__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 80

Fredag d. 15. november

KLIMA Plenum 11:00 - 12:30

Sessionsleder: Laila Hanna Nissen

Thomas Balstrøm

Rasmus Ekman

Københavns Universitet

Københavns Kommune

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

Screening og konsekvensvurdering af havoversvømmelser

Fra dronedata og fotogrammetri til merværdi i klimatilpasning

Mange danske købstæder blev i historisk tid anlagt som lavtliggende havnebyer. Derfor er de i dag særligt truede af oversvømmelser forårsaget af stormfloder og et støt stigende havspejl.

I forbindelse med klimatilpasning på private fællesveje udviklede vi en online platform, som bygger bro mellem grundejerforeningens borgere og de kommunale planlæggere. Platformen præsenterer gennem interaktive kort, dronegenererede 3D-modeller og billeder hvilke fysiske og økonomiske rammer, som projekter skal overholde.

For at vurdere oversvømmelsernes omfang er der udviklet en gratis applikation til ArcGIS Pro til at screene for konsekvenserne ved forskellige uniforme havniveauer eller en lokal vandstuvning. Beregningerne baseres udelukkende på en hydrologisk korrigeret terrænmodel, så efter analyser af vandets indtrængningsveje kan der eksperimenteres med placeringer af diger i forskellige højder, sluser og højvandslukker ved at gentage modelleringerne. Som eksempler på applikationens muligheder præsenteres resultater fra oversvømmelser omkring København og i Jylland. Skadernes omfang kvantificeres i forhold til potentielt berørte personer / husholdninger og forskellige arealanvendelseskategorier.

80 I Kortdage 2019

Gennem workshops får borgerne forståelse for alt fra overfladestrømninger til anlægsmæssige hensyn som respektafstande til ledningsnettet og hvilke typer af beplantning, som er hensigtsmæssig. Når løsningen i fællesskab er fundet, bliver 3D-modeller af løsningerne indlagt i en virkelighedstro 3D-model af lokalområdet, som giver mulighed for f.eks. skyggeanalyser. Oplægget vil have udgangspunkt i vores platform (https://arcg.is/1HGafG) med fokus på vores erfaringer med brugen af GIS til borgerinddragelse og kvaliteten af fotogrammetriske højdemodeller fra droner i byområder.

Profile for Geoforum

Kortdage 2019  

Kortdage 2019  

Profile for geoforum5

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded