Page 1


 ɚɜɝɭɫɬɝ ɉɒȿɇɂɐȺɉɈȾȻȺɐɂɅȺɈȼȿȽɈȾɂɇȿ

ȺɄɌɍȿɅɇɈ

ɁȺȼɊɒȿɇȺɀȿɌȼȺ ɍɌɚɦɧɚɜɢʁɟɠɟɬɜɚɩɲɟɧɢɰɟɜɢɲɟɩɭɬɚ ɩɪɟɤɢɞɚɧɚɡɛɨɝɤɢɲɟɊɨɞɩɪɟɩɨɥɨɜʂɟɧɭ ɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɨɲɥɭɝɨɞɢɧɭ ɀɟɬɜɚ ɫɬɪɧɢɯ ɠɢɬɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɍɚɦɧɚɜɟ ɤɨɧɚɱɧɨ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚɚɬɪɚʁɚɥɚʁɟɜɢɲɟɨɞɦɟɫɟɰɞɚɧɚɩɨɲɬɨɫɭɤɢɲɟɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨɧɚɜɪɚɬɚɩɪɟɤɢɞɚɥɟʃɟɧɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɉɪɢɧɨɫɢɫɭ ɥɨɲɢʁɢ ɧɟɝɨ ɥɚɧɟ ɩɚ ʁɟ ɬɚɤɨ ɩɲɟɧɢɰɚ ɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɞɚɥɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭɬɟɤɨɤɨɞɜɟɬɨɧɟɩɨɯɟɤɬɚɪɭɄɜɚɥɢɬɟɬɡɪɧɚɫɚɦɢɦ ɬɢɦɧɢʁɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɢɫɬɢɱɟɡɚ³ȽɥɚɫɌɚɦɧɚɜɟ´Ȼɪɚɧɤɨ Ʌɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄɞɢɪɟɤɬɨɪɫɢɥɨɫɚɡɚɨɬɤɭɩɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɠɢɬɚ ³ɌɚɦɧɚɜɚɰɅɋȻ´ ɇɚɠɚɥɨɫɬɩɨɩɥɚɜɚɤɨʁɚʁɟɡɚɞɟɫɢɥɚɧɚɲɭɨɩɲɬɢɧɭʁɟ ɨɫɬɚɜɢɥɚɜɟɥɢɤɟɩɨɫɥɟɞɢɰɟɄɜɚɥɢɬɟɬɠɢɬɚʁɟɢɡɭɡɟɬɧɨɥɨɲ ɚɩɪɢɧɨɫɢɧɢɫɭɧɚɧɢɜɨɭɤɚɨɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚɆɢɜɪɲɢɦɨ ɩɪɢʁɟɦ ɢ ɭɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɩɲɟɧɢɰɟ ɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢɦɨ ɞɨ ɦɚʁɚ ɝɨɞɢɧɟ Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤ ɨɞɥɭɱɢ ɞɚ ɩɪɨɞɚ ɧɚɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭɤɨɥɢɱɢɧɭɩɨɜɚɠɟʄɨʁɬɪɠɢɲɧɨʁɰɟɧɢɬɨɝɞɚɧɚɦɢ ʄɟɦɨ ɦɭ ɬɚɞɚ ɢɫɩɥɚɬɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɫɭɦɭ ɧɨɜɰɚ ɤɚɠɟ Ʌɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄ

ȻɪɚɧɤɨɅɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄɞɢɪɟɤɬɨɪ ɫɢɥɨɫɚɌɚɦɧɚɜɚɰɅɋȻ Ƚɭɠɜɟ ɢɫɩɪɟɞ ɫɢɥɨɫɚ ɧɚ ɍɛɭ ɝɞɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɨɬɤɭɩ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɤɚɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɂɩɚɤ ɤɚɤɨ ɤɚɠɟ ɩɪɜɢ ɱɨɜɟɤ ɭɛɫɤɨɝ³Ɍɚɦɧɚɜɰɚ´ɛɪɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɤɨʁɢɨɜɨʁɮɢɪɦɢ ɩɪɟɞɚʁɟɠɢɬɨʁɟɫɜɟɜɟʄɢɢɡɝɨɞɢɧɟɭɝɨɞɢɧɭ ɋɦɚʃɟɧɢɩɪɢɧɨɫɢɫɭɭɬɢɰɚɥɢɞɚɝɭɠɜɟɛɭɞɭɦɚʃɟɧɟɝɨ ɩɪɨɲɥɟ ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɦɢ ɫɦɨ ɢɡɜɪɲɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɞɪɭɝɨɝɞɟɥɚɫɢɥɨɫɚɬɟɫɦɨɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɛɢɥɢ ɫɩɪɟɦɧɢɞɚɩɪɢɯɜɚɬɢɦɨɜɟʄɭɤɨɥɢɱɢɧɭɩɲɟɧɢɰɟ ɇɢʁɟ ɪɟɞɚɤ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɲɟɧɢɰɟ ɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟɛɭɞɭɜɪɚʄɟɧɟʁɟɪɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɧɨɪɦɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɡɚɨɬɤɭɩ Ⱦɟɲɚɜɚɥɨɧɚɦɫɟɞɚɧɟɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɟɦɨɪɚɦɨ ɞɚ ɜɪɚɬɢɦɨ ȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ʃɢɯɨɜɚ ɩɲɟɧɢɰɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɚɯɜɚʄɟɧɚɩɨɩɥɚɜɨɦɢɩɨɞɜɨɞɨɦɩɨɧɟɤɨɥɢɤɨɞɚɧɚ ɍɫɢɥɨɫɭɧɚɍɛɭɬɨɤɨɦɩɪɢʁɟɦɚɫɟɜɪɲɢɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɠɢɬɚ ɩɚ ɫɟ ɩɲɟɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɯɥɟɛɧɨɝɠɢɬɚɫɜɪɬɫɬɚɜɚɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɫɬɨɱɧɟɯɪɚɧɟ  ɐɟɥɨɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɠɢɬɚ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɧɚɲɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɢɦɥɢɧɭɭȻɚʃɚɧɢɦɚɚɨɞɨɜɟɝɨɞɢɧɟɩɨɱɟɥɢ ɫɦɨɞɚɜɪɲɢɦɨɨɬɤɭɩɢɭɬɨɦɫɟɥɭɢɫɬɢɱɟɅɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄɢ ɞɨɞɚʁɟɞɚʄɟ³ɌɚɦɧɚɜɚɰɅɋȻ´ɨɜɟɝɨɞɢɧɟɜɪɲɢɬɢɨɬɤɭɩɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɤɭɤɭɪɭɡɚɫɨʁɟɢɫɭɧɰɨɤɪɟɬɚ ɆɢɥɨɜɚɧɆ

ɆɈȻɂɇȽ

Ɍ

ɟɲɤɚɜɪɟɦɟɧɚɎɚɛɪɢɤɟɩɨɝɚɲɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɫɚɬɪɬɚ ɤɨʁɟ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɨʁɟ ɨɞ ɡɭɥɭɦʄɚɪɚ ɧɚɤɭɩɚɰɚ ɩɪɟɤɭɩɚɰɚ ɩɨɞɜɚɥʇɢʁɚ Ȼɟɞɚ ɧɚɦ ɭɥɚɡɢ ɧɚ ɲɢɪɨɦ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ ɇɚ ɫɬɨɬɢɧɟ ɯɢʂɚɞɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɨɬɩɭɲɬɟɧɨ ɞɨɤ ɫɦɨ ɦɢ ʄɭɬɚɥɢ ɢ ɝɥɟɞɚɥɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɚɱɭɜɚɦɨ ɨɧɨ ɫɜɨʁɟ ɧɟɤɨ ɩɥɚɬɢɰɭ ɧɟɤɨ ɭɞɨɛɧɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɫɚ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚɦɚ ɧɟɤɨ ɮɨɬɟʂɢɰɭ ɚ ɧɟɤɨ ɛɨɝɚɦɢɢɧɟɲɬɨɜɢɲɟɂɞɨɤɫɦɨɫɟɨɤɪɟɧɭɥɢɜɪɚɬɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɲɢɪɨɦ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɧɚɞɨɥɚɡɟʄɢ ɩɪɢɦɢɬɢ ɜɢɡɚɦɢʁɨɲɲɬɨɲɬɚɚɫɚʃɢɦɚɢɫɜɟɲɬɨɧɚɦɫɚɞɚ ɫɥɟɞɭʁɟ ȿ ɫɚɞ Ⱦɜɟ ɯɢʂɚɞɟ ɢ ɧɟɤɟ ɩɨɫɥɟ ɩɟɬɨɤɬɨɛɚɪɫɤɢɯ µ¶ɩɪɨɦɟɧɚ¶¶ ɝɥɟɞɚɥɢ ɫɦɨ ɪɚɞɧɢɰɟ Ʉɨɧɮɟɤɰɢʁɟ µ¶ɍɛʂɚɧɤɚ¶¶ɧɚɬɚɞɚɩɨɩɭɥɚɪɧɢɦɭɥɢɱɧɢɦɩɪɨɬɟɫɬɢɦɚ ɤɚɤɨ ɬɪɚɠɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɭ ɫɜɨʁɟ ɮɢɪɦɟ " ɇɟɤɨ ɢɯ ʁɟ ɭɛɟɞɢɨ ɞɚ ʄɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɛɢɬɧɢɰɢ ɭ ɬɨʁ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɢɛɢɬɢɛɚɲɨɧɢɤɨʁɢʄɟɨɫɬɚɬɢɛɟɡɩɨɫɥɚ " ɇɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɢɡɞɚɧɚɲʃɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɚɥɢɬɚɤɨ ʁɟ ɛɢɥɨ Ɋɚɫɩɚɥɨ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɭɫɩɟɥɚɧɚɫɬɚɥɨɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɚʃɟɇɟɤɢɫɭɫɟɫɧɚɲɥɢ ɡɚɩɨɫɥɢɥɢɧɟɲɬɨɪɚɞɧɢɤɚɧɚɫɬɚɜɢɥɢɞɚɪɚɞɟȺɥɢ ɮɚɛɪɢɤɟɜɢɲɟɧɟɦɚȼɟʄɢɧɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯʁɟɨɫɬɚɥɚɧɟ ɫɚɦɨ ɛɟɡ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɧɟɝɨ ɢ ɛɟɡ ɭɩɥɚʄɟɧɨɝ ɩɟɧɡɢʁɫɤɨɝɞɨɩɪɢɧɨɫɚȽɨɞɢɧɚɦɚɩɨɫɥɟɪɟɲɚɜɚɥɢɫɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭɩɥɚɬɟ ɢ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚ ɫɬɢɰɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢʁɭ ɢɫɬɢɯ ɬɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɢ ɬɚɞɚɲʃɢɦɫɢɧɞɢɤɚɬɨɦɧɨɫɢɥɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɟ ɉɪɢɱɚʁɟɞɭɝɚɢɛɨɥɧɚɚɞɨɜɨʂɧɚɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚɫɜɟɝɚʁɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɚɞɚ ɜɢɞɢɦɨ ɍ ɡɝɪɚɞɢ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ ɭɛɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɫɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ ɩɨɬɨʃɚ ɡɝɪɚɞɚ ɋɪɟɫɤɨɝɫɭɞɚɞɨɭɩɪɚɜɧɟɡɝɪɚɞɟɄɨɧɮɟɤɰɢʁɟɍɛʂɚɧɤɚ ɫɚɞɚ ʁɟ ɄɂɇȿɋɄȺ ɊɈȻɇȺ ɄɍȶȺ ȿʁ ɋɪɛɢʁɨ Ɍɨ ʁɟ ɡɝɪɚɞɚɤɨʁɚʁɟɬɪɟɛɚɥɨɞɚɛɭɞɟɫɬɚɜʂɟɧɚɩɨɞɡɚɲɬɢɬɭ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɛɭɞɟ Ɂɚɜɢɱɚʁɧɢ ɦɭɡɟʁ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ Ⱦɚ ɫɭ ɡɧɚɥɟ ɞɚ ɨɜɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɨɥɚɡɟ ɜɟɪɭʁɟɦ ɧɢɤɨ ɧɟ ɛɢ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɧɚɝɨɜɨɪɢ ɪɚɞɧɢɰɟ ɍɛʂɚɧɤɟ ɞɚ ɢɡɚʄɭ ɨɧɢɯ ɞɚɧɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟɌɪɩɟɥɟɛɢɫɜɟɂɨɧɚʁɦɨɛɢɧɝɢɨɧɟɦɚɥɟɩɥɚɬɟ ɢ ɫɜɟ ɉɚ ɨɧɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɝɚɡɞɚɪɢɰɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɜɨ ɪɨɛʂɟ ɤɨʁɟ ɦɨɛɢɧɝɭʁɭ ɤɨʁɟɤɚɤɜɟ ɮɪɭɫɬɪɢɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɟ ɢ ɫɥɢɱɧɢ ɩɨ ɪɚɡɧɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢ ɦɚɥɢɦ ɮɢɪɦɚɦɚȻɢɬɢɡɚɩɨɫɥɟɧɭɍɛʂɚɧɰɢɫɚɞɚɛɢɛɢɨɫɚɧ ɫɜɚɤɟɦɥɚɞɟɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɟɍɛʂɚɧɤɟȿʁɋɪɛɢʁɨ ȺɨɧɚɜɪɚɬɚɄɨɢɯʁɟɨɬɜɨɪɢɨ"ɋɜɢɩɨɦɚɥɨɉɪɢɡɧɚʁɟɦ ɞɚ ɫɚɦ ɢ ɫɚɦ ɛɢɨ ɫɚɭɱɟɫɧɢɤ ʁɟɪ ɫɚɦ ɫɜɨʁɟɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɦɨɝɚɨ ɞɚ ʁɟɞɧɭ ɜɟɥɢɤɭ ɭɛɫɤɭ ɮɢɪɦɭ ɤɭɩɟ ɭɛɫɤɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢɇɚɢɦɟɭɬɢɰɚɨɫɚɦɞɚɝɥɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɨɞɭɫɬɚɧɟɍɱɢɧɢɨɫɚɦɬɨɡɚɩɪɢʁɚɬɟʂɟɢɧɟɤɚʁɟɦɫɟ ɢɚɤɨɦɢɫɟʁɟɞɚɧɨɞʃɢɯɛɚɲɨɜɢɯɞɚɧɚɨɧɚɤɨ¶¶ɤ¶ɨ ɫɜɨʁɫɜɨɦɟɩɨɲɬɟɧɨɪɟɜɚɧɲɢɪɚɨ¶¶Ⱥɡɚɲɬɨɢɧɟɛɢ" Ɉɧ ʁɟ ɫɚɞɚ ɜɟɥɢɤɢ ɝɚɡɞɚ ɚ ʁɚ ɢ ɞɚʂɟ ɧɨɜɢɧɚɪ ɤɨʁɢ ɩɪɢɥɢɱɧɨɬɟɲɤɨɫɚɫɬɚɜʂɚɤɪɚʁɫɚɤɪɚʁɟɦɋɤɢɞɚɦɤɚɩɭ ɢɩɨɞɫɟʄɚɦɞɚɫɜɚɤɨɧɨɫɢɫɜɨʁɤɪɫɬɢɫɜɚɤɨɝɚɦɨɪɚ ɢɡɧɟɬɢɞɨɤɪɚʁɚ ¶¶Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɭɦɟɬɢ ɞɚ ɩɟɜɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɭɠʃɢ ɩɟɜɚɥɢɨʃɨʁ"¶¶ɁɧɚɨʁɟɩɟɫɧɢɤɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟɆɢʂɤɨɜɢʄ ɞɚɧɟʄɟɫɥɨɛɨɞɚɩɟɜɚɬɢɨɫɭɠʃɟɜɢɦɚɡɧɚɨʁɟɞɚɫɜɚɤɚ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɚɩɪɜɨɩɨɛɢʁɟɫɜɨʁɭɞɟɰɭɁɧɚɨʁɟɬɨɤɚɞʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨɫɬɢɯɨɜɟɂɧɚɱɟɡɚɲɬɨɛɢɢɯɩɢɫɚɨ" Ⱥɥɢɦɢ ɧɢɫɦɨɡɧɚɥɢɨɧɢɯɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯɤɚɤɨʄɟɧɚɫɢɧɚɤɨʁɟ ɫɜɟɧɚɱɢɧɟɦɨɛɢɧɝɨɜɚɬɢɛɚɲɨɧɢɤɨʁɟɫɦɨɞɨɜɟɥɢɧɚ ɜɥɚɫɬȺɨɧɢɧɟɫɚɦɨɞɚɫɭɛɢɥɢɛɚɯɚɬɢɧɟɝɨɫɭɧɚɫɢ ɩɪɨɞɚɥɢɄɚɨɛɟɥɨɪɨɛʂɟ ɋɚɞɚ ɧɟɤɢɦɚ ɜɢɞɢɦɨ ɥɟɻɚ Ɉɞɥɚɡɟ ɢɡ ɭɞɨɛɧɢɯ ɮɨɬɟʂɚɇɟɬɪɟɛɚɛɢɬɢɡɥɭɪɚɞɚɥɢɬɪɟɛɚɩɨɞɫɟɬɢɬɢ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɞɚɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ Ʉɚɞ ɞɨɻɟɲ ɧɚ ɜɥɚɫɬ ɨɞɦɚɯɩɨɱɧɢɞɚɦɢɫɥɢɲɞɚʄɟɲʁɟɞɧɨɝɞɚɧɚɦɨɪɚɬɢɞɚ ɨɞɟɲɇɢɌɢɬɨɧɢʁɟɛɢɨɜɟɱɚɧȼɟɱɧɚʁɟɫɚɦɨɪɟɱɢɞɟʁɚ


ȺɄɌɍȿɅɇɈ

ɚɜɝɭɫɬɝɍȳȿȾɂȵȿɇȿɇȺɐɂȳȿɉɈɆȺɀɍɈɉɈɊȺȼȺɄɍȻɋɄȿɈɉɒɌɂɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

ȼɊȿȾɇɈɋɌɉɊɈȳȿɄɌȺɏɂȴȺȾȺȾɈɅȺɊȺ ɍɬɨɤɭɱɢɲʄɟʃɟɝɥɚɜɧɨɝɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɤɨɥɟɤɬɨɪɚɧɚɍɛɚɱɢɢ ɡɚɝɚɻɟɧɢɯɫɟɨɫɤɢɯɛɭɧɚɪɚɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɭɫɥɟɞɢʄɟɢɪɚɞɨɜɢ ɧɚɫɚɧɚɰɢʁɢɎɚɛɪɢɤɟɜɨɞɟɭɌɚɤɨɜɭ ɍɛʁɟʁɟɞɧɚɨɞɲɟɫɬɨɩɲɬɢɧɚɩɨɝɨɻɟɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚɦɚɭɤɨʁɢɦɚɉɪɨɝɪɚɦɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɍɇȾɉ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɞɨɥɚɪɚ ɉɪɜɚ ɮɚɡɚ ȾɚɪɤɨȽɥɢɲɢʄ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɜɟʄ ʁɟ ɭ ɬɨɤɭ ɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɝɥɚɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɤ ɢɂɪɟɧɚȼɨʁɚɱɤɨɜɚɋɨɥɨɪɚɧɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɧɚɍɛɚɱɢɭɞɭɠɢɧɢɨɞɤɢɥɨɦɟɬɪɚɤɚɨɢɫɚɧɚɰɢʁɭɡɚɝɚɻɟɧɢɯɛɭɧɚɪɚɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨɬɚɦɧɚɜɫɤɢɯɫɟɥɚɄɨɧɬɪɨɥɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɢɫɩɪɚɜ ɧɨɫɬɢ ɭɡɨɪɚɤɚ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɢʄɟ ɢɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ ɈȻɇɈȼȺɉɈɋɅȿɉɈɉɅȺȼȿ ɨɛɚɜɢʄɟ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɚʂɟɜɨ ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɨɞɞɨɥɚɪɚɍɇȾɉʄɟɞɨɞɚɬɧɨɫɚ ɞɨɥɚɪɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢɧɚɛɚɜɤɭɢ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ Ɏɚɛɪɢɤɭ ɜɨɞɟ ɭ Ɍɚɤɨɜɭ ɝɞɟɫɭɧɚɫɬɚɥɚɨɲɬɟʄɟʃɚɬɨɤɨɦɩɨɩɥɚɜɚ ɅɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɞɨɫɬɚɜʂɚʄɟɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢɡɚ Ɋɚɞɨɜɟ ɭ ɭɛɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ɭ ɩɨɧɟɞɟʂɚɤ ʁɟ ɨɛɢɲɥɚ ɩɨɦɨʄɢɨɛɧɨɜɭɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɪɟɲɟʃɚɧɚ ɫɬɚɥɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɤɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɨɫɧɨɜɭɤɨʁɢɯʄɟɛɢɬɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɬɢɩɫɤɢɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ ɍɇȾɉ ɂɪɟɧɚ ȼɨʁɚɱɤɨɜɚ ɋɨɥɨɪɚɧɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɚɫɬɚɥɚ ɫɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɛɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɢɫɩɥɚɬɚɧɨɜɱɚɧɟɩɨɦɨʄɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚÄȭɭɧɢɫ´ ȼɥɚɞɚɋɪɛɢʁɟɭɫɜɨʁɢɥɚʁɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁʁɭɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɨɛɧɨɜɟ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɦɬɨɤɨɦɦɚʁɚɨɜɟɝɨɞɢɧɟ ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺȳɈɒɇɂȳȿȾɈȻɂɅȺ Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɈȻɊȺɁȺɐɉɈɄɈɆȿȶȿɍɊɍɑɂȼȺɌɂɊȿɒȿȵȺ ɨɩɲɬɢɧɟ ɍɛ ɞɨɧɟʄɟ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦɉɪɢɥɢɤɨɦɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚɩɨɪɟɞɨɫɬɚɥɨɝɭɡɢɦɚʄɟɫɟ ɭɨɛɡɢɪɞɚɥɢʁɟɲɬɟɬɚɩɪɢʁɚɜʂɟɧɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɞɚɥɢ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɤɥɢɡɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɞɟɫɢɥɟɬɨɤɨɦɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟɬɟɞɚɥɢʁɟɩɪɢʁɚɜʂɟɧɚɲɬɟɬɚ ɍ ɢɲɱɟɤɢɜɚʃɭ ɬɢɩɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɩɨɦɨʄɭ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɢʁɚɜɟ ɫɬɚɥɧɨ ɠɢɜɟɨ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭɪɭɱɢɜɚɬɢ ɪɟɲɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɱɢʁɢ ɫɭ Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚʄɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɨɲɬɟʄɟɧɢɭɦɚʁɫɤɢɦɩɨɩɥɚɜɚɦɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟ ɨɛɧɨɜɭɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɪɟɲɟʃɚɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɢɯʄɟ ɍɛȾɚɪɤɨȽɥɢɲɢʄɩɨɦɚɥɨɝɭɛɢɫɬɪɩʂɟʃɟɄɚɨɪɚɡɥɨɝɡɛɨɝ ɛɢɬɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɬɢɩɫɤɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɤɚɫɧɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɨɫɥɨɦ ɨɧ ɤɪɢɜɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɚɧɨɜɱɚɧɟɩɨɦɨʄɢ ɨɛɧɨɜɭɢɩɨɦɨʄɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ ɍ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ  ȼɟʄ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɨɜɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɧɟɩɨɝɨɞɟ ɢ ɩɪɨɰɟɧɭ ɲɬɟɬɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɍɛ ɞɨ ʁɭɥɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɛɪɚɡɚɰɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɟɝʄɟɦɨɞɚɪɚɞɢɦɨɭɩɪɚɜɧɢɩɨɫɬɭɩɚɤɢ ɢɫɬɟɤɚɨɪɨɤɡɚɩɪɢʁɚɜɭɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟɫɬɢɝɥɨɨɤɨ ɞɚɫɩɪɨɜɨɞɢɦɨɞɨɧɨɲɟʃɟɪɟɲɟʃɚɁɚɫɚɞɚɧɟɦɚɦɧɢɤɚɤɜɭ ɩɪɢʁɚɜɚɚɥɢʁɨɲɧɢʁɟɩɨɡɧɚɬɨɤɨɥɢɤɨɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚʄɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭɤɚɞɚʄɟɬɨɞɚɤɪɟɧɟɢɚɩɟɥɭʁɟɦɧɚʂɭɞɟɤɨʁɢɦɚʁɟ ɭɫɬɜɚɪɢɦɨʄɢɞɚɪɚɱɭɧɚɧɚɩɨɦɨʄɞɪɠɚɜɟ ɩɨɜɟɪɟɧɬɚʁɩɨɫɚɨɞɚɭɛɪɡɚʁɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭɢɜɟʄʁɟɞɧɨɦɭɬɜɪɞɟ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ɛɢʄɟ ɢɫɩɥɚʄɢɜɚɧɚ ɩɪɟɦɚ ɤɚɤɨɨɛɪɚɫɰɢɬɪɟɛɚɞɚɢɡɝɥɟɞɚʁɭɢɤɨɢɯɩɨɬɩɢɫɭʁɟɂɚɤɨɫɦɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɢ ɬɨ ɡɚ ɩɪɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɢɦɜɟʄɧɟɤɨɥɢɤɨɩɭɬɚɫɥɚɥɢɢɫɬɟɩɨɞɚɬɤɟɭɫɜɢɦɦɨɝɭʄɢɦ ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɞɪɭɝɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɮɨɪɦɚɬɢɦɚɢɜɟɪɡɢʁɚɦɚ³ɟɤɫɟɥ´ɬɚɛɟɥɟɦɢɢɞɚʂɟɬɚɩɤɚɦɨɭ ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɬɪɟʄɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɦɟɫɬɭ Ʉɚɨ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɛɢɥɢ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɜɥɚɞɟ ɱɟɬɜɪɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɡɚ ɩɟɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɨɛɧɨɜɭɢɩɨɦɨʄɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɨɲɬɟʄɟʃɚɞɢɧɚɪɚ ɆɢɥɨɜɚɧɆ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ Ɇɚɪɤɨɦ Ȼɥɚɝɨʁɟɜɢʄɟɦ ɫɧɨɫɟ ɜɟɥɢɤɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ ɚɤɨ ɡɚ ɬɚʁ ɩɨɫɚɨ ɧɢɫɭ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɧɟɤɚ ɝɚ ɩɪɟɩɭɫɬɟ ɧɟɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɩɪɟɫɩɨɪɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɄɂɒȺɈɉɍɋɌȿɅȺȽɊȺȾɋɄȿȻȺɁȿɇȿ ȴɭɞɢ ɛɢ ɜɟʄ ɭɜɟɥɢɤɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɤɭɩɭʁɭ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɝɪɚɻɚɜɢɧɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɞɨ ɯɥɚɞɧɢʁɟɝɜɪɟɦɟɧɚɭɫɩɟɥɢɞɚɭɪɟɞɟɫɜɨʁɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚȺɤɨ ɫɟɰɟɨɩɨɫɚɨɧɟɭɛɪɡɚɢɦɚʄɟɦɨʁɨɲʁɟɞɚɧɜɟɥɢɤɢɩɪɨɛɥɟɦ ȼɚɪʂɢɜɨʂɟɬɨɤɨʁɟɢɦɚɜɢɲɟɤɢɲɧɢɯɧɟɝɨɫɭɧɱɚɧɢɯ ɢɫɬɢɱɟȽɥɢɲɢʄ ɞɚɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɫɦɚʃɢɥɨ ɛɪɨʁ ɤɭɩɚɱɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɦ ɛɚɡɟɧɢɦɚ ɧɚ ɍɛɭ Ɉɜɨɝɨɞɢɲʃɚ ɤɭɩɚɥɢɲɧɚ ɫɟɡɨɧɚ ʁɟ ȾȿɅɍȳȿɅɂɌɈɇȿɄȺɉȿɌȺɄɈɅɈɇȺ" ɤɚɫɧɢɥɚɡɛɨɝɫɚɧɚɰɢʁɟɤɨɪɢɬɚɢɥɨɲɢɯɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯɭɫɥɨɜɚ ɛɚɡɟɧʁɟɨɬɜɨɪɟɧɬɟɤʁɭɥɚɚɭɩɪɢɩɪɟɦɧɟɪɚɞɨɜɟɡɚɥɟɬʃɭ ɫɟɡɨɧɭɭɥɨɠɟɧɨʁɟɞɢɧɚɪɚɄɚɤɨɫɬɜɚɪɢɫɬɨʁɟɤɚɫɚ ɍɫɬɚɧɨɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɫɩɨɪɬɧɟʄɟɛɢɬɢɧɢɛɥɢɡɭɩɨɩɭʃɟɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɫɚɧɚɰɢʁɢɢʁɟɞɚɧʃɟɝɨɜɱɥɚɧ ɤɚɨɧɟɤɢɯɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦɨɫɚɧɚɰɢʁɢɲɬɟɬɚɧɚɫɬɚɥɢɯɬɨɤɨɦɦɚʁɫɤɢɯ ɉɪɟɦɚɪɟɱɢɦɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɇɟɛɨʁɲɚɀɢɜɚɧɨɜɢʄɚɬɨɤɨɦ ʁɭɥɚ ɭɛɫɤɨ ɤɭɩɚɥɢɲɬɟ ɩɨɫɟɬɢɥɨ ʁɟ ɬɟɤ ɨɤɨ ɤɭɩɚɱɚ ɩɨɩɥɚɜɚɭɋɪɛɢʁɢɤɨʁɢʁɟɩɪɚɤɬɢɱɧɨ/H[VSHFLMDOLVʁɟɪʄɟ ɇɚʁɜɟʄɚ ɩɨɫɟɬɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɭ ɧɟɞɟʂɭ ʁɭɥɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɚɠɢɬɢɫɚɦɨɧɚɪɟɞɧɢɯɝɨɞɢɧɭɞɚɧɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨʁɟɧɟɲɬɨɭ ɩɪɨɞɚɬɨ ɤɚɪɚɬɚ Ɂɛɨɝ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɲɤɨɥɚ ɲɬɚ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɩɨɜɟɪɨɜɚɬɢ ɇɚɢɦɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɪɟɱɟɧɨ ɭ ɩɥɢɜɚʃɚ ɢ ɢɝɪɟ ɧɚ ɜɨɞɢ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɨɜɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨʁɪɚɫɩɪɚɜɢɠɚɥɛɟɧɚɪɟɲɟʃɚɤɨʁɚʄɟɞɨɛɢʁɚɬɢ ɝɨɞɢɧɟȳɟɞɢɧɨɲɬɨɛɢɦɨɝɥɨɞɚɨɛɪɚɞɭʁɟɍɛʂɚɧɟʁɟɦɨɝɭʄ ɨɲɬɟʄɟɧɢɦɨʄɢʄɟɞɚɩɨɞɧɨɫɟµ¶ɢɤɨɦɲɢʁɟ¶¶ " Ɂɧɚɱɢɚɤɨ ɩɪɨɞɭɠɟɬɚɤ ɤɭɩɚɥɢɲɧɟ ɫɟɡɨɧɟ ɢ ɬɨɤɨɦ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɩɨɨɧɨɦɫɪɩɫɤɨɦ ɧɟɤɨɩɨɠɟɥɢɞɚ¶¶ɤɨɦɲɢʁɢɰɪɤɧɟɤɪɚɜɚ¶¶ ɨɜɢɦɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɞɨɛɢʁɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɧɚɩɚɤɨɫɬɢɧɟɤɨɦɟ ɇɚɪɚɜɧɨɭɤɨɥɢɤɨɜɪɟɦɟɧɫɤɟɩɪɢɥɢɤɟɬɨɞɨɡɜɨɥɟ ɤɨʁɢɦɭɧɢʁɟɩɨɜɨʂɢɆɨɠɞɚʁɟɬɨɩɪɨɪɚɱɭɧɚɬɨɢɨɞɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚʄɟɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦ ɚɥɢɜɪɥɨɦɨɝɭʄɢɦ ɠɚɥɛɚɦɚ ɞɨɛɢɬɢ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɨɞɥɨɠɢɬɢ ɢɫɩɥɚɬɭ ɚ ɡɧɚ ɫɟ ɤɨɥɢɤɨ ɤɨɲɬɚ ʁɟɞɚɧ ɞɚɧ ɞɪɠɚʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚ ɪɚɱɭɧɭ ɪɟɱ ʁɟ ɨ ɜɟɥɢɤɢɦɢɡɧɨɫɢɦɚɢɜɟɥɢɤɨɦɛɪɨʁɭɨɧɢɯɤɨʁɢɫɭɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɩɪɚɜɨɩɨɫɥɟɭɜɢɞɚɞɪɠɚɜɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ  ɂɩɚɤɧɚʁɜɟʄɚɲɬɟɬɚɩɨɧɚɩɚʄɟɧɭɋɪɛɢʁɟʄɟɛɢɬɢɬɚ ɲɬɨʄɟɫɟɧɟɤɢɫɬɚɪɢɫɭɤɨɛɢʁɨɲɜɢɲɟɩɪɨɞɭɛɢɬɢɚɬɟɤɫɦɨ ɫɟɩɨɧɚɞɚɥɢɜɟʄɨʁɫɥɨɡɢɨɜɨɝɧɚɪɨɞɚʁɟɪʁɟɬɨɤɨɦɩɨɩɥɚɜɚ ɢɫɤɚɡɚɧɚɜɟɥɢɤɚɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɫɩɪɟɦɧɨɫɬɤɨɦɲɢʁɚɞɚɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɩɨɦɚɠɭ ɒɬɚ ɪɟʄɢ" ɇɟɢɡɛɟɠɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ Ⱦɚ ɥɢ ɬɨ ɧɟɤɚ ¶¶ɩɟɬɚɤɨɥɨɧɚ¶¶ɩɨɧɨɜɨɪɚɞɢɧɚɫɪɩɫɤɨʁɧɟɫɥɨɡɢ"ɉɚɡɚɪɬɚ ɜɪɟɦɟɧɚɧɢɫɭɩɪɨɲɥɚ" ɆɆ

ɉɈɆɈȶȾɊɀȺȼȿ

ɂȽɊȺ³ȽɅɍȼɂɏɌȿɅȿɎɈɇȺ´

ɇɂɒɌȺɈȾɄɍɉȺȵȺ

ɄɈɆɒɂȳɋɄɈɉɊȺȼɈ

ȳɟɞɚɧɨɞɪɟɬɤɢɯɞɚɧɚɡɚɤɭɩɚʃɟ
ɚɜɝɭɫɬɝ ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɇɂɄɈɅɂȶɍɊɍɑɂɈɄȴɍɑȿȼȿ ɇɈȼɈɂɁȽɊȺȭȿɇɂɏɄɍȶȺ

ɁȺɇɈȼɉɈɑȿɌȺɄ

ɋȺɋȼɂɏɋɌɊȺɇȺ ɄɍȾÄɌȺɆɇȺȼȺ´ɇȺɎȿɋɌɂȼȺɅɍɍɒɉȺɇɂȳɂ

ɁɅȺɌɇȺɉɅȺɄȿɌȺ ɁȺɍȻȴȺɇȿ ɇɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɮɟɫɬɢɜɚɥɭɮɨɥɤɥɨɪɚɭ ȴɨɪɟɬɞɟɆɚɪɭɩɪɜɢɚɧɫɚɦɛɥɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢɝɚɪɚɨɫɜɨʁɢɨɢɩɭɛɥɢɤɭɢɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟ

Ʉɭʄɟɫɭɢɡɝɪɚɻɟɧɟɢɨɩɪɟɦʂɟɧɟɧɚɨɫɧɨɜɭɞɨɧɚɰɢʁɚ ɎɨɧɞɚɰɢʁɟȾɪɚɝɢɰɚɇɢɤɨɥɢʄɭɫɟɥɢɦɚɅɢɫɨɉɨʂɟɢȻɪɝɭɥɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɋɪɛɢʁɟɌɨɦɢɫɥɚɜɇɢɤɨɥɢʄɢʃɟɝɨɜɚɫɭɩɪɭɝɚȾɪɚɝɢɰɚ ɭɪɭɱɢɥɢ ɫɭ ɭ ɩɟɬɚɤ ɚɜɝɭɫɬɚ ɤʂɭɱɟɜɟ ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɤɭʄɚ ɬɪɢɦɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ɍɛ ɱɢʁɟ ɫɭ ɤɭʄɟ ɭɧɢɲɬɟɧɟ ɭ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ Ʉɭʄɟ ɩɨɪɨɞɢɰɚɇɢɤɨɥɢʄɆɚɪɤɨɜɢʄɢȽɚɜɪɢʄɭɫɟɥɢɦɚɅɢɫɨɩɨʂɟɢȻɪɝɭɥɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟɫɭɢɨɩɪɟɦʂɟɧɟɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɎɨɧɞɚɰɢʁɟȾɪɚɝɢɰɚɇɢɤɨɥɢʄ ɉɨɪɨɞɢɰɢ ɇɢɤɨɥɢʄ ɭ Ʌɢɫɨ ɉɨʂɭ ɫɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɫɬɚɪɚ ɤɭʄɚ ɨɞ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɢ ɭɪɚɻɟɧɚ ɧɨɜɚ ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɨɞ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɢ ɫɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɉɨɪɨɞɢɰɢ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɭ Ȼɪɝɭɥɚɦɚ ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɚʁɟɫɬɚɪɚɤɭʄɚɨɞɤɜɚɞɪɚɬɚɢɧɚɩɪɚɜʂɟɧɚɧɨɜɚɦɨɧɬɚɠɧɚ ɞɨɤ ʁɟ ɩɨɪɨɞɢɰɢ Ƚɚɜɪɢʄ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɤɭʄɚ ɨɞ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɚ ɞɨɧɢɪɚɧɢ ɫɭ ɢ ɛɥɨɤɨɜɢ ɢ ɰɟɦɟɧɬ ɡɚ ɧɨɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɛʁɟɤɚɬ

 ɉɪɜɢɚɧɫɚɦɛɥɄɍȾÄɌɚɦɧɚɜɚ´ɭʁɭɥɭʁɟɛɨɪɚɜɢɨ ɭȴɨɪɟɬɞɟɆɚɪɭɝɞɟʁɟɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨ ɧɚɥɧɨɦɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɮɟɫɬɢɜɚɥɭɮɨɥɤɥɨɪɚɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɚɦɨɲʃɟɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɥɟɬɚ Ɂɚʁɟɞɧɨɫɚɧɚʁɛɨʂɢɦɭɛɫɤɢɦɢɝɪɚɱɢɦɚɭɱɭɜɟɧɨɦ ɲɩɚɧɫɤɨɦɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɭɧɚɦɨɪɭɛɢɥɢɫɭɢɱɥɚɧ ɨɜɢ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɇɢɥɨɲɚ ɀɢɜɢʄɚ ɉɨɪɟɞ ɄɍȾ ÄɌɚɦɧɚɜɚ´ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɨɝɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɋɪɛɢʁɟɧɚɎɟɫɬɢɜɚɥɭɫɭʁɨɲ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟɮɨɥɤɥɨɪɧɟɝɪɭɩɟɢɡɉɨʂɫɤɟɊɭɫɢʁɟ ɂɬɚɥɢʁɟ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɟ ɢ ɒɩɚɧɢʁɟ Ɍɨɤɨɦ ɫɟɞɦɨ ɞɧɟɜɧɟ ɫɦɨɬɪɟ ɍɛʂɚɧɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɞɜɚ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɝɞɟɫɭɤɪɨɡɢɡɜɨɪɧɟɢɝɪɟɢɡɫɜɢɯɤɪɚʁɟɜɚɋɪɛɢʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢɫɜɭɥɟɩɨɬɭɢɛɨɝɚɬɫɬɜɨɧɚɲɟɬɪɚɞɢɰɢɨ ɧɚɥɧɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢɋɜɨʁɢɦɧɚɫɬɭɩɢɦɚɧɟɫɚɦɨɞɚɫɭ ɢɡɦɚɦɢɥɢɛɭɪɧɟɚɩɥɚɭɡɟɢɨɜɚɰɢʁɟɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ

ȺɋɎȺɅɌɂɊȺɇɉɍɌɄȺȻȺȵȺɇɂɆȺ

ɇɈȼɉɍɌɇɈȼȿɇȿȼɈȴȿ Ʉɪɚʁɟɦ ʁɭɥɚ ɡɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɭɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɪɟɤɨɧɫɬɭɤɰɢʁɚ ɨɪɨɧɭɥɨɝɩɪɢɥɚɡɧɨɝɩɭɬɚɍɛɭɢɡɩɪɚɜɰɚȻɚʃɚɧɚɍɡɦɟɬɚɪɚɚɫɮɚɥɬɧɟ ɞɟɨɧɢɰɟɛɢʄɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢɬɪɨɬɨɚɪɫɚʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɭɥɢɰɟ Ɍɨɤɨɦ ɨɛɢɥɚɫɤɚ ɬɟɪɟɧɚ ɪɟɩɨɪɬɟɪ ³Ƚɥɚɫɚ Ɍɚɦɧɚɜɟ´ ɧɚɢɲɚɨ ʁɟ ɧɚ ɜɢɞɧɨɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɝɪɚɻɚɧɚɤɨʁɢɠɢɜɟɭɌɚɦɧɚɜɫɤɨʁɭɥɢɰɢȵɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟɨɞɧɨɫɟɫɟɧɚɡɧɚɬɧɨɩɨɜɟʄɚʃɟɜɢɫɢɧɟɚɫɮɚɥɬɧɟɩɨɞɥɨɝɟɤɨʁɚ ɢɦɡɚɞɚʁɟɧɟɜɨʂɟɩɪɢɥɢɤɨɦɭɥɚɫɤɚɢɢɡɥɚɫɤɚɢɡɞɜɨɪɢɲɬɚɇɚɢɦɟɩɭɬʁɟ ɫɚɞɚɧɟɫɪɚɡɦɟɪɧɨɜɢɫɨɤɭɨɞɧɨɫɭɧɚɛɟɬɨɧɫɤɟɭɥɚɡɟɭɞɜɨɪɢɲɬɚɩɚɫɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɞ ɬɟɪɟɬɨɦ ɬɟɲɤɨ ɦɨɝɭ ɭɩɚɪɤɢɪɚɬɢ ɭ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɤɚɤɨ ɤɚɠɭ ɨɜɨɦ ɞɟɨɧɢɰɨɦ ɫɟ ɛɪɡɨ ɜɨɡɢ ɫɥɚɛɚ ʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɩɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɚɩɨɫɟɛɧɚɨɩɪɟɡɧɨɫɬɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɥɚɫɤɚɧɚ ɩɭɬɋɦɚɬɪɚʁɭɬɚɤɨɻɟɞɚʄɟɬɨɤɨɦɡɢɦɟɤɚɞɚɩɚɞɧɟɫɧɟɝɨɜɚʁɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɜɚɪɚɬɢʁɨɲɜɟʄɟɦɭɤɟ

Ⱦɚɥɟɤɨɜɢɲɟɨɞɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨɫɬɨɧɚɝɢɛɚ

ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɪɢɥɢɤɨɦɭɥɚɫɤɚ ɭɞɜɨɪɢɲɬɟ

 Ɋɚɞɨɜɢɧɚɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɭɩɭɬɚɫɭɡɚɜɪɲɟɧɢɧɚɡɚɞɫɟɧɟɦɨɠɟɂɩɚɤ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɢɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɫɩɢɬɚʁɭ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɛɚɪ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢɡɚɻɭ ɭ ɫɭɫɪɟɬ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢɦɚ Ɍɚɦɧɚɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ Ɇɨɠɞɚ ɛɢ ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɞɜɨɪɢɲɧɢɯɩɪɢɥɚɡɚɛɢɥɨɦɨɝɭʄɟɪɟɲɟʃɟ" ɆɢɥɨɜɚɧɆ

ɋɚɧɚɫɬɭɩɚɭɒɩɚɧɢʁɢ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɜɟʄɫɭɨɞɭɲɟɜɢɥɢɢɞɨɦɚʄɢɧɟɤɨʁɢɫɭ ɢɦ ɞɨɞɟɥɢɥɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ Ɂɥɚɬɧɭ ɩɥɚɤɟɬɭ ȴɨɪɟɬ ɞɟ Ɇɚɪɚ ɍɦɟɬɧɢɱɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɩɪɜɨɝ ɚɧɫɚɦɛɥɚ ɭ ɄɍȾ ÄɌɚɦɧɚɜɚ´ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɢɫɬɢɱɟɞɚɫɭɡɚɲɩɚɧɫɤɭ ɩɭɛɥɢɤɭ ɢ ɝɨɫɬɟ ɥɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɩɪɢɩɪɟɦɢɥɢ ɨɧɨ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɡ ɫɜɨɝ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɚ ɬɟ ɞɚ ʁɟ ɭɡ ɢɝɪɚɱɤɭ ɜɢɪɬɭɨɡɧɨɫɬɢɨɞɥɢɱɧɭɦɭɡɢɱɤɭɩɪɚɬʃɭȽɪɚɞɫɤɨɝ ɨɪɤɟɫɬɪɚɫɜɟɛɢɥɨɧɚÄɜɪɯɭɧɫɤɨɦɧɢɜɨɭ´ ɍɱɟɲʄɟ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɭ ɭ ȴɨɪɟɬ ɞɟ Ɇɚɪɭ ɍɛʂɚɧɢɫɭɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢɢɡɚɩɨɫɟɬɭȻɚɪɫɟɥɨɧɢɚ ɩɨɪɟɞ ɒɩɚɧɢʁɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɭɬɨɜɚʃɭ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɨɛɢɻɭ ɢ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɭ ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɩɪɨɲɟɬɚɥɢ ɇɢɰɨɦ Ⱥɡɭɪɧɨɦ ɨɛɚɥɨɦ ɢ ɤɚɧɫɤɢɦ ɰɪɜɟɧɢɦ ɬɟɩɢɯɨɦ ɤɚɨ ɢ ɝɥɚɦɭɪɨɡɧɢɦ Ɇɨɧɬɟ Ʉɚɪɥɨɦ ɭ Ɇɨɧɚɤɭ ɑɥɚɧɨɜɢ ɩɪɜɨɝ ɚɧɫɚɦɛɥɚ ɄɍȾ ÄɌɚɦɧɚɜɚ´ɢȽɪɚɞɫɤɨɝɨɪɤɟɫɬɪɚɩɨɪɭɱɢɥɢɫɭɞɚɫɭ ɡɚɯɜɚɥɧɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɍɛ Ʉɨɦɭɧɚɥɧɨɦ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭÄȭɭɧɢɫ´ɆȻɆɬɪɚɧɫɭɢɞɪɭɝɢɦɛɪɨʁɧɢɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɚɤɨ ɤɚɠɭ ɩɨɦɨɝɥɢ ʃɢɯɨɜ ɜɟɥɢɤɢɩɨɞɭɯɜɚɬɩɭɬɢɛɨɪɚɜɚɤɭɒɩɚɧɢʁɢ Ⱦɇ

3URGDYQLFD 6YH]D]DYUãQHUDGRYHXJUDÿHYLQDUVWYX 'LUHNFLMD .ROXEDUVND8E SUHNRSXWD.QH]3HWUROD

$.&,-$$.&,-$$.&,-$

PDWHULMDOD]D]DYUä^QHUDGRYHXJUD_HYLQDUVWYX

OHSNRYL]DNHUDPLNXIXJPDVH LMRVPQRJR WRJD

$.&,-$ /$0,1$7 NODVD

PP  PP  PP 

7(502,=2/$&,21,0$7(5,-$/ 1$-3292/-1,-(&(1(


ɇȺɒȿɌȿɆȿ

ɚɜɝɭɫɬɝ

ɂɆȺɆɈɅɂɋɇȺȽȿɁȺɊȿɎɈɊɆȿ"

