Geoforum 198 - November

Page 1

Mødested et fo r geog rafisk i n for mat i on • N ove mb e r 201 8 • N r. 1 98

Et møde mellem kunst og geodata side 14


KORT NYT 32 spændende eksempler er med i opløbet om årets Geodatapris 2018

Iværksætterne kigger mod rummet

Geodataprisen afholdes den 14. november 2018 i forbindelse med Kortdage 2018. Der vil være ud­deling af Juryprisen og Publikums­ prisen.

Der er i dag omkring 200 virksomheder inden for rum­industrien. De har store vækstambitioner for de kommende år. Det viser en ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor der også er fokus på mangel på kvalificeret arbejds­ kraft.

Juryen har vurderet eksemplerne og nomineret nogle af disse. Årets jury består er: Pia Dahl Højgaard, direktør, Geodatastyrelsen Lars Bodum, lektor, Aalborg Universitet Steen Jappe, vice præsident, COWI Søren Dall-Hansen, IT-chef, Aarhus Kommune Malou Skeel, kommunalbestyrelsesmedlem, Jammerbugt Kommune

Flere af virksomhederne har fællesnævnere med geodata­-branchen og arbejder med satellitdata, droner og software. Læs nyheden på UFM’ hjemmeside.

Du finder eksemplerne på brugstedet.dk

Bedre sammen­ hæng mellem adresser og CPR CPR-registret henter fremover adresser fra Danmarks Adresseregister. Dermed skaber Grunddata­ programmet en klart forbedret ­sammenhæng mellem adresser og CPR, end der hidtil har været, når adresserne i fremtiden kun ajourføres et sted. Når der sker en ændring i en adresse i Danmark, slår det fremadrettet automatisk igennem i CPR. Læs nyheden på SDFE’ hjemmeside.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

OBS! Nye muligheder og data

Forsyningsdag ved Kortdage

Kortdagsudvalget har prioriteret de offentlige myndigheders orienterende foredrag højt ved Kortdage 2018. Mange deltagere på konferencen efterspørger information fra kommuner og stat.

Torsdag den 15. november ved Kort­ dage 2018 står i forsyningens tegn.

I år er det blevet til en hel dag, hvor del­ tagerne kan blive klogere på statslige og kommunale projekter samt på væsentlige fællesoffentlige initiativer. Vi kalder dagen for: ”OBS!-sporet”, og vi skal her høre om værdien af data, om nye muligheder og om nye data. ”OBS! –sporet” er placeret onsdag den 14. november i plenum-salen.

Efter frokost skal vi dele bruger­ erfaringer fra de hastigt udviklende teknologiske muligheder, men også selskabsfusion vil blive drøftet.

Til at sætte scenen for dagen har vi invi­ teret Kristian Møller, direktør i SDFE, som hovedtaler.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Vi indleder dagen med en session om planlægningsproblematikker.

Vi runder dagen af med fire gode ind­ læg om LER, der skal give os en mere tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i fremtiden. LER-loven er ændret, og det giver både mulig­heder og udfordringer for myndigheder, forsyningsselskaber og graveaktører.

Forsideillustration

Fra værket ”Land­ skabsforme”, lavet af kunstneren Anna Weber Henriksen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 199 19. nov. 2018 Nr. 200 5. dec. 2018 Nr. 201 12. jan. 2019 Nr. 202 9. feb. 2019 Nr. 203 12. mar. 2019 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


Kom til Kortdage

LEDER

AF KAREN FREDERIKSEN, MEDLEM AF GEOFORUMS BESTYRELSE

Om lidt mødes geodata-branchen til årets Kortdage i Aalborg. Det bliver tre dage med over 100 faglige oplæg. Kortdagsudvalget har igen i år nærlæst et rekordstort antal abstracts, fundet de røde tråde og samlet det hele i et bredt og spændende program. Herfra skal der lyde en stor tak til alle, der har sendt abstracts ind og ikke mindst til Kortdagsudvalget for at have strikket et flot program sammen. Årets program spænder vidt fra rummet, Machine Learning, forsyning, workshops og open air arrangementer om Smart City og besøg hos AAU. I år er programmet udvidet til hele 8 keynotes, der giver tid til fordybelse og forståel­ se. På førstedagen får vi besøg af Andreas Mogensen, tidligere beboer af den største ingeniørmæssige bedrift til dato – den Internatio­ nale Rumstation. Tredje dag er der igen fint besøg, når Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, kigger forbi. I udstillingen kan du som altid blive klogere på det nyeste nye og netværke med gode kolleger. Husk også det særskilte program for scenen i udstillingen, hvor du bl.a. kan høre oplæg fra guldudstillerne.

Geoforum vil også i år være at finde blandt udstillerne. Kig forbi med dine gode idéer og input til foreningen, mød bestyrelsen og hør nærmere om foreningens nye Strategi 18+. Igen i år er Geoforum værter for De Studerendes Dag på Kortdage. Der er allerede fuldt hus og stor interesse for dagen, da 80 studerende har tilmeldt sig og flere er på venteliste. Igen i år afholdes gymnasiekonkurrencen; denne gang trækkes der tråde til rumsporet, da anvendelse af Sentinel-data skal indgå i besvarelsen. Tag godt imod de studerende – det er dine dygtige fremtidige kollegaer. Det er nu, du har chancen for at gøre et godt indtryk. Til sidst et lille pakkeråd: Husk at pakke to sæt fint tøj i år, ét sæt til den festlige fine middag torsdag aften og ét til Geodataprisen, der i år bliver uddelt onsdag aften på Kortdage, når Brugstedet-redaktionen er værter for prisfesten. Du kan på førstedagen give dit input på Geofo­ rums stand til hvem, der skal vinde Publikums­ prisen i år, så du også er mentalt klædt på om aftenen, når vinderne af årets Geodatapris kåres. Gode Kortdage til alle!

2

Rumsporet ved Kortdage 2018

19

Leder 3

Geodata skaber sammenhæng

20

Luftkvalitetsmålinger i Aalborg

Mødekalenderen 22

Kort Nyt

4

Geodataprisen 2018 og Brugstedet.dk

10

Udpluk af arrangementer

23

Mød hovedtalerne ved Kortdage 2018

12

Nyt fra virksomhederne

24

Et møde mellem kunst og geodata 14 Kortdata som produkt i en verden med gratis data

17


Luftkvalitets­ målinger i Aalborg Vi hører kontinuerligt om de sundheds- og miljømæssige konse­ kvenser af den dårlige luftkvalitet i byerne forårsaget af den ­stigende trængsel i trafikken og den begrænsede regulering af ­køretøjernes udledning af skadelige gasser og partikler. Spørger man eksperterne, så lyder konklusionen lidt anderledes: Luftforureningen i de danske byer og i Danmark er generelt aftagende. AF LARS BODUM, AALBORG UNIVERSITET

De fleste, der har gået eller cyklet i en større by, har haft den tanke, om det nu også var så sundt at bevæge sig uden åndedrætsværn mellem biler, lastbiler og busser. Nationalt Center for Miljø og

Energi (DCE) ved Aarhus Universitet hævder imid­ lertid, at luftforureningen i de danske byer og i Danmark generelt er aftagende. Det skyldes, at vi som samfund er blevet bedre til at rense røgen og at flere køretøjer faktisk har installeret partikelfiltre og katalysatorer (Hertel, Brandt og Ellermann, 2016). Dog ved vi også, at luftforureningen årligt er skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald i Danmark. Dertil kommer en lang række effekter på helbred, natur og miljø. Desuden er udledningen af de forskellige gasser med til at forøge drivhuseffekten. Endelig vil en generel temperaturstigning forårsaget af kli-maforandringerne faktisk få den sideeffekt, at flere af udledningerne forøges (Hertel, Brandt og Ellermann, 2016). Men hvad ved vi om luftkvaliteten på mere afgræn­ sede områder af byen? Hvad ved vi om variati­o­ nerne i løbet af et døgn? Hvordan er den rumlige udbredelse og variationerne langs en vej eller på tværs af åbne pladser? Hvordan er luftkvaliteten i vores nærmiljø? Hvad kan du konkret gøre for at beskytte dig selv eller din familie (måske især børnene) fra den værste luftforurening? Det er nogle af de spørgsmål, vi stadig mangler gode og tydelige svar på, fordi de autoriserede målinger er ret begrænsede i tid og rum.

Montering af Libelium sensor-system i lygtepæl ved rundkørsel i Aalborg. Det er ingeniørassistent Anders Otte fra AAU, der her er kravlet op på stigen. Foto: Diana Moreno

4

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

IoT og billige sensorer giver nye muligheder Udførelsen af luftkvalitetsmålinger har traditionelt været forbeholdt det professionelle segment, hvor myndighederne via kontrakter med institutioner og virksomheder med de rette kompetencer har fået foretaget kalibrerede målinger. De har været udført med dyrt udstyr, og omfanget af dem har >>


INDFANG VIRKELIGHEDEN! DET ER ET SPØRGSMÅL OM PRÆCISION

Besøg Hexagon på årets Kortdage og få snorlige præcision i jeres data - fra opmåling i marken til registrering ved skrivebordet. Se vores løsninger til forsyninger og kommuner, og oplev den prisvindende Leica Pegasus:Backpack - en reality capture sensor platform der gør indsamling af data til en leg med LIDAR og 360 graders fotografering. Husk også at deltage i vores konkurrence, så du kan få fingre i den eftertragtede chokoladekalender. Vi ses på stand G2 d. 14. - 16. november!

©2018 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.


Her er Libelium-sensorerne monteret på en drone ved Limfjordsbroen. Foto: Nicolai Kleist Duus

også været beskedent på grund af den økonomi, der er forbundet med at foretage dem. Fremkomsten af billige sensorer og udbredelsen af Internet of Things (IoT) har for alvor udfordret den teknologiske udvikling på området. Det er blevet muligt at investere i billige sensorer, der måler på de samme parametre, som det mere avancerede udstyr. I de projekter, vi beskriver i denne artikel, har der været anvendt to forskellige typer af sensorer, faktaboks 1.

De anvendte sensorer Libelium-sensoren Libelium er et spansk firma, der har været i gang med produkter til IoT-markedet i 10 år. De laver tilpassede cloudbaserede løsninger til mange byer. Vi har anskaffet 7 sæt af sensorer med ­mulighed for at måle CO, CO2, NO2, SO2, PM2.5 (fine partikler) og PM10 (partikler). Hvert sæt af sensorer er samlet og forbundet til en energikilde i form af et solpanel. Indtil videre har vi valgt at køre datatransmissionen via 4G, men tanken er, at disse sensorer skal over at køre på en eller anden form for IoT-protokol i nærmeste fremtid. Libelium har været brugt i pilot­projekt 1 og 2 som nævnt nedenfor. Mere info på http://www.libelium.com Montem-sonden Montem er et dansk udviklet IoT-koncept og firma. I virkeligheden er der tale om et design, hvor hardwaren indkapsler en lang række sensorer, der kan måle mange forskellige para­ metre. Det være sig lys, støj, gasser, partikler, trafik, regn, temperatur og tryk. Hardwaren er et lukket system, der fungerer helt trådløst. Eneste port er til strømforsyning, der lige-som med Libelium foregår med et solpanel. Firmaet kalder den selv en ”CityProbe”. Når den er regi-streret centralt, så vil den helt automatisk gå i gang med at måle og sende data kontinuerligt. Konceptet er, at man skal have mange sonder i samme netværk spredt geografisk. Foruden at kommunikere trådløst, så kan sonden også kommunikere ved hjælp af LED. Den kan såle­ des signalere med forskellige farver. Aalborg ­Universitet har anskaffet 50 af disse prober, som i den kommende tid forventes at blive distri­­­bu­ eret i Aalborg by. Mere info på: http://www.montem.io

6

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

Lavere pålidelighed, men god dækning Det er vigtigt at forstå, at de to løsninger nævnt her slet ikke har samme pålidelighed som de, der anvendes ved de store målestationer, som DCE er ansvarlige for. Til gengæld er der mange flere af dem på et større geografisk område. Det er således mere de relative målinger, vi interesserer os for, og i mindre grad de absolutte. Udviklingen på området betyder naturligvis, at løsningerne bliver mere og mere pålidelige og dermed efter­ hånden også kan levere mere autoriserede målinger af luftkvaliteten. Pilotprojekter giver erfaringer I løbet af det seneste år har der været arbejdet på at få teknologien afprøvet, inden den slippes løs i lidt større skala på hele byen. Det har givet gode erfaringer med håndteringen af sensorerne i mange forskellige sammenhænge. I faktaboks 2 er nævnt tre ud af en række studenterprojekter (pilotprojekter), der har været i gang på AAU. Det er tre meget forskellige pilotprojekter, hvoraf et af dem stadig er i fuld gang. Fremtidige projekter De tre studenterprojekter har været med til at sætte rammerne for fremtidige projekter i større skala. Institut for Datalogi og Institut for Planlæg­ ning (begge AAU) er i et samarbejde i gang med et >>

Montem CityProbe fra det nystartede aarhusianske firma Montem. Billedet er fra firmaets præsentation på websiden.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Spatial Suite 4.0 er klar til Kortdage Udviklingsteamet bag Spatial Suite har igennem længere tid arbejdet hårdt og lancerer nu den mest komplette og bedst integrerede version af Spatial Suite til dato. Spatial Suite 4.0 indeholder blandt andet ny Printdesigner, Mobilvisning, Mobilredigering og meget andet. Kom forbi vores stand på Kortdage og se Danmarks bedste WebGIS. Vi er også glade for at kunne præsentere vores nye produkt IoT DataHub, som gør det muligt at udnytte data fra sensorer direkte i Swecos softwareløsninger. Fra FME præsenterer vi de nye muligheder med FME Cloud og erfaringer med BIM og 3D data (Cesium, Revit, IFC, I3S mv.), og vi viser også, hvordan FME kan gøre dine data parat til indoor navigation eller en AR app. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte: NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


# Tre pilotprojekter Pilotprojekt 1 om netværksplanlægning I et afgangsprojekt på kandidatuddannelsen, Cities and Sustainability (CiSu), blev 6 Libelium­-sensorer sat op i et ­netværk i Aalborgs midtby. Projektet fokuserede på processen før opsættelsen, men inkluderede også selve etable­ ringen og nogle få målinger efterfølgende. Blandt erfaringerne var en uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid hos kommunen for at få godkendt de eksakte steder, hvor senso­rerne skulle monteres.

4

#

Studerende: Diana Carolina Moreno Saltos (dimoreno1992@gmail.com)

7

#

Projektet kan hentes og læses her: http://kortlink.dk/aau/v94g

3

#

Pilotprojekt 2 om luftkvalitetsmåling fra droner En studerende fra 3. semester på bacheloruddannelsen­­i­ geografi har i foråret 2018 arbejdet med at koble

5

#

­Libelium-sensoren på en drone i bevægelse. Projektet

2

#

viste, at det er muligt at gøre, og at der kan sendes data fra sensoren med tidsintervaller, der er korte nok til, at det vil være inter­essant at sende en drone med sensor op, selvom dronen også har en begrænset batterikapacitet. Studerende: Nicolai Kleist Duus (nduus12@student.aau.dk) Pilotprojekt 3 om multifunktionelle sonder i brug En gruppe studerende fra 1. semester på kandidat­ uddannelsen, Cities and Sustain­ability (CiSu), arbejder her i efteråret 2018 med at afprøve Montem-sonden. I den forbindelse vil de etablere et mindre netværk med 3-4 sonder i Aalborgs indre by. Formålet er at teste sondens funktio­­­­­na­litet, og om konceptet kan accepteres og bruges af de mange forskellige aktører i byens rum. Studerende: Janne Juliane Goos, Mikkel Juul-­Andersen og Simon Torp Agersnap, (cisu12018-2@plan.aau.dk)

forskningsdesign, hvor både sensorer og sonder skal levere data til forskellige IT-platforme og projekter. Der er fokus på, at data stilles til rådighed vidt og bredt. Det vil sige, at uanset om det er til byens mere officielle portaler eller om det er til lokale løsninger, så skal data kunne bruges til forskellige analyser i tid og rum. Samtidig vil de være et godt bidrag til undervisningen inden for Smart City og Big Data. Luftkvaliteten i Aalborg Så hvad ved vi om luftkvaliteten i Aalborg på

8

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

nuværende tidspunkt? Ikke ret meget endnu. Det er endnu for tidligt at konkludere noget på baggrund af de tre pilotprojekter. Vi går nu ind i en periode, hvor der via de forskel­ lige sensorer vil blive indsamlet en stor mængde data. Når disse er analyseret og kortlagt, så vil vi vende tilbage med flere resultater, der forhåbent­ lig kan være med til at udpege kilderne til luftfor­ ureningen. På den baggrund kan vi starte en dialog mellem aktørerne. Det er vigtigt at kunne pege på konkrete adfærds­ mønstre, der er med til at skabe forureningen, men formålet med projekterne er i lige så høj grad at kunne involvere borgere, studerende, virksom­ heder og andre, der dagligt færdes i byen. Se mere om måling af luftkvalitet og de tre pilotprojekter i et af foredragene på Kortdage i Aalborg. Reference: Hertel, O., Brandt, J. og Ellermann, T. (2016) DCE-­ KRONIKKEN: Udviklingen i luftkvalitet i Danmark ­myter, fakta og perspektiver.


Vi ses! Kortdage 2018 Geodesign

3D Bymodel

Proces Digitalisering DRIVE Kollecto

Mobil Registrering SDG

3D Lab BIM

DKplan Beslutningsstøtte

Drone

Digital understøttelse

Løsning Masterplan og GIS Geodesign – lad os blande GIS og design sammen!

3D Bygningsdigitalisering Facility Management VISUALISERING

data

KortInfo

Rådgivning Drift og vedligehold

Informatik

GIS


Geodata­prisen 2018 og Brugstedet.dk AF LARS ENGELSBY, COWI

Siden 2012 har Brugstedet.dk været stedet, hvor vi deler de gode eksempler på, hvordan geodata anvendes og skaber værdi på tværs af brancher og fagområder. Eksemplerne fungerer dels som idekatalog for andre, dels som et udstillings­ vindue, der viser, hvad vi blandt andet er i stand til i geodata-branchen. Over 80 eksempler er på nuværende tidspunkt delt via brugstedet.dk. Her kan du bl.a. læse om, hvordan landmænd kan bruge geodata til at beregne den rette mængde gødning ud fra satellitbilleder, eller hvordan du kan bruge geodata til at få medvind på cykelstien. Der kommer løbende nye eksempler ind på brugstedet.dk til gavn og glæde for Geoforums medlemmer og folk, der er interesserede i, hvad geodata-branchen formår. Redaktionen står bag Geodataprisen Bag Brugstedet.dk står en redaktion, der kvalitets­ sikrer de eksempler, som løbende bliver indsendt. Således sikres en høj kvalitet og aktualitet. Samtidig er det redaktionens job at markedsføre og iscenesætte Brugstedet.dk, så aktualiteten bibeholdes. Redaktionen skaber opmærksomhed for de mange gode eksempler. Et af redaktionens initiativer har de sidste fire år været uddelingen af Geodataprisen. Man indstilles til Geodataprisen, hvis man har lagt sit eksempel ind på Brugstedet.dk inden for det sidste år. Geodataprisen består af to priser; Juryprisen og Publikumsprisen. Juryprisen Juryprisen uddeles af en jury, der består af relevan­

10

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

te personer både inden og uden for geodata-­ branchen. På denne måde sikres det, at forskellige kriterier er repræsenterede. Juryprisen gives på baggrund af kriterier, som juryen selv udvælger. Tidligere har juryprisen for eksempel været givet til eksempler, der anvender geodata til at løse generelle samfundsproblemer. Juryen nominerer tre eksempler, som alle får mulighed for at præsentere deres eksempel til prisfesten for Geodataprisen. Publikumsprisen Publikumsprisens tre nominerede findes ved en objektiv vurdering af hvert af de indsendte eksem­ pler. Den objektive vurdering sker ved at pointgive hvert eksempel på en skala fra 1-5 i forhold til en række kriterier. Den objektive vurdering foretages af redaktionen bag Brugstedet.dk. Når vurderingen er foretaget, vil de tre eksempler, der har scoret højest, være de tre nominerede til publikumsprisen. Deltagere på Kortdage kan opleve de nominerede ved korte indslag på scenen i udstillingen, onsdag ved Kortdage 2018. Hele onsdagen ved Kortdage 2018 vil man også kunne læse om de tre nominerede og stemme på sin favorit på Geoforums stand i udstillingen. Det eksempel, der modtager flest stemmer, vinder Geodataprisens Publikumspris 2018. Oplev Geodataprisen ved Kortdage 2018 Vinderne af både Juryprisen og Publikumsprisen kåres på Kortdage 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center, onsdag de 14. november kl. 21.30. Vi glæder os til at se dig til prisfesten til fejring af de gode eksempler med et glas bobler.


Nyhed: Geoinfo samler data for dig Mød Geoinfo på stand G1

Med ‘Geoinfo Open Data’ får du adgang til en samling af frie offentlige data. Så kan du hurtigt finde opdaterede datasæt. Mød vores dygtige konsulenter, som vil vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge det.

Ses vi i pausen? På vores stand viser vi demoer med spændende værktøjer fra ArcGIS-platformen, som kan lette dig i dagligdagen og gør dit arbejde tilgængeligt for andre udenfor GIS-afdelingen. Onsdag kl. 17.15 - 17.30 Onsdag kl. 18.00 – 18.15 Torsdag kl. 15.15 - 15.30 Torsdag kl. 15.30 - 15.45 Torsdag kl. 17.45 - 18.00

Lær hvordan du med Survey123 enkelt og intuitivt kan indsamle, analysere og dele dataundersøgelser via web og mobile enheder. Vi viser dig, hvordan du kan planlægge og optimere arbejdsgangen for indsamling af feltdata. Lær hvordan du formidler dt arbejde i et Story Map, som kombinerer geografi, tekst, billeder og video. Se hvordan du med 3D-scener får helt nye måder at visualisere og analysere data på. Vi viser, hvordan du med Geoinfo Open Data hurtigt kan finde og benytte opdaterede, offentlige data i din hverdag.

Vi glæder os til at se dig på stand G1

THE SCIENCE OF WHERE

TM

11


Mød hovedtalerne ved Kortdage 2018 Her giver vi en kort introduktion til flere af de mange hovedtalere ved Kortdage 2018.

Hovedtaler

Hovedtaler

Onsdag d. 14. november 10.15 - 11.00

Onsdag d. 14. november 11.00 - 11.30

Beretninger fra rummet

Geodatas rolle i værdiskabelsen i det moderne samfund

ANDREAS MOGENSEN, ESA

KRISTIAN MØLLER, SDFE

Andreas Mogensen blev som bekendt den første dansker i rummet, da han i 2015 blev sendt på en 10-dages mission til den Internationale Rumstation. På denne baggrund kan han, som en af de ganske få, give en øjenvidneberetning om, hvordan Jorden ser ud fra rummet. Den europæi­ ske rumorganisation, ESA, som han arbejder for, bidrager blandt andet til Copernicus, der leverer jordobservationsdata fra Sentinel-satellitterne. Andreas Mogensen er netop nu udstationeret af ESA ved NASA i Houston, hvor han arbejder i kontrolcen­ teret for missioner til rumstationen og forbereder sig på at blive udvalgt af ESA til en ny rummission. Andreas Mogensens deltagelse ved Kortdage 2018 er arrangeret i samarbejde med ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Data er et enormt vigtigt element i værdiskabelsen i et moderne samfund som Dan­ mark, hvor vi aktivt registrerer og bruger mange forskellige slags data i både den offentlige og private sektor. Hvis der ikke findes retvisende og aktuelle data, gætter vi bare, når vi træffer beslutninger – som individer, i forretning­ søjemed og som offentlig sektor. Data har derfor stor og stigende værdi. Geodata spiller en særlig rolle i værdiskabelsen – det har vi i geodata-branchen vidst i en lang årrække, men det har taget længere tid at få andre til for alvor at blive opmærksomme på det. Siden aftalen om frisættelsen af offentlige grunddata i 2012 har vi arbejdet med et stort fokus på, at data skal skabe værdi i samfundet. Der er i den forbindel­ se bl.a. gennemført målinger af brugen af de frie data. En sådan undersøgelse viser, at SDFE’ data i 2016 har medført effektiviserings- og produktionsge­ vinster for 3,5 mia. kroner i den offentlige og private sektor. Det er en fordobling af værdien siden 2012. Keynoten vil fortælle om arbejdet med at måle og veje værdien af data, og give konkrete eksempler på datadreven værdiskabelse. Kristian Møller er direktør i Styrelsen for Dataforsyning­­­og Effektivisering siden 1. januar 2016. Han er uddannet cand.merc.(mat). Fra år 2013 til år 2016 var Kristian Møller direktør i Geodatastyrelsen og inden da bl.a. vicedirektør i Energistyrelsen, kontorchef i Finansministeriet og seniorøkonom i Maxwell Stamp PLC i London.

12

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018


Hovedtaler

Hovedtaler

Torsdag 15. november 09.00 - 09.45

Fredag d. 16. november 11.00 - 11.30

Navigating the future ARIC DROMI, DEPARTMENT OF THE FUTURE

Teknologi er en vidunderlig ting. Den har allerede ændret vores opfattelse af virkeligheden og den vil, hvis den bliver gearet rigtigt, ”disrupte” vores eksistens. Nu er vi på vej ind i en æra med digital forstærkelse, hvor områder som kunstig intelli­ gens, robotteknologi, genteknologi, bioteknologi, neuroteknologi, justerbar virkelighed og indkodning af værdibesparelser gør det muligt for os at genoverveje og omformulere alle aspekter af vores eksistens. Fra vores digitale jeg til de byer, vi lever i, vil nye lag fra samtiden give os nye horisonter at udforske og nye værktøjer til at udforske dem med.

There’s no such thing as a free lunch STEVEN FELDMAN, KNOWWHERE CONSULTING

Har du nogensinde undret dig over følgende spørgsmål? Hvorfor laver nogen folk software frivilligt uden betaling?

Hvordan tjener disse frivillige til dagen og vejen? Hvordan udbetaler open source virksomheder løn? Hvad kostede det at få dette arrangement realiseret? Er der virkelig sådan en ting som en gratis frokost, for ikke at tale om gratis software?

At følge den slagne vej vil pludselig få en ny betydning, når navigation fjerner sig fra det at trykke på en skærm til det at være en del af historien.

Påhviler der nogen forpligtelser på mig som bruger af open source software til at bidrage?

Torsdag morgens hovedtaler, Aric Dromi, er Volvos cheffuturist, digital filosof og professional ballademager.

Hvordan kan jeg bidrage til open source, hvis jeg ikke er softwareudvikler?

Han ser ind i nye måder at tænke på, om hvordan ting virker. Igennem innovation, med brug af filosofi og på forkant med teknologien ser Aric Dromi forklaringen af fremtiden som en essentiel del af at rumme denne og gøre fremtiden relevant – og er i stand til at fortælle en forsamling herom med stor klarhed og skarphed.

Jeg vil forklare open source forretningsmodellen og motiver for frivillige, organisationer og virksomheder, der bidrager til open source projekter.

Svenske Volvo, som han arbejder for, er en af verdens mest velkendte og respekterede bilfabrikanter og samtidig førerende udvikler af førerløse biler. Det forudsætter indgående kendskab til relationen mellem geodata og en lang række af fremtidens teknologier.

Forhåbentlig vil det igangsætte en diskussion af hvad, der rimeligvis kan forventes af brugere af open source software. Hovedtalen vil blive givet på engelsk.

Hovedtalen vil blive givet på engelsk.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2018

13


Et møde mellem kunst og geodata Det har altid været en af geodomænets store og vigtige opgaver at visualisere og gengive verden. Selvom vi nu benytter os af de nyeste teknologier, er vi rundet af en ældgammel fagtradition, der stadig farver vores måde at repræsentere omgivelserne på. AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, GEOFORUM, OG ANNA WEBER HENRIKSEN, BILLEDKUNSTNER

Vi er ikke alene om at fortolke og visualisere verden. Det har andre domæner og videnskaber også gjort i århundreder. Kunst og videnskab har krydset hinandens baner igennem historien, når den ”nye” verden skulle kortlægges, Flora Danica illustreres eller den menneskelige anatomi forklares. Naturvidenskaben kan forklare og besvare, men ikke nødvendigvis få os til at begribe. Kunsten kan med sit skabende og ikke-konklude­ rende sprog åbne for refleksioner og måske for nye forståelser af vores geodomænes virkefelt. I en verden, der til stadighed bliver mindre og er under konstant og hastig forandring, bliver mange udfordringer grænseoverskridende. Tværfaglighed er en nødvendighed, når vi søger løsninger på klimaudfordringen, immigration og byudvikling. Vi ser på Brugstedet.dk, at der hentes inspiration og idéer fra andre domæner, når der udvikles nye

14

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

løsninger. Behovet for flere og anderledes måder at se, fortolke og forstå vores omverden på vil kun være stigende i årene, der kommer. Vi byder kunsten indenfor til Kortdage Geoforum synes, det er en spændende og værdi­ fuld udvikling og har derfor budt kunsten indenfor til Kortdage. Kunstneren Anna Weber Henriksen vil præsentere sit arbejde med stedspecifik kunst for os via værket ´Vandrende Kartografi´, der udstilles og viderebearbejdes på Kortdage 2018. Onsdag aften kl. 21.00-21.30 er der tillige Art Talk, hvor Anna vil fortælle om værket og tankerne bag. Et møde i et fælles rum Under de indledende møder med kunstneren blev det hurtigt klart, at vi havde et interessefælles­ skab. Anna er optaget af, hvordan kortlægning af kloden med klassifikationer, dataindsamling og


teknologisk perfektion påvirker måden, hvorpå vi ser og sanser vores omgivelser. Kartografiens historie, geomorfologiske processer, kulturens påvirkning af landskaber og jordbundens forskelligartethed blev derfor samtaleemner til fælles inspiration. Forestillinger om landskabet De gamle byers jordbundsprofiler er sjældent kortlagt lige så grundigt, som de er i det åbne land. Dette gælder også for Aalborg. Her gemmer der sig mange potentialer for nye forestillinger om landskabet. Som Anna påpeger, så kender vi de gængse kortlægninger med socioøkonomiske interesser, der altid har et konkret mål: Hvor er den bedste landbrugsjord, hvor kan motorvejen placeres, hvor bør drikkevandet beskyttes, hvilke byggegrunde er dyrest, eller hvor er forureningen størst? Alt kan kortlægges - både det synlige og usynlige. Men hvad med jorden i sig selv? Kan den kortlæg­ ges og præsenteres uden målet om et aflæseligt facit og klassifikationssystem? Disse spørgsmål er et af flere afsæt for Annas arbejde med værket, ´Vandrende Kartografi´. Beslægtede metoder Værket påbegyndtes i september, hvor Anna tog fat på feltarbejde i Aalborg. Hun har udvalgt særlige steder i byen, hvor hun med sin eksperimenterende og processuelle teknik, graver og bearbejder Aalborgs undergrund.

