Page 1

C…yéT‡ X¯ã›+ Vol. 3

Issue-1

January 2018

‘êqT düèõ+∫q düeTdüÔ »qeTT\ ø£+f… ˙≈£î ø°]Ô |òüTq‘· ù|s¡T ø£\ø±>± T>∑Tq≥T¢ jÓT¨yê≈£ ‹wæqº‘· dü»qyÓ me&Ó˙e⁄ ’qqT ˙Áø°d<˚üTeÔq⁄&Ó +<ä’qTqïjÓ T&É\ yê&Éî TÁ|üq÷‘· èw溗 TÆ j·TT+<ä Teìj· TT >∑·TT,jÓ‹+#Ó TôV¨yê á·TT,~qeTTq ø£{Tq≥T¢ Ï+#ÓqT. bÕ‘· Áø=‘· T\qT. πøåe÷_Û eè~∆$j ≤#·qÃT,]ø£Ç~>√ j Ä<äsÔy¡DêjÓø£Á|ü T>∑ ~q.eè.26:19 (2 ø=]+B∏ Á|üe∫+#·Tyê&ÉT eTqTwü ß´\‘√5:17) e÷≥˝≤&ÉT#·THêï&ÉT.

1 ø=]+B∏ 14:3 Private Circulation only 1


ªC…yéT‡µ jÓTTø£ÿ |ü]#·j·TeTT $XÊ«dü T ˝… ’ q ø=+‘· e T+~ j· T e«qdü T ú \ #˚ 1972e dü+e‘·‡s¡eTTq kÕú|æ+#·ã&ç, 1979e dü+e‘·‡s¡eTq qyÓ÷<äT #˚j·Tã&çq |ü]#·s¡´. ;Vü ‰ sY eT]j· T T <ëì |ü ] dü s ¡ sêÅcÕº \ ˝À ñqïyê]ì <ä]Ù+#·T≥j˚T á |ü]#·s¡´ jÓTTø£ÿ Á|ü<Ûëq <äs¡ÙqeTT <ëì‘√bÕ≥T>± ‘·ØŒ¤<äTì∫à ùde≈£î\qT ‘·j·÷s¡T#˚j·TT #·s¡´\qT Ŭø’düÔe dü+|òü÷\qT kÕú|æ+#·T #·s¡´\qT m&É‘Ó>∑ø£ ø=qkÕ–+#·T#·Tqï~. ;Vü‰sY, C≤s¡ÿ+&é , ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ eT]j·TT eTVü‰sêÅwüº e+{Ï sêÅcÕº\˝Àì Á|ü»\≈£î düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·T#·T, Á|üø£ÿ <˚XÊ\˝À »s¡T>∑T#·Tqï |ü]#·s´¡ \qT ñ‘˚»Ô |üs#¡ T· #·Tqï~. Ä~yêdæ Á|ü»\qT <ä]Ù+#·T≥, u≤\ ø±]à≈£î\qT, Ä<äsD¡ ˝Òì |æ\\¢ qT eT]j·TT $ø£˝≤+>∑T\qT |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\˝À Ä<ä]+#·T≥ yÓ<’ ´ä ùde\qT n+~+#·T≥, $<ë´uÛ≤´düeTT#˚ J$‘·kÕúsTTì ô|+bı+~+|ü#˚j·TT#·Tqï ùde\#˚ eT¨qï‘·T&Ó’q Á|üuÛÑTe⁄qT ˝Àø£eTTq≈£î Á|üø£{Ï+#·T ˇø£ $TwüqØ |ü]#·s¡´.

2


ÁbÕ<∏ä$Tø£ |ü⁄Hê~ Bro. D. Augustine Jebakumar

eTq <˚e⁄&ÉT eTq\qT ì‘·´‘·«|ü⁄ e÷s¡+Z ˝À q&ç|dæ ÷ü ,Ô Je»˝≤\qT eTq qT+&ç Á|üeVæ≤+|ü #˚kÕÔsT¡ (jÓTwüj÷· 58:11— jÓ÷Vü‰qT 7:38). eTq<˚X+¯ ˝À eTq+ m<äTs=ÿH˚ nH˚ø£ düeTdü´\T ` Væ≤+dü, e÷quÛÑ+>±\T, Vü≤‘·´\T, Jeqb˛sê{≤\T ` M≥ìï{Ïø° eT÷\+ <˚e⁄DíÏ ms¡T>∑ì ‘·s+¡ |ü⁄≥Tºøs£ êe&ÉyT˚ . M] dü+K´ s√Es√E≈£î Á|üã*b˛‘·T+~. BìøÏ ‘·ø£åD $s¡T>∑T&ÉT, <˚e⁄DÏí m]–q dü+|òüT+. <˚e⁄ì ø=s¡≈£î |üì#˚ùd >=|üŒ »qdüeT÷Vü‰ìï ‘·j·÷s¡T#˚ùd dü+|òüT+, Ç|ü&ÉT m+‘Ó’Hê nedüs¡+. á dü‘ê´ìï eTs¡∫b˛sTTHê, dü+|òTü + |ü{+ºÏ #·Tø√q≥T¢ ñHêï, rs¡TŒ <˚e⁄ì Ç+{ÏjÓTT<ä› Äs¡+uÛeÑ T>∑T ø±\eTT e∫Ãj·TTqï~ (1ù|‘·Ts¡T 4:17). n+<äTπø ˇø£ eT+∫ Ŭø’düÔe J$‘êìøÏ nedüs¡eTj˚T´ |ü⁄Hê<äT\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#·<ä\#êqT.

ÁbÕs¡úq : eTq |üs¡˝Àø£ ‘·+Á&çøÏ eTq nedüsê\T ‘Ó\TdüT (eT‘·ÔsTT 6:32). ‘·q |æ\¢\≈£î ÄVü‰s¡$T#˚à <˚e⁄&ÉT (eT‘·ÔsTT 7:11). eTq+ |æ#·TÃø£\ ø£qï Á|üX¯d üÔyÓTÆq yê]$T nì #Óù|Œyês¡T eTq≈£î ˇø£sT¡ Hêïs¡T (eT‘·sÔ TT 10:31). eTq nedüsê\ >∑T]+∫ ÁbÕ]ú+#·&+É Äj·Tq H˚sŒ¡ ˝Ò<Tä (|üs˝¡ Àø£ÁbÕs¡qú ˝À : e÷ nqT~q ÄVü‰s¡eTT H˚&TÉ e÷≈£î <äjT· #ÓjT· ´+&ç nì ñ+~ ø£<ë nì MTs¡T Hê‘√ yê~+#·e#·TÃ) ø±ì ÁbÕs¡úq nH˚~ <˚e⁄ì dü«s¡+ $q&ÜìøÏ eTq\qT dæ<ä∆|üs¡T#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹. Ç<˚ Áø°düTÔ ÁbÕs¡úHê J$‘·|ü⁄ s¡Vü≤dü´+. kı˝ÀyÓ÷qT eTVü‰sêE ôd’‘·+ ªª<Ûäs¡àXÊÅdüÔeTT $qã&É≈£î+&Ü #Ó$ì ‘=\–+#·Tø=qT yê] ÁbÕs¡qú ùV≤j·TeTT (kÕyÓT 28:9) nì ÁyêkÕ&ÉT. (n+fÒ e÷s¡TŒ#Ó+<äì <˚e⁄ìÁ>∑+<∏+ä Áyêj·Tã&ç+~. eTqøÏe«ã&ç+~ Äj·Tq dü«s¡+ $q&Üìπø) n+‘˚ø±ø£ ÁbÕs¡úq≈£î eTT+<äT dü+ã+<Ûë\T dü]#˚j·Tã&É‘êsTT (e÷s¡Tÿ 11:25). 3


n&ÉT>∑T&ç Çe«ã&ÉTqT, yÓ<≈ä î£ &ç <=s¡T≈£îqT (eT‘·sÔ TT 7:7`11— \÷ø± 11:9`13) nqï yêø±´\ kÕsê+X¯+ dü+|üPs¡+í >±, düeTè~∆>± |ü]X¯ó<ë∆‘à· qT bı+<äT≥πø. Ç|ü&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕs¡úHê düe÷y˚XÊ˝À¢ ÁbÕs¡úq m˝≤ #Ój·÷´˝À H˚]ŒdüTÔ Hêïs¡T. eT+∫<˚ <˚e⁄ì dü«s¡+ m˝≤ $Hê˝À H˚]Œ+#·&+É ˝Ò<Tä . <˚e⁄ì dü«s¡+ n–ï˝À, ã\yÓTqÆ >±*˝À ø±<äT yÓT\¢ì dü«s¡yÓTÆ $ì|ædüTÔ+~ (1sêE\T 19:11,12). eTq+ #Ó$jÓTT–Z‘˚ Vü≤è<äjT· ˝À‘·T˝À¢ $ì|ædTü +Ô ~. m+<äs√ >=|üŒ <˚e⁄ìùde≈£î\T ‘·eT dü«+‘· Ä˝À#·q\T <˚e⁄ì dü«s¡+>± uÛ≤$+∫ yÓ÷düb˛j·÷s¡T. ÁbÕs¡ úq nH˚~ <˚e⁄ìdüìï~Û˝À eTq düeTdü´\ìï @ø£s¡Te⁄ ô|{Ϻ |üs¡T>∑Tq b˛e&É+ ø±<äT. <˚e⁄ì‘√ ˇø£ #·ø£ÿì dü+ã+<Ûä+ @s¡Œs¡T#·Tø√e&Éy˚T. Äj·Tq Vü≤è<äj·TdüŒ+<äq ‘Ó\TdüT≈£îH˚ ˇø£ ∫s¡T Á|üj·T‘·ï+ ÁbÕs¡úq (<ëì 2:13— 9:2,3,22). <˚e⁄ì Á|ü»\T <˚e⁄ìdü«s¡+ ‘Ó\TdüT≈£îì Äj·Tq e÷s¡+Z ˝À q&ÉTe&ÜìøÏ ø±e\dæq |üìeTT≥Tº ÁbÕs¡qú . á |üìeTT≥TºqT eTq+ mø£ÿ&ÓH’ ê yê&=#·TÃ. düeTTÁ<ä eT<Û´ä ˝ÀHÓH’ ê, ø±sê>±s¡|⁄ü >√&É\ eT<Û´’Ó Hê. @ X¯øÔÏ <ëìï Ä|ü˝<Ò Tä . ªªHê >=Á¬s\T Hê dü«s¡+ $+{≤sTTµµ nqï~ Äj·Tq qeTàø£+ (jÓ÷Vü‰qT 10:27). ÁbÕs¡Hú ê düeTj·T+, dü«+‘· düeTdü´\ ∫{≤º $|üŒ&ÜìøÏ nsTT‘˚ n~ ìs¡T|üj÷Ó >∑+. n|ü&ÉT nqT´\≈£î, eTq≈£î ‘˚&Ü ñ+&É<äT. yêfi¯ófl yê] <˚e⁄fi¯fl <ä>∑Z s¡≈£î yÓ[flq≥T¢ eTq+ ≈£L&Ü Ä\j·÷ìøÏ yÓfió¯ qÔ ïfÒ.¢ (˝Ò$ 18:3). <˚e⁄ìdü«s¡+ <˚e⁄ì ∫‘êÔìï düŒwü+º #˚düTÔ+~. Ç~ eTq+ H˚s¡TÃø√e\dæq eTTK´yÓTÆq bÕsƒ¡+. Ç≥Te+{Ï ÁbÕs¡úHê $<Ûëq+ ñqï|ü&ÉT $XÊ«dü+‘√ ã\|ü&çq (s√e÷ 10:17) <Ó’e »Hê+>∑+ ãj·T\T<˚] á uÛÑ÷$T MT<ä <˚e⁄ì ñ<˚›XÊ*ï HÓs¡y˚s¡TkÕÔs¡T. n|ü&ÉT Á|ür <˚X¯ + <˚e⁄DÏí ‘Ó\TdüT≈£î+≥T+~ nìï ~≈£îÿ\ Äj·Tq dü«s¡+ $qã&ÉT‘·T+~.

Á|üdüTÔ‹ : nìï düeTj·÷˝À¢ eTq H√{Ï˝À ø£è‘·»„‘· düTÔ‘·T\T sêyê* (ø°s¡Ô 34:1) yêø£´+ ¬s+&É+#·T\ K&ÉZ+ (ø°s¡Ô 149:8). ÁbÕs¡úq≈£î ø£fÒº X¯øÏÔ, ã+<Ûäø±\qT ≈£L\>=fÒº X¯øÏÔ ñ+~. (ø°s¡Ô 149:7— nb˛.ø±. 16:26). düTÔ‹^‘·+ <˚e⁄&ÉT mes¡T, Äj·Tq @yÓTÆ ñHêïs¡T nì Vü≤è<äj·T+ Ä\|æ+#˚ 4


Äq+<ä sê>∑+. ø£è‘·»„‘êdüTÔ‹ <˚e⁄ì eT+∫‘·Hêìï, eTq*ï ø£&çπ> ø£cÕº\qT ã{Ϻ #˚ùd Vü≤è<äjT· ^‹ø£ (ø°sqÔ¡ 119:1). n+<äyTÓ qÆ |ü<Cä ≤\+‘√ <˚e⁄DíÏ eTuÛ´Ñ ô|≥ºe#·Tà nqT≈£î+fÒ n~ eTq yÓÁ]‘·qy˚T. Äj·Tìï ns¡∆+ #˚düTø√≈£î+&Ü, Äj·Tq‘√ nqTã+<Ûä + @s¡Œs¡#·Tø√≈£î+&Ü Äj·TqTï bı–&ç‘˚ n~ e´s¡∆+. n+<äTπø <˚e⁄&ÉHêï&ÉT ªªH˚qT ‹]– Çj·T´e\dæj·TT+&ÉTq≥T¢ Hê¬øe&Ó’qqT @yÓTÆq Ç#ÓÃHê? nì (jÓ÷ãT 41:11). nsTT‘˚ á s√E˝À¢ #ê˝≤eT+~ ‘·|Œæ b˛‘·THêïs¡T. <˚e⁄ì C≤„q+˝À m<ä>≈∑ î£ +&Ü, <˚e⁄ì Áù|eTì ø√s¡Tø√ø£ πøe\+ düTÔ‹kÕÔqT n+fÒ n~ sê»ø°j·T s¡+>∑düú\+ e+{Ï<˚ ø±ì Äràj·T nqTã+<Û+ä ø±<äT. eTq+ düT‹Ô >±q+ #˚ùd≥|ü&ÉT ªªÇ#˚à <˚e⁄DíÏ düT‹Ô kÕÔqTµµ nì n+{≤+. eTq+ ø√s¡T≈£îqï≥T¢ Äj·Tq Çe«ø£b˛‘˚ n|ü&ÉT ≈£L&É düTÔ‹+#·>\∑ e÷ nì eTq*ï eTq+ Ä‘·à |ü]o\q #˚dTü ø√yê*. C≤* |ü&eÉ \dæq $wüjT· + @$T≥+fÒ Á|ü d ü T Ô ‘ · + Á|ü d ü T Ô ‹ nH˚ ~ π ø e\+ eTq Á|ü j Ó ÷ »Hês¡ ∆ + yê&˚ Á|ü Á øÏ j · T >± Á|üuÀ~Û+#·ã&ÉT‘·T+~. n˝≤π> eTq+ eTs¡∫b˛‘·Tqï $wüj·T+ @$T≥+fÒ dü TÔ‹, ø£è‘·»‘„ ês¡ŒD\T <˚e⁄ì düìï~Û˝À eTq dü+ã+<Ûë\T dü]>±Z ñ+fÒH˚ d”«ø£]+#·ã&É‘êsTT nì (eT‘·sÔ TT 5:23,24).

dæ<ë∆+‘·|üs¡yÓTÆq uÀ<Ûäq : <˚e⁄ì yêø£´ eTTUÀ´<˚X› +¯ <Óe’ »qT*ï dü+|üPs¡+í #˚d,æ dü‘êÿsê´\T ø=s¡ø¬ ’ düe÷j·TT‘·Ô |ü]∫, yê]ì dæ<ë∆+‘·|üs¡yÓTÆq C≤„q+˝À ` >∑~›+|ü⁄‘√, ~<äT›u≤≥T‘√, •ø£åD‘√ ˙‹eT+‘·T\T>± #˚jT· &ÉyT˚ nqï yêdüyÔ êìï eTs¡∫b˛‘·THêïs¡T (2‹yÓ÷‹ 3:16,17). á s√E˝À¢ #ê˝≤eT+~ ˇø£ÿ e#·Hêìï ˝Òø£ yê>±∆Hêìï rdüTø=ì #ê\ ‘Ó*yÓ’q $<Ûëq+˝À #Óe⁄\øÏ+ô|’q Á|üdü+>±\T uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T. ÁbÕôdŒ]{Ï >±ôd Œ˝Ÿ ˝Òø£ dü+|ü<ä düTyês¡≈Ô î£ eT÷\+ Ç<˚. eTq+ <˚e⁄ì b˛* s¡÷bÕ+‘·s+¡ #Ó+<ë* nqï uÀ<Ûqä qT+&ç <˚e⁄DÏí eTqe˝… e÷s¡TÃø=H˚ dæ<ë∆+‘ê\yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ªªyêø£ ´ eTTqT Á|ü ø £ { Ï + #· T eTT, dü e Tj· T eT+<ä T qT, ndü e Tj· T eT+<ä T qT Á|üj÷· dü|&ü TÉ eTT, dü+|üPs¡yí TÓ qÆ Bs¡XÈ Ê+‘·eTT‘√ ñ|ü<•˚ +#·T#·T K+&ç+#·TeTT, >∑~+› #·TeTT ãT~∆#|Ó ü eTTµµ nì ‹yÓ÷‹øÏ bÂ\T #ÓbÕŒ&ÉT. ì‘·´eTT qT+&ç ‘=\–b˛e⁄ eTqTwüß´\ ø£≥º&É\qT \ø£å´ô|≥ºø£, $XÊ«dü $wüj·TeTTq dü«düTú\>∑T ì$T‘·ÔeTT yê]ì ø£]ƒqeTT>± 5


>∑~›+|ü⁄eTT nì bÂ\T r‘·T≈£î #Ó|üPÔ ªª˙ ñ|ü<˚X¯eTT yÓ÷düeTT˝Òì~>±qT, e÷q´yÓTÆq~>±qT, ìsêπøå|üyÓTÆq Væ≤‘·yêø£´eTT\‘√ ≈£L&çq~>±qT ñ+&É e˝…qT nì e÷s¡Zìπs›X¯+ #˚kÕ&ÉT (2‹yÓ÷‹ 4:2— r‘·T 1:14— 2:8). <˚e⁄ìyêø£´+ e÷Á‘·y˚T ˇø£ ‹s¡T>∑Tu≤≥T <Û√s¡DÏ‘√ ≈£L&çq J$‘·+, kÕ«s¡∆, dü«+‘· Ä˝À#·q\‘√ ≈£ L&çq J$‘·+ qT+&ç $eTTøÏÔìdüTÔ+~. <˚e⁄ìyêø£´+ eTq˝Àì ‘·|ü*ï m‹Ô #·÷|ü⁄‘·T+~. yêø£´+ #·~$ <ëìï ÄkÕ«~+#ê*. nqT~q J$‘·+˝À Ä#·]+#ê* nqï dü‘ê´ìï $düà]düTÔHêïs¡T. ˇø£ Ŭø’düÔe ‘·$Tfi¯ bÕ≥ yêø£´<Ûë´q+ >∑T]+∫ á $<Ûä+>± n+≥T+~ ` ªªyêø±´ìï <Ûë´q+ #ÓsTT´, ø£wüºqcÕº\qT <ä÷s¡+ #ÓsTT´.

|ü]#·s¡´ : Áø°düTÔì yÓ+ã&ç+#˚ Á|üryê&ÉT |ü]#·s¡´˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê* nqï~ ø±<äq˝Òì dü‘´· +. Áø°dTü ˝Ô À u≤|”dÔ àü + bı+~qyês¡T Áø°dTü Ô X¯Øs¡+˝À uÛ≤>∑düT\Ô T (1ø=]+~Û 12:13). |üì #Ój·T´ì X¯Øs¡uÛ≤>∑+ ñ+&É<äT. ø±ã{Ϻ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ |üì ñ+~. Ç‘·s¡T\‘√ ø£\dæ dü+|òüT n_Ûeè~∆ ø=s¡≈£î ˝Òø£ Áø°düTÔ X¯Øs¡+ ø=s¡≈£î bÕ≥T|ü&Ée\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. ªªÁø°düTÔqT qeTà+&ç, ≈£L&çø£\≈£î s¡+&ç, ø±qTø£\T Çe«+&çµµ nqï uÀ<Ûäq @<√ ø£¢uŸ˝À düuÛÑ´‘·«+ bı+<ä+&ç nqï≥T¢ ñ+≥T+~. á s√E˝À¢ì n‹ uÛÑj·T+ø£s¡ dæú‹ @+≥+fÒ $XÊ«düT\T Ä~yês¡+ Äsê<Ûäq≈£î sêe&Éy˚T ô|<ä› |òüTqø±s¡´+ nqTø√e&É+. <˚e⁄&ÉT Hêπø+ #˚kÕ&ÉT nì ø±<äT ø£è‘·»„‘ê Vü≤è<äj·T+‘√ <˚e⁄&çøÏ H˚qT @+ #˚kÕqT nì Á|ü•ï+#·Tø√e&É+ eT+∫~. á s√E˝À¢ #ê˝≤eT+~ $XÊ«düT\T yê] ø£s¡Ôyê´ìï eT]∫ j·T+Á‘ê˝≤¢ J$düTÔHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄ì ùde≈£î\T y˚s¡T, $XÊ«düT\T y˚s¡T nqï ‘·|ü&ÉT n_ÛÁbÕj·T+˝À ñHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ dü+|òü÷_Ûeè~∆ì ø°Då +Ï |ü#d˚ Tü +Ô ~. ñ|ü ñ|üŒ‘·q+ ø√˝ÀŒ‘˚ s¡+>∑T, s¡÷|ü⁄ e÷s¡<Tä ø±ì s¡T∫ e÷s¡T‘·T+~. Á|üdTü ‘Ô · dü+|ò÷ü \ |ü]dæ‹ú Ç<˚. Ç˝≤ kÕs¡+ ø√˝ÀŒsTTq ùde e\q ˝Àø±ìï s¡ø+åÏ #·˝eÒ TT, Á|üu≤Û $‘·+ #ÓjT· ´˝ÒeTT. dü+|òTü e<ÛTä e⁄ ø=s¡≈î£ ÁbÕD$T∫Ãq Áø°düTÔ Vü≤è<äjT· + Ç˝≤+{Ï ùdeqT #·÷dæ m+‘· ‘·\&¢ \ç T¢‘T· +<√ ø£<ë! Äj·Tq Ç˝≤+{Ï kÕs¡+˝Òì ùdeqT #Ó‘≈Ô· î£ |üŒ˝À y˚kÕÔπsyÓ÷? Ä˝À∫+#ê*, nÁ|üeT‘·Ô+ ø±yê*. 6


dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\T : Á|ü‹ Åø¬ d’ eÔü ⁄ìøÏ Á|ü|+ü #·+‘√, ≈£î≥T+ã+‘√, dü+|òTü +‘√ dü+ã+<Û+ä ñ+≥T+~. á dü+ã+<Ûë\T ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+~. á ˝Àø£+, <ëì e÷s¡Z+˝À yÓ[flq|ü⁄&ÉT eTq*ï <˚«wædüTÔ+~. (jÓ÷Vü‰qT 7:7) nsTT‘˚ eTqeTT n+<ä]‘√ düe÷<Ûëq+ ø£*– ñ+&ÉT≥≈£î |æ\Teã&ܶeTT. (s√e÷ 12:18) dü+|òüTdüuÛÑT´\≈£î $$<Ûä s¡ø±\ Ä˝À#·q\Tqï|üŒ{ÏøÏ @ø±‘·à ø£*– ñ+&Ü* (s√e÷ 12:16— 14:19) ã\V”≤qT\‘√ düs¡T›≈£îb˛e&É+ ‘·|üŒìdü]. (s√e÷ 14:10) eTq ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´˝À¢ $XÊ«dü+˝ÀøÏ sêìyês¡T ø=+<äsT¡ düeTs¡ŒD˝Òì J$‘ê\ yês¡T ø=+<äsT¡ , ÇVü≤˝Àø£ $XÊ«düT\T ø=+<äsT¡ ñ+&Ée#·TÃ. eTq+ yê]‘√ ≈£L&Ü J$+#ê* (1ø=]+~Û 7:16,17). eTq |æ\¢\ |ü≥¢, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ |ü≥¢, k˛<äs¡k˛<äØ\ |ü≥¢ Áù|eT ˝À‘· T>± ñ+&Ée#·TÃ. Ç˝≤+{Ï $wüj÷· ˝À¢ eTq+ eT+∫kÕø£´å + ø£*– ñ+&Ü*. n|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT dü+‘√wækÕÔ&TÉ . n≥T eTq#·T≥÷º ñqï Ç‘·sT¡ \≈£î ñ|üj÷Ó >∑øs£ +¡ ne⁄‘·T+~. n≥Te+{Ï Áù|eT ø£*– ñqï|ü&ÉT ø=ìïkÕs¡T¢ ø£cÕº\T eTq uÛ≤>∑+ ø±e#·Tà (1ù|‘·Ts¡T 2:19,20). ã\V”≤qT\‘√ eTq+ ã\V”≤qT\yÓTÆ yê]ì dü‘·´+˝ÀøÏ q&ç|æ+#·ã&˚+<äT≈£î eTq+ |æ\Teã&ܶ+ (2‹yÓ÷‹ 2:24`26— 1ø=]+~Û 9:22). Bì kÕ<Ûqä ø¬ ’ Äj·Tq ø£è|ü m+‘· neX¯´ø£+. ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#˚ $wüjT· + @$T≥+fÒ dü+|òTü +˝À <˚e<ä÷‘·˝≤>± ø£ì|æ+#˚yês¡T Çfi¯fl <ä>sZ∑ ¡ <äjT· ´+˝≤ Á|üe]Ô+#·e#·TÃ. Ç˝≤+{Ï Jeq$<Ûëq+ e\q Åø¬ d’ eÔü Jeq$<Ûëq+ X¯|æ+#·ã&ÉT‘·T+~. Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ dü+|òüT+˝À Äsê~Û+#˚ düuÛÑT´\T ‘·eT ñ<√´>∑ düú˝≤˝À¢ ìÁ<äeT‘·TÔ Äe]+∫qyê¬s’ ñ+{≤s¡T. Ç≥Te+{Ï <ä«+<ä« Á|üeè‹Ô ø£*– ˝À|ü\ ˇø£˝≤>∑ ãj·T≥≈£î eTs√˝≤>∑ J$+#˚yêfi¯ófl y˚wü<Ûës¡T\T ø±sê? y˚wü<Ûës¡D <˚e⁄&ÉT ndüVæ≤´+#·Tø=H˚ $wüj·T+ ø±<ë?

<˚e⁄ì Ä‘·à q&ç|æ+|ü⁄ : <˚e⁄ì Ä‘·à‘√ q&ç|+æ |üã&˚yês¡T <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T\T (s√e÷ 8:14) ªªH˚HøÓ ÿ£ &çø¬ fi≤fl˝À, H˚H+˚ #ÓbÕŒ˝À, q&ç|+æ #·T <˚yêµµ nì bÕ&˚ nH˚ø£ Åø¬ d’ eÔü ⁄\T q&ç|æ+|ü⁄ n+fÒ ne>±Vü≤q ˝Ò≈£î+&Ü J$düTÔHêïs¡T. Äj·Tq ndüVæ≤´+#·T≈£îH˚ |üqT\T #˚dü÷Ô ns¡ ∆+ #˚düT≈£îH˚ Ä‘·à ˝Ò≈£î+&Ü, _Ûqï dü«sê\qT $+≥÷ J$‘ê*ï nH˚ø£ ñ#·TÃ˝À¢ _–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. 7


ø=ìïkÕs¡T¢ <˚e⁄ì Ä‘·à eTq*ï ns¡D´e÷s¡Z+ yÓ’|ü⁄ eT[fl+#·e#·Tà (\÷ø± 4:1), ø=ìïkÕs¡T¢ |ü]#·s¡´˝À Ä|æ eTs√ e÷s¡Z+˝À rdüT¬øfi¯fle#·Tà (nb˛.ø±. 16:7). eTq+ |ü&çq ø£wüº+ ìs¡T|üjÓ÷>∑+ ne«#·TÃ, eTq |üì |üP]Ô nsTTq|ü&ÉT Ç+ø=ø£ düú˝≤ìøÏ rdüTø¬ fi¯fle#·Tà (nb˛.ø±. 8:39,40). @ $<Û+ä >± nì #·÷ùdÔ ` >±* ‘·q øÏwyºü TÓ qÆ #√≥ $düTs¡TqT. ˙e⁄ <ëì X¯ã∆eTT $+<äTy˚ ø±ì n~ jÓTø£ÿ&É qT+&ç e#·TÃH√, mø£ÿ&çøÏ b˛e⁄H√ ˙≈£î ‘Ó*j·T<äT. Ä‘·à eT÷\eTT>± »ìà+∫q Á|ü‹yê&ÉTqT n˝≤π> ñHêï&ÉT (jÓ÷Vü‰qT 3:8— 1ø=]+~Û 3:15). |ü]X¯ó<ë∆‘à· q÷‘·qJ$‘·+ yÓ|’ ⁄ü ø±<äTø±ì <˚e⁄ì∫‘êÔìï HÓsy¡ s˚ á &ÜìøÏ q&ç|kæ ÕÔsT¡ .

ìØø£åD ø£*–q uÛÑ$wü´‘·TÔ : ªªÄ MT<ä≥ düJe⁄\yÓTÆ ì*∫ ñ+&ÉT eTqeTT yê]‘√ ≈£L&Ü @ø£eTT>± Á|üuTÑÛ e⁄qT m<äTs=ÿqT≥≈£î Äø±X¯eT+&É\eTTq≈£î y˚T|òTü eTT\ MT<ä ø=ìb˛ã&ÉT<äTeTT. ø±>± eTqeTT dü<ëø±\eTT Á|üuTÑÛ e⁄‘√ ≈£L&Ü qT+<äTeTTµµ (1<∏dÓ ‡ü 4:17). Ç<˚ Á|üuTÑÛ e⁄ì yÓ+ã&ç+#˚ yê]øÏ ñqï ìØø£åD. ªªìØø£åD˝Òì Ç‘·s¡T\e˝… MTs¡T <äT:K|ü&É≈£î+&ÉT ì$T‘·Ô+ (1<∏Ódü‡ 4:13) ªªMTs¡T nC≤„q+˝À ñ+&É≈£î+&ÉTq≥T¢ H˚qT yÓ[fl MT≈£î düú\eTT dæ<ä∆|üs¡∫q jÓ T&É\ H˚qT+&ÉT dü\ú eTT˝À MTs¡TqT ñ+&ÉT˝≤>∑Tq eTs¡\ e∫à HêjÓTT<ä› qT+&ÉT≥≈£î $TeTTàqT rdüT≈£îì b˛e⁄<äTqT (jÓ÷Vü‰qT 14:3). á yê>±∆q+ HÓs¡y˚s¡&ÜìøÏ Ç~ nqT≈£L\ düeTj·T+ ø±<ë? ªªH˚qT »sTT+∫ Hê ‘·+Á&ç‘√ ≈£L&É Äj·Tq dæ+Vü‰düqeTTq+<äT ≈£Ls¡TÃ+&çjT· Tqï Á|üø±s¡eTT »sTT+#·Tyê]ì Hê‘√ ≈£L&Ü Hê dæ+Vü‰düqeTTq+<äT ≈£Ls¡TÃ+&Éì#ÓÃ<äqTµµ nì #Ó|æŒqyê&ÉT e÷s¡ì Á|üuÛÑTe⁄, qeTà<ä–qyê&ÉT. eTq J$‘ê\T ªªJeeTT >∑\yê&ÉTqT, dü‘´· e+‘·T&ÉTq>∑T <˚e⁄ìøÏ <ëdüT\>∑T≥≈£îqT <˚e⁄&ÉT eTè‘·T\˝ÀqT+&ç ˝Ò|æq j˚TdüT, nq>± sêuÀe⁄ ñÁ>∑‘·qT+&ç eTq\qT ‘·|Œæ +#·T#·Tqï Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&Óq’ j˚TdüT |üs˝¡ Àø£eTT qT+&ç e#·TÃ#·THêï&ÉTµµ (1<∏dÓ ‡ü 1:10). á ìØø£åD ˙‹øÏØ{≤ìï nù|øÏådüTÔ+~ (2‹yÓ÷‹ 4:8). á Äosê«<äø£s¡yÓTÆq Äq+<ä+ á ˝Àø£ <äTØï‹ì <˚«wæ+∫, dü«düú ãT~∆‘√qT, ˙‹‘√qT, uÛÑøÏÔ‘ √qT Áã‹πø˝≤ (r‘·T 2:12,13) #˚dTü +Ô ~. Ç≥Te+{Ï J$‘êìøÏ kÕ{Ï Ç+ø=ø£{Ï ñ+<ë? á J$‘êìï ø√s¡Tø=ì, J$+∫, e÷~] Á|ües¡ÔqqT #·÷|æ+∫ á ˝Àø±ìøÏ Áø°düTÔqT |ü]#·j·T+ #˚<ë›+. 8


Brother Augustine Jebakumar’s Meetings in the Middle East this Jan and Feb 2018 The General Secretary of GEMS Bro. D. Augustine Jebakumar will minister in Bahrain, Oman, Qatar and Kuwait in January & February 2018.

