Etxebizitza gehigarria 2022

Page 1

Etxebizitza gehigarria

Etxebizitza gehigarria ZALANTZAK, TEILATUPEAN

Erregaien krisiak eta interesen igoerak ekarri dezakeen geldialdi ekonomiko baten beldurrak eragina izango dute higiezinen merkatuan. Halere, etxebizitza parkea hazi egin da

GOIERRI.HITZA.EUS J O S U N E Z A R A N D O N A OSTEGUNA, 2022KO AZAROAREN 3A
TESTUAK JOSUNE ZARANDONA

Etxebizitza

166 etxebizitza berri eraiki dira Goierrin 2020 eta 2021 urteen ar tean Eustatek, Euskal Estatisti karen Erakundeak, publiko egin d i t u e n a z k e n d a t u e n a r a b e r a Datu hauei erreparatuta, Goie rriko etxebizitza parkeak hazten j a r r a i t z e n d u e l a o n d o r i o z t a t u daiteke, baina ez azken urteetan egin duen maila berean Azken bi urte aldietako joera hautsi da horrela, eta 2018tik erregistratu ta dagoen daturik apalena da ho nokoa 2019 2020 urte artean, 294 eraikin berri kontabilizatu ziren eta Goierriko etxebizitza p a r k e a k i n o i z k o h a z k u n d e r i k handiena bizi izan zuen 2018 2019 urtealdian 205 izan ziren, eta 2016 2018 urte artean, 132.

H a i n b a t a r r a z o i d a u d e h a z kundea txikitzeko: higiezinen burbuilaren eztandatik eratorri tako krisialditik eta pandemiak eragindako izotzalditik atera tzen ari da etxebizitzaren merka tua Eraikitzen jarraitu da eta, ondorioz, Goierriko etxebizitza parkea geroz eta handiagoa da. Azken datuak batuta, 34 259 bi zitoki daude eskualdean. Aurre ko aldietan gertatu bezala, bizi toki berri gehienak eskualdeko h e r r i p o p u l a t u e n e t a n e r a i k i dira; biztanle gutxiago dituzten herrietan hazkundea ez da ho rren handia izan

Lazkao hazienen artean Lazkaon eraiki dira etxebizitza berri gehien Aurreko zenbake tan baino 98 gehiago eraiki dira Aldea nabarmena da etxebizitza gehien eraiki diren hurrengo he r r i e k i n a l d e r a t u t a : B e a s a i n 5 4 etxebizitza eraiki dira, %45 gu txiago; eta Zumarragan, 16.

Etxebizitza parkea txikitu egin den eremuak ere badaude. Es kualdean 44 eraikin eraitsi dira denera Ordiziaren kasuan, au rreko ekitaldiarekin alderatuta, 27 etxebizitza gutxiago zenbatu dira bertan. Ataunen ere 20 etxe b i z i t z a g u t x i a g o d a u d e a z k e n zenbaketan baino.

166 etxebizitza berri eraiki dira Goierrin, 2018tik daturik apalena

Azken urteetako hazkunde erritmoari balazta jarrita etxebizitza berri gutxiago eraiki dira eskualdean . Lazkao da etxe berri gehien eraiki dituzten herrian artean lehenengoa

G o i e r r i n d a u d e n b i z i t o k i e n ezaugarriei erreparatuz, aldea nabaria da herri populatuenen eta biztanle gutxiago dituztenen artean Etxebizitzen azalera era bilgarriari dagokionean, esatera ko, 110,74 metro koadro dituzte, b a t e z b e s t e , G o i e r r i k o e t x e e k H a n d i e n a k h e r r i t x i k i e n e t a n d a u d e : G a b i r i a n , b a t a z b e s t e , etxebizitza bakoitzak 188,2 me tro koadro ditu; Zerainen, 156,3 m e t r o k o a d r o ; e t a A l t z a g a n ,

143,5 metro koadro Txikienak, aldiz, herri hazienetan kokatzen dira: Zumarragan, bataz beste, 82,8 metro koadro; Beasain, 83,5 metro koadro eta Legazpin, 84,5 metro koadro.

Bizitokien ezaugarriak

Goierriko etxebizitzen antzina t a s u n a r i d a g o k i o n e a n , b a t e z beste, 46,51 urteko antzinatasu na dute, aurreko ekitaldian bai no ia bi puntu gutxiago, 48,1 urte

zen zenbakia orduan Azken ur teetan egin diren etxebizitza be rrien zenbatekoak eragina izan du datu hau egikaritzerakoan.

Hornikuntzari dagokionean, G o i e r r i k o b i z i t o k i g u z t i e n %79,08k du berokuntza sistema r e n b a t j a r r i t a G a i n o n t z e a n , %41,6 da igogailua duten etxebi zitzen zenbatekoa Telefono li n e a b i z i t o k i g u z t i e n % 9 8 , 7 a n dago instalatuta eta hodien bi d e z k o g a s i n s t a l a k u n t z a

Etxebizitza parkea

HERRIA BARIAZIOA ETXEAK

Altzaga +1 70 Arama = 82 Ataun 20 886 Beasain +54 6 607 Ezkio eta Itsaso 2 347 Gabiria +6 259 Gaintza = 79 Idiazabal 6 1.219 Itsasondo = 332 Lazkao +98 2 711 Legazpi +18 4 242 Legorreta +3 724 Mutiloa +2 153 Olaberria +5 533 Ordizia 27 4.768 Ormaiztegi 6 613 Segura 3 743 Urretxu +9 3 163 Zaldibia +7 868 Zegama +4 870 Zerain +7 162 Zumarraga +16 4 828

34.259

ETXEBIZITZA

Goierriko etxebizitza parkeak hazten jarraitzen du 166 gehiago Iazko datuekin al deratuta 166 etxebizitza egin dira Eskualdean eraiki diren ha mar etxebizitzatik sei Lazkaon egin dira

Iturria: Eustat

%59,1ean Ur korrontearen hor n i k u n t z a r i d a g o k i o n e a n , % 9 7 d i r a p u b l i k o a k e t a % 2 , 4 s o i l i k pribatuak. Amaitzeko, ur bero zentrala Goierriko etxebizitza guztien %39,4an daukate.

