Page 1

Comforting wisdom for life

cdkifrmaom oif\pdwfudk uyfNidrIr&Sdatmif jyK&m\ Fortify your mind and be non-attached à

ukrÇLyrHum,rdrH 0d'dwGm? em½kyrH pdwård'H XaywGm/ a,ma"x rm&H ynm0k a "e? ZdwÍö &au© teda0oaemod,m/ *gxm(40)

q&mBuD ; OD ; a&T a tmif \ tjrif r sm;ajymif ; vJ j cif ; ES i f h tawG ; tjrif p mpk r sm;rS

Nidrf;csrf;OD;

à

þudk,fudktdk;ESihfwlonf[kodí NrdKUBuD; ozG , f j zpf a om þpd w f ud k jzpf a pí? ynmwnf;[l aom vufeufjzih?f udavomr&fukd ppf x d k ; uk e f & m\/ atmif t yf N yD ; aom psmef o rmywf u d k v nf ; apmih f a &S m uf &m\/ psmef c srf ; omüom,muyf N id j cif ; &S d o nf v nf ; rjzpf & m/ *gxm (40) pd w f a csmuf c sm;aeMuaom &[ef ; rsm; þokwEå yÅ #d u ck'u ´ edum,u "r®y'ygVd awmf (jrwfpGmbk&m;&Sif\ tjrihfrm;qHk;aom "r® a'oemawmf) *gxmtrSw(f 40)udk jrwfpmG bk&m;onf om0wd¬jynfrGefaZw0efausmif;awmfü oDwif;oHk;pH aeawmfrpl Of tm;xkwt f yfaom 0dyóem&Su d ek af om

. 40.Kumbhu-pamam kayamima na viditva-, . . nagarupamam cittamidam thapetva-. Yodetha mariam pañña-yudhena, jitañ ca rakkhe anivesano siya-. Realizing that this body is (as fragile) as a jar, establishing this mind (as firm) as a (fortifield) city, he should attack Mara with the weapon of wisdom. He should guard his conquest and be without attachment. The spirit which disturbed the monks While residing at the Jetavana monastery in Savatthi, the Buddha uttered Verse (40) of the Suttanta Pitaka, Khuddaka Nikaya, DHAMMAPADA (The highly Treasured book), Chapter III, Cittavagga (Mind), Pañcasatabhikkhu Vatthu, with reference to five hundred bhikkhus. A group of bhikkhus from Savatthi,

pmrsufESm 25 odkY

jrwf p G m bk & m;\ a'oemawmf t & rw&m;jcif;udk ]t"r®} [kqkd\/ tEkdifusihfjcif;ukd ]t0de,} [kq\ dk / xkaYd Mumifh rw&m;ojzihf tEkid u f sifh jcif;ukd ]t"r®t0de,} [k qk d \ / urÇ m h o rk d i f ; wGi/f Nid r f ; csrf ; OD ; jyKpk w if j yonf t"r®t0de,enf;jzihf qkdif&mqkdif&m vlrsKd;rsm; xlaxmifcJhonfudkvnf; awGU&\/ qkdif&m qkdif&m bmompmayrsm; xlaxmifchJ onfuv kd nf; awGU&\/ qkdif&m qkdif&m omoemawmfrsm; xlaxmifcJhonf udv k nf; awGU&\/ t"r®t0de,enf;jzifh xlaxmif jcif;qko d nfrmS ppfat;toGijf zihf jzpfap? ppfyt l oGijf zihf jzpf ap rw&m;ojzihf tEkid u f sií fh xlaxmifjcif;yif jzpf\/ þok d Y x l a xmif j cif ; jzih f v nf ; avmu tjrif t &qk d v Qif t"r® q k d a omf v nf ; t"r® [ k txifao;ír&/ t0de, qkad omfvnf; t0de,[k txifao;ír&/ tb,fhaMumihf qkdaomf avmu onfyif t0dZmÆ Nc&H í H wPSm t&if;cHaom rw&m;rI ]t"r®} ESifh tEkid u f sirfh I ]t0de,} wd\ Yk blred ufoef pkd;pH&mjzpf\/ xkdYaMumifh rw&m;rIESihf tEkdifusihfrI wdo Yk nf rdrd wdpYk ;dk pH&mavmuü tmPmvTr;f Ekid Mf ujcif; jzpf\/ t&Sed t f 0gjyEkid Mf ujcif;jzpf\/ Nidrf;csrf;OD; jyKpkwifjyonf/


VOW

2

"r®0D&onf ]oDv? orm"d? ynm} twGuf jzpfonf/

Aka'¨gaAma",sH

rkawåmarmap,sH

wdaPÖmwma&,sH

opömw&m;ukid godovk?d a0ae,swo Ydk ad p&rnf

b0taESmiftzJGrh S igvGwo f vkd a0ae,swkYd vGwaf p&rnf

oHo&m0J*,ufrS igul;ajrmufEidk o f vkd a0ae,swkYd ul;ajrmufapEkid &f rnf

,ck t ywf zwf p &m 'kdYwm0efta&;oHk;yg; - jynfaxmifpk rNydKuJGa&; 'kdYta&; u@ - wkdif;&if;om; pnf;vHk;nDnGwfrI rNydKuJGa&; 'kdYta&; uavmif&Sifrsm; pmrsufESm Mo0g'gp&d,q&mawmfrsm; - tcsKyftjcmtmPmwnfwHhckdifNrJa&; 'kdYta&; 1/ t*¾r[my@dw b'´ E å ukrm& jynfolYoabmxm; - v,fwq D &mawmfb&k m; - - 20 - jynfytm;uk;d ykqed ½f ;dk tqk;d jrif0g'rD sm;tm;qefu Y siMf u 'kw, d ygarmu©csKyq f &mawmf(pDr)H - Ekid if aH wmf wnfNird af t;csr;f a&;ESih f Ekid if aH wmfw;d k wufa&;ukd 2/ t*¾r[m*E¬0gpuy@dw b'´ EåaZmwdu(M.A) - t,f'w D mtmabmf- - - - 3 aESmifh,SufzsufqD;olrsm;tm; qefYusifMu 'kw, d ygarmu©csKyq f &mawmf(ynm) - OD;oDvmpm& - - - - - - - 5 - EkdifiHawmf\ jynfwGif;a&;ukd 0ifa&mufpGufzuf tbd"r®myd#ur[mXme? XmerSL;^ygarmu©q&mawmf aESmifh,Sufaom jynfyEkdifiHrsm;tm; qefYusifMu H - 4 3/t*¾r[m*E¬0gpuy@dw a'guw f mb'´ Eåax&dE(´ Ph.D) - a'gufwm eE´rmvmbd0o - jynfwiG ;f ? jynfytzsuo f rm;rsm;tm; bH&k efot l jzpf yd#uwfqidk &f mygVpd mayXme? XmerSL;^ygarmu©q&mawmf - r[maAm"d N rd K if q &mawmf owfrSwfacsrIef;Mu 4/t*¾r[m*E¬0gpuy@dw b'´ Eåy@dwmbd0o H (M.A) 0e0goDaO,s"r®omrd - - - 23 EkdifiHa&; OD;wnfcsuf (4)&yf ok w å Eå y # d uwf r [mXme? XmerS L ;^yg a rmu© q &mawmf - EkdifiHawmfwnfNidrfa&;? &yf&Gmat;csrf;om,ma&;ESihf - rk&H mG aeZm - - - - - - - - - 6 5/r[m*E¬ 0 g p uy@d w b'´ Eå o r k e (M.A) w&m;Oya'pkd;rkd;a&;/ f P(zsmyk)H - - - - - - - 7 Ak'a¨ 'oemjyefyh mG ;a&;ynmXme? XmerSL;^ygarmu©q&mawmf - &SiÓ - trsK;d om; pnf;vk;H nDñw T rf I ckid rf ma&;/ f mb'´EyÅ nm0Ho(Ph.D) -av;tdrfpkt&Sif0dpdwåom&- - 5 - pnf;urf;jynh0f aom 'Dru dk a&pDpepf &Sio f efcidk rf matmif 6/t*¾r[m*E¬0gpu y@dw a'guw armfueG ;f xde;f q&mawmf wnfaqmufa&;/ - EG,, f if;rm- - - - - - - - 8 - zGphJ nf;ykH tajccHOya'ESit fh nD acwfrD zGNUH zK;d wk;d wufaom pmwnf;csKyf - "r®0D&t&Sifaombe-- - - -10 EkdifiHawmfopf wnfaqmufa&;/ r[mo'¨ra® Zmwdu"Z wuúov dk o f Qio f &D d pD;yGm;a&; OD;wnfcsuf(4)csuf - Nidr;f csrf;OD; - - - - - - - - - -1 - pkdufysKd;a&;ukd ykdrkdzGHUNzKd;wdk;wufatmif aqmif&GufNyD; ("r®mp&d,? bDat) -[Hom0wDOD;tkef;BudKif- - - -11 acwfrDpufrI EkdifiHxlaxmifa&;ESihf tjcm;pD;yGm;a&; u@rsm;uk d v nf ; buf p k H z G H U N zKd ; wd k ; wuf a tmif pmwnf ; tzJG Y ? jynfpkd;? "r®xufukd - t&Sio f pk w d o å m&- - - - - 13 wnfaqmufa&;/ pDrHa&;&m? NzKd ;rmrm - wuúov kd o f Qifo&D -d - - - - -15 - aps;uGufpD;yGm;a&;pepf yDjyifpGm jzpfay:vma&;/ - okw(a&Tov H iG )f - - - - - -16 - jynfwGif;jynfyrS twwfynmESihf t&if;tESD;rsm; xk wf wf a0 ol zdwaf c:í pD;yGm;a&;zGNUH zK;d wk;d wufatmif wnfaqmufa&;/ wifp;dk (NrJ -04266) vIid Mf unfjzL "r®0&D pmaywku d Ef iS hf - udjk irf;- - - - - -- - - - - 18 - EkdifiHawmf\ pD;yGm;a&;wpf&yfvkH;ukd zefwD;EkdifrIpGrf; 'D*spw f ,fpmMunfw h u dk f - t&Siaf crm0k"- - - - - - - 24 tm;onf EkdifiHawmfESihf wkdif;&if;om;jynfolwdkY\ vuf0,fwGif&Sda&;/ - e'DoQH- - - - - - - - - - -27 tjyiftqif uGefysLwm vlrIa&;OD;wnfcsuf (4) &yf - pd;k 0if;- - - - - - - - - - - -29 NzKd ;NzKd ;Zmjcnf? jrwfE;dk ykid ?f ,Ge;f av;i,f - wpfrsKd;om;vk;H \ pdw"f gwEf Sifh tusihpf m&dwå jrihrf m;a&;/ - oufyikd Nf idr;f - - - - - - - - -30 - trsKd;*kPf? Zmwd*kPf jrihfrm;a&;ESihf ,Ofaus;rItarG jzef Y c sd a &; tESpfrsm;? trsKd;om;a&;vu©Pmrsm raysmufysuf - cifoZl mjrih-f - - - - - - - -31 atmifoef;aZmf atmif xdef;odrf;apmihfa&Smufa&;/ - apmoZif- - - - -- - - - - 33 - ppfreS af om rsK;d csppf w d "f gwjf zpfonhf jynfaxmifppk w d "f gwf vIid Mf unfjzL"r®0&D pmaywku d f &Sifoefxufjrufa&;/ - aZmfaemif- - - - - - - - - 36 zke;f - 0980 23992? 0950 01401? 01-507208 - wpfrsK;d om;vk;H use;f rmBucUH idk af &;ESifh ynm&nfjrihrf m;a&;/

"r®0&D *sme,f

Address

rk;d aumif;uifpmay? trSw(f 134)? tcef;(6)? 36-vrf;(v,f)? ausmufww H m;NrKd eU ,f? &efuek Nf rKd /YU zke;f -01-253255 xGe;f OD;pmay(rEÅav;) zke;f 02-39801

Hlaing Kyi Phyu Dhamma Vira Publishing House Head Office: Blk (1), Rm(R6), Myanmar InfoTech, Hlaing Ts, Yangon. Branch Office: No. 50, 2nd Fl. Bank St, Kyauktada Ts, Yangon. Ph: 0980 23992 , 0950 01401 e-Mail - dhammavira@gmail.com

wifatmif0if;? bk;d &mZmykEH ydS w f u dk f trSw(f 162)? (45)vrf;? Akv d w f axmifNrKd eU ,f/ 09731 50247

vIid Mf unfjzL "r®0&D pmaywku d Ef iS hf 'D*spw f ,fpmMunfw h u dk f taqmif(1)? tcef;(6)? jrefrmtifzw dk uf? wuúov dk rf sm; vdiI ef ,fajr

Empire Colour Repro

yH k E S d y f

zvif

- rsKd;jrih-f - - - - - - - - - -38 - rif;e&dEm´ - - - - - - - - -- 24 - "r®0&D oEÅmatmif- - - - - 40

wk d Y \ txl;aqmif;yg;? owif; ? uAsmrsm; pHkvifpGm....


EDITORIAL

3

"r®0D&onf "r®opömudk ñTefjyonf/

ywf0ef;usifaumif; rdwfaqGaumif;&SdrS BuD;yGm;wdk;wufrnf avmu&Sv d o l m;rsm;onf wpfaumif<uufr[kw?f ywf0ef;usiEf iS fh uif;uGmNy;D wpfa,mufx;D wnf; oD;jcm;aexdik í f r&/ vlom;wdo Yk nf ywf0ef;usiEf iS t fh Nrx J ad wGUaeMu&jcif;aMumifh ywf0ef;usiEf iS fh aygif;oif;qufqaH &;onf vGepf mG ta&;ygaom tcsufwpfckjzpfaeygonf/ vlom;wdik ;f onf rdrw d EYkd iS fh qufpyf&m ywf0ef;usiüf usiv f nfMu&onf/ b0twGuf ½ke;f uefMu&onf/ vlonf ywf0ef;usifESihf qufqHaer&ojzihf ywf0ef;usif&Sd ouf&Sd? oufrJht&m0w¬Krsm;trsKd;rsKd;wdkY\ trltusihf p½dkufrsm; ul;pufvmwwfygonf/ ywf0ef;usif (odrYk [kw)f vltrsK;d rsK;d wd\ Yk MoZmt&Sed t f 0gonf vlom;wdYk tay:ü tiftm;Bu;D rm;pGm vTr;f rd;k usa&mufvmwwfonf/ xdu k ho J Ykd ywf0ef;usirf S trltusifh pdwo f abmxm; ul;pufvmrI? t&Sed t f 0g MoZmoufa&mufro I nf vlom;wd\ Yk trl tusihfrsm;? pdwfoabmxm;rsm; ta&miftaoG;trsKd;rsKd; ajymif;vJoGm;wwfaom oabm&Sdaeygonf/ f , S Ef idk af om pifppf ywf0ef;usio f nf vlom;rsm;udk omru oufrhJ ½ky0f w¬Krsm;ESifh ouf&w dS &d pämefrsm;odyYk g vTr;f rd;k cs,v tiftm;Bu;D rm;aom pGr;f tif&adS eygonf/ Oyrm avmuwGif tvGecf sKad om toD;&Sad om o&ufyifukd wrmyif? acG;awmufyif ESifh teD;uyfpu kd x f m;ygu tjrpfa&m,SuNf y;D csKjd raom toD;roD;Ekid af wmhay/ aus;nDaemifZmwfwiG f vlq;kd rsm;ESiafh ygif;zufrad om aus;om;rSm ½dkif;pdkif;oGm;onf/ olawmfpifESihf aygif;rdaom aus;om;um; vdrfrm,Ofaus;onf/ tZmwowfrif;om;i,fonf a'0'wfEiS fh aygif;rdí bcifukd owfro d nfh Oywdóy&AdZk o f nf t&Sit f óZdEiS fh aygif;rd í &Sio f m&dyw k &å mbGUJ trnfEiS fh t*¾om0utqift h xda&mufomG ;cJ&h onf/ þodkY oufrJhrsm;yiftcsKdrStcg;ajymif;í ysufpD;rIESihf ywfoufí refvnfq&mawmfu rCa'0vuFmü ]0dnmOfrb hJ ?d pdw&f o dS wå0g? r[kwpf mG ao;? wrmacG;awmuf? jrpfa&Smufa&m,Su?f wlaESmzufí o&ufcsKjd r? AEÅ&vnf;? uG,yf tNy;D ? tcg;oD;\} [lí pyfqx kd m;cJyh gonf/ avmuü rnfolrqdk pdwfoabmxm;,kwfnHholESihfaygif;rdvQif rdrdvnf; trltusihf pdwfoabmxm; ,kwfnHhol jzpf o G m ;Ek d i f o nf / xd k Y t wl trl t usih f pd w f o abmxm;aumif ; ol ? jrih f j rwf o l E S i h f aygif ; oif ; rd y gu rd r d v nf ; trltusihfpdwfoabmxm; jrifjh rwfoljzpfoGm;Ekdifygonf/ jrefrmpum;yHkwGif ]wHigem;eD; wHig? rkqdk;em;eD; rkqdk;} [laom pum;yHk &So d nf/ þoabmESiyfh wfoufí rCa'0vuFmü refvnfq&mawmfu ]vl w d k Y o abm? raemjzLpif ? aumif ; aomol E S i h f ? aygif ; zuf o ih f u aumif ; usih f a umif ; rI ? raumif ; ol E S i h f twlaygif;rI? raumif;wkudk vdkufjyKwwfpG? þavmuü wHigtdrfyg? wHigvm;[k} qdkqHk;rxm;cJhygonf/ vlom;wdo Yk nf ywf0ef;usiEf iS fh tNrx J ad wGUae&aomaMumifh aygif;oif;qufqaH &;onf vlom;rsm;twGuf ta&;ygaom tcsuw f pfcjk zpgfygofn/ vlom ;wdik ;f onf wd;k wufatmifjrifr?I Bu;D yGm;csr;f omrIuo kd mvdv k m;awmihw f MuNy;D qkw, f w k yf supf ;D rI qHk;½HI;epfemrIudk tvdkr&SdMuacs/ odkY&mwGif vlom;wdkY\ wdk;wufatmifjrifrIESihf qkwf,kwfysufpD;rIwdkY\ t"dutajccHonf aygif;oif;qufqaH &;[laom tajccHtw k jf rpfüwnfum ywf0ef;usiaf umif; rdwaf qGaumif;ESifh aygif;oif;qufqrH rd o S mvQif wdk;wufatmifjrifrI? BuD;yGm;csrf;omrIudk {uef&Ekdifrnfjzpfygonf/ xdkYaMumihf ,aeY uREfkyfwdkY vlom;tm;vHk;onf rdrdwdkYb0 rdrdwdkYEkdifiH rdrdwdkYvlrsKd;BuD;yGm; csrf;omMuapvdkygvQif ywf0ef; usif rdwfaqGaumif;? EkdifiHaumif;? vlrsKd;aumif;udk azG&SmMuí aygif;oif;qufqHaqmif&GufoihfygaMumif; "r®0D&u today; Ed;I aqmftyfygonf/

t,f ' D w m


WE LIVE WITH DHAMMA KNOWLEDGE

4

,ciftywfrStquf

"r®0D&onf t"r®w&m;z,f&Sm;Edkif&ef jzpfonf/

tjynfjynfqdkif&max&0g' Ak'¨omoemjyKwuúodkvf ygarmu©csKy f q&mawmfbk&m;BuD; t*¾r[my@dw? t*¾r[m*E¦0gpuy@dw a'gufwm t&SifeE´rmvmbd0Ho(Ph.D) a[mMum;csD;jr§ihfawmfrltyfaom w&m;odvsuf tusihfcufw&m;awmf

'Duav;awG vlysdKayguft&G,fa&mufvmwJhtcgusawmh olwu Ykd kd oifwef;ay;wm/ bmay;vJq&kd if uGeyf pfwmwd?Yk ydu k cf swmwdYk ayhg/ wHig&JUvkyif ef; oifwef;ay;wmayhg/ avSuav;eJY yifv,fxx J u G f w,f/ om0w¬ed YJ eD;w,fqakd wmh tpd&0wDjrpf&w dS ,fayhg/ **Fgjrpf&w dS ,f ayhg/ tJ'D **FgjrpfxrJ mS avSuav;eJY uGeyf pfxu G Mf uw,f/ tJ'v D kd uGeyf pf xGuw f t hJ cgrSm yxrqH;k olwyYkd pfvu dk w f hJ ydu k u f eG x f rJ mS ckeu a&Tig;Bu;D rdvmw,f/ a&Tig;Bu;D rdvmw,fqakd wmh 0rf;omMuwmayhg/ rdbawGu vnf; 0rf;omMuw,f/ wdo Yk m;awG odyaf wmfwmyJ? Munhpf rf; yxrqH;k uGeyf pfvu dk w f m a&Tig;Bu;D rdvmw,f/ wdaYk wmh bk&ifqu D qk&awmhrmS yJ qdNk y;D ig;Bu;D raoatmif avSxrJ mS a&awGxnhNf y;D tJ'iD g;Bu;D udk avSxJ xnhw f ,fayhg/ avSu a&uefBu;D vdk jzpfaew,f/ tJ'iD g;xnhx f m;wJah vSBu;D udk bk&ihq f u D x kd rf;Ny;D ,lomG ;Muw,f/ yaoe'D aumovrif;BuDF;udk oGm;qufoMuw,f/ oGm;qufawmh wpfNrKd UvH;k tkwt f w k u f suu f suef YJ ]]a&Tig;Bu;D rdowJ?h a&Tig;Bu;D rdowJ}h } qdNk y;D awmh vmMunhMf uw,f/ bk&ihef ef;awmfa&mufwt hJ cg avSuckd sNy;D bk&ifukd oHawmfO;D wifw,f/ bk&ifu a&Tig;Bu;D qdak wmh xl;xl;qef;qef; qif;Munhw f mayhg/ Munfv h u dk w f t hJ csed rf mS ta&mifuawmh tifrwefvS w,f? a&Tig;BuD;/ odkYaomf ig;BuD;&JUyg;pyfBuD;udk [vkdufwJhtcsdefrSm eef;awmfBu;D wpfcv k ;kH [m tykyef YH axmif;ueJ eHomG ;w,f/ tukefvk;H ESmacgif;ydwu f ek Mf uw,f/ ig;Bu;D yg;pyf[vku d w f meJw Y NyKd ief uf ywf0ef; usiw f pfcv k ;kH tykyef aYH wG vdiI o f mG ;w,f/ b,forl S raeEdik b f ;l ? ESmacgif; awG ydwu f ek w f ,f/ bk&ifBuD;u ]][m- ig;ujzihf tifrwefvSw,f/ ykyfapmfu eHvu dk w f m? bmaMumifyh gvdr}hf }/ bk&m;qDomG ;ar;Muw,f/ uJ- 'Dig;Bu;D xnhx f m;wJah vSukd ausmif;awmfukd rç cJq h Nkd y;D awmh bk&m;xHukd 'Dig;Bu;D ,lomG ;jyefw,f/ aZw0efausmif; a&mufomG ;w,f/ ig;jyyGBJ u;D usi;f yae wm usaewmyJ/ aZw0efausmif; a&mufomG ;wJt h cgusawmh aumovrif;Bu;D u bk&m;&Sifudk ar;avQmufw,f/ ]]t&Sifbk&m;? a[m'Da&Tig;BuD;u tawmfx;l qef;w,f/ 'gayr,hf olyY g;pyf[vku d v f &Ykd &dS if ykyaf pmf tifrwef eHw,f/ tm;vH;k [m ESmacgif;awGyw d Nf y;D awmh ausmif;awmfudk a&mufvm &w,f/ t&Sifbk&m; olbmaMumihf a&Tig;jzpf&wmygvJbk&m;}} vdkY ar;avQmufawmh jrwfpmG bk&m;u tem*wHoÓPfeYJ ol&Y UJ twdwb f 0 udk Munhaf wmfrw l ,f/ uóyjrwfpmG bk&m;vufxufawmfwek ;f u ol[m uydvqdk wJh &[ef;yJ/ ouFef;0wfNyD;awmh jrwfpGmbk&m;&JU w&m;awmfawGudk

a[majymjyocJw h t hJ wGuaf Mumifh olcY E¨mud, k [ f m a&Ta&mifawmufae wmjzpfw,f/ aumif;wmav;vkyfvdkY aumif;usdK;awmh &wmayhgaemf/ odaYk omfvnf; wu,ho f al wmfpifawG? &[ef;awmfawGukd qJcv hJ Ykd yg;pyfu ykyfapmfeHaewmjzpfw,f/ tJ'aD wmh t&yfxrJ mS qJwo hJ al wGvnf; owdxm;&r,faemf/ qJvdkY&Sd&if yg;pyfykyfapmfeHw,fwJh/ at;- tJ'DvdkyJ jrwfpGmbk&m;u hJ aeeJY tJ'iD g;Bu;D udk twdwb f 0udk a[mjy½Hw k ifrubl;/ oufaoxlwt jrwfpmG bk&m;u ar;w,f/ ar;awmh ig;Bu;D u vlb Y mompum;eJaY jym w,fw/hJ ]]uydvygbk&m;}}/ b,fuvmwmvJvaYkd r;wJt h cg ]]t0Dpid &JBu;D u vmcJw h myg}} wJ/h olvyk cf w hJ t hJ ukov kd af wGu useaf eao;vkYd tppf& wmjzpfw,f/ aps;0,f&ifom tqpfawmif;vk&Yd wmr[kwb f ;l / tukov kd f vnf;yJ tqpfay;ao;w,f/ owdxm;/ tukov kd u f aH wGuvnf; tqpf awmh ay;wwfao;w,faemf/ aps;0,f&ifom tqpf&csirf &S wm/ em&D tBu;D Bu;D 0,fNy;D em&Dao;ao;av; tqpfawmif;wmrsKd ;jzpfaeOD;r,f/ kd af Mumihf t0Dpid &JrmS tjynht f 0cH&Ny;D wJt h jyif tJ'rD mS tukov tqpf&wJhtaeeJY ol[m ig;vmjzpfjyefw,fayhg/ tJ'DvdkjzpfwJhtcsdefrSm ukov kd ?f tukov kd af wGu a&mNy;D tusKd ;ay;awmh ukov kd &f UJ t&Sed af Mumifh a&Tig;Bu;D jzpf&ayr,h?f qJa&;cJw h hJ raumif;rItukov kd af Mumihf ykyaf pmf eHae&w,fw/hJ tJ'g jrwfpmG bk&m;u ar;w,f ]rif;b,fov l }J vdq Yk akd wmh ]uydvygbk&m;}/ olajymvku d &f if ESmacgif;awGuawmh tukeyf w d x f m;& w,f/ ]b,fuvmwmwkef;} qdkawmh t0Dpdi&JU? ]bmjzpfvdkY t0Dpdi&J uswmwke;f } &[ef;awGukd qJcv hJ yYkd g/ 'gjzihf ]b,fjyefomG ;rSmwke;f } qdak wmh t0Dpid &JyJ oljyefomG ;&rSmyg/ olomG ;&r,hv f rf;aMumif;Bu;D udk olow d ,f/ tJ'v D akd jym&if; olt Y aMumif;awG vlou d ek Nf y/D &Suv f nf;&Su?f pdwv f nf;npfNy;D awmh tJ'iD g;Bu;D [m olu Y , kd o f l acgif;eJaY vSeaYJ pmifNh y;D aoqH;k oGm;w,f/ t0Dpid &J jyefa&mufomG ;owJ/h aMomf- ckewke;f u o&P*Hw k nfNy;D awmh aoqH;k oGm;wJh "m;jy b0uvlawGu ewfjynfa&mufw,f/ ewfjynfuae vlYjynfa&muf? tjyefjyeftpket f qefomG ;Ny;D awmh aemufq;kH rSm wHigonfb0udak &muf vmNy;D wHigonf&UJ om;orD;awGjzpfNy;D uydvig;Bu;D udzk rf;rdawmh bk&m;qD a&mufwJhtcg bk&m;&Sif&JUw&m;emNyD;awmh olwdkYuvnf; oHa0*awG &oGm;Muw,f/ tJ'D wHigonfom;ig;&m[m wu,hftjzpftysufudkawGUNyD; awmh tuRww f &m;&Ny;D tJ'rD mS omoemhabmif0ifNy;D awmh &[ef;cHMu w,f/ aemufqHk;rSm olwkdYvnf;yJ &[EÅmawGjzpfoGm;Muw,fayhg/ pmrsufESm 12 odkY


DHAMMA VIRA FOR YOUTHS "r®0D&onf Ak'¨w&m;jzifh avmuudk apmihfa&Smuf&efjzpfonf/

b0vrf;ñTef 38- jzm r*Fvmrdwfquf 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 av;tdrfpk t&Sif0dpdwåom& 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789

(26) umave "r®ó0eH oih f a vsmf w J h t cg w&m;emyg? w&m;pmzwf y g/ . (26) Ka-lena Dhamma- ssavanam Listen Dhamma At proper time Read Dhamma books

BuD;yGm;csrf;omvdkolwdkif;rSm&Sd&rnhf (26) ck a jrmuf t&nf t csif ; (26) umave "r®ó0eH oih f a vsmf a omtcg w&m;emjcif ; &Hzef&Hcg w&m;emjcif;? w&m;pm zwf Edkifjcif;onfvnf; BuD;yGm;csrf;omvdk olwikd ;f rSm &Sx d m;&rnhf t&nftcsi;f aumif; wpfck (=r*Fvm wpfyg;) jzpf \ /jrwf pG m bk&m;\w&m;awmfrsm;onf emMum;zwf½I olukd &ifat;apNy;D usiBfh ut H m; xkwo f u l kd vnf ; ud k , f p d w f E S p f j zm usef ; rmcsrf ; om apygonf/ vl Y a vmuwGif aexkdifoGm;vm vIy&f mS ; aeMuaom avmuDvo l m;rsm;onf rdrcd E¨mud, k f touf&n S w f nfwahH &;? rdom;pk pm;0wfaerI ajyvnfa&;twGuf vIyf&Sm; ½ke;f uef &SmazGae& onfjzpf&m tqifajyí ud k , f p d w f c srf ; om& onh f t cg &S d o vd k tqifrajybJ ud, k pf w d q f if;&J &onht f cg vnf ; &S d a yonf / xd k t cgrsd K ;ü ]]vk y f wk d i f ; rjzpf pd w f r npf e J Y ? ud k , f v k y f w k d i f ; om? jzpfae ygu? b,frSm tewå&Sdrnf enf;}} tp&Sad om w&m;"r®EiS yfh wfoufonhf pmwpfydk'f zwf&½Hkjzihf tawmftwef&ifat; oGm;Ekdifayonf/ ajzom&m &oGm;Edkifay onf/

5

Ak'¨*Dwdum q&mawmf OD;oDvmpm& (½kd;rwdrf r[matmifajrausmif;)

r[marm*¾ v meaw¦ & 0w¦ K xdjYk yif vlom;tygt0if owå0grSef orQ Ak'¨&Sifawmfjrwfonf om0w¦djynf td k ç emç ao 'k u © E S i h f r uif ; Ed k i f M u&um;? aZw0efausmif;awmfü aeawmfrlaomtcg rdrd\rdom;pkESihf aqGrsdK; rdwfo*F[rsm;ysufpD; &S i f a rm*¾ v mef t m;vnf ; xd k e nf ; wl p G m qHk;yg;rIESihf wpfcgr[kwfwpfcg awGUBuHK&rnf awG ; awm Muí bk & m;xH a vQmuf & mwG i f jzpf&m xdktcgrsdK;ü ]]0dnmOfxif;vif;? ouf&iS f ]],ómv,m e 0dZÆEÅd}} paom *gxmukd jcif;um;? aojcif;aemufqHk;ygwum;}} tp&Sd a[mawmfro l nf/ aom oHa0*w&m;pmrsm;udk zwf½eI mMum;&jcif; ,ómv,m e 0dZEÆ ?dÅ jzihf jzpfay:aeaom &if;wGif;tylaomursm; tnm, tuxHuxD/ avsmyh g;aysmufuif;oGm;Edik af yonf/ þonfrmS trawm*"} rEkyw Ü ?åH w&m;"r® emMum;zwf ½ I & jcif ; \ aumif ; usd K ; wr[H jALrd jAm[®P/H erlemrQomjzpf\/ jref r muAsm odkYjzpfí oifonf tqdk;avmu"HESihf wG,w f mr&Sd jrifod opöm? awGUBuKH &onhw f idk f £a`Er´ ysu?f pdw"f mwfrus bJ odaYk vm odaYk vm awG;awmuif;uGm? wnfwnfNird Nf ird f aexdik v f o kd nfqydk gu &Hzef &Hcg raoat;jr a&muf&olom? w&m;pmrsm;ud k pd w f 0 if w pm;zwf y g/ w&m; igZde rde[ Yf jAm[®Pm/ awmfrsm;udk pdw0f ifwpm; emMum;usio fh ;kH ygav/ He who has no longings, who 0dwufaxGjym;? pdwfvIyf&Sm;? w&m;em ,lyg/ through knowledge is free from doubts, w&m;emvQif? pdwjf zLpif? Munf&iT f 0rf;ajrmuf who has plunged into the Deathless vm/ (Nibbana), him I call a brahnama. tvk y f t m;vyf ? w&m;jrwf ? Mum;n§ y f pum;ajy/ / tMuifyk*¾KdvfrSm xkdxkd tm½kH umr*kPf0,f wG,fwmuyfNid wPSm em,l u m/ wpf v wpf v ? av;Bud r f r Q? emMupG J N rJ p G m / vnf;r&S/d ynmjzihf (opömw&m;ukd odjrifxm; w&m;usihfrI? tm½HkjyK? a&S;½Iaqmif&Gufyg/ aomaMumihf) odkYavm odkYavm awG;awm -r*FvmhtjrLaw/ oH o , r&S d / aojcif ; uif ; &m (ed A Á m ef ) od k Y uav;wdkYa&... oufqif;0ifa&mufaomyk*K¾ v d u f dk jAm[®P[k l / w&m;emvd&Yk &dS ifav ]]"r®w&m;? em,l igbk&m; a[mMum;awmfr\ jim;u? rMum;pzl ; ? Mum;&xl ; NyD ? Mum;zl ; &apr,hpf mawG? bmoma&;pmapmifawGvnf; NyD;jyef? xyfrHí&Sif;? vGwfuif;,HkrSm;? ajzmihf zwfwt hJ cg zwfayghu, G /f i,fi,fuwnf; u om;t,l ? pd w f M unf j zLonf ? ig;ql & NrJ w&m;"r®eJY xdawGUxm;av (toufBuD;vdkY tusdK;wnf;}} qdkonhftwdkif; aumif;usdK;ig;yg; w&m;vkduf pm;wJhtcg) ydkaumif;avyJuG,hf &w,fuUJG / bk&m;&Siv f ufxufu yÍö0*¾iD g;OD;[m rSwx f m;Muaemf/ yg&rD " mwf c H & S d M uayr,h f bk & m;&S i f a [m "r® (26) pMumw&m;udkem&rS w&m;xl; &Muw,fuG,hf/ r*Fvm r*Fvm? 38 jzm r*Fvm/ 'Dvykd ?J t&Sio f m&dyw k &å m[mvnf; t&Sit f óZd 26- rSm a[mñTeMf um;? xHu w&m;em&rS w&m;xl;&oGm;w,f/ 'gaMumifh "r®ó0e r*Fvmw&m;/ rd k Y w&m;emzd k Y [ m tif r wef t a&;BuD ; w,f / bk&m;a[mMum; a'oem? w&m;em&wm tifrwefvnf; tusdK;rsm;w,f oifah vsmw f t hJ cg emMum;yg/ uG,/hf w&m;emí 0*¾rD sm;? uav;wd k Y a &- vl t rsm;pk u awmh 0#f'u k r© S vGwaf jrmufomG ;/ w&m;pmzwfwmwdkY? w&m;xdkifwmwdkYukd touf csr;f omvdv k m; nDri,f? BuD ; rS v k y f & w,f v d k Y xif a eMuw,f / tJ ' g Ak'w ¨ &m; emMum;uG,/f tawmf r S m ;,G i f ; wJ h t ,l t qyJ / uav;wd k Y Ak'w ¨ &m; emMum;rS? ausmif;ydwfvdkY tm;vyfwJhtcg upm;p&m&Sdwm 0#f'u k r© S vGwrf ,fy/ vnf; upm;ayhg/ ausmif;pmtjyif jyifyA[kow k av;td r f p k t&S i f 0 d p d w å o m&


DHAMMA VIRA ARTICLES

6

"r®0D&onf Nidrf;csrf;aompdwfjzpfwnf&ef &Gnf&G,fonf/

tvSL'gejyKMu&m0,f (24)

,cif t ywf r S t quf orm"djzpf&ef? orm"dxlaxmif&ef orxur®|mef;enf;u (40)txd &Sw d ,f/ - yx0D ? tmayg? awaZm? 0ga,m pwJ h ]uokP d ;f ½I&ef} (10) yg;? - O'¨Krmwu? 0dev D u pwJh ]tokb½I&ef} (10) yg;/ - Ak'¨gEkówd? "r®mEkówd? oHCmEkówd tp&Sw d hJ ]tEkówdymG ;enf;} (10)yg;/ - arwåm? u½kPm? rk'dwm? Oayu©m qkdwJh tyÜrnmw&m; (jA[®p&dk w f &m;) (4) yg;/ - tm[ma& y#dulvonm ac:wJh (tpm tm[m&tay:rSm pufqyk &f &HG mS zG,f trSwjf yK &wJ)h ]onmu (1) yg;/ - pwk"gwk00w¦mef qkdwJh "gwfBuD;av;yg;ukd ydik ;f jcm;rSwo f m;½IymG ;&wJh (pwk"gwk) ]00w¦e}f (1) yg;eJY - tmumomeÍöm,we pwJh ]tm½ky}Ü (4)yg; wdyYk J jzpfayw,f/ orx,medu qkdwJh orxuae 0dyóem ul;quf½yI mG ;&wJeh nf;rSm orxukd a&S;OD;pGm xlaxmifMuayw,f/ orx bmaMumifh xlaxmif&ovJ/ orm"djzpfatmif bmaMumihf a&S;OD; pGm ½IymG ;Mu&ovJ/ twkdqkH; tusOf;qkH;tajzuawmh eD0&Pw&m;awG rzkH;vTrf;atmifvdkYç vdkY ajz &ayvdrrhf ,f/ rSefygw,f/ eD0&P qkdwm tzHk; w&m;? ydwq f w Ydk wfww hJ &m;/ eD 0 &Pw&m;(6)yg; (1) umrpäE´ eD0&P- avmb apwodu/f (2) Asmyg' eD0&P- a'go apwodu/f (3) xde rd'¨ eD0&P- xderd'¨ apwodu/f (4) O'¨pö? ukuúKpö eD0&P- O'¨pö? ukuúKpö apwoduf/ (5) 0dpu d pd mä eD0&P- 0dpu d pd mä apwodu/f (6) t0dZmÆ eD0&P- arm[ apwodu/f tzkH;tydwfw&m;vkdYqkdwJh eD0&P w&m;awG & J U w&m;ud k , f a wG u d k Munh f & if avmb? a'go? pwJ h apwod u f a wG y g/ avmb? a'go? arm[ pwmawGudk avmb pdw?f a'gopdw?f arm[pdwf vdYk tvG,w f ul ajymMuaomf v nf ; pd w f u d k rS D w G , f a ewJ h apwodufawGyg/ 'gaMumihf v,fwDy&rw¦ oHcdyfusrf;rSm]]pd w f ü rS D w G , f ? pd w f u d k j c,f ?

