Page 1

PLA DOCENT DOCENT: MÚSIC@

PLA DOCENT: MÚSIC@

Gemma Llorà i Cullet Màster en educació i TIC – UOC Disseny del projecte d’aplicació professional Curs 2012 Consultor: Vicent Part Julio LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |

1


PLA DOCENT: MÚSIC@

ÍNDEX 1. Presentació ................................................................................................ 3

2. Coneixements previs ................................................................................... 3

3. Objectius i continguts .................................................................................. 4

4. Situacions d'aprenentatge ............................................................................ 5

5. Calendari d'activitats ................................................................................... 7

6. Espais de treball ......................................................................................... 8

7. Avaluació ................................................................................................... 9

2

LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |


PLA DOCENT: MÚSIC@

1.

Presentació

MUSIC@ és un projecte educatiu que neix per cobrir una necessitat dins l’AULA DE SECUNDÀRIA. Unificar, consolidar i ampliar coneixements sobre el llenguatge musical, que permetin més agilitat i bons resultats en la PRÀCTICA tant instrumental com vocal. És en l’àmbit de la pràctica instrumental i vocal on es detecta un buit formatiu. Aquest projecte doncs, vol ser una eina d’ajut a l’aula de música de secundària, pel que fa a la part pràctica de la matèria de música, fi i al cap és la pràctica la que permet als nostres alumnes a formar-se en el respecte i a tenir criteri alhora de valorar la música que consumeixen. Tot i que l’objectiu del projecte és estendre’s a tot l’ESO, inicialment s’elabora per als alumnes de primer curs de la ESO i s’estructura en tres subapartats:

PREPARATS? - LLESTOS? - JA!

2.

Coneixements previs

L’alumnat potencial del projecte té una edat entre els 12 i 14 anys i son alumnes de 1er d’ESO de la Comunitat Autònoma de Catalunya, procedents de diferents centres de primària i alguns repetidors de 1er. La realitat d’aquest alumnat varia en funció del centre, la ubicació, l’entorn, el nivell econòmic i nivell sociocultural de les famílies... També s’ha de tenir en compte el que en la darrera dècada s’ha produït un fenomen migratori a Catalunya de població procedents de diferents països, que tot incorporar-se a primer en aules d’acollida, ben aviat passen a l’aula ordinària en matèries com música. Així doncs els coneixements previs dels alumnes és molt divers. Per aquest motiu per a començar amb el projecte calen pocs coneixements previs de música. L’alumne adquireix el coneixement i s’alfabetitza musicalment, a mesura que es troba les noves experiències musicals i l’alumnat que ja té coneixements pot aprofundir a altres nivells que sobrepassen la pròpia alfabetització musical.

LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |

3


PLA DOCENT: MÚSIC@

3.

Objectius i continguts

OBJECTIUS OBJECTIU GENERAL Elaborar, dissenyar i implementar un espai virtual per a l’ensenyament musical, a través de la pràctica instrumental i vocal, destinat als alumnes de primer d’ESO, seguint les directrius del currículum vigent a Catalunya. (decret 143). OBJECTIUS ESPECÍFICS - Utilitzar els avantatges que ofereixen les TIC per al treball de tota la teoria, tècnica i experiències musicals contingudes en les partitures. - Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. - Apropar-se a l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical. - Participar de l’organització del grup per afavorir bon clima de treball i bona qualitat en les interpretacions conjuntes. - Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per a enriquir els coneixements musicals propis. - Fer ús de la tecnologia per a enriquir la percepció l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític. - Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món.

CONTINGUTS Pel que fa als continguts a desenvolupar al projecte, seran els mateixos que requereix la matèria a aquest nivell, però tractats amb una altra metodologia. De fet el potencial del projecte és el nou tractament que es fa d’aquests. La nova forma de presentar-los, de treballar-hi i de consolidar-los. 4

LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |


PLA DOCENT: MÚSIC@ Vehicular els continguts a través de la pràctica, és com el que va al laboratori a comprovar una fórmula. Veure-ho,viure-ho ajuda a donar sentit i consolidar el coneixement.1

4.

Situacions d’aprenentatge

Les diferències entre alumnat rauen en els nivells de coneixement previ, però no en l’interès per a matèria. A aquesta edat els alumnes escolten, viuen i gaudeixen molt de la música, sigui quina en sigui la seva condició. Ens cal doncs aprofitar aquest tret comú per atraure’ls i que aprenguin a ser crítics i que sàpiguen captar la bona qualitat musical més enllà dels gustos personals.

MATÈRIA: És el decret 143/2007 el que regula els ensenyaments de música a secundària. 2 El que es desprèn del currículum és que cal fer un treball profund sobre: -

L’escolta

-

Els elements bàsics de ritme, melodia i harmonia

-

La pràctica

-

La sensibilització

Tots aquests punts són igual d’importants però encara hi ha una tradició molt estesa de potenciar la part teòrica, en el dia a dia de l’aula, perquè és la part que requereix menys esforç, en general, per al professorat, tot i que els resultats acaben sent baixos i desiguals. Tornant a la meva experiència, he pogut comprovar que fent el treball a l’inversa els resultats son molt més satisfactoris i ajuden també a homogeneïtzar els grups classe, ja que fins i tot els alumnes de resultats acadèmics baixos, acaben trobant la motivació per a superar-se. Això però, requereix molta més preparació, flexibilitat i capacitat de reacció ràpida per part del docent. Incidint en la pràctica, estem alhora fent un treball d’organització, escolta, precisió (a través dels coneixements), de respecte cap a totes les interpretacions, a valorar als artistes i el fet musical en si mateix. El leitmotiv del projecte és: VIURE LA MÚSICA LA FA CRÉIXER EN TOTA LA SEVA GLOBALITAT. 5 1

