Page 1

C…yéT‡ X¯ã›+ Vol. 2

Issue-4

April 2017

≈£ø±>± îe÷s¡me&Ó T\T jÓ’qTqT¨yê Væ≤+#·T&ÉT \kÕ«dü >∑sq¡“¤|düòü\èeTT Áø°düTnqTÁ>∑ Ôq+<äTqïjÓ yê&Éú´eTT, T q÷‘· w溗 Äj· à ãVü Tj . j··TT,TÚeqø±\eT+<ä |ü⁄{Ϻq bÕ‘· >∑·TT,‹Q+#Ó Áø=‘· πøåeTq÷_ÛsTT#· eè~∆T$j ôVe÷qy˚ ≤#·qÃT,]ø£Ç~>√ Ä<äsÔy¡DêjÓø£T\qT. T>∑TTq≥T¢ ≈£îe÷s¡T\T ã\e+‘·(2Tìø=]+B∏ #˚‹˝À u≤DeTT\e+{Ïyês¡T. Á|üe∫+#·Tyê&ÉT eTqTwüß´\‘√5:17) e÷≥˝≤&ÉT#·THêï&ÉT. ø°s¡Ôq 127 : 3,4

Private Circulation only 1

1 ø=]+B∏ 14:3


ªC…yéT‡µ jÓTTø£ÿ |ü]#·j·TeTT $XÊ«dü T ˝… ’ q ø=+‘· e T+~ j· T e«qdü T ú \ #˚ 1972e dü+e‘·‡s¡eTTq kÕú|æ+#·ã&ç, 1979e dü+e‘·‡s¡eTq qyÓ÷<äT #˚j·Tã&çq |ü]#·s¡´. ;Vü ‰ sY eT]j· T T <ëì |ü ] dü s ¡ sêÅcÕº \ ˝À ñqïyê]ì <ä]Ù+#·T≥j˚T á |ü]#·s¡´ jÓTTø£ÿ Á|ü<Ûëq <äs¡ÙqeTT <ëì‘√bÕ≥T>± ‘·ØŒ¤<äTì∫à ùde≈£î\qT ‘·j·÷s¡T#˚j·TT #·s¡´\qT Ŭø’düÔe dü+|òü÷\qT kÕú|æ+#·T #·s¡´\qT m&É‘Ó>∑ø£ ø=qkÕ–+#·T#·Tqï~. ;Vü‰sY, C≤s¡ÿ+&é , ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ eT]j·TT eTVü‰sêÅwüº e+{Ï sêÅcÕº\˝Àì Á|ü»\≈£î düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·T#·T, Á|üø£ÿ <˚XÊ\˝À »s¡T>∑T#·Tqï |ü]#·s´¡ \qT ñ‘˚»Ô |üs#¡ T· #·Tqï~. Ä~yêdæ Á|ü»\qT <ä]Ù+#·T≥, u≤\ ø±]à≈£î\qT, Ä<äsD¡ ˝Òì |æ\\¢ qT eT]j·TT $ø£˝≤+>∑T\qT |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\˝À Ä<ä]+#·T≥ yÓ<’ ´ä ùde\qT n+~+#·T≥, $<ë´uÛ≤´düeTT#˚ J$‘·kÕúsTTì ô|+bı+~+|ü#˚j·TT#·Tqï ùde\#˚ eT¨qï‘·T&Ó’q Á|üuÛÑTe⁄qT ˝Àø£eTTq≈£î Á|üø£{Ï+#·T ˇø£ $TwüqØ |ü]#·s¡´.

2


ã\e+‘·Tì u≤DeTT\T ìyÓ«s¡b˛e⁄q≥T¢ ÄX¯Ãs¡´eTT>± eTq\qT ø£\T>∑CdÒ qæ yê&ÉTqT, eTqeTT |æ+&ÉyTÓ j Æ T· T+&É>± #·÷∫qyê&ÉTqT, uÛ÷Ñ $TjÓTTø£ÿ n>±<Ûdä \úü eTT\˝À $∫Á‘· e TT>± ì]à+|ü ã &ç q |ü  &É T eTq Bro. D. Augustine Jebakumar $wüj·TeT+<äT düeTdüÔeTTqT dæ<ä∆|üs¡∫qyê&ÉT eTq<˚e⁄&ÉT. ø±\>∑eTqeTT\˝À J$‘·eTT ˇø£yÓ’|ü⁄ X¯s¡y˚>∑eTT>± e÷s¡ TŒ#Ó+~Hê, Çs¡T≈£î\T Çã“+<äT\T n‘·´~Ûø£eT>∑T≥#˚, nqT~q J$‘·eTT nH˚≈£î\≈£î (eTTK´eTT>± eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ yêfi¯fl≈£î) ns¡∆eTTø±ì Á|üX¯ï>± e÷s¡T#·Tqï~. <Ûäs¡\ T ô|s¡T>∑T≥, |æ\¢\ jÓTTø£ÿ uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|üD≤[ø£\˝À #·<äTe⁄\≈£î nj˚T´ Ks¡TÃ\T, sêqTqï ‘·s¡eTTqT |ü]X¯ó <ä∆‘·j·T+<äTqT, HÓ’‹ø£ dü+ã+<Ûë\qT ø±bÕ&ÉTø=q>∑\e÷ nqT ∫+‘·\T nH˚≈£î\qT Á|ü‹~qeTTqT ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝ÀìøÏ HÓ{Ϻy˚j·TT#·Tqï<äqT≥ n‘·´~Ûø£ yêdüÔeeTT. M{Ï eT<Ûä´˝À $TwüqØ\ |æ\¢\qT ô|+#·T≥˝À yê]øÏ ≈£L&Ü ($TwüqØ\≈£î) Ç<˚ düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì Á>∑V≤æ +∫qyês¡TqT, Á>∑V≤æ +#·T≥≈£î Á|üjT· ‹ï+∫qyês¡TqT, <ëì $wüj·TyÓTÆ düVü‰j·T#·s¡´\T #˚j·TTyês¡T eT]ø=+<äπs. m+<äTø£+ fÒ, yê{Ïø£+fÒ n‘·´~Ûø£yÓTÆq b˛sê≥eTT $TwüqØ\ |æ\¢\≈£î ñqï~. Ç‘·s¡ dü+düÿè‘·T\˝À ùde#˚j·TT#·Tqï $TwüqØ\≈£î |ü\Ts¡ø±\ dü+düÿè‘·T\ e\q <ë&ÉT\T ø£\T>∑T≥ yêdüÔeeTT. nsTT‘˚, ¬s+&ÉT dü+düÿè‘·T\≈£î eT<Ûä ´q dü‘·eT‘·eTj˚T´~ yê] |æ\˝¢ .Ò ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ dü+düÿè‹ yê] Ç+{Ïe<ä› (n|ü&É|ü &ÉT }fi¯fl≈£î yÓfió¯ fl#·Tqï|ü&ÉT) u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·eTTq ùdïVæ≤‘·T\‘√, ‘√{Ï bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡T∆\‘√ ‘·* ¢<ä+Á&ÉT\T ùde#˚jT· T#·Tqï ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï dü+düÿè‹j·TT yê{Ï yê{Ï Á|üu≤Û eeTTq≈£î >∑Ts¡e⁄«#·÷, eT] eT÷&Ée dü+düÿè‹ yê]˝À yê]øÏ nC≤„qeTT ø£\T>∑T#·Tqï~. |ü\Te÷s¡T¢ ‘·eT ùdeqT ã{Ϻ düú\e÷]Œ&çì ã{Ϻ $TwüqØ\ |æ\¢\ |ü]dæú‹ eTØ n‘·´~Ûø£e TT>± <ës¡TDeT>∑T#·Tqï~. ø±e⁄q Ç≥Te+{Ï |ü]dæ‘ú T· \≈£î >∑Ts¬ q’ |æ\\¢ qT eT÷&Ée dü+düÿè‹ |æ\¢\T (Third Culture Kids) nì ≈£î¢|üÔeTT>± TCK nì |æ\TkÕÔs¡T. á TC Kids Á|ü|ü+#·eTTq≈£î Áø=‘·Ôyês¡T ø±s¡T. |üPs¡«ø±\eTT qT+&ç n{Ϻyês¡ T Ç{Ϻ |ü]dæ‘ú T· \˝À ñqïyêπs nì |ü]X¯ó<äÁ∆ >∑+<∏eä TT eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒjT· T#·Tqï~. ÇkÕ‡≈£î, ÇcÕàj˚T\T, jÓ÷ùd|ü⁄, yÓ÷ùw, <ëìj˚T\T nì es¡Tdü>± #Ó|ü≈£î+≥T yÓ fi¯fle#·TÃqT. Ms¡T |ü&qç bÕ≥¢≈î£ , b˛sê≥eTTq≈£î (impact) e∫Ãq |ò*ü ‘·eTT (Contribution) |üP]Ô>± _qïyÓTÆq~ nì eTqeTT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e\dæq neX¯´eTT ø£\e⁄. 3


Ä dü+>∑‹ì $e]+#·T≥≈£î Á|üj·T‹ï+∫q ˇø£ $TwüqØ jÓTTø£ÿ bÕ|ü #·ø£ÿ >± 127e ø°s¡ÔqqT m+#·T≈£îqï~. Ä dü+<äs¡“¤eTT‘√ ‘·eTTàqT ã\e+‘·Tì #˚‹˝Àì u≤DeTT\e+{Ï yês¡eTì b˛*à e÷{≤¢&ÉkÕ–+~. yê] b˛sê≥eTT : yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï>± m+<äT≈£î Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eT+∫ ñ<√´>∑eTTqT $&ç∫ô|{Ϻ (˝Òø£ eT+∫ ¨<ëqT) Ç≥Te+{Ï V”≤qdæú‹øÏ sêe˝…qT? yês¡T e#·TÃ≥ #˚‘· y˚ T eTTqT (Ä•+∫q #· < ä T e⁄\qT, Ç‘· s ¡ |æ \ ¢ \ nqTuÛ Ñ $ +∫q≥T¢ y˚ T eTT nqTuÛ$Ñ +#·˝øÒ b£ ˛e⁄≥ e+{Ï |ü]dæ‘ú T· \qT n~Û>$∑ T+#· ˝Òøb£ ˛e⁄≥j·TT, H˚qT m+<äTø£ì ‘ê´>∑eTTqT #Ój·÷´*? nqT rs¡ì b˛sê≥eTTqT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. n{Ϻyê] qT+&ç Á|ü|+ü #·eTT n‘·´~Ûøe£ TT>± m<äTs¡T#·÷#·T#·Tqï|ü&ÉT, m+<äT≈£î y˚TeTT e÷Á‘·eTT Äø±X¯eTT qT+&ç <ä÷øÏe∫Ãqyês¡e÷? Ç‘·sT¡ \ e˝… y˚TeTTqT ÁX¯eT|ü&TÉ yês¡eTì Ç‘·sT¡ \T eTeTTàqT ns¡úeTT #˚düTø=q ˝Òø£b˛e⁄≥ m+<äT≈£î? nqT Á|üX¯ï\T nH˚ø£e÷s¡T¢ yê]#˚ n&ÉT>∑ã&ÉT#·Tqï$. Ç{Ϻ |ü]dæú‘·T\qT e÷s¡TÃ≥≈£î yê]¬ø’ nø£ÿs¡>∑\yês¡T ø£\s¡T, yê] |ü]dæú‘·T\qT ns¡úeTT #˚dæø=qïyês¡T ø£\s¡T, nqT yêdüÔeeTT\T yê]jÓTT<ä›≈£î e∫à #˚s¡Tq≥T¢ ñ‘ê‡Vü≤|üs#¡ T· ñ‘·sÔ e¡ TT\T, bò˛qT dü+uÛ≤wüD\T, »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T, eTTU≤eTTœ>± <ä]Ù+∫q|ü&ÉT yê] uÛÑ$wü´‘·TÔqT >∑÷]à n&ÉT>∑T≥j·TT, eT<Ûä´eT<Ûä ´˝À ø=ìï ∫qï ãVüQeT‘·T\T, düV‰ü j·TeTT #˚jT· T bÕ*uÛ≤>∑dTü \Ô ≈£î, ÁbÕs¡Hú ê uÛ≤>∑kÕ«eTT\≈£î »„|#Ôæ j ˚ ÷· \ì ø√s¡T#·THêïqT. Ç˝≤ #˚jT· T≥#˚‘· yê] n+>∑˝≤s¡TŒ dü«s¡eTTqT #·˝≤¢sá ã&ÉTqT. n|ü&ÉT yê] kÕ«uÛ≤$ø£ dæú‹ì $&É∫ <˚e⁄ì¬ø’ kÕ~Û+#·T≥≈£î ‘Ó–+#˚ neø±XÊ\T $kÕÔs¡eTT>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. <ëì‘√bÕ≥T TCK yê]jÓTT<ä› ø£qã&ÉT ô|<ä› kı‘·TÔ>± e÷s¡HÓ’j·TTqï ø=ìï+{Ïì dü÷∫+#·T≥ eT+∫<˚ nqTø=qT#·THêïqT. |ü\T uÛ≤wü\ kÕeTs¡ú´eTTqT ø£*–j·TTqï kÕ+|ò”Tø£|üs¡yÓTÆq ˝Àø£eTTq≈£î, düe÷» ◊ø£´‘·≈£î düeTjÓ÷∫‘· ãT~∆ øÏì n‘·´~Ûø£ m<äT>∑T<ä\≈£î n~Ûøe£ TT>± yê&ÉTø=q>∑\eTT. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ‘·&ãÉ &ÉT#·T #·~$q u≤wü\˝À Ms¡T düeTs¡úe+‘·yÓTÆq bÕ+&ç‘·´eTT >∑\yê]>± e÷s¡T≥≈£î n{Ϻ kÕeTs¡ú´‘·qT <˚e⁄ì sê»´eTT˝À yê&ÉT≥≈£îqT neø±X¯eTT\T n‘·´~Ûøe£ TT. |ü]#·s´¡ jÓTTø£ÿ eTVü‰‘·´eTT\qT Ç‘·sT¡ \≈£î kÕø£´å $T#·TÃ≥≈£î e÷Á‘·eTT >±ø£ y˚w<ü ëÛ s¡T\qT >∑Ts¡TÔ|{ü ºÏ ã≥ºãj·T\T|üs#¡ T· ≥≈£î M]øÏ n~Ûø£ X¯ø>ÔÏ \∑ <äT, <˚e⁄ì¬ø’ kÕ~Û+#ê* nqT ‘·\+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑeTT˝À ˝Òøb£ ˛sTTHê, ~qeTT\T >∑&ç#˚ ø=\~ n‘·´~Ûø£eTT>± ô|s¡T>∑TqT. nsTT‘˚ á $<ÛäeTT>± »s¡T>∑T≥≈£î yÓTT<ä{˝Ï ÀH˚ M]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤eTTqT Çe«e˝…qT. <ëì¬ø’ ‘·–q |ü]dæ‘ú ·T\T ø£\T>∑Cj Ò T· e˝…qT nqT≥ #ê˝≤ düŒwüºyÓTÆq e÷≥. 4


uÛj Ñ T· eTT ø£\T>∑Cj Ò T· ì $<ä´ (Non-threatening education) yê]øÏ Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚, ‘·eT uÛ≤yê\qT #Ó|üø=qT≥≈£î Vü≤≈£îÿ\T Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚, neT\T #˚j·TT≥≈£î >∑\ Á|üD≤[ø£\T yê]øÏ ø£*|æ+#·ã&çq≥¢sTT‘˚, <ëìì »]–+#·T≥ düT\Te⁄. Ms¡T ªªã\e+‘·Tì #˚‹˝Àì u≤DeTTµµ nì eTqeTT Á>∑Væ≤+∫q≥¢sTT‘˚, u≤DeTT |ü<äTqT ô|≥ºã&ÉT≥#˚ ø£\T>∑T ˝≤uÛÑeTTqT dü]jÓÆTq e´øÏÔ Vü≤düÔeTT≈£î yês¡T n|üŒ–+#·ã&Ée˝…qT nqT $wüj·TeTTqT Á>∑Væ≤+∫ dü]jÓÆTq y˚~ø£ (Platform) ˇø£{Ï yê]øÏ ø£ì|æ+∫q≥¢sTT‘˚, dü]jÓÆTq >∑T]ì (Target) yês¡T bı+<äT≥j·TT n+<äT˝À ì\<=≈£îÿø=ì ñ+&ÉT≥j·TT #ê˝≤ düT\Te⁄>± ø±s¡´kÕ<Ûäø£eTT n>∑TqT. Ç+<äT˝À Ä<äTø=qTyê]øÏ n~Ûø£ uÛ≤>∑eTT >∑\<äT. nqT≥˝À |ü]X¯ó<ë∆‘T· à&ÉT Á>∑V≤æ +|üCj Ò T· TqT >±ø£. $TwüqØ\ |æ\¢\ $yêVü≤ J$‘·eTTqT <ëìì ø£*Œ+#·T≥˝À ñqï ø£wüºeTT\T ≈£L&Ü Á>∑Væ≤+|ü˝ÒìyÓ’j·TTqï$. u≤>± #·<äTe⁄ø=qï kÕeTs¡ú´eTT>∑\yê]ì nsTT‘˚ Ä]úø£ düV‰ü j·TeTT n~Ûøe£ TT>± ˝Òìyê]ì $yêVü≤eTT (Ks¡TÃ\ $TqVü‰sTT+∫) #˚dTü ø=qT≥≈£î e#·TÃyês¡T nH˚≈£î\T, nsTT‘˚ n&Ée⁄\˝ÀqT, ø=+&É\˝ÀqT e÷s¡TeT÷\ @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqïyê] |æ\¢\≈£î J$‘·eTTqT Ç#·TÃ≥≈£î eTT+<äTø=#·TÃyês¡T m+<äs¡T? ªªMTs¡TqT yê]‘√ ≈£L&Ü ã+~Û+|üã&çq≥T¢ ã+<Ûäø£eTT˝ÀqTqï yê]ì C≤„|üø£eTT #˚dæø=qT&ç. MTs¡TqT X¯Øs¡eTT‘√ ñHêïs¡T >∑qTø£ ø£wüºeTT\qT nqTuÛ Ñ$+#·T#·Tqïyê]ì C≤„|üø£eTT #˚düTø=qT&çµµ (ôV≤Á; 13:2) nqT yêø£´eTTqT #Ós¡˝À ñqïyê] ø=s¡≈£î e÷Á‘·eTT ø±<äT. Ä‘·àj·T+<äT ã+~Û+|üã&çqyês¡yÓTÆ Á|üuÛÑTe⁄q¬ø’ Äj·Tq sê»´eTTq¬ø’ nVü≤]ïX¯\T ‹s¡T>∑T#·Tqïyê]øÏ e]Ô+#·TqT (nb˛.ø±.20:22,23). |ü]#·s´¡ e÷s¡eZ TTq+<äT ùde≈£îìøÏ ÁbÕeTTK´‘·qT Çe«e˝…qT. n~ yê] |æ\\¢ J$‘·eTT˝ÀqT <Û«ä ì+#ê*. Ç<˚ yê] u≤<Ûä\qT eTs¡∫ ø£wüºeTT\ eT<Ûä´˝À |ü]#·s¡´qT #˚j·TT≥≈£î yê] |æ\¢\≈£îqT ñ‘ê‡Vü≤|üs#¡ ã· &Ée˝…qT, nì Á>∑V≤æ +#·T≥≈£î <˚e⁄&ÉT eTq≈£î düV‰ü j·TeTT #˚jT· TqT >±ø£. |æ\¢\qT nHês√>∑´bÕ\T #˚j·TT >∑T+bıø£{Ï –*¢ ùV≤fi¯qj·÷&ÉT#·T }πs–+#·T#·T e#·TÃ#·Tqï~ n+‘·s¡+>∑eTTq+<äT n–ï>± n–ïì ø£*–j·TTqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£\àwüeTT˝Òì |æ\¢\T ≈£L&Ü ã*ø±qTHêïs¡T <√dæfifl¯ ‘√ m‘·TøÔ =ì Vü≤‘·TøÔ √ø£b˛sTTqqT <ä÷sêq ì\∫ Hê¬ø+<äT≈£î á ‘·+{≤\ì ‘·\+#·Tø=qø£qT ∫s¡T eT+<äVü‰dü|ü⁄ n+<ë\qT ø=]$ |ü⁄\¢˝≤ ø±\TÃ≥≈£î j·T‹ï+#·Tyê]ì #Ó+>∑Tq >=+‘Ó‹Ô <ä÷sêq bÕs¡Á<√˝…<äeTT bÕsƒ¡XÊ\ yÓTT<ä\Tø=ì ø£fi≤XÊ\ es¡≈£î |üs¡eT <˚e⁄&çï Á|üø£{Ï+#·T≥≈£î |ü]‘·|æ+#Ó<äeTT Ms¡T eTq¬ø’ j˚TdüTì |æ\¢\T>±. 5


GEMS Shares Gospel to Siwan Seekers and in Nepal Streets on Easter On the occasion of Easter gospel was shared to Muslim seekers in Bihar and to people of Nepal. NET Seekers Meeting GEMS NET (Neighbours Evangelical Thrust) team of Siwan conducted a Seekers meeting on 16th April 2017 for Muslims. 25 people including women and children attended the meeting. Gospel was shared in the streets of Hetauda in Nepal through GEMS Nepal team on 16th April through a gospel rally. Pray for those who heard the Good News in NET Siwan and Nepal to commit their life to Jesus. Pray for the systematic and prayerful follow up to lead them into becoming disciples of Christ.

GEMS Polytechnic Students Secure Top Positions in IIT Held Competition Students of GEMS Polytechnic college were selected for ‘RoboFeast’ the National Level Robotic intercollegiate competition held at IIT Roorkee and secured fifth position.

National Level Competition 22 students from GEMS Polytechnic college were selected for the National Level Robotic competition after the preliminary round conducted at the college by members of IITRoorkee. The third and the final round of the Robotic competition ‘RoboFeast’ was held in IIT- Roorkee which was conducted from 24th to 26th March 2017. Out of 25 engineering colleges selected for final round GEMS Polytechnic students secured 5th position by the grace of God. No other Polytechnic college could get through, but the Lord helped our students to do well even though they were competing against Engineering colleges. Training and Placement officer of GEMS Polytechnic college Mr. Rudi Stebner (Germany) and team trained the students for several days. In a function held at the GEMS Polytechnic Mr. Ebenezer Paul (Qatar), gave away the certificates and the medals and encouraged the students to do well by keeping God first in everything they do. He also visited the Workshop and Laboratories and had discussion with the Principal, H.O.D and staff and encouraged them by giving his valuable suggestions for improvement. New Branch, New Admissions GEMS Polytechnic College has added one more new branch, Computer Science & Engineering. Application form for admission is available from the first week of April. 6


Pray for the students of GEMS Polytechnic College to learn and equip themselves for a blessed future. Pray for the management and staff to continue to help the students achieve wholesome development of skills and godly character. 7


Gospel Echoing Missionary Society Transforming Peoples to Transform Nations Field office : GEMS, Sikaria, Indrapuri â&#x20AC;&#x201C; 821 308, Rohtas Dist., Bihar Phone : 06184 234567 E-Mail : gems@gemsbihar.org Website : www.gemsbihar.org 8

Local Contact Person: Mrs. Ramya Abi, Visakhapatnam Phone : 9246622008 Bro. Y. Suresh Kumar Vijayawada Cell: 9441207275

GEMS Sabdam_Telugu Magazine_April 2017  

Telugu magazine of GEMS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you