7-9 bxs. 43005 Tarragona • Tel. +34 977 24 82 70 • Fax +34 977 24 82 92

49


2.1

Parcs Naturals de la Generalitat de Catalunya • www20.gencat.cat/ portal/site/parcsnaturals Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona • www.diba.es/parcsn/ parcs/home.asp

PARCS NATURALS Els parcs naturals de Catalunya estan gestionats per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona.

PARQUES NATURALES Los parques naturales de Cataluña están gestionados por la Generalitat de Cataluña y por la Diputación de Barcelona.

NATURE PARKS Nature parks in Catalonia are managed by the Government of Catalonia and Barcelona Provincial Council.

Els parcs gestionats per la Generalitat de Catalunya són: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural de l’Alt Pirineu, Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Delta de l’Ebre, Els Ports, Serra de Montsant, Zona Volcànica de la Garrotxa, L’Albera, Poblet, Massís del Pedraforca, El Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

Los parques gestionados por la Generalitat de Cataluña son: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural de l’Alt Pirineu, Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Delta de l’Ebre, Els Ports, Serra de Montsant, Zona Volcànica de la Garrotxa, L’Albera, Poblet, Massís del Pedraforca, El Montgrí, Illes Medes y Baix Ter.

The parks managed by the Government of Catalonia are: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural de l’Alt Pirineu, Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Delta de l’Ebre, Els Ports, Serra de Montsant, Zona Volcànica de la Garrotxa, L’Albera, Poblet, Massís del Pedraforca, El Montgrí, Illes Medes and Baix Ter.

50 > ESPAIS SUPRAMUNICIPALS / ESPACIOS SUPRAMUNICIPALES / SUPRA-MUNICIPAL SITES


Els parcs gestionats per la Diputació de Barcelona són: Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de la Marina, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola i Parc del Foix.

Los parques gestionados por la Diputación de Barcelona son: Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de la Marina, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola y Parc del Foix.

The parks managed by Barcelona Provincial Council are: Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de la Marina, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola and Parc del Foix.

El Parc de Collserola (Consorci del Parc), la muntanya de Montserrat (Parc Natural de la Muntanya de Montserrat) i el Delta del Llobregat (Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat) estan gestionats per consorcis als que cal adreçar-se directament per sol·licitar un permís de rodatge. Tot i que cada parc estableix un procediment propi per a la petició de permisos, en tots els casos el rodatge ha d’ajustar-se a unes condicions semblants fixades en pro del respecte a l’equilibri mediambiental del parc.

El Parc de Collserola (Consorcio del Parque), la montaña de Montserrat (Parque Natural de la Montaña de Montserrat) y el Delta del Llobregat (Consorcio de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat) están gestionados por consorcios a los que es necesario dirigirse directamente para solicitar un permiso de rodaje. Aunque cada parque establece un procedimiento propio para la petición de permisos, en todos los casos el rodaje debe ajustarse a unas condiciones similares fijadas en pro del respeto al equilibrio medioambiental del parque.

The Parc de Collserola (Consorci del Parc), Montserrat Mountain (Parc Natural de la Muntanya de Montserrat) and the Delta del Llobregat (Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat) are managed by consortia that should be approached directly when applying for a filming permit. Although each park establishes its own procedure for applying for permission, in all cases filming must be in line with similar conditions set in favour of respect for the environmental harmony of the park.

Per rodar als parcs gestionats per la Diputació de Barcelona, el sol·licitant es pot descarregar les taxes de rodatge i el formulari de sol·licitud d’activitat de cadascun dels parcs al web de l’entitat.

Para rodar en los parques gestionados por la Diputación de Barcelona, el solicitante se puede descargar las tasas de rodaje y el formulario de solicitud de actividad de cada uno de los parques a través de la web de la entidad.

To film in the parks managed by Barcelona Provincial Council, applicants can download the filming fees and application form for each of the parks on the agency’s website.

Per saber quin és el procediment de sol·licitud de rodatge en cadascun dels parcs, poseu-vos en contacte amb la BCFC, al telèfon +34 93 454 80 66 o al correu electrònic <info@bcncatfilmcommission.com>.

Para saber cuál es el procedimiento de solicitud de rodaje en cada uno de los parques, póngase en contacto con la BCFC en el teléfono +34 93 454 80 66 o a través del correo electrónico <info@bcncatfilmcommission.com>.

To find out what the procedure is for applying to film in any of the parks, please contact the BCFC on +34 93 454 80 66 or at <info@bcncatfilmcommission.com>.

51


2.1

EMBASSAMENTS Els embassaments i les reserves d’aigua catalanes estan gestionats per tres entitats: l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), FECSA-Endesa i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

EMBALSES Los embalses y las reservas de agua catalanas están gestionados por tres entidades: la Agencia Catalana del Agua (ACA), FECSA-Endesa y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

RESERVOIRS Reservoirs and Catalan water reserves are managed by three agencies: Agència Catalana de l’Aigua (ACA), FECSA-Endesa and Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Per saber quina és l’entitat que gestiona l’embassament que necessiteu, podeu posar-vos en contacte amb la BCFC, al telèfon +34 93 454 80 66 o al correu electrònic <info@bcncatfilmcommission.com>.

Para saber cuál es la entidad que gestiona el embalse que se necesita, puede ponerse en contacto con la BCFC en el teléfono +34 93 454 80 66 o a través del correo electrónico <info@bcncatfilmcommission.com>.

To find out which agency manages the reservoir that you need, please contact the BCFC on +34 93 454 80 66 or at <info@bcncatfilmcommission.com>.

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) Xavi Duran • Tel. +34 93 567 28 84 • xduran@gencat.cat Confederació Hidrogràfica de l’Ebre Gabinet de Premsa • Tel. +34 976 71 10 42 • premsa@chebro.es Endesa Relacions Públiques • Tel. +34 93 509 15 47 • mvives@fecsa.es

52 > ESPAIS SUPRAMUNICIPALS / ESPACIOS SUPRAMUNICIPALES / SUPRA-MUNICIPAL SITES


CENTRES RELIGIOSOS Arreu del territori català podem trobar múltiples centres religiosos de diferents confessions i dels més diversos estils arquitectònics. Entre els més sol·licitats trobem el santuari de Montserrat, el monestir de Sant Pere de Roda, el santuari de la Mare de Déu de Núria, el monestir budista del Garraf, el monestir de les Santes Creus, el de Vallbona de les Monges o el de Poblet.

CENTROS RELIGIOSOS En todo el territorio catalán podemos encontrar muchos centros religiosos de distintas confesiones y los más diversos estilos arquitectónicos. Entre los más solicitados se encuentran el santuario de Montserrat, el monasterio de Sant Pere de Roda, el santuario de la Mare de Déu de Núria, el monasterio budista del Garraf, el monasterio de les Santes Creus, el de Vallbona de les Monges o el de Poblet.

RELIGIOUS CENTRES Throughout Catalonia, you can find many religious centres of different faiths and of the most diverse architectural styles. The most requested are the church of Montserrat, the monastery of Sant Pere de Roda, the church of La Mare de Déu de Núria, the Buddhist monastery of El Garraf, and the monasteries of Santes Creus, Vallbona de les Monges and Poblet.

El procediment per demanar una sol·licitud de rodatge en aquest tipus d’espais varia en cada cas. En el cas de les esglésies i santuaris catòlics cal contactar amb l’arquebisbat de la demarcació corresponent. Des de les oficines d’atenció als rodatges dels diversos municipis de la xarxa, es poden fer les gestions pertinents per a les instal·lacions que hi hagi dins el mateix terme municipal. Els bisbats amb seu a Catalunya són: l’Arquebisbat de Barcelona, l’Arquebisbat de Tarragona, el Bisbat

El procedimiento para pedir una solicitud de rodaje en este tipo de espacios varía en cada caso. En el caso de las iglesias y los santuarios católicos, es necesario contactar con el arzobispado de la demarcación correspondiente. Desde las oficinas de atención a los rodajes de los distintos municipios de la red, se pueden realizar las gestiones pertinentes para las instalaciones que se encuentren dentro del mismo término municipal. Los obispados con sede en Cataluña son: el Arzobispado

The procedure for requesting an application to film at this type of site varies from case to case. In the case of Catholic churches and shrines, you should contact the archbishopric of the relevant area. You can complete the relevant procedures at the filming support offices in the various towns and cities in the network for the sites that are in the same town or city. The bishoprics in Catalonia are: the Archbishopric of Barcelona, the Archbishopric of Tarragona, the Bishopric 53


2.1

Bombers de la Generalitat • www.gencat.cat/ interior/bombers • Tel. +34 93 586 77 20 • premsa.bombers @gencat.cat Bombers de Barcelona • Tel. +34 93 291 53 72 • bombers@bcn.cat • www.bcn.cat/bombers

de Girona, el Bisbat de Lleida, el Bisbat de Solsona, el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el Bisbat de Terrassa, el Bisbat de Tortosa, el Bisbat d’Urgell i el Bisbat de Vic.

de Barcelona, el Arzobispado de Tarragona, el Obispado de Girona, el Obispado de Lleida, el Obispado de Solsona, el Obispado de Sant Feliu de Llobregat, el Obispado de Terrassa, el Obispado de Tortosa, el Obispado de Urgell y el Obispado de Vic.

of Girona, the Bishopric of Lleida, the Bishopric of Solsona, the Bishopric of Sant Feliu de Llobregat, the Bishopric of Terrassa, the Bishopric of Tortosa, the Bishopric of Urgell and the Bishopric of Vic.

Podeu dirigir-vos a la BCFC al telèfon +34 93 454 80 66 o al correu electrònic <info@bcncatfilmcommission.com> per obtenir les dades de contacte de cada centre

Puede dirigirse a la BCFC en el teléfono +34 93 454 80 66 o a través del correo electrónico <info@bcncatfilmcommission.com> para obtener los datos de contacto de cada centro.

You can contact the BCFC on +34 93 454 80 66 or at <info@bcncatfilmcommission.com> for the contact details of each centre.

ESTACIONS DE BOMBERS Els parcs de bombers de Catalunya depenen del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a excepció dels parcs de Barcelona ciutat, que disposen d’un protocol especial gestionat directament per l’Ajuntament de Barcelona.

ESTACIONES DE BOMBEROS Los parques de bomberos de Cataluña dependen del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, a excepción de los parques de Barcelona ciudad, que disponen de un protocolo especial gestionado directamente por el Ayuntamiento de Barcelona.

FIRE STATIONS Fire stations in Catalonia are the responsibility of the Ministry of Home Affairs of the Government of Catalonia, with the exception of the fire stations in the city of Barcelona, which have a special protocol managed directly by Barcelona City Council.

54 > ESPAIS SUPRAMUNICIPALS / ESPACIOS SUPRAMUNICIPALES / SUPRA-MUNICIPAL SITES


MUSEUS Catalunya disposa d’una important xarxa museística que pot ser utilitzada com a espai de rodatges. Per rodar en qualsevol dels centres que conformen la xarxa cal posar-se en contacte directament amb el responsable de cada equipament.

MUSEOS Cataluña dispone de una importante red museística que puede utilizarse como espacio de rodajes. Para rodar en cualquiera de los centros que conforman la red es necesario ponerse en contacto directamente con el responsable de cada equipamiento.

Gràcies al cercador de museus que la Generalitat de Catalunya posa a la disposició de l’usuari al web del Departament de Cultura es pot obtenir informació general de tots el museus catalans, així com el contacte concret de cadascun d’ells, fent la cerca a partir del nom del centre, per temàtica de col·lecció i per ubicació geogràfica. Dels principals museus que configuren la xarxa museística catalana, es poden contactar a través de la BCFC els centres següents:

Gracias al buscador de museos que la Generalitat de Cataluña pone a disposición del usuario en la web del Departamento de Cultura se puede obtener información general de todos los museos catalanes, como también el contacto concreto de cada uno de ellos, realizando la búsqueda a partir del nombre del centro, por temática de colección y por ubicación geográfica. De los principales museos que configuran la red museística catalana, se puede contactar a través de la BCFC con los centros siguientes:

• Museu Nacional d’Art de Catalunya

• Museu d’Art Contemporani de Barcelona

• Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Per a qualsevol informació relacionada amb el rodatge en museus de Catalunya, poseu-vos en contacte amb la BCFC, al telèfon +34 93 454 80 66 o al correu electrònic <info@bcncatfilmcommission.com>.

• Museu Marítim de Barcelona

Para cualquier tipo de información relacionada con el rodaje en museos de Cataluña, póngase en contacto con la BCFC en el teléfono +34 93 454 80 66 o a través del correo electrónico <info@bcncatfilmcommission.com>.

MUSEUMS Catalonia has a major network of museums that can be used as sites for filming. To film in any of the museums in the network, you should contact the director of each facility directly.

Departament de Cultura Cercador de museus • cultura.gencat.cat/ museus/muscerca1.asp

Thanks to the museum search engine offered by the Government of Catalonia on the Department of Culture website, you can find general information on all Catalan museums, as well as the specific contact in each one, by searching on the basis of the name of the museum, the subject area of the collection and its geographical location. Of the main museums in the Catalan network of museums, the following can be contacted through the BCFC:

• Museu de Montserrat

• Museu Picasso

• Museu d’Història de Catalunya

For any information regarding filming in museums in Catalonia, please contact the BCFC on +34 93 454 80 66 or at <info@bcncatfilmcommission.com>.

55


2.2 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural • www.gencat.cat/dar Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat Ignasi Rodríguez Ferran Victòria Cid • ignasi.rodriguez @gencat.cat • victoria.cid@gencat.cat • Tel. +34 93 567 42 00 Serveis Territorials de Barcelona Secció de Ramaderia i Sanitat Animal Susanna Martin • susanna.martin @gencat.cat • Tel. +34 93 409 20 90

NECESSITATS ESPECIALS NECESIDADES ESPECIALES SPECIAL NEEDS RODATGES AMB ANIMALS Per rodar amb animals cal tenir en regla les següents qüestions:

RODAJES CON ANIMALES Para rodar con animales es necesario tener en regla las siguientes cuestiones:

FILMING WITH ANIMALS To film with animals, the following issues need to be in order:

• Documentació de l’animal, aportada pel proveïdor o propietari. • Autorització de la filmació d’escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment, en cas que la filmació reprodueixi aquest tipus d’escenes. En aquest cas, cal sol·licitar una autorització a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. • Permís de l’Ajuntament o del propietari per ocupació de l’espai públic o privat, respectivament. • Contactar amb la Secció Territorial de Ramaderia i Sanitat Animal per tenir en regla aspectes de tipus sanitaris i de benestar. • En cas de trasllat, disposar d’un document sanitari de trasllat, el Certificat Sanitari de Moviment, expedit en origen. Si l’origen de l’animal és a Catalunya, cal contactar amb l’Oficina Comarcal corresponent o els serveis territorials de la província del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat. Per tornar l’animal al seu lloc d’origen caldrà expedir de nou el document.

• Documentación del animal, aportada por el proveedor o propietario. • Autorización para la filmación de escenas ficticias de crueldad, maltrato o sufrimiento, en caso de que la filmación reproduzca este tipo de escenas. En este caso, es necesario solicitar una autorización a la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad. • Permiso del Ayuntamiento o del propietario por ocupación del espacio público o privado, respectivamente. • Contactar con la Sección Territorial de Ganadería y Sanidad Animal para tener en regla aspectos de tipo sanitarios y de bienestar. • En caso de traslado, disponer de un documento sanitario de traslado, el Certificado Sanitario de Movimiento, expedido en origen. Si el origen del animal se encuentra en Cataluña, es necesario contactar con la Oficina Comarcal correspondiente o los servicios territoriales de la provincia del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat. Para devolver el animal a su lugar de origen deberá expedirse de nuevo el documento.

• The animal’s documents, provided by the supplier or owner. • Permission to film fictitious scenes of cruelty, mistreatment or suffering, if filming is to reproduce this type of scene. In this case, you should apply for permission from the Directorate General for the Natural Environment and Biodiversity. • Permit from the Town or City Council or the owner to use the public or private site, respectively. • Contact the Regional Livestock and Animal Welfare Section to ensure that health and welfare aspects are in order. • In the case of transporting an animal, possession of a transport health document, the Movement Health Certificate, issued at source. If the animal is originally from Catalonia, you should contact the relevant county office or the regional services for the province of the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, Food and the Natural Environment of the Government of Catalonia. To return the animal to its place of origin the document must be issued again.

56 > NECESSITATS ESPECIALS / NECESIDADES ESPECIALES / SPECIAL NEEDS


RODATGES AMB EXPLOSIUS Les armes —detonadores o de fogueig— que s’utilitzin en espectacles públics, filmacions cinematogràfiques, enregistraments de vídeo o similars han d’estar inutilitzades i no ser aptes per fer foc real. Si es fan servir en un estat normal de funcionament, aquestes armes només es poden utilitzar amb cartutx de fogueig i han d’estar degudament documentades segons la seva categoria. Per fer servir aquestes armes s’ha de demanar l’autorització corresponent a la Subdelegació de Govern de la Guàrdia Civil i una vegada obtinguda, cal notificar-ho a l’entitat gestora de l’espai on es durà a terme la filmació i a les autoritats competents d’on tindrà lloc l’enregistrament (Guàrdia Urbana/Policia Local i/o Mossos d’Esquadra).

RODAJES CON EXPLOSIVOS Las armas —detonadoras o de fogueo— que se utilicen en espectáculos públicos, filmaciones cinematográficas, grabaciones de vídeo o similares deben estar inutilizadas y no ser aptas para hacer fuego real. Si se utilizan en un estado normal de funcionamiento, dichas armas únicamente se pueden utilizar con cartucho de fogueo y deben estar debidamente documentadas según su categoría. Para el uso de estas armas es necesario solicitar la autorización correspondiente a la Subdelegación de Gobierno de la Guardia Civil y, una vez obtenida, es necesario notificarlo a la entidad gestora del espacio en el que se llevará a cabo la filmación, así como a las autoridades competentes del lugar donde se realizará la grabación (Guardia Urbana/ Policía Local y/o Mossos d’Esquadra).

FILMING WITH EXPLOSIVES Firearms – detonators or blanks – that are used in public shows, filming, video recordings or similar must be disabled and not able to be used for real firing. If they are used in a normal state of use, these firearms may only be used with blank cartridges and must be duly documented according to their category. To use these firearms, the relevant permission must be requested from the Government Sub-Delegation of the Guardia Civil and, once obtained, the management agency of the site where filming will take place and the competent authorities where the recording will be made must be informed (Municipal Police/Local Police and/or Mossos d’Esquadra).

RODATGES AMB UNIFORMES OFICIALS Per rodar amb uniformes oficials dels diversos cossos de seguretat a Catalunya, cal que ho autoritzi l’entitat corresponent.

RODAJES CON UNIFORMES OFICIALES Para rodar con uniformes oficiales de los distintos cuerpos de seguridad de Cataluña, es necesario solicitar su autorización a la entidad correspondiente.

FILMING WITH OFFICIAL UNIFORMS To film with official uniforms of the various police forces in Catalonia, you should request authorisation from the relevant body.

Subdelegació de Govern de la Guàrdia Civil • Tel. + 34 93 520 99 22 • Fax + 34 93 520 99 23

Subdelegació de Govern de la Guàrdia Civil • Tel. + 34 93 520 99 22 • Fax + 34 93 520 99 23 Policia Nacional Jefatura Superior de Policia a Catalunya • Tel. + 34 93 290 30 00 Mossos d’EsquadrA Departament de Premsa • Tel. + 34 93 300 22 96

57


2.3 Guàrdia Urbana Oficina d’Informació i Tràmits • C. de la Guàrdia Urbana, 3-5 08004 Barcelona • Tel. +34 93 291 50 23/29 • Fax +34 93 291 51 61 • gu_oit@bcn.cat

MUNICIPIS MUNICIPIOS TOWNS AND CITIES BARCELONA. Espais on és gratuït filmar:

BARCELONA. Espacios DONDE es gratuito filmar:

BARCELONA. Sites where filming is free:

Via pública La BCFC vetlla perquè totes les produccions de caràcter no publicitari gaudeixin de l’exempció de taxes per rodar als carrers i places de Barcelona. Aquesta mesura no és aplicable a les filmacions d’anuncis de publicitat, on la taxa de rodatge és de 569,09 € per jornada o fracció i de 318,89 € per jornada de fotografia publicitària (els preus de cada any estan actualitzats al nostre web).

Vía pública La BCFC vela para que todas las producciones de carácter no publicitario se beneficien de la exención de tasas para rodar en las calles y plazas de Barcelona. Esta medida no es aplicable a las filmaciones de anuncios de publicidad, en los que la tasa de rodaje es de 569,09€ por jornada o fracción, y de 318,89€ por jornada de fotografía publicitaria (los precios de cada año están actualizados en nuestra web).

Public highway The BCFC ensures that all non-advertising productions are exempt from fees for filming in the streets and squares of Barcelona. This measure does not apply to the filming of advertisements, where the fee for filming is € 569.09 a day or part thereof and € 318.89 for advertising photography (every year’s prices are updated on our website).

En aquest sentit, tot i que la BCFC accepta sol·licituds de tot tipus de rodatges, en el cas de les produccions publicitàries, es recomana adreçar-se directament a l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana. Les produccions de petites dimensions (deu persones com a màxim i un equip de càmera lleuger) poden sol·licitar un permís general que fa possible que l’equip es desplaci lliurement per tots els carrers i places de la ciutat, des de les vuit del matí fins a les deu de la nit.

En este sentido, aunque la BCFC acepta solicitudes de todo tipo de rodajes, en el caso de las producciones publicitarias, se recomienda dirigirse directamente a la Oficina de Información y Trámites de la Guardia Urbana. Las producciones de pequeñas dimensiones (diez personas como máximo y un equipo de cámara ligero) pueden solicitar un permiso general que permite que el equipo se desplace libremente por todas las calles y plazas de la ciudad, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche.

Els terminis per a la petició de permisos de filmació a la via pública són de cinc dies hàbils en el cas de rodatges senzills (permisos generals) i de cinc a vuit dies hàbils per a rodatges complexos.

58 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

Los plazos para la solicitud de permisos de filmación en la vía pública son de cinco días hábiles en el caso de rodajes sencillos (permisos generales), y de cinco a ocho días hábiles para rodajes complejos.

In this sense, even though the BCFC accepts applications for all types of filming, in the case of advertising productions, we recommend you approach the Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (Local Police Information and Processing Office) directly. Small-scale productions (maximum of ten people and light camera equipment) may apply for a general permit that enables the crew to move freely around all the streets and squares of the city between 8 am and 10 pm. The deadlines for filming permit applications on the public highway are five working days in the case of simple filming (general permits) and between five and eight working days for complex filming.


Parcs, jardins i platges L’organisme encarregat d’atorgar el permís de filmació als parcs, jardins i platges de la ciutat és Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona, que sempre lliura un document escrit amb les condicions per als rodatges que autoritza. Cal tenir present que en el cas de platges, entre finals de juny i fins al mes de setembre s’apliquen restriccions de rodatge. D’acord amb la complexitat de la producció, Medi Ambient pot sol·licitar a la productora un dipòsit d’un mínim de 600 €, quantitat que pot variar segons la magnitud de la producció i l’espai que se sol·liciti. Per a produccions publicitàries o per a fotografies comercials, hi ha unes taxes establertes per jornada de 569,09 € per a rodatges i de 318,89 € per a sessions fotogràfiques.

Parques, jardines y playas El organismo encargado de otorgar el permiso de filmación en los parques, jardines y playas de la ciudad es Medio Ambiente – Ayuntamiento de Barcelona, que siempre entrega un documento escrito con las condiciones para los rodajes que autoriza. Cabe tener presente que en el caso de las playas, desde finales de junio y hasta el mes de setiembre se aplican restricciones de rodaje. Según la complejidad de la producción, Medio Ambiente puede solicitar a la productora un depósito de un mínimo de 600€, cantidad que puede variar en función de la magnitud de la producción y el espacio que se solicite. Para producciones publicitarias o para fotografías comerciales, existen unas tasas establecidas por jornada de 569,09€ para rodajes y de 318,89€ para sesiones fotográficas.

Parks, gardens and beaches The agency responsible for granting filming permits for parks, gardens and beaches in the city is Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona (Environment – Barcelona City Council), which always issues a written document with the conditions for the filming that it authorises. It should be borne in mind that in the case of beaches, filming restrictions apply between the end of June and September. According to the complexity of the production, the Environmental Department may ask the production company for a deposit of a minimum of € 600. This sum may vary depending on the scale of the production and the site that is requested. For advertising productions or for commercial photographs, there are established fees per day of € 569.09 for filming and € 318.89 for photographic sessions.

Consulteu els preus actualitzats al web <www.bcncatfilmcommission.com> (secció «Rodar a Barcelona»)

Consulte los precios actualizados en la web <www.bcncatfilmcommission.com> (sección «Rodar en Barcelona»)

Please check the up-to-date prices at <www.bcncatfilmcommission.com> (section entitled “Filming in Barcelona”)

Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona • C. Tarragona, 173, planta baixa 08014 Barcelona • Tel. +34 93 413 24 13/70 • Fax +34 93 413 24 24 • parcsijardins@bcn.cat • www.bcn.es/parcsijardins

59


2.3

Instal·lacions municipals de Barcelona La BCFC vetlla perquè les filmacions de caràcter no publicitari gaudeixin d’una reducció total o parcial de les taxes d’ocupació per rodar en edificis públics (museus, escoles, instal·lacions esportives, centres cívics, etc). La diversitat d’espais que s’acullen a aquesta categoria i la gran varietat de tipus de rodatges possibles obliguen a fer un estudi individual de cada sol·licitud, la qual cosa dóna lloc a resolucions no sempre idèntiques. En tots els casos, els anuncis de publicitat comercial han d’abonar les taxes corresponents a l’ocupació dels espais municipals. Cal tenir present que les despeses derivades de la filmació i l’ocupació dels espais, com poden ser el servei de neteja, vigilància o possibles reparacions i/o desperfectes, són a càrrec de la productora. Si és possible, el titular de l’espai farà un pressupost amb la valoració de les despeses previstes. En cas que aquestes no siguin prèviament avaluables, es preveu demanar un dipòsit, que es retornarà en finalitzar la filmació.

60 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

Instalaciones municipales de Barcelona La BCFC vela para que las filmaciones de carácter no publicitario se beneficien de una reducción total o parcial de las tasas de ocupación para rodar en edificios públicos (museos, escuelas, instalaciones deportivas, centros cívicos, etc.). La diversidad de espacios que se acogen a esta categoría y la gran variedad de tipos de rodajes posibles obligan a realizar un estudio individual de cada solicitud, estudio que da lugar a resoluciones no siempre idénticas. En todos los casos, los anuncios de publicidad comercial deben abonar las tasas correspondientes a la ocupación de los espacios municipales. Hay que tener presente que los gastos derivados de la filmación y la ocupación de los espacios, como pueden ser el servicio de limpieza, vigilancia o posibles reparaciones y/o desperfectos, corren a cargo de la productora. Si es posible, el titular del espacio elaborará un presupuesto con la valoración de los gastos previstos. En caso de que estos no sean previamente evaluables, se prevé pedir un depósito, que se devolverá al finalizar la filmación.

Municipal facilities in Barcelona The BCFC ensures that non-advertising filming has a complete or partial reduction of the occupancy fees for filming in public buildings (museums, schools, sports facilities, civic centres, etc.). The diversity of sites included in this category and the great variety of types of filming possible mean that each application has to be studied individually, which leads to rulings that are not always the same. In any event, commercial advertisements must pay the fees for occupancy of municipal sites. It should be remembered that the expenses from filming and occupancy of sites, such as cleaning, security and any repairs and/ or damage, are payable by the production company. If possible, the owner of the site will provide a quote with the valuation of foreseen expenses. If this cannot be valued beforehand, a deposit is required, which will be returned on completion of filming.


Espais amb condicions especials: Hi ha diversos espais públics que tenen unes condicions especials a l’hora de demanar permís per rodar-hi. En tots els casos, la BCFC pot fer d’interlocutor inicial per a la tramitació del permís, però sovint cal també adreçar-se directament a aquests espais per completar la gestió. Port de Barcelona El port de Barcelona és espai de confluència de diverses entitats:

Espacios con condiciones especiales: Hay varios espacios públicos que tienen unas condiciones especiales a la hora de pedir permiso para rodar en los mismos. En todos los casos, la BCFC puede hacer de interlocutor inicial para la tramitación del permiso, pero a menudo es necesario también dirigirse directamente a estos espacios para completar la gestión. Puerto de Barcelona El puerto de Barcelona es un espacio de confluencia de varias entidades:

Sites with special conditions: There are a number of public sites that have special conditions when applying for permission to film there. In all cases, the BCFC can act as initial liaison for processing the permit, but you often also need to approach these sites directly to complete the procedure.

• Port 2000 és l’organisme que gestiona el Port Vell. Els permisos es poden tramitar mitjançant el web d’aquesta organització o per correu electrònic • POBASA és l’encarregada de controlar la zona dels molls del Port Olímpic. POBASA concedeix l’exempció de taxes per a les produccions de caràcter reduït i cultural, però acostuma a aplicar una taxa —que es considera i s’estudia cas per cas— a produccions de ficció que exigeixen una ocupació important, així com a les produccions de caràcter publicitari.

• Port 2000 es el organismo que gestiona el Port Vell. Los permisos se pueden tramitar a través de la web de esta organización o bien por correo electrónico. • POBASA es la encargada de controlar la zona de los muelles del Puerto Olímpico. POBASA concede la exención de tasas para las producciones de carácter reducido y cultural, pero aplica generalmente una tasa —que se considera y se estudia caso por caso— a producciones de ficción que exigen una ocupación importante, como también a las producciones de carácter publicitario.

• Port 2000 is the agency that manages the Port Vell (Old Port). Permits can be processed on the organisation’s website or by e-mail. • POBASA is responsible for controlling the quay area of the Port Olímpic (Olympic Port). POBASA grants exemption from fees for small-scale and cultural productions, but it usually applies a fee – which is considered and studied on a case-by-case basis – to fiction productions that require significant occupancy and advertising productions.

Port of Barcelona The Port of Barcelona is home to a number of agencies:

Gerencia Urbanística. PORT 2000 • C. de Josep Anselm Clavé, 27, principal 08002 Barcelona • Tel +34 93 317 61 35 • Fax +34 93 317 41 48 • info@portvellbcn.com • www.portvellbcn.com POBASA • Port Olímpic Edifici Capitania 08005 Barcelona • Tel. +34 93 225 92 20 • Fax +34 93 225 92 21 • portolimpic@pobasa.es • www.pobasa.es

61


2.3

Port Autònom. Autoritat Portuària • Pl. del Portal de la Pau, 6 08036 Barcelona • Tel. +34 93 306 88 00 • Fax +34 93 306 21 00 • comunicacioport @portdebarcelona.es • www.portdebarcelona.es

• Finalment, depenen de l’Autoritat Portuària les zones que van des del moll de la Barceloneta fins a l’escullera, la Zona Franca (port de mercaderies) i les terminals. En aquest últim cas també cal que el sol·licitant es dirigeixi a l’entitat privada que té la concessió de cadascuna de les terminals. S’acostuma a aplicar una taxa que s’estudia en cada cas.

• Finalmente, dependen de la Autoridad Portuaria las zonas que van desde el muelle de la Barceloneta hasta el rompeolas, la Zona Franca (puerto de mercancías) y las terminales. En este último caso es necesario también que el solicitante se dirija a la entidad privada que tiene la concesión de cada una de las terminales. Generalmente, se aplica una tasa que se estudia en cada caso.

• Finally, the areas from the Barceloneta quay to the breakwater, the Zona Franca (goods port) and the terminals are the responsibility of the Port Authority. In this last case, applicants should approach the private body that has the concession for each of the terminals. A fee is usually applied, which is studied on a case-by-case basis.

Consulteu els preus actualitzats al web <www.bcncatfilmcommission.com> (secció «Rodar a Barcelona»)

Consulte los precios actualizados en la web <www.bcncatfilmcommission.com> (sección «Rodar en Barcelona»)

Please consult the up-to-date prices at <www.bcncatfilmcommission.com> (section entitled “Filming in Barcelona”)

62 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES


Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és l’entitat que gestiona l’organització de rodatges per al metro de Barcelona, autobusos urbans, Bus Turístic, Funicular i Tramvia Blau.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) es la entidad que gestiona la organización de rodajes para el metro de Barcelona, autobuses urbanos, Bus Turístic (Autobús Turístico), Funicular y Tramvia Blau (Tranvía Azul).

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Barcelona Metropolitan Transport (TMB) is the body that manages the organisation of filming on the Barcelona metro, urban buses, Tourist Bus, Funicular and Tramvia Blau (Blue Tram).

Espais Gaudí A banda del Parc Güell (gestionat per Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona), és força complicat poder filmar als espais Gaudí, sobretot per a les produccions de ficció. La Sagrada Família i la Pedrera accepten filmacions – que s’estudien en cada cas – sempre i quan l’equip sigui molt reduït i es demanin poques hores de rodatge. D’altra banda, per rodar a la Casa Batlló s’estudien les sol·licituds de manera individual i en cas d’aprovació, cal abonar les taxes corresponents.

Espacios Gaudí A parte del Parque Güell (gestionado por Medio Ambiente – Ayuntamiento de Barcelona), es muy complicado poder filmar en los espacios Gaudí, sobre todo para las producciones de ficción. La Sagrada Familia y la Pedrera aceptan filmaciones –que se estudian en cada caso– siempre que el equipo sea muy reducido y se soliciten pocas horas de rodaje. Por otro lado, para rodar en la Casa Batlló se estudian las solicitudes de manera individual y, en caso de aprobación, es necesario abonar las tasas correspondientes.

Gaudí sites Apart from the Park Güell, managed by the City Council’s Environmental Department (Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona), filming at Gaudí sites is rather complicated, especially for fiction productions. The Sagrada Família and the La Pedrera allow filming – which is studied on a case-by-case basis – providing the crew is very small and few hours of filming are requested. Besides these, filming at the Casa Batlló is studied on a case-by-case basis, and if accepted, the relevant fees are charged.

Altres serveis: Aparcament de vehicles La Guàrdia Urbana de Barcelona s’encarrega de valorar les necessitats d’aparcament de vehicles per al rodatge. Sempre que la Guàrdia Urbana autoritzi que hi hagi vehicles que estacionin per a una filmació, la productora encarregada del rodatge serà la responsable de fer la reserva dels espais amb elements com ara tanques, cons o cintes de seguretat.

Otros servicios: Aparcamiento de vehículos La Guardia Urbana de Barcelona se encarga de valorar las necesidades de aparcamiento de vehículos para el rodaje. Siempre que la Guardia Urbana autorice que haya vehículos que estacionen para una filmación, la productora encargada del rodaje será la responsable de hacer la reserva de los espacios con elementos tales como vallas, conos o cintas de seguridad.

Other services: Vehicle parking The Barcelona Local Police (Guàrdia Urbana) assess the vehicle parking needs for filming. Providing the Local Police authorise vehicles to be parked for filming, the production company will be responsible for reserving the areas with such elements as barriers, cones or tape.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) • C. 60, 21-23. Zona Franca 08040 Barcelona • Tel. +34 93 298 70 00 • Fax +34 93 298 73 00 • relext@tmb.net • www.tmb.net

63


2.3

Les particulars característiques d’algunes zones de la ciutat (els districtes de Ciutat Vella o Gràcia, entre d’altres) i les circumstàncies de trànsit en determinades èpoques de l’any (Nadal, festes majors, Carnestoltes…) obliguen a restringir en els rodatges tant la quantitat com el tipus de vehicles. Pel que fa a nombre de vehicles autoritzables són 6 + 1 (grup electrogen), excepte a Ciutat Vella, on per defecte el permís és de 3 + 1 (grup electrogen).