rkH&GmaeZm

ig;q,f E S i h f ' G d u f ? apwod u f } } vd k Y yxr v,fwq D &mawmfBu;D u rdeq Yf x dk m;ygw,f/ (#) Ak'b ¨ &k m;&Sif vufxufawmfu o*Fg &0 qkdwJh ykPÖm;ukd eD0&PzkH;wJhtaMumif; a[mMum;awmfrcl yhJ gw,f/ o*Fg&0[m ykPmÖ ;? ykPmÖ ;&JUygVda0g[m&u jA[®P? olwjYkd A[®P rsKd;awG[m a0'vkdYac:wJh aA'if? rEÅefawG &Gwt f o H &ZÑm,fMuw,f/ o*Fg&0[m &Gwt f H aewJh a0'rEÅeaf wG arharhomG ;w,f/ rrSwrf d EkdifbJjzpfaew,f/ 'DtaMumif;ukd Ak'b ¨ &k m;xH avQmuf Mum;ar;jref;wJhtcgrSm Ak'¨jrwfpGmu arhwm aysmufwm[m pdwfrSm eD0&Pw&m;awG zkH; aevkdYjzpfaMumif; a[mMum;awmfrlcJhw,f/ eD0&Pw&m;awG[m pdwu f kd (rSwf ÓPf) ukd zk;H uG,w f wfwhJ arhaysmufwwfwhJ aq;a&mifawGeYJ wlaMumif; Oyrmay;um a[m Mum;awmfryl gw,f/ yuwda&[m MunfvifaewJhtcg ikHYMunhf&if ukd,hf&JUrsufESmykH&dyfukd aumif;pGm jrifEidk w f ,f/ wu,fvYkd a&xJrmS eD? jym? 0g? pdr;f pwJh aq;a&mifawG&adS e&if rdr&d UJ rsuEf mS jyifudk rjrifEidk b f ;l / tJ'aD q;a&mifawG[m ]]umrpäE´ eD0&P} (avmb) eYw J w l ,f/ umrpäE´ eD0&P qkdwJh avmbzkH;vTrf;ae&if ½kyf? emrf"r®&JU obm0 jzpfpOf (jzpfr?I ysurf )I udk rjrifEidk b f ;l /

a&S;OD;pGm aq;a&mifawGew YJ w l hJ umrpäE´ eD0&P ukd z,f&Sm;ypf&r,f/ 'grSom MunfvifwJh a&jyifudk Munhw f t hJ cg rdr&d UJ rsuEf mS oGijf yifudk aumif;pGmjrifEikd o f vkd eD0&Pqkw d hJ tzk;H tydwf ukd z,fcGmvkdufwJhtwGuf ½kyfemrf&JUjzpfpOfukd aumif;pGm jrifygawmhw,f/ 'ghtwlygyJ/ MunfvifwhJ a&jyif[m yGuyf u G q f al e&ifvnf; ½kyo f iG u f dk xifxif&mS ; &Sm; rjrifEidk af ybl;/ a&awG ylavmifNy;D qlyu G f aewm[m pdwfudk Asmyg' eD0&P (a'go) zk;H vTr;f aejcif;eJY wlayw,f/ qlyu G af ewJah & ukd at;oGm;atmif vky&f ygr,f/ 'grSom at;csr;f MunfvifwahJ &jyifrmS rsuEf mS jyify&Hk yd f aumif;pGm jrif&ovdk ½kyef mrf&UJ jzpfysuu f dk xifxif&mS ;&Sm; ½IjrifEkdifrSmjzpfygw,f/ 'gaMumih f yl a vmif a ewJ h Asmyg' eD0&Pukd orm"dxlaxmifNyD; (orxusifhpOf awGe)YJ z,f&mS ;ypf&ygr,f/ NyD;awmh a&xJrSm arSmfawG&Sdae&if vnf; a&jyif[m rMunfvifEidk yf gbl;/ a&jyif rMunfvifawmh rsufESmjyifukd rjrifovkdyJ/ pdwrf mS ]]xde rd'}¨ } qkw d hJ xkid ;f rIid ;f awG 0ifa&muf aESmuf,Sufae&if ½kyfemrf&JU yifukd,fobm0 jzpfpOfudk aumif;pGm ½IjrifEidk rf mS r[kwyf gbl;/ 'gaMumihf xderd'¨ qkdwJh xkdif;rIdif; ikdufjrnf;jcif; eD0&Prsm;ukd orm"dw&m;eJY z,f&Sm;ypf&ayvdrhfr,f/ pmrsufESm 12 odkY


DHAMMA VIRA ARTICLES

7

"r®0D&onf "r®0de, tvif;a&mifxdefvif;ap&ef jzpfonf/

tawGU tjrif (okw^aqmif;yg;)

avmuZmwfckHay:rSm tawGUtjrif opfawGeJY acwfrD wpfcef;wpfu@ 0ifa&muf ujyzdYk BuK;d pm;tm;xkwaf eMuwJh jrefrmrsK;d EG,f aumifav;awG? aumifrav;awG tm;vkH;ukd aus;Zl;wif&rSmjzpfovdk cs;D rGr;f axmyemvnf; jyK&rSmjzpfygw,f/ b,foabmaMumihfvJ qkd awmh vlqw dk m touf&iS af eoa&GU b0 &yf wnfa&;? zGUH NzK;d wd;k wufa&;ukd BuK;d yrf;Mu&rSm obm0usvyYkd gyJ/ obm0usw,fqkdwmuawmh pOf;pm; awG;ac:rIeJY qufpyfaeygvdrfhr,f/ pOf;pm; Munhaf ygh/ vlom;jzpfpOftp b,forl S twd tus rajymEkid o f vkd vlowå0g b,fu b,fvkd pwifjzpfay:vmwmqkdwmudkvnf; b,f o l r S urÇ m h v l o m; jzpf a y:OD ; tpuk d rajymEkdifygbl;/ 'DurÇmBuD; b,fykHb,fenf; ay:ayguf v mwm?vl o m;awG urÇ m ajrjyif ay:rS m b,f y k H b ,f e nf ; eJ Y pwif j zpf a y: vmw,f q k d w muk d 'D a eY a cwf od y Ü H e nf ; us "gwf y k H r S w f w rf ; ? pmayrS w f w rf ; awG eJ Y ckdifvkHwJhtaxmuftxm; tukd;tum;jyNyD; &Si;f csux f w k Ef idk o f l wpfa,mufrS r&Syd gbl;/ aemifEpS u f mvaygif;rsm;pGm Mumonfh wkid v f nf; urÇmeJv Y o l m;wdYk jzpfay:yku H dk ckid v f Hk wJh tuk;d tum; taxmuftxm;eJY odyeHÜ nf;us &Si;f csux f w k jf yEkid o f l wpfO;D wpfa,mufrQ ay: aygufvmrSm r[kwyf gbl;/ bmaMumihf 'Dvadk jym Ek d i f w mvJ q k d a wmh urÇ m avmuBuD ; ay:NyD;aemufrS urÇmajray:rSm vlom;awG jzpf w nf v mMu wmaMumif h vl o m;awG u urÇmBuD;jzpfay:vmykHukd ckdifvkHwJhtaxmuf txm;eJY rajymjyEkid Mf u ovkd urÇmajrBu;D u dk af y:rSm vnf; oufrjhJ zpfaewm aMumifh olAY u ouf&o dS wå0g? vl pwm awG&UJ taMumif;jzpf pOf u k d tuk d ; tum; taxmuf t xm;eJ Y

&Si;f jyEkid pf rG ;f r&Sv d yYkd gyJ/ 'Dawmh pMu0VmurÇmajreJY vl pwJh owå0gawG[m "gwfobm0awG aygif;pyfrI aMumifh jzpfay:vmwmvdYk a,bk,soabmyJ aumufcsufcsNyD; obm0oabmt& jyKjyif ajymif;vJraI wGeYJ jzpfysuaf ewJh urÇmajreJY vl owå0gawGvdkYyJ ajym&rSmyg/ 'Doabmt& vlom;awGa&m? urÇmajra&m? olYoabmol aqmifNyD; jyKjyifajymif;vJ jzpfysufaeMuwm awmh aocsmygw,f/ vGecf ahJ om tESp(f 50)u touf(20)om&Sad o;wJh aumifrav; vSt;Hk r,feYJ 'DuaeY touf(70) a':vSt;Hk r,f rwl awmhb;l / jyKjyifajymif;vJomG ;Ny/D 'gavmufwif vm;qkdawmh r[kwfao;bl;/ a':vStkH;r,f touf(75)ESprf mS qk;H yg;oGm;&w,f/ 'DjzpfpOf ukd avhvmMunh&f if vlawG[m jyKjyifajymif;vJ jzpfysufae&wJh obm0Zmwf½kyfawGqkdwm xif&mS ;ygw,f/ jyKjyif a jymif ; vJ jzpf y suf a ewJ h obm0vlom;awG[m tajccHjzpfpOfobm0 ADZpdw&f o dS al wGyyD D jyKjyifajymif;vJrI jyKvyk Mf u &wmukv d nf; ESpo f ufMuygw,f/ vlom;awG jzpfay:jcif;tpeJY ysujf cif;tqk;H jzpfwhJ tk-d emao udpv ö rkd sK;d jyKjyifajymif;vJwmawGukd awmh vlom;awG vkH;0oabmrusygbl;/ obm0 Zmwf½kyfjzpfaevdkY rvGefqefEkdifwmaMumifh NidrfcHaeMu&wmjzpfygw,f/ vl o m;awG txl ; ojzih f acwf tvku d f vli,faumifav;awG? aumifrav; awG ESpo f ufwhJ jyKjyifajymif;vJru I vlrb I 0 zGHUNzKd;wkd;wufajymif;vJwmrsKd;yg/ wpfrsKd;ajym &&if rsuaf rSmufacwf aumifav;awG? aumif rav;awG tm;vk;H [m vlaerIypHk H zGUH NzK;d wk;d wuf atmif jyKjyifajymif;vJaecsiMf uwmyg/ 'gay r,hf vlaerIypHk H jyKjyifajymif;vJzq Ydk w dk m tawGU tjriftay: tajccHwmr[kwfovkd pdwful; BupH nfro I ufoufeYJ jzpfvmEkid w f mrsK;d r[kwf ygbl;/ jyKjyifajymif;vJrIeJY zGHUNzKd;NyD;EkdifiHrsm;u vlawGvkd vlaerItqihftwef;jrihfcsifw,fqkd &if rdom;pktvkduf pD;yGm;a&;cdkifrmatmif BuKd;pm;tm;xkwfvkyfukdifMu&rSmjzpfygw,f/ 'Dvkdr[kwfbJ olwpfyg;wkdufeJYae ovk?d uk, d yf idk u f m;pD;ovd?k [ef;zke;f ? q,fvl vm? rkb d idk ;f zke;f tok;H jyKaeovdk vlaerIb0

&SifÓP (zsmyHk) rsK;d udk pdwu f ;l tBuo H ufoufeYJ tm;usaevdYk uawmh r&Ekid yf gbl;/ ykw H u l ;l ovdv k nf; r&wJh ud p ö y g/ vG , f v G , f u l u l twk c k d ; vk d Y & wm? uk, d u f siw fh &m;ysujf ym;apwJh tjyKtrl? tajym tqkd? taetxkdifeJY 0wfpm;qif,ifrIawG avmufyJ&SdrSmyg/ tJ'DtjyKtrlawGtm;vkH;u vnf; rSeu f efwjhJ yKjyifajymif;vJrjI zpfw,f vkYd rajymEkid yf gbl;/ urÇmajr[mvnf; obm0w&m; jzpfvYdk ajymif;vJaeovdk obm0vlom;awG&UJ tawG;tac: t,ltqawGvnf; ajymif;vJ aerSmyJ/ 'geJY ywfoufNy;D apm'uwufp&m bmrS r &S d y gbl ; / wpf c k a jymp&m&S d w mu ajymif;vJusio fh ;Hk wJh tawG;tac:? t,ltq awGu rdrw d yYkd pfy,fvu dk w f hJ a&S;tpOftvm t,ltqawGxufyNkd y;D vlom;awG&UJ pm;a&;? aea&;? vlrq I ufqaH &;? ,Ofaus;rI pwmawG ukd tusK;d jyKEidk w f mrsK;d awmh jzpf&ygvdrrfh ,f/ 'DvkdrsKd;rS rdrdwdkY&JU jyKjyifajymif;vJ usihfokH;rI? tawG;tac:? t,ltqawGu rpGr;f aqmifEidk b f ;l qk&d ifawmh jyKjyifajymif;vJ usihfokH;aewJh tawG;tac: t,ltqawGudk jyefvnfqef;ppfzYdk vkyd gw,f/ 'Dae&mrSm rsuf arSmufacwf vli,frsm;jzpfwhJ aumifav;awG? aumifrav;awG 0wfpm;qif,ifrI ajymif;vJ vmwmeJY ywfoufNy;D &nfñeT ;f ajymqkad ewm jzpfvYdk ]]awmif;rSmtuGy?f vlrmS t0wf}} qkw d hJ a&S;qk½d ;dk pum;ukd ypfy,fum acwfay:awmif ruygbl;/ acwfvGef0wfpm;qif,ifrIayhg/ abmif;bDw?dk puyfw?kd &if[u dk pf yk&Yd yS 0f wfqif Ny;D &efuek Nf rKUd xJ vrf;avQmufomG ;aewJh aumif rav;ukd aumifrav;vkyd J abmif;bDw?dk pyk&Yd yS f 0wfxm;wJah umifav;wpfa,mufu twih&f J pGm tem;csOf;uyfNyD; &nfpm;pum;ajymwm r[kwb f J aumifrav;&JU uk, d u f m,tvSudk rzG,fr&mpum;eJY csD;usL;ajymqkdNyD; vkdufvH aESmuf,u S w f ,fw/hJ tJ'geJY ywfoufNy;D aumif rav;u rauseyf v k d Y jynf y owif ; Xme wpfcu k kd owif;ay;ydNYk y;D tBuÓ H Pfawmif; w,f/ rd e f ; uav;tBuH Ó Pf a wmif ; wJ h owif;Xmeu owif;jzpfpOfudk tusO;f xkwf pmrsufESm 28 odkY


DHAMMA VIRAARTICLES

8

"r®0D&onf vlrsKd;ra&G;? bmomra&G;? avmuom;tm;vkH;twGufjzpfonf/

tMuiftemawGudk tajz&SmcJhol a&m)

EG,f,if;rm(wrÜ0wD)

b0ukd wPSmuRecf aH eoí oHo&m vnf&OD;rnf/ vGwaf jrmufrv I rf;ukd uk, d w f idk f &SmazGMunhaf wmh tvif;a&mifay:vmawmh\/ tJ'Dtvif;a&mifu oHa0*/ o'¨gw&m;ukd t&if;cHvYkd o,olaX;om; tawG;yGm;cJ\ h / aEG rk;d aqmif; Owko;Hk vDtvku d f Zdru f s umr*kPf awG rxyfatmifcpH m;cJ\ h / qifwidk ;f vS jyifwidk ;f acsmonhf unmwpfou dk f olt Y em;rSm aygvS \/ xkdtcsdefrSm bkef;awmfBuD; jrwfpGm bk&m;&Siu f yÍö0*¾iD g;OD;wku Yd dk w&m;a[mMum; Ny;D eE´, d ol<u,fvLS 'gef;xm;aom ausmif;awmf ü oDwif;okH;aeonhftcgvnf;jzpf\/ ,o owdo Yk m; aMumufpw d af wGeYJ 'ke;f pkid ;f Ny;D cHpm; &orQudk Ak't ¨ m; avQmufxm;\/ ]]Oy'´KwH 0wabm? Oyó|H 0wabm}} oHo&mrSm aysmf&Tifp&mawGeJY ruf armaeMuwJh oltaygif;wd/Yk tykyaf wGavSmif *kda'gifyrm cE¨mig;yg;[m wu,fwrf;us cifrifw, G w f m ESpo f ufp&m wpfpufrS rjrif tNrw J rf; ESyd pf ufaeMuav\/ umr*kPaf wm rSm epfajrmMuoa&GU t0dZmÆ &JUvSnpfh m;rIatmuf rSm 0#ftwGi;f odYk a&mufawmhonfb&k m;}} aysm&f iT pf &mawGukd tjypfawG tjzpf ,o jrifvm\/ tcspfpGJruf &r®ufawGudk rke;f vm\/ owå0gawGudk t0dZmÆ OcGH ig;xyfEiS fh um&Hxm; wm ckawmh oabmaygufro d nf/ t0d Z Æ m OcG H i g;xyf

1/ uH uH\tusK;d ukd ,HMk unfonhf ur®óuw ÓPfukd zkH;xm;onhf t0dZÆm/ 2/ ½kyef mrfudk odonhf emr½ly y#dapä'ÓPfudk zkH;xm;onhf t0dZÆm/ 3/ y#dpo ö rkygÜ 'f taMumif; tusK;d uko d ad om ÓPfudk zkH;xm;onhf t0dZÆm/ 4/ ½kyf emrf jzpfysuv f u©Pmtcsuu f kd odaom ÓPfukd zkH;xm;onfh t0dZÆm/ 5/ opömodaomÓPfukd zk;H xm;onhf t0dZmÆ / ÓPfjzihf qifjcifonhftckduf trSef w&m;ay:vm\/ w&m;&Sm uk, d rf mS awGUowJ/h avm[dou ewfom;ukd jrwfpmG bk&m; a[m Mum;awmfrlcJh\/ a[m'DcE¨mukd,frSm tESpf om&bmrSr&S/d aovQiyf pf iSuaf ysmyifavmuf awmif wefz;dk r&S/d iSuaf ysmyifu [if;&nfcsuf Ekid af o;\/ vlawGaoNyq D &dk if tm;vk;H b,fol rS tem;ruyf c sif M uawmh / raocsif c spf aovQif y pf ? tES p f r yg 'D c E¨ m / atmf pufqyk zf , G f &Sv d aS cs\/ jrufyifxyd zf sm;ay:u qD;ESif;av;awGvdk aea&mifay:xGufrvmcif omom,m,m vSycGihf&Mu\/ aea&mifay: xGuv f mwJt h cku d rf mS aysm&f iT rf aI wG aysmufu, G f &wm "r®wm/ b0[lonf jrufyifyrm/ qDEiS ;f awGu t0dZÆmeJYwlw,f/ aea&mifqkdwmu awmh aojcif;w&m;/ q,hEf pS v f &moDww Ydk iG f 0gqkv d onf aeYwm&Snf\/ jymokdvonf nwm&Snf\/ xkdxuf w&m;rodolonf oHo&mykdí&Snf aomaMumifh cuf\/ ('DaCmAmvme oHom

ukd,fxufBuD;ol &G,fwli,folawG aeYjrifnaysmuf tedpöa&muf t½IH;ay;oGm; Muwmjrif&\/ ESpfawG[m bmrSrMumvkduf/ touf a wG o m BuD ; vm\/ tod Ó Pf u uav;omom Bu;D avrku d af vqkw d m wynhf h mjzpfEidk w f ,f vkYd awmfvkd vlrsK;d twGuf ajymcJw 'umwpfa,mufajymzl;\/ Ny;D awmh olajymwJh pum;u]]udavomrsm;wJo h [ l m aeYwmwk\ d / ud a vomenf ; wJ h o l [ m aeY w m&S n f o nf } } [l\/ atmf- aeYwmawG wkad eMuNy/D owå0g awG oEÅmefrSm avmbeJYaysmf? a'goeJYarmf? arm[eJaY eoa&GU aeYwm&Snw f t hJ vSnfh a&muf vmrSmr[kw?f owdxm;jcif;onf tEÅ&m,fu vGwfajrmufaMumif;wpfckyifjzpf\/ aysmaf wmfqufawG ,o olaX;om; tdyw f t hJ cg olwaYkd zsmaf jza&;u Ny;D qk;H oGm;Ny/D wpfnwm&JUwm0efausrIukd todtrSwfjyKzkdY olwt Ykd yd Mf u\/ avmuqk½d ;dk pum; &S\ d / BuKu d f r&Su?f iwfr&Su?f iku d rf &Suf [líyif/ wpfO;D eJY wpf O D ; wu,f B uKd u f v mMuNyD q k d & if bmrS xnhrf wGuMf uawmh/ t&Su?f taMumufw&m;? £a`E´awG aysmufqkH;oGm;awmh\/ rjrifcsif tqk;H vrf;ab;awGrmS awmif awGUvm&ay\/ 'Dxufqkd;wmu rdrd&JUb0udk tav;rxm; wwfvmMujcif;yif/ rde;f rwd£ Yk a`E´ a&Tay;vdYk r& pum;tpm; rde;f rwd£ Yk a`E´ ZD;xkyaf y;vd&Yk vdYk awmif qk d & rvd k j zpf a eNyD v d k Y ausmif ; q&m wpfa,mufu wynhaf wGukd ajymzl;\/ acwf &JU rsK;d qufopf trsK;d orD;awGtwGuf rSwo f m; p&maumif;\/ aemuf iwfr&Suw f /hJ iwfvmwJt h cg bmrSrpOf;pm;awmh/ vk&rvm;/ toufowf &rvm;/ &w,f/ tm[m&twGuf 0rf;pmjynhf zdv Yk w dk ,fvYkd rSwx f ifMuonf/ ig;yg;oDvqkw d m 0rf;a&;twGuf ta&;rBu;D / uk, d af umif;pm; a&;twGuf r&SuEf idk af wmhb;l / BuKo H vkd b0ukd jzwfoef;wJhvlawG[m vlrkdufawG&JUtawG; jzpfw,f/ ynm&Sd olawmfaumif;awG&UJ qk;H jzwf csufuawmh]]pE´ul;yifonf ajcmufaoGUaomf vnf; teHYudkrpGefY}} qif a jymif o nf ppf a jrjyif o d k Y a&mufaomfvnf; vlwdkY&JUa&SUrSm wifhw,f jcif;ukd rpGefY/


DHAMMA VIRA ARTICLES "r®0D&onf avmuD avmukwå&mtusKd;ESpfyg;twGuf jzpfonf/ BuH o nf puf 0 od k Y a &muf a omf vnf; csKdonhft&omudk rpGefY/ olawmfaumif;onf qif;&Jaomf vnf; ukd,fusihfw&m;ukd rpGefY}} okyAÜ 'k ¨ vlEw l pfa,muf&UJ uk, d u f sifh w&m;vkd olawmfaumif;pdwu f dk b0xuf jrwf Ek;d pGm xm;\/ ta&;BuKv H mNyq D &kd if toufukd om pGerYf ,f? uk, d u f siw fh &m;awmh b,fawmh rS tysufrcHjcif;onf olawmfaumif;awG&JU vrf;pOfjzpf\/ trSefw&m;twGuf ay;qyf aeMuolawGvv Ydk nf; ajymvk&Yd \/ iku d rf &Suf qk d w muawmh yG J v rf ; obif a wG r S m yk d a wG U &wwf onf / yG J p xG u f c gpuawmh ud p ö r &S d / aemuf Munh f & if ; Munh f & if ; eJ Y orf ; vmNyD / trsKd ; orD ; awG yd k q k d ; w,f / bmjyKvk d Y v J q k d a wmh ol w d k Y c rsm ab;u aumifav; jrifomG ;&if &Supf &m/ 'gaMumifh rodatmif £a`Eq ´ nfum owdxm; ayr,hf wu,f t d y f c sif v mNyD q k d & if uk d , h f u k d , f u k d iku d rf eS ;f rodawmh/ jrifwo hJ al wGuom ykí d odEidk f ay\/ ikdufwJhtcg owdawGvGwfum [ef aqmifxm;orQtrlt,mawG azmufjyefvm Muwm r&SuEf idk af wmh/ 'gaMumihrf v Ydk Ydk cPao wmeJY xm0&aowm ESpfrsKd;&Sd\[k qkdMuay onf/ tdyw f t hJ cg olaouJo h Ykd bmrSrodawmh tJ'h gukd cPwm[kac:onf/ xm0&aowm uawmh aojcif;av;rsK;d wpfrsK;d rsK;d eJY touf qkH; wmukd ac:ayonf/ xkdaojcif;ESpfrsKd; xl ; jcm; csuf u awmh cPwmonf ZD 0 d w d a `E´ r csKyf / xm0&aojcif ; onf Zd0dwda`E´csKyfoGm;jcif;ukd ac:&ayrnf jrifuGif;awGu jywJhw&m; nwpfn\ wdwfqdwfrIawGu ykdí touf0ifvmMuNyD/ apmapmu vSvkdufwJh unmysKdawG ckawmhvnf; Munhfprf;ygOD;/ a[mufolua[muf? cHwGif;[if;vif;yGihfí pufqyk zf , G t f eHaY wGeYJ vIid v f /Ykd t0wftpm;u z½kzd &J b,fv;l nmvSrd hf qHyifawGu tdy&f m xufrSm Muuf&ufxm;ovdk/ yg;pyfawGu vnf ; ol w pf r sKd ; igwpf z k H nnf ; vd k Y ? okomefjyifrmS jrKyEf zHS Ydk pGeyYf pfxm;wJh tavmif; awGvdk 0Jysv H Ykd aeonf/ 'g[m oltjrwfwEk;d eJY npOfaysmf cJhwJhtcsdefawGrSm oabmuscJhwJh raem"gwfawG? wu,fwrf;usawmh cE¨mig;yg; [m azmuf j yef a ewm cPwmr[k w f / em&D w d k i f ; puú e f Y w k d i f ; yif / 'gaMumih f r k d Y v k d Y cE¨ m ig;yg;uk d em;vnf v G , f a tmif OyrmeJaY qmifcw hJ m jzpfvrd rhf nf/ ½lyu©E¨monf- a&jrKyfeJYwl\/

a0'emu©E¨monf- a&yGufeJYwl\/ onmu©E¨monf- wHvsyfESihfwl\/ ocFg&u©E¨monf- iSufaysmwkH;ESihfwl\/ 0dÓPu©E¨monf- rsufvSnhfeJYwl\/ pma&;q&m t,f r mqif a jymcJ h ovkd ]]tuREf k y f w k d Y \ taumif ; qk H ; tawG ; tjrif r sm;onf ol w pf y g;xH r S &&S d j cif ; jzpf \ /}} ,oonfvnf; jrif&wJjh rifuiG ;f awG ujyaom oHa0*awGudk tdyfaeolrsm;xHrS &&SdcJhonf/ ukd,hftjypfawGudk jrifEkdifcJhovkd tcsed rf DS jyKjyifciG &fh cJw h m oltwGuf uHaumif; \/ rsm;aomtm;jzihf olwpfyg;tjypfukdom jrif w mrsm;MuNyD ; uk d , h f t jypf u d k rjrif M u/ olwpfyg;udk xkd;wJhvufn§Kd;u wpfacsmif;xJ jzpfNy;D uk, d u fh x kd ;dk wJv h ufnK§ ;d u av;acsmif;qkd wm owdrxm;rdMu/ 'gaMumihrf v Ydk v Ykd nf; tjypf ajymzkdY vG,fMuw,fxif\/ "r®y'rSm þodkY jyxm;av\/ ]]ok'óH 0ZÆranoH? twåaemye 'k'o ´ ?H ya&oH [daom0ZÆmed? Mozkemwd ,xmbko?H twåaem ye qma'wd? H wdw0gaoa|g/ uvd u olwpfyg;tjypfukd jrifvG,fw,f/ uk, d t fh jypfudk jrifEidk cf w J ,f/ pyg;zsi;f udk rIwf vTihfouJhodkY rdrdtjypfudk jrifavhr&Sdaomol onf olwpfyg;tjypfwu Ykd kd ajymqku d &hJ UJ wwf\/ iSuaf wGukd owfvadk om rkq;dk onf iSuw f u Ydk dk owfzYkd rdru d , dk u f kd opfcuf ponfjzihf zk;H vTr;f ouJhodkY pdwf"gwfatmufwef;uswJholawG[m olwpfyg;tjypfukd rsm;rsm;ajymjcif;jzifh rdrd tjypfudk zk;H vTr;f avh&MdS u\/ ukodkvfESihftukokdvf avmuoabmukd xkwfazmfjywwf wJh 'Dq;Hk rpum;awGukd owdxm;&rnf/ vlqdk wm twåqef&if todÓPfrJhwJh wd&pämefb0 uJo h kYd rxl;jcm;/ vufEpS b f ufMum; acgif;ayguf ½ko H m &Sad yvdrrhf nf/ odwwfvYkd vl[ak c:\/ bmawGoo d vJqadk wmh ukov kd ef YJ tukov kd u f dk cJGjcm;od&\/ trSm;? trSef a0zefEkdif&rnf/ tvif;tarSmif xGe;f wwf&rnf/ "r®EiS fh t"r® udk usihfokH;cGJjcm;avhvm&rnf/ touf(60) ausmq f w dk t hJ &G,[ f m Muufrsm;vkq d &dk if t½k;d &ifh wJhoabm&SdMu\/ t½kd;eJYwlwJh todw&m; &ihu f suv f mjcif;udk qkv d [ dk ef&adS y\/ ]]rku d v f u dk w f 'hJ um&,f? uk, d t fh ouf

9

t&G,fudkraxmuf? ckxufxd taysmftyg; vku d pf m;wke;f yJvm;}} ]]wynhfawmf aemufqifjcifyhgr,f bk&m;}} ]]'DaeYNy;D awmh reufjzef? reufjzefNy;D awmh obufcgvdYk qkMd uouGUJ }} ]]'umu eHeufjzefukd a&SUvkdYac: ovm;? aemufvaYdk c:ovm;}} ]]a&SUvkx Yd ifygw,fb&k m;}} ]]at; &Sad pawmh? &Sad pawmh/ 'um Bu;D &JUtrsK;d orD; ausmif;ukv d moGm;w,f/ &GmxJ rSm 'umBuD;&JUemrnf tawmfxGufaew,f qkdyJ/ aumif;owif;eJYraumif;owif;qkdNyD; ESpfrsKd;&Sdw,f/ 'umBuD;owif;u raumif; owif;/ a&SUqufNyD; aumif;atmifBuKd;pm;? ukodkvfawGrsm;rsm;jyK? vlYb0ykdifqkdifxm;whJ tESpo f m&awGqw dk m 'ge? oDv? bm0em/ 'geryg oHo&m rsufESmi,f&r,f? oDvryg oHo&m toufwkd&w,f/ bm0emryg pd w f r csrf ; om ed A Á m ef e J Y a0; vdrfhr,f/ ukodkvfqkdwm aumif;usKd;ay;wJh w&m;? tjypfuif;NyD; ypöKyÜef? oHo&mESpfjzm tusKd ; ay;w,f / tuk o k d v f q k d w muawmh tjypfruif;bl;/ qkd;usKd;'ku©awG ay;w,f/ ukov kd u f tqefvrf;? tukov kd u f tpkev f rf;/ uk o d k v f u at;csrf ; w,f / tuk o d k v f u ylavmifw,f}} pojzihf q&mawmfu edygwf om"uawGeYJ ykyH rmcsUJ vkYd qk;H rw,f/ 'umBu;D uawmh acgif;wpfNidrfhNidrfheJY yg;pyfuvnf;wifygh bk&m;? wifygh bk&m; qkw d mxyfv-Ykd ]]uJ 'um uk o d k v f e J Y tuk o d k v f em;vnfomG ;NyrD [kwv f m;? ajymprf;ygOD; ukov kd f eJt Y ukov kd f bmuGmovJ}} 'umBuD;ajymvkdufwJhpum;aMumifh q&mawmfBuD;u bmajym&rSef;rod jzpfoGm; w,f/ 'umBu;D ajymwmu]]ukov kd ef YJ tukov kd q f w dk m t ygwm eJY rygwmbJ xl;ygw,fb&k m;}} wJh b0&J U vd k t yf c suf a wG [ m Nid r f ; csrf;pGmae&jcif;eJY BuKHvmorQ'ku©awGudk b,f v d k & if q k d i f & rvJ q k d w m BuKd w if N yD ; pOf;pm;wwf&rnf/ aezk d Y c snf ; rpOf ; pm;eJ Y aozdkYvnf; awG;wwf&rnf/ 'grSom b0ukd Ni;D aiGUwJh edA'dÁ gÓPfawG ay:vmrnf/ cE¨mawG &JU tjzpftysuf rNryJ Hk tedp?ö qif;&Jjcif; 'ku?© tpk;d r&jcif; tewåawGrS vGwaf jrmufvadk om rkpw dö u k rswmÓPfvnf; xifvmayrnf/ xkYd twl w&m;qkw d m cE¨mrSm&So d vdk todÓPfeYJ pmrsufESm 26 odkY


DHAMMA VIRA ARTICLES

10

"r®0D&onf b0&SifoefrIudk trSefuefqHk;azmfaqmif&ef jzpfonf/

yJhwifoH "r® 0 D & t&S i f a ombe

wynfhudk&ifrsm; tbd"r®moifMum; &if; uHtusdK;ay;&m tcsdeftcgav;rsdK;udk &S i f ; jycJ h y gw,f / vl w k d i f ; aeY p Of uk o d k v f ç tukodkvf þESpfrsdK; ykxkZOfobm0jyKMuay vdrrfh ,f/ rd r d w d k Y j yKwJ h taumif ; tqd k ; uH ESpfrsdK;vHk; ypöKyÜefb0 tusdK;ay;wJhuH[m 'd|"r®a0'ed,uH? 'kwd,b0rSm tusdK;ay;wJhuH[m OyyZÆ a0'ed,uH? wwd,b0rS edAÁmefr&rDtMum; tusd K ;ay;wJ h u H [ m ty&my&d , a0' ed,uH? pd w f a pwemrygvd k Y tusd K ;ray; wJu h [ H m ta[moduHvYkd ac:w,fvYkd &Si;f jy awmh ud&k ifi,fwpfyg;u]]ud, k jf yKonhu f H yJw h ifoH ud, k x fh H jyefvmNrJ? bk&m;aomfrS wm;r& wdu Yk bm rdv Yk J}} qdw k hJ uAsm&JUqdv k kd csuu f kd &Si;f jyygvdYk avQmufxm;w,f/ ]]udk&ifwdkY....aus;vufawm&Gm vl o H w d w f q d w f w J h awmeuf a wG r S m ud k , f atmfwt hJ oH[m yJw h ifxyfum ud, k q fh jD yefvm wm Mum;zl;Muvm;}} vdkYar;awmh tm;vHk;u Mum;zl;ygw,f vk dY ajzMuw,f/ xd kY t wlyJ ud k & if w d k Y j yKwJ h aumif ; uH ? raumif ; uH [ m ud k & if w d k Y x H jyef v mr,f / aemuf w pf c g ]]0#frSmtNrJ i&JrSmty}} qdkwJh pum;twdkif; jrwfA'k a¨ omfrS i&Jukd t&d,mr*fEiS fh y,fowf

Ed k i f a yr,h f rS m ;cJ h w if c J h w J h 0#f a <u;awG u d k wm;r&bl;/ bk&m;jzpfwb hJ 0rSmyif cHc&hJ w,f}} vdYk &Si;f jyNy;D ud, k jf yKwahJ umif;uHç raumif;uH ud, k q fh jD yefvmwJh om"uav;udk ud&k ifi,frsm; tm; ajymjyrdw,f/ ]]ud k & if w d k Y . ...jrwf p G m bk & m; vuf x uf u &mZN*d K [f N rd K UrS m r[momv ykPmÖ ;Bu;D wd&Yk UJ om; Owå&owdo Yk m;av;[m (7) ESpfom;t&G,frSmyif a,musfm;wdkYwwfoihfwJh t|m&owpfq,hf &Spf&yfudk wwfuRrf;wJh twGuf 0óum&trwfBu;D utp tm;vH;k u oabmusaew,f / uk a #&S p f q ,f < u,f 0 csr;f om ynmawmfwhJ Owå&udk oabmusum om;rufawmfzdkY urf;vSrf;Muw,f/ 'gayr,hf Owå&owdo Yk m;av;u umr*kPw f u Ykd kd pufqw k f &GH&SmNyD; b,folYrS vufrcHbJ udk&if0wfNyD; q&mawmft&Sifom&dykwå&mESihftwl a0VK0ef ausmif; tpGet f zsm; awmwef;av;rSmaew,f/ q&m&JU a0,s0pö t00udk jyKpkaeygowJh/ ud&k ifav;Owå&u ]]t&Sib f &k m;? avema&m*g b,faq;awG aomuf aysmufygovJb&k m;}} vdYk avQmufw,f/ ud&k ifOwå& ihgrSmpGaJ ewJh avem a&m*g pwkr"leYJ ,m*kyyl al omuf&&if aysmuf w,fvYkd rdew Yf t hJ wGuf ud&k ifOwå& q&maZmeJY t½kPrf wufao;wm owdrxm;rdbJ oydwf ayGUum xGufvmcJhw,f/ &mZN*dK[fNrdKUteD; a&mufawmh aumif;uifBuD;armhMunhfwJhtcg aumif ; uif r S m Mu,f v awG vif ; vuf N yD ; t½kPrf wufao;wmudk awGU&w,f/ vef;qef;

oGm;atmif rsufESmopfOD;rSqdkNyD; oydwfav; csum rsuf E S m opf y gw,f / tJ ' D t csd e f r S m NrKd UxJu azmufxiG ;f xm;wJh olc;kd [m aemufu vl 0 d k i f ; vmwmeJ Y cd k ; vmwJ h &wemxk y f u d k BuH&mrod a&uefay:rSm&SdaewJh udk&ifav; Owå&oydwfxJxnhfum xGufajy;oGm;w,f/ NrdKUxJuvlawG[m olcdk;b,folrSef;rodEdkifwJh ntcg udk&ifav;Owå&udk oGm;awGUygowJh/ udk&ifav;udk rouFmvdkY oydwfxJudk &SmMu w,f/ oydwfxJu &wemxkyfawGUwJhtcg ud&k ifav;Owå&udk olc;kd [kpu JG m zrf;ac:oGm; Muw,f/ ud&k ifav; Owå&u ud&k if[m t&Sif om&dyw k &å m&JU wynhyf g/ uka#&Spq f ,fpeG cYf mG NyD; udk&if0wfcJhwmyg/ q&m avema&m*g twGuf pwkr"leYJ ,m*ktvSLcHzYkd vmcJw h myg/ ud&k if olc;kd r[kwyf gbl;/ ud&k if rkom;rajymygbl;/ ud&k ihq f &m uvnf ; rk o m;rajymzd k Y rS m xm;ygw,f v d k Y &Si;f jyír&? 0óum&trwfcsKyBf u;D xH zrf;í ac:oGm;MuowJ/h 0óum&trwfBu;D uvnf; &mZN*Kd [Nf rKd Uu Owå&rSe;f odomG ;w,f/ Owå&[m wpf c sd e f u igh o rD ; twG u f urf ; vS r f ; wm vuf r cH b J ? ih g ud k t&S u f c G J c J h w ,f / ol Y u d k vufpm;acsr,fqNkd y;D &efNiKd ;zGUJ um ]]okomefwp ocsØKif;0rSm um;pifwif oHwHusifvQKd rao rcsi;f owfap}} vkYd trdeaYf y;w,f/ tmPm yg;uGuo f m;awGu um;pifwifNy;D ckepfEpS o f m; t&G,f Eke,fvw S hJ ud&k ifav;Owå&&JU vufz0g;? ajcz0g;awGukd rD;zkwNf y;D om; &J&aJ wmufyal vmif aewJh oHwHusiftacsmif;awGeJY txyfxyf tcgcg ½du k Mf uygw,f/ ud&k ifav;&JU vufz0g;? ajcz0g;u aoG;yGuyf u G x f u G Nf y;D jrifraumif; atmif aoG;awG,dkpD;vmw,f/ t&G,fESifh 'Pf&mrrQawmh owdvpfomG ;&Smw,f/ owd& wJ h t cg jyif ; xef p G m cH p m;ae&wJ h a0'em y,fcGmEdkifzdkY bk&m;*kPf? w&m;*kPf? oHCmh *kPf? q&mh*kPfaus;Zl;awGudk xyfcgxyfcg yG m ;rsm;&S m w,f / cH p m;ae&wJ h a 0'emawG oufomvmw,f/ tJ'DtcsdefrSm jrwfpGmbk&m; u &wemoH;k yg;eJY q&mh*P k af us;Zl; txl;odwhJ ud&k ifav; igbk&m;udk arQmaf e&Sma&mhr,fqNkd y;D aumif;uif,Hu a&mifjcnfawmfajcmufoG,f vTwcf g psmeftbdÓOfwefc;kd ESihf ud&k ifav;&S&d m pmrsufESm 26 odkY


DHAMMA DEW "r®0D&onf b0&SifoefrI y"meukdy,fí tukokdvfuif;aom &SifoefrItwGufjzpfonf/

11

ul;ajrmufNyD;olwdkYxuf jrwfaomyk*¾dKvf Crossed o'er, of them that crossed the best. [Hom0wD-OD;tkef;BudKif à avmutm;vH k ; ud k xl ; aomÓPf j zih f od í avmuü (od t yf a omw&m;) tm;vH k ; ud k [k w f w d k i f ; rS e f p G m od a omaMumih f avmutm;vHk;rS uif;awmfrl\/ avmutm;vHk;ü Niduyfjcif; (wPSm? 'd|d? Oy,)&Sdawmfrrl/

à

By comprehending all the world.,, In all the world just as it is, From all the world is he released, In all the world he clings to naught.