E t x e b i z i t z a b a k o i t z e a n b i z i den egoiliar kopuruari dagokio nean datuak ez dira aldatu azken urteetan Bizitoki bakoitzeko 2,5 pertsona bizi dira Goierrin. Gaur egungo familiak gero eta txikia goak direla adierazten du datuak.

2 //
GOIERRIKO HITZA Osteguna, 2022ko azaroaren 3a
Eraikin bateko lanak, Beasaingo Foru eta Errekarte kaleen artean KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

«Ekonomia ondo joateko interesak baxu egotea komeni da»

GOTZON GARMENDIA EKONOMIALARIA

Gotzon Garmendia (Beasain, 1960) Euskal Herriko

Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa fakultateko irakaslea da azken 32 urteotan, kontabilitate analitikoaren alorrean.

Zer da Euriborra? Handizkako merkatuan diruak duen prezioa da Euriborra Di rua beste edozein ondasun beza lakoa da, eta ez badaukazu alo katu egin dezakezu Dirua behar badut baina ez badaukat, eskatu egin dezaket, alokatu Gainon t z e k o o n d a s u n e k i n g e r t a t z e n d e n b e z a l a , n i r e a e z d e n d i r u h o r i e r a b i l t z e a g a t i k o r d a i n d u egin beharko dut, horiei intere sak deitzen zaie Z e r e n a r a b e r a e g i t e n d u g o r a e d o b e h e r a E u r i b o r r a k ? H a u da, diruaren prezioak? Eskaeraren eta eskaintzaren ara b e r a , g a u z a g e h i e n a k b e z a l a . Diru asko dagoenean, merkeago egongo da eta gutxi dagoenean garestiago Azkeneko 15 urtee tan mozkin handiak egon dira e t a m u n d u a n d i r u a s o b e r a n egon dela esan genezake Noski, gutxi batzuen eskuetan gehiena, baina dirua soberan egon da I n f l a z i o a k z e r e r a g i n i z a n d u agertoki horretan? Inflazioa prezioak gero eta han diagoak izateari esaten zaio In flazioa gero eta handiagoa izan, bizitzaren kostua orduan eta ga restiagoa izango da Gaur, infla zioa %10 ingurukoa dela esaten

da Horrek esan nahi du diruak urte batetik bestera %10eko ba lioa galdu duela Hau da, lehen h a m a r e u r o b a g e n i t u e n o r a i n bakarra dugu Banketxeek, adi bidez, dirua uzterakoan infla zioa aintzat hartu beharko dute dirurik ez galtzeko Horregatik, k o n p e n t s a t z e k o i n t e r e s a k i g o egiten dira, Euriborra kasu Zergatik gertatu da inflazioa?

Bizitza %10 igo bada, printzipioz interesak ere maila berean egin beharko lukete gora Inflazioare kin orain ia urte bete hasi ginen, eta Euriborra orain gutxi hasi da igotzen Gerta liteke, hemendik hilabete batzuetara Euriborra o r a i n d i k e r e g e h i a g o i g o t z e a Horrek arrisku bat dakar, izan ere, ekonomia ondo joateko inte resak baxu egotea komeni da, di rua errazago mugitzen delako Interesak gorazko joerari eu tsiko diote?

Ukrainiako gerrak eragin nabar mena izan du horretan Gerrak energia iturri guztiak garestitzea suposatu du eta, ondorioz, bizi tzaren kostua handitu da Epe ertainera, egoera ekonomikoa ren bilakaera gerraren arabera k o a i z a n g o d a . G e r r a g e r o e t a gehiago luzatu, orduan eta zaila goa izango da lehenera itzultzea. Bizitzaren kostuak %10 egin du gora, baina interesak, Euribo r r a , a l e g i a % 2 i n g u r u a n d a g o Zergatik?

Hemendik 3 edo 4 urtera egoera normaltzea espero da, eta horre gatik interesen gorakadari eus t e a k o m e n i d a . E u r i b o r r a %10ean jarriko balitz, 30 urtera ko mailegu batean sartuta dau den askok ezingo lukete maile gua ordaintzen jarraitu eta ho r r e k e k o n o m i a r e n k o l a p s o a ekarriko luke Hipoteka dutenen kasuan, inter e s a k a l d a k o r r e t i k f i n k o r a pasa beharko lituzkete?

Askok ez dute aukerarik izango, erabaki hori banketxearen ara berakoa delako Baina, posible den kasuetan aldakorretik finko r a p a s a t z e r a g o m e n d a t u k o nuke Betiere, aldakorrera itzul tzeko aukerari eusten bazaio.

4 // Etxebizitza GOIERRIKO HITZA Osteguna, 2022ko azaroaren 3a
INMOBILIARIA
LAMY Jose Lasa Hiribidea 4, BAJO 943 88 37 39 LAZKAON:w w w b i z i e d e r c o m 2 APARTAMENTU BERRI, LOGELA BAKARREKOAK, TERRAZA ZABALAREKIN, 135.000 € -TIK AURRERA. 12 metro koadroko terraza Garajetik etxebizitzara igogailua pertsonalizatzeko
AZKEN FASEA
SALGAI 689 922 791 comercial@grupoeibar.com www.grupoeibar.com
GOTZON GARMENDIA
«Ukrainiako gerrak eragin nabarmena izan du inflazioaren igoeran»
‘‘

Etxebizitza

Erregaien krisiak ziurgabetasuna ekarriko du higiezinen merkatura

Etxebizitzen salerosketa susper tzen ari da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. EITB Datak ekaine an publiko egin duen azken iker keta txostenean bildutako da tuen arabera, etxebizitzen sale r o s k e t a k o p u r u a 2 0 0 8 k o krisialdiaren aurreko egoeratik «oso gertu» dago hiru lurraldee tan. Susperraldia modu desore k a t u a n g e r t a t z e n a r i d a , d e n a den, bigarren eskuko etxebizi tzak baitira salduenak, erositako 10 etxebizitzetatik 8, hain zuzen Ezberdina da egoera alokairu ko etxebizitzen alorrean Gaur gaurkoz, dagoen eskaintza eska era baino askoz ere txikiagoa bai ta. Iturri beraren arabera, Araba ko, Bizkaiko eta Gipuzkoako ha mar pertsonatik bi baino ez dira a l o k a i r u a n b i z i E p e m o t z e r a , ikusi egin beharko da Ukrainako gerrak eta erregaien krisiak hi giezinen merkatuan zein eragin izango duen. Merkatuaren eze gonkortasunak eta ziurgabeta s u n a k e r a g i n d a s a l e r o s k e t a k e r o r i k o d i r e n b e l d u r d i r a a d i tuak

Erostea nahiago Goierrin

Idiazabalgo Alquizal higiezinen agentziako Maite Fernandezen esanetan, Goierrin etxebizitzen salmenta «mantendu» egin da azken urteetan. Bere hitzetan, « G o i e r r i n o s o e r r o t u t a d a g o oraindik alokatzea dirua galtzea delako sinesmena», eta horrega tik, gehiago jotzen da erostera alokatzera baino. Saltzeko edo alokatzeko etxebizitzen prezio ek ere goranzko joerari eutsi dio

te Batez ere, alokairuko etxebi zitzen prezioek egin dute gora, «eskaintza oso urria delako eta daudenak segituan alokatzen di relako», azaldu du Fernandezek Ukrainako gerraren ondorioz eratorritako erregaien krisiak eta geldialdi ekonomiko baterako b e l d u r r a k m a r k a t u t a e t o r r i k o dira datozen hilabeteak Higiezi n e n m e r k a t u a n h a s i t a d a u d e hainbat zantzu nabaritzen: «In teresak dagoeneko hasita daude igotzen, baina askoz gehiago igo ko dira datozen hilabeteetan», aurreikusi du Fernandezek. Ho rren ondorioz, banketxeek «bal dintza gogorragoak» jarriko di

19 milioi euro alokairu babestua sustatzeko

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Ga rraio Sailak alokairu babestua sustatzeko hemeretzi milioi euro inbertituko ditu 2022 eta 2024 urte bitartean. Hala onar tu zuen Gobernu Kontseiluak pasa den maiatzean egindako bileran 2022an, 1,7 milioi euro bideratuko dira eginbehar ho rietara; 2023an, 5,5 milioi euro eta 2024an, 11,8 milioi euro.

Funts hauek sustapen berri

ko eragiketak eta aurrez hu tsik dauden etxebizitzak bir gaitzeko erabiliko dira Gizarte ekimenaren bitartez, cohousing edo etxebizitza kolabora tiboak ere sustatuko dira, baita Alokairu programa bera, edo eremu hustuetan alokairurako jarduketak bideratzera ere Gainera, datozen hogei urte etan alokairu babestuko etxe bizitzak eta birgaitze integra lak sustatzeko helburuz, beste 14 milioi euro bideratuko direla ere aurreratu du jaurlaritzak, etxebizitza hutsen mobiliza zioa izango delarik eragin nahi den eremuetako bat

tuzte maileguak ematerako or d u a n e t a o n d o r i o z , « z a i l a g o a » izango da etxebizitza bat eros tea. Agertoki berriak planteatu b e h a r k o d i r a e p e m o t z e a n , «etxebizitza baten bila dabiltzan askok alokairua beste aukerarik ez dute izango, baina egoera ho rretan, beste arazo batekin egin g o d u g u t o p o : e z d e l a e s k a e r a asetzeko lain eskaintza egongo, alegia», iragarri du Irtenbideak bilatze aldera, alo kairu sozialen politikak bultzatu beharko direla uste du Fernan

Maite Fernandez

d e z e k . B a i n a e z h o r i b a k a r r i k , « h u t s i k d a u d e n e t x e b i z i t z e n parkea mobilizatzera ere jo be harko da», azpimarratu du adi t u a k G a u r e g u n , e t x e h u t s « a s k o » d a g o G o i e r r i n , « b a i n a etxejabeek nahiago dute ez alo katu». «Legearen aurrean babes gabe sentitzen dira oro har, eta z i u r g a b e t a s u n a e t a b e l d u r r a i z a n d i t u z t e a l o k a t z e r a k o o r duan», zehaztu du Fernandezek A r a k a t z e k o m e r k a t u a s k o dago, hortaz, etxe hutsen espa rruan. Fernandezek garbi dauka gobernuak eskua sartu beharko l u k e e l a a l o r h o r r e t a n , « b a i n a e t x e j a b e e i a h a l i k e t a b e r m e gehien emanez».

6 //
GOIERRIKO HITZA
Osteguna, 2022ko azaroaren 3a Azken urteetan etxebizitzen salerosketak suspertzeko joera izan du . Alokairuan eskaera eskaintza baino handiagoa da . Krisiak salerosketetan eragingo du epe motzean Urretxuko Iparragirre plazan etxebizitza bat salgai J ZARANDONA
«Goierrin oso errotuta dago oraindik pentsatzea alokatzea dirua galtzea dela»
«Etxejabeek nahiago dute ez alokatu. Babesgabe sentitzen dira oro har»
Idiazabalgo Alquizal higiezin agentziako arduraduna
‘‘

Etxebizitza

Goierrin alokairu berrietarako batez besteko prezioa 530 eurokoa da

Urretxu, Zaldibia eta Zumarra ga, hain zuzen Hauen artean, Beasain da alokairua garestien duen herria 602,1 eurotan. Alo kairu merkeena Zaldibian dago, 474,2 eurotan. Gainontzeko he rri guztietan 500 euroko langa gainditzen da Legazpin 503,2 e u r o ; Z u m a r r a g a n , 5 1 1 e u r o ; Urretxun 515,7 euro; Idiazabalen 527,6 euro; Lazkaon, 538,9 euro eta Ordizian 565,7 euro

