Geoforum 197 - Oktober

Page 1

Mød estedet fo r geog raf i s k i n for mat i on • Oktob e r 201 8 • N r. 1 97

Digitale værktøjer i kommune­planlægningen side 12


KORT NYT 3D Lab Ved Kortdage 2018 opretter Geoforums kompetenceudvalg et 3D Lab. Dette er et værksted, hvor fokus er på at vise hvor let, det er, og hvor lidt, der skal til for at beregne en 3D-model til visualisering m.m. Vi skal se nærmere på 3D-modeller og især på alt det, de kan bruges til. Formen bliver en kombination af korte foredrag, demo og hands-on. Syv kommuner og leverandører af løsninger stiller op og viser hvor let, det kan gøres, og hvor stort anvendelsespotentialet er for 3D-modeller. Torsdag den 15. nov. har vi fokus på 3D bygninger og fredag den 16. nov. har vi fokus på 3D byer. Læs mere om 3D Lab ved Kortdage 2018 på: http://kortdage.dk/3dlab

Ét er matrikelkort at forstå… Geodatastyrelsen har begået en lille film, som forklarer, hvorfor vi har matriklen. Den lille computer-animerede tegnefilm – en såkaldt ”doodle” – er den første i rækken af i alt tre film, som forsøger at kaste lys over, hvad matriklen er for en størrelse. Filmens titel er: ”Hvorfor har vi matriklen?”, mens arbejdstitlerne på de øvrige to, som endnu ikke er produceret, lyder henholdsvis: ”Hvad er matriklen?” og ”Hvad er matrikelkortet?”. Se filmen og læs mere på: https://gst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/%c3%a9t-er-matrikelkort-at-forstaa/

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Nu kan du se Danmark på skrå Danmark er det første land i verden, der udstiller landsdækkende skrå­fotos som frie offentlige data. Læs mere om, at du nu kan se Danmark skråt fra oven, se: https:// www.efkm.dk/aktuelt/nyheder/2018/ sep/nu-kan-du-se-danmark-skraatfra-oven

Siri-kommissionens rapport om vejen til trygge borgerdata

Et spændende samarbejde i sekretariatet

Den teknologiske tænketank, Siri-­ kommissionen, der ser på Danmarks forhold til ny teknologi, er kommet med en rapport om fremtidsmuligheder for anvendelsen af kunstig intelligens og machine learning. Rapporten tager hul på den etiske diskussion og anbefaler en række handlinger, når borgerne skal rustes til i fremtiden at leve i en verden med konstant påvirkning af kunstig intelligens. Blandt andet kan en personlig databank være en del af løsningen, skriver Version2.

Ved dette års Kortdage vil deltag­ erne stifte bekendtskab med kunst­ neren Anna Weber Henriksen, der vil fortælle­­­om sit arbejde med “Sted­ specifik kunst” og mødet mellem kunst og geografi.

Læs artiklen fra Version2 og rapporten fra Siri-kommissionen på: https:// www.version2.dk/artikel/siri-kommissionen-personal-data-store-vejen-frem-trygge-borgerdata-1086186

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

I tiden op til Kortdage har vi i Geoforums sekretariat allerede fået fornøjelsen af Annas kreative­­indspark i det daglige. Geoforum har nemlig indgået et samarbejde med Anna, som skal hjælpe med diverse projektopgaver for foreningen i de kommende måneder, samtidig med at hun forbereder kunst­ værket, som vi vil blive præsenteret for ved en fernisering til Kortdage 2018.

Forsideillustration Formand Jes Møller, Dansk Byplanl­abo­­­­ra­ torium, og Nils Bo Wille-­Jørgensen, formand for Geoforum Foto: Mette Borg Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 198 8. okt. 2018 Nr. 199 19. nov. 2018 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Samarbejdet med andre fagområder AF NILS BO WILLE-JØRGENSEN, GEOFORUMS FORMAND

”Et udadvendt, fagligt og sammenhængende Geoforum” – dette er overskriften på foren­ingens strategi 2018. Jeg vender igen tilbage til vores strategiske udgangspunkt, da jeg mener, at det er utrolig vigtigt for os i Geoforum, at vi arbejder målrettet for, at vores forening understøtter den faglige udvikling og de faglige initiativer, der relaterer sig til GIS og geodata. Og gør det ”udadvendt”.

– eller kunne tænkes at bruge – vores systemer og data. Vi skal arbejde sammen og få indsigt og forståelse for at kunne se muligheder (og begrænsninger) i fælles løsninger, hvis det skal have succes. Derfor er jeg rigtig glad for det netop afholdte arrangement, ”Digitale værktøjer i Planlæg­ ningen”, som blev til i et fint samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Geoforum. I kan læse mere om arrangementet inde i bladet.

Hvad mener vi egentlig med det? Det, vi beskæftiger os med, er i sin natur et fag, der understøtter andre fag. Vores systemer, metoder og data kan understøtte en lang række fagområder. Teknologien giver muligheder for bedre beslutningsgrundlag, den understøtter mere effektive arbejdsgange og den skaber mulighed for større transparens og meget, meget mere. Geodata-branchen har været dygtig til at få etableret en data- og systeminfrastruktur, der muliggør en bred anvendelse i både offentlig og privat sektor. Vi ser heldigvis en god vækst i udbredelse, forståelse og nødvendighed. Og der udvikles til stadighed nyt. Vi vil naturligvis i Geoforum gerne arbejde for, at vi er i tæt dialog med de fagområder, der bruger

Kort Nyt

2

Det var et af de første arrangementer af sin art, og vi lærte meget af det – både i forhold til form og indhold. Vi lærte, som det allervigtigste, at der er behov for og lyst til at udvikle samarbejdet fremover. Hvordan det rent praktisk skal udmøn­ te sig ligger ikke fast, men det er sikkert, at der er basis for både fagligt netværk og konkrete arrangementer – og også indlæg på Kortdage. I Geoforums bestyrelse har vi allerede besluttet at nedsætte et ”ad hoc” udvalg vedr. GIS og byplanlægning. I samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium vil vi arbejde på også at få byplanlæggere med i dette udvalg. Vi vil i Geoforum arbejde for at udvikle ”meto­ den” og du er meget velkommen til at komme med gode forslag.

Mød hovedtalerne ved Kortdage 2018

14

Leder 3

Kamp mod skovbrandene i Sverige 16

Nu er det blevet lettere at vedligeholde geodata

4

Mødekalenderen 18

Millionbesparelse på mobillaserscanning

8

Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen 12

Udpluk af arrangementer

19

Nyt fra virksomhederne

20


Nu er det blevet lettere at vedligeholde geodata Jo lettere det er at opdatere data, jo hurtigere kan data gøres endnu mere aktuelle og præcise! GeoDanmark har fået et nyt system, som på en række parametre bidrager til en væsentlig forbedring af data. Når geodata er aktuelle og præcise, kan de anvendes bre­ dere. Det er en forudsætning for en effektiv offentlig sektor, som i højere grad anvender geodata i deres administrative forvaltning. AF ANDERS ESGAARD CHRISTENSEN, GEODANMARK

GeoDanmark har lanceret en ny produktionsplat­ form, ”GeoDK”, til GeoDanmarks data. GeoDK gør det nemmere at ajourføre og behandle informa­ tioner om bygninger, veje og vandløb i Danmark. GeoDanmark har også udarbejdet en ny strategi, som skal forme foreningens arbejde henimod, at geodata i løbet af de kommende år anvendes på flere forvaltningsområder, end det er tilfældet i dag. GeoDK er en væsentlig forbedring i forhold til det tidligere system, hvor der blev anvendt en række forskellige værktøjer til at tilgå og behandle data. Med GeoDK har alle landets kommuner og staten præcis de samme muligheder for at tilgå og redigere data. Når kommunerne også opdaterer data på et ensartet grundlag, bliver fuldstændig­ heden af data bedre, og data bliver mere sammen­ hængende på tværs af landet.

