Page 1


O BA VE[ TEW E

Ure|uje:S vet a Ga{ i},sarad nik Boban Pavlovi}


O BA VE[ TEW E


O BA VE[ TEW E

Ure|uje:S vet a Ga{ i},sarad nik Boban Pavlovi}


14

22.m art 2012.

P O L I TI KA


-

, 1992.

CNN-


V aq evska pivara nastavq a d a posluje uspe{ no i posle vra}aw a statusa d r` avnog pr ed uze} a, o d no sno , po sl e od luke d a se ne id e u likvid aciju ve} na k o n s o l i d a c i ju proizvod w e i privre|ivaw e uprkos jakoj konkurenciji na tr` i{ tu - ka` e Zoran Bo` i}, biv{ i ste~ajni upravnik, a sad a vr{ ilac d u` nosti d irektora o v e f i r m e k o ja go d i n a m a proizvod i mo` d a i najve}i brend ovogd ela S rbije. Pivo koje se proizvod i u vaq evskojpivari je svakako jed an od najkvalitetnijih proizvod a u ze m q i je r s e za w e go v u p r o i zv o d w u k o r i sti v o d a izuzetnog kvaliteta,prvoklasni hmeq , kvasac i d ruge sirovine zas n o v an e u c el o s ti n a tehnologiji u proizvod w i koja nije znatnije mew ana vi{ e od 150 god ina.Naime,vaq evska pivara je osnovana u pretpro{ lom veku, 1860.go d ine pa je, s to ga, i razumq ivije nastojaw e Vaq avaca d a o vo svo je pr ed uze} e ne p r ep u s te tr ` i { n i m kom binatorikam a u kojim a je ` estro o~igld na namera d a se kupi konkurentska f irma kako bi bila uga{ ena i tako najtemeq nije uga{ ena konkurencija.O vog puta, v aq ev sk o p i v o , zb i q a, pretstavq a jaku konkurenciju jer ga sve vi{ e tr a` e d obri p o zn av ao c i k v al i teta i q ubiteq i "pi}a koje osve` ava na zd rav i trad icionalno d obar na~in". K riza u poslovaw u,koja je u per io d u o d po ~etk a tranzicionog period a, pratila s v a n a { a p r e d u ze } a , n i je mimoi{ la ni "Vaq evsku pivaru". I pak, planom reorganizacije, usvojenim pre oko god inu d ana, ~iji tvorac je Zoran Bo` i},tad a ste~ajni upravnik, glavni d ug (poreske obaveze prema d r` avi,


MARKETING SLU@BA: 064/2180-588


otvaranje kod cvela

piblika u hali


bez hemije

GLAS TAMNAVE 65, 22.mart 2012.g.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci