Page 1


ÇÃÐÀÄÀ ÏÎËÈÖȣŠÄÎ ÊÐÀ£À ÃÎÄÈÍÅ?


20.septembar 2012.


Ïðîâåäèòå Âàøó ñòàðîñò ó òîïëèíè íàøåã äîìà, çà¼åäíî ñà Âàøèì âðøœàöèìà !


ÑÒÐÀÑÒ ÇÀ ËÎÏÒÎÌ ÏÎÍÎÂÎ ÈÕ ÎÊÓÏÈËÀ

GLAS TAMNAVE 78, 20.septembar 2012.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci

GLAS TAMNAVE 78, 20.septembar 2012.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci

Advertisement