4

G EOFOR U M • OKTOBER 2018

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået et system, som gør det let for kommuner og stat at arbejde med GeoDanmarks data”, siger næstformand i GeoDanmarks­­­­ bestyrelse, Søren Reeberg Nielsen. ­ ”Med GeoDanmarks nye strategi vil vi gerne udbrede vores data til flere offentlige forvaltninger og opsøge nye anvendelsesmuligheder. Derfor er vi nødt til at gøre det nemt at opdatere data, så vi kan sikre, at data er aktuelle og præcise. Det er nu blevet muligt med lanceringen af det nye system, GeoDK”. GeoDK er baseret på et grundsystem og en web­ klient, som kommunikerer via et API. API’et er udviklet til at kunne tale sammen med mange systemer, som kan være med til at ajourføre vores fælles geodata. Der er allerede udviklet integrationer til 3. parter. GeoDanmark arbejder også på en integration mellem GeoDK og Danmarks nye >>


HexagonSafetyInfrastructure.com

AALBORG ELLER BARCELONA? Mens mange af os bliver klogere til Kortdage i Aalborg, er der Smart City Expo World Congress i Barcelona. Hvis du har valgt at tilbringe 13. - 15. november under sydligere himmelstrøg, kan du besøge Hexagon på konferencen. Se hvordan vores digitale løsninger hjælper byer med at forbinde sine tjenester, afvikle store begivenheder og skabe sikre omgivelser. Hvis du skal med til Smart City Expo World Congress, kan du være heldig at få et gratis adgangskort gennem Hexagon. Læs mere på go.hexagonsi.com/scewc-request-pass


Udvikling af systemet Det nye GeoDanmark system, GeoDK, er udviklet af KMD og Septima for GeoDanmark. GeoDK blev taget i brug i juni 2018. Hvad er GeoDanmark? GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og Danmarks 98 kommuner om at kortlægge Danmark og sikre, at vores viden om udviklingen i landskab og byer er opdateret og nøjagtig. Det gør vi både ved at tage billeder af hele landet fra luften, og ved at kommunale medarbejdere opdaterer vores fælles datagrundlag, når der sker ændringer i deres kommune. Det sikrer opdateret viden, der blandt andet bliver brugt af offentlige forvaltninger til sagsbehandling og administration af bygninger, veje og vandløb. GeoDanmarks data er en del af de fælles­ offentlige grunddata og kan tilgås både på Datafordeleren og på Kortforsyningen.

Adresse Register. De kommende år vil sikkert byde på flere system til system integrationsløsninger. Samlet set bliver det derfor lettere at sikre en højere aktualitet af data, hvilket vil give et bredere anvendelsespotentiale. Det er helt i tråd med GeoDanmarks nye strategi, ”Danmark udvikler sig”, som blev lanceret på samme tid som GeoDK. Du kan læse mere om strategien i Geoforums med­ lemsblad fra september 2018 eller på GeoDan­ marks hjemmeside. En enkel og overskuelig webbrugergrænseflade medvirker til, at det er nemt for de kommunale og statslige medarbejdere at vedligeholde kortlæg­ ningen af bygninger, veje og vandløb. Det er også muligt at lave specifikke udtræk af data, som kan bearbejdes i andre GIS-programmer. Brugerne kan lægge deres egne baggrundskort eller hjælpe­ geometrier ind i systemet, når de arbejder med data. Det er blevet meget let at indtegne nye bygninger, veje eller andre objekter ved hjælp af de konstruk­ tionsværktøjer, som findes i webklienten. Samtidig rummer det nye GeoDK også bedre mulighed for,

6

G EOFOR U M • OKTOBER 2018

at GeoDanmark-data kan kobles sammen med data fra andre kilder, så sagsbehandlere dermed kan opnå større viden på tværs af sektorer. Systemet har været på tegnebrættet i flere år. Der er foretaget et grundigt forarbejde for at sikre, at systemet lever op til de høje krav, der stilles til GeoDanmark-data. Der er også lagt mange kræfter i arbejdet med at få et intuitivt og overskueligt webinterface. De kommunale og statslige GIS-­ medarbejdere har taget godt i mod det nye GeoDK og har haft nemt ved at tage det i brug. ”Jeg synes, det nye system er nemt at lære og let bruge. Mit arbejde med at ajourføre GeoDanmark er blevet meget lettere nu”, siger Helle Lind Borum fra Silkeborg Kommune og fortsætter: ”De nye konstruktionsværk­ tøjer giver mig mulighed for at digitalisere svære bygninger præcist”. GeoDanmark har således med det nye ”GeoDK” fået en moderne værktøjskasse til at ajourføre GeoDanmark data – både direkte i systemet og via systemintegrationer. Dette er til gavn for Geo­ Danmark selv, men også for de mange anvendere af GeoDanmarks-data.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

FME og indoor navigation FME er værktøjet, der giver nye muligheder for brug af de data, du allerede har adgang til. Indkøbscentre, campusser, lufthavne mv. giver nu mulighed for indoor navigation via mobile enheder. For at gøre dette muligt i iOS-apps som Apple Maps, skal plantegninger konverteres til IMDF. Brug FME til at integrere plantegninger og tilhørende data fra formater som ArcGIS Indoors, DWG, GeoJSON, PostGIS og valider mod IMDF specifikationer for at sikre, at data opfylder standarder. Hvis kildedata ændres, køres FME workflowet igen, og dine indendørskort er opdateret. På www.safe.com kan du downloade FME og eksempler på arbejdsprocesser gratis. Der er mulighed for online kurser og selvstudier i brugen af FME samt spændende webinarer. F.eks. om at arbejde med IMDF.

Hvis du vil høre mere så kontakt: Mik Wulff Thomsen mikwulff.thomsen@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


Million­bespa­relse på mobillaser-

scanning

Digital landmåling ved laserscanning af 11,3 kilometer vejstrækning har på få uger givet Aalborg Kommune et nøjagtigt projekteringsgrundlag for den kommende Bus Rapid Transit-rute (BRT), og har sparet både tid og penge med denne indsats. AF SIGNE LUND, JJ KOMMUNIKATION

I sommerens løb har Aalborg Kommune fået mobillaserscannet en vejstrækning igennem det indre Aalborg. Hver eneste kantsten, vejbane, dæksel og bygning over mere end 11 kilometer er blevet kortlagt med henblik på at danne en nøjagtig 3D CAD-model. 3D-modellen skal danne projek­te­ ringsgrundlag for Aalborg Kommune, som skal i gang med et af de største anlægsarbejder i nyere tid: En såkaldt BRT-løsning (Bus Rapid Transit), som er en særlig lang bus, der kører i sin egen bane gennem byen. ”Vi har sparet seks til otte måneder og over en million kroner på at bruge laserscanning til anlægsprojek­­te­ ringen”, fortæller Helle Bøhl-Møller, der er projekt­ chef for BRT Aalborg. Et års måledata på få timer Landmåling til BRT-projektet kunne udføres manuelt, men det ville tage lang tid, fortæller Helle Bøhl-Møller.

8

G EOFOR U M • OKTOBER 2018

”Med traditionel landmåling var det forventede tids­­­­overslag på 10-12 måneder for at gennemføre opgaven. Det betyder en del for vores tidsplan, fordi vi skal i gang med selve anlægsarbejdet i foråret 2019. Samtidig med projekteringen skal vi nå udbudsproces­ sen, så vi kan finde entreprenører til anlægsopgaverne”, fortæller Helle Bøhl-Møller. I stedet kørte landinspektørfirmaet gennem vejstrækningen i Aalborg med en bil monteret med laserscanner. Scanningen foregik med ved almin­ delig trafikhastighed, og det tog cirka to timer at opmåle og affotografere de 11,3 kilo­meter. ”Vi har fået, hvad der svarer til, at vi havde land­ inspektører manuelt ude i marken i et år”, siger Helle Bøhl-Møller. Hun peger på, at Aalborg Kommune med materialet i hånden kunne gå i gang med at projektere anlægspakkerne fra september. >>


Klar, Parat Smart Community Alle kommuner, både små og store, har med de rigtige processer, folk og teknologi, potentiale til at blive smartere. Med ArcGIS Hub får du teknologien; en to-vejs borgerinddragende platform, der bidrager til samskabelse mellem kommuner og borgere. Med ArcGIS Hub kan borgere, kommuner og andre offentlige instanser oprette initiativer og dele data direkte mellem de involverede parter, såvel indenfor som udenfor organisationen. Det kan være initiativer indenfor sundhed, sikkerhed, drift, bolig, miljø og bæredygtighed.

Bestil e-bogen

Klar, Parat, Smart Community Bogen udstikker rammerne for, hvordan jeres kommune starter eller fortsætter rejsen mod at blive et Smart Community.

www geoinfo.dk/smart-communities

Geoinfo er den danske distributør af software fra Esri, verdens førende udvikler af GIS-software. Vi leverer markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering. Vi tilbyder software, projekter, systemudvikling, konsulentydelser, service og support, GIS- og datastrategiudvikling, kurser og kompetenceudvikling.

Digital transformation, effektivisering, samarbejde og borgerinddragelse Geoinfo samarbejder med mere end halvdelen af de danske kommuner. Vi hjælper med digital transformation, effektivisering og optimering, ved hjælp af data og geografiske analyser. Vi bidrager til digital samskabelse mellem kommuner, virksomheder og borgere. Vi skaber grundlag for udnyttelse af potentialet i data, for effektivisering og skaber indsigt og forretningsmæssig værdi, så kommuner har et bedre grundlag til at træffe beslutninger på.

Geoinfo A/S Stationsparken 37, 4. 2600 Glostrup +45 39 96 59 00 www.geoinfo.dk geoinfo@geoinfo.dk

Geoinfo A/S Gråbrødregade 9, 2. 6000 Kolding


Disruption af landmålingen: Med en laserscanner på taget kører vi gennem trafikken med almindelig hastighed og samler et års måledata på få timer.

En million punkter i sekundet Bilen med scanneren kan umiddelbart minde om en Google Street View-vogn, men teknologien er meget mere avanceret, fortæller afdelingschef i Mølbak Landinspektører A/S, Per Lykke Larsen. ”Udstyret er ikke bare til researchbrug nu – det er et helt konkret værktøj til opmåling. Ud over, at det er hurtigere og billigere, er det mere sikkert for vores medarbejdere, fordi de kan udføre arbejdet uden at skulle ud i trafikken og uden vejspærringer”, siger Per Lykke Larsen. Kort fortalt foretages laserscanningen ved at måle en million punkter i sekundet. Ved hjælp af post processed kinematic (PPK) GNSS bestemmes positi­onen med en nøjagtighed på to til fem centimeter afhængig af afstanden til referencesta­ tionen. Koordinaten på hver af de én million punkter per sekund bestemmes ved anvendelse af en tilkoblet IMU (inertial measurement unit), der måler rotatio­ ner og accelerationer i alle tre akser op til 250

10

G EOFOR U M • OKTOBER 2018

gange i sekundet. Herved bestemmes positionen på hvert enkelt af de én millioner punkter. Ud over koor­dinaten lagres farve og intensitet af retursig­ nalet. IMU-enheden bruges desuden til at bestem­ me positionen ved kortere udfald af GNSS-signalet – ­eksempelvis under broer og bevoksning. Nøjagtig model af strækningen Resultatet er en punktsky med position, farve og intensitet af alt i op til 120 meter afstand. Køres der i flere retninger eller flere gange for at mini­ mere ”skygger”, sikres den relative interne nøjag­ tighed ved at ”flytte” de enkelte punktskyer oven på hinanden. Forskelle på grund af unøjagtighe­ den i GNSS-positi­onen fjernes således. Den interne relative nøjagtighed i punktskyen er herved få millimeter, og den absolutte nøjagtighed er to til fem cm. For at øge den absolutte nøjagtighed og sikre sam­­menhæng til de øvrige traditionelt opmålte data, har vi i Aalborg-projektet suppleret med naturlige paspunkter, eksempelvis riste eller vejafmærkning som hajtænder og fodgængerfelter. >>


”Vi har foretaget laserscanningen om natten for at minimere skygger fra biler og fodgængere. Desuden har vi gennemkørt og affotograferet strækningen i dagslys. Der sidder otte indbyggede kameraer på scanneren, så vi har taget fotos i vidvinkel af hele strækningen, både oppe og nede. Ud fra de indsamle­ de punktskydata har vi digitaliseret en nøjagtig 3D CAD-model, der anvendes til projektering”, siger Per Lykke Larsen. Den endelige opnåede nøjagtighed er 1-3 milli­ meter relativt og 2-3 centimeter absolut, så Aalborg Kommune kan bruge data til projektplan­ lægning ud fra en præcis placering af vejstriber, højden på overhængende grene, bredden af cykelstierne og så videre. Ud over opmåling kan systemet bruges til semi­ automatisk kortlægning af vejtilstand og udstyr, for det kan detektere og klassificere eksempelvis skilte og vejafmærkning. Hvad angår selve vejen kan det internationale roughness index (IRI) bestemmes, og man kan kortlægge slaghuller og revner og indeksere dem til tilsyn og udbud. Disruption af landmåling Den avancerede teknologi har potentiale til at erstatte traditionel landmåling til større og middelstore opmålinger. ”Der er tale om en reel disruption af landinspektør­ branchen. Vi har brugt teknologien på mindre projekter, hvor vi tidligere ville have målt i en uge med de traditionelle metoder. Nu, hvor vi har fået en

Aalborg Kommune har med laserscanningen fået et nøjagtigt projekteringsgrundlag for den kommende Bus Rapid Transit (BRT) gennem det indre af Aalborg.

stor hammer, bruger vi den også til at slå de små søm i meget hurtigere”, siger Per Lykke Larsen. ”Laserscanning kan bruges til både åbent land, veje, jernbaner og sågar havne og byområder. Løsningen har været velegnet til en længere vejstrækning som BRT-projektet”, forklarer projektchef i BRT Aalborg, Helle Bøhl-Møller. Hun fortsætter: ”Her har vi en strækning ind igennem en by med en virkelig varierende vejprofil og videre ud på åben mark. Der er nogle høje etableringsomkost­ ninger, så hvis vi bare skulle have indmålt et enkelt vejkryds, havde det formodentlig ikke kunnet betale sig, men til denne type opgave har det været en stor besparelse. Om få år er det formentlig bare sådan her, man gør, når der skal indmåles større stræk­ ninger”, slutter Helle Bøhl-Møller.

