Geoforum 171 - Februar 2016

Page 1

Mødested et fo r geog rafisk i n for mat i on • Fe b r u ar 201 6 • N r. 1 7 1

Frie satellitdata side 10


Kort nyt Dansk glæde over EU-databeskyttelses­ regler

Én styrelse er blevet til to Delingen af Geodatastyrelsen i to selvstændige styrelser blev med indgangen af 2016 en realitet. Styrelserne, som nu hedder Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, vil fremover varetage opgaver med hvert deres fokus og fra hvert deres sted i landet.

De nye databeskyttelsesregler, som EU´s ministerråd og EU-parlamentet netop har ved­taget, tager hensyn til både borgernes ret til databeskyttelse og forskernes behov for adgang til registre. Det glæder Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen (V). ”Med de nye databeskyttelsesregler har vi nu et fremtidigt regelgrundlag, der gør, at forskningen kan udføres på smidige og rimelige vilkår, og som samtidigt giver den fornødne beskyttelse af borgernes person­oplysninger,” lyder det i en udtalelse fra ministeren.

Geodatastyrelsen får fra Aalborg ansvaret for ejendomsregistrering og søkort­lægning, mens Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ifølge styrelsens hjemmeside ”dels skal understøtte en bredere anvendelse af data til modernisering og effektivisering af den samlede offentlige administration og dels skabe bedre rammer for vækst i den private sektor via lettilgængelige offentlige data.” Styrelsen har fortsat adresse i København.

Reglerne træder efter planen i kraft i løbet af foråret og gælder herefter i to år.

Frivilligt arbejde med mange udfor­ dringer

Geodataprisen 2016

Vil du være med til at lave arrangementer, udvikle kurser og i det hele taget være med til at gøre en forskel i geodatabranchen? Og vil du være en del af et stort frivilligt netværk i Geoforum? Så kom og vær med, vi har altid brug for stærke frivillige kræfter.

Anne Marie Carstens, KL

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Du kan stadig nå at indstille en case til Geodataprisen 2016, Juryprisen. Men kun til og med 15.februar, så skynd dig forbi BrugStedet.dk. Juryen, som skal vurdere cases og kåre vinderen af juryprisen, er: Pernille Kræmmergaard, Digital vismand og professor på ITU Samo Olsen, Mapicture Jens Løkke Brandt, DR´s databaseredaktion Peter Schach Madsen, Århus Kommune

Hvis du vil høre forskellige holdninger og perspektiver Sæt også allerede nu kryds i kalenderen d. 21. april, hvor den store kåringsfest finder sted. så er der rig mulighed i år. Læs mere og tilmeld dig på geoforum.dk Der er nemlig debat på programmet både onsdag, torsdag og fredag.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Satellit i kredsløb Foto: Colourbox.dk Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.600

Kommende numre Deadline Nr. 172 16. feb. 2016 Nr. 173 10. marts 2016 Nr. 174 15. april 2016 Nr. 175 13. maj 2016 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


Leder

Af GIS er du kommet, til kort skal du blive, og af data skal du genopstå af SIK CAMBON JENSEN, BESTYRELSESMEDLEM

Tider kommer, og tider går, men kort og GIS består.

Vi skal udnytte, at vi har en solid tradition med at

Digitaliseringen af det offentlige og private Danmark

arbejde med store mængder af data, at vi er benådet

er i fuld gang til stor gavn for det danske samfund og

med en universel platform, som kan rumme alle typer

det danske erhvervsliv. Uden for rigets grænser

af data (qua alle datas iboende geografiske reference­

sættes der ligeledes strøm til flere og flere processer

egenskab), og at vi har nogle exceptionelt gode og

i forbindelse med nationale samarbejder på tværs af

kraftfulde værktøjer til at omsætte alle data til brugbar

grænser og organisationer. Og på globalt plan har

viden. Dette skal vi dele, udbrede og samarbejde med

internetgiganterne gang i en digitalisering af hele det

andre om. Samtidigt skal vi være åbne for nye måder at

globale samfund på godt og ondt. Udkommet af

tilgå og behandle data på. Vi skal forstå bedre, hvad nye

denne tendens er tilblivelsen af flere og større

teknologier (også dem udenfor kort- og GIS-branchen)

datamængder om ting, som det er muligt at indsamle

kan bibringe os, og hvordan vi med fordel kan tilføje

og sammenstille på kryds og tværs. Nye teknologier,

dem til vores eksisterende værktøjskasse.

platforme og værktøjer er dukket op som en følge af dette. Og det hele har ført til ny viden for, til og om

Vores omverden bruger i vid udstrækning elementer af

os alle.

kort og GIS, og det gør de ofte uden at tænke over, at det er netop det er det, de gør. Vores domæne indgår

Er man i kort- og GIS-branchen, er man flasket op med,

ubemærket i flere og flere sammenhænge, uden at vi er

at alle data har en geografisk dimension. Vi har i årevis

opmærksomme på det, før det er for sent - tænk blot

indsamlet, forfinet og sammenstillet data på en

på Google Maps og alle Googles øvrige integrationer

geografisk funderet platform, og vi har fået bedre og

hermed. Hele GIS-branchen world wide blev forbigået i

bedre værktøjer til at jonglere, analysere og præsentere

denne sammenhæng – dette bør ikke ske i samme grad

disse data med. Vi har med andre ord forudsæt­­ning­­

i Danmark.

erne­­­­for at mestre hele denne bølge af ny data, som Vi, GIS-branchen, skal være initiativtagere: Vi skal gøre

opstår over det hele.

os attraktive overfor hele digitaliseringsbranchen og Holdningen til kort og GIS har også ændret sig markant

hele det digitale Danmark.

indenfor det seneste årti. Før var det nice to have – nu er det for det meste need to have. Dette kan mærkes i

Bestyrelsen sætter derfor dette emne højt på dags­­

branchen blandt andet i behovet for flere folk med en

ordenen, og mit håb for 2016 er, at Geoforum bliver en

spatial tankegang og kompetencer ud i rumlig analyse­

vigtig spiller på hele dataområdet, og ikke kun når der

forståelse.

snakkes kort og GIS.

Kort Nyt

2

Frie satellitdata åbner for muligheder

10

Leder 3

Mødekalenderen 14

Geoforum Perspektiv – nye perspektiver

4

Udpluk af arrangementer

15

Der er geodata i din kaffe

8

Nyt fra virksomhederne

16


Geoforum Perspektiv – nye perspektiver Håber du har bemærket den seneste udgivelse af Perspektiv om Smart Cities, som blev udsendt sammen med medlemsbladet. af Line Hvingel, redaktør på Perspektiv

Som du kan se, er redaktionen forankret i samtlige danske universiteter, men også geografisk vil du kunne finde en repræsentant i dit nærområde. Det må du endeligt benytte, hvis du har input, ideer eller kom­ mentarer til udgivelserne. Udgivelsen samt alle tidligere udgivelser af Perspektiv findes også online på adres­ sen www.geoforum.dk/perspektiv. I forbindelse med reorganisering af redaktionen har der været en pause i udgivelsen, men fremover vil tidsskriftet igen udkom­ me to gange årligt under et valgt tema. Online-plat­ formen giver nye muligheder, som vil blive udnyttet til særudgivelser, og derudover vil det fremover være muligt at indsende videnskabelige artikler til review, som vil blive udgivet online løbende. Geoforum Perspektiv er optaget på Uddannelses- og Forskningsministeriet autoritetsliste som et niveau 1-tidsskrift og modtager både manuskripter til videnskabelig publikation, det vil sige med fuldt peer-review, og ikke-videnskabelige artikler. Særudgave fra Kortdage I forbindelse med Kortdage i november 2015 blev det forsøgt at lave en udgivelse sammen med konferencen. Fire af konferencens oplægsholdere valgte at takke ja til muligheden. Du kan se en oversigt over artiklerne på side 6, og de to første artikler er allerede nu tilgængelige online. Næste år vil vi arbejde videre med en udgivelse i forbindelse med Kortdage, da vi mener, at det er en fin måde at præsentere, og over årene også dokumentere ’state-of-the art’ indenfor geodataområdet. Desuden giver artiklerne mulighed for at fastholde og uddybe nogle af de pointer, som kommer frem gennem konferencens oplæg. Læg mærke til denne mulighed og lav en artikel sammen med dit oplæg i år.

4

g eofor u m • febr u a r 2 0 1 6

Udgivelsen er den første udsendt af den nye redaktion, som i dag består af: Ansvarshavende redaktør Line Hvingel Ph.d., COWI lthv@cowi.dk Martin Rudbeck Jepsen Lektor, Københavns Universitet mrj@ign.ku.dk Peder Klith Bøcher Lektor, Århus Universitet peder.bocher@bios.au.dk Per Grau Møller Lektor, Syddansk Universitet pgm@sdu.dk Thomas Theis Nielsen Lektor, Roskilde Universitet nielsentt@ruc.dk Per Knudsen Professor, Danmarks Tekniske Universitet pk@space.dtu.dk Thorhildur Jetzek Ph.d., Copenhagen Business School tj.itm@cbs.dk Jakob Fredslund Senior Solutions Architect, Alexandra Instituttet jakob.fredslund@alexandra.dk Kristian Hegner Reinau Lektor, Aalborg Universitet, khr@civil.aau.dk >>


vores NavN er Nyt - men du kan stadig regne med os! I 2015 skiftede Intergraph navn til Hexagon safety & Infrastructure. Men du kan stadig regne med os som din pålidelige partner og leverandør. vores løsninger hjælper kommuner og offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder og beredskab med at administrere, analysere og visualisere rumlige data. www.hexagonsafetyinfrastructure.com


Indholdet af Kortdage-udgivelsen 2015: Danmarks Højdemodel - én model med et utal af anvendelser, af Birgitte Christine ­­Rosenkranz, Geodatastyrelsen, samt Jeppe Lund, freelance journalist Den nye Danmarks Højdemodel (DHM) er opdateret med helt aktuelle data. Den er mere nøjagtig og har en højere opløsning end den tidligere. Det betyder, at brugere af Danmarks Højdemodel får mere sikre prognoser for eksempel i forbindelse med klima­ tilpasning, nye anlægsprojekter eller til beregning af biomasse. Med den nye højdemodel er det danske samfund ganske enkelt blevet bedre til at forudsige og reagere på fremtidens udfordringer. I artiklen her vil vi give et indblik i enkelte anvendelser, som er med til at løse nogle af fremtidens udfordringer med data fra Danmarks Højdemodel. Anvendelserne er hentet i både private virksomheder og fra en række offentlige myndigheder. Sharing spatial information for humanitarian response and disaster management, af Ivan Bæhr, previous Web-GIS specialist at UNOSAT

Foto: Ivan Bæhr holder oplæg på Kortdage 2015.

Timely and reliable information is essential in emergencies and disaster management. When disaster strikes - may it be natural disasters, technical disaster or conflicts – it is critical to know where, when and what happens – how many people are affected, extent of affected area, damage extent and location of available resources. Sharing geographical information through web solutions may speed up communication and facilitate coordination in a

6

g eofor u m • febr u a r 2 0 1 6

complex environment often with many different players involved and in rapid changing settings. Based on 25 years of practical experience, this article gives an overview of the development of spatial informa­ tion for humanitarian response over this period. Geodata in the Cloud, af Peter Riisager, Morten Bødtkjer, Jan Jørgensen, Thomas Bergstedt, Carsten Helste, Atkins, og Peter Herzberg, Vejdirektoratet The cloud offers great advantages for internet hosting of applications and data. In this paper, we review and discuss some of these advantages in relation to a new cloud-hosted Web-GIS applica­ tion for the Danish Road Directorate, serving live traffic geodata to Danish road users. The new traffic map represents an example of geodata served from a cloud platform offering a fast, scalable, and stable Web-GIS application, in a solution that is cost-efficient compared to what would otherwise be possible based on dedicated servers. The paper shortly discuss some of the considerations that went into the design of the solution, touching also on important issues related to cloud hosting. Digitaliseringsparat lovgivning, af Line Hvingel og Lasse Baaner Digital forvaltning har længe haft et nødvendigt fokus på teknik. Med den seneste digitaliserings­strategi fra 2011 kom lovgivning endeligt på banen i form af indsatsområdet Digitaliseringsklar lovgivning. Dette skete i erkendelsen af, at lovgivningen i det digitale setup ofte er udfordret. Som det siges i strategien: ”Når vi skruer op for de digitale ambitioner­­­og breder teknologien ud til nye områder, opstår der uund­­­­gå­e­ ligt nye juridiske problemstillinger”. Digitalisering kalder på mange former for retlig stillingstagen. Blandt andet er der brug for lov­ givning, der understøtter effektiviteten i den digitale forvaltning samtidigt med, at borgernes retssikker­ hed og demokratiske muligheder beskyttes. Et område hvor teknikken udfordrer lovgivningen og den traditionelle forvaltningsret er I forhold til automatiserede afgørelser. Især på det miljøretlige område spiller geografien en vigtig rolle i forhold til automatiserede afgørelser. Denne artikel redegør for nuværende praksis og angiver retningslinjer for den fremtidige opbygning af afgørelsessystemer baseret på geografisk information, så den alminde­ lige retspraksis respekteres og det geografiske grundlag bruges på en lovgivningsmæssig hensigts­ mæssig måde.


PLANLÆGNING DATA LEDNINGSINFO LERMAILER WPS SERVICES WEBGIS PLATFORM GIS SP NEPLANER LOKALPLANER AFFALDSPLANER VANDPLANER CMS CBMANAGER KLIMAPLANER

ORVALTNING ROSY GRAVETILL TE ASSET MANAGEMENT VEJFORVALTNING RÅDEN OVER VEJ GRAVETIL SPATIAL SUITE WEBGIS PLAT FFALD RENOWEB INDUSTRIA DRIFT- OG VEDLIGEHOLD BUTLER FORVALTNINGSLØSNINGER DRIFTWE

GIS GIV ET PRAJ HENVENDELSER SYSTEMER AFFALD INDUSTRIAFFALD STORSKRALD RENOW

IS PLATFORM GIS SPATIAL SUITE KOMMUNEPLANER LOKALPLANER AFFALDSPLANER VANDP ANER GRØNNE OMRÅDER PARK KVALITETSPLANER MOBIL REGISTRERING ON-SITE ASSET MA

OG VEDLIGEHOLD BUTLER PARK FORVALTNINGSLØSNINGER DRIFTWEB SELVBETJENING BØ

Swecos GIS- og IT-systemer hænger sammen! Det sikrer effektiv drift og optimal udnyttelse af ressourcer Se mulighederne på www.sweco.dk/it


Der er geodata­­­­ i din kaffe Faglig viden og opbyggede kompetencer på studiet kan man bruge i mange sammenhænge, både de nærliggende og de mere overraskende.­­­For eksempel kan en hydrologs forståelse for, hvordan vand bevæger sig, hvordan sammensætningen af vand er forskellig, ­ influerer og influeres af omgivelser som jordforhold og klima være meget ­centralt i… kaffebrygning. Af Rikke Schielder, Geoforum

Når Benjamin Hunner skal lave en kop kaffe, visualiserer han altid en grundvandsmodel først. Det gør han af to årsager. For det første er han uddannet miljøingeniør fra DTU og har gennem sin uddannelse beskæftiget sig med vands bevægelse og dennes betydning for de medier, vandet løber igennem. Derudover ved han en del om vands kemiske sammensæt­ ning. For det andet er en kop kaffe ikke bare en kop kaffe for Benjamin Hunner. Det er en passion, hvor målet hele tiden er at optimere smagsoplevelsen. Og til det bruger han blandt andet sin viden og faglighed som hydrolog. ”Jeg forestiller mig en strømningsmodel igennem et porøst medie, altså kaffe. Noget, hvor jeg forstår de fysiske principper bag. Jeg ved, hvordan vandet nogenlunde bevæger sig, og jeg ved, at hvis det er under tryk, så vil det prøve at bevæge sig denne vej. Der er en tommelfingerregel om, at vandet altid bevæger­­­sig i retningen fra højt mod lavt potentiale, og hvis det er under tryk, vil det

8

g e o f orum • f e bruar 2016

finde vejen med mindst modstand. Derfra er det intuitivt så klart, at hvis jeg laver en kanal ved at prikke et hul igennem mit kaffemedie, så vil vandet strømme i denne kanal og ikke i resten af kaffemediet. Det samme gælder, når jeg hælder vand på et kaffefilter: Hvis jeg kun hælder i den ene side, vil vandet spule ud i den anden side og altså overekstrahere kaffe­ partiklerne i den side, hvorimod man vil under­ ekstrahere de resterende kaffepartikler i kaffe­ filteret… Jeg prøver hele tiden at tænke på fysikken bag det. Man behøver ikke en viden­ skabelig baggrund for, at gøre sig disse over­ vejelser, men jeg tænker mere over det, fordi jeg er stødt på det på mit studie,” fortæller Benjamin Hunner om sin tilgang til at lave en kop kaffe og fortsætter: ”Man kan gøre sig en form for visualisering før man går i gang – man skal have defineret, hvilken fysik og kemi der kommer til at arbejde på selve brygprocessen og man skal have defineret rammerne for ens model: Hvor er


væggene henne? Er det et statisk tryk, eller ændrer man trykket under brygningen? Tilfører man turbolæns, når man hælder vand på kaffen i cirkulære bevægelser, eller hælder man kun ét sted? Disse overvejelser har jeg før jeg går i gang med at brygge kaffen, da det netop kan have indflydelse på det endelige smagsmæssige resultat i koppen.” Fra modedille til videnskab Danmark er i følge Vidensråd for forebyggelse det fjerde mest kaffedrikkende land i verden, og drikken har en lang tradition for at være et vigtigt element for danskerne. For omkring 20 år siden begyndte man for alvor at interessere sig for espressokaffe herhjemme. Det smagte godt og kom i mange varianter med mere eller mindre mælk tilsat, café au lait, caffe latte, cortado og så videre. Og efter­ hånden blev det en alvorlig konkurrent til den traditionelle kop kaffe, brygget på maskine, 10-12 kopper ad gangen. I starten var det dog mere den artistiske del, det at kunne lave flot, tæt mælkeskum med mønstre i, som var i fokus, og baristaen – som man kalder den person, der brygger kaffe bag baren – havde i den sammenhæng en central rolle. Hvad det egentlig var, der gjorde kaffeoplevelsen så god, hvad det var for nogle forskellige komponenter, der gjorde forskellen, vidste man ikke rigtig. Det er kommet hen ad vejen i takt med, at kaffekulturen og forvent­ ningerne til en kop kaffe har ændret sig. ”Der er sket meget de sidste fem år i udviklingen på dette område, særligt fordi man er begyndt at sætte nogle ord på, hvad det er, man smager, hvorfor det er godt, hvorfor det ikke er, om man skal bruge denne temperatur, hvorfor man skal brygge lidt længere tid, hvorfor den skal kværnes på den måde... Selvom der findes videnskabelig evidens for, hvilke parametre der har indflydelse på ekstraktions­processen, er man stadig kun ved at forstå parametrenes indflydelse på det endelig smags­udtryk i koppen,” forklarer Benjamin Hunner.

Om Benjamin Hunner Uddannet civilingeniør på DTU Arbejder som miljøingeniør i den råd­ givende ingeniørvirksomhed Niras. Fik for alvor øjnene op for kaffe, dyrk­ ningen­­og brygningen på en år lang sejlads i Stillehavet og det Caribiske hav. Har arbejdet for The Coffee Collective, som er en af pionererne på verdensplan, når det gælder udviklingen og forstå­elsen af kaffe, fra kaffebonde til kaffekop.

den samme kaffe smager anderledes, når jeg brygger den i mit eget køkken i København, end hvis jeg bryggede den i en anden del af landet.”

Er vi på vej mod en kaffe-videnskab? ”Ja, med tiden, tror jeg. Det handler om videndeling, og når folk med en hydrologisk, kemisk eller geologisk baggrund begynder at tage deres viden om fx porøse medier endnu mere eksplicit med ind i arbejdet med at forstå processerne og komponen­ terne i kaffebrygning, så bringer man videnskabelige tilgange med sig,” siger Benjamin Hunner og uddyber: ”Forståelsen af, hvordan og hvorfor vandet er forskelligt, er vigtig, hvilket også hænger sammen med det grundlæggende ønske om at kunne forstå, for dernæst at kunne forklare, videndele og udvikle. Fordi denne viden om vand kan forklare, hvorfor

God kaffe for alle På trods af sin viden, passion og ønske om at raffinere det at drikke en kop kaffe, er Benjamin Hunner med på, at det for nogle netop blot er det: At drikke en kop kaffe. Uden at have et behov for at vide, hvordan bønner, ristning, temperatur, vand og tryk tilsammen gør lige dén kop kaffe så særlig god: ”Smag er utrolig subjektiv, og vi drikker alle kaffe for at opfylde forskellige behov. Men jeg tror, at vi ved at blive ved med at udvikle og videndele kan få budskabet ud om, at en god kop kaffe – lavet af gode råvarer – ikke kun er for folk med en særlig passion, men for alle.” g e oforum • fe bruar 2016

9


Frie satellitdata åbner for mulig­heder I sommeren 2015 blev det nyeste skud på stammen af Sentinel satell­itterne sendt i kredsløb om jorden, nemlig Sentinel-2A. Med en EU-beslutning i ryggen om at levere åbne, frie data skal satellitten­­­ bidrage til ­bedre og hyppigere satellitbilleder. Og forvent­ningen til anvendelses­mulighederne er ikke til at tage fejl af. Af Rikke Schielder, Geoforum

10

g e o f or um • f ebr uar 2 0 1 6


Der er tre elementer ved denne satellit, som adskiller sig fra hidtidige satellitter med åben adgang. De to første er dels en bedre opløsning af billederne og en hyppigere frekvens af hvor ofte der bliver optaget billeder over et givent område. Den øgede hyppighed skyldes ganske enkelt designet af satellitten og dens baneparametre. Det særlige ved Sentinel 2 er dens meget brede ”swath” på 290 km, som er den bredde på landjorden, som satellitten kan optage for hver gang, den passerer forbi.

Flere billeder gør relevansen større De tekniske egenskaber ved Sentinel-2 satellitten er ifølge Rasmus Borgstrøm egentlig ikke en revolution, men fordi satellitten kommer forbi meget oftere, er forsyningssikkerheden og tilgængeligheden af satellitbilleder generelt øget. I Danmark, fordi vi ligger så højt nordpå, vil frekvensen være hver cirka hver femte dag, og når tvillingesatellitten Sentinel 2B i løbet af sommeren 2016 bliver sendt i kredsløb, vil hyppigheden øges til flere gange om ugen.

Frit tilgængelige data Det tredje element er, at billederne nu stilles gratis til rådighed. Satellitbilleder er således blevet en del af puljen af frit tilgængelige data, som vokser og vokser. Herhjemme har frie grunddata været højt på dagsordenen de sidste år, men også i det øvrige Europa er frie data en tendens, som efterhånden er meget udbredt. Satellitmarkedet har haltet lidt efter i relation til frie data, så EU-kommissionens beslut­ ning om at gøre data fra Sentinel satellitterne frit tilgængelige er ifølge Business Development Manager, Rasmus Borgstrøm, fra konsulentvirksom­ heden DHI GRAS, ret unik: Denne beslutning i EU-kommissionen å ­ bner jo for nye og u ­ dvidede muligheder for at anvende disse satellitdata, ligesom det åbner for forretningsmulig­ hederne, hvilket, som jeg ser det, også har været tanken bag beslutningen”.

