Głos Gminy Mogilany 4/2017

Page 1

Kwartalnik: PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017 Nr 4

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018. patrz str. 4 CO NAS CZEKA? Defibrylator i specjalistyczne hełmy dla strażaków z Włosani

Wymiana Pieców Węglowych

List do taty

16 października 2017 w miejscowości Włosań odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Strażacy OSP Włosań otrzymali sześć hełmów strażackich oraz defibrylator.

Zakończył się nabór osób wnioskujących o przystąpienie do programu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany”.

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego odbył się konkurs literacki „List do Ojca. List do Taty” zorganizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Fundację im. Cyryla i Metodego/Inicjatywa Tato.

czytaj str. 2

czytaj str. 7

czytaj str. 10


2

U R Z ĄD

Defibrylator i specjalistyczne hełmy dla strażaków z Włosani 16 października 2017 w miejscowości Włosań odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Strażacy OSP Włosań otrzymali sześć hełmów strażackich oraz defibrylator. W uroczystości brał udział Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski, Radna Maria Kotarba, Radny Czesław Szczurek, Sołtys Stefan Suder, Prezes Straży Tomasz Gadocha, strażacy, pedagodzy oraz dzieci ze szkoły Podstawowej we Włosani. Odbył się również pokaz pierwszej pomocy i prezentacja wozu strażackiego dla dzieci. Zakup sprzętu został współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”

oraz Gminę Mogilany. Wartość projektu wyniosła 10 300,00 zł a wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 5

Torby i defibrylatory dla jednostek OSP z terenu Gminy Mogilany 29 listopada 2017 r. Pan Wójt Piotr Piotrowski oraz Pani Skarbnik Wanda Gąsior podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup czterech torb ratowniczych z deskami

oraz dwóch defibrylatorów w łącznej kwocie 35 000,00 zł w ramach projektu doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Mogilany. Sprzęt ten zapewni pomoc

000,00 zł. Referat Zamówień Publicznych , Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy

osobom pokrzywdzonym w pożarach i wypadkach. Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zakończona przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buków W grudniu zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej nr K600608 w Bukowie. Wykonano drogę wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem na długości 92 mb. Całkowita wartość zadnia to 184 175,86 zł zł, dofinansowanie z Funduszy Unijnych wyniosło 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Budowa drogi poza poprawą parametrów technicznych i korektą jej wlotu do drogi powiatowej przede wszystkim poprawiła bez-

pieczeństwo i jakość życia mieszkańców miejscowości. Przebudowana droga oraz nowy chodnik wpłynęły pozytywnie na bezpieczeństwo dzieci uczęszczający do szkoły podstawowej oraz innych mieszkańców, którzy uzyskali wygodne dojście do szkoły, przystanku MPK, a także remizy strażackiej. -Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej nr K600608 w miejscowości Buków w km

0-0,092 km mająca na celu doskonalenie jakości usług publicznych zapewniające poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników drogi gminnej na długości 92

Urząd Gminy Mogilany mb współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Urząd Gminy Mogilany


URZĄD

3

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Mogilany w sezonie 2017/2018

DROGI POWIATOWE: Mogilany- Buków- Radziszów; Mogilany- Świątniki Górne; Chorowice-Skawina; Gaj-Brzyczyna- Korabniki; Libertów-Brzyczyna- Korabniki; Libertów-Lusina; Gaj-Lusina-Swoszowice; Konary-Lusina; Konary-Włosań-Głogoczów; Kierujący: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice tel. 12 637-18-11, 12 622-10-10. Wykonawca: F.P.H.U. „RENAX” Renata Turchan, 32-020 Wieliczka, Przebieczany 230 Tel. 12 250 75 73 z wyłączeniem drogi Chorowice-Skawina, i odcinka drogi Mogilany-Buków-Radziszów od kopców. Wykonawca: Transport Towarowy Piotr Jasiołek 32-070 Czernichów , Wołowice 236, Tel. 698 935 199, 12 280 22 98 – droga Chorowice-Skawina, i odcinek od kopców drogi Mogilany- Buków- Radziszów.

D R O G I GMINNE: MOGILANY- Rynek, ul. Parkowa, ul. Krakowska, ul. Zakopiańska, ul. Św. Bartłomieja Ap, ul. Myślenicka. BUKÓW- droga Buków-Skawina GAJ- ul. Wąwozowa, ul. Szkolna, ul. Parkowa, ul. Akacjowa, ul. Wzgórze, ul. Wesoła LUSINA- ul. Św. Floriana Kierujący: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, tel. 12 444 52 02 w godz. 7.00 – 15.00, Ziarko Bogdan 667677512 Wykonawca: Baza Usług Komunalnych w Gaju Wiesław Papież – 667-677-510 Pozostałe drogi gminne: Kierujący: Sołtysi poszczególnych wsi 1. Miejscowości: MOGILANY- (zachodnia część dk7), GAJ- (część ulic wg. zał. graficznego cz. I)

Kierujący: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, tel. 12 444 52 02- w godz. 7.00 – 15.00, Ziarko Bogdan 667677512 Wykonawca: Baza Usług Komunalnych w Gaju miejscowość: Mogilany, - Pan Zdzisław Rutkowski tel.535 004 173, miejscowość: Gaj,– Pan Wiesław Kłyś tel. 605 905 941 2. Miejscowości: BRZYCZYNA, LIBERTÓW, LUSINA, KONARY, WŁOSAŃ, MOGILANY(wschodnia część dk7), GAJ- (część ulic wg. zał. graficznego) Wykonawca: GREI-Dróg Krzyszkowice Edward Raczek 32-445 Krzyszkowice 191 Koordynator całego zadaniaEdward Raczek tel. 501590840. miejscowości: Libertów, Brzyczyna, Lusina, Gaj- (część ulic wg. zał. graficznego cz. II)–Ireneusz Raczek tel.534580600 miejscowości: Włosań, Konary, Mogilany(wschodnia część dk7)– Grzegorz Raczek tel.502044281 3. Miejscowości: CHOROWICE, BUKÓW, KULERZÓW Wykonawca : Pan Franciszek Jezioro, Kulerzów 4, tel. 516358538, 12 270 14 81 Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej


4

URZ ĄD

Projekt budżetu na rok 2018. Co nas czeka? W naszej gminie przybywa infrastruktury komunalnej i drogowej. Coraz większe środki Inwestujemy w bezpieczeństwo, edukację i ochronę zdrowia. W przyszłym roku wydamy na inwestycje około 36 mln zł. Prawdopodobnie połowę środków będą stanowiły pieniądze unijne oraz inne środki zewnętrzne. Na zebraniach sołeckich przedstawiłem projekt budżetu, który w dniu 15 listopada przekazałem radnym Gminy Mogilany. Radni teraz powinni uchwalić budżet. Czy tak się stanie? W przypadku radnych z klubu „Dla Naszej Gminy Mogilany” mogę powiedzieć, że są to radni odpowiedzialni i aktywni. A co zrobią radni opozycyjni tego nie wiem.

Edukacja i sport Gmina ciągle inwestuje w bazę edukacyjną. W ostatnich latach wybudowano nowe przedszkole w Konarach oraz wykonano nową kuchnię w Libertowie. Realizowane są na bieżąco remonty w szkołach. Prawie 1/3 budżetu stanowią środki przeznaczone na edukację. Gmina w 2018 r. planuje wydać 19 mln zł. na zdania oświatowe. Z własnych środków gmina dokłada do edukacji 8 mln zł. Z tych pieniędzy wypłacane będą pensje dla nauczycieli oraz opłacane będzie bieżące funkcjonowanie szkół m. in. rachunki za prąd, wodę i ogrzewanie. W bieżącym roku zaplanowałem wymianę 2 nawierzchni boisk we Włosani i Gaju. Na te inwestycje zarezerwowałem w budżecie 500 tys. przy planowanym pozyskaniu dotacji w wysokości 225 tys. zł. z Programu Rewitalizacji Boisk. Zaplanowane są również pieniądze na przebudowę dachu i budowę hali sportowej w szkole w Lusinie. Na te zadania zarezerwowane jest 765 tys. zł. Na przyszły rok zaplanowane jest również wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Libertowie. Gotowy jest projekt rozbudowy szkoły w Mogilanach wraz z budową hali gimnastycznej. Prawdopodobny

termin rozpoczęcia tej inwestycji to rok 2019.

Kanalizacja i wodociągi Bardzo duże pieniądze przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji. Środki zarezerwowane na ten cel w budżecie to ponad 22 mln zł. z czego planowane i pozyskane środki unijne mają stanowić około 8,5 mln zł. (pieniędzy tych nie będziemy zwracać). W tej chwili ruszyła budowa kanalizacji w Gaju oraz budowa kolektora głównego w Lusinie. Jest to 7,7 km sieci kanalizacyjnej. Koszt tej inwestycji to 8,1 mln zł. z czego 3,2 mln zł. to pieniądze unijne, których nie będziemy zwracać. Wykonane zostaną nowe nakładki asfaltowe – około 5 km. Wszystko wskazuje na to, że w 2018 r. ruszy budowa kanalizacji w Mogilanach Wschód. Jeśli zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim to wykonana zostanie kanalizacja o długości 12,5 km. Inwestycja ta ma kosztować blisko 9,4 mln zł. z czego około 3,4 mln zł. mają stanowić pieniądze unijne. Kanalizacja planowana jest w następujących ulicach: Akacjowa, Brzozowa, Cegielniana, Działy, Górska, Jaworowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Leszczynowa, Markoszów, Świątnicka. W ramach projektu mają zostać wykonane nakładki asfaltowe – 2411 m kw. Kolejną miejscowością, w której prawdopodobnie budowana będzie kanalizacja to Włosań. Wybudowanych ma być 6,2 km sieci kanalizacyjnej za kwotę 4,4 mln zł. z czego prawie 2 mln zł. mają stanowić pieniądze unijne. Jeśli uzyskamy dofinansowanie ze środków unijnych to kanalizacja powstanie w ulicy: Królowej Polski, Zielony Stok, Wspólnej oraz w rejonie od ul. Lipowej w kierunku ul. Świątnickiej i między ul. Słoneczną, a Łobzowską. Przewidziane jest wykonanie nakładek asfaltowych o pow. 1818 m kw. W budżecie zaplanowane jest 130 tys. zł. na wykonanie kanalizacji w ulicy Bema, a także 520 tyś. zł. na wykonanie drugiego zbiornika wodnego

w Mogilanach. Planowane jest także wykonanie sieci wodociągowej w ul. Przymiarki w Lusinie, projekt zbiornika retencyjnego w Libertowie, projekt budowy sieci wodociągowej w Mogilanach oraz projekt budowy kanalizacji w Gaju w ul. Gaik. W związku z dynamiczną budową kanalizacji w gminie potrzebna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie. Dlatego zaplanowałem środki na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni.

Drogi i inna infrastruktura drogowa W projekcie budżetu zarezerwowano na przebudowę, remonty i projekty nowych dróg kwotę około 12 mln zł. z czego środki unijne i inne środki zewnętrzne prawdopodobnie stanowić będą około 7 mln zł. Długo oczekiwaną inwestycją jest przebudowa ul. Świątnickiej (od Wiaduktu w Mogilanach do granicy ze Świątnikami Górnymi). W dniu 7 grudnia wójt Piotr Piotrowski i skarbnik Gminy Wanda Gąsior podpisali umowę w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie tej inwestycji z pieniędzy unijnych w kwocie 3,4 mln zł. Dodatkowo ponad 2,5 mln zł. do budowy tej drogi dołoży Powiat Krakowski. Umowa z powiatem została już podpisana, o czym informowałem już wcześniej. Koszt wykonania nowej ul. Świątnickiej o długości 3 km to blisko 8,6 mln zł. Za inwestycję wartą 8,6 mln zł. gmina z własnego budżetu dołoży tylko 2,6 mln. Droga Świątnicka zostanie całkowicie przebudowana. Wzdłuż drogi powstanie chodnik, a w drodze kanalizacja deszczowa. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych, a posesje przylegające do drogi nie będą zalewane przez wody opadowe. Droga jest ważna dla Konar, Włosani i Mogilan, ale także dla innych mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi na co dzień. Przebudowana ul. Świątnicka będzie stanowić tylko jeden z odcinków większej całości. Kolejne odcinki zrealizuje Gmina Świątniki