Jens Bangs Stenhus i det centrale Aalborg ses her illustreret med punktskydata. Laserscanningen giver en nøjagtig model af hver eneste kantsten, vejtræ og anlæg på hele strækningen.

G E OFORUM • OKTOBE R 2018

11


Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen Geodata og digitale værktøjer skal give en mere kvalificeret planlægning og frigive tid til demokrati og borgerinddragelse. Dette var udgangspunktet, da Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium afholdt et fælles arrangement, hvor der blev sat fokus på digitale værktøjer i planlægningen. TEKST: JESPER HØI SKOVDAL, GEOFORUM FOTOS: METTE BORG, GEOFORUM

Potentialet for digitale værktøjer Jes Møllers tilgang var, at kommuneplanlægningen rummer tre grundelementer, nemlig politik, fagl­­ighed og data. Det er inden for disse tre, at vi skal finde potentialet for digitale værktøjer. Vi skal også være opmærksomme på, at der er nogle risici forbundet med brugen af digitale værktøjer, idet værktøjerne kan blive for styrende. Der er derved en fare for, at kommuneplanerne i højere grad vil blive ”mere fremskrivning” og ”mindre vision”. Så spørgsmålet, som dagen skulle bringe yder­ ligere klarhed over, var, hvordan de positive potentialer kan realiseres uden at udløse de negative risici. Hvilke værktøjer er ud fra disse synspunkter mest relevante og ”ufarlige” og hvordan ruster vi byplanlæggeren til at træffe valget af værktøjet? ”Potentialerne ved at anvende digitale værktøjer i planlægningen er store. Det er vigtigt, at vi bruger afsættet til at skabe overblik og få frigjort tid, både til det planfaglige arbejde og til samspillet med vores folkevalgte politikere om, hvordan vores byer skal indrettes i fremtiden”. Udsagnet kommer fra Jes Møller, formand for Dansk Byplanlabora­ torium, der åbnede dagen med sin velkomst. I samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Geoforum havde vi inviteret til et arrangement den 29. august i Nordhavn (København) om digitale værktøjer til teknologisk understøttelse af planprocessen ved den foranstående kommune­ planrevision – og 100 deltagere var mødt frem. Der var lagt op til en ”værktøjsmesse”, hvor man gennem foredrag, demonstration og dialog fik præsenteret forskellige digitale værktøjer og eksempler på, hvordan de bruges i planlægningen.

12

G EOFOR U M • OKTOBER 2018

Samarbejde mellem planlægger og GIS-­ medarbejder Geoforums formand, Nils Bo Wille-Jørgensen, tog tråden videre, og forklarede, at det for Geoforum er vigtigt strategisk at bidrage til at bygge bro mellem forskellige fagligheder og domæner. Et godt eksempel på dette er netop samarbejdet om dette fælles seminar, der bringer planlæggeren i dialog med GIS-medarbejderen. Dette rum for dialog blev igennem dagen afprøvet på forskellig vis. Vi blev igennem keynoten fra Hans Skov-Petersen, Københavns Universitet, indviet i en lang række af metoder og teknologier til at indsamle og visualisere data om byliv og menneskelig rumlig adfærd. Etiske problemstillin­ ger vedr. dataregistrering blev også belyst. Data og analyser er vigtige input til den fysiske planlæg­ ning. Og digitale værktøjer giver helt nye mulig­ >>


heder for, at vi kan understøtte politikere og andre beslutningstagere, når der skal udvikles visioner og prioriteres i udviklingen af vores byer. Planlæggerens hverdag Omvendt tog Louise Ochmann, Ishøj Kommune, med et foredrag om markedet for ejerboliger i Ishøj, fat i problemstillingerne set ud fra planlæg­ gernes hverdag. Her var det i høj grad de politiske visioner om en ny klimavenlig og grøn bydel med en målsætning om variation og blandede boliger i omdannelsesområdet, der var drivende for en digitalt understøttet analyse af, om det kunne være attraktivt med nye boformer i kommunen. Marianne Galsgaard, Thisted Kommune, var helt på linje med sit foredrag om strategi for byggemod­ ning. Hun tydeliggjorde, at planlæggeren styrer efter nogle klare pejlemærker, har et behov for at skabe noget attraktivt ud af – i dette tilfælde nogle tilsyneladende usælgelige byggegrunde – og sigter efter en helhedsplan – her for byggemodning – ­understøttet af analyser af demografi og flytte­ mønstre. Her spiller økonomi vs. fejlinvesteringer, demografisk sårbarhed og lokalpolitik ind som det, der er den egentlige motivation for udvikling.

Endelig gjorde Rikke Hvilshøj, Dansk IT – i den afsluttende hovedtale – os opmærksomme på, at vi ikke må glemme de etiske overvejelser i begejstringen over den nye verden med uende­ lige data. Rikke pointerede, at vi lever i en fantastisk tid med fantastiske muligheder, hvor Danmark er i front med offentlig digitalisering. Men tilliden til det offentlige kommer under pres, hvis vi ikke bruger disse muligheder med omtan­ ke eller glemmer etikken i forhold til, hvad vi bruger borgerdata til.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for råd­ giveren eller GIS-medarbejderen at kende disse forhold, hvis det skal blive succesfuldt at støtte op om planlæggerens hverdag. Partnere demonstrerede digitale løsninger Vi havde ved arrangementet inviteret otte part­ nere. Partnerne var private virksomheder med kompetencer inden for digital understøttelse af kommuneplanlægningen. Disse kom i spil i form af korte foredrag og demonstration af, hvordan de hver især kunne understøtte planlægningsproces­ sen på forskellig vis. De otte forskellige firmaer gav med deres indsigt – i hver sit verdenshjørne – et godt udvalg af metoder og teknologier til inspira­ tion for de mange fremmødte. Det var tillige muligt at møde partnerne – en til en – i dagens kaffe- og spisepauser. Dialog mellem deltagerne og afrunding af dagen Flere deltagere kom på banen adspurgt om, hvordan vi samarbejder i hverdagen. Der blev forklaret og lyttet til, hvordan samarbejdet foregår, når man skal understøtte et kommuneplantema og når man metodisk vil tilgå data. Der var gode eksempler fra deltagerne på en fremgangsmåde i samarbejdet mellem GIS- og planmedarbejdere.