Det faktum at man kan hente billeder så ofte som hver femte dag, betyder, at satellitbilleder nu kan bruges i flere sammenhænge, fordi de rummer langt større aktualitet og præcision end tidligere.

I Danmark, hvor de fleste brugere er vant til kun at have adgang til en årlig dækning af deres område med fly, betyder Sentinel satellitterne, at man nu kan få op til ugentlig dækning af hele landet. Dette betyder, at man langt hyppigere end tidligere kan monitere forskellige biofysiske parametre, såsom koncentrationen af alger i de indre danske farvande, ændringer i infrastruktur og skove, samt kortlægning af påvirkninger fra oversvømmelse og storme. Myndigheder kunne ved brug af satellitterne også løbende følge med, hvordan havmiljø (fx ålegræs) og geomorfologi (fx sandrevler) ændrer sig efter storme.

Niels Broge er repræsentant for de danske brugere i det europæiske jordobservationsprogram Copernicus og derudover specialkonsulent i Styrelsen for Data­forsyning og Effektivisering. Han peger på landbruget som en anden sektor, hvor hyppigere satellitbilleder vil få stor betydning. Landbruget er generelt i Europa en meget stor aktør, og betydning­ en af at kunne følge afgrøderne nøje er af substantiel betydning: ”For 15-20 år siden talte man meget om præcisionsjordbrug, altså markbehandling, hvor man kun gøder eller sprøjter dér, hvor det er nødvendigt. Det er der igen kommet fokus på, og her vil Sentinel 2 satellitterne med deres hyppige overflyvninger kunne levere data på de tidspunkter, som giver værdi for landbruget,” siger han.

Én af udfordringerne ved Sentinel 2 er de enorme datamængder, som stiller store krav til datahånd­ tering og infrastruktur. Med baggrund i mange års erfaring i håndtering af satellitdata er DHI GRAS netop nu i færd med at færdiggøre en infrastruktur, som skal håndtere de store datamængder, så de enorme datamængder kan blive sat i anvendelse, eksempelvis til tjenester til gavn for landbruget.

”Helt specifikt egner disse billeder sig godt til fx miljøovervågning eller overvågning af vegetations­ parametre,” fortæller Rasmus Borgstrøm og fortsætter: ”Satellitterne vil nu, udover de mere statiske opgaver som arealkortlægning og opmåling af vanddybder, kunne give så mange billeder, at de kan inddrages som vigtige brikker i et beredskabs­ arbejde, som fx i forbindelse med en storm eller oversvømmelser, som kan udvikle sig hurtigt og nogle gange også uforudsigeligt. Her vil den være et vigtigt supplement til en anden Sentinel satellit (Sentinel 1A), som er en radarsatellit, der kan kortlægge uanset skyer og mørke.”

Rasmus Borgstrøm supplerer: ”Tidligere har man brugt satellitter, hvilket ofte, har været den amerikanske­­­Landsat-satellit, hen over vækstsæsoner for at kunne følge afgrødernes udvikling, og i tilfældet Danmark er satellitten kommet forbi og har taget billeder hver 16.dag. Frekvensen på 16 dage er dog >>

g e oforum • fe bruar 2016

11


Stevns

ÅLEGRÆS – HVORDAN UDVIKLER ÅLEGRÆSBESTANDEN SIG LANGS KYSTEN?

Foto: ESA, DHI GRAS

Møn forudsat, at der ikke er skyer, for dem kan satellitten ikke tage billeder igennem. Det vil sige, at den faktiske frekvens af satellitbillederne kan være meget lavere, og det er ofte ikke godt nok, hvis man ønsker at følge væksten på markerne hyppigt.” Satellitter til det grove Netop skyerne, der kan komme i vejen, er et af Sentinel­­­2 satellitternes svage punkter, hyppig over­ flyvning eller ej. Ligeledes er detaljeringsgraden heller ikke Sentinel satellitternes styrke, for lige så stærkt et værktøj satellitter er til at samle store mængder data ind på én gang, og dermed være meget billigere i drift end fx flyfotos, lige så utilstrækkelige er de, hvis man har brug for meget detaljerede data med store krav til den rumlige nøjagtighed. Netop derfor mener både

12

g eofor u m • febr u a r 2 0 1 6

Rasmus Borgstrøm og Niels Broge, at Sentinel 2 satellitbilleder bør bruges sammen med højtopløselige satellitbilleder, droner og/eller fly for dermed at kunne udnytte de forskellige værktøjers styrker og opveje hinandens svagheder. Højtopløselige satelliter, droner og fly kan nemlig levere meget detaljerede billeder over et mindre område, ligesom de ikke har den samme afhængighed af skyfrit vejr. Ved netop at koble de forskellige metoder i en given opgave, vil man oftest kunne få det bedste datagrundlag at arbejde og træffe beslutninger ud fra. ”Med satellitbilleder kan vi over store arealer udpege ændringer, og på den baggrund kan man med fx fly forholde sig helt konkret til disse ændringsudpeg­ ninger. Ved at lade forskellige dataindsamlings­


Trelleborg Om DHI GRAS DHI GRAS er officiel distributør af satellitbilleder fra de globale operatører af satellitter, og har i mere end 15 år leveret billeder og information til danske og internationale kunder.

ALGER - ALGE OPBLOMSTRING I ØSTERSØEN PÅ VEJ MOD DANMARK?

Udover at distribuere satellitbilleder arbejder DHI GRAS med at analysere billederne for at kortlægge miljø­ forhold i hele verden. DHI GRAS er ejet af DHI, som er en uafhængig forsknings- og konsulentvirksomhed specialiseret i vandmiljø. DHI har igennem 50 år løst vandproblemer i mere end 140 lande kloden over. Med hovedsæde i Hørsholm nord for København udvikler og forsker virksomheden i forskellige tek­­­­­­­no­lo­ gier, der kan forudsige udbredelsen og kvaliteten af vand uanset om der er tale om floder, kyster, have, byer eller industri. www.dhi-gras.com

metoder arbejde sammen kan man effektivisere kort­lægningen. Det kunne fx være i relation til Geodanmark-data, at en sammenkædning af data ville være relevant,” siger Rasmus Borgstrøm. Men også i Arktis har satellitbilleder stort potentiale, mener Rasmus Borgstrøm, fordi arealet er så stort, som det er, foruden det er ufremkommeligt: ”Satellit­ ten flyver uanset vejr og vind og kan langt hurtigere indsamle data over området uden at belaste miljøet, ligesom det ikke kræver en mand på jorden at indsamle data.” Overordnet åbner Sentinel 2 satellitterne for et utal af nye og forbedrede anvendelsesmuligheder til gavn for de danske borgere, kommuner og myndigheder.

g e oforum • fe bruar 2016

13


Mødekalender DATO EMNE

STED

3. mar.

Demografiske data Korsør

15. mar.

GIS platform, del 1 - Design Odense

21. apr.

Generalforsamling i Geoforum

København

21. apr.

Geodataprisen

København

28. apr.

Strategi med GIS Køge

11. maj

Crowd sourcing og GIS

Kolding

7.-8. juni

Grundlæggende GIS, modul 1

Middelfart

14

g eo fo ru m • febru ar 2016


Udpluk af arrangementer Demografiske data

kompetence

Torsdag den 3. marts kl. 09:00 - 17:00 Indsigt i borgere, brugere og kunder anvendes i stigende grad i både den private og offentlige sektor. Men mængden af data, der kan bruges til at skabe denne indsigt, er enorm og næsten uoverskuelig. Dette kursus giver et overblik over, hvilke

data der findes, og hvordan deres potentiale kan udnyttes. Der vil blive givet eksempler på gode anvendelser, og du kan lære mere om, hvordan data skabes og behandles, men også om hvad man ikke må, bør og kan.

Sted Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GIS platform del 1 - Design

kompetence

Tirsdag den 15. marts kl. 09:00 - 17:00 Hvordan ”designer” man en informationsarkitektur, som ved sin implementering kan udgøre en robust platform (SDI) for effektivt at kunne arbejde i sit GIS? GIS er en del af al den information, som vi omgiver os med i det daglige. Dette til trods er det langt fra al brug af information, som understøttes af GIS.

Gennem dialog, præsentation og udveksling af erfaringer vil vi på kurset udforme et produkt som i sin form kunne minde rigtigt meget om en kravspecifikation, som vi kender den fra diverse udbud. Dette er ikke noget tilfælde, når målet er at udforme og designe en perfekt GIS platform.

Sted KMD Niels Bohrs Allé 185 5220 Odense SØ Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Strategi med GIS

kompetence

Torsdag den 28. april kl. 09:00 - 17:00 Mener du, at GIS kan og bør have en større rolle i din organisation? Mangler der ledelsesmæssig opbakning til GIS? Er du usikker på, hvordan GIS kan komme yderligere i spil som digitaliserings værktøj? Er organisationen i tvivl om, hvorledes forretningen opnår

bedst nytte af de åbne grund data? Hvis du svarer ja til bare et af spørgsmålene, kan det være hensigtsm æssigt at lave et strate­ gisk arbejde med GIS for at sikre, at GIS får den rigtige priori­tering og strategiske fokus både på kort og lang sigt.

Sted Comwell Køge Strand Strandvejen 111 4600 Køge Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

geoforum • februar 2016

15


nyt fra virksomhederne Nye ansigter og smartere by-parkering

Termografisk droneservice

Maj Ritter Klejnstrup er netop ansat som It-sikkerhedskonsulent. Hun skal styrke vores fokus på at skabe løsninger, som lever op til nutidens høje sikkerhedskrav. Uffe Larsen er vores nye senior Oracle-udvikler, som skal styrke vores bemanding til udvikling af GIS-løsninger.

COWI har opgraderet sensorsamlingen med et termografisk kamera til vores Ebee droner. Vi udvider dermed vores flybårne termografi­ ske­­service med en tilsvarende dronebaseret service. Således kan vi nu tilbyde prisbillig termografisk kortlægning af små og mellemstore­­­­ områder.

Svært ved at finde en p-plads i byen? Nogle gange kører vi rundt og spilder tid og benzin, alt imens bilen forurener bymiljøet, og frustrationerne stiger. I Oslo Kommune kender de alt til dette. Derfor arbejder de med et nyt initiativ, der med smarte løsninger skal forbedre parkeringsforholdene. Vores rådgivning til Oslo Kommune inkluderer kvalitetsvurderinger, strategisk rådgivning med idégenerering og fastlæggelse af mål, rådgivning om indsamling og kvalitetssikring af geodata samt tekniske analyser om IT-arkitektur og infrastruktur.

Produktet af en termografisk fotografering er en fladedækkende TermoMosaik, som er en termografisk ortofotomosaik, hvor temperaturskalaen er tilpasset en bestemt anvendelse. Termo­ Mosaikken kan fx anvendes til kortlægning af varmetab fra tage, tilstandsregistrering af fjernvarmeledninger, kortlægning af kildevæld i søer eller kølevand fra kraftværker, dyretælling oma.

Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Kontaktperson: Claes Bergholt Hviid Telefon: 5640 4953 Email: clbh@cowi.dk Hjemmeside: www.cowi.dk

Indberetning & Drift app.

Kommuner får dansk Bentley rådgiver

Vi har udviklet et meget simpelt og konkurrencedygtig GIS-baseret indberetningsmodul, som gør det muligt at indberette driftsproble­ mer fra felten via en offline app. Teknikeren sætter fx et ”stoppet brønd”- ikon i kortet og tager et foto af problemet, hvorefter systemet uploader data til kontoret med nærmeste adresse tilknyttet. Medarbejderen på kontoret kan derefter følge op på opgaverne ved brug af statusfarver (Rød, gul, grøn). Det er også muligt at oprette opgaver/driftsproblemer ud fra en adresse direkte i systemet på kontoret. Derefter vises ikonet automatisk i kortet i offline app‘en. Nyt FKG modul til DAI: Upload og vedligehold de nye FKG temaer til miljø portalen. Virker på samme måde som DAI upload til MapInfo. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 4816 6707 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

16

geoforu m • febru ar 2 0 1 6

Udover selve den termografiske kortlægning kan COWIs ingeniører bistå med faglig kompetent tolkning af de termografiske data.

Bentley og Geopartner har indgået et nyt udvidet samarbejde, der betyder, at Geopartner bliver rådgivningspartner for alle kommuner i Skandinavien. Vi tilføjer derfor flere ressourcer til Bentley-området og tilbyder en nyoprettet supportfunktion for alle Bentleykunder i Skandinavien. For kommunerne betyder aftalen, at I får en dansk rådgiver med Bentley-konsulenter, der kan hjælpe jer videre med brugen af Bentleys produkter. Vi vil gerne indlede en dialog om mulighederne for at skabe et større udbytte af jeres indkøbte Bentleyprogrammer. Vi viser gerne potentialet i jeres indkøbte Bentley-produkter og inspirerer jer til nye anvendelsesmuligheder. Kontaktperson: Tina Fabricious Telefon: 61200700 Email: trf@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk


GPSnet.dk er nu blevet opgraderet

Leaving Las Vegas – tag på brugerkonference i Anaheim!

Danmarks præcise RTK netværk - GPSnet.dk - er blevet fornyet og forbedret i 2015 med ny hardware på vores 39 referencestationer og de centrale servere.

Er nytårsforsættet mere faglig inspiration og udvikling så se her! HxGN Live er Hexagons årlige internationale brugerkonference med flere tusinde deltagere fra hele verden. Konferencen byder på seks fagspecifikke spor med brugercases, ekspertpræsentationer og undervisning. I pauserne kan man besøge udstillingsområdet The Zone, hvor Hexagons divisioner og partnere viser de nyeste løsninger og produkter. Efter tre år i Las Vegas flytter HxGN Live i år til Anaheim, Californien fra d. 13.-16. juni 2016 – se mere på hxgnlive.com.

GPSnet.dk inkluderer nu også de nye satellitter Beidou og Galileo i tillæg til GPS og GLONASS. Det betyder, at der samlet altid vil være mindst 20-22 satellitter til rådighed ved måling i åbent landskab, men også at antallet af satellitter vil være fuldt tilstrækkeligt selv under vanskelige forhold, fx tæt på bevoksninger eller bygninger. Plan-nøjagtigheden er for 68% af alle observationer statistisk set bedre end 1,1 cm, og næsten alle observationer vil ligge indenfor 3,3 cm. De tilsvarende tal for kote-nøjagtigheden er hhv. 1,6 cm og 4,8 cm.

Der er masser af mulighed for at netværke på konferencen, men hvis du vil have hele pakken, anbefaler vi at deltage i det rejseprogram, Hexagon Safety & Infrastructure sammensætter for vores danske deltagere. I bliver rystet rigtig godt sammen og får oplevet lidt af Californien undervejs.

Vi sørger for en uovertruffen oppetid på GPSnet.dk. For hele 2015 havde vi en oppetid på over 99,9% indenfor normal arbejdstid kl. 7-17.

Hvis USA er lige lovlig langt væk, så kan du stadig nå at melde dig til Dansk Intergraph Brugerkonference, som finder sted i Vejle d. 2.-3. marts. Se webgis.naturgas.dk/konference.

Kontaktperson: Peter Viskum Jørgensen Telefon: 31639265 Email: pvj@geoteam.dk Hjemmeside: www.geoteam.dk

Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafety­Infrastructure.com

Analyser, visualiser og del infor­ ma­­­tion på Comwell Korsør

JO Informatik kåret til Gazelle 2015

Den Danske Esri Brugerkonference d. 10.-11. maj på Comwell Korsør er stedet, hvis du vil udvide dit netværk, forbedre dine egne kompetencer og gøre din organisation i stand til at bruge geografien bedst muligt på alle platforme.

Børsen har udnævnt JO Informatik til Gazelle 2015. Gazellen gives til virksomheder, som de seneste fire år som minimum har fordoblet sin nettoomsætning eller sit bruttoresultat. JO Informatik er på fire år vokset fra seks til 14 ansatte.

Med en bred vifte af tekniske workshops og præsentationer af Esri-brugeres egne GIS-projekter har du alle muligheder for at få inspiration til, hvordan du selv kan skabe de bedste løsninger for din organisation.

Årsagen til væksten tilskriver vi langvarige kunderelationer, dygtige og engagerede medarbejdere og vores fortsatte stræben efter at udvikle innovative løsninger og fastholde et højt kvalitetsniveau. Vi løser mange typer opgaver men arbejder især med at udvikle brugervenlige webløsninger på geodata-området og digitalisering af offentlige og private arkiver.

Der vil være spor med målrettede indlæg for bl.a. kommuner, Forsvar og beredskab, rådgivningsvirksomheder, stat og styrelser – og sammen med Powel har vi lavet et særligt spor for forsynings­ branchen. Se mere og tilmeld dig via vores hjemmeside.

