Page 1

nekada{nji cafe "Cabaret" ("Kod Rula") OTVARANJE 9.MARTA, rezervacije: 065/8299-553


RA D ILO S E I NA D A N D R@ A VNO S TI

Pomo} za ugro` ene u skladu sa mogu}nost ima


MARKETING SLU@BA: 064/2180-588


UBQ A NI ZA NEZA BO RA V


^I TUQ E

M ART 2012.

17


Glas Tamnave 64, mart 2012  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci