Geoforum 185 - Juni

Page 1

Mødestedet for geografisk information • Juni 2017 • Nr. 185

Danmark står stærkt geo-globalt side 4


KORT NYT GOD SOMMER

ESA-BESØG I DANMARK

Sommeren nærmer sig, og det

På sin tur rundt i de europæiske medlemslande, hvor målet blandt andet er at få et bedre

betyder, at det GEOFORUM, du

kendskab til aktørerne omkring rumteknologien, nåede ESA’s Generaldirektør, Johan-

sidder med i hånden, er det sidste

Dietrich Wörner, til Danmark den 4. maj. Og til mødet, der blev afholdt i Uddannelses- og

inden sommerferien. Vi har derfor

Forskningsministeriet, var 25 interessenter på plads.

udvidet bladet og fyldt det med artikler, så sommerlæsningen er

Mads Bjørn-Møldrup repræsenterede som bestyrelsessuppleant Geoforum på mødet, og

sikret.

han var blandt andet optaget af spørgsmålet omkring, hvilke initiativer vi i Danmark skal sætte i gang for at sikre, at offentlige myndigheder, private virksomheder og universiteter

Næste nummer af GEOFORUM

får de bedste muligheder for at udnytte Copernicus til fulde:

udkommer i starten af september. ”Generaldirektørens budskab var, at selvom ESA sikrer, at den grundlæggende infrastrukGod læselyst – god sommer.

tur er på plads, er det svært at forestille sig én central løsning til distribution af satellit-

/Redaktionen

baserede jordobservationer, der tilgodeser alle medlemslandes ønsker. Derfor er det op til os i medlemslandene selv at tage initiativ og finde de løsninger, der bedst dækker vores behov. I Danmark har vi forudsætningerne – et veludviklet digitalt samfund såvel som den nødvendige viden og kompetencer. Vi har stadig et uudnyttet potentiale i at anvende jordobservationer i nye, innovative sammenhænge, som kan skabe værdi for samfundet. Vi skal groft sagt bare finde de gode løsninger”, lyder det fra Mads Bjørn-Møldrup.

GEODEMOGRAPHIC-KONFERENCE

WORKSHOPS I EFTERÅRET

To dage i maj. 76 deltagere fra hele Norden. Aalborg universitet i

Geoforums kompetenceudvalg har planlagt

København. Den nordiske konference, Nordic Conference on Geo-

efterårets kurser og workshops, og de er nu klar

demographics, bragte folk fra organisationer, statslige styrelser,

til at blive præsenteret og komme i kalenderen.

forskningsverdenen og private virksomheder sammen fra hele Norden

Med i dette nummer får du derfor efterårets

sammen for at lytte til og diskutere vinkler på feltet omring geo- og

workshop-program. Det er stukket ind i midter-

demografi. Områderne, der blev lagt særlig fokus på, var blandet andet

opslaget.

migration, sundhed og dataetik. Hold også øje med vores kalender på hjemmesiden, http://geoforum.dk/kurser-ogarrangementer/, for der vil de fulde programmer blive præsenteret og opdateret løbende.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Sommer Foto: Arno Smit Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 186 14. aug. 2017 Nr. 187 15. sept. 2017 Nr. 188 6. okt. 2017 Nr. 189 14. nov. 2017 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Bestyrelsen er gået i gang AF NILS BO WILLE-JØRGENSEN, GEOFORUMS PRÆSIDENT

På generalforsamlingen i starten af april blev der præsenteret en skitse til arbejdsgrundlaget for Geoforums arbejde det kommende år, og i forlængelse af denne skitse er den nye bestyrelse er gået i gang med en række aktiviteter. Vi vil gerne gøre bestyrelsens arbejde mere synligt, og jeg vil derfor bruge denne plads til at give en kort status. Strategi-2019-arbejdet er endnu ikke formelt påbegyndt, men det er intentionen, at den konkrete planlægning af proces og indhold skal i gang i efteråret. Medlemstilbud – Geoforum er en aktiv forening med næsten 100 aktive frivillige, der bidrager til et højt fagligt indhold og mange aktiviteter. Den indsats fortjener en stor anerkendelse, og det er vigtigt, at bestyrelsen har en tæt kontakt med de mange udvalg og aktiviteter. I bestyrelsen er vi derfor gået i gang med en ”statusrunde” med henblik på en åben dialog om retning og indhold. Dialog og samarbejde med andre brancheorganisationer. Det udadvendte arbejde i Geoforum er utrolig vigtigt. Samarbejde med andre brancheorganisationer er et væsentligt element i dette. Vores fag har mange berøringsflader til andre fag – Dansk IT er

nævnt som et godt eksempel, hvor vi kan se gode muligheder i at samarbejde. Generelt mener jeg, at vores eksterne relationer kan og skal udbredes til flere, både fagorganisationer, foreninger og forskellige fora. Det står højt på agendaen. Geoforum 2.0 er blevet en fælles overskrift for arbejdet med at forny Geoforum. Der er behov for at ’ryste posen’, og der er mulighed for at skabe større sammenhæng og synergi mellem aktiviteterne – for eksempel Brugstedet, Kortdage, Arrangementsudvalgene og Kompetenceudvalgets aktiviteter. Der er umiddelbart et behov for at igangsætte helt nye aktiviteter, der retter sig mod den hastige udvikling, som vores fag og teknologi er inde i, og det er vigtigt, at vi sikrer, at Geoforum er dynamisk og i stand til at optage og navigere i forhold til disse tendenser. De fire hovedoverskrifter hænger sammen, og der er mange opgaver at kaste sig over på tværs af overskrifterne. Det næste stykke tid vil vi i bestyrelsen bruge på at prioritere og planlægge rækkefølgen af vores indsatser. Jeg er meget glad for, at jeg oplever en meget stor interesse og engagement i foreningen til, at vi skal lykkes.

Kort Nyt

2

Change detection

16

Leder

3

Gammel lov i nye klæder

19

Global undersøgelse af geodata-branchen

4

Virksomhedsbesøg

20

SAVE bygningerne

8

Mødekalenderen

21

Fokus på de internationale dagsordener

10

Udpluk af arrangementer

22

Virksomhedsundersøgelse 2017

12

Nyt fra virksomhederne

23

Åbning af dronetestcenter

14


Danmark står stærkt i global undersøgelse af geodata-branchen Geospatial Media and Communications har udgivet en rapport, ”Global Geospatial Industry Outlook 2017”, der tager temperaturen på geodata-branchen globalt. Her klarer Danmark sig godt på flere parametre, om end der også er plads til forbedring.

AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, GEOFORUMS VICEPRÆSIDENT

En lang række undersøgelser med inddragelse af mere end 500 virksomheder og kortlægning af over 1500 pressemeddelelser har bidraget til at belyse branchens økonomiske sundhedstilstand. Rapporten består af to hoveddele: ”Global Geospatial Industry Trends and Business Models” og “Geospatial Readiness Index of Countries”.

“Geospatial technologies have become all-pervasive, driving major disruptions across industry segments. The economic value of the sector is more than $500 billion” Den første del af rapporten formidler en række analyser, der kaster lys over de trends – teknologiske såvel som forretningsmæssige - der har indflydelse på branchens udvikling globalt. For eksempel bliver geodata-teknologi i det digitale

4

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 7

økosystem undersøgt, ligesom geodata i forretningsprocesser, udvikling via partnerskaber og generelt produktudvikling tages under behandling. Afsnittet ”Technologies driving Geospatial Industry” giver et indblik i de mange nye teknologier, der både er drevet frem af og påvirker geodata-branchen. Det handler blandt andet om Big Data, Cloud, IoT, Augmented reality (AR) and virtual reality (VR).

“Convergence of Geospatial technologies with mainstream IT and Engineering has resulted in more userfriendly, synergistic and compelling technologies” Partnerskaber og virksomhedsovertagelser er væsentlige aspekter af en moderne forretningsstrategi. Rapporten peger på, at der er mange årsager til, at indgåelse af partnerskaber er en >>


WEBINAR: FÅ FULD KONTROL MED LUKKELISTERNE GØR DIT JOB NEMMERE MED GIS-UNDERSTØTTET HÅNDTERING AF DRIFTSFORSTYRRELSER I EL-, VAND- OG VARMEFORSYNING

22. juni kl. 9.30 - 10.15

Det gælder om at holde tungen lige i munden, når kunderne skal have

Tilmelding: go.hexagonsi.com/lukkelister

besked om, at de skal undvære strøm, vand eller varme.

GRATIS

Få vores bedste input til, hvordan I kan styre processen ved hjælp af GIS og sikre, at jeres kunder får relevant og pålidelig information i forbindelse med driftsforstyrrelser. Vi viser også, hvordan I kan indsamle statistiske data på udetider til myndighederne.


stadig voksende trend, men at den mest almindelige i dag måske nok er muligheden for at kunne levere komplette løsninger.

“Acquisition and partnership are two pillars of growth strategy for businesses. The landscape of geospatial industry is evolving through the flurry of partnerships and acquisitions” Hvor parate til geodata er verdens lande? Rapportens anden del formidler undersøgelser af det, man kan betegne ”geodata parathed”. Det er første gang, at der foretages en sådan undersøgelse på globalt niveau, og mere end 50 lande er blevet placeret i ”Global Geospatial Readiness Index”, der giver et overblik over dels landenes indbyrdes placering og dels over faktorer, der kan have kritisk indflydelse på branchens udvikling. Det kan udledes af analysen, at USA, Holland, Danmark, Canada, Rusland, Tyskland, Singapore, Frankrig, Det Forenede Kongerige (UK) og Japan udgør top 10 af lande, der har en effektiv geodatainfrastruktur med en stærk politisk- og styringsmæssig ramme. Rapporten peger på, at harmonisering af standarder er en væsentlig faktor for at sikre robust og værdiskabende adgang og deling af geodata, der igen er væsentligt for at fremme innovation, forbedre effektiviteten og øge gennemsigtigheden i den offentlige såvel som den private sektor. Derfor angiver rapporten også, at INSPIRE direktivet er en væsentlig årsag til, at en række af de europæiske lande er placeret i toppen af indexet. Afsnittet ”Global Geospatial Initiatives” giver en oversigt over, hvilke større internationale organisationer, der inddrager eller direkte arbejder med geografisk information. Det gav geodata-sektoren et stort løft, da FN’s bæredygtige udviklingsdagsorden i 2015 erkendte vigtigheden af rumteknologibaserede data, in situ-overvågning og pålidelige geodata til brug for politisk beslutningstagning

6

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 7

og gennemførelse og overvågning af programmer og projekter.

“Geospatial technologies are taking quick strides into various sectors across the world” Plads til forbedring Rapporten har et interessant afsnit om ”Geospatial incubation”, som er en voksende trend i mange lande. Et stort antal forskningslaboratorier og inkubationscentre, giver grobund for væksten af geodata-relaterede iværksættervirksomheder over hele kloden. Lande som Indien, Portugal, Schweiz, New Zealand og – også Danmark - har fået en lav score i denne kategori. Dette er en problemstilling som EU Kommissionen i andre sammenhænge fremhæver. Særligt to problemstillinger har afgørende indflydelse på konkurrenceevne og økonomisk udvikling også for geodata-branchen. Det drejer sig om utilstrækkelig finansiering af forskning og innovation og mangel på fageksperter, der kan omsætte de teknologiske fremskridt til konkrete forretningsmuligheder. Så selvom Danmark fremhæves positivt flere gange i rapporten og placerer sig i top 20 på det samlede ”Geospatial Readiness Index”, så er innovation og iværksætteri et sted, hvor der er plads til forbedring. For Geoforum er dette en væsentlig dagsorden at få skabt opmærksomhed omkring. Vi vil gerne være facilitator for et øget samspil mellem forskningen, offentlige og private aktører og ønsker at bidrage til, at geofaglig kompetenceopbygning og innovation kommer på den politiske dagsorden. Rapporten kan give et afsæt for den diskussion, ligesom den kan være en kilde til generel indsigt i geodata-branchens vilkår og muligheder i en global kontekst.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

Læs mere på www.sweco.dk


SAVE bygningerne Rudersdal Kommune har kortlagt bevaringsværdierne for mere end 16.000 bygninger. Det er en værdifuld registrering, der også har kvalitetssikret og forbedret bygningsgeokodningen. AF TRINE LOURING NIELSEN, RUDERSDAL KOMMUNE OG THOMAS JENSEN, COWI

Rudersdal Kommune er beriget med bygninger og bymæssige værdier, som kommunen ønsker at værne om. Der er mange arkitektoniske kvaliteter i de eksisterende bygninger, som er vigtige at bevare for eftertiden i forhold til arkitektur, kulturhistorie og unik beliggenhed i et bymiljø eller landskab. Kommunen vedtog i 2016 en arkitektur- og bevaringspolitik med et vigtigt mål om at passe på de bærende landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Kommunen har også gennemført en omfattende SAVE-registrering, Survey of Architectural Values in the Environment, hvor bevaringsværdien for alle bygninger i kommunen er blevet fastlagt. Mens andre kommuner ofte begrænser SAVE-registreringerne til bygninger med en vis alder, har Rudersdal Kommune valgt at lade SAVE-registreringen omfatte alle bygninger, uanset hvilket år de er opført. Dog er udhuse, garager, carporte sommerhuse og teknikbygninger som udgangspunkt ikke registreret. Samlet set har Rudersdal Kommune SAVE-registreret mere end 16.000 bygninger. Fem parametre for bevaringsværdi I kommunens registrering af bevaringsværdien forholder kommunen sig til fem parametre for bygningen: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet samt tilstand, som giver den samlede bevaringsværdi. For at en bygning vurderes til at være bevaringsværdig, skal bygningen enten besidde væsentlige arkitektoniske kvaliteter eller have en kombination af gode arkitektoniske kvaliteter, kulturhistorisk værdi og betydning

8

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 7

i bymiljøet. Bevaringsværdien er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet. Bevaringsværdierne går fra 1 til 9 med 1 som den højeste værdi. De bygninger, der har en høj bevaringsværdi, mellem 1-3, sikres for eftertiden gennem kommuneplan, lokalplaner og i forbindelse med byggesagsbehandling. Website formidler bevaringsværdier Rudersdal Kommune oplever en stor interesse for bygningers bevaringsværdi både fra private boligejere men også fra fx ejendomsmæglere. Derfor har det været afgørende for Rudersdal Kommune at stille oplysninger om bygningernes bevaringsværdi til rådighed for offentligheden og på den måde gøre SAVE registeringen til mere end et internt sagsbehandlerværktøj. Oplysninger om de SAVE-registrerede bygninger i Rudersdal Kommune administreres i og præsenteres via en særlig webportal. Brugere udefra har adgang til udvalgte bygningsdata, herunder et foto taget fra offentlig vej, hvis det har været muligt at tage et. Registrerede brugere har adgang til både at se og redigere samtlige fotos og oplysninger om bygningen. På den måde kan der løbende ske en opdatering af registreringsdata i takt med, at bygninger ombygges eller istandsættes, hvilket kan medføre, at bevaringsværdien ændres. Webløsningen til administration og formidling af SAVE-data drives af COWI, som også har bidraget til selve bygningsregistreringerne. Både i form af feltregistreringer og med en digitalisering af fotomateriale for tidligere udførte bygningsregistreringer.


Eksempel på visualisering af bevaringsværdi på bygningspolygoner fra Rudersdal Kommunes WebGIS.