E t x e b a t a l o k a t z e a l a n z a i l a bihurtu da Goierrin azken hila beteetan. Batetik, merkatu ho rretan dagoen eskaintza urria az pimarratu beharra dago eta, bes t e t i k , a l o k a i r u a r e n p r e z i o e n etengabeko gorakada Idealista higiezinen inguruko atari digita lak egin duen ikerketa baten ara bera, iazko ekainetik aurtengora %4,3 igo da metro koadroaren prezioa Gipuzkoan. Alokairu Merkatuaren Estatis tikaren (AME) azken egunerake t a r e n d a t u e n a r a b e r a , A r a b a , Bizkai eta Gipuzkoan sinatutako alokairu berrietako kontratuen hilabeteko prezioa 711 eurokoa da, batez beste. Iturri berak 9,5 euroan zehaztu du batez besteko

a l o k a i r u k o m e t r o k o a d r o a r e n z e n b a t e k o a I n f o r m a z i o g u z t i hori Eusko Jaurlaritzak tokian tokian alokairuaren prezio erre alen inguruan informazioa ema teko sortutako web orri batean ageri da Goierriko datuak begi ratuta, 530 euro inguruan lego k e , b a t e z b e s t e , a l o k a i r u a r e n prezioa eskualdean. Hau da, me tro koadroa 6,4 euroan ordain tzen da alokairuko etxeetan.

Prezioak, goraka

Eusko Jaurlaritzak alokairuen p r e z i o a r e n i n g u r u a n p u b l i k o egindako datuen artean, Goierri k o 2 2 h e r r i e t a t i k z o r t z i t a k o a k baino ez dira ageri: Beasain, Idia zabal, Lazkao, Legazpi, Ordizia,

Alokairuaren prezioa zehazte az gainera, 2018tik 2021era izan dako bilakaera ere islatzen dute datuek Urte horretatik gaur arte etengabe egin du gora alokairua ren prezioak, eta adituek diote n e z , g o r a n z k o j o e r a r i e u t s i k o diote datozen hilabeteetan ere.

Gipuzkoan garestien

Etxebizitza politika publikoetan erabakiak hartzeko eta espeku lazioari aurre egiteko asmoz sor tu du web orria Eusko Jaurlari tzaren Etxebizitza sailak AMEre kin batera Lurraldeka Araba da alokairuaren batez besteko pre zio merkeena duena: 644,5 euro tan, Bizkaian 704,5 eurokoa da eta Gipuzkoan, 739,3 eurokoa

// 7
GOIERRIKO HITZA Osteguna, 2022ko azaroaren 3a
Batez besteko hori 711 eurokoa da Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Alokairu garestienak Beasainen daude . Eskaintza urriak alokairuaren prezioan gorakada eragin du
Alokairuaren prezioek goranzko joerari eutsiko diote SUFERSA COM

Etxebizitza

BEASAIN // Errekarte auzoan ba bes ofizialeko 23 etxebizitza egi teko prozesua martxan da Goie rrisukia S.L. sustatzaileak eraiki ko ditu etxebizitzak Horietatik hogeik hiru logela eta bi bainu gela izango dituzte, 77,30 eta 88,34 metro koadro artean. Beste bik bi logela eta bainugela baka rra izango dute: 55,41 eta 69,08 metro koadroa artean Etxebizi tzetako bat egokitua izango da, 69,08 metro koadrokoa.

Martxan da Gabiriako Alkaintxikin etxebizitza saila eraikitzeko proiektua

Ormaiztegiko udalak Antonenen etxebizitzak eraikiko ditu

ETXE KALEBARRENEN

Kalebarren kalearen eraberri tzeko prozesua hasita, guztira 234 etxebizitza berri egingo ditu Sutobal enpresak Zumarragan. Lehendabiziko fasea martxan dago eta 27 etxebizitza egiten ari dira Piedad 1 eta Kalebarren 2 eta 4 artean Bigarrena, martxan. Bigarren fase batean beste 46 etxebizitza berri aurreikusten dira Kaleba rren 32 eta 34 zenbakietan, eta beste 30 Forjas Zumarraga en presa zegoen orubean

Alkaintxikin sei etxebizitza erai kitzeko lanak hasi ditu dagoene k o G a b i r i a k o U d a l a k B e h i n u d a n l u r r e n e r o s k e t a g a u z a t u eta gero, urbanizazio lanak pres t a t z e n h a s i a k d i r a A l k a i n t x i k i baserriaren aurreko zelaian. Lan hauek amaituta, herriko sei gaz tek izango dute bertan etxebizi tza egiteko aukera

Orain hasi dituzten obrak ur banizatzearen lehen faseari da g o z k i o n a k d i r a A z p i e g i t u r a k egin eta hoditeriak jarriko dituz te; eta behin etxeak eraikitakoan 18 hilabeteko epea izango dute

sailak eskuratu dituzten gazteek etxeak eraiki eta bizitzen jartze ko asfaltatu lanak egin eta es p a l o i a k j a r r i k o d i t u z t e L a n hauen oinarrizko aurrekontua 253 554,87 eurokoa da, BEZa bar ne, eta zortzi hilabeteko epean amaituta izan beharko ditu en presa eraikitzaileak.

Bertan geratzea helburu Lehendabiziko aldia da, aspaldi ko urteetan Gabirian herritarrei zuzendutako halako sustapen bat egiten dela Baina helburua garbia izan da, «herritarrak he

rrian gelditzea», Oier Oiarbide G a b i r i a k o a l k a t e a k u z t a i l e a n GOIERRIKO HITZAri esan zionez S e i g a z t e a u r k e z t u z i r e n o r d u hartan partzelak erosteko deial dira Horietatik bost gabiriarrak dira eta bestea gabiriar baten se mea

S e i e t x e b i z i t z a h a u e k g a u r egun dauden etxebizitzen segi dan eraikiko dituzte, Gurutzeta aldeko kalean Kalearen beste al d e a n , e t o r k i z u n e a n b e s t e l a u etxebizitza eraikitzeko aukera ere egon badago, bertako lur ere mua ere udalarena baita.

O r m a i z t e g i k o A n t o n e n e e r e muan kooperatiba erregimene k o e t x e b i z i t z a k e r a i k i t z e k o proiektua azaldu berri die herri tarrei udalak. Udalaren aspaldi ko urteetako asmoa izan da An toneneko eremuan etxebizitzak eraikitzea, baina orain arte ez da posible izan Udaletik jakinarazi d u t e n e z , « p r o m o t o r e e i b i d e a erraztu nahian» Ormaiztegiko H i r i g i n t z a A n t o l a t z e k o P l a n Orokorra ere aldatu dute Baina urteetako tramitazioa suposatu du ahalegin honek

A n t o n e n e n 1 4 6 e t x e b i z i t z a egiteko proiektua aurkeztu die u d a l a k h e r r i t a r r e i H o r i e t a t i k 136 tasatuak izango dira eta bes te 10 libreak, bi bizitzako etxeak izango dira azken hauek. Etxebi z i t z a k l a u b l o k e e z b e r d i n e t a n banatuta antolatuko dituzte Gi datum Group izango da susta tzailea eta Bietem arkitekturak e g i n g o d i t u e t x e e n d i s e i n u a k . D a g o e n e k o i r e k i t a d a g o i z e n a emateko epea.

8 //
GOIERRIKO HITZA Osteguna, 2022ko azaroaren 3a
Errekarteko babes ofizialeko 23 etxebizitza, martxan
234
Lehenengo fasea martxan J Z Behin lurren erosketa formalizatuta urbanizatze lanekin hasita daude . Herritarrak herrian gelditzeko helburuz egin du sustapena udalak . Beste lau bizitza gehiago eraikitzeko aukera Gabiriako Alkaitxiki baserriaren aurrealdeko lur saila AIMAR MAIZ Antoneneko eremua. A
APALATEGI

Etxebizitza

Et x e e t a n e n e r g i a gehien kontsumitu ko dugun garaia es treinatu berri dugu e r a b a t e k o e n e r g i a krisi baten testuinguruan. Ar gindarraren prezioa goia jota da bil azken hilabeteetan eta aurrei kuspenen arabera,horrela jarrai t u k o d u e p e e r t a i n l u z e a n

Argindarra buruhauste handia bilakatu da kontsumitzaile asko rentzat. Fakturak ondo ulertzea, eta kontsumo ohiturak elektrizi tate tarifetara egokitzea oinarriz koa izango da udazken negu ho n e t a n a r g i n d a r r a r e n f a k t u r a amesgaizto bihur ez dadin E n e r g i a k r i s i a r e n j a t o r r i a 2 0 2 1 e k o a p i r i l e a n k o k a t u d u

Agurtzane Allur, Goienerreko arreta teknikariak. «Garai hartan Madrilgo gobernua konpainia handien zerutik eroritako moz kinak edo windfall profit dela k o a a r a k a t z e n h a s i z e n » , e s a n du Hala esaten zaie instalazio nuklearren, zentral hidrauliko en edo energia berriztagarrien bidez sortzen duten elektrizita t e a g a t i k k o n p a i n i a h a u e k l o r tzen duten gehiegizko ordainsa riei. Madrilek mozkin horien zati bat bereganatzea nahi du, kon painia handi hauek bezero guz tiei CO2 isurketengatik kobra tzen dietena, hain zuzen Gober nuaren kalkuluen arabera, 1.000 milioi euro bildu litzake horrela

Elektriken mendekua

Konpainia elektrikoek «ez zuten begi onez ikusi Madrilgo gober nuaren ekimena» eta erantzun moduan, «merkatu elektrikoan argindarraren prezioa igotzeari» ekin zioten. Herrialde bakoitza ren estrategia geopolitikoa eta U k r a i n i a k o g e r r a k e r e e r a g i n dute, gerora, argindarraren pre zioaren garestitzean Argindarra ekoizteko dauden teknologia ez b e r d i n e n a r t e a n n u k l e a r r a , berriztagarria, gasa... erabilie na da gasa Ondorioz, «gasaren prezioaren igoerak argindarra

Argindarraren fakturaren argiak eta ilunak

ren prezioa are gehiago garesti tzea ekarri du», zehaztu du Allu rrek

Prezioen gorakada gelditze al dera, hainbat neurri hartu dituz te, bai Europar Batasunak, hala nola Espainiako gobernuak ere A l l u r r e k d i o e n e z , « m e r k a t u elektrikoan prezioak zehazteko sisteman muga bat ezarri dute eta horrek nolabaiteko egonkor tasuna eman dio merkatu elek t r i k o a r i » . F a k t u r a k o r d a i n d u ahal izateko diru laguntzak ere jarri ditu gobernuak kontsumi

tzaileen eskura: «Bonu sozialak eta finantzazio bonuak, besteak b e s t e A b e n d u a r e n 3 1 r a a r t e dago eskuratzeko aukera»

Kontsumo ohiturak aldatu Baina kontsumitzaileentzat, oro har, neurriak ez dira eraginko rrak izan, fakturak garestitzen ja rraitzen baitute Gasaren gares titzearen ondorioz, «Gasa Doi tzeko Mekanismoa izeneko atal bat gehitu da kontsumitzaileen fakturan» Zenbat eta noiz kon tsumitzen den kontutan hartuta

k o n t s u m i t z a i l e a r i k o b r a t z e n z a i o n z e n b a t e k o b e r r i b a t d a , «apirilaren 26an onartu zen eta behin behinean, 2023ko maia tzera arte indarrean jarraituko du».

A r g i n d a r r a r e n f a k t u r a u l e r tzea beharrezkoa da, «fakturan g e r o e t a l e r r o g e h i a g o d i t u g u , gero eta kontzeptu gehiago Ez da nahikoa kontsumo prezioa zein den galdetzea soilik, faktu ran sartuta baitaude Gasa Doi tzeko Mekanismoa ez ezik, bonu sozialaren finantzazioa, etab».

