Geoforum 196 - September

Page 1

Mød estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • Se p te mb e r 201 8 • N r. 1 9 6

GeoDanmark vil møde omverdenen side 4


KORT NYT 250-ÅRS JUBILÆUM I SAMFUNDETS TJENESTE Danmarks to første landinspektører blev udnævnt af kong Christian VII i 1768. I år kan professionen således fejre 250-års jubilæum. Geoforum ønsker alle landinspektører et stort tillykke med jubilæet.

GYMNASIEKONKURRENCEN Årets gymnasiekonkurrence ved Kortdage 2018 handler om data fra rummet. Gymnasieelever fra hele landet opfordres til at arbejde med anvendt geografisk information. Samtidigt har de muligheden for at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,-. Vinderne afsløres den 15. november ved Kortdage 2018 i Aalborg. Se gymnasiekonkurrencen her: www. kortdage.dk/gymnasiekonkurrence.

GEODATAPRISEN Geodataprisen uddeles en gang om året for at fejre, at geografisk information bidrager til at skabe værdi for det danske samfund. I år uddeles Geodataprisen den 14. november i forbindelse med Kortdage 2018. Der vil være uddeling af Juryprisen og Publikumsprisen. Vi glæder os til at udnytte den synergi, at de to arrangementer, Geodataprisen og Kortdage, i år vil understøtte hinanden. Se mere, indsend dit bedste eksempel på geodata-anvendelse og kom i betragtning til prisen på

KURSUSKATALOGET FOR EFTERÅR OG VINTER ER PÅ PLADS Efteruddannelseskataloget fra Geoforums kompetenceudvalg er nu tilgængeligt og strækker sig fra efteråret og ind i 2019. Se de fem gode seminarer, kurser og workshops, som kan give dig et kompetenceløft på aktuelle områder. Læs mere i kursuskataloget, og tilmeld dig fra hjemmesiden: www.geoforum.dk/kursus.

www.brugstedet.dk.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

KORTDAGE 2018 Tilmeldingen til Kortdage 2018 er nu åben. Allerede på 1. dagen for åbningen fik vi mere end 200 tilmeldinger. Det lover godt for årets store danske geodata-begivenhed. Se programmet og tilmeld dig på: www.kortdage.dk/tilmelding.

NY REDAKTØR AF GEOFORUM Redaktøren for Geoforums medlemsblad, GEOFORUM, er fremover Mette Borg. Mette har som grafiker arbejdet med medlemsbladet igennem mange år, og hun har i forvejen et solidt greb i annoncører og bidragydere. Fremover er det altså også Mette – i hendes nye rolle som redaktør, som du skal tage kontakt til (mbo@geoforum. dk), hvis du ønsker nyheder og artikler bragt ud til Geoforums mange medlemmer. Vi glæder os meget over, at Mette allerede med ildhu har taget hånd om opgaven og kastet sig over den samlede udfordring med at skabe vigtig og læseværdig information til medlemsskaren. Sekretariatschef, Jesper Høi Skovdal

Forsideillustration Komplex infrastruktur afspejles i data Kilde: GeoDanmark Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 197 14. sept. 2018 Nr. 198 8. okt. 2018 Nr. 199 19. nov. 2018 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

De mange skuldre bærer AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, VICEPRÆSIDENT I GEOFORUM

Geoforums arrangementer og aktiviteter er båret af

indsats og skabe mere sammenhæng mellem

frivillig arbejdskraft. De frivillige er rygraden i forenin­

foreningens aktiviteter. En række indsatsområder skal

gen. Uden medlemmer, intet Geoforum. Og uden

understøtte målet. Det skal bl.a. sikres, at der er bredt

frivillige, ingen udvalg, netværk, arrangementer,

kendskab til foreningens strategi, at bestyrelsen

seminarer eller Kortdage.

kontinuerligt sikrer sig overblik over foreningens mange aktiviteter og aktivt arbejder for at skabe gode

Der er til stadighed omkring 90 frivillige, der lægger tid,

rammer for det frivillige arbejde.

kompetencer og – har man ofte indtrykket af – hjerte­ Det er afgørende for Geoforum, at det frivillige arbejde

blod i foreningen.

understøttes, synliggøres og skaber værdi for alle Geoforum har 17 fungerende udvalg, netværk og redak­

medlemmer. Derfor er synergi og videndeling på tværs

tioner og flere er på vej. Alle leverer en værdifuld

af Geoforums forskellige aktiviteter en højt prioriteret

indsats, der er med til at gøre Geoforum til det geofagli­

indsats i bestyrelsens arbejdsplan.

ge kraftcenter, der aktivt og synligt fremmer den Det udmønter sig fx ved, at alle Geoforums udvalg,

samfundsmæssige nytte af geografisk information.

redaktioner og netværk fremover vil være forankret i I nogle udvalg arbejdes der med det politiske. Andre

bestyrelsen, så alle frivillige indsatser tildeles en

skaber arrangementerne og formidler viden, og endnu

bestyrelses­kontaktperson for at sikre et lettere og

andre fordyber sig i tekniske områder og sætter nye

smidigere samarbejde.

standarder for fagligheden i geodata­branchen. Lige nu arbejder sekretariatet og bestyrelsen med at Det er vigtigt, at foreningens organisation understøtter

planlægge en ”udvalgsdag” for alle frivillige. Hensigten

denne frivillige indsats og skaber synergi mellem

er dels at skabe rum for, at de forskellige udvalg og

aktiviteter på tværs af initiativer, udvalg og netværk.

netværk kan møde hinanden og udveksle erfaringer

Dermed kan der skabes rum for deling af viden og

og planer for fremtiden; dels at få en dialog mellem de

erfaringer på tværs af indsatser og mulighed for at få

frivillige, sekretariatet og bestyrelsen om aktiviteter og

ny inspiration i udvalg og netværk. Samtidig giver det

afstemme disse i henhold til medlemsønsker, forenin­

mulighed for at skabe mere sammenhæng mellem de

gens strategi, og udvalgenes mål.

mange initiativer. Det sikrer, at Geoforum fremstår Bestyrelsen ser frem til et tættere samarbejde på

med en klar og tydelig profil.

tværs i foreningen og siger tak til alle, der er med til at I Geoforums nye strategi er formuleret et selvstændigt

bære Geoforum.

mål, der har til hensigt at understøtte den frivillige

Kort Nyt

2

Rapport fra Galileoudvalget

16

Leder

3

Mødekalenderen

17

GeoDanmark vil møde omverdenen

4

Udpluk af arrangementer

18

Nyt fra virksomhederne

19

Forsynings-GIS på klippeøen

10

Hvem sørger for driftskortet?

14


GeoDanmark vil møde omverdenen ”Efterhånden, som samfundet bliver mere og mere digitalt, får vi i højere og højere grad brug for, at også vores kort og data bliver opdateret hurtigere og med flere oplysninger end tidligere. På den måde kan vi skabe et endnu bedre grundlag for sagsbehandlingen, og dét giver bedre og hurtigere trufne beslutninger til gavn for kommune, borgere og virksomheder.”

AF KATARINA RITZ, GEODANMARK

Ordene kommer fra Christian Bjerg, direktør for By- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune og bestyrelsesformand i GeoDanmark. For kommunerne og SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) i GeoDanmark har det seneste år budt på masser af aktivitet, og i løbet af forsommeren indtrådte et par væsentlige milepæle, som markerer, at foreningen på flere måder står over for en ny æra. GeoDanmarks nye strategi Når GeoDanmarks sekretariat og repræsentanter for bestyrelsen igen i oktober drager af sted på fire ”roadshows” for at møde medlemmer rundt omkring i landet, bliver det med foreningens spritnye strategi under armen. Strategien blev præsenteret for medlemmerne på det årlige repræsentantskabsmøde den 17.

4

april 2018. Der var solid opbakning til den nye strategi, og kort før sommerferien lagde bestyrelsen sidste hånd på dokumentet. Nu går arbejdet med at realisere de store ambitioner for alvor i gang, og kommuner og stat går et travlt efterår i møde. ”Når vi lancerer en ny strategi og investerer så massivt i en forbedret IT-understøttelse, så er det ud fra en overbevisning om, at GeoDanmark kan skabe værdi på mange flere forvaltningsområder. Det er dét, som arbejdet i de kommende år kommer til at handle om”, siger bestyrelsesformand Christian Bjerg og fortsætter: ”De nye ambitioner kræver, at kendskabet til GeoDanmarks potentiale ikke er begrænset til en snæver skare af kommunale GIS-eksperter. Men succesen forudsætter også, at vi konstant arbejder på at højne aktualiteten af data”. >>

GE OF ORUM • SE P TE MBE R 2 0 1 8

5D web


WEBINAR: VILD MED TEKNIK?

VÆR MED TIL AT NØRDE GPU-ACCELERATION, API’ER, REALTIDSANALYSER, LIVE TRACKING AF OBJEKTER OG MERE! Som branche er vi på vej fra turn-key GIS-løsninger mod integrerede løsninger, hvor GIS, geodata og situational awareness er nøglekomponenter, men ikke udgør hele løsningen. Firmaer som Lufthansa Systems, Systematic og Terma leder trenden og har med Hexagons Luciad-teknologi bygget hurtige, integrerede løsninger, der i realtid håndterer og analyserer enorme mængder rumlige data med bl.a. GPU-accelererede analyser og visualisering. Deltag i vores gratis webinar, hvor Bart Adams, Director of Product & Innovation i Hexagon Geospatial, fortæller og tager imod spørgsmål om fx GPUacceleration, API’er, realtidsanalyser mm. Gennem brugercases får du svar på, hvordan man kan arbejde med hidtil uhørte datamængder, live-tracking af objekter og tidsserier.

18. september kl. 9:30 - 10.30

Tilmelding på: go.hexagonsi.com/gpu

5D webinar_annonce_Geoforum_0918.indd 1

15-08-2018 11:24:04


Fire indsatsområder sætter retningen I strategien kan man læse om fire indsatsområder, der kan koges ned til nøgleordene aktualitet, anvendelse, sammenhæng og samarbejde. GeoDanmark vil som led i den nye strategi inten­ sivere arbejdet med at anskueliggøre og udbrede viden om de fordele, der kan opnås ved at udnytte geodata. Det bliver en indsats over for såvel beslutningstagere som daglige brugere. Der skal desuden sættes fokus på geodatas værdi på tværs af den offentlige sektor. Dette opnås, når de gode GeoDanmark-data deles på tværs af forvaltninger. Christian Bjerg uddyber: ”I GeoDanmark registre­ res alle veje, bygninger, vandløb, søer, osv. så præcist og detaljeret, at GeoDanmark kan bruges til langt mere end baggrunds- og find-vej-kort. Fra min stol som direktør for By- og landskabsforvalt­ ningen i Aalborg ser jeg mange potentialer i geografiske data – de rækker langt ud over det tekniske område”. De fire indsatsområder, som strategien opererer med, er forklaret herunder: Vi skaber bedre offentlige beslutningsgrundlag I GeoDanmark sikrer vi, at vores fælles videns­ grundlag om landets geografi afspejler den nyeste

6

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2018

udvikling. Det gør vi bedst, når data bliver registre­ ret ude i den enkelte kommune, allerede under myndighedens sagsbehandling. Vi opsøger fremtidens forvaltningsbehov GeoDanmark hjælper offentlige myndigheder med at få den nyeste viden om et geografisk område og gør det nemmere for beslutningstagere at forbed­ re og effektivisere forvaltningsområder på tværs af den offentlige sektor. Det gør vi ved at sikre hurtig og nem adgang til data. Vi forbedrer grundlaget for andre forvaltningsområder Når geografiske data bliver koblet med data om alt fra sundhed til miljø og forsyning, opstår der ny viden og nye muligheder. På den måde gør vi det nemmere for sagsbehandlere i det offentlige at servicere virksomheder og borgere på netop deres arbejdsområde. Vi styrker fremtidens offentlige samarbejde GeoDanmark bidrager til at styrke fremtidens offentlige samarbejde ved at udgøre et godt eksempel på et tillidsfuldt samarbejde på tværs af offentlige myndigheder. Den nye strategi bliver understøttet af, at SDFE og kommunerne har anskaffet nyt IT-system, GeoDK. >>


it til by og land IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Swecos iot løsninger sikrer sensordata til den daglige drift Som førende leverandør af IT-løsninger til kommuner og forsyninger er Sweco nu også leverandør af sensorer til måling af fyldningsgraden i affaldsbeholdere. Som en del af Swecos Smart City strategi baseres datakommunikationen på de lavfrekvente netværk, som er betydeligt billigere i drift end det klassiske 4G netværk. For at kunne tilbyde vores kunder så stor fleksibilitet som muligt, tilbyder vi sensorer til både Sigfox, LoRaWan og NB IoT. Via Swecos IoT Gateway opsamler vi kundernes sensordata og gør dem tilgængelige i driften via de relevante fagsystemer som fx Spatial Suite, DriftWeb, PARK eller RenoWeb. Swecos IoT Gateway benytter den anerkendte OGC standard SOS til dataudveksling. Hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dine data så kontakt: Anders Krøjmand Humle anderskrojmand.humle@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


GIS­medarbejdere rundt omkring i kommunerne og staten får med den nye IT­understøttelse bedre mulighed for løbende at vedligeholde og forbedre data. Det bliver med det nye system også nemme­ re at knytte geografiske data fra GeoDanmark sammen med fagdata fra andre forvaltninger, således at viden kan deles på tværs. Det lokale ejerskab er altafgørende I GeoDanmark er ambitionen, at alle kommuner sammen med SDFE bidrager til at skabe gode data, der understøtter de rigtige beslutninger. Data opdateres oftest mest effektivt ved kilden, altså der, hvor den konkrete faglige viden om eksempelvis bygninger og veje findes, fx på BBR-kontoret eller i Vejforvaltningen. Den nye strategi skal sætte fokus på de nødvendige integrationer fx mellem GeoDanmark og fag­ systemer, men også på, at der etableres fornuftige arbejdsgange, så viden deles bedst muligt. Christian Bjerg siger i den forbindelse om det lokale engagement: ”I udarbejdelsen af strategien har vi i bestyrelsen lagt stor vægt på at fremme et stort lokalt ejerskab til GeoDanmark. Vi har store forventninger til vores lokale GIS­medarbejdere, som med deres enorme viden om geodata og mulighederne for sammenhæng på tværs, er de sande data­eksperter. Det er dem, som kan hjælpe med at forløse potentialet ved at bruge geodata på andre forvaltningsområder.” ”Hvis vi skal gøre ting anderledes, er det vigtigt, at vi har alle med. Derfor var vi i efteråret 2017 på roadshows i hele landet og talte med medlemmer­ ne om den nye strategi. Her fik vi god respons, som blev indarbejdet i det videre strategiarbejde. Det har vi tænkt os at gentage, og i oktober besøger vi igen fire byer (Aalborg, Køge, Herlev,

8

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2018

Hvad er GeoDanmark? GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og Danmarks 98 kommuner om at kortlægge Danmark og sikre, at vores viden om udviklingen i landskab og byer er opdateret og nøjagtig. Det gør vi både ved at tage billeder af hele landet fra luften, og ved at kommunale medarbejdere opdaterer vores fælles datagrundlag, når der sker ændringer i deres kommune. Det sikrer opdateret viden, der blandt andet bliver brugt af offentlige forvaltninger til sagsbehandling og administration af bygninger, veje og vandløb. GeoDanmarks data er en del af de fællesoffentlige grunddata. Det betyder, at vores data om bl.a. boligområder, veje, vandløb og søer er frit tilgængelige og kan bruges af alle. Det betyder også, at du kan regne med, at vores data er aktuelle, præcise og kan kombineres med andre data. På den måde hjælper vi beslutningstagere og sagsbehandlere med at opnå ny indsigt og skabe mere effektive offentlige forvaltninger til gavn for både borgere og virksomheder.

Vejle) for at blive klogere på hverdagen med GeoDanmark og drøfte, hvordan vi gør tingene”, slutter Christian Bjerg. Læs hele strategien her: https://pub.publify.dk/ catalogues/geodanmarksstrategi2018-2022


3D DATA VÆRKTØJ PROCES ANALYSE D I A LO G

BESLUTNING VÆLG DATA MED OMHU TIL DET SPECIFIKKE FORMÅL KONTAKT Uffe Gross Urban Designer ugr@niras.dk

NIRAS A/S

www.niras.dk


Forsynings-GIS på klippeøen I 2017 blev levering af el, varme, vand og håndtering af spildevand på Bornholm samlet under ét tag. Her følger fortællingen om, hvordan en forsyningssammenlægning på Bornholm blev til en solstrålehistorie.

AF RASMUS ESKESEN, BORNHOLMS ENERGI OG FORSYNING

Det er de helt store buzzwords, der skal i brug, når talen falder på sammenlægninger: omstillingsparathed, kompromisvillighed og ud-af-boksentænkning, for at nævne nogle få. Selvom man skal gå så grueligt meget igennem, kan det godt være en ægte solstrålehistorie – det ved vi alt om på Bornholm! Synergi kræver fælles fodslag I 2017 blev levering af el, varme, vand og håndtering af spildevand på solskinsøen samlet under ét tag med sammenlægningen af Østkraft, der hidtil havde stået for øens elforsyning, og Bornholms Forsyning, der stod for vand, varme og spildevand. Målet med fusionen af de to tidligere forsyningsselskaber var en opgradering af det

10

G EO F O RU M • S EPT EMBER 2018

hidtidige samarbejde, så man kunne opnå en række synergieffekter og et stærkere ståsted i arbejdet med at nå klippeøens ambitiøse klimaog energimål. I GIS-afdelingen havde vi behov for et fælles system, der kunne give det fulde overblik over de fire forsyningsarter. Selvom der principielt skulle udføres de samme opgaver uanset forsyningsarten, havde medarbejderne fra de to tidligere forsyningsselskaber meget forskellige tilgange til udførelsen. Derudover var det uholdbart, at vi i fremtiden skulle have brugerkendskab til og vedligeholde to systemer. Så der var ingen vej udenom – vi måtte have et nyt ledningsregistreringssystem. >>


Insights for ArcGIS – Boost dine dataanalyser med geografi

Insights for ArcGIS er et web-baseret dataanalyseværktøj. I det kan du udforske data fra mange forskellige datakilder, finde ny indsigt med explorativ analyse og hurtigt levere overbevisende analytiske resultater. Kom i gang allerede i dag. Pris fra 4.117,per år * (excl. moms)

Hvorfor vælge Insights for ArcGIS? Spar tid og find hurtige svar

Besvar nye spørgsmål

Du kan hurtigt finde de hemmeligheder, som dine data rummer. Du kan arbejde med kort, diagrammer og tabeller og bruge avanceret algoritmisk rumlig analyse, med simple træk-og-slipfunktioner.

Insights for ArcGIS giver dig mulighed for at træffe bedre beslutninger på baggrund af alle dine data. Du kan integrere og analysere rumlige data og tabeldata og lave kontekstanalyser fra dine virksomhedsdatabaser, ArcGIS-data, geodatabaser, Excel-regneark og demografiske data.

Værdifuld indsigt på kortere tid Du kan visualisere og analysere samtidig. Insights for ArcGIS bruger guidede workflows, så du nemt kan stille spørgsmål og straks finde svar i dine data. Træk og slip ganske enkelt dine data ind på en side, hvorefter du kan analysere og finpudse.

Fortæl altid den bedste historie Insights for ArcGIS gemmer dit analysearbejde, så du kan gentage processen, for at løse tilsvarende problemer. Analyseresultater kan nemt deles indenfor og udenfor din organisation.

* Forudsætter ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.

Sådan kommer du i gang Find mere information på www.geoinfo.dk. Her kan du downloade en gratis E-bog, som viser dig fordelene ved Insights for ArcGIS. Du kan se eller gense det gratis webinar ”Få indsigt i Insights for ArcGIS” og bestille et gratis

prøveabonnement for Insights for ArcGIS i 21 dage. Husk, at du altid kan kontakte Geoinfo for mere information via geoinfo@geoinfo.dk eller på telefon 39 96 59 00.

Official Distributor

Geoinfo A/S · Stationsparken 37, 4. · 2600 Glostrup · Tlf.: 39 96 59 00 · www.geoinfo.dk · geoinfo@geoinfo.dk


Tid var en vigtig faktor, så den relativt korte udbudsproces blev afholdt i foråret 2017 og skulle gerne resultere i et nyt fælles system idriftsat med udgangen af samme år. Valget af leverandør faldt på Hexagon Safety & Infrastruc­ ture, der kom med det økonomisk mest fordelag­ tige tilbud. Der var dog et par rokkesten, der skulle på plads, før vi kunne få fuld valuta af vores nye system. Datakonvertering for begyndere En af de store rokkesten var konvertering af data. DANVAND- og DANDAS-standarderne gjorde det forholdsvist simpelt at importere vand- og spilde­ vandsdata via XML. For el og varme findes der derimod ikke nationale standarder. Her var det en fordel at have konsulenter på sidelinjen med kendskab til de forskellige datamodeller, der kunne stå for data-mapping, sammentællinger, tjek, m.v., så vi var sikre på, at alle data kom med over. I sidste ende vil der dog altid være behov for, at en medarbejder fra forsyningen går de migrerede data igennem. Det blev min opgave – og det var lidt af en udfordring at gå så store datamængder igennem. Især fordi jeg med min baggrund i elforsyning ikke havde det store kendskab til, om der skal tee eller muffer mellem varmeledninger, eller om vi nu havde husket at få ventiler med på vand.

12

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2018

Projektet lykkedes, og alle data var konverteret ved udgangen af 2017. Digitaliseringspuklen Vi havde en kæmpe pukkel foran os i form af digitalisering af lavspændingsnettet. Alt var sirligt dokumenteret på håndtegnede planer af meget høj kvalitet. Vi knoklede for at få dem digitaliseret. Økonomiske og ressourcemæssige begrænsninger betød dog, at det ville tage ca. tre år at komme i mål. Det kunne vi ikke vente på. I samarbejde med Hexagon fandt vi i stedet på et fleksibelt og kreativt kompromis, hvor lavspændingstegninger­ ne blev lagt ind i vores GIS som rasterdata, og vi efterfølgende kunne plotte direkte til pdf. Nogle gange behøver det ikke være perfekt – det skal bare virke! Paradoksalt nok blev vi efterfølgende ramt af BENCHMARK og måtte opprioritere digitaliserings­ opgaven. Så nu er lavspændingsnettet 100% digitaliseret. Fra klippe-klistre til iPad På elforsyningsdelen manglede der en lille detalje: webGIS. Vi havde en desktop-viewer til visning af ledningsnettet, som i marken blev tilgået gennem fjernskrivebord på gamle 3G-modem. Det trak >>


store veksler på tålmodigheden, så folk i marken valgte ofte at køre ind på kontoret for at få tegnestuen til at udskrive tegninger, der efterføl­ gende blev tapet sammen for at give det store overblik over 10 kV-radialer eller 0,4 kV-udføringer. Med vores nye webGIS og de nye 4G-forbindelser, vi har til rådighed næsten overalt på øen, går det nu lynhurtigt på en tablet at danne sig det store overblik. Så nu er alle med på, at pan, zoom og pinch ikke er noget, man blander i en smoothie, men brugergrænsefladen i en moderne kortløsning! Avanceret brugerstyring sikrer, at alle brugere har den nødvendige adgang til de informationer og funktioner, de har brug for, så vi undgår flaskehals­ situationer og samtidig passer godt på vores data. Kan man spare 300 timer om året på verdens kedeligste arbejde? En ressourcekrævende opgave var den manuelle behandling af 200-350 graveforespørgsler gennem LER.dk hver måned. Det var et antal, der voksede i takt med udbredelsen af fibernet på øen. For hver besvarelse skulle kortene i kopimaskinen og printes til pdf - hver gang. Guderne skal vide, at det ikke er den mest stimulerende arbejdsopgave, og det lagde beslag på en masse arbejdstid, der kunne være brugt på noget bedre.

Siden vi fik indført automatisk behandling af LER-henvendelser i februar 2018, har vi lavet mere end 5500 automatiske pdf-plots. Det har været lidt af en øjenåbner, at vi kunne spare omkring 300 timer om året på verdens kedelig­ ste arbejde! En solstrålehistorie med åben slutning I bund og grund har vi i Bornholms Energi og Forsyning fået et system, der er konfigurerbart, og hvor det meste er muligt, når man ved, hvor man vil hen. At gå fra desktopbaserede programmer til webbaserede løsninger kræver mere end bare en browser og tablet. Ordentlige svartider er alfa og omega, hvis folk i marken skal tage de nye arbejds­gange og mobile værktøjer til sig. Det er ikke her, man skal spare på sit server-­ setup. Vi har lært af vores erfaringer gennem processen og arbejdet tæt sammen med vores leverandør for at få tingene til at spille – også når betingelserne ikke var optimale. Vi er ikke i mål med alt endnu, men vi er godt på vej, og vi er bedre klædt på til opgaven end nogensinde før.

Forsyningens nye webGIS-løsning gør det meget nemmere for medarbejdere – både i marken og på kontoret – at danne sig et overblik og løse opgaverne mere effektivt. Blandt andet kan man få direkte adgang til TV-inspektioner.

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2018

13


Hvem sørger for driftskortet?

En rundspørge til seks kommuner viser store forskelle i, hvordan de holder deres driftskort ajour. Driftskortet handler om GIS, gartnerarbejde og økonomi. Omvendt handler succes med ajourføringen om organisering, kommunikation og ansvar. AF SIGRID LYNÆS, 32N

Driftskort udarbejdet i GIS er et centralt værktøj i driften af grønne områder og udearealer ved veje, skoler, børnehaver og plejehjem. Der bliver tildelt budgetter og benchmarket på baggrund af drifts­ kortet. Det stiller høje krav til datakvalitet og aktualitet. Driftskortet er et stærkt kommunikationsredskab, fordi det definerer, hvordan arealerne skal se ud og plejes. Beslutningstagerne kan tage stilling til hvor plejet et udtryk, arealerne skal have. I tilfælde af, at der skal laves besparelser, er driftskortet et prioriteringsredskab, hvor driftsledere kan udarbejde scenarier for, hvordan besparelserne implementeres. Endelig definerer driftskortet klart for den udførende medarbejder hvilket arbejde, der skal udføres et givent sted. Driftskortet skal afspejle virkeligheden Driftskortet kombineret med en kvalitetsbeskri­ velse og et opgavestyringssystem er de tre søjler,

som driften baserer sig på. Det er altså et meget vigtigt og godt redskab i driften af udearealerne. Datakvaliteten er central i denne sammenhæng. Geometrifejl i form af selvskæringspunkter, overlap og huller vil føre til misvisende mængde­ sammendrag. Erfaring og GIS­værktøjer kan sikre kvaliteten. De registrerede data skal afspejle virkeligheden. Det kræver et kendskab til gartner­ driften at kunne genkende elementerne på arealerne, se figur 1. Ajourføringsudfordringen Udearealerne forandrer sig relativt meget. Forandringernes størrelse spænder fra et fældet træ over restaurering af skolegårde til ny­anlæg af hele plejehjem. Det er derfor, at det kan betale sig at sikre en god proces for ajourføring. I mit arbejde som konsulent taler jeg med mange kommuner, og jeg hører ofte, at det er en udfor­ dring at holde driftskortet ajour. Der er flaskehals- >>

Figur 1. Et driftskort til venstre og et ortofoto til højre ved siden af hinanden. Ser du behovet for ajourføring? Der er en stor og to mindre forandringer.

14

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2018


Figur 2: Princip for ajourføring af driftskortet i en kommune

problematikker, fordi den medarbejder, som skal ajourføre driftskortet, ikke har det som en kerne­ opgave. Der er flere faggrupper ind over udarbejdelsen af driftskortet, fordi opgaven både kræver GIS- og grøn kompetence. Jeg oplever også, at man har lagt opgaven over til en medarbejder, som mangler en af kompetencerne og derfor har brug for hjælp. Derfor har jeg lavet en rundspørge til seks af landets kommuner for at høre, hvordan de løfter udfordringen, og om det lykkes for dem. I de fleste kommuner er der flere personer involveret i ajourføring af driftskortet. Se princip­ skitse i figur 2. De kommuner, jeg har talt med, har op til tre personer involveret i ajourføring. Figur 2 viser en principskitse for ajourføring af driftskortet. Den grå streg er ajourføringens lange vej. Der vises en organisering, hvor det at ajour­ føre går gennem fire medarbejdere. De gule pile med lodrette streger symboliserer kommunikati­ on, herunder de filtre, der er i enhver kommunika­ tion. For hvert led er der en risiko for en flaske­ hals, eller at nødvendig information går tabt. Principskitsen i figur 2 opererer med fire personer. Ofte er det forskelligt hvem af de fire personer, der er involveret. Nem kommunikation om driftskortet er nøglen til succes Der tegner sig det billede, at kommuner, som har lavet en enkel organisering og faste procedurer for opdatering af driftskortet, lykkes bedst med at holde driftskortet opdateret. Kommunerne nævner, at god og nem kommunikation med faste og enkle procedurer for kommunikationen er centralt. Det kan være, at rettelser sendes ind til en specifik mailadresse, eller at rettelserne oprettes som sketch i den applikation, som håndterer driftskortet. Hvis kommunikationen bliver for bøvlet for en medarbej­

der, så mister man sine input om, hvor kortet trænger til ajourføring. Omvendt, hvis kommunika­ tionen fungerer og medarbejderne ser, at input medfører ændringer, så virker det motiverende. For hver medarbejder, der medvirker i ajour­ føringen af driftskort, er der en risiko for en flaskehals og for tab af information. Opfordring: Lad 1-2 personer stå for ajour­føring De kommuner, der har de bedste erfaringer med at ajourføre driftskortet, har en simpel organise­ ring. Rudersdal Kommune har en studenter­ medhjælp ansat til at ajourføre driftskortet. Det kræver, at man har både GIS- og grøn faglighed i egen organisation, så man kan oplære studenter­ medhjælperen. Ved ansættelse af en studenter­ medhjælper bør man kigge efter en person, der har flere års studier tilbage, da det tager tid at oplære personen. Den arealansvarlige kan også vælge selv at udføre opgaven, hvis der er tid til det. Det kræver nem adgang til at kunne lave ajourføringen i GIS. Det fungerer desuden bedst, når den arealansvarlige også er den, som har glæde i det daglige af, at kortet er holdt ajour. Ekstern hjælp til ajourføringsopgaven af driftskortet fra en konsulent er også en mulighed. Man bør sikre sig, at konsulenten har både den fornødne GIS- og gartnerfaglige indsigt. Det kan være en fordel at indgå en længerevarende aftale omkring løbende ajourføring, da man så kan opnå en lavere pris og et lavere tidsforbrug, når konsulenten allerede har kendskab til arealerne og kvalitetsbeskrivelserne. Arealejeren har ansvaret for driftskortet Der er bred enighed – både i den udførende organisation og hos arealejeren – om, at det er areal-ejeren, som har ansvaret for, at driftskortet er ajourført. Det konkrete arbejde med at ajour­føre lægges imidlertid jævnligt over til den udførende organisation på grund af begrænsede ressourcer eller manglende kompetencer hos arealejeren. >>

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2018

15


Man skal være opmærksom på, at der i særlige situationer kan være forskellige interesser for den udførende organisation og for arealejeren, som kan have betydning for hvordan og hvad, der bliver ajourført. Desuden skal man være opmærk­ som på, at hvis der ikke følger midler med til at lave ajourføringen, så er det ikke en kerneopgave for den udførende organisation.

”Jeg har oplevet, at arealejeren ibrugtager kort, der ikke er kontrolleret i marken. Det volder store problemer for entreprenøren”, udtaler Mikkel Arveland, entreprise­ leder i Kolding Kommune. Det bør være den arealansvarlige selv, en konsulent eller evt. en studentermedhjælper ansat af den arealansvarlige, som står for at ajourføre driftskortet.

Rapport fra Galileoudvalget Galileoudvalget er nedsat som et permanent underudvalg under Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR), som er ansvarlig for implementeringen af regeringens nationale rumstrategi fra juni 2016. Målet for udvalget er at sikre den størst mulige nytteværdi af anvendelsen af Galileos data/signaler og tjenester for danske brugere. AF BJARNE FOG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Udvalget består af typisk et medlem fra hvert ressortområde/branche, i alt ca. 20 personer. Geoforum er repræsenteret af undertegnede. Udvalgets mål søges nået igennem en løbende formidling af fremdriften og udviklingen i Gali­ leo-programmet til brugermiljøet og i tilknytning hertil løbende at opsamle og formidle danske brugeres ønsker og behov. Udbyttet fra møderne i udvalget De første 2 møder i Galileoudvalget har været afholdt i foråret 2018 med SDFE som vært. Det første indledende møde blev primært anvendt til en diskussion af kommissorium for udvalget, præsentation af ressortansvar for Galileo i Danmark og nyt fra EU’ Galileoprogram. Derudover var der et fagligt indlæg om TAPAS, et dansk forskningsprojekt i fremtidens infrastruktur for positionering. På det andet møde i Galileoudvalget var hovedind­ holdet præsentationer af dels GNSS med fokus på Galileo samt anvendelser af GNSS i forskellige brancher og styrelser. Ved begge møder har der været gode fremlæggelser. TAPAS-projektet TAPAS er et ”testbed”, som kan bruges til forsk­ nings- og udviklingsmæssige afklaringer af behov og muligheder i forbindelse med anvendelse af 16

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2018

positionering i fremtiden. Her tænkes på auto­ nome systemer og Smart City. TAPAS gennemfø­ res med DTU Space og SDFE som centrale aktører. Galileos funktion og hvad, vi kan vente os Lars Stensig, DTU Space, gav en generel introdukti­ on til GNSS og positionering, hvor han fortalte om de forskellige systemer (GPS, Galileo, GLONASS, Bei Dou), og om hvordan Galileo udmærker sig i forhold til andre GNSS. Anders Nygaard Møller, Praktiserende Land­ inspektørers Forening, gav et indblik i brugen af GNSS i landinspektørbranchen. Landinspektør­ branchen forventer, at flere satellitter, som Galileo og Bei Dou bidrager med, især resulterer i en bedre dækning også i områder med høje bygning­ er og bevoksning, men at selve nøjagtigheden ikke forbedres markant. Konkret udbytte og nye muligheder Carsten Vad, Landbrugsstyrelsen, fortalte om styrelsens nye elektroniske opmålings- og indsam­ lingsudstyr, som kan tilgås via en tablet PC i marken til kontrol af EU’ landbrugsstøtte. Martin Grøntved, SDFE, refererede fra Galileos Program Committee, at Galileos High Accuracy Services implementering desværre bliver forsinket i 2 år. EU Kommissionen drøfter muligheden for, at også Galileos Authentication Service stilles frit tilgængelig. En Authentication Service tilbydes ikke endnu af andre og vil gøre Galileo enestående.


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

13. sept.

Workshop: I luften med droner

Odense

20. sept.

Indendørs bygningskortlægning Aarhus

14. - 16. nov.

Kortdage 2018

Aalborg

14. nov.

Geodataprisen 2018

Aalborg

15. nov.

Studerendes dag ved Kortdage 2018

Aalborg

3D Lab ved Kortdage 2018

Aalborg

24. jan.

Adressekursus

Roskilde

28. feb.

Machine Learning og GIS

Aarhus

30. apr.

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

15. - 16. nov.

GEOFORUM • SEPTEMBER 2018

17


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Workshop: I luften med droner

KOMPETENCE

Torsdag den 13. september kl. 9:00 - 17:00 En lang række kommuner har været

Det får du indblik i på denne

Sted

eller er i gang med en proces, hvor de

workshop, når vi gennem praktiske

indkøber drone-udstyr, der anvendes

øvelser med flyvning og optagelse

til flere og flere forskellige formål ved

og en teoretisk gennemgang både

KMD Odense Niels Bohrs Allé 185 5220 Odense SØ

tilsyn og registrering.

kigger på anvendelseseksempler og teknik.

Hvad skal der til for at løfte brugen af

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

droner til det næste niveau?

Indendørs bygningskortlægning

VEST

Torsdag den 20. eptember kl. 15:00 - 7:00 Sted Niras Ceres Byen Ceres Allé 3 8000 Aarhus C

Standarder, metoder og praksis, belyst af bygherre, rådgiver og brugere ved eksempler fra aktuelle projekter. • Datamodeller • Dataopsamling (arkitekttegninger og laserskanning) • 3D værktøjer (BIM og Revit) • Hvordan anvendes kortlægningerne i praksis

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kalender

3D Lab ved Kortdage 2018

KOMPETENCE

Torsdag den 15.-16. november kl. 16:00 - 12:30 Ved Kortdage 2018 opretter

kombinere hands-on undervisning

3D Lab er tilgængeligt for deltagere

Geoforums kompetenceudvalg et 3D

med foredrag og demoer.

ved Kortdage 2018. Læs mere på kortdage.dk/3DLab

Lab. Dette er et værksted, hvor fokus er på at vise hvor let, det er, og hvor

3D visualiseringer er blevet meget

lidt, der skal til for at beregne en

lettere at producere, så det er

Sted

3D-model til visualisering m.m.

betydeligt billigere og hurtigere at

Aalborg Kongres & Kukltur Center

bruge som værktøj i dagligdagen som Vi skal se nærmere på 3D-modeller og

byplanlægger, end det tidligere har

især på alt det, de kan bruges til. Vi vil

været.

18

G EO F O RU M • S EPT EMBER 2018

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Erfaren profil i spidsen for GIS•IT i LIFA Vi har med stor glæde og forventning budt velkommen til Anders Møller Jørgensen, der er ny afdelingsleder for vores GIS•IT-afdeling i Odense. Anders er 58 år og oprindeligt uddannet landinspektør. I løbet af sin karriere har Anders specialiseret sig inden for bl.a. GIS, IT, ledelse og salg, og han glæder sig til at dele ud af sin omfangsrige viden til resten af teamet: ”Jeg har set meget frem til at blive en del af det stærke hold i LIFA, hvor jeg først og fremmest vil gå til opgaverne med en ydmyg tilgang, så jeg sammen med resten af teamet kan fortsætte på det positive spor, hele organisationen kører ud af.”

Nyt System til GeoDanmark KMD og Septima har udviklet et nyt system til GeoDanmark. Systemet, som har fået navnet GeoDK, blev sat i fuld drift i juni, og næsten 150 kommunale brugere har allerede lært det at kende på en række workshops. Tilbagemeldingerne har været meget positive. GeoDK har en nem brugergrænseflade, som gør det let at ajourføre data. Man kan trække data ud, fx. til et desktop GIS, og senere lægge opdateringerne tilbage. En regelmotor tjekker for fejl og bidrager til bedre datakvalitet. Det er bl.a. disse dele af systemet, Septima har stået for. Det nye GeoDanmark system har været ventet længe, bl.a. ud fra ønsker om at kunne ajourføre data langt hyppigere og mere tidstro.

Anders er med sin positive og løsningsorienterede tilgang det perfekte match til at fortsætte udviklingen af vores GIS•IT-løsninger, så vi kan blive endnu skarpere på at udnytte den dynamik og de synergier, der allerede eksisterer mellem vores samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Septima udvider Vi styrker vores fokus på den gode brugergrænseflade med ansættelse af Ida Hoffart som digital designer. Ida har en kandidatgrad i kommunikationsdesign fra Kunstakademiets Designskole og har tidligere arbejdet med filmproduktion, identitetsdesign og webudvikling.

Kontaktperson: Linda Baagøe Telefon: 6313 6840 Email: ib@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 9132 6940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

Cykelstativerne i system

Landinspektørfirmaet LE34 i nyskabende samarbejde med 4 forsyningsselskaber

Albertslund Kommune har valgt at få Mølbak Landinspektører A/S til at registrere alt byudstyr i kommunen for at få et samlet overblik og et digitalt grundlag for udskiftning, vedligehold og ensretning. Graffiti, vejr og færdsel slider på kommunernes udstyr, og overmalede skilte, bulede cykelstativer og algegrønne bænke bliver efterhånden triste og uegnede til brug. Samtidig skal de pæne og velholdte dele bevares af hensyn til kommunens budgetter. Over en periode på fire uger har medarbejdere fra Mølbak registreret og fotograferet blandt andet skilte, bænke, cykelstativer og affaldskurve i Albertslund Kommune. Hver genstand er blevet noteret med type, variant, farve og tilstand i en app, eksempelvis ”københavnerbænk, på terræn, grøn RAL 6009, træ, maling skaller af”. Sammenlagt har Mølbak registreret 1.750 genstande. Placeringen af de enkelte genstande er registreret med en nøjagtighed på cirka en meter, og Albertslund Kommune kan bruge databasen via kommunens kortservice. Kontaktpersson: Thomas Mørk Andersen Telefon: 9363 7342 Email: tma@molbak.dk Hjemmeside: mølbak-landinspektører.dk