Eksempel på bygningsregistrering Bygningsregistreringerne er i løsningen stedfæstet som punkter. Ved feltregistreringen identificeres den pågældende bygning, og der sættes en prik på kortet inden for bygningens afgrænsning. Knytter to registre sammen Mere eller mindre samtidig med SAVE-registeringen satte Rudersdal Kommune et bygningsgeokodnings-projekt i gang, hvor formålet var at give alle bygninger i kommunen en geografisk reference. Kommunens registrering af bygningsoplysninger forgår i dag to steder: I BBR-registeret og i det digitale grundkort (GeoDanmark). Med geokodnings-projektet har kommunen knyttet de to registreringer sammen, idet BBRbygninger stedfæstes på det digitale grundkort, så hver enkelt bygning kan identificeres og vises på kortet. Resultatet af geokodningen er, at vi tilføjer nye datareferencer i form af koordinater, datalinks, nøgler til både BBR og til det digitale grundkort, så register og kort kan bruges sammen. Bedre visualisering af bevaringsværdierne Med afsæt i Kommuneplan 2017 har Rudersdal Kommune ønsket at styrke formidlingen af kommunens bevaringsværdige bygninger. Strategien var at koble de geokodede bygninger med SAVEdata og dermed skabe et kort, hvor bygningspolygoners farve afspejler bevaringsværdierne. Koblingen mellem SAVE-data og bygningspolygoner er i praksis sket ved at forsyne bygningsdata i SAVE-databasen med det unikke bygningsID fra BBR og derefter anvende denne nøgle til et såkaldt ”join” af SAVE-data og bygningspolygoner. I den forbindelse har COWI hjulpet Rudersdal Kommune med at udføre en kvalitetskontrol for at sikre, at

såvel SAVE-data som bygningspolygoner var korrekt geografisk placeret og BBR-identificeret. Kvalitetssikringen tog udgangspunkt i en datasamkøring af SAVE-registreringerne og GeoDanmark-bygningsfladerne. Data blev kørt sammen ud fra bygningsID, der optrådte i begge datasæt samt den geografiske placering. I SAVE var den registreret som et punkt og i GeoDanmark som en polygon. Ud fra denne ”dobbeltsamkøring” var det muligt at identificere bygninger, hvor der ikke var komplet match og dermed behov for at rette i enten SAVE-data eller Geodanmark bygningspolygonerne. Manglende match kunne skyldes to forskellige forhold. Enten at bygningsID fra SAVE og GeoDanmark matcher, men punktet for SAVE-registreringen ligger uden for GeoDanmark bygningspolygonen, eller at SAVE-registreringens punkt ligger inden for GeoDanmarks bygningspolygonen, men bygningsID stemmer ikke overens. Årsagen til de manglende match kunne således ligge i enten SAVE- eller GeoDanmark-data - eller begge - og er løbende rettet til i de respektive datasæt, så matchgraden er maksimeret. Højere datakvalitet for sagsbehandlerne Hele processen med at sammenknytte bevaringsværdierne med de geokodede bygninger har højnet kvaliteten af SAVE, men den har også højnet kvaliteten af bygningsgeokodningen og BBR markant. Hvor sagsbehandlerne før kunne være i tvivl om en bygnings bevaringsværdi og derfor i nogle tilfælde slog bygningen op i kommunes analoge og digitale journaler, er datakvaliteten nu højnet til et niveau, hvor dobbelttjek af bevaringsværdierne er >>

G E OFORUM • JUNI 2017

9


Eksempel på visualisering af bevaringsværdi på bygningspolygoner fra Rudersdal Kommunes WebGIS.

unødvendigt. Sagsbehandlerne får samtidigt muligheden for at se bevaringsværdierne visuelt på kommunes interne kortportal. I forbindelse med SAVE-registrering har kommunen for hver bygning, der er registreret i SAVE, taget et foto fra vejen. I nogle tilfælde også andre billeder omkring huset. Dette har givet os en unik mulighed for at kvalitetstjekke bygningsgeokodningen, hvor vi ofte kun har et ortofoto og BBR

oplysninger til hjælp for at geokode en bygning korrekt. Disse SAVE-fotos sammen med COWI Gadefotos har understøttet en geokodning af højeste kvalitet. Sammenknytningen af SAVE-registreringerne og GeoDanmarks geokodede bygningsflader har samtidig bevirket, at registreringerne i SAVE er blevet grundig kvalitetstjekket og ajourført.

Fokus på de internationale dagsordener Geodata er overalt. Også uden for Danmarks grænser. Det betyder, at internationalt samarbejde er nødvendigt, netop fordi mange af de udfordringer, vi står overfor, er grænseoverskridende. I Geoforum følger vi selvfølgelig de internationale dagsordener, for kun på den måde kan vi imødekomme vores medlemmer og den verden og de udfordringer, de og vi er en del af og bliver konfronteret med. For at gøre vores stemme som dansk interesseforening gældende i nordiske, europæiske og globale sammenhænge er flere af Geoforums frivillige også engageret i en international organisation. I dette og i de næste numre af GEOFORUM giver vi ordet til de medlemmer, som repræsenterer dels Geoforum, dels danske interesser ud omkring i verden. De præsenterer deres rolle og deres opgaver for at give jer et bedre indblik i, hvilken betydning det har, at vi har en dansker repræsenteret. Ud over disse små præsentationer her i bladet vil vi i løbet af foråret også præsentere Geoforums internationale engagement på hjemmesiden.>>

10

G EO E OFOR FO R U M • JJU UN NII 201 2017


Jeg besvarer og godkender også diverse forespørgsler fra bestyrelsen eller sekretariatet i de mellemliggende år. Endelig stillingstagen til disse ting tages sammen med Geoforums præsident, når det er relevant. Hvis tiden tillader det, deltager jeg i faglige arbejdsgrupper, workshops eller i ’midterm’- konferencer, der er medfinansieret eller arrangeret af ISPRS.

John Kamper, M.Sc. i Naturgeografi, er funktionsleder i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE. Han har ansvar for indsamling af data fra fly og satellit til blandt andet højdemodeller, ortofotos og topografisk kortlægning. Derudover er han også Geoforums repræsentant i den internationale organisation ISPRS. Han fortæller her om, hvad organisationen arbejder med samt hvilke opgaver og værdier, der ligger i at være involveret i internationalt frivilligt arbejde: ISPRS, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, er en international sammenslutning af geofaglige organisationer fra 92 lande med fokus på forskning, metodeudvikling, undervisning og fagligt samarbejde inden for fagområderne fotogrammetri og remote sensing. Organisationen er opdelt i fem tekniske kommissioner, herunder 65 arbejdsgrupper, som arbejder med følgende dagsordener: Commission I Commission II Commission III Commission IV Commission V

Sensor Systems www.commission1.isprs.org Photogrammetry www.commission2.isprs.org Remote Sensing www.commission3.isprs.org Spatial Information Science www.commission4.isprs.org Education and Outreach www.commission5.isprs.org

Mine oppgaver som Geoforums repræsentant i ISPRS går primært på en aktiv deltagelse i den omfattende generalforsamling, som afholdes hvert fjerde år, parallelt med en stor producentudstilling og en teknisk konference, hvor blandt andet de seneste fire års arbejde fra kommissionerne præsenteres. Næste gang, den finder sted, er i Nice i 2020.

Ved at netværke med fagkolleger på møder og konferencer i ISPRS regi og ved formidling af information fra og om ISPRS til danske kolleger i SDFE-regi eller Geoforum-regi er jeg med til at vidensdele på tværs af organisationer og landegrænser. På ISPRS´s generalforsamling har vi som nordiske eller europæiske lande mulighed for at stemme strategisk og på den måde fremme beslutninger, som kan have relevans for Geoforum og Danmark. Et eksempel er at få flest mulige arrangementer afholdt i Europa - for at øge muligheden for dansk og nordisk deltagelse. Organisationen er relevant for geodata-branchen helt generelt. Rigtig mange grundlæggende geodata har jo deres oprindelse i fotogrammetri og remote sensing-fagområdet, og derfor er det vigtigt, at vi i Danmark bevarer forståelsen for både grundlæggende og nye teknikker samt nyudviklede metoder og resultater herfra. Det seneste årti, hvor jeg har været aktiv, har specifikke temaer med interesse for danske producenter og anvendere været udvikling inden for e-learning, udvikling af teknikker til beregning af aerotriangulationer og højdemodelsproduktion fra stereobilleder, udnyttelsen af Big Data (rasterdata) i forhold til billedklassifikation samt ikke mindst den eksplosive udvikling i digitale kamerateknikker til flyfotografering. Herudover har dataindsamling fra droner og produktion og anvendelse af Lidar-data også været i fokus. Mens satellitdata, især de frie og machine learning algoritmer er to væsentlige udviklingsfelter lige nu. Interessenter i foreningen er alt fra universiteter i forhold til undervisning og videnskabelig sparring til de private firmaer i forhold til udvikling og anvendelse af ny teknologi i deres fagområde. Derudover er også mange offentlige kortinstitutioner aktive i foreningen, som de store og retningsgivende anvendere af remote sensing data , det gælder blandt andet SDFE i relation til kortlægnings-opgaver i Danmark, i Grønland og på Færøerne samt kommuner og private geofaglige konsulenthuse og landinspektører.

G E OFORUM • JUNI 2017

11


2017 Fortsat optimisme i geodata-branchen Optimismen i geodata-branchen fortsætter, viser Geoforums virksomhedsundersøgelse 2017. Vejen til succes er dog ikke uden forhindringer. Virksomhederne peger i undersøgelsen på væsentlige udfordringer for branchens muligheder for at indfri det forventede vækstpotentiale. AF JESPER HØI SKOVDAL, GEOFORUM, OG THOMAS BALSTRØM, GEOFORUMS BESTYRELSE

Geoforum har siden 2009 udført en tilbagevendende undersøgelse blandt geodata-branchens private virksomheder. Hvor optimismen i finanskriseårene var ganske forsigtig, har den i årenes løb manifesteret sig til en solid tro på markedet og fremtiden. De fleste virksomheder svarer i virksomhedsundersøgelsen 2017, at deres forventninger til 2016 er blevet positivt indfriet. De melder også, at markedet er inde i en positiv udvikling med øget travlhed hos kunderne og efterspørgsel på geodatafaglige kompetencer.

12

G E OFOR U M • JU NI 2 0 1 7

Et marked i vækst Ingen af de deltagende virksomheder skriver, at deres konjunkturer er for nedadgående. Det er dog ikke alle virksomheder, der har oplevet 2016 som et udelukkende positivt år. Virksomhederne angiver flere begrænsende faktorer for vækst og fremgang, Ikke mindst er det et problem for virksomhederne, at der mistes kompetence, fordi der ikke er tilstrækkeligt med velkvalificerede kandidater til de opslåede stillinger, hvilket har ført til faldende omsætning og udebleven vækst.


Der er markant flere, som ser private kunder som det primære omsætningsgrundlag frem for stat, region eller kommuner. Private kunder er grundlaget for mere end halvdelen af omsætningen for mere end to ud af fem af virksomhederne. Dette er en udvikling over de seneste år, hvor det i 2012 blot var hver 7. virksomhed, der angav, at de havde næsten hele deres omsætning hos private virksomheder. Det er endvidere interessant, at rigtig mange af virksomhederne henter omsætning hos regionerne. Kommunemarkedet ser derimod fortsat ud til at være vigende. Danske kommuner udgør halvdelen af omsætningen eller mere for blot 7 % af de deltagende virksomheder. Dette er en markant tilbagegang fra sidste års niveau på 20 %, og i 2012 var det omkring halvdelen af virksomhederne, der havde hovedomsætningen i kommunerne. Noget tyder på, at det er et vigende kommunemarked, der får virksomhederne til at søge det private marked i stedet. Desuden er det interessant, at 60 % af de adspurgte gerne vil ud på det internationale marked.

tæt. Realiseringen af den forventede gevinst er i starten af 2017 blevet understreget med udarbejdelsen af effektmålingen af frikøbet af geodata. Denne viser, at gevinstrealiseringen i størrelsesordenen 1,3 mia. kr. var realistisk og måske endda overgås. Arbejdet med at få indflydelse på de rammevilkår, som den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi sætter for branchens udvikling, vil fortsætte i de kommende år. Databeskyttelsesforordningen kommer Med EU’s Databeskyttelsesforordning, der for alvor træder i kraft fra maj 2018, får virksomheder i geodata-branchen en udfordring, der kan være større eller mindre fra virksomhed til virksomhed. Det ligger dog fast, at alle virksomheder skal forholde sig til forordningen. Geoforum har derfor i undersøgelsen valgt at spørge ind til virksomhedernes kendskab til og foreløbige handlen på forordningen.

Personale og rekruttering En anderledes positiv vækst er at spore, når det kommer til personaleudviklingen. Hovedparten af virksomhederne forventer, at personaleantallet har samme størrelse eller vokser i 2017. Et forsigtigt skøn er, at der i 2017 vil komme 90 nye ansigter til, svarende til en stigning på 5%.

Alle de adspurgte virksomheder har hørt om Databeskyttelsesforordningen. I over halvdelen af virksomhederne har man endnu ikke taget nogen initiativer. Resten af virksomhederne er gået i gang med initiativer, og godt hver femte virksomhed er allerede ganske langt for at sikre, at virksomheden ikke handler imod Databeskyttelsesforordningen. Ingen af de adspurgte virksomheder er dog fuldstændig klar til Databeskyttelsesforordningen på nuværende tidspunkt.

I virksomhedsundersøgelsen 2016 pegede en række virksomheder på, at mangel på personaleressourcer med relevant faglig baggrund kunne blive en væsentlig barriere for vækst. Denne problemstilling er desværre stadig relevant i 2017. Derfor vil Geoforum i den kommende tid arbejde på, at rekrutteringsproblematikken rejses på politisk niveau.

Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2017 er mere positive, end de var til 2016. Virksomhederne er positive, og de tror på udvikling af både forretninger og markeder. Vi ser dog også, at der stadig er brug for, at Geoforum arbejder for at sikre gode grundvilkår for branchen og for at understøtte indfrielsen af det eksisterende vækstpotentiale.

Frikøbets betydning For at få et indtryk af Grunddataprogrammets effekt blev virksomhederne igen i år bedt om at vurdere frikøbets indflydelse på deres forretning. I undersøgelsen mener 66,7 % af de virksomheder, som har svaret, at frikøbet af data har gavnet deres forretning. Det bliver interessant fremover at følge, hvilken effekt den forbedrede tilgængelighed af offentlige grunddata med Datafordeleren vil få på virksomhedernes vurdering af frikøbet. Geoforum følger udviklingen af Grunddataprogrammet og den tilknyttede gevinstrealisering

OM UNDERSØGELSEN Tallene baserer sig på svar fra 22 virksomheder ud af 89 adspurgte. Det giver en fejlmargin på godt 20 procent og dermed en afgrænset bredde. Ikke desto mindre peger undersøgelsen på tydelige generelle tendenser, som er både relevante og vigtige at sætte i relation til den udvikling, som de seneste års undersøgelser har vist.

G E OFORUM • JUNI 2017

13


Danmarks første internationale dronetestcenter åbnet Fredag den 5. maj inviterede UAS Test Center Denmark og Syddansk Universitet (SDU) til åbning af Danmarks første internationale dronetestcenter i HCA Airport ved Odense.

14

G EO F O RU M • J U N I 2 0 1 7


AF LAILA HANNA NISSEN OG MADS BJØRN-MØLDRUP, GEOFORUMS BESTYRELSE

Deltagerne var en alsidig skare på cirka 150 mennesker fra mange meget forskellige brancher: Operatører, tekniske firmaer, forskere, konsulentfirmaer og ikke mindst advokater. Tilsyneladende alle med en aktie eller interesse i branchen, såvel teknologisk som markedsmæssigt.

delsespotentialer inden for landbrug, energi og fiskeri. Tro, håb og droner På trods af Søren Pinds lidt dystre billedlige indledning med år 2029-scenen fra Terminator filmen med de herskende droner, så summede arrangementet af ildsjæle med optimisme, håb og drømme for fremtidens innovative ideer og initiativer. Den efterfølgende udstilling gav mulighed for dialog på tværs af fagområder. Foruden tekniske dronefirmaer viste firmaer og forskere i deres udstillinger eksempler på innovative anvendelser på for eksempel natur- og landbrugsområdet, hvor Søren Pind på en af standene fik en uddybning af teknologiens muligheder.

Åbningen blev højtideligt markeret med ministerdeltagelse og taler. Både Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, V, og Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, LA, (benævnt droneminister) klippede symbolsk den røde snor ved indvielsen. Det var i sig selv et signal om opbakning og forskellig faglig interesse og forventning til vækst, udvikling og ikke mindst nye potentialer for alsidig anvendelse af droneteknologien. Politisk bevågenhed Fra ministrenes side blev der udtrykt opbakning fra politisk side til at understøtte muligheder og rammer – blandt andet med lovgivning, dansk dronestrategi og kommende vækstinitiativer. Der blev samtidig tilkendegivet en forventning om, at det offentlige udnytter teknologien til opgaveløsning med henvisning til den nye guide fra Rambøll ”Sådan kommer du i gang med at anvende droner, erfaringsbaseret guide til ledere i den offentlige sektor”. Der blev også peget på anven-

Danmark skal gå forrest Åbningen blev også markeret ved en dronedemonstration af den nye internationale satsning med etablering af et nyt luftrum med langdistance-droneflyvning (BVLOS= Beyond Visual Line Of Sight). Ved at tilbyde en række unikke faciliteter er målet at understøtte en international tiltrækningskraft. Det skal samtidig fungere som fundament for udviklingen af industrien herhjemme og bringe Danmark i front som foregangsland inden for droneteknologien. Der var også mulighed for at høre om SDU´s nye 3-årige projekt ”Innovation på vinger, fra droneteknologi til marked”. Det giver aktører med dronerelaterede ideer mulighed for at få kvalificeret support og sparring på både teknologiske og markedsmæssige udfordringer. Ved tilsammen at stille viden om teknologi og innovation, testfaciliteter samt mulighed for adgang til en række potentielle aftagere til rådighed. Læs mere om projektet på www.usadenmark.dk.

G E OFORUM • JUNI 2017

15


Begynderens guide til hverdags-change detection AF PETER BJØRN ALSING, HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE

Det er ikke fordi, Change Detection – eller ændringsudpegning på godt, gammelt dansk - er et nyt fænomen. Det er sådan set bare sammenligning af billeddata fra forskellige tidspunkter for at kunne identificere ændringer.

hvordan de berørte områder er blevet ødelagt. Helt så voldsomt går det heldigvis sjældent for sig her i Danmark, men vi vil kunne bruge change detection til for eksempel at få overblik over konsekvenserne af de oversvømmelser, vi oplever af og til.

Men den teknologiske udvikling står aldrig stille. Med nemmere adgang til for eksempel satellitfotos og dronebilleder har vi fået langt flere data at arbejde med, og vi kan få fingre i dem hurtigere, billigere og med større frekvens end nogensinde før.

Brug de gode og gratis datakilder I Danmark har vi adgang til gode og gratis data fra SDFE og Kortforsyningen i form af for eksempel årlige ortofotos over hele landet, ECW-filer, der inkluderer det nær-infrarøde bånd, og en digital højdemodel. Det er oplagt at tage fat i de data, der er tilgængelige her.

Så hvorfor er der ikke mere buzz omkring mulighederne inden for change detection herhjemme? Ved vi simpelthen ikke nok om anvendelsesmulighederne? Eller mangler vi den rette viden og nogle gode værktøjer? Jeg har samlet fem tips til dig, der er helt grøn, og som gerne vil i gang med at bruge change detection. Forhåbentlig kan det inspirere dig til, hvordan du kan tilføje et nyt værktøj til din værktøjskasse. Find dit anvendelsesområde Change detection kan anvendes til et væld af forskellige formål. Start med at definere, hvad du vil give dig i kast med. Du kan for eksempel se på ændringer i arealanvendelse eller skovbrug, kystmorfologi, habitatfragmentation eller tjekke op på urban udspredelse i form af nyt byggeri. De seneste år har change detection fået en form for populær udbredelse i kølvandet på større naturkatastrofer som for eksempel tsunamier og jordskælv, hvor medierne har brugt teknikken til at vise,

16

G E OFOR U M • JU NI 2 0 1 7

Har du adgang til dronedata, åbner der sig flere muligheder i forhold til frekvensen for opdaterede data og dermed hvor hyppige sammenligninger, du kan lave. Undgå fælderne At finde det rette datagrundlag og lave en grundig dataforberedelse er lige så vigtigt som at vælge den rette change detection-metode. Hvis sammenligningsgrundlaget skal være i orden, er der nogle fælder, du så vidt muligt skal styre udenom. Hvilke forholdsregler, du skal tage, kan variere alt efter opgaven, men du kan prøve at starte med nogle tommelfingerregler. Dit udgangspunkt er bedst, hvis dine billeddata stammer fra samme årstid og samme tid på dagen og er taget i samme vinkel, så lys og skygger ikke er alt for forskellige. Derudover skal kvaliteten være nogenlunde ens. Her skal du se på for eksempel den spatiale opløsning (pixelstørrelse),


Discriminant Function: En pixel-til-pixelsammenligning med et colorstrech fra violet til orange, hvor ændringerne står tydeligt frem i orange og kan sammenholdes med dine billeddata.

den spektrale opløsning (lagene i de elektromagnetiske bånd) og den radiometriske opløsning (antal intensitetsniveauer). Det er også vigtigt at tage højde for de fysiske betingelser i det område, du er ved at kigge på: forskelle i for eksempel jordfugtighed, tidevandsniveau og atmosfæriske betingelser (vejrforhold) kan sagtens have betydning for dit resultat. Start i det enkle og byg på Læg ud med nogle overskuelige opgaver, der lader dig blive fortrolig med det værktøj, du har valgt at bruge. Vælg et anvendelsesområde, hvor ændringerne er tydelige – det kan for eksempel være udpegning af nye tilbygninger. En simpel radiometrisk pixel-til-pixelsammenligning med kun to lag – som illustreret ved Discriminant Function-metoden – er et godt sted at starte. Når du har det grundlæggende på plads, kan du tage hul på nogle af de mere omfattende change detection-opgaver og for eksempel begynde at inddrage flere datalag/-kilder som en højdemodel.

3 grundlæggende metoder at starte med Afhængig af din opgave kan du tage forskellige metoder til ændringsudpegning i brug. Der bliver hele tiden udviklet nye metoder. Jeg præsenterer dig her for tre metoder, der er nemme at komme i gang med. Discriminant Function Her snakker vi en radiometrisk pixel-tilpixelsammenligning, der fungerer bedst med simple datasæt som for eksempel ortofotos fra SDFE. Når du bruger denne metode, kan du foretage en additiv sammenligning (hvor er pixelværdierne steget?), en subtraktiv sammenligning (hvor er værdierne faldet?) eller en combined sammenligning, hvor du ser begge dele. Når dit output er klar, kan du lægge et farveskema på, der får ændringerne til at fremtræde tydeligt. De ændringer kan du undersøge nærmere ved at sammenholde outputtet med dine før- og efter-billeder. Zonal Change Detection I denne zone-baserede ændringsudpegning kommer du igennem en styret arbejdsgang. Man sammenligner to fotos i et zone-inddelt grid, som >>

G E OFORUM • JUNI 2017

17


Zonal change detection er en styret arbejdsgang, hvor du ved hjælp af et zone-inddelt grid sammenligner før-/efterbillederne zone for zone i en prioriteret rækkefølge.

man gennemgår zone for zone i prioriteret rækkefølge alt efter sandsynligheden for ændringer. Du kan indstille nogle få parametre for, hvor høj følsomheden skal være over for ændringer i tekstur, farve og tone, pixelændringer og lys/skygge – hvis billederne for eksempel er taget på forskellige tider af dagen eller året. Zonal Change Detection fungerer bedst ved sammenligning af billeddata fra urbane områder. Højdemodel og NDVI-analyse Dette er en lidt anderledes tilgang end de to andre, som du kan bruge til at finde bygninger

(eller ikke-vegetation) over en given højde. Det gør man ved at bruge højdemodellen sammen med et multi-spektralt billede og udtrække én feature (for eksempel bygninger). Ved at sammenholde sit output med GeoDanmark-data kan man udpege bygninger, der endnu ikke er registreret i de data. Jeg håber, at disse fem tips har givet dig inspiration til at give dig i kast med change detection. Har du nogle gode change detection-eksempler, spørgsmål eller kommentarer, så lad os fortsætte snakken på LinkedIn, så vi sammen kan blive klogere.

Change detection model til at finde endnu ikke registrerede bygninger ved at inddrage højdemodellen, et multi-spektralt billede og de eksisterende GeoDanmark Bygningsflader.