B e h a r r e z k o a d a « z e r k o n t r a t u mota sinatu dugun eta zein bal dintzatan, zein tarifa aplikatzen z a i g u n , z e i n p o t e n t z i a d u g u n kontratatuta eta kontratu hori merkatu arautukoa edo librekoa den» jakitea

Bien bitartean, modu indibi dual edo kolektiboan energia be harrak identifikatzea eta horiei aurre egiteko baliabideak lortzea gizartearen erronka nagusietako bat izango da epe ertain eta luze ra begira Bide berriak arakatzea ezinbestekoa izango da «energia lortzeko lehengai fosilak lortzea gero eta zailagoa delako» Horre

gatik, «ditugun kontsumo ohitu r a k e r r e b i s a t z e a » k o m e n i d a Allurren hitzetan «Zer dauka gun, nola erabiltzen dugun eta erabilera hori nola murriztu de zakegun pentsatzen hasi beha rrean gaude».

F a k t u r a n a u r r e z t e k o « e t x e tresnen erabilera elektrizitate ta rifara egokitu edo efizientzia al tuko etxetresnak lehenetsi» be h a r k o d i r a E t x e e n e f i z i e n t z i a bermatzeko «isolamendu ego kiak garatzea, eta kontsumitzai leek energia elektrikoa lortzeko a u k e r a e z b e r d i n a k a r a k a t z e n hastea» ere jorratu beharreko bi deak izango dira

10 //
GOIERRIKO HITZA Osteguna, 2022ko azaroaren 3a
‘Zerutik eroritako mozkinek’ Espainiako gobernuaren eta elektrika handien artean sortutako gatazkak eragin zuen energia krisia Ordutik, markak hausten ari da argindarraren prezioa
Argindarraren prezioak igotzen jarraituko dute epe ertain-luzera. MARISOL RAMIREZ / FOKU
«Gasaren prezioaren igoerak argindarra are gehiago garestitzea ekarri du»
«Etxetresnen erabilera argindar tarifetara egokitu beharko da»
Agurtzane Allur Goiener eko arreta teknikaria
‘‘

Etxebizitza

Gehien kontsumitzen dutenak

Argindarraren prezioak marka guztiak hautsi dituen honetan, interesgarria izan daiteke etxean dauden etxetresnak zenbat eta nola kontsumitzen duten jaki tea Modu horretan, etxetresna hauen erabilera norberaren tari fa elektrikoetara egokituta, fak turan aurrezteko aukera izango da.

Efizientzia altuko etxetresnek kontsumoan aurrezten lagun tzen dute Berri bat erosterakoan aparatuaren efizientzia mailari kasu egitea komeni da Bestalde, programatzeko aukera ematen duten aparatu guztiak lagunga rriak dira, argindarra merkeen dagoen ordutegira erraz molda tu daitezkeelako

Kontratua lasai aztertu Etxetresna egokiak izatea bezain garrantzitsua da, argindarraren kontratua lasai aztertzeko tarte bat hartzea Kontratatuko tari fak eta baldintzak zeintzuk diren garbi izan behar dira, gero, egu nerokoan etxetresnen erabilera efiziente bat egiteko.

HOZKAILUA

H o z k a i l u a e t a i z o z k a i l u a d i r a g e h i e n k o n t s u m i t z e n d u t e n etxetresna elektrikoak, halabe harrez, egun osoan konektatuta e g o n b e h a r d u t e l a k o H a u e n kontsumoa optimizatu daiteke, o r d e a , z e n b a i t n e u r r i h a r t u z gero: edukiera ahalik eta gehien probestuz, termostatoa 4 eta 6 gradu zentigradu artean finka tuz edo atea denbora luzez ireki ta edukitzea saihestuz Hozkai lua labetik edo bero iturri izan

daitekeen beste edozein gailuta tik urruti kokatzea ere gomenda tzen da.

TELEBISTA

Telebista guztiz itzali beharrean stand by ean uzteak argindarra r e n f a k t u r a p u z t e n l a g u n t z e n du. Pertsona bakoitzak lau bat ordu igarotzen ditu, batez beste, telebista aurrean Horrek ener gia kontsumoaren %12 suposa

GARBIGAILUA

Garbigailuak ura berotzen gasta tzen du energia gehien: garbigai luak behar duen energia guztia ren %80 ura behar beste berotze k o b e h a r d u A u r r e z t e k o garbigailua tenperatura baxue t a n p r o g r a m a t z e a a h o l k a t z e n

da. Zentrifugazio denbora txi kiagoak erabiltzeak ere helburu horretan lagunduko du.

LEHORGAILUA

Arropa lehorgailuan sartu aurre tik garbigailuan zentrifugatuz gero, energia gutxiago kontsu mituko du. Gero eta programa motzagoak erabilita, gehiago au rreztuko dela lehorgailua jartzen den bakoitzean

LABEA

Labeak etxebizitza bateko argin dar kontsumoaren %7a suposa tzen du, batez beste Beroa sortu b e h a r d u e n e z , e l e k t r i z i t a t e g e h i e n k o n t s u m i t z e n d u t e n etxetresnen artean kokatzen da A h a l i k e t a e n e r g i a g e h i e n a u rrezteko, jakiak amaitu aurretik labea guztiz itzaltzea gomenda tzen da, eta egosketaren azken minutuetan labean pilatu den beroa aprobetxatzea jakia egiten amaitzeko Labea piztuta dago en bitartean atea ahalik eta gu txien irekitzea ere gomendatzen da, atea irekitzen den bakoitze an beroa eta energia galtzen bai tira

ONTZI-GARBIGAILUA

Kontsumitzaileen eta erabiltzai leen Erakundeak dioenez, gasta tutako energiaren %20 aurreztu daiteke ontzi garbigailuan pro grama merkeagoak aukeratuz: 60 gradutan garbitu beharrean, 5 0 g r a d u t a n e g i n e z , a d i b i d e z Garbiketa trinkoaren programa, baxera oso zikin dagoenetan ba karrik erabili behar da Bestalde, a s k o k u s t e d u t e n a r e n k o n t r a , karga erdiko programarekin ez da energia asko aurrezten. Ho rregatik, martxan jartzeko, hobe da ontzi garbigailua guztiz bete arte itxarotea

ETXETRESNA TXIKIAK

Txikiak izanagatik kontsumo al tua suposatzen duten etxetresna elektriko txikiak zerrendatzea ere interesgarria da Mikrouhin labea, kafe makina, xurgagailua edo plantxa dira etxetresna txi kien artean energia gehien kon tsumitzen dutenak, besteren ar tean beroa sortzen dutelako Es p a i n

a

e n arabera, hauek etxebizitza bate ko guztizko energia gastuaren %27a suposatzen dute

