BV Magazine mei 2023

Page 1

Centrumontwikkeling Boiling Business

Aan de slag met de schaalsprong

MEI 2023

NIEUWE

RENAULT AUSTRAL

200 pk – 147 kW

USTRAL

200 pk

stad 1

iligheidssystemen em met Google-integratie2

an di gh e d e n bron: Re n au lt SAS 20222 G o o gl e i s e e n h an d el s m e rk van G o o gl e LLC G oo

a

€ 3

ies

e

nve

m i

d

are ko s te

l

openR yste gl g

s ch rij f f ou ten vo orb eho ude n . vo or m e er inf orm at i e kijk op ren au lt nl of f i cië l e

merken van G oogle LLC de Renault aus tral mild hybrid advanced 130 equilibre is er vanaf € 37 33 af levering van de auto aan de consument optionele pakket ten en /of uitrus ting zijn altijd de keuz schrijf fouten voorbehouden . voor meer informatie kijk op renault nl of f iciële brands tof- n co2

Renault adviseert

1 afhankelijk van de staat van de bat terij , de rijstijl en rijomstandigheden bron: Renault SAS 20222 Google merken van Google LLC de Renault austral mild hybrid advanced 130 equilibre is er vanaf € 37 330 en is een aflevering van de auto aan de consument optionele pakket ten en /of uitrusting zijn altijd de keuze van de c schrijf fouten voorbehouden. voor meer informatie kijk op renault nl of ficiële brandstof- en co2- gegevens: m

- en co2- geg

Renault adviseert

meer info bij

Vogels Autobedrijf

Gemert Komweg 41

meer

Renault adviseert Voge

meer info bij Vogels Autobedrijf

info bij

Gemer t Komweg 41

gl e M ap s e n G oo g
Gemer t Komweg 41 e Pl a
y z i jn
e d 1 3 0 e qu ilibre i s e r van
f
7 3 3 0 e n i s e e n c ons u m e nte n - a dv
pri j s in cl u si
f o
r
j
b
n , no di g vo or n e n /o f u it r u s t in g z i jn alt i j d d e ke uze van d e c ons u m e nt e n ku n n e n d e sg ewe n s t te g e n m e e rpri j s g e l eve rd word e n . au lt n l o f f i cië l e brand s to f- e n c o2- g e g eve n s: m in /m ax . ve rbr u ik : 4 ,6 - 5 , 2 l / 1 0 0 km , c o 2: 10 4 -1 20 gr / km
Vogels
Gemert
41
eve
/max .
ik: 4 ,6 - 5 , 2 l / 10 0 km , co 2: 104 -120 gr / km
RENAULT AUSTRAL NIEUWE
– 147
vogels-renault.nl
Autobedrijf
Komweg
f hankelijk van de s taat van de bat terij , de rijs tijl en rijoms tandigheden bron: Renault SAS 20222 G oogle is een handelsmerk van G oogle LLC G oogle Maps en G oogle Play zijn erken van G oogle LLC. de Renault aus tral mild hybrid advanced 130 equilibre is er vanaf € 37. 330 en is een consumenten - adviesprijs inclusief onvermijdbare kos ten , nodig voor evering van de auto aan de consument optionele pakket ten en /of uitrus ting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewens t tegen meerprijs geleverd worden hrijf fouten voorbehouden . voor meer informatie kijk op renault nl of f iciële brands tof
ns: min
verbru
tot 80% elektrisch rijden in de stad 1 32 geavanceerde rijhulp- en veiligheidssystemen openR link-multimediasysteem met Google-integratie2
kW vogels-renault.nl enault
adviseert

Voorwoord Inhoud

Gemert-Bakel groeit en bloeit

In de regio staan we voor de uitdaging van de schaalsprong, de vraag naar arbeidskrachten is enorm. Met de uitbreiding zoals bijvoorbeeld ASML op komst staat onze regio voor een grote opgave. Als Gemert-Bakel willen en kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan deze groeispurt. Dit doen we door een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven om in te wonen en te werken. Dit kunnen we niet alleen daar hebben we onze ondernemers, inwoners en verenigingen hard voor nodig. We zien voor Gemert-Bakel kansen als het gaat over de sterke maakindustrie, hier zouden we in kunnen groeien om ASML te ondersteunen. Maar dat kan niet zomaar, hier is ruimte voor nodig. Ruimte voor bedrijven om uit te breiden en voor nieuwe bedrijven om zich te kunnen vestigen in onze gemeente. Extra bedrijvigheid betekent behoefte aan extra woningen en we willen Gemert-Bakel nog aantrekkelijker maken om te verblijven. We werken hiervoor nauw samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. De komende 10 jaren willen we 2400 woningen bouwen. Niet alleen omdat er veel nieuwe inwoners komen, maar ook zeker voor onze huidige inwoners. Als het gaat om woningbouw zien we dat de kosten onder druk staan. De bouwmaterialen zijn duurder en de inflatie rijst de pan uit. Hierdoor zijn de prijzen van koopwoningen torenhoog. We zetten in op het bouwen van meer betaalbare koopwoningen en voldoende sociale huurwoningen.

We hebben in Gemert-Bakel aanpalende industrie die mee wil groeien in de spurt van ASML en daarvoor is extra ruimte nodig voor bedrijvigheid. Er is goed nieuws, we zijn flink aan de slag om extra ruimte voor ondernemers te creëren. Met 20.000 m2 ondernemersgrond op industrieterrein Bolle Akker in Bakel en de uitbreiding van Smartpark in Gemert kunnen we de economische groei een impuls geven. Hierin is ruime aandacht voor duurzaamheid. Dit is enorm belangrijk om de economische positie van Gemert-Bakel te versterken.

Aan de slag met de schaalsprong

pag. 6

In dit magazine staan ondernemers centraal en die hebben we nogal wat in onze gemeente. Gemert-Bakel staat bekend als een actieve gemeente waar wat gebeurt. Leegstand is in de centra van de kernen nauwelijks aan de orde, Gemert-Bakel groeit en bloeit en dat doen we samen. Ik kijk met een zonnige blik naar de toekomst voor onze gemeente. Met alle initiatieven die er op het gebied van wonen, werken en recreëren op de planning staan kan het niet anders dan dat we een gemeente worden die nog aantrekkelijker wordt om te verblijven!

Martien Bankers

Wethouder Economische Zaken Gemeente Gemert-Bakel 35 jaar BKG
Colofon 5 BVelopments 5 Schaalsprong 6 Golfbaan Stippelberg 8 35 jaar BKG 10 Kansen 13 Kasteel van Gemert 14 Ploegmakers Groep 16 Starters 19 Centrumontwikkeling 20 Pensioenwet 23 Dropshipping pag. 19 Centrumontwikkeling Gemert 3 pag. 10 pag. 20
Wij laten uw grafische ideeën werkelijkheid worden Informeer naar de mogelijkheden: 0492
Print Vormgeving .nl van helvoort grafisch bedrijf Van Helvoort Grafisch Bedrijf bv Wij laten uw grafische ideeën werkelijkheid worden Offset Rotatie Print Vormgeving Informeer naar de mogelijkheden: 0492
37 11 37
37 11 37

Colofon

Business Varia (BV) Magazine is een uitgave van:

Gemert Media BV

Vliet 20

5422 VV Gemert

Tel. 0492-371111

info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl

Acquisitie:

René Paardekooper

Rob Vlemmings

Teksten:

Marcel Bosmans

Siel Peijs

Coverfoto Dorine Daemen:

Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie)

Foto’s:

Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie)

Marcel Bosmans

Eindredactie:

Marcel Bosmans

Opmaak:

Ilse van der Pas

Druk:

Van Helvoort Grafisch Bedrijf / DutchPrint

Verspreiding:

Gemert Media

Oplage:

3000 exemplaren, business-to-business in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Adverteren in Business Varia Magazine?

Neem contact op met één van onze media-adviseurs, René Paardekooper of Rob Vlemmings, telefoonnummer 0492-371111, e-mail bv@gemertmedia.nl.

