Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVIII n. 9

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

T

15. maja 2013 - Euro 1,00

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

KAŒE, DE JE NA DEŒELI FURLANIJI JULIJSKI KRAJINI ŒE ZAPIHU NOVI VIETAR ZA NAÆO SKUPNOST

Buojœi cajti za Slovence v videnski provinci 

Serracchianijeva vlada in regionalni svet sta se hitro lotila diela. Slovenska manjœina in odnosi s Slovenijo pa tudi skarb za gorski teritorij so med prioritetami. Parve stopinje, de bi reœili te¡ave dvojezi@ne œuole in postrojili reformo gorskih skupnosti  beri na 5. strani

V TELI ÆTEVILKI ÆPIETAR 25. maja bo direktor Doma msgr. Marino Qualizza prejel Åernetovo nagrado • stran 6 ÆPIETARSKA FORANIJA Veliko vernikov se je udeleœilo 14. tradicionalnega romanja na Staro goro • stran 7 NEDIÆKE DOLINE Angelo Gorenszach iz sadja oblikuje prave umetnine • stran 8 ŒABNICE V saboto 25. maja bodo pred cerkvijo dvignili majo • stran 11 Redakcijo smo zakljuåili 14. maja ob 14. uri

SEGNALI INCORAGGIANTI dai primi passi della nuova amministrazione regionale

Sloveni e montagna, si cambia registro

L'

inzio della nuova legislatura regionale, con l'elezione di Igor Gabrovec (Slovenska skupnost) alla vicepresidenza del Consiglio e la nomina di Cristiano Shaurli a capogruppo del Partito Democratico, ha dato subito segnali incoraggianti per la comunità slovena. Così la nomina ad assessore di Loredana Panariti, goriziana che parla normalmente sloveno. «Tutti devono capire, senza che questo sembri una minaccia, che è cambiata la maggioranza. Sono cambiati, dunque, gli atteggiamenti, ma anche le priorità», afferma lo stesso Shaurli nell'intervista al nostro giornale. Per poi puntualizzare: «La minoranza slovena e i rapporti con la Slovenia sono una scelta prioritaria, per ragioni politiche e per ragioni di convinzione culturale». Il Friuli Venezia Giulia targato Debora Serracchiani segna subito, dunque, una rottura con il quinquennio di Renzo Tondo, per riportare la minoranza slovena al ruolo centrale che le spetta quale fattore fondante della specialità e canale privile-

Igor Gabrovec giato per i rapporti con la Slovenia. Il primo banco di prova è la questione della scuola bilingue. Si tratta di avviare al più presto la ristrutturazione della sede di San Pietro al Natisone, ma anche di estendere l’insegnamento alle Valli del Torre. C'è da superare il veto della direttrice scolastica regionale, che ha preso a pretesto la contrarietà dei soli consiglieri di opposizione di Taipana, quando a favore si sono espresse le amministrazioni comunali e soprattutto i genitori del territorio.

Cambia registro anche la politica per la montagna. Già il fatto che Serracchiani abbia voluto mantenere per sé la delega rappresenta un chiaro segnale dell'importanza in cui tiene la questione. Subito si intende correggere la pasticciata riforma che ha soppresso le Comunità montane. L'assessore alle Autonomie locali, Paolo Panontin, ha già messo i ferri in acqua. E Shaurli annuncia «una profonda revisione della legge sugli enti montani, che i sindaci non hanno condiviso. L’attuale processo di costituzione delle Unioni – afferma senza mezzi termini – andrebbe bloccato». Poi si tratta di trovare migliori soluzioni. Una delle quali potrebbe essere di certo la costituzione di un ente montano unico tra valli del Natisone e del Torre, caratterizzato da una forte presenza della cultura slovena e dai rapporti con la vicina Slovenia. È chiaro che minoranza slovena, politiche per la montagna e rapporti internazionali vadano di pari passo. Bene che la Regione li consideri priorità.

UVODNIK

Potriebno je skarbieti tudi za Slovence v furlanskih vaseh

Z

nano je, de so Bene@ani postali emigranti posebno v za@etku XX. stuolietja. Tekrat so odpotovali v Ameriko, ki je bla gledana ku zlata de¡ela. Po drugi svetovni vojski je potovanje bluo buj obœierno, zak’ je œlo od Kanade do Avstralije, brez pozabiti Belgije, Œvice, Francije an Niem@ije, kjer so naœi mladi fantje karvavo slu¡ili svojo pla@o. Tuole gre predvsiem za Belgijo. Zadnjih trideset liet pa so se odparla vrata za dielo buj blizu doma, kar v Manzane. Tuole je bla velika sre@a, zak’ so zadnji emigranti ostali doma takuo, de naœe vasì se nieso popunama spraznile, @etudi @ez dan ni bluo sliœati œtime v njih, zak’ so bli vsi na dielu. Po@aso pa so se Beneœki Slovenci ustanovili v laœkih, furlanskih vaseh, od Karmina do Vidma an okuolice. Odtuod se vra@ajo na stare duome, nekateri vsak tiedan za sveto maœo, drugi za pogrebe, poroke an sejme. Moremo re@i, de nie velikega praznika an sejma, de na vide stuojke naœih doma@inov, ki se udele¡ijo praznovanja. Grede o¡ivè nazaj naœe vasi. Tuole posebno poliete. Upamo an se troœtamo, de tala liepa navada puojde le naprì, zak’ je ¡ivljenje naœe liepe Bene@ije. Kàr so ble de¡elne (regionalne) volitve, smo bli vsi pri@a liepe an nepar@akovane novice. Puno ljudì je dalo svoj glas Slovenski Skupnosti, pride re@i tisti stranki, ki brane posebno pravice Slovencu, takuo ki samo ime ka¡e. Skor v vsakim furlanskim kamunu je biu kajœan glas za Skupnost, brez de nodedan napravu komicije al' kjek takega. Samuo v Vidne so zaœtieli 101 glas za Slovensko Skupnost. Tega se muoramo zaries veseliti tudi s kulturnega vidika. #etudi œtevilo nie veliko, ima v sebe velik pomien, ki lahko zbudi novo zanimanje za tolo slovensko prebivalstvo v Furlaniji. Naœi ljudje niso zgubili @uta, de so Slovenci an so ga ohranili tudi zuna doma@ih kraju. Za tuole prebivaustvo je trieba skarbieti, de potardi œe naprej nje pripadnost an de ohrane svojo identiteto. Veliko diela in œe naprej muore dielati dvojezi@na œuola v Œpietru. Tala je zaries ¡iva voda, ki izhaja iz zdrave skale an ki ugasne ¡ejo naœih ljudì, ki so tarkaj liet @akali, de bi se lahko u@ili brati an pisati materin jezik. #ast Bogu, de po tarkaj liet ¡alostnih novic, se nazaj @uje kjek dobrega an liepega.  Marino Qualizza


2

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

15. maja 2013

PAPEŒ FRANÅIÆEK na Trgu sv. Petra v Rimu podelil zakrament sv. birme 44 mladim iz vseh petih celin KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Papeœevi neåaki znajo po slovensko V @etrtek, 25. aprila, je pape¡ Fran@iœek v zasebni avdienci v Domu Sv. Marte v Vatikanu sprejel kardinala Franca Rodeta, ki je za Radio Vatikan predstavil njuno sre@anje. »O @em sva se pogovarjala? Spregovorila sva najprej o izzivih, pred katerimi stoji Katoliœka Cerkev, in o novih mo¡nostih za oznanjevanje evangelija v naœem @asu. V prisr@nem pogovoru sem svetemu o@etu prenesel pozdrave slovenskih vernikov, predvsem pa zagotovilo, da molimo za njega in da smo z njim duhovno povezani. Spomnil sem ga œe enkrat na njegove lepe besede: 'Moli zame po slovensko'. Te besede je v tej avdienci zopet ponovil. Pape¡ se je z veseljem spomnil obiska Slovenije v svojih mlajœih letih, leta 1970, tudi, da si je ogledal v ljubljanski operi opero RimskegaKorsakova 'Carska nevesta'. Zaupal mi je œe, da je ena njegovih ne@akinj v Argentini poro@ena s Slovencem in da njuni otroci znajo slovensko, govorijo slovensko. Ob koncu skoraj uro trajajo@ega sre@anja mi je sveti o@e naro@il, naj katoli@anom v Sloveniji izro@im izraze njegove naklonjenosti in spoœtovanja, ter mi je podelil svoj blagoslov in ga raztegnil na ves slovenski narod.«

Odprimo vrata naæega œivljenja Boœji novosti, ki nam jo daje Sveti Duh 

 

Apostolsko potovanje v Rio de Janejro

dom

»Iti proti toku, dobro dene srcu. Toda za iti proti toku, je potreben pogum. Ni teœav, ki bi nas prestraæile, åe ostanemo z Bogom«

 R. V.

D

elovanje Svetega Duha nas vodi k Bo¡ji novosti. »Pride k nam in naredi vse novo, nas spremeni. Sveti Duh nas spremeni. Videnje sv. Janeza nas spominja, da smo vsi na poti proti nebeœkemu Jeruzalemu, naœi dokon@ni novosti, kakor tudi novosti za vso resni@nost, na poti k sre@nemu dnevu, ko bomo videli Gospodovo obli@je, to @udovito ter tako lepo obli@je Gospoda Jezusa in bomo lahko z Njim za vedno v njegovi ljubezni.« Tako je pape¡ Fran@iœek dejal 28. aprila pri sveti maœi na Trgu sv. Petra v Rimu, med katero je podelil zakrament sv. birme 44 birmancem in birmankam iz vseh petih celin. Pape¡ Fran@iœek je o Bo¡ji novosti, kot jo je opisal sv. Janez v knjigi Razodetja, razmiœljal takole: »Vidite, Bo¡ja novost ni podobna svetnim novotarijam, ki so vse za@asne, minejo in vedno ve@ se jih iœ@e. Novost, ki jo podari Bog naœemu ¡ivljenju pa je dokon@na in to ne samo v prihodnosti, ko bomo z Njim, ampak tudi danes. Bog dela vse novo. Sveti Duh nas resni@no preoblikuje in tudi ¡eli preko nas preoblikovati svet, v katerem ¡ivimo. Odprimo mu vrata, Duhu namre@, dajmo se mu voditi in pustimo, da se Bo¡je delovanje nadaljuje, nas nareja za nove mo¡e in ¡ene, ki jih po¡ivlja Bo¡ja ljubezen, podarjena po Svetem Duhu. Kako lepo je, @e bo lahko vsak od nas zve@er rekel: danes sem v œoli, doma, na delu, voden od Boga, storil tovariœu, starœem, starejœi osebi dejanje ljubezni. Kako lepo!« Drugo misel je pape¡ Fran@iœek

navezal na prvo berilo, ko apostola Pavel in Barnaba zatrdita, da moramo iti skozi veliko stisk, da pridemo v Bo¡je kraljestvo. »Pot Cerkve, kakor tudi naœa osebna pot kristjana, nista vedno lahki, naletita na te¡ave, stiske. Hoditi za Gospodom, pomeni pustiti, da njegov Duh spreminja naœa sen@na podro@ja, naœa obnaœanja, ki niso takœna, kot jih Bog ¡eli in izmiva naœe grehe. To je pot, na kateri naletimo zunaj nas, v svetu, v katerem ¡ivimo in ki nas pogosto ne razume, na œtevilne ovire, kakor tudi znotraj nas, v srcu. Toda te¡ave in stiske so zraven, so na poti, ki gre k Bo¡ji slavi, kakor za Jezusa, ki je bil poveli@an na kri¡u in jih bomo na njej v ¡ivljenju vedno naleteli. Naj vam ne upade pogum, saj imamo mo@ Duha, s katero premagujemo naœe stiske.« Sveti o@e je zadnji del homilije namenil birmancem in birmankam. Takole jih je nagovoril »Ostanite trdni na poti vere, skupaj z mo@nim upanjem v Gospoda. V tem je skrivnost naœe poti! On nam daje pogum, da gremo proti toku. Dobro prisluhnite; iti proti toku, dobro dene srcu. Toda za iti proti toku, je potreben pogum in On nam da ta pogum. Ni te¡av, stisk, nerazumevanj, ki bi nas prestraœile, @e ostanemo povezani z Bogom, kakor so mladike povezane s trto, @e ne zapravimo prijateljstva z Njim, ampak mu damo v naœem ¡ivljenju vedno ve@ prostora. To in tudi ter predvsem, @e se @utimo uboge, slabotne, greœnike, saj Bog daje mo@ naœi slabosti, bogastvo naœi revœ@ini, spreobrnjenje in odpuœ@anje naœemu grehu. Gospod je tako zelo

Papeœ je poljubu Jasno

nediejo 28. obrila je bla mala Jasna Gosgnach v Rimu. Mama Erica in tata V Ezio sta jo pejala k sveti maœi, ki jo je pape¡ Fran@iœek molu na placu Svetega Petra, kjer se je bluo zbralo vi@ ku stuo tav¡int ljudi iz cielega sveta. Po maœi je pa-

pe¡ œu med ljudi. Stoje je na bielim Jeepu prevozu po dugi@ in po @aries cieu plac. Kàr je œu mimo in zagledu Jasno, je potuku na rame œoferja, de bi ustavu Jeep. Partegnu je k sebe @e@ico, jo pobuo¡u in jo poljubu. Starœa sta imiela o@i pune suze od veseja za velik œenk, ki ga je Fran@iœek nardiu njih dru¡ini. Zelo so bli veseli in ganjeni tudi nono, none, strici, tete in parjatelji, kàr so za novico zaviedeli. Jasna, ki ima samuo 17 miescu, se nie zaviedala, kaj se je zgodilo. Kàr bo buj velika, ji bojo pravli od tistega liepega sre@anja in kazali fotografije. Poviedali ji bojo tudi, de je bla parva Bene@anka, ki je imiela sre@o spoznati takuo parljubljenega pape¡a.

usmiljen, da nam vedno, @e pridemo k Njemu, odpuœ@a. Zaupajmo Bo¡jemu delovanju! Z Njim lahko delamo velike re@i in daje nam @utiti veselje, da smo njegovi u@enci, pri@evalci. Stavite na velike ideale, na velike stvari. Gospod ni izbral nas kristjanov za majhne stvari. Pojdite vedno onkraj, k velikim idealom. Mladi, zastavite ¡ivljenje za velike ideale!« Fran@iœek je homilijo zaklju@il z besedami: »Dragi prijatelji, na ste¡aj odprimo vrata naœega ¡ivljenja Bo¡ji novosti, ki nam jo daje Sveti Duh, da nas bo preoblikovala, nas naredila

mo@ne med stiskami ter utrdila povezanost z Gospodom, naœo trdnost ostati z Njim. V tem je resni@no veselje! Tako bodi.« Pred marijansko molitvijo »Raduj se kraljica nebeœka« in blagoslovom pa je pape¡ dejal: »V tem posebnem trenutku, ¡elim moliti za œtevilne ¡rtve, ki jih je povzro@ila poruœitev tovarne v Bangladeœu. Svojo solidarnost in bli¡ino izra¡am dru¡inam, ki jo@ejo za svojimi dragimi. Iz globine svojega srca pa neomajno pozivam naj bo vedno zagotovljeno dostojanstvo in varnost vsakemu delovcu.«

APPELLO DEL SEGRETARIO DEL PONTIFICIO CONSIGLIO della Giustizia e della Pace a Pordenone

Mons. Toso: «La crisi invoca più etica» 

«La finanza e lo stesso capitalismo senza etica non funzionano»

«L

Prvo mednarodno apostolsko potovanje pape¡a Fran@iœka bo povezano z 28. svetovnim dnevom mladih, ki ga bo letos poleti gostilo mesto Rio de Janeiro. Potekalo bo pod geslom Pojdite in naredite vse narode za moje u@ence. Sveti o@e bo v Braziliji navzo@ med 22. in 29. julijem. 7. maja je izœel uradni program njegovega obiska. Posebnost le-tega je, da bo pape¡ Fran@iœek, preden se bo sre@al z mladimi z vseh celin, uspeh tega velikega cerkvenega dogodka izro@il Marijini priproœnji v Aparecidi. Tam se bo tudi sre@al z lokalno Cerkvijo. Sicer so na programu med drugim œtevilna institucionalna in druga sre@anja, bodisi cerkvene narave ali pa v znamenju solidarnosti.

 

a crisi invoca più etica. Si esce dalla crisi quando l’economia, le varie istituzioni bancarie e finanziarie vengono orientate al bene comune e, per orientare questi grandi strumenti di beni pubblici al bene comune, è indispensabile l’etica». Sono parole di mons. Mario Toso, arcivescovo e segretario del Pontificio consiglio della Giustizia e della Pace, a margine del convegno svoltosi oggi a Pordenone su etica ed economia, organizzato dall'associazione Etica, Dignità e Valori (Ediva) e promosso da Friuladria. «La finanza e lo stesso capitalismo senza etica non funzionano – ha affermato mons. Toso –, non svolgono le loro funzioni più peculiari che sono quelle di essere più funzionali all’economia reale e cioè sistemi nella crescita del lavoro, delle imprese e delle comunità locali. Con la crisi c’è una dimostrazione di assenza di etica». Mons. Toso ha parlato anche di finanza. «La crisi finanziaria in cui siamo è una crisi antropica – ha affermato –, una crisi di senso della stessa finanza, della stessa economia, per cui occorre ripensare la finanza in termini antropologici, di beni di servizio

al bene comune. Tutta l’economia deve essere aiutata in questo che è possibile attraverso delle istituzioni internazionali funzionanti, attraverso un movimento che sale dal basso e sospinge le grandi istituzioni a orientare l’economia e la finanza verso il bene comune e questo è possibile attraverso una grande opera di educazione che è fondamentale per fare rinascere una finanza amica dell’uomo». Il segretario del Pontificio consiglio della Giustizia e della Pace ha poi

ricordato l'impegno della Chiesa sul fronte della solidarietà: «La Chiesa stessa ha espresso, attraverso la Caritas in veritate, un insegnamento molto alto. A coloro che sono in gravi difficoltà occorre dire che non bisogna mai perdere la speranza, soprattutto se le persone che sono vicine si interessano del proprio prossimo e se si vede dentro di sé e, nonostante le difficoltà che possono essere anche gravi, si possono trovare delle vie d’uscita». Indispensabile, dunque, «mettere al centro dell’economia

BINKOSTNA NEDIEJA/MAJNCA (19. MAJA)

Dau vam bo Tolaœnika

 Evangelij po Janezu

Tisti cajt je Jezus jau svojim u@encam: »#e me ljubite, bote spunjevali moje zapuovedi; jest pa bom prosu O@eta in dau vam bo drugega Tola¡nika, da bo ostù par vas za nimar. #e me kduo ljubi, se bo dar¡u moje besiede in muoj O@à ga bo ljubu. Parœla boma k njemu in ¡iviela par njim. Kduor me na ljubi, se na dar¡i mojih besied; in besieda, ki jo @ujete, ni moja, ampa od O@eta, ki me je poœju. Tuole vam poviem, dokjer sam œe med vami. Tola¡nik pa, Sveti Duh, ki ga bo O@à poœju v mojem imenu, vas bo u@iu vsega in spomnu vsega, kar sem vam poviedu.« (14,15 16.23b 26)

l’uomo e soprattutto arricchire la società di reti di solidarietà, specie in un momento difficile». Infine mons. Toso ha lanciato un appello alla politica: «Il nuovo Governo italiano si impegni a “puntare” sulla crescita, perché se non si punta sulla crescita è difficile superare il deficit». «Quando parlo di crescita – ha sottolineato l'arcivescovo – intendo la crescita del prodotto interno lordo nazionale. E questo è possibile attraverso delle politiche ben precise e attraverso politiche fiscali che incoraggino il credito che in questo momento è difficile». «Politiche – ha concluso mons. Toso – che invece devono penalizzare l’attività di speculazione finanziaria».


dom

15. maja 2013

ZGODOVINA

- KULTURA

stran

3

A TOLMINO UNA SERIE DI MANIFESTAZIONI PER RICORDARE I 300 ANNI della massiccia rivolta dei contadini contro l’imposizione di nuove tasse

Una violenta repressione di gente che chiedeva il rispetto dei propri diritti

 Giorgio Banchig

F

urono, dunque, 11 contadini del Tolminotto a pagare con la vita la ribellione nei confronti del governo centrale, dei suoi rappresentanti locali e degli esattori delle pesanti tasse sul vino e sulla carne che portarono migliaia di persone nel marzo del 1713 e nei mesi seguenti a rivolgersi contro le autorità e ad occupare Gorizia. Questi i nomi dei condannati a morte per decapitazione, eseguita sul Travnik di Gorizia (oggi Piazza Vittoria) nei giorni 20, 21 e 23 aprile 1714. Il primo giorno furono giustiziati Ivan Gradnik - Miklav@i@, Lovrenz Kragul o Kragel, Martin Munih e Gregor Kobau; il giorno seguente: Peter Lukan, Œtefan Mara¡ e Jakob Velikonja; sul quarto decapitato ci sono delle divergenze fra gli storici: alcuni citano Jakob Gruden, altri Lenart Laharnar, che guidò la spedizione contro l’ufficio del dazio di Caporetto e il cui nome non si trova tra i sopravvissuti. Il 23 aprile trovarono la morte Matija Podgornik, Andrej Laharnar e Valentin Lapanja. A questi 11 uomini fu comminata la pena capitale in quanto erano i capi della rivolta. I corpi di alcuni di loro furono squartati e i pezzi dei cadaveri appesi in alcuni rioni di Gorizia e a Solkan. Altri 72 rivoltosi furono condannati alla pena detentiva di due anni e furono loro sequestrati beni in proporzione alla gravità della loro colpa. Ma non furono puniti solo coloro che parteciparono direttamente alla rivolta. Come ricorda Franc Rupnik (Veliki tolminski punt, «Dom», cit.), attingendo alle lunghe ricerche del prof. Janez Dolenc, non solo i decani dei 48 paesi da cui provenivano i rivoltosi si impegnarono a pagare annualmente 4000 fiorini di imposta sulla carne e sul vino, imposta che rappresentò la scintilla della rivolta, ma le comunità subirono altre gravi sanzioni. Furono, infatti,

seriamente limitate le consuetudini democratiche delle comunità, simili a quelle godute nelle Valli del Natisone. I capifamiglia non poterono più eleggere i propri decani ed altri funzionari, ma fu loro concesso solo di presentare tre nomi tra i quali il signore del posto sceglieva colui che più gli sembrava docile ai suoi voleri. Vennero, inoltre, aboliti i tribunali popolari che per antichissima consuetudine giudicavano gli appartenenti alle singole comunità contadine e le cause vennero trasmesse al capitanato distrettuale di Tolmino. Per reazione la sommossa consolidò e inasprì l’assolutismo del sistema statale austriaco. Il regime considerò anche i sacerdoti un pericolo per la sicurezza dello stato. Alcuni di essi furono puniti perché «con pessimi consigli sviavano dalla retta via il popolo semplice». Tra questi vanno ricordati i vicari o cappellani di Otale¡ Ivan Matko, di Smast Lenart Kalin, e Jakob Jurman di Cerkno che furono cacciati dal Tolminotto e dal Goriziano. Ma ancor prima altri sacerdoti furono rimossi dalle loro parrocchie perché si opponevano alle sempre maggiori tasse che venivano imposte dai parroci, dai conti, ma anche dal Capitolo di Cividale. Sì, proprio dal Capitolo di Cividale, il quale, nonostante la valle dell’Isonzo fosse stata inclusa nei possedimenti austriaci all’inizio del XVI secolo, continuava a far valere le sue prerogative e ad esercitare la sua autorità «quasi episcopale» su quelle terre. Ogni anno inviava un canonico a visitare tutte le comunità per verificare la condotta dei cappellani e dei vicari, il comportamento dei fedeli, lo stato dei luoghi di culto e delle suppellettili e per riscuotere le decime. Alcune di queste prerogative furono mantenute dal Capitolo anche dopo la soppressione del Patriarcato di Aquileia e l’istituzione dell’arcidiocesi di Gorizia (1751), alla quale quei ter-