avmu &[ef;wd?Yk jrwfpmG bk&m;onf avmuudx k ;kd xGi;f í odawmfrl \/ jrwfpmG bk&m;onf avmurSuif;awmfr\ l / &[ef;wd/Yk jrwfpmG bk&m; onf avmu\jzpfaMumif;ukx d ;kd xGi;f í odawmfr\ l / jrwfpmG bk&m;onf avmu\ jzpfaMumif;udk y,fawmfr\ l / &[ef;wdkY jrwfpGmbk&m;onf avmucsKyfNidrf;&m (edAÁmef)udk xd;k xGi;f í odawmfr\ l / jrwfpmG bk&m;onf avmucsKyNf ird ;f &m (edAmÁ ef) udk rsuaf rSmufjyKawmfr\ l / &[ef;wd?Yk jrwfpmG bk&m;onf avmucsKyNf ird ;f &m (edAmÁ ef) odaYk &mufaMumif; tusiu fh x kd ;kd xGi;f í odawmfr\ l / jrwfpmG bk&m;onf avmucsKyfNidrf;&m (edAÁmef) odkYa&mufaMumif;jzpfaom tusiu fh kd yGm;rsm;awmfr\ l / &[ef;wdYk jrwfpmG bk&m;onf ewf rm&fewf? jA[®mwdEYk iS fh wuG aom ewfavmuESihf? orPjAm[®Prif;rsm; vlrsm;ESihfwuGaom vlaY vmuonf jriftyf? Mum;tyf? awGUtyf? odtyf? &tyf? &SmrS;D tyf pdwfjzihf tzefzef usufpm;tyfaom tm½HktvHk;pHkudk xdk;xGif;í odawmf kd yf\/ rl\/ xdaYk Mumihf ]wxm*w} [kqt &[ef;wdYk jrwfpmG bk&m;onf twkr&Sad om t&[wår*fÓPf udk xd;k xGi;f í odawmfral om nOfEh iS ?fh 0dygufur®Z½kyt f <uif;r&Sad om edAmÁ e"mwfjzihf y&deAd mÁ efpaH wmfral om nOfw h \ Ykd tMum;ü a[majym`rw G f [ñTejf yawmfrt l yfaom w&m;tvH;k pHo k nf a[majym`rw G [ f ñTejf ywdik ;f omjzpf \ / wpf y g;aom tjcif ; t&mtm;jzih f rjzpf / xd k Y a Mumih f ]]wxm*w}} [kqt kd yf\/ &[ef;wdYk jrwfpmG bk&m;onf tMuifoaYdk om tjcif;t&mtm; jzihf ajymqdak vh&\ dS / xdo k aYkd omtjcif;t&mtm;jzihf jyKavh&\ dS / tMuif odaYk omtjcif;t&mtm;jzihf jyKavh&\ dS / xdo k aYkd om tjcif;t&mtm;jzihf ajymqdak vh&\ dS / þodv Yk Qif ajymqdak vh&o dS nft h wdik ;f jyKavh&\ dS / jyKavh &So d nft h wdik ;f ajymqdak vh&\ dS / xdaYk Mumihf ]wxm*w} [kqt kd yf\/ &[ef;wdkY ewfrm&fewf jA[®mESihfwuGaom ewfavmuESihf orP jAm[®Prif;rsm;? vlrsm;ESiw fh uGaom vlaY vmuü jrwfpmG bk&m; onf (olwpfyg;wdu Yk )kd vTr;f rd;k awmfrEl idk \ f / (olwpfyg;wdu Yk ) rvTr;f rd;k Edik /f pifppftm;jzihf jrifwwf\/ rdrt d vfo kd v Ykd u kd af pEkid \ f / xdaYk Mumihf ]wxm *wm} [kqt kd yf\/ avmutm;vH k ; ud k xl ; aom ÓPf j zih f o d í ? avmuü (odtyf aom w&m;) tm;vHk;udk [kwfwdkif;rSefpGm odaomaMumihf avmutm;vHk; rSuif;awmfrl\/ avmutm;vHk;ü Niduyfjcif; (wPSm? 'd|d? Oy,) &Sdawmf rrl/ xdkjrwfpGmbk&m;onf pifppftm;jzihf tm½Hktm;vHk;wdkYudk vT r f ; rd k ; awmf r l E k d i f \ / ynmES i h f j ynh f p H k a wmf r l \ / tvH k ; pH k a om

The world

"Monks," the world is fully comprehended by a Tathagata. From the world a Tatha-gata is released. "Monks," The arising of the world is fully comprehended by a Tatha-gata: the arising of the world is abandoned by a Tatha-gata. The ending of the world is fully comprehended by a Tathagata: the ending of the world is realized by a Tatha-gata. "Monks," the practice going to the ending of the world is fully comprehended by a Tatha-gata: the practice going to the ending of the world is made to become by a Tatha-gata. "Monks," whatsoever in the whole world, with the world of Ma-ras, Brahma-s, together with the host of recluses and brahmins, of devas and mankind, is seen, heard, sensed, cognized, attained, searched into, pondered over by the mind, all that is fully comprehended by a Tatha-gata. That is why he is called "Tatha-gata." Moreover, whatever a Tatha-gata utters, speaks and proclaims between the day of his enlightenment and the day on which he passes utterly away, all that is just so and not otherwise. Therefore is he called "Tatha-gata." "Monks," as a Tatha-gata speaks, so he does: as he does, so he speaks. That is why he is called "Tatha-gata." "Monks," in the whole world, with the world of Devas, of Ma-ras, of Brahma-s....of devas and mankind, a Tatha-gata is conqueror, unconquerored, all-seeing, omnipotent. Therefore is he called "Tatha-gata." By comprehending all the world In all the world just as it is, from all the world is he released, In all the world he clings to naught. He is the all victorious sage: 'Tis he who loosens every hond: By him is reached the perfect peace (Nibbana) that is void of fear. The Enlightened One, the passion-free, Sinless, who hath cut of all doubts, Hath reached the end of every deed, Freed by removal of the base. Exalted One, Enlightened he, The lion he without compare. For the deva-world and world of men He caused the Brahma-wheel to roll. Wherefore the devas and mankind


DHAMMA DEW

12

"r®0D&onf udk,fusifhoDvESifh pm&dwåjrifhrm;ap&ef jzpfonf/

txH k ; tzG J U wd k Y r S vG w f a jrmuf a wmf r l \ / xd k j rwf p G m bk & m;onf tvGefNidrf;csrf;pGmaom wpfpHkwpfckaom ab;&eftaESmihft&Suf r&Sdaom edAÁmefudk awGUxdqdkuf a&mufawmfrl\/ tmoa0gukefNyD;aom xdkjrwfpGmbk&m;onf qif;&Juif; awmfrl\/ ,HkrSm;jcif;udk y,fjzwfawmfrlNyD;jzpf\/ tvHk;pHkaom uH w d k Y \ uk e f j cif ; od k Y a&muf a wmf r l \ / Oy"d a v;yg; wd k Y u k e f & m edAÁmefodkYvGwfvGwf 0ifawmfrl\/ xd k j rwf p G m bk & m;onf opö m av;yg;ud k od a wmf r l \ / xd k j rwf p G m bk & m;onf twk r &S d a om jcaoF h r if ; jzpf a wmf r l í ewf E S i h f w uG a om owå avmutm; jrwf a omw&m;pMumud k vnf apawmf r l \ / þodkYvQif tMuifewfwdkYonfvnf;aumif;? tMuifvlwdkY onf vnf;aumif;? jrwfpGmbk&m;udk udk;uG,f&m[k qnf;uyfMu ukef\/ xdkewfvlwdkYonf BuD;jrwfí aMumuf&GHUjcif;uif;awmf rlaom xdkjrwfpGm bk&m;udk csOf;uyfí &Sdcdk;Muukef\/ ,Of a us;NyD ; aom jrwf p G m bk & m;onf ,Of a us;ol w d k Y xuf j ruf awmf r l \ / Nid r f ; at;NyD ; aom jrwf p G m bk & m;onf Nid r f ; at;ol w d k Y x uf jrwf a wmf r l \ / vG w f a jrmuf N yD ; aom jrwf p G m bk & m;onf vG w f a jrmuf N yD ; ol w d k Y xuf j rwf a wmf r l \ / ul ; ajrmuf a wmf r l N yD ; aom jrwf p G m bk & m;onf ul ; ajrmuf o l pmrsufESm 4 rStquf tBuD;qH;k vl&UJ emrnfawmhygw,f/ ],aomZ} vdaYk c:w,f/ tJ', D a,mZ trSL;&Sw d hJ &[ef;ig;&m[m uydvig;Bu;D udak wGUBuKH &vdYk oHa0*awGjzpfNy;D awmh omoemabmif0ifNy;D awmh w&m;usiMfh uwmwJ/h jrwfpGmbk&m;ocifudk,fawmfjrwfu ]uydvokwåef} qdkNyD; awmh a[mao;w,f/ ]]avmurSm jrwfaomtusiu fh siafh ewJt h cgrSm pdwaf eoabmxm;raumif;vdYk EIwMf urf;vQmMurf;eJY olawmfaumif;awG udk qJa&;r,fq&kd if tjzpfq;kd awGeYJ BuKH awGUEdik w f ,f/ pdwaf umif;ESv;kH aumif;&Szd Ykd tifrwefrS ta&;Bu;D w,f/ w&m;[m w&m;odNy;D awmhusirfh S tusdK;&Edkifw,f/ w&m;odNyD;awmh rusihfbl;qdk&if 'Dvdktjzpfqdk;rsdK;eJY BuKH awGUEdik w f ,f}} vkYd jrwfpmG bk&m; 'Dvakd [mygw,f/ 'gaMumifhrdkY w&m;cspfcifolawmfpif y&dowftaygif;wdkY[m ]w&m;odvsuf tusihcf uf} qdkwmvdkrjzpfapbJeJY rdrdwdkYod&if odwJh twkid ;f w&m;"r®qw kd m vku d ef musio fh ;kH rSomvQif tusdK;&Sw d ,f/ rdrw d Ykd b0 tusKd ;&Szd &Ykd m odatmifvnf; BuKd ;pm;tm;xkwMf u&rSmjzpfygw,f/ odwt hJ wkid ;f vnf; usiBfh uBH uKd ;ukwf tm;xkwMf uzdYk ta&;Bu;D w,fqw kd m udk tm;vH;k oabmaygufNy;D edAmÁ efcsr;f omudk arQmrf eS ;f vsuf omoemawmf eJY BuHKawGUaewJhtcsdefrSm w&m;"r®udk od&Sdem;vnfvdkYusihfBuHBudK;ukwf tm;xkwfawmfrlEdkifMuygapukefownf;/

Who went for refuge to the seer, Meeting shall pay him homage due, The mighty one, of wisdom ripe. "Tamed, of the tamed is he the chief: Calmed, of the calm is he the sage: Freed, of the freed topmost is h e: Crossed o'er, of them that crossed the best" So saying shall they honour him The mighty one, of wisdom pipe, "In the world of devas and mankind None is there who can equal thee." (Complete translation of the Book of the Gradual sayings, Anguttara Nikaya, Chapter III, Uruvela wagga, The world Sutta.) Hanthawaddy-U Ohn Kyaing

wd k Y x uf j rwf a wmf r l \ / þodkYvQif BuD;jrwfí aMumuf&GHUjcif;uif;awmfrlaom xdkjrwfpGm bk&m;udk &Sdcdk;Muukef\/ ewfESihfwuGaom avmuü 0gESihfNydKifzufyk*¾dKvf [lír&SdNyD/ (q|oH*g,emwifygVdy#d uwfawmf t*Fw k &å edum,f0if okweå f yd#ut*Fw k K¬d &yf gVdawmf? pwkueú yd gwf? O½ka0v0*¾? avmuokwu f akd zmf jyygonf/) [Hom0wD-OD;tkef;BudKif pmrsufESm 6 rS wpf c g a&[m vI y f & S m ;ae&if v nf ; rsuf E S m jyif u d k xifxif&mS ;&Sm; oJou J u JG JG rjrif Ekid yf gbl;/ tJovdyk J pdwrf mS ]O'¨p?ö ukuKú p?ö eD0&P} qkw d hJ pdwyf sUH vGirhf aI wG aemifw wpfzef ylyefaqG;ajrUrIawG 0if a &muf a ES m uf , S u f yd w f z k H ; ae&if v nf ; ½k y f e mrf j zpf p Of u k d rjrifEkdifaybl;/ 'gaMumihf avaMumifh vIyf&Sm;wwfwJh a&jyifukd wnfNird af tmifapmihNf y;D Munhrf S rsuEf mS jyif jrif&ovkd ½kyef mrfjzpfpOfudk ÓPferYJ jrifEidk af tmif ydwzf ;Hk wwfwhJ ]]O'¨pö ukuKú pö eD0&P}}w&m; awGudk orxeJY z,f&mS ;ypf&ygw,f/ wpf z ef a&[m te,f t rI e f Y a wG rsm;ae&if v nf ; MunfMunfvifvif rjrifEidk f ovkd pdwu f kd ]0dpu d pd mä } qkw d hJ oHo, eD0&P zkH;tkyfae&ifvnf; ÓPftjrif rMunfvifEkdif aybl;/ 'Dawmhum te,ftrIeeYf w YJ w l hJ 0dpu d pd mä eD0&Pukd tvsizf ,f&mS ;&ayw,f/ o*Fg&0 jA[®Pvkvifudk Ak'b ¨ &k m;&Siu f a[mMum;cJh wmukd rdred m;vnfovkd jywmyg/ oabmus Muvdrrhf ,fvYkd xifygw,f/ rSDNidrf;udk;um;rk d ; uk w f q &mawmf b k & m;BuD ; \a[mpOf r sm;/ a'guf w meE´ r mvmbd 0 H o \a[mMum;csuf rsm;/ earmor®morÁK'¨ó rkH&GmaeZm quf v uf a zmf j yygrnf


DHAMMA DEW "r®0D&onf rdrdudk,fudk apmifha&SmufEdkif&eftwGuf jzpfonf/ ]]rSefuif;wpfvSnhf xif;wpfvSnhf}} [laom jrefrmpum;yHw k pfc&k ydS gonf/ &nf&, G f wJt h aMumif;&if;rSm rSeu f if;[lonf opfom;wdYk jzihf jyKvyk x f m;jcif;jzpfNy;D wefaqmif;? jymom'f wd\ Yk xdyzf sm;rSm txGww f yfay;xm;jcif;jzpfonhf twGuf tjrihq f ;kH rSm 0ih0f ih<f um;<um; aecGi&fh aom t&mrsKd ;jzpfygonf/ odaYk omf b,favmuf yif xdyzf sm;xufrmS 0ih<f um;ae&ygap? a[mif;EGr;f aqG;ajrUvmwJw h aeY NyKd usysupf ;D vmwJw h aeYrmS awmh rSeu f if;b0u xif;b0udak &mufomG ;&wJh tjzpfuJhodkY vlYb0rSmvnf; b,favmufyJ &mxl;pnf;pdrf*kPf&SdefqdkwJh tqihftwef;awG jrihrf m;aeygap? rdr&d UJ uHZmwmukew f w hJ pfaeYrmS xdyq f ;kH uae? bdwq f ;kH udk a&muf&wwfaMumif; qdv k ckd sujf zpfayonf/ wenf;tm;jzihf rmefrme axmifvmT ;wwfwo hJ al wGukd owday;xm;aom ynm&Sw d \ Ykd tqdt k rdew Yf pfct k jzpf owfrw S Ef ikd f ygonf/ pifppftm;jzihf vlom;rSev f Qif ]rme} k nfrmS arG;&mygw&m;wpfc[ k k rSw, f &l yg qdo rnf/ owå0gwdt Yk m; oHo&m0#f'u k r© S rvGwEf ikd f atmif? tyg,f'*k w ¾ o d Ykd usa&mufatmif qGcJ s wwfaom ]wPSm? rme? 'd|}d [laom yyÍöw&m; oH;k yg;wGif wpfyg;tygt0ifvnf;jzpfayonf/ xdkYaMumifh rme[laomw&m;onf vlom;wdkY twGuf owdxm;&rnfh aMumufp&maumif; aom w&m;wpfct k jzpf od&x dS m;&ayrnf/ rme \ teuft"dygÜ ,fukd ]]t[H uma,m rnwD wd rmaem OEéwdvu©aPm}} [k oN*ØK[f bmom #DumwGif 0dN*Kd [t f m;jzihf zGiq fh x kd m;yg onf/ t"dymÜ ,frmS t[Huma,m- igwpfum; [k axmifvmT ;jyKvsu?f rnwDw-d xifrw S w f wf \ tjzpfaMumih?f rmaem- rmernf\/ OEéwd vu©aPm? axmifvmT ;wwf<ujcif; vu©Pm&Sd \[k jzpfayonf/ rmeudk rmef[ak c:qd&k jcif; rSm rme[laom ygVdpum;udk o'´genf;jzihf ei,f \ rS&D m ]t} o&udak csí ]rmef} [k ygVdoufç jrefrma0g[m&tjzpf toHk;jyKxm;jcif;jzpfay onf/ vlwrYkd mS jzpfay:wnfued ;f wwfonhf rmeç ESihfywfoufí rmefoHk;rsdK;cGJjcm;xm;onfudk awGU&ygonf/ (u) ao,syk*Kd¾ vf (jrwfaomvlrsKd ;) wdrYk mS &Sd wwfaom- ao,sç rmef/ (c) o'doyk*Kd¾ vf (olrsm;ESiw fh ef;wljzpfov l rl sKd ;) wdrYk mS &Sw d wfaom- o'dormef/ (*) [Deyk*Kd¾ vf (olrsm;atmuferd u hf saom vlrsKd ;) wdkYrSm&Sdwwfaom [Deç rmef ponfwkdYjzpfyg onf/

13

rmez,f&Sm; aumif;usKd;yGm; t&Sifokpdwåom&(rkwfuRef;&wem)

(1) ao,sç rmefqo kd nfrmS - *kPf odrOf pöm ynm tqif;ponftm;jzihf tbuf bufrS olwpfyg;xufomonf[kxifrSwfí axmifvTm;jcif;/ (2) o'doç rmefqo kd nfrmS - rdrEd iS hf olwpfyg; *kP&f nfwef;wl&o dS jzihf ]]oif;wdaYk vmuf awmh igwdu Yk ta&;xm;p&m (rIp&m) rvkb d ;l }} [k rdru d , kd u f rkd w S x f ifí axmifvmT ;jcif;/ (3) [Deç rmefqo kd nfrmS - rdrdu edryhf g;oljzpfaomfvnf; ]]ud, k &hf rdS S ud, k pf m;&wm? ud, k v f yk rf S ud, k pf m;&wm? b,forYl S atmufBuKd U p&mrvdyk gbl;}} [k xifrw S í f axmifvmT ;jcif; ponftm;jzihf rmefaxmifjcif;oHk;yg;wdkY&SdMu ukef\/ pifppftm;jzihf rmefrme[lonf wnf ude;f aeaom owå0grSeo f rQwt Ykd m; tusKd ;rJjh zpf apEdik af om w&m;jzpfayonf/ odaYk Mumihyf if Ak'¨ omoemawmfukd ouf0if,MkH unfMuukeaf om olawmfaumif;taygif;wdo Yk nf twwfEikd q f ;kH rmefrmeudk csKd ;ESrd x f m;wwf&ygrnf/ wpfcgu pma&;oltm; wynhfav;wpfa,mufu ar; avQmufz;l onf/ ]]bke;f awmfBu;D ausmif;0if;awG

rSm bmaMumifh zdeyfrpD;oihw f mygvJb&k m;}} wJ/h bkef;awmfBuD;ausmif;0if;rsm;wGif vlwdkYzdeyfrpD;&aMumif; tm;vHk;odxm;NyD;jzpf aomfvnf; tcsKd Ubke;f awmfBu;D ausmif;rsm;wGif zdeyfp;D cGijfh yKxm;ojzihf vlwpYkd ;D Muonfuv kd nf; awGUzl;ygonf/ þtcsuaf Mumifh bke;f awmfBu;D ausmif;rsm;wGif zdeyfp;D oihf rpD;oihu f kd ar;jref; jcif;? jiif;cHjk cif;rsm;&Sad eonfuv kd nf; rMumcP Mum;&ygonf/ xdktjcif;t&mESihfywfoufí tjypf&jdS cif;? r&Sjd cif;qdo k nfrmS ]ud, k t fh ,ltq ESiu fh , kd }f jzpfaeí rdrrd qH;k jzwfay;vdyk g/ odaYk omf bmoma&;½IaxmihfrStjrifudkwifjy&vQif ausmif ; uef ç bk & m;[l o nf Ak ' ¨ b mom 0if w d k Y \ txG w f t jrwf x m;&m omoemh e,f a jrjzpf y gonf / &wemoH k ; yg;wd k Y wnf u d e f ; &mae&mjzpf o jzih f bmom w&m;ud k tav;xm;Muol w d k Y onf ausmif ; uef b k & m;\ y&0k P f t wG i f ; od k Y csif ; eif ; 0if a &muf v mNyD q d k v Qif rd r d w d k Y \ rmef r meud k ES d r f h c saom taetm;jzih f vnf ; aumif ; ? bmomw&m;ud k ½d k a o ñGwfwGm;tav;xm;jcif;tm;jzihf


DHAMMA VIRAARTICLES

14

"r®0D&onf udk,fusihfodu©mysufjym;rI t0de,udk a&SmifEkdif&efjzpfonf/

vnf;aumif; xD;½kyfjcif;? OD;xkwfcRwfjcif;? zdeyfcRwfjcif; ponfwdkYonf a&S;ya0oPD uyif usih f o H k ; vmcJ h a om bmoma&; xH k ; wrf ; pOf v m ,Of a us;rI w pf c k v nf ; jzpf a yonf / xdo k jYkdyKvyk Mf ujcif;\ t"dutaMumif; t&if;rSm zdeyf[o l nf vlw\ Ykd toH;k taqmif rsm;wGif ,kwef rd ahf omtoH;k taqmifjzpfygonf/ rdro d nf rnfrQyif &mxl;? pnf;pdr?f *kPo f rd Bf u;D rm;aeoljzpfygap? jrihjf rwfaom omoemhe,f ajrt&mrftwGi;f odYk 0ifa&muf&mwGif zdeyfcRwf jcif;jzihf rmefrmewdu Yk kd c0gcsjcif; (0g) csKd ;ESrd yf pf vkduf&ma&mufouJhokdY *½k*g&0w&m;udk ydkí tav;teufxm;&m a&mufapEdik o f nf[al om cH , l c suf a Mumif h y if j zpf a yonf / xd k Y a Mumif h bke;f awmfBu;D ausmif; y&0kPt f wGi;f wGif zdeyf pD;jcif;onf tjypf&Sdjcif;? r&Sdjcif;xuf rdrd\ rmefrmeudk ESrd chf sjcif;ESihf bmomw&m;udk ½dak o av;pm;jcif ; aMumif h jyKvk y f o ih f a omt&mç vkdufemoifhaomt&m[líom rdrdtaejzihf rSwx f ifryd gonf/ omrefyx k Zk Ofvo l m;wdw Yk iG f avmuD e,fy,fü rmefrmeonf xm;tyfonhfae&m vnf;&Sí d rxm;tyfonhaf e&mvnf;&Syd gonf/ aumif;onhftjcif;t&mwdkYwGif olvnf;jzpf atmifvyk Ef ikd v f Qif igvnf;jzpfatmifvyk Ef ikd &f rnf/ olBudK;pm;Edkifovdk igvnf;BudK;pm;Edkif& rnf- ponfjzihf tm;rmeftjynfht0xm;um tEkid rf cH t½I;H ray;aom pdw"f mwfrsKd ;onf xm; tyfaom ]rme} jzpfonf/ rdrd\rmefrmeudk axmifvmT ;wwfaom ]rme} rsKd ;um; rxm;tyf aom rmersKd ;jzpfonf/ vlaY vmu vlo Y bm0 t& rmefrmeaxmifvmT ;wwforl sm;udk txif ao;wwfç pufqyk &f &HG mS wwfMuouJo h Ykd rmefrme uif;olç rdru d , kd u f Ekd rdS chf swwfow l u Ykd rkd l txif BuD;av;pm;wwfMuonfrSm avmu"r®wm oabmwpfcyk ifjzpfonf/ xdaYk Mumifh a&S;ynm&Sd rsm;u aemifvmaemufom;wdYk rmefrmeuif;Edik f Muap&ef yHkjyifom"ursm;jzihf tqHk;tray; xm;cJhonfrsm;&Sdygonf/ ]]a&S;tcg &Gmwpf&mG wGif ÓPfynm tajrmf t jrif B uD ; rm;aom v,f o rm;BuD ; wpfa,mufonf om;jzpfoltm;ac:í v,f awmodo Yk mG ;avonf/ v,fuiG ;f xJ&dS pyg;yif rsm;rS m toD ; oD ; vsuf & S d a eNyD j zpf & m tcsd K U aumufESHrsm;rSm axmifvsuf&SdaeNyD; tcsdKU aumufErHS sm;rSmrl ajrjyifEiS x fh v d ek ;D yg;rQ idu k u f s vsu&f adS eMuonf/ xdt k &mudjk rifaom om;i,f u ]]zcif- pyg;ESw H o Ykd nf tcsKd Uuaxmifvsu&f dS í tcsKd Uu idu k v f su&f adS eonfrmS b,ftwGuf

aMumifyh genf;}} [k ar;vQif zcifu ]]om;i,fa&S;OD;pGm axmifvsu&f adS om pyg;ESu H kd cl;Munhf vkdufyg}} [k apckdif;vkdufonf/ om;jzpfolu axmifaeaompyg;ESHtm; cl;vkdufaomtcg zcifjzpfou l ]]cspo f m;- þpyg;ESw H iG f tqH&dS oavm? r&So d avm}} [k ar;vQif om;jzpfou l ]]tdçk zcif þpyg;ESo H nf txifBu;D p&m axmif vTm;aeaomfvnf; twGi;f ürl tqHr&Sd tzsi;f oufrQom &Sdaywum;}} qdkum[k pyg;ESHudk vTwyf pfvu dk af vonf/ aemufwpfzef zcifjzpfolu om; jzpfot l m; idu k af eaompyg;ESu H ckd ;l apí ]]cspo f m; þpyg;ESw H iG f tqH&o dS avmç r&So d avm}} [k ar;vQif om;i,fu ]]tdçk zcif þpyg;ESo H nf um; ajrjyifEiS x fh v d rk Q&í dS txifBu;D p&m r&Sd aomfvnf; taphtqHwu Ykd m; jynhv f su&f adS eyg onf}} [k ajzMum;avonf/ xdt k cgrS zcifjzpf olu ]]cspo f m;- þpyg;ESw H u Ykd o hJ yYkd if ynmr&Sd aomolwu Ykd m; tqHr&Sad om pyg;ESu H o hJ Ykd axmif vTm;wwfí ynmtqDtESpjf zihjf ynh0f olwu Ykd m; H o hJ Ykd rdru d , kd u f kd ESrd chf síaewwf idu k af ompyg;ESu Muonf/ xdaYk Mumifh cspo f m;ç oifonfvnf; tqHr&Sad om pyg;ESu H o hJ Ykd rmefrmeaxmifvmT ; wwforl sm;udk a&Smif&mS ;í tqH&adS om pyg;ESH uJo h Ykd rdru d , kd u f kd tNrEJ rdS chf síaewwfaom ynm &SdwdkYudkomvQif udk;uG,fqnf;uyf&rnf}} [k rSmMum;qHk;rcJhav\/ ,if;ESihfpyfí ]]pyg;ESH tqH j ynh f í iH k Y ç vl u H k x H pd w f r mef a vsmh í usHKU}} [k ynm&SdwdkY jrefrmrIwGif qkdprSwf jyKcahJ yonf/ þyHjk yifav;udk erlem,lí rmefç rme[l o nf rxm;tyf ç r&S d t yf a omt&m tjzpf owfrSwfxm;&rnfjzpfygonf/ xdu k o hJ yYkd if avmukw&å mt&müvnf; oHo&mrS xGuaf jrmuf&mvrf;udk &vdçk a&muf vdí k (0g) r*fzv kd ef Ad mÁ efukd &vdí k w&m;"r®ukd usiBfh uyH mG ;rsm;tm;xkwMf uukeaf om ]olawmfpif olawmfaumif;} rSev f Qif ]]ajcokwyf q k ;kd ? ajrpG,f usKd ;}} uJo h Ydk rme[lorQukd c0gcsxm;&rnf[k a&S;ynm&Sw d Ykd rdeq Yf x kd m;ygonf/ w&m;bm0em ur®|mef;pD;jzef;aeaom a,m*Dy*k Kd¾ v\ f oEÅmef ü rmefcaH evQif (0g) rmeudk tNy;D wdik rf csKd ;ESrd Ef ikd f vQif ]w&m;xl;} r&Edik [ f k qdyk gonf/ xkaYd Mumifh rmef v nf q &mawmf b k & m;BuD ; u]]wvHcE¨m þud, k rf mS vQi?f auom tp 'Gwåd Ho[k? pdwfuñTwfcg? Munhf½Iyg vQif? acgif;rSm qHaxG;? udk,ftarG;ESihf? a&maxG;aygif;pnf; ajcvufonf;wnf;? oGm;vnf;axGaxG? ÓPfüazGavm? ta& tom;? taMumrsm;ESi?fh ½d;k wGi;f jcifqD tvDvD ud?k igonfxifvif; igb,foif;[k? igoGi;f

í&Sm r&ombJ? auomtp 'Gwåd Houdk? pdwfuigxif rdkufarSmif0ifí? igyifç igyJ ighudk,fyJ[k? pGJNrJouúm 0dyÜv’mESifh? wPSm e,fwiG ;f wG,w f mjcif;ü? tqif;udjk y wo oESi?fh igvS igacsm igwaum[k? igaumç aumum ravsmh o mbJ ? armf u marmuf armuf ajczsm;axmufí? igarmufigarmf vlwdkif;ay:rS? rmefwuf<uvnf;? þudk,f um, omrnü? tedpyö if rNrt J ifu?kd ½Iqif jcifjim; csdKusdK;EGm;od?Yk csxm;rme rwuf<u rl? &tyfxufr*f aemufq;kH wnf;}} [k rmefrme y,fcsEikd rf S txufr*fu&kd Edik af Mumif; rdeq Yf x kd m; cJhayonf/ Ak'¨vufxufawmftcgu yd#uwf oH;k yHu k kd tm*Hak qmifEikd af om ]r[moD0} trnf&dS rax&fBu;D wpfyg;onf &[ef;w&m;udk tm;xkwf vQif wcPrQjzihf &[ef;udpö Ny;D Edik v f rd rfh nf}} [laom rmefjzihf bm0emur®|mef;udk a&ukeaf & crf; tm;oGefcGefpdkuf BudK;pm;tm;xkwfygaomf vnf; ]]tESpo f ;kH q,f}} wdik af tmif t&[wåzv kd f rqku d Ef ikd o f jzihf idak <u;rnfwrf;avaomf ewf orD;wpfyg;u owday;aomtcgrS w&m;oabm trSeu f q kd ifjcifrí d t&[wåzv kd o f Ykd qdu k af &muf cJo h nf/ xdek nf;wlpmG yd#uwfo;kH yHak qmif ]ayg|d vrax&fBu;D } tm;vnf; bk&m;&Siu f ur®|mef; udk ud, k af wmfwidk rf ay;bJ rmefusap&ef &[ef; awmfrsm;xHudk apvTwfawmfrlonf/ wzef bk&m;&Si\ f tvdak wmfukd odawmfrMl uukeaf om &[ef;awmfrsm;uvnf; omraPi,fav;xH apvT wf a wmf r l o nf / omraPi,f a v;u rax&fBu;D tm; ur®|mef;w&m;udk csucf si;f ray; ao;yJ ]rmef} &S?d r&Spd rf;oyfNy;D rmefr&So d nfukd odavrS ]ur®|mef;} udk ay;cJah Mumif; usr;f *ef rsm;ü rSww f rf;&Scd ahJ yonf/ azmf j yyg taMumif ; t&mrsm;ud k axmuf½í I vlom;wd\ Yk oEÅmefwiG f wnfued ;f vsu&f adS om rme[laom tukov kd w f &m;onf vlom;wdt Yk m; avmuDa&;&mwGiv f nf; tusKd ; pD ; yG m ;rjzpf ? avmuk w å & ma&;&mwG i f v nf ; tusKd ;pD;yGm;rjzpfonfukd pm½Iow l Ykd od&EdS ikd Mf u NyjD zpfonf/ xdaYk Mumifh rdrw d v Ykd o l m;tm;vH;k onf avmuD t usd K ;pD;yGm;udk vdkvm;onfjzpfap? avmukw&å m tusKd ;pD;yGm;udk vdv k m;onfjzpfap armufrmaxmifvTm;wwfaom rmefrmewdkYudk csd K ;ES d r f y ,f o wf í &nf r S e f ; csuf y ef ; wk d i f u d k ta&mufavQmufvrS ;f Mu&rnfjzpfayownf;/ usrf ; ñT e f ; =oN*d K [f b mom#D u m? rCa'0 vuFmopfBuD; t&S i f o k p d w å o m& (rk w f u Ref ; &wem)


DHAMMA VIRA ARTICLES "r®0D&onf t&G,foHk;yg; &[ef;&Sifvltm;vHk;twGuf jzpfonf/

15

&[ef;jrwfwdkY usihfpOfw&m; odMum;em;vnfí omoemukd axmufyHhEkdifygap wuú o d k v f o Qif o D & d ( "r® m p&d , ?bD - at)

jrwfpmG bk&m;&Sio f nf t*Fwidk ;f ? t*F rif;om;wd\ Yk tóyk&ed*;Hk ü oDwif;ok;H aepOf &[ef;wdkYtm; &[ef;jrwfwpfyg;jzpfvmap&ef twGuf usihfBuHtm;xkwf&rnhf enf;vrf;ukd a[mMum;cJhygonf/ þokwaf wmfü &[ef;trnfcaH eMu aomfvnf; &[ef;jzpfaMumif;w&m;ukd usiBfh uH BuKd;ukwf tm;xkwfrSomvQif &[ef;trnfcH jzpfMurnfjzpfaMumif; vrf;ñTefa[mMum;xm; ygonf/ &[ef;[lorQonf1/ ypönf;av;yg;vSLolwdkY\ tusKd;ukd a&SU½I vsuf usiBfh u&H rnf/ 2/ t&Sut f aMumufw&m;&S&d rnf/ 3/ pifMu,faomuk, d t f rlt&m? EIwt f rlt&m xm;um usi&fh rnf/ 4/ rsufpd paom £a`E´ajcmufyg;ukd apmifh pnf;&rnf/ 5/ abmZOftwkid ;f t&Snu f kd od&rnf/ 6/ Ek;d Mum;pGm tm;xkw&f rnf/ 7/ owdorÜZOfEiS fh jynhpf &Hk rnf/ 8/ eD0&Pw&m;ig;yg;ukd a<u;? tema&m*g? aESmiftrd ?f uRe?f c&D;cJ uJo h Ykd ½Irw S &f rnf/ 9/ yxrpsmef paom psmefav;yg;ukd &atmif usihfxm;&rnf/ 10/ ykaAÁe0d gom EkówdÓPf? pkwyl ygwÓPf? tmo0u©,ÓPfw&Ykd atmif jyK&rnf/ odrYk o S m &[ef;onf orP? jA[®P? a&csK;d Ny;D ol? odNy;D ol? jiif;qefNy;D ol? udavom wdrYk S a0;ol? &[EÅmjzpfojl zpfygrnf [lí rlv yPÖmo? r[m,ru0*f? r[mtóyk&okwüf Ak'u ¨ a[mMum;vrf;ñTex f m;cJyh gonf/ þok w f a wmf w G i f oH o m&0¥ 'kua© wm? armpew¦m,- oHo&m0#fqif;&JrS vG w f ajrmuf y g&jcif ; tusKd ; iS m [l í cH,lcsufjzihf &[ef;abmifodkY 0ifvmMuaom &[ef;wdkY twGuf xm;&rnhf pdwfaepdwfxm;? t&nf tcsi;f wdu Yk kd xkwaf zmfjyoxm;ygonf/ &[ef ; [l o nf ouF e f ; 0wf t oG i f o@mefrQjzihf &[ef;[k trnfrcHoih/f &[ef; [k ac:qkEd idk af om t&nftcsi;f wdEYk iS fh jynhpf Hk atmifvnf; usiBfh ut H m;xkwaf exkid f BuK;d pm; Mu&rnfjzpfaMumif; Ak'¨u vrf;ñTefxm;yg onf/ &[ef ; awmf [ l o rQonf uk d , f y k d i f

pD;yGm;a&; vkyfaqmifí b0&yfwnfaeMuol rsm; r[kwfMuyg/ 'g,um? 'g,dumrwdkY\ ypö a nf;av;yg; axmufyHhvSL'gef;rIukd cH,lae olrsm;jzpfojzihf 'g,um? 'g,dumrwdYk tusK;d pD;yGm;csrf;om&a&;ukd a&S;½Iaejcif;onfom t"dujzpfygonf/ &[ef;[lonf 'g,umwd\ Yk ypön;f av;yg;ukd cH,í l *E¦"&l ? 0dyóem"l&[laom "l&(2)yg;ukd xrf;aqmif&rnfjzpfaomfvnf; *E¦ " l & ? 0d y óem"l & uk d tav;teuf x m; xrf;aqmifvadk om &[ef;wdu Yk m; wjznf;jznf; enf;yg;vmMuygonf/ ihgausmif;? ihguef? igykid f ESihf vlom;wdkYuJhodkY wyfrufrIawG jzpfvm Muonf / &[ef ; tcsif ; csif ; ausmif ; vk r I jyóemrsm;onf Ak'b ¨ mom omoemtwGuf tvGefyif&Sufp&m? aMumufp&maumif;aom trIrsm;jzpfMuygonf/ &[ef;aumif;? &[ef; jrwfwdkY owdjyKMu&rnhf tcsufjzpfygonf/ ig;ck;H rwpfaumifaMumihf wpfavSv;Hk ykyf qko d uJh odYk Ak'o ¨ moem npfErG ;f &ygvdrrhf nf/ tcsKUd oHCm&[ef;u orxtqihf avmufusiNhf y;D aA'ifa[m? aq;uk? rEÅeaf y; í touf a rG ; onf / tcsKd U u omoemjyK trnf c H N yD ; bbk e f ; ? bk d ; awmf b k e f ; vk y f u m vltrsm;udk vSnpfh m; vkypf m;aeMuonf/ tcsKd U u avmuD t wwf y nmrsm; oifMum;NyD; oifwef;zGihfjcif;jzihf pD;yGm;&SmMu onf / y&[d w twG u f r Munh f ? twå [ d w oufoufjzihf &[ef;b0udk &yfwnfaeMu onf / xk d o moemjyKtrnf c H bk & m;wnf ponf aqmif&GufaeMuaom yd#uwfpmay rwwfbJ w&m;jyaeMuaomyk*Kd¾ vrf sm;ukd bGUJ xl; *k P f x l ; awG csD ; jr§ i h f a y;aeMuojzih f v nf ; xko d moemjyK twkw\ Ykd *kPo f nf vlwt Ykd wGi;f 0,f xifay:aeNyD; xkdyk*¾Kdvfrsm; vkyforQ t[kwx f ifaeMuonf/ xkyd *k K¾ v d rf sm;udk ppfaq; Munhyf gu 0denf;odum© yk'rf sm;ukd ykwaf vmuf a&;jyaomfrS rodjzpfaeMuonf/ tcsKdUu taeacsmif? tpm;acsmif rnftxifjzihf omoemtwGi;f 0ifa&mufvm Muonf/ touf B uD ; rS 'k v ’ b trnf c H u m 0ifa&mufvmMuNyD; r[mpnfw&m; tenf; i,ftm;xkwf? rkd;ukwfw&m; tenf;i,ftm; xk w f N yD ; vQif q&mBuD ; vk y f í w&m;q&m? ur®|mef;enf;jyq&mvkyfaeMuonf/ ppfaq;

Munhu f ur®|mef;av;q,f qkw d mukrd od? 0do'k d¨ (7)yg;rod? ÓPfpOf(10)yg;rod? 0dyóem npfnL;aMumi;f(10)yg;rod/ rnfuo Jh Ykd w&m;jy q&mjzpfaeMuygoenf;/ þjref r mEk d i f i H 0 ,f þyk * ¾ K d v f r sm; aMumifh omoemonf roef&Y iS ;f ? rpifMu,fbJ npfErG ;f Ny;D &if; npfErG ;f aeMu&ygrnf/ tóyk & ok w f v m bk & m;&S i f vrf ; ñT e f x m;aom &[ef ; jrwf w pf y g;jzpf z k d Y tusiEfh iS fh aywHwidk ;f MunhMf u&efvykd gonf/ pifppftm;jzihf omoemawmftwGif; 0,f &Sizf su&f [ef;qk;d Bu;D rsm; &Sad eaomfvnf; avmuobm0t& taumif;ESit fh qk;d ? tjzL ES i h f t rJ a&maxG ; wwf a omobm0&S d o nh f tm;avsmfpGm ,aeY omoemawmfü *E¦"l&? 0dyóem"l&wkdYukd wu,f tppftrSef xrf; aqmifaeMuaom &[ef;aumif;? &[ef;jrwf rsm;vnf; rsm;pGm&Sad eygao;onf/ xifay:ausmMf um;rIEiS fh pnf;pdrOf pöm aemufrvku d ?f twårzuf y&[dwtusK;d wdu Yk dk onfykd;aeMuaom &[ef;aumif;&[ef;jrwf rsm;vnf; trsm;tjym; &Sad eygao;onf/ odkYtwGuf yxroH*g,emwifpOf tcgu t&Sifr[muóy rdefYMum;cJhaom t"r®0g'wdkY rxGef;um;rD? rvTrf;rkd;rD? Ak'¨ omoemuku d muG,af pmihaf &Smufp[ Ydk k rdeMYf um; ovkd ,aeY&[ef;aumif; &[ef;jrwfwkdYonf xkd&Sifzsuf&[ef;qkd;wdkYukd okwfoifcsdef wpfzef a&mufvmjyefaeNyDjzpfygonf/ wpfckcufaeonfum; ,aeYacwf 'g,dum? 'g,dumrwdw Yk iG f atmufajcvlwef; pm;rStp txufOpömtmPm&Sd yk*¾KdvfwdkYtxd aA'if? aq;uk? bkd;awmftrI jyKaeMuaom bkef;BuD;&[ef;rsm;ukd txifBuD;aeMuonf/ wefc;dk &Si?f £'¨&d iS ?f od'&d¨ iS f [k xifrw S af eMu onf/ xkyd *k K¾ v d w f \ Ykd orxpGr;f tm;qko d nfrmS wnfNrJonfr[kwfqkdonfudk oabmrayguf Mu/ rk'v k u©PZmwfü psmefys&H aohBu;D psmef avsmusonfudk owdrrlrMd u jzpfaeonf/ ,aeY 'g,um? 'g,dumrwdkYonf xkad A'if? eu©w?f ,Mwm? bk;d awmf? bke;f Bu;D ? oH C maemuf o d k Y waumuf a umuf v k d u f í aMumihMf updu k af eMuonf/ wu,fppfreS af om y&d,wf? y#dywf0efaqmif &[ef;awmfrsm;? pmrsufESm 22 odkY


DHAMMA VIRA ARTICLES

16

"r®0D&onf pdwfzdpD;rI uif;a0;aponf/

vltcsif;csif; vSnhfywfjcif; uif;&Sif;Muygap ok w (a&T o H v G i f )

vSnyfh wfjcif;ukd pmaywGif rm,mESifh omaX,s [lí ESprf sK;d jyxm;ygonf/ rm,m\ oabmrSm vlwpfzufom; txifrSm;atmif rdrrd mS &Sad omtjypfudk zk;H uG,í f rdrw d iG f tjypf &S d v suf r&S d o vd k [ ef a qmif j cif ; jzpf o nf / omaX,s\ oabmrS m um; tjcm;ol r sm; txif B uD ; atmif rd r d w G i f r &S d a om *k P f u k d &Sd[efaqmifjcif;rsKd;yifjzpfonf/ xk d E S p f r sKd ; vk H ; rS m tvd r f ? tnm? aumufuspf,kwfnHhaompdwfxm;rsKd;yifjzpf onf/ vlESihf vlY0ef;usifwGif ukd,ftom&zkdY? uk, d af e&m&zk?Yd uk, d t f qifajyzkt dY wGuf rdr\ d csKd U ,G i f ; tm;enf ; csuf r sm;ud k enf ; rsKd ; pk H j zih f zk;H uG,x f ed cf sef ok0d u S w f wfMuNy;D rdr\ d r&Srd hJ &Srd ?hJ &Spd rk phJ k rxifr&Sm; *kPyf 'k ?f tydik ;f tpav; rsm;ukd oJcg? zkecf g? a&aq;umjzihf ta&mif wif ? aq;qk d ; ? vl M um;xJ o d k Y twif ; xk d ; jy wwfMuonf/ vuf&t dS csed t f cgwGif ouf&v dS o l m; rsm;\ &SifoefaexkdifvkyfukdifrIrsm;ukdMunhfí vGefawmfrlNyDjzpfaom wdyd#u"& "r®b@m *g&du rif;uGe;f q&mawmfb&k m;Bu;D rS EIww f u dk f &Gwzf wfoifMumay;awmfrcl ahJ om arwåmokwf y&dwfawmfvm arwåmyGm;enf; (11)enf;ukd trSw&f aerdygonf/ (1) vkH;pkHrsm;pGm? owå0g? csrf;omukd,fpdwf NrJygap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (2) aMumufwwf raMumufwwf? ESp&f yfrsm;pGm?

owå0g? csr;f omuk, d pf w d f NryJ gap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (3) jriftyf rjriftyf? ESp&f yfrsm;pGm? owå0g? csr;f omuk, d pf w d f NryJ gap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (4) a0;ae eD;ae? ESpfaxGrsm;pGm? owå0g? csr;f omuk, d pf w d f NryJ gap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (5) b0Zmwfq;Hk rqk;H rsm;pGm? owå0g? csr;f om uk, d pf w d f NryJ gap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (6) &Snw f t kd vwf? ok;H &yfcE¨m? owå0g? csr;f om uk, d pf w d f NryJ gap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (7) BuD; i,f tvwf okH;&yfcE¨m? owå0g? csr;f omuk, d pf w d f NryJ gap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (8) ql BuKH tvwf? ok;H &yfcE¨m? owå0g csr;f om uk, d pf w d f NryJ gap/ Oy'f&efab;? uif;pifa0;? Nird ;f at;Muygap/ (9) vltcsi;f csi;f ? vSnyfh wfjcif;? uif;&Si;f Mu ygap/ (10) txifao;jcif;? tcsif;csif;? uif;&Sif; Muygap/ (11) qif;&Jvkdjcif;? tcsif;csif;? uif;&Sif;Mu ygap/ txufyg arwåmpdwx f m; vufawGU usio fh ;Hk oGm;&rnhf tcsu(f 11)csux f rJ S eHygwf (9) ajrmuf taMumif;t&mav;ukd rSwfrSwf

om;om; owdxm;rdygonf/ ]]vl t csif ; csif ; ? vS n h f y wf j cif ; ? uif;&Si;f Muygap}} [líjzpfonf/ uReaf wmfwYdk &Sifoefaexkdifvsuf&Sdaom þvlYbkH? vlYb0? vlXY mewGif vlaygif;rsm;pGm pka0;umjzihf twl ,SOw f JG trSo D [JjyKíaeMuonf/ xko d Ydk pka0;um ,SOw f u JG mjzihf &Sio f ef &yfwnfaexkdifMuaom vltaygif;wdkYonf wpfO;D ESiw fh pfO;D ? wpfzUJG ESiw fh pfzUJG ? wpfEidk if EH iS fh wpfEidk if H pdwx f m;trSejf zihf qufqjH yKral exkid f Muyg&JUvm;/ trSew f u,fwiG f vltcsi;f csi;f ? tzG J U tcsif ; csif ; ? Ek d i f i H t csif ; csif ; oabm ½k;d ajzmihf pdwrf aumufb?J jzLpifoef&Y iS ;f ? pmem jcif;ESifh arwåma&SUxm; opömw&m;rsm;vufuidk f xm;um ½kdif;yif;ulnDpGm aeoGm;Murnfqkdyg vQif vlom;rsm;\ b0ESifh avmuobm0wdYk dk zf uf xm0& onf a&ESiMfh umyrm wihw f ,fvu Nidrf;at;vsuf&SdaeOD;rnf[k rSwfxif,kHMunf rdygonf/ od k Y a omf ,ck t cgwG i f vd r f E k d i f r S ynm&S?d nmEkid rf S orm"d qkad om pum;tvGJ ukd vufuidk pf í JG 0ih<f um;*kP, f l &yfwnfaeol rsm;vnf; 'keaJY '; jzpfaeygawmhonf/ uk, d u f olu Y adk usmí f olu uk, d u fh kd cGum uwk;H ay:rSm xdyu f u G ?f tuGuaf y:rSm aq;okw?f aq;ay:rSm tpufcsNy;D rsuv f n S fh ESihf yÍövuf? vufvSnhfyg tazmfac:um vSnyfh wfvYkd nm0g;aeMuawmhonf/ vlt Y okid ;f t0dik ;f twGi;f üvnf; tcsKUd tcsKdUaomolwdkYrSm rdbrsm;u pum;rwnf? om;orD;awGu vdrfnmajymNyD;? q&mrsm;u rkom;qkd? wynhfawGu rrSefruef ajymum? txufvBl u;D u [efaqmifaomtcg atmuf vlrsm;u vSnyfh wfMuawmhonf/ vSnhfywfjcif;[lonf wpfenf;tm; jzihf vdrfnmjcif;yifjzpfonf/ vdrfnmjcif; qko d nfrmS rkom0g'uHomjzpfonf/ raumif; aomtrI tpkpkwdkYwGif vSnhfywfvdrfnmjcif; onf tqkd;0g;qkH;[k qkdxm;NyD; rkom;qkd0Hhol onf rjyKvkyf&Jaom tukodkvfraumif;rI rSeo f rQ r&S[ d k pmayu jyqkx d m;ygonf/ vlaY vmuwGif vSnyfh wfvrd n f mjcif; trIudk uk, d af &mpdwyf g ESprf sK;d vk;H jzihf vGeu f sL; Ekdifayonf/ tvSnhfaumif;vQif wpfcP


DHAMMA VIRA ARTICLES

17

"r®0D&onf csrf;ajrhaysmf&TifrItwGuf jzpfap&onf/ oufom&m&Ekid af omfvnf; vSnyfh wfraI Mumifh yif uk, d q f if;&J? pdwq f if;&JrrI sm;ESifh BuKq H Hk cHpm; &Ny;D tyg,f i &J x d w k d i f u sqif ; Ek d i f o nh f ouf a o om"ursm; &Sad ecJyh gonf/ jrwf A k ' ¨ \ omoemawmf w G i f ol wpfyg;wkdY wkyír&aom to'do'ge- tvSL BuD;ukd jzpfajrmufatmifjrifatmif tBuHÓPf ay;í t"dutusKd;aqmifay;cJhaom yaoe'D aumovrif ; BuD ; \ rv’ d u mrd z k & m;BuD ; onf vS n h f y wf v d r f n mjcif ; wpf c suf t wG u f i&J r S m b0cE¨mESifh ay;qufc&hJ avonf/ wpf a eY w G i f rv’ d u mrd z k & m;BuD ; onf a&csKd;cef;odkY0ifí rsufESmopfNyD; ajcaxmuf a&aq;&ef cg;ukdukef;vkdufpOf eef;wGif;ü arG; xm;aom acG;wpfaumifonf rdzk&m;BuD;ESihf twl y gvmNyD ; rawmf r avsmf t rI u k d jyK&ef BuK;d pm;&m rdz&k m;Bu;D u txdtawGUukd om,m Ny;D Nird af evku d rf o d nf/ xkdjzpf&yfukd aumovrif;BuD;onf jymom'ftxuf avomjywif;aygufrS vSrf;í awG U jrif o G m ;onf / rd z k & m;BuD ; a&csKd ; cef ; rS jyef v mum rif ; BuD ; a&S U od k Y a&muf a omtcg rif;Bu;D rS - tjzpfoepfuakd jymqdjk yum ]]t,kwf wrmr}} [k Burd ;f armif; ajymqkad vawmhonf/ xkt d cg rdz&k m;Bu;D rS r[kwrf rSef aMumif; jiif;qkdNyD; vuf&Sdjyóem ajyNidrf;oGm; ap&ef pd w f x J a y:vmonh f t wk d i f ; vd r f n m ajymqk d vku d o f nf/ ]]rif;Bu;D xl;qef;aom þ a&csK;d cef; odkY wpfa,muf0ifonf&Sdaomf avomjywif;rS Munhv f Qif ESpaf ,mufjrifawGU &ygonf/ tu,f í rif;Bu;D r,kv H Qif a&csK;d cef; odYk 0ifawmfryl g}} [k twnfoabmESifh vSnyfh wf ajymqkv d u dk o f nf/ tod Ó Pf y nmES i h f pOf ; pm;qif j cif ÓPfenf;aom rif;BuD;onf a&csKd;cef;odkY 0if aomtcg rd z k & m;BuD ; onf avomjywif ; rS apmihMf unhaf eNy;D rif;Bu;D onf qdwrf ESifh rawmf wavsmf j yKaeonf [ k vS n h f y wf v d r f n mum pGypf aJG jymqkad vawmhonf/ xkt d cg rif;Bu;D onf þa&csKd ; cef ; od k Y wpf a ,muf a ,muf 0 if a omf ESpaf ,mufawGU&onfrmS rSeu f efonf[, k MHk unf vufcHoGm;awmhonf/

a&mh

&SLvduk f

rv’ d u mrd z k & m;BuD ; onf rd r d \ raumif;rIEiS fh rdrt d ay:wGif vGepf mG cspjf rwfE;dk vSaom? ukov kd af umif;rIrsm;pGmwku Yd dk twlwl jyKzufjzpfaomrif;Bu;D tm; vSnyfh wfvrd n f m cJrh o d nht f wGuf aeYpOfvv dk dk pdwrf csr;f rom jzpfíaecJo h nf/ ]]igjyKcahJ om raumif;rIudk bk&m;&Sio f nf odawmfro l nf? t*¾om0u t&Sijf rwfBu;D ESpyf g;ESifh &Spq f ,faom r[m om0uBu;D rsm;vnf; odawmfrMl uvdrrhf nf}} [k aemifwwpfzef ylyefaomupdwfrsm; jzpf a y:vsuf & S d o nf / aemuf r Mumaom tcsd e f u mvwG i f uG , f v G e f a omtcg jyKrl c J h z l ; onh f trS w f r xif vS n h f y wf vdrfnmcJhaom raumif;rIukd pGJvrf;owd& aeNy;D t0Dpid &JoYkd usa&muf oGm;awmhonf/ wu,fwrf;wGif rvdu ’ mrdz&k m;Bu;D onf bk&m;wpfq?l wpfq\ l omoemwGif wpfBurd w f pfcgom vSLEkid cf aJ om? olwpfyg;wdYk wkyr&Ekid af om (to'do'ge) tvSLBu;D udk aumovrif;Bu;D ESihf pdww f u l , dk rf Q twlwuG aygif;pyfí xkdacwfxkdtcgu wefzkd;aiG wpfq,fah v;uka# tuket f uscí H ay;urf; vSL'gef;Ekid cf o hJ nf/ tvSLcHyk*¾KdvfrSmvnf; bk&m;&Sif ukd,fawmfjrwfBuD;ESihf t*¾om0u? r[m om0u? t&d,moHCmawmf t&Sifoljrwf aygif; rsm;pGm yg0ifcahJ yonf/ rGejf rwfaom tvSLcHEiS fh ,kMH unfrjI ynh0f aom o'¨gw&m; rsm; aygif;pkum aumif;rIrsm;pGm jyKcyhJ gaomf vnf; ,if; wpfq,fah v;uka# ukeaf om tvSLBu;D wku Yd vwfwavm b0ukd u,fr ír&EkdifbJ jzpfawmhonf/ ,aeYacwfumv tcgor,wGif EIwfcsKdum oabmrajzmihf? tNyKH;csKdum pdwfu rajzmihfbJ ukd,hftvkdokdY ra&muf a&mufatmifom vSnhfywfum vdrfnm pum;ESifh ,kMH unf atmif [efaqmifrw I &m; tajrmuftrsm; jzpfyGm;aeMuonf/ wpf c sKd U wpf a vrS m vl x if B uD ; atmif tvSLay;? vlav;pm;atmif tusK;d

tbx \ ]x} trSwfwHqdyf

&SLaq;bl;BuD;

aqmif? vlu, G &f mrSm wpfrsK;d ajym? vlrjrif&mrSm wpf r sKd ; vk y f ? rk d ; csKyf v k d Y td r f j yef v Qif uk, d t hf wGuu f sezf u Ydk t"du? 0rf;0zku Yd dk yxrESifh vSnyfh wf&wmukyd if oabm usvaYkd eMuonf/ þodYk oHo&mukd ta&;rxm;? rav; rpm;jyKral eMuolrsm;onf ]]jyKot l opf? jzpfol ta[mif;}}? uHZmwf aMumif;ukd iJhapmif;um NcKiH o Hk ;Hk oyfMunhf vku d Mf urnfqydk gvQif igonf oef&Y iS ;f aom? [kwrf eS af om? rvSnyfh wfcahJ om olwpfa,mufjzpfcJhyg&JUvm;/ odkYr[kwf ol wpfyg;ukd ausmfol? cGol? vSnhfywfcJholjzpfcJh ygvQif tvSnhfusvdkY EGJUr&aomtcgrsKd;wGif ],Mwm? "gwf½u dk ?f ewfwu dk }f ívnf; ausat;? ajyaysmuf? vGwaf jrmufEidk af wmhrnf r[kwyf g/ xkaYd Mumihf vlb Y 0ukd twlwuG &&Sd vmMuolwkdif;onf oHo&mc&D;rSm twlwl oGm;vmaeMu&if; ukd,fhu txufa&mufae aomtcg olu Y q dk v JG ?Ydk uk, d u f atmufa&muf aecJjh yef&ifvnf; olu Y w dk u JG m tjyeftvSef az;r ulno D mG ;Ekid Mf uzdYk vdyk gonf/ b0avS,mOfEiS fh oHo&ma&jyifwiG f wpfavSwnf;pD;NyD; wpfc&D;wnf; oGm;aeMu &ol tcsi;f csi;f rSeaf omapwem? wlnaD om arwåm? ulnrD t I Muifem? 0rf;ajrmufrI rk'w d m w&m;rsm; uk, d pf D usio fh ;Hk oGm;Ekid af tmif tav; G o f ihyf gonf/ xm; BuK;d pm;aqmif&u vlYb0jzpfpOfwGif olYtaMumif;ESihf olYtusKd; ykHaooabmrsKd;&Sdum ukd,hfuHESihf ukd,hfMur®m trSeftuefjyefvmMurSmudkvnf; ,kHMunfvufcH todtrSwfjyKxm;&ef vdktyf ygonf/ w'*FcP vlb Y 0ukd &&Syd idk q f idk x f m; qJwiG f [kwaf omtBu?H rSeaf ompum;? aumif; aomtvkyfrsm;ukdom a&SU½IOD;aqmifí ]]vl tcsif;csif;? vSnhfywfjcif;? uif;&Sif;Muygap}} [lí qkawmif;arwåm ydo Yk vku d yf gonf/ qif;&Jcsrf;om owå0gtaygif; aumif;usKd;vkd&mqE´ jynhf0ygap/ usrf;ñTef;- arwåmokwf y&dwfawmf okw(a&ToHvGif)

jzefcY sad &; trSw-f 15? vdiI jf rpfvrf;? ayguaf wm&yf? tif;pde?f &efuek /f

zkef;= 722704? 642047


DHAMMA VIRA ARTICLES

18

"r®0D&onf vlom;rsKd;EG,fquftwGuf jzpfonf/

avmuwuú o d k v f ukdjirf;(½ku©aA')

avmu[lonhf wuúov kd Bf u;D xJwiG f oif,lp&mrsm;u tvGefyif aygvSygonf/ bmawGoif,lcJhNyD;NyDvJ? bmawGwwfajrmuf Ny;D Nyv D ?J b,fvt dk odw&m;awG &Scd NhJ yv D /J pOf;pm; Munh&f ef vdrk nfxifygonf/ ]]avmuwuú o d k v f } } BuD ; xJ w G i f bmom&yfrsm;u rsKd;pkH? twwfynmrsKd;pkH? todynmrsKd;pkH pkHvifvGef;vSyg\/ rnfonhf twwfynm? todynmrsK;d pkrH qkd olaY e&mESifh olawmh tokH;0ifonfcsnf;omjzpfonf/ þ ae&mwGif taemufwidk ;f rS ykjH yifav;wpfy'k u f dk owd&rdygonf/ ya&mf z uf ( pf ) qmBuD ; wpf a ,muf onf yifv,fjyifudk avhvm&ef yifv,furf;pyf wpfcu k akd &mufvmcJyh gonf/ urf;pyfwiG f avS orm;wpfa,mufukd jrifaomtcg tem;oGm; í ]]a[h- 'DrmS igyifv,fjyifudk avhvmcsif w,f? tJ'g rif;vku d yf EYkd idk rf vm;? vkyt f m;cukd rif;awmif;oavmuf igay;r,f}} [k ajym\/ xkt d cg avSorm;u tm;&0rf;omjzihf ]][m&wmayhg? 'gjzihf wuf oGm;Mur,f}} qkdum yifv,fjyifukd xGuv f mMuygawmhonf/ ya&mfzuf(pf)qmBuD;onf olygvm onhf acsmuvuf? axmywfuw d rf ek rYf sm; pm; vk d u f ? tat;uk d azmuf a omuf v k d u f j zih f yifv,favukd wpf0BuD; ½SL½Idufíaeav\/ xkdYaemuf ol\rkdufc½kdpukwf? ta0;Munhf? teD;Munh?f a&atmufreS af jymif;rsm;jzihf [kMd unhf 'DMunhf pl;prf;avhvmaeonf/ yg;pyfuvnf; tNird rf aeyg/ ]]a[h 'DrmS zd(pf)uk, d af vmf*sD twwf ynm rif;wwfvm;}}

]]rwwfb;l }} ]]urf r D u ,f a vmf * sD twwf y nm wwfvm;}} ]]rwwfb;l }} ]]bkdiftkdavmf*sDu,f twwfynm a&m rif;wwfvm;}} ]]rwwfb;l }} avSorm;crsm vIid ;f vk;H awGMum;wGif avSuav; jrKyfroGm;atmif owd0D&d,jzihf renf;avSmcf wfae&onhMf um;wGif [kyd *k K¾ v d Bf u;D u [kdar;'Dar;ESihfrkdY avSorm; pdwfnpfvm onf/ olar;orQukdvnf; bmwpfckrQrod/ ya&mfzuf(pf)qmBu;D onfvnf; [kMd unh'f MD unhf rSww f rf;pmtkyw f iG f [kad &;'Da&; [krd w S 'f rD w S f vky&f if;rS]]'DrSm rif; Zl;atmfavmf*sDtwwf ynm wwfvm;}} ]]rwwfb;l }} ]]'gjzihf wuúaemfavmf*st D wwfynm? eu©wfwm&mtwwfynm rif;wwfvm;}} ]]rwwfbl;Asm? usKyfbmrSrodbl;? rwwfb;l }} ]]'gqk d & if yif v ,f j yif x J r S m rif ; b,fvv kd yk rf vJ/ eu©ww f m&mtwwfudk wwf rS? eu©wfwm&mukdMunhfNyD; b,ftajctae qkd&if avMurf;r,f? vIdif;xefr,f pojzihf cefYrSef;NyD; wGufvkdY&rSmayhg/ rif;u eu©wf wm&m twwfynmawmif rwwfwahJ umify}J } ]]tdAk sm usKyw f u Ydk awmom;? cifAsm; ajymwJt h wwfynmawG usKyrf wwfvYkd yifv,f jyifrmS ig;zrf;wJt h vkyf vkyaf ewmayhg/ eu©wf

wm&mynmvnf; usKyrf odb;l / usKyo f w d mu yifv,fjyif&JUobm0todeJY yifv,fjyifrSm 0rf ; pm&S m vmwm touf ( 50)ausmf v mNyD / bmtEÅ&m,frrS &Sb d ;l / uJ- usKyaf r;r,f? cifAsm; qGr;f armfavmf*st D wwfynmudw k wfvm;}} ]][m; [m; [m; w,ftwJah wmom; yJ? usKy[ f m wuúov kd rf mS ygarmu©csKy?f ya&mf zuf(pf)qmwpfa,mufyg/ rif;ajymwJh qGr;f armf avmf*sD (a&ul;twwfynm) qkdwm usKyfwdkY wuúov kd rf mS r&Sb d ;l / rjy|mef;bl;/ usKyv f nf; rwwfb;l }} ]]at;- tck avSuv JG Ykd a&awG0ifvm NyD? rMumcifrSm avSjrKyfawmhr,f/ cifAsm; usKyfajymwJh qGrf;armfavmf*sDtwwfynmukd rwwf&if cifAsm;aoawmhr,f? usKyfawmh oGm;NyAD sKUd }} avS o rm;onf a&xJ o d k Y c k e f c sum eD;pyf&maomifurf;ukd arQmrf eS ;f í ul;cwfomG ; ygawmhonf/ twwfynmrsK;d pku H kd wwfajrmuf xm;onhf ya&mfzuf(pf)qmBuD;rSm avSorm; ajymonh f qG r f ; armf a vmf * sD t wwf y nmuk d rwwfonht f wGuf yifv,fjyifü ig;pmjzpfomG ; yg\/ þykjH yifav;uJo h yYkd if avSorm;onf aoab;ESiafh wGUBuKaH omtcg olwwfxm;onhf twwfynmav;jzihf ab;vGw&f mukd ul;cwf oGm;Ekdifygonf/ rnfonhftwwfynmrqkd olYae&mESihfolawmh tokH;0ifMuonfomjzpf onf/ þurÇmay:&Sd vlom;tm;vk;H wdo Yk nf avmuwuúodkvfBuD;xJodkY pwif0ifa&muf vmpOfuyif odp&m wwfp&mrsm;ukd oifMum; cJh&ygonf/ wpfupí ajrvSefMunhfygvQif rdcif0rf;rSxu G u f wnf;u jzpfonf/ ]]vuf O D ; q&m rnf x k d u f p G m ykAÁmp&d, rdESihfb}} qk d o uJ h o d k Y a&S ; OD ; pG m rdbrsm;xHrS avmutac:ta0:? trSwo f nm ynwfrsm;ukd pwifoif,cl &hJ ygonf/ ylonf? at;onf ? csrf ; onf ponf w d k Y o nf uREf k y f w d k Y u k d , f w k d i f o d r[k w f y g/ Oyrm tcgvnf o m;avmuf t &G , f uav;wpf a,mufonf a&aEG;tk;d ukd vufjzihf xdro d mG ; onh f t cg qk d ; &G m ;onh f rcH o maom 'k u © a0'emukd cHpm;vkduf&onhftwGuf atmfidk ygawmhonf/ odkYaomf xkduav;onf ylrSef;


DHAMMA VIRAARTICLES "r®0D&onf udk,fusihfodu©mjzLpifjrihfjrwfrI 0de,udkaqmifEkdifMu&efjzpfonf/ rodyg/ rdbrsm;u aemifrjzpfatmif a&aEG;tk;d ukad jrm§ ufjyum ]]om;a& yly}l } [k ajymvku d o f nhf tcg xku d av;i,fonf olv Y ufEiS fh a&aEG;tk;d xdrnfonht f wGuf rcHomaom tawGUoabm av;tm; ]]ylw,f}} [kac:onfudk wpfoufv;Hk pJGrSwfoGm;ygawmhonf/ xkdenf;wlpGm tyltat;? ta&mif tqif;? tok;H taqmifypön;f ? tpm;taomuf ponfh avmuynwftrSwo f nmrsm;ukd rdb rsm;xHrS pwifoifMum;cJ&h ygonf/ ausmif;ae t&G,af &mufvmaomtcg rlvwef;? tv,f wef;? txufwef;rSonf tqihfjrihf ynmxd a&mufatmif acwfynmrsm;ukd oif,lcJhMu &yg\/ tcsKd U rS m vnf ; tqih f j rih f y nmxd a&mufrvmbJ tajctaetrsKd;rsKd;aMumihf a&;wwf? zwfwwfb0jzihf Bu;D cJ&h olrsm;? (5) wef;? (6)wef; (odrYk [kw)f (9)wef;? (10)wef; tqihfrSmyif &yfwefYum pD;yGm;a&;? b0&yf wnfrItwGuf BuKH&mtvkyfukd vkyfukdif&if; avmu"Hrkefwkdif;udk ½kef;uefMu&onf/ tcsKdU rSmvnf; rdbu jynhfpkHaomfvnf; ynmudk roifcsi?f ynmwpfyidk ;f wpjzihf rdbyku d q f u H dk xkid jf zKe;f um raumif;onft h wwf? raumif; onht f usijfh zihf taygif;toif;rSm;í ysupf ;D avvTiahf eolrsm;vnf; &Sad vonf/ tem*wf\ om;aumif;&wemrsm; onf arQmrf eS ;f xm;ovdk ynmrsm;wwfajrmuf Ny;D t&m&St d &mcH? &mxl;XmeEÅ&awGEiS fh jzpfchJ Muovkd ausmif;pmwpfykdif;wpfpjzihf ab; a&mufum raumi;faomtwwfynmrsm;ukd oif,lwwfajrmufí 'kp½kdufom;aumifrsm; jzpfoGm;Muavonf/ avmuwuúodkvfBuD;xJwGif vlrsKd; aygif;pk?H bmompum;aygif;pk?H taoG;ta&mif aygif;pk?H tawG;tBuaH ygif;pk?H t,ltqaygif; pkH? oif,lp&m ynm&yfaygif;pkH rwljcm;em; uGJjym;Muaomfvnf; wlnDrIwpfck&Sdygonf/ xkdwlnDrIonfum; ]]aojcif;w&m;}} yifjzpf onf/ tvGefyif aocsmygonf/ uREfkyfwkdY tm;vk;H onf aoMu&rnfrmS trSeyf ifjzpf onf/ tcsdef? em&D? aeY&ufwkdY twdtus rodEkdifaomfvnf; uREfkyfwkdYonf wpfaeYaeY wpfcsdefcsdefwGif rkcsaoMu&rnf/ aorif;ESihf rvT J r aoG &if q k d i f M u&rnh f w pf a eY w G i f xk d aojcif;w&m;tm; taumif;qk;H &ifqidk Ef idk o f nhf ]]ynm}} ukd txl;wwfajrmufxm;&ef vdt k yf ayonf / vl o m;tm;vk H ; wd k Y o nf avmu wuú o d k v f B uD ; xJ w G i f oef & moef & mrsm;uk d oif,lwwfajrmufcJhygonf/ odkYygaomfvnf; rnf o nh f y nm&yf o nf t"d u usygovJ /

pOf;pm;oihyf gonf/ avmuwuúov kd af usmif; awmfBu;D xJwiG f ynm&yfreS o f rQudk tcsKyt f m; jzihf tkypf Ek pS cf k cGv J u dk yf gvQif avmuDynmESifh avmukw&å mynm[k ESprf sK;d &onf/ avmuD y nm&yf r sm;onf y&rw¦ obm0awGryg0ifbJ ynwfay:tajcjyKum BuHpnfpOf;pm;awG;ac:rIrS jzpfay:vmaom ynm&yfrsm;jzpfonf/ BA, B.Sc, MA, M.Sc, Ph.D ponhf acwfynmrsm;rS tpjyKí y&rw¦ w&m; (pdw?f apwodu?f ½ky?f edAmÁ ef) \tjyif tyrS &So d rQ odp&m? wwfp&mynmrsm;onf avmuDynm&yfrsm;yifjzpfonf/ avmukwå&mqkdonfrSm avmu + Owå& ESpcf ak ygif;xm;jcif;yifjzpfonf/ avmu qkdonfu ocFg&avmu? Moumoavmu? owåavmu [lonfh avmuokH;yg;yifjzpf onf/ Owå&qkdonfrSm xGufajrmufjcif;[k t"dygÜ ,f&onf/ ]]avmu + Owå&= avmukwå&m}} avmukw&å mqko d nfrmS avmuok;H yg;rS xGuf ajrmufjcif;jzpfonf/avmuDynmrsm;jzpfMu onf h BA, B.Sc, MA, M.Sc, ponh f acwf y nmrsm;rS tpjyKí vuf r I y nm? pufryI nm? odyyHÜ nm paom ynm&yfrsm;onf vuf&Sdb0aerI? pm;rI? 0wfrI? pm;0wfaea&; twGuf rsm;pGmjyKvkyf zefwD;EkdifMuavonf/ pD;yGm;Opöm Bu;D yGm;csr;f omatmif jyKvyk Ef idk Mf u ayrnf / ½k y f 0 w¦ K rsm; BuD ; yG m ;csrf ; om½k H E S i h f pdw\ f csr;f omjcif;ukd tjynht f 0ray;pGr;f Ekid yf g/ trsm;tm;jzih f avmuvl o m;wd k Y o nf qif;&Jjcif;? csr;f omjcif; ukd ½ky0f w¦Kyidk q f idk rf jI zihf om wkdif;wmwwfMu onf/ trSefonfum; qif;&Jjcif;? csr;f omjcif; onf pdwyf idk ;f qkid &f mESifh om oufqidk af yonf/ rmpDw;D pD;? wku d Bf u;D ay: wGif aewdkif; pdwfcsrf; omEkdifrnfr[kwfyg/ rdom;pktwGif;a&;aMumihf aomfvnf;aumif;? pD;yGm;a&;NyKdifqkdifrIrsm; aMumihfaomfvnf; aumif ; ? taMumif ; trsKd ; rsKd ; aMumih f a omf vnf;aumif; pdwq f if;&JrrI sm; BuKaH wGU&ygonf/ rk d ; rvk H avrvk H j zih f wJ y k w f uav;wG i f aeaomf v nf ; ol Y b 0 ol Y t wk d i f ; twm tavsmuf avuav;wpf c Ref c Ref j zih f pdwfcsrf;omaysmfarTUaeonfukdvnf; awGUjrif zl;Murnfjzpfonf/ xkaYd Mumihf ½ky0f w¦K Bu;D yGm; csrf;om½kHESihf pdwf\csrf;omjcif;ukd rnfodkYrQ tjynht f 0ray;Ekid yf g/ rdrdykdifqkdifxm;aom pD;yGm;OpömwdkY onf v nf ; raocif t csd e f y d k i f ; av;rQom tBuKH;0ifygonf/ wpfb0 wpfeyfpmrQom jzpfonf/ rnforl qkd aoMu&rSmyg/ aoonf

19

u taMumif;r[kwaf y/ aoonf\tjcm;rJüh b0rsm;pG m usif v nf & ayOD ; rnf j zpf o nf / vuf & S d b 0aumif ; pm;a&;wpf c k w nf ; uk d y if Munhfír&yg/ oHo&maemifa&; arQmfacgif awG;um odoiho f x d u dk f vkyo f ifv h yk x f u dk o f nf rsm;ukd od&v dS yk u f idk Ef idk zf &Ykd ef ta&;Bu;D ygonf/ (rdpmä ouFy)Ü tBurH mS ; tawG;rrSm; Muapvkdyg/ taMumif;&SdvQif tusKd;&Sdrnf/ trSm;&SdvQif trSef&Sdrnf/ tyl&SdvQif tat; &Sdrnf/ tarSmif&SdvQif tvif;&Sdrnf/ tkdjcif; &SdvQif rtkd&m&Sdrnf/ emjcif;&SdvQif rem&m &Srd nf/ aojcif;&Sv d Qif rao&m&Srd nf/ þonf rSm rnfonhzf efqif;&Sif wefc;dk &Sirf S jyKjyif zefw;D vkyfaqmifxm;onfr[kwf/ obm0ed,mr trSefw&m;yifjzpfayonf/ (Zmwd) arG;jcif;&Sv d Qif (r&P) ao jcif;&Sdrnf/ raocsifygvQif arG;jcif; (Zmwd) r&SdrSomjzpfayvdrhfrnf/ rnfolrQ aojcif; w&m;udk tvdkr&Sdyg/ rnfolrQ qif;&J'ku©ukd tvkrd &Syd g/ 'ku\ © wpfbufrmS ^ aojcif;w&m; \wpf b uf r S m rtk d & m? rem&m? rao&m csrf;omjcif;tppftrSef ]]oEÅdokc}} &Sdygonf/ xkcd sr;f omjcif;tppftrSef ]]oEÅo d ck }} uk&d &S&d ef rSm avmuDynmjzihf r&? avmukw&å mynmjzihf om &ygvdrrhf nf/avmuwuúov kd af usmif;awmf BuD;wGif ynm&yfrSeforQukd tumESihftESpf? t"du ESifh omrn cGjJ cm;wwf&ef vdak yvdrfh rnf/ ,aeY vlom;wdo Yk nf rnfonht f wwf ynmrsm;jzihf bmawGvkyfukdifaeMuygoenf;/ trsm;tm;jzih f vuf & S d b 0? wpf c Pwm? wpf b 0pmav; twG u f rd r d w wf a jrmuf wwfuRrf;xm;onhf ynmrsm;jzihf pD;yGm;Opöm twGuf wku d yf 0JG ifae Muygonf/ avmuwGif wih f w if h w ,f w ,f xnf x nf 0 g0g pm;Ek d i f ? 0wfEkdif? aeEkdifa&; twGuf ]]aea&;}} wpfck wnf;udyk if Munhw f wf Muygonf/ ]]aoa&;}} ukd xnhfrwGufMuyg/ aorif;ESihf &ifqdkif awG U BuH K &aomtcg aMumuf & G H U yl a qG ; ? idka<u;&if; tpGJtvef;rsm;jzihf ed*Hk;csKyfMu&yg onf/ xkt d cg tyg,fuo kd m vm;a&muf&yg\/ avmuwuú o d k v f ausmif ; awmf B uD ; uk d a&mufvmcJNh y;D rS oHo&m jzifMh unhyf gu wefz;kd tESpfom& bmrQr&Sdaom ynmudkom ,lí jyefoGm;ygvQif rsm;pGm qkH;½IH;epfem&ygrnf/ pmzwf o l r sm;taejzih f tES p f o m& tjrLawtjynh&f adS om avmukwå &m ynmukd avmuwuúov kd f ausmif;awmfBu;D wGif tcsed f tcg? tcGio fh ihcf u dk f &,lEidk Mf uygap [k qE´jyK vkdufygonf/rSDNidrf;-Ak'¨pmayrsm; ukdjirf;(½ku©aA')


- - THE 'LEDI' DHAMMA ON ANAPANA DIPANI

20

"r®0D&onf tarGaumif;ay;Edkif&eftwGuf jzpfonf/

rHk&GmNrdK hr[mv,fwDwdkuf? u

aus;Zl;&Sif v,fwDq

a&;om;jyKpka

tmemy - - -

THE ANAPAN OR THE MANUAL OF MINDF by ,cif t ywf r S t quf

(15) pwkw¬ pwkuúenf; ,cktcg tmemygerSqufí 0dyóemwufenf;jzpfaom pwkw¬ pwkuúudk xkwfjyaytHh/ (1) yxrtcef;rSmtedpmö EkyóD tóodómrDwd oduw © ?d tedpmö EkyóD yóodómrDwd oduw © /d (2) 'kwd,tcef;rSm0d&m*gEkyóD tóodómrDwd oduw © ?d 0d&m*gEkyóD yóodómrDwd oduw © /d (3) wwd,tcef;rSmeda&m"mEkyóD tóodómrDwd oduw © ?d eda&m"mEkyóD yóodómrDwd oduw © /d (4) pwk w ¬ t cef ; rS m y#deó d *¾gEkyóD tóodómrDwd oduw © ?d y#deó d *¾gEkyóD yóodómrDwd oduw © /d (pwkw¬ pwkuú ygVdawmf) (1) tedpömEkyóD? tedpöudk tzefzef½Ivsuf/ tóodómrd? xGuo f ufvw T af ytH/h £wd? þod/Yk oduw © ?d tm;xkw\ f /tedpmö EkyóD? tedpu ö kd tzefzef½v I su/f yóodómrd? 0ifouf½aI ytH/h £wd? þod/Yk oduw © ?d tm;xkw\ f / (2) 0d&m*gEkyóD? aysmufuif;rIukd tzefzef½v I su/f tóod ómrd? xGufoufvTwfaytHh/ £wd? þodkY/ odu©wd? tm;xkwf\/ 0d&m*gEkyóD? aysmufuif;rIukd tzefzef½v I su/f yóodómrd? 0ifouf½I aytH/h £wd? þod/Yk oduw © ?d tm;xkw\ f / (3) eda&m"mEkyóD? csKyu f , G rf u I kd tzefzef½v I su/f tóod ómrd? xGufoufvTwfaytHh/ £wd? þodkY/ odu©wd? tm;xkwf\/ eda&m"mEkyóD? csKyu f , G rf u I kd tzefzef½v I su/f yóodómrd? 0ifouf½I aytH/h £wd? þod/Yk oduw © ?d tm;xkw\ f / (4) y#deó d *¾gEkyóD? wzefpeG yYf pfru I kd tzefzef½v I su/f tó odómrd? xGuo f ufvw T af ytH/h £wd? þod/Yk oduw © ?d tm;xkw\ f / y#dedó*¾gEkyóD? wzefpGefYypfrIudk tzefzef½Ivsuf/ yóodómrd? 0ifouf½aI ytH/h £wd? þod/Yk oduw © ?d tm;xkw\ f / (¤if;pwkw¬ pwkuúteuf)

Maha-thera Ledi- Saya-daw, TRANSLATED into English by U Sein Nyo XIII The Fourth Tetrad I shall now show the fourth tetrad which gives the method of proceeding from mindfulness of breathing to insight (vipassana). 1. Aniccanupassi assasissamiti sikkhati, aniccabupassi passasissamiti sikkhati. 2.Viraganupassi assasissamiti sikkhati, viragan uipassi passasissamiti sikkhati. 3.Nirodhanupassi assasissamiti sikkhati, nirodh anupassi passasissamiti sikkhati. 4.Patinissagganupassi assasissamiti sikkhati, patinissagganupassi passasissamiti sikkhati. 1. "Contemplating impermanence, I will exhale and inhale," thus trains himself. 2. "Contemplating detachment, I will exhale and inhale," thus he trains himself. 3. "Contemplating cessation, I will exhale and in-hale," thus he trains himself. The way to proceed to insight (vipassana) will be dealt with later (see XVII) XIV How the Foundations of Mindfulness are Fulfilled The Buddha said that those who accomplish mindfulness of breathing also fulfil the function of the four foundations of mindfulness (satipatthanas). I shall here give just the essential meaning. In the four tetrads dealt with above, effort in the first tetrad, which includes the counting and connection methods (ganana, anubandhana), consists entirely of the application of mindfulness to contemplation of the body (kayanupassana satipatthana). Out-breath and in-breath, being part of the corporeality group (rupa-kaya), are called body (kaya). Thus the Anapanasati Sutta says, "This is a certain body among the different kinds of bodies, namely, out-breath and in-breath (kayesu kayannataraham bhikkhave etam vadami yadidam assasapassasa)." Effort in the second tetrad consists of the application of mindfulness to contemplation of feelings (vedananupassana


- - THE 'LEDI' DHAMMA ON A NAPANA DIPANI "r®0D&onf avmuom;tm;vkH;\ ta&;t&mjzpfonf/

21

usrf;jyKtausmf urÇmausmf

q&mawmfbk&m;BuD;

awmfrlaom

yge'D- yeD-

NA DIPANI R FULNESS OF BREATHING y

Aggamaha-pan.d.ita, D. Litt. o Tun, Late of The Indian Civil Service. þpwkw¬ pwkuúum; 0dyóem wufenf;wnf;/ ¤if;tpDt&ifudk aemufrq S t kd /hH pwk w ¬ p wk u ú e nf ; NyD ; \/

(16) owdy|mefyGm;rsm;rIudpöNyD;yHk ,cktcg tmemygetvkyfudk tm;xkwfpGJNrJolwdkYtm; owd y|mefav;yg;yGm;rsm;rIupd ö Ny;D pD;yHu k kd a[mawmfr\ l / vd&k if;t"dymÜ ,f jyqdk aytH/h 1/ xkwjf ycJNh y;D aom pwkuaú v;yg;wdw Yk iG f *Pemç tEkAE¨em 2-enf; tpDt&ifjzihf jyqdck NhJ y;D aom yxrpwkut ú vkyo f nfum; um, Ekyóemowdy|meftvkyo f ufoufaywnf;/ xGuo f uf0ifoufonf ½lyum, wpdwfjzpfí um,rnf\/ uma,ok um,nw&m[H bdua© 0 {wH 0'grd ,'d'H tó oyómom/ (¤if;tmemygeówdow k f ygVdawmf) bdua© 0? &[ef;wd/Yk ,'d'-H a, £ar tómoyómom? tMuifxu G o f ufç 0ifoufwo Ykd nf/ oEÅ?d &Su d ek \ f / {wH? þxGuo f ufç 0ifouf ESpyf g;taygif;ud/k uma,ok? yx0Dum,ç tmaygum, tp&Sd aom um,trsm;wdw Yk iG /f um,nw&H? 0ga,mum, wyg;[lí/ t[H? igbk&m;onf/ 0'grd? a[mawmfr\ l / (¤if;ygVdteuf) 2/ 'kw, d pwkut ú vkyo f nf a0'emEkyóem owdy|mef tvkyaf ywnf;/ a0'emok a0'emnw&m[H bdua© 0 {wH 0g'rd ,'d'H tó oyómomeH om"kuH reoduma&m/ (¤if;okwf ygVdawmf) bdu©a0? &[ef;wdkY/ tómo yómomeH? xGufoufç 0ifoufwu Ydk /dk om"ku?H aumif;pGm/ ,'d'-H a,m t,H reoduma&m? tMuifEv S ;kH oGi;f jcif;onf/ tw¬?d &S\ d / {wH? þaumif;pGm ESv;kH oGi;f rIu/kd a0'emok? a0'emtrsm;wdw Yk iG /f 0g? cHpm;jcif;trsm;wkw Yd iG /f a0'emn w&H? a0'emwyg;[lí/ 0g? cHpm;jcif;wyg;[lí/ t[H? igbk&m;onf/ 0'grd? a[mawmfr\ l /

satipatthana). The text says, "This is a certain feeling among the different kinds of feelings, namely, this mental advertence to out=breath and in-breath done thoroughly and well (vedanasau vedanannataraham bhikkhave etam vadami, yadidam assasapassasanam sadhukam manasikaro). "Thoroughly and well" (sadhukam) indicates the special endeavour that is required in experiencing rapture (pitippatisamvedi), etc. Here, while attention continues to be placed on the out-breath and in-brath effort is made to clearly perceive the feelings with wisdom, and thus work in the second tetrad is called the application of mindfulness to contemplation of feelings. Work in the third tetrads consists of the application of mindfulness to contemplation of mind (cittanupassana satipatthana). Here also, while attention continues to be placed on the out-breath and in-breath, effort is made to clearly perceive the mind with wisdom. Work in the fourth tetrad, such as contemplation of impermanence (aniccanupassi), is the application of mindfulness to contemplation of mind objects (dhammanupassana satipatthana). Here again, while attention continues to be placed on the out-breath and in-breaths, effort is made to clearly perceive the overcoming of such unwholesome states as covetousness (abhijjha) and grief (domanassa) with wisdom. The sutta says, "Seeing thoroughly with wisdom that which is the overcoming of covetousness and grief, he takes good care of it (yo yam abhijjhadomanassanam pahanam, tam pannaya disva sadhukam ajjhupekkhita hoti). Because such things (dhamma) as impermanence are contemplated together with the out-breath and in-breath, it is also proper to call it the application of mindfulness to contemplation of mind objects. XV

How the Enlightenment Factors are Fulfilled I shall now show how a person who fulfils mindfulness of breathing also fulfils the seven factors of enlightenment (bojjhangas). Since the work of mindfulness of breathing consists of making mindfulness (sati) firmer and stronger everyday, it amounts to practising the enlightenment factor of mindfulness (sati-sambojjhanga), Says the sutta: "When, to a yogi practis-


THE LEDI DHAMMA ON ANAPANA DIPANI

22

"r®0D&onf oEdÅokcodkY a&S;½Ijy|mef;onf/

(¤if;ygVd\ teuf) (om"kuHqdkonfum;- yDwdyÜ#doHa0'D tp&Sdaom Oóm[ txl;jzpfyGm;rIwnf;/) þxGuo f ufç 0ifoufut kd m½Hjk yKvsuf ÓPfü a0'emw&m; vnf; txl;xif&mS ;&Sad omaMumihf þpwkut ú vkyu f kd a0'emEkyóem owdy|meftvkyf qdo k wnf;/ 3/ wwd,pwkuú tvkyfonf pdwåmEkyóem owdy|mef tvkyw f nf;/ þüvnf; xGuo f ufç 0ifoufukd tm½Hjk yKvsuf ÓPfü pdwfw&m;vnf; txl;xif&Sm;vsuf&SdaomaMumihf þpwkuútvkyfudk f o kd wnf;/ pdwmå Ekyóemowdy|meftvkyq 4/ tedpmö EkyóD tp&Sad om pwkw¬ pwkut ú vkyo f nf "r®m Ekyóemowdy|meftvkyw f nf;/ þüvnf; xGuo f ufç 0ifoufukd tm½Hk jyKvsuf ÓPfü rdrpd w d rf mS tbdZÑmç a'greóudk y,fazsmufjcif;[laom y[me"r®onfvnf; xif&mS ;vsu&f adS omaMumihf þpwkut ú vkyu f kd "r®m Ekyóemowdy|meftvkyq f o kd wnf;/ aom ,H wH tbdZÑm a'greómeH y[meH? wH ynm, 'domG om"kuH tZÑKayu©w d m a[mwd/ (¤if;okwf ygVdawmf) aom? xdak ,m*Dy*k Kd¾ vo f nf/ tbdZÑma'greómeH? tbdZÑm a'greóud/k ,H wH y[meH? tMuify,fjcif;onf/ tw¬?d &S\ d / wH? xdyk ,fjcif;uk/d ynm,? ynmjzih/f 'domG ? jrifí/ om"ku?H aumif;pGm/ tZÑLayu©w d m? vspv f sL½Ionf/ a[mwd? jzpf\/ xGuo f ufç 0ifoufEiS w fh uG bufwv JG suf tedp"ö r®uv kd nf;½I aomaMumihf "r®mEkyóemowdy|mefjzpfonf[í l vnf; qdo k if\ h / owdy|mef yGm;rsm;rIudpö NyD;yHkNyD;\

ing mindfulness of breathing, mindfulness becomes firm, and there is no moment when he is without mindfulness, then the enlightenment factor of mindfulness is accomplished." The prograss the person practising mindfulness of breathing makes in developing wisdom, and in discerning the various phenomena associated with that practise, is the enlightenment factor of investigation of phenomena (dhammavicayasambojjhanga), The prograss of energy in the work of mindfulness of breathing is the development of the enlightenment factor of energy (viriya-sambojjhanga). When the stage of "experiencing rapture" (pitipatisamvedi) is reached, the progressive development of rapture is the development of the enlightenment factor of rapture (pitisambojjhanga), When rapture is attained in the work of mindfulness of breathing, the disturbing states of indolence and torpor become allayed and calmed; the prograssive development of this calming down is the development of the enlightenment factor of calmness (passadhi-sambojjhanga), When calmness develops, concentration (samadhi) develops: this is the enlightenment factor of concentration (samadhi sambojjhanga). When concentration develops, there is no longer any occasion for anxiety and concern arising out of an inattentive mind, and thus the enlightenment factor of equanmity is developed (upekkha-sambojjhanga). The sutta shows in detail how the seven factors of enlightenment become accomplished by accomplishing each of the four foundations of mindfulness. (To Be Continues)

pmrsufESm 15 rS e,fpyfa'o? zGUH NzKd ;rItm;enf;aom a'orsm;odYk tyifyef;cH? tqif;&JcH omoemjyKaeMuaom &[ef;awmf rsm;ukdrl aMumihfMurJhjzpfMuum vSL'gef;rI tm;enf;vmaeMuygonf/ Ak'¨u tvSLjyKvkyf&mü vSL'gef;ol 'g,um? 'g,dumrwdv Yk nf; tusK;d &S?d tvSL'gef; cH&aom &[ef;vnf; *E¦"l&? 0dyóem"l& usiEfh idk &f ef taxmuftuljyK tusK;d &Sad paom 0d a p,s'ge a&G ; cs,f í vS L aom tvS L ud k a[mMum; vrf;ñTex f m;ygonf/ þtóyk&okwfvm Ak'¨vrf;ñTef csufwdkYudk od&Sdem;vnfMuvQif ypönf;av;yg; tvSL&Siw f o Ykd nf- &[ef;b0[lonf twå-y& ESp0f tusK;d &Sad paom b0jzpfonfukd od&EdS idk f ovdk &[ef;wpfyg;tm; rGejf rwfaom? tqihf jrihaf om w&m;tod&zkt Yd wGuf rnfoYkd tqihf

qihf usi&fh rnf/ rnfoaYkd om ZG?J owå?d Asw?då 0D & d , &S d & onf u k d avh v mtuJ c wf Ek d i f M u ygrnf/ omoemhabmifae &[ef;wdu Yk dk twk tppf cGjJ cm;Ekid Mf uNy;D tppf&[ef;wdu Yk dk ,kMH unf pGm uk;d uG,Ef idk Mf uygrnf/ v,f,majraumif;ü uk o d k v f r sKd ; aph u k d apwemo'¨ g xuf o ef p G m pku d yf sK;d Ekid Mf uygrnf/ xd k a Mumif h ,aeY Ak ' ¨ b mom0if olawmfpifwo Ykd nf &[ef;aumif;&[ef;jrwfrsm; uk d a&G ; cs,f w wf í omoemawmf B uD ; uk d rdrt d usK;d omoemtusK;d twGuf vSL'gef;Ekid Mf u &ef Ak'¨ a[mMum; &[ef;jrwfwYkd usipfh Ofw&m; udk odMum;em;vnfEidk Mf uygap/ r[mo'¨ r ® a Zmwd u "Z wuú o d k v f o Qif o D & d ( "r® m p&d , ?bD a t) ñTef;- tóyk&okwf

&mpkopf\ pdefac:rIrsKd;pkHukd Nidrf;csrf;aompdwf &J&ifhwnfMunfaom avmutjrifjzifh b0ukd&ifqkdifvsuf atmifjrifpGm jzwfoef;EkdifMuzkdY "r®0&D *sme,f zwfMupkUd /


TALKS ABOUT THE DHAMMA "r®0D&onf ax&0g' ]oeEÅ&}xGef;um;&efjzpfonf/

23

jrefrmEkdifiHawmfa'ot&yf&yfwdk Y ü t&n0goDawm&yfrSDvsufaeavh&Sdawmfrlaom

r[maAm"dNrdKifq&mawmf 0e0goDaO,s"r®omrdr[max&f a&;om;pD&ifawmfrlaom "ar®m0g'uxm

omoemawmfBuD; \ a&aomufjrpfoHk;oG,f (omoem jyKvkyfief;tydkif;) (,cif t ywf r S t quf ) þtyd k i f ; \ vd k & if ; tcsKyf þtydik ;f onf omoemjyKvyk if ef;udk pdppfjy&mtydik ;f jzpfjcif; aMumih f omoemjyKvk y f i ef ; onf bmud k a c:oenf ; / tar;ud k aumufcsufcsjyzdkY vdkonf/ omoemjyKvyk if ef;onf... u/ bHAk rd m® ef eef;jyóm'fBu;D rsm; xD;xD;rm;rm; ay:aygufvm&ef vnf; r[kw?f c/ csD;usL;pum; vlajymrsm;vsufu vlolav;yg; MuufysHrus pnfum;vm&efvnf; r[kw/f */ crf;em;0ihx f nf ypön;f Opömjc,fv, S w f jYkd zihf pHyg,fEikd &f eftwGuf vnf; r[kwaf cs/ wpfzef....xdrk [kww f EYkd iS fh rnforYkd Q rywfoufaom acgif;aqmifonf rdru d , kd af wmfwikd f bk&m;tqH;k tr omoem awmfo;kH 0udk onmodro S nf ynmodo?Ykd wpfzef ynmodro S nf ynm&So d ?Ykd tenf;qH;k "r®&o cHpm;Ekid cf iG fh &aponftxd taumifq;H;k 0drw k åd &o cHpm;Ekid cf iG fh &aponftxd oGm;vrf;azmufEidk &f rnf/ xdkYaemuf aemufyg a0ae,swu Ykd v kd nf; rdru d Rr;f aom xdo k mG ;vrf; twdik ;f tenf;qH;k "r®&o cHpm;Ekid cf iG fh &aponftxd ydaYk qmifEidk pf rG ;f &S&d rnf/ þü "r®&oqdo k nfrmS aomwmyef ou'g*rf tem*grfw\ Ykd cHpm;cGihfwnf;/ þü 0drw k &åd oqdo k nfrmS &[EÅmwpfq\ l cHpm;ydik cf iG w fh nf;/ xdo k Ykd cHpm;cGifh &ap&mü yg&rDonf pum;ajym\/ xdyk g&rDum; owd todwüYkd wnf\/ owd\ aphpyftm;? pl;pdu k t f m;? odyidk t f m;? oH;k rsK;d onf yg&rD tEkt&ihu f kd cGaJ 0ydik ;f jcm;ay;aom wdik ;f 'kwu f &d , d mwnf;/ 1/ tMuifoo l nf r*¾iv f rf; xrf;vsuu f oGm;&mü owdtrSw\ f aphpyftm;jziho f m oGm;\/ xd k o l \ rS w f Ó Pf o nf 0d k ; w0g;rQom jzpf & m xd k o l \ todonfvnf; cGiv f ;kH ydik f r[kw&f um; oGm;vrf;rqH;k wwf/ odaYk Mumih.f .. ¤if;tm; yg&rDEo k [ l í l om orkwt f yf\/

2/ tMuifoo l nf r*¾iv f nf; xrf;vsuu f oGm;&mü owdtrSwf\ aphpyftm;tMum; pll;pdkuftm;yg pdkufcsí oGm;\/ xdkol\ rSwfÓPfonf oJuGJ½HkrQjzpf&m xdkol\ todonf vnf; olq Y ikd &f m udprö Quo kd m od&um; oGm;vrf;rqH;k wqH;k 0,f xpfwwf \/ odaYk Mumih.f .. ¤if;tm; yg&rD tv,ftvwf&o dS [ l í l orkwt f yf\/ 3/ tMuifoo l nfum; r*¾iv f rf; xrf;vsuu f oGm;&m ü owdtrSw\ f aphpyftm;wGif pl;pdu k t f m;vnf; jrK§ yo f iG ;f ay;xm;\/ jzpforQ t&SD jzpfoavmufvnf; ododae\/ ysuforQ t&Sdüvnf; ysuo f avmufyif odoad ebd\/ xdkol\ rSwfÓPfum; taumif;udkvnf;aumif;? tqdk;udk vnf;aumif;? taMumif;udv k nf;aumif;? tusK;d udv k nf;aumif;? tdwo f eG f zmarSmuf awmufavQmufBu;D odyikd af e&um; oGm;vrf;qH;k onfom jzpf& \/ odaYk Mumih.f ...¤if;udu k m; yg&rD&ifah eol[í l orkwt f yfacs \/ þü odapvdo k nfrmS .... yg&rD[o l nf owdtoduo kd m qdv k Nkd y;D xdt k rSwf xdt k odwYkd \ a&SUa&SUonf aemufaemufwt Ykd wGuf jznfah y;xm;Ny;D jzpfaeNy;D xdk trSw\ f xd;k azmufay;xm;rItwdik ;f vQif todvrf;tpüom ar;wif aejcif;? tv,f0,f ar;wifaejcif;? tqH;k xd aygufajrmufjcif;[laom ed,mrwnf;/ odaYk Mumihf odum© wif0efxrf; xdv k rf;oGm;wdo Yk nf rdrw d v Ykd uf0,f &Sd owd todwu Ykd kd xdxrd rd d toH;k csum.... rdrv d nf; oDvüwnf olwpfyg;wdu Yk v kd nf; oDvü wnfap í odum© oH;k qifh rSeaf omtusijfh zihf opömvrf; zGiMhf uygavuke]f / oDv*kPaf &mif wajymifajymif wnfaxmifzefMuyg? ud, k af wmhraqmif trsm;aqmif rajymifrw JG wfpmG / ud, k v f nf;usiafh qmif rsm;usiafh qmif xG#af cgifov D wdik rf nf om/ þqdt k yfcNhJ y;D aom tpDt&ifjzihf tydik ;f (2) omoemjyKvyk f ief;[laom qdzk , G &f mpum; Ny;D qH;k jcif;odYk a&mufNyw D nf;/


DHAMMA 'S POEM

24

]oeEÅ&} [lonf urÇmtpOftquf razmufrjyef rSefpGmwnf&Sdaom w&m;jzpfonf/

ausmf0if;ouf «odkYr[kwf» &Sifacrm0k"\yHk&dyf (&Sifacrm0k") Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

]ol}..... £a`Eo ´ u d m© csrsufvTmESihf bm0emyGm; bk&m;om;awmf/ / ]ol}..... yiht f rd w f ikd ;f qGr;f cH arwåmcEÅ?D yHrk eS af y;tyf aeç aojrwfa&; tNraJ wG;ae/ / ]ol}.... cH,lwnfaqmuf? Ekid o f avmufpeG Yf aqmufwnfov D ? avmbça'go arm[w&m; z,fa&Smif&mS ;// ]ol}.... tvGr;f armif;ESif pdwfMunfvifat; bk&m;aq;aomuf w&m;atmufrSmyJ aysmu f mae/ ]ol}.... tyg,f0#fE?HG epfruRzH Ykd jrK§ yEf t HS m;xkw?f emrf½yk "f r®m oHo&m&[wf? ig;&yfcE¨m twåumG atmif? usiBfh uaH tmif/

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

&Sdvnf;rydkif? udk,fESihfrqdkif aowJhvlawG? aooGm;MuNyD b,fqDudk,hftvSnhf vSnhfavrnf rod/ / aoonf\ aemufrSm bmrSvnf; ,lroGm;Ekdif qdkif&mqdkif&m a0iS,loGm;Muwm/ ao&Gmvm;olvnf; bmrSvnf; rwwfEkdif oleJYrqdkifovdkygyJ/ / uJ- bmawGudkrsm; wyfrufcsifao;vJ¿/ /

]ol}.... xdx k v kd rl sm;? ukov kd yf mG ;zdYk 0yfwmG ;OD;wif? jrifvQi½f u kd sK;d MunfndK&Sdcdk;jcif;udk cH,lol/ ]ol}.. pHwrk &? avmuxGuaf yguf rsuaf rSmufeAd mÁ ef? t"d|mefEiS fh r*fÓPfpOfawG &SmazGae/ ]ol}... obm0"mwf? y&rwfç ynwf ESp&f yfyikd ;f jcm;? &Si;f jywfom;Ny;D oifMum;vdrrf m? 'd|u d mG atmif pdwfrSmtNrJqifjcifae/ ]ol}... olb Y 0rSm? bmrSrvdk w&m;udo k m? vdv k m;ESpo f uf r*fzv kd &f a&; 'gyJawG;/ ]ol}... uAsmorm;? pmorm;qdw k m trsm;odaeNy;D om;yJ/ ]ol}.. b0ed*;kH ? tqH;k owfvS Ak'q ¨ ;kH r? Mo0g'udck , H l ½ky"f r®emrf"r®? jzpfMuysuMf u tedpö? 'ku©? tewåqifjcif ÓPfEiS , fh OS w f ?JG avmuxJrmS aoyG0J ifzYkd jyifqifae/ / &S i f a crm0k " (ausmf 0 if ; ouf )

Nothing! *

*

*

rif;e&dE´m

Dead humen are gone, When will my turn. After death can carry nothing can own nothing. Authority ocncerned divided He(or) she was hopeless, can't interfere they dont' care. Well-what do you want at age to be infatuated.

Min Nareinder


COVER SPECIAL FEATURES ax&0g'onf umvra&G;? a'ora&G;? rSefaomopömjzpfonf/ rsufESmzkH;rS &[ef;ig;&mwdu Yk kd taMumif; jyKí a[mMum;awmfral yonf/ om0wdj¬ ynfü &[ef;ig;&mwdo Yk nf jrwfpmG bk&m;&Sit f xHawmf ü t&[wåzv kd w f ikd af tmifom ur®|mef;udk oif,Nl y;D í &[ef;w&m;udk tm;xkwfjcif;iSm ,lZemwpf&mrQavmufaom c&D;odkY oGm;í rsm;pGm aom vlw\ Ykd ae&mjzpfaom wpfcak om &GmBu;D odYk a&mufMuuke\ f / xdk&GmBuD;ESihf reD;ra0;wGif ur®|mef;w&m;yGm;rsm;tm;xkwf&ef vGefpGm oihfavsmfaomae&mXmejzpfay\/ xdak wmeufBu;D ü apmihaf &Smufxed ;f odr;f í aeukeaf om ewfwYkd onf ]oDv&Su d ek af om t&Sijf rwfwo Ykd nf þawmtkyo f Ykd <ua&mufawmf rlvmMuuke\ f / þawmtkyüf oDwif;oH;k ukeMf uonf&adS omf? om;r,m; wdEYk iS t fh wl igwdo Yk nf opfyifxufüaejcif;iSmpifppftm;jzihrf oihaf vsmf ravsmufywf} [kBuí H opfyifxufrS qif;oufNy;D ajrüwnfvsuf aeMu ukef\/ þ&[ef ; wd k Y o nf xd k a wmtk y f X meü wpf a eY w pf n rQom oDwif;oH;k í eufjzefwiG f jyefvnf<uoGm;Muvdrrfh nf[k xifjrif,q l ae Mu\/ odaYk omfvnf; tqdyk g&[ef;awmfwo Ykd nf þ0gwGi;f oH;k vumv ywfv;kH xdak wmtkyüf omvQif oDwif;oH;k aeMuukev f rd rfh nfwum;? þodYk omvQif t&Sijf rwfwYkd oDwif;oH;k aeonf&adS omf igwdo Yk nf opfyifxuf ü aejcif;iSm roihaf vsmf ravsmufywf/ þ0gwGi;f oH;k vywfv;kH om; r,m;wdEYk iS w fh uG ajrüae&rnfrmS vnf; tvGew f &m qif;&JvaS csrnf jzpfonf/ wpfpHkwpfckaomtrIudkjyKí þ&[ef;wdkYudk ajy;apjcif;iSm tyf\[kBuHpnfMu\/ xdek wfwo Ykd nf &[ef;wdaYk eYoef&Y m nOfo h ef&Y mwdüYk vnf;aumif;? pBupø eG ;f wdüYk vnf;aumif;? xdx k o kd aYkd om t&yfwüYkd jywfaomOD;acgif;&Sd aom tqif;wdu Yk v kd nf;aumif;? xuf0ufjywfaom ud, k u f v kd nf;aumif;? ud, k cf E¨mrygOD;acgif;csn;f oufoufuv kd nf;aumif; jyMuuke\ f / bDv;l wdkY\ toHudkvnf;Mum;apukef\/ &[ef;wdkYtm;vnf; acsqwfjcif;? acsmif;nHhjcif;ponfa&m*gwdkYonf jzpfukef\/ þt&yfonf igwdt Yk m; rcsr;f omjcif;jzpf&avonf/ jrwfpmG bk&m;&Sit f xHawmfoo Ykd mG ;Muuket f [ hH ak jymqdw k ikd yf ifMuNy;D aomf &[ef; wdo Yk nf awmtkyrf x S u G cf mG vmMuNy;D aemuf jrwfpmG bk&m;xHawmfarSmuf qdkufa&mufMuav\/ cspfom;&[ef;wdkY toifwdkYonf xdkt&yfodkYvQif oGm;jcif; iSmtyf\[kred aYf wmfral omtcg bke;f awmfBu;D awmfral om jrwfpmG bk&m; wynhaf wmfwo Ykd nf xdt k &yfoo Ykd mG ;jcif;iSm r0HMh uygbk&m;[k avQmufxm; Mu\/ xdt k cg jrwfpmG bk&m;u &[ef;wdYk toifwo Ykd nf vufeufukd rpGrJ ,lyo J mG ;Muuke\ f / þ,cktcgü vufeufukd udik pf í JG oGm;Muukef avmh[rk ed aYf wmfral omf? jrwfpmG bk&m;vufeuf[o l nf tb,fbmenf; [kar;avQmufonfjzpfí igbk&m;onf toifwdkYtm; vufeufudk ay;vdkuftHh/ þay;vdkufaom vufeufudk ,laqmifí oGm;Muukef avmh[krdefYawmfrlNyD;aemuf ]arwåmokwfy&dwfawmf}} udk a[mMum; awmfrí l &[ef;wdYk þokweå af 'oemudk ausmif;rStyjzpfaom awmtkyf rS pwifo&ZÑm,fjcif;udkjyKvsuf awmausmif;odkY 0ifMuukefavmh[k rSmxm;rdeq Yf akd wmfrNl y;D vTwv f u kd af v\/ &[ef;wdkYvnf; bk&m;ausmif;awmfrS xGufcJhMuí c&D;tpOf twdkif;tm;jzihf tqkdygawmtkyft&yfodkYa&mufMuí ausmi;ftyü taygif;o&ZÑm,fjcif;udk jyKí o&ZÑm,fvsuu f omvQif awmtkyo f Ykd

25

From the Infront cover after each obtaining a subject of meditation from the Buddha, travelled to a place far away and came to a large forest grove, a suitable place for medittion. The guardian spirits of the trees dwelling in that forest thought that if those bhikkhus were staying in the forest, it would not be proper for them to live with their families in the trees. So, they descended from the trees, thinking that the bhikkhus would stop there only for one night. But the bhikkhus were still there at the end of a fortnight and it occurred to them that the bhikkhys might be staying there till the end of the rainy season. They realised that if that was so they and their families would have to live on the ground for a long time. So, they decided to frighten away the bhikkhus by making ghostly sounds and frightful visions. They showed up with bodies without heads, and with heads without bodies, etc. The bhikkhus were very upset and left the place and returned to the Buddha, and related everything to him. The Buddha told them that this had happened because previously they went without any weapon and that they should go back there armed with a suitable weapon. So, saying, the Buddha taught them the entire Metta sutta, the discourse on Loving-Kindness, as their weapon. The bhikkhus were instructed to radiate their lovingkindness to all beings that inhabit the earth while reciting the Metta Sutta. They should harbour no ill-will or fear towards any being. Thus the bhikkhus returned to the forest grove and did exactly as they were told. The guardian spirits of the treesm, on receiving loving-kindness from the bhikkhus, reciprocated by readily welcoming and not harming them. They willingly stayed on the ground and so much harmony and peace was generated. There were no more ghostly sounds and ungainly sights. Thus left in peace, the bhikkhus meditated on the body and came to lealise its fragile and impermanent nature. Then the Buddha spoke in verse as follows: Verse 40. Realizing that this body is (as fragile) as a jar, establishing this mind (as firm) as a (fortified) city, he should attack Mara with the weapon of wisdom, He should guard his conquest and be without attachment. At the end of the discourse, the five hundred bhikkhus attained arahatship. Nyain Chan Oo.

0ifMuuke\ f / tvH;k pHak omawmtkyüf ewftaygif;wdo Yk nf arwåmpdwf udk &Muí? &[ef;wdt Yk m; c&D;OD;BuKd qjkd cif;udjk yKMuvsuf tapmihf ta&Smuf tNcHt&Htwm;udkpD&ifMuukef\/ xdk&[ef;wdkYonfvnf; rwkefrvIyf wnfMunfaompdwf&Sdonfjzpfayukef\/ &[ef;wdo Yk nf aeYoef&Y m nOfo h ef&Y mwdüYk aumif;pGmxdik Mf uukef vsuf 0dyóempdwu f kd oufapí rdru d , kd üf ukew f wfcrf;wwfysupf ;D wwfaom c,0,udk xifapNy;D vQif þcE¨mud, k f twåabmrnfonf um; ysupf ;D wwfaom teufoabmowd&å adS omaMumihv f nf;aumif;? tNrrJ wnfaom teufoabmaMumihv f nf;aumi;f? rD;jzihrf zkwt f yfao; aom td;k pdr;f ESiw fh al y\[k 0dyóemudk yGm;rsm;Muuke\ f / pmrsufESm 26 odkY


COVER SPECIAL FEATURES

26

umvra&G;? a'ora&G;? rSefaomopömonf tESpfom& oabm&Sd\/

pmrsufESm 10 rS <uvmawmfrlygw,f/ udk&ifav; Owå&udk opömav;yg;jyum w&m;a[mawmfryl gw,f/ ud&k ifav;Owå&vnf; jrwfpGmbk&m; a'oem tqH;k rSm em;uw&m;em cE¨mrSm ÓPfpu kd ½f yI g ojzihf tmoa0guif;uGm &[EÅmjzpfomG ;w,f/ &[EÅmjzpfwmeJY ajcvufawGrSm ½dkufxm;wJh oHwu H siaf wG[m jyKwx f u G o f mG ;ygawmhw,f/ a&m*ga0'emawG tm;vH;k aysmufuif; oGm;ygw,f/ ud&k ifav;Owå&[m ajrvQKd ;rd;k ysH NyD; xef;oHk;qifhtv,fuae bk&m;&Siftm; &Sdcdk;uefawmhygw,f/ udk&ifav;Owå&&JU jzpf&yfqef;udk pdwf0ifpm;MuwJh t&SiftmeE´mESifh y&dowf ESpaf omif;u ]]jrwfpmG bk&m;? ud&k ifav; Owå& ckepfEpS o f m;t&G,rf mS &[EÅmjzpfwm bmaMumihf ygvJ b k & m;/ aemuf w pf c g &[EÅ m rjzpf c if toufxu G af vmufatmif cHpm;&wJh um;pif pmrsufESm 9 rS ½IymG ;vQif vrf;rSeaf &mufEidk \ f / w&m;&Sv d suf rusio fh ;Hk olawG[m Nird ;f csr;f a&;ukd zsuq f ;D ae Ydk v Ydk nf; yavwku d olrsm;jzpf\/ 'gaMumifrh v 'D v k d a jymcJ h w mvnf ; jzpf E k d i f \ / ]]vl a wG [ m ol a wmf a umif ; awG jzpfaer,fq&dk if Oya'qkw d m tydyk }J } [l\/ jrwfAk'¨ a[mawmfrlcJhonhf vkdufem&rnhf usi0fh wfawGudk usio fh ;Hk aeMuvQif tEÅ&m,fjyK rSm ryl&awmh/ at;at;aq;aq; ylyifaomu awG uif ; pif í aexk d i f E k d i f M uayvd r f h r nf / arSmifru dk af eonhn f rSm za,mif;wkid w f pfwidk &f UJ tvif;a&mif[m wefzkd;jzwfvkdY r&Ekdifovdk udavomtarSmifawmrSm ,o owkdYom; twGuf tjypfawGjrifvmNyD; umruRefeJYb0 uRejf zpfreS ;f rod jzpfaerSe;f odvu dk w f hJ tawG;u olt Y wGuf tvif;a&mifjzpfayonf/ tvif;eJY tarSmifqw dk m qefu Y sib f ufw&m;/ tarSmifn awG&cdS &hJ if tvif;wef;awG wpfbufrmS &Srd nf/ aMumuf&UHG wkev f yI jf cif; ajcvSr;f awGeYJ udavom taygif;rS uif;pifawmfrlaom jrwfAk'¨xH ol c sOf ; uyf c J h o nf / NyD ; awmh cH p m;&orQ avQmufonf/ jrwfpGmbk&m;&Sifawmfjrwfu ,oolaX;om; tm;]]£'H acg ,o tEky'´KwH tEkyó |H? {[d ,o edo'D "r®aH w a'odómrdaMumuf t m;yd k w J h tk d c spf o m;? ig bk&m; rsu0f g;xifxif rsuaf rSmufjyKtyfaom edAÁmefonf tyluif;a0; tESdyfpufab;r&Sd/ wPSmr&Sjd cif;aMumifh tpGt J vef; Oyg'gefawG uif;\/ oiht f m; w&m;awmfudk iga[mMum;

wifum wHusifvQKdcH&wm bmaMumifhygvJ bk & m;vd k Y avQmuf x m;Muw,f / tJ ' D t cg jrwfpmG bk&m;u ud&k ifav;Owå&&JU twdwb f 0 rsm;u oljyKcw hJ hJ aumif;uHç raumif;uHawG[m yJw h ifoyH rm olx Y jH yefvmyHu k kd y&dowfrsm; owd oHa0*&apzdYk a[mawmfrw l ,f/ ud&k ifav;Owå& ckepfESpfom;t&G,f &[EÅ m jzpf & wm 0d Z Æ " d k & f b 0u ok a r"m bk&m;&Sit f m; pG,af wmfyef;oH;k yGifh vSL'gef;cJw h hJ aumif;rIuaH Mumifjh zpfw,f/ wpfcg um;pifwif wHusiv f QKd um n§i;f qJc&H wmuawmh oHo&m usif v nf c J h & ? wpf c k a om uav;b0u opfyifay:wuf opfudkif;udk xuf&Satmif cReNf y;D awmh jcif? ,if? Muuf? iSuu f av;awGukd opfom;cRefeJY xdk;cJhzl;w,f/ taru rvkyf aumif;bl;vdkYajymNyD; wm;wm wm;r& tarh vQmudkyg 'kwfeJYxkd;NyD; opfyifay:rSm csdwfqGJ xm;vk d u f r ,f v d k Y ajymcJ h w ,f / ud k & if a v;

Owå&[m owå0gav;awGudk n§if;qJcJhwJhuH? tarud k pum;eJ Y apmf u m;cJ h w J h u H a wG [ m olYqDudk jyefvmwmjzpfw,fvdkY a[mawmfrl cJhw,f/ d jYkd yKcw hJ hJ aumif;uH? pmzwfow l Ykd rdrw raumif;uHawGuawmh tusdK;ay;csdefwef&if aumif;uifay:wufum yke;f atmif; a&SmifvrJ &/ ork'´&mtv,f awmifBudKawmifMum; t&yfq,frsuEf mS b,ft&yfrmS rS a&Smifyek ;f í r&/ yJhwifoHyrm rdrdwdkYxH jyefvmpNrJyJvdkY jrwfpmG bk&m;u "r®y' rSm a[mMum;cJyh gw,f/ pmzwfolwdkYvJ azmfjyyg udk&ifav;Owå&b0 oH a 0*,l u m tuk o d k v f u H r sm; rjyKjzpf atmifa&Smif aumif;rIuo k v kd u f rH sm; BuKd ;pm;Ny;D aqmifMuygvdYk wdu k w f eG ;f vku d yf g&ap/ ñTef;- "r®y' "r®0D&- t&Sifaombe

rnf/}} jrwfAk'¨a[mwJh uxmtpOf 1/ 'geuxm ('geESipfh yfaomw&m;) 2/ oDvuxm (oDvESipfh yfaomw&m;) 3/ o*¾uxm (ewfjynfEiS pfh yfaomw&m;) 4/ r*¾uxm (r*fÓPfEiS pfh yfaomw&m;) 5/ umrmeH tm'De0uxm (umr*kPfwdkY\ tjypfESihfpyfaomw&m;) 6/ aeu©r® tmedoHouxm (umr*kPfwdkYrS vGwaf jrmufrt I usK;d ESifh pyfaomw&m;) 7/ pwkopöuxm (opömav;yg;ESihfpyfaom w&m;) wdyYk jJ zpfygonf/ jrwf p G m bk & m;&S i f \ *rÇ D & av;jzm w&m;tpOfukd emMum;vkduf&onhf ,o[m aet½kPEf iS q fh rHk ad om Mumy'ku H o hJ Ykd w&m;tod awGwdk;vmcJh\/ 'ghjyif b0b0u wG,fuyf ygcJhaom 'd|dESihf 0dpdudpämwdkY uif;NyD; edAÁmef a&mufrnhf vrf;ay:odYk ajcvSr;f vSr;f Ekid af wmh \/ ol'DvdkjzpfcJh&jcif;uvnf; olrufarmcJh& aom cspo f al wGaMumifjh zpf\/ 'gaMumihf t&m &muk d owd e J Y x d e f ; od r f ; NyD ; aer,f q k d & if £a`E´ ajcmufyg; azmufjyefrIenf;vm\/ raojcif ; w&m;uk d od v mEk d i f a wmh \ / touf & S i f v suf aool a wG u awmh owd u if ; ol r sm;jzpf M u\/ o'¨ g ES i h f y nm nD r Qzk d Y t a&;BuD ; ovd k 0D & d , ES i h f orm"d vnf; nDrQzkdYvdktyf\/ tykdr&Sd? tvdkom &S d a omt&mum; owd o mjzpf \ /

pmrsufESm 25 rS

usrf;ñTef;- r[mAk'¨0if EG,f,if;rm(wrÜ0wD)

jrwf p G m bk & m;ocif o nf *E¨ u k # d wd k u f ü oD w if ; oH k ; awmf r l v suf uomvQif xd&k [ef;wdt Yk m; 0dyóemüyGm;rsm; tm;xkwf tyfonf\ tjzpfukd odawmfrí l uk, d af &mifukd vTwfawmfrlNyD;aomf ,lZem wpf&mrQaom t&yfüwnfawmfrlvsuf wl½SLa&SU½SLxdkifae oDwif;oHk;aeawmfrlbd ouJhodkY ajcmufoG,f aom a&mif j cnf a wmf w d k Y u d k vT w f v suf xif & S m ;wd w d jrif o d a om tqif ; oP² m ef awmfjzih?f þ*gxmudak [mMum; awmfrl onf/ *gxm (40)/ þudk,fudk tdk;ESihfwlonf[k odí NrdKUBuD;ozG,fjzpfaom þpdwfudkjzpf apí ynmwnf ; [l a om vuf e uf j zih f udavom rm&fukd ppfx;kd uke&f m\/ atmif tyf N yD ; aom psmef o rmywf u d k v nf ; apmihfa&Smuf &m\/ psmefcsrf;omüom,m uyf N id j cif ; &S d o nf v nf ; rjzpf & m/ þa'oemawmf\ tqHk;ü &[ef; ig;&mwd k Y o nf oD w if ; oH k ; aexd k i f M uaom ae&mü xdkifaeukefvsufomvQif y#dordÇ'g ES i h f w uG t&[wå z d k v f o d k Y a &muf a vuk e f í jrwfpGmbk&m;&Sif udk,fawmfjrwf\ ZrÁL&mZf a&Ttqif;uJhodkYaom udk,fawmfudk csD;rGrf; axmrem &S d c d k ; yl a Zmf v suf jrwf p G m bk & m; xHawmfarSmufoYkd vmMuavuke\ f / Nid r f ; csrf ; OD ;