URZĄD Górne (od Świątnik przez Wrząsowice do Krakowa, a drogę przez Swoszowice do węzła w Łagiewnikach przebuduje Kraków. Wraz z Powiatem Krakowskim planowana jest przebudowa ul. Jana Pawła II w Libertowie (gmina i powiat dołożą po 110 tys. zł., ul. Królowej Polski we Włosani (gmina i powiat dołożą po 150 tys. zł.), droga K2168 w Konarach (gmina i powiat dołożą po 80 tys. zł. oraz wykonany zostanie projekt przebudowy ul. Zadziele w Gaju (gmina i powiat dołożą po 25 tys. zł.). W budżecie zaplanowałem również przebudowę ul. Bema. Na przebudowę tej ulicy mamy szansę pozyskać pieniądze unijne, około 700 tys. zł.. Kwota zabezpieczona w budżecie na

ten cel to około 1,4 mln zł. W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 600 tys. zł. na remonty cząstkowe dróg gminnych, 600 tys. zł. na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych oraz pieniądze na wykonanie projektów ulic: Szkolnej, św. Bartłomieja, Zagórskiej i Grodzkiej w Mogilanach, a także Jabłoniowej w Libertowie, drogi K600617 w Chorowicach i drogi zbiorczej w Gaju (od Pokusy do ul. Spadzistej). Zabezpieczyłem w projekcie budżetu 250 tys. zł. na wykonanie mostu na ul. Stromej w Lusinie, 300 tys. zł. na odbudowę drogi gminnej w Brzyczynie wraz ze stabilizacją osuwiska oraz 213 tys. zł. na przebudowę pętli autobusowej w Chorowicach.

5

Bezpieczeństwo Gmina inwestuje w poprawę bezpieczeństwa. W ostatnich trzech latach za pozyskane pieniądze unijne i środki z budżetu gminy zakupione zostały dwa samochody strażackie. Jeden dla OSP Mogilany, drugi dla OSP Buków. Gmina dołożyła pieniądze do zakupu radiowozu dla Policji. W tym roku zaplanowałem 200 tys. zł na budowę świetlicy dla OSP Włosań i 100 tys. zł. na dokończenie budowy świetlicy dla OSP Konary. mgr Piotr Piotrowski Wójt Gminy Mogilany

Rehabilitacja w Ośrodku Zdrowia w Mogilanach w ramach umowy z NFZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach informuje, że z dniem 1.10.2017 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej. W ramach ww. umowy pacjenci mogą bezpłatnie korzystać z następujących zabiegów: • Fizykoterapia • Kinezyterapia • Masaż • Hydroterapia Pacjent, który ma zamiar skorzystać z wyżej wymienionych zabiegów musi zgłosić się do pracowni ze skierowaniem, które może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, orto-

pedii i traumatologii narządu ruchu). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu udzielania świadczeń, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Pracownia fizjoterapii mieści się w Mogilanach przy ul. Parkowej 2 w podziemiach budynku Urzędu Gminy Mogilany. Godziny pracy pracowni w ramach umowy z NFZ:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

9.00 do 14.00 13.00 do 18.00 9.00 do 14.00 13.00 do 18.00 9.00 do 14.00

W nowocześnie wyposażonej Pracowni Fizjoterapii czeka na Państwa doskonale wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów, który czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zabiegów, aby rehabilitacja była efektywna, a pacjenci szybciej odzyskiwali sprawność. Telefon kontaktowy: 12 270 89 42


6

U R Z ĄD

Jakość powietrza pod kontrolą Na terenie Gminy Mogilany zostały zamontowane sensory, które badają stan powietrza na zewnątrz, mierząc najważniejsze parametry dla człowieka. Sensory jakości powietrza znajdują się w Mogilanach, Gaju, Libertowie i we Włosani. Jakość powietrza w naszej gminie można sprawdzać na stronie internetowej : https://map.airly. eu/ lub w zakładce „JAKOŚĆ POWIETRZA” na oficjalnym serwisie www.mogilany.pl Pamiętajmy, że to w dużej

mierze od nas zależy jakość powietrza w naszej gminie. Dlatego przypominamy : 1.Nie palmy śmieci ( plastikowych butelek, pieluch jednorazowych, foliowych worków, ram okiennych, pył wiórowych, ubrań, butów, opon i innych gumowych produktów) ! 2.Spalajmy paliwo dobrej jakości. Stwórzmy w naszej gminie przyjazny klimat! Pamiętajmy !

Śmieci spalane w piecu zamieniają się w trujące związki chemiczne !

Referat Geodezji Architektury Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Mogilany 10 grudnia 2017r. odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Mogilany.