Hvis du også skal med på Dansk IT’s konference Offentlig Digitalise­ ring 2016 i Musikhuset i Aarhus den 16.-17. marts, så kom forbi vores stand til en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: www.informi.dk

Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 25210016 Email: Jeanett@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

geoforum • februar 2016

17


nyt fra virksomhederne Velkommen til nye kompe­tencer Hos KMD har vi forstærket vores Cognito-team og budt velkommen til Mads Bjørn-Møldrup som ny leder for Datafordeleren og KMD Cognito-løsningerne. Mads startede d. 1. december 2015 og bringer sine kompetencer i spil, når samspillet mellem Datafordeleren og KMD Cognito-løsningerne skal fungere. Derudover byder vi også velkommen til Tue Topholm d. 1. februar. Vi glæder os til at drage nytte af Tues kompetencer indenfor GIS, geodata og infrastruktur. *Seminar 8., 9. og 10. marts Vi har en helt ny strategi for den fremtidige datadistribution, en udvidelse af produktsuiten og demonstrationer på programmet, når vi går på scenen i marts. Vi præsenterer bl.a. vores Roadmap for 2016 og giver jer et indblik i vores ideer og ambitioner for KMD Cognito’s fremtid. Sæt kryds i kalenderen og meld dig til her: kmd.dk/om-kmd/sider/ arrangementer Arrangementet er gratis, og vi byder på en frokost, hvor I har mulighed for at netværke med os og de øvrige deltagere.

LIFA har udviklet nye kurser LIFA har udviklet nye kurser, der giver dig en solid dataforståelse, så du kan omsætte de relevante data til forståelig information og viden i rapporter. Derved styrkes din kompetence, og resultatet danner grobund for effektive beslutninger og prioriteringer i din organisation. Kursus i dataforståelse d. 2.3.16 Kurset har til formål at give dig en grundlæggende forståelse af, hvordan ejendomsdata hænger sammen med nøgler og egenskabs­ data samt give dig et godt overblik over udvalgte grunddataregistre. Kursus i EjdExplorer d. 31.3.16 Kurset har til formål at du kommer sikkert i gang med EjdExplorer. Du får indblik i mulighederne med hensyn til at søge rundt i programmet og anvende grunddata til opslag, analyse, udtræk til både GIS, flettelister eller andre programmer. Du kan finde mere information om kurserne samt vores andre spændende kurser i vores kursuskalender. Vi skræddersyer også kurser til et bestemt behov Kontakt os hvis du er nysgerrig efter at vide mere om grunddata.

Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

QGIS Support

Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 63136800 Email: lkm@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

AFA JCDecaux anvender DriftWeb

For Ishøj Kommune er Septima ved at etablere et setup, der gør det muligt at lave en “hvad du ser i QGIS, er hvad du får” opsætning af WMS-services. Løsningen bygger på QGIS server og hostes i skyen på Amazon Cloud.

Over 10.000 driftsopgaver om ugen. Det er mange! Men det er, hvad AFA JCDecaux’s ca. 80 driftsmedarbejdere udfører hver uge, når de opsætter plakater eller fører tilsyn med deres byudstyr. For at optimere dette arbejde er det nødvendigt med et præcist overblik over, hvad status er på opgaverne både for virksomheden og for deres kunder. Derfor har AFA JCDecaux valgt at anvende DriftWeb Office til planlægning, DriftWeb OnSite til udførelse samt DriftWeb View til formidling af status på opgaverne til deres kampagnekunder. Vigtig information i forbindelse med evaluering af effekten af deres reklamekampagne: Næste skridt for AFA JCDecaux er at anvende DriftWeb til vedligehold af alt deres byudstyr.

Septima Search anvendes af over 25 kunder i deres webGIS. Nu er vi på vej med samme kraftfulde søgefunktion til QGIS. Med Septima Search vil det være muligt at søge i lokale data såvel som data, der udstilles via services.

FME 2016 I slut januar er FME 2016 blevet frigivet, og der er rigtig mange nye funktioner. Har du et gyldigt AMC, er det muligt at downloade FME fra: www.safe.com/downloads.

På foranledning af Frederikssund Kommune har vi netop frigivet en ny version af ‘Geosearch DK’ plugin. Dette plugin gør det let at zoome til adresser, jordstykker, stednavne og DAGI-temaer i QGIS. Pluginet distribueres gennem QGIS’ officielle plugin repository.

FME’s kursusprogram 2016 for begyndere og avancerede brugere og tilmelding til FME World Tour kan ske på: www.sweco-fme.com.

Septima tilbyder nu supportaftaler til QGIS. Kontakt os for infor­ma­ tion­­­om indhold og pris. I samarbejde med flere kommuner har Septima udviklet ‘QGIS Layer Definition File (QLR) browser’. Et plugin der gør det let at dele lagopsætning mellem flere brugere.

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

18

g e o f or um • f ebr uar 2 0 1 6

Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: 4348 6085 Email: NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk


VI KOMMER HELE VEJEN RUNDT MED COWI GADEFOTO COWI Gadefoto er 360° panoramabilleder, der optages fra bil eller scooter eller båd. Du bestemmer hvad, der skal fotograferes og hvornår. COWI GADEFOTO GIVER BL.A. DOKUMENTATION FOR › veje og stiers tilstand og udstyr › adgangsforhold › bebyggelse i byer og på landet www.cowi.dk/gadefoto


INDKALDELSE TIL GEOFORUMS GENERALFORSAMLING Du indkaldes hermed til general­ forsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. Generalforsamlingen besluttede i 2015 at rykke generalforsamlingen til foråret. Den bliver derfor afholdt ­i forbindelse med uddelingen af Geodata­prisen: 21. april 2016 kl. 15.00 i Ingeniør­ foreningens Hus, Kalvebod Brygge 31, 1560 Kbh V. Hvis du har et forslag til generalforsam­ lingen, er det meget velkomment.­­Jf. vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen­ skriftligt i hænde senest 4 uger før ­generalforsamlingen. Dagsordenen og fremsatte forslag vil kunne ses på hjemmesiden: www.geoforum.dk/generalforsamling­­­ senest 3 uger inden general­­­­­­­for­samlingen. Vel mødt!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.