DHAMMA VIRAARTICLES umvtvdkuf? a'otvdkuf? rSefaomopömonf toGifoP²mefoabm&Sd\/

27

bd;k bGm;&ifrS yJw h ifoH e'DoQH ('óe) - igtdo k mG ;aomtcg ig[m t&ifu ig r[kwfawmhbl;/ ighudk em;vnfay;yg/ pdw&f n S &f n S x f m; qufqaH y;yg/ csnehf eYJ v YJ uf awGeYJ xrif;[if;awG tusaÐ y:zdwpf ifomG ;wJh tcg? tusÐ? vHkcsnf zdkoDzwfoDjzpfaewJhtcg ighukd ihgudrk &GyH gESi/fh i,fi,fwek ;f u igokwo f if ay;cJw h mawGukd aus;Zl;jyKNy;D owd&ay;yg/ - tyfaMumif;xyfru ajymzl;wJh pum;awG jyefajymrdwJhtcg pum;rjzwfbJ aus;Zl;jyKNy;D em;axmifay;yg/ i,fi,fwek ;f u tdyf&m0ifwdkif; wpfaxmihfwpfnyHkjyifawG? ig;&mig;q,feyd gwfawG? ZmwfBu;D q,fbUJG awG pwJyh jkH yifawGukd r½d;k atmifajym&if; igacsmo h yd f cJw h mawGukd owd&ay;yg/ - rvIy&f mS ;Edik v f Ykd a&csKd ;zdYk tultnD vdkwJhtcg ihgudk rNidKjiifygeJY/ i,fi,fwkef;u acsmhwvSnhf? ajcmufwvSnhf a&csdK;ay;cJhzl;wJh yH&k yd af v;udk jrifa,mifay;yg/ - acwfopf enf;ynmopfawGudk rodem;rvnfc&hJ if ravSmifygeJ/Y i,fi,fwek ;f u ]]bmhaMumihf}} qdkwJhar;cGef;wkdif; pdwf&SnfpGm igjyefajzcJw h mudk owd&ay;yg/ - pdwfoGm;wkdif;udk,fryg EGrf;vsNyD; vrf ; ravQmuf E d k i f w J h t cg cG e f t m;ygwJ h vufwpfpekH YJ ihgudk ulwaJG y;Muyg/ vrf;avQmuf oifpt&G,w f ek ;f u wpfvrS ;f csi;f vrf;avQmuf avhusiafh y;cJw h mawGukd owd&ay;yg/ - wpfaeYxufwpfaeY tdkpmoGm;wJh ighukd MunhNf y;D 0rf;renf;ygESi/fh em;vnfay;yg/ - t&if wkef;u vlYb0wufvrf; twGuf igvrf;ñTefco hJ vdk tcktcsed rf mS ighb0 aemuf q H k ; tcd s ef t wG u f tazmf j yKay;yg/ cspfjcif;arwåmeJY at;jrrIawGudk igNyHK;NyHK;av; vufcHrSmyg/ tJ'D tNyHK;awGxJrSm rqHk;wJh ihgarwåmudk awGU&rSmyg/ txufyg pmom;rsm;ukd rnfonhf yk*Kd¾ vaf &;cJo h nfqo kd nfukd rodc&hJ yg/ odaYk omf bdk;bGm;wdkY\ &ifwGif;rS yJhwifoHudk yDjyifpGm azmfxkwfjyoEdkifcJhygonf/ jrefrmh,Ofaus;rI e,fy,fwiG f touf? *kP?f 0g ponf Bu;D olukd ½kdaojcif;tavhtxonf acwftqufquf wnfcJhaom ,Ofaus;rIwpf&yfjzpfygonf/ bk&m;&Sif\tqHk;trudk em,lMu& aom Ak'¨bmom0iftaejzihf ta&;BuD;aom

tqHk;trwpf&yfvnf;jzpfygonf/ ]*g&a0gp ed0gawmp} [laom r*FvmtqH;k trt& Bu;D ol ukd ½dak ojcif;onf wd;k wufBu;D yGm;aMumif;yif jzpfygonf/ Bu;D olukd ½kad ojcif;? &Scd ;kd jcif; tavh &Sdolonf touf&Snfjcif;? tqif;vSjcif;? csrf;omjcif;? cGeftm;BuD;jcif;qdkaom tusdK; av;rsdK;&&SdaMumif; y&dwfBuD;wGif yg&Sdaom ]]tm#mem#d,okw}f } t& od&ygonf/ txufygtqH;k trrsm;udk rod&rdS u D yif vlBu;D olr? bd;k bGm;rsm;udk ½dak ojcif; tavh tx i,fpOfuyif uREyfk o f EÅmefü jzpfwnfchJ ygonf/ BuD;jyif;vmaomtcg Ak'¨tqHk;tr pmayrsm;? "r®r*¾Zif;? pmapmif? aqmif;yg;rsm; zwf½I&aomtcg BuD;oludk t½dktaojyKjcif;? &Sdcdk;jcif;aMumifh rdrdü wpfpHkwpf&mepfemrIr&Sd onhftjyif BuD;rm;aom tusdK;w&m;rsm;yif &Edik af Mumif; odvm&ygonf/ i,fpOfu rdb rsm;tm; wefz;kd xm; av;pm;Muaomvltrsm;udk awGUcJhzl;ygonf/ xdv k rl sm;ESifh jcm;em;aom rdbrsm;udk ½dak oav;pm;rIuif;aomvlrsm;ukv d nf; awGUcJh &zl ; ygonf / Z&mt&G , f o d k Y a &muf a eaom rdciftBkd u;D udk a&csKd ;ay;&mrSm pdwrf &Snjf zpfvm ojzihf a&rIwjf zihf acgif;acgufaomorD;udv k nf; udk,fwkdifjrifawGUcJh&zl;ygonf/

ESpq f ,hw f pf&mpkjzpfaom rsuaf rSmuf umvü vli,ftrsm;pkonf rdbbd;k bGm;wdu Yk kd ½dak oav;pm;rI tm;avsmv h maMumif; awGUjrif ae&ygonf/ zcifu b0twGuf qH;k roGeo f if pum;ajymMum;onfudkyif zcifaemufuG,fü ]]tdru f bd;k awmfu t&rf;t&rf; cs;D aygufwmyJ}} ponfjzihf ajymMuwm Mum;&ygonf/ rdcifu taygif;toif;rsm;ESiyfh wfoufí owday;ajym Mum;onfuykd if ]]tdru f bGm;awmfBu;D u t&rf; yd E é J o D o D ; ;wmyJ } } ponf j zih f rd b rsm;ud k tav;rxm;aom pum;rsm; ajymwwfMuyg onf/ bwf (pf ) um;rsm;ay:üvnf ; i,f&, G o f rl sm;onf tdrk if;rpGr;f aom bd;k bGm; rsm;? ud, k 0f efaqmiftrsKd ;orD;rsm;? &[ef;oHCm rsm;? omoemhE, G 0f ifov D &Sirf sm;udk rdrad e&modYk zdwfac:í ae&may;oihfygonf/ þodkYaom tjyKtrlonf ESpfvdkzG,f,Ofaus;rI[kvnf; qdEk ikd yf gonf/ trSet f m;jzihf rdr\ d pdwx f m;udk ydrk jkd rihrf m;vmapovdk ydrk í kd vnf; El;nHah pEdik yf g onf/ jrihjf rwfaompdwu f kd ud, k w f idk jf yKpyk sKd ;axmif &mvnf; a&mufygonf/ vli,fwpfO;D onf obm0tajctae t& rmefrme&Sw d wfMuygonf/ xdrk mefrmeonf vli,fwpfa,muf\ b0wufvrf;? BuD;yGm; atmifjrifa&;üum; rvGJraoGvdktyfygonf/ odaYk omf rdbbd;k bGm;paom rdrx d uf touf? *kP?f 0g Bu;D rm;olwt Ykd ay:üum; rmefrmew&m; onf tnpftaMu;ozG,o f mjzpfaeygvdrrfh nf/ touft&G,Bf u;D aom rdbbd;k bGm;wdu Yk kd ½dak o av;pm;jcif ; ? em;vnf a y;jcif ; &S d o l o nf ,Ofaus;ol[k qdEk ikd yf gonf/ xdx Yk ufyí kd qd&k yg rl tod Ó Pf & S d o l [ k v nf ; qd k E d k i f y gonf / rsuaf rSmufumvü tifwmeuf0ufqu dk rf sm;rS y&[dwvli,ftzGUJ rsm;onf tzGUJ 0ifrsm;pkpnf; um bd;k bGm;&dyo f mrsm;? y&[dwa*[mrsm;wGif oGm;a&mufvLS 'gef;jcif;? jyKpEk pS o f rd t hf m;ay;jcif; ponfwdkYonf 0rf;ajrmufzG,fvkyfaqmifcsuf jzpfygonf/ xdkYxufydkqdk&vQif xdkvli,frsm; onf av;pm;xkdufaomvlBuD;jzpfvm&ef trS e f y if xk d u f w ef v S y gonf / tb,f h aMumif h q d k a omf ]]emcH j cif ; onf o mvQif trdeaYf y;ydik cf iG &hf o dS nf}} [k ]&yf0,f'kd tDrm


DHAMMA VIRA ARTICLES

28

"r®0D&onf Nidrf;csrf;aompdwfjzpfwnf&ef &Gnf&G,fonf/

pmrsufESm 7 rS vTiNfh y;D aumifrav;udk b,fvt dk BuaH y;vku d f vJqadk wmh jrefrmEkid if H trsK;d orD;a&;&mtzGUJ odYk rdef;uav;wpfa,muf um,da`E´ ysufjym; atmif aESmuf,SufrIeJY wkdifMum;zdkY tBuHay; ygw,f/ 'Dowif;ukd 'DEpS f ESpq f ef;ykid ;f avmuf u Mum;vku d &f wmyg/ 'Dtjzpftysuu f dk aumif rav;awG pOf;pm;Munfyh gOD;/ w&m;vdjk zpfcsif vkdY trI&Smwm? w&m;cH tem;a&mufvmwm aygh/ r[kwb f ;l vm;/ acwfu pufrIacwfa&mufvmvkdY vkyif ef;cGit f EÅ&m,fuif;atmif puf½rHk mS tvkyf vkyfMuwJh aumifav;awG? aumifrav;awG? abmif;bD&Snf0wfwm? qHyif*kwf0Jxm;Muwm tjypfajymp&mr&Sdygbl;/ 'grS vkyfief;cGifrSm ab;tEÅ&m,fuif;rSmayhg/ owif;Xmeukd um,d a`E´ ysufatmif aESmuf,SufrIeJY wkdifMum;NyD; tBuaH wmif;wJah umifrav;&JU 0wfpm;qif,if rIu 'DvkdrsKd;rSr[kwfbJ/ 0wfpm;qif,ifrIeJY qef}\ ordkif;0ifpum; &SdaomaMumihfyif jzpf y gonf / aq;odyt HÜ &qd&k vQif toufBu;D &ihf vmonfEiS t fh rQ OD;aESmufwiG ;f ü&Sad om qJ(vf) rsm;onf obm0tavsmuf ysufpD;vmMuyg onf/ ,if;jzpf&yfonf obm0w&m;yifjzpfyg onf/ t&ufaomufjcif;aMumihf OD;aESmuf qJ(vf) rsm; ysufpD;oGm;aomtcg qJ(vf) topfrsm; arG;zGm;jzpfay:vmEdkifaomfvnf; OD;aESmufxrJ S qJ (vf) rsm;onf topfwpfzef arG;zGm;&SifoefEdkifjcif;r&SdaomaMumihf jzpfyg onf/ xdkYaMumihf toufBuD;&ihfolbdk;bGm; rsm;onf pum;wpfceG ;f udk xyfcgxyfcgajymjcif;? owd a rh a vsmh j cif ; ? pd w f t vd k r usjzpf j cif ; ? uav;i,fuo hJ Ykd oli,fjyefjcif; paom tjcif; t&mrsm; jzpfwwfMuygonf/ xdkuJhodkY jzpfjcif; onf obm0yifjzpfaomaMumihf om;orD;rsm; onf rdtdk? ztdkrsm;udk NidKjiifpdwfrxm;bJ em;vnfay;wwfaompdwf arG;jrL&rnfjzpfyg onf/ wpfaeYrmS rdt?kd ztdw k Ykd &ifqikd af eMu& aom avmu"HrsKd ;ESifh rdro d nfvnf; awGUBuKH & rnht f aMumif; oabmaygufxm;oihyf gonf/ ,if;tjzpfrsKd ;udk rdru d , kd w f idk af wGUBuKH vmcJv h Qif rnfodkY&ifqdkif&rnfqdkonfrSm BudKwifpOfpm; oihfaom tcsufjzpfygonf/ BudKwifjyifqif oifhaom tcsufvnf;jzpfygonf/ tm&SEdkifiHrsm;wGif *syefEdkifiHonf jrefrmvli,frsm;taejzihf twk,loifhaom tcsuf r sm;pG m yif & S d y gonf / ,if ; rsm;pG m wd k Y

ywfoufNy;D acwfqefveG ;f wJh jyKjyifajymif;vJrI jyóemayhg/ 'Djzpf&yfukd qifjcifNyD; 0wfpm; qif,ifrI tvGet f uRH jyKjyifajymif;vJ0wfpm; wm[m tusK;d w&m cHpm;&rSmvm;? tqk;d w&m; cHpm;&rSmvm;qkdwm aumifrav;awG owd xm;rdMuapcsifygw,f/ acwfa&pD;aMumif;qkdwJh pum;ukd MunfMunfomomvufcu H sio fh ;Hk Mur,f qk&d if jrefrmh,Ofaus;rI tpOftvmaumif;awGuykd g wku d pf m;csK;d azmufomG ;ygvdrrhf ,f/ acwfumv tajctaet& aumifrav;awGu aumif av;awGeYJ &ifabmifwef;Ny;D aqmif&u G v f mMu wm a&S;uxuf ydak wGUjrifvm&ygw,f/ 'gay r,hf aumifrav;awGu obm0w&m;t& aumifav;awGeYJ xyfwrl usEidk w f mukd owdjyK MuzdYk vdyk gw,f/ om"ujy&&if aumifrav; awGu zufew YJ w l ,f/ aumifav;awGu ql;eJY wlw,f/ aumifrav;awGu tma0Pdu 'ku©

ig;yg; cHpm;&w,f/ aumifav;awGu th'J D 'ku© r&Sdbl;/ 'Dawmh aumifav;eJY aumifrav; b,frmS wlnED idk yf ghrvJ/ rdef;uav;awGu apmihfpnf;&r,hf avmfvnfjcif;ig;yg;&Sdw,f/ (1) tpm;ü vQyaf y:avmfvnfjcif;/ (2) t0wfwefqmü vQyaf y:avmfvnfjcif;/ (3) a,musmf ;wpfyg;ü vQyaf y:avmfvnfjcif;/ (4) Opömukd wyfrufí vQyaf y:avmfvnfjcif;/ (5) toGm;tvmü vQyaf y:avmfvnfjcif; wJ/h 'Dawmh acwfqefvGef;wJh 0wfpm; qif , if r I ? vQyf a y:avmf v nf r d & mrS rd r d tEÅ&m,f rdrd zdwfac:rdovkdrsKd;rjzpf&av atmif owdepYJ m;? owde0YJ wf? owdeYJ qufq?H owdeYJ Opömukd wyfruf? owdeYJ oGm;vmaexkid f Ny;D ab;tEÅ&m,frusa&mufatmif [D&Md owåyÜ w&m;ESpyf g;ukd apmihx f ed ;f Muayghu, G /f &S i f Ó P(zsmyk H )

teufrS *syefvil ,frsm;onf wuf<uonf? xuf o ef o nf ? wd k ; wuf B uD ; yG m ;csif p d w f &Sdonf? ynmrGwfodyfaom obm0&Sdonf/ ,if ; wd k Y r S m twk , l zG , f a umif ; aom tcsufyifjzpfygonf/ *syef v l r sd K ;wd k Y o nf pmtvGefzwfaom tavh tusihfvnf; &Sdyg onf/ oGm;av&m pmtkyf ,lomG ;um tm;vyf csdefrsm;ü pmtkyfzwf½Iaom tavh&Sdygonf/ jrwfE;dk zG,t f vGeaf umif;aom tavhtusiyfh if jzpfygonf/ toufBuD;vmvQif jrefrmjynfu vlt½kd ?kH bd;k bGm;&dyo f muJo h aYkd om a*[mrsm;odYk ydkYxm;wwfMuygonf/ xdkYaemuf rMumcP oGm;a&mufawGUqHt k m;ay;ESpo f rd jhf cif;vnf;r&Sd jzpf w wf y gonf / jref r mvl i ,f r sm;onf xdt k csuu f rkd l twkr,ltyfay/ *syefvrl sKd ;rsm;onf oufBu;D &G,t f kd wdu Yk kd tav;rxm;jcif;onf ,Ofaus;rItqihf twef;jrihrf m;ygonfqo kd nhf Edik if BH u;D taejzihf ar;cGef;xkwfp&mtcsufjzpfvmygonf/ wDvl*l pum;yH k w pf c k r S m ]]arwåmapwemjzihf ay; cJ h v Qif vuf w pf q k y f p monf y if v Qif vHkavmufonf}} [líjzpfygonf/ bk&m;&Sifudk,fawmfwdkifyif tem a&m*gESdyfpufaom? trsm;u vspfvsL½Ixm; aom? txD;usefjzpfaeaom yk*¾dKvfrsm;udk *½kpdkuf&ef? jyKpkapmifha&Smuf&ef a&SUaqmif vrf;jyozG,f jyKvyk af qmif&u G cf ahJ om om"u rsm; usrf ; *ef w d k Y ü txif t &S m ;&S d y gonf / qif;&JErG ;f yg;vSaom rdtzdk tdw k u Ykd kd ud, k w f idk jf yKp?k

apmifah &Smuf? auR;arG;aom&[ef;wpfyg;onf bk&m;&Si\ f cs;D rGr;f jcif;cH&zl;ygonf/ xdaYk Mumihf ,Ofaus;rI ½IaxmifhrSMunhfMunhf? bmoma&; tqHk;tr½I axmifhrSMunhfMunfh rdbbd;k bGm; wdkYtm; vspfvsL½Ijcif;onf roihfavsmfaom tjyKtrljzpfygonf/ jrefrmvli,frsm;ESiw fh uG rdbbd;k bGm; &S d o l r sm;ud k av;jrwf a omarwå m pd w f j zih f wku d w f eG ;f vdyk gonf/ - rd b bd k ; bG m ;rsm;ud k jrwf E d k ; Muif e myg/ - þrd b bd k ; bG m ;wd k Y u d k &&S d j cif ; twGuf tNrJ0rf;ajrmuf0rf;om jzpfyg/ - rdbbdk;bGm;&Sdolwkdif; &ifqkdif BuH K awG U &NrJ j zpf o nh f ud k , f p d w f yif y ef ; rI r sm;ud k wd r f ; a&S m if vG J z ,f r I rjyKaom tm;jzihfrdbbdk;bGm;wdkYudk ESpfoufvufcH aMumif; jyoyg/ - NyD ; vQif rd r d \ ES v H k ; om;xJ ü arwå m pd w f ? pd w f a umif ; pd w f j rwf w d k Y u d k wd k ; jr§ i h f a rG ; jrLyg/ jzLpif a omES v H k ; aoG ; \ a&mif j yef [ yf r I j zih f v nf ; aumif ; ? rd b bd k ; bG m ;wd k Y x J r S v maom arwå m a&mif p Of rsm;aMumifhvnf;aumif;? atmifjrifaom vlwpfa,muftjzpf? aysmf&Tifcsrf;ajrUaom vlwpfa,muftjzpf oifonf rvGJraoG avQmufvSrf;Edkifygvdrhfrnf/ rSjD irf;- r*Fvokw?f tm#mem#d,okwf e'DoQH ('óe)


DHAMMA VIRA ARTICLES

29

"r®0D&onf vkHhvjynfh0jcif;ESifh wnfMunf&J&ifhjcif;ukd jyqkdonf/

&Sm;yg;ypönf; pdk;0if;(acsmuf)

uRef a wmf w d k Y b k d ; bG m ;vuf x uf u aygaygrsm;rsm;&Sdaomfvnf; uRefawmfwkdYvuf xufwGif &Sm;yg;oGm;onfrSm trSefjzpfonf/ uk, d w f idk f ezl;awGU 'l;awGUBuKaH wGU&ouJo h Ykd ,aeY umv vlwidk ;f vkv d kd BuKaH wGUMu&Ny;D jzpfrnf[k ,kMH unfygonf/ qk d v k d o nf r S m ]]½kd;om;ajzmihfrwf jcif;}} onf &Sm;yg;vmouJhodkY r½kd;rajzmihf jcif;onf aygrsm;vmygonf/ tBudrfBudrfcH& onfrsm;rS vwfwavmBuKaH wGU&aom wpfck ESpfckavmufom wifjyvkdygonf/ t*Fvdyf vqef;(1)&ufaeYwkdif; xDzGihf&mwGif ,if;aeY naeyd k i f ; ü xD a yguf p Of a tmf a &mif ; ol r sm; a&mufvmwwfygonf/ xkd;xm;aomxDvuf rSwfudk ]]wkduf}} vkdí atmfa&mif;vmaom vli,fwpfa,mufukd vSrf;ac:vkdufygonf/ ola&mufvmNyD; aygufpOfwpfapmifukd usyf wpf&mqko d jzifh usyw f pf&mwefr&Sí d ESp&f mwef ay;vdu k &f m [ked m;uqkid o f mG ;Ny;D wpf&mwefvJ um jyeftrf;ygrnf[k ajymqkx d u G o f mG ;onfrmS jyefrvmawmhyg/ wpf c g vl E S p f a ,muf aps;xJ w G i f ]]tifMuif;ysK;d yif}} vku d af &mif;aeonfuadk wGUí ESpyf if0,fvm&m tdraf &mufa&mufjcif; n§K;d us aeí pdppfMunhf&m ukdif;csKd;um ajrtdwfxJodkY 0g;jcrf;jzihfwGJcsnfNyD; pkdufxm;onfukd awGU& ygonf/ xkdYjyif NrKdUv,frS pmwkdufwpfckwGif pmoGm;xnhf&m rSwfykHwif&ef wHqdyfacgif; vkHvkHavmufavmufuyfxm;ygvsuf aiGxyf awmif;ygonf/ pma&;olu wHqyd af cgif;uyf

wm rvkHavmufvkdYvm;? xyfuyf&rSmvm;[k ar;awmhrS r,lawmhygbl;[kqkdum oufn§m av[ef vkyyf pfvu dk yf gonf/ uk e f u k e f a jym&vQif bmoma&; taMumif;jyum vdrfpm;aeolrsm;vnf; ykdí ykí d rsm;vmonf[k xifygonf/ &yfuu G w f pfck wGif wpfywfwpfcg wef;qGr;f avmif;ygonf/ 0kdif;0ef;xnhf0ifaiGjzihf qGrf;a&m qGrf;[if;yg avmif;vSLMuygonf/ aemufyikd ;f wGif vk;H yg;yg; vmum ysuo f mG ;ygonf/ rdom;pkwpfcck si;f om csufjyKwfavmif;vSLMuygawmhonf/ rdrdwdkY xnh0f ifaiGrsm;udv k nf;aumif;? qGr;f ESifh qGr;f [if;ukdvnf;aumif;? r½kd;rajzmihfvkyfvmMu onfukd awGUMu&í pkaygif;tvSLysufoGm; aMumif; od&onf/ odkYaomf &yfuGufwpfckwGif oHCm tyg; (200)ausmfukd tywfpOf t½kPfqGrf; rSefrSefavmif;vsuf&Sdygonf/ qefaumif;ESihf tom;[if;? csO[ f if;? ig;ydcsuw f jYkd zihf jynhjf ynhf pkpH Hk avmif;vSLygonf/ wpfywfvQif wpfoed ;f ausmf ukeu f scu H m avmif;vSLygonf/ &yfuu G f ol^om;rsm;\ xnh0f ifaiGjzihf pkaygif;vSL'gef; jcif;jzpfygonf/ xnh0f ifaiGrsm; ykv d QaH eí bPf rSmyif ode;f ESpq f ,fausmf pepfwus tyfxm; Ekid o f nf[k od&ygonf/ þodaYk tmifjrifonfudk qef;ppfMunhf&m OD;pD;vkyfukdifaom vlBuD; (3^4)OD;\ ½kd;om;ajzmihfrwfrI? vkyfief;rsm; xifomjrifom&SdrI? csufcsif;pm&if;&Sif;um pm&if;tif;rSefuefwdusrI? Am[D&okH;p&dwfESihf taxGaxGtokH;p&dwfyg[k ]]vk;H ½ku d }f } rIrsm;

vkH;0uif;&Sif;rIwdkYaMumihf jzpfaMumif; od&yg onf/ odaYk omf &yfuu G ^f om;rsm;wGif ylyefrI wpfckum; &Sdaeygonf/ &ihfrSJUaeNyDjzpfaom þvlBuD;rsm; b0wpfyg;ajymif;oGm;cJhaomf tpm;xk;d Ekid &f ef ½k;d ajzmiho f u l kd &Smr&rSm pk;d &drf aeaom ylyefrjI zpfygonf/ trSerf mS &yfuu G f wGif;wGif ½kd;ajzmihfaom vlBuD;rsm; vkH;0r&Sd r[kwyf g/ pdwcf s,MHk unf&aom xkx d v dk Bl u;D rsm; rSm usef;rma&;t&vnf;aumif;? ur®|mef; w&m;udkom tcsdefjynhftm;xkwfvkdMuívnf; aumif;? vkyfief;wm0efrsm;ESihf ydaeívnf; aumif; wm0ef,El idk &f ef cufcv J su&f ydS gonf/ ,ck t cg ae&mpk H axmih f p k H w G i f r½k;d rom; vkyaf eMuolrsm;uko d m awGUae&&m vkyfief;&SifBuD;rsm;? tzGJUtpnf;rsm;? &yfuGuf vlrIa&;vkyfief;BuD;rsm;wGif pdwfcs,kHMunf& aom t&nftcsif;rD vl½dk;vlajzmihf&Ekdif&ef tcuftcJ&adS eMuygonf/ vlpY w d u f kd qGaJ qmif tm;Bu;D aom *Dw? ½ky&f iS t f csKUd rSmvnf; (txl; ojzih f taemuf w k d i f ; *D w ? ½k y f & S i f r sm;) raumif;onhfbufukdom qGJaqmifaeojzihf ,kMH unfpw d cf s&onhf vl½;dk vlajzmihrf mS Mumav &Sm;yg;av {uefjzpfvmrnf[k ,kMH unfygonf/ tESpfcsKyf&ygu &Sm&cufvmaom ]]&Sm;yg;ypönf;}} twG u f pd w f y l y if a omu a&mufaeMurnhftpm; taumif;qkH; vkyfxkH; vkyef nf;wpfcu k dk tBujH yKvydk gonf/ ,if;onf rSm ]]b,fow l &m;ysufysuf uk, d rf ysuf&ef}} xde;f odr;f Muzko Yd m &Syd gawmhonf/ pk d ; 0if ; (acsmuf )


DHAMMA VIRA ARTICLES

30

"r®0D&onf avmuD avmukwå&mtusKd;ESpfyg;twGuf jzpfonf/

uRefrESihf "r®'dEém (3) oufydkifNidrf;(½ku©aA')

,cif t ywf r S t quf 3/ 'k-o-e-aom udavomaZm atmf[pfoH jyif; aumorif;\edrw d yf /Hk om0w¦djynf aZw0efausmif;awmf wGif ylaZmftxl;ukd cH,al wmfrx l u dk af om vlewf jA[®m owå0gtaygif;wd\ Yk ylaZmf½u dk sK;d q&m ocifjzpfawmfrlaom owåavmu? ocFg& avmu? Moumoavmuwdu Yk dk ukepf ifatmif odjrifawmfrlaom a*gwrjrwfpGmbk&m;&SifxH awmfarSmufoYdk om0w¦jd ynh&f iS f bk&if yaoe'D aumovrif;Bu;D ukd rv’u d ma'0D rdz&k m;Bu;D u ac:aqmifvmcJhonf/ ]]t&Sib f &k m;? 'umawmfrif;Bu;D onf vGefcJhaomntcgu tdyfpufr&EkdifjzpfaepOf 'k-o-e-aom [laom pl;&Sus,af vmifaom toHq;dk toHeuf toHBu;D av;oHudk Mum;cJh &ygonfb&k m;? yka&m[dwyf P k mÖ ;Bu;D \ tBuH jyKavQmufwifcsuft& þtoHqkd;rsm;onf t&Sirf if;jrwftwGuf touftEÅ&m,f&o dS nhf t"d y Ü g ,f j zpf j cif ; aMumih f xk d t EÅ & m,f q k d ; rS vG w f a jrmuf a p&ef t wG u f ]]oAÁ o w,Zf } } ylaZmfjcif;jzihf ,Mwmacscidk ;f ygonf/ xko d aYkd om ,ZfylaZmfEkdif&eftwGuf trsKd;pkHaom owå0g wkdif;\ wpf&mpDukd rif;rdefYjzihf zrf;qD;ac: aqmifNyD; eif;&ifjyif0,f ,ZfylaZmf&ef pDrH aeygonf/ ,Zfyal Zmfc&H rnho f rl sm;\ aMumuf

&GHUikda<u;oHrsm;? qif? jrif;? uRJ? EGm; ponhf owå0grsK;d pkw H jYkd zihf xdwv f efpY mG atmf[pforH sm; jzihf om0w¦djynfwpf0ef;vkH; qlnHpGm atmf[pf MuoHrsm;jzihf zkH;vTrf;vsuf&Sdaeygonf/ xkdvl rsm;? owå0grsm;\ toufab;ukd u,fwif vdkonhftwGuf trSefw&m;ukd &Sif;vif;azmf xkwf a[majymay;yg&ef awmif;yefavQmuf xm;tyfygonfb&k m;}} xdktcg jrwfpGmbk&m;&Sifu]]toifrif;BuD; oifMum;cJh&aom toHrsm;onf trSepf ifppf oiht f ouftEÅ&m,f twG u f v nf ; r[k w f / rnf o l Y t wG u f u k d r Q tEÅ&m,fjzpfaprnhf toHrsm;vnf; r[kwf/ xkdtoH BuD;av;oHonf tukodkvf'kp½kduf trIudk a&S;u jyKcJhí avm[ukrÇDi&JodkYus a&mufNy;D Bu;D pGm aom 'kua© 0'emukd cHpm;ae Mu&onhf olaX; om; oli,fcsi;f av;a,muf \ aemifwpum;? atmf[pfnnf;wGm;oHrsm; omjzpfayonf}} ]]taMumif;pkHukd &Sif;vif;a[mMum; awmfryl gbk&m;}} ]]a&S;tcg uóybk&m;&Sif yGiafh wmf rlonhf vufxufawmfwGif uóyjrwfpGm bk&m;&Sio f nf oHCmawmfEpS af omif;Nc&H v H suf a'opm&D <ucsaD wmfrcl o hJ nf/ Am&mPoDjynf odYk uóybk&m;&Sif a&muf&adS wmfrv l monhf

tcg Am&mPoD r if ; aejynf a wmf B uD ; rS m omoema&mif0g xdev f if;Ny;D jynfot l rsm;rSm vnf; 'ge? oDv? bm0em aumif;rIuo k v kd f tjzmjzmuk d jyKvk y f M uojzih f wk d i f ; jynf r S m om,mpnfum;vsuf&Sdaeavonf/ xk d o d k Y Am&mPoD j ynf ü uóy jrwfpmG bk&m;&Sif oDwif;ok;H aeawmfrpl Of xkNd rKUd ü uka#av;q,fpD <u,f0csr;f omaom olaX; om; oli,fcsi;f av;OD;&Sad vonf/ NrKUd olNrKUd om; trsm;u bk&m;? w&m;? oHCm &wemjrwf okH;yg;ukd tm½kHjyKí aumif;rIukodkvfrsm;ukd jyKvkyfaeMuNyD; oDvaqmufwnfaeMuav onf/ xko d dYk aumif;aomtrIrsm;ukd jyKvyk f aeMuolrsm;ukd rsupf ad &SUwGif awGUjrifaeMu& aomfvnf; olaX;om;av;OD;rSm oHo&m0#frS vGwfuif;&ef pdwful;rQr&SdbJ taysmftyg; taomuftpm;rsm;udkom jyKvkyftm;xkwf aeMuukef\/ rdrdwdkYrSm&Sdaom pnf;pdrfOpöm rsm;jzihf t&ufaopmaomufpm;um trsK;d orD; Bu;D i,fr[l tysKt d tkrd a&G; aiGuakd y;í azmuf jyef v k d u f p m; tuk o d k v f w &m;rsm;jzih f o m aysmaf rGUaeMuavonf/ xko d al X;om;av;OD;wdrYk mS olwpfyg;\ om,maomtdrfaxmifa&;ukd ysufpD;apNyD; rdom;pkb0 z½kzd &J NyKu d o JG mG ;ap&ef olwpfyg; \ om;r,m;rsm;tjyif raygif;zufoih?f raygif; oif;tyfonhf trsKd;orD;rsm;ESihf umr*kPf vkdufpm; ,kwfnHhaom tusihfp½kdufrsm;ukd jyKvyk af eMuonf/ y&'g&uHtrI? ok&mar&, uHtrI? tukovur®yxw&m;wdu Yk dk usL;vGef aysmf y g; apmf u m;cJ h M uonh f xk d o l a X;om; av;a,mufwkdYonf aoonhfumv aemuf b0ü avm[ukriDÇ &JoYdk usa&muf&avawmh onf/ xku d o hJ Ykd Bu;D pGmaom qif;&J'u k i© &Judk cHpm;ae&csdef? tESpfokH;aomif;Mumaomtcg i&J t k d ; \rsuf E S m jyif x uf o d k Y wpf c Pwm ay:vm&csdefwGif rdrd\usefoli,fcsif;rsm;ukd Bu;D pGmaomaemifw&jcif;jzihf atmf[pfajymqkd rdonf/ odakY omf acgif;wpfjyLay:½kH tcsed w f kd av;omjzpfojzifh rdrdajymvdkonfhpum;ukd Ny;D qk;H atmifrajymEkid &f mS bJ qDyil &Jt;dk twGi;f odYk pmrsufESm 32 odkY


DHAMMA VIRA ARTICLES "r®0D&onf b0&SifoefrIudk trSefuefqHk;azmfaqmif&ef jzpfonf/

31

cE¨mudk,fudk tyfygqdkvdkY cifolZmjrihf

a&ulk;? oHCwuúodkvfausmif;0,f rd;k ukwu f r®|memp&d,q&mawmfvnf;jzpf? "r® uxduvnf;jzpfaom q&mawmfO;D aCmodw u rdrw d &m;usiw fh &m;a[m cgpumvu rkq;kd r wpfO;D u rdr\ d uav;udk jyKpak pmihaf &Smuf ay;&ef avQmufxm;Ny;D tyfEo HS mG ;onf? q&m awmfuvnf; a&S;½d;k pOfvmbke;f Bu;D ausmif;wGif ausmif;tyfonfo h abmt& tyfonf[k ESv;kH oGi;f um ausmif;tdyaf usmif;pm;? ausmif;a0,sm 0pövyk af qmif&aom ausmif;om;tjzpf vufcH xm;vdu k o f nf/ ausmif ; om;i,f a rmif o uf x G e f ; ausmif;rSmae? ausmif;rSmpm;? ausmif;rSmtdyNf y;D aevmcJ&h m ykq;kd tif;usrD sm;udk 0wfa&;twGuf tcuftcJjzpfvmonfudk olYrdcifu 0,fay; vdrrfh nf[k q&mawmfu xifum rnforYkd Q rpD pOfay;ay/ wpfaeYwiG f armifoufxeG ;f ü a&vJ p&m yk q d k ; a[mif ; yif r&S d í q&mawmf u armifoufxeG ;f tm; olrY cd ifukd oGm;ac:aponf armif o uf x G e f ; tara&muf v maomtcg q&mawmfu ]'umrBu;D om;av;twGuf t0wf tpm;av;bmav; pDpOfay;OD;rSaygY? ausmif;rSm tyfxm;Ny;D pm;vd&Yk ? aevd&Yk ? tdyv f &Ykd wmeJY rNy;D bl;uGUJ ? uav;twGuf t0wftpm;av;vJ pDpOf ay;OD;rSaygY} [kred MYf um;&m armifoufxeG ;f taru ][if t&Sifbk&m;uvJ e*dkuwnf; urS ud, k o hf m;udk pm;ç 0wfaea&; rvkyaf y;Ekid f rapmihaf &SmufEidk v f Ykd ulnD apmihaf &SmufEidk rf ,fh t&Sib f &k m;udk vma&muftyfwm ,ck t&Sif

bk&m;u t0wftpm;0,fay;OD;qdak wmh wm0ef r,l?rapmihfa&SmufEkdifwJh oabmaygY/ 'gqdk wynhfawmfjyefac:oGm;NyD; awmif;yJpm;cdkif; awmhr,f} [kavQmufxm;&m q&mawmfO;D aCm od w rS m bmajym&rS e f ; rod j zpf u m armifoufxeG ;f tarudk wtHw h MoMunhNf y;D ]atmfatmf olu olu Y av;udk igYukd tydik af y;tyfEaHS wmhwmud;k } [k oabmayguf em;vnfomG ;Ny;D ]uJ uJ 'gqd&k ifxm;cJh xm;cJ?h bke;f Bu;D uyJ wm0ef,lvdkufygYr,f} [kajymMum;NyD; T v f u kd af vonf/ armifoufxeG ;f tarudk jyefvw xdak rmifoufxeG ;f ESifh olt Y arudpu ö kd q&mawmfu qGr;f 0dik ;f wGif jyefvnfred MYf um;ajym qd&k m q&mawmfO;D tm'dpyö , d u ]udk,fawmfh 'umr uav;vmtyf wmu awm&yfrmS aeNy;D w&m;tm;xkwaf ewJh a,m*D'umrBu;D u w&m;jyud, k af wmfukd cE¨m ud, k u f kd bk&m;tyfygqkv d Ykd qdw k mrsK;d jzpfaewm ud;k uGUJ } [k rdeMYf um;onf/ ]taMumif;pHkuav; tus,fodyg& apbk&m;} ]at; OD;Zif;wdYk jrefrmEdik if rH mS r[m pnfomoemh&yd o f mawG tNrKd UNrKd Ute,fe,frmS pwifxGef;um;ptcsdefrSmaygY? wynhfawmfwdkY NrKd UrSmvnf;acwfEiS t fh nD NrKd Ue,f Ak'o ¨ moem tzGUJ u r[mpnfw&m;&dyo f mpwif zGiv fh pS f Ny;D w&m;jyq&mawmf i ,f w pf y g; wm0ef a y; xm;wmaygY/ w&m;jyq&mawmfuav;u owdy |mefw&m;t"duxm; a[mMum;jyoay;NyD;

orx? 0dyóemw&m;tm;xkwfenf;awGudk oifMum;jyotm;xkwfapwmaygY} q&mawmfav;&JU w&m;jy? w&m; a[maumif;rIaMumihf y&dowfawG wpfp wpfp rsm;jym;vmwmaygY/ tJ'rD mS uHom&Gmu tysKd Bu;D r,fvMS unfqo kd u l olwumawG 0dyóem w&m;em? w&m;xdik af wG tm;usNy;D awmuae NrdKUwufvmum q&mawmfav;xHvma&muf w&m;tm;xkwfzdkYvkyfowJh/ ]wynhfawmfru awmrSmuvnf; tvkyfawGESifhrdkY wynhfawmfr a&&Snfw&m; tvkyu f rkd vkyEf idk yf g? ud, k t hf rd rf mS yJ tcsed &f o a&GU w&m;tm;xkwfygYr,f? wynhfawmfrudk w&m;tm;xk w f y H k tm;xk w f e nf ; uav;ud k oifMum;ay;ygbk&m;vdYk avQmufowJ/h 'geJ Y w&m;jyq&mawmf a v;uvJ w&m;tm;rxkwrf D ykAyÁ #dabm*qdw k hJ a&S;OD;vkyf &r,fh tpDtpOfawG a[majymowJ/h a&S;OD;pGm bk&m;a&SUrSm ae&m,l? ud, k u f kd rwfrwfxm;? ig;yg;oDvcH,?l arwåmyd/Yk Ny;D awmh rdru d , kd u f kd bk&m;xHtyfNy;D rdrt d m;xkwrf ,fh orx 0dyó emw&m;tm;xkwaf vawmhvYkd q&mawmfav; u a[majymvdu k o f wJ/h rdru d , kd u f kd bk&m;xHtyfE&HS r,fqw kd hJ pum;ESihf ywfoufí tysKdBuD;r,fvSMunf tawG;0ifomG ;owJ/h igYcE¨mud, k u f kd bk&m;&Sif xH tyf & r,f q d k a wmh rjzpf a o;bl ; qd k N yD ; w&m;jy q&mawmfuav;udk aemufrS wynhf awmfr xyfvmcJyh gOD;r,fb&k m;vdYk avQmufxm; Ny;D jyefvm\cJo h wJ/h tdrjf yefa&mufawmh tif;rdrcd E¨mud, k f bk&m;xHtyf&r,fqakd wmh igYcE©mud, k f tyfEidk f rtyfEidk f tawG;0ifaerdav&JU? aemufq;kH awmh olru pOf;pm;rdowJh? olwumawGawmif tyfEikd af o;wm? w&m;&r,fq&kd if igvJ tyfEidk f &rSmaygYvdkY pOf;pm;NyD; wpfvtMum w&m; pcef;jyefvmNyD; q&mawmfav;udk 0ifa&muf uefawmhNyD; ]wynhaf wmfr cE¨mud, k u f kd bk&m;xH tyf&r,fqw kd mudk tyfEidk rf tyfEidk f aocsmpGm wpfvMumpOf;pm;NyD;rS ,cktyfEkdifíjyefvm ygw,fbk&m;vdkYavQmufowJh/ w&m;jy q&m awmfuav;vJ 'umrBu;D aumif;wmaygY vdYk jyef r d e f Y M um;owJ h / tJ ' D t cgrS m tysKd B uD ; a':vSMunfu t&Sifbk&m; cE¨mudk,f udk pmrsufESm 37 odkY


DHAMMA VIRA ARTICLES

32

"r®0D&onf b0&SifoefrI y"meukdy,fí tukokdvfuif;aom &SifoefrItwGufjzpfonf/

pmrsufESm 30 rS jyefvnfepfjrKyfoGm;&avonf/ xk d o l a X;om;rsm;\ ]'k } [l a om pum; tjynh f t pk H r S m 'kZ0DÆ w d rZD0grS? a,oaEÅm e''grSao? 0dZrÆ maeok abma*ok? 'DyeH murS twåaem/ ]]oli,fcsif;wdkY igwkdY[m pD;yGm;Opöm <u,f 0 csrf ; omol r sm;jzpf M uygvsuf uk d , f h twGuf ukov kd af umif;rIrsm;ukd rjyKcMhJ u/ bk&m; &SiEf iS w fh uG oHCmawmfrsm;ukd rsu0f g;xifxif zl;jrifMu&ygvsuf uk;d uG,q f nf;uyfru I dk rjyK vkyfcJhMu? 'geukodkvfrsKd;aphrsm;ukd rcsrdcJhMu/ olawmfaumif;rsm;ukd awGUBuKHzl;ajrmfcGihf&&Sd cJMh uygvsuf oHo&m0#fqif;&Ju vGwu f if;&ef rBu?H tzk;d rwef azmufjyefysu, f iG ;f umr*kPf tcif;uko d m jyKvyk rf cd MhJ uonf/ igwkYd vlb Y 0 ukd &&SdNyD; touf&Snf&jcif;onf tzkd;rwef qk;d 0g;vSaypG}} [k yXrolaX;om;\ aemifw &pGm ajymqdo k nfudk qk;H atmifrajymEkid &f mS ? ]'k} wpf v k H ; om atmf j rnf v suf i&J t k d ; twG i f ; jyefvnfepfjrKyfoGm;&avonf/ 'kwd,olaX;om;\ ]]o}} [lonfrSm o|d0ó o[ómed? y&dyP k mÖ ed oAÁaom? ed&a, ypörmemeH? u'g taEÅm b0dówd/ ]]oli,fcsi;f wdaYk & igwd&Yk UJ tukov kd f uH ud a vom? wPS m &r® u f a ZmawG a Mumif h

'Davm[ukrÇDi&JqDyltkd;xJrSm 'ku©cHpm;cJhMu &wm tESpfajcmufaomif;awmif jynhfoGm;cJh Ny/D aemufxyf b,favmufMumMum 'Di&Jt;dk Bu;D xJrmS qDyal MumfcaH e&rvJrodb;l aemf/ igwdYk jyKvyk cf w hJ hJ tukov kd af wG&UJ wefjyef'Pfc&H wm awG[m aemufxyf b,favmufMumOD;rvJ rodbl;aemf/ b,fawmhrsm;rS 'Di&Ju vGwf ajrmufEidk yf ghrvJaemf}} [lí emusiyf ifyef;pGm ikdnnf;ajymjcif;jzpfygonf/ wwd,olaX;om;\ ]]e}} [laom pum; vkH;rSmew¦d taEÅm ukawm taEÅm? etaEÅm y#d 'dówd? w'g[d yuwH ygyH? rr wk,ÍS ö rm&dom/ ]]oli,fcsif;wdka& igwkdYawG jyKvkyf usK;vGecf w hJ hJ y&'g&uH tukov kd u f BH u;D aMumihf cHpm;&wJ'h u k ?© 'D'u k i© &Ju igwdt Yk wGuf vGwf vrf;rjrifEidk yf g/ b,fawmhrsm;rS Ny;D qk;H oGm;Ekid f yghrvJaemf}} [lí yifyef;qif;&JvpS mG ylavmif aom qDt;dk twGi;f tvl;vl;tvSrd v hf rdS hf cHpm; &aomi&JaMumihf 0rf;enf;tm;i,fpmG atmfjrnf nnf;nLoHyifjzpfygonf/ pwk w ¦ o l a X;om;\ ]]aom}} [l a om pum;vk H ; rS m aom[H eEk £awm *EÉm? a,med v H '¨ge rmeod? 0'nL oDvorÜaEém? um[mrd ukovH Awk/H ]]oli,fcsif;wdkYa& a[m'D avm[

ukriDÇ &Jt;dk Bu;D xJu vGwaf jrmufNy;D wu,fvYkd rsm; vlYb0ukd a&mufcJh&r,fqkdygu bk&m;? w&m;? oHCm wnf;[laom &wemjrwfo;Hk yg; ukd ,kMH unfpmG uk;d uG,t f m;xm;Ny;D ig;yg;oDv? &Spyf g;oDv? q,fyg;oDv pwJh aumif;jrwfwhJ usi0fh wfawGukd vkNH cKpH mG xde;f odr;f r,f? jypfrmS ; usL;vGefvdkYr&wJhol? rqufqHoihfwJholawG/ olwpfyg;om;r,m;awGukd azmufjyefusL;vGef wJt h rIawGuv kd nf; a&Smifr,f/ aumif;rI rSeo f rQ twwfEidk q f ;Hk aqmif&u G Nf y;D raumif;rIreS o f rQ ukd a&SmifMuOfNy;D aumif;aumif;rGerf eG f aexkid f oGm;r,f}} [lí *gxm\tp pum;vkH;jzpf aom ]]aom}} ukd &Gwq f Ndk y;D avm[ukriDÇ &Jt;dk twGi;f odYk jyefvnfepfjrKyo f mG ;cJ&h avonf/ 'gaMumihf ]]'k-o-e-aom}} qkdwJh toH e uf B uD ; av;oH [ m toif r if ; BuD ; &J U touf t EÅ & m,f t wG u f usa&muf a prnf r[kwyf g/ rnfou Yl rdk Qvnf; tEÅ&m,frjzpfap yg/ vl Y b 0u ol w pf y g;om;r,m;? vif a,musf m ;rsm;uk d azmuf j yef u sL;vG e f M uNyD ; raumif;rI tukov kd 'f pk ½ku d rf sm;uko d m aqmif &Gucf MhJ uolrsm;twGuf usa&muf&rnhf avm[ ukriDÇ &Jt;dk twGi;f usa&mufvsu&f adS om olaX; om;av;a,muf\ aemifwpum; atmf[pf nnf ; wG m ;oH o m jzpf a yawmh o nf / }} [l í jrwfpGmbk&m;&Sifu aumovbk&ifrif;tm; ]]'k - o-e-aom}} toH e uf B uD ; av;oH \ taMumif;&if;rSefukd &Sif;vif;a[mMum;awmf rlcahJ vonf/ oufydkifNidrf;(½ku©aA') quf v uf a zmf j yygrnf

ax&0g'"r® p mrl N yKd i f y G J z d w f a c:jcif ; oH*g,emajcmufwefwifNy;D aom jrwfpmG bk&m;\ w&m;awmfrsm;ESifh rnDrñTwf qefu Y sipf mG a[majyma&;om;aerIrsm;&Sad e ojzihf Ekid if aH wmf oHCr[mem,utzGUJ u Mo0g'rsm;? vrf;ñTecf surf sm; xkwjf yefowday; xm;Ny;D jzpfygonf/ tqkyd g t"r®0g'rsm; taMumif;udk Ak'b ¨ mom0ifrsm; trSet f wkid ;f od&adS p&eftwGuf ygVdawmf? t|uxm? #Dum rsm;ESit fh nD pdppfa0zef today;onhf aqmif;yg;pmrlNyKid yf w JG pf&yfudk ]]t"r®0g' azmfxw k f wm;qD;z,f&mS ;a&; tusK;d aqmif tzGUJ }} u Bu;D rSL;usi;f yrnfjzpfaMumif; owif; &&Syd gonf/ pmrlwiG f yg&S&d rnhf tcsurf sm;rSm(1) omoemawmf oef&Y iS ;f a&;twGuf Ak'¨ bmom0ifrsm;onf t"r®0g'rsm;udk em;vnf z,f&mS ;MuNy;D "r®tppftrSeu f o kd m qnf;uyf vku d ef mMuEkid af &; &nf&, G cf sujf zihf oihaf vsmf aom acgif;pD;jzihf a&;om;&ef/ (2) xko d aYkd &;om;&mwGif Ekid if t H 0ef;odaeMu aom t"r®0g'rsm;tjyif rdrw d aYkd 'otwGi;f ü jzpfay:aeaom t"r®0g'rsm;&Sv d Qif ckid v f Hk wduspmG xnho f iG ;f a&;om;Ekid yf gonf/ (3) yd#uwfawmfrsm;ukd ñTe;f &mü wku d ½f u dk f ul;a&;jcif;rsK;d r[kwb f J trsm;em;vnfatmif rdrw d t Ydk mabmfjzihf a&;um usr;f ñTe;f rsm;ukd atmufajcrSwpf jk zifh jy&ef/ (4) pum;ajyta&;tom;ykpH jH zihf a&;&ef (pum;ajym[ef ponfwYkd rjzpf&yg/) (5) pmrsuEf mS (uGeyf sLwmpmpD) 10 rsuEf mS rS 15 rsuEf mS twGi;f jyKpNk y;D pma&;ol\ ae&yf vdypf mtjynht f pkH yg&S&d ef/ (6) pma&;olu, dk w f idk jf yKpNk y;D ykEH ydS x f w k af 0jcif; rjyK&ao;aom pmrljzpf&ygrnf/ (7) pmrlrsm;ukd 30.10.2011 &ufaeYta&muf jrwfyef;&*kpH maywdu k ?f trSwf 197? 29 vrf; (txuf)? yef;yJwef;NrKUd e,f? &efuek Nf rKUd odYk vdyrf l ay;yd&Yk efjzpfygonf/ a&G;cs,cf &H aom pmrlrsm;ukd yxrqk usyw f pfoed ;f ? 'kw, d qk usycf ek pfaomif;? wwd,qk usyif g;aomif; cs;D jri§ Nhf y;D pmtkyf tjzpf xkwaf 0rnfjzpfygonf/ ta&G;cs,f rcH&aompmrlrsm;ukv d nf; oifah vsmyf gu "r®r*¾Zif;rsm;wGif azmfjyay;rnfjzpfygonf/ tao;pdwfodvdkygu w,fvDzkef;trSwf 01- 521032? 09 73035129? 09 73015851) wdo Yk Ydk qufo, G af r;jref;Ekid af Mumif; owif; &&Syd gonf/


DHAMMA VIRAARTICLES "r®0D&onf udk,fusifhoDvESifh pm&dwåjrifhrm;ap&ef jzpfonf/

33

opfwHk;yrm ½Ip&m (,cif t ywf r S t quf ) ESvHk;oGif;enf; -3 t0d Z Æ m tk y f c sKyf w J h w PS m aMumih f usL;vGeEf ikd rf ,hf 'kp½du k f (10) yg;udv k nf; odchJ &NyaD emf/ 'gawGuawmh tukov kd u f aH wGyaJ yhg/ tJ- ukov kd u f aH wGvnf; 'DwPSmu [d[ k mvdk csijf yefvYkd ukov kd v f yk &f ? 'D[mvdck sijf yefawmh ukokdvfvkyf&qdk&ifawmh 'gonfyif 'ku©jzpf aMumif; ukodkvfjzpfvdkY&vmr,hftusdK;awGu vnf; 'kuc© E¨mawGyJ &vm&rSmygyJvYkd odomG ;yg Ny/D 'gqd&k if wPSm&,f? t0dZmÆ &,f? uH&,f aMumihf 'dkYawG[m ZmwdawG&vkduf? tdkvkduf? emvkduf? aovkduf? raocifMum;xJvnf; bmxl;vJ? aomuawG AvyGeYJ vH;k vnfvu dk af e &ygawmhw,f/ 'gqdk&ifudkyJ 'D'ku©awG&ap aom t"duw&m;cHonf wPSmygyJvm;qdk awmh ol Y u d k b ,f v d k r sm; Ed k i f a tmif w k d u f &yhgrvJqw kd m tjrefq;kH azmfxw k Mf uygpdaYk emf/ 'DwPSmudkwkdufzdkY olYtaetxm; av;udk avhvmvdu k af wmh olrY mS cHwyf (3) ck awmifygvm;/ bmawGygvdrq fh akd wmh twGi;f rSm ude;f atmif;aewJw h PSm&,f? (tEko, udav om) x<utH<k uvmwJh wPSm&,f (y&d,|k me udavom)? aemufwpfckuawmh vGefusK;wJh wPSm&,f(0Dw duúrudavom) qkd N yD ; (3) qihfawmifaemf/ 'Dawmh 'dkYawG[m tckvdk w&m;pmawGzwfaer,f/ w&m;aMumif;awG ajymaeqd k a er,f q d k & if a wmh 'D w PS m [m jzpfciG rhf &ao;awmh Nird cf siaf ,mif aqmifae w,fayhg/ olu r&Sad wmhovdkvdk bmvdkvdkeJY av/ tJ'DtcsdefrSmu x<uwJhwPSm &,f? vG e f u sL;wJ h w PS m &,f ray:ao;bl ; aemf / olwu Ykd aysmufaew,f/ 'gayr,hf twGi;f rSm ud e f ; aewJ h w PS m uawmh &S d a ew,f a emf / awmfaerS ighrSm wPSmr&Sdawmhbl;vdkY rxif vkdufygeJY/ &[EÅmyk*¾dKvfrSmom wPSmukefyg w,f a emf / uJ - tJ v d k a e&if ; eJ Y vd k c sif p &m tm½Hw k pfcck u k vmwdu k v f u kd w f ,fxm;awmh/ a[mxvmygNy/D twGi;f rSmude;f aewJw h PSmu acgif;axmifvdkY Nidrfcsifa,mif aqmifaewJh x<uwPSmawG aysmfaysmfyg;yg;udk xGufvm ygNy/D wdu k pf &mtm½Hak wGeYJ rawGUrcsi;f yke;f cdk aewmawG u ck a wmh xG u f v mMuygNyD / wdu k v f u dk w f t hJ m½Hak wGtay:rSm [d[ k m igBuKd uf w,fa[h/ 'D[mawmh rBuKd ub f ;l uG qdNk y;D awmh av/ tif;- BudKufjyefawmh avmbjzpfNyD/

apmoZif (rEÅ a v;)

rBuKd ujf yefawmh a'gojzpfNy/D oGm;Ny-D 'Duwnf; uudkyJ/ tJ'DurS wpfqihfwufvdkY vdkcsifp&m tm½Ht k ay:rSm vdck sirf ,f? pGv J rf;r,f? ESpo f uf cifrifr,f/ tJ'gqd&k if x<utHv k mwJh wPSm aygY / 'D r S m NyD ; oG m ;ovm;qd k a wmh rNyD ; ao; bl;aemf/ 'Dtqihu f ae &mxl;awGwufvYkd vdck sif wmudk r&&atmif tm;xkwaf wmhwmygyJ/ tEk enf;eJY &&if&ayhg/ r&bl;qdk&ifawmh tMurf; enf;oHk;&rSmyJqdkNyD;rS vGeu f sL;wPSmtqihfudk a&mufoGm;NyDaemf/ tJ'DtqihfrSmyJ yHkysufyef; ysuaf wGjzpfNy;D wPSm½l; b0vH;k vH;k a&muf&&Sm w,faemf/ Ny;D awmh 'DwPSmu 'grSr&&if ao& ygawmhr,fqkdvmawmh usL;vGefrIawG aemuf qufwGJ&v'fawGtaeeJY jzpfvmawmhwmygyJ/ tJ'DrSmyJ 'kp½dkufrIawG qufwdkufusL;vGefwJh tqihu f kd a&muf&NyaD yhg/ atm- tqihaf wGu 'Dvu kd ;kd / Step by step eJyY gvm;qdw k m odomG ; ygNy/D uJ jrefjrefav; wdu k &f atmifygqdak wmhwpfqihfcsif; y,fenf;v;awmh awGUoGm;ygNyD/ aemufq;kH tqihjf zpfwhJ um,uHajrmufveG u f sL; wJw h PSmudk t&ifq;kH oDveJY xde;f &ygr,f/ oDv aqmufwnfvu kd w f meJY um,uH'pk ½du k f (3) yg;? 0pDuH 'kp½du k f (4) yg;udk xde;f xm;Ny;D om; jzpf oGm;r,faemf/ 'gqd&k ifyJ awmfawmfoufomoGm; r,faemf/ tif;- wu,fawmh oDvvHak tmif apmifx h ed ;f zdu Yk sawmh awmfawmfav;cufrvm;

bJaemf/ um,uHrSm xdef;Edkifw,fxm;OD;/ 0pDuHrSm u rodvkdufyJ ajymvkdufrdwmawG &S d E k d i f w ,f aemf / 'gaMumih f ig;yg;oD v ud k v H k a tmif x d e f ; Ed k i f zd k Y u d k u rvG , f v S b l ; aemf / tJ - aomwmyef y k * ¾ d K vf awGro S m ig;yg;oDvudk cg;0wfyq k ;kd vdNk raJ tmif xde;f oGm;Ekid w f ,fqw kd m Mum;zl;w,faemf/ 'gay r,h f a v twwf E d k i f q H k ; awmh ud k , h f r S m &S d w J h 'DwPSm&efou l txde;f av;rSr&S&d ifawmh 'ku© awGqufum ay;aeOD;rSmrdYk odwmeJw Y ef;Ny;D xde;f Edik rf S awmfwmusr,frvm;/ 'gaMumifh 'Dtqihf (3) jzpfwhJ vGeu f sL;wPSmudak wmh 'daYk wmhjzihf oDvvHak tmif twwfEikd q f ;kH xde;f vdq Yk ;kH ray;& ygvdrrfh ,faemf/ aemufwpfqihfjzpfwJh x<u wPSm udak wmh orm"deYJ xde;f Mu&ygr,f/ orm"dtm; av;eJY txl;owdxm;NyD;jzpfwmeJY jzpfrSef; oday; aer,fq&kd if ur®|mef;tm½Hk wpfcek YJ pd w f u av;ud k vT w f r xm;bJ xd e f ; xm; r,fq&kd ifawmh 'Dx<uwPSmawGvnf; jzpfciG fh r&Sad wmhb;l ayhg/ 'gaMumifh wpfaeYwpfaeY w&m; pmav;awG zwfvdkY w&m;ESvHk;oGif;av;eJY aeaewJhtcsdef wkdif;rSmu x<uwPSmawG ay:cGifhr&wJhtcsdef vdkYom rSwfvkdufygaemf/ 'Dae&mrSmuvnf; wpfckeJYwpfcku qufpyf aeygw,f / oD v av;vH k y grS orm"d a v; &Edik yf gr,f/ bmvdv Yk q J akd wmh orm"dxal xmif


DHAMMA VIRA ARTICLES

34

"r®0D&onf rdrdudk,fudk apmifha&SmufEdkif&eftwGuf jzpfonf/

aewJt h csed rf mS ud, k v f yk cf w hJ hJ tukov kd 'f pk ½du k f awGu pDwef;Ny;D ay:vmwwfw,faemf/ tJ'g awGom ay:vmvd&Yk &dS ifawmh orm"du awmf awmfe&YJ zdYk rvG,af wmhjyefygbl;/ 'gaMumifh oDv eJY xde;f Edik af v 'kp½du k ftvkyaf wGjyKwaf v? orm"d rSm pifMu,fav wd;k wufavygyJ/ tJ'v D kd orm "d&atmifusawmh b,fES,fvkyfyhgrvJqdk&if oGm;csifwJhpdwfuav; jzpfvmw,fxm;awmh/ 'gudw k ef;Ny;D ]]oGm;csiw f ,f? oGm;csiw f ,f}} vdYk qufwu kd o f m vku d rf w S af y;vku d /f vdu k o f ad y; &r,f ? rS w f & if ; eJ Y u d k y J oG m ;csif w mav; aysmufomG ;r,f/ 'gqdk roGm; awmhb;l / tJvykd J a'goawGjzpfae&ifvnf; wef;Ny;D ud, k u fh , kd u f kd jyefMunhaf y;vku d f ]]a'go jzpfaeNy.D .. a'go jzpfaeNy}D } vdYk qufwu dk f vku d rf w S af y;aevku d f wm a'gou aysmufomG ; Ny;D Nird o f mG ;r,faemf/ 'Denf;eJY udk,hfudk,fudk wPSmu awmif;orQ awGukd vku d rf vkyb f eJ YJ vdu k rf w S af y;aer,fq&kd if rS w f a e&if ; rS m ud k y J x<ucsif w J h w PS m awG ajy;&awmhwmygyJ/ tif;- 'DuaerS 'dt Yk jrwfxyfxw k Ef idk f wmu tckvkd oDv&,f? orm"d&,feYJ xde;f xm; Ed k i f a wmh x<uwPS m eJ Y vG e f u sL;wPS m u jzpfciG rfh &Sad wmhb;l / tm;aysmv h mw,f/ wenf; ajym&&if ud, k &fh UJ ppfqifa&;AsL[muaumif;av awmh olcY rsmvnf; vufajrmufajy;&wJh tcsed f u rsm;vmwmayhg/ tJ't D csed f vlu ÓPfav; yGiv fh mNyv D Ykd ajymEdik w f ,faemf/ yGiv fh mawmh bm jzpfrvJq&kd if tif;tpuawmh ckid w f ,f? Nrw J ,f vk, dY q l xm;cJw h t hJ &mawG[m tckawmh rSw½f kH av;eJYwifudk aysmufysufukefygayhgvm;/ ckyJ oGm;csifvSNyDvdkYjzpfaewJhwPSm[m olYudkvnf; aphaphMunhNf y;D rSwv f u dk af &m oGm;csiw f mav;u aysmufoGm;ygvm;/ 'gqkd&ifawmh t&m&mudk cdik Nf rw J ,fv, Ykd q l xm;wJh [dak &SUuajymcJw h hJ b0 wPSmav; (oów'd|)d qdw k muvJ r[kwyf g bl;vdYk tjrifreS af v; 0ifomG ;ygNy/D aemufNy;D 'Dvkd oGm;csifwJhpdwfuav;[m jzpfvmNyD;wJhaemuf olu Y kd rSwv f u dk w f meJY ysuo f mG ;wmudk odvu dk &f w,fav/ tJvkd ysuNf y;D wmeJY aemufxyf xyf rjzpfawmhb;l vm;qdak wmh r[kwjf yefb;l ? a[m 'DwpfrsKd ; ysuNf y;D wmeJY aemufwpfrsKd ;u tpm; xd;k ay:vmjyefw,faemf/ [if- 'gqd&k ifaeygOD;? ig,lqxm;wJh ysuNf y;D &ifNy;D oGm;NyD aemufbmrS xyfrjzpfawmhb;l qdw k hJ t,lBu;D uvnf; rSm;ae ygayhgvm;vdYk 'gudyk J 0db0wPSmvdYk (Oapä''d|)d rSefw,fvdkY xifxm;wm? tckusawmh tJvdk r[kwyf gvm;/ 'gqdk ig,lxm;wJh t,lawG[m vufawGUrSm rSm;aeygvm;vdYk tjrifreS af v;yg

&oGm;r,faemf/ 'gqdk awmfawmfav;awmh tzd;k wefomG ;ygNy/D uJ- aemufqHk;wpfckjzpfwJh ude;f ae wJhwPSmudk b,fvdky,f&yhgrvJqdk&ifawmh oluawmh tawmfacgif;rmwmaMumifh omref vuf e uf e J Y a wmh rNzH K bl ; aemf / r*f Ó Pf ? zdkvfÓPf&rSom oluajy;rSm/ 'gawmifrS wpfr*f? wpfzv kd af vmufeq YJ &kd ifawmh tMurf; pm; wPSm (tyg,fusapEdkifaom wPSm) udkom y,fEdkifOD;rSmaemf/ tem*grdr*feJYqdk&if awmif tenf;i,fom,mrI t<uif;tuseu f useaf eao;w,fqykd gvm;/ tif;- 'Dued ;f aewJh wPSmuawmhav aemufxyf b0topfawG jzpfapzdYk yifrt&if;tjrpfBu;D rdYk olu Y kd tjywf wdkufcsif&ifawmh av;r*f? av;zdkvf&rSom 'D w PS m u tjrpf j ywf v d k Y b0topf wzefjzpf&jcif;qdkwJh'ku©u tNyD;wdkifNidrf;vdrfh r,fqw kd mav; a0rQ&if;eJyY J ud, k Ef ikd o f avmuf av;eJ Y ck u pvd k Y 'D w PS m &ef o l w yf B uD ; ud k wdkufMuygpdkYvm;/ aemufxyfqufawGUr,hftEÅ&m,f awGukd rpOf;pm;ao;rD 'Da&SU (3) ckukd jyefNy;D tESpfcsKyfMunfhMuygOD;pdkY/ tcsd e f r D csKyf M unh f M upd k Y wu,fv h ufawGUrSmvky&f r,hv f yk if ef; awGukd tpOftwdik ;f pDMunhMf u&atmif/ t&if qHk; ta&;BuD;qHk;u oDvudkvHkatmif t&if BuKd ;pm;&ygr,f/'guawmh a&v,frmS jrK§ yrf oGm; apzdYk twGuaf emf/ qdv k w kd muawmh aomif;use;f vmr,hf wPSmudk t&ifNidrfatmif oDveJY xd e f ; vd k u f w mygyJ / aemuf a wmh r S orm"d xlaxmif&ygr,f/ tJ'guvnf; x<uwPSm awG rvmapzdYk pdww f cH g;av;udk owdeYJ tapmifh csxm;wJ h o abmygyJ / uJ - 'D E S p f c k u awmh tEÅ&m,feyH gwf- 3 udk t&ifumuG,v f u kd w f m ygyJaemf/ tJ'gNy;D &if 'Dzufurf;rSmuyfjcif;qdw k hJ tEÅ&m,feHygwf- 1 u vGwfzdkY½kef;&ygr,f/ b,fvrkd w S &f rvJq&kd ifawmh 0ifav? xGuaf v av;udk ½ky?f emrfcaJG y;zdyYk gyJ/ ud, k t f m½Hpk u kd x f m; wJh tay:rSm ½ky?f emrf vku d cf aJG y;&ygr,f/ 'Dvkd av; cGaJ y;aer,fq&kd if ouúm& 'd|d cGmNy;D om; jzpfomG ;NyaD yhgaemf/ igpGaJ v;udk rSwq f cJ PrSm cGmxm;jcif;ygyJ/ uJ- 'gqdk tEÅ&m,fEpS cf u k ae awmh vGwaf eNyaD yhg/ aemufxyf umuG,&f OD; rSmuawmh 0ifvmr,hftm½Hkig;yg;tay:rSm Oyg'gefrqufrad pzdYk jrifoyd su?f Mum;odysu?f eHoyd su?f pm;odysu?f xdoyd suq f w kd hJ ysuo f mG ; wmav;udk jrifapzdkYtwGuf ESmoD;zsm;xdod tay:rSmyJ 0ifavav;vnf;xdNy;D ysuo f mG ;ovdk

xGuaf vav;vnf;xdNy;D ysuo f mG ;ygvm;qdw k m av;udk t&ifp avhusi&fh ygr,f/ 'grS 0ifav? xGuaf vtay:rSm tjzpfa&m? tysuyf g jrifEikd f vmr,f/ wenf;awmh jzpfysujf rifwÓ hJ Pfav; ay:vmr,fvdkY qdkvdkwmygyJ/ tJvdkjrifawmh bmjzpfvq J &kd if tJ't D csed rf mS yJ t&m&mudck idk rf m w,f? Nrw J ,fvpYkd x JG m;wJh oów'd|v d nf; uif; aer,faemf/ aemufNy;D ysuNf y;D &if tukeyf suNf yD bmrSxyfrjzpfawmhb;l / ckraocifrmS vkycf sif &mvkyEf ikd w f ,fqw kd hJ t,lawGuvnf; 'Djzpfysuf ÓPfav;&wmeJY &Si;f vif;pGmjrifoo d mG ;r,faemf/ 'gqd&k if Oapä''d|d yguGmaeNyaD yhg/ uJ- 'Dtajc taexda&mufatmif avhusiEfh ikd &f ifyJ tEÅ&m,f (3) rsKd ;vH;k u vGwaf eNyv D Ykd odxm;vd&Yk NyaD yhg/ 'gqdk t&ifq;kH vky&f rSmu 'Dtqihx f d a&mufEikd f zdYk oDv? orm"d? ynm (3) yg;vH;k eJjY ynhaf tmif t&ifjznhf&ygr,fvdkY xyfNyD; owdcsyfxm;yg awmhaemf/ tif; tm;vHk;&JUtajccHtkwfjrpfu awmh owdqw kd mav;vnf; rarhygeJ/Y pdwq f if ½dik ;f uav owdcRe;f eJrY S Nird w f mygaemf/ olaMumuf wmvnf; 'Dowdav;udyk gyJvm;/ owdav;rsm; r&SdwJhtcsdefqdk&ifav bmajymaumif;rvJ/ x<uaomif;use;f csiw f idk ;f aomif;use;f aewm av/ owdav; cPa&muf&if cPawmh Nird f oGm;vku d w f myJ/ aemuf owdav;rsm;vGwo f mG ; vdkufjyefawmh wpfcgx<uvmjyefa&mqdkawmh ud, k chf E¨mtdrv f NkH cKH at;csr;f zdaYk wmh 'Dowdu r&Sd rjzpf tvdktyfqHk;t&mvdkYawmif ajymvdkY&yg w,faemf/ tif;- 'gqd&k ifawmh 'dt Yk aeeJY 'DaeYrS yJ tEÅ&m,foHk;ckvHk;u vGwfapzdkYvkyf&r,hf vkyif ef;pOfawGu od&ygNyaD emf/ uJ- 'gawGvw G af tmift&if½ek ;f xGuf Ekid Nf y;D &ifawmh aemufxyf bmtEÅ&m,fawGeYJ BuKH awGU&OD;rvJqw kd m xyfvpYkd Of;pm;MunhMf uyg pdkYvm;/ (4) uRef;v,frSmwifoGm;jcif; (tEÅ&m,f eHygwf- 4) tEÅ&m,feyH gwf- 4 uawmh **Fgjrpf xJarsmaewJo h pfw;kH Bu;D [m 'Dbufurf;udu k yf jcif;ab;uvnf; vGwfvmcJhNyD/ aemufxyf [db k ufurf;udk uyfomG ;jcif;qdw k t hJ EÅ&m,fuae vnf; vGwaf tmifBuKd ;pm;cJNh y;D Ny/D tJ aemufxyf a&v,frSm a&awGtDNyD; epfjr§Kyf&r,hfab;u vnf; vGwfoGm;EdkifNyDxm;awmh/ aemufxyf ol[m b,fvdktEÅ&m,feJYBuHK&OD;rvJqdkwm quf a vh v mMuwmayh g / aemuf a wG U &r,h f tEÅ&m,fuawmh 'Dopfw;kH Bu;D [m arsmae&if; u aomifawG uRe;f awGeaYJ wGUwJt h cg auGUa&Smif &rSmudk ra&Smif rdvYkd uRe;f ay:rSm aomifwifNy;D


DHAMMA VIRA ARTICLES "r®0D&onf vlrsKd;ra&G; bmomra&G;? vlom;rsKd;EG,ftm;vHk;twGuf jzpfonf/ qufroGm;Edik f wJh tjzpfrsKd ;ygyJw/hJ 'gqdk ol[m vdkcsifwJh yef;wkdifjzpfwJh ork'´&mqDa&mufzdkY rjzpfEikd af wmh bl;ayhgaemf/ 'gukrd S 'du Yk edAmÁ efomG ;zdYk BuKd ;pm;ae Muaom ykxkZOfvlom;awGtaeeJY pOf;pm; MunhMf u&atmifyg/ uJ- 'db Yk ufuawmh a&SUu BuKH cw hJ hJ tEÅ&m,f (3) ckukd ausmjf zwfzYkd enf;vrf; vnf; odcNhJ yrD Ykd vufawGUvnf; taumiftxnf azmfNy;D BuKd ;pm;aew,fxm;awmh/ 'gqdk 'd|ed YJ wPSmuaeawmh cGmxm;Edik Nf yaD yghaemf/ wu,hf t&Sdw&m;[m ½kyfeJYemrfygyJvm;qkdwmvnf; odomG ;Nyx D m;/ odvv Ykd nf; oDvawG aqmuf wnfw,f/ orm"dawG xlaxmifr,f/ aemuf½ky?f emrfaMumif;usKd ;awGukd ÓPfeYJ &Si;f vif;pGm jrifaeNyx D m;awmh/ tJ't D csed f pdwu f av;rSmu avmb? a'go? wPSmpwJh udavomawG w'*FNird ;f aew,fayhg/ tJ'aD wmh pdwu f av;rSm &Sif;NyD? MunfvdkY aevdkYawGaumif;aeNyDaemf/ bmvdYk &Si;f aevJ udavomenf;aevdyYk /J tJtJ'DrSmyJ bmawGcHpm;&rvJqdk&ifav yDwd? yó'¨q d w kd hJ Nird ;f at;rIawGukd xl;xl;jcm;jcm;udk cHpm;&r,faemf/ pdwfxJrSm&Sif;vGef;tm;BuD;NyD; vluvJ Munfxu G af ewmayhg/ uJ- 'DrmS yJ tEÅ&m,feyH gwf- 4 u p0ifvmygNyD/ b,fvdk 0ifvmovJqdkawmh cE¨ m ud k , f u vnf ; ayh g vG e f ; &T w f v G e f ; NyD ; aevdaYk wGuaumif;aeavawmh atm- 'g[m igvdkcsifwJh edAÁmefyJaerSmyg/ ig 'Davmufxd Nid r f ; at;aerS a wmh q d k N yD ; igawmh r*f &NyaD erSyq J Nkd y;D ud, k u fh , kd u f kd t[kwaf wGxifNy;D rmeawG0ifomG ;NyaD emf/ 'gqd&k if tEÅ&m,f- 4 pufuiG ;f rdNyo D m rSwaf yawmh/ 'grsKd ;qdw k mu vnf;av wpfoo H &mvH;k urS rBuKH z;l avawmh b,foyd gh rvJaemf/ uJ- tJ'rD mS yJ igawmh ykxZk Of b0u vGwNf yq D Nkd y;D ud, k u fh , kd u f kd t&d,myJ jzpf ovdv k kd bmvd k v d k txif a wG a &muf N yD ; aemuf ud k quftm;xkwfp&mrvkdawmhbl;vdkY xifoGm; wmaemf/ tif; 'guvnf; odyfudkaMumufzdkY aumif;ygw,faemf/ 'Drme0ifomG ;wmeJY ol[m a&SUqufwuf&r,hv f rf;udk qufravQmufEikd f awmhwmrdkY cg;jywfoGm;wmeJY twlwlyJaemf/ atmf- ESajrmp&maumif;oGm;NyDayhgaemf/ uJ'gqd&k ifawmh tEÅ&m,feyH gwf- 4 [m rmeyg vm;vdYk odomG ;ygNy/D tJ't D EÅ&m,fuykd J q&mawmfawGu r*fwkvdkY emrnfwyfajymMuw,faemf/ tif;'Dr*fwu k vnf;av oDv? orm"dcidk Nf y;D jzpfysuf jrifwhJ ÓPfav;&rSom ay:vm&wmqdak wmh

awmf½v kH al wGrmS awmh ray:Edik b f ;l yJ/ olu b,f vdak wGBuKH wwfovJq&kd if cE¨mud, k u f ayhgyg; Ny;D at;jraew,f/ aemufpw d u f av;uvnf; av &Sif;NyD;Nidrf;aew,f/ aevdkYuvnf;av tJ,m;uGef;xJrSm ae&wmxuf tqrwef aumif;w,f/ td-k vrf;avQmuf&ifyJ rd;k ay:ysH aeovdv k kd ayhgvGe;f vdaYk v/ ae&wmudu k ajym jyzdYk cufavmufatmif aumif;vGe;f aeavawmh 'gqdk tEÅ&m,fygvm;vdYk odEikd zf Ykd awmfawmfav; cufvrhd rf ,faemf/ 'Drmeuvnf; awmfawmhukd aMumufp&maumif;ygvm;/ wpfcgwpfavrSm ud, k u f bmrSr[kwaf o;bJ tif;- ihgavmuf olrsm;awG odrmS r[kwyf gbl;qdw k hJ rmeawGvnf; w&m;tm;xkw&f if;eJu Y rw&m;wmawG 0ifvm wwfw,faemf/ owdawmh xm;p&mygvm/ tif; tEÅ&m,f&,fvrYkd S odrxm;Edik v f u Ykd awmh eD;&ufeJY a0;&awmhr,fhtjzpfBuD;ygvm;vdkY awG;rdygao;w,faemf/ opfw;kH Bu;D [m uRe;f udk auG U a&S m if & rS e f ; rod o a&G U ork ' ´ & mxJ u d k qufomG ;zkrYd jzpfEidk o f vdk w&m;tm;xkwMf uwJh vlawG[m 'Dr*fwu k akd usmEf ikd rf o S m vdck siaf om r*f ppf u d k &rS m ygvm;vd k Y od x m;NyD ; awmh tEÅ&m,f eHygwf- 4 jzpfwJh rmeuRef;BuD;udk tEÅ & m,f y g vm;vd k Y owd a v;eJ Y o d E d k i f v d k Y auGUa&SmifapzdkY 'Dpmav;eJY owday;aqmfMo vku d yf g&ap/'DtEÅ&m,fuae ausmv f mT ;Edik af pzdYk bmawGvt dk yfygovJqw kd mav;vnf; qufvYkd pl;prf;&SmazGrdaejyefygawmhw,f/ tEÅ&m,feyH gwf-4 udk ausmv f mT ;Edik zf Ykd bmawG vdktyfovJ ¿ tEÅ&m,feyH gwf- 4 uawmhjzihf rme wnf;[laom uRef;cHaer,fqdk&if a&SUquf &r,hfvrf; ydwfoGm;NyDvdkY qdkwmudk odoGm; Mu&NyaD yhg/ tif;- 'Dvrkd jzpf&atmif 'DtEÅ&m,f udak wGUwmeJY owdeaYJ &Smif Edik zf u Ykd sawmh bmawG vdktyfovJqdkwmav; qufMu&atmifyg/ t"du uawmhjzihf q&maumif;? orm;aumif; qnf;uyfzYkd ta&;Bu;D ygw,f/ bmvdv Yk q J &kd if ud k , f a vQmuf a ewJ h v rf ; [m ud k , f w pf B ud r f wpfcgrS a&mufzl;ao;wJhvrf; r[kwfvdkYygyJ/ ud k , f r a&muf z l ; ao;wJ h v rf ; ud k avQmuf w J h tcgrS m BuH K &r,h f t EÅ & m,f q d k w muvnf ; ud k , f w pf c grS r BuH K zl ; wmrsd K ;vnf ; jzpf E d k i f w,fav/ 'Dawmh 'Dvrf;udk avQmufz;l Muukef aom vrf ; qH k ; xd a &muf E S i h f a eMuuk e f a om olawmfaumif;ynm&SdawGudkawGUatmif&SmNyD; qnf;uyfvYkd enf;emcHEikd &f r,faemf/ avmurSm q&mrvdkbJ udk,fydkifÓPfeJYodEdkifwmqdkvdkY jrwfpmG bk&m;ESifh yapöuAk'g¨ yJ &Syd gw,faemf/

35

ud, k v hf kd omrmefyx k Zk Oftuef;orm; uawmhjzihf q&morm;rygbJ olb Y mol odEikd w f hJ ÓPf &SdzdkYuawmh rjzpfEdkifwmrdkY eHygwf- 1 J nf; ta&;Bu;D qH;k uawmh q&maumif;udk rS0D q uyfzyYkd gyJ/ aemufwpfcu k awmh ud, k u f &efuek f oGm;r,fxm;awmh/ &efuek u f v kd nf; ra&mufz;l bl;yJxm;/ tJ- vrf;rSmawGUEdik af om tcuftcJ awG? rSww f ikd af wGukd BuKd Ny;D avhvmxm;vdv Yk nf; &ygw,f/ pmayawGzwfNy;D &ifaomfvnf;aumif;? ajryHkav;axmufvdkY b,fblwmausmf&ifjzihf b,favmufvykd gao;vm;qdw k mav; ajryHak v; BuKd Munhx f m;r,fqv kd nf; 'g[m ud, k w f u,f oGm;aewJt h csed rf mS cefrY eS ;f Munhv f &Ykd wmayhgaemf/ tckvdkawGUEdkifaomtEÅ&m,fawGudk zwfrSwf avhvmvdYk odciG &hf r,fq&kd ifvnf; 'g[m enf; enf;aemaem rrSwyf geJ/Y ud, k w f u,fBuKH awGU& Nyq D &kd if atmf- 'g[m tEÅ&m,fyv J Ykd owdav; xm;vdYk auGUa&SmifEikd w f mayhgaemf/ aemufwpfck uawmh w&m;tvSLcHwwf&ygr,faemf/ 'daYk wG [m w&m;yGJawGoGm;w,f/ w&m;awGemMum; w,fqw kd m[m wu,fawmh w&m;tvSLcHae wmygyJ/ tvSLay;oluawmh yv’ix f ufuae w&m;todawG a[mazmfñTefjyay;aeaom q&mawmf? oHCmawmfawGyaJ yhg/ tvSLUwumh tvSLxJrmS u w&m;tvSLu tjrwfq;kH yJqw kd m udak wmh odxm;Ny;D om;ygaemf/ bmaMumihrf sm; ygvdrfhvdkYppfvkdufawmh tvSLay;wJhyk*¾dKvfa&m tvSLcHwJhyk*¾dKvfrSmyg udavomawGyg;apNyD; Nidrf;at;rIudk ay;pGrf;EdkifvdkYyJayhg/ tyg,fu vGwaf jrmufapEdik Nf y;D oHo&mvnfr,ht f a&;u ½ke;f xGuEf ikd rf ,ht f odawG &apEdik w f mrdYk 'Dvt dk vSL avmuf jrwfwt hJ vSL&Syd gOD;rvm;/ ud, k b fh ufu tvSLcHwwfzaYkd wmh vdyk gvdrrfh ,faemf/ bmvdv Yk J qd&k if wpfoo H &mvH;k u ra&muf&ao;zl;aom edAÁmefc&D;udk ckrSpwifavQmufvSrf;aeolawGrdkY ygyJ/ 'gaMumifhtckvdktEÅ&m,fawGeJY awGUae cdu k rf mS ud, k rfh mS tvSLcHxm;wJw h &m; A[kow k todav; r&Scd v hJ Qiaf omfvnf;aumif;? vrf;rSef udk wnfhay;r,hf q&maumif;r&SdcJhvQifaomf vnf;aumif; 'Dae&mrSm aomifwifomG ;Edik Nf y;D oH o &m&S n f a eygawmh r ,f a emf / atmf 'gaMumifyh J ud, k af vQmufaewJv h rf;aMumif;av; aysmuf r oG m ;zd k Y e J Y vrf ; qH k ; ra&muf a o;bJ a&mufNyx D ifomG ;r,hf tEÅ&m,f eHygwf-4 u vGwaf pzkYd q&morm; awG ñTeMf um;wJt h wkid ;f d ef mNy;D rmefrmeudk csKd ;ESrd f av;av;pm;pm;vku xm;&ygr,f/ 'grSom vrf;ajzmihyf gr,fqw kd m av;udk avhvmrdorQ wifjy&if;eJyY J aemufxyf tEÅ&m,fqo D Ykd qufvufcsDwufMuygpdkY/ quf v uf a zmf j yygrnf


DHAMMA VIRA ARTICLES

36

"r®0D&onf t&G,foHk;yg; &[ef;&Sifvltm;vHk;twGuf jzpfonf/

jzwf Ekdif cJ onf aZmfaemif

Ä

Ä

Ä

Ä

vGeaf vNy;D cg jynfAm&m? jA[®'wfrif; rif;jyKcg/ Ak'a¨ vmif;vsm xkpd Ofu? pkdufysKd;a&;orm;b0? olt Y rnfu uk'g´ vy@dw/ xkd ]]uk'g´ v y@dw}} vQi?f ajrwl;ajrqG ajrukjd yif/ [if;&Gupf v Hk if pku d yf sK;d a&;? xkt d vkyjf zihf toufarG;/ wpfaeYaomcg awG;rdyg? onftwkid ;f aeí tusK;d r&S&d m/ &[ef;jyKygu aumif;avpG? aumif;aomtBuH&/ oluidk af eMu aygufw;l uk?d wpfae&mwGif olxm;ok/d awmuk0d ifí &[ef;jyK? jrwfaom olaY umif;rI/

Ä

xko d jYkd rnfw nHpaD 0? Am&mjynfolawG? wpfq,fhESpf,lZem&Sday/ bk&m;tavmif; aemufav vku d yf gMu/ tm;vkH; pnf;vkH;nDnmrQ/

Ä

wm0wd o H mu jrausmufjzm? bk;d odMum;rif; pHav&m/ yljyif;vm b,ftcif;? qifjcifoMd um;rif;/

Ä

vlrif;bke;f Bu;D wefc;dk jzm? ewfrif; raeom/ odMum;rif;yg tvkyrf sm;? ac:ayhg 0doBk uKeH wfom;/

Ä

Ä csucf si;f yifvQif xkyd *k K¾ v d ?f ]]atmifNy}D }? }}atmifNy}D } 0rf;ajrmufq/dk xkt d oHukd bk&ifMum; atmifNyq D o dk nf bmawGrsm;/

0doBk uKt H m; tvk;H pk?H ñTefMum;tzkHzkH/ jynf0h ukv H Hk aexkid af &;? tm;vk;H pDpOf zefqif;ay;/

Ä

xkyd *k K¾ v d t f m; rif;Bu;D ac:? ar;jref;pl;prf; Munfah vaomf/ ]]atmifNy}D } onf r[kww f pfjcm;? tuReaf tmifonf ]udavom] wum;/ xkpd um;udk qkNd y;D um? tmayguokP d ;f ½Iav&m/ vsifjrefpGm psmefcP? tmEkabmfvQif csucf si;f &/

Ä

&[ef;jyKxm;Ny;D b0wGi?f aygufw;l ukyd J rsupf x d jJ rif/ oHa,mZOf olrjywf? jyefcJhae&if;&yf/

Ä

rjywfrom; xkyd *k K¾ v d ?f ajcmufBudrfajcmufcg tuJykd/ vlvakd evku d f &[ef;0wfvu dk ?f aygufw;l av;ukd avmbwku d /f

Ä

ckepfBudrfajrmuftcgürl? aygufw;l ukq d , JG /l olzY momol qE´jyif;? rsupf pd rHk w dS f jrpftwGi;f ? aygufw;l pGeyYf pf avmbuif;/

Ä

Ä

vlpv k al 0; rsm;vSpmG ? [dr0EÅmudk a&muf&v dS m/ ae&mxkid cf if; tqifoih?f ouFe;f y&du&© m tqifoih/f

Ä

OD;qk;H tm;jzihf ]]uk'g´ v}} vQi?f &[ef;abmifoYkd t&if0if/ onhaf emufwiG rf S aemufygrsm;? &[ef;0wfapum ae&mcsxm;/

Ä

þenf;tm;jzifh xyfa&mufvm? ckepfjynfaxmif rif;wdyYk g/ ,lZem ok;H q,f&?dS &aoh&[ef;wdYk tjynh/f

Ä

xkyd *k K¾ v d u f rif;Bu;D uk?d aumif;uifxufrmS a[mjyqk/d ]]atmifjrifjcif;}} ukd t"dygÜ ,fziG ?fh rif;Bu;D axmifem;pGi/fh

Ä

rif;ESiw fh uG aemufvu dk Af v dk yf g? Ä udavompdwf uG,af ysmufum/ bk&m;tavmif; aemufvu dk u f m awmNrKid ef ef; jyKMuayhg &aoh&[ef;/

Ä

Am&meef;&Sif awmok0Yd if? aemufvu dk Af v dk yf g tukeaf c:iif/ igwkv Yd Qif þXme? rnfoaYkd e&yhg/

Ä

uk'g´ y@d &[ef;&Si?f olyY &dowftm;vQi/f ur®|mef;pOf w&m;jy? ormywfudk &Mu/ jA[®0[ d m&udk yGm;ap&m? tm;vk;H BuK;d pm;tm;xkwyf g/ uG,v f eG af omtcg xko d rl sm;?


DHAMMA VIRA ARTICLES "r®0D&onf pdwfzdpD;rI uif;a0;aponf/ jA[®mjh ynfov Ykd m;/ Ä

&aohrsm;ukd ylaZmf&m? tMuifow l rYkd mS / aoaomtcg atmuforYkd ouf? txufewfjynfwuf/

tcgwpfyg; jrwfpGmbk&m; aZw0ef ausmif;awmfü oDwif;okH;pOf qifxdef;om; pdw[ å wårax&fukd taMumif;jyKNy;D þZmwfudk a[mjyawmfrljcif;jzpfygonf/ xkdrax&fonf om0w¦djynfom;jzpf\/ wpfaeYwGif v,fxGef &mtvm0,f ausmif;awmfodkY cP0ifaomf &[ef;wpfyg;\oydwfrS aumif;aomabmZOf wdkYukd pm;&\/ xkdtcg ¤if;u þodkYawG;\/ ]]igwdo Yk nf yifyifyef;yef;jzihf trsK;d rsK;d taxG axGudk vky&f aomfvnf; aumif;rGeaf om tpm tm[m&ukd rpm;&/ &[ef;wdrYk mS rl oufouf omomjzihf tpmtm[m& aumif;aumif;rGef rGew f u Ykd dk rS0D &J \/ igonf &[ef;jyKt}hH } [k BuH \/ xkdokdYjzihf &[ef;jyK\/ odkYaomf wpfvcGJ cefYomcHonf/ vljyefxGuf\/ wpfzef vltjzpf ü &SmazGpm;aomuf&onfrmS yifyef;onfjzpf í ausmif ; od k Y j yef v mNyD ; tbd " r® m uk d oif M um;\/ þenf ; jzih f vl x G u f v k d u f &[ef;jyef0wfvkdufjzihf ajcmufBudrfwkdif wkdif jyK\/ tbd"r®m ckepfusr;f ukd wwfajrmuf í tjcm;&[ef;wku Yd dk tbd"r®mukd oifMum;ay; Ny;D 0dyóemw&m;ukd yGm;apí t&[wåzv dk f odYk qk d u f \ / þod k Y j zpf a omaMumih f pd w å [ wå rax&f\ taqGcifyeG ;f &[ef;wdo Yk nf ¤if;tm; ]p} \/ ]]igh&iS ?f a&S;uuJo h Ykd udavompdww f Ydk rjzpfuek o f avm}} xkt d cg pdw[ å wårax&fu ]]ihg&SifwdkY ,cktcgrSpí igonf vlxGufjcif; rvkyaf wmhyg}} [k qk\ d / xkpd um;onf w&m; obifodkY a&muf\/ jrwfpGmbk&m; <uawmf rlvwfí ar;aomf pdw[ å wårax&ftaMumif; ukd ajymMum;aeMujcif;jzpfygaMumif; jyefí avQmufxm;\/ xkdtcg jrwfpGmbk&m;&Sifu ]]&[ef;wdkY ykxkZOfwkdY\pdwfonf vsifjref\/ ESdyfeif;zkdYrvG,ful/ tm½kHtpGrf;tm;jzihf oGm; a&mufNiu d yfwwf\/ wpfBurd u f yfNiad ompdwf ukd vsijf refpmG ajzcsjcif;iSm cJ,Of;\/ xkpd w d f ukd t&d,r*fjzihf ,Ofaus;ap&m\/ Ny;D rSom vQif xkdpdwfonf r*fzkdvfedAÁmefcsrf;omudk &wwf\}} [kajymum ,ckZmwfudk a[mMum; awmfrljcif;jzpfygonf/ twd w f \ t&d y f a&S ; tcgu Am&mPoD j ynf w G i f

jA[®'wfrif; tkypf ;dk \/ xkpd Of bk&m;tavmif; Ak'o ¨ nf [if;oD;[if;&Gupf u dk yf sK;d ípm;aomuf olwpfa,mufomjzpf\/ trnfrSm ]]uk'g´ v y@dw}} rnf\/ olykdifaomypönf;qkdí olYü aygufw;l wpfvufom&Sad vonf/ olonf xkd aygufw;l jzihf ajrukw d ;l qGjyKjyifí [if;oD;[if; &GufwdkYukd pkdufysKd;um toufarG;avonf/ wpfaeYaomtcgwGif olawG;rd\/ onftwkid ;f olqufomG ;aevQif olt Y wGuf bmrQtusK;d r&S/d &aoh&[ef;jyK&aomf aumif;avpG[k tBuH jzpf\/ xkaYd Mumihf ol\wpfcw k nf;om ykid q f idk f rIjzpfonhf aygufw;l ukd vkNH cK&H mae&mwpfcw k iG f odrf ;qnf;NyD ; awmokd Y 0 if u m &[ef ; jyK\/ odaYk omf ¤if;\pdwx f üJ olyidk af ygufw;l uav; uko d mvQif rsupf x d üJ jrifa,mifíoHa,mZOf rjywf/ odjYk zihf vlxu G Nf y;D rlvae&if;&yf&mG odYk jyefvmcJo h nf/ þodjYk zihf olrY jzpfpavmufaom aygufw;l uav;ukd wyfrufaompdwjf zihf &[ef; 0wfvkduf? vlxGufvkdufjzihf ajcmufBudrfwkdif jyK\/ ckepfBudrfajrmuftcga&mufrS olYtBuH atmif j rif \ / ol o nf ol \ ayguf w l ; uk d vufEpS b f ufjzihf ukid u f m acgif;ay:rSma0SU&rf;Ny;D a&mufcsif&ma&mufawmh[laom oabmjzihf rsupf pd rHk w dS u f m jrpftwGi;f odYk vTiyfh pfvu dk af v onf/ xko d Ykd vTiyfh pfNy;D aomtcgwGif olonf 0rf;omtm;&pdwjf zihf ]]atmifNy?D atmifNy}D } [k tm;&yg;& atmf[pfjrnfa<u;avonf/ xko d kYd jrnfa<u;oHukd ppfxGuf&mrS jyefvmaomrif; Bu;D onf Mum;í ¤if;udak c:,lapum bmukd atmifjrifí atmifNyD[k atmf&oenf;[k ar;\/ xk d t cg uk ' ´ g v u ]]tuRef o nf udavomukd atmifEidk í f atmifNypD k atmf& jcif;jzpfygonf}} [k jyefvnfavQmufwif\/ uk'g´ vonf rif;Bu;D tm; xko d aYkd jymNy;D tmayg uokP d ;f ½I&m csucf si;f yif psmef&í tmEkabmf jzpf\/ xkaYd Mumihf uk'g´ vonf aumif;uifoYkd wufí aumif;uifxufraS eum udavomukd atmifjrifjcif;\t"dygÜ ,fukd a[majymzGiq fh jdk y \/ rif;Bu;D vnf; em;axmifíae\/ uk'g´ v\ w&m;qk;H aomf rif;ESiw fh uG tm;vk;H aom aemuf vkdufaemufygwdkYonf uk'´gv\ aemufodkY vku d u f m &aoh&[ef;jyKMu\/ xkt d aMumif;udk Am&mPoDjynfoljynfom;rsm; Mum;Muaomf ¤if;wdkYygvdkufí &aoh&[ef;jyKMuavonf/ xkt d cg wm0wd o H m&Sd odMum;rif;\ jrausmuf jzmonf ylavmifívm\/ taMumif;&if;udk qifjcifaomf uk'g´ vonf jrwfaom awmxGuf jcif ; ud k j rif í 0d o k B uKH e wf o m;uk d ac:um vlYjynf okdYqif;apNyD; ae&mxkdifcif;utp

37

tm;vk;H ukd tqifoihjf zpfap&ef zefqif;ap\/ 0doBk uKH vnf; odMum;rif; ñTeMf um;onht f wdik ;f tm;vk;H ukd pDpOfzefw;D ay;xm;ojzihf [dr0EÅmodYk a&muf aomtcg uk'g´ vESiw fh uG aemufvu dk f yk * ¾ K d v f tm;vk H ; twG u f tppt&m&m tqif a jyMu avonf / þenf ; tm;jzih f ck e pf j ynf a xmif r if ; wd k Y y g a&muf v mNyD ; &aoh&[ef;jyKMuojzihf ,lZemok;H q,f&adS om ajrtjyifonf &aoh &[ef;wdkYjynhfukef\/ uk ' ´ g y@d & [ef ; onf ¤if ; \y&d o wf w d k Y u k d ur® | mef ; w&m;uk d j yoNyD ; tm;xk w f c k d i f ; &m ¤if;wdkYonf jA[®jynfodkY vm; Muavonf/ &aoh&[ef;ukd &Scd ;dk ylaZmfvsuf tvkyt f auR; jyKMuol w d k Y r S m vnf ; aoaomf ewf j ynf o d k Y vm;Muukef\/ þZmwfudk a[mjyNy;D vQif bk&m;&Sif onf ]]&[ef;wdYk udavom\tpGe;f jzihf uyfNid wwf a ompd w f u d k ajzEk d i f z k d Y t vG e f c uf \ / avmbw&m;wdu Yk dk pGeEYf idk cf \ J / ynm&Sw d o Ykd nf yif rku d rf w J wfMu\ [lí "r®a'oemukd aqmif NyD ; onf \ tqk H ; wG i f tcsKd U &[ef ; wd k Y o nf aomwmyefjzpf\/ tcsKdU ou'g*grfjzpf\/ tcsKdU tem*grfjzpf\/ tcsKdU t&[wåzdkvfodkY qku d \ f / Zmwfaygif;aomf,ck tmeE´monf [kdpOfu Am&m PoDrif;? ,ck igbk&m; y&dowfonf xkpd Ofu uk'´gvy@dw\&aohy&dowf? ,ck igbk&m; onf xk d t cgu uk ' ´ g vy@d w jzpf z l ; NyD [ k Zmwfaygif;awmfryl gonf/ usrf;ukd;- uk'´gvZmwf? ig;&mhig;q,fZmwf0w¦K?anmifuefq&mawmf aZmf a emif pmrsufESm 31 rS tyfwmu oufrJhbk&m;rSmtyfvdkY bmvkyf Ekid rf mS vJ bk&m;? tusK;d rsm;r,frxifb;l ? ouf&dS t&Sib f &k m;udk cE¨mud, k u f kd tyfwmurS tusK;d &S&d v dS yk Ef idk rf mS rdYk ,aeYrpS í wynhaf wmfr&JU cE¨m ud, k u f kd t&Sib f &k m;udk tyfygw,fb&k m;} vdYk avQmufxm;owJh/ w&m;a[mq&mawmfav;rSm tysKd BuD;tawG;tac:vGJwmudk &Sufudk;&Sufuef; jzpfNy;D bmajym&rSe;f rod aMumifomG ;owJu h , G /f ,ckvnf;yJ t&Sifbk&m;xH oufxGef;taru oufxGef;udk tysKdBuD;cE¨mudk,fvmtyfovdk tusKd;&SdpGm toHk;cszdkY vmtyfwm rsKd;jzpfae awmhwmud;k } [kred MYf um;vdu k &f m qGr;f 0dik ;f &So d C H m awmfrsm;rSm waomaom &,farmMuavawmh onf/ cif o l Z mjrih f


DHAMMA VIRA FOR YOUTHS

38

"r®0D&onf csrf;ajrhaysmf&TifrItwGuf jzpfonf/

ta<u; rsKd ; jrih f ( atmif v H )

"r®rw d af qG wlav;? wlrav;wdaYk &/ 'Dwpfcgawmh ta<u;&Si;f wrf;uav; vkyjf ycsiyf gw,f/ ta<u;qkw d m 'kuw © pfrsK;d yg/ bmta<u;rS r aumif ; yg/ ]]ta<u;wif & if &Sib f &k ifqyf}} qkw d hJ a&S;qk½d ;dk pum;ukd Mum;zl; Muayr,hf t"dygÜ ,fuakd wmh av;av;eufeuf awG;rdMuvdrrhf ,frxifyg/ ayghayhgae ayghayhgpm; vlabmfaMumhawGu ta<u;,l&ef 0efrav; wwfMuyg/ ]]ta<u;&r,fq&dk if qifuadk wmif oufaph0,fvLS vku d cf siw f ,f}} vkYd a<u;aMumf aeMuolawGygyJ/ trSeaf jym&&if ta<u;wifNyD qkw d meJY ta<u;auszYdk rvG,u f yl g/ ta<u;ukd ausatmifqyfEkdifzkdY rvG,fawmhyg/ twkd; t&if;aygif;um ta<u;ay:rSm ta<u;qihNf y;D ta<u;oHo&mu rvGwfajrmufEkdifawmhvdkY &Sifbk&ifqyfay;rS ta<u;ausr,fhtjzpfrkdY ]]ta<u;wif &Sib f &k ifqyf}} qkw d hJ pum;ay: aygufvmcJhwmyg/ ta<u;(4)rsKd ; wl? wlrav;wdaYk &../ a&S ; ynm&S d a wG owf r S w f x m;wJ h ta<u;(4)rsK;d &Syd gw,fu, G /f bmawGvq J &dk if(1) Opöma<u;? (2) &efa<u;? (3) pum; a<u;?(4) 0#fa<u;/ Opöma<u; qkw d m &Si;f ygw,f/ ypön;f Opöm? aiGaMu; ta<u;wifwmayhg/ &ef a <u; uvnf ; rd b bk d ; bG m ; vufxufuwnf;u ('grSr[kwf) ,ck rdrd b0vrf ; c&D ; rS m &ef N iKd ; &ef p &S d c J h w J h t wG u f tjyeftvSef uvJhpm;acsMuwJh Zmwfvrf;rsKd; awGayhg/ pum;a<u; qkw d muawmh ]]xDayguf &if bm0,fay;r,f? tarG&&if b,fvkdvkyf ay;r,f}} pojzihf ajymqkcd NhJ y;D aemiftcg bmrS rvkyaf y;bJ pum;ta<u;wifwmyJ tzwfwif wmrsKd ; ayh g / cspf o l c sif ; uwd r wnf w J h tcspfa<u;vnf; tygt0ifyJav/ uwdysuf wmvdv Yk nf; ajymEkid yf gw,f/ 0#fa<u;qkw d mrsK;d uvnf; tifrwef aMumufp&maumif;vSygw,f/ bk&m;a[m Zmwfawmf? edygwfawmfawGxJrSmyg&SdwJhtjyif rsufjrif'd|jrifawGUae&wJh tjzpftysufawG vnf; trsm;BuD;ygyJaemf/ Oyrm- jrif;awG ajcaxmufrSm oHcGmt½kdufcH&wm? EGm; pwJh wd & pä m ef a wG oif ; uG y f c H & wmrsKd ; utp 0#fa<u;awGyaJ v/ ]]0#frmS tNrJ? i&JrmS ty}}

vdkYvnf; ajymwwfMuw,f/ ]]jyKoltopf? jzpf o l t a[mif ; }} vd k Y v nf ; qk d ½ k d ; pum; &Syd gw,f/ "r®rw d af qG wl? wlrav;wdaYk &/ tif r wef v l o d r sm;wJ h 0#f a <u; taMumif;udk tus,fcsJUNyD;rajymcsifayr,hf tvGe½f ;dk &Si;f w,fxif&wJh Opöma<u;taMumif; om"uwpfck ajymjy&OD;r,f/ Opöma<u; wifwhJ txJrmS bk&m;a*gyuawG? bk&m;ypön;f xde;f odr;f &wJh "r®m½kv H Bl u;D ? bk&m;b@mawmfxed ;f bk&m;vlBu;D awG owdjyKoihw f hJ ]]bk&m;a<u;}} wifvdkY i&JusykHukd ajymjycsifygw,f/ 0w¦K Zmwfvrf;uav;qkyd gawmhu, G /f wlav;? wlrav;wdaYk &/ wpfcgu bk&m;vlBuD; OD;vSaomif qkdwm &SdowJh/ wpfe,fvkH;u odMuwJhbk&m; vlBuD;ayhguG,f/ OD;vSaomifuvnf; 0wfjzL pifMu,f0wfNyD; wpfe,fvkH;ukd tvSLcHxGuf ygw,f/ &orQudk bk&m;jyKjyifygw,f/ olY twGufawmh oD;oefYvSLrS okH;pGJw,f/ bk&m; jyifzkdY tvSLcH&wJhtxJu wpfjym;wpfcsyfrS rok;H pGb J ;l qkyd /J tJ'v D dk tvkyef o YJ ufaojyEkid v f Ykd e,fole,fom;awGuvnf; OD;vSaomifudk Munf n Kd M uw,f u G J U / vS L r,f h o l a ygrsm;NyD ; apwem&SMd uwmaygh/ 'Da'orSmawmh OD;vSaomif qk&d if bk&m;vlBu;D ? olawmfpifBu;D vkYd uav;? vlBu;D tm;vk;H odMuw,f/ aEG&moD&UJ aeYwpfaeY rS m awmh OD ; vS a omif tjyif ; txef z sm;NyD ; tyl B uD ; um owd v pf a rh a rsmoG m ;w,f w J h / wpf e m&D c ef Y M umonf t xd ar;r&? ac:r& jzpfaew,fuUJG / owdjyef&vmwJt h cg bke;f awmf Bu;D ukyd ifNh y;D vuftyk cf su D m ]]bk&m;wynhaf wmf avQmufxm;yg&apbk&m;}} [k tpysK;d vsuf ol owdvpfarharsmoGm;pOf awGUBuKcH &hJ yku H dk tarm waum avQmufxm;ygowJh/ ]]rajymeJY arm r,f}} vdYk vlawG 0kid ;f wm;Muayr,hf ]]aocsif aoygap? avQmufxm;yg&ap}} qkdNyD; ZGwf twif;ajymaewmrkdY cGihfjyKvkduf&w,fuGJU/ ol a jymjywmu- ]]wynh f a wmf u k d ck e u vl E S p f a ,muf vmac:oG m ;ygw,f b k & m;/ uGi;f jyifBu;D udk jzwf Ny;D oGm;&w,f/ [dak &muf awmh tk w f w H w k d i f ; tjrih f B uD ; um&H x m;wJ h ae&mjzpfw,f/ NcH0if; BuD;xJa&mufoGm;awmh uGi;f jyifrmS bkjH ymom'feYJ taqmufttkBH u;D awGU &w,f/ txJrmS yv’if Bu;D wpfck awGU&w,f/ yv’iBf u;D ay:rSmawmh vlcefcY efBY u;D wpfa,muf xkid af eNy;D vmac:ol ESpaf ,mufu a&muf&dS aMumif;ajymawmh ]toif bk&m;vlBuD;rSm a0,sm0pöuo k v kd af wG rsm;yg w,f/ 'gayr,hf

bk & m;vS L xm;wJ h aiG x J u ajr;rav;uk d tusÐ 0 ,f a y;w,f r [k w f v m;/ tJ ' gjyef N yD ; tpm;xk d ; vS L yg/ ol r sm;u bk & m; jyKjyifzv Ydk LS xm;wm armifrif;u ajr;rav;udk tusq Ð ifwm b,faumif;rvJ vdYk ajymNy;D uJYkd u dk ?f tjyefrmS bk&m; 'gyJ bk&m;vlBu;D ukd jyefyv vlBu;D awGc&H wJah e&mudk jyvku d Mf u} vdYk ac:vm wJv h El pS af ,mufukd rdeMYf um;vdu k yf gw,fb&k m;/ Ny;D awmh- wynhaf wmfudk ac:vmol ESpfa,mufu qGJac:oGm;NyD; urf;rjrif&wJh yifv,fBu;D ukjd yw,f/ yifv,fxrJ mS a&awGu taiGUwaxmif;axmif;eJY usKdufusKdufqlyGuf aew,f/ rMumcifrmS 0wfjzLpifMu,feYJ Aku d yf l eHum; vlBu;D awG a&mufvmNy;D ckecf sMuw,f/ yufvufBu;D awG arsmaeMuw,f/ Aku d Bf u;D awG u azmif;<uaew,f/ aemuf rMumcifrSm vSBH u;D awGuidk x f m;wJh vleeD BD u;D awG a&mufvm NyD; a&xJarsmaewJh AkdufylBuD;awGudk vSHeJYxkd; Muw,f/ tJ't D cg Aku d yf Bl u;D awGu ]trav;? aemufudk bk&m;aiG rok;H awmhygbl;As} vdYk NyKid w f l atmfMuygw,f}} [k bke;f Bu;D ukd avQmufxm; ygw,f/ "r®rw d af qG wlav;? wlrav;wdaYk &/ bk e f ; awmf B uD ; u bk & m;vl B uD ; OD;vSaomifudk ]]uJ- 'umBu;D ? use;f rmatmif aeNyD;awmh bk&m;a<u;jyefqyfvkdufaygh [kwf vm;}} vdYk rdeMYf um;awmfrw l t hJ cg tdy&f mxJrmS rdSef;aeowJh/ aemufaeYupNyD; OD;vSaomif oufomvmygw,f/ oufomvmwmeJYtrQ bk& m;BuD ; udk jyKjyifw J ht jyif tvS L cH & &S d w J h aiG a Mu;ud k v nf ; pm&if ; twd t usvk y f u m pm&if;&Sif;wrf;rsm; a0iSygw,f/ tJ'Dpm&if; &Si;f wrf;xJrmS owdarhNy;D ajr;uav;ukd tusÐ 0,fay;rdcw hJ t hJ wGuf twd;k a&m t&if;yg bk&m; Bu;D aiG 300d^- [k (bk&m;a<u;jyefqyfaiG) yg&Sd Ny;D aemufaemif bk&m;aiGudk uk, d u f sK;d twGuf ig;jym;wpfaphrS rokH;pGJrdatmif *½kjyKygrnf/ tu,fí ok;H pGrJ yd guvnf; usa&mufrnfh i&J ukd &J&JBuD;cH,lygrnf[k uwdopömjyKaMumif; azmfjyxm;ygowJu h , G /f uJ- 'g[m ]]Opöma<u;}} rSmyg0ifwJh bk&m;a<u;wif&if aMumufp&m aumif;ykH om"uav;ygaemf/ ta<u;qkd&if bmta<u;rS raumif;yg/ ta<u;uif;&Si;f ol rsm; jzpfEidk Mf uygapuG,/f usrf;ukd;? rif;bl; rsKd;oufatmif\ ]wrvGefc&D;odkY aeYcsif;jyefoGm;olwdkY\ ukd,fawGUZmwfvrf; rsm;} pmtkyf/ rsKd ; jrih f ( atmif v H )


MORAL AND ETHICS "r®0D&onf vlom;rsKd;EG,fquftwGuf jzpfonf/

vd I i f M u nf j z L"r® 0 D & pmaywd k u f E S i h f 'D * spf w ,f p mM u nh f w d k u f r S j z ef Y c sd x k w f a 0vd k u f N y D 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/

"r®0D&\ "r®oHpOfrsm; jzwfoef;csed f ed'ge;f ESifh yxrydik ;f urÇmv h o l m;rsm; ud;k uG,&f m bmomBu;D rsm;ESifh 0g't,ltqrsm; q&mBu;D OD;a&Tatmif\ pmayaumufEw k cf supf mpkrsm; q&mBu;D OD;a&Tatmif\ aumufEw k cf supf mpk oEÅo d ck odYk avSum;ckepfo, G f Ak', ¨ Ofaus;rI &wem olawmfaumif;wdYk tvSLay;enf; a*gyuESifh Ak'b ¨ @mawmf edAmÁ efwufvrf; jyifytdyrf ufwpfck orda'¨g',q&mBu;D a':rmvm&D Ak'b ¨ mom0ifw\ Ykd r[maus;Zl;&Sif t&Sit f meE´m yg&rDjynhNf yD ,aomf"&m a&mifpOfrwlaomfvnf; vrf;rSejf rifEidk o f nf "r®tvif;wef; pmpkrsm;

-

Nird ;f csr;f OD;ESifh wuúov kd o f Qio f &D d Nird ;f csr;f OD; 'kw, d tBurd f

-

wuúov kd o f Qio f &D d

-

Nird ;f csr;f OD; "r®y'Nird ;f csr;f OD;ESifh pd;k jrifv h wf wuúov kd o f Qio f &D d t&Sio f v D mpm&-zm;uefY t&Sio f v D mpm&-zm;uefY wuúov kd o f Qio f &D d ref;wuúov kd af tmifjrih0f if; rd;k [de;f -om;*sme,fausmf t&Sief E´rmvmbd0o H jrifo h ed ;f -armfuRe;f &SiÓf P-zsmyHk

- t&Sipf w d 'å yD ? EG,, f if;rm? a&Tx;D

39


1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 MORAL AND ETHICS 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Moral and Ethical Conduct of a Buddhist (6) Ak'b ¨ momwpfO;D \usi0fh wfou d m© qdik &f m ud, k u f siw hf &m; (6) By. Venerable Dr.K.Sri Dhammananda, JSM.,Ph.D, D.Litt. Translated into Myanmar by Dhamma V1ra Thandar Aung; International Therava-da Buddhist Missionary University, Yangon.

"r® 0 D & -oEÅ m atmif ( tjynf j ynf q k d i f & max&0g'wuú o d k v f ) This practical way of life has been murtured though the noble Teachings of Lord Buddha and through the tranquility of the mind arising from purity of word, action and thought.

þvufawGUusaom b0vrf;pOfudk Ak'¨&Sifawmfjrwfbk&m;\ jrihfjrwfaom oGefoifqHk;rMo0g'rsm;ESihf um,uH? 0pDuH? raemuHpifMu,frIwdkYrSaygufzGm;vmaom pdwf\ Nidrf;csrf;rIwdkYjzihf jyKpkysKd;axmifay;cJhayonf/ Relationship between a Layman and Monk

vl0wfaMumifESifh &[ef;oHCmqufqHa&;

The relationship between a layman and a monk, who is a religious teacher or spiritual adviser, is more or less the same as that existing in family-one of inter-dependence. The layman depends on the monk for spiritual guidance and advice and the monks who has devoted his whole life to preserving and teaching the Noble Doctrine, depends on the material support of the layman for his day-to-day sustenance. A lay Buddhist who honours the Dhamma, is duty bound, to extend that honour and respect to the monk who in his religious leader and who is a member of the Sangha community. The religious leader, in turn looks after the spiritual well being of the layman and his family. Such a relitionshikp is developed not through force or compulsion, but through a spirit of common understanding and loving kindness. This is a discipline and practical way of life which has sustained Buddhism for so many centuries. This practical way of life has been nurtured through the noble Teachings of Lord Buddha and through the tranquility of the mind arising from purity of word, action and though. It should be sustained for many more centuries to come. Dhamma Vira ThandarAung. ITBM, University, Yangon

vl0wfaMumifEiS hf &[ef;oHCmwd\ Yk qufqaH &;onf rdom;pk wpfpt k wGi;f ü &Sad om qufqaH &;ESihf tenf;ESit hf rsm;qdo k vdk qifwl ygonf/ &[ef;oHCmawmfwo Ykd nf bmoma&;q&m? odrYk [kwb f mom w&m;qdik f &mtBuaH y;yk*Kd¾ vjf zpfygonf/ vl0wfaMumifESifh&[ef;oHCmwdkY\ qufqHa&;onf tjyef tvSeftrSDo[JjyK rDScdktm;xm;Mu&aomqufqHa&;rsKd;jzpfygonf/ vlwo Ykd nfbmoma&;vrf;nTerf EI iS hf oGeo f if qH;k rMo0g'rsm;cH,&l eftwGuf &[ef ; oH C mud k rD S c d k t m;xm;&onf / jrif h j rwf a om omoemawmf wnfwhHcdkifNrJa&;ESifh oGefkoifnTefjyqHk;rMo0g'csD;jrSifhay;Edkifa&;twGuf 4if ; \b0ud k jrS K yf E S H x m;aom &[ef ; oH C mawmf o nf ? aeY o "l 0 tpmtm[m&jynfh0a&;ESifh ypönf;av;yg;taxmuftul&&SdEdkifa&; twGuf vl'g,umwdu Yk kd cdrk t DS m;xm;&onf/ w&m;"r®udk ½dkaoav;pm;aomvl0wfaMumif Ak'¨bmom 0ifwpfOD;onf? 4if;\ bmoma&;acgif;aqmifESifh oHCmhtzJGUtpnf; \ tzJ G U 0if w pf O D ; jzpf a om &[ef ; awmf u d k v nf ; Munf n d K av;pm; &efwm0ef&Sdygonf/ tjyeftvSefoabmtm;jzihf? bmoma&;acgif; aqmifjzpfaom &[ef;awmfonfv0l wfaMumif ESio hf \ l rdom;pkwt Ykd wGuf avmu"r® q d k i f & m aumif ; usKd ; csrf ; om tjzmjzmud k a pmif r Munf h ½Iay;&rnfjzpfygonf/ xdkuJhodkYaomqufqHa&;udk MoZmtmPmjzifh? odkYr[kwf twif;t"r®jyKjcif;rsKd;jzifhr[kwfbJ? ESpfOD;ESpfzufauseyf em;vnfrIESifh arwåmpdwfxm;jzifhzGHUNzdK;wdk;wuf ap&rnfjzpfygonf/ þonfwdkYonfum; pnf;pepf useNyD;? vufawGUqefaom b0ae xd k i f a &; vrf ; pOf j zpf y gonf / þonf h b 0vrf ; pOf o nf Ak'¨"r®udk&mpkESpfaygif;rsm;pGm wnfwHhatmif taxmuftyHhjyKxrf; aqmifcJhaomvrf;pOf jzpfygonf/ þvufawGYusaomb0vrf;pOfudk? Ak'¨&Sifawmfjrwfbk&m;\

jrifhjrwfaom oGefoif qHk;rMo0g'rsm;ESifh um,uH 0pDuH raemuH pifMu,frIwdkYrS aygufzGm;vmaompdwf\ Nidrf;csrf;rIwdkYjzifh jyKpkysKd; axmifay;cJyh gonf/ ,if;,Ofaus;rI"r®w&m;udk aemifvmrnfh &mpkEpS f aygif;ajrmufjrm;pGmwnfwHhEkdifatmif qufvufxdef;odrf;oGm;Mu &rnfjzpfygonf/ "r® 0 D & -oEå m atmif tjynfjynfqdkif&max&0g'Ak'¨omoemjyKwuúodkvf?&efukefNrdKU/

Dhamma Vira Journal, DV25-12  

Weekly Dhama Journal in Myanmar/Burmese Language published in Yangon, Myanmar http://buddhism.goldenlandpages.com

Advertisement