Geoforum 182 - Marts

Page 1

Mødestedet for geografisk information • Marts 2017 • Nr. 182

Nykortlægning af Grønland


KORT NYT VIL DU VÆRE EN DEL AF GEOFORUMS BESTYRELSE?

GØR DIN STAMME GÆLDENDE

Det frivillige arbejde i Geoforum er bærende for foreningens virke. Samtidig giver det den enkelte en unik mulighed for at arbejde på forkant med geodata-problemstillinger og –dagsordener blandt ligesindede.

terne og gør deres stemme gældende. Det er sådan vi bevarer energien og

Geoforums bestyrelse søger nye medlemmer. Ved generalforsamlingen den 6. april 2017 i København er der valg til bestyrelsen. Her har du mulighed for at stille op, hvis du vil være med til tegne foreningen, profilere Geoforum for omverdenen og opretholde det faglige fokus.

Det er afgørende for Geoforum, at medlemmerne deltager aktivt i debatdynamikken i foreningen, og det er sådan vi bliver ved med at være tæt på medlemmerne. Der er god grund til også at komme til generalforsamlingen den 6. april 2017. Flere poster i bestyrelsen skal besættes, heriblandt præsidentposten. Bestyrelsen stiller med Nils Bo Wille-Jørgensen som kandidat. Alle kan stille op til valget – både til præsidentposten og til de øvrige pladser i bestyrelsen - ved blot at give sig til kende ved generalforsamlingen eller forinden til Geoforums sekretariat. Det er generalforsamlingen, der vælger præsident, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen opfordrer alle Geoforums medlemmer til at møde op på generalforsamlingen. Det er her, du har mulighed for at give dine meninger, forslag og kritik til kende, og det er her, du kan møde de nye bestyrelseskandidater, som vil præsentere sig på generalforsamlingen.

PRÆSIDENTVALG I EUROGI Henning Sten Hansen, professor ved AAU, genopstiller til posten som præsident for den europæiske paraplyorganisation EUROGI, når der i begyndelsen af april er valg. Han bakkes op af Geoforums bestyrelse. Henning Sten Hansen har stået i spidsen for organisationen siden 2015.

PLANLÆGNINGEN AF KORTDAGE 2017 SKUDT I GANG For at gøre konferencen endnu bedre startede vi i år forberedelserne med en workshop, hvor tanker, idéer og muligheder blev kastet op i luften, vendt på hovedet og tænkt ud af boksen alt sammen under kyndig ledelse af Jens Lillebæk fra Sweco.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk

Forside Nykortlægning af Grønland Foto: Helle Nørregaard

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 183 10. marts 2017 Nr. 184 18. april 2017 Nr. 185 15. maj 2017 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

2017 i det nordiske samarbejdes tegn AF THOMAS KRISTIAN KRISTENSEN, BESTYRELSESMEDLEM I GEOFORUM OG DANSK REPRÆSENTANT I GI NORDEN

Geoforum ønsker at blive inspireret på tværs af landegrænser. Vi ønsker at se udad for at lære og for at erfaringsudveksle med blandt andre vores skandinaviske naboer. Det gør vi blandt andet gennem vores samarbejde i GI Norden med vores nordiske søsterorganisationer i Sverige, Norge, Finland, Island og Estland. GI Norden samarbejder om at arrangere events med deltagelse fra alle de nordiske lande. GI Norden er også stedet, hvor vi lærer, hvordan folk omkring os gør ting på andre og måske bedre - måder end os selv, og der foregår en del erfaringsudveksling og best practices omkring blandt andet arrangementer, kurser og ikke mindst medlemsbetjening. Jeg mener, vi kan lære meget af vores naboer og deres måde at gøre tingene på. For eksempel har svenskerne fokus på Public Affairs og på at få sat deres forenings holdninger på dagsordenen hos politikere og medier. Det kan og skal vi i Geoforum lære af, og vi kan altså blot kigge over på den anden side af sundet, for at få inspirationen og erfaringerne. De månedlige GI Norden-møder på skype og det årlige fysiske møde, vi har, har været – og er fortsat - en kærkommen lejlighed til netop at gøre dette: Spørge ind til, hvordan svenske ULI Geoforum gør, og hvilke erfaringer de har gjort sig. Vi har også i Danmark kigget en del på Geoforum Norge, som har stor succes med afholdelse af

kurser og workshops. Geoforums kompetenceudvalg er gennem dialog med dem blevet inspireret til, hvordan vi kan skabe en mere workshop-baseret tilgang og på den måde favne vores medlemmers behov for efteruddannelse og kompetenceløft endnu bedre. Erfaringsudvekslingen går selvfølgelig begge veje, og Island og Norge har ladet sig inspirere af, hvordan vi gjorde med Caféscenen på Kortdage 2016, og har taget det med i deres overvejelser til deres konferencer. Ud over Nordic Conference on Geodemographics i København til maj, sætter vi med endnu en konference et nordisk fokus på ’krise-GIS’ (environmental risk assessment Climate changes Environmental policy Security and public safety) i Island til oktober. Målet med konferencen er at udveksle erfaringer for, hvordan beredskab, kommuner og andre gør i situationer med oversvømmelse eller skybrud og dermed blive inspireret til bedre løsninger. Island der lægger den fysiske ramme om konferencen, har sammen med Norge erfaring med at arrangere konferencer om netop dette tema. Fra Geoforums side håber vi, at vores medlemmer vil bakke op om det nordiske samarbejde, og at vi kommer til at se en masse danskere til både forårets Nordic Conference on Geodemographic og efterårets ’krise-GIS’- konference.

Kort Nyt

2

Grønlændernes blik på Grønland

14

Leder

3

Mødekalenderen

17

Det betaler sig at prioritere sine 3D-data

4

Udpluk af arrangementer

18

Nyt fra virksomhederne

19

Dynamisk kommune-planlægning

10


Det betaler sig at prioritere sine 3D-data Markedet er fuldt af løsninger til indsamling og præsentation af store mængder 3D-data. Men en af de større opgaver, som en projektstiller selv skal løse, er at finde ud af hvilken data og præsentation, der passer til deres projekt.

Bakkelund projekt i Horsens – fra losseplads til aktivitetsbaseret rekreativt landskab. I 3D-modellen er det muligt at se, hvad det store bakkelandskab får af betydning for de omkringliggende områder.

AF ASBJØRN ODSTEN BOEL CHRISTENSEN OG UFFE GROSS, NIRAS

Det er altid nærliggende at tro, at man ikke kan få for megen data. Det betyder dog ofte, at man ender op med langt mere data, end man faktisk skal bruge. Ud fra en økonomisk tilgang kan man med fordel vende den tankegang om, for det er nemlig nemmere at opgradere en 3D-model, end at skulle skære ting væk. Kommuner og digitale 3D-modeller Digitale 3D-modeller har et stort potentiale som analyse- og dialogværktøj ude i kommunerne. De er udbredte og med god grund, for de er ofte med til at lette formidlingen af et projekt. De benyttes tit af bygherre og dennes rådgivere i forbindelse med enkeltstående projekter, men der er forskel på, om man er kommune eller bygherre. Kommuner har andre interesser og opgaver, som med fordel kan hjælpes på vej af en 3D-model. Blandt andet er det deres opgave at lave en helhedsvurdering og træffe beslutninger ud fra den. Frem for at tænke data til ét projekt ad gangen skal man som kommune tænke i et større perspektiv – og ikke lade sig begrænse af geografien, ligesom kommunen skal overveje hvad den kan supplere med af eksisterende data. Mange danske kommuner har digitale 3D-modeller liggende i arkivet. Desværre er mange af dem aldrig kommet rigtigt i brug. Og det

4

G EOFOR U M • MA R TS 2 0 1 7

er ærgerligt, da modellerne kan være et stærkt visuelt redskab til at kommunikere med, selv i den daglige sagsbehandling. Producenter versus brugere Når der skal anskaffes data, er det vigtigt, at slutbrugeren er med i processen og tager ejerskab over modellen. Producenterne af data har ikke nødvendigvis megen erfaring med at bruge data, mens slutbrugeren godt ved, hvad data skal bruges til, men ikke ved hvordan den indsamles og fremstilles. Derfor er det vigtigt, at der kommunikeres mellem de to grupper, så det er den rigtige data, der i sidste ende bliver leveret. Nogle gange skal det være simpel data, og andre gange skal det være meget detaljeorienteret. Det vigtige er, at det er bevidste valg, der er styrende for, hvilken data man får leveret. Et ekstra værktøj til værktøjskassen I den kommunale verden er 3D-modeller nok mest udbredte som 2D-billeder, der præsenteres i et prospekt, VVM’er og lokalplaner. Men der ligger et stort potentiale i at bruge 3D-modellen aktivt, ikke kun til projekter, men også i møder og i den daglige sagsbehandling. Hvis processen omkring >> brug af data tænkes ind i indkøbsfasen, og man er skarp på, hvad data skal bruges til, så er det muligt >>


SKAL DU MED PÅ HEXAGON-HOLDET? VI SØGER EN KUNDEORIENTERET KONSULENT

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Læs mere: goo.gl/nhw5zi eller Geoforums Jobbørs

Arbejdssted: Herlev (som udgangspunkt)

Har du god teknisk forståelse, kendskab til forsyningsbranchen, og er du 100-metermester i at skabe konstruktive relationer? Så vil vi gerne tale med dig!

Hexagon søger en konsulent til vores afdeling for GIS & Ledningsregistrering. Nærmere bestemt dig, der: - søger en konstruktiv dialog og arbejder målrettet på at opbygge stærke relationer. - kender forsyningsbranchen godt og ved en ting eller to om drift og vedligehold af et forsyningsnet. - har lyst til at være en del af et team, hvor fleksibilitet, forskellighed, faglighed og humor er grundstoffer.

Gå ind på linket ovenfor og læs mere. Vi glæder os til at høre fra dig!


at lave et set-up, som gør data til et stærkt værktøj. En 3D-model giver værdi, både når den benyttes ofte og til almindelige opgaver, men også til større projekter, når de er der. Man kan komme langt for små beløb 3D-data behøver ikke være dyrt. Det handler om at tænke sig om, når man som kommune kigger på data, og frem for alt at kunne svare på spørgsmålet: ”Hvad skal jeg bruge data til?” Kan man ikke svare på det, er det næsten sikkert, at man ikke får valuta for sine penge. I stedet ender man med at have indkøbt data, som i sidste ende ikke bliver brugt, og succesen udebliver. Der er faktisk også flere fordele ved at starte med en lavdetaljeret model. Dels er den billigere i indkøb, den er hurtigere at komme i gang med, og der er altid mulighed for opgradere modellen løbende, hvis eller når behovene opstår. Og netop det at opdatere løbende er nøgleordet. Abstraktionsniveauet i en lavdetaljeret model begrænser ikke brugernes forståelse på samme måde som en mere ”færdig” udgave. Dialogen hæmmes ikke af, at modellen virker for fastlåst, og interessenter føler sig mere inviteret til at komme med input i processen. Det er fint at detaljere områder i en 3D-model fra starten, så længe der er et formål med det. Men at detaljere for eksem-

pel bygningsdelen i en hel kommunemodel vil blive en dyr affære og vil ikke nødvendigvis give den tilsvarende mere værdi. I en kommune kan der ofte skrues ned for detaljegraden på især bygninger. Man skal huske på, at kommunen sætter rammerne for, hvad der skal ske i kommunen, men det er bygherre, som laver projekterne og dermed også detaljerne. Det giver derfor ikke mening, at en kommune bruger mange midler på en for detaljeret bygningsmodel – det er bygherrens opgave. Skive og digital byomdannelse I Skive kommune ønskede man for nogle år tilbage at lave en masterplan i forbindelse med et byomdannelsesprojekt. Der skulle laves en samlet plan, blandt andet som grundlag for kommuneplantillæg og lokalplaner, før der kunne realiseres noget. Den indkøbte 3D-model og de tilgængelige projektdata blev brugt til at gøre modellen mere detaljeret, i takt med at de forskellige elementer faldt på plads. Alle trin i processen var vigtige - de havde til formål at analysere og afklare forskellige aspekter af planen og samtidig sikre en god kommunikation. Jo længere processen skred frem, des mere konkret blev de forskellige elementer. Det kunne have været tillokkende at starte med en meget detaljeret model, men det ville have >>

Analyse- og dialogmodel (arbejdsmodel) fra byomdannelsesprojekt i Skive. De hvide kasser er byggefelter, som man kan hive og trække i, så at modellen ved møder fungerede som et dynamisk værktøj. På den måde var det muligt at se evt. påvirkninger af forslag med det samme.

6

G EOFOR U M • MA R TS 2 0 1 7


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

Læs mere på www.sweco.dk


Modificeret model (bygninger og terræn) i forbindelse med præsentation af masterplan. Da planen senere i projektet skulle præsenteres, blev der fremstillet en mere detaljeret og præsentationsvenlig model, på baggrund af den opsamlede viden fra arbejdsmodellen.

betydet, at man løb risikoen for at samle unødvendig data. Derudover ville det få konsekvenser for modellens brugbarhed, for hvis man skulle arbejde med for store datamængder, ville det sløve den kommunikation, som modellen skulle facilitere i møderne. Med denne fremgangsmåde sikrede man i Skive at holde omkostningerne nede, og man optimerede arbejdsprocessen, da man undervejs fandt frem til, hvad der var vigtigt at sætte fokus på. Dermed blev der ikke produceret unødvendig data igennem projektet, som kunne have gjort modellen mere besværlig at arbejde med. Digitale modeller NIRAS benytter 3D-modeller som internt værktøj, på samme måde som en kommune ville kunne gøre det. Et eksempel er projektet ”Bakkelund” i Horsens kommune, hvis hovedformål er at åbne et centralt byområde op for borgerne, og samtidig gøre det muligt at mindske udledningen af CO2. Området vil fremadrettet kunne modtage overskudsjord fra blandt andet byggepladser, så det ikke skal køres ud af kommunen. Ud fra eksisterende 2D-data har NIRAS udarbejdet en simpel 3D-model, som er blevet brugt til at vurdere den visuelle forandring, som projektet vil

8

G EOFOR U M • MA R TS 2 0 1 7

medføre. Herefter supplerede 3D-modellen det eksisterende kortmateriale på det første borgermøde om projektet. Det gav de fremmødte en fornemmelse af omfanget af projektet. Da projektet endnu er på forslagsniveau, har projektgruppen valgt at gøre det tydeligt, at det stadigvæk er en skitse. Som det ses på illustrationen, er modellen ikke forsøgt lavet, så den fremstår fotorealistisk. I stedet er et af de udarbejdede grundkort valgt som overflade til det nye landskab, mens blandt andet bygningerne er simplificeret og neutraliseret, hvad angår farver. I det efterfølgende arbejde, hvor plandokumenterne bliver produceret, er det meget muligt, at modellen detaljeres yderligere, eksempelvis med en mere fotorealistisk overflade til planområdet – men det vil det kommende arbejde afdække. Begge projekter er eksempler på, hvordan ganske simpel data kan give en stor værdi for alle involverede i et projekt. 3D-modellen er i begge tilfælde med til at skabe en ensartet forståelse af projekterne, hvorved man som afsender er mere sikker på, at modtageren ser det samme som en selv. Der dannes en fælles forståelse og fortolkning af data i projekter, som kan afværge diverse misforståelser mellem de involverede, og det er netop i sådanne situationer, at 3D-modeller giver værdi.


3D DATA VÆRKTØJ PROCES ANALYSE D I A LO G

BESLUTNING VÆLG DATA MED OMHU TIL DET SPECIFIKKE FORMÅL KONTAKT Uffe Gross Urban Designer ugr@niras.dk

NIRAS A/S

www.niras.dk G E OFORUM • MARTS 2017

9


Dynamisk kommuneplanlægning En multikriterieanalyse kan være med til at give et mere nuanceret beslutningsgrundlag for planlæggere såvel som politikere. En projektgruppe på geoinformatik på Aalborg Universitet giver i deres arbejde et eksempel på anvendelsen af en multikriterieanalyse i en dynamisk WebGIS-løsning til udpegning af potentielle etableringsområder for vindmøller.

Front-end design af WebGIS-løsningen i Syddjurs Kommune.

AF NIKMAL RAGHESTANI, THOMAS LINDGREEN OG NIELS BACH-SØRENSEN, AAU

I den offentlige planlægning og administration er anvendelsen af GIS allerede udbredt. Her er der typisk tale om relativt simple og statiske overlayanalyser. Disse er dog mindre anvendelige til at håndtere komplekse rumlige problemstillinger, som ofte indeholder mange og til tider modstridende kriterier. Hertil kan en multikriterieanalyse bidrage med ny viden og skabe et overblik over en sådan problemstilling. Med en multikriterieanalyse tilstræbes en realistisk afvejning af de forskellige implicerede kriterier. Dette kan være med til at give et indblik i kompleksiteten af problemstillingen samt de rumlige konsekvenser af en mulig planlægningsbeslutning.

10

G E OFOR U M • MA R TS 2 0 1 7

Analysen som et værktøj Metoden går i al sin enkelthed ud på, at problemstillingens forskellige kriterier opdeles, analyseres og vægtes enkeltvis og relativt til hinanden, hvorefter de aggregeres og integreres til én samlet løsning. Dermed kan multikriterieanalysen fungere som et vejledende beslutningsstøtteværktøj i en beslutningsproces. Denne proces kan yderligere effektiviseres ved at inkludere multikriterieanalysen i en dynamisk løsning, hvor vægtningerne af analysens kriterier let kan justeres. Brugen af dynamiske GIS-løsninger i den kommunale planlægning kan have >>


Den Danske Esri Brugerkonference 16.-17. maj 2017 i Korsør Kom og hør om nyt i ArcGIS, få inspiration, ny viden og netværk med andre GIS entusiaster. Der vil være over 40 oplæg og tekniske workshops. Du kan blandt andet høre oplæg ved: Pernille Kræmmergaard (Direktør for Digitaliseringsinstituttet) Philip Heede (Esri ArcGIS Enterprise Product Manager) Rasmus Hassing (Direktør for Powel). Richard Gale og Matthew Wood (Esri National Security Team) Har du også en historie, du vil fortælle? Indsend dit abstract til: esribk@geoinfo.dk. Vi ses til inspirerende og udviklende dage på hotel og konferencecenter Comwell Korsør. Tirsdag d. 16. maj – onsdag d. 17. maj 2017. Læs mere på vores hjemmeside: www.geoinfo.dk Official Distributor

G E OFORUM • MARTS 2017

11


Eksisterende kommuneplan rammer samt hexagon nettet indeholdende analysens resultater. På venstre skærmside fremgår de justerbare kategorivægte og hexagon nettets gennemsigtighed, mens signaturforklaring for eksisterende kommuneplan rammer og hexagonernes anvendelighed illustreres på nederste højre hjørne.

mange fordele. Når kommunen bruger statiske analyser i kommuneplanprocessen, medfører det ofte, at udvælgelsesprocessen bliver ressourcekrævende, og ændringerne af analysens kriterier resulterer i, at kommuneplanen ikke altid er rettidig. Derfor ønskede projektgruppen at udvikle en dynamisk GIS-løsning til et af kommunens udpegningsområder.

den måde potentielle opstillingsarealer. Andre variabler er mindre restriktive, da de enten kan dispenseres fra eller blot er vejledende. Derfor kan variablerne indbyrdes vægtes, hvilket i projektet gøres med en parvis sammenligningsmetode. Derudover afhænger variablernes vægte af det areal, som den pågældende lovgivning/ afstandskrav strækker sig over.

Dynamisk kommunal vindmølleplanlægning Projektgruppen anvender multikriterieanalyse i en WebGIS-løsning til at identificere potentielle opstillingsarealer til vindmøller. Analysen skal kunne anvendes i hele Danmark, men bliver i projektet foretaget for Syddjurs Kommune.

De vægtede variable anvendes derfor sammen med standardiseret arealvægte i en linearkombinations ligning. For at inkludere brugeren i WebGIS-løsningen og gøre den dynamisk, indgår de fleksible kategorivægte som det sidste led i ligningen. Analysen udmunder i en kombinering af vægtene, som fordeles i hexagoner. Hexagonerne tildeles værdier fra 0 til 1, hvor de mest egnede lokationer har de højeste værdier og følger farvekodningen fra rød til grøn.

Projektet undersøger indledningsvist baggrunden for opstilling af vindmøller i det åbne land og præsenterer de forskellige aspekter af vindmølleplanlægningen med henblik på identificering af opstillingsvariablerne. Variabler og vægtningen af dem er afgørende Variablerne har baggrund i den lovgivning og de vejledninger, der handler om planlægning af vindmøller. En række af variablerne bliver identificeret som værende restriktive og udelukker på

12

G E OFOR U M • MA R TS 2 0 1 7

Brugeren af WebGIS-løsningen vil kunne prioritere kategoriværdierne, og analysen vil derved ændres. Brugeren har derfor indflydelse på analysens resultater. Ydermere indeholder WebGIS-løsningen også features som et såkaldt infopanel og clusteranalyse, som skal hjælpe brugeren med oplysninger om analysens resultater. >>


Helhedsorienteret politisk beslutningsgrundlag Med projektets WebGIS-løsning kan den kommunale planlægning blive mere dynamisk. Denne dynamik opnås, hvis de forskellige aspekter af planlægningen i kommunerne kan interagere i en integreret helhedsløsning. Dermed kan påvirkningen af vægtningerne, resultaterne og konsekvenserne af vindmølleplanlægning hurtigt og nemt aflæses i eksempelvis planlægning for landskaber. En sådan løsning vil derfor kunne give mere synergi i planlægningen og et bedre beslutningsgrundlag. En løsning for brugerne WebGIS-løsningen vil kunne bruges på forskellige niveauer af kommunes arealforvaltning. Kommunale planlæggere vil sammen med kommunalbestyrelsen være de primære brugere. Disse brugere skal have adgang til at kunne ændre vægtningerne og derved påvirke analysen i tråd med den politiske linje. De sekundære brugere er påtænkt interessenter samt borgere, som skal have en mere begrænset adgang. De skal med WebGIS-løsningen nemmere kunne forstå baggrunden for kommunens planlægning. Desuden vil disse brugere, med flere features i løsningen, kunne bidrage med supplerende viden og derved skabe en inkluderende borgerinddragelse i form af interaktiv feedback. Dette kan hjælpe med at

inkludere borgere og interessenter i beslutningsprocesserne på en meningsfuld måde og gøre planlægningsprocessen mere iterativ. … Og for beslutningstagerne Den dynamiske WebGIS-løsning og den tilhørende multikriterieanalyse kan også strukturere informationer på en måde, der kan gøre dem let tilgængelige for beslutningstagerne. Derved kan multikriterieanalysen indirekte støtte, udvikle og evaluere den aktuelle planlægning. Derfor er der et stort potentiale i brug af multikriterieanalyse som støtteværktøj i planlægningen. Det skal dog nævnes, at brug af multikriterieanalyse til opbygning af dynamiske GIS-løsninger kræver både en del før- og efterbehandling. Værktøjet vil ikke i sig selv løse problemstillinger, men give planlæggere og politikere et objektivt grundlag som støtte til hensigtsmæssige beslutninger. Eksplicitte krav til brug af multikriterieanalyser i offentlige beslutningsprocesser er stadig ikkeeksisterende. Men i lyset af gevinsterne ved analysen kan man lovgivningsmæssigt stille krav om at skulle bruge analysen for at sikre en bedre fremtidig kommuneplanlægning.

Infopanel med oplysninger om variablernes arealfordeling i den pågældende hexagon.

G E OFORUM • MARTS 2017

13


Grønlændernes blik på Grønland Det er ikke nok at komme med sin viden om danske geografiske, kulturelle og politiske forhold, når man skal nykortlægge dele af Grønland. Det har været både en erkendelse og en præmis for et storstilet pilotprojekt, hvor centrale grupper af de grønlandske brugerne har været med fra starten.

14

G E O F OR UM • M AR TS 2 0 1 7


Alle fotos i artiklen: Helle Nørregaard.

AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

”Det har simpelthen været en nødvendighed at inddrage brugerne i langt højere grad.” Ordene er Jesper Kochs, og de beskriver den grundlæggende forudsætning, der har været for det pilotprojekt om nykortlægningen af dele af Grønland, som med indgangen til 2017 er gået ind i den sidste fase. Jesper Koch er ansat i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE, og har i dette projekt haft ansvaret for visualiseringen af kortlægningen. Antagelser er ikke nok De grønlandske brugere har netop kunnet pege på det, der er vigtigst for dem at vide om deres land. Og denne tilgang er afgørende, mener Jesper Koch, fordi kort er kommunikation og i dette tilfælde primært kommunikation til grønlænderne: ”Vi har ikke kendskab til hverken det grønlandske landskab eller de væsentligste udfordringer, som det grønlandske samfund står midt i eller overfor. Og det er ikke nok blot at komme med vores antagelser, det har vi oplevet flere gange undervejs, hvor disse er blevet udfordret.” >> G E OFORUM • MARTS 2017

15


Projektet, som er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden), startede i 2015 og har haft fire områder med meget forskellig topografi som arbejdsfelt. Det har været afgørende, at det grønlandske selvstyre sammen med SDFE har haft en central rolle i denne nykortlægning. Projektholdet har inddraget brugere inden for områder så forskellige som råstoffer, turisme, landbrug, forsyning, kultur, search and rescue, suverænitetshåndhævelse, fritid, jagt og fangst, offentlig forvaltning, miljø- og naturforskning. Dialog skal der til For at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver og udfordringer, brugergrupperne har, har man i projektet været ude på arbejdspladser for at møde brugerne. Gennem interviews med dem hver især og workshops med en samlet gruppe brugere har projektgruppen kunnet skabe sig et fundament af viden om, hvad der er vigtigt, og hvordan informationerne skal prioriteres i en kortfremstilling. At skulle inddrage brugerne og løbende forbedre det, man får ud af at inddrage dem, kræver træning og systematik, fortæller Jesper Koch: ”Dét, at vi arbejder inden for rammerne af en bestemt metodik, gør, at vi kan sammenligne vores resultater på tværs af opgaver, og vi kan

16

G E OFOR U M • MA R TS 2 0 1 7

formidle, hvordan og hvorfor vi gør, som vi gør – både over for brugerne og konsulenter.” Indsigt baner vejen Brugerinddragelsen skal ses som en form for kvalitetskontrol af værdien af det, projektgruppen leverer, og ikke blot af de indsamlede data. Mod slutningen af 2017 skal projektgruppen med SDFE og det grønlandske selvstyre i spidsen, fremlægge sine resultater. Resultaterne og erfaringerne vil bidrage til en vurdering af, om det er muligt at gennemføre en eventuel totalkortlægning af hele den isfrie del af Grønland, som udgør ca. 450.000-500.000 km2.


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

Copernicus workshop

Aarhus

22. mar.

Databeskyttelsesforordningen - hvad betyder det for mig?

Odense

22. mar.

Virksomhedsbesøg hos Helicopter Karup Wing Karup og DMIs Vejrtjeneste

9. mar.

6. april

Geoforums generalforsamling

København

6. april

Geodataprisen 2017

København

Workshop: Op i punktskyen

Vejle

Nordic Conference on Geodemographics

København

20. april 22.-23. maj

20. april

8.-10. nov.

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA

København

Kortdage 2017

Aalborg

GEOFORUM G E OFORUM •• MARTS MARTS 2017

17


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Copernicus workshop

GEOFORUM

Torsdag den 9. marts kl. 09:30 - 18:00 Copernicus er EU’s jordobservationsprogram. Netop nu øger Copernicus både mængden, kvaliteten og leveringstiden af frit tilgængeligt data om jorden. De mange nye data kommer fra satellitter og utallige målestationer til lands, til vands og i luften. EU kommissionen ønsker, at alle

så hurtigt som muligt lærer at udnytte de nye muligheder i Copernicus. Derfor inviteres myndigheder, virksomheder, forskere og studerende til workshop på Hotel Scandic City i Århus den 9. marts 2016.

med egne øjne fra satellit-højde, ESA astronaut Andreas Mogensen.

Workshoppen indledes af den eneste dansker, der har set Jorden

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Sted Scandic Aarhus City Østergade 10 8000 Aarhus C

Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for mig?

KOMPETENCE

Onsdag den 22.marts kl. 09:00 - 15:30 Denne workshop giver dig en grundig introduktion til persondataforordningen, kravene, det nye og betydningen af den. Derudover præsenteres både kommunale og private perspektiver og best practice eksempler på

forordningen, som efterfølg½ende diskuteres på workshoppen. Derudover vil du vil få inspiration til, hvordan du konkret kan gå i gang med etableringen af forordningens krav i din organisation eller virksomhed.

Virksomhedsbesøg hos Flyvestation Karup

Sted Cortex Park Vidensbyen Odense M Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

ØST

Onsdag den 22.marts kl. 15:30 - 18:00 Virksomhedsbesøget i Karup lufthavn vil involvere en præsentation af opgavevaretagelsen i Helicopterwing Karup, som bl.a. er ansvarlig for en lang række opgaver, bl.a. søredningstjenesten og deres brug af kort og geodata 18

G EO F O RU M • MART S 2017

Desuden har vi fået lov til at besøge metrologerne i tårnet og høre om deres arbejde og deres brug af stedbestemt information. Under besøget vil vi blive transporteret rundt til de forskellige enheder i en lejet bus.

Sted Flyvestation Karup Herningvej 30 7470 Karup J Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Pilotprojekt om intelligent styring af trafikken for Loop City

COWI vinder vedligeholdelse mm. af IMK2 & JAR

Hvordan kan innovative it-løsninger og geodata mindske trafikale gener, mens en ny letbane er under opførelse? Det skal Atkins undersøge sammen med IBM i et pilotprojekt for Loop City. Det er et samarbejde mellem 10 kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3.

I efteråret 2016 forlængede vi samarbejdet med Landbrugs- og fiskeristyrelsen om videreudvikling, vedligehold og support af GIS-løsningen IMK2. Denne avancerede løsning varetager den geografiske del af styrelsens sagsbehandling, kontrol og udbetaling ifm. ansøgning om EU-landbrugsstøtte. Med ca. 40.000 årlige ansøgninger og komplekse GIS-beregninger ud fra 200 kortlag stilles der ekstremt høje krav til systemets performance og stabilitet. Vi er i færd med at afslutte transitionen af projektet under den nye kontrakt.

Formålet er at undersøge og afprøve, hvordan nye it-løsninger baseret på data, som allerede er tilgængelige i kommunerne, kan skabe mindre trængsel og kødannelse. I projektet implementerer vi udvalgte, skalerbare, replikerbare og innovative løsninger, der tilsammen giver en konkret effekt – fx et højt informationsniveau til trafikanter via nye services og metoder. Løsningen bygger på moduler fra IBM’s Bluemix værktøjskasse og styres efter IBM’s Design Thinking-metode. Den bliver baseret på Open Data og implementeres og afprøves i 2017, så Loop City kan opsamle og dokumentere erfaringer samt udbrede løsningen til de interesserede kommuner i god tid før etableringen af letbanen begynder. Kontaktperson: Eli Skop Telefon: 52 51 94 48 Email: eli.skop@atkinsglobal.com Hjemmeside: atkins.dk

Geodatastyrelsen får ny strategi Godt og vel et år efter at Geodatastyrelsen så dagens lys, lancerer styrelsen i det nordjyske en ny strategi. Vision, tre pejlemærker og syv indsatsområder Den nye strategi, som løber fra 2017 – 2019, indeholder en vision, tre pejlemærker og syv indsatsområder. Sammen med Geodatastyrelsen årlige mål- og resultatplan udstikker den retningen for styrelsens fremtidige arbejde og kommer med konkrete eksempler på, hvordan styrelsen når i mål med sine myndighedsopgaver. Geodatastyrelsens vision lyder: Vi skal være den drivende kraft i den digitale udvikling af ejendomsområdet og det marine område til gavn for alle. De tre pejlemærker, som understøtter visionen lyder: • Kompetent myndighed • Relevante ydelser • Attraktiv arbejdsplads Visionen og de tre pejlemærker understøttes desuden af syv indsatsområder. Download hele strategien på Geodatastyrelsens hjemmeside. Kontaktperson: Michael Borg Rasmussen Telefon: 7254 5150 Email: mibra@gst.dk Hjemmeside: www.gst.dk

I slutningen af 2016 underskrev vi en seksårig kontrakt med Jordforureningslovens Areal Register (JAR). Samarbejdet om fortsat videreudvikling, vedligehold og support af JAR. JAR indeholder oplysninger om grunde, der er potentielt forurenede, konstateret forurenede eller er blevet oprenset. Systemet giver mulighed for opslag og sagsbehandling af en matrikels jordforureningsstatus. Der arbejdes nu på overdragelse af systemet, og vi ser frem til starte op medio marts. Kontaktperson: Pernille Hobitz Telefon: 56402596 Email: phob@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

Offline app til Android, IOS og Smartphones GEOGRAF Mobile GIS ”GMGIS” er en ægte Offline app, som kan anvendes til alle typer registreringer samt visning af alle ønskede data på et Ortofoto. Nem opsætning og 100% integration med MapInfo. Ønskede lag/data kan nemt slås til og fra. Registreringsmodul opretter nye objekter og vedligeholder eksisterende data. Tegnemodul til simpel indberetning og skilteplaner. Tracking modul til vejtilsyn etc. Få en demonstration eller prøv den i 30 dage. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

G E OFORUM • MARTS 2017

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Dansk Esri Brugerkonference og Copernicus workshoppen

Geopartner styrker indsatsen på GIS-området

Den Danske Esri Brugerkonference 16.-17. maj 2017 Den 16.-17. maj 2017 afholder vi Den Danske Esri Brugerkonference, som er dit sted for inspiration, ny viden og netværk med andre GIS-entusiaster.

Ny medarbejder i Geopartner A/S Vi har hermed fornøjelsen af at kunne byde Lars Klindt Mogensen ombord på holdet hos Geopartner A/S. Lars har stor erfaring indenfor GIS området, både som udvikler og konsulent, og ser meget frem til at møde vores eksisterende og kommende kunder i sin nye funktion som GIS-konsulent hos Geopartner. Lars vil allerede fra begyndelsen være aktiv i forhold til at assistere på løsninger omkring data, GIS og programmeringsopgaver.

Du har mulighed for at bidrage med et oplæg. Vi sætter stor pris på alle typer af oplæg og giver de udvalgte oplægsholdere kontant rabat på konferencedeltagelsen. Læs mere på vores hjemmeside, hvor du kan indsende et abstract og tilmelde dig konferencen. Geoinfo deltager i Copernicus workshoppen i Aarhus den 9. marts med en stand. Esri har i flere europæiske lande implementeret en datainfrastruktur for Copernicus data. Infrastrukturen sikrer downstream af Copernicus data samt understøttelse af myndighedernes behov for informationsprodukter. Kom forbi vores stand til en snak om opsætning og se hvilke informationsprodukter, der kan laves på toppen af Copernicus data. Kontaktperson: Mette Thygesen Telefon: 39965900 Email: mettet@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

GIS4Mobile - intelligent online / offline app. Med GIS4Mobile får du en løsning, der intelligent arbejder online, når der er netadgang men også fungerer fint i offline mode. GIS4Mobile har ingen begrænsning i størrelsen af offline data. Men GIS4Mobile er ikke bare en app. Det er en komplet løsning, der tager hånd om dataflow, så du kan rette i de samme data i marken og på kontoret. Og der er en webgis side, hvor indsamlede data udstilles, og som kan anvendes til dokumentation for kolleger og samarbejdspartnere. Og GIS4Mobile omfatter også en ‘tip-kommunen‘-løsning, der som noget helt specielt har geografisk validering af indberetninger. Mange kunder har valgt GIS4Mobile: En lang række kommuner, Vejdirektoratet, Sydtrafik, NCC, Energi Fyn og mange flere. Lån gratis Du kan låne GIS4Mobile gratis i op til 3 måneder. Kontakt os for et godt tilbud. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk

20

G E OFOR U M • MA R TS 2 0 1 7

Udarbejdelse af zonekort til forsyning Forsyningssekretariatet benchmarker drikke- og spildevandselskabernes økonomi hvert år, og i den forbindelse skal der indberettes en række oplysninger om ledningsanlæg i forskellige zoner. Geopartner løser denne type opgaver for en række forsyninger og anvender en metode, som lever op til alle gældende krav. Kontakt Geopartner for mere information og hør, hvorfor det faktisk er vigtigt at anvende det korrekte datagrundlag. http://www.geopartner.dk/job.aspx Kontaktperson: Søren Holst Telefon: 23215793 Email: sh@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

Mød vores store familie! Hexagon er en ægte storfamilie. Hexagon omfatter 8 divisioner, som bl.a. tæller Agriculture og Geospatial samt brands som Leica, ERDAS, ECW og Aibotix. Til juni samles alle til Hexagons store, internationale brugerkonference i USA, HxGN Live. Der vil være fuld fokus på, hvordan vi sammen kan arbejde innovativt og gå forrest i udviklingen af de løsninger, der skal indgå i en ny datadrevet dagsorden. Både i de fælles keynotes, på de branchespecifikke spor og på den gigantiske udstilling, hvor man kan opleve alt fra Hexagon-koncernen – fra vilde droner til jordradar. Vi glæder os til igen i år at sende en dansk delegation af brugere af sted til USA, så de kan hente tonsvis af inspiration og viden med hjem. Vi kan også herhjemme. 28.-29. marts slår vi dørene op til den danske brugerkonference, DIB 2017. Brugere fra hele landet får optimale forhold til at lære af danske og internationale produkteksperter – og ikke mindst af hinanden. Se mere på go.hexagonsi.com/dib17 Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com


Kan du ikke lige.... Vil du nemt kunne hjælpe, når en kollega, chefen eller selve borgmesteren kommer og spørger ”kan du ikke lige…” • Vise hvor borgerne flytter hen, når de flytter? Hvor mange til- og fraflyttere der har været i en bestemt periode • Vise hvor der ligger tomme boliger, som har stået tomme i et bestemt antal dage • Vise hvor og hvor mange byggesager der er på eksempelvis bygninger, opgange eller tekniske anlæg? • Undersøge hvilken forsyningsart der anvendes pr. bygning, herunder jordvarme Har du lyst til at se, hvordan du nemt og ukompliceret kan lave ovenstående samt lignende udtræk fra webløsningen KMD Cognito Access, så holder Birgitte Jensen webinarer d. 6. 7. eller 8. marts kl. 10-11. Tilmeldingsfristen er indtil 2 timer før, webinaret starter. KMD Cognito Access er en løsning, der giver nem adgang til data i KMD Cognito databaserne, og som giver dig mulighed for at dele data på tværs i din organisation. Tilmelding skal ske ved at sende en mail til bse@kmd.dk. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 61962647 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Geodata på tværs af CAD/GIS platforme Qgis kan nu integreres med LIFA’s øvrige produkter. Data kan ’flyde’ mellem forskellige CAD og GIS platforme online. Det er muligt at udføre registreringer i felten vha. LIFA’s KortViser på en tablet og få vist data i fx Bentley, MapInfo, Qgis el. LIFA’s webgis (KortViser.dk) med det samme. Det er LIFA’s koncept med brug af åbne standarder, som giver disse muligheder. Organisationer med et blandet CAD/GIS miljø, eller som arbejder med data i felten, kan slippe for bøvlet med datakonverteringer. LIFA’s dataløsninger hitter De seneste to år har 19 kommuner skiftet til LIFAs datadistributionssystem LOIS. Nu får 42 kommuner glæde af vores velfungerende netværk og ekspertise indenfor borger og ejendomsdata. Vil du også have en seriøs sparringspartner på datafronten - så ring. Aktiviteter Der bliver fire workshops i foråret, bla. for Bentley-brugere, og for brugere af LOIS Statistik og FLIS-data, samt en række kurser. Tjek www.lifa.dk og www.lifa.dk/kursuskalender, for mere info. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136830 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

NIRAS og Netcompany i samarbejde

QGIS introduktionskursus for de fynske kommuner

System for Naturstyrelsen Naturstyrelsens udbud om Systemunderstøttelse Af Bæredygtig Arealdrift (SABA) blev vundet af NetCompany og NIRAS. Aftalen, der løber over 4 år, består af 3 del-leverancer, der har til formål at sikre et sammenhængende, moderne og effektivt arbejdsværktøj på en fremtidssikret platform. Værktøjet skal understøtte planlægning af drift og vedligehold af Naturstyrelsens arealer.

QGIS bliver mere og mere udbredt i GeoFyns ejerkommuner. Derfor skal mere end 70 medarbejdere fra kommunerne i løbet af marts på introduktionskursus i QGIS. Septima står for afholdelsen af kurserne, hvor deltagerne skal lære at bruge QGIS til let at arbejde med geografiske data.