Mateusz, Sikora Marek. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów: Paszta

Paszta Mateusz – 213 głosy Sikora Marek – 74 głosy

Szanowni Państwo Dzień 10 grudnia 2017 r. będzie dla mnie na zawsze szczególnie zapamiętany. To właśnie wtedy mieszkańcy Mogilan obdarzyli mnie zaufaniem, które zaowocowało wygraną w przedterminowych wyborach sołtysa. Do części Państwa na pewno dotarła wyborcza ulotka przedstawiająca moją osobę. Pragnę na łamach naszej gminnej gazety jeszcze raz się Państwu zaprezentować. Mam 33 lata, a od 20 jestem mieszkańcem Mogilan. Zawsze starałem się pomagać innym, słabszym i wykluczonym ludziom, których życie bądź zdrowie było zagrożone. Dowodem na to jest moje zaangażowania w działalność w organizacjach taką pomoc niosących. Od 2001 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna. W 2005 roku zostałem wybrany komendantem oddziału Skawina, gdzie pełniłem również funkcję instruktora pierwszej pomocy. Obecnie zasiadam w Zarządzie Głównym w/w organizacji. Byłem jednym z koordynatorów zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży w podległym nam sektorze. W 2002 roku wstąpiłem w szeregi

naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie od 7 lat pełnię funkcję Vice Prezesa. W bieżącym roku zostałem odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Dla Naszej Gminy Mogilany i jednym z redaktorów wydawanej przez owe stowarzyszenie gazety. Od 6 lat jestem żonaty i mam dwójkę wspaniałych dzieci. Moje szczególne zainteresowania to wycieczki wysokogórskie oraz narciarstwo. Dziękując za wybór mojej osoby na stanowisko sołtysa pragnę Państwa zapewnić, że żadna zgłaszana sprawa nie pozostanie bez odzewu. Już teraz zachęcam do dzielenia się pomysłami i uwagami. Z wyrazami szacunku i wdzięczności Mateusz Paszta Sołtys Sołectwa Mogilany mail: soltys.mogilany@gmail.com telefon: 575 871 800

W związku z powyższym na sołtysa został wybrany Pan Mateusz Paszta.

Małgorzata Madeja Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej


URZĄD

7

Wymiana Pieców Węglowych

Metropolitarny Program Promocji Postaw Niskoemisyjnych Zakończył się nabór osób wnioskujących o przystąpienie do programu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany”. W ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewanych mieszkań.

zakup i montaż nowego. Przewidywany termin realizacji przypada na koniec 2018 roku oraz na rok 2019.

Referat Zamówień Publicznych , Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy

Zebrano 147 ankiet, które znajdują się na głównej liście. Osoby chętne, mają możliwość wpisania się na listę rezerwową. Program skierowany jest do osób wymieniających stare, węglowe piece na ekologiczne źródła ciepła na biomasę bądź paliwo gazowe. Koszt dofinansowania wynosi do 8 000 zł. Do dofinansowania kwalifikuje się demontaż starego pieca oraz

Ruszyła budowa kanalizacji w Gaju i kolektora w Lusinie Wójt Piotrowski pozyskał kwotę w wysokości 3,2 mln na budowę kanalizacji w Gaju i kolektora głównego w Lusinie. Są to z pieniądze unijne, których gmina nie będzie musiała zwracać. Ponieważ koszt inwestycji wynosi 8,1 mln zł., potrzebne były pieniądze na wkład własny. W związku z powyższym Wójt przygotował projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia preferencyjnej (częściowo umarzalnej) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Jednak na sesji w dniu 28 września br. ośmioro radnych opozycyjnych wstrzymało się od głosu nad uchwałami dot. zaciągnięcia pożyczki na wkład własny. Uchwały nie zostały podjęte, gdyż potrzebna była większość bezwzględna. Tylko sześcioro radnych głosowało „za” i byli to: Jerzy Przeworski z Gaja, Maria Kotarba z Włosani, Lucyna Kufrej z Libertowa, Czesław Szczurek z Włosani, Zbigniew

Staszczak Mogilan i Rafał Młynarczyk z Chorowic. W wyniku takiej postawy większości rady, budowa kanalizacji w Gaju i Lusinie stanęła pod znakiem zapytania. Przepadłyby również duże pieniądze unijne – 3,2 mln zł. Po zakończeniu sesji, Wójt Piotr Piotrowski wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 2 października br. i powtórne przegłosowanie stosownych uchwał. Na wieść o tym, że tak długo wyczekiwana kanalizacja prawdopodobnie nie powstanie, w Gaju i Lusinie zawrzało jak w ulu. Sołtys Gaja Mieczysław Sikora oraz Sołtys Lusiny Jan Marek w trybie pilnym zwołali w dniu 1 października zebranie sołeckie mieszkańców Gaja i Lusiny. Na zebranie przyszła rekordowa liczba mieszkańców. Podczas dyskusji miesz-

kańcy krytycznie odnieśli się do postawy radnych opozycyjnych , którzy wstrzymali się od głosu nad uchwałą w sprawie inwestycji, jakże ważnej dla poprawy życia mieszkańców. Dzięki determinacji mieszkańców i wójta już 2 października radni przegłosowali stosowne uchwały i budowa kanalizacji mogła ruszyć. Powstanie 7,7 km kanalizacji sanitarnej oraz około 5 km nakładek asfaltowych. Koszt wykonania kanalizacji to 8,1 mln zł. z czego 3,2 mln zł to pieniądze unijne. Kanalizacja powstanie w następujących ulicach: Akacjowa, Grzmiąca, Kotarbówki, Leśny Stok, Lipowa, Maryjna, Parkowa, Szkolna, części ul. Bema (od Parkowej do mostu), Wąska, Wzgórze oraz w okolicy Zdrojowej w Lusinie. Urząd Gminy Mogilany


8

U R Z ĄD

Pieniądze na doposażenie szkół Na ostatniej sesji Rady Gminy tj.30 listopada b.r. procedowano wnioski o doposażenie czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mogilany w niezbędne pomoce naukowe i sprzęt o łącznej wartości 24tys. zł. Zmiana w budżecie była możliwa dzięki zgodzie, którą wyraził na przeniesienie pieniędzy Wójt Piotr Piotrowski.

Wynika to z zapisu art.233 ustawy o finansach publicznych, który stanowi ,że inicjatywa w sprawie zmiany uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi. Zarówno Radni w głosowaniu, jak i Wójt w kwestii wyrażenia zgody - pozytywnie odnieśli się do uzasadnionych potrzeby naszych szkół, a pieniądze zostaną wykorzystane w na-

stępujący sposób: - Szkoła Podstawowa w Bukowie – zakup klocków piankowych na kwotę 6 tys. - Szkoła Podstawowa w Konarach – zakup wyposażenia Sali chemiczno-fizyczno-biologicznej na kwotę 6 tys. - Szkoła Podstawowa w Libertowie – doposażenie gabi-

netu logopedy i psychologa oraz doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy na kwotę 6 tys. - Szkoła Podstawowa we Włosani – wyposażenie świetlicy na kwotę 6 tys. Urząd Gminy Mogilany

Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T – ul. Świątnicka W dniu 07.12.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T’’. Modernizacja obejmuje odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, przebudowę konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2239K, budowę chodników, zatok autobusowych, poboczy. Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i pu-

blicznych, istniejących rowów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przepustów drogowych, sieci teletechnicznej, zabezpieczenie kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia terenu, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, montaż pionowego i poziomego oznakowania. Całkowita wartość projektu wynosi: 8 489 816,02 zł

Województwo Małopolskie: 3 349 232,39 zł Wkład własny Gminy Mogilany wynosi: 5 140 583,63 zł w tym wkład z Powiatu Krakowskiego 2 565 909 Referat Zamówień Publicznych , Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy

Informacja dotycząca Rady Gminy W związku ze złożoną w dniu 7 grudnia 2017r. przez Radnego Pana Grzegorza Stokłosę rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany, jak również złożonymi w tym samym dniu rezygnacjami Radnych – Pani Renaty Strzebońskiej i Pani Joanny Nowickiej z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mogilany informuje się, że zgodnie z przepisem art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. , poz. 1875) w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia re-

zygnacji. Sama rezygnacja Przewodniczącego Rady Gminy nie wywiera zatem bezpośrednich skutków prawnych w postaci wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy. W takim przypadku, Przewodniczący Rady Gminy po złożeniu swojej rezygnacji, mając na uwadze interes Gminy Mogilany i Jej Mieszkańców, powinien niezwłocznie zwołać sesję Rady Gminy w celu przyjęcia przez Radę Gminy złożonej rezygnacji (przegłosowania) oraz dokonania wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy. Sprawne przeprowadzenie powyższej procedury, tj. przyjęcie przez

Radę Gminy rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy oraz dokonanie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy, przywróci bowiem funkcjonowanie Rady Gminy oraz wykonywanie przez tę Radę ustawowych zadań publicznych, w tym uchwalenie budżetu, co jest oczywiste i winno nastąpić niezwłocznie. Obecny stan rzeczy, a tym bardziej długotrwałe jego utrzymywanie, godzi natomiast w dobro Lokalnej Społeczności i samej Gminy. mgr Piotr Piotrowski Wójt Gminy Mogilany

Indywidualne numery kont dla faktur z tytułu dostawy wody i kanalizacji Urząd Gminy Mogilany informuje, że zostały nadane indywidualne numery kont, na wpłaty wynikające z faktur dotyczących dostawy wody

i kanalizacji. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat ww. faktur na nowe numery kont,

widniejące na otrzymanych przez Państwa fakturach. Referat Finansów i Budżetu


U R Z Ą D / S Z KO Ł A

9

„Najpopularniejszy Wójt Małopolski 2017” Gazeta Krakowska i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski co roku organizują plebiscyt na Najpopularniejszego Wójta Małopolski.

z naszej gminy. Wójt Piotr Piotrowski zajął 6 miejsce na dziesięciu wyróżnionych wójtów z całej Małopolski. Otrzymał on 1399 głosów.

Po raz pierwszy w 18–letniej historii tego plebiscytu, laureatem został wójt

Widać, że mieszkańcy dostrzegają pracę Wójta oraz to, że gmina zmienia się

i nadrabia opóźnienia cywilizacyjne. Małgorzata Madeja Sekretarz Gminy Mogilany

Święto Odzyskania Niepodległości Uczniowie klas 6 i 7 pod opieką pp. E. Krawczyk i A. Grzegorzek przygotowali w tym roku program artystyczny z okazji święta 11 Listopada, z którym wystąpili podczas Wieczornicy w Urzędzie Gminy w Mogilanach. W wierszach, piosenkach, utworach muzycznych zaprezentowanych na scenie przekazali kilka ważnych prawd o ludziach walczących o naszą wolność. Szczególną uwagę zwrócili na młodych bohaterów, niekoniecznie zajmujących pierwsze miejsca podczas wielkich rocznic, jednak ich wysiłek i ofiara życia wywołuje podziw i dumę. Szczególny wydźwięk miało przywoływanie pamięci dzieci walczących i ginących w obronie ojczyzny.

Na koniec widzowie zostali zapewnieni, że Polska „to nasze miejsce, to nasz kraj”.

Występ uczniów naszej szkoły był sukcesem, publiczność nie kryła wzruszenia i uhonorowała wykonawców

brawami na stojąco. E. Krawczyk


10

SZKO Ł A

LIST DO TATY Pod koniec ubiegłego roku szkolnego odbył się konkurs literacki „List do Ojca. List do Taty” zorganizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Fundację im. Cyryla i Metodego/Inicjatywa Tato. Net pod honorowym patronatem rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na rolę ojca w rodzinie. Powstało wiele wzruszających listów, w których autorzy szczerze pisali o relacjach łączących ich z ojcami. Wszystkie prace wyrażały głęboką, dziecięcą miłość przejawiającą się w najzwyklejszych, codziennych czynnościach oraz w trudnych sytuacjach życiowych. Listy były też wołaniem młodych ludzi o obecność ojców w życiu rodziny. Przypomniały, że dzieci są szczęśliwe, gdy rodzice mają dla nich czas. Zwyciężczynią okręgu wyborczego senatora Marka Pęka została uczen-

nica naszej szkoły Joanna Klimczyk. Dnia 5.10.2017 roku uczestniczyła w spotkaniu z senatorem, na którym miało miejsce wręczenie dyplomów. 18.10.2017 r. w ramach nagrody laureaci etapu okręgowego wraz z opiekunami pojechali na II etap konkursu do Warszawy, aby zwiedzić budynek parlamentu, Centrum Nauki Kopernik oraz obejrzeć pouczający film w technice 3D pt. „Początek ery kosmicznej”. W Sali Poselskiej Senatu odbyło się wręczenie pamiątkowych upominków laureatom 4. Edycji konkursu „List do Ojca – List do Taty”. Podczas gali listy konkursowe czytał aktor Radosław Pazura. Wszyscy z niecierpliwością czekali na werdykt jury. Każdy uczestnik miał nadzieję, że jego praca została przynajmniej wyróżniona. W końcu Joanna Klimczyk usłyszała, że zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie. Jej radość była ogromna, gdyż nie spo-