Nyt arrangement i støbeskeen Foranlediget af den store interesse for samspil­ let mellem planlægning og GIS og på opfordring fra mange ved tilbagemeldingerne i deltager­ evalueringen, har vi besluttet at lave et arrange­ ment i 2019 til opfølgning. Udover de to ­foreningers sekretariater vil vi basere arran­­ gementet på hjælp fra frivillige, ligesom vi ved dette arrangement havde stor hjælp til planlæg­ ningen fra Jesper Rye Rasmussen, NIRAS, Line Hvingel, COWI, og Nils Bo Wille-Jørgensen, SWECO.

G E OFORUM • OKTOBE R 2018

13


Mød hovedtalerne ved Kortdage 2018 I dette og næste nummer af GEOFORUM giver vi en kort introduktion til de mange hovedtalere ved Kortdage 2018. Vi indleder med fire af disse.

Hovedtaler

Hovedtaler

Onsdag d. 14. november 11.00 - 11.30

Torsdag d. 15. november 10.30 - 11.00

Machine Learning og mønstergenkendelse

Geospatial visualisering

FRANCISCO PEREIRA, DTU

TOPI TJUKANOV, DATA VISUALIZATION FREELANCER, FINLAND

Francisco Pereira har været professor på Danmarks Tekni­ ske Universitet. (DTU) siden august 2015, hvor han står i spidsen for Machine Learning for Mobility (MLM) gruppen. MLM arbejder med realtids trafikforudsigelser, adfærdsmodellering, avancerede dataindsamlings­ teknologier, Big Data og transportmodellering. Francisco har tidligere arbejdet som videnskabsmand på MIT ITS Lab (Massachusetts Institute of Tech­ nology) med base både i Boston og Singapore, inden for rammerne af projektet, Future Urban Mobility (SMART/FM). Hans forskningsindsats fokuserer på anvendt ­Machine Learning og mønstergenkendelse inden for transportsystemer med det formål at opnå en forståelse af og at kunne forudsige mobilitetsadfærd. Det gælder både ved optimering af transportsystemer på et overordnet plan, men også ved at bruge koncepter og metoder fra traditionel transportforsk­ ning (fx adfærdsmodellering) til at udvikle ny viden inden for Machine Learning. I hans forskningsgruppe (Machine Learning for Mobili­ ty and Liveability) er hovedfokus på at udvikle robuste modeller, der kan arbejde under stress-betingelser (under ulykker, store arrangementer, dårligt vejr, vejarbejde), og at knytte sådanne modeller til opera­ tionsanalyse med henblik på responsoptimering. Francisco er oprindeligt uddannet (kandidat og Ph.d.) ved University of Coimbra, Portugal, inden for Computer Engineering and Kunstig Intelligens. Hovedtalen vil blive givet på engelsk.

14

G EOFOR U M • OKTOBER 2018

Om dagen, geograf; om natten, geospatial visualise­ ringsdesigner. Topi Tjukanov kombinerer sin ekspertise i geografi med en passion for datavisualisering. Efter endt uddannelse som geograf fra universitetet i Helsinki med specialisering i planlægning, begynd­ te Topi at arbejde med åbne data fra Helsinki Kommune og Finland for at skabe indsigtsfulde og afslørende geospatiale datavisualiseringer. Dette førte til en freelance karriere med udviklings­ arbejde inden for data visualisering, der ofte leger med opfattelsen af tid og rum og sigter mod at vise de underliggende aktivitetsmønstre, der findes i dagligdagen. Med visualisering af viden vil Topi tilbyde os et smugkig gennem sin geografiske linse til datavisua­ lisering og dele ud af hans open-source geospatiale værktøjskasse. Han vil forklare processen med at lave enkle geospatiale animationer, som er en glimrende måde at visualisere spatiotemporale data på. Han vil demonstrere, hvordan eksperimen­ telle måder at visualisere geospatiale data, ud over animation, kan udviske linjerne mellem normal datavisualisering, kortlægning og datakunst. Den smittende begejstring for geospatiale data og visualisering af data har sat Topi i stand til at være på forkant med de nyeste tricks i moderne GIS. Hovedtalen vil blive givet på engelsk.


Hovedtaler

Hovedtaler

Fredag 16. november 09.00 - 9.45

Fredag d. 16. november 10.15 - 10.45

There’s no such thing as a free lunch

Forudsigelighed af sociale og geo­spatiale mønstre

STEVEN FELDMAN, KNOWWHERE CONSULTING, UK

SUNE LEHMANN JØRGENSEN, DTU COMPUTE

Som geografer rækker vi instink­ tivt efter et kort for at skildre og forsøge at forklare globale statistikker og indikatorer. ”Sh*thole Geography” (please spell with the asterisk) er en udforskning af kortlægning af verdensomspændende statistikker fra databasen for FN’ mål for bæredygtig udvikling.

Under titlen: ”Forudsigelighed af sociale og geospatiale mønstre”, vil Sune Lehmann Jørgensen, DTU Compute, give en hovedtale, fredag morgen ved Kortdage 2018. Studier af menneskers bevægel­ sesmønstre er et hovedforskningsområde og han vil ved Kortdage 2018 fortælle om rigdommen af struktur i de geospatiale mønstre fra menneskers spor.

Hovedtalen vil blive en kombination af nogle observa­ tioner af geografisk analfabetisme (udfordret af den siddende amerikanske præsidents reference til ”shithole countries”), en kort master class i tematisk kortlægning af globale indikatorer, samt en overraskende ”geoquiz”. Det bliver en meget deltagerinvolverende hovedtale, hvor du både vil lære og le - der kan endda være en præmie eller to. Uddannet som økonom, brugte Steven Feldman de første 20 år af sit arbejdsliv med byggematerialer, før han i 1998 faldt over Geografiske Informationssystemer (GIS). Gennem sin rådgivningsvirksomhed, KnowWhere, arbejder han nu som en ikke-administrerende direktør, en strategisk konsulent og en investor, rådgiver og mentor til teknologiske opstartsvirksomheder, særligt med geografisk eller lokaliseringsfokus. Han er bestyrel­ sesformand for geo.me (en Google Maps Partner), strategisk rådgiver for Astun Technology, samt medlem af Advisory Board for OpenCage Data. Når han ikke arbejder, blogger han, tweeter, og taler om geografi, teknologi, open source og politik - og er inkarneret fan af Arsenal. Hovedtalen vil blive givet på engelsk.

Sune fortæller, at de i 2013 uddelte mobiltelefoner til alle 1000 førsteårsstuderende på DTU. Idéen var at studere deres sociale netværk med spørgsmål som hvem mødes i den virkelige verden, hvem ringer/sms’er, hvem er venner på Facebook, og det hele set, som det udvikler sig minut-for-minut. I studiet indsamlede de også GPS-data. En af de store overraskelser i studiet var rigdommen af struktur i de geospatielle mønstre fra disse 1000 personer. Derfor er studiet af menneskers bevægelsesmønstre blevet et af Sunes forskningsgruppes hovedforskningsområder. I hovedtalen gennemgår Sune de vigtigste indsigter fra dette studie. Specielt diskuterer han, hvordan deres forskning har afdækket nye lovmæssigheder for menneskers bevægelsesmønstre, og han giver en diskussion af sammenhængen mellem forudsigelighed af sociale og geospatiale mønstre. Sune er en højt citeret forsker indenfor data science og kunstig intelligens, men deltager også ofte i den o­ffent­lige diskussion. For nylig holdt han foredrag for regeringens Disruptionråd og har været oplægsholder på Heartland Festival.

G E OFORUM • OKTOBE R 2018

15


Lantmäteriet i kamp mod skovbrandene i Sverige I sommeren 2018 var Sverige – ligesom Danmark – plaget af tørke. Som bekendt resulterede det i Sverige i både mange og udbredte skovbrande, som det krævede en omfattende indsats at få under kontrol.

AF PETER WENGRUD, LANTMÄTERIET (OVERSAT FRA SVENSK)

Om aftenen den 18. juli blev Lantmäteriet af Länsstyrelsen og MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bedt om at bidrage med GIS-understøttelse, kompetence samt udstyr i området ved Färila, nord for Stockholm. Lantmäteriet er den svenske pendant til Geoda­ tastyrelsen, og brugen af GIS og geodata blev, med Lantmäteriets aktiviteter, et aktiv i kam­ pen mod de mange svenske skovbrande denne sommer.

Et områdekort produceret af Lantmäteriet analyseres af redningstjenesten.

16

G EOFOR U M • OKTOBER 2018

Den 19. juli kørte ressourcer fra Lantmäteriet til området ved Färila for at forstå omfanget af brandene og behovet for udstyr for at kunne understøtte bedst muligt. >>


på gulvet og bladrede kort igennem. Han havde svært ved at forstå sammenhængen. Nu, hvor Geocellen var blevet fremstillet, blev der dagligt produceret opdaterede kort over brandspredningen, i efterspurgte formater, for at understøtte rednings­ tjenesten, politiet, militæret, MSB, Länsstyrelsen og andre aktører på stedet. Geocellen er tilmed tilgængelig som kompetence­ støtte i geospørgsmål og er en hjælp til at analysere de trykte kort. Geocellens repræsentanter modtager store mængder kort på bestilling.

Etablering af Geocelle Den 20. juli fremstillede Lantmäteriet i samarbejde med forsvaret en såkaldt ”Geocelle” i Färila med mulighed for, at denne også kunne blive benyttet i andre brandområder i landet. Geocellen er beman­ det med GIS-kyndige ansatte fra Lantmäteriet, samt hardware fra forsvaret, som sammen med de ansatte i området, hvor den aktuelle skovbrand raser, hjælper med at finde specifikke kortvisninger og stedposition over brandområderne. Da de første repræsentanter fra Lantmäteriet nåede frem, blev de mødt af en brandmand, som lå på knæ

Beredskab på Lantmäteriet I afdelingen for kort- og billedbeskyttelse ved Lantmäteriets hovedkontor i Gävle var der yderligere støtte at hente for Geocellen og et beredskab til hurtig håndtering af spredningstilstande. Denne afdeling hjalp med at lette udbredelsen af billeder i forbindelse med dokumentation af arbejdet. I enheden for myndighedsopgaver i Stockholm var tillige et beredskab, som efter behov kunne producere kort i høj kvalitet til videre distribution. Alle sejl blev sat for at få bugt med de mere end 50 store skovbrande, der hærgede Sverige denne sommer.

G E OFORUM • OKTOBE R 2018

17


MØDEKALENDER DATO EMNE

STED

25. okt.

På tur til Naturpark Lillebælt

Middelfart

25. okt.

Kortlægning af vertikale landbevægelser

Skanderborg

14. - 16. nov.

Kortdage 2018

Aalborg

14. nov.

Geodataprisen 2018

Aalborg

15. nov.

Studerendes dag ved Kortdage 2018

Aalborg

15. - 16. nov.

3D Lab ved Kortdage 2018

Aalborg

10. jan.

Nytårskur - Dataindsamling på Silkeborg Grønland og Antarktis

24. jan. Adressekursus

Roskilde

28. feb.

Machine Learning og GIS

Aarhus

30. apr.

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

18

G EOF O RU M • O KT O BER 2018


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Kom med til Naturpark Lillebælt

SYD

Torsdag den 25. oktober kl. 15:00 - 17:00 Kom med på en tur til Naturpark

omkranset af smukke kystnære

Sted

Lillebælt, som er spydspids for formid-

landskaber. Her findes en af verdens

ling af viden gennem banebrydende

tætteste bestande af hvaler – de små

forskning og læringsoplevelser.

marsvin. Naturparken arbejder for, at

Middelfart Rådhus Nytorv 9 5500 Middelfart

vi sammen skaber et hav af oplevelser, Naturpark Lillebælt er Danmarks

som giver os lyst til at passe på og

største naturpark. En marin naturpark

forbedre Lillebælt.

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

med det strømmende bælt som kerne,

Kortlægning af vertikale landbevægelser

VEST

Torsdag den 25. oktober kl. 15:00 - 17:00 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har et igangværende udviklingsprojekt med at kortlægge vertikale landbevægelser (sætninger og hævninger) med brug af data fra Sentinel-1 satellitten, hvor det efter sigende er muligt at kortlægge relative bevægelser på få millimeter. Den første testberegning af store dele

af Danmark er gennemført henover sommeren og resultatet er stillet til rådighed for samarbejdspartnere i projektet. Blandt samarbejdspartnerne er Odense kommune og Vejdirektoratet, der er gået i gang med at se på anvendelsesmuligheder i relation til klimasikring, VVM-undersøgelser mv.

Sted Niras Ceres Byen Ceres Allé 3 8000 Aarhus C

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kalender

3D Lab ved Kortdage 2018

KOMPETENCE

Torsdag den 15.-16. november kl. 16:00 - 12:30 Ved Kortdage 2018 opretter

kombinere hands-on undervisning

3D Lab er tilgængeligt for deltagere

­Geoforums kompetenceudvalg et 3D

med foredrag og demoer.

ved Kortdage 2018. Læs mere på kortdage.dk/3DLab

Lab. Dette er et værksted, hvor fokus er på at vise hvor let, det er, og hvor

3D visualiseringer er blevet meget

lidt, der skal til for at beregne en

lettere at producere, så det er

Sted

3D-­model til visualisering m.m.

betydeligt billigere og hurtigere at

Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 9000 Aalborg

bruge som værktøj i dagligdagen som Vi skal se nærmere på 3D-modeller og

byplanlægger, end det tidligere har

især på alt det, de kan bruges til. Vi vil

været.