Cúrriculum de música a secundària http://www.xtec.cat/~ebernal1/documents/musica_eso.pdf

LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |


PLA DOCENT: MÚSIC@ NECESSITATS: Per tot l’esmentat anteriorment cal que el projecte sigui obert i capaç d’adaptar-se a les diferents necessitats dels alumnes i dels centres. 1 Cal doncs que sigui un projecte total i alhora complementari. En els centres que no hi hagi projecte, llibre o cap línia a seguir haurà de ser total i en els centres on els alumnes ja disposin de material, haurà de ser complementari. És a dir en els centre que el projecte hagi de contemplar-se com únic element a l’aula, haurà de permetre l’accés a les explicacions teòriques, audicions i materials complementaris, a partir de la pràctica. En els que sigui material complementari, estarà únicament enfocat a la pràctica. Per donar resposta a les dues necessitats, el projecte s’elaborarà en dues fases: I.

Durant la implementació del projecte en el curs 2012-2013, es posarà en marxa com a material complementari, mentre s’analitza la plataforma, es redefineixen necessitats.... i es comença a elaborar convenientment enllaçades les necessitats, que se’n desprenguin.

II.

Serà en el curs 2013-2014, en el que es podrà desplegar com a projecte total.

2 Un projecte d’alfabetització musical i d’ampliació respectant les exigències del currículum. 3 Aula d’informàtica o l’aula de música si el centre té implantat l’1X1. 4 Espai Moodle. Donat que és la plataforma més estesa en els centres, el projecte utilitzarà aquest entorn EVA per a la seva implementació, ja que permet la gratuïtat, la protecció de dades i la privacitat dels alumnes. 5 Material editat en català, que s’adapti a les necessitats dels alumnes de secundària, amb l’objectiu de potenciar la pràctica instrumental i vocal. 6. Que el treball amb ordinador serveixi per preparar les sessions pràctiques. Tècnica, col·locació, lectura, notació, .... en definitiva tota la teoria i experiències auditives que els ajudaran a la pràctica.

6

LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |


PLA DOCENT: MÚSIC@

5.

Calendari d’activitats

Les activitats de Músic@ es desenvolupen al llarg del curs escolar, dividides en tres trimestres: Cada trimestre és una unitat didàctica diferent, el primer trimestre porta el nom de Preparats?, el segon trimestre Llestos? I el tercer Ja!. Cada una d’aquestes unitats conté 7 Objectes d’aprenentatge a resoldre al llarg del trimestre, d’una o dues sessions, fins a 11 sessions per trimestre. CURS

UNITAT

OBJECTES D’APRENENTATGE - SESSIONS

DIDÀCTICA PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

TERCER

1 PREPARATS?

2 LLESTOS?

3 JA!

TRIMESTRE

Petit cant

2

Tombai Tombai

2

Duet

1

Oda a l’alegria

1

Te Deum

1

Jingle Bells

2

Yellow submarine

2

Maketume papa

2

Dansa hongaresa nº5

1

Supercalifragilisticoespialidoso

2

Oh when the saints

2

Els picapedre

1

Minun Kuntali

1

Summer nights

2

Xiula Maula

1

Summertime

1

El pont sobre el riu Kwai

2

Blues en re

1

Titanic

2

Love me tender

2

Shalom

2

7

LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |


PLA DOCENT DOCENT: MÚSIC@

6.

Espais de treball

Aquest projecte es desenvoluparà a l’entorn de les TIC. Per aquest motiu s’ha activat un blog: http://gemmamus.blogspot.com.es/ elaborat amb la plataforma Blogger que ens proporciona el Google (usuaris amb compte gmail). Aquest serveix per a divulgar el projecte i compartir experiències i materials amb els usuaris. Però l’activitat real tindrà lloc dins la a plataforma Moodle, allotjada allot a www.milaulas.com,, on es desenvolupa tota la instrucció.

Vista de l'encapçalamentMoodle.

Vista d'entrada al curs Moodle

L’adreça és http://musica.milaulas.com/ i s’hi pot accedir entrant com a convidat (login as a guest) amb la contrasenya: musicA_1

8

Contrasenya visitant LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |


PLA DOCENT: MÚSIC@

7.

Avaluació

CRITERIS D’AVALUACIÓ: Per a l’avaluació d’aquesta hora TIC setmanal, es tindrà en compte l’avaluació continuada de cada trimestre, de les activitats proposades. Per percentatges: -

Cada unitat didàctica computa un 100% de la part TIC de la matèria. A cada unitat hi ha 7 OA i cada OA es computa en funció de les hores:  1 hora 12%  2 hores 16%

L’alumne rebrà el feedback de qualificació, a través de la plataforma Moodle, però també es fomentarà l’autoavaluació amb rúbriques d’avaluació o de satisfacció, per tal de que l’alumne participi activament del procés, alhora que ajuda a conèixer el seu grau de satisfacció. L’avaluació s’obtindrà de:

-

Les dades obtingudes de la plataforma Moodle.

-

L’observació a l’aula

-

La participació en activitats en grup.

-

Enquestes i rúbriques d’autoavaluació.

-

La valoració de l’ús de les eines de comunicació

-

L’observació de l’habilitat i competència digital en l’ús de les eines tecnològiques que es proposen.

9

LLENGUATGE MUSICAL A SECUNDÀRIA. BASE PER LA PRÀCTICA INSTRUMENTAL I VOCAL |

Pla docent  

Pla docent de projecte Músic@

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you