ɑɂɋɌɄȺ Ɇɚɤɚɤɨɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢɨɫɬɚɜɤɭɦɢɧɢɫɬɪɚ Ʉɪɫɬɢʄɚɨɱɢɝɥɟɞɧɨʁɟɞɚɪɟɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭʁɟɞɧɭɬɟɲɤɭɮɚɡɭɤɨʁɭ ɪɟɬɤɨɤɨɦɨɠɟɞɚɩɪɢɯɜɚɬɢ Ʉɚɞɚ ɩɪɟɦɢʁɟɪ ȼɭɱɢʄ ɤɚɠɟ ɞɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɝɪɚɞɢ ³ɦɨɞɟɪɧɭ ɧɨɪɦɚɥɧɭɢɩɪɢɫɬɨʁɧɭɬɟɦʂɭ´ɬɪɟɛɚɦɭɜɟɪɨɜɚɬɢɉɪɢɯɜɚɬɢɨɫɟ ɨɡɛɢʂɧɨɝ ɢ ɬɟɲɤɨɝ ɩɨɫɥɚ ɬɟ ɥɢɱɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɤɨʁɭ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɭɥɨɠɟ ɫɜɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ɞɚ ɫɟ ɬɚɤɨ ɧɟɲɬɨ ɢ ɞɟɫɢ ɂɩɚɤ ɩɢɬɚɦ ɫɟ ɤɚɤɨ ɬɨ ɦɢɫɥɢɞɚɨɫɬɜɚɪɢɚɤɨɫɚɪɚɻɭʁɟɫɚɜɟɥɢɤɢɦɞɟɥɨɦɨɧɢɯɤɨʁɢɫɭ ɨɜɭ ɡɟɦʂɭ ɭɧɚɡɚɞɢɥɢ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɨɜɚɥɢ ɢ ɡɚɬɭɩɟɥɢ Ʉɚɤɨ ɬɨ ɦɢɫɥɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɚ ɫɜɢɦ ɨɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɥɭɠɢɥɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɪɟɠɢɦɢɦɚ ɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɨɬɢɜ ɛɢɨ ɞɪɠɚʃɟ ɩɨɥɭɝɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɮɨɬɟʂɚ" Ɂɚɪ ʄɟ ɧɚɫ ɢɡ ɧɟɞɚʄɚ ɢɡɛɚɜɢɬɢɨɧɢɤɨʁɢɫɭɧɚɜɢɤɥɢɫɚɦɨɞɚɬɪɨɲɟɚɞɚɩɪɢɬɨɦ ɧɟ ɛɪɢɧɭɨɞɚɤɥɟɬɟɩɚɪɟɞɨɥɚɡɟ"Ⱦɚɥɢɫɟɧɟɤɢɨɞʃɢɯɡɚɩɢɬɚʁɭ ɡɚɫɥɭɠɭʁɭɥɢɜɢɫɨɤɟɩɥɚɬɟɤɚɞɚɢɯɩɨɞɢɠɭɫɚɬɟɤɭʄɢɯɪɚɱɭɧɚ" Ȼɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɚɨɛɟʄɚʃɚɚɤɬɭɟɥɧɟɜɥɚɞɟɞɚʄɟ ɞɨʄɢɛɨʂɢɞɚɧɢɬɟɲɤɨʁɟɲɤɨɥɨɜɚɧɟɦɥɚɞɟʂɭɞɟɭɛɟɞɢɬɢɞɚ ɩɨɜɟɪɭʁɭ ɭ ɬɨ ȳɟɪ ɞɨɤ ɨɧɢ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨ ɨɛɢʁɚʁɭ ɜɪɚɬɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɥɭɠɛɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɭɩɨɬɪɚɡɢɡɚɛɢɥɨɤɚɤɜɢɦ ɩɨɫɥɨɦ ɢɚɤɨ ɢɦɚʁɭ ɮɚɤɭɥɬɟɬɫɤɟ ɞɢɩɥɨɦɟ ɦɧɨɝɢ ɧɟɦɢɥɢɰɟ ɪɚɡɛɚɰɭʁɭɞɪɠɚɜɧɟɩɚɪɟɛɚɲɤɚɪɟɫɟɩɨɛɟɥɨɦɫɜɟɬɭ³ɤɪɤɚʁɭ´ɢ ɩɢʁɭ ɩɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢɦɚ ɜɨɡɢɤɚʁɭ ɫɟ ɫɤɭɩɢɦ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢɦɚ ɧɟɞɨɞɢɪʂɢɜɢ ɫɭ ɡɚ ɡɚɤɨɧ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɧɟɦɨ ɩɨɩɭʃɚɜɚʁɭ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɋɥɚɠɟɦ ɫɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɭ ɪɟɞɭ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ³ɛɚɯɚɬɨɝ´ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ³Ʌɚɫɬɟ´ ɚɥɢ ɬɚɤɜɢɯ ɭ ɧɚɲɨʁ ɧɚɩɚʄɟɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɢɦɚ ʁɨɲ ɦɧɨɝɨ ɂɦɚ ɢɯ ɬɨɥɢɤɨ ɞɚ ɧɟɤɟ ɦɟɪɟ ɛɢɜɲɟɝ ɦɢɧɢɫɬɪɚ Ʉɪɫɬɢʄɚ ɧɟɛɢɢɦɚɥɨɩɨɬɪɟɛɟɧɢɪɚɡɦɚɬɪɚɬɢɍɲɬɟɞɟ ɫɟɦɨɝɭ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɧɚɱɢɧɟ ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɟɤɨ ɝɪɛɚɱɟ ɧɟɞɭɠɧɢɯɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚɢɫɢɪɨɦɚɯɚɤɨʁɢʁɟɞɜɚɫɚɫɬɚɜʂɚʁɭɤɪɚʁɫɚ ɤɪɚʁɟɦ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɜɚɤɨɝ ɦɟɫɟɰɚ ɢɡɦɢɪɢɥɢ ɢɨɧɚɤɨ ɬɟɲɤɨ ɪɚɡɭɦʂɢɜɟɪɚɱɭɧɟɡɚɫɬɪɭʁɭ ɇɟɫɭɦʃɚɦɭɢɫɤɪɟɧɟɧɚɦɟɪɟɩɪɟɦɢʁɟɪɚȼɭɱɢʄɚɢʃɟɝɨɜɭ ɨɩɫɟɞɧɭɬɨɫɬɞɚɞɪɭɲɬɜɨɭɱɢɧɢɛɨʂɢɦɢɧɚɩɪɟɞɧɢʁɢɦȺɥɢɞɚ ɥɢɫɟɧɚɲɧɚɩɪɟɞɚɤɫɚɫɬɨʁɢɭɬɨɦɟɞɚɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɪɚɞɢɦɨɤɚɨ ʁɟɮɬɢɧɚɪɚɞɧɚɫɧɚɝɚɫɬɪɚɧɢɦɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚȾɚɥɢʄɟɦɨɧɚɲɚ ɭɫɩɟɲɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɞɚ ɩɪɨɞɚɦɨ ɚ ɞɚ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɞɚʂɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɦɨɧɟɤɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟʄɚ Ɍȿ³ɄɨɥɭɛɚɪɚȻ´ "Ɂɚɲɬɨɧɟɤɨ ɤɨɪɟɰɢɦɨɪɚɞɢɭɊȻ³Ʉɨɥɭɛɚɪɚ´ɦɨɪɚɞɚɩɪɢɦɚɩɥɚɬɭɤɨʁɚʁɟɢ ɬɪɢɩɭɬɚɜɟʄɚɨɞɩɪɨɫɟɱɧɟ" Ɋɚɡɭɦɟɦɢɞɪɭɝɭɫɬɪɚɧɭɧɚɦɟɪɟ ɢɠɟʂɭ ɩɪɟɦɢʁɟɪɚȼɭɱɢʄɚ ɞɚ ɧɟ ɨɬɟɠɚɜɚ ɧɚɪɨɞɭ ɢɨɧɚɤɨ ɫɭɦɨɪɧɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɢɰɭ ɂɩɚɤ ɦɢɫɥɢɦɞɚʁɟɫɜɟʁɚɫɧɢʁɟɞɚɫɭɪɟɮɨɪɦɟɭɨɜɚɤɜɨʁɤɨɧɫɬɟɥɚɰɢʁɢ ɞɪɭɲɬɜɚɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɧɨɪɦɢɝɨɬɨɜɨɧɟɦɨɝɭʄɟɆɚ ɤɚɤɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɨɫɬɚɜɤɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ Ʉɪɫɬɢʄɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɪɟɮɨɪɦɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭʁɟɞɧɭɬɟɲɤɭɮɚɡɭɤɨʁɭɪɟɬɤɨɤɨɦɨɠɟɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɇɚɩɪɜɨɦɦɟɫɬɭɛɢɨɛɢɬɨɬɟɠɚɤɭɞɚɪɚɰɧɚɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɟɞɭɠɧɟɩɟɧɡɢɨɧɟɪɟɉɨɝɨɬɨɜɭɨɧɟɤɨʁɢɫɭɜɟʄɢɧɭɫɜɨɝɪɚɞɧɨɝ ɜɟɤɚɨɞɫɥɭɠɢɥɢɭɜɪɟɦɟɤɚɞɚɫɟɡɧɚɨɪɟɞɢɤɚɞɚɫɟɩɥɚɬɚɡɚɢɫɬɚ ɡɚɪɚɻɢɜɚɥɚȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɧɟɛɢɛɢɥɨɩɨɲɬɟɧɨɋɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ ɨɞɨɦɥɚɞɢɧɟɤɨʁɚɧɢɲɬɚɧɟɪɚɞɢɢɧɟɩɪɢɦɚɩɥɚɬɭɧɟɦɚɫɟɲɬɚ ɧɢɭɡɟɬɢɈɧɚʁɟɜɟʄɞɭɛɨɤɨɡɚɝɚɡɢɥɚɭɪɟɮɨɪɦɟʁɟɪɨɜɭɞɪɠɚɜɭ ɧɟɤɨɲɬɚɧɢɰɟɧɬɚ ɱɚɫɬɢɡɭɡɟɰɢɦɚɤɨʁɢɪɚɞɟɤɚɨɱɢɧɨɜɧɢɰɢɭ ʁɚɜɧɢɦɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɢɫɥɢɱɧɨ  ȿɬɨ ɬɚɤɨ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɞɨɻɨɫɦɨ ɢ ɞɨ ʁɚɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɝɥɨɦɚɡɚɧɢɭɤɨɦɟɜɚʂɚɩɪɚɜɢɬɢɬɟɲɤɟɪɟɡɨɜɟɍɤɨɥɢɤɨɫɟ ɬɚɤɨ ɧɟɲɬɨ ɧɟ ɞɨɝɨɞɢ ɫɥɟɞɢ ɧɚɦ ³ɝɪɱɤɢ ɫɰɟɧɚɪɢɨ´ ɲɬɨ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɭ ɜɥɚɞɢ Ɉɞ ɤɨɝɚ ɩɨɱɟɬɢ ɢ ɧɚ ɤɨɦɟɡɚɜɪɲɢɬɢɨɡɛɢʂɧɨʁɟɩɢɬɚʃɟɍɝɥɚɜɧɨɦɧɚɤɨɧɫɜɢɯɨɜɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɡɟɦʂɭ ɤɚɤɜɚ ʁɟ ɋɪɛɢʁɚ ɧɢʁɟ ɧɢɦɚɥɨ ɥɚɤɨɜɨɞɢɬɢɉɪɨɛɥɟɦɢɤɨʁɢɫɭɫɟɬɚɥɨɠɢɥɢɝɭɪɚɧɢɫɭɩɨɞɬɟɩɢɯ ɚɫɚɞɚɬɚʁɬɟɩɢɯɜɚʂɚɩɨɱɢɫɬɢɬɢȺɥɢɤɚɤɨ" ³Ɉɛɢɱɚʁɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ ɩɪɜɨ ɢɫɤɨɪɟʃɭʁɭ ɜɪɥɢɧɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɬɥɚ Ⱥ ɧɚ ɧɟɫɪɟʄɭ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ ɫɭ ɜɚɦ ɫɜɟɦɨʄɧɢɉɨɥɢɬɢɤɚɫɟɦɟɲɚɭɫɜɟɢɫɜɭɞɚɭɩɪɚɜʂɚɍɤɚɠɟɥɢ ɫɟɧɟɤɨɦɟɫɬɨɭɜɥɚɫɬɢɛɢɥɨɨɧɨɜɚɠɧɨɢɥɢɨɫɪɟɞʃɟɫɜɟʁɟɞɧɨ ɨɢɡɛɨɪɭɧɟɨɞɥɭɱɭʁɭɡɚɫɥɭɝɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɟʄɩɨɥɢɬɢɱɤɟɜɟɡɟ Ɇɨɠɟɨɧɛɢɬɢɢɧɚʁɜɟʄɚɧɟɡɧɚɥɢɰɚɧɚʁɧɟɱɚɫɧɢʁɢɱɨɜɟɤɚɤɨʁɟ ɲɬɢʄɟɧɢɤ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚɫɬɪɚɧɱɚɪɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɛɟɞɢʄɟ ɢ ɱɨɜɟɤɚ ɧɚʁɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢʁɟɝ ɢ ɭ ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɢ ɭ ɦɨɪɚɥɧɨɦɩɨɝɥɟɞɭɎɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢɫɭɜɚɦɩɨɩɪɚɜɢɥɭɧɚʁɝɨɪɟɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɑɟɫɬɨɧɢɫɭɧɢɫɩɨɫɨɛɧɢɞɚɨɛɚɜʂɚʁɭɩɨɫɚɨɤɨʁɢɫɟ ɬɪɚɠɢɨɞɦɟɫɬɚɤɨʁɟɡɚɭɡɢɦɚʁɭ´ ȺɪɱɢɛɚɥɞɊɚʁɫɞɚɜɧɟɝɨɞɢɧɟɋɌȺɇɄɈɋɍȻɈɌɂȶɈɋɅɈȻɈȭȿɇɈɉɌɍɀȻɂ

ɐȺɇȿɂɆȺɉɊȺȼȾȿ ɉɨɫɥɟɫɟɞɚɦɝɨɞɢɧɚɮɚɪɫɟɨɞɫɭɻɟʃɚ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɚɩɪɟɫɭɞɚʁɟɛɢɥɚʁɟɞɢɧɢɥɨɝɢɱɚɧ ɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɢɫɯɨɞɨɜɨɝɩɪɨɰɟɫɚɢɡʁɚɜɢɨʁɟ ɋɭɛɨɬɢʄɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɨɢɡɪɢɰɚʃɭ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɟɩɪɟɫɭɞɟ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɫɭɞ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ʁɟ ɡɛɨɝ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬɢ ɨɞɛɢɨ ɨɩɬɭɠɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɛɢɡɧɢɫɦɟɧɚ ɋɬɚɧɤɚ ɋɭɛɨɬɢʄɚ ɐɚɧɟɬɚ ɤɨʁɚ ɝɚ ʁɟ ɬɟɪɟɬɢɥɚ ɡɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɥɢɰɚ ɩɨɱɢʃɟɧɭ ɲɜɟɪɰɨɦ ɰɢɝɚɪɟɬɚ ɢ ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɫɭɦʃɢɱɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞ ɨɤɨ ɦɢɥɢɨɧɚ ɟɜɪɚ ɂɫɬɨɦ ɩɪɟɫɭɞɨɦ ɫɭɞ ʁɟ ɋɭɛɨɬɢʄɚ ɨɫɥɨɛɨɞɢɨ ɨɩɬɭɠɛɟ ɞɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨɤɪɢɦɢɧɚɥɧɭɝɪɭɩɭɡɚɤɪɢʁɭɦɱɚɪɟʃɟɰɢɝɚɪɟɬɚ ɫɚʁɨɲɨɫɨɛɚʁɟɪɡɚɬɨɧɢʁɟɛɢɥɨɞɨɤɚɡɚ ɋɭɞ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɧɨɜɨɝ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝɡɚɤɨɧɢɤɚɩɪɟɦɚɤɨɦɟʁɟɨɩɬɭɠɛɚɩɪɨɲɥɟɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚɫɚɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟɫɥɭɠɛɟɧɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɧɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɥɢɰɚ ɪɨɤ ɡɚ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬ ɝɨɞɢɧɚ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʁɭʄɢ ɫɭɞɢʁɚ Ⱦɪɚɝɚɧ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬ ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟ ʁɭɧɚ ɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬ ɤɪɢɜɢɱɧɢɩɨɫɬɭɩɚɤ ɋɭɞ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ ɞɭɝɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚɩɚɞɚʁɭɧɚɬɟɪɟɬɛɭʇɟɬɚɋɪɛɢʁɟɚɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨʁɟ ɧɚʁɚɜɢɥɨ ɠɚɥɛɭ ɧɚ ɩɪɟɫɭɞɭ Ɉɜɨ ʁɟ ɟɩɢɥɨɝ ɩɨɧɨɜʂɟɧɨɝ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɭʁɟɞɧɨɦɨɞɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝɫɭɞɚɚɤɨɧɚɱɧɭɪɟɱɞɚʄɟȺɩɟɥɚɰɢɨɧɢɫɭɞ ɉɨɫɥɟɫɟɞɚɦɝɨɞɢɧɚɮɚɪɫɟɨɞɫɭɻɟʃɚɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟɞɢɧɢ ɥɨɝɢɱɚɧ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɢɫɯɨɞ ɨɜɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢɡʁɚɜɢɨ ʁɟ ɋɭɛɨɬɢʄ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨ ɢɡɪɢɰɚʃɭ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɟɩɪɟɫɭɞɟɈɧʁɟɞɨɞɚɨɞɚɌɭɠɢɥɚɲɬɜɨɧɟɫɚɦɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɧɭɞɢɥɨ ɧɢʁɟɞɚɧ ɜɚɥɢɞɚɧ ɞɨɤɚɡ ɤɨʁɢ ɛɢ ʃɟɝɚ ɞɨɜɟɨɭɜɟɡɭɫɚɞɟɥɢɦɚɤɨʁɚɫɭɦɭɫɬɚɜʂɚɧɚɧɚɬɟɪɟɬɭ ɦɨɧɬɢɪɚɧɨʁ ɨɩɬɭɠɧɢɰɢ ɜɟʄ ɞɚ ʁɟ ɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɧɟɞɜɨɫɦɢ ɫɥɟɧɨɞɨɤɚɡɚɥɚɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɥɚʃɟɝɨɜɭɧɟɜɢɧɨɫɬ

ȺɞɜɨɤɚɬɊɚɞɨɫɥɚɜɌɚɞɢʄɢɋɬɚɧɤɨɋɭɛɨɬɢʄ ɋɭɛɨɬɢʄ ʁɟ ɨɩɬɭɠɢɨ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɟ ɞɚ ɫɭ ɰɟɥɭ ɚɮɟɪɭ ɢɫɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɥɢɤɚɤɨɛɢɝɚɪɟɤɟɬɢɪɚɥɢ Ɉɜɚɮɚɪɫɚʁɟɛɢɥɚɢɫɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɚɨɞɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɞ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ȼɨʁɢɫɥɚɜɚ Ʉɨɲɬɭɧɢɰɟ ɩɚ ɞɨ Ȼɨɪɢɫɚ Ɍɚɞɢʄɚɫɚɰɢʂɟɦɞɚɫɟɫɬɪɚɜɢɱɧɨɦɦɟɞɢʁɫɤɨɦ ɤɚɦɩɚʃɨɦɩɪɢɤɪɢʁɟɧɚɦɟɪɚɞɚɛɭɞɟɦɪɟɤɟɬɢɪɚɧɢɞɚɦɢɫɟ ɨɬɦɟɢɦɨɜɢɧɚɢɫɬɚɤɚɨʁɟɋɭɛɨɬɢʄ Ɉɧʁɟɞɨɞɚɨɞɚʁɟɞɨɤɚɡɚɧɨɞɚɧɢʁɟɢɦɚɨɧɢɤɚɤɜɟɜɟɡɟ ɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɤɨʁɟ ɦɭ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɢ ɞɚ ʁɟ ɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚɫɚɫɜɨʁɢɦɛɪɚɧɢɨɰɢɦɚɧɚɬɨɭɤɚɡɢɜɚɨ Ɏɚɥɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɮɨɬɨɤɨɩɢʁɟɢɥɚɠɧɢɢɫɤɚɡɢɫɜɟɞɨɤɚ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɜɚɥɢɞɧɢ ɡɚɤɨɧɢɬɢ ɞɨɤɚɡɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɩɨɬɤɪɟɩɢɥɢ ɥɚɠɧɭ ɦɨɧɬɢɪɚɧɭ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ Ɋɚɡɥɨɝɟ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚɫɭɬɢɫɜɟɞɨɰɢɥɚɝɚɥɢɡɧɚɫɚɦɨɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨɪɟɤɚɨʁɟ ɋɭɛɨɬɢʄɭɤɚɡɭʁɭʄɢɧɚɩɨɥɚɡɧɭɬɚɱɤɭɧɟɤɟɛɭɞɭʄɟɢɫɬɪɚɝɟɨ ɯɚʁɰɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɪɭɬɚɥɧɨɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢɫɧɬɢɬɭɰɢʁɚɜɨɻɟɧɚɩɪɨɬɢɜʃɟɝɚɩɭɧɢɯɫɟɞɚɦɝɨɞɢɧɚ Ɉɜɨʁɟɞɪɭɝɚɩɪɟɫɭɞɚɋɭɛɨɬɢʄɭɢʃɟɝɨɜɢɦɫɚɪɚɞɧɢ ɰɢɦɚ ɩɨɲɬɨ ʁɟ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɭɤɢɧɭɨ ɩɪɜɭ ɩɪɟɫɭɞɭɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝɫɭɞɚɤɨʁɨɦʁɟɋɭɛɨɬɢʄɛɢɨɨɫɭɻɟɧɧɚ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɉɨɧɨɜʂɟɧɨ ɫɭɻɟʃɟ ɋɭɛɨɬɢʄɭ ɩɨɱɟɥɨʁɟʁɭɧɚɩɪɨɲɥɟɚɡɚɜɪɲɟɧɨʁɟɢɫɬɨɝɞɚɬɭɦɚɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟ Ɉɞɥɭɤɚɦɚ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɭɞɚ ɋɭɛɨɬɢʄɭ ɫɭ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɨɞɭɡɟɬɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟɢɥɨɤɚɥɢɭɋɪɛɢʁɢɢɐɪɧɨʁ Ƚɨɪɢ ɢ ɬɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨɫɬɚʁɭ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɞɨ ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɨɝ ɨɤɨɧɱɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɇȺɒɂȺɍɌɈɊɂ

ɚɜɝɭɫɬɝ ɉɢɲɟɊɚɞɨɜɚɧɉɭɥɟɬɢʄ

ȼȺɊɈɒɄɂ ɊȺɁȼɂȽɈɊ ÄȾɚɚɚɨɜɨɥɟɬɨɩɪɨɜɨɞɢɦɧɚ Ⱦɟɤɢɧɬɨɫɭ³ ɉɨɞɪɠɚɜɚɦ ɬɟɡɭ ɞɚ ɝɪɚɞɨɜɟ ɱɢɧɟ ʂɭɞɢ ɇɟ ɧɢʁɟ ɬɨ ɡɛɨɝ ɫɥɨɝɚɧɚ ɦɨʁɟ ɩɚɪɬɢʁɟ ɧɚ ɩɪɨɲɥɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ Ɉɜɨ ɭɛɟɻɟʃɟ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɨɧɨɝ ɲɬɨ ɜɢɞɢɦɱɭʁɟɦɢɨɫɟɬɢɦɭɫɜɨɦɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦɛɢɬɢɫɚʃɭ ɭ ɨɜɨʁ ɜɚɪɨɲɢ ɑɚɤ ɢ ɤɚɞ ɩɨɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɭɩɢɨ ɩɟɪɢɨɞ ɱɚɭɪɟʃɚ ɢ ɭɱɦɚɥɨɫɬɢ ɫɚɱɟɤɚ ɦɟ ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɭɛɫɤɨɦʄɨɲɤɭɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɪɚɡɜɢɝɨɪɩɚɜɪɚɬɢɫɬɜɚɪɢ ɭɧɨɪɦɚɥɭɢɩɨɞɫɬɚɤɧɟɧɚɧɨɜɢɥɢɬɟɪɚɪɧɢɨɫɜɪɬ Ʌɟɬɨ ɫɟ ɧɚɞɜɢɪɢɥɨ ɭ ɜɚɪɨɲ ɇɢɤɚɤɨ ɞɚ ɡɚɤɨɪɚɱɢ ɫɜɨɦ ɫɢɥɢɧɨɦ ɫɜɟ ɧɟɲɬɨ ɫɬɢɞʂɢɜɨ ɢ ɦɥɚɤɨ ɞɚɥ ɫɟ ɩɥɚɲɢ ɤɢɲɟ ɢɥ ɫɟ ɤɢɲɚ ɬɨɥ ɤɨ ɨɫɢɥɢɥɚɩɚɝɚɩɭɲɬɚɫɚɦɨɩɨɜɪɟɦɟɧɨɧɢɫɚɦɧɢɫɚɦ ɩɚɦɟɬɚɧ ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɪɟɬɤɢɯ ɧɟɲɬɨ ɞɭɠɢɯ ɜɪɭʄɢɯ ɩɪɟɩɨɞɧɟɜɚ ɩɪɨɻɟɦ Ƚɥɚɜɧɨɦ ɭɥɢɰɨɦ Ȼɢɨ ɫɚɦ ɩɨɞ ɫɜɟɠɢɦɭɬɢɫɤɨɦɚɦɨɧɢʁɚɤɚɲɬɨɧɚɩɚɞɚɱɭɥɨɦɢɪɢɫɚ ɢɡ ɩɪɨɥɚɡɚ ɤɨɞ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɚɤɭɬɧɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɨɚɥɟɬɚ ɬɨɤɨɦ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɈɬɨɦɟʁɟɜɟʄɩɢɫɚɧɨɩɚɧɢʁɟɩɚɦɟɬɧɨ ɧɚɧɨɜɨ ɩɪɟɠɜɚɤɚɜɚɬɢ ɩɨʁɟɞɟɧɨ ɫɟɧɨ ɦɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɢɫɬɢɧɢ ɡɚ ɜɨʂɭ ɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɦɨɝɚɨɭɡɫɜɟɨɫɬɚɥɨɩɨʁɚɜɢɬɢɢɬɪɨɲɚɤɭɜɢɞɭɞɜɚ ɬɪɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɚ ɫɚɧɞɭɤɚ Äɡɚ ɉ ɢ Ʉ³ ȿɥɟɦ ɝɟɝɚɦ ɬɪɨɬɨɚɪɨɦ ɱɢɧɨɜɧɢɱɤɚ ɬɨɪɛɚ ɩɪɟɬɟɠɟ ɨɞ ɩɪɨɰɟɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨɛɪɚɡɚɰɚɢɩɥɚɧɨɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɲɬɟɬɟɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ Ʉɢɡɚ ɭ ɪɭɬɢɧɫɤɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɩɟɞɚɧɬɧɨ ɛɨɰɤɚ ɞɢɫɩɥɟʁ ɫɜɨɝ ɪɭɱɧɨɝ ɚɥɚɬɚ ɂɡ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɯ ɩɪɨɡɢɜɤɢ ɤɨʁɢɦ ɝɚ ɦɚɧɝɭɩɢ ɞɨɱɟɤɚʁɭɢɡɦɟɻɭɞɜɚɩɚɪɤɢɪɚɧɚɚɭɬɚɢɡɞɜɚʁɚɦʁɟɞɧɭ ÄȺɚɚɚ ɲɬɟɤɚɲ ɩɚɪɟ ɡɚ ɥɟɬɨɜɚʃɟ Ƚɪɱɤɚ ɰɚɪɟɟɟ³ ɋɟɥɟɤɰɢʁɚ ʁɟ ɩɚɥɚ ɧɟ ɡɛɨɝ ɚɤɰɢʁɟ ɜɟʄ ɡɛɨɝ Ʉɢɡɢɧɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟÄȾɚɚɚɨɜɨɥɟɬɨɩɪɨɜɨɞɢɦɧɚȾɟɤɢɧɬɨɫɭ³ ɎɚɥɢɦɢɩɨɧɟɤɢɄɢɡɢɧɬɟɤɫɬɭÄȽɥɚɫɭ³ɦɚɤɚɪ ɢ ɪɟɩɪɢɡɧɨ Ɂɚ ɧɟɱɢʁɢ ɩɪɟɮɢʃɟɧɢ ɥɢɬɟɪɚɪɧɢ ɭɤɭɫ ʃɟɝɨɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɦɨɠɞɚ ɞɟɥɭʁɭ ɫɤɥɟɩɚɧɨ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨ ɨɛɪɚɻɟɧɢɲɬɟɧɦɚʁɡɨɦɆɟɧɢɩɚɲɭɬɟʃɟɝɨɜɟɫɢɪɨɜɟ ɫɥɢɤɟɧɚɲɟɫɭɪɨɜɟɭɪɛɚɧɟɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢɨɧɨɤɚɞɤɚɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨ ɰɟɨ ɞɚɧ ɧɚɬɟɠɟ ɫɚ ɨɜɢɦɚ ɲɬɨ ɧɟ ɩɥɚʄɚʁɭ ɩɚɪɤɢɧɝɠɢɜɟɨɞɫɨɰɢʁɚɥɟɧɟɦɚʁɭɩɚɪɚɧɢɡɚɥɟɛɚɚ ɪɚɡɜɚʂɭʁɭ ɫɟ ɨɞ ɛɪɡɟ ɯɪɚɧɟ ɭ ÄȽɪɢɥɭ³ ȿ ɬɚ Ʉɢɡɢɧɚ ɞɨɫɟɬɤɚ ɨ ɥɟɬɨɜɚʃɭ ɧɚ Ⱦɟɤɢɧɬɨɫɭ ɨɞɜɟɥɚ ɦɟ ɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɭɪɚɫɩɪɚɜɭɡɜɚɧɭɡɚɜɢɱɚʁ Ɂɚɜɢɱɚʁ ɬɨ ɬɢ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɜɟɥɢɤɨ ɫɤɨɪɨ ɨɩɢɩʂɢɜɨɚɨɩɟɬɜɚɧɞɨɯɜɚɬɚɪɭɤɟɌɨʁɟɧɟɲɬɨɲɬɨ ɫɯɜɚɬɢɲ ɞɚ ɬɢ ɮɚɥɢ ɬɟɤ ɤɚɞ ɢɡ ʃɟɝɚ ɨɞɟɲ Ɍɨ ʁɟ ɭɨɛɪɚɡɢʂɚɭɫɟʄɚʃɭɦɢɫɚɨɞɚɧɟɦɚɥɟɩɲɟɝɦɟɫɬɚɧɚ ɤɭɝɥɢɡɟɦɚʂɫɤɨʁɢɥɭɡɢʁɚɫɤɨʁɨɦɫɟɥɚɤɲɟɝɭɪɚɤɪɨɡ ɠɢɜɨɬɚɩɨɬɢɫɤɭʁɟɢɫɬɢɧɚɞɚɫɟɢɡɡɚɜɢɱɚʁɚɨɬɢɲɥɨ ʁɟɪʁɟɭʃɟɦɭɧɟɲɬɨɮɚɥɢɥɨȾɚɧɢʁɟɮɚɥɢɥɨɡɚɜɢɱɚʁ ɛɢɨɫɬɚɨɞɨɦɚɥ ɧɟɦɚɫɜɚɤɨɡɚɜɢɱɚʁɛɚɪɧɟɞɨɤɧɟ ɧɚɻɟɞɨɜɨʂɧɨɫɧɚɝɟɞɚɩɨɬɪɚɠɢɨɧɨɲɬɨɦɭɮɚɥɢɁɚ ɨɞɥɚɡɚɤɭɡɚɜɢɱɚʁɧɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɚɜɢɡɚȾɨɜɨʂɧɨʁɟɞɚ ɧɢɜɨɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɧɨɫɬɢɩɪɟɻɟɭɰɪɜɟɧɨɉɨɜɟɠɟɲɬɨ ɫɚ ɨɞɫɭɫɬɜɨɦ ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɢʁɟɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɥɟɬɨɜɚʃɟ ɢ ɜɟʄɢɦɚɲɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨɩɪɟɧɨʄɢɲɬɟɡɚɰɟɥɭɩɨɪɨɞɢɰɭ ɩɨ ɰɟɧɢ ɨɞ ɝɪɚɦɚ ɤɚɮɟ Ʉɨ ɢɦɚ ɡɚɜɢɱɚʁ ɩɨ ɦɚɦɢɧɨʁ ɢ ɬɚɬɢɧɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɦɨɠɟ ɫɟɛɢ ɞɚ ɩɪɢɭɲɬɢ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɞɨɦɨɜɢɧɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟɢɫɬɚɜɢɲɟɜɨɥɟɥɚɇɟɧɟɤɚɮɚɧɚÄȾɨɦɨɜɢɧɚ³ɜɟʄ ɨɧɚʁ ɲɢɪɢ ɮɢɡɢɱɤɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɫɨɰɢɨɥɨɲɤɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɩɨʁɚɦɨɤɨɦɫɦɨɭɱɢɥɢɭɲɤɨɥɢɨɧɨɲɬɨɫɟ ɛɪɚɧɢɥɟɩɨɬɨɦɢɱɚɲʄɭɢɡɧɚʃɟɦɠɢɜɨɬɨɦɚɢɥɟɩɢɦ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟɦ ɈɞȽɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟɩɪɟɤɨɡɚɜɢɱɚʁɚɢɞɨɦɨɜɢɧɟ ɭɛɫɤɢɪɚɡɜɢɝɨɪɦɢʁɟɞɨɧɟɨɫɩɨɡɧɚʁɭɨɨɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɥɟɬɨɜɚʃɭɧɚȾɟɤɢɧɬɨɫɭȻɚɡɟɧʁɟɩɨɱɟɨ ɫɚɪɚɞɨɦȼɥɚɫɢɧɚɢȾɪɢɧɚɧɢɫɭɩɪɟɬɟɪɚɧɨɞɚɥɟɤɨ ɚɭɬɨ ʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧ ɩɚɤɨɜɚʃɚ ɨɞ ɝɪɚɦɚ ɤɚɮɟ ɫɬɨʁɟ ɫɩɪɟɦɧɚ ɨɞ ɫɥɚɜɟ ± ɭɫɥɨɜɢ ɢɞɟɚɥɧɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɬɢɪɨɞɛɢɧɚ Ɋɟɲɟɧɨɫɬɦɢʁɟɢɩɚɤɫɬɚɜʂɟɧɚɧɚɩɪɨɛɭ±ɧɚ ɧɚɩɥɚɬɭɫɭɫɬɢɝɥɢɪɚɱɭɧɢɡɚɫɬɪɭʁɭɜɨɞɭɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭɩɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ

ɈȾɆɈɊ ɌɪɟɛɚɥɚɦɢʁɟɞɪɭɝɚɅɟɩɬɨɤɚɪɢʁɚɞɚ ɫɯɜɚɬɢɦɤɚɤɨɥɟɬɨɜɚʃɟɢɦɚɢɥɟɩɲɢɯ ɫɬɪɚɧɚɆɚɞɚ ȳɟɪɲɬɚʁɟɭɫɬɜɚɪɢɨɞɦɨɪ"Ɉɞɦɨɪʁɟɤɚɞɚɭʁɭɬɪɨɧɟɭɫɬɚʁɟɲ Äɦɟɬɨɞɨɦɤɨɫɨɝɯɢɰɚ³ɩɪɟɫɚɛɢɪɚʁɭʄɢɫɟɲɬɚɫɢɤɨɦɟɨɛɟʄɚɨɢɤɨɝɚ ʄɟɲ ɫɜɟ ɪɚɡɨɱɚɪɚɬɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭʄɢ ɝɚ ɭ ɞɨɠɢɜɨɬɧɨɝ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ Ɉɞɦɨɪ ʁɟ ɤɚɞC ɬɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɚ ɚ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟɨɞɪɚɫɩɨɪɟɞɚɤɚɞɩɨɫɬɚɧɟɲɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢɫɥɢɤɚɪɫɜɨɝ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝɜɪɟɦɟɧɚɤɨɦɟɨɞɬɨɝɚɧɚɲɬɚʄɟɩɥɚɬɧɨɞɚɥɢɱɢɡɚɜɢɫɢ ɤɚɤɨʄɟɫɟɡɜɚɬɢɈɞɦɨɪʁɟɤɚɞɫɟɫɟʄɚɲɲɬɚɫɢɞɨɪɭɱɤɨɜɚɨɢɧɟ ɫɟʄɚɲɲɬɚɫɢɩɥɚɧɢɪɚɨɄɚɞCɤɚɠɟɲɞɚɯɨʄɟɲɩɚɨɧɞɚɧɟʄɟɲɢɤɚɞ ɤɚɠɟɲɞɚɧɟʄɟɲɩɚɨɧɞɚɯɨʄɟɲɚɞɚɡɚɬɨɨɞɋɭɞɢʁɟɧɟɞɨɛɢʁɟɲɧɢ ɨɛɢɱɧɭʁɚɜɧɭɨɩɨɦɟɧɭɈɞɦɨɪʁɟɤɚɞCɩɪɟɤɨɪɟɞɚɩɭɲɬɚɲɢɨɧɨɝɚ ɤɨɝɚɛɢɪɚɞɧɢɦɞɚɧɨɦɡɝɚɡɢɨɝɭɫɟɧɢɰɚɦɚȻȼɉɧɟɨɫɜɪʄɭʄɢɫɟɡɚ ɮɥɟɤɨɦ ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɭ Ʉɚɞɚ ɫɟ ɧɚɦɟɪɧɨ ɤɪɟʄɟɲ ɫɩɨɪɢʁɟ ɢ ɨɞ ɥɟʃɢɜɚɰɚɤɨʁɢʄɟɡɛɨɝɥɟʃɨɫɬɢɢɡɭɦɪɟɬɢɈɞɦɨɪʁɟɤɚɞɦɢɫɥɟɞɚɫɢ ɇɟɦɚɰɩɚɬɢɱɟɫɬɢɬɚʁɭɩɨɛɟɞɭɭȻɪɚɡɢɥɭɄɚɞɫɟɢɫɮɥɟɤɚɲɚɛɚɲɬɟ ɛɪɢɝɚɡɚɮɥɟɤɭɄɚɞɫɟɧɚɩɢʁɟɲɩɪɟɩɨɞɧɟɄɚɞɢɡɚɛɟɪɟɲɞɚɧɟɭɻɟɲ ɭɜɨɞɭɫɜɢɯɞɟɫɟɬɞɚɧɚɈɞɦɨɪʁɟɤɚɞɫɟɩɨɧɨɜɨɞɨɩɚɞɧɟɲɫɜɨʁɨʁ ɠɟɧɢ³ɩɨɲɬɨɫɟɫCɬɨɛɨɦɤɨɧɚɱɧɨɨɩɟɬɦɨɠɟɪɚɡɝɨɜɚɪɚɬɢ³Ʉɚɞɧɟ ɝɥɟɞɚɲɌȼɤɚɞɱɢɬɚɲɧɨɜɢɧɟɨɞʁɭɱɟɢɧɟɦɚɲɧɢɲɬɚɩɪɨɬɢɜɬɨɝɚ Ʉɚɞ ɩɨɫɥɟ ɥɭɛɟɧɢɰɟ ɫɥɚɞɨɥɟɞɚ ɨɞ ɰɪɧɟ ɱɨɤɨɥɚɞɟ ɦɚɫɥɢɧɚ ɛɟɡ ɤɨɲɬɢɰɚ ɢ ɩɚɫɭʂɚ ɫɚ ɪɟɛɪɢɦɚ ɩɨɩɢʁɟɲ ɩɟɬ ɩɢɜɚ ± ɚ ɧɟ ɞɨɛɢʁɟɲ ɩɪɨɥɢɜ Ʉɚɞ ɡɧɚɲ ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɪɚɞ ɚɥɢ ɧɟ ɡɧɚɲ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɚɧ Ʉɚɞ ʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɢɫɤʂɭɱɢɲ ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɚ ɛɢ ɩɨɫɬɚɨ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɧɟɞɨɫɬɭɩɚɧɄɚɞCɭɫɩɟɲɞɚɩɪɟɲɩɚɪɬɚɲɫɜɟɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟɚɞɚɧɢɤɨɝ ɧɟɩɪɟɩɨɡɧɚɲɄɚɞCɫɢɨɞʁɟɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟɧʂɭɞɢɦɚɡɚɤɨʁɟɛɢɱɚɤɢ ɬɜɨʁɚ ɫɦɪɬ ɛɢɥɚ ɫɚɦɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞC ɬɢ ɩɚɞɚ ɧɚ ɩɚɦɟɬ ɞɚ ɫɜɢ ɝɨɜɨɪɟ ɢɫɬɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɫɥɨɜɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟɩɨɪɟɻɚʁɭɈɞɦɨɪʁɟɤɚɞɧɢɡɚɲɬɚɧɢʁɟɪɚɧɨɢɧɢɡɚɲɬɚɧɢʁɟ ɤɚɫɧɨɄɚɞCɤɚɤɨɝɨɞɭɪɚɞɢɲɢɫɩɚɞɚɞɚʁɟɛɚɲɬɚɤɨɬɪɟɛɚɥɨɞɚɛɭɞɟ Ɍɨʁɟɨɞɦɨɪ Ɇɚ ɞɚ ɨɫɬɚʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚɲɬɨ ɫɚɦ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɨɬɩɭɬɭʁɟɦ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɞɚɛɢɯɞɨɲɚɨɞɨɨɜɢɯɫɩɨɡɧɚʁɚɨɨɞɦɨɪɭ ɄɚɞCɫɚɦɬɨɢɫɬɨɦɨɝɚɨɢɭɤɚɮɚɧɢɨɞȻɪɚɧɤɚɒɟʂɟɊɟɰɢɦɨɩɟɬɤɨɦ ɩɨɩɨɞɧɟɇɚʁɛɨʂɟɩɟɬɤɨɦɩɨɩɨɞɧɟ

 ɄɈɊȿɇɄɍɉɍɋȺ ɍɉȺɊȺȾȺȳɁɍ

ɋȺɁȿɅȿɇȿɉɂȳȺɐȿ

 Ȼɚɤɚɫɦɟɠɭɪɚɧɢɯɪɭɤɭɫɟɞɟɤɨɫɟɫɚɨɛɚɜɟɡɧɨɦɬɚɦɧɨɦ ɦɚɪɚɦɨɦɩɪɟɤɨɝɥɚɜɟɧɚɡɟɥɟɧɨʁɩɢʁɚɰɢɤɚɠɟµ¶Ɉɱɢʁɭɦɢ ɞɟɬɟɨɜɚʁɩɚɪɚɞɚʁɡɧɢʁɟɩɪɫɤɚɧɢɧɟɦɚɨɧɨɛɟɥɨɭɧɭɬɪɚ¶¶ Ɂɚɬɢɦɭɡɢɦɚʁɟɞɚɧɫɚɬɟɡɝɟɢɫɟɱɟɝɚɧɚɩɨɥɚɚɨɧɰɪɜɟɧ ʁɟɞɚɪɩɪɚɜɢ  Ʉɭɩɢɲɦɚɥɨɜɢɲɟʁɟɪɬɟɲɤɨɫɟɧɚɻɟɞɨɦɚʄɟɩɨɜɪʄɟɢɡ ɫɟɦɟɧɚɤɨʁɟɧɢʁɟɝɟɧɟɬɫɤɢɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɨɄɚɞɞɨɻɟɲɤɭʄɢ ɩɨɯɜɚɥɢɲɫɟɤɚɤɨɫɢɤɭɩɢɨɩɚɪɚɞɚʁɡɤɚɤɚɜɫɟɧɟɤɚɞɝɚʁɢɨɭ ɬɚɦɧɚɜɫɤɢɦɛɚɲɬɚɦɚ  ɂɞɚɫɤɪɚɬɢɦɨɋɩɨʂɚɝɥɚɞɚɰɚɭɧɭɬɪɚʁɚɞɚɰɄɨɪɚ ɰɪɜɟɧɚ ɫɩɨʂɚ ɭɧɭɬɪɚ ɛɟɥɚ ȴɭɫɤɚ ɞɟɛɟɥɚ ɬɟɲɤɚ ɡɚ ɜɚɪɟʃɟȺɥɢɨɧɨɲɬɨʁɟɧɚʁɝɨɪɟɬɚʁ ɩɚɪɚɞɚʁɡɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɝɟɧɟɬɫɤɢɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɤɚɨɞɚʁɟɭɤɪɲɬɟɧɫɚɤɭɩɭɫɨɦȳɟɪ ɤɨɪɟɧ ɬɚɦɨɝɞɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚʁɟɨɧɚʁɧɚʁɫɥɚɻɢɦɟɫɧɚɬɢɞɟɨ ɧɚʁɜɢɲɟɩɨɞɫɟʄɚɧɚɨɧɚʁɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɢɭɝɥɚɜɢɰɢɤɭɩɭɫɚ ȿɬɨɬɚɤɨʁɟɞɧɚɛɚɤɚɩɨɤɜɚɪɢɭɬɢɫɚɤɨɫɜɢɦɨɧɢɦɞɨɛɪɢɦ ɫɬɚɪɢɦ ɠɟɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɭɞɟ ɪɚɡɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ȵɟɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ʁɟ ɥɚɤɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ Ɋɟɱʁɭ ɨɫɤɭɞɢɰɚɤɨʁɚɫɜɟɜɢɲɟɩɪɢɬɢɫɤɚɫɪɩɫɤɨɫɟɥɨɩɪɢɧɭɞɢɥɚʁɟ ʂɭɞɟɞɚɫɟɞɨɜɢʁɚʁɭɧɚɫɜɟɧɚɱɢɧɟɤɚɤɨɛɢɨɫɬɜɚɪɢɥɢɤɚɤɚɜ ɬɚɤɚɜɩɪɢɯɨɞɇɟɦɢɫɥɢɫɟɧɚɫɭɬɪɚɧɚɩɨɤɨɥɟʃɚɧɚɨɧɨ ɲɬɨ ɢɡɚ ɧɚɫ ɨɫɬɚʁɟ Ʉɚɨ ɞɚ ɞɟɰɚ ɢ ɭɧɭɰɢ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɨɤɨɥɟʃɚ ɧɟʄɟɧɚɫɬɚɜɢɬɢɠɢɜɨɬɧɚɨɜɢɦɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɑɢɧɢɫɟɞɚɨɨɜɨʁɬɟɦɢɦɧɨɝɨɝɨɜɨɪɢɦɨɚɫɤɨɪɨɧɢɲɬɚɧɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɦɨɄɚɞɚɛɭɞɟɦɨɫɯɜɚɬɢɥɢɤɚɤɜɟɫɜɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɨʁɟɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɝɟɧɟɬɫɤɢɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɟɯɪɚɧɟɛɢʄɟ ɤɚɫɧɨ Ʉɚɠɭ ɞɚ ɫɟ ɭ ɫɜɪɯɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬɢ ɭ ɝɟɧɟɬɫɤɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɩɨɜɪʄɚɧɚɩɪɢɦɟɪɭɛɚɰɭʁɭɢɧɟɤɢɝɟɧɢ ɩɚɰɨɜɚ " ɆɆ


ɈɉɒɌɂɇȺɍȻ

ɚɜɝɭɫɬɝɍȻȺȵȺɇɂɆȺɂɉȺɆȻɍɄɈȼɂɐɂ

ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɂɋȺɇȺ ɇɂɋɄɈɇȺɉɈɇɋɄȺɆɊȿɀȺ

 ȿɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ȼɚʂɟɜɨ ɫɩɪɨɜɟɥɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɞɧɟɜɧɭ ɚɤɰɢʁɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɞɟɥɚ ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɭ Ȼɚʃɚɧɢɦɚ ɢ ɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɢ ɱɢɦɟ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɦɟɲɬɚɧɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɫɟɥɚ ɉɨɪɟɞ ɩɟɬ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ ɫɚɦɨɧɨɫɢɜɨɝ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɫɬɨɩɚɦɨɧɬɢɪɚɧɨʁɟɢɦɟɬɚɪɚɤɭʄɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɨɤɨ ɩɟɬ ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ ɍ ɚɤɰɢʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɚɫɬɪɭʁɚɡɚɭɛɫɤɚɫɟɥɚ