Kunstnerens biografi, Anna Weber Henriksen (f. 1990) Det hele begyndte på halvøen, Tuse Næs, ved Holbæk Fjord. Her voksede hun op blandt intensivt opdyrket land, skove, svineproduktion og pletter med beskyttede Natura 2000-områder. Midt i dette konstruerede landskab begyndte undersøgelserne af de sammensatte organiske materialer, der tilsammen udgør et land. I 2010

Til gravearbejdet anvender hun kobberplader og jordens møde med kobberet efterlader mærker, graveringer, der efterfølgende trykkes. Denne klassiske trykketeknik, er blevet brugt siden 1500-tallet til kortlægning af Danmark, ledsaget af litografi, også kaldet stentryk. Der er altså tale om en art klassiske kort med afteg­ ninger fra jorden selv - som var det nutidens skure­ striber. Kobbertrykkene bliver således en form for kartografisk gengivelse af jorden under Aalborg.

kunne man opleve hendes første stedsspecifikke værker. I de sidste mange år har hun eksperimenteret med landskabs-dialoger bl.a. på Københavns Vestegn. Værker som ”Fremgangsillusioner” og ”Det iscenesatte land” er blandt de projekter, der tog udgangspunkt i geografien og særligt i topografien ved affaldsbjerget i Ejby Mose. Denne sommer tog hun sin afgang fra Det

De store faners tilhørsforhold De huller, som gravearbejdet efterlader, bruger Anna i sit arbejde med de store faner af bomulds­ stof, som er en væsentlig del af værket. Ved at lade stoffet passere igennem den fritlagte jord, afsættes helt særlige og stedspecifikke aftryk af jorden på bomuldsstoffet. >>

Fynske Kunstakademi med værket ”Landskabsforme”, der er en undersøgelse af jordens tilgængelighed og de skjulte fortællinger under brolægningen i Odense.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2018

15


Alle deltagere i Kortdage 2018 opfordres til at medbringe en håndfuld jord fra jeres hjem eller by. Denne kollektive jord-indsamling vil indgå i værket som et ekstra lag af lokationer og geografiske rokeringer.

Med denne teknik udvinder hun billeder direkte af jorden. Hver især bliver de repræsentanter for deres tilhørende sted i Aalborg. Stederne forbin­ des efterfølgende i udstillingsrummet, hvor der skabes et samlet portræt og samtidigt en alter­ nativ graf over jordens farve og tekstur, der er sat fri fra den oprindelige matrikel og lokation.

vandrende kartografi. Værket vandrer fra sted til sted, og mange steder mødes i værket.

Et interaktivt værk Selvom værket i sit udgangspunkt er stedsspecifikt og tager sit afsæt i Aalborg, vil Anna have, at der sker noget andet og mere med værket, når det flytter ind på Kortdage 2018.

Anna Weber Henriksen åbner første del

Hun ønsker at lukke op for skjulte fortællinger om hverdagens omgivelser og lade nye forbindelser til landskabet opstå. Hun udfordrer vores koordinat­ satte stedsopfattelse ved at skabe et konglomerat af jord på tværs af tid og sted. Det gør hun igennem crowdsourcing til Kortdage 2018, da alle deltagere opfordres til at medbringe en håndfuld jord hjemmefra. Anna forklarer, at processen giver mulighed for at sammensætte jorden anderledes – at flytte byer og steder. Derved kan vi observere en ny iscene­ sættelse af landskabet. Det stedspecifikke får tilført flere dimensioner og Kortdage i Aalborg bliver rammen om en helt særlig

16

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

Vi glæder os til at byde jer allesammen velkommen til kunst på Kortdage.

af udstillingen, ”Vandrende Kartografi” på Turbinegalleriet ved Kunsthal Nord, den 25.10 – 11.11 2018. Herefter vandrer værket til Aalborg ­Kongres & Kultur Center, hvor det ­videreudvikles og indgår som et interaktivt værk på Kortdage, den 14-16. november 2018. Du kan følge processen omkring ­“Vandrende Kartografi” og se eksempler på Annas øvrige kunstprojekter på www.annaweberhenriksen.dk

Landskabsforme, afgangsværk 2018 Courtesy, Det Fynske Kunstakademi Photo credit, Jan Søndergaard


Kortdata som produkt i en verden med gratis data Kan man sælge kortdata som forlagsprodukt i en verden med gratis data? Med indførelsen af de frie geodata i 2013 og med Google har vi vænnet os til at kort- og fotodata er gratis. Det udfordrer de private forlagsprodukter og ansporer til udvikling af nye forlagsprodukter, som kan sælges i en verden med gratis data.

Gadefoto, detaljeret ortofoto og skråfoto Hillerød, 2018

AF HENNING ANDERSEN, COWI

Centraliseringen af ansvaret for offentlig kortpro­ duktion og indkøb af kortdata til det offentlige har gennem de seneste 30 år banet vejen for indførel­ se af de frie geodata i 2013. Disse sikrer alle en fri og gratis adgang til kortdata af høj kvalitet. Også med Google har vi vænnet os til, at kort- og fotodata er gratis. Det udfordrer de private forlagsprodukter, men ansporer samtidig til

udvikling af nye forlagsprodukter, som kan sælges i en verden med gratis data. Fra papirkort og standardkort For bare 30 år siden var kort noget, der primært fandtes på papir. Temaer blev tegnet i hånden, og når et kort skulle mangfoldiggøres, blev det sendt til et trykkeri, hvis ikke man kunne klare sig med lystryk. >>

G E OFORUM • NOVE MBE R 2018

17


Gennem 90’erne var produktionen af kort blevet digitaliseret, og i 00’erne blev anvendelsen af kort også digitaliseret. De mange digitale korttemaer kunne kombineres indbyrdes med en vis omtanke og præsenteres med f.eks. DDO som baggrund. DDO blev en succes som privatproduceret forlags­ produkt blandt de mange offentligt producerede kort og så bredt anvendt, at det ikke kunne fortsæt­ te. DDO blev brugt af så mange statslige institutio­ ner, at staten måtte koordinere sit indkøb. Til koordinerede kortelementer Fra 2010 har statens indkøb af sommerortofoto været koordineret gennem SDFE, som løbende har sat sig mere og mere på produktet. Det landsdæk­ kende sommerortofoto er nu et statsligt produkt, som sælges af SDFE til offentlige og private. Andre digitale kort er kommet til. Det tekniske kort er afløst af det digitale GeoDanmark-kort. Billedma­ terialet herfra bruges til et landsdækkende ortofoto hver år. Staten har endvidere produceret flere udgaver af en landsdækkende højdemodel, og i 2017 blev hele landet fotograferet med skråfotos. Udsnit af detaljeret skråfoto, Frederiksberg, 2018

Der fandtes nogle standardkort, som forskellige myndigheder havde ansvar for. Kommunerne producerede tekniske kort til brug for projekte­ ring, detailplanlægning og sagsbehandling. Geodætisk institut lavede topografiske kort (cm-serien), som kunne bruges til oversigt og planlægning, Matrikeldirektoratet lavede matrikel­ kort og Søkortarkivet lavede søkort. Hvis man havde brug for andre kort, måtte de laves fra bunden ved omtegning af eksisterende kort. Digitale temaer, der umiddelbart kunne kombineres med andre, fandtes ikke. Over digitale standardkort I 00’erne opstod endnu et standardkort - efter et helt nyt koncept: Danmarks Digitale Ortofoto. Det nye var, at det var tænkt til at anvendes på en digital platform, det var uredigeret, men viste alting, og kunden betalte ikke den fulde produktionspris. Det daværende Kampsax (senere COWI) havde allerede i 1995 og 1999 produceret landsdækkende ortofoto på egen regning og risiko. I løbet af 00’erne blev DDO så udbredt blandt kommuner, amter, statslige myndigheder og en lang række private, at DDO blev synonymt med begrebet ortofoto.

18

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

I 2013 blev de fleste af disse offentlige kort gjort frie – dvs. gratis tilgængelige for alle. Staten og kommunerne betaler for produktionen (kommu­ nerne gennem reduktion af bloktilskud), og alle kan frit bruge og forædle disse data. Kort som hvermandseje Parallelt med dette har en række private aktører, ikke mindst Google, gjort anvendelse af kort og fotodata til hvermandseje. Her er en vigtig del af forretningsmodellen, at kortbrugeren betaler ved at lægge øjne til udbyderens reklamer og aflevere oplysninger om sin adfærd på nettet, som udbyde­ ren så kan sælge. Kortet opfattes som et gratis eller billigt gode. Et marked for andre kortbehov Vi oversvømmes altså af gratis/billige standardda­ ta i høj kvalitet. Hvordan kan der så overhovedet være plads til andre kortprodukter til de selv samme brugere? Jo, det er der, fordi ethvert kortprodukt er et udtryk for et kompromis i forhold til indhold, kvalitet og økonomi. Ikke alle får det, de gerne vil have, selv om de måske godt ville betale for det. Et eksempel er Googles Street View, der snart har 10 år på bagen. Billederne er flotte, og løsningen elegant og hurtig. Alligevel er der et marked for andre gadefotos, fordi Google har andre priorite­


ter end at opfylde de professionelle brugeres umiddelbare behov. Det er vigtigt med klare aftaleforhold for brug af billederne i sagsbehandling, at fototidspunktet er defineret, og, først og fremmest, at billederne er aktuelle og også dækker de tyndt befolkede områder. Et andet eksempel er de skråfotos og lodfotos, som SDFE netop har offentliggjort som skråfotos. Billederne er fotograferet i 2017 i 10 cm opløs­ ning. Løsningen er elegant og brugervenlig.

lodfotos, så vi kan tilbyde en helt aktuel fotogra­ fering med bedre mulighed for at se facader og andre genstande betydeligt mere detaljeret. Billederne kan kombineres med vores nyeste gadefotos, der også er fotograferet i 2018. Det er således vores erfaring, at der fortsat eksisterer et marked for andre kortprodukter, der kan opfylde de professionelle brugeres behov. Udsnit af detaljeret skråfoto, Frederiksberg, 2018 Gadefoto, detaljeret ortofoto og skråfoto Hillerød, 2018.

Alligevel har vi i sommeren 2018 fotograferet København og Nordsjælland med skråfotos og

Rumspor ved Kortdage 2018 Efter et brag af en åbning med astronaut, Andreas Mogensen, følger en intensiv onsdag med rum­ sporet ved Kortdage 2018.

tæt på, og se hvordan frontløbere i kommuner og virksomheder har sat de store datastrømme i system og fået brugbare resultater og forøget overblik ved hjælp af satellitdata. Men vi stopper ikke med rumfokus på førsteda­ gen ved Kortdage 2018, idet også torsdagens program indeholder undervisning i og eksempler på anvendelse af satellitdata. Årets gymnasiekon­ kurrence handler også om data fra rummet og hvad, man kan bruge det til. Vi får besøg af de danske deltagere ved ESA’ Space App Camp 2018, der med satellitdata har fundet verdens bedste badestrand. Og vi skal høre om uddannelse og efteruddannelse inden for rum med SpaceAcade­ my@DK.

Vi skal have et overblik over, hvor vi i dag er med Danmark og rummet, hvad angår jordobservation og positionering. Vi skal høre seneste nyt om Galileo, og om hvordan DIAS, der er blevet en realitet i år, giver nemmere adgang til Copernicus satellitdata. Efter frokostpausen sætter vi ind på at vise nogle af de gode eksempler på anvendelse af satellitda­ ta, fortrinsvis med kommunale cases. Vi slutter dagen med en workshop om anvendelse af satellitdata. Her bliver der mulighed for at komme

Endelig bliver der mulighed for at gå mere i dybden med DIAS, idet vi har fået et par af de europæiske konsortier, der har udviklet DIAS-løs­ ninger, til at lægge vejen forbi Kortdage. Fredag den 16. november kan man således fra scenen i udstillingen få indblik i både ONDA-DIAS og WEkEO-DIAS, når konsortierne forklarer, hvordan DIAS giver bedre adgang til satellitdata. Der er derfor masser af rum i sigte – hver dag ved årets konference.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2018

19


Grunddata skaber sammen­hæng De første grunddata om ejendomme blev sat i drift på Datafordeleren i juni 2018, da Matriklen åbnede for drift med samlede faste ejen­ domme som REST services. Dermed er det muligt at hente register­ data om samlede faste ejendomme, herunder ejendomme under til­ blivelse, som er noget helt nyt i Matriklen.

AF PETER KNUDSEN, SDFE

Idriftsættelsen af Matriklen er et vigtigt skridt i udviklingen af Datafordeleren. I forvejen indeholder Datafordeleren data fra Danmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danske Stednavne, Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKAT’ Ejendomsvurdering (VUR) og GeoDanmark. Derudover er der en række geodata i drift. Senere følger flere geodata og flere ejendomsdata fra Matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Ejerfortegnel­ sen. Omlægning af systemer til at lette adgangen Oplysninger om ejendomme, bygninger og ejerforhold har tidligere været registreret i forskellige systemer. Herfra havde forskellige offentlige myndigheder desværre vanskeligt ved at få adgang til data og til at kombinere dem. Arbejdet med grunddata har flere formål. Der sker en standardisering af data, så det bliver muligt at

20

G EOFOR U M • N OV EMBER 2018

kombinere data fra forskellige kilder. Der sker en kvalitetssikring af data, så de er korrekte, fuld­ stændige og opdaterede. Endelig skal data distribueres på en samlet platform, så data og support er tilgængeligt samme sted. Effektivisering af arbejdsgange og nye ­løsninger Grunddata bidrager til, at arbejdsgange i den offentlige sektor bliver mere effektive. Data bliver samlet i unikke registre og registreret på en ensartet og sikker måde. Det giver myndigheder nem adgang til at kombinere viden fra forskellige sektorer og derved skabe bedre processer og klogere beslutninger. Desuden vil en højere datakvalitet og den lettere tilgængelighed gøre det nemmere for den private sektor at udvikle nye intelligente løsninger og produkter til for eksempel bolighandel, byggesags­ behandling og ejendomsvurdering. Med ejendomsdata i drift på Datafordeleren er der nu åbnet for sammenhæng i processer på tværs af Matriklen, Danmarks Adresse Register,


Datafordeleren – løbende udstilling Figur.1: Illustration af processammenhæng i ejendomsdannelsen på tværs af registre og aktører. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bygnings- og Boligregisteret, Ejerfortegnelsen, kommunernes sagsbehandling og Tinglysningsret­ ten, se figur 1. Digital sagsgang med kommunerne sættes i drift Den digitale sagsgang med Tinglysningsretten er sat i drift. Fra årsskiftet 2018-19 er det planlagt at sætte den digitale sagsgang med kommunerne i drift. Idriftsættelsen i juni 2018 har vist, at samarbej­ det på tværs af stat, kommuner og flere private leverandører er funktionsdygtigt i den forholds­ vis komplekse sammenhæng, programmet fungerer i. Der bliver i løbet af efteråret 2018 gennemført en prøveimplementering og en omfattende anven­ dertest af tilbagekonverteringen til Det Fælleskom­ munale Ejendomsstamregister (ESR), der skal fungere i paralleldrift i et år efter implementerin­ gen. Prøveimplementering og anvendertest bliver afviklet planmæssigt og nærmer sig sin afslutning. Det danner dermed grundlaget for implemente­

21. oktober 2018

Side 1

ringen, der starter op i februar 2019 og afsluttes inden sommeren 2019. Drift af Datafordeleren og den videre udvikling Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for Datafordeleren og huser samtidig Datafordelerens driftsorganisation. Driftsorgani­ sationen har blandt andet ansvar for sikker drift af Datafordeleren, tekniske og forretningsmæssige vurderinger af løbende ændringer og inddragelse af anvendere af grunddata i forbindelse med driften og ændringer af driften. Driftsorganisationen håndterer endvidere den varige koordination af ejendomsdataområdet og adresseområdet i relation til de ejendomsregistre, der bliver udstillet på Datafordeleren. Peter Knudsen er oplægsholder på Ejendoms­ datasporet på Kortdage 2018 i Aalborg. Han vil her fortælle om, hvordan Ejendomsdataprogrammet er kommet i drift på Datafordeleren og planerne for den videre udvikling. Læs mere på Datafordeler.dk og Grunddata.dk.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2018

21


MØDEKALENDER DATO EMNE

STED

14. - 16. nov. Kortdage 2018

Aalborg

14. nov.

Geodataprisen 2018

Aalborg

15. nov.

Studerendes dag ved Kortdage 2018

Aalborg

15. - 16. nov.

3D Lab ved Kortdage 2018

Aalborg

10. jan.

Nytårskur - Dataindsamling i Silkeborg Grønland og Antarktis

24. jan. Adressekursus

Roskilde

28. feb.

Machine Learning og GIS

Aarhus

30. apr.