Illustrazione da «Tolminski punt / La rivolta dei Tolminotti» di Remigio Gabellini (Tolmino 2012) ritori furono annessi, la drastica riforma ecclesiastica attuata dal 1780 al 1790 dall’imperatore Giuseppe II e fino al 1848, anno in cui cessò di esercitare un’ormai ridotta giurisdizione. Alcuni lettori ci hanno posto il quesito sulle motivazioni per le quali le valli del Natisone, pur così vicine e in stretti rapporti con il Tolminotto, rimasero indenni dalla rivolta dei contadini. La risposta sta nella diversa organizzazione amministrativa e situazione sociale dei due territori. La nostra Slavia, che rientrava nei confini della Repubblica di Venezia, godeva ancora di una amministrazione autonoma che si esprimeva nelle assemblee dei capifamiglia di uno o più paesi (sosiednje), negli arenghi delle due convalli di Antro e Merso e nell’arengo grande, che rappresentava il «parlamento», della Slavia; mentre l’amministrazione della giustizia era esercitata dalle due banche giudiziarie di Antro e Merso. Gli sloveni delle valli del Natisone, inoltre, erano

esenti da molte tasse ed imposizioni nonché dal servizio militare obbligatorio. In cambio di questi privilegi, però, erano obbligati a vigilare e tenere sicuri i cinque passi che dalla Slavia portavano nelle valli dell’Isonzo e del Judrio. È vero che nel Tolminotto si era mantenuta una certa autonomia amministrativa, ma sempre maggiori erano diventate le prerogative dei signori locali, grandi possidenti terrieri che tenevano sotto controllo le masse dei contadini e su di loro esercitavano una sempre maggiore autorità. Il governo di Vienna, poi, sempre più centralizzato e assolutista, imponeva oltre alla propria autorità sempre maggiori tasse e contribuzioni; mentre i giovani maschi erano costretti ad un lungo servizio militare. Per questo motivo erano frequenti i casi di «coscritti» che si rifugiavano in Benecia per sfuggire all’obbligo della leva. Per tutti questi motivi la rivolta non interessò neppure i paesi dell’attuale comune di Drenchia che fino al 1779 facevano par-

te della vicaria di Vol@e, nella valle dell’Isonzo, e nel cimitero di quella chiesa portavano a seppellire i propri morti. Certamente gli echi della ribellione contadina arrivarono nei paesi sui fianchi del Colovrat, ma non abbiamo elementi per sostenere una loro diretta partecipazione al «punt». Un labile aggancio tra Drenchia e i fatti del 1713 si può trovare in uno dei processati e imprigionati a Gorizia, un certo Vito Trinko (o Tranko), cognome (e toponimo) di Drenchia, ed anche nell’appellativo «Puntarji» (rivoltosi) con il quale gli altri sloveni delle Valli chiamavano i drenchiotti. Tutto qui. Quali riflessioni trarre da questa dolorosa vicenda storica che 300 anni fa interessò una vasta zona al confine con la Slavia e il Friuli? «Se oggi ci chiediamo il perché e da dove una così severa punizione di uomini che in fondo non hanno ammazzato nessuno – scrive Franc Rupnik (cit.) –, ma chiedevano solo il rispetto dei propri diritti e recriminavano a motivo delle impossibili condizioni in cui erano costretti a vivere, non possiamo trovare altro motivo se non nel fatto che l’autorità voleva spaventarli e costringerli al silenzio e all’obbedienza. Per questa ragione non ci fu un processo per direttissima, ma interrogatori e torture che durarono 9 mesi; poi la decapitazione, lo squartamento e l’esposizione di pezzi dei corpi nelle vie cittadine». E ancora: «Il ricordo sui modi con i quali questa giustificata rivolta fu soffocata molto probabilmente rimarrà con un sapore amaro nella storia processuale in quanto non si è trattato di fatti di sangue commessi in una guerra […], ma di una lunga, premeditata, programmata e crudele tattica che mosse alla compassione perfino i carnefici». E il prof. Janez Dolenc argomenta: «La rivolta dei Tolminotti è parte integrante delle secolari lotte degli sloveni per la Slovenia indipendente». (3 - fine)

PISMA LAŒANSKEGA ŒUPNIKA ANTONA CUFFOLA MISIJONARJU ZDRAVKU REVNU, ki je veliko skrbel tudi za beneæke izseljence v Belgiji

Na procesu Podutanskega »sami proti vsem za vero in naæe ljudstvo« V daljœem pismu z dne 1. 12. 1957 g. Cuffolo poro@a o svojem ne dobrem zdravstvenem stanju: […] Pred desetimi dnevi je moral [Jakob], reve¡, zopet prekiniti dohod do cerkve. Otekle so mu noge in pri nas, ko ljudje za to zvedo, za@nejo otresati glavo, @eœ da »ni@ ve@ ne bo z njim«! Po strogem po@itku, oziroma pozemskih vicah, sem mogel danes zopet k sv. Maœi. Srce je »ponucano« in povzro@a motje v obtoku krvi po starih ¡ilah. V enem letu ni bilo dneva brez ene ali dveh injekcij in povrh tega od 20 do 30 kapljic strupa raznih vrst. Mislim, da po mojih ¡ilah te@e ¡e ve@ strupa kot slov[enske] krvi. Vem, jih je ve@, ki imajo vedno pri roki »asperges«1 z upom, da bodo mogli @imprej me priti kropit, vem pa tudi, da je veliko ve@ takih, ki molijo za moje ¡ivljenje. Do sedaj je Gospodar posluœal le nje; upajmo, da bo tako œe nekoliko vnaprej; jaz sicer sem vedno njemu na razpolago. Hvale¡en sem mu, da gorenje nadstropje je œele popolnoma zdravo in bolno srce, s podrejenimi boleznimi, mi ni povzro@ilo motnji v spominu,

volji in drugih podstreœnih darovih @loveka, tako da sem v redu z evangeljskem »spiritus [quidem] promptus, caro autem infirma«.2 Najboljœe zdravilo zame je bilo, do sedaj, nepoboljœljivi optimizem! […] 26. in 27. 11. je bil v Benetkah proces proti bivœemu @edajskemu sodniku Zuccarellu, za hrbtom katerega so naœi »issimi«3 nas nemoteno œ@ipali. Presneto so se opekli. Sodniku so posojali denar, on pa je … faliral in je bil aretiran. 56 upnikov je bilo tam, »inter quos«4 don Boldarino,5 ki je bil opeharjem za 50.000 [lir] in potom njega neki »boldarinec« iz Kosce za 300.000, slavni Marseu od Hlodi@ev za 300.000 itd. Po dveh dneh razprave so sodnika izro@ili psihiatrom, da ugotove je-li pri @isti pameti in tako … »issimi« so pla@ani. Na 13. 11. na videnskem »tribunale penale«6 [je bil] proces gospoda Podutanskega7 proti znanim treh @asnikarjem, ki bi moral biti »per direttissima«8 ¡e pred dvema letoma in ki je bil ¡e œtirikrat odlo¡en zaradi bolezni enega ali drugega obto¡enca, ki so z zavla@evanjem upali, da bo med tem priœla kaka

amnestija. Na 13 se je ves dan razprava vrœila. Obto¡ence so branili tri bolj glasoviti advokati. Proces je zbudil veliko zanimanje: le redko kdaj je bilo na tribunalu toliko @asnikarjev iz vseh barv, od Trsta do Rima. Seveda tu so skuœali sprevre@i obto¡bo na … slov[enski] jezik v cerkvi in slov[enske] duhovnike. Navzo@i so bili tudi vsi naœi. Med razpravo je priœlo do burnih prizorov in tudi smeœnih. Govorilo se je o naravnih pravicah, o zapovedi »u@ite vse narode«, o tradiciji, o naœi zgodovini in cerkvenem pravu, o dolo@ilih sv. Stolice, o naœih nastopih v Rimu itd. Na mizi so stale vse izdaje Katekizma za Ben[eœke] Slov[ence] ¡e od 100 let itd. Gospodu Angelu je pomagal odvetnikec, ki ni demokr[istjan?], najbolj pa naœ Premarjaœki.9 Obto¡enci in njihovi odvetniki niso bili kos to¡ilcem, ki so bili lepo pripravljeni in dobro podkovani z dokumenti in argumenti. Ker Podutanski ni hotel sprejeti … sporazuma ampak je zahteval, da razprava naj se nadaljuje do konca, so branilci prosili tribunal, da naj se razprava odlo¡i, do [@asa ko] bi moglo priti k nji œe 5 pri@, ki niso mogle priti ta dan. Tribunal je

G. Joœef Cramaro sprejel njih predlog in tako razprava je bila odlo¡ena na 15 januar - torej peti@. »… issimi«, ki so priœli branit obto¡ence, so bili tako zmedeni, da so bolj 1. Kropilo. 2. »Duh je sicer voljan, a meso je slabotno« (Mk 14, 38). 3 Za Italianissimi - super Italijani. 4. Med katerimi. 5. ˘upnik v Kosci, ki je bil podprt od doma@ih nacionalistov.

pri@ali v prid Podutanskega, kakor onih, ki so jih poklicali. Prevzviœeni 10 je poslal nekega mons[injorja] kot opazovalca in ta je med odmori izginil in sproti obveœ@al Prevzv[iœenega] o poteku razprave. Razprava je tudi njega spravila v veliko zadrego. Tudi iz Gorice so priœli sobratje posluœat. Smo zelo zadovoljni s potekom razprave, ker je tako priœlo na dnevni red pred javnostjo naœe vpraœanje in ¡e prisililo marsikaterega pre@[astitega] Laha do: »Prav imate, ne popuœ@ati». Ne vem, ali boste kaj @itali v K[atoliœkem] G[lasu], ker ima vezane roke, morda ve@ v N[ovem] L[istu], ki ni pod duhovno cenzuro. […] Zgodovina ne bo mogla re@i, da Bera@i so se pustili uduœiti kar tako: sami proti vsem za vero in naœe ljudstvo, kjub junaœkim ¡rtvam in … stroœkom. Jakob ni mogel na razpravo, le molil je doma in pripravil vse z nasveti. […] Vdani stric Jaka 6. Kazensko sodiœ@e. 7. V Podutani oz. Svetem Lienartu je bil ¡upnik g. Angel Cracina. 8. Po pospeœenim postopkom. 9. ˘upnik v Premariaccu je bil g. Jo¡ef Cramaro. 10. Videnski nadœkof Giuseppe Zaffonato.


4

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

A

Se Giulio fosse stato dalla nostra parte...

voler capire qualcosa della figura di Giulio Andreotti – pace all’anima sua – è come entrare nella biblioteca evocata dal film «Il nome della rosa»: un labirinto che ha una sua logica ma di cui pare impossibile trovare la chiave. Un mondo misterioso che già trova spunti da saga, ipotizzando la pericolosità del personaggio addirittura più da morto che da vivo per via di migliaia di faldoni degli archivi, memorie di un periodo storico così ingarbugliato e complesso come è stata la nostra «prima repubblica». Quanti e quali gli scheletri in quegli armadi? Per essere entrato nella politica attiva giovanissimo ed esser riuscito a «navigare» in quel mare tempestoso senza affondare o perdere la bussola ci ha saputo fare. Non ho certo la competenza o la presunzione di sottoporre a un qualsiasi giudizio l’opera di un simile personaggio; so per certo, tuttavia, che egli ha condizionato in maniera tutt’altro che marginale anche la mia vita e, soprattutto, quella della comunità etnolinguistica cui appartengo, quella degli sloveni in Italia, ed in particolare di noi valligiani del confine orientale friulano, che vari trattati internazionali o Memorandum di Londra a nostra tutela non han neppure sfiorato. Andreotti era lì quando proprio in relazione al Memorandum di Londra, si ammassavano truppe, armi leggere e pesanti, postazioni di difesa e offesa, sui rilievi strategici della nostre vallate. Era lì, con importanti ruoli politici, e non come semplice osservatore, quando andavano a vuoto tutte le rivendicazioni per la tutela sancita dalla Costituzione delle minoranze liguistiche (art. 6) tra cui la nostra slovena. Ricordo con rammarico quando, giovane studente universitario nella preparazione della mia tesi di laurea sui problemi di identificazione in bambini sloveni delle Valli del Natisone, leggevo le relazioni dei sindaci «andreottiani» dei nostri comuni sulla consistenza e sulle caratteristiche della nostra comunità alloglotta slovena, in risposta ai quesiti della «commissione Cassandro» in vista di una improbabile legge di tutela che gli sloveni volevano «globale». In pratica «non esistevamo e nulla ci era dovuto». Erano, purtroppo copie di ciclostile delle posizioni riconducibili a qualcosa di molto più grosso e complicato di noi. Parlo di «Stay behind», l’organizzazione segreta che poi abbiamo conosciuto come Gladio. Guarda caso è stato proprio l’onorevole Giulio Andreotti a comuicarne l’esistenza segreta e delinearne i compiti nel lontano 24 ottobre di 23 anni fa (1990) quando la presentava come «struttura di informazione, risposta e salvaguardia». Salvaguardia da e di che cosa? Noi non lo sapevamo ma eravamo in grado di intuire che forze e trame segrete, capillari e ben informate – e predisposte anche alla disinformazione – tenevano in pugno le redini politiche delle nostre valli. Non solo i bunker, i fortini, i nidi di cannoni e mitragliatrici che avrebbero dovuto difenderci da un ipotetico attacco militare sovietico. La slovenità era vista e contrabbandata cone antiitaliana, infida e traditrice. E il divo Giulio era sicuramente tra i più informati sulle nostre condizioni, tanto che fu lui stesso a ribadire l’assoluta «italianità» della popolazione delle valli slovene, definendole non semplicemente come italiane, ma «italianissime»! Confondendo, volentieri anche lui, come antitetiche la cittadinanza e l’appartenenza etnica. Mi domando quale sarebbe stata la «nostra piccola storia» nel periodo repubblicano, se le ragioni di stato, di fedeltà all’alleato americano, di ragioni strategiche e militari, di interessi superiori, non avessero mantenuto costante la tensione interetnica sul confine orientale. E quale ruolo avrebbe potuto svolgere un personaggio come Giulio Andreotti nella politica spicciola sul nostro territorio, se i nostri amministratori di allora, devoti democristiani fino al midollo non fossero stati indotti a sacrificare sull’altare di quella fedeltà politica la propria identità, la propria lingua e la propria cultura. Non eravamo certo un pericolo per nessuno, e Giulio lo sapeva. Fosse stato «dalla nostra» forse avremmo mantenuto un minimo di dignità e magari non saremmo quei quattro gatti che siamo rimasti, abbarbicati sui nostri monti in attesa di esser sostituiti dagli orsi e dalle linci.

15. maja 2013

dom

MEDIJSKA GONJA proti kristjanom je v bistvu velik nesporazum, saj nobenega ne ogroœajo

Resniåni problem danaænjega åloveka je gotovo sebiånost 

Åe razvrednotimo posameznika, se kriza skupnosti, v kateri œivimo, poveåa

 Silva Matos radio.ognjisce.si

K

o razmiœljam o vlogi kristjana v razli@nih situacijah, v povezavi z mojimi vlogami, se mi osebno œe ni zgodilo, da bi sama naletela pri ljudeh na sovra¡en sprejem. Spremljam dogajanja, v@asih pa me res zaboli, predvsem zavedenost, zmota pisca ali storilca s sovra¡nim tonom. Kot na primer pono@i s @rno barvo zamazana Mati bo¡ja umetnika p. Marka Rupnika na pro@elju hiœe moje sorodnice. Bole@ina storilca. ˘alost sorodnice. Sama poskuœam ohranjati odprto, pokon@no, a skromno dr¡o glede mojega prepri@anja. Nisem, vsaj ne namenoma, provocirala tistih, za katere sem vedela ali slutila, da mislijo druga@e. Med njimi je kar nekaj mojih prijateljev. ˘elim si, da bi mi velikono@na lu@ œe naprej svetila na poti, da bi se vedno z zanimanjem ozirala na @loveka, in si mu, ne glede na to, kdo je, od kje prihaja, kam gre, vedno upala pogledati v o@i. ˘elim ostati zvesta svoji temeljni odlo@itvi, da vlagam napor, prizadevanje za spoœtljivost, za @love@nost, poœtenost, ljubezen do bli¡njega. So situacije, ko se od so@loveka nekako odbijeœ, a nikoli s sovraœtvom, vedno lahko ostaneœ dobrih, spodbudnih misli, v molitvi z njim. #eprav zaboli, @eprav prvi hip nekako ni videti lu@i. Resni@ni problem danaœnjega @loveka je sebi@nost. Poskrbeti le zase. Zakaj bi skrbel za druge! Poskrbi zase, ja, a ne pozabi na druge. Mo@ da danes odlo@a. Dobro, da mo@ je, trdnost je, a je prav, @e je uporabljena za dobro, tudi za so@loveka. Nagovarja me izraz – bogataœ s srcem Sina, ki ljubi. Na drugi strani pa se pojavi hinavœ@ina kot prevelika »skrb« za œibke, ki jim ne dopustimo njihovega dostojanstva. So tudi revni s srcem bogataœa. Zato potrebujemo novo definicijo, kdo je potreben pomo@i. Kdo je pravzaprav œibek. Ni tisti, ki s polnim ¡elodcem vpije za svoje pravice, dol¡nosti pa ne vidi. Marsikdo pa je v svoji

resni@ni œibkosti tiho. #lovek je sam po sebi velika vrednost, ne glede na to, ali ve@ daje, ali pa ve@ prejema - @e ne more dajati. A marsikdo ne naredi ni@, da bi prevzel odgovornost za sebe, za poœteno, pravi@no dr¡o, brez skritih goljufij, ob katerih se samozadovoljno hvali, kako se »znajde«. Ali je v ozadju tega tudi prevelika skrb za rojene otroke? Da jih s svojo permisivno vzgojo delamo odvisne, neopremljene za samostojno, odgovorno pot. Ko po svojih zmo¡nostih prispevam, dajem, ne samo prejemam, rastem tudi sam, me to dela vrednega. #e razvrednotimo posameznega @loveka, se kriza skupnosti pove@a, @e razvrednotimo svoje duhovne korenine, duhovno dediœ@ino, potem je zagotovo globoka kriza. Kako mo@no je spoznanje, da je ob@asna medijska gonja proti kristjanom v bistvu velik nesporazum. Saj nam je kristjanom, pa tudi vsem drugim, vsakemu posebej, dana samo mo¡nost, da se v svojem ¡ivljenju pripravimo, oblikujemo za ve@nost. Koga s tem kristjan ogro¡a? Vsak @lovek ima pa@ samo enkratno mo¡nost, da se svobodno

odlo@i, se zavzema, trudi v tej smeri. Ob tem pada, mu spodleti, dvomi, se brezglavo, neumno, ali sebi@no obra@a na stranpoti. Pa spet z naporom hodi naprej, skozi te¡ave, preizkuœnje, v@asih poln dvomov, a s prevladujo@o zavestjo ljubezni, ljube@e dr¡e. Je enkratna Bo¡ja podoba. Je enkraten Bo¡ji otrok. #e se resni@no zaveda svoje neprecenljive vrednosti, se iz padcev vedno znova dvigne. Da potem po tej poti pride do Vstajenja. Kako mo@no sporo@ilo Velike no@i je za vsakega od nas. Dati ¡ivljenje, posvetiti ¡ivljenje za Ljubezen, hoditi z upanjem skozi vse leto vere, saj me On ljubi. Velikokrat opazimo velikanska, zmali@ena in popackana krila marsikaterega @loveka, ki brez pravega cilja leti skozi ¡ivljenje in je prepri@an, da je glavni, sam odlo@a o vsem, o ¡ivljenju in smrti, spreminja zakone narave in vidi samo sebe. Dokler se v svoji nadutosti dokon@no ne zaplete in kon@a z zavedanjem popolne praznine. Zato, naj nas ne zanese, nikoli se ne odpovejmo svoji duhovni in tudi ne umetniœki dediœ@ini, ki imata resni@en dostop do @udovitih izvirov ve@nosti.

deklamiranih pesmi goriœke pesnice. Ganljiva pika na i so bili zapeti »Bratu¡evi Kragulj@ki«, katere so mu njegovi fantje zapeli pod oknom bolnice, ko je umiral in jih je œe prepoznal. Kulturni program so soustvarjali: Dekliœki pevski zbor Kapela pod vodstvom Kristine Œkibin in Mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice pod vodstvom dr. Davida Bandlja, prepevali so uglasbene pesmi Ljubke Œorli in Meœani pevski zbor Lojze Bratu¡ iz Gorice pod vodstvom Bogdana Kralja. Kulturni program je povezovala kulturna ustvarjalka Nataœa Konc Lorenzutti in pri tem interpretirala pesmi pesnice. H@erka prof. Lojzka Bratu¡ pa je od-

krila Spomenik, ki ga je blagoslovil koprski upokojeni œkof mgsr. Metod Pirih. Ob blagoslovu se je spomnil, da je bil sam vodil pogrebno slovesnost ob smrti Ljubke Œorli pred dvajsetimi leti in poudaril krœ@anske vrline pesnice in priporo@il, da se zgledujemo po nji. Slovesnost se je nadaljevala v Galeriji Frna¡a z ogledom razstave o delu in ¡ivljenju Ljubke Œorli, ki jo je pripravila Melanija Kerœevan, pod naslovom »Uporno sem viharjem kljubovala«. Nastala je ob tesnem sodelovanju s h@erko Lojzko Bratu¡ in ne@akoma Vero in Igorjem Tuto.

V NOVI GORICI SO ODKRILI doprsni kip pesnici Ljubki Æorli, œeni Lojzeta Bratuœa

Spontana spravna povezava V

petek 26. aprila popoldne je v Novi Gorici potekalo nadvse slovesno odkritje doprsnega kipa tolminski rojakinji, pesnici Ljubki Œorli, poro@eni v Gorici, v neposredni bli¡ini podobnega kipa, postavljenega njenemu mo¡u Alojzu Bratu¡u, katerega so leta 1937 umorili faœisti. Skoraj bi bolj oddaljeni opazovalec dobil vtis, da se je zgodila spontana spravna povezava vsaj na idejni ravni so¡itja. Je pa dogodek zanesljivo kamen@ek v tovrstnem mozaiku. Na Erjav@evi ulici v Novi Gorici so 26. aprila, postavili doprsni kip simbola plemenitega upora Slovencev faœizmu. Lojze Bratu¡ je bil vidno versko dejaven glasbenik in narodni mu@enec. Na nek na@in je to mu@eniœtvo skozi celo ¡ivljenje spremljalo tudi njegovo dru¡ino, kar je v svojih pesmih izrazila tudi njegovi duhovni zapuœ@ini zvesta ¡ena, pesnica Ljubka Œorli in zato je prav, da sta odslej skupaj tudi na javnem

mestu, ob vidnih slovenskih kulturnikih. Nam pa pomeni dragocen spomin nanju njuna umetniœka beseda in glasba. Da je ta med nami ¡iva, je bil dokaz tudi kulturni program, v katerem sta se prepletala Ljubkina pesniœka beseda in Lojzetova glasbena ustvarjalnost, ki je spodbudila œe druge umetnike npr. prof. Ubalda Vrabca, ki je uglasbil nekatere njene pesmi, zapete tudi ta dan. Navduœevale so nekaj sto ljudi iz kulturno nedeljive Goriœke in drugod. Prepoznati je bilo predstavnike kulturnega, gospodarskega, dru¡beno - politi@nega ¡ivljenja iz Goriœke, Koroœke, Zgornjega Poso@ja in osrednje Slovenije. Kip kiparke Milene Braniselj, ki je ¡ivo upodobila milo in odlo@no Ljubko Œorli v cvetu njene ustvarjalnosti, bo odslej pri@al o mladostnosti naœe skupne ustvarjalnosti oz. zavezanosti slovenski kulturi in vsemu najbolj plemenitemu, v @emer je pesnica ¡ivela zgled svoji doma@i in œirœi slovenski,

tudi mednarodni dru¡ini tega prostora. V svojem uvodnem nagovoru je novogoriœki ¡upan Matej Ar@on izrazil zadovoljstvo, da so skupna prizadevanja zelo pozitivno sprejela tudi dru¡ina Ljubke Œorli in je, v sodelovanju s skupnostjo goriœkih Slovencev v Italiji, pomembno prispevala k uspeœni predstavitvi dela in ¡ivljenja Ljubke Œorli. Zahvalil se je tudi drugim, kot npr. pobudnici ideje prof. Mariji Mercina, ki jo je uresni@ilo novogoriœko Slavisti@no druœtvo, pod vodstvom predsednice Erneste Dejak Furlan. Ta se je zahvalila posebej za to prilo¡nost imenovanemu pripravljalnemu odboru, v sodelovanju z novogoriœko Krajevno skupnostjo in ob@ino, ne nazadnje @ezmejno zelo dejavni goriœki kulturni in politi@ni delavki dr. Marilki Korsi@. Po besedah podpredsednice Goriœke pokrajine Mare #ernic, ¡upana Ar@ona in obrazih drugih prisotnih, ni bilo te¡ko ob@utiti veli@ino sporo@ilnosti zapetih in

 Miran Miheliå


dom

15. maja 2013

V OSPREDJU

stran

5

INTERVISTA CON CRISTIANO SHAURLI, capogruppo del Partito democratico nel nuovo Consiglio del Friuli Venezia Giulia

La comunità slovena è una priorità Stop alla nascita delle Unioni montane �

«Ci sarà una profonda revisione della legge sugli enti montani»

� Ezio Gosgnach

B

uone nuove dalla Regione per gli sloveni. Igor Gabrovec consigliere regionale della Slovenska skupnost è stato eletto vicepresidente del Consiglio regionale nella seduta inaugurale di lunedì 13 maggio (presidente è il friulano Franco Iacop). Conosce molto bene la realtà degli sloveni in provincia di Udine. E la nomina a capogruppo del Partito democratico di Cristiano Shaurli, ex sindaco di Faedis, è un fatto politicamente importante per il territorio della Slavia. Lo abbiamo intervistato. Come intende esercitare il mandato a favore del nostro territorio? «Ci tengo a precisare che il capogruppo deve esercitare il suo ruolo insieme ai colleghi. Sono comunque molto orgoglioso di essere stato investito di questa fiducia da parte dei venti consiglieri del Partito democratico. Il primo lavoro da fare, che interessa non solo questa zona, ma tutta la regione, è strutturare un rapporto di fortissima fiducia e collaborazione tra i gruppi presenti in Consiglio regionale e la Giunta. Per quanto riguarda la Slavia, il mio primo obiettivo è quello di mettermi in ascolto immediato delle esigenze del territorio. Martedì 14 maggio ho incontrato il sindaco di San Pietro, Tiziano Manzini, per capire i problemi burocratici che ostacolano la ristrutturazione della scuola bilingue e giovedì 16 incontrerò il sindaco di Cividale, Stefano Balloch». La comunità slovena della provincia di Udine si aspetta dalla nuova maggioranza un «disgelo» da parte della Regione, considerato che con Tondo i rapporti erano abbastanza freddi. E non certo per volontà degli sloveni... «Io lavorerò perché questo “disgelo” avvenga concretamente. Ci deve essere un cambio radicale dei rapporti con le minoranze, ma anche con la stessa Slovenia. Aggiungo anche che in maggioranza ci sono delle persone che conoscono direttamente

le tematiche e che possono portare un importante contributo. Penso a Gabrovec, cui è stata affidata la vicepresidenza del Consiglio, e al consigliere del Pd Stefano Ukmar, che appartiene alla minoranza slovena». La scuola bilingue è fortemente voluta anche nelle valli del Torre. La procedura è stata fermata per un veto della direttrice scolastica regionale, sulla base di una lettera dei consiglieri di opposizione del comune di Taipana. Si può superare lo stallo? «Tutti devono capire, senza che questo sembri una minaccia, che è cambiata la maggioranza. Sono cambiati, dunque, gli atteggiamenti, ma anche le priorità. Dare attuazione ai punti programmatici, che abbiamo evidenziato in campagna elettorale, è un imperativo per essere credibili. Ma, in primo luogo, quelle scelte sono fondamentali per chi le condivide politicamente». La minoranza slovena e i rapporti con la Slovenia sono, quindi, una scelta prioritaria? «Esatto. La minoranza slovena e i rapporti con la Slovenia sono una scelta prioritaria, per ragioni politiche e per ragioni di convinzione culturale. Personalmente sono stato sempre convinto che la comunità slovena sul territorio e la vicinanza della Slovenia rappresentino una grandissima opportunità e non una criticità o un problema da risolvere. Questa Regione invece di guardare alla macroregione del Nord, deve aprirsi all’Europa unita. Vi sta entrando anche la Croazia. Credo sia questo l’obiettivo che dobbiamo darci per i prossimi mesi». La presidente Serracchiani ha detto che piuttosto che per la macroregione preferisce lavorare per i Gruppi europei di collaborazione territoriale (Gect). Si può pensare di costituirne uno con i vicini comuni della valle dell’Isonzo? «Secondo me il Gect tra Slavia e Poso@je è auspicabile e pensabile, ma bisogna andare per gradi. Dobbiamo strutturare un rapporto continuo di confronto e collaborazione con gli amministratori e le istituzioni slovene. A mio avviso è necessario calendariz-

Cristiano Shaurli zare degli incontri periodici che diventino quasi istituzionali tra i comuni della fascia confinaria, le autorità regionali friulane e della vicina Slovenia. Questo percorso faciliterà tutte le altre scelte, siano Gect o progetti comunitari». Le Unioni montane non sono decollate. Cosa si può fare in questo campo? «Nei giorni scorsi ho sentito l’assessore alle Autonomie locali, Paolo Panontin. Prossimamente faremo un primo incontro operativo per affrontare la questione. Credo ci sarà una profonda revisione della legge sugli enti montani, che i sindaci non hanno condiviso. L’attuale processo di costituzione delle Unioni andrebbe bloccato. Ciò non toglie che si dovrebbe continuare a percorrere forme aggregative con una forte modifica della legge attuale. Queste scelte competono all' assessore che, essendosi appena insediato, deve ancora prendere in mano tutte le carte. Abbiamo già fatto degli incontri operativi, ne faremo ancora altri con gli amministratori, per capire quali sono stati i disastri di questa normativa e per trovare le soluzioni migliori in maniera condivisa». Subito c’è da affrontare la questione dell'amministratore della comunità montana Torre, Natisone e Collio... «Ci sarà un cambiamento rapido del commissario. Bisogna capire se l’esperienza commissariale è ancora funzionale alla

riforma complessiva o se la Regione e l’assessorato troveranno soluzioni alternative». Non si potrebbe tornare al normale funzionamento delle Comunità montane? «Potrebbe essere un'idea, ma è prematura. È meglio affrontare prima la modifica normativa e vedere se è il caso di eleggere il nuovo commissario o se è il caso di fare percorsi diversi». Lei è ancora dell’idea che sarebbe più efficace una sola unione montana delle valli del Torre e del Natisone? «Certo, ho sempre avuto quest’idea e continuo a mantenerla. La decisione verrà poi presa dall’assessore e dagli amministratori che verranno coinvolti. Credo che ci siamo concentrati troppo sulla messa in comune dei servizi, cosa che è certamente molto importante, e troppo poco su un’area vasta che ci permette di programmare insieme il nostro futuro socioeconomico. Se l’obiettivo è questo, è indubbio che serve un territorio vasto che abbia anche omogeneità, come quello delle valli del Natisone e delle valli del Torre, alle quali, secondo me, si potrebbero unire anche Cividale e Tarcento». Per quanto riguarda le politiche della montagna, quella degli sgravi fiscali è una strada percorribile? «Certo. Un altro percorso è la rivisitazione delle fasce di svantaggio dei territori montani, un terzo è la disciplina organica complessiva che tenga conto delle leggi sulla montagna. La passata amministrazione regionale ha fatto una riforma degli enti locali montani dimenticando di unificare e riformare anche i testi legislativi sulla montagna. Anche la scelta di Serracchiani di tenere per sé la delega alla montagna ha una forte connotazione politica. Deriva dalla convinzione che la montagna non è una tematica singola, ma riguarda qualsiasi ambito. La montagna ha bisogno di una fortissima trasversalità in tutte le competenze regionali». Perché ha giurato in italiano e friulano e non in sloveno? «L’avrei fatto volentieri pure in sloveno e, per correttezza, anche in tedesco. Ma mi hanno detto che si poteva scegliere solo una delle lingue minoritarie, per cui ho scelto quella che mi è più vicina».

DOPO 22 ANNI LE VALLI DEL NATISONE di nuovo in Consiglio regionale con l’ex sindaco, che sarà all’opposizione

Sibau in Regione, San Leonardo a Marcuzzi

D

opo 22 anni le Valli del Natisone hanno di nuovo un rappresentante in Consiglio regionale. In un primo momento escluso, dopo il riconteggio è stato proclamato eletto Giuseppe Sibau, per 14 anni sindaco di San Leonardo e dal 2012 amministratore temporaneo della Comunità montana Torre, Natisone, Collio. Esponente della lista «Autonomia responasabile», siederà sui banchi dell’opposizione. Avrebbe voluto prestare giuramento da consiglie regionale nella parlata delle Valli del Natisone. Ha fatto l’errore di definirla «lingua» anziché dialetto sloveno. Di conseguenza gli è stato impedito, dato che il regolamento prevede la possibilità di usare, in aggiunta all’italiano, il friulano, lo sloveno o il tedesco. Consigliere Sibau, con quali sentimenti si accinge e a prendere questo ruolo così impegnativo? «Voglio occuparmi prevalentemente dei problemi che riguardano la nostra area, l’area montana. Voglio portare avanti le problematiche nostre che sono quelle di far rimanere la gente nella zona, soprattutto

nelle frazioni di montagna in cui c’è uno spopolamento pauroso. Bisogna trovare, come fanno in molti paesi europei, degli incentivi, uno dei quali può essere, per esempio, la detassazione. Ci sono anche dei giovani che vivono in questi posti. Bisogna fare in modo che possano rimanere e che diano l’esempio anche ad altre persone. Si deve evitare che le frazioni vengano inghiottite dal bosco». Lavorerà dai banchi dell’opposizione. Come pensa di essere incisivo? «Farò presente le mie richieste anche a chi è in maggioranza, sperando che sia sensibile a questa problematica. Non è un problema di opposizione è un problema della montagna. Cercherò, se mi sarà concesso, di dare supporto e consigli». La sua elezione ha comportato diversi cambiamenti, visto che lei era sindaco di San Leonardo e amministratore temporaneo della Comunità montana. «Io mi sono già dimesso dalla carica di sindaco venerdì 10 maggio. Il vicesindaco Ettore Crucil non si è sentito di prendere questa responsabilità, quindi, è stato nominato vicesindaco l’assessore alle politiche

sociali, Martina Marcuzzi, che traghetterà fino alla primavera del 2014 il comune. Pur stando fuori, comunque le darò tutto il supporto necessario al vicesindaco. A me sta a cuore che il comune funzioni come ha funzionato fino ad adesso. Per quanto riguarda la Comunità montana la situazione è più complessa. Se io rassegnassi le dimissioni non ci sarebbe nessuno che potrebbe portare avanti il lavoro ordinario, perché sono amministratore unico. Sono prontissimo ad andarmene quando la presidente della Regione nominerà il mio sostituto. Intanto, avendo già l’incarico in Regione, porto avanti il mio lavoro di amministratore a titolo gratuito. In questo momento, comunque, nella Comunità montana non ci sono lavori in sospeso. Le opere pubbliche sono state ‘cantierate’ tutte, ma i lavori devono andare avanti. Nell’immediato futuro ci sarà da risolvere il problema del piano di subentro». Il centrosinistra parla di una modifica della riforma delle unioni montane... «La legge 14 non è una legge perfetta, ma sono dell’avviso che sia sulla strada giusta. Le unioni vanno fatte, perché il sistema dei piccoli comuni, così com’è adesso, non sta

Giuseppe Sibau più in piedi visto i tagli che stanno effettuando anno dopo anno. La legge può anche essere modificata, ma bisogna che l’obiettivo sia quello di unire i servizi per ridurre i costi». � E. G.

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Tudi odbornica, ki govori slovensko

� �V novim odboru De¡ele Furlanije Julijske krajine, ki ga je imenovala predsednica Debora Serracchiani, je tudi odbornica, ki govori slovensko. Gre za Loredano Panariti, 53-letno Gori@anko, ki pou@uje na Tr¡aœki univerzi. V otroœkih letih je doma sliœala dva jezika, o@etovo italijanœ@ino in mamino slovenœ@ino. Zdaj govori slovensko z mo¡em. V de¡elnem odboru predstavlja stranko SEL in je zadol¡ena za delo, enake mo¡nosti, izobra¡evanje, œolstvo in mladinske politike. Skrbela bo torej tudi za dvojezi@no œolo v Œpietru in bo imela pomembno vlogo pri œiritvi dvojezi@nega oziroma trijezi@nega œolstva na Terske doline in Kanalsko dolino. Poleg Panaritijeve 26. vlado Furlanije Julijske krajine sestavljajo: podpredsednik Sergio Bolzonello, ki bo skrbel tudi za proizvodne dejavnosti in kmetijstvo; odbornik za bilanco, finance, premo¡enje, programiranje, raziskovanje in evropske politike, Francesco Peroni; odbornik za javno upravo, krajevne avtonomije in civilno zaœ@ito, Paolo Panontin; odbornica za zdravstvo, socio-zdravstveno integracijo, socialne politike in dru¡ino, Maria Sandra Telesca; odbornik za kulturo, œport in zadru¡niœtvo, Gianni Torrenti; odbornica za okolje, energijo in gozdne vire, Sara Vito; in odbornica za teritorialno na@rtovanje, javna dela in univerzo, Maria Grazia Santoro. Predsednica je poleg mednarodnih odnosov zase obdr¡ala pooblastila tudi na podro@ju infrastruktur, mobilnosti, prevozov in politik za gorata obmo@ja.

Dorbolò je siguran, de bo œu na provinco � � Za ankrat Bene@ija niema nobednega predstavnika v novim videnskim provincialnim svetu. Ligaœki predsednik Pietro Fontanini, ki ga je podperjala ciela desna sredina, je biu na volitvak 21. in 22. aprila potarjen za drugi mandat. Parjeu je 50,03 par stuo glasou. Drugi je biu kandidat Demokratske stranke Andrea Simone Lerussi, ki je parjeu 41,08 par stuo glasou. Iz Nediœkih dolin so bli trije kandidati, ampa nobedan nie biu izvoljen. Gre za srienskega œindika Maura Veneta na listi Pdl, garmiœko ¡upanjo Eliano Fabello na listi Udc in œpietarskega kamunskega mo¡a Fabrizia Dorboloja na listi Sel. Zdielo se je, de bo Dorbolò stopu v provincialni konsej, potle, ki je Federico Pirone vebrau, de bo mo¡ na vidanskin kamunu. Ka¡e pa, de je parœlo do zmote par prepisavanju glasou. Zatuo se je Sel parto¡ila na De¡elno upravno sodiœ@e (Tar). ˘e na koncu maja al’ na za@etku junja bi muorli viedeti, @e bo zaries Dorbolò stopu v provincialni svet al’ ne. Zanj so re@i jasne: »Biu sem parvi med neizvoljenimi. Parjeu sam 708 glasu, pa na sodiœ@u so napisali, de sam jih imeu 648. Glasovu, ki sam jih dobiu v Podbuniescu, je bluo 75 in ne 15. Tuole je jasno napisano na zapisniku skrutinija«. Dokier ne bo Tar potardiu, de je biu Dorbolò izvoljen, bo na provinci sedeu Pirone.


6

IZ NAŒIH DOLIN

stran

15. maja 2013

dom

OB 150-LIETNICI ROJSTVA je v saboto 18. maja kamun parpravu spomin na velikega duhovnika in kulturnega dieluca KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Gorska unija œe naprej brez statuta � � V @etartak 3. maja je bla v Œpietru skupœ@ina Gorske unije Nediœkih dolin, v kateri so kamuni Dreka, Garmak, Podbuniesac, Sauodnja, Sriednje, Sv. Lienart in Œpietar, pa tudi tele krat nieso sparjeli statuta. Za vse re@i so le tiste pameti, se pa prepierjajo o imenu. Sriednje, Sv. Lienart, Œpietar in Garmak so bli za »Unione montana Valli del Natisone-Nediske doline«, Podbuniesac, Sauodnja, Dreka in predstavnik opozicij pa za ime v dvieh jezikah, se pravi »Unione montana Valli del Natisone-Gorska unija Nediœkih dolin«. Zatuo ki po teli poti statut na bo nikoli sparjet, so odlo@ili, de bojo poœjali pismo na de¡elo (na region), de bi jim sko@nila na pomuo@, kakuo iz tele zapletene situacije. Pa je trieba poviedati, de nekateri mo@ni predstavniki ve@ine na de¡eli Furlaniji Julijski krajini so v volilni kampanji oznanili, de bojo spremenili reformo Gorskih skupnosti. #e bojo dar¡ali besiedo, bi bluo pametno, de bi de¡elni svet (regionalni konsej) napisu ime gorskih unij za Nediœke doline, za Terske doline ter za ˘eliezno in Kanalsko dolino tudi po slovensko.

Ob@ni zbor Kme@ke zveze bo v Sauodnji Predsednik Giuseppe Specogna je sklicu ob@ni zbor (aœembleo) Kme@ke zveze za vidensko provinco, ki bo v petak 24. maja ob 20. uri v polifunkcionalni sali v œuolskim hramu v Sauodnji. Po poro@ilu predsednika in tajnika bojo odobrili obra@un za lieto 2012 in prora@un za lieto 2013. Natuo bojo vebrali ljudi, ki bojo pejali naprej Kme@ko zvezo v videnski provinci v naslednjih lietah. Sledili bojo pozdravi in razprava (diskuœjon). Ma koncu bojo vsi kupe kjek pojedli in popili. V Kme@ki zvezi so zbrani kmetje iz Bene@ije in Rezije, ki dielajo doma@o zemljo in imajo par sarcu slovenski jezik in kulturo. � �

Pro loco Matajur ospite a Martignacco

Lo scorso 28 aprile la Pro loco Matajur è stata ospite a Martignacco in occasione della presentazione del libro «Nogaredo cuor contento» dedicato alla banda musicale «Filarmonica L. Linda» di Nogaredo di Prato, fondata nel 1855. Nel libro viene descritto anche l'arrivo nel 1112 settembre 1901 della banda sul Matajur in occasione dell'inaugurazione del monumento a Cristo Redentore con al seguito 2 mila persone. Il 4 settembre 2011 in occasione del 110 anniversario la Banda musicale è tornata a suonare in vetta al Matajur. Nelle foto il presidente e la segretaria della Pro loco Matajur, Paolo Cariola e Sara Giovitto, con il presidente della Pro loco di Nogaredo di Prato, Giovanni Libralato.

��

»Brat daj roko bratu...«. Sauodnja se bo poklonila msgr-ju Ivanu Trinku �

Planinci so ga po@astili s pohodam na Tar@mun

� I. B.

S

auonski kamun se bo uradno zmisnu na msgr-ja Ivana Trinka od 150-letnici rojstva Ivana Trinka v saboto 18. maja. Sre@anje, ki so ga parpravli kupe s kulturnim druœtvam iz #edada, ki nosi ime beneœkega duhovnika, se bo za@elo ob 15. uri na Tar@munu. Narpriet se bojo zbrali na Trinkovim grobu, de bi polo¡li ro¡e in zmolili. Zapieu bo zbor »Pod lipo«. Natuo bojo œli v vas in bojo na rojstni hiœi odkrili tabelo, ki bo kazala, de je v tistim hramu parœu na sviet takuo velik @lovek. Ob 17. bo v polifunkcionalni sali v kamunskim hramu Sauodnji kulturni program. Pozdravila bota œindik Germano Cendou in predsednik kulturnega druœtva Ivan Trinko iz #edada Michele Obit. Zbor Re@an bo imeu koncert »Brat daj roko bratu ...«. Zapieli in recitirali bojo Trinkove poezije. Na koncu bo nagrajevanje nate@aja »Sulle tracce di Ivan Trinko – Po sledeh Ivana Trinka«, katerega so se udele¡ili u@enci primarne in sriednje dvojezi@ne œuole v Œpietru in u@enci primarne œuole v Sauodnji. V sali bo tudi predstavitev in razstava izdelkov. V nediejo 5. maja se je Planinska

Famoætar Zuanella s planinci na Trinkovim grobu dru¡ina Bene@ije poklonila velikemu duhovniku in kulturniku. Pranavuod Fabio, ki je tudi sauonski vi@eœindik, je peju na pot kakih 80 ljudi, ki so se zbrali par malne v #epleœiœ@ah, gledat Veliko jamo, jamo Ta pod figovco in jamo Malo pe@. Natuo je skupina œla gledat tudi rojstno hiœo duhovnika. Pohod se je zaparu na britofu, kjer je zmolila na grobu monsinjorja kupe z g. Bo¡am Zuanella. Famoœtar je poviedu, de je v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji puno kraju, ki nosijo ime slavnega Bene@ana. Na parmier sta po msgr-ju Trinku imenovana œuola s slovenskim u@nim jezikam v Gorici in ‘na ulica v Vidnu. Samuo v Nediœkih dolinah nie ni@ takega. »Tud kar se ti@e Trinka – je jau Bo¡o Zunaella – vaja tiste, kar prave stara modruost: “Nemo propheta in patria”, tuo je, de nobedan nie prerok v svoji domovini«. Pranavuoda monsinjorja, Benedetta in

SI SONO INSEDIATI sindaco, giunta e consiglio comunale

Ivan, sta na grobu prebrala narpriet po slovensko in potle v italijanskim prevodu dvie poeziji, ki jih je napisu prastric. V imenu Planinske dru¡ine Bene@ije je

Sauonski viåeæindik Fabio Trinco in predsednica PDB Luisa Battistig (foto Katja Canalaz)

V soboto 25. maja v Œpietru bo msgr. Marino Qualizza prejel #ernetovo nagrado

Faedis tende la mano ai comuni vicini Z F

aedis ha la sua nuova giunta comunale. Cinque gli assessori che affiancheranno il neoletto sindaco, Claudio Zani (nella foto a destra), che curerà direttamente istruzione e scuole. Tre i membri della «Lista Intesa» che sono entrati in Giunta: Valter Caisutti (lavori pubblici, edilizia privata, personale), Gilda Spollero (assistenza, politiche sociali, ambiente) e Simone Grando (cultura, promozione del territorio, turismo). Della lista civica «Comune di Faedis» sono entrati in giunta Marino Perabò (agricoltura, attività produttive, manutenzioni e patrimonio), e Carlo Celledoni (associazioni, sport, bilancio, società partecipate e politiche comunitarie). Celledoni è anche il nuovo vicesindaco. «Ringrazio gli amministratori uscenti – ha detto il neoletto primo cittadino in occasione dell’assemblea civica di insediamento – in particolar modo Cristiano Shaurli, già sindaco di Faedis, col quale, nel 1999, ho mosso i primi passi in Municipio. Lo ringrazio per ciò che mi ha insegnato e comunicato, e per quanto ha dato a questa comunità. È il primo consigliere regionale di Faedis: sicuramente un’opportunità importante per tutto il territorio quella di avere un rappresentante con cui rapportarsi direttamente. Un grazie al già sindaco Franco Beccari che, coi suoi saggi consigli, mi ha spinto a prendere questa strada, ai dipendenti del Comune e alla mia famiglia che ha sostenuto la mia candidatura pur sapendo di andare incontro a dei sacrifici».

Zani ha ringraziato in particolare la comunità del paese e pure la lista antagonista che ha condotto una campagna elettorale corretta. «Da subito garantisco la mia disponibilità e collaborazione nell’ambito dei percorsi istituzionali previsti dai regolamenti: nelle prossime sedute del consiglio intendo ricostituire le commissioni comunali, dove maggioranza e minoranza avranno modo di discutere le varie istanze proposte. È nostra intenzione proseguire i percorsi di collaborazione coi municipi limitrofi, per migliorare i servizi e creare risorse da impiegare per la comunità. Sono andato a cercare sul vocabolario cosa vuole dire sindaco – ha concluso il primo citadino –: l’etimologia della parola rimanda al greco “syndikos”, che significa “amministratore di giustizia”. Significa quindi aver cura del bene di tutti, dei beni di tutti, e saper compiere scelte capaci di aiutare chi è più debole».