Las características particulares de algunas zonas de la ciudad (los distritos de Ciutat Vella o Gràcia, entre otros) y las circunstancias de tráfico en ciertas épocas del año (Navidad, fiestas mayores o Carnaval, por ejemplo) obligan a restringir en los rodajes tanto la cantidad como el tipo de vehiculos. En cuanto al número de vehículos autorizables, estos son 6 + 1 (grupo electrógeno), excepto en Ciutat Vella, donde por defecto el permiso es de 3 + 1 (grupo electrógeno).

The particular characteristics of some areas of the city (including the Ciutat Vella and Gràcia districts) and the traffic conditions at certain times of the year (Christmas, local fiestas, carnival, etc.) lead to restrictions when filming in terms of both number and type of vehicle. As regards the number of vehicles that can be authorised, they are 6 + 1 (electricity generator), except for Ciutat Vella, where the permit is, by default, 3 + 1 (electricity generator).

Serveis urbans i manteniment Les productores tenen l’obligació de pagar les despeses de serveis (Guàrdia Urbana, neteja…) i de subministraments (aigua, llum, gas…) que es deriven dels rodatges fets als carrers o en infraestructures de l’Ajuntament. En el cas que s’hagin de tancar carrers o que s’impedeixi l’accés de vianants a qualsevol indret de la via pública, és necessari sol·licitar els serveis de la Guàrdia Urbana, que hi actua segons les directrius fixades pel Departament de Via Pública (Mobilitat i Seguretat Ciutadana).

Servicios urbanos y mantenimiento Las productoras tienen la obligación de pagar los gastos de servicios (Guardia Urbana, limpieza, etc.) y de suministros (agua, luz, gas, etc.) que se deriven de los rodajes en las calles o infraestructuras del Ayuntamiento. En caso de que sea necesario cerrar calles o impedir el acceso de peatones en cualquier parte de la vía pública, es necesario solicitar los servicios de la Guardia Urbana, que actúa conforme a las directrices fijadas por el Departamento de Vía Pública (Movilidad y Seguridad Ciudadana).

Urban services and maintenance Production companies are obliged to pay the costs of services (Local Police, cleaning, etc.) and utilities (water, electricity, gas, etc.) that arise from filming on the streets or at infrastructures of the City Council. If streets have to be closed off or access to pedestrians prevented anywhere on the public highway, the services of the Local Police have to be requested, which will act there according to the guidelines set out by the Public Highways Department (Mobility and Public Safety).

Els preus públics dels diferents serveis es publiquen anualment a les ordenances fiscals de l’Ajuntament sota l’epígraf de «Prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials».

Los precios públicos de los distintos servicios se publican anualmente en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, bajo el epígrafe de «Prestaciones de la Guardia Urbana y circulaciones especiales».

64 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

The public prices of the various services are published in the fiscal by-laws of the City Council under the heading “Services of the Local Police and special traffic conditions”.


Depenen del Departament de Serveis Urbans i Manteniment els serveis següents: • Fonts i sanejament (fonts). • Aigües de Barcelona (boques de rec). • Enllumenat públic (fanals, il·luminació d’alguns monuments…). • BCNeta (papereres, contenidors, pintades a les façanes, camions d’escombraries, neteja dels carrers abans o després del rodatge…). • Clavegueram. • Senyalització viària (senyals de trànsit, tant al paviment com verticals, així com semàfors). • Elements urbans (marquesines d’autobusos, tanques publicitàries…). A més a més, aquest departament municipal facilita a la productora una relació de les empreses de tanques i de retirada de cotxes homologades per la Guàrdia Urbana (vegeu «Directori d’empreses»).

Càtering Està prohibit organitzar càtering a l’aire lliure als carrers i a les places de Barcelona. Cal tenir molt present aquesta norma a l’hora de plantejar el rodatge, ja que s’ha de buscar sempre un espai tancat pròxim a la zona de rodatge, on l’equip tècnic, els actors i els figurants puguin gaudir d’aquest servei. A Barcelona hi ha diverses empreses especialitzades en aquest àmbit (vegeu «Directori d’empreses»).

Dependen del Departamento de Servicios Urbanos y Mantenimiento los servicios siguientes: • Fuentes y saneamiento (fuentes). • Aigües de Barcelona (bocas de riego). • Iluminación pública (farolas, iluminación de algunos monumentos, etc.). • BCNeta (papeleras, contenedores, pintadas en las fachadas, camiones de basura, limpieza de calles antes o después del rodaje, etc.). • Alcantarillado. • Señalización viaria (señales de tráfico, tanto en el pavimento como verticales, así como semáforos). • Elementos urbanos (marquesinas de autobuses, vallas publicitarias, etc.). Además, este departamento municipal facilita a la productora una relación de las empresas de vallas y de retirada de coches homologadas por la Guardia Urbana (véase «Directorio de empresas»).

Catering Está prohibido organizar catering al aire libre en las calles y plazas de Barcelona. Hay que tener muy presente esta norma a la hora de plantear el rodaje, ya que es necesario buscar siempre un espacio cerrado próximo a la zona de rodaje, donde el equipo técnico, los actores y los figurantes puedan disfrutar de este servicio. En Barcelona hay varias empresas especializadas en este ámbito (véase «Directorio de empresas»).

The following services are the responsibility of the Urban Services and Maintenance Department: • Fountains and drains (fountains). • Aigües de Barcelona (water hydrants). • Public lighting (lamp-posts, lighting of some monuments, etc.). • BCNeta (litter bins, containers, graffiti, refuse lorries before or after filming, etc.). • Sewerage. • Road signs (traffic signs, both on the pavement and vertical, and traffic lights). • Urban elements (bus shelters, billboards, etc.) This municipal department also provides the production company with a list of companies approved by the Local Police (see “Directory of companies”) which specialise in car removal and reserving parking areas.

Catering Organising open-air catering in the streets and squares of Barcelona is forbidden. This rule should be borne very much in mind when planning filming as a closed site near the filming area always has to be sought where the crew, cast and extras can make use of this service. There is a number of companies that specialise in this field in Barcelona (see “Directory of companies”).

65


2.3

LA XARXA En el moment de tancar aquesta guia, la xarxa de la Barcelona-Catalunya Film Commission està formada per més de 160 poblacions de tot el territori català que posen a la disposició dels productors audiovisuals tots els serveis necessaris per a què el rodatge al seu municipi sigui fàcil i còmode. Aquí trobareu les dades de contacte per sol·licitar permisos de rodatge a tots els municipis membres.

LA RED En el momento de cerrar esta guía, la red de la Barcelona-Catalunya Film Commission está formada por más de 160 poblaciones de todo el territorio catalán que ponen a la disposición de los productores audiovisuales todos los servicios necesarios para que rodar en su municipio sea fácil y cómodo. Aquí encontrareis los datos de contacto para solicitar permisos de rodaje en todos los municipios miembros.

THE NETWORK At time of going to press, more than 160 cities and towns all over the Catalan territory are members of the BarcelonaCatalunya Film Commission network to provide audiovisual producers with all the necessary services to make filming in their locations easy and comfortable. Here, you will find their contact details to request filming permits directly.

TIPUS D’ESPAIS TIPOS DE ESPACIOS TYPES OF SITES

66 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

Paisatge rural Paisaje rural Rural landscape

Paisatge urbà Paisaje urbano Cityscape

Paisatge industrial Paisaje industrial Industrial landscape

Paisatge agrícola Paisaje agrícola Agricultural landscape

Boscos Bosques Forests

Alta muntanya Alta montaña Mountain

Rius i llacs Ríos y lagos Rivers and lakes

Platja Playa Beach

Ports Puertos Ports

Monuments Monumentos Monuments

Edificis religiosos Edificios religiosos Religious buildings

Habitants Habitantes Inhabitants


AGUILAR DE SEGARRA

Manel Calderó i Vergel Raval s/n. 08256 Aguilar de Segarra Tel.: +34 938 366 080 / Fax: +34 938 366 080 aguilar@diba.cat / www.aguilardesegarra.cat

248

ALELLA

9.300

Ajuntament d’Alella (AODL) Plaça de l’Ajuntament, 1. 08328 Alella Tel.: +34 935 552 339 / Fax: +34 935 400 328 ajalella@alella.cat (canorp@alella.cat) / www.ajalella.org

67


Alòs de Balaguer

Yolanda saganta aguilar Carrer Major, 4. 25737 Alòs de Balaguer Tel.: +34 973 417 004 / Fax: +34 973 417 009 ajuntament@alosbalaguer.cat / www.alosbalaguer.cat

145

ALT CAMP

45.001

Jordi Salvat Rovira Consell Comarcal de l’Alt Camp Carrer de Mossèn Martí, 3. 43800 Valls Tel.: +34 977 608 560 / Fax: +34 977 613 071 jsalvat@altcamp.cat / www.altcamp.cat · Alcover · Bràfim · Cabra del Camp · El Pla de Santa Maria · Figuerola del Camp · Montferri · Nulles · Pont d’Armentera · Querol · Rodonyà · Valls

68 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES


ALT URGELL

22.000

Montse Ripoll Pantebre Consell Comarcal de l’Alt Urgell Passeig Joan Brudieu, 15. 25700 La Seu d’Urgell Tel.: +34 973 351 511 / Fax: +34 973 352 788 mripoll@ccau.cat / www.alturgell.cat

ANOIA FILM OFFICE

117.000

Anna Cervera Consell Econòmic i Social de la Comarca de l’Anoia Joan Llimona, 1. 08700 Igualada Tel.: +34 687 038 308 deverite@deverite.com / www.anoiafilmoffice.com · Coll de Nargó · La Seu d’Urgell · Les Valls d’Aguilar · Montferrer-Castellbó · Valls de Valira

· Calaf · Capellades · Castellolí · El Bruc · Igualada · La Pobla de Claramunt · Santa Margarida de Montbui

69


ARENYS DE MAR

Marta del Castillo i Rabascall Riera del Bisbe Pol, 8. 08350 Arenys de Mar Tel.: +34 937 959 900 / Fax: +34 937 957 031 premsa@arenysdemar.cat / www.arenysdemar.cat

70 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

14.500

ARENYS DE MUNT

Alícia Muns i Terrats Rambla Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt Tel.: +34 937 937 980 / Fax: +34 937 950 630 muntsta@diba.cat / www.arenysdemunt.cat

3.338


BAIX PALLARS

Aroa Yagüe Medina Sant Sebastià, 1. 25590 Gerri de la Sal (Baix Pallars) Tel.: +34 973 662 040 / Fax: +34 973 662 183 consorcigerri@gmail.com / http://baixpallars.ddl.net

451

BARCELONA

1.619.337

Barcelona-Catalunya Film Commission Rosselló, 184, 5a planta. 08008 Barcelona Tel.: +34 934 548 066 / Fax: +34 933 238 048 info@bcncatfilmcommission.com www.bcncatfilmcommission.com

71


BEGUR

Anna Castellví Pl. de l’Església, 8. 17255 Begur Tel.: +34 972 624 020 / Fax: +34 972 623 588 comunicacio@begur.cat / www.begur.cat

72 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

4.309

CADAQUÉS

Patricia Linares Silvi Rahola, 2. 17488 Cadaqués Tel.: +34 972 258 200 / Fax: +34 972 258 470 informacio@cadaques.cat / www.visitcadaques.org

3.072


CALDES D’ESTRAC

Carlos A. Cáliz Plaça de la Vila s/n. 08393 Caldes d’Estrac Tel.: +34 937 910 005 / Fax: +34 937 910 503 ccaliz@caldetes.cat / www.caldetes.cat

2.750

CALDES DE MONTBUI

16.400

Emma Pineda Reolid Plaça de la Font del Lleó, 11. 08140 Caldes de Montbui Tel.: +34 938 627 027 / Fax: +34 938 655 657 pinedare@caldesdemontbui.cat / www.caldesdemontbui.cat

73


CALELLA

Grace Livingston Sant Jaume, 231. 08370 Calella Tel.: +34 937 690 559 / Fax: +34 937 695 982 grace@calellabarcelona.com www.calella.cat / www.calellabarcelona.com

74 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

18.627

CANET DE MAR

Cristina NoĂŠ Juvanteny Ample, 11. 08360 Canet de Mar Tel.: +34 937 943 940 / Fax: +34 937 941 231 canetdemar@canetdemar.cat / www.canetdemar.cat

14.200


CARDEDEU

Ester Cortes i Ruiz Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu Tel.: +34 938 444 004 / Fax: +34 938 711 477 estercr@cardedeu.cat / www.cardedeu.cat

17.039

CASTELL DE MUR

180

Josep Castells Del Carme, 46 (Guàrdia de Noguera). 25632 Castell de Mur Tel.: +34 973 651 795 / +34 660 095 261 / Fax: +34 973 651 075 jcf@pallarsjussa.net / http://castellmur.ddl.net/layout_index.php

75


CASTELLBISBAL

SĂ­lvia Ribas Avinguda Pau Casals, 9. 08755 Castellbisbal Tel.: +34 937 720 225 / Fax: +34 937 721 307 silvia.ribas@castellbisbal.cat / www.castellbisbal.cat

76 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

12.375

CASTELLDEFELS

Meritxell Serveto Azorin Pintor Serrasanta, 4. 08860 Castelldefels Tel.: +34 936 352 742 / Fax: +34 936 352 726 meritxell.serveto@castelldefels.org www.castelldefelsturisme.com

63.312


CENTELLES

Maria Dolors Aregall Soldevila Nou, 19. 08540 Centelles Tel.: +34 938 810 375 / Fax: +34 938 812 094 centelles@diba.cat / www.centelles.cat

7.305

COLLBATÓ

4.500

Sara Aicart Plaça de l’Era s/n. 08293 Collbató Tel.: +34 937 779 076 / Fax: +34 937 779 076 infoturisme@collbato.cat / www.collbato.cat

77


CONCA DE BARBERÀ

21.502

Mireia Bonet Sendra Consell Comarcal de la Conca de Barberà Sant Josep, 18. 43400 Montblanc Tel.: +34 977 861 232 / Fax: +34 977 862 424 mbonet@concadebarbera.cat / www.concaturisme.cat

Glòria Espasa Roig Comte de Rius, s/n. 43360 Cornudella de Montsant Tel.: +34 977 821 000 / Fax: +34 977 821 000 tur.cornudella@gmail.com / www.cornudella.altanet.org · Barberà de la Conca · Blancafort · Conesa · Forès · L’Espluga de Francolí · Les Piles · Llorac · Montblanc · Passanant i Belltall · Pontils · Santa Coloma Queralt · Sarral · Savallà del Comtat · Solivella · Vallclara · Vallfogona de Riucorb · Vilanova de Prades · Vimbodí i Poblet

78 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

CORNUDELLA DE MONTSANT

1.028


CUBELLES

Immaculada Laborda Mas Passeig Narcís Bardají, 12. 08880 Cubelles Tel.: +34 938 951 125 / 938 952 500 / Fax: +34 938 953 250 labordami@cubelles.org / turisme@cubelles.org www.cubelles.cat

14.500

CUNIT

12.800

Susanna González Major, 12. 43881 Cunit Tel.: +34 977 674 080 / Fax: +34 977 674 148 comunicacio@cunit.org / www.cunit.org / www.turismecunit.org

79


DOSRIUS

Cris Vogel Sant Antoni, 1. 08319 Dosrius Tel.: +34 937 919 744 / Fax: +34 937 919 080 vogelkc@diba.cat / www.dosrius.cat

5.126

EL CARDENER

38.921

Susanna Relat Lozano Consorci de Promoció Turística del Cardener Cal Pinsà, s/n. C-55, Km. 39. 08250 El Cardener Tel.: +34 938 361 708 / Fax: +34 938 361 708 consorcicardener@diba.cat / www.elcardener.com · Callús · Castellnou de Bages · Navàs · Sant Mateu de Bages · Sant Salvador de Guardiola · Santpedor

80 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES


EL MASNOU

Sònia Hernández - Mireia Cuxart Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou Tel.: +34 935 571 562 / 935 571 563 / 667 182 736 Fax: +34 935 571 701 comunicacio@elmasnou.cat / www.elmasnou.cat

22.288

EL PRAT DE LLOBREGAT

63.516

Elena Torrent Busquets Plaça de la Vila, 1. 08820 El Prat de Llobregat Tel.: +34 933 790 050 (ext. 2434) / Fax: +34 933 798 146 torrent@elprat.cat / www.elprat.cat

81


GAVÀ

JUANI RUZAFA Plaça de Jaume Balmes, s/n. 08850 Gavà Tel.: +34 932 639 101 / Fax: +34 932 639 105 jruzafa@aj-gava.cat / www.gavaciutat.cat

82 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

46.716

GIRONA

Laura Merino Compte Plaça del Vi, 1. 17004 Girona Tel.: +34 972 419 009 (ext. 1363) / Fax: +34 972 419 401 gironafilmoffice@ajgirona.cat / imerino@ajgirona.cat www.girona.cat/filmoffice

98.188


GRANOLLERS

Oficina tècnica de Roca Umbert Prat de la Riba, 77. 08401 Granollers Tel.: +34 938 604 792 hola@rocaumbert.cat www.rocaumbert.cat / www.granollers.cat

60.000

HOSTALRIC

4.070

Montse Viader i Crous Raval, 45. 17450 Hostalric Tel.: +34 972 864 011 (ext. 626) / Fax: +34 972 865 276 patrimoni@hostalric.cat / www.hostalric.cat

83


L’ALT BERGUEDÀ

25.000

Rosa M. Colomer Oró Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà Carrer Barcelona, 49, 3r. 08600 Berga Tel.: +34 938 221 500 / Fax: +34 938 212 857 info@altbergueda.com / www.altbergueda.cat

3.410

CRISTINA BROS SIMÓ Patronat Comarcal de Turisme de l’Alta Ribagorça Avinguda Victoriano Muñoz, 48. 25520 El Pont de Suert Tel.: +34 973 690 402 / 902 101 516 / Fax: +34 973 690 575 cbros@ccar.ddl.net / www.turismealtaribagorca.cat · Bagà · Berga · Borredà · Castellar del Riu · Guardiola de Berguedà · La Pobla de Lillet

84 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

L’ALTA RIBAGORÇA

· Pont de Suert · Vilaller


L’AMETLLA DE MAR

Damià Llaó Pujol Sant Joan, 55. 43860 L’Ametlla de Mar Tel.: +34 977 456 477 / Fax: +34 977 456 000 turisme@ametllamar. cat / www.ametllamar.cat/turisme

7.687

L’ESCALA

10.140

Maria Buxó Castañer Pintor Joan Massanet, 34. 17130 L’Escala Tel.: +34 972 770 603 / Fax: +34 972 774 384 adet@lescala.cat / www.lescala.cat

85


L’HOSPITALET

Rosa Ma Muga Carrer Girona, 10, 2n. 08901 L’Hospitalet Tel.: +34 934 029 674 / Fax: +34 934 029 606 cultura.foment@l-h.cat / www.l-h.cat

86 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

256.000

LA POBLA DE SEGUR

Sònia Ortiz i Palacín Avda. Verdaguer, 35. 25500 La Pobla de Segur Tel.: +34 973 680 257 / Fax: +34 973 680 257 turisme@pobladesegur.cat / www.pobladesegur.cat

3.300


LES MASIES DE VOLTREGÀ

MARTA MORETA I ROVIRA C.17Z PK 70,400 Casa Forta del Despujol. 08508 Les Masies de Voltregà Tel.: +34 938 570 028 / Fax: +34 938 570 079 moretarm@diba.cat / www.lesmasiesdevoltrega.cat

3.211

LLEIDA

135.919

Núria Marsal Caselles Avinguda Blondel, 64. 25002 Lleida Tel.: +34 973 700 393 / Fax: +34 973 700 432 nmarsal@paeria.cat / www.paeria.es/imac

87


LLORET DE MAR

Anna Riera Raaymakers Lloret Film Office Avinguda de les Alegries, 3. 17310 Lloret de Mar Tel.: +34 972 361 841 / Fax: +34 972 361 031 ariera@lloret.org / www.filmoffice.lloretdemar.org

40.423

LLUÇANÈS

8.145

Xènia Ribó Rovira Consorci del Lluçanès Vell, 3. 08515 Santa Creu de Jutglar Tel.: +34 938 880 050 / Fax: +34 938 880 456 turisme.consorci@llucanes.cat / www.turisme.llucanes.cat · Alpens · Lluçà · Prats de Lluçanès · Sant Boi de Lluçanès

88 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES


MANLLEU

Georgina PĂŠrez Riera Can Sanglas - Passeig del Ter, 2. 08560 Manlleu Tel.: +34 938 515 176 / Fax: +34 938 512 735 turisme@mitmanlleu.org / www.mitmanlleu.org

20.521

MANRESA

75.000

Yolanda Esteve Giner Passeig Pere III, 27. 08241 Manresa Tel.: +34 938 753 423 / Fax: +34 938 753 419 yesteve@ajmanresa.cat / www.ajmanresa.cat

89


MATARÓ

Txell Noè Sant Josep, 9. 08302 Mataró Tel.: +34 937 582 161 / Fax: +34 937 582 162 mnoe@ajmataro.cat / www.mataro.cat

90 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

122.923

MONTGAT

Bea Voltés Pérez Pare Claret, s/n. 08390 Montgat Tel.: +34 934 690 737 / Fax: +34 934 694 050 perezvb@diba.cat / www.montgat.cat

10.024


MURA

Eugeni Estopà Calvet Puig-Gili, s/n. 08278 Mura Tel.: +34 938 317 226 / Fax: +34 938 317 226 mura@diba.cat / www.mura.diba.es

240

OLOT

33.000

NÚRIA VALVERDE LLORACH Hospici, 8. 17800 Olot Tel.: +34 972 260 355 / Fax: +34 972 271 900 nvalverde@olot.cat / www.turismeolot.cat

91


PARC FLUVIAL DEL LLOBREGAT

41.240

Neus Santamaria i Casals Consorci del Parc Fluvial del Llobregat Torre de l’Amo de Viladomiu Nou. 08680 Gironella Tel.: +34 938 250 689 / Fax: +34 938 250 689 info@parcfluvial.org / www.parcfluvial.cat

MONTSE BACH VILARDELL Frederic Ribó, 8. 25790 Peramola Tel.: +34 973 470 263 / Fax: +34 973 470 797 ajuntament@peramola.cat / www.peramola.cat · Gironella · Puig-reig

92 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

PERAMOLA

397


PORTES DEL MONTSENY

10.205

Melcior Fabré - Sílvia Arau Consorci de Turisme de Portes del Montseny 4 carreteres, s/n. 08553 Seva Tel.: +34 938 125 712 tur.laplana@diba.cat / www.portesdelmontseny.com

RAJADELL

529

MERITXELL FOLCH VAZQUEZ Major, 3. 08256 Rajadell Tel.: +34 938 368 026 / Fax: +34 938 368 026 rajadell@diba.cat / www.rajadell.cat · El Brull · Santa Eulàlia de Riuprimer · Tona · Viladrau

93


REUS

Ester Alberich Forns - Pilar Llauradó Mas Sant Joan, 27 (Casa Rull). 43201 Reus Tel.: +34 977 010 650 / Fax: +34 977 010 654 elberich@reus.cat / pllaurado@reus.cat / www.reus.cat/cultura

94 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

107.000

ROSES

Sara Lladó Gonzàlez Avinguda de Rhode, 77-79. 17480 Roses Tel.: +34 972 257 331 / Fax: +34 972 151 150 turisme@roses.cat / www.roses.cat

20.000


RUBÍ

Núria Borrell Martínez Plaça Pere Aguilera, 1. 08191 Rubí Tel.: +34 935 887 000 (ext. 1303) nubm@ajrubi.cat / www.rubi.cat

72.987

SABADELL

207.040

Montse Sauquet Llonch Pl. de Sant Roc, 1, 2n pis. 08201 Sabadell Tel.: +34 937 453 155 / Fax: +34 937 453 120 msauquet@ajsabadell.cat / www.sabadell.cat

95


SALOU

Oficina de turisme de Salou Passeig Jaume I, 4. 43840 Salou Tel.: +34 977 350 102 / Fax: +34 977 380 747 pmtsalou@salou.org / www.visitsalou.es

96 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

27.304

SALT

Carles Sàbat Figueras Àngel Guimerà, 88. 17190 Salt Tel.: +34 972 405 295 / Fax: +34 972 402 276 promociodelaciutat@salt.cat / www.salt.cat

31.880


SANT ANDREU DE LLAVANERES

Gemma Batayé Mármol Plaça de la Vila, 1. 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel.: +34 937 023 644 / 937 023 645 / Fax: +34 937 952 630 gbataye@llavaneres.es / promocio.economica@llavaneres.es

10.000

SANT BOI DE LLOBREGAT

82.809

ESTHER DALMAU I MONFORT Pau Clarís 14. 08830 Sant Boi de Llobregat Tel.: +34 936 529 830 / Fax: +34 936 304 080 edalmau@santboi.cat / www.santboi.cat

97


SANT CUGAT DEL VALLÈS

Anna Foj Plaça de la Vila, 1. 08173 Sant Cugat del Vallès Tel.: +34 935 657 000 / Fax: +34 936 755 406 annafoj@santcugat.cat / bustiaciutadana@santcugat.cat www.santcugat.cat

98 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

83.038

SANT ESTEVE SESROVIRES

Vicky Banzo Carrer Alba, 2-4. 08635 Sant Esteve Sesrovires Tel.: +34 937 759 690 / Fax: +34 937 798 958 vbanzo@sesrovires.cat / www.sesrovires.cat

7.510


SANT JOAN DE LES ABADESSES

Alèxia Fàbregas Plaça de l’Abadia, 9. 17860 Sant Joan de les Abadesses Tel.: +34 972 720 599 / Fax: +34 972 720 560 turisme@santjoandelesabadesses.com www.santjoandelesabadesses.cat

3.565

SANT JOAN LES FONTS

2.893

Maria Vidal i Jodar Carrer Juvinyà s/n. 17857 Sant Joan les Fonts Tel.: +34 972 290 591 / Fax: +34 972 291 289 promostjoan@telefonica.net / www.turismesantjoanlesfonts.com

99


SANT PERE PESCADOR

EVA PIBERNAT Verge del Portalet, 10. 17470 Sant Pere Pescador Tel.: +34 972 520 050 / Fax: +34 972 550 323 ecultura@santpere.cat / www.santpere.cat

100 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

2.088

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Mª Cruz Blanco García Passeig Can Barra, s/n. 08192 Sant Quirze del Vallès Tel.: +34 937 215 208 maricruz.blanco@santquirzevalles.cat / www.santquirzevalles.cat

18.854


SENTMENAT

Rafael Ruiz Ruiz Plaça de la Vila, 1. 08181 Sentmenat Tel.: +34 937 153 030 / Fax: +34 937 153 466 comunicacio@sentmenat.cat / www.sentmenat.cat

7.870

SITGES

28.000

SANTI ROIG Sitges Film Office Sínia Morera 1. 08870 Sitges Tel.: +34 938 114 328 / Fax: +34 938 114 328 santi@sitgesfilmoffice.cat / www.sitgesfilmoffice.cat

101


SOLSONA

NoemĂ­ Vilaseca i Casals Castell, 20. 25280 Solsona Tel.: +34 973 480 050 (ext. 111) / Fax: +34 973 482 361 comunicacio@ajsolsona.cat / www.solsonaturisme.com

102 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

9.500

SORT

Yolanda Mas Cases Dr. Carles Pol i Aleu, 13. 25560 Sort Tel.: +34 973 620 010 / Fax: +34 973 620 064 ymas@sort.cat / www.sort.cat

2.000


TALAMANCA

Eugeni Estopà Calvet Plaça Església, 1. 08278 Talamanca Tel.: +34 938 270 036 / Fax: +34 938 270 042 talamanca@diba.cat / www.talamanca.diba.es

148

TARRAGONA

140.323

TXELL ROIG Tarragona Film Office Arquitecte Rovira, 2. 43001 Tarragona Tel.: +34 977 245 577 / Fax: +34 977 243 408 filmoffice@tarragona.cat / www.tarragona.cat

103


TER-BRUGENT

10.000

ANTON JODAR Consorci del Ter-Brugent Avinguda Montserrat, 20. 17165 La Vall del Ter-Brugent Tel.: +34 972 422 482 / Fax: +34 972 421 401 consorciterbrugent@gmail.com

PERE CLAVERIA Parc Audiovisual de Catalunya Film Office Carretera BV1274 Km 1. 08225 Terrassa Tel.: +34 93 787 59 59 / Fax: +34 93 787 59 44 pere.claveria@parcauadiovisual.cat / www.parcaudiovisual.cat · Amer · Anglès · Cellera de Ter · Osor · Susqueda

104 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

TERRASSA

210.000


TORNABOUS, EL TARRÓS, LA GUÀRDIA D’URGELL

MERCÈ JOUNOU ARS Plaça de la Vila, 1. 25331 Tornabous Tel.: +34 973 570 233 / Fax: +34 973 570 630 ajuntament@tornabous.cat / www.tornabous.cat

904

TORROELLA DE MONTGRÍ

11.500

Montse Roca i Canudas Plaça dels Dolors, 7. 17257 Torroella de Montgrí Tel.: +34 972 755 181 / Fax: +34 972 760 236 mroca@torroella-estartit.cat / www.torroella-estartit.cat

105


TORTOSA

David Jiménez Prescolí Sant Domènec, 12. 43500 Tortosa Tel.: +34 977 444 668 / Fax: +34 977 511 256 davidjp76@hotmail.com / www.tortosaturisme.cat

106 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

35.143

TOSSA DE MAR

Anna Gorgues Església, 4. 17320 Tossa de Mar Tel.: +34 972 340 100 / Fax: +34 972 341 834 agorgues@tossademar.org / www.tossademar.com

6.188


VALL DE BOÍ

MONTSE SEÑÍS Passeig Sant Feliu, 43. 25527 La Vall de Boí Tel.: +34 973 694 000 / Fax: +34 973 694 121 vallboi@vallboi.com / www.vallboi.com

1.110

VALL DE CAMPRODON

4.839

MONTSERRAT FOSSAS Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon Carretera C-38, Pk. 9,600. 17867 Camprodon Tel.: +34 972 740 936 turisme@valldecamprodon.org / www.valldecamprodon.org · Camprodon · Llanars · Molló · Sant Pau de Seguries · Setcases · Vilallonga de Ter

107


VALL DE SAU COLLSACABRA

8.429

Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra Plaça Major, 6, 2a planta. 08569 Rupit i Pruit Tel.: +34 938 522 839 / Fax: +34 938 522 840 saucollsacabra@diba.cat / www.saucollsacabra.cat · Folgueroles · Rupit i Pruit · Sant Julià de Vilatorta · Santa Maria de Corcó-L’Esquirol · Tavèrnoles · Tavertet · Vilanova de Sau

108 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

VALL DE TENES

34.000

XAVIER NOGUÉ Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Tenes Mestre Joan Batlle, 4. 08187 Santa Eulàlia de Ronçana Tel.: +34 649 734 861 / Fax: +34 938 448 881 xavier.nogue@mancomunitatvalltenes.cat www.mancomunitatvalltenes.cat · Bigues i Riells · Lliçà d’Amunt · Lliçà de Vall · Santa Eulàlia de Ronçana


VALLÈS ORIENTAL

394.061

Carles Fernández Consorci de Turisme del Vallès Oriental Anselm Clavé, 2. 08170 Granollers Tel.: +34 938 604 115 / Fax: +34 934 604 116 carlesfp@turismevalles.net / www.turismevalles.net

VALLS D’ÀNEU

2.200

NOEMÍ RUICH Consorci de Turisme de Valls d’Àneu Port de la Bonaigua, s/n. 25587 València d’Àneu Tel.: +34 973 626 568 / Fax: +34 973 626 568 vait@svt.es / www.vallsdaneu.org · Montornès

· Alt Àneu · Espot · Esterri d’Àneu · La Guingueta d’Àneu

109


VIC

Eli Collelldemont / Ariadna Seuba Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 2a planta. 08500 Vic Tel.: +34 938 833 100 / Fax: +34 938 832 626 collelldemontve@ vic.cat / seubasa@vic.cat / www.vicfires.cat

110 > MUNICIPIS / MUNICIPIOS / TOWNS AND CITIES

40.000

VILADECANS

Isabel Borràs Amela Major, 41. 08840 Viladecans Tel.: +34 936 352 950 / 667 845 328 iborrasa@viladecans.cat / www.viladecans.cat

64.277


VILAFRANCA DEL PENEDÈS

39.000

Miquel Cartró Boada Cort, 14. 08720 Vilafranca del Penedès Tel.: +34 938 920 358 / Fax: +34 938 921 166 comunicacio@vilafranca.org / www.vilafranca.cat

111


4.1

3 normativa I legislaci贸

112 >

3 normativa y legislaci贸n

3 regulations & legislation


TRES METROS SOBRE EL CIELO / FERNANDO GONZÁLEZ MOLINA, 2010

113


3.1

EMPRESES ESTRANGERES EMPRESAS EXTRANJERAS FOREIGN COMPANIES Quan una productora estrangera vol venir a treballar a l’Estat espanyol té diverses opcions:

Cuando una productora extranjera quiere venir a trabajar a España tiene varias opciones:

Foreign companies intending to come and work in Spain have a number of options:

Treballar amb personal contractat en origen: Perquè els treballadors contractats en origen puguin desenvolupar la seva activitat laboral a Espanya, cal sol·licitar un permís de treball per a la Prestació Transnacional de Serveis a l’ambaixada d’Espanya o algun dels consolats espanyols en el país d’origen. No és necessària una llicència de negoci, a menys que es tingui intenció de contractar residents espanyols. Si és el cas, cal que s’instal·lin a Espanya o bé contactin amb una empresa espanyola.

Trabajar con personal contratado en origen: Para que los trabajadores contratados en origen puedan desarrollar su actividad laboral en España, hay que solicitar un permiso de trabajo para la Prestación Transnacional de Servicios en la embajada de España o alguno de los consulados españoles en el país de origen. No es necesaria una licencia de negocio, a menos que se tenga intención de contratar residentes españoles. En este caso, es necesario que se instalen en España o bien contacten con una empresa española.

Working with personnel hired at source: In order for workers hired at source to be able to work in Spain, they need to apply for a Work Permit for the Cross-Border Provision of Services at the Spanish Embassy or any of the Spanish consulates in the country of origin. You do not need a business licence unless you intend to hire Spanish residents. If this is the case, you need to set up in Spain or contact a Spanish company.

Per a la contractació de residents espanyols, regida per la legislació laboral espanyola (veure punt 3.2. Empreses espanyoles) i per dur a terme la logística a Espanya, es recomana contactar amb una empresa de serveis local.

Para la contratación de residentes españoles, regida por la legislación laboral española (ver punto 3.2. Empresas españolas) y para llevar a cabo la logística en España, se recomienda contactar con una empresa de servicios local.

To hire Spanish residents, governed by Spanish employment law (see Point 3.2. Spanish Companies) and to carry out logistics in Spain, we recommend you contact a local services company.

114 > EMPRESES ESTRANGERES / EMPRESAS EXTRANJERAS / FOREIGN COMPANIES


Associar-se amb una productora local: Sovint les empreses estrangeres s’associen amb una productora local i li deleguen la producció sobre el terreny, generalment mitjançant un contracte privat. Així, la productora local es fa responsable del desenvolupament del rodatge i en fa el servei durant la preproducció i la producció del projecte al territori català. S’acostumen a pactar els honoraris de l’oficina espanyola per a la prestació dels seus serveis o bé s’arriba a un acord de coproducció.

Asociarse con una productora local: A menudo las empresas extranjeras se asocian con una productora local y le delegan la producción sobre el terreno, generalmente mediante un contrato privado. Así, la productora local se hace responsable del desarrollo del rodaje y hace el servicio durante la preproducción y la producción del proyecto en el territorio catalán. Se suelen pactar los honorarios de la oficina española para la prestación de sus servicios o bien se llega a un acuerdo de coproducción.

Going into association with a local production company: Foreign companies often go into association with a local production company and delegate the production on the ground to it, generally through a private contract. This way, the local production company takes care of the progress of the filming and offers the service during pre-production and production of the project in Catalonia. Usually, fees are agreed for the Spanish office for the provision of its services or a co-production agreement is reached.