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

22

G EOF O RU M • N O VEMBER 2 0 1 8


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Nytårskur - Dataindsamling i Grønland og Antarktis

VEST

Torsdag den 10. januar kl. 16:30 - 20:30 Gennem de senere år er der sket en

René Forsberg, der er professor og

Sted

afsmeltning af isen ved polerne. Hvor

leder af en forskningsgruppe ved DTU

meget – eller hvor lidt … kan være

Space imidlertid et objektivt og dermed

svært at forholde sig til – det afhænger

kvalificeret bud på.

Medborgerhuset i Silkeborg Bindslevs Pl. 5 8600 Silkeborg

af hvilken kilde, man lytter til. Det har

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Adressekursus

KOMPETENCE

Torsdag den 24. januar kl. 9:00 - 16:00 Adresserne er en central del af Danmarks geografiske infrastruktur, og det er vigtigt at disse vedligeholdes sikkert og kompetent af de kommunale medarbejdere, som varetager myndighedsopgaven. I forbindelse med det igangværende “Adresseprogram” bliver opgaven endvidere udvidet og betydningen endnu større.

Du opnår viden om reglerne på adresseområdet, herunder den nye adresselov og adressebekendtgørelse, samt får kompetencer til håndtering af myndighedsopgaven i kommunen.

Sted Roskilde Kommune Stændertorvet 1D 4000 Roskilde

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kalender

Machine Learning og GIS

KOMPETENCE

Torsdag den 28. februar kl. 9:00 - 16:00 I de senere år er forventningerne til

Der begynder dog at boble projekter

Sted

hvad, vi vil kunne opnå ved hjælp af

frem – både hos virksomhederne og

Machine Learning, blevet større og

på universiteterne – der giver et

større. Dette er også tilfældet i

spændende indblik i, hvordan man

forhold til GIS, men hvor vi ser mange

kan koble GIS og Machine Learning i

Alexandra Instituttet, IT-byen Katrinebjerg Åbogade 34 8200 Aarhus N

spændende eksempler på billedgen-

løsninger, der både kan forædle data

kendelse osv., så er der endnu ikke så

og forbedre arbejdsgange.

mange rigtigt gode cases fra GIS-verdenen.

GEOFORUM • NOVEMBER 2018

23


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE GIS Guru til salg - Den holistiske løsningsmodel

Mangesidige produkter af 3D-scanning

Har I en solid datastrategi? KMD er en unik totalleverandør med over 1000+ løsninger på hylderne, som kører 24x7 ude hos 100vis af kunder. Øget værdiskabelse er derfor udfordret grundet manglen på et fælles funktionelt overblik over alle KMD-løsninger i din organisation.

Hos Mølbak Landinspektører A/S kalder vi vores BIM koncept for BIMcapture og tager afsæt i den opmåling, der ligger til grund for en BIM model – Scan to BIM. Konceptet er en pallette af scannings- og digitaliseringsydelser, som efterfølgende gennemløber vektorisering og informationsberigelse.

Set fra et datamæssigt synspunkt vil en holistisk kortlægning af alle data, som strømmer igennem KMDs systemer i jeres organisation, give jer et boost i forhold til at komme ud i hele organisationen med en samlet datadagsorden. KMD vil derfor tilbyde dig og din organisation en konsulentydelse, som samler alle datainteressenter hos jer og hos KMD med det formål at få optimeret og identificeret alle potentialerne, som et større datasamarbejde på tværs vil kunne bidrage med.

Konceptet er velegnet til indendørs opmålinger og til verificering af BBR-arealer i den igangværende kontrol, der udføres af Vurderingsstyrelsen. BBR-kontrollen omfatter både arealer samt anvendelse og skal danne grundlag for de kommende ejendomsvurderinger, der udsendes i 2. kvartal i 2019.

Ring 44605053 eller skriv en mail sca@kmd.dk til Sik Cambon Jensen og hør nærmere. Baseret på jeres data og vores løsninger kan jeg facilitere et forløb, hvor vi sammen får lagt en samlet plan for jeres brug af data jeg glæder mig til at høre fra jer :-) Kontaktperson: Sik Cambon Jensen Telefon: 25104151 Email: sca@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Ydermere er konceptet egnet til både FM-systemer, kvalitetssikring af arealer, dokumentation af teknisk installationer og visualiseringsværktøjer således at der samlet opnås besparelser flere steder i en organisation og med mangesidige anvendelser. Gennem 2018 er produktionstemaet udbygget, så leveringstiden og kvalitetssikringen er optimeret. Dette oplever, vi styrker, processerne og projekterne i langt højere grad – til glæde for kunderne. Se mere på BIMcapture.dk Kontaktperson: Morten Arnoldus Telefon: +45 9363 0883 Email: ma@bimcapture.dk Hjemmeside: BIMcapture.dk

OneDoor i Esbjerg Havn

LIFA styrker GIS•IT-teamet

Esbjerg Havn er Danmarks største erhvervshavn. Havnen råder over meget store arealer, et betydeligt antal bygninger og meget andet infrastruktur. Med Septima OneDoor har Esbjerg Havn fået én samlet indgang til data om alt fra lejekontrakter, over kajpladser til skibsanløb. OneDoor samler data fra en række fag- og økonomisystemer, og gør data tilgængelig via ét enkelt søgefelt. Samtidig er der indbygget en kortkomponent, så medarbejderne let får visualiseret de mange oplysninger på et kort.

LIFA A/S har netop udvidet GIS•IT-teamet med ansættelsen af fire nye kolleger.

Ny version af FLIS-viewer Septima har i samarbejde med GeoFyn og de fynske kommuner færdiggjort udviklingen af en ny generation af Septimas FLIS-viewer. I udviklingen har vi især haft fokus på et redesign af brugergrænsefladen, hvor målet har været en meget enkel og brugervenlig tilgang til de mange nøgletal der findes i FLIS. Det er nu muligt at sammenligne nøgletal på tværs af distrikter og at benchmarke op imod andre danske kommuner. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

24

GE O F OR UM • N OV E M BE R 2 0 1 8

Hermann Michael Kristiansen bliver tilknyttet vores kontor i København, hvorfra han med sin tunge erfaring inden for bl.a. GIS kommer til at servicere vores kunder og samarbejdspartnere primært i Østdanmark. Claus Warming får sin primære base på hovedkontoret i Odense, hvor han med sin omfangsrige viden og årelange erfaring indenfor bl.a. kundepleje og OIS-data vil kunne bidrage til den fortsatte udvikling i LIFAs salgsteam som Key Account Manager. Simon Benjaminsen bliver en fast del af udviklerteamet i Odense, hvor han vil bistå i udviklingen af nye såvel som eksisterende løsninger. Simons spidskompetencer er bl.a. hans analytiske tilgang til udvikling på Microsoft-platformen og domænekendskab til ejendomsdata. Casper Bertelsen bliver med sin ekspertise inden for GIS og Grøn registrering en del af GIS-teamet. Baggrunden som parkingeniør og GIS superbruger sikrer Casper en god forståelse for kundernes behov. Kontaktperson: Anders Møller Jørgensen Telefon: 63136800 Email: amj@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk


GeoAtlas Live i dit WebGIS

Indfang virkeligheden på Kortdage

Geo har netop fejret virksomhedens 75 års jubilæum, og fik lejlighed til at præsentere vores digitale ydelser for vores gode kunder. Der var en overvældende positiv respons fra markedet.

På årets Kortdage kan I få snorlige præcision i jeres data med et besøg på Hexagons stand. I finder os på stand G2.

API’et bag GeoAtlas Live anvendes nu til udstilling af geologiske modeller, grundvandspotentialer, boringsdata og andre relevante geodata. Flere forbedringer er på vej i den kommende version 1.2. GeoAtlas er nu tilgængelig som integration til SWECOs SpatialSuite og NIRAS’ Kortinfo – Begge er stærke fagmoduler, som giver mulighed for at se egne forretningsdata i relation til jordbund og geologi.

Hexagons bannerfører inden for opmåling, Leica GeoSystems, viser deres prisvindende Leica Pegasus:Backpack - en bærbar reality capture sensor-platform med to LIDAR-sensorer og fem kameraer, der giver fuldt kalibreret 360 graders foto. Pegasus kan bruges til at registrere data indenfor, udenfor og under jorden med stor præcision. De indsamlede data skal selvfølgelig sættes i spil i en GIS-løsning fra Hexagon Safety & Infrastructure, som også kan opleves på standen.

En anden stærk anvendelse er vores nye ”Template”, hvor kunder kan få egne automatiserede datarapporter med unik information om undergrunden. Blot ved ét klik i et kort.

Kom forbi og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at effektivisere og forbedre arbejdet med jeres data.

Kontaktperson: Mads Robenhagen Mølgaard Telefon: 45204188 Email: mrm@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Når den faglige nysgerrighed er blevet mættet, så husk at deltage i vores konkurrence, så du kan få fingrene i den eftertragtede chokoladekalender og måske endda vinde den store hovedpræmie! Vi glæder os til at se jer på alletiders Kortdage-konference! Kontaktperson: Jackie Sandgård Telefon: 52141535 Email: jackie.sandgaard@hexagonsi.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Én blev til syv – COWIs udviklingsteam i Litauen vokser

Bliv udstiller på den danske Esri Brugerkonference 2019

COWIs afdeling for GIS og it ansatte sin første litauiske (GIS-)udvikler i 2013. Det er nu blevet til seks flere, og vi søger fortsat.

Bliv en del af den inspirerende danske Esri Brugerkonference 2019, hvor GIS-entusiaster fra Danmark, Grønland og Færøerne mødes for at få seneste viden om ArcGIS-platformen. Som udstiller vil du møde brugere og beslutningstagere fra mange forskellige brancher.

Vi har fået nogle dygtige kollegaer, der bidrager til alle faser af udvikling af it-løsninger til flere af vores kunder. Danske og litauiske udviklere arbejder tæt sammen i SCRUM-teams, og denne sammensætning af medarbejdere gør os i stand til at levere yderst omkostningseffektive ydelser. Samarbejdet kører glat takket være gode kommunikations- og sprogkompetencer, der sikrer, at landegrænser ikke udgør en barriere. Holdånden er stærk, og samarbejdet prioriteres højt af alle i afdelingen. Vores litauiske udviklere har erfaring på ekspertniveau i bl.a. ArcGIS, Open Source og FME. Kontaktperson: Jesper Kaae Petersen Telefon: 56402491 Email: jekp@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

Mød Geoinfo på Kortdage. Vi viser demoer med spændende værktøjer fra ArcGIS-platformen. Værktøjerne kan lette dit arbejde i dagligdagen og gør dit arbejde tilgængeligt for andre udenfor GIS-afdelingen. Vi viser blandt andet ArcGIS Hub, Story Maps, Survey123 og Geoinfo Open Data. Vi ses på stand G1. Se eller gense UC18-webinarerne med de seneste nyheder fra Esri’s User Conference 2018: www.geoinfo.dk. Velkommen til seks nye medarbejdere: Tenna Lyck, Nikolaj Grønholdt, Rasmus Bloustrød Lind, Firas Al-Obaidi, Søren Tollund og Rachel Magdaleno. Nogle af dem ved alt om ArcGIS og andre skal lære det. Vi håber de bliver glade for at arbejde hos Geoinfo, som i øvrigt igen i år er blevet certificeret som ’Great Place to Work’. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61 55 58 03 Email: DortheE@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

GEO FO RUM • NO VEMBER 2018

25


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE MapCentia og Geopartner på Kortdage Hos MapCentia og Geopartner glæder vi os til at hilse på alle til Kortdage den 14. – 16. november. MapCentia og Geopartner har valgt at dele stand for at stå sammen i stærkeste opstilling. Det betyder, at vi har mulighed for at tale med dig om nyeste viden inden for både opmåling og innovative løsninger til præsentation af dine data på Internet eller internt i organisationen. Samarbejdet mellem MapCentia og Geopartner fokuserer på, at vi med avanceret opmåling og præcision kan bringe vores kunder ind i en ny verden af open source software, hvor det udelukkende er de rene omkostninger til udvikling, drift og service, der betales. Årets tema på Kortdage går igen på vores stand, kom og hør om satellitdata og løsninger til præsentation af kort. Det er vores fælles speciale og passion. På vores stand kan du deltage i en konkurrence, der fokuserer på højderne over Danmark, og præmien sætter dig i stand til at se det hele ’lidt fra oven’.

Machine learning i praksis Hvordan kan machine learning skabe intelligente løsninger på konkrete problemstillinger? Det er et af de centrale spørgsmål, vi gerne vil stille fokus på ved årets Kortdage i Aalborg. Vi glæder os meget til at se alle til en snak om fremtidens digitale løsninger og ikke mindst byde velkommen på vores stand. Her vil vi give en smagsprøve på machine learning i praksis, f.eks. den digitale foged. Du kan også tage et foto af vores rotte til den digitale rottefænger. Ny ekspert på holdet Vi har forstærket vores GIS og IT-hold yderligere med ansættelsen af Anders Sparre Jakobsen. Anders er datamatiker og har over 10 års erfaring inden for udvikling af GIS og IT-systemer. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: atkins.dk

Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: geopartner.dk

FME Cloud til store og små Sweco er en af de største i FME-verdenen. Vi er nu den første leverandør, som er officiel MSP på FME Cloud. Dermed kan vi hjælpe vores kunder, så de nemt kan drage fordel af FME Servers mange fordele. Dette kan være særligt interessant for mindre kunder. Vi har oprettet aftaler med de første mindre kunder, der har særlige behov for ETL. Vi har oprettet en tilpasset produktionskæde, der altid er tilgængelig i Cloud. Kunden betaler kun efter forbrug. Kontakt os for at få mere at vide om, hvordan du kan drage fordel af FME Cloud. Send os en e-mail, så vi kan give dig et link til gratis at teste mulighederne. Tilmeld dig vores kurser og events her https://dataflow.center Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen Telefon: 43484548 Email: mikwulff.thomsen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

26

GE O F OR UM • N OV E M BE R 2 0 1 8

NIRAS Informatik styrker holdet Vi øger igen bemandingen for at følge med opgavemængden: I Aarhus har vi 1/10 ansat IT projektleder Cathrine Lund Pedersen. Hun er uddannet cand.it og kommer med stor erfaring fra CGI, hvor hun også har virket som både scrum master og release manager. Cathrine skal primært styrke arbejdet med KortInfo. I Allerød har vi 1/10 ansat konsulent Mads Emil Rybner. Han er uddannet civilingeniør med speciale i byplanlægning, og kommer fra en stilling i Gribskov Kommune, hvorfra han har stor erfaring med både DKplan, Plandata og GIS. Mads skal styrke arbejdet med DKplan, især på Sjælland. Vi ses på Kortdage, hvor vi er klar til både hygge og gode snakke om bl.a. løsninger til understøttelse af arbejdsgange og processer. Vi tager elementer fra KortInfo webGIS og DKplan digitale planværktøjer med sammen med Kollecto webformularer og meget mere. Kontaktperson: Flemming Munck Telefon: 30169259 Email: fmm@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk


DET DETALJEREDE SKRÅFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NYE DETALJEREDE SKRÅFOTOS & ORTOFOTOS 2018 Vi har været i luften hen over sommeren og optaget højopløselige luftfotos med vores skråfotokamera og kan nu tilbyde skråfotos i en hidtil uset opløsning på 3-4 cm og ortofotos i 4-5 cm opløsning for hovedstadsområdet og Nordsjælland, samt enkelte provinsbyer. Disse detaljerede billeder giver sammen med COWIs gadefotos, der er optaget næsten samtidigt, en unik mulighed for at dokumentere by- og gaderummet helt ned i detaljen og fra alle vinkler. Se ortofoto, skråfotos og gadefotos i COWIs nye webviewer.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.

Det Detaljerede Skråfoto


Har du fået tilmeldt dig Kortdage? Mere end 650 af dine kolleger i branchen har allerede sikret sig en plads. www.kortdage.dk/tilmelding Inde i bladet får du smagsprøver på det, Kortdage 2018 byder på. Og du kan som altid få det fulde overblik og læse abstracts på www.kortdage.dk Vi glæder os til at se dig i Aalborg.

IT & Teleindustri Klima & Energi Teknik & Byggeri

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Medier og Formidling


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.