BVelopments

De gemeente Gemert-Bakel koopt 8.045 m2 grond en verkoopt 1.895 m2 grond op het bedrijventerrein Smartpark in Gemert. Door het aangaan van deze koopen verkoopovereenkomst is het gehele openbaar gebied in het plan Smartpark Gemert in eigendom van de gemeente. Na het bouwrijp maken van dit gedeelte van het bedrijventerrein kunnen de laatste kavels in eigendom van de gemeente verkocht worden. [ ]

‘Onderzoek of het aanbestedingsbeleid in Gemert-Bakel herzien kan worden met als doel lokale ondernemers meer kansen geven.’ Die oproep doet de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. De raadsmotie, die door CDA, D66, Dorpspartij, Lokale Realisten, Politiek op Inhoud en de VVD is ingediend, is een reactie op een brandbrief van ondernemersorganisatie Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG). [ ]

Proeftuin Elsendorp kan gaan starten. De gemeenteraad heeft het licht daarvoor op groen gezet. Proeftuin Elsendorp  is een samenwerkingsverband tussen inwoners, ondernemers, gemeente, provincie en waterschap met als doel om de lokale leefbaarheid te versterken en het gebied toekomstbestendig te maken. Boeren en andere ondernemers in het buitengebied krijgen meer mogelijkheden om hun bedrijfsactiviteiten anders in te richten en om door te kunnen groeien. In ruil daarvoor dragen zij bij aan het verbeteren van de eigen omgeving of doen ze een geldelijke bijdrage, waarmee de nieuwe stichting De Boerenapostel projecten kan uitvoeren die meerwaarde voor Elsendorp opleveren, zoals behoud of uitbreiding van voorzieningen voor de inwoners. Dergelijke initiatieven komen ook in aanmerking voor een subsidie, waarbij de overheid de middelen die de Boerenapostel inbrengt verdubbelt. Proeftuin Elsendorp test uit of deze nieuwe manier van samenwerking tussen dorp en de overheden praktijk werkt en of deze navolging verdient. De verwachting is dat binnen de pilot veel ontwikkelingen waarvoor een vergunning nodig is, met minder doorlooptijd en kosten dan de huidige procedures gerealiseerd kunnen worden De proeftuin biedt beperkt extra ruimte voor glastuinbouw en intensieve agrarische activiteiten, maar vooralsnog geen extra ruimte voor bijvoorbeeld windenergie en teelt-ondersteunende voorzieningen. [ ]

5

Gemert-Bakel maakt werk van en mét de schaalsprong. De gemeente investeert in de ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonwijken, dorpscentra, toerisme en recreatie, onderwijs, zorg en cultuur. Dat is nodig om mee te kunnen groeien met de Brainportregio en om ervoor te zorgen dat Gemert-Bakel een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te werken.

Met ASML als innovatief vlaggenschip is Brainport uitgegroeid tot een hightech-hotspot. Steeds meer nieuwkomers vestigen zich in Zuidoost-Brabant. De meeste bestaande bedrijven en mensen die er al wonen, werken en ondernemen, willen graag blijven. Daardoor is er een grote en groeiende behoefte aan ruimte voor bedrijven en woningen in de Metropool Regio Eindhoven (MRE). De 21

aangesloten gemeenten zoeken samen naar oplossingen om in deze behoefte te voorzien. Ze maken zich sterk voor meer nieuwbouwmogelijkheden in de regio en kijken hoe de infrastructuur en het voorzieningenaanbod mee kunnen groeien.

De gemeente Gemert-Bakel maakt de schaalsprong door meer ontwikkelkansen te bieden aan inwoners en ondernemers. Bedrijventerrein Bolle Akker (zie kader) en Smartpark worden in de komende jaren fors uitgebreid. “In onze kernen zit veel slimme industrie die mee wil groeien met grotere spelers in de regio, zoals ASML. We zijn hard aan de slag om die ruimte te kunnen bieden.”

Aan de slag met de schaalsprong

6
Lees verder op pagina 25...
7

Golfbaan Stippelberg maakt werk van gezonde toekomst

Golfbaan Stippelberg kan wedijveren met de mooiste en meest attractieve banen van Nederland. Tegelijkertijd is het een gemoedelijke plek waar Brabantse gezelligheid heerst en mensen zich makkelijk thuisvoelen.

Ze is apetrots, vertelt Dorine Daemen, directeur van Golfbaan Stippelberg in Bakel. Komende zomer is ‘haar’ baan onderdeel van de Pro Golf Tour, een serie internationale golfwedstrijden voor jonge golfprofessionals om zich klaar te stomen voor de grootste professionele competities. “Dat is weer een stap die we zetten in de ontwikkeling van onze baan en vereniging”, vertelt Daemen. “En een bewijs voor het vertrouwen dat we vanuit de golfwereld krijgen.”

Dat vertrouwen was niet altijd vanzelfsprekend. Ondanks erkenningen als de ‘Development of the Year’ Award van het Amerikaanse magazine Golf Inc. (2011) kende Golfbaan

Stippelberg een financieel lastige start. “Maar dat hebben we met hard werken weten om te draaien”, zegt Daemen resoluut. “We zijn op de goede weg met al vier jaar op een rij een positief exploitatieresultaat. Dat geeft een heel goed gevoel. En dat voel je binnen de hele vereniging.”

Het zorgt er bovendien voor dat Golfbaan Stippelberg zich steeds nadrukkelijker manifesteert in de nationale en internationale golfwereld. Naast een evenement als de Pro Golf Tour vinden er regelmatig business-events plaats, vervolgt Daemen: “Afgelopen jaar heeft VDL hier een golfdag gehouden, en ook de business club van PSV is met haar leden te gast geweest. Zulke groepen moet je wat kunnen bieden, anders komen ze niet.”

Het zijn voorbeelden van wat Golfbaan Stippelberg met z’n 27-holes voor het regionale bedrijfsleven kan betekenen.

8

iedereen wat te bieden’

“Maar we zijn er natuurlijk ook voor lokale ondernemers”, benadrukt Daemen. “We hebben bijvoorbeeld een speciaal business-lidmaatschap. Dat is in feite gewoon een A-lidmaatschap en staat dus op naam. Maar je profiteert tegelijkertijd van extra voordelen.”

De directeur van Golfbaan Stippelberg wijst op een bord met bedrijfsnamen bij de entree van de brasserie. “We zorgen voor extra naamsbekendheid. In het clubhuis én op onze website. En we organiseren met regelmaat evenementen voor onze business-leden, zoals een netwerkavond, een interessante lezing of een speciale wedstrijd.” Daemen noemt nogmaals de Pro Golf Tour. “In die week hebben we ook voor onze businessclub een speciale activiteit, naast dat we een Pro Am organiseren voor businessleden en sponsoren. In teams van vier loop

je dan de 18 holes af. Hoe gaaf is het om een ronde samen met een professional mee te spelen?”

Tegelijkertijd is Golfbaan Stippelberg een plek waar mensen op een gezellige en laagdrempelige manier hun hobby kunnen beoefenen of van de aantrekkelijke horecafaciliteiten kunnen genieten. De Brasserie is zeven dagen per week open en biedt als huiskamer een weids uitzicht over de 27 holes. Daemen noemt het de basis van Golfbaan Stippelberg: “Iedereen moet hier binnen kunnen lopen en zich thuisvoelen. Dat geldt voor de wandelaars en fietsers die hier langskomen en stoppen om een kopje koffie te drinken. Maar zeker ook voor onze leden. Met ons hele team doen we dagelijks ons uiterste best om die gemoedelijke, huiselijke sfeer te creëren. Ook daar ben ik enorm trots op.”

Meer info: www.golfbaan-stippelberg.com [ ]

9
‘We hebben

Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG) bestaat 35 jaar. De belangen- en netwerkorganisatie voor ondernemend Gemert-Bakel viert dat met twee aansprekende jubileumactiviteiten: een nieuwe Boiling Business in 2023 en een Open Bedrijvendag in 2024.