115


3.1

Obrir una oficina temporal: Per instal·lar-se provisionalment a l’Estat espanyol, qualsevol empresa productora de la Unió Europea (UE) s’ha d’inscriure al registre de la delegació d’Hisenda amb la documentació de la societat o persona física que la representi per obtenir un Número d’Identificació Fiscal (NIF) amb el qual estarà obligat a complir les obligacions tributàries corresponents. Amb aquest document s’ha de donar d’alta al sistema de la Seguretat Social espanyol i també a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a l’ajuntament o a la delegació d’hisenda del municipi on hagi d’exercir la seva activitat.

116 > EMPRESES ESTRANGERES / EMPRESAS EXTRANJERAS / FOREIGN COMPANIES

Abrir una oficina temporal: Para instalarse provisionalmente en España, cualquier empresa productora de la Unión Europea (UE) debe inscribirse en el registro de la delegación de Hacienda con la documentación de la sociedad o persona física que la represente para obtener un Número de Identificación Fiscal (NIF) con el que estará obligado a cumplir las obligaciones tributarias correspondientes. Con este documento debe darse de alta en el sistema de la Seguridad Social español y también en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en el ayuntamiento o en la delegación de hacienda del municipio donde haya de ejercer su actividad.

Opening a temporary office: To set up provisionally in Spain, any production company in the European Union (EU) must register with the local Tax Office (Hisenda), with the company documents or individual to represent it, to get a NIF, or Tax ID Code, with which the company will have to comply with the relevant tax obligations. Using this document, the company must register with the Spanish National Insurance system (Seguretat Social) and for the IAE, or Tax on Economic Activities with the city council or local Tax Office of the town or city where they will be trading.


Obrir una filial a Espanya: Se segueix el mateix procediment que per crear una nova empresa. El primer pas és donar-se d’alta com a societat al registre corresponent i a la delegació d’Hisenda per obtenir el Número d’Identificació Fiscal (NIF); després, s’ha de donar d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a l’activitat que vulgui desenvolupar i, finalment, han de demanar l’alta a la Seguretat Social. Aquesta empresa és independent des del punt de vista legal, fiscal i financer, i està subjecta a la normativa vigent i al compliment de les obligacions tributàries.

Abrir una filial en España: Se sigue el mismo procedimiento que para crear una nueva empresa. El primer paso es darse de alta como sociedad en el registro correspondiente y en la delegación de Hacienda para obtener el Número de Identificación Fiscal (NIF); más adelante, debe darse de alta del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente a la actividad que quiera desarrollar, finalmente, deben pedir el alta en la Seguridad Social. Esta empresa es independiente desde el punto de vista legal, fiscal y financiero, y está sujeta a la normativa vigente y al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Opening a subsidiary in Spain: The same procedure as for setting up a new company applies. The first step is to register as a company in the relevant registry and with the local Tax Office to get the NIF, or Tax ID Code; you then have to register for the IAE, or Tax on Economic Activities for the trading activity you are going to be doing, and finally you have to apply for registration with the Spanish National Insurance system (Seguretat Social). This company is independent from the legal, fiscal and financial point of view and is subject to current regulations and to compliance with tax obligations.

Consulteu la llista d’assessories legals al capítol 4: «Directori d’empreses» o al web <www.bcncatfilmcommission.com> (secció «Directori»)

Consulte la lista de asesorías legales en el capítulo 4: «Directorio de empresas» o en la web <www.bcncatfilmcommission. com> (sección «Directorio»)

Consult the list of legal advisors in Chapter 4: “Directory of companies” or at <www.bcncatfilmcommission.com> (“Directory” section)

Consulteu la llista de productores de servei segons tipus de producció al capítol 4: «Directori d’empreses» o al web <www.bcncatfilmcommission.com> (secció «Directori»)

Consulte la lista de productoras de servicio según tipo de producción en el capítulo 4: «Directorio de empresas» o en la web <www.bcncatfilmcommission.com> (sección «Directorio»)

Consult the list of service producers according to production type in Chapter 4: “Directory of companies” or at <www.bcncatfilmcommission.com> (“Directory” section)

+ INFO: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (HISENDA) • Tel.: 901 33 55 33 • www.aeat.es

117


3.2

Tesorería General de la Seguridad Social • Tel.: +34 901502050 • www.seg-social.es

EMPRESES ESPANYOLES EMPRESAS ESPAÑOLAS SPANISH COMPANIES La legislació laboral espanyola estableix, sense cap tipus d’excepció, que tothom qui treballa a l’Estat espanyol contractat per una empresa de l’Estat ha d’estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social en alguna de les modalitats existents.

La legislación laboral española establece, sin ningún tipo de excepción, que todos los que trabajan en España contratados por una empresa del Estado deben estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social en alguna de las modalidades existentes.

Spanish employment law states, without any exception of any kind, that anyone working in Spain hired by a Spanish company must be registered with the Spanish National Insurance system (Seguretat Social) in any of the existing forms.

SEGURETAT SOCIAL La Seguretat Social vetlla per les necessitats de tots els ciutadans de l’Estat espanyol en cas de malaltia, maternitat, invalidesa, accidents de treball o malalties professionals. Tots els espanyols residents a l’Estat tenen dret a rebre atenció de la Seguretat Social, com també el tenen els familiars o assimilats que estiguin a càrrec seu.

SEGURIDAD SOCIAL La Seguridad Social vela por las necesidades de todos los ciudadanos del Estado español en caso de enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Todos los españoles residentes en el Estado tienen derecho a recibir atención de la Seguridad Social, como también lo tienen los familiares o asimilados que estén a su cargo.

SEGURETAT SOCIAL (NATIONAL INSURANCE) The Seguretat Social (National Insurance) safeguards the needs of all citizens of the Spanish state in the event of illness, maternity, disability, work accidents or job-related illnesses. All Spaniards resident in Spain have the right to receive care from the Seguretat Social, as do the family members in their care.

118 > EMPRESES ESTRANGERES / EMPRESAS EXTRANJERAS / FOREIGN COMPANIES


CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COMUNITARI La contractació de personal comunitari es regeix per les mateixes normes existents per contractar personal local. Els treballadors comunitaris que vulguin treballar a l’Estat espanyol s’han d’adreçar al Govern Civil per demanar un Número d’Identificació per a Estrangers (NIE). Un cop obtingut, tenen els mateixos drets i deures que un ciutadà espanyol.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL COMUNITARIO La contratación de personal comunitario se rige por las mismas normas existentes para contratar a personal local. Los trabajadores comunitarios que deseen trabajar en España deben dirigirse al Gobierno Civil para pedir un Número de Identificación para Extranjeros (NIE). Una vez obtenido, tienen los mismos derechos y deberes que un ciudadano español.

HIRING EU PERSONNEL The hiring of EU personnel is governed by the same rules as for hiring local personnel. EU workers wishing to work in Spain must contact the Govern Civil (local Spanish government office) to apply for a NIE (foreign resident ID number). Once they have obtained it, they have the same rights and duties as a Spanish citizen.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL NO COMUNITARI La Unitat de Grans Empreses és la responsable de la gestió de les autoritzacions de residència, residència temporal i treball per compte aliè, i residència temporal i treball en el marc d’una prestació transnacional de serveis, que se sol·liciten per directius i tècnics d’alta qualificació, tècnics i científics, professors d’universitats públiques espanyoles i artistes de reconegut prestigi internacional.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO COMUNITARIO La Unidad de Grandes Empresas es la responsable de la gestión de las autorizaciones de residencia, residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, y residencia temporal y trabajo en el marco de una prestación transnacional de servicios, que se solicitan para directivos y técnicos de alta cualificación, técnicos y científicos, profesores de universidades públicas españolas y artistas de reconocido prestigio internacional.

HIRING NON-EU PERSONNEL The Large Companies Unit is responsible for managing residence, temporary residence and work permits for employees and temporary residence and work permits within the framework of the cross-border provision of services, which are requested for senior directors and technicians, technicians and scientists, Spanish state university lecturers and artists of renowned international prestige.

Unidad de Grandes Empresas de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración • http://extranjeros. mtin.es/es/Unidad GrandesEmpresas • unidadgrandes empresas@mtin.es • Tel. +34 91 363 3275 +34 91 363 32 67

119


3.2

CONTRACTACIÓ DE MENORS D’EDAT Per a la contractació de menors d’entre 16 i 18 anys, únicament cal que estiguin autoritzats a treballar per la seva representació legal (pare i/o mare o tutors). Per contractar persones menors de 16 anys és necessari, a més del permís de la representació legal, una autorització de l’autoritat laboral del lloc on s’exercirà l’activitat que es tramita als serveis territorials corresponents del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. OFICINA PÚBLICA TERRITORIAL DE BARCELONA • Tel.: +34 93 622 04 00 • Fax: +34 93 622 04 01

Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació Girona • Tel.: +34 972 975 000 Lleida • Tel.: +34 973 23 00 80 • Fax: +34 973 23 36 23 Tarragona • Tel.: +34 977 23 36 14 / +34 977 23 36 31 • Fax: +34 977 24 33 74 Terres de l’Ebre • Tel.: +34 977 44 81 01 • Fax: +34 977 44 19 43

120 > EMPRESES ESPANYOLES / EMPRESAS ESPAÑOLAS / SPANISH COMPANIES

CONTRATACIÓN DE MENORES DE EDAD Para la contratación de menores de entre 16 y 18 años, únicamente deben estar autorizados a trabajar por su representante legal (padre y / o madre o tutores). Para contratar a personas menores de 16 años es necesario, además del permiso de la representación legal, una autorización de la autoridad laboral del lugar donde se desarrollará la actividad que se tramita en los servicios territoriales correspondientes del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña.

HIRING MINORS To hire minors between the age of 16 and 18, they only need to have permission to work from their legal representative (father and/or mother or guardians). To hire anyone below the age of 16, besides the permission of their legal representative, they also need a permit from the employment authorities in the place where they will be working, which is processed by the appropriate Regional Services of the Ministry of Enterprise and Labour (Departament d’Empresa i Ocupació) of the Government of Catalonia.


Per a la contractació final del menor, s’instrueix un procediment amb intervenció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que té en compte tres aspectes: que l’activitat no suposi un perill per a la seva salut física ni per a la seva formació professional i humana. Es contemplaran les condicions de treball previstes (atmosfera, remuneració, temps de repòs, higiene i seguretat), així com les faltes d’assistència a l’escola. A més, cal que els progenitors supervisin la seva intervenció en el rodatge.

Para la contratación final del menor, se instruye un procedimiento con intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que tiene en cuenta tres aspectos: que la actividad no suponga un peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana. Se contemplarán las condiciones de trabajo previstas (atmósfera, remuneración, tiempo de reposo, higiene y seguridad), así como las faltas de asistencia a la escuela. Además, es necesario que los progenitores supervisen su intervención en el rodaje.

For the final hiring of the minor, proceedings are opened with an inspection by the Employment and National Insurance department (Inspecció de Treball i Seguretat Social), which takes three aspects into consideration: the activity must not entail a danger to their physical health, their professional development or their human development. The planned work conditions (atmosphere, remuneration, rest time, hygiene and safety) and the missed school attendance will be considered. The minor’s parents must also supervise their action while filming.

Podeu descarregar els impresos de sol·licitud de permís de treball de persones menors de 16 anys en espectacles públics al web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/treball/impresos, escriviu la paraula ‘menors’ al camp ‘títol’ i feu clic a ‘relacions laborals’)

Puede descargar los impresos de solicitud de permiso de trabajo de personas menores de 16 años en espectáculos públicos en la web del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña (www.gencat.cat/treball/impresos, escriba la palabra “menores” en el campo “título” y haga clic en “relaciones laborales”)

You can download the application form for a work permit for under-16s to work in public performances at the Government of Catalonia’s Ministry of Enterprise and Labour website (www.gencat.cat/treball/impresos enter the word ‘minors’ in the ‘title’ field and click on ‘employment relations’)

121


3.3

ASSEGURANCES SEGUROS INSURANCE Tota producció ha de tenir una assegurança que cobreixi els riscos propis. En aquest sentit, és recomanable treballar amb empreses d’assegurances habituades a tractar amb aquesta indústria. Habitualment, per poder obtenir determinats permisos de rodatge és necessari que la productora demostri que ha tramitat correctament l’assegurança.