Med en ny aftale mellem Odsherred Forsyning, Kalundborg Forsyning, Faxe Forsyning og Ringsted Forsyning skifter forsyningerne ledningsregistreringssystem til VA-banken og GIS-system til GeoNote fra LE34. Værktøjerne er skræddersyede til forsyningernes behov og samler alle informationer i ét samlet overblik – og på dansk. ”Det lyder måske banalt, når vi fremhæver, at de digitale værktøjer er på dansk, at de er intuitive at bruge, og at de er skræddersyede til forsyningernes behov. Men det er 3 unikke kendetegn, som ingen af de øvrige tilgængelige ledningsregistreringssystemer har”, siger Torbjørn M. Pedersen fra LE34. ”Da vi sendte opgaven med vores digitale systemer i udbud, var målet at finde en fremtidssikret løsning, som vil kunne bruges af alle i forsyningen i stedet for kun af få specialister. Vi ønskede også et system, der er brugervenligt og som kan gøre en lang række af vores daglige arbejdsopgaver mere smarte og mobile”, siger Timm Bochdam, projektchef i Faxe Forsyning. Kontaktpersson: Torbjørn M. Pedersen Telefon: 26 88 38 08 Email: tmp@le34.dk Hjemmeside: www.le34.dk

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2018

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE De førerløse busser er på vej - Vi er glade for at være med som assessor I maj trillede landets første førerløse bus afsted indendørs på Sjællands Universitetshospital, Køge. Og det blev således den første reelle test af en førerløs bus i Danmark. Senere skal førerløse busser transportere passagerer mellem hospitalet og Ølby Station. Bag projektet står et strategiske samarbejde mellem Metroselskabet I/S, Movia, Region Hovedstaden og Region Sjælland, som har til formål at påvirke, forme og rådgive om udviklingen af førerløs køretøjsteknologi til kollektiv brug i Danmark. Vi er glade for at bidrage som assessor for projekterne med førerløse busser. Som assessor er det vores opgave at foretage en uvildig og uafhængig færdselssikkerhedsmæssig vurdering af projekterne.

Nyt system til virksomhedstilsyn I Sweco har vi besluttet at lave et nyt system til håndtering af kommunernes virksomhedstilsyn (herunder landbrug). Systemet udvikles i samarbejde med de kunder, som vil være med, og der vil i september/ oktober blive afholdt to seminarer. Hvis du vil være med eller vil vide mere, kontakt Kim Jacobsen på Kim.Jacobsen@sweco.dk eller 43486977. Kortdage Hos Sweco er vi allerede i gang med at forberede Kortdage. Du kan besøge os på standen eller se nogle af vores 5 oplæg, som omhandler Trafik tracking, FME, IoT, Bygningsgenkendelse og plananalyser. Spatial Suite Årsmøde Sæt X i kalenderen allerede nu, næste Spatial Suite årsmøde afholdes 28. - 29. maj 2019.

Læs mere om vores tilgang til og arbejde med intelligent mobility: atkins.dk/ydelser/intelligent-mobility

Ny medarbejder I GIS&IT er vi glade for at byde Christoffer Nielsen velkommen som ny konsulent. Christoffer er nyuddannet, men har i flere år arbejdet som studentermedhjælp i Rødovre Kommune. Christoffer har i samarbejde med Sweco og Rødovre Kommune skrevet speciale om automatisk bygningsgenkendelse ud fra ortofotos via machine learning.

Kontaktpersson: Johan Hartnack Telefon: 5251 9357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: 4348 6085 Email: nilsbo.wille-jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Sådan låser du data-­ skatte­kisterne op

Esri UC18, SAG Awards og webinarer

Ledningsdatabaser udgør en ren skattekiste af værdifulde data – hvis man altså kan få adgang til dem. Et nyt værktøj fra Hexagon Safety & Infrastructure låser op for værdien i jeres ledningsdata!

Igen i år afholdt Esri en inspirerende brugerkonference i juli, hvor 18.000 Esri-brugere fra hele verden mødtes i San Diego.

I den anden ende af landet er vi også assessor for Aalborg Kommunes testprojekt med førerløse minibusser.

Aldrig har danske forsyninger været under større pres for at levere benchmark, analyser, tal og værdi ud fra ledningsdata. Hidtil har det dog af og til været en noget langhåret affære at dykke ned i de komplekse datamodeller og få de værdifulde informationer ud.

I år modtog tre af vores kunder en SAG Award: Esri’ hæderspris for ’Special Achievement in GIS’. Vi ønsker stort tillykke til Miljøstyrelsen, Umhvørvisstovan på Færøerne og Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre). Temaet for Esri UC18 var: ”Inspiring What’s Next”, og åbningsdagens plenary bød på mange inspirerende oplæg.

Det laver Hexagons nyeste skud på stammen, Intergraph NetWorks® DataBrowser, nu om på. Med et overskueligt og brugervenligt interface åbner DataBrowser op for data, så det er nemmere end nogensinde at lave analyser, tematiske kort, sortere og filtrere, gennemgå feature-data og eksportere til Excel eller SHP mm.

Se årets plenary på Esri’ youtube-kanal eller på www.esri.com.

DataBrowser er webbaseret, så dine analyser altid er lige ved hånden. Se mere om Intergraph NetWorks DataBrowser på hexagonsi.dk.

Vær altid opdateret med sidste nyt fra GIS-verdenen Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder om ArcGIS-platformen og invitationer til konferencer, tekniske tips & tricks, kurser, webinarer osv. Send en mail til nyhedsbrev@geoinfo.dk eller tilmeld dig via vores hjemmeside.

Kontaktpersson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

20

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2018

Glæd dig til nye webinarer I efteråret inviterer vi til webinarer med mange tricks og gode råd. Yderlige info findes på vores hjemmeside.

Kontaktpersson: Ghita Krage Telefon: 39 96 59 00 Email: ghita@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk


På ledningsjagt med Leicas georadar Geopartner har lavet en aftale med Leica Geosystems om Leica DS2000 Utility Detection Radar (Georadar). Baggrunden er, at Geopartner er så heldige at have Mark Lyon ansat i København. Mark er uddannet Utility Surveyor og har arbejdet professionelt med Georadar i England. Geopartner har i Mark en unik kompetence i Danmark og med aftalen med Leica har vi også mulighed for at bringe Georadaren i anvendelse. Georadar sender et ”radarsignal” ned i jorden og retursignalet kan vise genstande i jorden. Retursignalet afhænger af jordbundsforhold, genstandens overflade, jordens vandindhold mv. og øvelsen går på at tyde retursignalet. Georadar betragtes som en metode til at afklare fx ledningers placering - til supplement af øvrige metoder. Mark har i juni måned udført en test af Georadar for Lemvig Vand og Spildevand (LVS). LVS har 2 stk. Ø315 vandledninger på Harboøre tange, som de ikke kendte den eksakte placering af. De havde tidligere forgæves forsøgt at grave sig frem til dem. Med Georadar har Mark lokaliseret de 2 ledninger på en 2 km strækning. Kontaktperson: Søren Holst Telefon: 2321 5793 Email: sh@geopartner.dk Hjemmeside: www. geopartner.dk

Similix har nye produkter klar til ArcGIS Hos Similix har vi brugt sommeren på at videreudvikle vores produkter til Esri ArcGIS platformen. Har du lyst til en demo af vores Sketch Tool? Så ring eller skriv! Sketch Tool digitaliserer skitseprocessen i forbindelse med udbygninger eller ændringer i nettet, og virker intuitivt på både Ipad og PC. Du konfigurerer let dine egne templates, og du kan lægge priser ind, så styklister og omkostninger automatisk opdateres, mens du tegner. Sketch Tool virker både på ArcGIS 10.2.1 og på det nye Utility Network, og vi har demoer klar på både el og gas data. Similix er guldsponsor på både Kortdage og Esri GeoConX, hvor vi glæder os til at demonstrere vores nye produkter.