Danmarks Arealinformation Danmarks Miljøportals udbud om IT-konsulentbistand til vedligehold, support og videreudvikling af Danmarks Arealinformation blev vundet af NetCompany og NIRAS. Aftalen løber over 4 år. Første element er transition fra nuværende leverandør. Herudover kommer håndtering af de komplekse WebGIS-løsninger med over 10.000 daglige brugere og over 1000 lag til 50 forskellige målgrupper samt udvikling af diverse løsninger og services. Kontaktperson: Thomas Rokkjær Telefon: 96306429 Email: tro@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Ny medarbejder 1. marts byder vi velkommen til Mads Phikamphon, der kommer fra en stilling som selvstændig .NET-konsulent. Mads har mere end 10 års erfaring i .NET-udvikling i både mindre og meget store projekter og kommer til at styrke Septimas hold på systemudvikling. Vi glæder os meget til at få Mads med på holdet. GIS helt ude i skoven Septima har udviklet en webløsning for Danske Maskinstationer og Entreprenører, som blandt andet skal anvendes til opgavebeskrivelser for de udførende skovmedarbejdere. Løsningen samler en lang række af de frie grunddata og giver ved sit intuitive design bl.a. brugeren mulighed for enkelt at orientere sig og indtegne både i felten og ved skrivebordet. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

G E OFORUM • MARTS 2017

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Holstebro manglede på Swecos ”Software-landkort”. I slutningen af 2016 lykkedes det endelig at få Holstebro Kommune på landkortet over danske kommuner, som Sweco leverer et eller flere softwareprodukter til, så der nu er ”fuldt hus”. Det blev DriftWeb, som brød isen og sikrede, at der kom en aftale i stand. I august måned udbød Holstebro Kommune og entreprenøren Kaj Bech A/S sammen en opgave om leverance af et entreprisestyringssystem – kaldet NESS. Formålet med NESS var at koble de tre nøgleparter: Borgerne, Holstebro Kommune og Kaj Bech A/S om fælles opgaveløsning. Der var udarbejdet en omfattende kravspecifikation for det ønskede system. DRIFTWEB UDPEGET SOM DET BEDST EGNEDE SYSTEM Der blev afgivet 6 tilbud på opgaven. Efter en grundig vurdering blev to tilbudsgivere inviteret til at give en præsentation af deres tilbud. Sweco var heldigvis den ene. Efter endnu en grundig vurdering af de to tilbud blev DriftWeb udpeget som det bedst egnede system og er nu under implementering. Kontaktperson: Ole Urup Mogensen Telefon: 53721065 Email: oleurup.mogensen@sweco.dk Hjemmeside: http://www.driftweb.dk/om-driftweb.aspx

FME nyheder FME WorldTour 2017 Malmö – flytter lokaler! På grund af det rekord store antal deltagere er årets FME WorldTour flyttet fra Swecos kontor til Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö. Konference lokalerne ligger nær Swecos kontor. Læs mere på dataflow. center/worldtour FME UC Vancouver. 24-26 Maj Med over et hundrede sessioner der dækker mange emner, er FME International User Conference (FME UC) 3 dages intensiv læring med store muligheder for at opbygge og vedligeholde sit FME netværk. Konferencen er tilrettelagt, så alle fra ’FME newbie’ til ’FME ninja’ får stort udbytte. Registrering på: https://fmeuc.com Sweco bidrager med et antal foredrag. FME 2017 Release Besøg safe.com for at se hvilke nyheder der er i 2017 versionen. Mange forbedringer af brugerfladen og formathåndtering findes med. Kontaktperson: Lars-Ole Pedersen Telefon: 21779301 Email: lars-ole.pedersen@sweco.se Hjemmeside: http://dataflow.center

KONTINGENTBETALING TIL GEOFORUM Når der dukker en faktura op fra Geoforum i løbet af marts, så tilbyder vi en nem måde at betale på. Hvis du tilmelder dig Betalingsservice, så sparer du nemlig arbejdet med at betale via din bank eller netbank. Når du har et medlemsnummer, som fås i forbindelse med den første opkrævning eller ved henvendelse til sekretariatet, kan du tilmelde dig Betalingsservice på: http://www.geoforum.dk/ Betalingsservice. På siden er der en udførlig forklaring på, hvordan man gør. Husk at du skal betale din faktura manuelt, indtil aftalen med Betalingsservice fremgår af din Betalingsservice-oversigt. Hvis du tilmelder dig betalingsservice i år skal du være opmærksom på, at den først træder i kraft ved kontingentopkrævningen i 2018.

22

G E OFOR U M • MA R TS 2 0 1 7

Har du fået ny adresse, ny kontaktperson eller nyt EAN-nr.? Meld en eventuel adresseændring ind til sekretariatet – og gerne hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis I i virksomheden har fået en ny kontaktperson, eller hvis I fået nyt EAN-nr. Hvis du sender os en mail herom på -geoforum@geoforum.dk senest den 8. marts 2017, så kan vi nå at få det med, inden opkrævningen udsendes. Udmeldelse af Geoforum Hvis du ønsker at melde dig ud af Geoforum i løbet af året, så gælder udmeldelsen fra årsskiftet 2017/2018, jf. vores regler se: http://www.geoforum.dk/udmeldelse Har du spørgsmål, så kan du altid kontakte sekretariatet: geoforum@geoforum.dk. Med venlig hilsen Sekretariatet


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Geodataprisen 2017 Årets jury, som skal vurdere cases og kåre vinderne, består af: Peter Schack Madsen, chefkonsulent, Århus Kommune, juryformand Anne Marie Carstens, chefkonsulent, KL Pernille Kræmmergaard, digital vismand og professor, ITU Jens Lykke Brandt, IT-udvikler, Danmarks Radios databaseredaktion Du tilmelder dig festlighederne i SOHO i Kødbyen i København den 6. april 2017 kl. 17.30-19.30 med efterfølgende afterparty her: http://geoforum.dk/kurser-og-arrangementer. Vi glæder os til endnu et brag af en geodata-prisfest!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.