122 > ASSEGURANCES / SEGUROS / INSURANCE

Toda producción debe tener un seguro que cubra los riesgos propios. En este sentido, es recomendable trabajar con empresas de seguros habituadas a tratar con este sector. Habitualmente, para poder obtener determinados permisos de rodaje es necesario que la productora demuestre que ha tramitado correctamente el seguro.

All productions must have insurance that covers the risks specific to it. In this sense, it is advisable to work with insurance companies that are used to dealing with this industry. Usually, in order to obtain certain filming permits, the production company will need to show that it has taken out insurance correctly.


RESPONSABILITAT CIVIL L’assegurança de responsabilitat civil cobreix els possibles danys que el personal que treballa en una producció pot causar a terceres persones. L’assegurança es pot tramitar tant en una empresa local com estrangera. Ha de ser vigent des que comenci la producció fins que acabi el procés de postproducció i és obligatòria en tots els rodatges.

RESPONSABILIDAD CIVIL El seguro de responsabilidad civil cubre los posibles daños que el personal que trabaja en una producción pueda causar a terceras personas. El seguro se puede tramitar tanto en una empresa local como extranjera. Debe estar vigente desde que empiece la producción hasta que termine el proceso de postproducción y es obligatoria en todos los rodajes.

PUBLIC LIABILITY Public liability insurance covers any damages that personnel working in a production may cause to third persons. This insurance can be taken out with either a local or a foreign company. It must be valid from the start of the production until the end of the postproduction process and is mandatory for all filming.

MATERIAL ENREGISTRAT O NEGATIU I ALTRES Es poden assegurar els possibles danys o la pèrdua del material enregistrat durant el rodatge, el transport o la postproducció, així com els decorats, els vestits i la resta d’accessoris. Per motius de prevenció, també es poden gestionar assegurances per si les condicions climatològiques són desfavorables, així com per possibles accidents que pugui patir l’equip humà.

MATERIAL GRABADO O NEGATIVO Y OTROS Se pueden asegurar los posibles daños o la pérdida del material grabado durante el rodaje, el transporte o la postproducción, así como los decorados, los trajes y demás accesorios. Por motivos de prevención, también se pueden gestionar seguros por si las condiciones climatológicas son desfavorables, así como por posibles accidentes que pueda sufrir el equipo humano.

RECORDED OR NEGATIVE MATERIAL OR OTHERS Damages to or loss of recorded material during filming, transport or post-production can be insured, as can sets, wardrobe and other accessories. For preventive reasons, it is also possible to take out insurance against unfavorable weather conditions and for any accidents that personnel might have.

Consulteu la llista d’empreses asseguradores al capítol 4: «Directori d’empreses» o al web <www.bcncatfilmcommission.com> (secció «Directori»)

Consulte la lista de empresas aseguradoras en el capítulo 4: «Directorio de empresas» o en la web <www.bcncatfilmcommission.com> (sección «Directorio»)

Check the list of insurance companies in Chapter 4: “Directory of companies” or at <www.bcncatfilmcommission.com> (“Directory” section)

123


3.4

UNIÓ EUROPEA UNIÓN EUROPEA EUROPEAN UNION • www.europa.eu

TRANSPORTS I DUANES TRANSPORTES Y ADUANAS TRANSPORT AND CUSTOMS TRANSPORT DE MATERIAL DE RODATGE Entre països membres de la Unió Europea (UE) Pel que fa als transports i les duanes entre països de la Unió Europea (UE), cal tenir present que no existeixen fronteres fiscals i que, per tant, tampoc no hi ha controls ni formalitats vinculades amb el transport de material. Tanmateix, és recomanable fer una declaració a la duana corresponent sobre el material transportat amb vista a possibles cobertures legals.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE RODAJE Entre países miembros de la Unión Europea (UE) En cuanto a los transportes y las aduanas entre países de la Unión Europea (UE), hay que tener presente que no existen fronteras fiscales y que, por tanto, tampoco hay controles ni formalidades vinculadas al transporte de material. Sin embargo, es recomendable hacer una declaración en la aduana correspondiente sobre el material transportado en orden a posibles coberturas legales.

TRANSPORT OF FILMING MATERIAL Between European Union (EU) member countries With regard to transport and customs between European Union (EU) countries, it should be remembered that there are no tax borders and, therefore, there are no controls or formalities related to the transport of material. However, it is advisable to make a declaration to the relevant customs about the material transported with a view to possible legal cover.

països membres de la ue:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. • previsions d’ampliació: Antiga República Iugoslava de Macedònia, Croàcia, Islàndia i Turquia.

• países miembros de la ue: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Chipre. • previsiones de ampliación: Antigua República Yugoslava de Macedonia, Croacia, Islandia y Turquía.

• eu member countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom. • planned enlargements: Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland and Turkey.

Entre països no membres de la Unió Europea: el Quadern ATA La Cambra de Comerç i Indústria (o el seu equivalent a cada país) o les agències d’importació i exportació tramiten aquest document que serveix per traslladar mercaderies i equipaments per realitzar treballs professionals, com poden ser els audiovisuals, i que substitueixen

Entre países no miembros de la Unión Europea: el Cuaderno ATA La Cámara de Comercio e Industria (o su equivalente en cada país) o las agencias de importación y exportación tramitan este documento que sirve para trasladar mercancías y equipamientos para realizar trabajos profesionales, como pueden ser los audiovisuales,

Between non-European Union (EU) member countries: the ATA Carnet The ATA Carnet is used to transport goods and equipment for professional tasks, which may be audiovisual projects. The Chamber of Commerce and Industry (or its equivalent in each country) or importexport agencies will issue the Carnet, which

124 > TRANSPORTS I DUANES / TRANSPORTES Y ADUANAS / TRANSPORT AND CUSTOMS


ATA. Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España • Tel.: +34 91 590 69 00 • www.camaras.org

els documents estatals d’exportació i importació. Entre els avantatges d’utilitzar el Quadern ATA s’inclouen l’agilitació dels tràmits duaners, el baix cost i la possibilitat de viatjar a diversos països amb el mateix document. És important tenir en compte que el moviment de mercaderies dintre del territori duaner de la UE no requereix Quadern ATA, excepte a la Comunitat Autònoma Canària, Ceuta i Melilla.

TRANSPORT DE PEL·LÍCULA El transport de material cinematogràfic impressionat o revelat passa sempre per un procés d’exportació. Encara que la pel·lícula s’impressioni o es reveli a l’Estat espanyol, els positius, els negatius i els vídeos corresponents s’han de reenviar al país d’origen en règim de reexportació simple. En cas que la pel·lícula no s’hagi revelat a l’Estat espanyol, cal posar-hi una nota en anglès que digui “Do not open” (“No ho obriu”) i “Do not X-ray” (“No ho exposeu a raigs X”).

y que sustituyen a los documentos estatales de exportación e importación. Entre las ventajas de utilizar el Cuaderno ATA se incluyen la agilización de los trámites aduaneros, el bajo coste y la posibilidad de viajar a varios países con el mismo documento. Es importante tener en cuenta que el movimiento de mercancías dentro del territorio aduanero de la UE no requiere Cuaderno ATA, excepto en la Comunidad Autónoma Canaria, Ceuta y Melilla.

TRANSPORTE DE PELÍCULA El transporte de material cinematográfico impresionado o revelado pasa siempre por un proceso de exportación. Aunque la película se impresione o se revele en España, los positivos, los negativos y los vídeos correspondientes se reenviarán al país de origen en régimen de reexportación simple. En caso de que la película no se haya revelado en España, hay que poner una nota en inglés que diga “Do not open” (“No lo abra”) y “Do not X-ray” (“No lo exponga a rayos X“).

enables the temporary export of equipment or merchandise, replacing state import and export certificates. The advantages of using the ATA Carnet include simplifying and speeding up customs formalities, lower cost and the possibility of traveling to more than one country with the same document.

Cambra de Comerç de Barcelona • Av. Diagonal, 452 08006 Barcelona • Tel.: +34 902 44 84 48 • Fax: +34 93 416 93 01 • www.cambrabcn.org

It is important to remember that the movement of goods inside the EU customs area does not require an ATA Carnet, except in the Canary Islands, Ceuta and Melilla.

TRANSPORTING FILM The transport of printed or developed cinematographic material always goes through an export process. Even when the film has been printed or developed in Spain, the corresponding positives, negatives and videos must be sent back to the country of origin under the simple re-export system. If the film has not been developed in Spain, it must be labelled in English with the words “Do not open” and “Do not X-ray”.

125


CRÈDITS CRÉDITOS CREDITS


IMATGES / IMÁGENES / IMAGES Rodatges / Rodajes / Filming Barcelona-Catalunya Film Commission: Roser Corella, Lucia Faraig, Josep Giralt, Joan Perramon, Jordi Serra Dumaine Productions SL Quim Vives (cessió Filmax) Versus Entertainment Ikiru Films Lucia Faraig (Zeta Audiovisual) Localitzacions / Localizaciones / Locations Ajuntament d’Aguilar de Segarra Ajuntament d’Alella Ajuntament d’Alòs de Balaguer Ajuntament d’Arenys de Mar Ajuntament d’Arenys de Munt Ajuntament d’Hostalric Ajuntament d’Olot Ajuntament de Baix Pallars Ajuntament de Barcelona: Imatge i Producció Editorial de Barcelona Ajuntament de Begur Ajuntament de Cadaqués Ajuntament de Caldes d’Estrac Ajuntament de Caldes de Montbui Ajuntament de Calella Ajuntament de Canet de Mar Ajuntament de Cardedeu Ajuntament de Castell de Mur Ajuntament de Castellbisbal Ajuntament de Castelldefels Ajuntament de Centelles Ajuntament de Collbató Ajuntament de Cornudella de Montsant Ajuntament de Cubelles Ajuntament de Cunit

Ajuntament de Dosrius Ajuntament de Gavà Ajuntament de Girona Ajuntament de Granollers: Pere Cornellas Ajuntament de L’Ametlla de Mar: Patronat de Turisme de L’Ametlla de Mar Ajuntament de L’Escala Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat Ajuntament de La Pobla de Segur Ajuntament de la Vall de Boí Ajuntament de Les Masies de Voltregà Ajuntament de Lleida Ajuntament de Lloret de Mar Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manresa Ajuntament de Mataró Ajuntament de Montgat Ajuntament de Mura Ajuntament de Rajadell Ajuntament de Reus Ajuntament de Roses Ajuntament de Rubí Ajuntament de Sabadell Ajuntament de Salou Ajuntament de Salt Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Ajuntament de Sant Joan les Fonts Ajuntament de Sant Pere Pescador Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Ajuntament de Sentmenat Ajuntament de Sitges Ajuntament de Solsona

Ajuntament de Sort Ajuntament de Talamanca Ajuntament de Tarragona Ajuntament de Terrassa Ajuntament de Tornabous Ajuntament de Torroella de Montgrí Ajuntament de Tortosa Ajuntament de Tossa de Mar Ajuntament de Vic Ajuntament de Viladecans Ajuntament de Vilafranca del Penedès Ajuntament del Masnou Ajuntament del Prat de Llobregat Anoia Film Office Consell Comarcal de l’Alt Camp Consell Comarcal de l’Alt Urgell Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça Consell Comarcal de la Conca de Barberà: Rosina Ramírez, Pere Pascual Consorci de Promoció Turística del Cardener Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà Consorci de Turisme de les Valls d’Àneu Consorci de Turisme de Portes del Montseny Consorci de Turisme del Vallès Oriental Consorci del Lluçanès Consorci del Parc Fluvial Consorci del Ter-Brugent Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra: Xavier Valls Mancomunitat de la Vall de Tenes Mancomunitat de municipis de la Vall de Camprodon Turisme de Barcelona: Espai d’Imatge Arxiu Fotogràfic del Patronat de Turisme Costa Brava Girona: Francesc Tur
ISBN 978-84-9850-327-2

9 788498 503272


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.