Projekt o świętym Janie Pawle II Od 9 do 16 października realizowaliśmy projekt edukacyjny o św. Janie Pawle II, który miał na celu przypomnienie osoby pa-

pieża-Polaka. Klasa I wykonała chorągiewki papieskie, dzieci z klasy II poznały i pokolorowały herb papieski, trzecioklasiści na-

dziewała się takiego sukcesu. To wydarzenie udowodniło uczniom naszej szkoły, że marzenia się spełniają, jeśli systematycznie pracuje-

my nad rozwojem naszych umiejętności i wierzymy we własne siły.

uczyli się ulubionej pieśni św. Jana Pawła II -,,Barka” Uczniowie klasy IV rysowali portrety papieża, a z klasy V przygotowali gazetki. „Artyści” z klasy. VI zajmowali się rysowaniem komiksów, a najstarsi uczniowie naszej szkoły opracowali prezentacje o miejscach szczególnie

bliskich św. papieżowi. 16 października obchodziliśmy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Na tę pamiątkę przyszliśmy do szkoły z przypiętymi wstążeczkami w kolorach papieskiej flagi.

DZIEŃ PRAW DZIECKA 20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskie w 2014 roku. W tegorocznym liście Rzecznika Praw Dziecka czytamy: „Ukonstytuowa-

nie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora jej uchwalenia – w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas

którego głośniej niż zwykle mówić będziemy o prawach dziecka, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.” Dla upamiętnienia tego wydarzenia uczniowie klasy czwartej przygotowali apel, przypominający, że każde dziecko ma prawo do życia, prawo do tożsamości,

Jolanta Żmuda

I. Puch - Pirożkow prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku oraz prawo do nauki. I. Puch - Pirożkow


S Z KO Ł A

11

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie.

NASZE SUKCESY i WIELKIE MARZENIA… W Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie każdy dzień przynosi nowe wyzwania i ich realizację, co w efekcie przekłada się na sukces dzieci i szkoły. Uczniowie z zaangażowaniem uczą się , biorą udział w konkursach, zawodach, uczestniczą w różnych projektach. Aleksandra Hachlica z klasy IV, została laureatką Powiatowego konkursu literacko-plastycznego pt. „Ja, mój kraj, moja ojczyzna”, zajmując miejsce pierwsze, również w powiatowym konkursie plastycznym: „Dobro rodzi się wówczas, gdy ludzie zapominają o sobie. Inspiracje postacią Św. Brata Alberta” Jej praca została wyróżniona , (spośród ponad 300 prac z 17 szkół). Natomiast w gminnych zawodach sportowych Tenisa stołowego, nasi uczniowie zajęli pierwsze i drugie miejsca. Jesteśmy dumni z sukcesów naszej młodzieży. Kolejnym sukcesem był udział Hanny Pietrzyk, Aleksandry Sikoń i Aleksandry Hachlicy w nagraniu płyty „Kolędy. Chór Mogilanum”. Dziewczynki uczestniczyły w licznych próbach, sesji zdjęciowej i nagraniu. Cieszymy się, że tak godnie reprezentowały naszą szkołę i rozwijają swoje muzyczne talenty! Wiele radości i emocji przynosi

uczniom działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu, w ramach którego przygotowują upominki, występy dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie, a także Domu Samotnej Matki i Dziecka. W akcję pomocową włączyli się jak zwykle Rodzice, za co dziękujemy. Idea Wolontariatu na dobre zagościła w naszej szkole, bo przecież „Każdy jest Komuś potrzebny”. Wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla szkoły była Nominacja Pani

Dyrektor do tytułu Super Dyrektora Szkoły w ogólnopolskim Konkursie . Jesteśmy wszyscy dumni i cieszymy się wspólnie. Wraz z sukcesami pojawiają się marzenia. Cała społeczność szkolna ma jedno WIELKIE MARZENIE. Mamy nadzieję, że spełni się nasz sen o rozbudowie szkoły wraz z budową sali gimnastycznej i termomodernizacji wspólnego budynku. To ogromna inwestycja , której kosztów jesteśmy świadomi, ale rozbudowa naszej szkoły jest konieczna w związku z reformą systemu oświaty. Dzięki przychylności Pana Wójta , Rady Gminy i Pracowników pierwsze prace rozpoczęto. Oby siły, zaangażowanie i wiara w realizację projektu w Szkole Podstawowej w Lusinie towarzyszyły przez cały czas prac remontowo budowlanych. Inwestycja jest bardzo potrzebna dla rozwoju szkoły i sprawi wielką radość nie tylko uczniom, nauczycielom, rodzicom ale również mieszkańcom Lusiny. U progu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Całej Gminie Mogilany zdrowia, radości , spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Maria Wojsław


