Page 1

Fakta på bordet - hur stor är utmaningen? Utmaningar för IT-branschen Krinova Science Park 1 juni, 2012 Inger Danilda


Utmaningar i Kristianstad, Sverige och EU •  Andelen kvinnor (och antalet kvinnor och män) inom ITbranschen är ett hinder för tillväxt inom EU •  Flickor och pojkar presterar lika bra inom matematik och teknik (finns små skillnader i enstaka länder där flickor presterar bättre i några länder och pojkar i andra) •  Däremot visar vissa studier på skillnader i förhållningssätt där

pojkar är bättre på att förklara tekniken medan flickor är bättre på att identifiera frågeställningar med koppling till teknik pojkar ”överskattar” sin förmåga och flickor ”underskattar


Kvinnor har högre utbildning, men •  Idag finns fler högutbildade kvinnor än män i EU •  Kvinnor med högre utbildning arbetar i lägre grad inom näringslivet •  Lägre andel kvinnor än män tar examen som ingenjörer (notera dock att flera andra utbildningar är relevanta för IT-branschen)

•  De kvinnor som deltar i doktorandstudier är få inom teknik (ser lite bättre ut för Finland, och Sverige)


Brist på IT-specialister •  Under perioden 2000-2007 ökade antalet ITspecialister kraftigt inom EU, men andelen kvinnor sjönk från 18 % till 17 %. •  Ca 300,000 IT-specialister saknades år 2010 inom EU och det finns lite som tyder på en ljusning •  Var sjätte anställd inom IT-branschen är kvinna


Det blir väl bättre i de yngre generationerna, eller ? •  Även om antalet kvinnor som IT-specialister blivit fler är alltså andelen fortsatt låg •  Det finns statistik som visar att gapet är större i yngre årskullar (dvs andelen kvinnor är lägre bland yngre än bland äldre IT specialister!)


K채llor

Europeiska Kommissionen (2009) Women and ICT Status Report 2009 Europeiska Komissonen (2009) Gender segregation in the labour market, Root causes, implications and policy responses in the EU


Utmaningar i Kristianstad, Sverige och EU •  År 2010 togs 65 % av alla examen på högskolar ut av kvinnor •  I början av 1990-talet var det färre än 5 000 studenter på IT-utbildningar medan det idag är över 11 000 •  Kvinnor som är nybörjarstudenter på högskolan med inriktning mot IT har sedan början av 1990-talet varit mellan 20-30 %


Antalet ökar men andelen sjunker •  År 1997 var det 32% kvinnor på IT-utbildningar vid högskolan, men år 2010 var det bara 23 % •  År 2010 var det 19 % av examen som togs av kvinnor (en minskning med över 10 % jämfört med år 2000!) •  Dramatisk minskning av andelen framförallt inom ämnesinriktningen informatik, datavetenskap och systemvetenskap. •  Fortsatt lägst andel kvinnor på elektronik, datateknik och automation (14 %)


En bransch med sned fördelning •  Statistik tyder på att IT-utbildade kvinnor i lägre grad än män går vidare till IT-branschen samt på en negativ trend dvs. kvinnor söker sig till andra branscher. •  IT-branscher är en av de minst jämställda vad gäller könsfördelning •  Ca 20 % av alla som arbetar inom ett IT-yrke är kvinnor •  Den största andelen kvinnor återfinns i yrkeskategorin dataoperatörer (37%)


Dystra siffror •  Kvinnornas andel av VD posterna inom ITbranschen är 8 % och bland Sveriges IT-chefer är 18 % kvinnor (något högre inom offentlig sektor) •  Kvinnor som är styrelseledamöter i IT-företag på Stockholmsbörsen är ca 20 % (jämförbart med övriga branscher) •  Skillnaden mellan IT-bolagen och andra näringar ökar dock i negativ riktning


Ljusglimtarna •  Ca 22 % av alla forskarstuderande inom IT är kvinnor •  Lärosätena lyckas i högre grad behålla kvinnor som tar examen och erbjuda dem forskarkarriärer inom IT, jämfört med många andra områden. •  Sedan år 2007 har trenden varit svagt positiv för andelen kvinnor som IT-chefer


Källa •  Tillväxtanalys (2012) Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt


Utmaningar i Kristianstad, Sverige och EU •  För Skåne är utmaningen ännu större….. 1 kvinna av 44 studenter på IT gymnasiet i Kristianstad 20 % dataspecialister är kvinnor i Skåne (23 % i riket) Kvinnor som är IT-företagare i Skåne 10,9 % (17,9 % i Södermaland) Inom elektronikindustrin i Skåne fanns 5 kvinnor och 94 män som var IT specialister år 2008 Inom IT relaterade tjänsteföretag fanns det 598 kvinnor och 3510 män år 2008 (under 15 %!) – lägre än riket och lägre än t.ex. Stockholm


Några ljusglimtar, eller? •  Högskolan i Kristianstad (17 kvinnor och 33 män tog examen år 2010, 34%) •  Malmö högskola (14 kvinnor och 23 män tog examen år 2010, 38%) •  Lunds Universitet (48 kvinnor och 219 män tog examen år 2010, 18%)

Fakta på bordet_ID  

Fakta på bordet - hur stor är utmaningen? Utmaningar för IT-branschen Krinova Science Park 1 juni, 2012 Inger Danilda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you