18

G E OFOR U M • JU NI 2 0 1 7


Gammel lov i nye klæder Ny lov om stedbestemt information blev vedtaget af et enigt Folketing i slutningen af marts i år. Men egentlig er hverken loven i sig selv eller indholdet nyt. Der er mere tale om noget, man kunne kalde en make-over. AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

”Man kan sige, at kæden har fået olie. Lov om Geodatastyrelsen var blevet rusten. ” Det er dette billede, Peter Pouplier giver, når han kort skal forklare, hvilke ændringer, der er kommet i den nye lov om stedbestemt information, der træder i kraft den 1. juli i år.

værdien af de enkelte datasæt forventes at stige markant også på tværs af deres traditionelle anvendelsesområder. Loven giver et godt afsæt for udmøntning af disse års aftaler mellem kommunerne, regionerne og staten om oprettelse og vedligeholdelse af datasæt og registre.

Han er til daglig konsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og har sammen med sin kollega, Simone Holst, været hovedforfattere på denne nye lov. Der er altså ikke tale om en helt ny lov, men om en erstatning – eller en bekræftelse - af den eksisterende ’lov om Geodatastyrelsen’.

Peter Pouplier hæfter sig ved, at loven blev enstemmigt vedtaget i Folketinget: ”Det vidner om en politisk opmærksomhed og opbakning, og jeg opfatter det som et godt signal om, at staten har en vigtig koordinerende rolle inden for geodata, som kan skabe vækst og effektivisering i samfundet. Denne brede politiske opbakning til loven var en meget tilfredsstillende afslutning på lovarbejdet.”

”Loven er blevet moderniseret, opdateret og mere logisk og klarere formuleret. Efter opsplitningen i Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering var det nødvendigt at få loven gået efter i sømmene. Loven omfatter opgaver for begge styrelser og er blevet til i et tæt samarbejde,” forklarer Peter Pouplier. Helt konkret er de generelle hjemler og bemyndigelser om stedbestemt information i fællesoffentlige løsninger blevet samlet i én lov i stedet for at være spredt i flere. Og den klare formulering af opgaver og bemyndigelse gør det nemmere for alle at forstå arbejdsdelingen og for ministeriet og ministeren at varetage deres rolle, siger Peter Pouplier: ”Det betyder noget i forhold til at bringe stedbestemt information aktivt i spil i digitale løsninger, som kan bidrage til effektivisering i det offentlige og vækst i det private. Grunddataprogrammet er et eksempel på tværgående standardisering, hvor nytten og

Lovens anvendelsesområde: - De nationale geodætiske infrastrukturer for Danmark, Færøerne og Grønland - Landkortlægningen af Danmark, Færøerne og Grønland - Søopmåling og søkortlægning af farvandende Danmark, Færøerne og Grønland - Infrastrukturen for stedbestemt information i Danmark og - Samordning og koordination af stedbestemt information med tilhørende infrastruktur - Frie geografiske grunddata

G E OFORUM • JUNI 2017

19


Virksomhedsbesøg hos Helicopter Wing Karup AF HENRIK VAD, AAKJÆR LANDINSPEKTØRER

Den 22. marts var Geoforum på virksomhedsbesøg hos Helicopter Wing Karup. Godt 20 medlemmer havde fundet vej ud på heden denne forårseftermiddag og blev mødt af en veloplagt kontaktbefalingsmand, Jørgen Dahl, som tog os med på en rundtur med tre nedslag i de mange aktiviteter, der før managementkulturen kom til forsvaret, hed flyvestation Karup.

Tredje nedslag var hos eskadrille 722, der løser opgaver med eftersøgning og redning, står for taktisk troppetransport og opgaver, der løses under internationale missioner. Eftersøgning og redning har siden 1956 været eskadrillens primære formål og omfatter følgende opgaver: • Eftersøgning- og Redning • Ambulance-helikoptermissioner • Patienttransport mellem danske sygehuse • Assistance til skibe i nød (f.eks. pumpeassistance) • Havmiljøovervågning, inklusiv optagelse af vandprøver til havs • VIP-transporter for regering og kongehus Det var spændende at se de store helikoptere indrettet til de forskellig formål på tæt hold.

Første nedslag var hos DMI’s repræsentation i tårnet. Her fik vi en fin indføring i opgaverne, som lufthavnsmetrologerne varetager, samt hvad deres prognoser baseres på. Blandt andet var der interesse for årsager til forskellene i prognoserne fra DMI og YR.no - dog uden nogen helt logiske forklaringer og konklusioner. Andet nedslag var hos brandberedskabet, der lavede en spændende gennemgang af opgaverne og udstyret. Særligt er de potente brandslukningskøretøjer, der er stationeret i lufthavne, der skal sikre hurtig indsats, hvis en ulykke skulle indtræffe. Nedslaget hos brandberedskabet blev afsluttet med en demonstration af køretøjets evner, når de mange hestekræfter slippes løs. Jens Virring Sørensen og Mie Dahl blev bænket i førerhuset og fik en uforglemmelig oplevelse i selskab med en meget engageret brandmand.

20

G E OFOR U M • JU NI 2 0 1 7

Generelt var det sparsomt med det dybt faglige, men vores faglighed tittede frem i flere af de gode anekdoter, der blev fortalt. Blandt andet blev der til landbetjenten i Karup i 1938 rapporteret om en tysker, der færdedes rundt på markerne, hvor flyvepladsen et par år senere var en realitet kort. Mon ikke der var en god gang ”site hunting” i gang der?


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

13. juni

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA

København

14. juni

Geodata i beredskab

Odense

14. juni

TRACK MY DAY, II

Aalborg

15. juni

Workshop: Databeskyttelsesforordningen - hvad betyder det for mig?

Silkeborg

15. juni

Sommerudflugt til Nordhavn

København

12. okt.

GI Norden and LISA conference

Reykjavík

Kortdage 2017

Aalborg

8.-10. nov.

GEOFORUM • JUNI 2017

21


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Workshop: Bedre beslutnings grundlag med BIG DATA

KOMPETENCE

Tirsdag den 13. juni kl. 8:30 - 16:00 Big data, Business Intelligence (BI) og GIS går i stigende grad hånd i hånd, når der skal træffes vigtige beslutninger, der vedrører lokalisering og optimering. Vi har allerede en lang række data til rådighed, som aktivt kan bruges, når der skal træffes beslutninger, og andre spændende socioøkonomiske data kan indkøbes hos en række forskellige udbydere.

Workshoppen sætter fokus på netop dette emnefelt og giver dig et indblik i både de datamæssige, de GIS-mæssige og de etiske aspekter ved at skulle omsætte alt dette til viden gennem geografien. Gennem en række spændende oplæg fra både leverandører og købere vil du få indblik i, hvordan GIS og BI kan tænkes sammen.

Sted Geocenter Øster Voldgade 10 2100 København Ø Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Workshop: Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for mig?

KOMPETENCE

Torsdag den 15. juni kl. 9:00 - 15:30 Danske virksomheder og offentlige myndigheder har et lille års tid til at indføre de nødvendige procedure, som skal sikre overholdelse af kravene i den databeskyttelsesforordning, som EU har vedtaget. Senest den 25. maj 2018 skal

forordningen nemlig være implementeret i alle medlemslandene. På workshoppen får du en grundlæggende indføring i de krav, som den nye databeskyttelsesforordning stiller til organisationen, uanset om den er offentlig eller privat.

Sommerudflugt til Nordhavn

Sted Silkeborg Medborgerhus Bindslevs Plads 5 8600 Silkeborg Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

ØST

Torsdag den 15. juni kl. 14:30 - 16:30 Nordhavnsprojektet er en spændende udvidelse af København ud i Østersøen. Tag med Geoforum ud og for at se på status for projektet. Undervejs på sejlturen vil, Lars Anker Angantur, som er

22

G EO F O RU M • J U N I 2 0 1 7

havneudvikler, og Martin Oliver Macnaughton, som er biolog, fortælle om havneprojektet.

Sted Ved Ingeniørenes Hus Kalvebod Brygge 31-33 1560 København V Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE App til buspassagerer

Demografiske vidensbank

Atkins har i samarbejde med IBM udviklet en app, der skal hjælpe de mange buspassagerer langs Ring 3, når anlægsarbejdet til Letbanen snart starter.

Er befolkningsudviklingen i din kommune større eller mindre end i dine nabokommuner, og hvad ligger til grund for udviklingen?

App‘ en skal hjælpe passagerne med at få en bedst mulig rejseoplevelse ved at forudsige rejsetider og anvise alternative rejseruter, hvis der opstår forsinkelser i trafikken. App‘ en brugertestes i juni måned af passagerer, der jævnligt benytter busserne langs Ring 3. App‘ en er udviklet til Loop City som består af ti forstadskommuner langs Ring 3, region og stat. Udviklingen er udført i Bluemix Garage hos IBM i London. Som medarbejder i Atkins får du også mulighed for internationale udfordringer. Vi søger lige nu flere medarbejdere i GIS & IT. Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 52519360 Email: jeanett.egesoe@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

På www.folketal.dk har COWI samlet en række frit tilgængelige data om befolknings- og boligudvikling i en demografisk vidensbank. Via interaktive kort og grafer præsenteres status og udviklingstal inden for fire temaer: • Befolkningsudvikling • Fødsler og dødsfald • Flyttemønstre • Boligbyggeri Vidensbanken har en overskuelig, grafisk indgang, hvor kortikoner samt mulighed for at sortere, filtrere eller søge på specifikke temaer gør det nemt at finde de data, man har brug for. For hvert tema er der mulighed for at vælge specifikke tidsperioder eller udvælge andre kommuner til sammenligning. Resultaterne præsenteres som farvelagte kort og/eller grafer, der kan gemmes til egne rapporter eller præsentationer. Kontaktperson: Søren Staal Telefon: 56 40 60 79 Email: sost@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

GeoAtlas API 1.0 er klar

Registrerings app til felten

I Geo’s afdeling for Geodata & Subsurface Models har vi netop frigivet version 1.0 af vores API. API’et giver mulighed for at integrere Danmarks mest omfattende borearkiv og detaljerede geologiske modeller med ethvert WebGIS eller fagsystem.

GMGIS er en ægte Offline app, som kan anvendes til alle typer registreringer samt visning af ønskede data på et ortofoto.

Flere partnere har allerede adgang til at udvikle mod vores services. Kontakt os hvis du også ønsker adgang. Som noget helt nyt tilbyder vi 3D print af vores data, så kunderne kan få et håndgribeligt syn på deres data. Vi kan printe eksempelvis en tværprofil af en jordforurening, så den ses i relation til geologien, eller traceet for en klimatilpasset vejstrækning. Geo’s omfattende arkiv indeholder mere end 300.000 unikke geologiske boreprofiler og tilhørende undersøgelser. Geo kan således tilbyde et datagrundlag, som, i sammenligning med offentligt tilgængelige data, har en højere detaljegrad og datatæthed. Kontaktperson: Mikkel Wendelboe Toft Telefon: 4520 4220 Email: mwt@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Nem opsætning og 100% integration med MapInfo og SQL-database. Registreringsmodul: Opretter nye objekter og vedligeholder eksisterende data. Tegnemodul: Simpel indberetning og skilteplaner. Tracking modul: Viser kørte ruter og anvendes blandt andet til tilsyn. Nu klar til Android og IOS, Tablets og Smartphones. Få en demonstration eller prøv den i 30 dage. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

G E OFORUM • JUNI 2017

23


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Tak for inspirerende dage til årets danske Esri Brugerkonference Der var engageret deltagelse, et væld af lærerige oplæg og en konstant summen af erfaringsudveksling og networking til årets danske Esri Brugerkonference i maj. I Geoinfo nyder vi at dele interessen og fascinationen af de mange muligheder i Esri’s software og glæden ved at arbejde med GIS. Det er spændende at høre om alle de projekter og opgaver, som løses ved hjælp af ArcGIS platformen i hele landet. Tak til alle deltagere, oplægsholdere og udstillere. Vi glæder os allerede til næste års konference! Esri User Conference 10.-14. Juli i San Diego Hvis du gik glip af årets danske Esri brugerkonference eller er klar til endnu mere ny viden, kan du stadig nå at tilmelde dig Esri’s brugerkonference. Konferencen afholdes i San Diego 10.-14. juli 2017, og her kan du møde 16.000 andre GIS-entusiaster fra hele verden og vælge imellem mere end 1000 oplæg. Læs mere på www.esri.com/uc Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Geomatics fejrer 15 års jubilæum Fredag den 2. juni kl. 15 inviterer vi til reception i anledningen af, at det er det 15 år siden, Geomatic blev stiftet. Vi byder på et køligt glas i solen til lyden af bløde jazztoner i vores hyggelige gård på: Sankt Gertruds Stræde 10 1129 København K Geomatic på Folkemødet Igen i år deltager Geomatic på Folkemødet. Vi ser frem til at deltage i debatten om den datadrevne forvaltning, den nye persondataforordning og det store vækstpotentiale i data. Mine Sahan er ny persondatajurist i Geomatic Geomatic har pr. 1 maj budt velkommen til Mine Sahan, der er startet i en trainee-stilling som jurist med speciale i persondataret. ”Jeg glæder mig til at yde en værdifuld rådgivning inden for persondata, informationssikkerhed og markedsføring med fokus på at fremme god dataetik og god skik, være på forkant med ny lovgivning samt at sikre de bedst mulige datadrevne beslutninger i samarbejde med kollegaer”. Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk

Produktivitet, sikkerhed, deling

Driftsforstyrrelser uden bøvl

Produktivitet GIS4Mobile app’en er forbedret med fokus på produktivitet. Det vil sige, at der er funktioner, som minimerer antallet af indtastninger og klik, for de medarbejdere der står i marken og udfører tilsyn eller registrering.

SK Forsyning & Service kommer til at ligge forrest i feltet, når det gælder om at have styr på lukkelisterne takket være deres nye webGIS-baserede driftsforstyrrelsesløsning, som Hexagon Safety & Infrastructure er ved at implementere hos forsyningen. Driftsforstyrrelsesløsningen hjælper SK Forsyning med at underrette sine kunder, når de skal undvære deres strøm, vand eller varme i kortere tidsrum. Vigtig information for kunderne som kræver professionel håndtering.

Sikkerhed Sikkerheden i data og systemer optimeres løbende. Al kommunikation mellem app og servere er krypteret, og systemerne er løbende opdateret. Derudover tages der daglig backup, ligesom driften overvåges permanent. Deling I GIS4Mobile etableres nu et comunity, som gør det muligt at dele avanceret opsætning. Hvis en bruger eksempelvis har designet en velfungerende formular til indberetning af bjørneklo, kan han udstille den pågældende opsætning, så andre kan have glæde af den. GIS4Mobile er uafhængigt af et GIS-system. Hvis I har MapInfo idag, men planlægger at skifte på et tidspunkt, vil investeringen ikke være tabt. Alle GIS-systemer understøttes af GIS4Mobile. GIS4Mobile - brugervenligt, fleksibelt, offline/online. For alle. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.dk

24

G E OFOR U M • JU NI 2 0 1 7

Forsyningens medarbejdere i marken får et interaktivt værktøj, der hjælper dem med hurtigt at lukke nettet af og samtidig være til mindst mulig gene for kunderne i tilfælde af reparationer. Kommunikationen med de berørte kunder håndteres via integration til Blue Idea. Samtidig hjælper løsningen forsyningen med automatisk at indsamle statistiske data om udetider til myndighederne. SK Forsyning kommer til at anvende løsningen til at håndtere kommunikation om driftsforstyrrelser i både el-, vand- og varmeforsyning. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com


Modernisering af FilArkiv JO Informatik har nu lanceret en helt ny udgave af sin FilArkiv-løsning, som bruges til byggesagsarkiver i mere end 30 danske kommuner. Den moderniserede udgave hedder FilArkiv Public og har fået større brugervenlighed med en ny og lækker brugergrænseflade og nye funktioner såsom kortsøg, konsulentadgang og mulighed for NemLog-in, som øger datasikkerheden. FilArkiv Public kan tilgås fra både stationære computere og mobile enheder. Webservices til Geo JO Informatik har leveret en række avancerede webservices, som Geo bruger i sine nye løsninger til forvaltningsmyndigheder og entreprenører. Med disse webservices kan geodata integreres til et hvilket som helst system. Afdelingschef Mikkel Toft er ganske godt tilfreds med samarbejdet: ”JO Informatik forstår vores behov og vores datamodel. De står ikke bare fast på kravspecifikationen, men er en god kreativ medspiller. Man får altid et modsvar eller et medspil,” siger Mikkel Toft. Kontaktperson: Jesper Olsen Telefon: 40 61 99 67 Email: Jesper@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

Det selvlærende GIS-system LE34 har stor succes med udbredelse af GeoNote til landets kommuner. De seneste kunder er Aalborg og Hørsholm kommuner, der begge implementerer GeoNote med et højt ambitionsniveau. Københavns Kommune er en flittig bruger af GeoNote, dels til den daglige drift og dels til ad hoc opgaver. En af de store opgaver er håndteringen af alle de efterladte cykler. I 2016 blev der indsamlet mere end 11.000 cykler. Det nye i systemet er, at der i GeoNote indarbejdes en intelligent algoritme, som løbende beregner de ruter, hvor der skal opmærkes cykler, så man opnår størst mulig effekt. Løsningen er skabt i samarbejde med firmaet /KL.7, som har speciale i adfærdsforskning. Denne effektivisering af indsamlingen forventes over en årrække at give en ikke ubetydelig anlægsbesparelse på nyetablering af cykelparkering. Vi vil ved samme lejlighed byde Rune Tvilum velkommen på vores hold. Rune er blevet ansat som GIS udvikler/konsulent. Kontaktperson: Heine Torsson Telefon: 7733 2246 Email: ht@le34.dk Hjemmeside: www.le34.dk

Kombinér data og opnå værdifuld viden på tværs af forvaltninger Adgangen til data er i dag blevet så omfattende, at brug af data nu skifter værdi og betydning. Data skal gå på tværs af organisationen og hvis effektiviseringen skal være effektfuld, skal data ikke isoleres til én afdeling. Ønskes udbredelse af data således til andre forvaltninger, er KMD Cognito Access det oplagte udtrækningsværktøj til netop dette. Det besidder en fleksibilitet, der gør det muligt at kombinere forskellige datakilder og dermed gøre arbejdet med data mere overskueligt og effektivt. Du har mulighed for nemt at omsætte data til visuelle præsentationer i fx GIS (Desktop/WebGIS), hvormed du får skabt et solidt udgangspunkt for at opnå ny indsigtsfuld viden på en attraktiv måde. På nuværende tidspunkt findes der 26 gode KMD faste forespørgsler lige fra CVR udtræk, tomme boliger til forskellige udtræk på flyttemønstre. Husk at tilmelde jer datacamp i Odense d.15/6, hvor vi gennem en workshop beskæftiger os med at få udbredt data i andre forvaltninger end den tekniske. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 61962647 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Digitale robotter klarer krævende opgaver LIFA’s robotter sparer masser af tid. De automatiserer tunge arbejdsprocesser hos kunderne. Energi Fyn har fået leveret KortFordeler, som er en robot, der automatisk downloader, opdaterer og indlæser forskellige landsdækkende geodatasæt ind i deres eget gis-miljø. Nogle datasæt hver nat. Andre datasæt på ugentlig basis. Robotten kan indlæse data direkte ind i forskellige geodatabaser, men også i forskellige filformater. Fordelene er indlysende. Automatiseringen sparer masser af tid, og der er tryghed for at geodata altid up-to-date. Provas (forsyning) har også fået leveret en anden af LIFA’s digitale robotter, KortViser /LER. Den besvarer automatisk graveanmodninger fra Ledningsejerregistreret (LER.dk). Graveaktøren modtager øjeblikkeligt en autogenereret svarmail, som indeholder både kortbilag (PDF), men også vektordata i et gængs GIS/CAD format. Dokumentation bliver automatisk lagret i et let tilgængelig webarkiv. Hele 98% af alle graveanmodninger bliver besvaret fuldautomatisk. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136830 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

G E OFORUM • JUNI 2017

25


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE NIRAS og Alectia har fusioneret NIRAS med 1400 medarbejdere fusionerede i april med rådgivningsfirmaet ALECTIA, og vi fik dermed 675 nye kollegaer i NIRAS. Det blev fejret på alle kontorerne den 21. april, hvor fusionen officielt blev gennemført. Med fusionen bliver det faglige miljø i NIRAS endnu stærkere og vores kunder får adgang til flere ydelser og dybere ekspertiser samlet i ét hus. Alectia har været særligt stærke indenfor byggeri og procesindustri. I forhold til GIS og geodata betyder fusionen, at indsatsen styrkes i forhold til bl.a. det digitale byggeri, bygningsinformationsmodeller (BIM), opbygning og visualisering af modeller i 3D, 4D og 5D. Koblingen mellem vore fagspecialister indenfor henholdsvis byggeri og GIS/ geodata har allerede medført nye måder at arbejde på til gavn for vores kunder.

Septima Search til ArcGIS desktop Nu er det muligt at få adgang til det kraftfulde søgeværktøj Septima Search direkte i ArcGIS Desktop. Septima Search findes som add-in til ArcGIS Desktop 10.4 og 10.5. Med modulet får du et søgefelt hvor du kan søge efter adresser, matrikler, stednavne fra SDFEs services, lokalplaner og virksomheder fra CVR samt lokale data i ArcGIS server. Oplæg på FOSS4G i Boston Björn Hartell fra Septima skal tale om ’Protobuf based output formats for PostGIS’ på den internationale udviklerkonference, der i år afholdes i Boston. Konferencen tiltrækker Open Source GIS-udviklere fra hele verden. Ud over Björn deltager vi også med Niels Kjøller, Bo Overgaard og Martin Jensen.

GIS og geodata er forankret i forretningsenheden Informatik med teams i Aarhus, Aalborg og Allerød. Vi er i dag 75 medarbejdere i forretningsenheden.

eSkog Septima er i gang med at udvikle en skovregistrerings-app, ePlan, til opsamling af information om skovområder i felten. Produktet udvikles for svenske eSkog AB. ePlan fungerer både til online og offline registreringer. Appen har en indbygget sporingsfunktion baseret på GPS.

Kontaktperson: Poul Skyum Telefon: 30787520 Email: psk@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Hackathon om Earth Monitoring med FME i Vancouver Den 24. maj afholdtes verdens største FME konference FMEUC 2017 (http://fmeuc.com) i Vancouver. Sweco var som verdens mest certificerede leverandør sponser for konferencen. Sweco bidrog med adskillige foredrag og demonstrerede bl.a. sin unikke løsning for inventering m.v.h. Smart Watch og FME. Det mest spændende var nok det første internationale Hackathon, der med mere end 100 deltagere udviklede løsninger for Earth Monitoring. FME 2017 FME 2017 findes nu i en stabil version for både Desktop og Server. Den kan hentes på http://safe.com/download. Mange nye funktioner med fokus på Cloud-integration er kommet til. Du finder det aktuelle kursusprogram på https://dataflow.center/ så du kan lære at udnytte de nye muligheder. FME WorldTour 2017 Vi vil også benytte lejligheden til at takke for den rekord store interesse i FME WorldTour, som blev afholdt i Malmø. Præsentationerne findes på https://dataflow.center/ Kontaktperson: Lars-Ole Pedersen Telefon: 21 779301 Email: lars-ole.pedersen@sweco.dk Hjemmeside: https://dataflow.center/

26

G E OFOR U M • JU NI 2 0 1 7

Sæt dit præg på GEOFORUM Har du eller din arbejdsplads været med i et spændende projekt? Brænder du inde med ny viden? Eller har du fået en god idé - og vil du dele den med resten af geodata-branchen? Så ring eller skriv til os på redaktionen, geoforum@geoforum.dk. Vi vil meget gerne have input, så vi kan gøre GEOFORUM endnu mere relevant, inspirerende, aktuelt. Vi glæder os til at høre fra dig.


SMART CITY OG INTERNET OF THINGS (IoT) – FRA HYPE TIL VIRKELIGHED COWI tilbyder rådgivning og løsninger, der omsætter teknologisk hype til virkelige og værdiskabende løsninger.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Kortdage 2017 8.-10. november 2017 i Aalborg Tilmeldingen til årets konference åbner onsdag den 16. august 2017 klokken 10.00. Læs mere om planlægningen og få informationer om tilmelding på www.kortdage.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.