(foto K. Canalaz)

spreguorila predsednica, Luisa Battistig. Poviedala je, de kàr se je poro@ila in œla ¡iviet h Maœere, je hodila na tar@munski britof, kjer po@ivata tud’ nono in tata nje mo¡a in je takrat videla grob msgr-ja Trinka. »Tuole mi je pomagalo, de sam se zaviedla, kakuo je liepa in vriedna naœa doma@a kultura. Jest in muoj mo¡, ki sma œtudjala samuo po italijansko, sma se potlè odlo@ila, de se navadima brati in pisati po slovensko in sma œla na te@aj v #edad«. Predsednica se je v svojim govoru obarnila tudi parsotnim otrokam. Poviedala jim je, de imajo veliko sre@o, de se lahko u@ijo tudi v œuoli slovenski doma@i jezik. Predsednica je na grob polo¡la ro¡e, ki so jih parnesli planinci. Guoriu je tud’ sauonjski œindik Germano Cendou. Predstavu je razli@ne iniciative, ki jih je kamun parpravu v spomin na msgr-ja Trinka. Na koncu so planinci zapieli doma@o piesam »Oj bo¡ime«.

nani beneœki duhovnik, teolog, javni in kulturni delavec, odgovorni urednik Doma msgr. prof. Marino Qualizza bo 25. maja prejel 25. Nagrado Duœana #erneta. To je nagrada, ki jo Knji¡nica Duœana #erneta iz Trsta podeljuje zamejski organizaciji oz. ustanovi ali pa rojaku oz. rojakinji kot priznanje za delo v korist slovenstva, demokracije in krœ@anstva. Nagrada je poimenovana po @asnikarju, kulturnem in politi@nem delavcu Duœanu #ernetu (1916-75). V letih 1976-2000 jo je podeljeval za to ustanovljeni Sklad Duœana #erneta, pred @asom pa je skrb zanjo prevzela Knji¡nica Duœana #erneta iz Trsta. Ob o¡ivitvi priznanja po nekajletnem premoru je bilo sklenjeno, da se letos podelijo tri nagrade v simboli@ni viœini tiso@ evrov, ki naj gredo v vse tri pokrajine Furlanije Julijske krajine, v katerih avtohtono ¡ivimo Slovenci. Tako je bila 31. januarja 24. Nagrada Duœana #erneta izro@ena Kulturnemu centru Lojze Bratu¡ v Gorici, zdaj pride na vrsto Bene@ija, jeseni pa bo œe ena nagrada podeljena na Tr¡aœkem. Priznanje, ki ga bo prejel msgr. Qualizza, ni novost za videmsko pokrajino. ˘e 1. nagrado Duœana #erneta je daljnega leta 1976 prejel @asopis Dom. V Peterlinovi dvorani v Trstu so jo dvignili beneœki @edermaci Marij Lavren@i@, Emil Cenci@ in Valentin Birti@. Leta 1979 je sledil zbor Planinka iz Ukev, leta 1982 pa Trinkov koledar, ki ga je takrat urejal rajni ¡upnik Jo¡ko Kragelj. O dosedanjih nagradah, o delu knji¡nice, ki je v Trstu poimenovana po Duœanu #ernetu, in o ¡ivljenju ter delu te osebnosti govori knjiga Zvestoba vrednotam - Podoba Duœana #erneta in po njem poimenovanih pobud, ki jo je izdal Kro¡ek za dru¡bena vpraœanja Virgil Œ@ek iz Trsta. Na ve@eru v Œpietru jo bo kratko predstavil njen urednik Ivo Jevnikar skupno z nekaterimi drugimi avtorji. Slovesnost se bo 25. maja za@ela ob 20. uri, torej po sobotni maœi v slovenœ@ini, v ¡upnijski dvorani pri cerkvi v Œpietru. V imenu komisije, ki podeljuje nagrado, bo ve@er uvedel prof. Toma¡ Sim@i@. O Duœanu #ernetu in bogati tradiciji nagrade bo spregovoril @asnikar Saœa Martelanc, slavnostni govor o beneœkem nagrajencu msgr. Marinu Qualizzi pa bo imel dolgoletni glavni urednik Doma, podpredsednik Sveta slovenskih organizacij, pristojen za videmsko pokrajino, Giorgio Banchig.


dom

15. maja 2013

IZ NAŒIH DOLIN

stran

7

V NEDIEJO 12. MAJA so Bene@ani œli na bo¡jo pot h Materi Bo¡ji, kakor dielajo vsako pomlad vse od lieta 2000

Tudi lietos so fare iz Nediœkih dolin obnovile ruomanje na Staro goro �

Msgr. Mario Qualizza: »V naœih dolinah je puno liepih re@i, ampa’ bi bluo œe buojœ, @e bi se ljudje med sabo buj radi imieli«

� Ilaria Banchig

V

nediejo 12. maja na guod Kristusovega vnebohoda je bluo na Stari gori tradicionalno ruomanje œpietarske foranije. Vse fare Nadiœkih dolin so se sre@ale ob 11. na starogorskin placu. Vsaka je imela svoj oflokan kri¡. Ob 11.15 se je za@ela precesija do svetiœ@a, med katero so piel’ litanije Device Marije. Tuole lieto nieso jih pieli po slovensko, ku pretekla lieta, ampa po latinsko. Sledila je sveta maœa, ki so jo somaœevali famoœtri Nediœkih dolin. Bli so œpietarski dekan msgr. Mario Qualizza, g. Bo¡o Zuanella, g. Federico Saracino in g. Michele Zanon. Maœa je bla v italijanskim jeziku, po slovensko so molil’ samuo tri proœnje. Zahvalili so se Bogu za dar pape¡a Fran@iœka, ki je parnesu nou vietar, puno kura¡e in veliko upanje v Cierku. Molili so tudi Marijo Devico s Stare gore, ki je od nimar pomo@nica ljudi Nediœkih dolin. Po maœi je civilna zaœ@ita (Protezione civile) skuhala paœto za vse parsotne, ki so takuo imieli parlo¡nost, de se sre@ajo in se guorijo med sabo. Lietos se je ruomanja udele¡ilo zaries puno ljudi. Bluo je ¡e 14. ruomanje po varsti. Parvo je bluo v jubilejnem lietu 2000, kàr je pape¡ Janez Pavel II. parporo@iu, naj Sveto lieto pusti kajœno znamunje, de bi lahko lieto za lietam ¡ivieli v duhu jubileja.

»V naœih dolinah je puno liepih re@i – nam je poviedu dekan œpietarske foranije msgr. Mario Qualizza –, ampa’ bi bluo dobro, @e bi se ljudje telih kraju spoznali in @e bi odpustili zamiere, ki jih imajo med sabo. Naœi ljudje so zelo pobo¡ni Mariji Devici s Stare gore. Zatuo sam mislu, de bi lahko bluo ruomanje ‘no lepo znamunje, de bi ponovili vsako lieto jubilej v svoji glavi in v svojin sarcu.« Ne muormo pozabit, de ima v Nediœkih dolinah kristjanska vera korenine v slovenski kulturi. Zatuo je od 4. maja vsako saboto ob 7. zvi@er v farni cierkvi maœa po slovensko. Moli jo Lovro Petricig iz Podbarnasa, ki je vi@ ku 60 liet ¡iveu na Koroœkim. »Tela je liepa parlo¡nost za œuolarje dvojezi@ne œuole – nam je œe jau dekan Mario

IL SINDACO DI CIVIDALE ha incontrato la comunità slovena

Balloch: guardiamo a ciò che ci unisce

«C

erco di guardare non allo steccato che divide, ma a ciò che unisce. Le leggi di tutela degli sloveni sono punti di forza per superare questi ostacoli». Il sindaco di Cividale e neo consigliere provinciale Pdl, Stefano Balloch, ha iniziato con queste parole il suo intervento in risposta alle sollecitazioni e all’esposizione delle attese che i rappresentanti delle organizzazioni slovene della provincia di Udine gli hanno fatto nel corso dell’incontro che ha avuto luogo il 13 maggio nella sede del circolo culturale Ivan Trinko di Cividale. Purtroppo, ha proseguito Balloch, in certi ambienti la minoranza slovena è ancora «un argomento tabù» per cui «non è il caso di alzare i toni o fare accelerazioni che possono ritardare le iniziative». Il sindaco ha poi affrontato i temi che gli sono stati sottoposti come l’intitolazione di una via a mons. Ivan Trinko, già deliberata

dall’amministrazione comunale ed ora in attesa del parere della Deputazione di storia patria, e l’apertura a Cividale dell’ufficio per gli sloveni previsto dall’articolo 8 della legge di tutela degli sloveni, tema che è stato oggetto in passato di un incontro tra il sindaco e Bojan Brezigar, allora presidente del Comitato paritetico. I rappresentanti della comunità slovena – tra i quali i presidenti provinciali delle due organizzazioni di riferimento Skgz e Sso, del circolo Ivan Trinko, dell’Istituto per la cultura slovena, dell’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro, dell’Istituto per l’istruzione slovena e dell’Unione emigranti sloveni – hanno messo in rilievo il ruolo centrale di Cividale per le loro attività culturali; hanno inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con le amministrazioni d’oltre confine e la necessità di allargare l’istruzione bilingue ai comuni che ne hanno fatto richiesta.

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Furlanski kongres 26. maja v Tolminu Narbuj staro in poznano furlansko druœtvo »Societat filologjiche furlane« bo v nediejo 26. maja imielo svoje spomladno sre@anje, ki mu pravijo »Fraie de vierte«, v Tolminu ob 300-letnici znamenitega Punta. Program se bo odparu ob 10. uri s sveto maœo po slovensko in furlansko v farni cierkvi Svete Marije Vnebovzete. Ob 11. bojo v kinodvorani pozdravni nagovori predstavniku oblasti, natuo bota dva referata. Silvester Gaberœ@ek bo guoriu o odnosih med Furlanijo in zgornjim Poso@jem, Damjana Fortunat pa o uporu kmetu lieta 1713. Na koncu bojo podelili spri@evala tistim, ki so hodili na prakti@ne te@aje furlanskega jezika in nagradili œtudente, ki so sodelovali na nate@aju za prevode iz stare garœ@ine in latinœ@ine v furlanœ@ino in na nate@aju »Lenghis 2013«. Po kosilu v hotelu »Krn« bo na mestnem placu nastopila folkolorna skupina »Razor« in bo vodeni obisk Tolminskega muzeja.

� �

Qualizza –, ki imajo ¡e v œuoli veronauk v slovenskim jeziku. Important je, de se navadijo molit v naœin jeziku tudi v cierkvi.« Ne smiemo pozabiti, de je pru cierku v mra@nih lietah ohranila po zalugi doma@ih duhovniku slovenski jezik in slovensko kulturo.

Duhovniki so bli zauoj tega preganjani. Faœisti@ni re¡im je lieta 1933 prepoviedu moliti, pieti in u@iti katekizem v doma@in jeziku. »Lepuo je, de to@no po 80 lietih v œpietarski farni cierkvi spet odmieva moliteu in piesam po slovensko,« je jau g. Petricig 4. maja. Maœo po slovensko, ki vaja za nediejsko, so vpraœali na posebno vi¡o planinci. Telo ¡eljo so bili ¡e izrazili tudi duhovniki Nediœkih dolin, se prave dekan Mario Qualizza, g. Bo¡o Zuanella, bivœi podutanski famoœtar g. Rinaldo Gerussi, g. Federico Saracino in msgr. Marino Qualizza, ko so se œetemberja lani sre@ali z bivœo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svete Ljudmilo Novak. Par parvih dvieh maœah po slovensko 4. in 11. maja – drugo je molu msgr. Marino Qualizza – se je zbralo lepuo œtevilo vierniku vsieh starosti.

Circoli di studio, riunione il 17 maggio a San Pietro i chiama «Study Circles - Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse S umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio», il progetto finanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013, promosso da diversi enti di formazione, istituzioni e agenzie di sviluppo del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia. «Study Circles» (tradotto «Circoli di studio») si presenta come una sperimentazione transfrontaliera di una metodologia innovativa di formazione ed educazione non formale degli adulti, capace di stimolare la partecipazione attiva e lo sviluppo della comunità. Il Circolo di studio rappresenta una forma di apprendimento su base volontaria e gratuita, attraverso cui poter approfondire tematiche d’interesse comune. In Slovenia e nei paesi nordici i circoli sono ben sviluppati e strutturati, mentre in Italia, ad eccezione della regione Toscana, sono ancora in fase embrionale. Questo particolare metodo di formazione è finalizzato alla valorizzazione dei saperi locali e all’acquisizione di nuove competenze legate alla salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, alla promozione dell’agricoltura sostenibile e dell’artigianato, alla valorizzazione dei saperi locali per la qualificazione dell’offerta turistica e dei prodotti tipici locali. L’approccio di tipo botton up (dal basso) viene proposto all’interno di un contesto di reti locali, le quali già esprimano idee di sviluppo, ma con questo strumento avranno la possibilità di maturare e soddisfare esigenze specifiche di apprendimento e conoscenza reciproca. Il progetto entra ora nel vivo della sperimentazione attraverso la realizzazione, sul territorio delle Valli del Natisone e del Torre, di tavoli di lavoro e incontri di sensibilizzazione preparatori all’avvio dei primi Circoli di studio pilota curati dal «TorreNatisone GAL» che è partner referente per l’attività di animazione e rilevazione dei fabbisogni formativi. Il primo Circolo di studio transfrontaliero, che si vuole realizzare in collaborazione con il Posoœki Razvojni Center di Tolmino, avrà inizio a fine maggio ed è rivolto agli operatori del mondo dell’artigianato artistico locale legato alle tradizioni del territorio, quale strumento di collegamento e conoscenza reciproca tra le Valli del Natisone, del Torre e l’Alta Valle dell’Isonzo. A questo proposito venerdì 17 maggio, alle ore 10.00, nella sede della Comunità Montana a San Pietro al Natisone si svolgerà un incontro informativo aperto a tutti gli interessati. Un altro tema di rilevanza riguarda la ricettività non professionale e le opportunità che può offrire il web a supporto di tali attività, che sarà oggetto del prossimo circolo che verrà attivato in autunno. Per ricevere altre informazioni a riguardo e per partecipare alle attività dei Circoli di studio pilota contattate il Torre Natisone Gal (Via Frangipane 3 – Tarcento, e-mail: torrenatisonegal@gmail.com, tel. 0432 793295). È inoltre presente on-line il sito del progetto, www.study-circles.eu, nel quale trovare informazioni dettagliate sulla metodologia formativa dei Circoli di studio.

U@enci iz Doline spoznali Bene@ijo

� � Aprilsko muhasto vreme ni skalilo vzduœja in prijetnega razpolo¡enja u@encev @etrtih in petih razredov Ve@stopenjske œole Dolina, ki prihajajo iz celodnevnih osnovih œol A. Bubni@a iz Milj, F. Venturinija iz Borœta, Boljunca in Peska ter P.Voranca iz Doline in so se napotili v okviru de¡elnega projekta o spoznavanju zgodovine Slovencev v FJK na odkrivanje Bene@ije in beneœkih Slovencev. V jutranjih urah so se najprej ustavili v #edadu, kjer je gospa Lucia Trusgnach u@encem orisala nastanek kulturnega druœtva Trinko in Trinkovega koledarja, predstavila slovenske gospodarske in kulturne ustanove v #edadu ter pomembnost druœtva pri zbli¡evanju in kulturni izmenjavi z italijanskim in furlanskim ¡ivljem. Pot so nadaljevali do Œpetra, kjer sta jih pred ¡upanstvom po@akala kulturna delavka Marina Cernetig in pod¡upan ob@ine Dreka Miha Coren. Po pozdravih sta u@encem spregovorila o beneœki gubanci in jih pospremila v dru¡inski objekt Dorbolò, kjer so jim prikazali celoten postopek nastajanja te tipi@ne beneœke sladice. Seveda je prijetni u@ni uri sledila œe slastna pokuœnja. V Inœtitutu za slovensko kulturo je gospa Marina Cernetig prikazala ¡ivljenje v Bene@iji in poudarila specifiko beneœkega nare@ja, ki je bil edini stik s slovenstvom œe v bli¡nji preteklosti do nastanka dvojezi@nega œolskega centra. Ob ilustacijah Giacinta Iusse pa so tr¡aœki otroci spoznali œe druga beneœka bajeslovna bitja in njihove pripovedke. Popoldanske ure so namenili obisku Terskih dolin, kjer jih je v Bardu po@akal gospod Viljem #erno.V prenovljeni vaœki cerkvi sv. Jurija so u@enci sledili predavanju o hudih @asih prejœnjega stoletja, ko se @utiti Slovenec v Bene@iji ni bilo samo prepovedano temve@ tudi nevarno. Obisk so zaklju@ili z ogledom tamkajœnega etnografskega muzeja.


8

IZ NAŒIH DOLIN

stran

15. maja 2013

dom

LO CHEF ORIGINARIO DI ERBEZZO realizza veri e propri capolavori con materiali da cucina. E insegna il mestiere KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Krovni organizaciji pisali premierju Letti Drago Œtoka in Rudi Pavœi@, predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodarske zveze, sta na novega italijanskega predsednika vlade Enrica Letto naslovila pismo s @estitkami in ¡eljo po @imprejœnjem sre@anju. V njem med drugim izra¡ata prepri@anje, da bo njegova vlada kos temu kriti@nemu obdobju za italijansko politiko in za celotno njeno prebivalstvo. »˘eliva Vam dobro in dolgo delo v korist vseh italijanskih dr¡avljanov« nadalje piœeta, »spomnila pa bi Vas rada tudi na œe neizpolnjena vpraœanja v zvezi s slovensko manjœino, ki sva Vam jih ¡e prikazala februarja 2007, ko ste nas sprejel v Rimu kot podsekretar pri predsestvu vlade. Tedaj sva spoznala vaœe poglobljeno poznavanje vpraœanj v zvezi z naœo manjœino, ki pa so œe vedno v pri@akovanju pozitivne reœitve v obojestransko korist. Ne gre le za finan@ne zadeve (letos pozitivno reœene!), pa@ pa za celotno problematiko, ki je œe odprta. Pri tem misliva na œole s slovenskim u@nim jezikom, slovenski tisk, s posebnim ozirom na Primorski dnevnik, tednika Novi glas in Novi Matajur, dvotednik Dom, ter na druga komunikacijska sredstva v slovenskem jeziku, ki jih je gospodarska kriza hudo prizadela. Vso to problematiko bi Vam ¡elela posredovati na @imprejœnjem sre@anju, tudi zato, da Vam lahko osebno izneseva najboljœe ¡elje in da Vam pobli¡e predstaviva podrobnosti in najina gledanja ter predloge za reœitev. Pozivava Vas tudi za nadaljevanje delovanja omizja za slovensko manjœino v Italiji, ki ga odli@no vodi prof. Saverio Ruperto, da se lahko skupaj soo@imo s œe odprtimi vpraœanji manjœine.« ��

Sculture e gioielli in frutta, verdura e prosciutto di Angelo Gorenszach �

L’arte dell’intaglio è nata in Thailandia nel lontano 1364 e nello scorso secolo è stata introdotta nelle scuole

� Larissa Borghese

S

ono principalmente fiori e animali i soggetti ai quali si ispirano le opere di intaglio realizzate su frutta e verdura da Angelo Gorenszach, dei veri capolavori che l’artista ha esposto mercoledì 1° maggio a Cividale nell’ambito della manifestazione denominata «Magia delle mani». Originario di Erbezzo (il padre era di Erbezzo e la mamma di Calla), in comune di Pulfero, ma residente a Cividale dal 1974, Angelo Gorenszach ha lavorato per molti anni in Germania come meccanico alla Ford. Poi, arrivato in Italia, grazie al diploma conseguito alla scuola alberghiera di Udine, si è dedicato alla professione di cameriere in diversi alberghi della regione, al Boschetti e al Belvedere a Tricesimo, alla Casa ai Monti a Sappada e Al Castello a Cividale e ancor prima all’hotel Monte Bondone a Trento. Ed è proprio qui che ha scoperto la sua passione per l’intaglio. «Mio cognato, chef in cucina – racconta –, mi insegnò a fare piccole decorazioni che, poi, nel tempo ho ampliato e perfezionato, da autodidatta e grazie a due corsi che ho frequentato, a Sottomarina di Chioggia

Angelo Gorenszach e a Brescia, tenuti da Costantino Savio». L’arte dell’intaglio di frutta e verdura è considerata tra i dieci mestieri più antichi, è nata in Thailandia nel 1364 e nel 1939 è stata introdotta nelle scuole. La disponibilità, ma soprattutto la volontà di stare tra i giovani per aiutarli a crescere nella professione, ha portato Goren-

szach a fare l’insegnante. È stato, infatti, insegnante di sala nel settore della ristorazione, al Centro di formazione professionale a Cividale e saltuariamente tiene corsi di intaglio diurni e serali anche presso altre sedi. Numerose sono le località in cui ha esposto le sue creazioni, realizzate con un coltellino e qualche sgorbia, a Terzo di Aquileia e a Venzone in occasione della festa della zucca, a Sutrio nell’ambito della

9. tek prijateljstva iz Su¡ida do Nokul � � V soboto, 25. maja bo 9. tek prijateljstva med Poso@jem in Bene@ijo. Start teka bo ob 9. uri v vasi Su¡id pri Kobaridu. Proga je dolga 18 kilometrov in poteka vseskozi ob Nadi¡i. Tekli, hodili ali kolesarili bomo skozi beneœke vasice Œtupca, Log, Podvrœ@, Œ@igla, Laze, Tar@et, Kras, Bja@a. »Cilj bo v vasi Nokula, kjer se bomo okrep@ali v pristni beneœki gostilni. Vsako leto sko@imo tudi v bistri tolmun reke Nadi¡e in v hipu pozabimo na prete@ene kilometre. Vzduœje bo prijateljsko, proga slikovita, okrep@ilo okusno in nadiœka voda nepozabna. Pridite!« piœejo organizatorji.

Primorska poje se je zaparla v Zavarhu Lietoœnja revija pevskih zborov iz Slovenije in zamejstva Primorska poje se je zaparla v nediejo 28. obrila v Bene@iji. Zadnji med 32 koncerti je biu v cierkvi sv. Florijana v Zavarhu v terski dolini. Na za@etku je pieuce in œtevilno publiko pozdravila predsednica Zveze slovenskih kulturnih druœtev za vidensko provinco Luisa Cher, natuo so nastopili ¡enski zbor Ivan Rijavec iz #rnega Vrha nad Idrijo, moœki zbor Poljubinj iz Tolmina, meœani farni zbor Sv. Urban iz Godovi@a, moœki zbor Sv. Jernej z Op@in, meœani zbor Fan@iœek Lampe iz #rnega vrha in meœani zbor Adriatic iz Hrvatinu. Koncert je povezovala Angelina Sittaro.

Gioielli in prosciutto realizzati da Angelo Gorenszach per «Aria di festa a San Daniele»

mostra dei presepi, in Veneto a Marostica e Valdobbiadene, all’estero in Croazia. E sono tante le richieste che continua a ricevere, soprattutto da ristoranti, in occasione di matrimoni ed eventi importanti. Le sue «sculture» realizzate con verdura (perlopiù zucca, ma anche zucchine, carote, rapa bianca e rossa, rapanelli, pomodori, cetrioli, peperoncino, peperoni, cavolo cinese, cappuccio viola, patate e daicon) e frutta (angurie, mele, meloni, guava, papaia e mango) sono il risultato di ore e anche di giorni di lavoro. «Più l’intaglio è particolareggiato, maggiore è il tempo di realizzazione dell’opera, che può durare per giorni se irrorata con acqua fredda e conservata in frigorifero», sottolinea Gorenszach, che ha curato il buffet anche per l’inaugurazione della nuova stazione dei treni a Cividale del Friuli. L’artista è stato più volte ospite della trasmissione «La domenica del villaggio», per la quale anni fa aveva realizzato le sue creazioni in occasione delle riprese effettuate nella «Casa Anna» a Prehod, in comune di San Leonardo, ed ha partecipato a «La vita in diretta». Novità assoluta i gioielli (collane, anelli, braccialetti, orecchini, spille e fermagli) e cinture, da lui ideati e realizzati con il prosciutto crudo di San Daniele, per sponsorizzare la locale manifestazione «Aria di festa» nel 2002. Indossati per l’occasione da modelle e dalla showgirl Ela Weber, che in quell’edizione tenne a battesimo la festa del prosciutto, questi gioielli sono stati immortalati dalla rivista di fama nazionale «Cronaca vera».