12

KU LTU R A

Św. Cecylia z płytą Chóru Mogilanum 22 października w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana przez proboszcza ks. Józefa Milana i ks. Marcina Szegdę. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniły zespoły działające przy tutejszej parafii - Chór Mogilanum i schola dziecięco-młodzieżowa . Muzyką i śpiewem uczciły patronkę muzyki kościelnej – św. Cecylię, prosząc swoją patronkę o wsparcie i dziękując za pomoc w realizacji celów, jakie w tym roku chciały zrealizować. Chór Mogilanum miał szczególny powód do podziękowań. Właśnie w tym dniu na plebanię dotarły prosto z wydawnictwa Mediapixel, płyty „Kolędy. Chór Mogilanum”. Jubileuszowa płyta wydana w 105-rocznicę powstania chóru z Mogilan zawiera 20 kolęd polskich, wykonywanych a cappella bądź z towarzyszeniem zaproszonych do współpracy: młodych muzyków, solistki i zespołu dziecięcego. Płytę nagrano w kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach we

wrześniu 2017 r. Płytę zaprezentował, na spotkaniu wszystkich uczestników projektu na mogilańskiej plebanii , pomysłodawca i główny realizator – dyrygent i organista Marek Litwa. Podziękował proboszczowi ks. Józefowi Milanowi za wszechstronną pomoc okazywaną na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, chórzystom, muzykom i chórkowi dziecięcemu za wytrwałość i solidną pracę w czasie nagrań. Oficjalna premiera płyty „Kolędy. Chór Mogilanum” nastąpi w dn. 26 grudnia na mszy św. o godz. 11 w kościele św. Bartłomieja w Mogilanach, po której Mogilanum wystąpi z koncertem kolęd i pastorałek. Następny koncert zaplanowany jest w kościele parafialnym we Wlosani dn. 31 grudnia o godz. 11. Projekt nagrania i wydania płyty stał się możliwy dzięki dotacji uzyskanej z UG w Mogilanach w ramach wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz licznym

sponsorom - Grzegorzowi Stokłosie (przewodniczącemu RG w Mogilanach), Joannie Nowickiej, Janinie Paś, Maciejowi Renowiczowi, Markowi Jędrze, Piekarnii Włosań, Spółdzielnii Produkcyjnej Pokój, firmom: Jurek Catering, Herbewo, Arkon, Kwiaciarnia klimaty, MB monbud, Galeria Smaku-delikatesy u Jacka, Avsystem. Wszystkim, którzy przyczynili się do sfinansowania projektu – Chór Mogilanum z dyrygentem Markiem Litwą, serdecznie dziękują! Czas Adwentu i z radością oczekiwane Boże Narodzenie niech wszystkim przyniesie wiele łask Bożych, a płyta Chóru Mogilanum, niech umili świąteczny czas. Chór Mogilanum

zdj. Wojciech Królik


K U LT U R A

13

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada obchodziliśmy najważniejsze polskie święto narodowe, Święto Niepodległości. Uroczystości zostały rozpoczęte Mszą Świętą w kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach. Po uroczystej mszy Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego, po czym wszyscy uczestnicy przeszli na salę narad Urzędu Gminy Mogilany. Przed rozpoczęciem programu artystycznego na salę zostały wprowadzone poczty sztandarowe i odśpiewano hymn państwowy. W części artystycznej wystąpili Chór „Mogilanum” pod kierunkiem Pana Marka Litwy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani, a na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani pod dyrekcją Pana Jacka Włodar-

czyka. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Mogilany oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. Serdecznie dziękujemy Państwu za

Wernisaż wystawy W dniu 18 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach odbył się wernisaż wystawy prac członków Podgórskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły. Stowarzyszenie funkcjonuje w Krakowie od 2006 roku jako organizacja pożytku publicznego. Stowarzyszenie

skupia 56 członków z Krakowa, a także z Bochni, Brzeska, Gniezna, Iwanowic, Mirowa i Wodzisławia. Osoby należące do stowarzyszenia zajmują się różnymi dziedzinami twórczości takimi jak: plastyka, literatura, fotografia, haft, koronka klockowa, haft matematyczny, szydełko, ceramika, muzyka, kaba-

udział w uroczystościach oraz wspólne śpiewanie. GOK Mogilany

ret, a także edukacja i krajoznawstwo. W 2015, 2016 i 2017 r. Stowarzyszenie było organizatorem kilkunastu wystaw plastycznych w Polsce (Kraków, Brzesko, Iwanowice, Chrzanów) oraz na Ukrainie w miastach Chmielnicki, Latyczów i w Krasiłowie. GOK Mogilany


14

KU LTU R A

Zespół Regionalny Mogilanie na jarmarku bożonarodzeniowym w Krakowie W niedzielę, 3 grudnia br. w scenerii białego puchu padającego śniegu dookoła, Zespół Regionalny „Mogilanie” wraz z Kapelą wystąpił na scenie przy Galerii Krakowskiej podczas trwającego jarmarku bożonarodzeniowego. Zespół zaprezentował tańce regionalne krakowiaków za-

chodnich, śpiew i muzykę graną na żywo. Były tańce majestatyczne – tańczone przez osoby starsze (m. in. chodzony), a także bardziej energiczne i zadziorne - tańczone przez osoby młode (m. in. oberek i krakowiak). GOK Mogilany

Mikołaj na Grodzkiej Zgodnie z coroczną tradycją w środę, 6 grudnia 2017 roku, na Grodzkiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach, pojawił się wyczekiwany przez dzieci niezwykły gość Św. Mikołaj. Zanim Mikołaj spotkał się z dziećmi, żeby rozdać prezenty, dzieci miały okazję zobaczyć krótki

spektakl teatralny pt. „Przygody Milusia i Miłasi” w wykonaniu Teatru Kameleon. Przed odjazdem Mikołaj zaprosił dzieci do wspólnego zdjęcia i obiecał, że pojawi się znów za rok. GOK Mogilany

Rekordowa liczba uczestników zajęć w GOK-u Nowa oferta zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach w roku kulturalno – oświatowym 2017/2018 pojawiła się już na początku września 2017 r. Zainteresowanie było tak duże, że na dzień 30 września odnotowaliśmy aż 486 chętnych uczestników na wszystkie nasze zajęcia. Po ustaleniu grafiku i harmonogramu okazało się, że od października br. w każdym tygodniu brało udział w zajęciach 471 uczestników. Ostatecznie obecnie na zajęciach w GOK-u bierze udział aż 469 uczestników. Takiego zainteresowania

ofertą GOK-u jeszcze nie odnotowaliśmy. Tak więc z dumą stwierdzamy, że rok kulturalno – oświatowy