ɦɨɧɬɟɪɢ ɢɡ ɉɨɫɥɨɜɧɢɰɟ ɍɛ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ʁɨɲɤɨɥɟɝɚɢɡȿȾȼɚʂɟɜɨɅɚɡɚɪɟɜɚɰɢ ɒɚɛɚɰɞɨɤɫɭȻɚʃɚɧɰɢɢɉɚɦɛɭɤɨɜɱɚɧɢ ɢɫɤɨɩɚɥɢɪɭɩɟɡɚɫɬɭɛɨɜɟɢɢɡɛɟɬɨɧɢɪɚɥɢ ɬɟɦɟʂɟɡɚɧɨɜɟɛɟɬɨɧɫɤɟɛɚɧɞɟɪɟ  ɉɪɟɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɚ ʁɟ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɢɫɤɨ ɧɚɩɨɧɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɭɛɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɇɢ ɫɦɨ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɬɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɢ ɢɫɩɭɧɢʄɟɦɨ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɨɛɟʄɚɥɢ Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɝɨɞɢɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɦɨɞɚʁɨɲɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɧɭɨɜɚɤɜɭ ɚɤɰɢʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɦɨ ɭ ɬɚɦɧɚɜɫɤɢɦ ɫɟɥɢɦɚ ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɦɪɟɠɚ ɧɢɫɤɨɝɧɚɩɨɧɚɩɪɢɩɪɦɢɡɚɡɢɦɫɤɢɩɟɪɢɨɞ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢ ɛɨʂɚ ɢɫɩɨɪɭɤɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɟɧɟɪɝɨʁɟɤɭɩɰɢɦɚ±ɨɛɟʄɚɨʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȿȾ ȼɚʂɟɜɨ Ɂɨɪɚɧ ɇɢɤɨɥɢʄ ɉɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɪɟɱɢɦɚ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢɡɚɦɟɧɭɦɟɪɧɢɯɭɪɟɻɚʁɚɭɨɤɨ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯɤɭʄɚɭɭɛɫɤɨʁɨɩɲɬɢɧɢDɞɨ ɫɚɞɚɧɨɜɚɛɪɨʁɢɥɚɫɚɨɪɦɚɧɢɦɚɞɨɛɢɥɚʁɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ

ɇȺɉɊȿȾɍȳɍɊȺȾɈȼɂɍɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈȳɍɋɌȺɇɈȼɂɍȻ

ȳɈɒɆȺɅɈɉȺȽɈɌɈȼɈ Ɍɨɤɨɦɚɜɝɭɫɬɚɩɥɚɧɢɪɚɫɟɞɚɧɨɜɢɞɟɨɜɪɬɢʄɚɩɨɱɧɟɫɚɪɚɞɨɦ ɚɩɨɪɟɧɨɜɢɪɚʃɭɫɬɚɪɨɝɞɟɥɚɛɢʄɟɭɩɪɢɥɢɱɟɧɨɫɜɟɱɚɧɨɨɬɜɚɪɚʃɟ Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɝ ɭɛɫɤɨɝ ɜɪɬɢʄɚ ɩɪɢɜɨɞɟ ɫɟ ɤɪɚʁɭ ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɧɟɞɟʂɢ ʁɭɥɚ ɡɚɜɪɲɟɧɨ ʁɟ ɤɨɦɥɟɬɧɨ ɤɪɟɱɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɧɨɜɨɝ ɢ ɫɬɚɪɨɝ ɞɟɥɚ ɍ ɬɨɤɭ ɨɜɟ ɧɟɞɟʂɟ ɛɢʄɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɥɚɦɢɧɚɬɢɩɨɞɧɟɩɥɨɱɢɰɟɭ ɤɭɯɢʃɢ ɐɢʂɧɚɦʁɟɞɚɲɬɨɩɪɟɡɚɜɪɲɢɦɨ ɧɨɜɢ ɞɟɨ ɢ ɤɭɯɢʃɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɨɱɟɥɢ ɫɚ ɪɚɞɨɦɁɚɞɨɜɨʂɧɢɫɦɨɤɚɤɨɪɚɞɨɜɢɬɟɤɭ ɢ ɧɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟɦɨ ɞɨ ɚɜɝɭɫɬɚ ɡɚɜɪɲɢɬɢɞɚɛɢɫɦɨɛɢɥɢɫɩɪɟɦɧɢɡɚ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ ± ɤɚɠɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ Ƚɨɪɞɚɧɚ ɆɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄɆɚɪɤɨɜɢʄ ƫ ɍɬɨɤɭɚɜɝɭɫɬɚɩɥɚɧɢɪɚɫɟɞɚɧɨɜɢ ɞɟɨɜɪɬɢʄɚɩɨɱɧɟɫɚɪɚɞɨɦɚɩɨɪɟɧɨ ɜɢɪɚʃɭ ɫɬɚɪɨɝ ɞɟɥɚ ɛɢʄɟ ɭɩɪɢɥɢɱɟɧɨ ɫɜɟɱɚɧɨɨɬɜɚɪɚʃɟ  ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɦ ʁɟ ɞɚ ɡɚɜɪɲɢɦɨ ɤɭɯɢʃɭɡɢɞɧɟɩɥɨɱɢɰɟɫɭɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɨɫɬɚɥɟ ɫɭ ʁɨɲ ɩɨɞɧɟ ɢ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɤɚɞ ɡɚɜɪɲɢɦɨ ɫɜɟ ɩɨɡɜɚʄɟɦɨ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɞɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɭɪɚɞɟ ɞɟɧɡɢɮɟɤɰɢʁɭɢɞɚɧɚɦɞɚʁɭɞɨɡɜɨɥɭɞɚ ɩɨɱɧɟɦɨ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ɋɚ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɨɦ Ⱦɢɜɚɰ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚɦɨ ɫɤɨɪɨ ɫɜɚɤɨ ɞɧɟɜɧɨɋɜɚɤɨɝɩɟɬɤɚɢɦɲɚʂɟɦɨɮɨɬɨ ɝɪɚɮɢʁɟɢɢɡɜɟɲɬɚʁɟɨɪɚɞɭɤɚɨɢɆɢɧɢ ɫɬɚɪɫɬɜɭɩɪɨɫɜɟɬɟȾɨɝɨɜɨɪɢʄɟɦɨɫɟɞɚ ɥɢʄɟɬɨɛɢɬɢɫɟɩɬɟɦɛɚɪɢɥɢɪɚɧɢʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɢʄɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ± ɞɨɞɚʁɟɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚɆɚɪɤɨɜɢʄ

Ɋɚɞɨɜɢɬɟɤɭɭɛɪɡɚɧɢɦɬɟɦɩɨɦ

Ɂɨɪɚɧɇɢɤɨɥɢʄ ɢȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪȳɨɜɚɧɨɜɢʄȹɚʁɢʄ ɭɪɚɡɝɨɜɨɪɭɫɚɫɬɪɭɱɧɢɦɥɢɰɢɦɚ

ɍɉɂɋɍɋɊȿȾȵȿɒɄɈɅȿ ɍȳɍɅɋɄɈɆɊɈɄɍ

ɋɅɈȻɈȾɇɈɉȿɌɇȺȿɋɌ ɆȿɋɌȺɍȽɂɆɇȺɁɂȳɂ

Ɉɧɢɤɨʁɢɧɢɫɭɡɚɞɨɜɨʂɧɢ ɭɩɢɫɨɦɭɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭɦɨɝɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚɞɚɩɪɟɛɚɰɟɫɜɨʁɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɞɪɭɝɭɲɤɨɥɭɚɤɨɭ ʃɨʁɢɦɚɞɨɜɨʂɧɨɦɟɫɬɚ

ȽɨɪɞɚɧɚɆɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄɆɚɪɤɨɜɢʄ ƫ ɋɧɟɠɚɧɚ ȼɢʄɟɧɬɢʄ ɫɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɟ Ä&LW\´ɭɫɩɟɥɚʁɟɞɚɭɛɫɤɢɜɪɬɢʄɭɤʂɭɱɢɭ ɚɤɰɢʁɭÄɊɚɞɢʁɚɋ³ɢɮɢɪɦɟÄ)RUPD,GHDOH´ ɤɨʁɚ ʄɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɩɨɦɨʄ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɦ ɜɪɬɢʄɢɦɚɭɈɛɪɟɧɨɜɰɭɋɜɢɥɚʁɧɰɭɢɍɛɭ ɤɪɨɡɧɚɦɟɲɬɚʁɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɨɞɟɜɪɚ ɂɧɚɱɟ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ɩɨɫɬɟʂɢɧɚ ɮɪɨ ɬɢɪɢ ɢ ʄɟɛɚɞ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɬɩɢɫɚɧɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɩɥɚɜɟ ɉɨɫɬɟʂɢɧɟ ʄɟ ɛɢɬɢɞɨɜɨʂɧɨɫɚɦɨɡɚɧɨɜɢɞɟɨɜɪɬɢʄɚ ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɦɚɫɤɟ ɡɚ ɪɚɞɢʁɚɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɮɚɪɛɚɧɢ ɤɚɨ ɢ ɢɝɪɚɱɤɟ ɤɨʁɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟɤɨɠɟɥɢɞɚɩɨɤɥɨɧɢɧɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚ ɛɭɞɭ ɩɥɢɲɚɧɟ ɜɟʄ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɨɞ ɩɥɚɫ ɬɢɤɟɤɚɤɨɛɢɦɨɝɥɟɞɚɫɟɩɟɪɭ ƫ ɉɪɨɰɟɧɚɲɬɟɬɟɭɜɪɬɢʄɭʁɟ ɞɢɧɚɪɚɚɬɪɟɧɭɬɧɨɧɚɧɚɦɟɧɫɤɨɦɪɚɱɭɧɭ ɢɦɚɞɢɧɚɪɚɉɥɨɱɢɰɟɭɤɭɩɚɬɢɥɭ ɫɭɩɨɫɥɟɝɨɬɨɜɨɞɜɚɦɟɫɟɰɚɨɞɩɨɩɥɚɜɟ ɩɨɱɟɥɟɞɚɫɟɨɞɥɟɩʂɭʁɭɩɚɢʃɢɯɬɪɟɛɚ ɡɚɦɟɧɢɬɢ ȼɚɧ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɞɚʂɟ ɩɨʁɟ ɞɢɧɰɢ ɩɨɦɚɠɭ ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɩɪɢɤɭɩɢɨ ɛɢɜɲɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɰ ɝɨɥɦɚɧ ɋɚɲɚ ɂɥɢʄ ɩɨɡɧɚɬɢʁɢ ɤɚɨ ÄɄɟɧɝɭɪ³ ɩɨ ɤɨɦɟ ʁɟ ɫɧɢɦʂɟɧ ɮɢɥɦ ÄɄɚɞ ɩɨɪɚɫɬɟɦ ɛɢʄɭ Ʉɟɧɝɭɪ³ Ⱥɤɰɢʁɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɧɨɜɰɚ ɩɨɦɨɝɥɢ ɫɭ ʃɟɝɨɜɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɢɡ Ɍɢɜɬɚ ɤɨʁɢɫɭɭɪɨɤɭɨɞɬɪɢɞɚɧɚɩɪɢɤɭɩɢɥɢ ɟɜɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɟɜɪɚ ɞɨɧɢɪɚɧɨ ɭɛɫɤɨɦ ɜɪɬɢʄɭ ɚ ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ʁɟ ɞɨɧɢɪɚɧɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɦɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢȾɄ

 Ɋɚɫɩɨɪɟɞɫɥɨɛɨɞɧɢɯɦɟɫɬɚɩɨɫɥɟ ɩɪɜɨɝɭɩɢɫɧɨɝɤɪɭɝɚɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɡɧɚɬ ʁɭɥɚ ɞɨɤ ʁɟ ɞɪɭɝɢ ɭɩɢɫɧɢ ɤɪɭɝ ɡɚɜɪɲɟɧ ʁɭɥɚ ɍɛɫɤɢ ɨɫɧɨɜɰɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɭ ɤɚɨ ɩɪɜɭ ɠɟʂɭ ɫɬɚɜʂɚɥɢɌɟɯɧɢɱɤɭɲɤɨɥɭÄɍɛ³ɢɫɤɨɪɨ ɫɜɢ ɫɭ ɩɨ ɩɪɜɨʁ ɠɟʂɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɭ ʃɭ ɋɜɚɦɟɫɬɚɭɬɟɯɧɢɱɤɨʁɲɤɨɥɢɫɭ ɩɨɩɭ ʃɟɧɚ ɞɨɤ ʁɟ ɭ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ ÄȻɪɚɧɢɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ³ ɨɫɬɚɥɨ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚɨɞɦɨɝɭʄɢɯɲɟɡɞɟɫɟɬ Ȼɭɞɭʄɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭɢɡɍɛɚɌɟɯɧɢɱɤɭɲɤɨɥɭɭɩɢɫɚɨʁɟ ɭɱɟɧɢɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɯɚɻɚɨ Ɉɒ ÄɆɢɥɚɧ Ɇɭʃɚɫ³ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɢɡ Ɉɒ ÄɊɚʁɤɨ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ³ ɢɡ Ȼɚʃɚɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚɢɡɈɒÄȾɭɲɚɧȾɚɧɢɥɨɜɢʄ³ɢɡ Ɋɚɞʂɟɜɚ ɒɟɫɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɨɯɚɻɚɥɨɈɒÄɋɜɟɬɢɋɚɜɚ³ɢɡɉɚɦɛɭ ɤɨɜɢɰɟ ɩɟɬ Ɉɒ Äɀɢɜɨʁɢɧ ɉɟɪɢʄ³ ɢɡ ɋɬɭɛɥɢɧɚɚɩɨɞɜɚɢɥɢʁɟɞɚɧɭɱɟɧɢɤɢɡ Ƚɪɚɛɨɜɰɚ Ʌɚʁɤɨɜɰɚ Ɉɛɪɟɧɨɜɰɚ ȾɟɛɪɰɚȼɚʂɟɜɚɢɄɨɰɟʂɟɜɟɭɩɢɫɚɧɨ ʁɟɭɌɟɯɧɢɱɤɭɲɤɨɥɢ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɭʁɟɭɩɢɫɚɥɨɭɱɟɧɢɤɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚɜɪɲɢɥɨ ʁɟ Ɉɒ ÄɆɢɥɚɧ Ɇɭʃɚɫ³ ɨɫɦɨɪɨ Ɉɒ ÄɊɚʁɤɨ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ³ ɢɡ Ȼɚʃɚɧɚ ɚ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ʁɟ ɛɢɨ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɲɤɨɥɢɭɈɛɪɟɧɨɜɰɭɢɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɢ Ɉɧɢɤɨʁɢɧɢɫɭɡɚɞɨɜɨʂɧɢɭɩɢɫɨɦ ɭɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭɦɨɝɭɫɟɩɬɟɦɛɪɚɞɚ ɩɪɟɛɚɰɟ ɫɜɨʁɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭ ɞɪɭɝɭ ɲɤɨɥɭɚɤɨɭʃɨʁɢɦɚɞɨɜɨʂɧɨɦɟɫɬɚ ɉɪɢɩɪɟɦɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɩɭʄɟɧɢ ɧɚ ɩɨɥɚ ɝɚʃɟ ɩɨɩɪɚɜɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɩɨɱɢʃɟ ɚɜɝɭɫɬɚɭɞɟɜɟɬɱɚɫɨɜɚ
ɊȺɁɇȿɌȿɆȿ

ɚɜɝɭɫɬɝ

ȺɍɌɈɆɈɌɈɋȺȼȿɁɋɊȻɂȳȿɉɈɋɅɈȼɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺɍȻ

ɇȺɉɍɌɍɁɆɂɇɂɆȺɅȺɇɊɂɁɂɄ ȳɭɛɢɥɟʁɨɞɝɨɞɢɧɚɆɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢɡɚɱɥɚɧɨɜɟɈɬɜɨɪɟɧɚɚɭɬɨɩɟɪɢɨɧɢɰɚ

 Ɉɡɛɢʂɚɧ ɜɨɡɚɱ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɤɪɟɧɟ ɧɚ ɨɞɦɨɪ ɤɨɥɢɦɚ ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɭɬɨɜɚʃɭ ɩɨ ɋɪɛɢʁɢ ɢɥɢ ɜɚɧ ʃɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɚ ɫɜɨʁɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɤɚɨ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɜɨʁɢɯ ɫɚɩɭɬɧɢɤɚ ȼɨɡɢɥɚ ɤɨʁɢɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɜɨɡɚɱɢ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚɭɋɪɛɢʁɢɱɟɫɬɨɫɭɫɬɚɪɚɢɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚɲɬɨɩɨɧɟɤɚɞ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚɞɚɫɟɧɚɻɟɦɨɭɫɢɬɭɚɰɢʁɢɤɚɞɚɧɚɦʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɲɥɟɩɫɥɭɠɛɚ ɍɡ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɨʁɢ ɧɟ ɨɩɬɟɪɟʄɭʁɭ ɩɪɟɜɢɲɟ ɤɭʄɧɢɛɭʇɟɬɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɚɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɨɞɝɨɞɢɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ȺɆɋɋɧɚɥɚɠɟɧɚɦɞɚɧɟɩɨɥɚɡɢɦɨɧɚɞɚʂɢɩɭɬɛɟɡɱɥɚɧɫɤɟ ɤɚɪɬɟ ɢ ɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɚɦ ɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɩɪɭɠɚ ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɟ ɝɨɞɢɧɟ ɱɚɫɚ ȵɢɯɨɜɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɟ ɛɚɡɢɪɚ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɋɪɛɢʁɟ ɜɟʄ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɩɪɟɤɨ ɤɨɪɟɫɩɨɞɟɧɬɧɢɯɚɭɬɨɦɨɬɨɞɪɭɲɬɚɜɚɢɤɥɭɛɨɜɚ ɉɨɫɥɨɜɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚɧɚɍɛɭɤɨʁɚɢɦɚɩɪɟɤɨɱɥɚɧɨɜɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚʁɟɩɪɟɝɨɞɢɧɚɚɨɞʁɭɧɚɬɟɤɭʄɟɝɨɞɢɧɟɜɨɞɢʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɌɚʃɚɆɢɦɢʄɍɤɨɥɟɤɬɢɜɭȺɆɋɋɉȳɍȻɡɚɩɨɫɥɟɧɨʁɟ ɫɟɞɚɦʂɭɞɢɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯɧɚɩɨɫɥɨɜɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɚɭɬɨɩɟɪɢɨɧɢɰɟ ɲɥɟɩ ɫɥɭɠɛɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɭɫɥɭɝɟ Ƚɚɫɉɟɬɪɨɥɚ Ɇɢɫɦɨʁɟɞɚɧɦɚɥɢɤɨɥɟɤɬɢɜɚɥɢɩɪɭɠɚɦɨɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟ ɭɫɥɭɝɟɌɪɭɞɢʄɟɦɨɫɟɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɞɚɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚɲɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɞɢɝɧɟɦɨ ɧɚ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɜɢɲɢ ɧɢɜɨ Ɉɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɡɢɜɚɦɫɜɟɱɢɬɚɨɰɟɞɚɫɟɨɫɜɢɦɞɟɬɚʂɢɦɚɭɩɨɡɧɚʁɭɭɧɚɲɨʁ ɩɨɫɥɨɜɧɨʁʁɟɞɢɧɢɰɢɭɍɛɭɝɞɟɪɚɞɢɦɨɫɜɚɤɢɦɪɚɞɧɢɦɞɚɧɨɦ ɨɞKɚɭɬɨɤɭɥɟɬʃɟɝɩɟɪɢɨɞɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢɫɦɨɞɚɫɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢɡɞɚʁɭ ɢ ɭ ɩɨɫɥɟɩɨɞɧɟɜɧɢɦ ɱɚɫɨ ɜɢɦɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɚɲɢ ɝɪɚɻɚɧɢ ɤɨʁɢ ɪɚɞɟ ɩɪɟ ɩɨɞɧɟ ɦɨɝɭ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨɞɚɨɛɚɜɟɫɜɟɲɬɨɢɦʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɩɪɟɩɭɬɨɜɚʃɚɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ±ɪɟɤɥɚʁɟɞɢɪɟɤɬɨɪɉȳɍȻɌɚʃɚɆɢɦɢʄ ÄɈɫɧɨɜɧɚ ɱɥɚɧɫɤɚ ɤɚɪɬɢɰɚ³ ɤɨʁɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɤɨɲɬɚ ɞɢɧɚɪɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ʁɟɞɧɨɝ ɲɥɟɩɨɜɚʃɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɧɚ ɩɭɬɭ ɞɨ ɤɦ ɩɪɨɰɟɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɨɡɢɥɚ ɩɪɢ ɬɪɝɨɜɢɧɢ ɩɨɩɭɫɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨ ɲɥɟɩɨɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɧɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɫɚɜɟɬɟ Ⱥɤɨ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɬɟ ɡɚ Äɋɭɩɟɪ ɤɚɪɬɢɰɭ³ ɤɨʁɚ ʄɟ ɜɚɦ ɛɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɤɚɞ ɢɞɟɬɟ ɜɚɧ ɝɪɚɧɢɰɚɋɪɛɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɭɡÄɈɫɧɨɜɧɭɱɥɚɧɫɤɭɤɚɪɬɢɰɭ³ ɭɩɥɚɬɢɬɟɞɢɧɚɪɚɢɢɦɚʄɟɬɟɛɟɫɩɥɚɬɧɟɭɫɥɭɝɟɭɡɟɦʂɢ ɲɥɟɩɨɜɚʃɟɜɨɡɢɥɚɞɨɤɦɲɥɟɩɨɜɚʃɟɭɫɥɭɱɚʁɭɫɚɨɛɪɚ ʄɚʁɧɟɧɟɡɝɨɞɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɤɦ ɬɪɢɩɨɩɪɚɜɤɟɜɨɡɢɥɚɧɚɩɭɬɭ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭɯɨɬɟɥɫɤɨɝɫɦɟɲɬɚʁɚɞɨɬɪɢɞɚɧɚɤɨɞɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɧɟɡɝɨɞɟ ɢ ɭɩɥɚɬɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɚɭɬɨɛɭɫɨɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭɤɜɚɪɚɢɥɢɧɟɡɝɨɞɟɋɥɢɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɦɚʄɟɬɟɢɭɧɟɤɨʁɨɞ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯɡɟɦɚʂɚ

ȾɟɨɟɤɢɩɟȺɆɋɋɉȳɍɛɫɚɞɢɪɟɤɬɨɪɤɨɦ ɌɚʃɨɦɆɢɦɢʄ ɭɫɪɟɞɢɧɢ

 Ɉɞ ɫɤɨɪɨ ɭ ɧɚɲɨʁ ɩɨɧɭɞɢ ʁɟ ɢ ɩɭɬɧɨ ɡɞɪɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦ ɝɚ ɫɜɢɦ ɧɚɲɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ Ɍɨ ɧɟ ɤɨɲɬɚ ɦɧɨɝɨ ɦɚʃɟ ɨɞ ɞɢɧɚɪɚ ɩɨ ɨɫɨɛɢ ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɪɨɞɢɰɚɭɩɢɬɚʃɭɢɦɚɦɨɩɨɫɟɛɧɟɩɨɩɭɫɬɟɊɟʄɢʄɭɧɟɲɬɨɢɡ ɦɨɝɥɢɱɧɨɝɢɫɤɭɫɬɜɚɢɦɚɥɚɫɚɦɩɨɬɪɟɛɭɧɚɩɭɬɨɜɚʃɭɞɚɫɟ ʁɚɜɢɦ ɥɟɤɚɪɭ ɨɞɪɚɞɢɥɚ ɫɚɦ ɫɜɟ ɞɨɛɢɥɚ ɫɚɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɬɟɪɚɩɢʁɭɩɪɟɝɥɟɞɢɚɧɚɥɢɡɭɤɨʁɚɦɢʁɟɬɪɟɛɚɥɚɇɢɲɬɚɧɢɫɚɦ ɩɥɚɬɢɥɚ ± ɢɫɬɢɱɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ Ɍɚʃɚ Ɇɢɦɢʄ Ɂɚ ɨɜɭ ɭɫɥɭɝɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟɪɚɫɩɢɬɚɬɟɤɨʁɚɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚʁɟɭɫɢɫɬɟɦɭɚɚɤɨ ɬɨɧɢʁɟɩɚɦɨɪɚɬɟɞɚɩɥɚɬɢɬɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɭɫɥɭɝɭɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ʄɟɜɚɦɪɟɮɭɧɞɢɪɚɬɢɬɪɨɲɤɨɜɟɥɟɱɟʃɚ ȾɢɪɟɤɬɨɪɤɚɆɢɦɢʄɝɨɜɨɪɢɥɚʁɟɢɨɚɤɬɭɟɥɧɨʁɚɤɰɢʁɢ ɉɨɲɬɨɫɦɨɨɞɫɤɨɪɨɩɪɨɲɢɪɢɥɢɫɩɟɤɬɚɪɧɚɲɢɯɭɫɥɭɝɚ ɢɦɚɦɨɢɚɭɬɨɩɟɪɢɨɧɢɰɭɋɜɚɤɢɧɨɜɢɱɥɚɧɭɬɨɤɭʁɭɥɚɢɚɜɝɭɫɬɚ ɢɦɚɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɪɚʃɟɤɨɦɩɥɟɬɧɨɝɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚɈɛɢɦɩɨɫɥɚɭ ɩɟɪɢɨɧɢɰɢɩɨɜɟʄɚɨɫɟɩɨɫɥɟɩɨɩɥɚɜɚɢɚɤɨʁɟɢɉȳɧɚɍɛɭɛɢɥɚ ɢɫɚɦɚɩɨɩɥɚɜʂɟɧɚɢɭɬɨɤɭʁɟɩɪɨɰɟɧɚɲɬɟɬɟɍɫɥɭɝɚɩɪɚʃɚ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚɭɧɨɜɨɨɬɜɨɪɟɧɨʁɩɟɪɢɨɧɢɰɢʁɟɞɢɧɚɪɚ Ɍɟɥɟɮɨɧɫɤɢɦɩɨɡɢɜɨɦɛɪɨʁɚɞɨɛɢʄɟɬɟɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɭɫɥɭɝɟɚɥɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɭɡɫɟɛɟɢɦɚɬɟɱɥɚɧɫɤɭɤɚɪɬɭɤɚɤɨɛɢ ɫɬɟɨɩɟɪɚɬɟɪɭɩɪɨɱɢɬɚɥɢɱɥɚɧɫɤɢɛɪɨʁɚɭɡɨɞɪɻɟɧɭɧɨɜɱɚɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭɭɫɥɭɝɟȺɆɋɋɦɨɝɭɬɪɚɠɢɬɢɢɨɧɢɤɨʁɢɧɢɫɭʃɢɯɨɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ Ⱥɤɨ ɫɬɟ ɧɚ ɍɛɭ ɢɥɢ ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ ɦɨɠɟɬɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɡɜɚɬɢɛɪɨʁɉȳɍȻ ȾɄɚɩɥɚɪɟɜɢʄ

ɉɈɆɈȶȻɊȺɌɋɄȿɈɉɒɌɂɇȿ

ɄɈɆɉȳɍɌȿɊɂɁȺ³ȭɍɇɂɋ´ Ⱦɟɨɭɧɢɲɬɟɧɟɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟɭ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚɭɛɫɤɢɦɤɨɦɭɧɚɥɰɢɦɚ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢɥɟɤɨɥɟɝɟɢɡɂɫɬɨɱɧɨɝɋɚɪɚʁɟɜɚ

 ȳɚɜɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄȼɨɞɨɜɨɞ ɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ´ɢɡɛɪɚɬɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟɂɫɬɨɱɧɨɋɚɪɚʁɟɜɨɞɨɧɢɪɚɥɨʁɟɥɚɩɬɨɩɢɤɨɦɩʁɭɬɟɪ ɄȳɉÄȭɭɧɢɫ´ɤɨʁɟʁɟɭɦɚʁɫɤɢɦɩɨɩɥɚɜɚɦɚɩɪɟɬɪɩɟɥɨɡɧɚɱɚʁɧɟ ɲɬɟɬɟ Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɨɜɢɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɫɭ ɬɨɤɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ Äɋɦɚʃɟʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɍɛ ɢ ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ´ ɪɚɡɜɢɥɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟ ɨɞɧɨɫɟ ɚ ɬɚɞɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɛɥɢɫɤɟ ɜɟɡɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɟ ɧɚɤɨɧ ɭɫɩɟɲɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɜɟʄ ɫɭ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨɭɱɜɪɲʄɟɧɟɛɪɚɬɢɦʂɟʃɟɦɞɜɟʁɭɨɩɲɬɢɧɚɩɨɞɫɟɬɢɨ ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ȳɨɜɚɧ Ʉɚɬɢʄ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȳɉ Äȼɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ´ ɇɚɲɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨɞɨɤɚɡɭʁɟɦɨɢɨɜɨɦɩɨɦɨʄɢɤɨʁɚʁɟ ɫɤɪɨɦɧɚɚɥɢɫɢɝɭɪɧɨɞɚʄɟɡɧɚɱɢɬɢɭɛɫɤɢɦɤɨɥɟɝɚɦɚɩɨɲɬɨ ɢɦʁɟɜɨɞɚɧɚʁɜɢɲɟɨɲɬɟɬɢɥɚɪɚɱɭɧɚɪɫɤɭɨɩɪɟɦɭɆɢɫɦɨɢɡɚ ɜɪɟɦɟɩɨɩɥɚɜɚɛɢɥɢɭɫɬɚɥɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɢɧɭɞɢɥɢɩɨɦɨʄʁɟɪ ɜɟɨɦɚʁɟɜɚɠɧɨɤɚɞɚɡɧɚɬɟɞɚɢɦɚɬɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚɧɚɤɨɝɚɦɨɠɟɬɟ ɞɚɪɚɱɭɧɚɬɟɭɬɟɲɤɢɦɜɪɟɦɟɧɢɦɚȾɚɫɟɨɛɪɧɭɬɨɞɟɫɢɥɨɡɧɚɦ ɞɚɛɢɫɦɨɢɦɚɥɢɩɨɞɪɲɤɭɢɩɨɦɨʄɨɞɜɚɲɟɫɬɪɚɧɟɁɛɨɝɬɨɝɚ ɛɢʄɟɦɨ ɜɚɦ ɧɚ ɭɫɥɭɡɢ ɤɚɞɚ ɝɨɞ ɧɟɲɬɨ ɡɚɬɪɟɛɚ ɨɛɟʄɚɨ ʁɟ Ʉɚɬɢʄ ɇɚɩɨɫɬɨʁɚɧɨɦɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭɢɞɚɪɭɤɨʁɢʄɟɢɦɩɨɦɨʄɢɞɚ ɥɚɤɲɟ ɩɪɟɛɪɨɞɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭ ɪɚɞɭ ɡɚɯɜɚɥɢɨ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Äȭɭɧɢɫɚ´ Ɂɨɪɚɧ ɋɢɬɚɪɢɰɚ ɞɨɞɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɩɨɫɟɬɚ ɢ ɩɪɢɥɢɤɚɞɚɫɟɪɚɡɦɨɬɪɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚɡɚʁɨɲɧɟɤɟɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ

ɉɪɢʁɚɬɟʂɢɫɟɩɨɡɧɚʁɭɭɧɟɜɨʂɢ ɄɨɥɟɝɟɢɡɂɫɬɨɱɧɨɝɋɚɪɚʁɟɜɚɭɩɨɫɟɬɢɄȳɉ³ȭɭɧɢɫ´


ɊȺɁɇȿɌȿɆȿ ɋȺɇȺɑȿɅɇɂɐɈɆɉɍɅɆɈɅɈȽɂȳȿɁɐȼȺȴȿȼɈ

ɌɊȺɀɂɋȿ ɉɊȿȽɅȿȾȼɂɒȿ ɍȾɨɦɭɡɞɪɚɜʂɚɍɛɢɞɚʂɟʁɟɩɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁ ɩɭɥɦɨɥɨɲɤɢɯɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ ɩɥɭʄɧɟɛɨɥɟɫɬɢ ɑɟɬɜɪɬɤɨɦɢɯɢɦɚɢɩɪɟɤɨɬɪɢɞɟɫɟɬ ɍɡ ɫɜɭ ɞɨɛɪɭ ɜɨʂɭ ɞɪ ɋɥɚɜɢɰɟ Ɋɚɤɨɜɢʄ ɧɚɱɟɥɧɢɰɟ ɩɭɥɦɨɥɨɝɢʁɟ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ȼɚʂɟɜɨ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞɚɬɢ ɫɜɟ ɩɚɰɢʁɟɧɬɟ ʁɟɪ ɚɦɛɭɥɚɧɬɚ ɪɚɞɢ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɦ ɧɟɞɟʂɧɨɉɪɟɞɚɧɚɧɚɱɟɥɧɢɰɚɨɩɲɬɟɩɪɚɤɫɟɭɛɫɤɨɝɞɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɩɨɡɜɚɧɚ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɫɦɟɬʃɟ ɤɨɞ ɩɥɭʄɧɢɯ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟɭʁɟɫɟɧɢɡɢɦɭɤɚɞɚʁɟɛɪɨʁɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚɡɧɚɬɧɨɜɟʄɢ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɨɜɢɯ ɦɟɫɟɰɢ ɡɛɨɝ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɪɨʁ ɬɚʁ ɪɚɫɬɟ  ɉɭɧɨ ʁɟ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɩɭɥɦɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɜɚʂɟɜɫɤɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ ɨɜɨ ɞɨɛɚ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɜɢɲɟ Ɍɪɚɠɢɦɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɩɚɰɢʁɟɧɬɟɋɜɢɯɥɟɠɚʁɚʁɟɩɨɩɭʃɟɧɨɈɞɬɨɝɚɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ ɫɭɨɩɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟɛɨɥɟɫɬɢɩɥɭʄɚɚɫɬɦɟɩɧɟɭɦɨɧɢʁɟɚɞɟɫɟɬɫɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚ±ɤɚɠɟʁɟɞɪɋɥɚɜɢɰɚɊɚɤɨɜɢʄ Ⱥɫɦɚɬɢɱɚɪɢ ɧɟɤɚɞɚ ɞɪɋɥɚɜɢɰɚɊɚɤɨɜɢʄ ɨɞɪɟɚɝɭʁɭɧɚʁɟɞɧɭɬɟɪɚɩɢʁɭ ɚɡɚɥɟɱɟʃɟɯɪɨɧɢɱɧɨɨɩɫɬ ɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢɩɨɬɪɟ ɛɧɨʁɟɞɚɧɚɉɪɨɫɟɱɧɨ ɥɟɱɟʃɟ ɧɚ ɩɭɥɦɨɥɨɝɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɥɨ ɞɚɧɚ ɚ ɫɚɞɚ ʁɟ ɫɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɞɚɧɚ ɍɛɫɤɢɯ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɢɦɚɞɟɫɟɬɚɤɚɤɪɨɡɞɧɟɜɧɭ ɛɨɥɧɢɰɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɢɯ ɩɪɨɻɟ ʁɨɲ ɬɨɥɢɤɨ ɇɚʁɭɝɪɨ ɠɟɧɢʁɢ ɫɭ ɦɟɲɬɚɧɢ ɫɟɥɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢɊȻɄɨɥɭɛɚɪɚ ɇɟɫɬɚɛɢɥɧɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɛɪɨɧɯɨɨɩɫɬɪɭɤ ɰɢʁɭ ɬɚɤɨɡɜɚɧɨ ɫɬɟɡɚʃɟ ɛɪɨɧɯɚɐɟɜɢɤɨʁɟɫɩɪɨɜɨɞɟ ɜɚɡɞɭɯ ɞɨ ɩɥɭʄɚ ɫɟ ɫɬɟɠɭ ɫɤɭɩʂɚʁɭ ɭɫɥɟɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜɚɡɞɭɯɚ Ʉɨɞ ɯɪɨɧɢɱɚɪɚ ʁɟ ɬɨ ɦɧɨɝɨɜɢɲɟɢɡɪɚɠɟɧɨɢɫɚɦɨɦɚɥɚɞɨɡɚɛɢɥɨɤɚɤɜɨɝɚɥɟɪɝɟɧɚ ʁɟ ɞɨɜɨʂɧɚ ɞɚ ɧɚɝɥɨ ɧɚɫɬɚɧɟ ɩɨɝɨɪɲɚʃɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɤɨʁɭ ɜɟʄ ɢɦɚʁɭ±ɨɛʁɚɲʃɚɜɚɞɪɋɥɚɜɢɰɚɊɚɤɨɜɢʄ ɉɨɫɥɟɞʃɢɯɞɟɫɟɬɝɨɞɢɧɚɚɫɬɦɚʁɟɩɨɞɤɨɧɪɨɥɨɦɚɥɢɫɭ ɡɚɬɨɤɚɪɰɢɧɨɦɢɩɥɭʄɚɭɟɤɫɩɚɧɡɢʁɢɱɚɤɢɤɨɞɦɥɚɞɢɯʂɭɞɢ ɩɨɬɜɪɞɢɥɚʁɟɞɪɊɚɤɨɜɢʄ Ɉɜɢɯɞɚɧɚɫɤɨɪɨɫɜɚɤɚɞɢʁɚɝɧɨɡɚʁɟɪɚɤɇɚɪɚɜɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɬɜɪɞɢɬɟ ɞɨɤ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɟ ɯɢɫɬɨɩɚɬɨɥɨɲɤɭ ɞɢʁɚɝɧɨɡɭ ɋɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɚɪɟɧɯɢɦɭ ɩɥɭʄɚ ɚɤɨ ɧɟ ɫɬɜɚɪɚ ɩɧɟɭɦɨɧɢʁɭɧɟɦɨɪɚɞɚɢɦɚɧɢɤɚɜɟɫɢɦɩɬɨɦɟɇɟɛɨɥɢɧɟɦɚ ɤɚɲʂɚɑɢɦɛɪɨɧɯɢɢɦɚɥɨɛɭɞɭɡɚɯɜɚʄɟɧɢɤɪɟʄɟɞɪɚɫɬɢɱɧɚ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢʁɚ ɉɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɞɪ Ɋɚɤɨɜɢʄ ɩɭɲɚɱɢ ɩɨɫɥɟ ɝɨɞɢɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨɤɨɞɫɜɚɤɟɩɪɨɦɟɧɟɤɚɲʂɚɞɚɭɪɚɞɟɢɛɪɨɧɯɨɫɤɨɩɢʁɭ ɚɥɢ ʁɟ ɨɜɚ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɚ ɦɟɬɨɞɚ ɫɤɭɩɚ ɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɨɛɭɱɟɧɢɯ ɥɟɤɚɪɚ ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɤɟɧɟɪɚ ɧɟɞɟʂɧɨɩɥɭʄɚɫɧɢɦɢɞɟɫɟɬɛɨɥɧɢɱɤɢɯɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ ȾɄ

ȼɊȿɆȿȺɆȻɊɈɁɂȳȿ ɍɨɜɨɞɨɛɚɝɨɞɢɧɟɚɤɬɭɟɥɧɟɫɭɢɚɥɟɪɝɢʁɫɤɟɪɟɚɤɰɢʁɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚʁɢɡɪɚɠɟɧɢʁɚ ɚɥɟɪɝɢʁɚ ɧɚ ɤɨɪɨɜɫɤɭ ɛɢʂɤɭ ± ɚɦɛɪɨɡɢʁɭɤɨʁɚʁɟɭɋɪɛɢʁɭɫɬɢɝɥɚɩɟɞɟɫɬɢɯɝɨɞɢɧɚɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚȺɥɟɪɝɢʁɫɤɚɪɟɚɤɰɢʁɚɫɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨʁɚɜʂɚɧɚɝɨɪʃɢɦ ɞɢɫɚʁɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɚɧɟɤɚɞɚɩɪɟɥɚɡɢɭɚɫɦɚɬɢɱɧɟɧɚɩɚɞɟ ɋɚɦɨ ʁɟɞɧɚ ɛɢʂɤɚ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɦɢɥɢʁɚɪɞɢ ɩɨɥɟɧɨɜɢɯɡɪɧɚɇɚʁɜɢɲɟʁɟɢɦɚɧɚɲɟɬɚɥɢɲɬɭɩɨɪɟɞɍɛɚɱɟ ɝɞɟʁɟɜɟʄɞɨɫɬɢɝɥɚʁɟɞɚɧɦɟɬɚɪɜɢɫɢɧɟɂɦɚʁɟɢɧɚʃɢɜɚɦɚ ɦɟɻɭ ɤɭɤɭɪɭɡɨɦ ɧɚ ɝɪɨɛʂɢɦɚ ɢ ɥɢɜɚɞɚɦɚ ɇɚʁɛɨʂɟ ʁɭ ʁɟ ɢɲɱɭɩɚɬɢɢɡɤɨɪɟɧɚɩɪɟɰɜɟɬɚʃɚɉɪɟɤɨʂɭɞɢɢɦɚɧɟɤɭ ɚɥɟɪɝɢʁɫɤɭ ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɧɚ ɨɜɭ ɛɢʂɤɭ ɫɭɡɟʃɟ ɨɱɢʁɭ ɰɭɪɟʃɟ ɧɨɫɚɝɥɚɜɨɛɨʂɚɤɚɲɚʂɫɜɪɚɛɩɨɤɨɠɢɝɭɲɟʃɟ  ɋɚɜɟɬɞɪɊɚɤɨɜɢʄʁɟɞɚɫɟɭɲɟɬʃɭɧɢɤɚɤɨɧɟɢɡɥɚɡɢɭ ɪɚɧɢɦ ʁɭɬɚɪʃɢɦ ɫɚɬɢɦɚ ɞɨ ɫɚɬɢ ɧɢɬɢ ɩɪɟ ɤɢɲɟ ɜɟʄ ɩɨɫɥɟ ɤɢɲɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɨɡɚ ɩɨɥɟɧɚ ɧɚʁɦɚʃɚ ɇɟ ɨɬɜɚɪɚɬɢ ɩɪɨɡɨɪɟɱɚɤɧɢɧɚɚɭɬɭɉɨɫɥɟɲɟɬʃɟɤɨɫɭɨɩɪɚɬɢɭɦɢɬɢɫɟ ɢ ɢɫɬɭɲɢɪɚɬɢ ɩɪɟɫɜɭʄɢ ɫɟ ɚ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɡɧɚʁɭ ɞɚ ɫɭ ɩɪɟɨɫɟɬʂɢɜɢ ɧɚ ɚɦɛɪɨɡɢʁɭ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɚɧɬɢɯɢɫɬɚɦɢɧɢɤɟ ɢɥɢ ɩɭɦɩɢɰɟ ɡɚ ɧɨɫ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɇɚɡɨɧɟɤɫ

ɚɜɝɭɫɬɝ8%4$1,3,>8 ɅɂɋɈɉɈȴȿɂɁɆɈȽɍȽɅȺ

ɉɈɋɅȿɉɈɉɅȺȼȿ

 Ⱦɚɧɚɲʃɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɨ ɭɫɤɨ ʁɟ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚɦɪɥɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɨɫɜɟʁɟɭɫɦɟɪɟɧɨɤɚɩɨʁɟɞɢɧɰɭɢɥɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ ɭɡ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɥɢɤɚʁɭ ɢ ɞɚʁɭ ɢɡʁɚɜɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɫɬɜɚɪɚ ɥɟɩɚ ɜɢɪɬɭɟɥɧɚ ɫɥɢɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢɢɨɝɪɨɦɧɟɜɟʄɢɧɟɨɛɢɱɧɢɯʂɭɞɢ ȼɟɨɦɚ ɥɟɩ ɝɟɫɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɞɪɠɚɜɟ Ɍɨɦɢɫɥɚɜɚ ɇɢɤɨɥɢʄɚɢɩɪɜɟɞɚɦɟȾɪɚɝɢɰɟɇɢɤɨɥɢʄɤɨʁɢɫɭɩɪɟɤɨɫɜɨʁɟ ɮɨɧɞɚɰɢʁɟ ɫɚɧɢɪɚɥɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɞɚɥɨ ɭ ɦɚʁɫɤɢɦ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɬɚɪɨɦ ɤɭʄɨɦ ɢ ɢɡɝɪɚɞɢɥɢ ɧɨɜɭʁɟɞɧɨʁɩɨɪɨɞɢɰɢɭɅɢɫɨɦɉɨʂɭɤɚɨɢɡɚɞɜɟɩɨɪɨɞɢɰɟɭ Ȼɪɝɭɥɚɦɚ ɩɪɨɩɪɚʄɟɧɨ ʁɟ ɦɟɞɢʁɫɤɢ ɡɚɩɚɠɟɧɨ ɨɞ ɫɚɦɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚɪɚɞɨɜɚɩɚɫɜɟɞɨɭɪɭɱɢɜɚʃɚɤʂɭɱɟɜɚɅɟɩɨɧɟɦɚ ɲɬɚɈɞɨɛɪɢɦʂɭɞɢɦɚɤɨʁɢɩɨɦɚɠɭɬɪɟɛɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚɬɢɧɚ ɫɜɚɡɜɨɧɚɚɥɢɬɪɟɛɚɩɨɫɬɚɜɢɬɢɩɢɬɚʃɟɲɬɚɫɦɨɦɢɨɫɬɚɥɢ ɪɚɞɢɥɢɡɚɬɨɜɪɟɦɟɢɞɨɤɥɟɫɦɨɫɬɢɝɥɢɫɚɫɚɧɚɰɢʁɨɦɛɟɡɢɱɢʁɟ ɩɨɦɨʄɢ" Ɂɚɲɬɨ ɫɟ ɧɢʁɟ ɧɚɲɚɨ ɧɢ ʁɟɞɚɧ ɧɨɜɢɧɚɪ ɞɚ ɨ ɬɨɦɟ ɧɟɲɬɨɡɚɛɟɥɟɠɢ" ɅɢɫɨɉɨʂɟʁɟɦɚɥɨɫɟɥɨɤɨʁɟɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚɭɲʄɭɌɚɦɧɚɜɟ ɭɄɨɥɭɛɚɪɭɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɨɞɍɛɚɢɛɪɨʁɢɤɭʄɟɨɞɤɨʁɢɯɫɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɢ ɜɢɤɟɧɞɢɰɟ ɍ ɦɚʁɫɤɢɦ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɧɚʁɜɢɲɟʁɟɧɚɫɬɪɚɞɚɥɨɨɞɫɜɢɯɦɟɫɬɚɭɭɛɫɤɨʁɨɩɲɬɢɧɢɇɚɢɦɟ ɰɟɥɨɫɟɥɨɛɢɥɨʁɟɩɨɞɜɨɞɨɦɤɨʁɚɫɟɭɜɟʄɢɧɢɤɭʄɚɡɚɞɪɠɚɥɚ ɢɜɢɲɟɨɞɲɟɫɬɞɚɧɚɋɚɫɚɧɚɰɢʁɨɦɫɦɨɡɚɩɨɱɟɥɢɞɨɤʁɟɜɨɞɚ ʁɨɲɛɢɥɚɭɞɜɨɪɢɲɬɭɱɢɦʁɟɢɡɚɲɥɚɢɡɤɭʄɚ ɉɪɜɨʁɟɢɡɜɭɱɟɧɚɭɝɢɧɭɥɚɫɬɨɤɚɇɟɦɚɥɢɛɪɨʁɡɚɦɚɥɨ ɫɟɥɨɤɨʁɟɢɦɚɜɢɲɟɤɪɚɜɚɧɟɝɨɫɟɥɚȻɪɝɭɥɟɢɊɚɞʂɟɜɨɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɨ ɞɟɫɟɬ ɩɭɬɚ ɜɢɲɟ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɨɞ Ʌɢɫɨɝ ɉɨʂɚ ɂɡɛɚɱɟɧʁɟɫɚɜɧɚɦɟɲɬɚʁɛɟɥɚɬɟɯɧɢɤɚɬɟɩɢɫɢɩɨɞɨɜɢɢ ɩɪɜɢ ɫɥɨʁ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɜɧɚʁɭʄɢ ɫɥɨʁ ɞɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɟ ɬɪɟɛɚ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚʁɟɫɜɟɨɜɨɭɧɢɲɬɟɧɨ±ɧɢʁɟɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɛɚɱɟɧɨ ɧɚɫɦɟɬɥɢɲɬɟ