V ŒPIETRU SO SPET POMAZALI slovensko ime vasi. O@edli so ga bli ljudje dobre voje 5. mar@a lietos

Tisti, ki @edijo in tisti, ki ma¡ejo tabele na ciestah

��

V

Œpietru so nepoznani ljudje spet pomazali tabelo na dar¡avni ciesti, ki peje v Slovenijo. Slovensko ime vasi so namalali s @arno farbo (fotografija na

desni). Le tista tabela je bla ¡e pomazana pred leti. O@edli so jo bli ljudje dobre voje 5. mar@a lietos (fotografija na @eparni), kàr so

napravili manifestacijo, na kateri so vpraœali, naj hitro postrojijo hram dvojezi@ne œuole. Troœt je, de bojo tabelo preca o@edli – po-

skarbieti bi muoru kamun – in de bojo maza@e parjeli in œtrafali. Saj je njih umazano dielo ne samuo pruoti kulturi, pa tudi pruoti lecam.


dom

15. maja 2013

IZ NAŒIH DOLIN

stran

9

INŒTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO je tudi lietos parpravu œtudijski izlet k drugim manjœinam, ki ¡ivé v Italiji

Otok Sardinija je »kontinent« zase, v katerim guoré tri posebne jezike La Regione stanzia 9,5 milioni per la lingua sarda nelle scuole

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

San Pietro, Bintars per la casa di riposo

a differenza dalla nostra regione sta tutta in quella cifra: 9,5 milioni di euro stanL ziati dalla giunta regionale per la tutela, lo sviluppo e l’insegnamento della lingua sarda nella scuola, un investimento per la rinascita della Sardegna, che è stata di-

Na sreåanju z deœelnim odbornikom za æuolo in kulturo � Giorgio Banchig

S

ardinija, po povarœini drugi otok Mediteranskega muorja (24.090 km2) a le z 1 milijonam 637 tav¡int prebivalcu (68 na km2), je italijanska de¡ela s posebnim statutam, v kateri je ve@inski jezik sardinœ@ina (v treh variantah – sardu, gallurese in sassarese), manjœinska jezika sta katalonœ@ina (v Algheru) in tabarkinœ@ina, dialekt, ki je podoban genoveœkemu in je razœirjen na otokih Sant'Antioco in Carloforte. Tudi pod antropoloœkem, geoloœkem, kulturnem in naravnem pogledam je Sardinija posebna, sa jo strokovnjaki imajo za »kontinent« zase. Vse tuo je delegacija Inœtituta za slovensko kulturo iz Œpietra, ki jo je vodila predsednica Bruna Dorbolò, mogla ugotovit med œtudijskim izletam, ki ga je napravla od 1. do 4. maja in s tem nadaljevala obiske jezikovnih skupnosti, ki ¡ivé v Italiji. Posebnosti sardinske kulture so bli pri@a ¡e 1. maja, kàr so v Cagliariju vidli ries veli@astno precesijo s podobo sv. Efizija, patrona miesta, par kateri so sodelovali œtevilni konjeniki (vsieh je bluo 700), bratovœ@ine in druge skupine v tradicionalnih noœah iz vse Sardinije. Posebnost se je œe pokazala v jedilih, pija@ah, zgodovinskih objektih (nuragi), arhitekturi … œe posebe pa v jezikih, ki jih guore in ki so predstavljali namien dolgega potovanja od Bene@ije do otoka sred Mediteranskega muorja. Parva etapa potovanja je bluo miesto Alghero / Alguer, kjer ljudje guoré varjanto katalonskega jezika. Goste iz Bene@ije so sparjel' predstavniki kamuna, s funkcionarjem urada za kulturo in jezike Giuseppem Calaresu na @elu, in Joan Elias Adell, ki v miestu predstavlja Generalitat de Catalunya, se prave administrativno-inœtitucionalni sistem

katalonske avtonomne skupnosti. Od njih besied je bluo razvidno veliko dielo, ki ga napravljajo, de bi odhranili doma@i jezik tudi z namienam se buj tesnuo povezat z pod ekonomskim pogledam mo@no Katalonijo, kar bi pomagalo tudi socialni rasti doma@e katalonske skupnosti. »Naœim ljudem muoramo dat zastopit, de je jezik nucan tudi za rast ekonomije in turizma«, so poudarli. Potriebno je pa »alfabetizirat naœe ljudi, sa' 95 procentu od njih ne zna pisat v maternem jeziku«. Naslednji dan je bila delegacija Inœtituta za slovensko kulturo sparjeta od de¡elnega odbornika za œuolstvo in kulturo Sergia Milie, ki so ga spremljali œtevilni funkcionarji z urada za sardinœ@ino. Odbornik je med drugim oznanu, de je de¡elna uprava kar 9,5 milijonu euru namenila varstvu in œuolanju v doma@ih jezikih. »Gre za investiment namenjen preporodu Sardinije – je jau odbornik –. Naœa naloga je dat zastopit ljudem, de vrednota naœega jezika raste, @e se ga nuca in u@i v œuoli.« Potovanje po Sardiniji se je zaklju@ilo s sre@anjam s poznanim kulturnikam in parjateljam Slovencu Diegam Corrainem. Dolga desetletja se Corraine trudi in skarbi, de bi svojim ljudem ponudu vse mo¡ne sredstva za ohranit, govorit in pisat v maternem jeziku. Corraine se ne skriva problemu in te¡av, pa je trieba iti naprej, vztrajat, dobit nove vi¡e, de bi ljudem dal' zastopit veliko vrednoto maternih jeziku, ki, de bi pre¡ivieli, potrebujejo samuo, de se jih govori, piœe in u@i. V prijetnem pogovoru ob z dobrotami sardinske kuhinje nalo¡eni mizi je Corraine predlagu med drugim nieko mrie¡o al zdru¡enje med @asopisi in revijami, ki jih v Italiji izdajajo jezikovne manjœine. Predlog je hvalevriedan in upamo, de se bo v kratkem cajtu uresni@u.

menticata dalla storia; una cifra quasi triplicata rispetto ai precedenti stanziamenti che si inserisce in un più vasto progetto di scuola digitale che in tutte le classi prevede la dotazione di un computer con cip in lingua sarda; un investimento per il futuro della Sardegna a dispetto della noncuranza e dell’insensibilità rispetto al problema della tutela delle minoranze da parte del governo di Roma che ha svuotato di stanziamenti e progetti la legge 482 di tutela delle lingue minoritarie con la quale il sardo è rimasto sull’uscio della scuola. Alla delegazione dell’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone, in visita alle comunità sarda e algherese nei primi giorni di maggio, l’assessore regionale alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Sergio Milia, ha sintetizzato in queste comunicazioni la politica regionale nei confronti della lingua sarda, vista non solo come patrimonio culturale e storico ma anche come stimolo di sviluppo e fondamento dell’autonomia regionale. Sergio Milia, 53 anni, avvocato, un passato da cestista in serie A e ora general manager della Dinamo basket di Sassari, ha inoltre sottolineato che la «missione» dell’amministrazione regionale è anche quella di far capire che la dignità di un popolo e di una lingua vanno di pari passo con l’istruzione. Di ciò si stanno convincendo molti docenti e dirigenti scolastici che hanno predisposto i moduli di iscrizione nei quali è prevista la facoltà di scegliere la lingua sarda. La differenza dalla nostra regione, si è detto, sta tutta in quella cifra: non un euro dalle proprie casse alla minoranza slovena, non un’azione forte nei confronti del governo di Roma che ha ridotto a cifre ridicole i fondi della 482 pur ospitando il Friuli Venezia Giulia all’interno dei propri confini tre minoranze riconosciute, tra cui quella friulana è maggioranza (come quella sarda in Sardegna), non una politica di sviluppo basata anche sulle specificità linguistiche. Salvo poi a tirare in ballo le lingue minoritarie per difendere la propria specialità e autonomia. Dall’assessore regionale al «combattente» in prima linea. Diego Corraine (nella foto sopra), professore, traduttore, giornalista, editore, da decenni impegnato in una lotta controcorrente per coinvolgere e convincere la gente a salvare la propria lingua e la propria identità. Dopo decenni di impegno è ancora lì a scrivere, pubblicare con l’editrice Papiros libri in sardo e il mensile Noas Eja; è ancora lì, nonostante le difficoltà, a produrre idee, progetti, iniziative per stimolare i sardi a conoscere, interessarsi, ma soprattutto a parlare, leggere e scrivere nella propria lingua. In questo caso la differenza con le nostre realtà non c’è, perché se è vero che la politica può fare molto per difendere e salvaguardare una lingua, i veri protagonisti della rinascita delle minoranze sono persone come Diego Corraine e i tanti operatori culturali della nostra comunità legati dalla comune passione, amore, dedizione e tenacia di continuare a lottare per una causa di cultura e di civiltà. In questo contesto rientra anche la proposta di Corraine di creare una rete tra le testate giornalistiche delle minoranze linguistiche in Italia, proposta che va senz’altro accolta e concretizzata in breve tempo. (g. b.)

PRESENTATA A CIVIDALE la traduzione italiana del libro di Zdravko Likar sulla figura del grande combattente

Joœko Urœi@, il partigiano ucciso in Risiera a Trieste

L

a Società operaia di mutuo soccorso e istruzione ha scelto il 24 aprile, vigilia della festa della liberazione, per presentare il volume di Zdravko Likar «Franc Urœi@-Joœko. Un partigiano sloveno della Soœka dolina / Valle dell’Isonzo», edito da Kappa Vu nella collana Resistenza storica. Il volume è stato curato e tradotto da Adriano Hvalica / Qualizza che al testo di Likar ha aggiunto una lunga e documentata postfazione con ricordi personali, foto, documenti e testi tratti da pubblicazioni sull’occupazione italiana della Slovenia e la Resistenza slovena. «Si tratta di un’iniziativa editoriale importante – ha detto Alessandra Kersevan, responsabile della Kappa Vu – perché costituisce un punto di contatto con le componenti linguistiche di questo territorio. Adriano Qualizza, pur non essendo traduttore di professione, ha fatto il lavoro con sensibilità e capacità». Alessandra Kersevan ha poi ripercorso

la vicenda del «partizan» sloveno Franc Urœi@-Joœko (Kobarid 1920-Trieste 1945), il quale «non ha potuto raccontarci la sua storia, ma lo ha fatto il nipote Zdravko Likar su una documentazione considerevole» trovata nella casa natale dello zio e su altre fonti presenti negli archivi della Resistenza slovena. Nel suo intervento Likar ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a tramandare la memoria di suo zio ed ha ricordato l’angoscioso interrogativo che Joœko si poneva nel corso della sua prigionia: perché mi fanno tutto questo se io lotto solamente per la libertà e la dignità del mio popolo, perché la sua lingua non venga cancellata e per il bene della mia terra? Franc nacque il 4 ottobre 1920 a Kobarid/Caporetto, dalla fine della prima guerra mondiale sotto l’Italia; è cresciuto sotto il fascismo, che stava conducendo una violenta politica snazionalizzatrice degli sloveni nelle scuole, negli uffici e nelle

chiese. Fu soldato dell’Italia prima a La Spezia poi a Torino, ma nel marzo 1943, in partenza per l’Africa, a Mestre disertò e ritornò a Caporetto. Immediatamente (e quindi prima della capitolazione dell’Italia dell’8 settembre 1943) si arruolò nelle file partigiane della Kobariœka @eta. Da quel momento per Franc, grazie alla sua audacia e combattività, iniziò una rapidissima carriera nelle formazioni partigiane che lo portò a diventare uno dei più noti e influenti comandanti della Resistenza slovena della valle dell’Isonzo e oltre. Caduta la Repubblica di Caporetto il 1° novembre 1943, la lotta contro gli occupatori divenne più aspra con continui attacchi alle formazioni tedesche e italiane e operazioni di sabotaggio a obiettivi militari che vedevano Franc sempre in prima linea. Nel febbraio 1944 Joœko fu nominato vice comandante della 18ª Bazoviœka brigada, il 4 marzo divenne comandante del Briœko-beneœki odred, il distaccamento

Collio-Bene@ija, mentre nel giugno 1944 rilevò il comando della 17ª brigata Simon Gregor@i@. Nell’agosto 1944, nel corso di un combattimento con formazioni tedseche sui fianchi del Monte Nero, Franc Urœi@ fu colpito ad una gamba e catturato. Per Joœko iniziò il lungo calvario che lo portò alla tragica morte. Prima fu curato nell’ospedale di Gorizia poi fu tradotto nelle carceri del Coroneo dove lo torturarono per estorcergli informazioni sulla resistenza. Ma non cedette. Di quel periodo rimane una interessante corrispondenza con alcune detenute. I suoi scritti fanno intravvedere il carattere di Joœko, la sua umanità, la sua bontà e nobiltà d’animo. L’avventura terrena del «partizan» di Kobarid finì tragicamente nel forno crematorio della Risiera di San Sabba il 7 aprile 1945, a pochi giorni dalla liberazione. � J. B.

È stata molto partecipata la serata di musica popolare, che ha avuto luogo sabato 4 maggio nella sala polifunzionale di San Pietro al Natisone e il cui ricavato è stato devoluto a favore della locale Casa di riposo. Protagonisti oltre i «Bintars» (che hanno organizzato la manifestazione in collaborazione con il Comune di San Pietro al Natisone e con il patrocinio della locale Protezione civile, del C.A.I. e dell’A.N.A. di Cividale del Friuli), il coro maschile Nediœki puobi di Cicigolis, il coretto di bambini di Vernassino che, diretti dal maestro Giuseppe Chiabudini, hanno cantato, tra l’altro, in friulano il suggestivo brano »Signore delle cime«, vari fisarmonicisti, suonatori e gruppi folk delle valli del Natisone. Ricco il repertorio della serata, caratterizzato da brani in sloveno, friulano ed italiano e presentato dal noto scrittore-musicista e poeta Enzo Driussi. Nel corso della serata, allietata dal mitico Sdrindule, è stato presentato il 14° volume CD dei Binatrs, intitolato «Alpìn jò mame…».

� �

Appuntamenti con le Vallimpiadi � � Da venerdì 17 a domenica 19 maggio si terrà il primo weekend delle Vallimpiadi, nelle valli del Natisone. In programma nella prima sezione: la «Skrat Race», 3 giorni di cross country in mountain bike; domenica 19 maggio: la «Skrat bike», terza prova valida per il Trofeo Friul Bike 2013, una gara di cross country in mountain bike sui sentieri del comune di San Leonardo; «Valliorientiring», manifestazione di orientiring, inserita nel campionato regionale. La seconda sezione offre sabato 18 maggio un corso di Nordic walking, tenuto da istruttori preparati. Sabato 18 e domenica 19 è in programma la Dogvalleys, una passeggiata con gli amici a quattro zampe nella natura delle valli. Domenica 19 tre gli appuntamenti in programma: i più temerari potranno imparare a scalare nella palestra di roccia di Stupizza, seguiti da istruttori qualificati; esperti del Gruppo speleologico delle valli del Natisone accompagneranno nei meandri della grotta d’Antro; chi lo vorrà potrà imparare a guidare un kart presso la pista Alberone, a Clenia, in collaborazione con l’Alberone Karting club. La terza sezione prevede: sabato 18 la passeggiata notturna da Topolò lungo il sentieri degli artisti, costeggiando le trincee del Kolovrat, attraverso il passo Solarie e i borghi rurali di Drenchia; domenica 19 maggio: la passeggiata con guida sul Kolovrat alla scoperta dei luoghi della Prima guerra mondiale e la passeggiata narrativa sul Matajur tra gli uomini e le storie. Sabato 18 e domenica 19 un viaggio nella natura alla scoperta dei segreti dei grandi carnivori nel centro visite il Villaggio degli orsi a Stupizza. Ulteriori informazioni sul sito www.vallimpiadi.it.


10

TERSKE DOLINE

stran

15. maja 2013

dom

L’ESPERIENZA DI GABRIELLA COOS che ha trascorso diverse settimane in Africa per un progetto umanitario KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Trofei di caccia in mostra a Taipana

� � Per la prima volta Taipana ha ospitato, domenica 12 maggio, la mostra dei trofei di caccia degli ungulati del «Distretto numero 1 del Tarvisiano», realtà composta delle riserve di Tarvisio, Malborghetto, Dogna, Chiusaforte, Moggio, Pontebba, Paularo, Ligosullo, Venzone, Bordano, Resia, Resiutta, Taipana e Monteaperta di Taipana, e delle aziende faunistiche di Picco del Mezzodì, di Montasio, Pramollo, e di Brezje di Taipana. A organizzare l’evento la riserva di Taipana, presieduta da Livio Mosolo, che conta 49 cacciatori. La manifestazione ha preso avvio sabato sera con un simposio sul cervo ed è continuata domenica mattina con la celebrazione della messa di Sant’Ulderico, rito accompagnato dal soprano Nadia Petrova e da un giovane pianista triestino che vive a Campo di Bonis. L’inaugurazione, con interventi delle autorità e dei soci delle riserve, si è tenuta alle 10, presso gli impianti della Polisportiva; al taglio del nastro è seguita l’apertura della mostra dei trofei – un centinaio solo quelli di cervo dal Tarvisiano e da Pontebba – negli spazi del palazzo del municipio e della sala parrocchiale.

Musi, primavera con l’orso in casa

Da Lusevera a un villaggio del Congo per costruire cinque aule scolastiche �

«Il nostro aiuto nella lotta alla povertà è fondamentale. Ci vuole l’impegno di tutti

� Paola Treppo

H

a 48 anni, di professione fa l’insegnante e vive a Lusevera. Si chiama Gabriella Coos ed è stata protagonista, insieme ad altri volontari della provincia di Udine, di una significativa esperienza umanitaria in Africa che, come è accaduto a diversi suoi compagni di viaggio, l’ha segnata profondamente. Dal 31 gennaio al primo marzo, giorno quest’ultimo del rientro a casa, ha trascorso diverse settimane in un villaggio molto povero del Congo, ex-Zaire, al seguito dell’associazione umanitaria «Volontari di Maria Onlus», una realtà che opera in tanti Paesi in difficoltà e che in provincia di Udine ha il suo punto di riferimento in Luciano Sbuelz, attualmente vicepresidente del sodalizio. «Da tempo desideravo fare quest’esperienza, ma non ero mai riuscita a conciliare gli impegni di lavoro e di famiglia con un soggiorno all’estero così lungo – racconta –; poi, quest’anno, grazie a una concomitanza favorevole di eventi, ho avuto

finalmente la possibilità di partire insieme ad altri amici. Per professione lavoro da anni con i bambini e l’idea di andare ad aiutarne alcuni tra i più poveri mi ha spinto a scegliere di lasciare tutto per qualche settimana, mettendomi in aspettativa a scuola. Anche i miei familiari mi hanno spronato e farlo e, adesso che sono rientrata, mi rendo conto di quanto sia stata importante questa esperienza». Gabriella si è preparata eseguendo tutti i vaccini necessari per evitare la contrazione di malattie, alcuni dei quali anche mol-

IL TERZO CORSO si è tenuto dal 26 al 28 aprile

S � � L’orso ha fatto la sua ricomparsa a Musi di Lusevera creando qualche problema all’allevamento dell’azienda agricola «La Alegra», curato dai gestori del ristorante «Alle Sorgenti». Il plantigrado ha divorato un asino e qualche pecora. Sulle sue tracce si sono messi gli uomini della stazione forestale di Tarcento che, unitamente all’ateneo di Udine, già da anni seguono la sua presenza in Alta Val Torre in seno al progetto «Life-Natura2000». Gli esperti si sentono di tranquillizzare la comunità circa un possibile contatto con le persone che vivono in montagna: l’orso, infatti, di norma si tiene a distanza dall’uomo. Per proteggere gli allevamenti, invece, vanno utilizzati recinti elettrificati e specifici dissuasori. Il 17 maggio «Alle Sorgenti» si terrà un incontro dal titolo «Una straordinaria primavera con gli orsi nell’alta Val Torre». Interverranno gli allevatori Alessandro Dosmo e Michele Tommasini, il sindaco di Lusevera Guido Marchiol, Stefano Di Bernardo presidente del Parco Naturale Prealpi Giulie, Dario Di Gallo del Corpo forestale regionale, Umberto Fattori dell’Ufficio studi faunistici della regione Friuli Venezia Giulia e Stefano Filacorda dell’Università di Udine. Il dibattito sarà condotto dal giornalista Umberto Sarcinelli.

Gabriella Coos con un bambino congolese

Taipana capitale italiana della fotografia in grotta

i è svolto a Taipana dal 26 al 28 aprile, il 3° corso regionale di fotografia in grotta intitolato «Tre scatti in grotta», organizzato dalla Scuola di speleologia isontina che è sostenuta dal Centro ricerche carsiche «C. Seppenhofer», di Gorizia, dal Gruppo speleologico monfalconese «Amici del Fante» e dal Gruppo speleologico «Talpe del Carso», di Doberdò. Questa edizione del corso ha avuto un notevole successo ed una partecipazione di allievi provenienti da tutta Italia, tanto da essere considerato un evento a carattere nazionale più che regionale. Il corso residenziale, che si è svolto presso il rifugio speleologico «C. Seppenhofer» di Taipana, ha potuto godere di una cornice davvero unica, purtroppo rovinata da condizioni meteorologiche non proprio eccezionali. Era improntato su due sezioni di lavoro ben distinte: una basata su lezioni teoriche, dove gli allievi hanno potuto apprendere, sotto la guida degli esperti fotografi, tutti i segreti della fotografia digitale in ambiente. Per poter mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti, la parte pratica si è svolta nella Grotta Nuova di Villanova, nella grotta Doviza e in alcune gallerie cannoniere del forte di Osoppo. Sabato, al termine delle lezioni, si è svolta poi presso il rifugio di Taipana una selezione delle foto migliori, scattate dagli allievi, che è stata una vera apoteosi di immagini di concrezioni che hanno stupito non poco i presenti. In questa occasione si è potuto vedere come le moderne tecnologie possono creare magiche atmosfere e possono anche essere messe a disposizione di chi vuole studiare l’ambiente sotterraneo anche da questo punto di vista. Insomma, a

conclusione di questo corso, possiamo ben dire che, al di la dell’utilità, è stata anche una grande festa della speleologia documentaristica propiziata soprattutto dalla disponibilità della popolazione locale che, a cominciare dai gestori della trattoria «Bar al centro» di Taipana, ha messo a disposizione le proprie strutture ricettive e come ha più volte sottolineato, Elio Berra, il sindaco del comune, intervenuto all’apertura del corso, è stato un momento di visibilità per il paese pedemontano. Queste manifestazioni, ha tenuto a ribadire il primo cittadino, contribuiscono in modo rilevante a far conoscere la montagna sotto tutti gli aspetti e contribuiscono a evitare l’abbandono della stessa da parte di una popolazione sempre più attratta dal fondovalle. È per questo motivo, ha concluso, che l’amministrazione comunale sarà sempre pronta a sostenere questo tipo di iniziative atte a valorizzare il territorio.

to costosi. Tutti eseguiti pagando di tasca propria, così come si è pagata da sola il viaggio. «Arrivare in quel lontano villaggio, partendo inizialmente da Kinshasa, è stata un’odissea: per percorrere 95 chilometri abbiamo impiegato 8 ore, lungo strade di fango, con camion e furgoni, non certo in comodità. Giunti nel villaggio, l’impatto è stato impressionante. Ci sono stati assegnati degli alloggi: capanne di fango con tetto di paglia e un giaciglio. Per bere e mangiare acqua bollita recuperata da un

vicino lago dove tutta la comunità si lava e attinge il prezioso bene per ogni necessità». Obiettivo dei volontari realizzare una scuola «vera», in muratura, per dare la possibilità ai bambini di avere un riparo sicuro, che non sia un intreccio di rami sotto gli alberi. In questa zona i temporali sono devastanti e, a volte, capita che i fulmini colpiscano proprio bimbi e ragazzini, causando gravissimi danni e anche la morte. «Con enormi difficoltà siamo riusciti a edificare cinque aule, cui però manca ancora il tetto, che sarà realizzato in un secondo momento. Mi ha colpito molto la serenità di queste persone: non hanno veramente niente, ma sono felici. I bambini più grandi aiutano quelli piccoli, le donne portano l’acqua ogni giorno dal lago con secchi e taniche sul capo, cucinano, vanno a vendere nei mercati. I problemi non si contano: per l’assistenza, in caso di necessità, non si può comporre il 118: una semplice dissenteria diventa mortale perché le aree di cura sono molto lontane e, nella missione del villaggio, oggi, per le donne che devono partorire, la sala è composta da un lettino ruggine, con un buco, e da strumenti medici obsoleti e mai sterilizzati». Prima del rientro, tutti i volontari hanno eseguito il test di verifica per sapere se avevano contratto la malaria: fortunatamente sono risultati negativi, a eccezione del missionario del luogo. «Rifarlo? Ci penserò. Il nostro aiuto, quello di tutti, è fondamentale, anche se partendo sai di rischiare la vita».

Porzus invita a scoprire le sue erbe il 26 maggio ra fede, natura e storia, quello di maggio è un mese particolarmente importante per il borgo di Porzûs. Venerdì 31, nel santuario della Madonna della Falce, si T chiude il mese mariano: alle 20.30 sarà recitato il rosario durante una suggestiva processione con le fiaccole; presiederà padre Vittorino Zerbinati dei Padri della Missione. La pro loco «Amici di Porzûs», che anima la verde frazione sopra Attimis, propone poi anche quest’anno, domenica 26, la 5ª edizione di «Erbe in tavola” e la 18a edizione della «Camminata storico-naturalistica» con due itinerari di 3 e 2 ore, con iscrizioni che si aprono alle 9 e la partenza prevista per le 10; la quota è di 9 euro. «Le novità, per questa stagione, sono diverse e interessanti – spiega Tiziana Foschiatto della pro loco –. Per far conoscere le due iniziative anche ai nostri amici della vicina Slovenia, e coinvolgerli quindi nella manifestazione primaverile, il deplian informativo è stato realizzato sia in italiano che in lingua slovena. Il tradizionale concorso fotografico, poi, è stato ampliato ed esteso a tutto il territorio di Attimis: in tal modo vogliamo indirizzare l’attenzione dei visitatori anche verso frazioni e borghi non sempre ben conosciuti. Nel regolamento del concorso, visibile tra breve nel nostro sito web, www.porzus.it, abbiamo inserito anche una piantina del territorio, così che tutti possano bene orientarsi». Quella di domenica 26 maggio, intitolata «Porzûs invita…», sarà una piacevole giornata, immersi nella natura dei boschi e dei prati ricchi di vegetazione; due i sentieri tematici, sia alla ricerca delle piante officinali che alla scoperta della realtà storica e religiosa delle Malghe di Porzûs e dell’evento mariano della Vergine della Falce. «L’evento conta una mostra-laboratorio, con gli amici Angela e Mauro, per il riconoscimento delle erbe spontanee e il loro utilizzo nella tradizione popolare friulana». Sarà visitabile pure la mostra fotografica «Natura in un clik», che vede la partecipazione dagli alunni della scuola primaria di Attimis, supportati dal corpo docente in un percorso di conoscenza naturalistica del territorio. A ogni visitatore, come da tradizione, sarà donato un manufatto artigianale in legno; è un’iniziativa nata per far ricordare Porzûs a tutti coloro che lo hanno scelto come meta turistica. (p. t.)


dom

15. maja 2013

REZIJA/KANALSKA DOLINA

stran

11

VAŒKI NABORNIKI bojo pripravili kranceljne in drevo, ki ga bodo v soboto 25. maja dvignili pred cerkvijo svetega Egidija

Tudi letos bodo po starem obi@aju v ˘abnicah mladi postavili majo A

� Luciano Lister

M

eseca maja cvetijo ro¡e na travnikih in so ¡ivali plodne in pri tem pomagajo tudi stare navade. Med te navade spada dvigovanje maje, za katero skrbijo vaœki naborniki. Maja je zelo visoka smreka ali jelka, ki so ji odstranili lubje in veje razen na vrœi@ku; slednji je okraœen z velikim vencem iz smrekovih vej in s papirnatimi ro¡ami. Dvignjenje maje je kot obi@aj verjetno keltskega izvora. Obi@aj sega zelo dale@, saj majo ne dvignejo samo v blji¡nih de¡elah (na avstrijskem Koroœkem in v Sloveniji) vendar celo na Bavarskem. V Kanalski dolini so v Naborjetu in na Kokovi dvignjenje maje spet uvedli pred nekaterimi leti, vendar so obi@aj samo v ˘abnicah skoraj neprekinjeno ohranili. Naborniki ¡e nekaj dni pred Telovem pripravljajo »kranceljne« – ki so venci iz skupaj navezanih smrekovih vej in papirnatimi ro¡ami – in v gozdu skrbno izbirajo drevo, ki ga izmeni@no darujeta ¡abniœka soseska ali gozdni @uvaji (Corpo forestale). V petek zve@er se naborniki zberejo na kraju, kjer bojo naslednji dan postavili majo, in kopljejo globoko luknjo, ki jo morajo potem nadzorovati do zore – saj bi jo lahko nekdo napolnil, da bi nabornike zasmehoval. V soboto zjutraj gredo naborniki do drevesa, ga pose@ejo in odstranijo lubje in veje razen na vrœi@ku. Nato peljejo deblo z vozi@ki do vhoda vasi. Z njim gredo ponosno na sprevodu po ˘abnicah, da si ga lahko vsi ogledajo. Med sprevodom se ustavijo pri vsaki gostilni – kjer jim ponudijo pija@o – in se tudi pozanimajo za pomo@nike, ki jih bojo potrebovali za dvignjenje maje. Deblo peljejo

T

Növi byrw za wse

u-w Reziji ta-lëtë to jë karjë lëpo, wsë zalani ano trawnikavi posa@ani majo te lipe ro¡ice. Karjë judi znojo noœe mësta, za tö ki ni so bili ponoe po ti lipi poti. Ko so re ponoe po isëj poti ano za cëlo pot so ma müs prajtit pa to valïko wödo (Torrente Resia). Litos jë bil norët te novi byrw za prajtit wödo, za tö ki pöwadenj jë bilo naslo taa staraa. Ko jë slaba ura ano to lïjë karjë, wöda rastë ano mö@no œumï. Na wri ano na nareja vëre moœima ko na jë wstawjana aliboj kej jo broni. Wöda pajë pa pën@i ano arbulavi ano wsë isö to pomoa jo wstavit ko jë byrw ano nejzat ja nastët. Za isö teski dëlo jë skërbala aso@acjun ZïviSolbica, ki na pomoa za bujœë stat tu-w isëj vasi. Ni dilajo karjë za zbüdit turizmo nejve@ ti ta-lëtë ano ti wezen na natüro ano na noœo kultüro. Isö to jë nö wridnö dëlo, ki an pomoa wsën judin tin domo@ën ano pa tin fureœt. (s. q.)

do cerkve in po zadnji zdravljici ga postavijo na vozi@ku do dvignjenja. Potem ko so na vrœi@ek pritrdili »kranceljne« in okraske, lahko s prihodom ve@era dvignejo majo. To naredijo mnogi sodelavci s starodavno tehniko, v okviru katere se pomagajo z drogi (tovrstni drog se v ¡abniœkem nare@ju imenuje »œvafel«) in vrvmi. Za dvignjenje je treba sinhronost vseh pomo@nikov in je zato tudi oseba, ki glasno daje ukaze za ustrezno dvignjenje debla. Med dvignjenjem luknjo napolnijo s kamni in z zemljo: delo je opravljeno, ko je maja navpi@na. Po dvignjenju gledalci praznujejo z zdravljico in s sladicami, ki so jih pripravili na domovih nabornikov. Majo morajo nadzorovati do zore, saj bi nekdo lahko zasmehoval nabornike z napisi ali majo posekal. Zgodilo se je namre@ nekajkrat, da so majo poœkodovali. Naslednji dan se naborniki udele¡ijo maœe in procesije za Telovo – in med slednjo morajo sicer nositi »lanterne«. Maja ostane dvignjena do praznika vaœkega zavetnika svetega Egidija. S tem, da je v preteklosti bilo ve@ ljudi po vaseh, so lahko dvigali ve@je maje; dandanes to ni ve@ mo¡no. Med posameznimi vasi v Kanalski dolini je v preteklosti bilo tudi nekaj tekmovalnosti in glede tega pravijo, da so ˘abni@ani lahko œli pomagat samo Ov@anom, Ukljanom pa ne. Zato bojo letos dvignili majo v soboto 25. maja. Sprevod bo pri@el ob 14. uri (pri baru »Lori«); proti ve@eru, po 20. uri, bojo pri cerkvi svetega Egidija drevo dvignili. V slu@aju slabega vremena bojo celoten obred prenesli na sredo 28. maja. #etudi so v Italiji praznik sv. Reœnjega Telesa prenesli na nedeljo 2. junija, v ˘abinicah spoœtujejo pravi datum, se pravi @etrtek 29. maja. In ta dan mora maja nujno biti postavljena.

Ribadita la richiesta di istruzione trilingue

l Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet si è tenuto, venerdì 10 maggio, il convegno dal titolo «Incontro di comunità – Leggi di tutela e politiche linguistiche», organizzato dalla Società filologica friulana in collaborazione con l’Istituto sloveno di ricerche di Trieste/Trst, il Circolo culturale sloveno «Planika», l’associazione slovena «Don Mario Cernet» ed il circolo culturale tedesco della Valcanale «Kanaltaler Kulturverein». Fili comuni hanno legato gli interventi già negli indirizzi di saluto. Antonio Pasquariello, dirigente dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbi¡, ha sottolineato come la sua azione per le lingue minoritarie sia sempre stata volta a proiettare i ragazzi fuori dalla valle, collegando la pianura friulana con Carinzia e Slovenia ed ha trovato in ciò il sostegno di Alessandro Oman, sindaco di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ov@ja vas e presidente dell’associazione Cernet, che ha rimarcato l’impegno del suo comune per insegnamento e promozione di sloveno e tedesco, anche in una possibile scuola trilingue. In rappresentanza della Regione è intervenuta Monica Tallone, accentuando come istruzione e cultura rientrino nello stesso assessorato dopo le elezioni. Per la Filologica, il presidente Federico Vicario ha annunciato la sorveglianza del Comitato 482 sulla coerenza dell’azione dei politici eletti con le risposte date alle domande poste dal Comitato in materia di tutela linguistica, mentre Milan Bufon, presidente dello Slori, è ritornato ai temi del convegno collegando il bisogno di indagare la realtà legislativa per generare valide proposte di revisione. Alfredo Sandrini, presidente del «Kanaltaler Kulturverein», ha ripreso i concetti di Pasquariello ed Oman circa il valore dell’apprendimento delle lingue ed ha ricordato il maturato avvicinamento delle associazioni tedesche e slovene, utile a contare nelle sedi importanti. A proposito, salutando a nome del «Planika», Rudi Bartaloth ha posto agli esponenti della Filologica il problema tutto valcanalese della disorganizzazione della comunità linguistica friulana. Serena Martini ed Annamaria Tributsch hanno parlato delle proprie esperienze di insegnanti di friulano e tedesco, evidenziando lo sforzo dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio nel lavorare su un percorso educativo che va dai 3 ai 18 anni d’età. Le due insegnanti hanno, altresì, evidenziato il massiccio sostegno dato alle iniziative per le lingue minoritarie dai genitori. Anna Wedam, in rappresentanza dell’associazione Cernet e come sportellista di sloveno al Comune di Malborghetto, si è concentrata sui problemi della comunità slovena valcanalese, oggi decimata rispetto al passato, sia per la predominanza dell’italiano ovunque sia per la secolarizzazione della società (dal momento che la Chiesa locale garantisce tuttora spazi di espressione in sloveno). La comunità è comunque vivace ed ha avviato nuove iniziative, come la radiodiffusione di programmi in sloveno incentrati sulla zona. Intervenendo come relatore, Rudi Bartaloth ha, invece, delineato le fasi che hanno portato all’ingresso dello sloveno nelle scuole della Valcanale, evidenziando le problematiche presenti: lo sloveno, per ora regolarmente insegnato nelle scuole di grado inferiore, trova difficoltà ad accedere a quelle di grado superiore – anche per mancanza di supporto finanziario. Ha poi espresso l’opinione che solo una scuola plurilingue che prevedesse l’ingresso di sloveno, tedesco ed anche friulano potrebbe essere ottimale per la Valcanale. In conclusione Adriana Jane¡i@ ha evidenziato criticità nell’erogazione dei contributi – specie per più competenze sparse fra diversi ministeri e dipartimenti, senza un comitato di raccordo – ed ha presentato i risultati di un’indagine condotta tra il 2007 ed il 2008 su tutte le comunità linguistiche della Regione Fvg. (l. l.)

LA PARROCCHIA nel mese di maggio propone la preghiera nel 300° della chiesa di Prato

Resia, un Rosario itinerante in valle

L

a parrocchia di Santa Maria Assunta di Resia per ricordare il 300°anniversario dall'ultimo ampliamento e rinnovo della chiesa plebanale di Prato (17132013), per tutto il mese di maggio tradizionalmente dedicato alla Madonna, ha promosso, lungo tutta la vallata, un Rosario itinerante che prevede brevi processioni con la statua della Madonna di Carnizza. Questo atto devozionale fortemente voluto dal vicario parrocchiale di Resia, don Gianluca Molinaro, prevede soste per la preghiera in tutte le principali località della vallata e coinvolge tutte e tre le parrocchie del comune. La tradizione riferisce che la statua della Madonna di Carnizza, particolarmente cara alla popolazione resiana che le fa visita processionalmente due volte l'anno (anticamente tre), venne portata in valle da emigranti di Gniva dal santuario mariano di Maria Zell in Austria. Questa scultura lignea si conserva nella chiesetta di Santa Anna di Carnizza.

don Gianluca Molinaro Prima che fosse costruita la struttura in muratura, la statua della Madonna, durante il periodo invernale, veniva custodita a Gniva. Un racconto popolare narra che nell'anno in cui fu edificata la prima struttura in muratura, la Madonna, che era stata come consuetudine portata a Gniva per l'inverno, fece ritorno da sola a Carnizza nella

chiesetta e da allora in poi non fu più trasportata a valle durante la brutta stagione. A quei tempi è databile anche il canto resiano Madona di Karnïca con il quale i fedeli chiedono la sua protezione per tutta la vallata, per tutti i valligiani e per tutto il bestiame. Durante la prima guerra mondiale il sacro edificio fu adibito a deposito viveri e al momento della ritirata nel 1917 fu dato alle fiamme dal sergente Tavoschi di Comeglians e nell’incendio tutto andò distrutto. Si racconta, però, che le fiamme si arrestarono davanti alla statua della Madonna, lambendole solo una mano. Dopo la grande guerra la chiesetta fu riedificata. La statua della Vergine, dopo le soste nelle varie borgate in occasione dell'importante anniversario, verrà riportata a Carnizza durante il tradizionale pellegrinaggio che verrà effettuato sabato 1 giugno partendo dalla chiesetta del borgo di Lischiazze. � Sandro Quaglia

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Valbruna, nuova gestione per il bar � � Nuova gestione per lo «Jôf Fuart», uno dei locali di Valbruna/Ov@ja vas, sito a due passi dalla chiesa paesana. L’ambiente non è più seguito dalla «storica» Paolina Grünwald, ma dalla famiglia Grilli, che si è spostata a Valbruna da Roma, prendendo in gestione il locale. Massimiliano e Patrizia Grilli ed Anna Maria Perloni hanno scelto, quindi, di spostarsi in montagna, in un ambiente dove poter lavorare tutti assieme. Con la nuova gestione, allo «Jôf Fuart» vengono offerti come prima il servizio di bar e di appartamenti per uso vacanze ed a questi si aggiunge il servizio di ristorante con cucina romana. Fra i motivi che hanno spinto la famiglia Grilli-Perloni a spostarsi proprio in questa zona di montagna, figura sicuramente il fatto che la signora Patrizia aveva parenti in zona e la Valcanale le era già familiare.

Carinzia, nuove accuse alla destra

Valentin Inzko (nella foto sopra), diplomatico austriaco e presidente del Narodni svet koroœkih Slovencev – una delle tre organizzazioni rappresentative della minoranza slovena carinziana – ha denunciato l’ex governatore della Carinzia, Gerhard Dörfler. Stando ad Inzko, nell’ambito delle trattative del 2011 per l’installazione della toponomastica bilingue in Carinzia (che avevano per oggetto anche l’uso dello sloveno come lingua ufficiale e le forme di sostegno alla minoranza), Dörfler avrebbe offerto 500.000 euro ai rappresentanti delle tre organizzazioni affinché rinunciassero allo sloveno come seconda lingua ufficiale nei comuni spinosi di Eberndorf/Dobrla vas e Sankt Kanzian/Œkocjan. Da parte sua, Dörfler ha respinto le accuse.

� �

«ViviStolvizza», direttivo rinnovato L’associazione «ViviStolvizza» si è riunita in assemblea per approvare l’attività svolta nel 2012 e mettere le basi per organizzare il programma per il corrente anno 2013. Sono state rinnovate le cariche sociali per il triennio 2013-2015. Il direttivo risulta così composto: Antonio Buttolo, Gino Buttolo, Lino Buttolo, Serafino Buttolo, Daniel Di Lenardo, Iside Di Lenardo, Maurizio Di Lenardo, Giuliano Fiorini, Daniela Negro, Daniela Marina Negro, Luigina Negro, Livio Pielich, Maurizio Pielich e Giancarlo Quaglia. I revisori sono: Renato Bombene e Sandro Quaglia. Successivamente il nuovo direttivo ha confermato presidente dell’associazione Giancarlo Quaglia, vicepresidente Iside Di Lenardo e segretario Giuliano Fiorini.

� �


12

POSO@JE

stran

15. maja 2013

DOLO#ENA JE BILA LETA 1920 med Kraljevino Italijo in Kraljevino Srbov Hrvatov in Slovencev KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

V maju ob@ani Tolmina praznujejo Ob@inski praznik v ob@ini Tolmin praznujejo v spomin na pomembne dogodke v preteklosti, ki so se na Tolminskem zgodili v maju in pisali tamkajœnjo zgodovino: tolminski punt, narodni tabor, aktivnosti TIGR-a, ustanovitev Gregor@i@eve brigade, osvoboditev mesta Tolmin in prva seja demokrati@no izvoljene ob@inske skupœ@ine. Praznujejo z zavestjo, da je vsak tak maj prispeval koœ@ek danaœnjega dne. Vsi navedeni dogodki so bili nekaj posebnega in, kot v letoœnji @estitki pravi tolminski ¡upan Uroœ Bre¡an, imajo @astno mesto v zgodovini ob@ine zato, ker so pomembno sooblikovali sedanjost: »Ne pozabimo, da tudi mi danes s svojo aktivnostjo ali pasivnostjo vplivamo na naœo prihodnost. V ¡elji in prepri@anju, da skupaj prispevamo k @im bolj svetli prihodnosti œirœe Tolminske, vsem ob@ankam in ob@anom iskreno @estitam ob ob@inskem prazniku.« Med drugim tako v soboto, 25. maja, popoldne v okviru praznovanja letoœnje 300. obletnice punta napovedujejo odkritje spominske ploœ@e tolminskim puntarjem na Mengorah in pohod planincev v Gorico, prazni@ni mesec pa se bo tradicionalno zaklju@il s slavnostno sejo ob@inskega sveta ter podelitvijo ob@inskih priznanj in nagrad v petek, 31. maja, v tolminskem kinogledaliœ@u. Letos jih prejmejo Prosvetno druœtvo »Justin Kogoj« Dolenja Trebuœa (plaketa), Osnovna œola Simona Kosa Podbrdo (priznanje), Œtefko Miklavi@ (priznanje), Ladislav #rv (zahvala) in Slavko Obed (zahvala).Ve@ informacij o posameznih dogodkih najdete v Koledarju prireditev LTO Soto@je na spletnem naslovu www.dolina-soce.com. (Œpela Kranjc)

� �

#etrti@ @istijo gore in planine Konec aprila so na Planini Kuhinja pod Krnom otvorili sezono dru¡beno odgovornega projekta, poimenovanega »O@istimo gore in planine«, ki ga ¡e @etrto leto organizira Zavarovalnica »Triglav«. Pod Krnom se je zbralo ve@ ko 80 planincev, osnovnoœolcev in ljubiteljev narave ter se z vre@kami v rokah podali @istit v tri smeri. Po slabih dveh urah @istilne akcije so se prostovoljci s polnimi vre@kami vrnili na planino Kuhinja in poleg obi@ajnih odpadkov so na zbiraliœ@u pri ko@i naœli tudi nekaj avtomobilskih gum, ¡eleza in celo vrata. Skupaj so nabrali 82 kg smeti in tehtnica je pokazala, da so najve@ smeti nabrali u@enci Oœ Simona Gregor@i@a Kobarid, ki so, v spremstvu @lanic Planinskega druœtva Kobarid in u@iteljice Vesne Urœi@, @istili bli¡njo okolico s parkiriœ@em. Pomo@nica predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, Urœa Man@ek, je ob zaklju@ku akcije povedala, da je akcija O@istimo gore in planine prejela v Bruslju visoko mednarodno priznanje Emerald. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav je ob tej prilo¡nosti predal predstavnikom Planinskega druœtva Kobarid okolju prijazne vre@ke œe za planinsko ko@o pri Krnskih jezerih in Gomilœ@kovo zavetiœ@e na Krnu. Za ko@o na Matajurju je v imenu Planinske dru¡ine Bene@ija vre@ke prevzel Zdravko Likar, ki je v beneœkem nare@ju pozdravil vse obiskovalce in jih povabil na obisk ko@e na Matajurju. Uspeœni @istilni akciji je sledil zabavni program in zaslu¡ena jota s klobaso, ki so jo pripravile @lanice Planinskega druœtva Kobarid.

dom

Rapalska meja je pomnik kup@evanja velikih sil in kosanja malih narodov �

Sedaj ostaja le œe zgodovinska epizoda, ki pa je zapustila sledi v kulturni in materialni dediœ@ini

� Anka Vonåina

R

apalska meja je bila meja med Kraljevino Italijo in Kraljevino Srbov Hrvatov in Slovencev, dolo@ena leta 1920 v italijanskem mestu Rapallo. Je pomnik samovoljnega kup@evanja velikih evropskih sil in kosanja malih narodov. V Evropi je v za@etku dvajsetega stoletja vrelo. Slovenci so bili ¡e skoraj pol tiso@letja del velike Avstro-Ogrske dvojne monarhije. Meja s Kraljevino Italijo je leta 1914 tekla od Tablje v Kanalski dolini, po Reklanici, @ez Sedlo v ˘lebeh, @ez Predel na Kanin, po vzpetinah zahodno nad So@o in po robu Furlanske ni¡ine do Nadi¡e, @ez Matajur, po reki Idriji, zahodno od Goriœkih Brd in se precej desno onkraj So@e dotaknila Jadranskega morja. Vojna je bila neizbe¡na. Slovenci, kot najmanjœi narod okostenele @rno-¡olte monarhije, so se borili v tuji vojski, med tujimi vojskovalci, za tuje cilje. Kraljevina Italija si je z meœetarskim Londonskim sporazumom iz leta 1915 ¡e v naprej izgovorila velik kos slovenskega ozemlja. V imenu »starega Rima« je zagovarjala zgodovinsko upravi@enost do teh ozemelj, ker tu ponekod ¡ivijo njeni »fratelli irredenti« (neodreœeni bratje). Za »Sacro Confine Orientale« (sveta meja na vzhodu) je izkoristila »Sacro egoismo italiano« (sveti italijanski egoizem).

Njej v prid se je vojna kon@ala z razpadom Nemœkega, Avstro-Ogrskega, Otomanskega in Ruskega cesarstva. Bolj kot na bojiœ@u se je razpletla za (tudi pod) diplomatsko mizo. To, da so bili v 12. ofenzivi Soœke fronte popolnoma iz@rpani potisnjeni do reke Piave, jim ni prav ni@ œkodilo. Dne 12. 11. 1920 je bil v italijanskem obmorskem mestecu Rapallo podpisana nova »mirovna« pogodba. Slovenci so v teh pogajanjih prvi@ kot politi@en narod nastopali na mednarodnem prizoriœ@u. Italiji je tudi v zameno za priznanje Kraljevine SHS, pripadlo ve@, kot ji je bilo obljubljeno v Londonu. Œe pred podpisom rapalske pogodbe so obljubljeno darilo »junaki od Piave« zasedli, œe ve@, vkorakali so celo do Vrhnike, ¡irov in Logatca. Na priklju@enem ozemlju so takoj za@ela z narodno prevzgojo v »viœjo« kulturo. Nova meja je odrezala skoraj tretjino Slovenskega ozemlja z okrog tristo tiso@ prebivalcev. Desettiso@i @etrt stoletja v je@i niso zdr¡ali. Zapustili so domove in si iskali novega prostora pod soncem. Najbolj pa je meja grobo posegla v vsakdanje ¡ivljenje ljudi ob njej. Sosedje so se kar naenkrat znaœli v dveh povsem razli@nih dr¡avah in v zelo druga@nih dru¡benih razmerah. Ko je bila meja dogovorjena na papirju, so jo tudi uradno ozna@ili na terenu z mejniki (it. cippo). Razdeljena je bila na se-

Mejni kamen na Cerkljanskem demdeset sektorjev, ki so jih lo@evali glavni mejniki z arabskimi œtevilkami od 1 do 70 in vmesni, manjœi mejni kamni, ki so bili postavljeni v vidni razdalji in ozna@eni z rimskimi œtevilkami. Italijani so takoj utrjevali pomembne strateœke to@ke. Za obmejne grani@arje (GAF Guardia alla Frontiera) so gradili delno v zemljo vkopane pobo@ne kaverne. Pripadniki finan@ne stra¡e (Regia Guardia di Finanza) so imeli kasarne v vaseh, kjer so bili mejni prehodi. Na strateœkih to@kah pa so imeli z obzidjem in z bunkerji utrjene kasarne pripadniki faœisti@ne milice (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale), ki je bila prostovoljna in dobro pla@ana. Vse mogo@ne in œtevilne utrdbe naj bi predstavljale mo@ novega re¡ima in nepremagljivost in dokon@nost meje, kar

bi pomagalo pri hitrejœi psiholoœki vdaji primorskih Slovencev. Precej skromnejœi so bili objekti na jugoslovanski strani. Le delno zidani, druga@e pa leseni in se do danes niso ohranili. Doma@ini so jim rekli kar barake, jugoslovanski grani@arji pa so jih imenovali karaule. Toda »mali ljudje ob veliki meji« se niso vdali. Verovali so, da ta lo@nica ne bo ve@na. Prvi, ki so jo ruœili tudi z bojem, so bili Tigrovci. ˘ivljenje prebivalcev ob njej je bilo kruto, a bolj polno in razgibano. »Stara meja«, ki je padla œele leta 1947 s priklju@itvijo Primorske k Jugoslaviji, sedaj ostaja le œe zgodovinska epizoda, ki pa je zapustila sledi v naœi kulturni in materialni dediœ@ini, zato je ne smemo pozabiti.

Proslavili 70-letnico brigad Staro mestno jedro Gregor@i@ in Gradnik

PODPISALI POGODBO za oddajo kulturne infrastrukture

v Breginju bo za¡ivelo

� �

dnevi so se v Poso@ju spomnili ustanovitve primorskih partizanskih PredbrigadnekajSimona Gregor@i@a in Ivana Gradnika, ki sta bili ustanovljeni pred 70.

leti. Ustanovitve Gregor@i@eve brigade se je na proslavi v Kneœkih Ravnah spomnil slavnostni govornik zgodovinar dr. Branko Maruœi@. V svojem govoru je opisal uporniœtvo Primorcev proti italijanski oblasti in nato nemœki vojski. Œe posebej je opisal te¡ko in trnovo pot brigade Simona Gregor@i@a. Svojo borbeno pot je brigada kon@ala v Trstu v za@etku maja 1945. K miru v Poso@ju, k sedanjim slovenskim dr¡avnim zahodnim mejam, k slovenski dr¡avnosti in samostojnosti sta prispevali s svojim bojem in ¡rtvami tudi Gregor@i@eva in Gradnikova brigada. Ustanovitve Gradnikove brigade so se s tradicionalnim pohodom in s proslavo spomnili 27. aprila na planini Golobar. Pri ustanavljanju brigade na planini Golobar pred sedemdesetimi leti je partizane presenetila italijanska vojska. V straœni bitki je padlo 42 partizank in partizanov. Slavnostni govornik na proslavi na Golobarju je bil na@elnik Upravne enote Tolmin, Zdravko Likar, ki se je v govoru spomnil tragi@nih dogodkov izpred sedemdesetih let. Povedal je, da je svoboda tako velika vrednota, da je vredna sleherne cene. Zato tudi golobarske ¡rtve niso bile zaman, saj je bila tudi zaradi teh ¡rtev Primorska po vojni priklju@ena k Sloveniji. Prav zaradi spomina na mrtve mlade partizane je bila @ez planino Golobar speljana Pot miru. Kot opomin vsem, da je vojna najve@je zlo, ki lahko doleti @loveka in narod. Mir pa je najve@ja vrednota. (z. l.)

O

b@ina Kobarid, Krajevna skupnost Breginj, Turisti@no druœtvo Breginj in Razvojno druœtvo Breginjski kot, si ¡e ve@ let prizadevajo, da bi po potresu obnovljeno vaœko jedro v Breginju, v celoti kulturno in turisti@no za¡ivelo. Del vaœkega jedra je obnovljen in v njem je postavljena stalna etnoloœka muzejska zbirka. V poletnih mesecih se v jedru odvijajo razne kulturne prireditve. Prizadevanja lokalne skupnosti, breginjskih druœtev in Krajevne skupnosti so bila tako velika, da je Ob@ina Kobarid v januarju 2012 objavila Poziv za iskanje interesentov za nosilca investicije v Breginjskem kotu in v maju 2012 Javni razpis za oddajo kulturne infrastrukture – Breginjsko jedro v najem. Razpis je bil ¡al neuspeœen. Iskanje reœitev je intenzivno potekalo naprej in v novembru 2012, sta krajana iz Breginja na Ob@ino Kobarid ponovno na-

slovila proœnjo za najem oziroma za postavitev monta¡nega gostinskega objekta v Breginjskem muzejskem jedru. Njuno proœnjo je obravnaval Odbor za gospodarstvo in Ob@inski svet Ob@ine Kobarid. Po sprejetem sklepu Ob@inskega sveta Ob@ine Kobarid o oddaji dela nepremi@nine v najem, je bila v aprilu podpisana najemna pogodba. ˘upanja Darja Hauptman je najemnikoma @estitala in za¡elela veliko uspehov na novi poslovni poti.


dom

15. maja 2013

ŒPORT

stran

13

CAMPIONATI DI CALCIO ALLA CONCLUSIONE. Nel campionato di Promozione la Valnatisone salva con largo anticipo

Il Real Pulfero si tuffa nei play-off Savognese avanti in Coppa Friuli �

Giovanissimi alle finali di categoria. Juniores e Allievi sconfitti nell’ultima partita

C

Volley S. Leonardo alle battute finali La serie delle vittorie consecutive del sestetto maschile di Prima divisione della Polisportiva San Leonardo si è interrotta sul parquet di Cividale, dove sono stati superati dall’Est Volley solo al tie-break (32 per i cividalesi), mentre nell’ultima gara del «Trofeo Friuli» hanno superato la Pulitecnica Friulana 3-1. Anche per le ragazze dell’Under 18 si registra una sconfitta 3-1 con la capolista Volley Bas, e due vittorie: 3-1 con la Colli Volley e 3-0 interno con l’Aurora Volley. Ultimo impegno della seconda fase a Cervignano questo fine settimana in cui l’U 18 sarà ospite della Scuola Volley locale. (b. q.)

La formazione della Valnatisone hanno trovato delle direzioni di gara da censurare sotto tutti gli aspetti, come durante la partita disputata contro il Sedegliano, persa 3-0, in cui il giovane arbitro di turno ha messo in vetrina una preparazione assolutamente inadeguata. C’è da domandarsi, allora, se i designatori siano a conoscenza di quegli aspetti negativi ed in certi casi, come questo, non si vuole creare un alibi per giustificare la sconfitta. A suon di grandinate di gol i Giovanissimi si apprestano a disputare le finali di categoria, 8-0 contro l’Esperia e 10-0 su

Buttrio nell’ultima gara di un biglietto da visita di tutto rispetto, visto che nell’intero arco del campionato non ha subito sconfitte pareggiando una sola volta. Play-off assicurati per il Real Pulfero nel girone Amatoriale A1 FIGC dopo aver sconfitto 1-0 il Torean e 4-1 il Forcate. Sarà proprio il Forcate l’avversario nella prima gara di questa fase finale e, una volta superato quest’ostacolo, il Real affronterà la vincente del doppio confronto Deportivo-Ai Tre Amici. La Savognese, impegnata nel post-campionato «Coppa Collinare», porta a casa

tre vittorie, 2-0 contro la Friul Clean, stesso risultato opposti al Sammardenchia e 21 a Povoletto col Bar Montecarlo, Drenchia/Grimacco Pizzeria «Al Cardinale» sconfitto al primo turno dal Torsa 1-0 nei play-off del «Collinare». Nel calcio a cinque due vittorie per il Paradiso dei Golosi: 6-4 e 6-1 rispettivamente contro Palmanova e Diavoli Volanti. Vincono a «tavolino» 5-0 contro la Folgore i Merenderos nella «Coppa Nocent» che permette l’accesso ai quarti di finale dove a Santa Maria la Longa affronteranno il quintetto locale.

IL PRIMO MAGGIO SI È CORSO IL 17° TRIATHLON DEL MATAJUR

Triajur, edizione record con ben 198 partecipanti

R

ecord di partecipanti alla 17a edizione della Triajur, il triathlon del Matajur, che è stato disputato mercoledì 1° maggio e al quale hanno aderito 108 squadre, con un complessivo di 198 partecipanti di cui 58 solisti, il cui numero cresce di anno in anno. La competizione suddivisa in tre frazioni, (la prima, dalla piazza di Savogna al paese di Montemaggiore, da percorrere in mountain-bike; la seconda da Montemaggiore alla cima del monte Matajur da percorrere a piedi e la terza, a piedi tutta in discesa, dalla chiesetta del Redentore, in cima al Matajur, fino alla frazione di Masseris) è stata vinta dal trio Asd Aldo Moro Paluzza (Manuel Moro, Nicolò Francescato e Alessandro Morassi), con un tempo complessivo di 1h 39’ 28”, al quale è stato assegnato il trofeo offerto da «Beppo Auto» di Ponte San Quirino. Il trofeo Memorial Marino Iussig, dedicato a uno dei principali promotori della manifestazione prematuramente scomparso nel 2005, che ogni anno viene assegnato al miglior solista, è stato vinto da Simon Ali@ di Œkofja Loka, (classe 1970) terzo assoluto in classifica generale, che ha coperto l’intero percorso in 1h 44’ 26” e che partecipa con successo anche ad altre competizioni sportive in Benecia, dalla Vertikal Kilometer in Val Resia alla Staffetta alpina sul Monte Lussari. Prima squadra femminile con un tempo di 2h 01’ 48” il trio Boccoli in rosa (Samira Todone, campionessa mondiale di mountain-bike, Laura Ursella e Dimitra Theocharis), che ha ricevuto la coppa offerta dal bar «da Crisnaro» di Savogna. La migliore solista è stata, invece, Isabella Milani, 57a in classifica generale, con un tempo di 2h 31’ 55”. Sono stati premiati anche i migliori frazionisti: in bici si è distinto Diego Cargnelutti (00 49’ 46”), in salita il più veloce è stato Nicolò Francescato, che ha centrato

(

Kratke Brevi brevi kratke

� �

� Bepo Qualizza on i suoi quaranta punti in classifica, la Valnatisone ha concluso il campionato di Promozione. Conclusione non felice visto che da Muggia è tornata con un pesante passivo, 4-0 con la neopromossa, risultato ininfluente per la graduatoria dal momento che ai valligiani era sufficiente gestire l’ampio margine sulle pericolanti, dopo la vittoria interna con il Buttrio 2-0 e l’1-1 a Gorizia contro la Juventina. Juniores sconfitti 4-1 dal Pro Fagagna, nell’ultima partita conclusiva di questo torneo, dopo aver inanellato una serie di risultati utili consecutivi. Dalla formazione Allievi non si potevano avanzare pretese vista la condotta non felice del campionato. Può starci la sconfitta per 2-0 con il Donatello, ma in altre occasioni sulla propria strada gli Allievi

KRATKE - BREVI - KRATKE

«Memorial Vlady» domenica 2 giugno Si disputerà domenica 2 giugno la 9ª edizione del «Memorial Vlady», la manifestazione ciclo-podistica, alla quale possono partecipare coppie o singoli, organizzata dal G.S. Azzida «Valli del Natisone» in memoria di Vladimiro Tuan, atleta del gruppo sportivo prematuramente scomparso dieci anni fa. Il percorso di media difficoltà, misto sterrato e asfaltato, attraversa le frazioni di Clenia, Mezzana, Ponteacco e Sorzento e si articola in due frazioni di gara: la prima di circa 9 chilometri, da percorrere a piedi (si parte tutti assieme); la seconda di circa 15 chilometri, per la quale è obbligatorio il casco, da percorrere in bici. Le iscrizione alla gara (con partenza alle 10.30 dalla zona del canile a Clenia e arrivo ad Azzida) vanno effettuate dalle 8.30 alle 10.00 al “Bar Rinascita” ad Azzida. La quota d’iscrizione per ogni singolo atleta è di 10 euro e comprende pasta, bibita e servizio assistenza sanitaria (no docce). Per ulteriori informazioni contattare i recapiti: 3334002636 – 3397799442. ��

Slovenec Polanc prvi na Matajurju Aldo Moro, prima classificata

Simon Aliå, primo solista

Boccoli in rosa, prima donne

il record assoluto nella seconda frazione con 27’20”, mentre in discesa il miglior frazionista è stato Alessandro Morassi (00 19’ 50”). Per la prima volta sono stati premiati anche i partecipanti «in erba» al 17° Triajur, il più giovane dei quali di soli 14 anni. Un saluto è stato portato dai sindaci di San Pietro al Natisone, Tiziano Manzini, di Pulfero, Piergiorgio Domenis, di Savogna, Germano Cendou, dall’assessore allo Sport del comune di Grimacco, Marco Marinig, e dal neoeletto consigliere regionale nonché ex sindaco di San Leonardo e commissario della Comunità montana Torre-Natisone-Collio, Giuseppe Si-

bau, i quali hanno sottolineato il lodevole impegno della gente del luogo nel valorizzare, anche attraverso queste manifestazioni, le aree montane delle valli. In particolare Domenis ha auspicato che questa manifestazione, unitamente ad altre, contribuisca a risvegliare l’attenzione da parte degli organi competenti chiamati a promuovere le aree montane ed ha fatto una riflessione sulla festa del lavoro, che «ora sembra passare quasi in secondo piano» alla luce dei troppi posti di lavoro persi in regione e a livello nazionale. Cendou ha evidenziato il carattere transfrontaliero della manifestazione, che

ogni anno richiama atleti dalla vicina Slovenia (quest’anno sono otto le squadre slovene che hanno partecipato al Triajur) ed ha detto che l’amministrazione comunale si impegnerà a rendere sempre più belle e funzionali le frazioni del comune. La manifestazione sportiva si è conclusa a Masseris con la pasta, la lotteria riservata agli atleti con premi offerti da varie realtà commerciali delle valli del Natisone e del Cividalese, le premiazioni presentate con la consueta bravura da Chiara Cont, e i ringraziamenti rivolti dal presidente della Polisportiva Matajur, Marino Gosgnach, agli abitanti di Masseris e a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione (organizzata da Polisportiva Matajur in collaborazione con Asd Savognese, Alpini, Protezione civile e Cacciatori del comune di Savogna). Atto di chiusura della giornata la tombola con in palio la bici offerta da Bicisport di Cividale. Le classifiche e le foto della competizione sono disponibili sul sito www.triajur.com, curato da Gabriele Iussig. � L. B.

Enaindvasetletni Jan Polanc iz Kranja v barvah moœtva »Radenska« je osvojil presti¡no kolesarsko dirko po de¡eli Furlaniji Julijski Krajini. Zmago si je priboril v soboto 11. maja, ko je zmagal @etrto etapo iz Gumina do kraja na Lazeh na Matajurju. V cilj, kjer je pihal mrzel veter, je pripreljal sam in ga pre@kal z dvignjenima rokama. Od starta do konca etape je uporabil 3:37’44”. Drugouvrœ@eni Daniele Dall’Oste je zaostal za 23 sekund, tretji Ivan Rovny pa za 26 sekund. Polanc je tako oblekel majco vodilnega in jo ubranil tudi naslednji dan za zadnji etapi od San Canzian d’Isonzo do Corno di Rosazzo. V naslednji sezoni bo Polanc stopil med profesionalne kolesarje.

��


14

stran

DOMA@A KULTURA

Jeœiœke zgodbice

MIESAC MAJ U NAŒIH DRU˘INAH

Mario Lukcju me je navadu strejat z jagarsko puæo

Patroni pomo@niki: sv. Izidor U sriedo, 15. maja, je praznik sv. Izidorja. Rodiu se je u Madridu oku lieta 1070. Œele mlad je zapustu doma@o hiœo za iti slu¡it usakdanji kruh, ku hlapac, par niekin bogata¡u. Puoja an njive, z njega dielan, so nazaj o¡iviele. Kàr pa, gaspodar mu je dau buj velike odgovornosti takuo, de Izidor je imeu druge hlapce za komandierat, teli so ratl’ gardi an navoœljivi. Usako jutro so pravli gaspodarju, de Izidor zanemarja, puœ@a od zad, dielo na puoju, zauoj ki usako jutro se ustave an kle@e mole, an takuo zgubia cajt. Legenda prave, de adno jutro, kàr gaspodar je ‘teu parklicat Izidorja na odgovornost, je zagledu na sred puoja dva nepoznana dieluca, ki sta orala zemjo. Zaviedu se je, de kjek @udnega an neverietnega se je gajalo, posebno kàr je vidu, de use dielo je bluo nareto par cajtu an posebno kjer je dielu Izidor, je bluo nimar vic pardiela. Od tekrat napri nie uagu ni@ vic mu rec. H Izidorju so parhajal’ potriebni an buogi judje, kerin nie ankul parmanku pomat an usakemu uœafu tola¡bo an dobro besiedo. Tud’ njega ¡ena, Marija Toribia, ki buj pozno je bla tud’ ona zlo @astjena, je usien pomala usaki krat, ki je mogla, brez obednega truda. Nie imeu lahko ¡ivljenje, pa je nimar gledu use prenest an potarpiet, ku tekrat kàr, œelè zlo majhan, mu je umaru edini sin. Pa tala velika ¡alost mu je dala veliko muoc iti napri, nest tola¡bo an pomuo@ usakemu, ki je imeu potriebo. Umaru je 15. maja lieta 1130 an podkopan je biu u bli¡nji britof. #ude¡i pa so se lè napri gajali. Kàr œtierstuo liet po smarti so odparli njega grob an so uœafal’ truplo an oblieko œele popunama nedotaknjena, so odlo@il’ prenest Izidorjeve kosti u cierku sv. Andreja u Madridu, kjer œele donas so @astjenè. Kàr kraj Flip II., ki ga je molu, je biu tud’ on uresni@en z @ude¡an, je œu h pape¡u, za de bi ga razglasiu za svetnika. Takuo je ratalo, de 12. maja lieta 1622, Izidor je biu od pape¡a Gregorija XV. razglaœen za svetnika. Patron je kimetu an miesta Madrid

Kajœna ura bo Do petka 17. ura bo da¡euna. Parvi kuart lune sabote 18. parnesè spremenljivo uro, priet jasno, potlè spet da¡euno. Stara luna sabote 25. parnese buj gorko uro pa u @asih lè napri da¡euno. Puojde takuo napri do konca miesca

Radoviednost #ista uodica, ki iz rubineta œ@uri, kàr ga odpremo, se zdi, de ne po userode je tud’ dobra. Industrije, ki spuœ@ajo smeti u naravo, kimet’, ki metajo usake sort strupa, de kàr poberejo pardielo, use dielo nareto bo uriedno, nimar vic makinj, ki lietajo napri an nazaj tud’ brez potriebe, diskarike smeti, ki nieso nimar narete takuo, ki bi muorle bit, so sigurno kau¡a @e tala uodica ima u sebè vic ku kajœan strup. Strup, kerega se muoremo bat vic ku druzih, je arsenik. Efsa (Europski inœtitut za varnost), Oms (Svetouna organizacijon za zdravje), an Fao so dal’ pravo miero 10mcg arsenika, ki takuo bi ne biu œkodljiu za zdravje @lovieka. Tela miera strupa se zdi, de u nekaterih krajih Italije se je pove@ala an Europa za tele kraje je tud pove@ala toleranco, brez pomisint na œkodo, ki jo diela. Takuo Codacons (ki varje naœe pravice an zdravje) se jeze an pobiera podpise pruot taki odlo@itvi. Seviede, je buj lahko uzdignit toleranco, ku diet kajœne prepuovedi, kajœne diviete, na industrije usieh sort. Je pru ries, de na telin sviete komandiera sud, palanka. Se na moremo ku obarnit Bogu an ga prosit, de naj razsvetli pamet telih poglavarju, ki u rokah dar¡e naœ sviet, naœo zemjo, brez se zaviedet, de, @e bojo takuo dielal’, ga zaciefajo, ga zaduœe pred cajtan.

RICETA

➔ Spar¡i Tele je pravi cajt spar¡u, s kerin se morejo napravt puno ricet. #e nas je na œtier an cjemo napravt antipast, predjed, uzamemo pu kila spar¡u, 8 flet saruovega proœuta ne previc tankuo zrie¡ene, 4 sotilete siera, popar. Parvo rie@ o@edemo spar¡e, ki jih skuhamo tu osoljeni uodi. Na mizo rastegnemo flete proœuta. Na usako fleto polo¡emo pu usake sotilete siera an posuœene spar¡e. Zavijemo, polo¡emo u posodo za foran, popopramo an denemo pod gril gorak 200° za kajœan minut, dok’ sotileta ne za@ne se tajit. Nesemo na mizo, naj gorkuo ku mija@no. S spar¡i se tu malo cajta naprave tud dobar ri¡ot. Nucamo pu kila spar¡u, parbli¡no 2 litra zejove ¡upe, oje extravergine, 1 @ebulo, su, 3 ete an pu raj¡u, zriban ser grana. Potlè, ki smo o@edli spar¡e, jih zrie¡emo u koœ@icje debele parbli¡no pu centimetra. Tu dobarœno posodo denemo malo oja, tankuo stacano @ebulo an pustmo, naj se pocvre, natuo dolo¡emo zrie¡ene spar¡e, pu kuharince ¡upe an kuhamo na vesocin ognju za an par minut. Sada dolijemo malomaj uso ¡upo ¡e gorko, denemo pokrù an pustmo, naj se kuha po@aso za 5 minut. Arzkrijemo, pustmo, naj se posuœi an snememo mahne konce spar¡u, ki jih denemo par kraj. Natuo dolo¡emo raj¡ an ga kuhamo na vosocin ognju za 1 minut brez se pozabit ga meœat. Dolijemo œe kajœno kuharinco ¡upe an pustmo, naj se kuha, dok raj¡ nie skuhan, grede ki lè napri mieœamo an, kàr je trieba, dolijemo malo ¡upe usaki krat. Kajœan minut priet ku snememo z ognja, umieœamo œe konce spar¡u. Kàr snememo z ognja umieœamo ser grana, pustmo par mieru an pokrito kajœan minut an nesemo na mizo.  Loretta Primosig

dom

15. maja 2013

 Jur Zad tih

M

ario Lukcju me je navadu strejat z jagarsko puœo. Parvi krat san se bau dar¡at u rokah tako oro¡je, pa san se pardau kura¡e, grede k’ on mi se je smejau, sa’ je lahko merku, kuo san gledu premagat muoj strah. Pa nie œlo na duzin. Strah me je hitro zapustu an me je on pokazu, kuo se muora nabasat, an u@iu, kuo se muora @lovek obnaœat, kàr ima po rokah take re@i: maj dar¡at puœe pruot @lovieku, maj skripat an partiskat petelina tud’, kàr je puœa arzbasana. Kàr san se nomalo zieu, mi je puœo tudi posodu. Ist an Danilo Lazarju sma hodila pono@’, par luni zajce @akat dol na Brieg, @eglih ne samuo jih niesma strejala, pa œe videla ne. Ku star ma@ak, nan se nie ku smejau an nas par rit parjemu, ku kàr je pravu, de je glih dol pod nan, dol po Lahovi njivi videu skakat adnega zajca, ki je imeu ne manj ku devet kilu. »Take uha je imeu – je pravu –, velike ku tiste od muœa.« An midva sma mu ku œleuta viervala, takuo de sma le tisto vi@er, skrita za Drej@ovo brajdo, spet zastonj @akala an zmarzuvala. Lepuo se tudi zmislen, kàr mi je Mario dau adnega velikega ubitega jazbaca, ki ga je opulu, za ko¡o predat, kier mesuo ga nie brigalo. Kàr san tolo ¡vino parnesu damu, mi je mat jala: »Daj, puob, ist van ga stenfan, pa ga na bon jedla!« Vi@ ku ’an tiedan smo jedli mesuo s pulento an nie bluo manj uriedno, ku tisto od te dujega praseta. Ankrat mi je œenku adnega majhanega bielega pisi@a. Parnesu san ga damu an parpeu pred œtalo. Kàr je naœ o@a parœu damu an je zagledu telega pisi@a, ki se je joku, mi je jau u dvieh besiedah, brez de bi mu kiek odguorit: »Nesi tle odtuod tistega pisa, kjer si ga uzeu; tle ga ne@en, si zastopu?« Jo@e san se parkazu Mariunu an mu poviedu, de muoj o@a mi ga na pusti dar¡at. »Huduo mi se zdi,« san parluo¡u. »Naj bo, ga damo pa kajœnemu druzemu.