2017/2018 to rekordowy rok! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obdarzenie nas zaufaniem i chęć udzia-

łu w naszych zajęciach. GOK Mogilany


K U LT U R A

15

Sukcesy wokalistek Wraz z rozpoczęciem nowego roku kulturalno – oświatowego 2017/2018 uczestniczki zajęć wokalnych GOK-u mogą poszczycić się pierwszymi sukcesami. Wiktoria Gnot wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Dydaktyczno – Kulturalnym „Wygraj Szansę”. Organizatorem konkursu była TV Media Agencja Telewizyjno – Es-

tradowa (Dział Muzyki i Rozrywki,). Wiktoria zajęła I miejsce. Uczestniczki zajęć wokalnych zostali także zgłoszeni do XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży „Nad Wierną Rzeką”. Do pierwszego etapu Festiwalu, zgłosiły udział Wiktoria Gnot, Sylwia Sechman i Natalia Tylek. Na Festiwal, który odbył się 4 listopada 2017 roku w Małogosz-

czu, zakwalifikowały się Wiktoria i Sylwia, co jest ogromnym sukcesem ze względu na bardzo wysoki poziom tegorocznego Festiwalu. Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w dalszych etapach muzycznej kariery. GOK Mogilany

Mogilański Kiermasz Bożonarodzeniowy Tegoroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach przyciągnął sporo zainteresowanych twórców i artystów, którzy prezentowali na stoiskach swoje wyroby, ozdoby i wszystko to, co kojarzy się nam ze świętami Bożego Narodzenia. Produkty były niesztampowe, niepowtarzalne, po prostu piękne. Trochę żal, że kupujących było mało. Wśród wystawców m. in. byli: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, Stowarzyszenie „Równa Szansa” na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna z Konar. Nie zawiodły dzieci, które z wielka ochotą i zaangażowaniem przystąpiły do robienia wymyślonych przez siebie kompozycji stroika świątecznego. Przy niewielkiej pomocy instruktorów (czasem rodziców) prace szybko nabierały kształtu i blasku (co można

oglądać na zdjęciach). Każdy uczestnik spotkanie zabierał pracę do domu, by tam cieszyć się ze swojego dzieła. Mamy nadzieję, że kilkuminutowe oczekiwanie w kolejce, by zasiąść

do stołu – warsztatu - nie zniechęciło wszystkich i w przyszłym roku znowu się spotkamy. GOK Mogilany


16

KU LTU R A


K U LT U R A

17


18

KU LTU R A


K U LT U R A

19


K U LTUR A / S PO RT

20

Zabawy andrzejkowe Dnia 18 listopada br. na sali narad Urzędu Gminy Mogilany odbyło się Gminne Andrzejkowe Spotkanie Seniorów. W spotkaniu wzięli udział między innymi seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów z Mogilan i Libertowa. Uczestnicy spotkania świetnie się bawili przy muzyce granej na żywo. Tydzień później, 25 listopada, na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach odbyły się zabawy andrzejkowe dla dzieci. Był to ostatni moment na huczną zabawę przed rozpoczynającym się adwentem. Oprócz tradycyjnych dwóch zabaw tj. lania wosku i wyścigu butów dzieci uczestniczyły w andrzejkowej numerologii, magicznym kręgu, zabawie „kim będę jak dorosnę”, „kolorowo – andrzejko-

wo”. Przez cały czas trwania imprezy towarzyszyły nam muzyka i taniec.

Zwycięstwa mogilańskich kickboxerów 04 czerwca 2017 w Brzeszczach koło Oświęcimia odbył sie Puchar Polski w kickboxingu federacji WFMC. Na turniej ten została zaproszona drużyna kickboxerów z Mogilan. W zawodach rywalizowało ponad 200 zawodników z różnych federacji w różnych stylach walki (kickboxing, karate, taekwondo, kung fu, muay tai, MMA).

w organizacji WAKO. Organizatorem turnieju była Firma KRAUS oraz Klub ASW FIGHTER Mogilany. W turnieju rywalizowało 50 zawodników z 12 polskich klubów. Kolejny turniej, na którym trener Marek Fąfrowicz odebrał puchar za pierwsze miejsce drużynowe, za wspaniałe zwycięskie walki swoich fighterów.

W zawodach tej organizacji Mogilany wystąpiły po raz pierwszy.

Medaliści drużyny z Mogilan: - Estera Morawska I miejsce

Drużyna Akademii Sztuk Walki FIGHTER liczyła 7 zawodników, każdy zawodnik wrócił z medalem, a trener Marek Fąfrowicz z pucharem za I miejsce drużynowe. Medaliści z Akademii FIGHTER: - Estera Morawska I miejsce - Bartłomiej Pitala II miejsce - Andranik Poghosyan II miejsce - Chrystian Holst II miejsce - Kamil Barcik III miejsce - Rafał Trzciński III miejsce - Jakub Motyka III miejsce. 30 września 2017 w hali widowiskowo-sportowej w Sieprawiu odbyły się Mistrzostwa Krakowa w Kickboxingu

GOK Mogilany

- Bartłomiej Pitala I miejsce - Kamil Piwowarczyk I miejsce - Paweł Chlebda I miejsce - Eryk Grabowski I miejsce - Szymon Złydaszyk II miejsce - Oskar Waśniowski II miejsce - Adranik Poghosyan II miejsce - Marcin Sikora III miejsce - Chrystian Holst III miejsce - Mateusz Jeziorski III miejsce. Słowa uznania dla naszych zawodników z Klubu za ostatnie sukcesy, za ciężką pracę na treningach, za postawę i wytrwałość na zawodach. Już w grudniu turniej Otwartej Ligi Śląskiej w Kickboxingu, na którą jesteśmy gotowi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.