GEOFORUM • OKTOBER 2018

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Software & Data teamet styrker holdet NIRAS byder d. 1. oktober velkommen til 2 nye kolleger, der skal styrke teamet Software & Data. Mads Emil Rybner skal som plankonsulent medvirke til at udvikle planproduktet DKplan og integrationer til GIS-løsninger. Mads har bl.a. en baggrund som planlægger og GIS koordinater hos Gribskov Kommune. Arbejdsstedet vil være vores Allerød kontor, hvorfra han primært skal sikre en tæt dialog med vores sjællandske kunder. Cathrine Lund Pedersen skal som IT projektleder indgå i teamets projektledelsesfaggruppe, hvor hun skal være med til at sikre profes­ sionel styring af IT projekter med økonomi, processer, ressourceplanlægning og generel sikring af kvaliteten i vores software leverancer. Cathrine kommer fra en stilling som IT projektleder, Scrum Master og Release Manager hos CGI Danmark. Arbejdsstedet vil være vores Århus kontor. Kontaktperson: Torben Bach Telefon: 60261883 Email: torb@niras.dk Hjemmeside: niras.dk

Kurser, webinar og Den Danske Esri Brugerkonference 2019 Reserver allerede nu datoerne for næste års brugerkonference som vi afholder i Korsør den 7.- 8. maj 2019. Programmet vil endnu engang byde på tekniske workshops, bruger­ historier, networking og inspirerende oplæg. Kurser i ArcGIS Vi oplever stor efterspørgsel på vores kurser og lyst til at udnytte de mange muligheder i ArcGIS. Hold øje med kursuslisten på www.geoinfo.dk­­­og kontakt os, hvis du er i tvivl om hvilket kursus, der er relevant for dig. Webinar – Nyheder fra Esri UC 2018 Se eller gense vores netop afholdte webinar ”GIS Inspiring What’s Next”, hvor du får overblik over de vigtigste nyheder fra Esri’s User Conference 2018. Find link til webinaret på vores hjemmeside. Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 53395940 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Spar tid med KMD Cognito Tinglysning

Høringsmodul til Spatial Suite har fået ny motor

KMD har lavet en løsning, som henter oplysninger fra tinglysningen og gør dem nemt tilgængelige via KMD Cognito. Sammen med dataene leveres der en link-løsning, som kan anvendes i GIS, WebGIS, Cad etc. Du sparer en masse tid, da du i stedet for den manuelle proces med at slå hver enkel ejendom op på tinglysning.dk vil få direkte adgang til tinglyste dokumenter fra Cognito databasen. Dataene er geokodet på relevante geometrier så du, fx via GIS, kan få overblik over hvilke servitutter, der gælder for alle ejendomme inden for et bestemt område.

Høringsmodulet til Spatial Suite er blevet opdateret. Dette gælder både den synlige interaktion med kort og brugergrænsefladen, men også motoren, der bruges til at danne høringslister.

Du har endvidere mulighed for nemt at lave analyser på tværs af Tinglysningsdata og med de andre datagrupper i KMD Cognito. Dataene har vi forberedt, så de samler lige netop de data, som du har brug for lige fra hæftelser, adkomst/-havere, servitutter, underpant/-havere til kreditorer og debitorer, som alle refererer til en ejendom. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Modulet indeholder intuitive værktøjer til at udpege områder samt foretage transformation af data til brug i f.eks. nabohøring. Disse valg er altid synlige på kortet og indgår i oversigtskort, der bliver dannet og gemt med høringslisten. Prædefinerede høringslister kan også vælges og er lavet, så de nemt kan bruges med doc2mail. Det er også muligt at sammensætte sin egen høringsliste. Ejendomsknap med nye informationer Ejendomsknappen (E-knappen) kan bruges til at give informationer om ejendomme ved klik i kortet. E-knappen indeholder oplysninger om ejere, jordstykker, adresser og nu også beboere. BBR analyse med bebyggelsesprocent BBR analysen giver oplysninger om de bygninger, der er på et udpeget område. En estimeret bebyggelsesprocent indgår nu i BBR analysen. Kontaktperson: Morten Blemmer Telefon: 43486546 Email: morten.blemmer@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

20

GE O F OR UM • OKTOBE R 2 0 1 8


Mølbak har købt Viamap Mølbak Landinspektører A/S har per 14. august 2018 købt kortleve­ randøren Viamap Aps, der er førende inden for levering af digitale kort til blandt andet ejendomsmæglerbranchen og boligmarkedet. Viamap passer særdeles godt ind i Mølbaks virksomhed og forretning med produkter til understøttelse af Mølbak Landinspektørers rådgivning om ejendomsudvikling og -administration og udarbejdelse af lokalplaner. Viamaps kortløsninger er også et stærkt alternativ til eksempelvis Google Maps og Krak. Samarbejdet har allerede båret frugt og med indgåelse af aftaler med Jobindex, danbolig og 360North. Mølbak Landinspektører har per 1. september 2018 ansat nyuddannet landinspektør Nikmal Raghestani i digitalisering og dataafdelingen. Nikmal er aktiv i Geoforums kortdagsudvalg, så derfor vil flere af jer måske kunne genkende Nikmal. Kontaktperson: Jeanett Egesø, Salgschef Viamap Løsninger Telefon: 51701038 Email: jeg@molbak.dk Hjemmeside: www.molbak.dk eller viamap.net

FME rådgivning til Silkeborg kommune Geopartner har hjulpet, støttet og videreudviklet Silkeborg Kommunes brug af FME i avancerede dataflow og analyser. Blandt andet strømlines og sikres eksisterende processer samtidig med, at der bliver sparret om nye anvendelsesmuligheder, som kan spare manuelle arbejdsgange. I Geopartner har vi stor erfaring med sammenstilling og berigelse af data, hvad end det er højde-, billed- eller registerdata. Ved anvendelse af FME er man i fuld kontrol over egne- eller distribuerede data. Med mulighed for at skrive til og fra mere end 440 filformater kan værktøjet bruges i næsten alle arbejdsgange - ikke kun i forbindelse med geodata. Databehandling klares let med de mange værktøjer til transformation i FME og data kan eksporteres til alle gængse databaser, GIS-, CAD- eller tekstformater. Geopartners GIS/IT team kan bidrage med assistance ved alle slags FME udfordringer. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

Similix CIM webinar

”Coding Class: Vi samarbejder med de helt unge digitale spirer”

Først i september holdt Similix kick-off på en serie af gratis webinarer.

Vi er stolte over at deltage i Coding Class med 6.U på Dyvekeskolen.

Det første webinar handlede om Similix’ Sketch Tool og vores erfaringer med at udvikle software oven på Esris Utility Network. Du kan finde en videooptagelse af webinaret på vores hjemmeside sammen med mange andre ressourcer.

Coding Class Cph lærer eleverne at innovere og skabe digitale løsninger til virkelige problemer i simple programmeringssprog. Eleverne får herved en forståelse for kodning som et problemløsende værktøj i samarbejde med SNC-Lavalin Atkins. Opgaven til Coding Class-eleverne er todelt, så eleverne selv kan vælge en af dem eller begge.

Næste webinar fokuserer på CIM (Common Information Model) og Similix’ CIM Adaptor. CIM er en international standard for beskrivelse af elektriske modeller, og vores adaptor har en intuitiv brugerflade, hvor du kan mappe dine GIS data til den CIM profil, du har brug for. Tilmeld dig på www.similix.dk

- Den elektroniske gårdvagt: En app, hvor eleverne kan rapportere, at toiletterne løber, en vandhane ikke virker, lys, der ikke virker osv. - Undgå køen: En app som identificerer, om der er kø i kantinen. Interessen blandt eleverne har været stor. Coding Class følger traditionen hos SNC-Lavalin Atkins med at engagere sig i de digitale indfødte.

Similix er guldsponsor på både Kortdage og Esri GeoConX, hvor vi glæder os til at demonstrere vores nye produkter. Kontaktperson: Jesper Vinther Christensen Telefon: 26331200 Email: jesper@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

SIMILIX

Nyt talent på holdet Vi byder velkommen til Marina Georgati, der som en del af sit geo­­­in­ formatik kandidatstudie på Aalborg Universitet er i praktik hos os. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: atkins.dk

IT-løsninger til fremtidens infrastruktur

GEO FO RUM • O KT O BER 2018

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE LIFA indgår partnerskab med Geomatic

Skal du til Aalborg eller Barcelona?

LIFA A/S Landinspektører og data- og analysehuset Geomatic indgår efter fem års konkurrence et nyt strategisk partnerskab om at skabe markedets bedste analyseværktøjer til demografiske analyser i den kommunale sektor.

Mens vi andre samles til Kortdage i Aalborg, valfarter andre til Barcelona for at deltage i Smart City Expo World Congress 13. - 15. november. Konferencen undersøger, hvad der gør byer rare at bo i, og hvordan deling af informationer og ressourcer kan gøre byer mere bæredygtige, modstandsdygtige og inkluderende.

Partnerskabet betyder, at LIFAs analyseværktøj LOIS Statistik udbygges med forskellige statistiske variable fra Danmarks Statistik samt Geomatics conzoom®. Dataene bliver tilgængelige sammen med kundens egne data om borgere, familier, boliger, virksomheder, forbrugsafregning osv. Det gør det muligt at foretage en lang række af de analyser, kunderne dagligt har behov for. Analysebehov er stigende I takt med, at vores kunder bliver stadigt mere datadrevne, er behovet for analyser også stigende. Flere undersøgelser viser, at dataanvendere vurderer anvendelsen af de borgerrelaterede data som værende afgørende for den fortsatte udvikling, innovation og effektivisering. Derfor udgør det nye partnerskab et vigtigt bidrag til at fremme og underbygge denne udvikling. Kontaktperson: Anders Møller Jørgensen Telefon: 5196 5216 Email: amj@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Oplevgudenaa.dk Der er spækket med oplevelser langs Danmarks længste å, Gudenåen. Septima har for GudenåSamarbejdet udviklet et digitalt friluftskort, der gør det let at finde og anvende de mange friluftsmuligheder, som findes på og omkring Gudenåen. Med oplevgudenaa.dk er det let at finde ruter og turforslag, fiskesteder og fugletårne, kanoisætningssteder og badesteder, arkæologiske sites og historier i landskabet, museer og andre attraktioner - og meget mere. Du kan samtidig se, hvor du kan spise og overnatte. Siden er optimeret til mobil og tablets, men kan også anvendes på en almindelig computer. Bag GudenåSamarbejdet står de syv Gudenåkommuner - Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers samt seks turistorganisationer, Naturstyrelsen, lokale museer og lystfiskeriforeningerne. Oplevgudenaa.dk er bygget på Septima Widget, der netop er udviklet til at lave enkle og elegante kort indlejret på hjemmesider. Nye blogindlæg Læs Sofies indlæg om design og kort eller Karstens blog om Plandata på septima.dk/blog. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

22

GE O F OR UM • OKTOBE R 2 0 1 8

Hexagon stiller med et globalt team på SCEWC og viser digitale løsninger, der forbinder byens tjenester og giver borgerne højere kvalitet og mere effektive servicetilbud. Vi har særligt fokus på at gøre byer sikre og trygge at bo og færdes i. Man kan opleve Huawei og Hexagons fælles teknologi, der understøtter håndtering af forskellige scenarier – fra offentlige uroligheder til cyberangreb – og passer på liv og inventar før, under og efter større begivenheder. Vi viser også cloudbaserede løsninger til udrykning og beredskabsoperationer. Vi har mulighed for at tilbyde vores kunder adgangskort til SCEWC gratis eller med rabat. Besøg go.hexagonsi.com/scewc-request-pass og se mere! Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Ny detaljeret billeddokumen­­ tation COWI har her i sommer fotograferet Hovedstadsområdet og en stor del af Nordsjælland med skråfotokamera og kan nu tilbyde helt aktuelle skråfotos i 4-6 cm opløsning og ortofotos i 5 cm opløsning dækkende et område, hvor der bor ca. 1,5 mio. indbyggere. Få adgang til disse detaljerede skråfotos i COWIs billedviewer, alene eller sammen med COWIs gadefotos. Danmarks Digitale Gadefoto 2018 er fotograferet færdig i august, og de første kunder har fået adgang til DDG2018. Takket være det helt forrygende sommervejr blev fotograferingen på ca. 105.000 km vejstrækning gennemført på under 5 måneder, og vi er nu i fuld gang med billedbehandlingen, bl.a. sløring af alle ansigter og nummerplader. Vi er i færd med at lægge de frie skråfotos ind på vore servere og kan snarest tilbyde adgang til skråfotos for hele landet. COWIs billed­ viewer håndterer både ortofotos, gadefotos og skråfotos i ét og samme skærmbillede, så man kan få let og hurtig adgang til detaljeret fotoinformation om enhver lokalitet fra alle vinkler. Kontaktperson: Henning Andersen Telefon: 56404873 Email: hna@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.com


DET DETALJEREDE SKRÅFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NYE DETALJEREDE SKRÅFOTOS & ORTOFOTOS 2018 Vi har været i luften hen over sommeren og optaget højopløselige luftfotos med vores skråfotokamera og kan nu tilbyde skråfotos i en hidtil uset opløsning på 3-4 cm og ortofotos i 4-5 cm opløsning for hovedstadsområdet og Nordsjælland, samt enkelte provinsbyer. Disse detaljerede billeder giver sammen med COWIs gadefotos, der er optaget næsten samtidigt, en unik mulighed for at dokumentere by- og gaderummet helt ned i detaljen og fra alle vinkler. Se ortofoto, skråfotos og gadefotos i COWIs nye webviewer.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.

Det Detaljerede Skråfoto


Kom med de gode eksempler I forbindelse med uddelingen af Geodataprisen ved Kortdage 2018 har Brugstedet.dk fået ny hjemmeside. Hvad er Brugstedet.dk? Brugstedet.dk er Geoforums eksempelportal med fokus på løsninger, der anvender geografisk information. Her finder du over 80 eksempler på, hvordan geografisk information skaber værdi for offentlige myndigheder og private virksomheder.

Klima & Energi

Transport & Infrastruktur

Digitale værktøjer Social & Familie

It & Teleindustri

Sundhed & Service

IT & Teleindustri Klima & Energi Teknik & Byggeri

Ledelse & Økonomi

Teknik & Byggeri

Medier & Formidling

Kultur & Turisme

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Medier og Formidling

Hvad er Geodataprisen? Geodataprisen er en konkurrence, som hylder alle de gode eksempler, der hvert år deles via Brugstedet.dk. Der uddeles både en publikumspris og en juryens specialpris. Alle eksempler, der deles via Brugstedet.dk, er med i konkurrencen om Geodataprisen. Indsend dit eksempel Hvis du har et godt eksempel på anvendelse af geodata, så indsend det til Brugstedet.dk. Så har du mulighed for at blive nomineret til årets prisuddeling ved Kortdage 2018. Tidsfristen er den 12. oktober 2018.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.