// 11
GOIERRIKO HITZA Osteguna, 2022ko azaroaren 3a t z e n d u . A u r r e z t e k o , t e l e b i s t a erabat deskonektatzea gomen datzen da.
i a k o S a r e E l e k t r i k o
r
Hozkailua gehien kontsumitzen duten etxetresnen artean . Erabilera ohiturak aldatu behar
dira
aurrezteko .
Etxetresna efizienteak
lehenestea komeni da Erabilera ohiturak tarifa elektrikoetara egokituz fakturan aurreztea erraztuko da ELPLURAL COM

Etxebizitza

Biomasa energia iturri berrizta garri bat da Materia organikoak probestuz egurra, lastoa edo nekazaritzatik eratorritako hon dakinak sortzen du energia, e t a e r r e g a i f o s i l t r a d i z i o n a l a k baino jasangarriagoa da inguru menaren ikuspegitik begiratuta. Biomasak basoak garbi manten tzen laguntzen du, landa inguru nearen garapenari mesede egi ten dio eta argindarra sortzen du.

Biomasa gaur egun ezagutzen diren energia berriztagarrien ar tean bat gehiago da Kontsumi tzaileen artean haziz doan sekto r e a d a B i o m a s a r e n E u r o p a k o erakundeak dio, Europar Bata sunean kontsumitzen den ener gia berriztagarri guztiaren %64 suposatzen duela biomasak, eta 7 0 0 0 0 0 l a n p o s t u i n g u r u s o r tzen dituela.

BEROA SORTZEKO ITURRIA

E n e r g i a d e p e n d e n t z i a h a n d i a dagoen herrialdeetarako alter natiba da biomasa. Euskal He rria baso aberatseko lurraldea izaki, alternatiba erreala da beti ko erregai fosilen aurrean Oro korrean, biomasa etxebizitzetan beroa sortzeko eta ura berotzeko erabiltzen da horretarako propio jarritako galdara sistema baten bitartez Erregai bezala erabil t z e n d e n m a t e r i a l a p e l l e t a , egur ezpalak edo oliba hezurrak

pixkanaka erretzen dira eta sor tutako errautsak ongarri gisa ere erabili daitezke.

Biomasa mota askotakoa izan daiteke: naturala, hondakineta tik eratorritakoa edo ekoiztuta koa Biomasa naturala naturan berez sortzen den hori da; hon dakinetatik eratorritakoa giza kiaren edo ekintza zehatz baten

12 //
GOIERRIKO HITZA
Osteguna, 2022ko azaroaren 3a o n d o r i o z s o r t u t a k o a d a e t a ekoiztutakoak, aldiz, nekazari tza soberakinetatik eratorritako horiei egiten die erreferentzia BIOMASA MOTA EZBERDINAK
O h i k o e n a k s u t a r a k o e g u r r a , egur ezpalak, pellet ak eta oliba hezurrak dira. Sutarako egurra, tradizioz Goierriko etxe askotan tximinian edo sukaldeetako eko nomiketan sua egiteko erabil Biomasa: erregai tradizionalen alternatiba jasangarri eta merkea Dauden erregai berriztagarrien artean bat gehiago da . Ez du kutsatzen eta kalitate prezio ona duen materiala da . Biomasa galdarak erabiltzeko errazak eta guztiz fidagarriak dira
Biomasarena hazten ari den sektorea da, baina ikusgarritasuna falta zaio BECAS SANTANDER COM
Energia dependentzia handia dagoen herrialdeetarako alternatiba da Biomasa naturala, hondakinetatik eratorritakoa edo ekoiztutakoa da Etxebizitzetan beroa sortzeko eta ura berotzeko erabiltzen da orokorrean

tzen den materiala da. Dauden biomasa mota ezberdinen arte an sinpleena da. Egurra eskuz sartu beharra dago biomasa gal daretan eta, arrazoi horregatik, bere automatizazioa erdi maila koa da Ez da erregai erabiliena eta orokorrean, galdara txikietan bakarrik erabiltzen da Egur ezpalak 5 eta 100 mili m e t r o a r t e k o e g u r z a t i t x i k i a k dira eta bere kalitatea eratorrita ko egur motaren, biltze sistema r e n e t a t x i k i t z e k o e r a b i l i t a k o teknologiaren araberakoa izan g o d a O r o k o r r e a n , b e r o t z e k o gaitasun handia dute, eta kalita te prezio egokia

Pellet a erregaietarako bioma s e n a r t e a n g e h i e n l a n d u t a k o p r o d u k t u a d a E r r a u t s e t a t i k , egur ezpaletatik edo zanpatuta k o b e s t e l a k o s o b e r a k i n e t a t i k eratorritako materialekin egiten dira eta zilindro itxura izaten du Biomasazko estufetan edo gal d a r e t a n e r a b i l t z e k o e g o k i a k dira. Berotzeko gaitasun handia du eta sortzen duen errauts ko purua txikia izanik, galdararen m a n t e n u a e r r a z t e n d u B e s t e erregaiekin alderatuta, garestia goa ere bada.

B e s t e l a k o e r r e g a i e n a r t e a n , oliba hezurrak eta almendra aza lak ere erabiltzen dira Orokorre an, erregai merkeak eta kalitate onekoak izan ohi dira

GALDARA MOTAK

B i o m a s a g a l d a r a k e r a b i l t z e k o errazak dira, sendoak eta fidaga rritasun handikoak. Epe ertain luzera errentagarritasun ekono mikoa bermatzen dute. Konbus t i o e k i p a m e n d u a r e n d i s e i n u e g o k i a e t a e r r e g a i e n k a l i t a t e a

Etxebizitza

funtsezko faktoreak dira kutsa d u r a m a i l a m u r r i z t e r a k o o r duan. Biomasa galdarak ura be rotzen dute konbustio bidez eta ur bero horren bitartez zabaltzen du beroa Galdara batzuk erregai mota bat baino gehiago erretze ko aukera ematen dute, beste ba tzuk, aldiz, erregai zehatz bate kin bakarrik funtzionatzen dute. B i o m a s a g a l d a r e z g a i n , b i o masa estufak ere badaude. Lehe nengoak, aipatu bezala, beroa ura berotzeko sistema baten bi tartez zabaltzen duen bitartean,

bigarren hau eremu zehatz bat berotzera mugatuta dago, beroa erradiazio edo behartutako ai rezko jalgitze bidez lortzen bai tu Ondorioz, beroa zabaltzeko gaitasun gutxiago du. Biomasak dituen abantailak asko eta ugariak dira. Hondaki nak baliabide bihurtzen ditu bir ziklapena sustatuz; ez du kutsa tzen; basoak garbi mantentzen laguntzen du eta merkea da As kotariko erabilera du, eta hazten ari den sektorea den arren, ikus garritasun gehiago eman behar zaio adituen iritziz

// 13
GOIERRIKO HITZA Osteguna, 2022ko azaroaren 3a Pellet bidezko biomasa galdara bat. ENERGIA ROAMS ES Biomasazko estufak beroa zabaltzeko gaitasun mugatuagoa dute. TODOESTUFAS CLIK
Biomasa galdarak erabiltzeko errazak, sendoak eta guztiz fidagarriak dira
Hazten ari den sektorea den arren, ikusgarritasun gehiago behar du Hondakinak baliabide bihurtzen ditu birziklapena sustatuz

Etxebizitza

Jasangarria eta naturala da udazken honetako etxerako dekorazioa

Artilea eta belusa protagonista dira ehun naturalen artean . Koloreetan oreka egokia bilatzea giltzarri izango da . Egurrezko altzari naturalak gailenduko dira, klasikoak bueltan dira

Hainbat ikerketek ondorioztatu d u t e n e z , e t x e k o d e k o r a z i o a k eragin zuzena du bertan bizi di renen ongizate emozionalean. Landareek, esaterako, naturare kin konektatzen duten heinean, estresa eta antsietatea murrizten laguntzen dute Lasaitasun itu rri dira Berdin gertatzen da ko loreekin Gero eta kolore neutro agoak erabili orduan eta armo n i a e t a e r o s o t a s u n s e n t s a z i o handiagoa lortuko da.

Etxea dekoratzerako orduan, u r t a r o e k e r e b a d u t e e r a g i n i k .

Neguan ohea janzteko erabiliko diren ehunak, adibidez, ez dire lako udan erabiliko direnen ber dinak izango Kuxinak, gortinak, koloreak... dena aldatzen da. Ja rraian dituzue datorren udaz ken neguan dekorazioaren tes tuinguruan ezinbestekoak izan g o d i r e n h a i n b a t j o e r a laburbilduta

KOLOREEN KONBINAZIOA

Udazken honetan dekorazioan lehenetsiko diren koloreak ma rroiak, gorriak, ziapeak, berdeak eta laranjak izango dira, nagusi ki, dekoratzerako orduan hain oinarrizkoak diren betiko kolore neutroek ere hor jarraituko du ten arren Banaka edo elkarren artean konbinatuta aplikatu dai tezke edozein dekoraziotan Ko

lore bat baino gehiago elkarrekin erabili nahi den kasuetan, dena den, garrantzitsua da elkarren arteko oreka egokiari eustea

EGURRA PROTAGONISTA

Dekorazio estilo guztien artean, landa kutsukoa gailenduko da besteren artean. Egurrezko al tzariek protagonismo nabarme na izango dute, hortaz Egurrez ko altzariek ez dute zertan kolore klasiko ilunekoak izan beharrik, b a i n a g a r r a n t z i t s u a i z a n g o d a ahalik eta naturalenak izatea

MANTEN GARAIA DA

Udazken negua manten garaia da, zalantzarik gabe Orokorre an, urteko sasoi honetan hotze tik babesteko erabiltzen baditu gu ere, aintzat hartzeko dekora zio elementuak ere badira Ehun naturalekoak lehenetsi aukeran. Egongelari edo logelari goxota suna eta kolorea gehituko die. Koloreei dagokienean, gainon tzeko dekorazio elementuekin bat erortzen diren horiek auke ratzea ideia egokia da

ARTILEZKO ALFONBRAK

Alfonbrek goxotasun eta berota s u n s e n t s a z i o a g e h i t z e n d i o t e edozein txokori Urteko sasoi ho

netan ia derrigorrezkoa da hor taz, zoruak alfonbrekin janztea Artilezko alfonbrak ehun natu ralekin eginak daude eta ukitu dotorea ematen dute Diseinuari dagokionean, geometrikoak edo e t n i k o a k n a b a r m e n d u k o d i r a eta formari begiratuta, borobilak ere azpimarratu behar dira

LANPARAK

A r g i z t a p e n a r i d a g o k i o n e a n , ehun naturaleko lanparak na b a r m e n d u b e h a r d i r a b e s t e e n gainetik Udazken honetan ere protagonista izaten jarraituko dute, eta ez diete bestelako disei nuek itzalik egingo. Sabaitik zin tzilikatuta ikusiko dira egonge lan edo jangelan

LORE LEHORRAK

Dekorazioan adituek diote, le hen begiradan loreontziak direla atentzio gehien erakartzen du t e n d e k o r a z i o e l e m e n t u a k . Udazkenean loreontziak lore le horrekin, harriekin edo pinabu ruekin apaindu daitezke Lore lehorren artean, jasmin, izpiliku edo te berde usaina dutenak au k e r a t z e a o s o i n t e r e s g a r r i a d a Etxeko sarreran, jangelako ma hai gainean edo egongelan, tele bistaren, alboan egoki integratu ko dira etxeko paisiaian

14 //
GOIERRIKO HITZA
Osteguna, 2022ko azaroaren 3a Mantak, kontutan izan beharreko dekorazio elementuak EL MUEBLE Ehun naturaleko lanparek ez dute lehiakiderik izango EL MUNDO Diseinu geometrikodun alfonbrak, lurrak janzteko REVISTA INTERIORES