Bahrain Oman Qatar Kuwait 28 Jan

– – – – –

29 Jan 30 Jan

– –

11 to 15 Jan 17 to 20 Jan 23 to 27 Jan 28 Jan to 4 Feb Church Leaders & Mission Interested People’s Meeting at Mangaf from 7 to 9 PM MPTC at Mangaf from 7:30 to 9 PM Hindi Service from 7:30 to 9

Pray! Participate!! Propagate!!! "......."............................ Field Office Begins the Year with Fresh Reminder to Serve by Stepping In GEMS field office in Bihar reopened its work in the New Year with a collective prayer of all departments in which the Lord’s promise and His expectations were shared.

The first working day of the GEMS field office at Sikaria, Bihar officially began with payer on 4th January 2018 held at the Conference Hall and was attended by all departments and field office missionaries. The service began with praise and worship led by Bro. Bell Shath (Revival Ministries Coordinator). 9


GEMS Executive Director Bro. T. Emerson shared his New Year greetings to the co-workers and thanked the Lord for His deep work in the hearts of all GEMS workers during the Annual Fasting Prayer. Reminding the team on the promise from Deuteronomy 26:19 he shared the necessity to prioritize Humility & Holiness. He also encouraged the team to Step In whenever needed to achieve the overall vision & goal. He shared from the Bible how David (1 Samuel 17), Phinehas (Numbers 25) & the four lepers (2 Kings 6&7) stepped in during times of calamity & distress. Then he unlocked the components of Step In using the word as an acronym.

S – Set Yourself as a Role Model T – Team Work E – Equip Yourself Constantly P – Pray Unceasingly I – Increase Your Sphere of Influence N – Never Give up Through this he encouraged everyone to look for an opportunity to step in throughout this year whenever crisis or difficult situation comes with an attitude of humility to help. The meeting came to a close as the people led in prayer of commitment.

Pray that everyone in & associated with GEMS will prioritize & practice humility and holiness. Pray that in this new year 2018 the Lord may use every GEMS worker and partner mightily for His glory and to fulfil His purposes. Pray that nations may be touched & transformed through its work and pave way for God’s kingdom to be established.

Pray for the Unwell and Hospitalized Missionaries and Missionary Kid GEMS MK Amit is suffering from cancerous leg; missionaries Bro. Jabez (Magahi 2), Bro. Sajan & Sis. (Bhojpuri 3) met with road accident; Bro. Sanjay Panhalkar (Maharashtra) had heart attack. 10


Amit Kumar Amit s/o GEMS missionary Bro. Nirmal Kumar who serves at Buxar (Bhojpuri 2 Zone) has been suffering with a tumour in his right leg for more than 6 months and was under diagnosis & treatment. He has been admitted at CMC, Vellore and diagnosed with cancer to the leg and doctors have suggested to amputate the leg. Neither Amit nor his parents want to ampute the leg. Pray for his miraculous healing.

Sanjay Panhalkar Bro. Sanjay Panhalkar (Zonal Superintendent, Maharashtra Zone) suffered with high BP and had a minor heart attack and is admitted in ICU in Kodoli, Maharashtra on 3rd January 2018.

Jabez Bro. Jabez (Magahi 2 Zone) who serves at Daud Nagar met with a road accident while riding his bike on 18th Dec 2017 and suffered a fracture to his collar bone.

Sajan & Shiji Bro. Sajan (Zonal Superintendent, Bhojpuri 3) and his wife Sis. Shiji met with a road accident on their way from Patna to Sikaria on 27th Dec 2017. Sister is still unable to walk due to blood clot in the leg and is suffering with pain in the knee. Pray for MK Amit and missionaries Bro. Sanjay Panhalkar, Bro. Jabez, Bro. Sajan & Sis. Shiji. Praythat the Lord may completely heal and restore them to good health. 11


Gospel Echoing Missionary Society Transforming Peoples to Transform Nations Local Contact Person: Field office : Mrs. Ramya Abi, GEMS, Sikaria, Indrapuri â&#x20AC;&#x201C; 821 308, Visakhapatnam Rohtas Dist., Bihar Phone : 9246622008 Phone : 06184 234567 Bro. Y. Suresh Kumar E-Mail : gems@gemsbihar.org Vijayawada Website : www.gemsbihar.org Cell: 9441207275 12

GEMS Sabdam_Telugu Mag_Jan 2018  

Telugu magazine of GEMS

GEMS Sabdam_Telugu Mag_Jan 2018  

Telugu magazine of GEMS

Advertisement