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɫɭɜɢɲɚɧ Ⱦɚɧɚ ɦɚʁɚ ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɲɚɨ ɫɚɦ ɭ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɭ ÄȺɆ³ɭɍɛɭɞɚɤɭɩɢɦɤɟɪɚɦɢɱɤɟɩɥɨɱɢɰɟɝɞɟɦɢʁɟɜɥɚɫɧɢɤ Ⱥɰɚ ɞɚɨ ɩɨɩɭɫɬ ɤɚɞɚ ʁɟ ɱɭɨ ɨɞɚɤɥɟ ɫɚɦ Ʉɚɤɨ ɪɟɱɟ ɡɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɟʁɨɲɧɢɫɚɦɭɪɚɞɢɨɩɨɩɭɫɬɢɡɧɟɧɚɞɢɨɫɚɦɝɚɚɥɢ ʄɟɨɞɦɚɯɨɞɫɭɬɪɚɮɨɪɦɢɪɚɬɢɰɟɧɟɡɚɭɝɪɨɠɟɧɟ ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɯɭɦɚɧɢ ɱɨɜɟɤ ʁɟ ɞɚɨ ɦɚɥɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ Ʌɢɫɨɩɨʂɰɢɦɚ ɉɨʂɚɧɰɢɦɚ ɉɢɪɨɦɚɧɰɢɦɚ ɢ Ɉɛɪɟɧɨɜɱɚ ɧɢɦɚɑɭɜɟɧɢɤɟɪɚɦɢɱɚɪɆɢɪɤɨɊɚɞɨʁɱɢʄɢɡȻɪɝɭɥɚɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ Ɋɨʄɤɨ Ɋɭɩʂɚɧɚɰ ɪɚɞɢ ɤɟɪɚɦɢɤɭ ɡɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɟ ɭɩɨɥɚ ɰɟɧɟɂɧɟɫɚɦɨɬɨɜɟʄɧɨɫɢɯɪɚɧɭɢɩɢʄɟɡɚɫɜɟɭɤɭʄɚɧɟɝɞɟ ɪɚɞɢ Ɍɪɟɛɚɩɨɦɟɧɭɬɢɢɧɚɲɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɰɪɤɜɭɤɨʁɚʁɟɫɜɚɤɨʁ ɤɭʄɢ ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɜɨɞɚ ɭɥɚɡɢɥɚ ɭ ɤɭʄɭ ɢɥɢ ɧɟ ɞɨɧɢɪɚɥɚ ɩɨ ʁɟɞɚɧɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɮɪɢɠɢɞɟɪɦɚɪɤɟɝɨɪɟʃɟɏɜɚɥɚʃɟɝɨɜɨɦ ɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭɝɞɢɧɭɆɢɥɭɬɢɧɭɢɟɩɢɫɤɨɩɭɛɚɱɤɨɦɝɞɢɧɭ ɂɪɢɧɟʁɭɧɚɢɫɤɚɡɚɧɨʁɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɢɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ³Ɍɟɲɤɨʁɟ ɛɢɬɢ ɱɨɜɟɤ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ´ ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɩɨɱɢɜɲɢ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ɋɪɩɫɤɢȽɨɫɩɨɞɢɧɉɚɜɥɟɁɚɲɬɨɧɟɩɢɫɚɬɢɨʂɭɞɢɦɚɤɨʁɢɫɭ ɨɧɨɫɜɨʁɟɦɚɥɨɩɨɞɟɥɢɥɢɫɚʂɭɞɢɦɚɤɚɞɚɢɦʁɟɛɢɥɨɬɟɲɤɨ" ɏɜɚɥɚ ȭɟɥɭ ɢɡ Ⱦɨɥɨɜɚ ɤɨɞ ɉɚɧɱɟɜɚ ɢ ɦɟɲɬɚɧɢɦɚ Ⱦɨɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɚɤɭɩɢɲɟ ɢ ɞɨɜɟɡɨɲɟ ɬɨɧɚ ɤɭɤɭɪɭɡɚ ɭ ɡɪɧɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɭɫɟɥɨɦɟɲɬɚɧɢɦɚȳɟɠɟɜɢɰɟɤɨɞɉɨɠɟɝɟɡɚɲɥɟɩɟɪ ɛɚɥɢɪɚɧɨɝɫɟɧɚɬɟɋɥɚɜɢɲɢɉɨɩɨɜɢʄɭɢɡɁɜɟɱɤɟɡɚɤɚɦɢɨɧ ɛɚɥɢɪɚɧɨɝɫɟɧɚ Ʌɢɫɨɩɨʂɰɢɫɭɩɨɩɪɢɪɨɞɢɫɤɪɨɦɧɢʂɭɞɢɧɚɜɢɤɧɭɬɢɧɚ ɦɚɥɨɢɫɚɦɚɥɨɫɭɡɚɞɨɜɨʂɧɢɋɜɟɲɬɨɫɭɫɬɟɤɥɢɫɬɟɤɥɢɫɭ ɩɨɲɬɟɧɢɦ ɪɚɞɨɦ ɧɢɫɦɨ ɧɚɜɢɤɧɭɬɢ ɞɚ ɞɨɛɢʁɚɦɨ ɧɢ ɞɚ ɦɨɥɢɦɨ ɉɨɥɚɤɨɫɟɜɪɚʄɚɦɨɭɤɭʄɟɫɬɜɚɪɧɨɫɬɧɢʁɟɧɢɧɚɥɢɤɨɧɨʁ ɧɚɬɟɥɟɜɢɡɢʁɢɢɥɢɢɭɲɬɚɦɩɢɋɜɟɫɧɢɫɦɨɞɚɫɜɨʁɟɞɨɦɨɜɟ ɦɨɪɚɦɨ ɫɚɦɢ ɫɚɧɢɪɚɬɢ ɧɟɦɚɦɨ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɚɦɨ ɧɟɤɨʁ ɜɟɥɢɤɨʁɩɨɦɨʄɢɂɦɚɩɪɢɦɟɪɚɞɚʁɟɨɧɚɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧɚɡɚɧɟɤɟ ɫɪɟʄɧɢɤɟ«Ⱥʁɟɞɚɧɤɨɦɲɢʁɚɧɟɞɚɜɧɨɪɟɱɟ³ɋɥɚɜɢʄɭɞɚɧɤɚɞɚ ɫɚɦɩɨɩɥɚɜʂɟɧ´ "

 Ɍɚɤɨʁɟɬɨɨɞɩɚɦɬɢɜɟɤɚ³ɧɟɤɨɦɪɚɬɧɟɤɨɦɛɪɚɬ´ɇɟɤɨɦ ɩɨɩɥɚɜɚɧɟɤɨɦɞɨɛɢɬɚɤ« ȽɨɪɚɧȳɚɧɤɨɜɢʄɅɢɫɨɉɨʂɟ
ɚɜɝɭɫɬɝ

ɄɂɇȿɁɂȾɈɇɂɊȺɅɂȳɈɒɉȿɌɄɊȺȼȺ

ɁȺɇɈȼɂɉɈɑȿɌȺɄ Ƚɪɥɚɩɨɞɟʂɟɧɚɧɟɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚɫɟɭɜɨɞɢɩɨɞɚɜɢɥɚɤɪɭɩɧɚɪɨɝɚɬɚ ɫɬɨɤɚɜɟʄɢɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚɫɥɚɛɢʁɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɫɬɚʃɚ Ⱦɪɭɝɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ɩɟɬ ɤɪɚɜɚ ɫɢɦɚɧɬɚɥɫɤɟ ɪɚɫɟ ɤɚɨ ɩɨɦɨʄ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɬɪɩɟɥɟ ɲɬɟɬɭ ɬɨɤɨɦɦɚʁɫɤɢɯɩɨɩɥɚɜɚɭɪɭɱɟɧɚʁɟɫɪɟɞɢɧɨɦʁɭɥɚɬɚɦɧɚɜɫɤɢɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɫɬɨɱɧɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ɧɚ ɍɛɭ Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɫɬɟɨɧɟ ʁɭɧɢɰɟ ɨɜɨɝɚ ɩɭɬɚ ɞɨɧɢɪɚɥɚ ʁɟ ɤɢɧɟɫɤɚ ɞɪɠɚɜɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚɋɢɧɨɦɚɯɤɨʁɚʁɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɭɋɬɭɛɥɟɧɢɰɢȾɨɧɚɰɢʁɭʁɟɥɢɱɧɨɭɪɭɱɢɨ ɇɢȼɟʁɯɨɧɝɞɢɪɟɤɬɨɪɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɰɟɧɬɪɚɬɟɤɨɦɩɚɧɢʁɟɱɢʁɟ ɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨɧɚɥɚɡɢɭɆɭɪɝɚɲɭ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ɍɛ Ⱦɚɪɤɨ Ƚɥɢɲɢʄ ʁɟ ɧɚɤɨɧ ɭɪɭɱɟʃɚɡɚɯɜɚɥɧɢɰɟɤɢɧɟɫɤɢɦɩɪɢʁɚɬɟʂɢɦɚɭɩɭɬɢɨɜɟɥɢɤɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɞɨɧɚɰɢʁɢ ɢɫɬɚɤɚɜɲɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɞɪɭɝɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚɤɨʁɚɞɨɥɚɡɢɢɡɊɟɩɭɛɥɢɤɟɄɢɧɟ ɋɜɟɤɪɚɜɟɤɨʁɟɫɭɫɬɪɚɞɚɥɟɭɩɨɩɥɚɜɚɦɚɢɱɚɤɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟɨɞɬɨɝɚɦɢʄɟɦɨɧɚɞɨɦɟɫɬɢɬɢɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚɤɨʁɚɫɭ ɩɪɟɬɪɩɟɥɚɧɟɤɢɜɢɞɲɬɟɬɟɭɫɬɨɱɧɨɦɮɨɧɞɭɆɨɠɞɚɧɟʄɟɦɨ ɦɨʄɢ ɛɚɲ ɫɜɢɦɚ ɞɚ ɫɚɧɢɪɚɦɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ ɲɬɟɬɭ ɭ ɠɢɜɨɬɢʃɚɦɚɤɨʁɟɫɭɭɝɢɧɭɥɟɚɥɢʄɟɦɨɤɪɨɡɨɜɚʁɜɢɞɩɨɦɨʄɢ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢɞɚʂɭɞɢɤɨʁɢɫɭɫɟɛɚɜɢɥɢɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨɦɧɚɫɬɚɜɟ ɫɚɭɡɝɚʁɚʃɟɦɫɬɨɤɟɪɟɤɚɨʁɟȽɥɢɲɢʄ ɍ ɨɜɨɦ ɤɪɭɝɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɪɚɜɟ ɫɭ ɩɨɞɟʂɟɧɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭɡɝɚʁɢɜɚɱɢɦɚɜɟʄɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɱɢʁɚɫɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɬɪɩɟɥɚ ɲɬɟɬɭ ɬɨɤɨɦ ɧɟɞɚɜɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɄɪɚɜɟɫɭɞɨɞɟʂɟɧɟȼɨʁɢɫɥɚɜɭɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄɭɢɡȻɪɟɡɨɜɢɰɟ ȻɪɚɧɤɭɆɚɧɨʁɥɨɜɢʄɭɢɡɅɢɫɨɝɉɨʂɚɆɢɥɚɧɭɊɚɧɤɨɜɢʄɭɢɡ ɋɨɜʂɚɤɚ ɀɢɜɤɭ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɭ ɢɡ ɐɪɜɟɧɟ ȳɚɛɭɤɟ ɢ Ɇɢɥɢɰɢ ȻɚɛɢʄȽɚɜɪɢʄɢɡȻɪɝɭɥɚ ɆɢɥɨɜɚɧɆ

ɒɂɊɈɆɌȺɆɇȺȼȿ ɉɈɑȿɅȺɂɁȽɊȺȾȵȺɉɍɌȺ ɇɈȼȺɐɂɉȺɆȻɍɄɈȼɂɐȺ

ȺɋɎȺɅɌɉɈɋɅȿ ɉɈɅȺȼȿɄȺɑȿɄȺȵȺ ɇɚɤɨɧɩɪɜɟɮɚɡɟɭɤɨʁɨʁʄɟɛɢɬɢɢɡɝɪɚɻɟɧɨ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚɭɫɥɟɞɢʄɟɢɪɚɞɨɜɢɧɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɨɦɞɟɥɭɞɟɨɧɢɰɟ ȳɚɜɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟɉɭɬɟɜɢɋɪɛɢʁɟɤɪɚʁɟɦʁɭɥɚɡɚɩɨɱɟɥɨʁɟ ɡɟɦʂɚɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɞɪɭɝɨɝ ɪɟɞɚ ɇɨɜɚɰɢ ɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɚ ɍɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɬɟ ɞɟɨɧɢɰɟɫɚɦɚɤɚɞɚɦɫɤɨɦɩɨɞɥɨɝɨɦʁɟɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚɚɥɢʄɟʁɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɝɪɚɞɢɬɢɭɞɜɟɮɚɡɟɊɚɞɨɜɢɫɭɤɪɟɧɭɥɢɢɡɩɪɚɜɰɚ ɇɨɜɚɤɚ ɢ ɚɤɨ ɛɭɞɭ ɬɟɤɥɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɞɢɧɚɦɢɤɨɦ ɚɫɮɚɥɬɢ ɪɚʃɟɩɪɜɨɝɞɟɥɚɬɪɚɫɟɛɢʄɟɡɚɜɪɲɟɧɨɩɨɱɟɬɤɨɦɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɇɚɤɨɧɬɨɝɚɨɞɦɚɯɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɭɫɥɟɞɢɢɞɪɭɝɚɮɚɡɚ ɧɚ ɩɚɦɛɭɤɨɜɚɱɤɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɱɢɦɟ ʄɟ ɨɜɚʁ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɧɚɫɟʂɟɧ ɞɟɨ ɞɨɛɢɬɢ ʁɟɞɧɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭ ɢ ɦɨɞɟɪɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɲɢɪɢɧɟɲɟɫɬɦɟɬɚɪɚɋɚɥɨɤɚɥɧɢɦɩɪɟɜɨɡɧɢɤɨɦɜɟʄʁɟɞɨɝɨ ɜɨɪɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚʃɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɧɚ ɬɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɨɬɜɨɪɢ ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ ɥɢɧɢʁɚ ± ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ɍɛ Ⱦɚɪɤɨ Ƚɥɢɲɢʄ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɢɥɚɫɤɚ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ ɭ ɇɨɜɚɰɢɦɚ ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɞɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɜɢɯ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ ɬɪɟɛɚɥɚ ɞɚ ɩɨɱɧɟɦɚʁɚɚɥɢɫɭɪɚɞɨɜɢɩɨɦɟɪɟɧɢɡɛɨɝɩɨɩɥɚɜɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤȽɥɢɲɢʄɭɪɚɡɝɨɜɨɪɭɫɚɦɟɲɬɚɧɢɦɚ ɧɚɤɨɧɨɬɜɚɪɚʃɚɪɚɞɨɜɚ Ɂɚɯɜɚɥɧɢɞɨɧɚɬɨɪɢɦɚɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɨɩɲɬɢɧɟɍɛ ɞɨɛɢɬɢɧɢɰɢɞɨɧɚɰɢʁɟɢɤɢɧɟɫɤɢɩɪɢʁɚɬɟʂɇɢȼɟʁɯɨɧɝ

ɆȺɅɈȺɅɂȾȺȻɍȾȿɁȺɋȼȿ ɉɪɟɦɚɪɟɱɢɦɚɆɢɥɢɰɟȻɚɛɢʄȽɚɜɪɢʄɜɨɞɚʁɨʁʁɟɫɜɟ ɭɧɢɲɬɢɥɚ  ɇɨɜɭ ɤɭʄɭ ɦɢ ɝɪɚɞɢ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚ Ⱦɪɚɝɢɰɟ ɇɢɤɨɥɢʄ ɞɨɧɢɪɚɥɢɫɭɦɢɛɥɨɤɨɜɟɡɚɲɬɚɥɭɫɚɞɫɚɦɞɨɛɢɥɚɢɤɪɚɜɭ ɇɟʄɭɬɨɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢɧɢɤɚɞɚɂɦɚʄɟɫɜɟɝɚɦɨɦɟɭɧɭɱɟɬɭɚ ɫɚɞ ʁɟ ɧɚ ɩɭɬɭ ɢ ɞɪɭɝɨ ± ɧɢʁɟ ɤɪɢɥɚ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɨɜɚ Ȼɪɝɭɥɤɚ Ⱦɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ Ȼɪɚɧɤɚ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄɚ ɢɡ Ʌɢɫɨɝ ɉɨʂɚ ɧɚʁɜɢɲɟʁɟɫɬɪɚɞɚɥɨɭɦɚʁɫɤɨɦɩɨɬɨɩɭɍɤɭʄɚɧɢɫɭɨɫɬɚɥɢ ɛɟɡɲɟɫɬɝɪɥɚɤɪɭɩɧɟɪɨɝɚɬɟɫɬɨɤɟɩɱɟɥɢʃɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚ ɫɜɢʃɚɨɜɚɰɚɪɨɞɚɧɚʃɢɜɚɦɚɢɩɪɢɯɨɞɚɡɚɤɭʄɭɆɚɧɨʁɥɨ ɜɢʄɢɫɭɢɭɩɪɜɨʁɪɚɫɩɨɞɟɥɢɞɨɛɢɥɢʁɟɞɧɭɤɪɚɜɭɚɫɚɨɜɨɦ ɞɪɭɝɨɦɥɚɤɲɟʄɟɫɬɚɬɢɧɚɧɨɝɟɢɩɨɤɭɲɚɬɢɞɚɨɛɧɨɜɟɫɜɨʁɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɢɦɚʃɟɋɢɧȻɪɚɧɤɨɜɆɢɪɨɫɥɚɜɭɡɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɧɚɫɜɟɦɭɲɬɨʁɟɭɱɢɧɢɥɨɡɚɅɢɫɨ ɉɨʂɟ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɦɟɲɬɚɧɟ ɚ ɬɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɜɟɨɦɚ ɦɧɨɝɨɚɩɟɥɨɜɚɨʁɟɞɚɪɚɫɩɨɞɟɥɚɩɨɦɨʄɢɛɭɞɟɩɪɚɜɟɞɧɢʁɚ ɇɟɨɱɟɤɭʁɟɦɞɚɦɢɛɢɥɨɤɨɧɚɞɨɦɟɫɬɢɢɥɢɧɚɞɨɤɧɚɞɢ ɫɜɟɲɬɨɫɚɦɧɟɤɚɞɚɢɦɚɨɌɨɧɟɨɱɟɤɭʁɟɧɢɫɟɥɨɈɜɨɲɬɨ ɫɦɨɞɨɛɢɥɢɬɨʁɟɤɚɨɭɨɧɨʁɩɪɢɱɢɦɚɥɨɡɪɧɨɫɟɦɟɧɚɚɥɢ ɫɟɦɟɧɚɤɨʁɟʄɟɞɚɩɪɨɤɥɢʁɚɢɪɨɞɢɭɡɧɚɲɭɛɪɢɝɭȾɨɜɨʂɧɨ ʁɟɢɦɚɥɨɚɥɢɞɚɛɭɞɟɡɚɫɜɟɩɚʄɟɦɨɫɜɢɛɢɬɢɡɚɞɨɜɨʂɧɢ ɇɟɤɚ ʁɟ ɢ ɲɚɤɚ ɩɟɫɤɚ ɚɥɢ ɧɟɤɚ ɫɟ ɞɟɥɢ ɫɜɢɦɚ Ɇɟɧɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚɬɚɰɟɥɚɲɚɤɚ±ɩɨɪɭɱɢɨʁɟɆɚɧɨʁɥɨɜɢʄ Ɂɚɦɟɧɟʁɟɨɜɨɦɧɨɝɨɜɟɥɢɤɨɂɦɚʃɟɦɢʁɟɭʁɟɞɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭɢɫɜɟʁɟɨɞɧɟɬɨɨɞɌɚɦɧɚɜɟɞɨȻɪɟɡɨɜɚɱɤɨɝɛɪɞɚ ɇɢɫɬɪɭɤɚɥɭɤɚɧɟɦɚɦȻɚɪɦɨʁɢɭɧɢɰɢɧɟɤɚɢɦɚʁɭɤɚɲɢɤɭ ɦɥɟɤɚɢɤɪɢɲɤɭɫɢɪɚɤɚɨɢɫɜɚɞɪɭɝɚɞɟɰɚ±ɢɡɧɟɨʁɟɫɜɨʁɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɢɦɭɤɭɆɢɥɚɧɊɚɧɤɨɜɢʄɢɡɋɨɜʂɚɤɚ

 ɇɚɚɫɮɚɥɬɧɢɩɭɬɦɟɲɬɚɧɢɞɜɚɫɟɥɚɱɟɤɚʁɭɜɢɲɟɨɞɩɨɥɚ ɜɟɤɚɤɚɠɟɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɋɚɜɟɬɚɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɚ ȾɪɚɝɨɦɢɪɅɭɤɢʄ Ʉɚɞɚʁɟɝɨɞɢɧɟɬɪɟɛɚɥɨ ɢɡɚɛɪɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢ ɩɭɬ ɒɚɛɚɰȼɚʂɟɜɨ ɢɥɢ ɨɜɚʁ ɲɬɨ ɨɞ Ʉɚɪɚɭɥɟɢɞɟɡɚȼɚʂɟɜɨɦɢɫɦɨɫɟ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɡɚ ɩɪɜɢ ɩɨɲɬɨ ɧɚɦ ʁɟ ɦɚɥɨ ɜɚɠɧɢʁɢ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɬɚɞɚ ɧɢɫɦɨ ɡɧɚɥɢ ɞɚ ʄɟɦɨ ɩɪɟɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɦɨɪɚɬɢ ɞɚ ɱɟɤɚɦɨ ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɇɨɜɚɱɚɧɢɢɉɚɦɛɭɤɨɜɱɚɧɢ ɫɭ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɢ ɨɜɭ ɤɚɥɞɪɦɭ ɤɨʁɚ ʁɨɲɭɜɟɤɫɥɭɠɢɇɚɞɟɥɭɤɪɨɡɉɚɦ ɛɭɤɨɜɢɰɭ ɬɪɢ ɦɟɬɪɚ ɤɚɦɟɧɚ ʁɟ ɧɚɫɥɚɝɚɧɨ ɩɚ ɧɚɫɭɬɨ ɫɢɬɧɢɦ ɤɚɦɟɧɨɦɞɨɤʁɟɭɇɨɜɚɰɢɦɚɥɨɲɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɫɚɦɨ ɫɢɬɚɧ ɲɨɞɟɪ ʁɟ ɩɨɫɢɩɚɧ±ɩɪɢɫɟʄɚɫɟɩɪɜɢɱɨɜɟɤ ɆɁɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɚ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɭɛɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȾɪɚɝɨɦɢɪɅɭɤɢʄ ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭɜɟɤ ɨɞɭɫɬɚʁɚɥɨ ɨɞ ɨɜɨɝ ɆɁɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ  Ȼɢɥɨ ʁɟ ɡɚɢɫɬɚ ɦɚɥɢ ɦɢɥɢɨɧ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢ ɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɟɫɤɨɱɢɬɢ ɚɥɢ ɫɦɨ ɫɚɞɚ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɨɪɢɦɨ ɡɚ ɧɨɜɚɰ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɞɚ ɢɫɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɞɨ ɨɩɲɬɢɧɟɧɢɤɚɞɚɧɟɛɢɫɦɨɫɚɝɪɚɞɢɥɢɬɭɞɟɨɧɢɰɭɌɢɦɟɲɬɨ ɫɦɨ ɫɟ ɢɡɛɨɪɢɥɢ ɭ ɪɟɫɨɪɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɢ ɤɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ʁɚɜɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɚɢɨɞɩɪɟɦɢʁɟɪɚȼɭɱɢʄɚɞɨɛɢɥɢɫɦɨɩɨɦɨʄ ɢɩɨɞɪɲɤɭ ɭɫɩɟɥɢɫɦɨɞɚɧɚɞɧɟɜɧɢɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨɩɭɬɨɞ ɇɨɜɚɤɚɞɨɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɟɢɨɞɞɪɠɚɜɟɨɛɟɡɛɟɞɢɦɨɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ ʃɟɝɨɜɭɢɡɝɪɚɞʃɭɧɚɜɨɞɢȽɥɢɲɢʄ Ⱦɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ


ɏɍɆȺɇɂɌȺɊɇȿȺɄɐɂȳȿ

ɚɜɝɭɫɬɝɋɊɉɋɄɂɁȺɌȼɈɊɂȾȺɊɈȼȺɅɂȽɊɅȺɋɌɈɄȿɈɒɌȿȶȿɇɂɆȽȺɁȾɂɇɋɌȼɂɆȺ

ɁɇȺɑȺȳɇɈɈȻɇɈȼȴȿɇɋɌɈɑɇɂɎɈɇȾ ɍɝɨɜɨɪɟɨɞɨɧɚɰɢɞɟɫɟɬɪɚɫɧɢɯɤɪɚɜɚɨɜɚɰɚɬɨɜɧɢɯɫɜɢʃɚɢɩɪɚɫɢʄɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɪɭɱɢɨɦɢɧɢɫɬɚɪɩɪɚɜɞɟɇɢɤɨɥɚɋɟɥɚɤɨɜɢʄ Ɍɚɦɧɚɜɫɤɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɩɨɥɭɨɬɜɨɪɟɧɨɦɬɪɟɬɦɚɧɭɈɧɢɫɭɛɢɥɢɭ ɤɨʁɢɦɚʁɟɭɦɚʁɫɤɢɦɩɨɩɥɚɜɚɦɚɫɬɪɚɞɚɥɚ ȼɚʂɟɜɭɒɚɩɰɭɈɛɪɟɧɨɜɰɭɫɜɭɝɞɟɝɞɟʁɟ ɫɬɨɤɚɪɚɬɚɪɫɤɢɭɫɟɜɢɢɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚɩɪɨ ɡɚɬɪɟɛɚɥɨ ȼɨɞɚ ɫɟ ɩɨɜɭɤɥɚ ɩɨɩɥɚɜɧɢ ɢɡɜɨɞʃɚ ʁɭɥɚ ɞɨɛɢɥɢ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɬɚɥɚɫɨɫɬɚɜɢɨʁɟɞɨɫɬɚɩɪɨɛɥɟɦɚɚɥɢɦɢ ɩɨɦɨʄɍɩɪɚɜɚɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɦɨ ɢ ɞɚʂɟ ɬɭ Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɜɟɥɢɤɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɚɩɨɤɥɨɧɢɥɚʁɟɝɪɥɚɤɪɭɩɧɟɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɛɪɨʁ ɜɨʂɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɢɬɧɟɫɬɨɤɟɢɬɨɞɟɫɟɬɪɚɫɧɢɯɤɪɚɜɚ ɢɡɪɚɠɟɧɨʁɭɨɜɢɦɬɟɲɤɢɦɬɪɟɧɭɰɢɦɚɩɟɬ ɨɜɚɰɚɬɨɜɧɢɯɫɜɢʃɚɢɩɪɚɫɢʄɚɡɚ ɤɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɞɜɚ ɨɤɪɭ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɭɛɫɤɨʁ ɠɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɢɡɞɜɨʁɢɥɢ ɫɭ ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ ɨɩɲɬɢɧɢ ɍɝɨɜɨɪɟ ɨ ɞɨɧɚɰɢʁɢ ɭɪɭɱɢɨ ʁɟ ɫɬɨɱɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ ɇɢɤɨɥɚ ɋɟɥɚɤɨɜɢʄ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɡɚɜɨ ɢɫɬɚɤɚɜɲɢɞɚɍɩɪɚɜɚɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɤɪɢ ɞɢɦɚ ɝɪɥɚ ɫɬɨɤɟ ɡɚ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɟ ɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɪɚɞɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ ɍɛɚ Ɍɨ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢɫɜɟɨɧɨɲɬɨʁɟɜɨɞɚɨɞɧɟɥɚ Ɇɢɥɚɧɋɬɟɜɨɜɢʄɇɢɤɨɥɚɋɟɥɚɤɨɜɢʄ ɧɟɩɨɝɨɞɟɧɢʁɟɫɟɞɟɥɚɫɚɫɬɪɚɧɟ ɚɥɢʁɟɞɨɛɚɪɩɪɢɦɟɪɫɜɚɤɨɦɟɤɚɤɨɬɪɟɛɚ ɢȾɚɪɤɨȽɥɢɲɢʄ  ɍ ɜɪɟɦɟ ɩɨɩɥɚɜɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨ ʁɟ ɞɚɩɨɫɬɭɩɢɆɢɫɦɨɭɪɚɞɢɥɢɤɨɥɢɤɨɫɦɨ ɩɪɟɤɨ ɯɢʂɚɞɭ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɫɭɻɟɧɚ ɚ ɦɨɝɥɢ ɇɟɤɚ ɫɜɚɤɨ ɭɪɚɞɢ ɢ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɤɨʁɚ ɤɚɡɧɭ ɢɡɞɪɠɚɜɚʁɭ ɭ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɢɥɢ ɨɧɨɥɢɤɨɤɨɥɢɤɨɦɨɠɟɢɭɜɟɪɟɧɫɚɦɞɚʄɟ ɞɨɦɚʄɢɧɫɤɚ ɤɭʄɚ ɍɩɪɚɜɚ ɢɦɚ ɨɤɨ ɪɭɠɧɟ ɫɰɟɧɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨɩɥɚɜɚ ɲɬɨ ɯɟɤɬɚɪɚ ɡɟɦʂɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɨɤɨ ɩɪɟɛɢɬɢɡɚɛɨɪɚɜʂɟɧɟɩɨɪɭɱɢɨʁɟɦɢɧɢ ɝɪɥɚ ɫɬɨɤɟ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢ ɫɬɚɪ ɋɟɥɚɤɨɜɢʄ ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɞɚ ʁɟ ɍɛ ɜɪɟɞɧɭɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭɢɞɨɛɪɟɫɚɪɚɞɧɢɤɟ ɩɪɜɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɛɢɥɚ ȳɨɲɝɪɥɚɫɬɨɤɟɫɬɚɜɢɥɢɫɭɧɚɪɚɫɩɨ ɥɚɝɚʃɟȼɥɚɞɢɋɪɛɢʁɟɬɚɤɨʄɟɩɨɦɨʄɢʁɨɲ ɨɜɭɜɪɫɬɭɩɨɦɨʄɢ ɂɡɪɚɡɢɜɲɢ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨɨɩɲɬɢɧɚɧɚɝɥɚɫɢɨʁɟɋɬɟɜɨɜɢʄ ɇɚɞɨɧɚɰɢʁɢɫɟɡɚɯɜɚɥɢɨɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɍɩɪɚɜɚɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɤɪɢɜɢɱɧɢɯɫɚɧɤɰɢʁɚ ɧɚɲɥɚ ɧɚɱɢɧɚ ɞɚ ɢ ɧɚɤɨɧ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɍɛ Ⱦɚɪɤɨ Ƚɥɢɲɢʄ ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɩɨɦɨɝɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɢɥɚɧ ɞɚ ɫɟ ʃɨɦɟ ɧɚɞɨɤɧɚɻɭʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɋɬɟɜɨɜɢʄ ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɞɨɧɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨɨɧɨɝɚɲɬɨʁɟɜɨɞɚɨɞɧɟɥɚɭɫɬɨɱɧɨɦ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢ ɤɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɢ ɡɚɜɨɞɢ ɮɨɧɞɭɊɚɫɩɨɞɟɥɚʁɟɢɡɜɪɲɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɛɟɥɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɇɢɲ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɩɪɨɰɟɧɢ ɲɬɟɬɟ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ʁɟ ɉɚɞɢɧɫɤɚ ɋɤɟɥɚ ɄɉɁ ɡɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɤɟ ɭ Ƚɥɢɲɢʄ ɞɨɞɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨ ȼɚʂɟɜɨɤɚɨɢɨɤɪɭɠɧɢɡɚɬɜɨɪɢɭɅɟɫɤɨ ɭɩɪɚɜɚ ɬɪɭɞɢɥɚ ɞɚ ɭ ɲɬɨ ɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ ɜɰɭɢɉɚɧɱɟɜɭɈɧʁɟɬɚɤɨɻɟɧɚɩɨɦɟɧɭɨ ɨɛɟɲɬɟɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɟ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɉɨɞɟʂɟɧɨɝɪɥɚɤɪɭɩɧɟɢɫɢɬɧɟɫɬɨɤɟ ɞɚɫɟɫɪɩɫɤɢɡɚɬɜɨɪɢɬɪɭɞɟɞɚɛɭɞɭʁɟɞɧɚ ɫɬɨɤɚɢɡɜɨɪɩɪɢɯɨɞɚɢɪɚɞɧɨɦɟɫɬɨ Ⱦɇ

ɇɈȼȺɐɂ

ɋɌɂȽɅȺɉɈɆɈȶɂɁɇɈȼɈȽɋȺȾȺ Ƚɪɚɞɫɤɚɨɩɲɬɢɧɚɇɨɜɢɋɚɞɭɩɭɬɢɥɚʁɨɲʁɟɞɚɧɜɟɥɢɤɢɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɦɨʄɢɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟɍɛ ȼɟɥɢɤɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɢʁɚʄɟ ɜɨɞɟ ɢ ɪɚɡɧɢɯ ɩɨɬɪɟɩɲɬɢɧɚ ɡɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɤɚɨ ɢ ɫɬɨɱɧɚ ɯɪɚɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɩɨɞɟʂɟɧɟ ɫɭɦɟɲɬɚɧɢɦɚɇɨɜɚɤɚɤɨʁɢɫɭɩɪɟɬɪɩɟɥɢ ɲɬɟɬɟ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɭɫɟɜɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ɦɚʁɫɤɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɇɨɜɚɱɚɧɢɦɚ ʁɟ ɩɨɦɨʄɥɢɱɧɨɭɪɭɱɢɨɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚȼɥɚɞɢɦɢɪɋɬɨʁɤɨɜɢʄɤɨʁɢʁɟ ȾɚɪɤɨȽɥɢɲɢʄȺɧɞɪɟʁȼɭɱɢʄ ɭɢɡʁɚɜɢɡɚɦɟɞɢʁɟɢɫɬɚɤɚɨɞɚɨɜɚʁɝɪɚɞ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɩɨɦɚɠɟɫɜɟɨɩɲɬɢɧɟɤɨʁɟ ɢȼɥɚɞɢɦɢɪɋɬɨʁɤɨɜɢʄɭɇɨɜɚɰɢɦɚ ɫɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɟ ɭ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ɫɭ ɬɨ ɱɢɧɢɥɢ ɭ ɭɛɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ɜɟɥɢɤɢ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɦɨʄɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɧɚɭɪɭɱɟɧʁɟɦɟɲɬɚɧɢɦɚɅɢɫɨɝɉɨʂɚ ɚ ɨɜɨɝɚɩɭɬɚɢɦɚɥɢɫɭɢɩɨɫɟɛɚɧɩɨɤɥɨɧɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɭ ɇɨɜɚɰɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɥɚɩɬɨɩɪɚɱɭɧɚɪɚ ɉɨɪɟɱɢɦɚɊɚɧɤɚɊɚɧɤɨɜɢʄɚɩɪɟɞ ɫɟɞɧɢɤɚ ɆɁ ɇɨɜɚɰɢ ɨɜɨ ɫɟɥɨ ɬɨɤɨɦ ɦɚʁɫɤɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɨ ɜɟɥɢɤɭ Ʌɚɩɬɨɩɡɚɨɫɧɨɜɧɭ ɲɬɟɬɭɧɚɫɬɚɦɛɟɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɚɥɢɫɭɭ ɲɤɨɥɭɭɇɨɜɚɰɢɦɚ ɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɫɬɪɚɞɚɥɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ȾɚɪɤɨȽɥɢɲɢʄɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢ ɭɫɟɜɢ ɨɤɨɩɨɫɬɨ ɧɟ ɍɛ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ ɩɨɦɨʄ ɞɟʂɟɧɚ ɭ ɫɜɢɦ ɫɟɥɢɦɚ ɭɛɫɤɟ ɂɫɬɨɜɚɪɟɧɨɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɩɲɬɢɧɟ ɚ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɜɨɝɚ ɩɭɬɚ ɨɩɪɟ ɲɥɟɩɟɪɚɩɨɦɨʄɢ ɞɟɥɢɥɢɡɚɇɨɜɚɤɟɡɛɨɝɜɟɥɢɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯ ʃɢɜɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɨɱɢɨ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɟɲɬɚɧɚ ɇɨɜɚɤɚ Ʉɚɤɨ ʁɟ ɪɟɤɚɨ ɬɨɤɨɦ ɚɜɝɭɫɬɚ ɛɢʄɟ ʁɨɲ ɚɤɰɢʁɚ ɞɟʂɟʃɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɭɛɫɤɢɦ ɫɟɥɢɦɚ ɚ ɇɨɜɨ ɫɚɻɚɧɢɦɚɫɟɡɚɯɜɚɥɢɨɭɡɨɩɚɫɤɭɞɚɫɭɫɟ ɞɨɤɚɡɚɥɢɤɚɨɩɪɚɜɢɩɪɢʁɚɬɟʂɢɢɞɚɫɭɭɡ ɝɪɚɻɚɧɟ ɍɛɚ ɛɢɥɢ ɨɞ ɩɪɜɨɝ ɞɚɧɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɆɢɥɨɜɚɧɆ

ɐɊȼȿɇȺȳȺȻɍɄȺ

ɉɈɆɈȶɈȾ ȺɆȿɊɂɑɄȿȺɆȻȺɋȺȾȿ

 Ⱥɦɟɪɢɱɤɢ ɚɦɛɚɫɚɞɨɪ Ɇɚʁɤɥ Ʉɢɪɛɢ ɫɪɟɞɭɧɨɦʁɭɥɚɨɛɢɲɚɨʁɟɐɪɜɟɧɭȳɚɛɭɤɭ ɫɟɥɨɤɨʁɟʁɟɩɨɪɟɞɅɢɫɨɝɉɨʂɚɧɚʁɜɢɲɟ ɫɬɪɚɞɚɥɨɭɦɚʁɫɤɢɦɩɨɩɥɚɜɚɦɚɢɭɪɭɱɢɨ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ ɞɜɟɦɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɉɟɬɨɱɥɚɧɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ ɇɟɧɚɞɚ ɀɢɜɚ ɧɨɜɢʄɚɞɨɛɢɥɨʁɟɞɨɧɚɰɢʁɭɭɢɡɧɨɫɭɨɞ ɚɦɟɪɢɱɤɢɯɞɨɥɚɪɚɡɚɨɛɧɨɜɭɬɟɲɤɨ ɨɲɬɟʄɟɧɟ ɤɭʄɟ ɞɨɤ ʁɟ ɲɟɫɬɨɱɥɚɧɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɂɥɢʄ ɩɪɟɞɚɬɨ ɞɨɥɚɪɚ ɡɚ ɩɨɧɨɜɧɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨ ɢɡɜɨɞʃɟɩɨɞɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚ

ɆɚʁɤɥɄɢɪɛɢɬɨɤɨɦɩɨɫɟɬɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟɀɢɜɚɧɨɜɢʄ  Ɂɧɚɦɨ ɞɚ ɧɚɲɚ ɩɨɦɨʄ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨ ʂɧɚ ɡɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨɩɥɚɜɚɚɥɢɚɦɟɪɢɱɤɚȼɥɚɞɚɧɚɫɬɨʁɢɞɚ ɨɜɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɢɦʁɟɧɚʁɬɟɠɟɤɚɤɨɛɢɩɨɧɨɜɨɦɨɝɥɢ ɞɚɭɫɩɨɫɬɚɜɟɫɜɨʁɟɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɢɫɚɦɢ ɧɚɫɬɚɜɟ ɞɚ ɪɚɞɟ ȼɥɚɞɚ ɋȺȾ ɢɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ʂɭɞɢɦɚ ɫɚ ɩɨɩɥɚɜ ʂɟɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɯɭɦɚɧɢ ɬɚɪɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɧɚ ɬɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɭɬɜɪɞɢʄɟ ɤɨɦɟʁɟɩɨɦɨʄɧɚʁɩɨɬɪɟɛɧɢʁɚ±ɢɡʁɚɜɢɨʁɟ Ʉɢɪɛɢɩɪɢɥɢɤɨɦɩɨɫɟɬɟɐɪɜɟɧɨʁȳɚɛɭɰɢ
ɚɜɝɭɫɬɝ

ɁȺȼɊɒȿɇȿ³ɍȻɋɄȿȼȿɑȿɊɂ´

ɄɈɅɂɄɈɉȺɊȺɌɈɅɂɄɈɆɍɁɂɄȿ ɉɪɨɝɪɚɦɢɨɜɨɝɨɞɢɲʃɟɥɟɬʃɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɛɢɥɢɫɭɫɤɪɨɦɧɢʁɢɡɛɨɝɩɨɩɥɚɜɚ ɌɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɥɟɬʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚÄɍɛɫɤɟɜɟɱɟɪɢ´ɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚʁɟɭɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚ ʁɟ ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɫɩɨɪɬ ɢɦɚɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɡɛɨɝɦɚʁɫɤɢɯɩɨɩɥɚɜɚɤɨʁɟɫɭɢɡɦɟɧɢɥɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɭ ɫɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ ɩɚ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɩɢɬɚʃɭ Ɉɰɟʃɭʁɭʄɢɢɡɭɝɥɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɩɨɪɟɞɭɥɟɬʃɢɮɟɫɬɢɜɚɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪɍɫɬɚɧɨɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɫɩɨɪɬɊɚɞɨɜɚɧɉɭɥɟɬɢʄɞɨɞɚʁɟ ɞɚʁɟɨɞɩɪɜɨɛɢɬɧɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɭɨɩɲɬɢɧ ɫɤɨɦɛɭʇɟɬɭɡɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭɩɨɬɪɨɲɟɧɨɦɚʃɟɨɞɯɢʂɚɞɚ ʁɟɪɫɟɍɫɬɚɧɨɜɚɨɫɥɨɧɢɥɚɩɪɟɫɜɟɝɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɟɫɭɦɨɝɥɢ ɞɚɩɨɧɭɞɟɭɛɫɤɢɚɭɬɨɪɢ Ȼɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɥɟɬʃɟɜɟɱɟɪɢɫɭ ɢɨɜɟɝɨɞɢɧɟɢɫɩɭɧɢɥɟɫɜɨʁɭɨɫɧɨɜɧɭɫɜɪɯɭɚɬɨʁɟɞɚɡɚɛɚɜɟ ɍɛʂɚɧɟ ɭ ʁɭɥɭ ɦɟɫɟɰɭ ɂɦɚɥɢ ɫɦɨ ɞɜɚ ɭɞɚɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭɢɧɚɤɪɚʁɭɅɟɬʃɢɮɟɫɬɢɜɚɥʁɟʁɭɥɚɨɬɜɨɪɢɨȹɟɧɚɧ ɅɨɧɱɚɪɟɜɢʄɤɨʁɢʁɟɨɤɭɩɢɨɧɟɤɨɥɢɤɨɯɢʂɚɞɚʂɭɞɢɧɚȽɪɚɞɫɤɨɦ ɬɪɝɭ ɢ ɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɟɮɟɤɬɧɨ ɂɚɤɨ ɬɚɤɚɜ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨɲɬɚ ɧɢʁɟ ɩɥɚʄɟɧ ɧɨɜɰɟɦ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɲɬɚ ʁɟ ɡɚɫɥɭɠɚɧ Ʉɨɥɚɠɧɢɩɪɨɝɪɚɦɭɛɫɤɢɯɝɥɭɦɚɰɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭɛɫɤɟɨɩɲɬɢɧɟȾɚɪɤɨȽɥɢɲɢʄɤɨʁɢɢɦɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɡɦɚɦɢɨʁɟɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟɨɫɦɟɯɟɧɚɥɟɬʃɨʁɫɰɟɧɢ ɞɚɬɚɤɜɟɤɨɧɰɟɪɬɟɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɫɜɨʁɢɯɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚɢ ɩɨɡɧɚɧɫɬɚɜɚɅɟɬʃɟɜɟɱɟɪɢɡɚɬɜɨɪɟɧɟɫɭʁɭɥɚɬɚɤɨɻɟʁɟɞɧɢɦ ɢɡɦɟɻɭɩɨɱɟɬɤɚɢɤɪɚʁɚɥɟɬʃɟɝɮɟɫɬɢɜɚɥɚɩɨɛɪɢɧɭɥɢɍɛʂɚɧɢ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ÄɆɚɥɢɦ ɩɢɜɫɤɢɦ ɮɟɫɬɨɦ´ ɢ ɤɨɧɰɟɪ ɇɚɞɚɦɫɟɞɚʄɟɫɥɟɞɟʄɟɝɨɞɢɧɟɛɢɬɢɞɪɭɝɚɱɢʁɢɭɫɥɨɜɢɩɚʄɟɦɨ ɬɨɦ µ¶ɉɪʂɚɜɨɝ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɚ Ȼɥɚɠɟ¶¶ ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ ɡɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɦɨʄɢɞɚɩɨɧɭɞɢɦɨɪɚɡɧɨɥɢɤɢʁɟɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟɫɚɞɪɠɚʁɟɬɨɤɨɦ Äɍɛɫɤɢɯɜɟɱɟɪɢ´ʁɟɪɭɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɫɜɟɫɟɫɜɨɞɢɧɚɢɫɬɢɧɭ ɤɨɥɢɤɨ ɩɚɪɚ ɬɨɥɢɤɨ ɢ ɦɭɡɢɤɟ Ʌɢɱɧɨ ɫɚɦ ɩɪɟɡɚɞɨɜɨʂɚɧ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦɢɨɞɭɲɟɜʂɟʃɟɦɧɚɲɢɯʂɭɞɢɤɨʁɢɫɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɢ ɩɭɧɚɫɪɰɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢɧɟɤɨɥɢɤɨɩɪɨɝɪɚɦɚ±ɤɚɡɚɨʁɟɉɭɥɟɬɢʄ ɌɨɤɨɦɞɟɜɟɬÄɍɛɫɤɢɯɜɟɱɟɪɢ´ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɨɪɟɞ ɬɪɢ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɬɭ ʁɨɲ ɤɨɧɰɟɪɬɢ Ȼɚɥɟɬɫɤɨɝ ɫɬɭɞɢʁɚÄȺɬɟɧɚ´ ɄɍȾ ÄɌɚɦɧɚɜɚ´ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɞɟɱʁɚ ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ Äɉɚʁɚ ɢ ɉɟɪɚ Ʉɥɨɜɧ´ ɫɰɟɧɫɤɨɦɭɡɢɱɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ Äȼɟɥɢɤɢ ɪɚɬ´ Ɉɒ ÄɊɚʁɤɨ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄ´ ɢɡ Ȼɚʃɚɧɚ ɤɨɥɚɠɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭɛɫɤɢɯ ɝɥɭɦɚɰɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɫɥɢɤɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚȽɚɝɰɚɢɤɨɧɰɟɪɬɩɨɩɭɥɚɪɧɟɦɭɡɢɤɟɩɪɨɮɟɫɨɪɚɆɒ Äɉɟɬɪɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ´ Ɂɛɨɝ ɥɨɲɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜɟʄɢɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʁɟ ɅɟɬʃɢɥɚɬɢɧɨɡɜɭɰɢȽɪɚɞɫɤɨɝɨɪɤɟɫɬɪɚɍɛ ɭɦɟɫɬɨɧɚɅɟɬɨʁɫɰɟɧɢɨɞɪɠɚɧɚɭȾɨɦɭɤɭɥɬɭɪɟ

³ɍȻɋɄȿȼȿɑȿɊɂ´ɍɁɇȺɄɍȳɍȻɍɅȿȳȺ

ȻȺȵȺɇɋɄɂɈɋɇɈȼɐɂɈȼȿɅɂɄɈɆɊȺɌɍ ɉɪɨɝɪɚɦʁɟɪɟɡɭɥɬɚɬɜɢɲɟɦɟɫɟɱɧɨɝɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɬɪɭɞɚɭɱɟɧɢɤɚɢɩɪɨɮɟɫɨɪɚɈɒÄɊɚʁɤɨɆɢɯɚɢɥɨɜɢʄ´ ɉɨɜɨɞɨɦɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚɫɬɨɥɟʄɚɨɞɩɨɱɟɬɤɚɉɪɜɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɫɩɨɪɬʁɟɭɨɜɨɝɨɞɢɲʃɢɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ Äɍɛɫɤɟ ɜɟɱɟɪɢ´ ɭɜɪɫɬɢɥɚ ɫɰɟɧɫɤɨ ɦɭɡɢɱɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦÄȼɟɥɢɤɢɪɚɬ´ɈɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟÄɊɚʁɤɨɆɢɯɚɢɥɨɜɢʄ´ɢɡ Ȼɚʃɚɧɚɤɨʁɢʁɟɭɦɟɫɬɨɧɚɥɟɬʃɨʁɫɰɟɧɢɡɛɨɝɤɢɲɧɨɝɜɪɟɦɟɧɚ ɢɡɜɟɞɟɧɭɫɚɥɢɭɛɫɤɨɝȾɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɉɪɟɞɛɪɨʁɧɨɦɩɭɛɥɢɤɨɦ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɪɚɦɫɤɟ ɪɟɰɢɬɚɬɨɪɫɤɟ ɢ ɦɭɡɢɱɤɟ ɫɟɤɰɢʁɟ ɲɤɨɥɟɫɭɤɪɨɡɛɟɫɟɞɟɞɧɟɜɧɢɱɤɟɡɚɩɢɫɟɩɨɟɡɢʁɭɢɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟ ɢɡɝɨɞɢɧɚɉɪɜɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝɪɚɬɚɨɠɢɜɟɥɢɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟɬɪɟɧɭɬɤɟ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɪɩɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɩɨɞɫɟɬɢɥɢ ɧɚ ɯɟɪɨʁɟ ɢ ɠɪɬɜɟ ɧɚɲɟɝ ɧɚɪɨɞɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɝɨɥɝɨɬɭ ɢ ɩɪɟɫɤɭɩɨ ɩɥɚʄɟɧɭ ɩɨɛɟɞɭ Ɇɭɡɢɱɤɭ ɩɨɞɥɨɝɭ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ȽɪɚɞɫɤɨɝɨɪɤɟɫɬɪɚɩɨɞɭɩɪɚɜɨɦɩɪɨɮɟɫɨɪɚɆɢɥɨɲɚɀɢɜɢʄɚ ɉɪɨɝɪɚɦ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɜɢɲɟɦɟɫɟɱɧɨɝ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɛɚʃɚɧɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɰɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȼɟɫɟɥɢɧɤɟ ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ ɂɜɚɧɟ Ɇɚʁɫɬɨɪɨɜɢʄ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ ɂɝɨɪɚ ɑɢɯɨɪɢʄɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋɥɨɛɨɞɚɧɤɟ Ⱥɲɤɨɜɢʄ ɦɭɡɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɉɪɨɞɚɧɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ ɑɜɚɥɚ ɥɢɤɨɜɧɨ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɚɛɪɚɥɢ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɢ ɦɭɡɢɤɭ ɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɢɯ ɭɨɛɥɢɱɢɥɢ Äȼɟɥɢɤɢ ɪɚɬ´ ɭɱɟɧɢɰɢɫɭɩɪɟɦɢʁɟɪɧɨɢɡɜɟɥɢɧɚȼɢɞɨɜɞɚɧɡɚȾɚɧɈɒÄɊɚʁɤɨ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄ´ ɚ ɩɨɡɢɜ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɧɚ Äɍɛɫɤɢɦ ɜɟɱɟɪɢɦɚ´ ɞɨɠɢɜɟɥɢ ɫɭ ɤɚɨ ɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬ ɢ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɤɚɠɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɬɟ ɲɤɨɥɟȻɨɲɤɨɋɚɪɢʄ

ɍɱɟɧɢɰɢɫɭɧɚɫɰɟɧɢɨɠɢɜɟɥɢɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɬɪɟɧɭɬɤɟɢɡɩɟɪɢɨɞɚɉɪɜɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝɪɚɬɚ  Ɍɨ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɞɚ ʁɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ ɢɡ ɭɛɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɞɨɛɢʁɟ ɬɟɪɦɢɧɧɚɝɪɚɞɫɤɨɦɥɟɬʃɟɦɮɟɫɬɢɜɚɥɭɤɨʁɢɬɪɚʁɟɝɨɞɢɧɚɲɬɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟ ɲɤɨɥɟɉɨɪɟɞɪɟɞɨɜɧɟɧɚɫɬɚɜɟɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɦɨɧɟɤɨɥɢɤɨɫɟɤɰɢʁɚ ɞɪɚɦɫɤɨɪɟɰɢɬɚɬɨɪɫɤɭɧɨɜɢɧɚɪɫɤɭɥɢɤɨɜɧɭɦɭɡɢɱɤɭɟɤɨɥɨɲɤɭ ɢɫɩɨɪɬɫɤɭɚɫɜɨʁɭɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɞɟɰɚɢɫɤɚɡɭʁɭɢ ɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚɲɤɨɥɫɤɨɝɱɚɫɨɩɢɫɚÄɊɢɧɝɢɲɩɢɥ´ɂɦɚɦɨɜɪɟɞɧɟ ɢ ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ ɤɨʁɢ ɩɪɟɝɚɥɚɱɤɢ ɪɚɞɟ ɫɚ ʃɢɦɚɨɱɟɦɭɫɜɟɞɨɱɟɢɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɭɫɩɟɫɢɍɩɪɨɬɟɤɥɨʁɲɤɨɥɫɤɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɲɢ ɻɚɰɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɚ ʃɢɯ ɞɟɜɟɬɨɪɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ʁɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦ ɬɚɤɦɢɱɟʃɭ ± ɧɚɝɥɚɫɢɨ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɚʃɚɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɤɨʁɚ ɨɞ ɧɟɞɚɜɧɨ ɢɦɚ ɢ ɫɜɨʁɭ ɯɢɦɧɭ ɱɢʁɢ ʁɟ ɚɭɬɨɪ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤȽɨɪɚɧɄɨɜɚɱɟɜɢʄ Ⱦɇ


ɚɜɝɭɫɬɝɋȺɈɌȼȺɊȺȵȺ³ɍȻɋɄɂɏȼȿɑȿɊɂ´ɄɈɇɐȿɊɌȹȿɇȺɇȺɅɈɇɑȺɊȿȼɂȶȺ

ɉɊȼɂɉɍɌɇȺɍȻɍ

Ʉɨɧɰɟɪɬɭɤɨʁɢʁɟɬɪɚʁɚɨɩɭɧɚɞɜɚɫɚɬɚɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨɩɪɟɤɨʂɭɞɢ Ɉɬɜɚɪɚʃɟ Äɍɛɫɤɢɯ ɜɟɱɟɪɢ³ ʁɭɥɚ ɝɨɞɢɧɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ʁɟ ɩɨɩɮɨɥɤ ɩɟɜɚɱɭ ɦɥɚɻɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ȹɟɧɚɧɭ ɅɨɧɱɚɪɟɜɢʄɭɞɚɭɩɨɡɧɚɍɛɢɭɛɫɤɭɩɭɛɥɢɤɭȽɨɫɬɭʁɭʄɢɩɪɜɢɩɭɬ ɧɚɍɛɭɧɚɫɰɟɧɢɢɫɩɪɟɞȾɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁɩɪɟɤɨɩɭɬɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɬɪɝɚ ɩɪɟɞ ɜɢɲɟ ɨɞ ʂɭɞɢ ȹɟɧɚɧ ʁɟ ɨɞɪɠɚɨ ɤɨɧɰɟɪɬɭɬɪɚʁɚʃɭɨɞɞɜɚɢɩɨɫɚɬɚɄɨɧɰɟɪɬʁɟɡɚɩɨɱɟɨɩɟɫɦɨɦ Äȴɭɛɢ ɦɟ ɭ ɩɪɨɥɚɡɭ³ ɩɨɤɪɟɧɭɜɲɢ ɞɨɛɪɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɍɛʂɚɧɚɢʃɢɯɨɜɢɯɤɨɦɲɢʁɚɢɡɫɭɫɟɞɧɢɯɝɪɚɞɨɜɚ  ɉɪɜɢ ɩɭɬ ɫɚɦ ɧɚ ɍɛɭ ɢ ɦɨɝɭ ɜɚɦ ɪɟʄɢ ɞɚ ɜɚɦ ʁɟ ɝɪɚɞ ɞɢɜɚɧ -ɚ ɜɨɥɢɦ ɨɜɚɤɨ ɧɟɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɝɞɟ ɢɦɚ ɢ ɲɭɦɟ ɫɦɟɯ Ɇɟɧɢ ʁɟ ɬɨ ɥɟɩɨ  ɢɡɧɟɨ ʁɟ ɫɜɨʁ ɩɪɜɢ ɭɬɢɫɚɤ ɨ ɍɛɭ ȹɟɧɚɧɅɨɧɱɚɪɟɜɢʄ

Ⱦɜɚɢɩɨɫɚɬɚɨɞɥɢɱɧɟɫɜɢɪɤɟ

ɝɨɞɢɧɟ Ɉɞ ɬɚɞɚ ɫɜɚɤɟ ɞɪɭɝɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨɛʁɚɜɢ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɚɥɛɭɦ ɚ ɡɚɧɢɦɚɥɨ ɧɚɫ ʁɟ ɯɨʄɟ ɥɢ ɬɨ ɭɱɢ ɧɢɬɢɢɫɥɟɞɟʄɟɝɨɞɢɧɟ Ɉɛɚɜɟɡɧɨȼɨɥɢɦɞɚɢɡɞɚʁɟɦ ɚɥɛɭɦɟ ɧɢɫɚɦ ɭ ɮɚɡɨɧɭ ɫɢɧɝ ɥɨɜɚ ɢ ɩɪɚɜʂɟɧɚ ɤɚɪɢʁɟɪɟ ɧɚ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɇɟɤɚɤɨ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɚɫɭɬɢɚɥɛɭɦɢɧɟɲɬɨɲɬɨɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɪɭɧɢɲɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɨɧɰɟɪ ɬɢɦɚɲɬɨɭȻɟɨɝɪɚɞɭɲɬɨɞɚʂɟ± ɨɛɟʄɚɨ ʁɟ ɧɨɜɢ ɚɥɛɭɦ ȹɟɧɚɧ ȹɟɧɚɧɅɨɧɱɚɪɟɜɢʄ Ʌɨɧɱɚɪɟɜɢʄ Ɉɞɫɤɨɱɧɚɞɚɫɤɚɦɧɨɝɢɯɩɟɜɚɱɚɩɚɬɚɤɨɢʃɟɝɨɜɚɛɢɥɚʁɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ Ȼɭɞɜɚ ɝɨɞɢɧɟ ɎȿɊȺɋ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɞɟɛɢɬɚɧɬɚ ɩɚ ɨɩɟɬ Ȼɭɞɜɚɧɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɧɚɜɟɥɢ ɞɚ ɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɪɚɡɦɢɲʂɚ ɨ ɟɜɪɨɜɢɡɢʁɫɤɨɦɩɥɚɫɦɚɧɭ Ⱦɚɧɚɫɧɟɝɞɟɨɤɨɱɟɬɢɪɢɫɚɬɚɫɟɞɟɨɫɚɦɫɚʁɟɞɧɢɦɱɨɜɟɤɨɦ ɤɨʁɢɢɦɚɜɟɡɟɫɚȿɜɪɨɜɢɡɢʁɨɦȺɤɨɋɪɛɢʁɚɛɭɞɟɢɦɚɥɚɜɚɪɢ ʁɚɧɬɭɦɢɫɥɢɦɞɚʄɭɞɚɫɟɤɚɧɞɢɞɭʁɟɦ±ɪɟɤɚɨʁɟɉɪɢʁɟɩɨʂɚɰ Ʌɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɉɟɜɚɱɤɭɤɚɪɢʁɟɪɭɭɋɪɛɢʁɢɝɪɚɞɢɨʁɟɩɨɫɬɟɩɟɧɨɡɛɨɝɱɟɝɚʁɟ ɜɪɥɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɧ ɚ ɦɨɠɞɚ ɦɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɞɥɚɫɤɚ ɧɚ ȿɜɪɨɜɢɡɢʁɭɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɞɨɧɟɫɟɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭɫɥɚɜɭ ɉɨ ɢɡɥɚɫɤɭ ɧɚ ɛɢɫ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɤɪɚʁɭ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɧɚ ɍɛɭ ɭɡ ɜɪɢɫɚɤ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɞɟɜɨʁɚɤɚ ȹɟɧɚɧ ʁɟ ɨɬɩɟɜɚɨ ʁɨɲ ɬɪɢ ɩɟɫɦɟɄɚɨɩɨɫɥɟɞʃɭɨɬɩɟɜɚɨʁɟɫɜɨʁɯɢɬÄɌɭɝɨɫɪɟʄɚɧɩɭɬ³ɭɡ ɢɡɦɟʃɟɧɟ ɫɬɢɯɨɜɟ Äɋɜɟ ɜɚɫ ɜɨɥɢɦ³ ɡɚɯɜɚɥɢɜɲɢ ɫɟ ɩɪɟɞ ɫɟɞɧɢɤɭɨɩɲɬɢɧɟɍɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɢɩɭɛɥɢɰɢ ȾɄɚɩɥɚɪɟɜɢʄ

 ɋɚ ɝɢɬɚɪɨɦ ɭ ɪɭɰɢ ɢ ɫɤɪɢɜɟɧɢɦ ɟɦɨɰɢʁɚɦɚ ɩɨɦɚɥɨ ɝɥɚɫɨɦɩɨɞɫɟʄɚʁɭʄɢɧɚɩɨɩɪɨɤɩɟɜɚɱɚȺɞɚɦɚɅɟɜɢɧɚȹɟɧɚɧ ʁɟɭɫɩɟɨɞɚɩɨɞɫɬɚɤɧɟɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɭɩɭɛɥɢɤɭɧɚȽɪɚɞɫɤɨɦɬɪɝɭ ɞɚɩɟɜɚʁɭɢɢɝɪɚʁɭɭɡɫɜɚɤɭɩɟɫɦɭɬɨɤɨɦɰɟɥɟɜɟɱɟɪɢ ɉɨɞɧɟɬɚɤɨɜɟɞɪɢɦɧɟɛɨɦɭɢɲɱɟɤɢɜɚʃɭɦɨɝɭʄɟɝɩʂɭɫɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɢʁɟ ɞɨɝɨɞɢɨ ɩɭɛɥɢɤɚ ʁɟ ɻɭɫɤɚɥɚ ɩɨɞɢɝɧɭɬɢɯ ɪɭɤɭ ɭɡ ɩɨɩɪɨɤ ɢ ɮɨɥɤ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɉɪɟɤɨ ɩɨɡɧɚɬɢɯɩɟɫɚɦɚɧɚɪɨɞɧɟɢɡɚɛɚɜɧɟɦɭɡɢɤɟɭɛɪɠɟɦɪɢɬɦɭ ɢɡɦɚɦɢɥɨ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɦɥɚɻɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟɆɟɞɥɢɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯɩɟɫɚɦɚɨɛɭɯɜɚɬɚɨʁɟɯɢɬɨɜɟ Ⱥɰɟ Ʌɭɤɚɫɚ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ ɂɥɢʄɚ ɐɟɰɟ ȼɟɫɧɟ Ɂɦɢʁɚɧɚɰ Ⱥɧɟ Ȼɟɤɭɬɟ ɀɟʂɤɚ ȳɨɫɢɦɨɜɢʄɚ ɚɥɢ ɢ ɪɨɤ ɛɟɧɞɚ ÄȻɢʁɟɥɨ ɞɭɝɦɟ³ɭɡɤɨʁɢʁɟȹɟɧɚɧɨɞɪɚɫɬɚɨɉɟɜɚɥɟɫɭɫɟɢɩɟɫɦɟÄɌɟɤʁɟ ɫɚɬɢ³ ÄɆɢ ɩɥɟɲɟɦɨ³ ɯɢɬɨɜɢ ɝɪɭɩɟ ÄȽɚɥɢʁɚ³ ɢ ɋɚɲɟ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚɚɥɢʁɟɩɭɛɥɢɤɚɧɚʁɜɢɲɟɪɟɚɝɨɜɚɥɚɧɚȹɟɧɚɧɨɜɟ ɯɢɬɨɜɟÄɋɭɛɨɬɨɦɭɜɟɱɟ³ɢÄɇɢɤɨɦɟɧɢɪɟɱ³ɛɚɥɚɞɭɤɨʁɚʁɟ ɨɛɟɥɟɠɢɥɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ʃɟɝɨɜɟ ɞɢɫɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɤɚɪɢʁɟɪɟ 

ɉɪɚɡɧɢɱɧɚɚɬɦɨɫɮɟɪɚɧɚɍɛɭ ɉɟɱɟɧɢɢɤɭɜɚɧɢɤɭɤɭɪɭɡɧɚʁɬɪɚɠɟɧɢʁɢ

ɍȽȺɅȿɊɂȳɂÄɋȼȿɌɂɅɍɄȺ´

ɂɁɅɈɀȻȺɋɅɂɄȺɂɄɈɇɐȿɊɌ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɥɟɬʃɟɝ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ Äɍɛɫɤɟ ɜɟɱɟɪɢ´ɭȽɚɥɟɪɢʁɢÄɋɜɟɬɢɅɭɤɚ´ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɬɪɟʄɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɫɥɢɤɚ Ʌɚʁɤɨɜ ɱɚɧɢɧɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ Ƚɚɝɰɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ÄȾɚɧ Ⱦ´ ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ɫɭ ɩɨɫɟɬɢɨɰɢ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɭɠɢɜɚʁɭ ɢ ɭ ɤɨɧɰɟɪɬɭ ɩɨɩɭɥɚɪɧɟɦɭɡɢɤɟ ȾɪɚɝɚɧȳɨɜɚɧɨɜɢʄȽɚɝɚɰ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɨɞ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ɩɨɞ ɨɤɪɢʂɟɦ ɲɤɨɥɟ ɥɚʁɤɨɜɚɱɤɨɝ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ Äɏɚʇɢ Ɋɭɜɢɦ´ ɩɨɯɚɻɚ ɧɚɫɬɚɜɭ ɤɨɞ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɝ ɫɥɢɤɚɪɚ Ɇɢɥɨʁɚ Ɇɢɬɪɨɜɢʄɚ ɢ ɥɢɤɨɜɧɨɝ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ȼɨɠɨɜɢʄɚ ɒɢɪɭɩɚɠʃɭʁɚɜɧɨɫɬɢɧɚɫɟɛɟʁɟɩɪɢɜɭɤɚɨɩɪɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɤɚɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɧɟɨɛɢɱɧɨɦ ɫɥɢɤɚɪɫɤɨɦ ɬɟɯɧɢɤɨɦ $UWFRIIHH ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɬɚɥɨɝ ɨɞ ɤɚɮɟ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɫɥɢɤɚʃɟ ɧɚ ɩɥɚɬɧɭ ɂɧɫɩɢɪɚɰɢʁɭ ɰɪɩɢ ɢɡ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɞɪɟɜɧɢɯ

ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɞɨɤ ɭ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭ ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɨɬɢɜɟ ɨɞ ɮɢɝɭɪɚ ɫɜɟɬɚɰɚ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ʂɭɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪɚ ɞɨ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɢ ɨɛɥɢɤɚ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ʁɟ ɢɡɥɚɝɚɨɜɢɲɟɨɞɩɭɬɚɢɭɱɟɫɧɢɤʁɟɛɪɨʁɧɢɯ ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɤɨɥɨɧɢʁɚ Ɂɚɩɨɫɥɟɧ ʁɟ ɧɚ Ɋɚɞɢʁɭ Äɉɪɭɝɚ´ ɭ Ʌɚʁɤɨɜɰɭ ɝɞɟ ʁɟ ɚɭɬɨɪ ɢ ɜɨɞɢɬɟʂ ɟɦɢɫɢʁɟɨɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭÄɄɪɨɤɢ´ Ⱦɪɭɝɢɭɦɟɬɧɢɱɤɢɞɨɠɢɜʂɚʁɢɫɬɟɜɟɱɟɪɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦɚ ɫɭ ɩɪɢɪɟɞɢɥɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɢ ɩɢʁɚɧɢɫɬɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȭɟɧɚɞɟɪ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɭɡɢɱɤɟɲɤɨɥɟÄɉɟɬɚɪɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ´ɢʃɟɝɨɜɚ ɤɨɥɟɝɢɧɢɰɚ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ Ʌɭɝɨ Ɉɪɞɚɡ ɩɪɨɮɟ ɫɨɪɤɚ ɜɢɨɥɨɧɟ ɍ ʁɟɞɧɨɱɚɫɨɜɧɨɦ ɦɭɡɢɱɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɜɢɪɚɥɢ ɫɭ ɩɨɩɭɥɚɪɧɟ ɮɢɥɦɫɤɟ ɦɟɥɨɞɢʁɟɤɚɨɢɩɟɬȭɟɧɚɞɟɪɨɜɢɯɞɟɥɚɤɨʁɚʁɟ ɤɨɦɩɨɧɨɜɚɨ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭ Äɉɢʁɚɧɢɫɬɚ´ ɩɨ ɤʃɢɡɢȺɥɟɫɚɧɞɪɚȻɚɪɢɤɚ ȾɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄɆɢɬɪɨɜɢʄɢȳɨɜɚɧɨɜɢʄɧɚ ɨɬɜɚɪɚʃɭɢɡɥɨɠɛɟ
ɐɊɄȼȺɍȻ

ɚɜɝɭɫɬɝ

ɋɅȺȼȺɐɊɄȼȿɄɊɋɌɂɈɇɂɐȿɂɍȻɋɄɈȽɐɊɄȼȿɇɈȽɏɈɊȺ

ɁȺɒɌɂɌɇɂɐȺɌɊɈȳȿɊɍɑɂɐȺ ɉɪɜɢɩɨɦɟɧɢɯɨɪɫɤɨɝɰɪɤɜɟɧɨɝɩɟɜɚʃɚɧɚɍɛɭɞɚɬɢɪɚʁɭɢɡɝɨɞɢɧɟ

 ɏɬɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɢɦɚɦɨ Ȼɨɝɨɪɨ Ⱦɚɧ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɢɤɨɧɢ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ Ɍɪɨʁɟɪɭɱɢɰɟ ɚ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɞɢɱɢɧɭ ɰɪɤɜɭ ɩɚ ɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢɥɚ ɦɚɥɚ ɫɥɚɜɚ ɭɛɫɤɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɯɨɪɚ ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ Ɉɜɚɤɨ ɦɚɥɚ ɢ ɨɜɚɤɨ ɥɟɩɚ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ʃɟɧɨɢɦɟɨɛɟɥɟɠɟɧʁɟʁɭɥɚɭɩɨɪɬɢ ɧɚɲɨʁ ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ Ɇɚʁɰɢ Ȼɨɠɢʁɨʁ ɏɨɪɭɫɭɩɨɬɪɟɛɧɢɦɭɲɤɢɝɥɚɫɨɜɢ ɭɛɫɤɟɰɪɤɜɟɋɜɟɬɭȻɨɠɚɧɫɤɭɅɢɬɭɪɝɢʁɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɟɦɚ ɧɚʁɱɭɜɟɧɢʁɨʁ ɢɤɨɧɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɬɟɧɨɪɢ ɚ ɨɞ ɠɟɧɫɤɢɯ ɫɥɭɠɢɨ ʁɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ Ɍɪɨʁɟɪɭɱɢɰɢ ± ɞɨɞɚɨ ʁɟ ɚɥɬɨɜɢ ɇɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɬɚɦɧɚɜɫɤɢ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ɨ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɆɢɬɚɪɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ɩɨɡɧɚɜɚɬɢ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɭ ʁɟɪ ɞɨɛɪɚ ɜɨʂɚ ɉɪɜɢ ɩɨɦɟɧɢ ɯɨɪɫɤɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ ɞɢɪɢɝɟɧɬɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ Ɇɢɬɚɪ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ɍ ɩɨɪɬɢ ɭɛɫɤɨɝ ɏɪɚɦɚ ɢɫɩɪɟɞ ɤɪɫɬɢɨɧɢɰɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɩɟɜɚʃɚɧɚɍɛɭɞɚɬɢɪɚʁɭɢɡɝɨɞɢɧɟ ɱɥɚɧɨɜɚɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚɭɜɟɤɜɥɚɞɚɞɨɛɪɚ ɨɜɨʁ ɡɧɚɱɚʁɧɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɡɚɲɬɢɬɧɢɰɢ ɢ ɉɨɫɥɟɉɪɜɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝɪɚɬɚɯɨɪɜɨɞɟɊɭɫ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɩɨɦɨʄɢ ʄɟ ɧɨɜɢɦ ɱɥɚɧɨ ʃɟɧɨʁ ɢɤɨɧɢ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɋɟɪɝɢʁɟɄɨʂɭɛɢɧɫɤɢɡɚɬɢɦɫɭɞɢʁɚɂɜɚɧ ɜɢɦɚ ɞɚ ɛɪɡɨ ɫɚɜɥɚɞɚʁɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɥɭɠɛɢ ɨɬɚɰ Ɇɢɬɚɪ ɒɟɧɤɩɚɀɨɪɠɆɚɪɬɢɧɢȴɭɛɢɰɚɋɬɚɧ ɦɭɡɢɱɤɟ ɞɟɨɧɢɰɟ Ʉɚɤɨ ɧɚɜɨɞɢ ɩɪɨɬɨ ɤɨɜɢʄ Ⱦɨɥɚɫɤɨɦ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ ɧɚ ɜɥɚɫɬ ʁɟɪɟʁ ɋɬɚɧɢɲɚ ȭɨɤɢʄ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɭ ɨɛɪɚɬɢɨɫɟɪɟɱɢɦɚ ɉɨɪɟɞ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ Ɇɚʁɤɟ ɩɨɫɥɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɯɨɪ ɛɢɜɚ ɬɢɦɫɤɢ ɪɚɞ ɪɚɞɧɟ ɧɚɜɢɤɟ ɢ ɱɜɪɫɬɚ Ȼɨɠɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛɟɥɟɠɟɧɢ ɜɟʄɦɚ ɭɝɚɲɟɧ Ɉɛɧɨɜʂɟɧ ʁɟ ɩɨɫɥɟ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨʂɚ ɚ ɫɜɟ ɨɫɬɚɥɨ ʄɟ ɞɨʄɢ ɫɚɦɨ ɩɨ ɰɪɜɟɧɢɦɫɥɨɜɨɦɟɜɨɢʁɟɞɧɨɝɩɪɚɡɧɢɤɚ ɝɨɞɢɧɟɩɪɜɨɤɚɨɠɟɧɫɤɢɯɨɪɡɚɬɢɦ ɫɟɛɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ ɭ ɧɨɜɢʁɟ ɜɪɟɦɟ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɚɨɦɟɲɨɜɢɬɢɤɚɞɚɞɢɪɢɝɟɧɬɫɤɭɩɚɥɢɰɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɢɤɨɧɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɫɜɟɬɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚ Ɍɚɦɚɪɚ Ɋɢɫɬɢʄ Ɍɟɲɢʄ ɝɨɞɢɧɟ ɯɨɪ ɢɦɚ ɧɨɜɨɝ ɦɥɚɞɨɝ ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɚ ɢ ɰɟɥɟɜɧɚ ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɨɩɲɬɟ ɦɭɡɢɱɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ ɞɢɪɢɝɟɧɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɎɈɇɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɞɚ ʁɟ ɢɡ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɊɨɻɟʃɟɦɫɢɧɚȳɚɤɨɜɚɌɚɦɚɪɚÄɩɪɟɞɚʁɟ³ ɫɪɟɞʃɟ Ɇɭɡɢɱɤɟ ɲɤɨɥɟ Äɋɬɚɧɤɨɜɢʄ³ ɢɫɰɟʂɟɧɭ ɪɭɤɭ ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ ɞɢɪɢɝɟɧɬɫɤɭ ɩɚɥɢɰɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɭ ɨɞɫɟɤ ɞɢɪɢɝɨɜɚʃɟ ɢ ɨɪɝɭʂɟ ȭɨɪɻɚ ɞɚɨɞɚɫɟɧɚɢɤɨɧɢȻɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧɨʁɤɨʁɭ ɞɢɪɢɝɨɜɚʃɚ Ɇɭɡɢɱɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɭ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ ʁɟ ɨɫɥɢɤɚɨ ɋɜɟɬɢ ȳɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ Ʌɭɤɚ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ ɍɪɨɲɭ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɭ ɤɨʁɢ Ɂɚ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ ɯɨɪɚ ɝɨɞɢɧɟ ɭɛɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɯɨɪ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨ ɫɩɪɟɦɚ ɛɢɜɚ ɢɦɟɧɨɜɚɧ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ɋɬɚɧɢɲɚ ɩɪɢɞɨɞɚɭɫɪɟɛɪɭɬɪɟʄɚɪɭɤɚ  ɉɨɡɧɚɬɚ ɦɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɡɚ ɱɟɬɜɨɪɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ Ɇɨɤɪɚʃ ȭɨɤɢʄ ɤɨʁɢ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ ɡɚ ɯɪɢɲʄɚɧɢɦɚ ɦɧɨɝɨɩɨɲɬɨɜɚɧɚ Ɇɚʁɤɚ ɱɟɜɟ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɟɧɟ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɟ ɞɨ ʁɭɧɚ ʃɟɝɚɱɚɫɬɚɥɢɢɨɛɚɜɟɡɚ Ȼɨɠɢʁɚ ɡɚɜɪɟɞɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɨɞɢɧɟ ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɧɚɤɨɧ ɇɚɩɪɜɨɦɦɟɫɬɭʁɟɱɚɫɬʁɟɪɡɧɚɦɨɞɚ ɭɛɫɤɨɝ ɏɪɚɦɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɰɪɤɜɢɰɚ ± ɍɪɨɲɚ ɜɨɞɢ ɝɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɥɚɜɢɪɚ ʁɟɅɢɬɭɪɝɢʁɚɰɟɧɬɚɪɫɜɢɯɡɛɢɜɚʃɚɋɚɦɢɦ Ɇɢɥɢɰɚ ɉɪɨɞɚɧɨɜɢʄ ɚ ɨɞ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɬɢɦ ɞɚʁɭʄɢ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɢ ɱɨɜɟɤ ɤɪɫɬɢɨɧɢɰɚɧɨɫɢʃɟɧɨɢɦɟ ɫɟɛɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ Ȼɨɝ ʁɟ ʂɭɞɢɦɚ ɞɚɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɬɚɥɟɧɬɟ ɞɚ ɥɟɩɨ ɰɪɬɚʁɭ ɞɚ ɢɦɚʁɭɫɦɢɫɥɚɞɚɩɢɲɭɞɪɭɝɢɦɚɨɩɟɬɞɚ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɪɭɤɚɦɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɬɪɟʄɢɦɚ ʁɟ ɞɚɨ ɞɚ ɥɟɩɨ ɩɟɜɚʁɭ ɋɜɢ ɬɢ ɞɚɪɨɜɢ ɤɨʁɟ ʁɟ Ȼɨɝ ɞɚɨ ɱɨɜɟɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɦɧɨɠɢ Ɍɨ ɱɢɧɢɦɨ ɨɤɭɩʂɚʃɟɦ ɧɚɲɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ Ɉɜɨ ʁɟ ɦɟɲɨɜɢɬ ɯɨɪ ɢɦɚ ɢ ɦɭɲɤɢɯɢɠɟɧɫɤɢɯɱɥɚɧɨɜɚɉɪɚɜɚɩɨɪɭɤɚ ʁɟ ɞɚɜɚʃɟ ɫɟɛɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɧɨɲɟʃɟ ɫɜɨʁɢɯɞɟɥɚȻɨɝɭɞɚɛɢɫɦɨɫɟɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɤɚɨɯɪɢɲʄɚɧɢ ɏɨɪ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɨɤɭɩʂɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢɜɪɥɨɩɪɟɞɚɧɨɪɚɞɟɢɜɟɠɛɚʁɭɚɩɨɡɢɜ ɡɚɧɨɜɟɱɥɚɧɨɜɟʁɟɭɜɟɤɨɬɜɨɪɟɧ  ɋɜɢ ʂɭɞɢ ɞɨɛɪɟ ɜɨʂɟ ɫɭ ɞɨɛɪɨ ɞɨɲɥɢ Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɤɪɲɬɟɧɢ ɩɪɚɜɨ ɫɥɚɜɧɢɯɪɢɲʄɚɧɢɢɞɚɢɦɚʁɭʂɭɛɚɜɜɟɪɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɨɫɟʄɚʃɚ ɢɡɪɚɡɟ ɤɪɨɡɩɟɫɦɭ±ɪɟɤɚɨʁɟɨɋɬɚɧɢɲɚȭɨɤɢʄ ɍɛɫɤɢɰɪɤɜɟɧɢɯɨɪ ȾɄɚɩɥɚɪɟɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɁȺɇɈȼȿɑɅȺɇɈȼȿ

ɍɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂȿɉȺɊɏɂȳȿȼȺȴȿȼɋɄȿɂȺɊɏɂȳȿɊȿȳɋɄɈȽɌȺɆɇȺȼɋɄɈȽɇȺɆȿɋɇɂɒɌȼȺ

ɎɊɂɀɂȾȿɊɂɁȺɆȿɒɌȺɇȿɅɂɋɈȽɉɈȴȺɂȻɊȽɍɅȺ ȵɟɝɨɜɨɉɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨȿɩɢɫɤɨɩ ɜɚʂɟɜɫɤɢ Ƚ Ɇɢɥɭɬɢɧ ɩɨ ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ ɨɞ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɤɪɚʁ ɡɚɞɟɫɢɥɚ ɧɟɜɢɻɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɩɨɫɟɬɢɨʁɟɐɪɤɜɭ ɭ Ɋɚɞʂɟɜɭ Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ȼɥɚɞɢɤɚ ʁɟ ɭɪɭɱɢɨ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɢɦɚ ɪɚɞʂɟɜɫɤɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ ɢɡ ɫɟɥɚ Ʌɢɫɨ ɉɨʂɟ ɢ Ȼɪɝɭɥɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɭ ɩɨɦɨʄ ɭɤɭɩɧɨ ɤɨɦɛɢ ɧɨɜɚɧɢɯɪɚɫɯɥɚɞɧɢɯɭɪɟɻɚʁɚ ɮɪɢɠɢɞɟɪ ɡɚɦɪɡɢɜɚɱ ɦɚɪɤɟÄȽɨɪɟʃɟ³ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɥɢɬɚɪɚ

ȼɥɚɞɢɤɚɆɢɥɭɬɢɧɭɪɭɱɢɨ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯɮɢɠɢɞɟɪɚ ɦɟɲɬɚɧɢɦɚɅɢɫɨɝɉɨʂɚɢȻɪɝɭɥɚ

 ɇɚɢɦɟ ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨ ɲɜɚʁɰɚɪɫɤɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ȿɩɢɫɤɨɩɨɦɛɚɱɤɢɦȽ ɂɪɢɧɟʁɟɦ ɧɚ ɱɟɥɭ ɭɩɭɬɢɥɚ ʁɟ ȿɩɚɪɯɢʁɢ ɜɚʂɟɜɫɤɨʁ ɩɨɦɨʄ ɨɞ ɟɜɪɚ ɞɨɧɢ ɪɚɧɢɯ ɨɞ ɜɟɪɧɢɤɚ ɩɨɦɨʄ ɩɪɢɤɭɩɢɥɢ ɋɪɛɢ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɋɪɛɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɜɚʂɟɜɫɤɚ ɤɚɨ ɧɚʁɛɨʂɟ ɪɟɲɟʃɟ ɡɚ ɭɬɪɨɲɟʃɟ ɧɨɜɰɚ ɧɚɲɥɚʁɟɭɤɭɩɨɜɢɧɢɪɚɫɯɥɚɞɧɢɯɭɪɟɻɚʁɚ ɢ ɭɩɭɬɢɥɚ ɢɯ ɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨ ɧɚɦɟɫ ɧɢɲɬɜɨɬɚɦɧɚɜɫɤɨ ȼɥɚɞɢɤɭ ʁɟ ɭ ɩɨɪɬɢ ɪɚɞɢʂɟɜɫɤɨɝ Ɂɧɚɱɚʁɧɚɩɨɦɨʄ ɯɪɚɦɚ ɞɨɱɟɤɚɨ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ɡɚɩɨɩɥɚɜʂɟɧɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɬɚɦɧɚɜɫɤɢ ɤɪɫɬɨɧɨɫɧɢ ɩɪɨɬɚ Ɇɢɬɚɪ Ɇ ɢ ɥɨ ɜɚ ɧ ɨ ɜ ɢ ʄ  ɧ ɚ ɞ ɥɟɠ ɧ ɢ ɩ ɚ ɪ ɨɯ ʁɚɧɢɦɚ ɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨʁ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤɆɢɪɨɫɥɚɜȼɭɤɚɲɢɧɨɜɢʄ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɭɫɥɟɞɢɥɚʁɟɩɨɞɟɥɚɩɨɦɨʄɢ ɢ ɲɟɮ ÄȽɨɪɟʃɟ ɫɬɭɞɢɨ³ ȼɚʂɟɜɨ ɝ ɤɨʁɚʁɟɩɪɨɬɟɤɥɚɫɚɜɪɲɟɧɨɢɛɟɡɧɚʁɦɚʃɟɝ ɀɟʂɤɨ Ʉɚɪɚɞɚɪɟɜɢʄ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɚɨ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ Ʉɚɨ ɛɪɢɠɧɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɨɬɚɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɩɨɜɟɪɟɧɟɦɭȿɩɚɪɯɢʁɟɜɚʂɟɜɫɤɟȼɥɚɞɢɤɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡɚɲɚɨ ɭ ɫɭɫɪɟɬ ɚɤɰɢʁɢ ɫɚ Ɇɢɥɭɬɢɧ ɧɢʁɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢɨ ɧɚ ɫɬɪɚɞɚɥɟ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦɩɨɩɭɫɬɨɦɭɰɟɧɢɮɪɢɠɢɞɟɪɚɢ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚɇɚɩɪɨɬɢɜɛɪɢɝɚɢɫɬɚɪɚʃɟɨ ɧɚʁɩɨɬɪɟɛɢɬɢʁɢɦɚ ɧɚɫɬɚɜɢʄɟ ɫɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦɩɪɟɜɨɡɨɦɞɨɊɚɞʂɟɜɚ ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ȼɥɚɞɢɤɟ Ɇɢɥɭ ɭɛɭɞɭʄɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɭ ɡɢɦɭ ɬɢɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɢ ɩɚɪɨɯɢ ɞɨɱɟɤɚɥɢɭɭɫɥɨɜɢɦɚɞɨɫɬɨʁɧɢɦɱɨɜɟɤɚ


ɇȺɄɈɇɉɈɉɅȺȼȿ ɇȿɆȺɑɄɂɏɍɆȺɇɂɌȺɊɐɂȾɈɉɊȿɆɂɅɂ ɌɈɇȺɌȿɏɇɂɑɄȿɉɈɆɈȶɂ

ɉɈɒɂȴɄȺȼɊȿȾɇȺ ȿȼɊȺ Ⱦɨɧɚɰɢʁɚɫɟɨɝɥɟɞɚɭɪɚɡɥɢɱɢɬɨʁ ɨɩɪɟɦɢ±ɨɞɧɚɦɟɲɬɚʁɚɛɟɥɟ ɬɟɯɧɢɤɟɩɨɤɭʄɫɬɜɚɞɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɩɨɦɨʄɢɤɚɨɢɭ ɜɟʄɨʁɤɨɥɢɱɢɧɢɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɨɧɢɯ ɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɇɟɦɚɱɤɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ä+L.|'H´ɞɨɩɪɟɦɢɥɚʁɟɧɚɍɛɩɨɲɢʂɤɭɨɞ ɬɨɧɚɩɨɦɨʄɢɡɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɩɨɝɨɻɟɧɨ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɤɨ ɟɜɪɚ Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨʁ ɨɩɪɟɦɢ ± ɨɞ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɛɟɥɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɩɨɤɭʄɫɬɜɚɞɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɩɨɦɨʄɢɤɚɨɢɭ ɜɟʄɨʁɤɨɥɢɱɢɧɢɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɨɧɢɯɢɯɢɝɢʁɟɧ ɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɈɜɚɩɨɲɢʂɤɚʁɟɞɧɚʁɟɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɞɨɧɚɰɢʁɚ Ɍɚɦɧɚɜɰɢɦɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɩɥɚɜɚ ɚ ɧɟɦɚɱɤɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɰɢ ɛɢʄɟ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɩɨɦɨʄɢ ɞɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɨɞ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɚ ɋɚɪɢʄɚ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɒɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ  ɇɟɦɚɱɤɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɩɪɢɜɭɤɥɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɭ ɩɚɠʃɭ ɧɚɲɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ʁɟɪ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚɲɬɨʁɟɜɪɟɞɧɚɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɩɨɝɥɟɞɭ ɨɧɚ ʁɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɦɟɧɫɤɚ Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɞɭɝɭʁɟɦɨ ɜɟɥɢɤɭɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɫɩɪɚɜɨɦɨɞɧɚɫɬɪɚɠɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɭɞɚʄɟɩɨɦɨʄɛɢɬɢɭɪɭɱɟɧɚɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɧɚʁɩɨɬɪɟɛɧɢʁɚ ɍ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɭ ɫɭ ɐɪɜɟɧɚ ȳɚɛɭɤɚ Ʌɢɫɨ ɉɨʂɟ ɞɟɥɨɜɢ Ȼɪɟɡɨɜɢɰɟɋɨɜʂɚɤɚɢɍɛɚɒɬɚɛʄɟɩɪɟɤɨ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɋɚɜɟɬɚ Ɇ ɟɫ ɧ ɢ ɯ ɡɚ ʁ ɟ ɞ ɧ ɢ ɰ ɚ  ɤɨ ɨ ɪɞ ɢ ɧ ɢ ɪ ɚ ɬ ɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭɩɨɦɨʄɢɚɧɚɲɚʁɟɢɨɛɚɜɟɡɚɞɚ ɞ ɨ ɧ ɚ ɬɨ ɪ ɢ ɦɚ ɞ ɨɫ ɬ ɚ ɜ ɢ ɦɨ ɫ ɩ ɢ ɫ ɤɨ ɜɟ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɤɚɞɚ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɻɭ ɧɚ ɍɛɭ ɤɚɤɨɛɢɜɢɞɟɥɢɞɚʁɟɞɨɩɪɟɦʂɟɧɚɬɚɦɨɝɞɟ ɫɭɠɟɥɟɥɢɢɤɨɦɟʁɟɧɚɦɟʃɟɧɚɈɧɢɫɭɛɢɥɢ ɨɞɭɲɟɜʂɟɧɢɤɚɞɚɫɦɨɢɦɩɨɤɚɡɚɥɢɭɪɟɞɧɭ ɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨ ɩɪɢʁɟɦɭ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɢɲɥɟɩɟɪɚɩɨɦɨʄɢɤɨɥɢɤɨ ɧɚɦ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɫɬɢɝɥɨ ɱɢɦɟ ɫɦɨ ɫɬɟɤɥɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ± ɢɫɬɢɱɟ ɋɚɪɢʄ ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɞɚ ʁɟ ɱɟɬɜɨɪɨɱɥɚɧɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɚɰɚɢɡɇɟɦɚɱɤɟɭɭɛɫɤɨʁɨɩɲɬɢɧɢ ɛɨɪɚɜɢɥɚ ɬɪɢ ɞɚɧɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɬɨ ɜɪɟɦɟ Äɩɨɞɟɥɢɥɚɦɭɤɟɫɚɧɚɲɢɦɫɭɝɪɚɻɚɧɢɦɚ´

ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɰɢ

ɚɜɝɭɫɬɝ

ɉɂɌȺɆɈɑɂɌȺɈɐȿ

ȼȿɊɍȳȿɌȿɅɂɍɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɍ ɊȺɋɉɈȾȿɅɍɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɉɈɆɈȶɂ ɁȺɉɈɉɅȺȼȴȿɇȺȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ" ɁɨɪɚɧȽɚʁɢʄɞɢɩɥɩɪɚɜɧɢɤ

ƫ ƫ ɋɜɟ ʁɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɫɜɟɬɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɩɚ ʄɟ ɢ ɨɜɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɚɫɯɨɞɧɨɬɨɦɟɩɨɦɟɧɢɛɢɬɢɪɟɥɚɬɢɜɧɨɤɨɪɟɤɬɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɚɧɚɉɪɢɬɢɫɚɤʁɚɜɧɨɫɬɢʁɟɜɟɥɢɤɢɛɨɪɛɚɞɚɫɟɲɬɨ ɢɫɩɪɚɜɧɢʁɟɪɚɞɢɭɨɜɨʁɡɟɦʂɢʁɟɨɝɪɨɦɧɚɩɚɧɟɜɢɞɢɦɡɚɲɬɨ ɛɢɢɬɨɛɢɥɨɞɪɭɝɚɱɢʁɟɆɚɞɚɧɢɤɚɞɚɧɟɦɨɠɟɬɟɫɬɨɩɨɫɬɨ ɛɢɬɢ ɫɢɝɭɪɧɢ ɭɜɟɤ ʄɟ ɫɟ ɧɚʄɢ ɧɟɤɨ ɞɚ ɧɟɲɬɨ ɭɪɚɞɢ ɜɚɧ ɩɪɚɜɢɥɚɚɥɢɬɨʁɟɫɜɟɧɟɛɢɬɧɨɍɨɫɧɨɜɢʄɟɫɜɟɛɢɬɢɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɍɜɢɞ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɜɟɪɭʁɟɦ ɞɚ ʄɟ ɫɜɟ ɛɢɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɤɨɪɟɤɬɧɨɭɪɚɻɟɧɨ

ȴɭɛɢɧɤɨȼɭɱɢʄɩɪɨɮɟɫɨɪɭɩɟɧɡɢʁɢ

ƫ ȼɟɪɭʁɟɦɭɩɪɚɜɢɥɧɭɪɚɫɩɨɞɟɥɭɞɚɬɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɫɚɦɨ ɚɤɨɫɟɩɪɚɜɢɱɨɜɟɤɩɨɫɬɚɜɢɧɚɩɪɚɜɨɦɟɫɬɨɌɪɟɧɭɬɧɨɱɭʁɟɦ ɞɚ ɫɟ ɧɟɤɢ ɛɭɧɟ ɧɟɤɢ ɫɭ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢ ɚɥɢ ɫɜɟ ɭ ɫɜɟɦɭ ɦɢɫɥɢɦɞɚʄɟɛɢɬɢɪɟɚɥɧɨȼɟɪɭʁɟɦʂɭɞɢɦɚɤɨʁɢɫɭɭɨɜɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚ ɬɨ ɡɚɞɭɠɟɧɢ ɢ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ʄɟ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɛɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɨɞɟʂɟɧɚ ɩɨɦɨʄ ɬʁ ɞɚ ʄɟ ɪɚɫɩɨɞɟɥɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɛɢɬɢɪɟɚɥɧɚ

ɇɚɬɚɲɚɆɢɥɢɧɤɨɜɢʄɮɪɢɡɟɪ

ƫ Ɋɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨ ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɧɢɬɢ ʄɟ ȳɟɞɢɧɚ ɩɪɚɜɞɚɦɨɠɟɛɢɬɢɤɨɞȽɨɫɩɨɞɚɭɬɨʁɟɞɢɧɨɜɟɪɭʁɟɦɇɟɡɧɚɦ ɫɬɜɚɪɧɨɲɬɚɜɢɲɟɪɟʄɢɇɟɲɬɨʄɟɫɢɝɭɪɧɨɛɢɬɢɩɨɞɟʂɟɧɨ ɚɥɢɲɬɚɢɤɚɤɨɬɨʁɟɜɟɥɢɤɨɩɢɬɚʃɟɍɨɫɬɚɥɨɦɜɢɞɟʄɟɦɨɌɨ ʁɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɬɟɲɤɨɩɪɨɰɟʃɢɜɨɤɨɥɢɤɨʁɟɤɨɨɲɬɟʄɟɧɆɢ ɫɚɦɢɧɟɡɧɚɦɨɬɚɱɧɨɤɨɥɢɤɨɫɦɨɨɲɬɟʄɟɧɢɌɟɤɫɜɪɟɦɟɧɨɦ ɜɢɞɢɦɨɲɬɚɫɦɨɫɜɟɢɡɝɭɛɢɥɢɫɜɚɤɢɞɚɧɫɯɜɚɬɢɲɞɚɧɟɲɬɨ ɧɟɪɚɞɢɢɥɢʁɟɨɲɬɟʄɟɧɨȺɬɨɫɟɧɢɤɚɞɧɟɦɨɠɟɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢɬɢɚɥɢɫɜɚɤɚɩɨɦɨʄʁɟɞɨɛɪɨɞɨɲɥɚ

ɉɪɟɞɪɚɝȭɨɪɻɟɜɢʄɨɛɭʄɚɪɫɤɢɪɚɞɧɢɤ

ƫ ɅɢɱɧɨɜɟɪɭʁɟɦɧɚɞɥɟɠɧɢɦɚɡɚɬɭɪɚɫɩɨɞɟɥɭɆɢɫɥɢɦ ɞɚɛɢɛɢɨɧɚʁɜɟʄɢɝɪɟɯɞɚɫɟɨɞɧɟɤɢɯɭɡɦɟɛɟɫɩɪɚɜɧɨɨɧɨ ɲɬɨ ɢɦ ɩɪɢɩɚɞɚ ɚ ɞɚ ɫɟ ɞɚ ɧɟɤɨɦɟ ɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɧɢɱɢɦ ɡɚɫɥɭɠɢɨ ɇɢɫɚɦ ɛɢɨ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧ ɚɥɢ ɦɢ ʁɟ ʁɚɤɨ ɠɚɨ ɬɢɯ ʂɭɞɢɤɨʁɢɫɭɜɟɪɨɜɚɬɧɨɧɟɱɢʁɨɦɤɪɢɜɢɰɨɦɢɡɝɭɛɢɥɢɦɧɨɝɨ ɢɥɢ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɟ Ɇɢɫɥɢɦ ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɲɬɟɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚʁɭʄɢ ʂɭɞɟ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ⱦɚɪɤɚ ɢ ɩɨɞɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɚɲɭɧɟɫɭɦʃɚɦɧɢɧɚʁɦɚʃɟɭɪɟɝɭɥɚɪɧɨɫɬɪɚɫɩɨɞɟɥɟɞɚɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɊɚɞɨʁɟȺɪɫɟɧɨɜɢʄɊɨɥɚɛɢɜɲɢɬɪɝɨɜɚɰ

ƫ ƫ ɇɟ ʁɚ ɧɟ ɜɟɪɭʁɟɦ ɭ ɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɉɚɪɚɭɬɨɦɞɪɠɚɜɧɨɦɛɭʇɟɬɭʄɟɛɢɬɢɦɧɨɝɨɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʄɟ ɞɚɬɢ ɬɢɦ ʁɚɞɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ Ɇɢɫɥɢɦ ɞɚ ɫɬɟ ɦɟ ɪɚɡɭɦɟɥɢ Ɍɚɤɨ ʁɟ ɭɜɟɤ ɛɢɥɨ ɢ ɛɢʄɟ ɞɚ ɜɟɥɢɤɚ ɪɢɛɚ ʁɟɞɟ ɦɚɥɭɇɟɤɨɤɨɦɟɬɪɟɛɚɞɚɬɢɞɢɧɚɪɚɞɨɛɢʄɟ ɞɢɧɚɪɚ ɤɨ ʁɟ ɨɲɬɟʄɟɧ ɡɚ ɞɢɧ ɞɨɛɢʄɟ ɞɢɧɚɪɚ ɒɬɚ ɦɨɠɟ ɱɨɜɟɤ ɞɚ ɭɪɚɞɢ ɫɚ ɬɢɦ ɧɨɜɰɟɦ" Ɍɨ ʁɟ ɨɩɲɬɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɫɟ ɩɪɨɜɥɚɱɟ ɩɨ ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ȴɭɞɢ ɤɭɤɚʁɭ ɩɥɚɱɭ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚʁɭ ɲɬɚ ɞɚ ɪɚɞɟ ɋɬɚɥɧɨ ɧɚɦ ɩɥɚɫɢɪɚʁɭ ɩɪɢɱɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɚɪɚ ɦɨɠɞɚ ɢ ɧɟɦɚ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ⱥɤɨ ɢɯ ɢɦɚ ɡɚɲɬɨ ɬɪɚɠɢɬɢ ɩɨɡɚʁɦɢɰɟ ɤɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɧɚɬɨɪɚ ɋɜɚɤɚɤɨ ɬɢɦ ʂɭɞɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɦɨʄɢ Ɇɢɫɥɢɦɞɚɢɦɚɧɟɤɢɮɨɧɞɤɨʁɢɩɨɫɟɞɭʁɟɧɨɜɚɰɡɚɬɚɤɜɟɜɪɫɬɟ ɨɛɟɲɬɟʄɟʃɚɚɞɚɥɢʄɟɧɚɞɥɟɠɧɢɯɬɟɬɢɞɚɝɚɭɩɨɬɪɟɛɟɭɬɭ ɫɜɪɯɭɜɟɥɢɤɨʁɟɩɢɬɚʃɟ

ɊɚɞɨɫɥɚɜɆɚɪɤɨɜɢʄɬɪɝɨɜɚɰ

 ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ +L.|'H´ 0DUWKD5HLWHUɨɛʁɚɫɧɢɥɚʁɟɞɚɫɭɩɨɲɢʂɤɨɦ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɰɢ ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɨɞɪɠɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɢ ɨɦɨɝɭʄɟ ɢɦ ɞɚ ɛɪɠɟ ɢ ɥɚɤɲɟ ɩɨɧɨɜɨ ɨɬɩɨɱɧɭ ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɠɢɜɨɬ ɉɨɦɨʄɫɟɫɚɫɬɨʁɢɨɞɜɟɥɢɤɨɝɛɪɨʁɚɤɨɦɚɞɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɢ ɛɟɥɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɞɟɱɢʁɢɯ ɤɪɟɜɟɬɚɫɚɞɭɲɟɰɢɦɚɤɨɦɩɥɟɬɚɩɨɫɭɻɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɢɯ ɤɨɥɢɰɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɯɢɝɢʁɟɧɭƫ Ʌɢɱɧɨɫɚɦɢɦɚɨɲɬɟɬɭɭɫɟɥɭɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɚɥɢʁɟ ɧɢɫɚɦ ɧɢ ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚɨ ɡɚ ɧɚɞɨɤɧɚɞɭ ɛɚɲ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɧɟ ɜɟɪɭʁɟɦɭɪɟɝɭɥɚɪɧɨɫɬɬɟɪɚɫɩɨɞɟɥɟɍɜɟɤʁɟɛɢɥɨɞɚɤɨɢɦɚ ɧɟɤɚɤɜɟɛɥɢɠɟɤɨɧɬɚɤɬɟɫɚʂɭɞɢɦɚɢɡɜɥɚɫɬɢɨɧɢɞɨɛɢʁɚɲɬɚ ɝɨɞɛɢɥɨɭɩɢɬɚʃɭɞɚɥɢɩɨɫɚɨɢɥɢɛɢɥɨɤɚɤɜɟɞɪɭɝɟɩɨɜɥɚ ɫɬɢɰɟ ɫɜɟʁɟɞɧɨ ʁɟ Ɍɨ ʁɟ ɢɩɚɤ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫɚ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚɢɧɟɬɪɟɛɚɬɪɨɲɢɬɢɪɟɱɢɧɚɬɚɤɨɧɟɲɬɨɅɢɱɧɨɧɟ ɜɟɪɭʁɟɦɭɬɨɡɚɬɨɫɟɧɢɫɚɦɧɢɩɪɢʁɚɜɢɨɡɚɧɚɞɨɤɧɚɞɭɲɬɟɬɟ

Ȼɨɠɢɞɚɪȼɢɥɢɦɨɧɨɜɢʄɪɚɞɧɢɤ

ƫ ȼɟɪɭʁɟɦ ɭ ɩɪɚɜɢɥɧɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɨɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɭ ɦɚʁɫɤɢɦ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɉɨɫɬɨʁɢ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɧɢ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɡɧɚʁɭ ɫɜɨʁ ɩɨɫɚɨ ʁɚ ɧɢ ɧɚʁɦɚʃɟɧɟɫɭɦʃɚɦɭʃɢɯɨɜɭɫɚɜɟɫɬɢɫɬɪɭɱɧɨɫɬȼɟɪɭʁɟɦɭ ɨɜɚʁɧɚɪɨɞɂɩɚɤʁɟɨɜɨɜɟɥɢɤɚɦɭɤɚɞɚɛɢɛɢɥɨɤɨɯɬɟɨɞɚɫɟ ɨɤɨɪɢɫɬɢɧɚɤɨɧɬɨɧɟɱɢʁɟɧɟɫɪɟʄɟɚɢɛɢɨɛɢɜɟɥɢɤɢɝɪɟɯ ɋɜɟʄɟɬɨɛɢɬɢɈɄ
ɚɜɝɭɫɬɝ ɉɢɲɟ ɆɢɥɚɧȻɨɫɢʂɱɢʄ ,19,129(5,7$6 ɍɜɢɧɭʁɟɢɫɬɢɧɚ

ȺɀȾȺȳȺ

¶¶Ɍɚʁɧɨɦɱɨɜɟɤɩɨɫɬɚʁɟɱɜɪɲʄɢ ɩɪɢɱɨɦɨɞɝɨɧɟɬɧɢʁɢ¶¶

 ɁɚɝɨɧɟɬɤɚʁɟɢɝɪɚɩɨɫɥɟɢɫɚɞɚɉɪɜɨɩɨɫɥɟɩɚɫɚɞɚɌɨɢɦɚɫɚɦɨ ɧɚɞ ɡɟɦʂɨɦ ɭ ɡɟɦʂɢ ʁɨɤ Ⱥɤɨ ɫɟ ɬɚɤɧɭ ɩɨɫɥɟ ɢ ɫɚɞɚ ɫɟɧɤɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɝɨɥɟɦɢʁɚɨɞɱɨɜɟɤɚɉɨɫɬɨʁɟʂɭɞɢɤɨʁɢɫɟɧɤɨɦɠɢɜɟɫɧɚɝɭɧɟɩɨɤɚɡɭʁɭɨɧɚ ɫɟʃɨɦɟɩɨɤɚɡɭʁɟȾɭɲɚɢɦʁɟɧɚɞɬɟɥɟɫɧɚɦɨʄɢɦɚɞɚɪɨɜɧɚɡɚɫɟɛɟʁɟȾɟɫɢ ɫɟɞɚɱɨɜɟɤɢɦɚɞɜɟɞɭɲɟɢɨɛɪɧɭɬɨɌɚɞɚɞɭɲɚɦɨɠɟɞɚɧɚɩɭɫɬɢɬɟɥɨɚɞɚ ɱɨɜɟɤɛɭɞɟɠɢɜʂɢȾɭɲɟɜɚɧɱɨɜɟɤɡɚɫɭɞɛɢɧɭɢɦɚɞɭɲɭɌɚɤɜɢɛɭɞɭ ɝɪɚɞɨɛɪɚɧɢɬɟʂɢɢɜɟɬɪɨɜʃɚɰɢɑɨɜɟɤɫɚɞɜɟɞɭɲɟɞɜɚɩɭɬʁɟɛɭɞɚɧɞɜɚ ɩɭɬɚʁɟɞɨɛɚɪɞɜɚɩɭɬɚɜɟɞɚɪɞɜɚɩɭɬɚɜɢɞɢ ɍ Ʉɚɥɧɨɜɰɭ ɤɨɞ ɍɛɚ ɝɪɚɞɨɛɪɚɧɢɬɟʂ ʁɟ ɛɢɨ Ɉɛɪɚɞ ȳɭɪɢɲɢʄ Ɂɚ ɈɛɪɚɞɨɜɚɠɢɜɨɬɚɧɟɛɢɝɪɚɞɚɨɥɭʁɟɩɨɦɨɪɚɫɬɨɤɟɩɨɬɨɩɚȺɥɚɨɛɢɥɚɡɢɥɚ ɫɟɥɨɋɟɥɨɞɨɛɢɥɨɈɛɪɚɞɢɡɝɭɛɢɨɍɡɟɦɭȺɥɚɫɢɧɚʁɟɞɢɧɰɚɭȼɟɥɢɤɨɦɪɚɬɭ Ɉɫɬɚɞɜɚɞɟɫɟɬ¶ɟɤɬɚɪɚɡɟɦʂɟɤɭʄɚɦɥɟɤɚɪɤɚɱɚɪɚɲɬɚɥɚɦɚɝɚɡɚɱɚɪɞɚɤ ɜɚʁɚɬɂɦɚɨɤʄɟɪɢɚɥɢɨɧɟɨɞɨɲɟɡɚɫɜɨʁɢɦɠɢɜɨɬɨɦ ɉɨɫɢɧɢ Ɉɛɪɚɞ ɫɜɨɝɚ ɭɧɭɤɚ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɚ ɉɚɧɬɟɥɢʄɚ ɦɨɦɤɚ ɨɞ ɫɟɞɚɦɧɚɟɫɬɝɨɞɢɧɚɢɨɜɚɪɢɫɚɈɛɪɚɞɫɟɫɬɪɚɲɢɨɞɚɧɟʄɟɫɬɢʄɢɞɚɞɨɚɤɚ Ⱥɥɢ ɚɤɨ ɞɭɲɨɦ ɧɟ ɨʁɚɱɚ ɧɚʁɛɥɢɠɭ ɞɭɲɭ ɂ ɩɨɱɟ ɢɝɪɭ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ ɢ ɬɚɦɟ ɜɟɠɛɭɫɟɧɤɢ ɊɚɞɨɫɥɚɜʁɟɨɞɈɛɪɚɞɚɧɚɫɥɟɞɢɨɧɟɫɚɦɨɨɝɪɨɦɧɨɢɦɚʃɟɜɟʄɢ ɧɟɜɢɻɟɧɭɫɧɚɝɭɤɪɢɜʂɟʃɚɬɢɲɢɧɟɍɦɟɨɞɚɢɫɩɪɚɜɢɫɥɨɦʂɟɧɭɫɟɧɤɭɭɫɪɟɞ ɠ¶ɪɚɤɟɢɞɚɡɚɭɫɬɚɜɢɨɥɭʁɧɭɧɟɦɚɧȾɈȻɊɈɌȺɆɍɈɑɂɆɂɅɈȼȺɅȺȽɨɞɢɧɟ ɬɟɤɥɟɩɪɨɥɚɡɢɥɟɢɡɦɟɻɭɨɜɨɝɚɢɨɧɨɝɚɬɚɦɨɢɜɚɦɨȾɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨɪɚɫɥɨɢ ɩɨɫɥɟɦɧɨɝɨɤʄɟɪɢɞɨɻɟɫɢɧɂɬɚʁɫɢɧɉɪɟɞɪɚɝɞɨɻɟɞɚɩɪɨɫɢɦɨʁɭɫɟɫɬɪɭ Ɇɢɥɤɭ ɀɟɧɢɥɨ ɫɟ ɭɞɚɜɚɥɨ ɢ ɭɧɭɰɢ ɞɨɻɨɲɟ Ɇɢ ɜɨɥɟɥɢ ɞɚ ɞɨɻɟɦɨ ɤɨɞ ɱɢɤɚɊɚɤɟɭɄɚɥ¶ɧɨɜɚɰ Ⱦɟɰɚʁɟɞɢɧɨɨɫɟʄɚʁɭɞɪɯɬɚʁɢɫɬɢɧɟɚɥɟɩɨɢɦʁɟɫɚɦɨɨɧɨɲɬɨɫɟɧɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ȴɭɞɢ ɤɨʁɟ ɞɟɰɚ ɜɨɥɟ ɨɫɦɟɯɨɦ ɭɡɧɟɦɢɪɚɜɚʁɭ ɞɨɫɚɞɭ Ⱦɟɰɚ ɤɭʄɨɦɝɪɚɞɟɤɪɢɥɚɄɭʄɚɢɝɪɭɜɨɥɢɞɟɰɨɦɦɢɫɥɢɋɬɪɚɫɬʁɟɭɦɪɬɜʂɭʁɟɚ ɢɝɪɚɜɟɞɪɢɪɚɫɩɟɜɚɜɚɄɭʄɚɛɟɡɞɟɰɟɤɚɨɫɚɧɛɟɡɫɧɨɜɚɌɚʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚɢ ɬɨɩɥɚ Ʉɚɥ¶ɧɨɜɚɱɤɚ ɤɭʄɚ ɡɚ ɧɚɫ ʁɟ ɛɢɥɚ ɰɟɧɬɚɪ ɦɢɥɨɫɬɢ ɛɥɚɝɨɫɬɢ ɫɚɛɨɪɧɨɫɬɢɋɚɦɨɫɭɭɦɚɥɢɦɤɭʄɚɦɚɠɢɜɨɬɢɜɟɥɢɤɢɍɦɚɥɢɦɤɭʄɚɦɚɢɦɚ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɟ ɍ ɬɪɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɫɬɢɫɧɭɥɚ ɫɭ ɫɟ ɞɟɰɚ ɨɞɪɚɫɥɢ ɫɨɛɨɦ ɢ ɫɟɧɤɚɦɚɄɚɤɨ"Ɉɜɚɤɨ ɂɡɦɟɻɭɜɟɥɢɤɟɤɭɯɢʃɟɢɞɟɱʁɟɫɨɛɟɧɚɥɚɡɢɨɫɟɞɭɯɨɜɧɢɩɪɨɡɨɪɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɬɚɧɤɨɜɚɥɚ ɫɜɟɬɥɨɫɬ ɧɨʄɢ Ʌɚɦɩɚ ɭ ɩɪɨɡɨɪɭ ʁɟ ɨɫɜɟɬʂɚɜɚɥɚ ɢ ɤɭɯɢʃɭ ɢ ɫɨɛɭ ɑɤɢʂɢɥɚ ʁɟ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ ɉɟɬɪɨɥɟʁɤɚ ɫɟ ɱɢɫɬɢɥɚ ɡɧɚɥɚɱɤɢ ɬɚɤɨɞɚɞɭɯɢɡɥɚɦɩɟɧɢʁɟɦɨɝɚɨɞɚɢɡɥɟɬɢɄɭɩɚɥɚɧɚɫʁɟʃɟɧɚɛɥɚɝɨɫɬɤɨ ɦɚʁɱɢɧɩɨɝɥɟɞɍɡɩɟɬɪɨɥɟʁɤɭɫɟɧɤɟɫɭɨɠɢɜʂɚɜɚɥɟɦɭɜɚɥɟɫɟɱɭɞɟɫɧɨɦ ɫɤɪɢɜɚɥɢɰɨɦ ɠɦɢɪɤɚʃɚ ɨɱɢʁɭ ɑɢɤɚ Ɋɚɤɚ ʁɟ ɫɪɟɻɢɜɚɨ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟɧɤɢ ɢ ɜɨɞɢɨɧɚɲɡɚɧɨɫɭɨɧɨɫɬɪɚɧɨɫɬɍɦɟɨʁɟɞɚɜɥɚɞɚɨɩɫɟɧɨɦɇɚɡɢɞɭɫɨɛɟ ɨɞɜɢʁɚɥɚɫɟɞɪɚɦɚɫɟɧɤɢɉɪɟɩɥɢɬɚɥɢɛɢɫɦɨɩɪɫɬɟɲɚɤɟɪɭɤɟɩɚɫɦɨ ɛɢɥɢɩɢɥɢʄɢʄɭɪɢʄɢʁɚɪɢʄɢɑɢɤɚɊɚɤɚɛɢɪɟɠɢɪɚɨɩɨɫɬɚɜɤɭɢɝɪɟɢɲɚɤɟ ɞɨɱɚɪɨɥɢʁɟɊɭɤɟɫɭɜɥɚɞɚɥɟɫɟɧɤɨɦɢɫɬɜɚɪɚɥɟɧɚɡɢɞɭɏɚʇɢȺɜɚɬɚȼɟɥɢ Ƚɟɤɭ Ʌɚɠɞɜɚɪɟ ɍɤɪɲɬɚɨ ɛɢ ɧɚ ɡɢɞɭ ɬɢɲɢɧɭ ɢ ɫɟɧɤɭ ɭ ɞɪɚɦɭ ɫɬɜɚɪɚʁɭʄɢ ɜɢɞʂɢɜɠɢɜɨɬɨɩɢɫɋɦɢɪɟɧɢɫɧɚɝɨɦɫɟɧɤɟɬɨɧɭɥɢɛɢɫɦɨɭɩɪɨɫɬɨɪɦɚɝɢʁɟ ɡɚɱɭɻɟɧɢ ɢɝɪɨɦ ɫɦɢɪɟɧɢ ɞɨɛɪɨɬɨɦ ɭɫɧɭɥɢ ɨɫɦɟɯɨɦ ɧɢɤɚɞɚ ɭɩɥɚɲɟɧɢ ɍɩɥɚɲɢɥɢɫɦɨɫɟɩɨɫɥɟɤɚɞɚɫɦɨɨɞɪɚɫɥɢ ɉɨɫɥɟ ɫɜɟ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɢɥɨ ɚɥɢ ɱɢɤɚ Ɋɚɤɚ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɢɫɬɢ ɩɪɢɱɨɦ ɨɫɦɟɯɨɦɱɭɞɨɦɌɚʁɧɨɦʁɟɩɨɫɬɚɨɱɜɪɲʄɢɩɪɢɱɨɦɨɞɝɨɧɟɬɧɢʁɢȾɪɭɠɢɨɫɟ ɫɚɛɢʂɟɦɩɪɨɱɭɨɤɚɥɟɦʂɟʃɟɦɥɚɤɟɪɭɤɟɫɜɟɞɟɥɢɨɫɟɦɂɨɞʁɟɞɚɪɟɞ ɨɤɚɦɟʃɟɧɨɞɥɭɤɨɦCɈʄɭɭȺɦɟɪɢɤɭɆɨɪɚɦɞɚɨɞɟɦɭȺɦɟɪɢɤɭ ɒɬɚɬɢʁɟɬɚɬɚɤɚɤɜɚɰɪɧɚȺɦɟɪɢɤɚ"ɪɟɱɟɦɭɫɢɧɂɦɚɲɩɟɞɟɫɟɬ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ʁɟɡɢɤ ɧɟ ɡɧɚɲ ɒɬɚ ʄɟ ʂɭɞɢ ɩɪɢɱɚɬɢ ɨ ɧɚɦɚ" Ⱦɚ ɧɟ ɩɭɤɧɟ ɛɪɭɤɚ Ɂɧɚɦʁɟɡɢɤɡɧɚɦɬɚɱɧɨɝɞɟʄɭɞɚɨɞɟɦɡɧɚɦɬɚɱɧɨɲɬɚʄɭɞɚɢɦ ɤɚɠɟɦɂɞɟɦɭȺɦɟɪɢɤɭɦɨɪɚɦɦɨɪɚɦɦɨɪɚɦ ɇɟɨɞɟɍɫɩɟɥɢɞɚɝɚɫɚɜɥɚɞɚʁɭɍʄɭɬɚɊɚɞɨɫɥɚɜɩɨɜɭɱɟɨɫɚɦɢ ȳɟɞɧɨɝɬɨɩɥɨɝɤɚɥ¶ɧɨɜɚɱɤɨɝɞɚɧɚɫɟɞɟɨɫɚɦɩɨɞɤɚʁɫɢʁɨɦɤɚɞɱɢɤɚ Ɋɚɤɚɩɨɱɟ  Ʌɨɲɚ ɝɨɞɢɧɚ ɛɟɲɟ Ɍɪɚɜɚ ɧɢɤɚɤɜɚ ɚ ɫɬɨɤɟ ɦɧɨɝɨ ɂɫɩɚɲɚ ɭ ȼɚɥɨɝɚɦɚɭɬɚʃɢɥɚɆɨɪɚɨɫɚɦɦɟɱɤɢɧɚɪɭɩɭɍȭɭɪɻɟɜɢɧɢɭɐɟɪɢɤɭɬɪɚɜɚ ɤCɨɦɨɪɟɚɥCɬɚɦɨɫɟɧɟɫɦɟɧɢɡɚɠɢɜɭɝɥɚɜɭȳɨɲɨɬɚɰɈɛɪɚɞɛɪɚɧɢɨɄɚɡɚɨ ɞɚɬɨɧɢʁɟɬɪɚɜɚɜɟʄɤɨɫɢɰɚɜɢɥɟɲɭɦɚɪɢɰɟɈɞɦɚCɩɨɱɟɛɟɥɚʁȺɜɟɬɢʃɫɤɢ ɜɢɬɥɚʁɭ ɜɪɯɨɜɢ ɯɪɚɲʄɚ ɚ ɜɟɬɪɚ ɧɢɝɞɟ ɍCɜɚɬɢ ɦɟ ɧɟɤɚ ɡɢɦɚ ɭɫɪɟɞ ɥɟɬɚ ɋɬɨɤɚ ɩɨɱɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɞɚ ɦɭɱɟ ɋɟɞɨɯ ɧɚ ɨɛɚʂɟɧ ɰɟɪ ɞɟɛɟɨ ɡɝɨɞɚɧ ɨɩɤɨɪɚɱɢɦɝɚɄɨɡɧɚɤɚɞʁɟɨɛɚʂɟɧɏɬɟɞɨɯɞɚɥɟɝɧɟɦɤɚɞɨɫɟɬɢɯɞɪɜɨ ɧɟɤɚɤɨ ɥɚɞɧɨ ɚ ɦɟɤɚɧɨ ɉɢɩɧɟɦ ɪɭɤɨɦ ɤɨ ɥɟɞ Ʉɚɤɨ ɞɪɜɨ ɚ ɥɚɞɧɨ" Ɉɞʁɟɞɚɪɟɞɞɪɜɨɢɫɩɪɟɞɦɟɧɟɡɚɞɪɯɬɚɰɢɦɧɭɫɟɭɜɢɫɋɬɟɝɨɯɝɚɧɨɝɚɦɚɤɨ ɤɨʃɚɞɚʁɚɲɟɦɈɇɈȺɀȾȺȳȺɍɡʁɚɲɢɨɫɚɦɚɠɞɚʁɭɂɡɜɢɨɞɧɟɤɥɟɝɥɚɜɭɨɧɚ ɤɨɩɪɚɫɟʄɚȽɥɟɞɚɦɟɪɚɜɧɨɭɨɱɢɢɩɨɱɟɞɚɋɜɟɫɚɦɪɚɡɭɦɟɨɉɨɬɨɧɭɯ ɧɟɝɞɟɉɪɟɫɥɢɲɚɜɚɨɫɚɦɫɟɭɫɧɭɫɜɟɞɨɤɧɢɫɚɦɡɚɩɚɦɬɢɨɫɜɟɉɪɨɛɭɞɢɫɟ ɭɧɟɤɚɤɜɨɦʁɟɧɞɟɤɭ Ɇɨʁɢ ɧɢɫɭ ɞɚɥɢ ɞɚ ɨɞɟɦ ɭ Ⱥɦɟɪɢɤɭ ɢ ɞɚ ɪɟɱɟɦ ɫɜɟ ɲɬɨ ɢɦ ʁɟ ɩɨɪɭɱɟɧɨɢɬɚɤɨɬɨɄɨɡɧɚɲɬɚɛɢɫɟɞɟɫɢɥɨɞɚɫɚɦɨɲɨ" Ʉɨ ɡɧɚ" Ɇɨɠɞɚ ɡɧɚ ɧɟɤɢ ɏɚɪɢ ɉɨɬɟɪ ɤɢɛɨɪɡɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɫɢ ɥɢɬɢʁɭɦɛɨɪɡɟɨɥɢɬɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɫɟɥɬɚɜɢɨɧɢɜɪɟɦɟɜɢɞɧɨɝɧɟɜɢɞɚ ȺȻɭɻɚɧɨɜɰɢ"

ɇȺɒɂȺɍɌɈɊɂ ɉɈɆɂȵȿɋȿɋȼȿɑȿɒȶȿ

ɆɂɊȺɎȺȴȺ Ɉɬɢɲɚɨ ʁɟ ɦɥɚɞ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬɚ Ɉɜɨɝ ɚɜɝɭɫɬɚ ʃɟɝɨɜɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɧɟɤɚɞɚɲʃɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚɨɰɢʄɟɫɟɨɤɭɩɢɬɢʁɨɲʁɟɞɧɨɦɞɚ ɦɭ ɨɞɚʁɭ ɩɨɱɚɫɬ ɟɜɨɰɢɪɚʁɭ ɭɫɩɨɦɟɧɟ ɢ ɩɨɦɟɧɭɝɚɩɨɞɨɛɪɭȳɟɪɤɚɞʁɟɨɬɢɲɚɨɬɟ ɜɟʄ ɞɚɜɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɚ ɫɟɛɟ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ ɭɫɛɫɤɭ ɨɩɲɬɢɧɭ ɫɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɡɨɧɨɦ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɪɚɞɢɥɟ ɩɭɧɨɦ ɩɚɪɨɦ ɮɚɛɪɢɤɟ µ¶Ʉɟɪɭɛ¶¶ ɤɟɪɚ ɦɢɱɤɟ ɩɥɨɱɢɰɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ µ¶Ɍɪɭɞɛɟɧɢɤ¶¶ ɮɚɛɪɢɤɚ ɨɩɟɤɟ ɰɢɝɥɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜɢ µ¶ɉɟɬɚɪ ȼɟɥɟɛɢɬ¶¶ ɮɚɛɪɢɤɚ ɨɛɭʄɟ  µ¶Ɍɟɪɦɨɟɥɟɤɬɪɨ¶¶ ɦɟɬɚɥɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ µ¶ɨɤɬɨɛɚɪ¶¶ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ  µ¶Ɂɢɦɩɚ¶¶ ɦɟɬɚɥɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ Ʉɨɧɮɟɤɰɢʁɚ µ¶ɍɛʂɚɧɤɚ¶¶ ɍɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ µ¶ɒɭɦɚɞɢʁɚ¶¶ µ¶ɂɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ  ɩɪɨɦɟɬ¶¶ Ɂɚɧɚɬɫɤɚ ɡɚɞɪɭɝɚ µ¶ɋɥɨɝɚ¶¶ ɌɊɈ µ¶Ɍɚɦɧɚɜɚ¶¶ ɎɚʂɚɢɡɦɟɻɭɩɪɢʁɚɬɟʂɚɄɚɧɞɟ ɢɛɢɫɬɟɊɚɲɟɉɥɚɨɜɢʄɚ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɤɨɦɛɢɧɚɬ ɫɚ ɫɤɨɪɨ ɯɢʂɚɞɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɫɚ ɮɚɪɦɚɦɚ ɤɪɚɜɚ ɫɜɢʃɚ ɤɭɧɢʄɚ ɫɚ ɪɢɛʃɚɤɨɦ ɭ Ⱦɨɤɦɢɪɭ ʁɟɡɟɪɨɦ ɭ ɉɚʂɭɜɢɦɚɡɚɩɨɱɟɬɨɦɌȿɌɈµ¶Ʉɨɥɭɛɚɪɚ Ȼ¶¶ ɋɬɚɞɢɨɧɨɦ ɛɚɡɟɧɨɦ ɧɨɜɨɦ ɡɝɪɚɞɨɦ Ɉɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɭɛɫɤɢɦ ɥɚɦɟ ɥɚɦɚ ɦɨɫɬɨɜɢɦɚɆɭɡɢɱɤɨɦ ɲɤɨɥɨɦ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ µ¶Ɍɚɦɧɚɜɫɤɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ¶¶ ȿɯ ɞɚ ɧɚɦ ɛɚɪ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ɫɚɞɚ ɪɚɞɢ ɋɚ ʃɢɦ ɱɢɧɢ ɫɟ ɨɬɢɲɥɚ ɫɭ ɥɟɩɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭɛɫɤɨɝ ɩɪɨɰɚɜɚɬɚ ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɩɪɨɲ ɥɨɝ ɜɟɤɚ ɋɜɢ ɨɫɢɦ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɜɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɩɨɲɬɨɜɚɥɢ ɫɭ ɝɚ Ɍɚʁ ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɨɬɢɜ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬɨ ɝɨɞɢɲʃɢɰɟʃɟɝɨɜɟɫɦɪɬɢɁɚɬɨʁɟɨɧɜɟʄ ɡɚɛɨɪɚɜʂɟɧ ɚɫɥɭɱɚʁɧɨʁɟɢɧɚɫɥɨɛɨɞɢ ɚɎɚʂɚɬɪɚʁɟɂɬɪɚʁɚʄɟʁɟɪɝɚɫɟɫɟʄɚʁɭ ɫɜɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɩɚɦɬɟ ɩɪɚɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ Ɏɭɞɛɚɥɫɤɢɬɭɪɧɢɪɜɟɬɟɪɚɧɚɢµ¶Ɏɚʂɢɧɢ ɞɚɧɢ¶¶ɫɭɬɪɚɞɢɰɢʁɚɈɧɚʁɛɢɜɲɢʁɟɫɚɦɨ ɛɢɜɲɢɢɧɟɩɨɦɢʃɟɫɟɩɨɞɨɛɪɭ ɆɆ

ɈȽɅȺɋ

ɉɪɨɞɚʁɟɦɞɜɚɫɬɚɧɚ ɍɧɨɜɨʁɆɢɲɢʄɟɜɨʁɡɝɪɚɞɢɫɬɚɧ ɨɞɤɜɚɞɪɚɬɚɫɩɪɚɬ ɍɡɝɪɚɞɢ³Ȼɟɝɟɲ´ɫɬɚɧ ɩɨɜɪɲɢɧɟɤɜɚɞɪɚɬɚɩɪɜɢ ɫɩɪɚɬ ɫɚɥɢɮɬɨɦ ɉɨɜɨʂɧɨɌɟɥɟɮɨɧɢ 


ɏɊɈɇɂɄȺɍȻȺɂɌȺɆɇȺȼȿ ɉɊɈȳȿɄȺɌÄȿȼɊɈɉɋɄȿȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȺɆɅȺȾȿ´

³ɍȻɈɄ´ɇȺȽɊȺȭȿɇ ɉɍɌɈȼȺȵȿɆɍȻɊɂɋȿɅ

ɇɚɝɪɚɞɭɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚȾɟɥɟɝɚɰɢʁɚȿɍɭɋɪɛɢʁɢ

 ɉɪɨʁɟɤɬ ɦɟɧɚʇɟɪ ɭɛɫɤɨɝ Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ÄɍɛɈɄ´ȳɟɥɟɧɚɉɚɜɥɨɜɢʄɧɟɞɚɜɧɨʁɟɛɨɪɚɜɢɥɚɧɚ ɩɟɬɨɞɧɟɜɧɨɦ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨɦ ɩɭɬɨɜɚʃɭ ɭ Ȼɪɢɫɟɥ ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɞɟɫɟɬɨɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ÄɆɥɚɞɢɫɭɡɚɤɨɧ´Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɨɦɥɚɞɢɧɟɢɫɩɨɪɬɚ ɍɛʂɚɧɢ ɫɭ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Äȿɜɪɨɩɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ´ ɚ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ Ⱦɟɥɟɝɚɰɢʁɚ ȿɍ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɉɨɛɟɞɧɢɰɢ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɭɬɨɜɚʃɭ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɫɟ ɞɪɭɠɟɫɚɦɥɚɞɢɦɚɤɬɢɜɢɫɬɢɦɚɢɡɞɪɭɝɢɯɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚɢɪɚɡɦɟɧɟɞɨɫɚɞɚɲʃɚɢɫɤɭɫɬɜɚɨɛɢɲɥɢɫɭ ɢɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟɭɩɨɡɧɚɥɢ ɫɟ ɫɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɧɚɱɢɧɨɦ ɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɮɭɧɤɰɢɨ ɧɢɫɚʃɟɦɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ȳɟɥɟɧɚɉɚɜɥɨɜɢʄɭȻɪɢɫɟɥɭ ɉɪɟɦɚȳɟɥɟɧɢɧɢɦɪɟɱɢɦɚɫɬɭɞɢʁɫɤɨɩɭɬɨɜɚʃɟ ɨɛɟɥɟɠɢɥɟ ɫɭ ɩɨɫɟɬɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɭ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɤɭɥɬɭɪɭɢɡɜɲɧɨɦɨɝɪɚɧɤɭȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɝɞɟ ɫɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɫɚɡɧɚʁɭɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚɦɥɚɞɢɯʃɢɯɨɜɨɦɭɱɟɲʄɭ ɭ ɤɪɟɢɪɚʃɭ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɭɬɢɰɚʁɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɧɚ ɥɢɱɧɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɞɨɤɢɯʁɟɩɪɢɥɢɤɨɦɩɨɫɟɬɟȿɜɪɨɩɫɤɨɦɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɚɨɞɛɨɪɚɡɚȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɭȿɜɪɨɩɭȾɨɪɢɫ ɉɚɤɭɩɨɡɧɚɥɚɫɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɤɨʁɟ ɧɭɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦ Ä(UDVPXV ´ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚʁɛɨ ʂɢɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɢɡ ɧɚɲɟ ɡɟɦʂɟ ʁɨɲ ɫɭ ɨɛɢɲɥɢȿɤɨɧɨɦɫɤɢɢɫɨɰɢʁɚɥɧɢɤɨɦɢɬɟɬȾɟɥɟɝɚɰɢʁɭ Ɇɢɫɢʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɩɪɢ ȿɍ ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɞɜɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɨɦɥɚ ɞɢɧɫɤɢ ɮɨɪɭɦ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɟ Ɇɥɚɞɢ ɡɚ ɪɚɡɦɟɧɭ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɉɨɪɟɞɡɜɚɧɢɱɧɢɯɩɨɫɟɬɚɭɩɪɟɫɬɨɧɢɰɢȿɍɡɚ ɭɱɟɫɧɢɤɟ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɢ ɨɛɢɥɚɡɚɤ ɛɪɨʁɧɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢȻɪɢɠɚɝɪɚɞɢʄɚɭɎɥɚɧɞɪɢʁɢɱɢʁɢɫɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɰɟɧɬɚɪɧɚɥɚɡɢɧɚɥɢɫɬɢɍɇȿɋɄɈ Ⱦɇ

ɚɜɝɭɫɬɝɉɢɲɟɆɢɥɨɪɚɞɊɚɞɨʁɱɢʄ ɆɈɀȾȺɇɂɋɌȿɁɇȺɅɂ

ɄȺɄɈȳȿɂɁȺɒɌɈ ɍȻɂȳȿɇɄɇȿɁ ɉȿɌȺɊɆɂɅɈȼȺɇɈȼɂȶ" ȳɨɲ ɭɜɟɤ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɢɡɜɟɫɧɟ ɤɨɧɬɪɚɜɟɪɡɟ ɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɭ ɤɧɟɡɚ ɉɟɬɪɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɚɛɨɪɛɢɡɚɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟɨɞɬɭɪɫɤɨɝʁɚɪɦɚɢɧɚɱɢɧɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɬɪɚɞɚʃɚ Ɉɬɭɞɚ ɫɟ ɨ ʃɟɦɭ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɡɧɚ ɩɚ ɢ ɦɚɥɨ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɩɢɲɟ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɢɦɚɨ ɜɟɥɢɤɭ ɢ ɜɟɨɦɚɡɧɚɱɚʁɧɭɭɥɨɝɭɭɧɚɲɨʁɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɌɭɪɚɤɚ ɉɟɬɚɪɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɪɨɞɢɨɫɟɨɤɨɝɨɞɢɧɟɭɌɜɪɞɨʁɟɜɰɭɤɨɞ ɍɛɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɤɪɨɦɧɢʁɟɝ ɢɦɨɜɧɨɝ ɫɬɚʃɚ Ɉɫɧɨɜɧɭ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ ɫɬɟɤɚɨʁɟɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭȾɨɤɦɢɪɤɪɚʁɟɦɜɟɤɚɝɞɟʁɟɪɚɞɢɥɚɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚɉɨɪɟɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɛɚɜɢɨɫɟɢɬɪɝɨɜɢɧɨɦɚɥɢɛɟɡɡɚɩɚɠɟ ɧɢʁɟɝɭɫɩɟɯɚȳɨɲɤɚɨɦɥɚɞɛɢɨʁɟɜɟɨɦɚɡɚɩɚɠɟɧɢɜɚɠɢɨɡɚɯɪɚɛɪɨɝ ɦɭɞɪɨɝɢɜɟɨɦɚɫɩɨɫɨɛɧɨɝɱɨɜɟɤɚ ɉɟɬɪɨɜɛɪɚɬɊɚɞɨɜɚɧɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨʁɟɭɉɪɜɨɦɫɪɩɫɤɨɦɭɫɬɚɧɤɭɢ ɬɚɤɨɻɟɜɚɠɢɨɡɚɯɪɚɛɪɨɝɢɫɩɪɟɬɧɨɝɜɨʁɧɢɤɚɉɨɝɢɧɭɨʁɟɭɛɨʁɭɧɚɁɚɫɚ ɜɢɰɢ ɭ Ɇɚɱɜɢ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɝɨɞɢɧɟ Ʉɚɫɧɢʁɟ ɉɟɬɚɪ ʁɟ ɩɪɟɧɟɨ ʃɟɝɨɜɟɩɨɫɦɪɬɧɟɨɫɬɚɬɤɟɢɫɚɯɪɚɧɢɨɢɯɩɨɪɟɞɩɭɬɚɍɛ±ȼɚʂɟɜɨɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚɄɚɪɚɭɥɟɝɞɟɦɭʁɟɩɨɞɢɝɚɨɢɧɚɞɝɪɨɛɧɢɫɩɨɦɟɧɢɤȼɪɟɦɟɧɨɦɧɚ ɬɨɦɦɟɫɬɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨʁɟɦɟɫɧɨɝɪɨɛʂɟ ɂ ɉɟɬɚɪ ʁɟ ɜɨʁɟɜɚɨ ɭ ɉɪɜɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ɭɫɬɚɧɤɭ ɚ ɩɨɫɥɟ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɨɩɚɫɬɢ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɭ ɡɟɦʂɢ ɞɚ ɞɟɥɢ ɫɭɞɛɢɧɭ ɫɜɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ Ɍɭɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭ ɝɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɟ ɡɚ ɩɨɫɚɜɨɬɚɦɧɚɜɫɤɨɝ ɤɧɟɡɚ ɉɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚɜɪɲɢɨʁɟɢɞɭɠɧɨɫɬɝɥɚɜɧɨɝɤɧɟɡɚȼɚʂɟɜɫɤɟɧɚɯɢʁɟɉɪɟɞ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟȾɪɭɝɨɝɫɪɩɫɤɨɝɭɫɬɚɧɤɚɛɢɨʁɟɡɚɬɨɱɟɧɭɄɭɥɢɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚ ɧɚɄɥɢɱɟɜɰɢɢɡɧɚɞȼɚʂɟɜɚɩɨɲɬɨʁɟɨɫɭɦʃɢɱɟɧɞɚʁɟɛɢɨɭɦɟɲɚɧɭ ɭɛɢɫɬɜɨɧɟɤɢɯɌɭɪɚɤɚɯɚɪɚɱɥɢʁɚ ɍɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɧɟɦɚʁɚɫɧɢɯɫɬɚɜɨɜɚɨʃɟɝɨɜɨʁɭɥɨɡɢɢ ɞɨɩɪɧɨɫɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɌɭɪɚɤɚȾɨɤɫɭɧɟɤɢɬɜɪɞɢɥɢɞɚʁɟɛɢɨɧɚɪɨɞɧɢ ɢɡɞɚʁɧɢɤɩɚʁɟɡɛɨɝɬɨɝɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɡɚɤɧɟɡɚɢɭɛɢʁɟɧɞɪɭɝɢɧɚɫɬɨʁɟɞɚ ɬɨɞɟɦɚɧɬɭʁɭɢɩɨɤɚɠɭɞɚɝɚʁɟɧɚɪɨɞɫɥɭɲɚɨɩɨɲɬɨɜɚɨɩɚɢɜɨɥɟɨɉɨ ʁɟɞɧɨʁɜɟɪɡɢʁɢɭɛɢɨɝɚʁɟɩɨɩɂɥɢʁɚɀɭʄɚɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄɢɡȾɭɩʂɚʁɚɤɨɞ ȼɚʂɟɜɚʁɟɪʁɟɧɚɜɨɞɧɨɌɭɪɰɢɦɚɨɞɚɨʃɟɝɨɜɨɝɩɨʁɟɞɧɢɦɚɛɪɚɬɚɚɩɨ ɞɪɭɝɢɦɚɫɢɧɚɯɚʁɞɭɤɚɊɚɞɨɜɚɧɚɤɨɝɚʁɟɭɛɢɨɱɭɜɟɧɢɬɭɪɫɤɢɡɥɢɤɨɜɚɰ ɂɧɝɪɢɡɭȾɨɤɦɢɪɭɉɨɞɪɭɝɨʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɨʁɜɟɪɡɢʁɢɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟ ɭɫɬɚɧɢɰɢ ɫɭ ɨɛɢɥɢ ɜɪɚɬɚ ɧɚ Ʉɭɥɢ ɇɟɧɟɞɨɜɢʄɚ ɧɚ Ʉɥɢɱɟɜɰɭ ɢ ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɢɡɚɬɨɱɟɧɢɤɟɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚʁɟɛɢɨɢɤɧɟɡɉɟɬɚɪɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ɭɨɱɚʁɧɨɦɫɬɚʃɭɈɞɜɟɥɢɫɭɝɚɭʁɟɞɧɭɤɭʄɭɧɚɫɚɦɨɦɲɚɧɰɭɢɧɚɫɬɨʁɚɥɢ ɞɚɝɚɨɩɨɪɚɜɟ ɍɬɨʁɤɭʄɢɜɟʄɫɭɛɢɥɟɧɚɪɨɞɧɟɜɨɻɟɉɚɜɥɟɐɭɤɢʄɋɬɨʁɚɧɑɭɩɢʄɢ ɉɟɬɚɪɇɢɤɨɥɚʁɟɜɢʄɆɨɥɟɪɋɬɨʁɚɧɑɭɩɢʄɩɨɜɟɞɟɪɚɡɝɨɜɨɪɫɚɤɧɟɡɨɦ ɉɟɬɪɨɦ ɡɚɦɟɪɚʁɭʄɢ ɦɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟɡɚɨ ɫɚ Ɍɭɪɰɢɦɚ Ʉɧɟɡ ɉɟɬɚɪ ʁɟ ɬɨ ɟɧɟɪɝɢɱɧɨɨɞɛɢʁɚɨɩɚɬɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɞɨɻɟɞɨɠɭɱɧɟɪɚɫɩɪɚɜɟɍʁɟɞɧɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭɤɚɞɑɭɩɢʄɢɡɪɟɱɟɬɟɲɤɭɭɜɪɟɞɭɧɚɪɚɱɭɧɤɧɟɡɚɉɟɬɪɚɨɧɫɤɨɱɢ ɞɚɢɡɑɭɩɢʄɟɜɨɝɩɚɫɚɢɡɜɭɱɟɧɨɠɢʃɢɦɟɝɚɭɞɚɪɢɉɨɩɢɫɚʃɭɋɢɦɟ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚɋɚɪɚʁɥɢʁɟɧɚɬɨʁɟɪɟɚɝɨɜɚɨɉɚɜɥɟɐɭɤɢʄɢɞɚɛɢɡɚɲɬɢ ɬɢɨ ɑɭɩɢʄɚ ɨɩɚɥɢ ɩɢɲɬɨʂ ɧɚ ɤɧɟɡɚ ɉɟɬɪɚ ɢ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɝɚ ɭɛɢʁɟ ɆɟɻɭɬɢɦȼɭɤɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɄɚɪɚʇɢʄʁɟɧɚɩɢɫɚɨɞɚʁɟɬɨɭɛɢɫɬɜɨɛɢɥɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ɢɡɦɟɻɭ ɋɬɨʁɚɧɚ ɑɭɩɢʄɚ ɉɚɜɥɚ ɐɭɤɢʄɚ ɢ ɉɟɬɪɚ ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɢʄɚɆɨɥɟɪɚɤɚɤɨɧɟɛɢɞɟɥɢɥɢɜɥɚɫɬɫʃɢɦ ɄɚɞɫɟɭɜɨʁɫɰɢɫɚɡɧɚɥɨɡɚɭɛɢɫɬɜɨɤɧɟɡɚɉɟɬɪɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɦɟɬɟɠ ɢ ɭɡɛɭɧɚ ɇɚɪɨɞ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɭ ɛɢɨ ɨɤɭɩʂɟɧ ɝɥɟɞɚɨ ʁɟ ɫ ɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟɦ ɧɚ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɲɥɟ ɢɡ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ ɩɚ ɤɚɞ ɫɭ ɜɢɞɟɥɢ ɞɚ ʁɟ ɭɛɢʁɟɧ ʃɢɯɨɜ ɤɧɟɡ ɉɟɬɚɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚ ʃɢɦɚ ɞɟɥɢɨ ɡɥɨ ɢ ɞɨɛɪɨ ɩɨɞ Ɍɭɪɰɢɦɚ ɢ ɤɨɝɚ ɫɭ ɢɫɤɪɟɧɨ ɜɨɥɟɥɢ ɛɢɨ ʁɟ ɫɩɪɟɦɚɧ ɞɚ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɩɨɛɢʁɟ ɋ ɬɟɲɤɨɦ ɦɭɤɨɦ ȳɨɜɢɰɚ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ ɋɢɦɚɆɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɢɉɟɬɚɪɇɢɤɨɥɚʁɟɜɢʄɆɨɥɟɪɭɫɩɟɥɢɫɭɞɚɫɦɢɪɟ ɪɚɡɛɟɫɧɟɥɢɧɚɪɨɞɚɐɭɤɢʄɚɢɑɭɩɢʄɚɞɚɫɤɥɨɧɟɭɞɪɭɝɭɤɭʄɭ ɉɨɲɬɨɧɚɪɨɞɧɢʁɟɦɨɝɚɨɞɚɫɟɩɨɦɢɪɢɫɚɨɜɢɦɭɛɢɫɬɜɨɦʁɟɞɧɚ ʃɢɯɨɜɚɞɟɩɭɬɚɰɢʁɚɨɬɪɱɢɧɚɛɪɞɨȼɪɚɧɭɢɡɧɚɞȼɚʂɟɜɚɝɞɟɫɟɭɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɧɚɥɚɡɢɨ Ɇɢɥɨɲ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ ɜɨʁɫɤɨɦ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɩɨɠɚɥɟɢɭɤɚɠɭɞɚʄɟɫɟɜɨʁɫɤɚɪɚɫɬɭɪɢɬɢɚɤɨɫɟɧɟɤɚɡɧɟɨɧɢɤɨʁɢɫɭ ɭɛɢɥɢɤɧɟɡɚɉɟɬɪɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɚɌɚɤɨɆɢɥɨɲɩɨɠɭɪɢɧɚɄɥɢɱɟɜɚɰɫ ɧɚɦɟɪɨɦ ɞɚ ɨɤɭɩʂɟɧɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɨɞɪɠɢ ɝɨɜɨɪ ȼɢɞɟɜɲɢ ɜɟɥɢɤɨ ɭɡɧɟɦɢɪɟʃɟɭɧɚɪɨɞɭ ɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɫɟɜɨʁɫɤɚɪɚɫɬɭɪɢɩɪɢɛɟɝɚɨʁɟ ɩɪɟɜɚɪɢɉɨɜɟɪɢɨɢɦʁɟɬɨɛɨɠɞɚʁɟɤɧɟɡɉɟɬɚɪɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɡɚɢɫɬɚ ɛɢɨɭɞɨɫɥɭɯɭɫɌɭɪɰɢɦɚɲɬɨɨɧɢɧɢɫɭɡɧɚɥɢɚɲɬɨʁɟɨɧɦɨɝɚɨɫɚɡ ɧɚɬɢɁɚɦɨɥɢɨɢɯʁɟɞɚɩɪɟɻɭɩɪɟɤɨɬɟɫɬɜɚɪɢɩɪɢɡɧɚʁɭɫɜɪɲɟɧɱɢɧɢ ɫɩɪɟɦɟɫɟɞɚɧɚɩɚɞɧɭȼɚʂɟɜɨɢɡɚɭɡɦɭɝɚɲɬɨʁɟɭɬɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭɛɢɥɨ ɨɫɨɛɢɬɨɜɚɠɧɨɌɚɤɨɫɟɡɚɜɪɲɢɨɬɚʁɧɟɩɪɢʁɚɬɚɧɢɧɟɭɝɨɞɚɧɞɨɝɚɻɚʁɤɨʁɢ ʁɟ ɦɨɝɚɨ ɢɦɚɬɢ ɬɟɲɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨ ɰɟɨ ɭɫɬɚɧɚɤ ɭ ɨɜɨɦ ɤɪɚʁɭ ɚɥɢ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɨɫɬɚɧɟ ɢ ɞɢɥɟɦɚ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɤɧɟɡ ɉɟɬɚɪ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ɛɢɨ ɢɡɞɚʁɧɢɤɢɥɢɧɢʁɟ ɉɨɫɦɪɬɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɤɧɟɡɚ ɉɟɬɪɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɩɪɟɧɟɬɢ ɫɭ ɭ Ɍɜɪɞɨʁɟɜɚɰ ɢ ɫɚɯɪɚʃɟɧɢ ɇɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɂɥɢʁɚ ȭɟɥɦɚɲ ɢɡ Ƚɜɨɡɞɟ ɧɨɜɢʄɚɢɫɤɥɟɫɚɨʁɟɫɩɨɦɟɧɢɤɧɚɤɨɦɟɩɢɲɟÄɆɧɨɝɨʁɟɬɪɭɞɚɭɥɚɝɚɨɢ ɨɞɌɭɪɚɤɚɢɡɛɚɜʂɚɨɪɨɞɫɪɩɫɤɢɚɥɢʁɟɧɟɜɢɧɫɬɪɚɞɚɨ³Ɇɟɻɭɬɢɦɫ ɬɢɦɭɜɟɡɢɬɪɟɛɚɢɦɚɬɢɭɜɢɞɭɢɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚʁɟɤɧɟɡɉɟɬɚɪɆɢɥɨɜɚ ɧɨɜɢʄɝɨɞɢɧɚɦɚɛɢɨɜɟɥɢɤɢɩɪɢʁɚɬɟʂɬɚɞɚɜɟɨɦɚɩɨɡɧɚɬɟɢɭɝɥɟɞɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟȭɟɥɦɚɲɢɡȽɜɨɡɞɟɧɨɜɢʄɚ
ɑɂɌɍȴȿɋȿȶȺȵȺ

ɚɜɝɭɫɬɝ ɋȿȶȺȵȿ 

ȺɅȿɄɋȺɇȾȺɊɆ ɇȿȾȿȴɄɈȼɂȶ Ⱦɨɤɬɨɪɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɟɦɟɞɢɰɢɧɟ

ɋȿȶȺȵȿ 

ȾɂɆɂɌɊɂȳȿ ɆɂɅɈȼȺɇɈȼɂȶ ȾɂɒȺ

ɈWL^DRɫɢXOHJHQGXƫɢɬɚɦɨɫɢ ɍVSRPHQDʄɟɬɪɚʁɚɬɢ ɜɟʄɝɨɞɢɧɟ8WYRPYHOLNRP VUFXELORMHPHVWD]DVYH]DWR ɜɟɱɧɨXQD^LPVUFLPD WHLGDQDVSDPWH8ETDQLLQDVƫ ɚɥɟɝɟɧɞɚ ɤɨʁɢɫɦɨɨɫɬɚɥɢɩɨɫɥɟɬɟɛɟ ɨɬɟɛɢɠɢɜɢɭɧɚɲɟɦɍɛɭ SUHSR]QDMXSRɫɟʄɚʃɭ 6LQ0LODQ ɧɚɬɟɛɟ ɫɚɩɨɪɨɞɢɰɨɦ Ɇɢɲɤɨɫɚɩɨɪɨɞɢɰɨɦ

ɋȿȶȺȵȿ

Ⱦɚɧɚʁɭɥɚɝɩɪɟɫɬɚɥɨʁɟɞɚ ɤɭɰɚɜɟɥɢɤɨɫɪɰɟɧɚɲɟɝɞɪɚɝɨɝ

ɌɈɆɂɋɅȺȼ$ ɉȺɊɂɉɈȼɂȶ$ 

ɋʂɭɛɚɜʂɭɢɬɭɝɨɦ ɋɭɩɪɭɝɚɈɥɝɚɫɢɧȼɚɫɢɥɢʁɟ ɫɧɚɯɚɊɚɧɤɚɢɭɧɭɱɢʄɢȺɧɚ ɢɆɚɪɤɨɢɨɫɬɚɥɚɪɨɞɛɢɧɚ ɢɩɪɢʁɚɬɟʂɢ

ʁɭɥɚɝɩɪɟɦɢɧɭɥɚʁɟɧɚɲɚɞɪɚɝɚ

ɚɜɝɭɫɬ ɚɜɝɭɫɬ

ɆȺɊȺɈȳȾȺɇɂȶ 6/2%2'$1$ 7$8=$%2>.$

ɑɭɜɚʄɟɦɨɭɫɩɨɦɟɧɭɧɚɬɟɛɟ ɭɡɜɟɱɧɭɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɢɩɨɲɬɨɜɚʃɟ

%LRVLLRVWDR OHJHQGDLWDNRWHSDPWH VYLNRMLVXWH]QDOL ɀLYL^XQD^LPVUFLPD 6XSUXJD0LONDVLQRYL5DGRYDQ L=RUDQVDSRURGLFDPD VHVWUD'X^DQNDVLQRYDF,OLMD VLQRYLFH#LYDQDL 0LUMDQDVDSRURGLFDPD

ȶɟɪɤɚɋɥɚɜɢɰɚ ɢɫɢɧɆɢɥɟ ɫɚɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟɨɞɫɦɪɬɢɧɚɲɟɝɞɪɚɝɨɝ

ɊȺȾɈȼȺɇȺɊȺȾȺ ɆɂɅɈɋȺȼȴȿȼɂȶȺ

ɝɧɚɜɪɲɢɥɨɫɟ ɝɨɞɢɧɚɨɞɤɚɤɨɧɢʁɟ ɫɚɧɚɦɚȼȿȴȺȭɍɊɂȶ 

ɀɢɜɢɭɫɩɨɦɟɧɚɧɚɬɟɛɟʁɟɪ ɬɟɱɭɜɚɦɨɭɫɜɨʁɢɦɫɪɰɢɦɚ

ɍɜɟɤʄɟɝɚɫɟɫɟʄɚɬɢ ʃɟɝɨɜɢɜɨʂɟɧɢ

ɋɭɩɪɭɝɚȾɪɚɝɢɰɚ ɫɢɧɀɟʂɤɨɢʄɟɪɤɚɀɟʂɤɚ

ȶɟɪɤɚɋɥɚɻɚɧɚɫɢɧɉɟɻɚ ɢɫɭɩɪɭɝɚɊɚɞɚ


ɑɂɌɍȴȿɋȿȶȺȵȺ

ɚɜɝɭɫɬɝ

ɚɜɝɭɫɬɚɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟ ɲɟɫɬɝɨɞɢɧɚɨɞɤɚɞɚɧɢʁɟ ɫɚɧɚɦɚɧɚɲɞɪɚɝɢ

ɋȿȶȺȵȿ 

ɋɅɈȻɈȾȺɇȻɈȻȺ ɆɂɅɈɒȿȼɂȶ

ɆɂɅȿɇȺ ɋȿɅȺɄɈȼɂȶ

ɌɜɨʁɢɦɚʁɤɚȾɟɫɚɧɤɚɫɟɫɬɪɟ Ȼɢʂɚɧɚɢɂɜɚɧɚ ɫɚɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ

ȵɟɧɢ ɆɢɰɚɊɚɞɚɢɆɢɥɨɲ ɫɚɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ

ɚɜɝɭɫɬɚɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟ ɝɨɞɢɧɚɨɞɫɦɪɬɢɧɚɲɟɝɞɪɚɝɨɝ

ɋȿȶȺȵȿɁɚɭɜɟɤɭɧɚɲɢɦɫɪɰɢɦɚ

ȼɅȺȾȺɇȺ ɆɂɅɈɒȿȼɂȶȺ 

ȼɪɟɦɟɩɪɨɥɚɡɢɚɫɟʄɚʃɟɧɚɬɟɛɟ ɨɫɬɚʁɟɭɫɪɰɢɦɚɬɜɨʁɢɯɧɚʁɞɪɚɠɢɯ ɍɫɩɨɦɟɧɚɧɚɬɟɛɟɜɟɱɧɨʄɟɠɢɜɟɬɢ ɤɚɨɢɛɨɥɲɬɨɧɢɫɢɫɚɧɚɦɚ ɌɜɨʁɚɫɭɩɪɭɝɚɆɢɰɚʄɟɪɤɟɋɥɚɜɢɰɚ ɢɁɨɪɢɰɚɡɟɬȾɪɚɝɚɧɭɧɭɰɢɆɚɪɢʁɚ ɇɢɤɨɥɚɢȭɨɪɻɟ

ɋȿȶȺȵȿ

ȽȺɅɂɇȺɊȺɄɂȶ ɊɍɋɄɂȵȺ 

Ⱦɪɚɝɚɦɚʁɤɨ ɚɜɝɭɫɬɚɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟɝɨɞɢɧɚ ɨɞɤɚɞɚɫɢɨɬɢɲɥɚɨɞɧɚɫ Ɍɟɲɤɨɧɚɦʁɟɛɟɡɬɟɛɟɇɟɦɚɧɢɤɨɭ ɫɟɥɭɤɚɩɢʁɭɞɚɧɚɦɨɬɜɨɪɢ ɞɚɫɟɧɚɫɦɟʁɟɢɤɚɠɟÄɋɬɢɝɥɚɦɨʁɚ ɞɟɱɢɰɚ³Ɇɢɪɧɨɩɨɱɢɜɚʁ ɭɜɟɤɫɢɫɚɧɚɦɚ ȼɨɥɢɬɟɬɜɨʁɚɧɟɭɬɟɲɧɚʄɟɪɤɚɆɚɪɢʁɚ

ȼɅȺȾȺɇ ɆɂɅɈɒȿȼɂȶ 

ɍɠɢɜɨɬɭɫɜɟɛɭɞɟɢɩɪɨɻɟɚɩɪɚɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɨɫɬɚʁɭɡɚɭɜɟɤ ɋɟʄɚʃɟɧɚɧɚɲɟɝɧɚʁɛɨʂɟɝɤɨɦɲɢʁɭ ɧɚɫɜɟɬɭɧɟɜɟɧɟɧɟɛɥɟɞɢ ɜɟʄɬɪɚʁɟɢɬɚɤɨɡɚɭɜɟɤɨɫɬɚʁɟɫɚ ɧɚɦɚɭɧɚʁɥɟɩɲɟɦɫɟʄɚʃɭ ɇɟɤɚɦɭʁɟɜɟɱɧɚɫɥɚɜɚ ɉɨɪɨɞɢɰɚȻɟɪɢʄ Ⱦɚɧɚɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢɨɞɤɚɤɨʁɟɭɦɪɨ ɧɚɲɬɚɬɚɭȻɟɱɭ

ɉɊȿȾɊȺȽȻɈȻȺɇ ȳȿɊȿɆɂȶ ɢɡɐɪɜɟɧɟȳɚɛɭɤɟ 

Ɍɚɬɚ ȼɟɱɧɨʄɟɬɜɨʁɬɨɩɥɢɥɢɤɢɞɨɛɪɨɬɚ ɞɭɲɟɨɫɬɚɬɢɭɧɚɲɢɦɫɪɰɢɦɚ ɌɜɨʁɢɫɢɧɨɜɢȾɟɧɢɫɢȿɥɜɢɫɚɜɝɭɫɬɚɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚɨɞɫɦɪɬɢɧɚɲɟɞɪɚɝɟ

ȴɍȻɂɋȺȼȿ ȴɍȻɂɇɄȿȳȿȼɌɂȶ Ɍɜɨʁɚɞɨɛɪɨɬɚɢʂɭɛɚɜɤɨʁɭɫɢ ɧɚɦɩɪɭɠɚɥɚɡɚɭɜɟɤʄɟɨɫɬɚɬɢɭ ɧɚɲɢɦɫɪɰɢɦɚ ɋɭɩɪɭɝɆɢɥɢɜɨʁɟɢɫɢɧɨɜɢ ɆɢɥɚɧȾɪɚɝɚɧɢɆɢɥɨɜɚɧ ɫɚɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ Ⱦɚɧɚɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟ ɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢɨɞɫɦɪɬɢɦɨɝɞɪɚɝɨɝ ɛɪɚɬɚɤɨʁɢɩɪɟɦɢɧɭɭȻɟɱɭ

ɉɊȿȾɊȺȽȻɈȻȺɇ ȳȿɊȿɆɂȶ ɢɡɐɪɜɟɧɟȳɚɛɭɤɟ 

Ⱦɪɚɝɢɛɪɚɬɟ Ɍɜɨʁɚɩɥɟɦɟɧɢɬɚɞɭɲɚɜɟɥɢɤɨɫɪɰɟɢ ɱɚɫɬɚɧɠɢɜɨɬɡɚɫɥɭɠɭʁɭɞɚɬɟɜɟɱɧɨ ɜɨɥɢɦɨɢɩɚɦɬɢɦɨ ɌɜɨʁɛɪɚɬȾɪɚɝɚɧɫɧɚɯɚɆɢɪɚɢ ɫɢɧɨɜɚɰɆɚɪɬɢɧ ɍɧɟɞɟʂɭɝɧɚɜɪɲɚɜɚɫɟɲɟɫɬ ɛɨɥɧɢɯɢɬɭɠɧɢɯɦɟɫɟɰɢ ɨɞɤɚɤɨɧɢʁɟɫɚɧɚɦɚɧɚɲɞɪɚɝɢɛɪɚɬ

ɉɊȿȾɊȺȽȻɈȻȺɇ ȳȿɊȿɆɂȶ ɢɡɐɪɜɟɧɟȳɚɛɭɤɟ

ȾɪɚɝɢɛɪɚɬɟɌɟɲɤɨʁɟɤɨɪɚɱɚɬɢɤɪɨɡ ɠɢɜɨɬɫɥɨɦʂɟɧɟɞɭɲɟɬɪɚɠɢɬɢɬɟ ɫɜɭɞɚɚɧɢɝɞɟɬɟɧɟɧɚʄɢȼɪɟɦɟɧɚɫ ɬɟɪɚɞɚɠɢɜɢɦɨɛɟɡɬɟɛɟȾɪɚɝɢɛɪɚɬɟ ɬɢɧɢɫɢɭɦɪɨɉɨɫɬɨʁɢɲɢɩɨɫɬɨʁɚʄɟɲ ɤɪɨɡɧɚʁɥɟɩɲɟɭɫɩɨɦɟɧɟɤɨʁɟɛɨɥɧɨ ɧɨɫɟɬɜɨʁɟɫɟɫɬɪɟɢɩɨɞɫɟʄɚʁɭɧɚɬɟɛɟ ɇɟɭɬɟɲɧɟɫɟɫɬɪɟɋɥɨɛɨɞɚɧɤɚɢȼɟɪɢɰɚ ɫɚɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɚɜɝɭɫɬɝ

ɈȽɅȺɋɂ


ɋɉɈɊɌ ɄɈɒȺɊɄȺɒɂȾɈȻɂɅɂɇɈȼɈɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈɂɌɊȿɇȿɊȺ

ɚɜɝɭɫɬɝɐɂȴɉɊɈɒɂɊȿȵȿɍȻɋɄȿȻȺɁȿɂȽɊȺɑȺ ɈɛɪɚɞɉɚɧɬɟɥɢʄɢɦɟɧɨɜɚɧɡɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚȾɭɲɤɨɊɭɠɢɱɢʄɢɡȼɚʂɟɜɚɧɨɜɢɬɪɟɧɟɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄɩɪɟɭɡɢɦɚɛɪɢɝɭɨɦɥɚɞɢɦɚɐɢʂɞɚɫɟɨʁɚɱɚɭɛɫɤɚɛɚɡɚɢɝɪɚɱɚ ɡɚɨɜɭɫɟɡɨɧɭɫɚɫɬɚɜɩɪɜɨɝɬɢɦɚɛɟɡɨɡɛɢʂɧɢʁɢɯɩɪɨɦɟɧɚ ɍɛɫɤɚ ɤɨɲɚɪɤɚ ʁɟ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɩɨɱɥɟɬɤɭ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɟɬɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɤɨɦ ɫɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɮɚɧɬɚ ɫɬɢɱɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ ɩɪɟɞ ɫɟɞɧɢɤ Ɇɢɥɚɧ ɉɨɩɨɜɢʄ ɢ ɬɪɟɧɟɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɍɪɨɲɟɜɢʄɩɨɜɭɤɥɢɫɭɫɟɫɚ ɫɜɨʁɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɚ ɧɚ ɧɟɞɚɜɧɨ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɡɚ ɛɪɚɧɨ ʁɟ ɧɨɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɇɚ ɱɟɥɨ ɤɥɭɛɚɞɨɲɚɨʁɟɈɛɪɚɞɉɚɧɬɟɥɢʄɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢɧɚɩɨɱɟɬɤɭɫɜɨʁɟɦɢɫɢʁɟɢɦɚʁɚɫɧɭ ɜɢɡɢʁɭɲɬɚɦɭʁɟɱɢɧɢɬɢ  Ʉɥɭɛ ʁɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɨɫɬɢɝɚɨɡɚɜɢɞɚɧɪɟʁɬɢɧɝɧɚɲɡɚɞɚɬɚɤ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɚ ɡɚɞɪɠɢɦɨ ɬɚʁ ɧɢɜɨ ɪɟɡɭɥ ɬɚɬɚɚɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɧɚɩɪɚɜɢɦɨɤɨɪɚɤ ɤɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɭ ɭɛɫɤɟ ɛɚɡɟ ɢɝɪɚɱɚ ȼɟʄɢɧɚ ɢɝɪɚɱɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɫɟɡɨɧɟ ɩɪɢɫɬɚɥɚ ʁɟ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɲɬɨ ʄɟ ɩɭɧɨ ɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɲɢɦ ɦɥɚɞɢɦ ɢɝɪɚɱɢɦɚ ȳɚɝɨɞɢʄɭ Ⱦɪɚɤɫɢɦɨɜɢʄɭ ɂɜɤɨɜɢʄɭ ȼɚɫɢʂɟɜɢʄɭ ɆɢɥɭɪɨɜɢʄɭɈɧɢ ʄɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɪɜɟɧɫɬɜɭ ɞɨɛɢɬɢ ɦɧɨɝɨ ɜɟʄɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɢɝɪɭɚɰɢʂɧɚɦʁɟɞɚɡɚ ɫɟɡɨɧɭɞɜɟɢɦɚɦɨɫɟɧɢɨɪɫɤɢɫɚɫɬɚɜɫɚ ɛɚɪ ɞɨɦɚʄɢɯ ɢɝɪɚɱɚ ɤɚɠɟ ɧɨɜɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɋɟɲɟʃɟ ɡɚ ɤɥɭɩɭ ɩɪɜɨɝ ɬɢɦɚ ɧɚɻɟɧɨ ʁɟ ɭ Ⱦɭɲɤɭ Ɋɭɠɢɱɢʄɭ ɢɡ ȼɚʂɟɜɭɬɪɟɧɟɪɭɫɚɨɝɪɨɦɧɢɦɢɫɤɭɫɬ ɜɨɦ ɭ ɪɚɞɭ ɫɚ ɦɥɚɻɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ʃɟɝɨɜ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɫɜɢɯ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɛɢʄɟ Ɂɨɪɚɧ ɀɢɜɤɨɜɢʄ ɚ ɭɥɨɝɭɬɪɟɧɟɪɚɢɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɨɪɚɭɪɚɞɭ

ɈȻȺȼȿɒɌȿȵȿ ɆɅȺȭɂɆ ɄȺɌȿȽɈɊɂȳȺɆȺ ɄɄ ɍɛ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɫɜɟ ɪɨɞɢɬɟʂɟɱɢʁɚɫɭɞɟɰɚɬɪɟɧɢɪɚ ɥɚ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɦɨɝɭ ɨɛɧɨɜɢɬɢɱɥɚɧɫɬɜɨɩɨɰɟɧɢɤɨʁɚ ʁɟ ɧɨɜɚ ɢ ɧɢɠɚ ɨɞ ɩɪɟɞɯɨɞɧɟ ɞɢɧɉɪɢʁɚɜɟɫɟɜɪɲɟɤɨɞ ɧɨɜɨɝɬɪɟɧɟɪɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɟɫɟ ɥɢɧɨɜɢʄɚȼɢʄɟ±ɒɬɟɤɢʁɚɧɚɬɟɥ ɇɨɜɨɦ ɬɪɟɧɟɪɭ ɭ ɪɚɞɭ ʄɟ ɩɨɦɚɝɚɬɢ ɬɪɟɧɟɪ ɩɪɜɨɝ ɬɢɦɚȾɭɲɚɧɊɭɠɢɱɢʄ

ɫɚ ʁɭɧɢɨɪɢɦɚ ɩɪɟɭɡɟʄɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɭɛɫɤɢɯɤɨɲɚɪɤɚɲɚ ɇɨɜɢɧɚɭɪɚɞɭɫɚɦɥɚɞɢɦɚɛɢʄɟ ɞɚ ʄɟ ɱɥɚɧɚɪɢɧɟ ɛɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɥɚʄɚʃɟ ɩɭɬɟɦ ɪɚɱɭɧɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ ɞɢɧɚɪɚɦɟɫɟɱɧɨɚɢɡɥɚɡɢʄɟɦɨɭ ɫɭɫɪɟɬɫɜɨʁɞɟɰɢɤɨʁɚɧɢɫɭɭɫɬɚʃɭɞɚ ɢɡɞɜɨʁɟ ɬɚʁ ɧɨɜɚɰ Ɉɛɢɥɚɡɢʄɟɦɨ ɨɤɨɥɧɚɦɟɫɬɚɢɲɤɨɥɟɚɞɟɥɨɦɢɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɦɨ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɝɨɫɩɨɞɢɧɚ Ɋɭɠɢɱɢʄɚ ɩɨɞ ɱɢʁɨɦ ɬɪɟɧɟɪɫɤɨɦ ɩɚɥɢɰɨɦ ɫɭ ɛɢɥɢ ȼɥɚɞɚ ȭɨɤɢʄ ɁɨɪɚɧɀɢɜɤɨɜɢʄɈɛɪɚɞɉɚɧɬɟɥɢʄ Ɍɟ ɨ ɞ ɨ ɫ ɢ ʄ  Ʉ ɨ ɜ ɚ ɱ ɟ ɜ ɢ ʄ  ɇ ɢ ɤ ɨ ɥ ɚ ɢȾɭɲɤɨɊɭɠɢɱɢʄ ɂɥɢʄɉɟɪʁɚɧɢɰɟ ɩɪɜɨɝ ɬɢɦɚ ɛɢʄɟ ɉɨɩɨɜɢʄ ɢ ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ ɧɚɤɨɧ ɪɚɞ ɤɥɭɛɚ ɇɚɩɪɚɜɢʄɟɦɨ ɥɟɩɭ ɭɛɫɤɭ ɬɭɪɧɢɪɚȼɥɚɬɤɨɐɟɪɨɜɢʄɩɨɱɟʄɟɦɨɢ ɩɪɢɱɭ ɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ɧɚɲɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɩɪɜɨɝ ɬɢɦɚ ɚ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢ ɚɮɢɪɦɢɲɟɦɨ ɤɚɨ ɫɜɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɤɨɦ ɩɨɡɢɜɚɦ ɫɜɟ ʂɭɛɢɬɟʂɟ ɭɛɫɤɟ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɰɟɧɬɚɪɭɋɪɛɢʁɢ ȻɆ ɤɨɲɚɪɤɟɢʃɢɯɨɜɭɞɟɰɭɞɚɫɟɭɤʂɭɱɟɭ

ɂɈȼɈȽɅȿɌȺȻȺɋɄȿɌɌɍɊɇɂɊ³ɆȿɆɈɊɂȳȺɅȼɅȺɌɄɈɐȿɊɈȼɂȶ´

ɑȿɌȼɊɌȺɍɋɉɈɆȿɇȺɇȺȼɅȺɌɄȺ

 Ɉɞɦɚɯ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ Ʉɚɪɟɥɢʁɚ ɄɄ ɍɛ ʄɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ Ɇɟɦɨɪɢʁɚɥɧɢ ɬɭɪɧɢɪ ɭ ɛɚɫɤɟɬɭ ɭ ɡɧɚɤ ɫɟʄɚʃɚ ɧɚ ɥɟɜɨɪɭɤɨɝ ɫɧɚʁɩɟɪɢɫɬɭ ȼɥɚɬɤɚ ɐɟɪɨɜɢʄɚ Ɍɭɪɧɢɪ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɒɤɨɥɚɪɰɚ ɩɟɯɚɪ ɨɞ ɩɪɨɲɥɟ ɝɨɞɢɧɟ ɛɪɚɧɢʄɟ ɨɛɪɟɧɨɜɚɱɤɢ ɒɬɪɭɦɩɮɨɜɢɤɨʁɢɫɭɩɪɟɤɢɧɭɥɢɞɜɨɝɨɞɢɲʃɭɞɨɦɢɧɚɰɢʁɭɌɟɥɟɜɢɡɢʁɟ ɋɢɬɢɈɱɟɤɭʁɟɫɟɞɜɨɰɢɮɪɟɧɛɪɨʁɟɤɢɩɚɭɡɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɭɲɭɬɢɪɚʃɭɬɪɨʁɤɢɫɚɦɨʁɨɲɜɪɟɦɟɞɚɩɨɝɥɟɞɚɭɛɫɤɟɛɚɫɤɟɬɚɲɟ

ȺɄɌɍȿɅɇȺɎɍȾȻȺɅɋɄȺȾȿɒȺȼȺȵȺɍɍȻɋɄɈɆɄɊȺȳɍ

ɀȿɋɌɈɄȺȻɈɊȻȺɍɇȺȳɇɂɀȿɆɊȺɇȽɍ

 ɂɚɤɨ ɫɭ ɦɚɯɨɦ ɫɜɢ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɢ ɬɟɲɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɨɦ ɭɛɫɤɢ ɤɥɭɛɨɜɢ ɫɭ ɭɜɟɥɢɤɨ ɜɟʄ ɚɤɬɢɜɧɢ ɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɧɚ ɥɟɬʃɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ɚ ɧɚʁɢɧɬɟɧ ɡɢɜɧɢʁɟ ɫɟ ɩɨʁɚɱɚɜɚʁɭ ɬɢɦɨɜɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧ ɥɢɝɟ Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɜɟɥɢɤɨɦ ɬɪɭɞɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɆɢɥɢʄɟɜɢʄɚɢɬɪɟɧɟɪɚɆɚɪɬɢʄɚɧɚɒɤɨɥɚɪɚɰɫɭɫɬɢɝɥɚɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɨʁɚɱɚʃɚ Ʌɭɤɨɜɢʄ Ɋɚɲɢʄ ɏɚʇɢʄ ɒɢɩɱɢʄ ɝɨɥɦɚɧ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ ɚ ɠɟɫɬɨɤɨɝ ɪɢɜɚɥɚɢɦɚʄɟɭȼɪɟɥɭɤɨʁɟʁɟɜɪɚɬɢɥɨɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɢɝɪɚɱɚɩɨɧɢɤɥɢɯɧɚɬɟɪɟɧɭɤɪɚʁ ɝɪɨɛʂɚɍɞɪɭɝɨʁɝɪɭɩɢɧɟʄɟɛɢɬɢɟɤɢɩɟɢɡɊɚɞɭɲɟɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɟɫɭɬɨɑɭɱɭɝɟɢ ɞɨɜɟɥɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɝɪɚɱɚ ɢɡ ȭɨɪɻɚ Ȼɨɞɢɧɨɜɢʄɚ ɚ ɭ ɧɨɜɨʁ ɫɟɡɨɧɢ ɢɦɚʄɟɦɨ ɩɪɢɥɢɤɭɞɚɝɥɟɞɚɦɨɢɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɟɬɢɦɨɜɟɢɡȻɪɟɡɨɜɢɰɟɢɌɚɤɨɜɚɉɨɱɟɬɚɤ ɫɟɡɨɧɟɡɚɤɚɡɚɧʁɟɡɚɫɟɩɬɟɦɛɚɪɚɤɥɭɛɨɜɢʄɟɧɚɄɨɧɮɟɪɧɰɢʁɢɭɩɭɬɢɬɢɡɚɯɬɟɜɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦɩɪɨɥɚɡɨɦɩɪɜɨɩɥɚɫɢɪɚɧɢɯɟɤɢɩɚɭɜɢɲɢɪɚɧɝ ɍɈɤɪɭɠɧɨʁɥɢɝɢɄɨɥɭɛɚɪɟɢɚɤɨɮɨɪɦɚɥɧɨɧɨɜɚʁɥɢʁɚɋɨɜʂɚɤɛɢɬɪɟɛɚɨɞɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɭ ɝɨɪʃɢ ɞɨɦ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɫɤɨɪɨ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɚ ʁɚɤɟ ɫɚɫɬɚɜɟ ɨɮɨɪɦɢɥɢɫɭɢɌɪɥɢʄɢȻɚʃɚɧɢɇɟɲɬɨɬɟɠɢɩɨɫɚɨɱɟɤɚȳɨɲɟɜɭɢɌɭɥɚɪɟɚɬɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɪɚɠʃɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɨɞɥɚɫɤɨɦ Ɉɫɟɱɢɧɟ ɭ Ɂɨɧɭ Ⱦɪɢɧɚ ɩɨɩɭɧɢɨ ɜɚʂɟɜɫɤɢɌɟɲʃɚɪɍɤɥɭɛɨɜɢɦɚɆɈɎɅɂɫɬɨɤɧɢʁɟɫɟɦɧɨɝɨɦɟʃɚɥɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɨɠɞɚ ʄɟ ɨɞɥɚɡɚɤ ɂɝɨɪɚ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʄɚ ɭ Ƚɭʃɟɜɚɰ ɛɢɬɢ ɜɟɥɢɤɢ ɭɞɚɪɚɰ ɡɚ ɋɬɭɛɥɟɧɢɰɭɚɥɢɨɩɲɬɢʁɟɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚʄɟɥɨɲɚɞɪɭɲɬɜɟɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɬɟɤɚɤɨ ɭɬɢɰɚɬɢɢɧɚɪɚɞɤɥɭɛɨɜɚɤɨʁɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭɧɚɢɜɢɰɢɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɟ ȻɆ

ɎɄɁɜɢɡɞɚɪɑɥɚɧɈɩɲɬɢɧɫɤɟɥɢɝɟ³ɍɛ´ɝɪɭɩɚɂɫɬɨɤ

ɉɪɟɭɡɟɨɛɪɢɝɭɨɦɥɚɞɢɦɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ
ɎɍȾȻȺɅ

ɚɜɝɭɫɬɝ

ȻɊȿɁɈȼɑȺɇɂɑȿɄȺȳɍɋɌȺɊɌɉɊȼȿɇɋɌȼȺɁɈɇȿ³ȾɊɂɇȺ´

ɈɋɅɈɇȺɐɇȺȾɈɆȺȶȿɋɇȺȽȿ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɊɚɞɨʁɤɨȼɢɲʃɢʄɨɱɟɤɭʁɟɞɚȻɪɟɡɨɜɢɰɚɛɭɞɟɭ ɫɪɟɞɢɧɢɬɚɛɟɥɟɆɚɪɤɨɌɚɞɢʄɧɨɜɢɬɪɟɧɟɪɨɫɥɨɧɚɰɧɚɢɝɪɚɱɟɫɚ ɭɛɫɤɨɝɩɨɞɧɟɛʂɚɇɚɫɬɚɪɬɭɞɜɚɝɨɫɬɨɜɚʃɚɩɚɞɨɥɚɡɢɁɥɚɬɢɛɨɪ ɂ ɭ Ȼɪɟɡɨɜɢɰɢ ʁɟ ɥɟɬɨ ɞɨɧɟɥɨ ɜɟɥɢɤɟɩɪɨɦɟɧɟɧɚɤɨɧɭɫɩɟɲɧɟɦɢɫɢʁɟ ɫɚ ɤɨɪɦɢɥɚ ɫɟ ɩɨɜɭɤɚɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɚɞɢʄ ɚ ɬɪɟɧɟɪɫɤɨ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɩɪɟɡɢɦɟʃɚɤ Ɇɚɪɤɨ ɦɥɚɞɢ ɫ ɬ ɪɭ ɱ ʃ ɚ ɤ ɢ ɡ ɮɭɞ ɛ ɚ ɥɫ ɤ ɟ ɲ ɤɨɥɟ ȳɟɞɢɧɫɬɜɚ Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɢɝɪɚɱɤɨɦ ɤɚɞɪɭ ɜɟʄɢɧɚ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɢɝɪɟ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɫɟɡɨɧɟ ɧɚɲɥɚ ʁɟ ɧɨɜɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧɬɚɱɤɭɧɚɮɭɞɛɚɥɫɤɭɤɚɪɢʁɟɪɭ ɫɬɚɜɢɨʁɟɤɚɩɢɬɟɧɀɚɪɤɨȺɧɻɢʄɚɥɢɬɨ ɧɢʁɟ ɨɛɟɫɯɪɚɛɪɢɥɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɋɚɞɨʁɤɚȼɢɲʃɢʄɚ  ɍ ɨɜɨɦ ɩɪɜɟɧɫɬɜɭ ɢɦɚʄɟɦɨ ɆɚɪɤɨɌɚɞɢʄ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɫɦɚʃɟɧ ɛɭʇɟɬ ɢ ɦɧɨɝɨ ɇɚʁɦɚʃɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɛɢʄɟ ɭ ɞɟɮɚɧ ʁɟɮɬɢɧɢʁɭɟɤɢɩɭɚɥɢɫɢɝɭɪɚɧɫɚɦɧɟɢ ɫɥɚɛɢʁɭ Ɉɫɥɨɧɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟ ɡɢɜɢʁɟɞɢɧɨʁɟɡɚɨɱɟɤɢɜɚɬɢɞɚɆɚɪɤɨ ɫɧɚɝɟɧɢɫɦɨɧɢɢɦɚɥɢɢɡɛɨɪɚɭɬɟɲɤɨʁ Ɋɨɤɫɢʄ ɩɪɢɝɪɚɛɢ ɦɟɫɬɨ ɦɟɻɭ ɫɬɚɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɚɥɢ ɜɟɪɭʁɟɦ ɜɚɦɚ ɚ ɨɞ ɢɫɤɭɫɧɢʁɢɯ ɩɨʁɚɱɚʃɚ ɭ ɞɚʄɟȻɪɟɡɨɜɢɰɚɛɢɬɢɫɬɚɛɢɥɚɧɡɨɧɚɲ Ȼɪɟɡɨɜɢɰɭ ɫɭ ɫɬɢɝɥɢ ɂɜɢɰɚ Ɇɚɬɢʄ ɭɫɪɟɞɢɧɢɬɚɛɟɥɟȾɨɜɟɥɢɫɦɨɦɥɚɞɨɝ Ɇɢɪɱɟɬɚ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤ ɉɟɬɚɪ ɑɚɜɢʄ ɬɪɟɧɟɪɚɜɪɟɞɧɨɝɦɨɦɤɚɤɨʁɢʁɟɠɟʂɚɧ Ɇɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚɚɧɚɫɬɚɪɬɭɧɚɫɜɟʄɱɟɤɚʁɭ ɞɨɛɢʁɭ ɦɨɦɰɢ ɩɨɧɢɤɥɢ ɭ ȳɟɞɢɧɫɬɜɭ ɞɜɚ ɝɨɫɬɨɜɚʃɚ ɭ Ȼɚʁɢɧɨʁ Ȼɚɲɬɢ ɢ ɂɥɢʄ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ Ȼɚɥɢɧɨɜɚɰ Ɇɢɥɨɲ ɋɟɜɨʁɧɭɉɪɟɦɢʁɟɪɭɩɪɟɞɧɚɲɢɦɧɚɜɢ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ Ɍɚɞɢʄ Ȼɨʁɚɧ Ɇɥɚɞɟ ʁɚɱɢɦɚ ɢɦɚʄɟɦɨ ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɨɜɢʄ ɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɥɭɫ ɫɭ ɨɫɬɚɧɰɢ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨɝ Ɂɥɚɬɢɛɨɪɚ ɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ Ʌɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄɚ Ɇɢʁɚɬɨ ɩɪɟɥɚɡɧɨɝɪɨɤɚɩɪɨɛɚʄɟɦɨɞɚɨʁɚɱɚɦɨ ɜɢʄɚ ɢ Ⱦɟʁɚɧɚ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɭɡɟɬɢɤɚɩɢɬɟɧɫɤɭɬɪɚɤɭ ɜɟɡɭɢɲɩɢɰɧɚɩɚɞɚ ɒɩɢɰ ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɟɞɜɨɞɢʄɟ Ɋɚɞɨʁɢɱɢʄ ɚ ɬɪɟɧɟɪ Ɍɚɞɢʄ ɩɭɧɨ ɨɱɟɤɭʁɟ ɨɞ ɊɚɫɩɨɪɟɞɭɬɚɤɦɢɰɚɎɄȻɪɟɡɨɜɢɰɚ ɋɢɦɢʄɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɧɢɦ ɦɟɱɟ ɧɚɫɬɚɪɬɭɩɪɜɟɧɫɬɜɚ ɜɢɦɚ ɧɚʁɚɜɢɨ ɞɚ ʄɟ ɡɚɰɟɦɟɧɬɢɪɚɬɢ ɤɨɥɨ ɭɱ

ɦɟɫɬɨɭɜɟɡɧɨɦɪɟɞɭ Ȼɪɟɡɨɜɱɚɧɢɫɭɞɨɫɚɞɚɫɚɜɥɚɞɚɥɢ ɎɄɋɥɨɝɚ ȻȻ ɎɄȻɪɟɡɨɜɢɰɚ ɨɦɥɚɞɢɧɰɟȳɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɬɪɟɥɰɢɂɜɢɰɚ ɤɨɥɨ ɭɱ Ɇɚɬɢʄ ɢ Ɋɚɞɨʁɢɱɢʄ ɩɨɪɚɠɟɧɢ ɫɭ ɭ ɎɄɋɟɜɨʁɧɨɎɄȻɪɟɡɨɜɢɰɚ ɋɬɟɩɨʁɟɜɰɭɢɆɢɫɥɨɻɢɧɭɚɨɞɦɟɪɢʄɟ ɫɧɚɝɟ ʁɨɲ ɫɚ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨɦ ɤɨɥɨ ɭɱ ȻɭɞɭʄɧɨɲʄɭɢɡɁɜɟɱɤɟɊɚɞɧɢɱɤɢɦɢɡ ɎɄȻɪɟɡɨɜɢɰɚɎɄɁɥɚɬɢɛɨɪ ɑ

ȼɚʂɟɜɚɢɉɪɨɜɨɦ ȻɆɚɬɢʄ

ɌɪɢɛɢɧɟɭȻɪɟɡɨɜɢɰɢɭɜɟɤɢɫɩɭʃɟɧɟ ɞɨɩɨɫɥɟɞʃɟɝɦɟɫɬɚ

ɈɇɂȾɈɅȺɁȿȳɨɜɚɧɆɢʁɚɢɥɨɜɢʄ ɭɛɫɤɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɫɭɞɢʁɚ

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺ ɍȻɋɄɈȽɋɍȭȿȵȺ   ȳɨɜɚɧɆɢʁɚɢɥɨɜɢʄ ȳɨɜɤɟ ʁɟ ɦɥɚɞɢ ɭɛɫɤɢ ɫɭɞɢʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚ ɧɟɩɭ ɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɪɨɻɟɧ ɨɤɬɨɛɪɚ  ɦɨɠɟ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢɫɚɞɜɟɝɨɞɢ ɧɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɉɪɜɨʁ ɢ Ⱦɪɭɝɨʁ ɨɩɲɬɢɧ ɫɤɨʁ ɥɢɝɢ ɍɛɚ ɉɪɨɲɥɟ ɫɟɡɨɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɧɚ ɥɢɫɬɢ Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɥɢɝɟ Ʉɨɥɭɛɚɪɟɚɫɜɨʁɨɦɚɪɛɢɬɪɚɠɨɦɫɬɢɝɚɨ ʁɟɭɤɪɭɝɧɚʁɭɠɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚɡɚɈɤɪɭɠɧɭ ɥɢɝɭɄɨɥɭɛɚɪɟ ɉɢɲɬɚʂɤɚ ɦɭ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɫɬɪɚɫɬ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɚɥɢ ɝɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɩɪɟɱɢɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞɥɢɱɚɧ ɭɱɟɧɢɤ ɭ ɋɪɟɞʃɨʁ ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ Ʌɚɡɚɪɟɜɰɭ ɤɚɨ ɢ ɜɪɥɨ ɭɫɩɟɲɚɧ ɪɭɤɨ ɦɟɬɚɲ ɭ ʁɭɧɢɨɪɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ Ʉɨɥɭɛɚɪɟ ɍɡɨɪ ɦɭ ʁɟ ɚ ɤɨ ɞɪɭɝɢ ɧɟɝɨ ɧɚʁɛɨʂɢ ɫɪɩɫɤɢ ɫɭɞɢʁɚ Ɇɢɥɨɪɚɞ Ɇɚɠɢʄ ɚ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɝɥɟɞɚɥɢ ɤɚɤɨ ɞɟɥɢ ɩɪɚɜɞɭ ɤɚɠɭɞɚʁɟɪɟɱɨɩɪɚɜɢɱɧɨɦɢɞɨɫɥɟɞ ɧɨɦ ɫɭɞɢʁɢ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɟ ɩɪɢɬɢɫɤɭ ɧɟɤɚɞ ɢ ɞɭɩɥɨ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɢɝɪɚɱɚ Ⱥɦɛɢɰɢʁɟɫɭɦɭɜɟɥɢɤɟɭɡɦɚɥɨɫɪɟʄɟ ɦɨɠɞɚɍɛɩɨɫɬɚɧɟɩɨɡɧɚɬɢɩɨʁɟɞɧɨɦ ɜɪɫɧɨɦɞɟɥɢɨɰɭɩɪɚɜɞɟ

ɎɄȼɊȿɅɈɍɇȺɊȿȾɇɈȳɋȿɁɈɇɂɂɆȺȼȿɅɂɄȿȺɆȻɂɐɂȳȿ

ɇȺɉȺȾɇȺɆȿȭɍɈɉɒɌɂɇɋɄɍɅɂȽɍ ȳɨɲɭɩɪɚɠʃɟɧɨɦɟɫɬɨɬɪɟɧɟɪɚȾɚɪɤɨɆɚɬɢʄɢɡȳɟɞɢɧɫɬɜɚɩɪɟɞɜɨɞɢɫɩɢɫɚɤɩɨʁɚɱɚʃɚ Ɋɚɞɧɢɤɧɚʁɨɡɛɢʂɧɢʁɢɤɚɧɞɢɞɚɬɭɩɟɬɚɤɬɭɪɧɢɪɭȼɪɟɥɭ ɋɭɞɟʄɢ ɩɨ ɥɟɬʃɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ȼɪɟɥɨ ʄɟɭɧɚɪɟɞɧɨʁɫɟɡɨɧɢɈɩɲɬɢɧɫɤɟɥɢɝɟ ɍɛɚ ɛɢɬɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɫɚɦ ɜɪɯ ɬɚɛɟɥɟ Ⱦɪɟɫ ɦɚɬɢɱɧɨɝ ɤɥɭɛɚɩɨɧɨɜɨʄɟɧɨɫɢɬɢȾɚɪɤɨɢɁɥɚ ɬɤɨ Ɇɚɬɢʄ ɫɬɢɝɥɢ ɫɭ ɢ Ⱦɟʁɚɧ ɢ ɇɟɧɚɞ ɋɢɦɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ ȳɨɜɢɱɢʄ ȳɨɤɢʄ Ⱥɪɚɦɛɚɲɢʄ ɉɚɧɢʄ ȳɟɪɟɦɢʄ ɝɨɥɦɚɧ ɋɬɚɧɱɢʄ ɚ ɩɭɧɨ ɭ ȼɪɟɥɭ ɨɱɟɤɭʁɭ ɨɞ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨɝ Ȼɭɤɨɜɱɢʄɚ ɫɢɧɚɨɞɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝɛɪɡɨɧɨɝɨɝɤɪɢɥɚ  Ɉɫɬɚʁɟ ɧɚɦ ɞɚ ɪɟɲɢɦɨ ɩɢɬɚʃɟ ɬɪɟɧɟɪɚɭɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚɫɦɨɫɚʁɟɞɧɢɦ ɩɨɡɧɚɬɢɦɭɛɫɤɢɦɫɬɪɭɱʃɚɤɨɦɚɭɥɨɝɭ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɨɛɚɜʂɚʄɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɉɚɧɬɟɥɢʄȻɭʄɢɧȾɨɫɚɞɚɫɦɨɞɨɛɢɥɢ Ɂɜɢɡɞɚɪɫɚɢɢɝɪɚɥɢɛɟɡɝɨɥɨɜɚɫɚ Ɉɦɥɚɞɢɧɰɟɦɚɭɩɟɬɚɤɩɨɱɢʃɟɬɭɪɧɢɪ ɭ ȼɪɟɥɭ ɧɚ ɤɨɦ ʄɟ ʁɨɲ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɬɢ ɉɚɦɛɭɤɨɜɢɰɚ ɉɚʂɭɜɢ ɢ ɧɨɜɨɮɨɪ ɦɢɪɚɧɢɤɥɭɛɢɡɌɚɤɨɜɚɋɦɚɬɪɚɦɞɚʄɟ ɧɚɦ ʁɟɞɢɧɢ ɩɪɚɜɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɛɢɬɢ ɭɛɫɤɢ Ɋɚɞɧɢɤ ɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɩɪɟɥɚɡɧɨɝ ɪɨɤɚɩɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɫɟɩɨʁɚɱɚɦɨ

ɫɚʁɨɲʁɟɞɧɢɦɜɪɥɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɦɢɝɪɚ ʁɚɦɚ ɭɱɢʄɟ ɢɯ ɜɪɟʂɚɧɫɤɢ ɮɭɞɛɚɥɟɪɢ ɱɟɦɤɚɠɟɚɥɮɚɢɨɦɟɝɚɜɪɟʂɚɧɫɤɨɝ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɋɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ ɢ ɇɢɤɨɥɚ ɮɭɞɛɚɥɚɊɚɞɨɦɢɪȳɨɜɢɱɢʄ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ Ɍɪɟɛɚ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ʁɟ ɪɚɞ ɭ ɍȼɪɟɥɭɜɟɥɢɤɭɩɚɠʃɭɩɨɫɜɟʄɭʁɭ ɮɭɞɛɚɥɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ȼɪɟɥɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɚ ɦɥɚɞɢɦ ɬɚɥɟɧɬɢɦɚ ɪɚɞ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɞɚ ʄɟ ɛɪɢɝɭ ɨ ɨɩɪɟɦɢ ɫɜɢɯ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʄɟ ɢ ɧɚɞɝɥɟɞɚɬɢ ɇɟɝɚ ɤɥɭɛɚɜɨɞɢɬɢɚɤɨɞɪɭɝɢɧɟɝɨɇɟɦɚʃɚ ȳɨɜɢɱɢʄ ɚ ɩɪɜɢɦ ɮɭɞɛɚɥɫɤɢɦ ɥɟɤɰɢ Ɇɚɬɢʄ ȻɆɚɬɢʄ

ȼɢɫɨɤɟɚɦɛɢɰɢʁɟɎɄȼɪɟɥɨ


ɎɍȾȻȺɅ

ɚɜɝɭɫɬɝɍȻȴȺɇɂɂɁȻɈɊɂɅɂɉɊɈɆɈɐɂȳɍȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɂɆɉɍɌȿɆ

ȳȿȾɂɇɋɌȼɈɉɈɇɈȼɈɍɋɊɉɋɄɈȳɅɂȽɂ ɈɞɥɭɤɨɦɂɈɎɋɊɁɋʁɟɞɧɨɨɞɭɩɪɚɠʃɟɧɢɯɦɟɫɬɚɭɜɢɲɟɦɪɚɧɝɭɩɪɢɩɚɥɨȳɟɞɢɧɫɬɜɭȼɟɥɢɤɟɩɪɨɦɟɧɟ ɭɫɚɫɬɚɜɭɫɬɚɪɬɩɪɜɟɧɫɬɜɚɚɜɝɭɫɬɚɭȺɪɚɧɻɟɥɨɜɰɭɌɪɚɠɢɫɟɲɬɨɩɟɪɡɚɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟɟɤɢɩɟ Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ʁɭɥɚ ɩɪɨɜɟ ʁɚɜɚɥɨɤɚɨɦɚɥɨɜɟɪɨɜɚɬɧɚɨɩɰɢʁɚɢɩɚɤ ɫɟɧɚɫɪɟʄɭɰɪɜɟɧɨɛɟɥɢɯɢɫɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɤɚɨ ɪɟɚɥɧɨɫɬ Ɂɛɨɝ ɨɞɭɫɬɚʁɚʃɚ ɱɚɤ ɬɪɢ ɤɥɭɛɚ ɢɡ ɋɪɩɫɤɟ ɥɢɝɟ Ɂɚɩɚɞ ɋɦɟɞɟ ɪɟɜɨ ɒɚɩɢɧɟ ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɭɛɫɤɨ ȳɟɞɢɧ ɫɬɜɨɞɨɛɢɥɨʁɟɡɚɡɟɥɟɧɢɦɫɬɨɥɨɦɨɧɨ ɲɬɨɦɭʁɟɢɡɦɚɤɥɨɧɚɬɟɪɟɧɭɍɧɟɞɟʂɭ ʁɭɥɚ ɫɬɢɝɥɚ ʁɟ ɩɨɬɜɪɞɚ ɞɚ ɫɭ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ ɍɛʂɚɧɢ ɩɪɨɦɨ ɜɢɫɚɧɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɥɢɝɚɲɚ ɨɬɩɚɥɚ ʁɟ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɛɚɪɚɠɦɟɱɚ ɫɚ Ɇɨɤɪɨɦ Ƚɨɪɨɦ ɩɚ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ȳɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜɟʄ ʁɭɥɚ ɧɚɲɥɢ ɭ Ȼɚʃɢ ȼɪɭʁɰɢɝɞɟɫɭɧɚɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢɤɥɭɛɨɜɚ ɫɚɡɧɚɥɢɪɚɫɩɨɪɟɞɡɚʁɟɫɟʃɢɞɟɨɫɟɡɨɧɟ ɉɪɜɢ ɦɟɱ ɭ ɧɨɜɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɩɭɥɟɧɢ ɋɪɻɚɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɢɝɪɚʄɟ ɭ Ⱥɪɚɧɻɟ ɥɨɜɰɭ ɩɪɨɬɢɜ ɒɭɦɚɞɢʁɟ ɫɭɛɨɬɚ ɚɜɝɭɫɬ ɚɜɟʄɫɟɞɚɦɞɚɧɚɤɚɫɧɢʁɟɱɟɤɚɧɚ ɤɨɦɲɢʁɫɤɢ ɞɟɪɛɢ ɩɨɞ ɒɟɩɤɨɜɰɟɦ ɤɚɞɚ ɫɬɢɠɟ ɞɢɡɟɥɤɚ ɢɡ Ʌɚʁɤɨɜɰɚ Ɍɚɤɨ ɫɭ ɰɪɜɟɧɨɛɟɥɢɩɨɧɨɜɨɭɞɪɭɲɬɜɭɊɭɞɚɪɚ ɉɨɥɟɬɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ ɚ ɜɟɫɬ ʁɟ ɢɡɚɡɜɚɥɚ ɜɟɥɢɤɨ ɨɞɭɲɟɜʂɟʃɟ ɭ ɬɚɛɨɪɭ ȳɟɞɢɧ ɫɬɜɚ

ɉɊɂɉɊȿɆɇȿɍɌȺɄɆɂɐȿ ɍ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɦ ɥɟɬʃɢɦ ɬɟɫɬɨ ɜɢɦɚ ɍɛʂɚɧɢ ɫɭ ɫɚɜɥɚɞɚɥɢ Ɋɚɞɧɢɱɤɢ ɢɡ Ɉɛɪɟɧɨɜɰɚ ɋɬɨʁɚ ɧɨɜɢʄ  ɢ ɉɄȻ ɭ ɉɚɞɢɧɫɤɨʁ ɋɤɟɥɢ ɢɫɬɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɦ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɢ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɚ ɪɟɦɢɡɢɪɚɥɢ ɫɭ ɭ ȳɚɤɨɜɭ  ɩɨɧɨɜɨ ɭɡ ɞɜɚ ɝɨɥɚ Ȼɨɛɚɧɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɚ ɐɪɜɟɧɨɛɟɥɢ ɫɭ ɩɨɪɚɠɟɧɢ ɨɞ Ȼɨɪɰɚ ɭ ɑɚɱɤɭ ɢ Ɇɚɱɜɟɭɒɚɩɰɭɚɝɨɪɤɭɩɢɥɭɥɭɫɭ ɩɨɩɢɥɢ ɧɚ ɒɤɨɥɚɪɰɭ ɨɞ ȳɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢɡ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚɰɚ  ɍ ɫɪɟɞɭ ɚɜɝɭɫɬɚɧɚɍɛɭʁɟɝɨɫɬɨɜɚɨɄɚɪɚɻɨɪɻɟ ɢɡɌɨɩɨɥɟɚɝɟɧɟɪɚɥɤɚʁɟɭɫɭɛɨɬɭ ɚɜɝɭɫɬɚɭɋɬɟɩɨʁɟɜɰɭ

 ɂɚɤɨ ɧɚɫ ɧɟ ɪɚɞɭʁɟ ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɥɚɫɦɚɧ ɢɡɛɨɪɢɥɢ ɝɚɲɟʃɟɦ ɧɟɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜɚ ɩɨɤɥɨɧɭ ɫɟ ɭ ɡɭɛɟ ɧɟ ɝɥɟɞɚ ɋɦɚɬɪɚɦ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚɤɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɩɪɚɜɟɞɧɢʁɚ ɪɚɜɧɨɬɟɠɚ ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɨɠɟɧɨɝ ɬɪɭɞɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɞɜɟ ɫɟɡɨɧɟ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɪɟɡɭɥɬɚɬɚɚɦɢʄɟɦɨɭɱɢɧɢɬɢ ɫɜɟ ɞɚ ɭ ɧɨɜɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɛɭɞɟɦɨ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɟɤɢɩɚ ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤȳɟɞɢɧɫɬɜɚɊɚɞɨɜɚɧɉɭɥɟɬɢʄ ɍ ɫ ɪ ɩ ɫ ɤɨɥ ɢ ɝ ɚ ɲ ɤɨɦ ɞ ɪɭ ɲ ɬ ɜɭ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ʄɟ ɧɚɫɬɭɩɢɬɢ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɨɦɫɚɫɬɚɜɭɒɟɩɤɨɜɚɰɫɭɨɜɨɝ ɥɟɬɚɧɚɩɭɫɬɢɥɢȶɭɪɝɭɡɋɢɬɚɪɢɰɚɋɚʁɢʄ ȼɨʁɜɨɞɢʄ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ Ʌɚɡɢʄ ɂɜɢɰɚ ɢ ³Ȼɨɧɭɫ´ɢɝɪɚɱ ȾɚɪɤɨɆɚɬɢʄɒɚɩɱɚɧɢȳɨɲɢʄɢȳɨɜɢɱɢʄ Ʌɚɡɚɪɉɟɬɪɚɲɟɜɢʄ ɛɟɥɢɞɪɟɫ

ɚɥɢʁɟɡɚɬɨɢɫɩɢɫɚɤɩɨʁɚɱɚʃɚɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɉɪɟɥɚɡɧɢ ɪɨɤ ɡɚ ɧɚɫ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɭɝ ɐɪɜɟɧɨɛɟɥɢɫɭɞɨɜɟɥɢɞɜɚɨɞɥɢɱɧɚ ɡɚɤʂɭɱɟɧ ɞɨɜɨɻɟʃɟɦ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɞɜɚ ɝɨɥɦɚɧɚ ȴɭɛɢɲɚ Ɋɚɤɢʄ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɲɬɨɩɟɪɚ ɬɚɞɚ ʄɭ ɦɨʄɢ ɞɚ ɤɚɠɟɦ ɞɚ ɡɚɞɭɠɢɨ ɞɪɟɫ ȳɟɞɢɧɫɬɜɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɢ ɢɦɚɦɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧ ɫɚɫɬɚɜ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɧɚʁɚɜɢɨ ɨɝɪɨɦɚɧ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɚ ɤɨɧ ɞɨɛɪɭ ɦɟɲɚɜɢɧɭ ɢɫɤɭɫɧɢɯ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɤɭɪɟɧɰɢʁɭ ʄɟ ɦɭ ɩɪɚɜɢɬɢ ɢɫɤɭɫɧɢ ɢɝɪɚɱɚȻɢʄɟɧɚɦɥɚɤɲɟɞɚɢɝɪɚɦɨɨɜɚʁ Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ ɩɪɨɲɥɟ ɫɟɡɨɧɟ ɭ Ɍɭɪɛɢɧɢ ɪɚɧɝ ʁɟɪ ɧɟʄɟɦɨ ɛɢɬɢ ɩɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ ɂɝɪɚʁɭʄɢɭȻɪɟɡɨɜɢɰɢɩɨɜɪɚɬɧɭɤɚɪɬɭʁɟ ɫɬɚɥɧɨɝɩɨɛɟɻɢɜɚʃɚɚɡɚɞɨɜɨʃɚɧɫɚɦ ɡɚɫɥɭɠɢɨ ɉɚɧɢʄ ɚ ɞɨɥɚɡɚɤ Ʌɚɡɚɪɚ ɲɬɨ ɩɪɜɢ ɦɟɱ ɝɨɫɬɭʁɟɦɨ ɍɜɟɤ ʁɟ ɧɚ ɉɟɬɪɚɲɟɜɢʄɚ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɫɬɚɪɬɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɚ ɜɟʄɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɧɚ ɛɨɧɭɫɚɭɪɟɝɢɨɧɭɜɟɥɢɤɨʁɟɩɨʁɚɱɚʃɟɡɚ ɞɨɦɚʄɢɧɭ ɩɪɨɛɚʄɟɦɨ ɬɨ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢ ɫɬɢɦɨ ɢ ɜɪɚɬɢɦɨ ɫɟ ɢɡ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɰɚ ɲɩɢɰɧɚɩɚɞɚ Ʌɟɜɢ ɛɨɤ ɬɪɟɛɚɨ ɛɢ ɞɚ ɡɚɬɜɨɪɢ ɧɟɩɨɪɚɠɟɧɢ ɪɟɤɚɨ ʁɟ ɬɪɟɧɟɪ ɋɪɻɚɧ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤ ɇɢɤɨɥɚ Ɋɚɞɨʁɢɱɢʄ ɬɭɪɛɨɛɟɤ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ȻɆɚɬɢʄ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ɚ ɩɨɧɨɜɨʄɟɞɪɟɫɦɚɬɢɱɧɨɝɤɥɭɛɚɨɛɭʄɢɢ Ɋɚɫɩɨɪɟɞɭɬɚɤɦɢɰɚȳɟɞɢɧɫɬɜɚ ɍɛ

Ɇɢɪɤɨ Ⱥɧɞɪɢʄ ɥɟɜɨɧɨɝɢ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɭ Ɋɚɞɧɢɱɤɨɦ ɢɡ Ɉɛɪɟɧɨɜɰɚ ɧɚɫɬɪɚɬɭɩɪɜɟɧɫɬɜɚ ɐɟɧɬɪɚɥɧɢɞɟɨɨɞɛɪɚɧɟɩɨʁɚɱɚɨʁɟɲɬɨɩɟɪ ɤɨɥɨɒɭɦɚɞɢʁɚ Ⱥ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ Ȼɨɝɞɚɧ Ɇɢɥɨʁɟɜɢʄ ɢɡ Ɍɭɪɛɢɧɟ ɉɨɞ ɤɨɥɨȳɟɞɢɧɫɬɜɨɀɟɥɟɡɧɢɱɚɪ Ʌ

ɒɟɩɤɨɜɚɰ ɫɟ ɜɪɚɬɢɨ ɢ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɤɨɥɨȳɨɲɚɧɢɰɚȳɟɞɢɧɫɬɜɨ Ⱥɪɫɟɧɨɜɢʄɚɲɥɚɝɧɚɬɨɪɬɭʁɟɞɨɥɚɡɚɤ ɤɨɥɨȳɟɞɢɧɫɬɜɨȻɚɧɟ ɛɪɡɨɧɨɝɨɝɧɚɩɚɞɚɱɚɆɚɪɤɚɊɚɧɤɨɜɢʄɚɢɡ ɀɚɪɤɨɜɚɐɪɜɟɧɨɛɟɥɢɞɪɟɫɫɭɡɚɞɭɠɢɥɢ ɤɨɥɨɒɭɦɚɞɢʁɚȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢȼɚʂɟɜɰɢɋɨɥɞɚɬɨɜɢʄɢɉɟɬɪɨɜɢʄɚɢɡ ɤɨɥɨȳɟɞɢɧɫɬɜɨɋɥɨɝɚ ɉ

Ȼɨɪɱɟʁɟɞɨɜɟɞɟɧɩɚɤɟɬɛɨɧɭɫɚɜɟɡɢɫɬɢ ɤɨɥɨɉɨɥɟɬ ȴ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ Ɋɚɲɢʄɢɉɨɩɨɜɢʄ

8]VYDNLNXSOMHQLUDQDFSHUQLFDQDSRNORQ

2GORçHQRSODþDQMHĀHNRYLPDJUDāDQD
ɄɈȵɂɑɄɂɋɉɈɊɌ

ɚɜɝɭɫɬɝ

Ⱦɨɦɚʄɟɝɪɥɨɨɞɧɟɥɨɧɚʁɜɪɟɞɧɢʁɢɩɟɯɚɪ ȺɡɚɪɟɧɤɚɫɚɅɚɡɚɪɟɜɢʄɟɦ ɭɫɟɞɥɭɩɨɛɟɞɧɢɤ ³ɄɭɩɚɌɚɦɧɚɜɟ´

ɄɈȵɂɑɄȿɌɊɄȿɍȼɊȿɅɍ ɈȽȵȿɇȺɆȺɊɂȳȺȳɍɅ

ȺɁȺɊȿɇɄȺȾɈɆɂɇȺɇɌɇȺ Ɍɪɤɟɨɞɥɢɱɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɛɥɢɡɭʂɭɞɢɧɚ ɜɪɟʂɚɧɫɤɨɦɯɢɩɨɞɪɨɦɭȺɡɚɪɟɧɤɚɢȾɚɥɚɫɨɛɪɚɞɨɜɚɥɢ ɞɨɦɚʄɟɧɚɜɢʁɚɱɟʇɨɤɟʁɢȽɧɟɫɢɢɅɚɡɚɪɟɜɢʄɡɚɛɟɥɟɠɢɥɢɩɨ ɞɜɚɬɪɢʁɭɦɮɚɋɥɟɞɟʄɟɬɪɤɟɫɟɩɬɟɦɛɪɚ Ʉɪɫɬɨɜɞɚɧ 

 Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɨʃɢɱɤɟ ɬɪɤɟ ɭ ȼɪɟɥɭ Ɉɞɥɢɱɧɚɩɨɫɟɬɚ ɩɨɜɨɞɨɦɜɟɥɢɤɨɝɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝɩɪɚɡɧɢɤɚɈɝʃɟɧɟ Ɇɚɪɢʁɟ ɨɞɪɠɚɧɟ ɫɭ ʁɭɥɚ ɩɪɟɞ ɛɥɢɡɭ ɱɟɬɢɪɢ Ɉɤɨɝɥɟɞɚɥɚɰɚ ɯɢʂɚɞɟ ʂɭɞɢ ȼɪɟɦɟ ʁɟ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚɜɚɥɨʁɟ ɡɚɬɨɪɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɬɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɪɟɬɤɢɯ ʁɭɥɫɤɢɯ ɧɚɤɨʃɢɱɤɢɦɬɪɤɚɦɚ ɩɨɩɨɞɧɟɜɚɛɟɡɤɢɲɟɲɬɨʁɟɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚɥɨɫɥɢɤɭ ɭȼɪɟɥɭ ɨ ɛɟɫɩɪɟɤɨɪɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɄɄ ɋɜɟɬɚ ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɨɧɨɜɨ ɫɭ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɛɢɥɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɚɥɨɩɫɤɟɬɪɤɟɚɭɩɪɜɨʁɝɪɥɨɜɥɚɫɧɢɤɚɉɂɄȻɟɱɟʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ 6XQVKLQH *LUO ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ʁɟ ɫɬɢɝɥɨɧɚɰɢʂɫɚɱɚɤɞɟɫɟɬɞɭɠɢɧɚɩɪɟɞɧɨɫɬɢɍ ɫɟɞɥɭ ʁɟ ɛɢɨ ɦɥɚɞɢ Ⱦɪɚɝɚɧ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ Ⱥɪɤɚɧ ɭɱɟɧɢɤɌɢɤɟȼɭʁɤɨɜɢʄɚɚɢɞɪɭɝɨɦɟɫɬɨɩɪɢɩɚɥɨ ʁɟɢɫɬɨʁɲɬɚɥɢ3HDUO2\VWHUɩɚɫɭȻɟɱɟʁɰɢɬɚɤɨ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɢɩɪɜɢɬɪɢʁɭɦɮɨɬɤɚɞɞɨɥɚɡɟɭȼɪɟɥɨ Ɍɪɟʄɟɦɟɫɬɨɩɪɢɩɚɥɨʁɟɞɨɦɚʄɟɦɒɚɦɚɤɭɤɨʁɢʁɟɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɦɥɚɻɚɧɨɝɇɢɤɨɥɟɄɪɫɬɢʄɚ ɍɞɪɭɝɨʁɬɪɰɢɫɢɝɭɪɧɨʁɟɬɪɢʁɭɦɮɨɜɚɨɆɚɪɬɢ Ɇɢɫɬɟɪɢʁɚ ɢɡ ɲɬɚɥɟ ɉɪɢɧɰ ɚ ʁɚɯɚɨ ɝɚ ʁɟ ɂɬɚɥɢʁɚɧɄɪɢɫɬɢʁɚɧȽɧɟɫɢɍɬɪɟʄɨʁɬɪɰɢɛɪɢʂɢ ɪɚɨ ʁɟ Ⱦɚɥɚɫ ɝɪɥɨ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɤɥɭɛɚ Ɋɚɧɤɨɜɢʄɚ ɚ ɫɜɨʁ ɞɪɭɝɢ ɬɪɢʁɭɦɮ ɡɚɛɟɥɟɠɢɨʁɟɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢʇɨɤɟʁȽɧɟɫɢɈɞɥɢɱɧɨʁɟ ɬɪɱɚɨ ɢ ɉɚɜɨ ɇɭɪɦɢ ɫɚ Ɍɢɤɨɦ ȼɭʁɤɨɜɢʄɟɦ ɭ ɫɟɞɥɭ ɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɬɪɰɢ ɞɚɧɚ ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɭ Ⱥɡɚɪɟɧɤɟ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ ɚ ɡɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ʇɨɤɟʁ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɨɫɬɜɚɪɢɨɞɜɨɫɬɪɭɤɭɩɨɛɟɞɭɧɚɬɪɤɚɦɚ ɋɥɟɞɟʄɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ʂɭɛɢɬɟ ɭȼɪɟɥɭ ȻɆɚɬɢʄ ʂɚ ɩɥɟɦɟɧɢɬɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ȼɢɲɟɫɥɢɤɚɧɚɮɟʁɫɛɭɤɫɬɪɚɧɢɰɢȽɥɚɫɚɌɚɦɧɚɜɟ´ ɡɚɤɚɡɚɧ ʁɟ ɡɚ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ Ʉɪɫɬɨɜɞɚɧ

ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ ɌɪɤɚɆɟɦɨɪɢʁɚɥɉɟɬɪɚ Ȼɢɪɱɚɧɢɧɚɞɜɨɝɨɰɢɦ 6XQVKLQH*LUO 3HDUO2\VWHU ɒɚɦɚɤ 6KHLVD/DG\

ɌɪɤɚɌɨɛɚɤɨ ɬɪɨɝɨɰɢɢɫɬɚɪɢʁɢɦ ɆɚɪɬɢɆɢɫɬɟɪɢʁɚ (DJOHV&DOO ɋɚɛɪɢɧɚɉɢɤ Ⱥɬɨɫ

ɌɪɤɚɈɝʃɟɧɚɆɚɪɢʁɚ ɬɪɨɝɨɰɢɦ Ⱦɚɥɚɫ ɉɚɜɨɇɭɪɦɢ Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ȺɫɚɫɢɧɚɌɪɥɢʄ

ɌɪɤɚɄɭɩɌɚɦɧɚɜɟ ɬɪɨɝɨɰɢɢɫɬɚɪɢʁɢɦ Ⱥɡɚɪɟɧɤɚ Ʌɟɝɨɥɚɫ ɎɚɧɬɚɫɬɢɤɎɢɥɢɧɝ ɋɬɚɦɟɧɢɉɢɤ

129$.,1(6.$52%1$.8û$1$8%8

0-2%4%2(% .UDOMD3HWUD3UYRJEU SUHNRSXWD&UNYH

QDNY

^d>E/WKWh ^d//</:͊

DGUDWDSUR

GDMQRJSUR

VWRUD

ɆɚɪɬɢɆɢɫɬɟɪɢʁɚɢɡɲɬɚɥɟ³ɉɪɢɧɰ´ɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ Ⱥɰɟɉɭɪɢʄɚɩɨɛɟɞɧɢɤɞɪɭɝɟɬɪɤɟ³Ɍɨɛɚɤɨ´

K/Eh

' K>^<h < a h K: VYHVNH WZ^d

 ^s

UDQþHYL

LFH

SHUQ

YHüRG YHüRG ERMLFH IORPDVWHUL

YHOLNLL]ERU åHQVNLKWRUEL


ɋɉɈɊɌ

ɚɜɝɭɫɬɝɉɈɑȿɌȺɄɄȺɊȿɅɂȳȺɍɁɇȺɄɍɅɈɒȿȽȼɊȿɆȿɇȺ

ɄɂɒȺɊȿɆȿɌɂɉɅȺɇɈȼȿ Ɍɭɪɧɢɪɩɨɱɟɨɬɟɤɚɜɝɭɫɬɚɭɬɚɤɦɢɰɚɦɚɦɥɚɻɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɋɟɧɢɨɪɢ ɟɤɢɩɚ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢɞɚɧ ɤɚɫɧɢʁɟɊɨɦɚȺɒȻɚɧɟɛɪɚɧɢɩɨɛɟɞɧɢɱɤɢɩɟɯɚɪ ɇɟɡɚɩɚɦʄɟɧɨ ɥɨɲɢ ɜɪɟɦɟɧ ɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɜɚʁ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɪɟɦɟɬɢɥɢ ɫɭ ɩɥɚɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚɬɨɪɚ Ɇɟɦɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɬɭɪɧɢɪɚ ȾɭɲɚɧɆɚɬɢʄɄɚɪɟɥɢɌɭɪɧɢɪʁɟ ɬɪɟɛɚɨ ɞɚ ɩɨɱɧɟ ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤɨɜɢɯɪɟɞɨɜɚʁɟɩɪɟɪɚɧɨ ɞɨɧɟɨɨɞɥɭɤɭɨɨɞɥɚɝɚʃɭɜɟɱɟɪʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɧɟɞɟʂɭ ɚɜɝɭɫɬɚ ɜɪɟɦɟ ɩɨɢɝɪɚɜɚɥɨ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɦɚ ɇɚɤɨɧ ɞɜɟ ɨɞɢɝɪɚɧɟ ɭɬɚɤɦɢɰɟ ɭ ɦɥɚɻɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤɫɟɧɢɨɪɫɤɨɝɞɟɥɚɬɭɪɧɢɪɚ ɧɚɍɛɫɟɫɩɭɫɬɢɥɨɧɟɜɪɟɦɟɩɪɚʄɟɧɨ ɨɥɭʁɧɢɦ ɜɟɬɪɨɦ ɤɢɲɨɦ ɢ ɝɪɦʂɚ ɜɢɧɨɦ ɩɚ ʁɟ ɫɤɨɪɨ ɱɢɬɚɜ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɦɟɪɟɧɡɚɩɨɧɟɞɟʂɚɤ ɍ ɫɟɧɢɨɪɫɤɨɦ ɞɟɥɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɟɤɢɩɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟɭɩɟɬɝɪɭɩɚɚɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟɛɭɞɟɧɨɜɢɯɨɞɥɚɝɚʃɚɮɢɧɚɥɧɟ ɭɬɚɤɦɢɰɟɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚɫɟɢɝɪɚʁɭɭ ɩɟɬɚɤ ɚɜɝɭɫɬɚ ɉɨɛɟɞɧɢɱɤɢ ɩɟɯɚɪ ɛɪɚɧɟ Ɉɛɪɟɧɨɜɱɚɧɢ ɤɨʁɢ ɢɝɪɚʁɭ ɩɨɞ ɡɚɫɬɚɜɨɦ Ɋɨɦɟ Ⱥɭɬɨ ɲɤɨɥɟȻɚɧɟɚɦɟɻɭɮɚɜɨɪɢɬɢɦɚɫɭ ɢ Ƚɥɚɫ Ɍɚɦɧɚɜɟ ȭɨɪɻɨ ɋ Ⱦɭɲɚɧ ɆɚɬɢʄɄɚɪɟɥɢɊɨɦɚʁɟɭɫɩɟɥɚɞɚ ɜɟɠɟ ɞɜɚ ɬɪɢʁɭɦɮɚ ɧɚ ɬɭɪɧɢɪɭ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɦɨɜɨɝɨɞɢɲʃɨɦɩɨɛɟɞ ɨɦ ɢɡʁɟɞɧɚɱɢʄɟ ɫɟ ɧɚ ɜɪɯɭ ɜɟɱɧɟ ɥɢɫɬɟ ɫɚ ɉɟɤɚɪɨɦ ȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄ ɢ ɟɤɢɩɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɬɪɢ ɩɭɬɚɩɨɞɢɡɚɥɟɩɟɯɚɪ ɉɪɜɨɝ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝ ɞɚɧɚ ɭ ɫɟɧɢɨɪɫɤɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ ɭɛɟɞ ʂɢɜɨ ɫɭ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɟ ɟɤɢɩɟ Ⱥɒ ȻɚɧɟɊɨɦɚ ɩɪɨɬɢɜɋɬɚɪɟɞɚɦɟ ɢ Ƚɥɚɫ Ɍɚɦɧɚɜɟ ɩɪɨɬɢɜ ȿɜɨ ɥɭɲɧɚ Ɏɋ Ȼɟɱɚ ʁɟ ɩɪɟɨɤɪɟɬɨɦ ɫɚɜɥɚɞɚɨɟɤɢɩɭɆɢɥɢɰɚɞɨɤɫɭ ɋɬɪɭɝɚɪɚ Ɍɟɲɢʄ ɢ ɋɚɧ ɋɢɪɨ ɩɨɞɟɥɢɥɢɛɨɞɨɜɟ  ɍ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ ɜɟɬɟɪɚɧɚ ɩɪɢʁɚɜɢɥɨɫɟɟɤɢɩɚɤɨʁɟɢɝɪɚʁɭɩɨ ɥɢɝɚɲɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɞɪɭɝɟ ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ʁɭɧɢɨɪɢ ɢ ɩɨɥɟ ɬɚɪɰɢ ɩɪɢʁɚɜɢɥɨɩɨɟɤɢɩɚɢɢɝɪɚ ɫɟɩɨɫɢɫɬɟɦɭɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɚ ȻɆ

ɍɛɟɞʂɢɜɢɧɚɫɬɚɪɬɭɬɭɪɧɢɪɚ ȿɤɢɩɚ³ȽɥɚɫɚɌɚɦɧɚɜɟ³ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɚȼɨʁɢɦɢɪɨɦɋɢɧɻɢʄɟɦ

ɉɊɈɉɈɁɂɐɂȳȿɌɍɊɇɂɊȺ ɋɜɟɩɪɜɨɩɥɚɫɢɪɚɧɟɢɧɚʁɛɨʂɚɞɪɭɝɨɩɥɚɫɢɪɚɧɚ ɟɤɢɩɚ ɢɞɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢ ɱɟɬɜɪɬɮɢɧɚɥɟ ɉɪɟɨɫɬɚɥɚ ɞɜɚ ɦɟɫɬɚ ɭ ɱɟɬɜɪɬɮɢɧɚɥɭ ɩɨɩɭɧɢʄɟ ɛɚɪɚɠ ɢɡɦɟɻɭ ɱɟɬɢɪɢ ɟɤɢɩɟɤɨʁɟɫɭɡɚɭɡɟɥɟɞɪɭɝɚɦɟɫɬɚ

Ɍɪɢɛɢɧɟɧɚɒɤɨɥɚɪɰɭɢɫɩɭʃɟɧɟɜɟʄ ɨɞɩɪɜɨɝɞɚɧɚɬɭɪɧɢɪɚ


ɈȾɊɀȺɇȾɊɍȽɂÄ/,77/(%((5)(67³

ȼȿɋȿɅɈɇȺɍȻɋɄɈɆɎȿɋɌɂȼȺɅɍɉɂȼȺ ɌɚɤɦɢɱɢɥɟɫɟɢɞɟɜɨʁɤɟɆɭɡɢɱɤɢɧɚɫɬɭɩ'-ɄɭɦɛɟɋɚʃɟɋɚɜɢʄɛɟɧɞɚÄ6HL]+RPEUHV´ ɉɪʂɚɜɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚɢɄʂɭɧɨɜɢɪɚɡɦɪɞɚɥɢɩɭɛɥɢɤɭɫɰɟɧɫɤɢɦɧɚɫɬɭɩɨɦ ɉɨɫɥɟɞʃɢɞɚɧɍɛɫɤɢɯɜɟɱɟɪɢɡɚɜɪɲɟɧʁɟɭɫɭɛɨɬɭʁɭɥɚɞɪɭɝɢɦ Ä/LWWOH EHHU IHVWRP³ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɧɚ ɭɛɫɤɨɦ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɬɪɝɭ ɇɚɤɨɧ ɤɨɧɰɟɪɬɚȹɟɧɚɧɚɅɨɧɱɚɪɟɜɢʄɚɛɢɥɨʁɟɬɨɞɪɭɝɨɧɚʁɦɚɫɨɜɧɢʁɟɨɤɭɩʂɚʃɟ ɍɛʂɚɧɚɨɜɨɝɥɟɬɚȼɢɲɟɫɚɬɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɱɟɬɚɤɩɪɨɞɚʁɟɩɢɜɚɩɨɱɟɨʁɟɭ ɱɚɫɨɜɚ ɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɭ Ä%HHU SRQJX³ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨɫɚɦ ɩɚɪɨɜɚɩɨɱɟɨʁɟɧɟɲɬɨɤɚɫɧɢʁɟɢɬɪɚʁɚɨʁɟɩɭɧɚɞɜɚɢɩɨɫɚɬɚɎɢɧɚɥɧɢ ɩɚɪɨɜɢ ÄɆɟʄɚɜɚ³ ɢ Ä+DQJRYHU ´ ɭɡ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɭ ɩɭɛɥɢɤɭ ɨɤɨ ɫɬɨɥɚ ɨɞɦɚɯɩɨɪɟɞɲɬɚɧɞɚȼɚʂɟɜɫɤɟɩɢɜɚɪɟɤɨʁɚʁɟɛɢɥɚɢɫɩɨɧɡɨɪɨɜɟɢɝɪɟ ɨɩɪɨɛɚɥɢɫɭɜɟɲɬɢɧɭɭɛɚɰɢɜɚʃɚɩɢɧɝɩɨɧɝɥɨɩɬɢɰɚɭɩɥɚɫɬɢɱɧɟɩɢɜɫɤɟ ɱɚɲɟ ɨɞ ɩɨɥɚ ɥɢɬɪɚ ɇɚʁɭɦɟɲɧɢʁɢ ɬɚɤɦɢɱɚɪɢ ɭ ɨɜɨʁ ɦɨɞɟɪɧɨʁ ɦɥɚɞɚɥɚɱɤɨʁ ɢɝɪɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ȼɥɚɞɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɢ Ɇɢɥɚɧ Ʌɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄ ɬɚɤɦɢɱɚɪɢɬɢɦɚÄɆɟʄɚɜɚ³ɈɜɟɝɨɞɢɧɟɭÄ%HHUSRQJX³ɨɩɪɨɛɚɥɟɫɭɫɟɢ ɬɪɢɞɟɜɨʁɤɟ ʁɟɞɧɚɨɞʃɢɯɛɢɥɚʁɟɢɝɨɲʄɚɢɡɒɩɚɧɢʁɟ ɚɥɢɧɢʁɟɞɧɚɫɟ ɧɢʁɟɩɥɚɫɢɪɚɥɚɭɮɢɧɚɥɟɋɜɟɜɪɟɦɟɬɚɤɦɢɱɟʃɚɩɪɢɫɭɬɧɟʁɟɡɚɛɚɜʂɚɨ '-Ʉɭɦɛɚɚɫɜɨʁɟɝɥɚɫɨɜɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɩɨɤɚɡɚɥɚʁɟɢɋɚʃɚɋɚɜɢʄɤɨʁɨʁʁɟ ɨɜɨɞɪɭɝɨɭɱɟɲʄɟɧɚÄ%HHUIHVWX³ ɉɨɛɟɞɧɢɤɭɛɪɡɨɦɢɫɩɢʁɚʃɭɩɢɜɚ Ɉɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɲɬɨ ɦɚʃɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɉɪɜɢ ɋɬɟɮɚɧȾɪɚɝɢʄɟɜɢʄɫɚɧɚɝɪɚɞɨɦ Ä%HHUIHVW³ɲɬɨʁɟɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɨɦɚʃɢɦɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟɦɡɚɬɚɤɦɢɱɟʃɟɭ ɛɪɡɨɦʁɟɞɟʃɭɤɨɛɚɫɢɰɚɬɚɤɨɨɧɨɧɢʁɟɧɢɨɞɪɠɚɥɨɂɩɚɤÄ%HHUIHVW³ɧɟɛɢɛɢɨɬɨɲɬɨ ȼɪɚɬɨɥɨɦɢʁɟ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɭ ɛɪɡɨɦ ɢɫɩɢʁɚʃɭ ɩɢɜɚ ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɭɛɫɤɭ ɩɭɛɥɢɤɭ Äɩɨɦɟɪɢɨ³ ʁɟ ɨɞɥɢɱɚɧ ɡɜɭɤ ɭɛɫɤɨɝ ɛɟɧɞɚ Ä6HL] +RPEUHV´ ɚ ɲɟɫɬ Ȼɥɚɠɟ ɬɚɤɦɢɱɚɪɚɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɲɚɨɢɭɛɫɤɢɡɟɬÄɂɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚ³ɭɲɬɨɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ ɦɨɪɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɢɫɩɢʁɟ ɩɨɥɚ ɥɢɬɪɚ ɩɢɜɚ ɇɚɲɚɨ ɫɟ ɬɭ ɢ ɬɪɟʄɟɩɥɚɫɢɪɚɧɢ ɫɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ Ä%HHU IHVWD³ ɇɟɧɚɞ ɢɡ ȴɭɛɢɧɢʄɚ ɩɨɛɟɞɧɢɤ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɭɛɫɤɨɝ Ä%HHU IHVWD³ Ⱥʄɢɦ ɧɚɲ ɤɨɥɭɦɧɢɫɬɚ Ȼɥɚɝɨʁɟ ɐɨɧɢʄ ɇɟɦɚʃɚɢɡɋɬɭɛɥɟɧɢɰɟɢɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟɜɟɱɟɪɢɋɬɟɮɚɧȾɪɚɝɢʄɟɜɢʄɢɡɍɛɚɤɨʁɢʁɟ ɩɨɛɟɞɢɨɩɨɩɢɜɲɢɩɢɜɨɡɚɦɚʃɟɨɞɱɟɬɢɪɢɫɟɤɭɧɞɟ ɐɟɥɨɤɭɩɧɭɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭɤɚɨɢɬɚɤɦɢɱɟʃɟɭɛɪɡɨɦɢɫɩɢʁɚʃɭɩɢɜɚɩɪɚɬɢɥɚ ʁɟɩɭɛɥɢɤɚɢɫɩɪɟɞɛɢɧɟɤɨɞȾɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɚɥɢɢɝɥɟɞɚɨɰɢÄ&LW\´ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɟɭɠɢɜɨ ɉɪɟɧɨɫ ɫɭ ɜɨɞɢɥɢ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɫɚɥɢ Ɂɨɪɚɧ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ ɢ Ɇɢɲɟɥ Ʉɚɩɥɚɪɟɜɢʄ ɚ ɥɭɬɚʁɭʄɢɪɟɩɨɪɬɟɪɛɢɨʁɟȼɥɚɞɢɦɢɪɆɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄ ɈɤɨKɭɛɫɤɨʁɩɭɛɥɢɰɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɫɭɫɟÄɉɪʂɚɜɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚɢ Ʉʂɭɧɨɜɢ³ɝɪɭɩɚɤɨʁɚʁɟɧɚɫɬɚɥɚɧɚɫɩɨɧɬɚɧɨɦɨɤɭɩʂɚʃɭɭɋɄɐɭɝɨɞɢɧɟ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ Ȼɥɚɠɚ ɦɚʃɟ ɩɨɡɧɚɬ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɂɝɨɪ Ȼɥɚɠɢʄ ɫɜɨʁɢɦɫɰɟɧɫɤɢɦɧɚɫɬɭɩɨɦɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɨʁɟɩɪɢɫɭɬɧɟɚɦɟɻɭ ɡɧɚɬɢɠɟʂɧɨɦɩɭɛɥɢɤɨɦɧɚɲɥɢɫɭɫɟɢɦɚɥɢɲɚɧɢɤɨʁɢɫɭɫɟ ɩɨɩɟɥɢɧɚɛɢɧɭɞɚɢɝɪɚʁɭɢɫɤɚɱɭɭɡȻɥɚɠɭɂɫɬɢɰɚɨʁɟȻɥɚɠɚ ɞɚɢɚɤɨʁɟɭɛɫɤɢɡɟɬ ɬɚɡɛɢɧɚɊɚɧɤɨɜɢʄ ɩɪɜɢɩɭɬɧɚɫɬɭɩɚɧɚ ɍɛɭɉɨɡɞɪɚɜʂɚɨʁɟɤɨɦɲɢɧɢɰɭɢɡɩɪɢɡɟɦʂɚɤɨʁɚʁɟɭɡɝɪɚɞɢ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɩɨɦɧɨ ɩɪɚɬɢɥɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɜɟɞɛɭ ÄɌɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɪɨɤɟɧɪɨɥ³ÄɅɟɩɚɫɢɉɚɦɟɥɚ³Äɑɟɤɚɥɚɫɚɦɱɟɤɚɥɚ³ɢɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɩɟɫɦɟ ɂɚɤɨ ɫɟ ɩɭɛɥɢɤɚ ɩɨɥɢɜɚɥɚ ɩɢɜɨɦ ɞɨɤ ʁɟ ɢɲɥɚ ɩɟɫɦɚÄɆɧɨɝɨɜɨɥɢɦɩɢɜɨ³ɧɢɲɬɚɧɢʁɟɫɥɨɦʂɟɧɨɚȻɥɚɠɚʁɟ ɨɫɬɚɨɱɢɬɚɜɢɩɨɪɟɞɜɪɚɬɨɥɨɦɧɨɝɫɤɚɤɚʃɚɭɩɭɛɥɢɤɭ ȼɨɥɢɦɩɢɜɨɉɢɜɨʁɟɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɦɨɝɠɢɜɨɬɚɦɚɞɚɫɟ ɬɨɧɚɦɟɧɢɧɟɜɢɞɢʁɟɪɫɚɦʁɚɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɜɟʄɢɧɟɩɢɜɨɩɢʁɚ ɦɪɲɚɜɒɬɨɫɟɬɢɱɟɥɨɦʂɟʃɚɤɪɢɡɚʁɟɫɚɞɧɟɥɨɦɢɦɧɢɲɬɚ ɊɚɧɢʁɟɫɚɦɢɫɟɛɟɥɨɦɢɨɪɟɛɪɚɩɨɥɨɦʂɟɧɚɢʁɟɞɧɨɦɧɨɫɌɨʁɟ ɛɢɥɚɩɪɜɚɮɚɡɚɤɚɪɢʁɟɪɟɤɚɞɢɡɜɨɻɚɱɯɨʄɟɞɚɫɟɞɨɤɚɠɟɋɚɞ Ɍɚɤɦɢɱɟʃɟɭ³Ȼɢɪɩɨɧɝɭ´ ɫɚɦɭɮɚɡɢɤɚɞʁɟɧɚɫɬɭɩɩɪɢɦɟɪɟɧɦɨʁɢɦɝɨɞɢɧɚɦɚɜɢɲɟɤɚɨ ɉɨɛɟɞɧɢɰɢȼɥɚɞɚɆɚɪɤɨɜɢʄɢɆɢɥɚɧɅɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄ Ɍɨɦȹɨɧɫ±ɪɟɤɚɨʁɟɩɨɩɭɥɚɪɧɢɂɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚ ȾɄɚɩɥɚɪɟɜɢʄ

Profile for Glas Tamnave

GLAS TAMNAVE 121-122, 7.avgust 2014.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci marketing: 064/2180-588

GLAS TAMNAVE 121-122, 7.avgust 2014.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci marketing: 064/2180-588

Advertisement