Kontaktpersson: Jesper Vinther Christensen Telefon: 2633 1200 Email: jesper@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

SIMILIX IT-løsninger til fremtidens infrastruktur

Personfølsomme data skal ­aktiveres under sikre forhold

NIRAS Mapping udvider i 3D-­ modellering og remote sensing

Med persondataforordningen, stilles der endnu flere krav til behandling af persondata, end vi kender i dag. Det kan bremse mange i at arbejde med personfølsomme data, som er vigtige for samfundsudviklingen. Så hvordan kan man arbejde bedre og mere sikkert i fremtidige analyser uden at skulle blive lagt ned af omfat­ tende procedurer og krævende kontroller.

NIRAS Mapping har travlt og ansætter nye medarbejdere, senest pr. 1. august hvor vi har udvidet med tre nye kollegaer, så vi nu er 46 specialister fordelt på vore kontorer i Allerød og Aarhus.

Det kan løsningen Data Protection Service (DPS) hjælpe med. DPS er ét specialværktøj, udviklet af KMD, som har den ene funktion at maskere personfølsomme data ved hjælp af pseudonymiserings- og krypteringsteknologi. I får den ønskede sikkerhed og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvilke data. Følsomme informationer transporteres gennem DPS, hvor de ønskede data bliver sløret eller demaskeret i én og samme arbejdsgang. DPS’en sikrer hele flowet fra dataansvarlighed, datasikkerhed, data policy og dataanalyse, og hjælper dermed med at være compliant i forhold til lovgivningen. Kontaktpersson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

3D bygningsmodeller, reality modelling og BIM udgør en voksende del af vores forretningsområde, og vi har haft fokus på at finde medarbejdere med den rigtige faglige profil til varetagelse af denne type opgaver, hvor indsamling og bearbejdning af data er væsentlige discipliner. De nye medarbejdere kommer til at arbejde tæt sammen med vores BIM og 3D team bestående af planlæggere, ingeniører og bygningskonstruktører. Kundernes øgede fokus på anvendelse og forædling kræver stor ekspertise og fleksibilitet – kvaliteter vi lægger stor vægt på at vore specialteams besidder. Vi har endvidere styrket vores indsats indenfor satellitdata og machine learning, idet vi har ansat en Erhvervs PhD, som de næste 3 år skal medvirke til at udvikle nye løsninger, hvor bl.a. Copernicus data anvendes til ”data-driven decision making”. Kontaktperson: Niels Verner Pedersen Telefon: 51356714 Email: nvpe@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2018

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Jakob Lindekilde ansat som softwareudvikler i JO Informatik Jakob Lindekilde (53) er ansat som softwareudvikler i JO Informatik A/S i Helsingør. Her bliver han en del af JO Informatiks stærke udviklingsteam og skal være med til at videreudvikle virksomhedens it-systemer, som især anvendes i den offentlige sektor.

GIS4Mobile og GeoSite GIS4Mobile har nu etableret en brugerprofil, som gør, at danske brugere kan prøve systemet med et antal relevante temaer. Det drejer sig i første omgang om træregistrering, gadelys og trafiksikkerhed. For at prøve systemet skal du hente den gratis app GIS4MobileX, og heri skal du benytte login: Navn: ”G4M/dk” og Kode: ”dk”.

Jakob har i knap 30 år arbejdet med softwareudvikling. Senest har han været fem år hos PFA. Før det var han selvstændig freelancer med opgaver for blandt andet KMD.

GeoSite - AdrLink AdrLink betales nu ikke længere af SDFE. Det betyder, at kunderne på et tidspunkt bliver tilbudt at betale abonnement som tidligere.

Jakob er således en erfaren .NET udvikler, der har arbejdet med Microsofts teknologier og værktøjer i mere end 14 år. Og han er blandt andet MCAD-, MCSD- og MCPD-certificeret i .NET (C#) og SQL Server.

GeoSite FOTAjour FOTAjour opdeles i 2 moduler: DataSync og GeoDKAjour.

”Jeg valgte at sige ja til jobbet i JO Informatik, fordi det både passer til min relativt brede profil, og fordi det er et spændende firma i vækst, der arbejder med de allernyeste teknologier,” siger Jakob Lindekilde. Kontaktperson: Jesper Olsen Telefon: 49 20 20 67 Email: jesper@jo.informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

Ruteplanlægning og ressource-allokering Hos 32N arbejder vi hele tiden med at optimere ressourceforbruget hos vores kunder. Med udgangspunkt i et opdateret og grundigt driftskort er det muligt at analysere sig frem til den mest optimale arbejdsrute for de maskiner, man har. Det kan også synliggøre behovet for opdatering af maskinparken. Optimering af rabatslåning 32N har netop afsluttet en opdatering af Mariager Fjord Kommunes driftskort over vejrabatter. Med et grundigt og opdateret driftskort i hånden har man mulighed for at analysere sig frem til optimal ruteplanlægning og allokering af maskiner. Græsrabatter har forskellig bredde, og dermed er det forskelligt hvilke maskiner, der er optimale til at klippe en given græsrabat. En netværksanalyse over græsrabatterne kombineret med et overblik over maskinparken giver en effektiv ruteoptimering. Det reducerer forbruget af brændstof og frigør timer til andre opgaver. Til gavn for miljø, mennesker og økonomi. Kontaktperson: Sigrid Lynæs Telefon: 30806220 Email: sigrid@32n.dk Hjemmeside: www.32N.dk

22

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2018

DataSync anvendes til at holde en lokal GIS-database opdateret i henhold til ændringer i GeoDK, og andre centrale databaser fx adresser. GeoDKAjour anvendes til at opdatere GeoDK via dit GIS (QGIS, MapInfo, ArcMap etc). Når du retter et objekt, gemmes ændringen både i GeoDK og i GIS-databasen. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.dk

Har du tilmeldt dig Geoforums nyhedsbrev? Når du modtager vores nyhedsbrev, får du løbende nyheder om hvad, der rører sig i foreningen og i geodatabranchen i ind og udland. Tilmeld dig nyhedsbrevet på: geoforum.dk/tilmeld-nyhedsbrev Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet nederst i nyhedsmailen, som du modtager.


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2018 Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto 2016, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes i 2018.

NY GADEFOTOLØSNING Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Kortdage 2018 14.-16. november 2018 i Aalborg Tilmeldingen til Kortdage 2018 er nu åben. Ved tilmelding senest den 20. september får du deltagelsen til en særlig ”Early bird”-pris. Se programmet og tilmeld dig på: www.kortdage.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.