Na buoj se,« me je potroœtu. Lieta so œle napri an je usak dielu soje re@i. Kàr san se vra@u damu, potle ki je naœ o@a umaru, je moja mama Mariuna dost krat praœala, naj ji skopa vart, al’ pa naj ji parnese darva, al’ kiek takega. On ji je nimar zvestuo nardiu. Klicu jo je »moja botra«. Vi@ krat so se Lukcjovi bratri upijanli. Klel’ so se an uekal’ med sabo. Skor usak dan u vasi nie bluo meru do pozne ure. Par zadnjin je Mario za@eu pit previ@, ku de bi ga na ni@ brigalo ¡iviet al’ umriet. Tu barak, ki jo je imeu ta na Rovanz, je dar¡u celo damigjano vina an je usakemu, ki je œu mimo, parsilu za pit. Glih takuo an mene, kàr san ga ’an dan uœafu ¡e fidano obrieœkanega. Mi je jau: »Œ’ @u, ti. Al’ imaœ stuo tau¡int lir, za mi posodit do sabote?« Sam niesan viedu, ki mu odguorit. Pogledu san u takuin. »Ja – san jau – na tle«. An san mu luo¡u sude gor na mizo. »Ben, gor na tole popijemo œe ‘no bu@o!« An mi je nazaj naliu za pit. Pomislu san, de na bon vidu vi@ nazaj mojih sudu. Za takuo k’ je biu pijan, je bluo malo troœta, kier se je biu œigurno pozabu na sude an na me.

Me nie bluo doma tisto saboto. On me je gledu. Zatuo ki me nie uœafu, je dau moji mami stuo tau¡int lir an ji je povarhu obe@u tud’, de vart skopa. Mama mu je ku po navad’ sil’la za pit, pa on nie teu. Jau ji je, de se na @uje pit. »Je¡uœ parpomajte, buogi Mario, kaj ti ratava, de na boœ piu?« mu je jala. »Ja, moja botra, san ti obe@u, de ti skopan vart, an pinsan, de ga na bon vi@.« Mater’ se je @udno zdielo, de na pije an de diela malomanj parsile. Videla je, de na gobcu nie biu ku po navadi. Kàr ga je pla@ala, se je pobrau pruot Kravarju. Judje so pravli, de tisto vi@er nie vina piu. Nobedan u vasi nie viedu, kada se je damu varnu u pozni no@i an kada je legnu u pastiejo. Zjutra so ga uœafal’, ki je kri uoz sebe metu. Klical’ so miedha, de so ga u œpitau hitro pejal’, pa je bluo prepozno. Ni@ jasnega nie bluo tud’ u teli tragi@ni parlo¡nosti. Nasre@na dru¡ina je bla Lukcjova u cajtih, kàr so se skor use dru¡ine u naœih vaseh martrale an potile, za pre¡iviet. Pa so bli cajti taki. Zatuo se zastope, zakì so se vasi takuo mo@nuo spraznile. (42. – gre napri)

Ljudje v Poso@ju

Idrsko vas åebelarjev po Ivanovi zaslugi

K

obariœki @ebelarji so ¡e pred prvo vojno sloveli v svoji dejavnosti in iznajdljivosti. Vojna je uni@ila vso dediœ@ino in dobrine naœih dedov. Uni@ena so bila tudi stara kobariœka @ebelarstva. Œoœtarjev Franc iz Ladri, Jo¡e Ivanov in Albert ˘ganov iz Kobarida, Anton Joscev iz Svina in œe ve@ drugih iz Breginjskih in drugih vasi so se po kon@ani prvi vojni odlo@ili, da obnovijo donosno @ebelarjenje. Med @ebelarsko bratovœ@ino se je znaœel tudi Ivan Urœi@ - Mohorov iz Mlinskega Skromno Mohorovo premo¡enje je bilo premajhno za pre¡ivetje velike dru¡ine. Otroci so morali zgodaj slu¡iti kot pastirji, hlapci in dninarji pri premo¡nejœih kmetih. Malega Ivana je vzel k sebi mamin sorodnik, ¡upnik Maœera iz Œmavra pod Sabotinom. Dolga leta je Ivan delal na posestvu v Goriœkih Brdih, kjer je stric slu¡boval. Poleg vsakdanjega kruha in izobrazbe je pri stricu pridobil znanje, ki so ga bili dele¡ni le redki vrstniki. Nau@il se je rokovati s @ebelami in postal je skrbnik stri@evih @ebel. De@ek je zrasel v mladeni@a, ki ni ve@ potreboval skrbnega varuha. V doma@o Mlinsko ob So@i se je vrnil z dvema kranji@ema

@ebel, ki mu jih je za popotnico v ¡ivljenje podaril stric. O@e Marije Lomanove iz Idrskega je kmalu ugotovil, da je lepo vzgojeni mladeni@ primeren za h@erinega mo¡a in zeta na premo¡ni doma@iji. Ivan je na novem domu poleg obilice dela naœel dovolj @asa za svoje @ebele. Mladi Lomanov gospodar in soproga sta hitro ugotovila, da so @ebele donosnejœe od trgovine, ki sta jo kmalu zaprla. Ivan je ves pro-

sti @as izkoristil za izobra¡evanje, dru¡enje s kolegi in obiskovanje predavanj @ebelarskih strokovnjakov. Vojna ni prizanesla niti Lomanovi doma@iji. Ko se je 1919 vrnil iz strelskih jarkov, je naœel izropano doma@ijo in prazen @ebelnjak. Z obnovo hiœe in hleva je obnovil tudi @ebelnjak. Napreden kot vedno je opustil @ebelarjenje v kranji@ih in @ebelnjak napolnil z novimi A¡ panji. V poletnih mesecih se je z vozom polnim panjev selil od paœe do paœe, od cveto@e akacije do lipe, kostanja in drugega medonosnega cvetja, po Bene@iji in Furlaniji, vse do Ogleja. Postal je eden izmed vodilnih kobariœkih @ebelarjev. Dolga desetletja je Lomanov Ivan iz Idrskega pre¡ivljal dru¡ino z donosno obrtjo, svoje bogato znanje nesebi@no prenaœal na mlajœe. Skoraj devetdesetleten je @ebele prepustil naslednikom. Zanesljivo je bilo Idrsko, prav po njegovi zaslugi œe do nedavno tista vas v Poso@ju, kjer se je vsaka osma hiœa premogla @ebelarja z najmanj deset @ebeljih dru¡in.  PaÅ


dom

KAPLAN MARTIN @EDERMAC

15. maja 2013

52.

stran

LETA 1933 - ÆPIJONI SO OSTALI Z DOLGIM NUOSAM

15

risbe: MORENO TOMASETIG besedilo: GIORGIO BANCHIG

in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierkvi svetega Mihiela. Paræla je nedieja, kaplan Martin je æu maæavat. Po branju Vangelija je zaåeu pridgo po italijansko. Moœje so se razjezili, a je Åedermac zagotoviu, de tuo je bluo parviå in zadnjiå in je sklenu, de se na bo podluoœu oblastem. En tenent karabinierju mu je ukazu, naj podpiæe dokument, s katerim naj bi sparjeu ukaz. Zatuo ki je Åedermac odloåno odklonu, ga je parsilu iti za njim v Åedad k prefektu, pred katerem je branu pravico svojih ljudi posluæat Boœjo besiedo v maternem jeziku. Medtem so karabinierji v Varsniku sekvestrali katekizme. Na sreåanju z drugimi kaplani je Åedermac zaviedu, de bo nadækof branu pravice slovenskih vierniku. Kaplan Potokar je poviedu tud, de æpijon med domaåimi duhovniki je kaplan Skubin. Tudi v njega fari je biu æpijon: nieki Klinjon, ki je snubu kaplanovo sestro Katino. Po smarti matere je kaplan huduo zboleu. Ozdravu je poåaso … En dan je v Lipah sreåu zdravnika, ki mu se je parporoåiu, de naj ahta, kier hudobneœi mu åejo slavo. In ries! Nieko nuoå ga je zbudu vasnjan Birtiå in ga prosu, naj uteåe, kier je vidu, de so paræli puonj. Nie bluo druge izbiere ku uteå. Drug dan zjutra je biu œe v Vidnu pred ækofijo in prosu, de ga nadækof sprejme. Nadækof je Åedermacu poviedu, de prepuovedi slovenskega jezika in preganjanju duhovniku ne on ne papeœ se niesta mogla uprieti. Åedermac pa je izrazu prepriåanje, de nadækof nie nardiu vsega, de bi ustavu prepoved. Kàr je paræu v Vrsnik ga je åakala skupina moœ. Od njih je zviedu, kuo so æle stvari, kàr so faæisti paræli puonj in on je uteku. Doma ga je parjela velika œalost in skarb; æu je v cierku molit. V tistih dneh je biu Åedermac œalostan in potart. Nameravu je iti obiskat parjatelja Severja. Le njemu bi lahko odparu svoje sarce. Med branjam Svetega pisma je naleteu na besiede: »Udaru bom pastierja in razkropile se bojo ovce.«

ÅEDERMAC JE STAU S PREKRIŒANIMI ROKMI, GLEDU SKUOZE OKNO IN MISLU, DE SO NARBUJ GLOBOKA TARPLJENJA POZABLJENA, ZA VENÅNO IZGUBLJENA KOT VODA V PIESKU. VIDU JE, DE SO PO ADNI VEJI TEKLE SVETLE KAPLJE …

PRUOTI JUTRU SE JE ZVEDRILO. LUHT JE BIU MIERAN, BREZ VSAKE SAPE; OBLAKI SO SE RAZTRGALI IN PLAVALI PO NEBU. SKUOZE RAZPOKE JE VÅASIH POSIJALO SONCE, DE SO SE RAZSVETILA MOKRA DREVESA. MALO POPUDNE, KÀR SO SE POTI ŒE OTEKLE IN SE JE DRIEVJE IN GARMUOVJE ZA SILO OSUÆILO, SE JE ÅEDERMAC OPRAVU Z DUOMA NACO ME NE BO. NIE ME TRIEBA ÅAKAT KAM PA GREÆ?

BIU JE ŒE SKOR NA CIESTI, KÀR JE ZAGLEDU NIEKEGA, KI MU JE PARHAJU NAPRUOTI LEJ GA! JE SKUBIN

KAM GREÆ?

KAKOR VIDIÆ, SAM NA POTI Z DUOMA. NE BOM SE VRAÅU. KAJ PA ÅEÆ?

K VAM SAM SE BIU NAMENIU

IN ZAKÌ NIES PARÆU, KÀR SAM TE VABU?

… TIELI SO VAS PEJAT PROÅ? KA’ VAS JE REÆILO?

NE VIEM. ZMIERAM SAM ODLAÆU. KAJ PA STE MI TIELI?

… BI SE NE SMEU DRUŒIT Z VOLKUOVI! MIEÆA SE TIST, KI SO GA LJUDJE ZAPUSTIL’. V TOLAŒBO SE SAMEMU LAŒE. DRUG NA DRUGEGA SMO NAVEZANI. VIER ME, ŒVAN! TISTI, KI SO TE NUCAL’, SADA TE ZAPUÆÅAJO. NOBEDNEGA NE ZANIÅUJEJO KAKOR ÆPIJONA. TUOLEGA NIESI VIEDU. VIDIÆ, KAKUO SI ÆE MLAD

PO OPRAVILAH. JUTRE SE VARNEM. ZBUOGAM!

TUO BI BILA DOLGA ZGODBA. ADNA RIEÅ PA JE GOTOVA: DE SO TELE KRAT MOJI SOVRAŒNIKI IN ÆPIJONI OSTALI Z DOLGIM NUOSAM

VI SE MOTITE! VI SE ZLO MOTITE …

TELE BESIEDE SO TARDUO ZAJELE SKUBINA, PA MU NIESO ÆLE TAKUO GLOBOKO. VIDU JE AVTOBUS, NE PA ÅEDERMACA, KI MU JE PONUJU ROKO ÅE DOVOLITE, GREM Z VAMI V KOBARID

ZAKÌ SE RAZBURJAÆ? SA’ NIESAM POVIEDU NOBEDNEGA IMENA. PA TI ŒE VIEÆ … MUORAÆ PRIZNAT, TUO JE BUJ MOÆKO. PA TI JE TEŒKUO, KIER NIES DIELU IZ PREPRIÅANJA …

MAR SO MI LJUDJE! AL’ JIH POTREBUJEM?

ÅE SI TEU ŒIVIET Z LJUDMI …

KÀR JE ÅEDERMAC POGLEDU SKUOZE ÆIPE, JE ÆE ZMIERAM SKUBIN STAU NA CIESTI IN GLEDU ZA NJIM. ŒELEU BI SE OPRAVIÅIT SMILI ME SE. SA’ MOREBIT NIE HUDOBAN, NIE PA STANOVITAN IN JE TEŒKUO GA ZASTOPIT …

NE, HVALA! NIE TRIEBA IN NEÅEM

RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti successi nel1933, quando il fascismo

52 - GRE NAPREJ

vietò l’uso dello sloveno. In questa puntata: il cappellano Martin decide di andare a Caporetto dove avrebbe anche pernottato. Mentre sta andando a prendere la corriera, lungo la mulattiera incontra don Skubin, sospettato di essere in contatto con le autorità fasciste e di riferire loro quanto accadeva tra i sacerdoti della Slavia. Il colloquio tra i due è alquanto teso. Åedermac lo accusa di essersi messo coi lupi e di avere abbandonato la gente. Skubin tenta di giustificarsi, ma Åedermac rincara la dose: «Quelli che ti hanno usato e sfruttato ora ti ripudiano…».


16

ZADNJA STRAN

stran

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE • PLANINSKA DRU¡INA BENE@IJE vabe: - u saboto, 25. maja bo 9. uri na tek prijateljstva od Su¡ida do Nokul. Tek se bo za@eu u vasi Su¡id par Kobaridu. Pot, ki se jo lahko naprave par nogah, leté ali z bi@ikleto, je duga 18 kilometru in gre ob Nadi¡i skuoze vasi Œtupca, Log, Podvarœ@, Œ@igla, Laze, Tar@et, Kras, Bija@a do vasi Nokula, kjer bo kosilo u beneœki gostilni. Za vi@ informacij pokli@ita Igorja Tull, 0432 727631 • GREMO NA PRAZNIK @ARIEŒENJ - u nediejo 2. junja na Dobrovo, u Goriœkih Bardih. Ob 8. uri se gre iz Œpietra, ob 8.10 iz #edada pred targovino Mitri, dopudan gresta gledat Svete œtengice u kraj Miren an grad Kromberk, ob 12.30 bo kosilo u Novi Gorici an ob 14.30 gresta na Dobrovo, na praznik @arieœenj. Izlet (bus+kosilo) pride 29 eurov. Za se upisat je cajt do 24. maja, pokli@ita na Inac u #edadu, tel. 0432703119. Organiza druœtvo Srebarna kapja • A˘LA - u nediejo 2. junja 9. MEMORIAL VLADY. Garo se runa na dva (al pa na adan): 9 km par nogah, okuole 15 km z bi@ikleto mtb (moreta imet kasko s sabo). Gara se za@ne ob 10.30 iz kraja, kjer je pasnjak u Klenju an se kon@a u A¡li. Za se upisat se pla@a 10 euro (paœta, pija@a an pomuo@ za zdravje); oglasita se na Bar Rinascita u A¡li, od 8. do 10. ure na dan gare. Organiza œportno druœtvo Gs Azzida. Info: 3334002636 - 3397799442 • PRO LOCO NEDIŒKE DOLINE vabe:: - u saboto 18. maja, ob 19. uri na no@ni pohod Topoluove-KolovratTopoluove; - u nediejo 19. maja ob 9. uri bo pohod na Matajurju med ljudmi an pravcami. Sre@anje u ko@i Pelizzo; - u nediejo 19. maja ob 10. in ob 15. uri na Solarje (Dreka) pohod z vodi@an po stazeh parve svetoune uiske. Za se upisat: cell. 3493241168 • TAR#MUN - SAUODNJA - u saboto 18. maja, ob 15. uri

se bojo na Tar@munu zbrali na Trinkovim grobu, de bi polo¡li ro¡e in zmolili. Zapieu bo zbor Pod lipo. Natuo puojdejo u vas in bojo na rojstni hiœi odkrili tablo, ki bo kazala, de se je tam rodiu mons. Ivan Trinko. Ob 17. uri u polifunkcionalni dvorani u Sauodnji bojo govori, koncert pevskega zbora Re@an, ki bo predstavu Trinkove piesmi in poezije, nastop œuolarju sauonjske œuole, dvojezi@ne osnoune an ni¡je sriednje œuole, ki so sodelovali na konkorœu o msgr-ju Ivanu Trinku, ki sta ga bila arzpisala doma@i kamun an @edajsko kulturno druœtvo Ivan Trinko • VALLIMPIADI - Nediœke doline - od 17. do 19. maja bo vi@ œportnih manifestacij. Info: www.vallimpiadi.it info@vallimpiadi.it • ŒPIETAR - u saboto 25. maja, ob 18. uri u slovienskin kulturnin centru bojo odparli skupinsko razstavo »Sten«. Razstavjena bojo diela, ki so jih napravle Elena Guglielmotti, Sanja Mikac, Tadeja Druœkovi@ an Nikol Kerpan. Na odpartju bo za glasbo skarbiela Martina Marmai • KAU (Podbuniesac) »konkorœ Kau u poeziji« - u saboto 25. maja, ob 20.30 u cierkvi Sv. Œtandre¡a bo glasbeni

Naro@nine Abbonamenti LETNA/ANNUALE € 16 PODPORNA/SOSTENITORE € 30 SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 EVROPA/EUROPA € 25 SVET/EXTRA EUROPA € 35

vi@er. Pieli bojo: mopz Matajur iz Klenja, zbor Jezero iz Doberdoba an zbor Sne¡et iz Tolmina;

15. maja 2013

dom

DOMA#A MODRUOST Z glavo na moreœ skuoze zid

- u nediejo 26. maja ob 11. uri bo sveta maœa u cierkvi Sv. Œtandre¡a, ob 14. animacija za otroke za kero bo skarbielo zdru¡enje »Il villaggio degli orsi«, ob 15. uri bo premjacjon 10. konkorœa »Kau u poeziji, umetnost brez meja«, pieu bo mopz Nediœki Puobi iz Œ@igli. #e bo slava ura, premjacjon bo u cierkvi Sv. Œtandre¡a na Kale • ŒPIETAR - u torak 28., u sriedo 29. an u @etartak 30. maja ob 18. uri u slovienskin kulturnin centru bojo zakju@ni koncerti œuolarju, ki se u@ijo igrat na inœtrumente na œpietarski glasbeni œuoli “Glasbena matica”

ÅEDAD • MEDITAZIONE SUI CUORI GEMELLI - usako sriedo ob 20.30 korœ je u mladinskem centru (Centro di aggregazione giovanile), ul. Carraria 93 (pruot Stari gori). Ustop se na pla@a. Info: Danila, 339 3116666

TERSKE DOLINE

- u nediejo 16. junja Program: ob 9.30 uri se bojo usi udele¡anci zbral’ na placu v #anieboli, ob 8. uri v Podbeli-Robidiœ@u-Kamp Nadi¡a; ob 10. uri za@etak pohoda #aniebolaPodbela (14 km) an Robidiœ@e-Podbela (7 km), ob 11-12 prihod v Podbelo (Kamp Nadi¡a), kjer bo paœta za use udele¡ance pohoda; ob 13.30 bo premiacjon, bogat kulturni program an ples. Za se vpisat je cajt do 9. junja. Upisnina pride 8 euro za spominsko majico an pastaœuto.

rogacjoni an precesija okuole cierkve vasi. Sledila bo pieta sv. Maœa. U PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO OBJAVIL’ PRIREPOŒJAJTE OBVESTILA DO 27. MAJA NA NASLOV INFO@SLOV .IT TEL.-FAX 0432 701455 DITVE DO POLOVICE JUNJA .

SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO GLI APPUNTAMENTI FINO A METÀ GIUGNO .

27 MAGGIO A TEL.-FAX 0432 701455

INVIATELI ENTRO IL INFO@SLOV .IT

SVETA MAŒA PO SLOVENSKO

• 19. MEDNARODNI POHOD PARJATELJSTVA #ANIEBOLA ROBIDIŒ@E-PODBELA 6. MEMORIAL ADO CONT

• VIŒKORŒA - u nediejo 26. maja, ob 15.30 u cierkvi Svete Trojice bo tradicionalno poljubljanje kri¡u,

KNJI¡NICA DUŒANA #ERNETA IZ TRSTA

vabi v soboto, 25. maja 2013 v ¡upnijsko dvorano pri cerkvi v Œpetru na

Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un /Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV

Izro@itev 25. nagrade Duœana #erneta msgr. prof. Marinu Qualizzi Na sporedu bodo tudi nastop zbora Tri doline iz Kravarja, slavnostni govor Giorgia Banchiga in predstavitev knjige Zvestoba vrednotam – Podoba Duœana #erneta in po njem poimenovanih pobud. Za@etek ob 20. uri.

Usako saboto ob 19. uri u farni cierkvi u Œpietru je maœa po slovensko, ki jo mole gaspuod Lovro Petricig iz Podbarnasa.

Na spletni strani www.dom.it vsak dan novice in prireditve

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK

DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, 35129 PADOVA REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

Najbolj brano na naœi spletni strani I più letti sul nostro sito internet

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko

1

14. ruomanje Œpietarske foranije na Staro goro La forania di San Pietro a Castelmonte

2

4a tappa del giro del Friuli Venezia Giuila sul Matajur #etrta etapa »Giro Fjk« se bo kon@ala na vrhu Matajurja

Vsak dan, od pandiejka do sabote, poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00.

3

Nekoga moti slovensko ime Œpietar A San Pietro imbrattato il cartello in sloveno

Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (pregled zamejskega tiska), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa.

4

Sveta maœa po slovensko v Œpietru Santa messa in lingua slovena a San Pietro al Natisone

5

Gabrovec je podpredsednik Gabrovec è vicepresidente

Oddaje za vidensko provinco. Vsako saboto ob 12.00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«. Vsako saboto ob 14.10 Nediœki zvon iz ¡ivljenja Beneœkih judi. Vsako zadnjo saboto v miescu ob 12.30 iz Kanalske doline »Tam, kjer te@e bistra Bela«.

Postani naœ prijatelj Diventa nostro amico

VSAKO

NEDIEJO OB

OKNO

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

14.30

Giornale Dom  

Edizione del 15 maggio 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you