Page 1

Óá

Školska br.6, Ub 014/412-061 065/237-3333


ÊÓÄ "Òàìíàâà"


ÏÐÅÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈ£À, ÂÎŽÅ, ÁÓÍÀÐÈ

Ãëàñ Ïîäðèœà, 21.ìàðòà 2013.ã.

Ñàðàäíèöè ó Âëàäèìèðöèìà: Ñâåòà Ãàøèž è Ñëîáîäàí Ïàâëîâèž


065/6511-553 014/411-041


Ä.Íåäåšêîâèž


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????????- ?????????? ???? ? ?? ? ??? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ?, ??????-???? ?? ?????????? ????? ???????? ? ?????? ? ??????? ???????? ?? ? ??????? 2:0 ?? ?????????????? ? ????. ? ? ? ??? ? ?? ???? ? ?, ??? ??? ?? ?? ?? ??????????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? , ??????????? ?? ????? ???? ?????, ??? ?? ??????? ? ??????? ?? ? ?? ????. ? ???? ??? ?????? ?, ??????-???? ??????? ?? ?? ??? ?? ? ??????.


Ă .ĂŒ.

Info telefoni 063/7720-330 i 065/8888-300 i u restoranu "Ubska kapija"


GLAS TAMNAVE 90, 28.mart 2013.g.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you