Elkaar ontmoeten om samen lokaal zaken te kunnen doen. Dat hadden de Gemertse grootindustrieel Hendrik van Dijk en de medeoprichters met het BKG voor ogen. “Die opzet is geslaagd”, maakt secretaris/penningmeester William Manders de balans op “Het is van meet af aan een bloeiende ondernemersclub. Met een grote diversiteit aan plaatselijke ondernemers die elkaar graag en met regelmaat ontmoeten en waar de leden veel opdrachten onderling gunnen. Het heeft zich dus uitbetaald.”

Begonnen als netwerkorganisatie is BKG uitgegroeid tot een brede belangenbehartiger voor en door ondernemers in Gemert-Bakel. Voorzitter Martin Jacobs: “We worden steeds meer gezien als een bepalende speler. Als vertegenwoordiger van het lokale bedrijfsleven zijn we een vaste gesprekspartner voor gemeente en onderwijsinstellingen. In de regio praten we onder andere mee via het landelijke werkgeversverbond VNO-NCW.”

BKG faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van ondernemend Gemert-Bakel. Manders: “Om niet achterop te raken, moet je in beweging blijven. Zonder ontwikkeling geen continuïteit. Er liggen veel uitdagingen. Denk aan digitalisering en automatisering, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, beperkende wet- en regelgeving, maar ook de regionale schaalsprong, mobiliteit en energietransitie. Daarnaast zijn er maatschappelijke vraagstukken waar werkgevers direct of indirect mee te maken krijgen, zoals werknemers die worstelen met sociale armoede, schulden en laaggeletterdheid.”

BKG representeert, informeert en adviseert de leden, maar wil ze ook actief betrekken bij het vinden van oplossingen. “Ondernemers die specifieke kennis en affiniteit met een thema hebben, kunnen er dan samen mee aan de slag. Zo doet een werkgroep momenteel onderzoek naar de oprichting van een eigen Energiecoöperatie.”

Daarmee wordt ook het bestuur ontlast. “We hebben er steeds meer leden en taken bijgekregen”, geeft Jacobs aan. “We zijn van oorsprong een industrieterreinclub. In het laatste decennium zijn de toelatingsvoorwaarden verruimd. Horeca, detailhandel en dienstverlening die zich mede op bedrijven richten, mogen zich sindsdien aansluiten. Het ledental is daardoor fors gegroeid.”

10

Boiling Business Event in jubileumjaar

35-jarig BKG blikt vooral vooruit

BKG wil geen concurrent zijn van andere ondernemersverenigingen. “We merken wel dat er in toenemende mate behoefte is aan een centraal aanspreekpunt. In de praktijk zijn we al een belangrijke partner voor overheid en onderwijs. Zo participeren we in schoolprojecten die talenten en bedrijven op lokaal niveau samenbrengen.”

In het ideale model is het BKG een koepelorganisatie, waarin alle kernen en individuele ondernemersorganisaties binnen de gemeentegrenzen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. “Samen kun je makkelijker een vuist maken en meer slagkracht ontwikkelen. Daarmee versterk je de positie van ondernemend Gemert-Bakel.” Soms zijn er ook tegengestelde belangen. “Winkeliers en horeca in het centrum zien detailhandel op bedrijventerreinen en in het buitengebied vaak niet zitten. Voor andere ondernemers kan het juist kansen bieden. Daar moet je een werkbare modus in zien te vinden.”

Gezamenlijk meerwaarde creëren staat ook in het jubileumjaar van BKG centraal. Daarbij blijft de blik vooral op de toekomst gericht. Ondernemen in de Peel en in de nieuwe wereld is daarom het thema van Boiling Business 2023. “Bij de eerste aflevering vier jaar geleden was de insteek een topevent over innovatie organiseren, dat als vliegwiel kon dienen voor toekomstige,

kleinschalige werksessies over bedrijfsontwikkeling en innovatie. Het eerste is gelukt, het tweede is onderbroken door de coronapandemie. In 2023 zetten we een volgende stap met een nieuw Boiling Business Event op 12 oktober aanstaande. In grote lijnen is de opzet vergelijkbaar met 2019: Een groots opgezet live-event in NXT, met een bekende presentator en gastsprekers uit de regio met interessante en inspirerende verhalen rondom het thema “Peelondernemers in de nieuwe wereld, met na afloop een feestavond. Ook zal er een optreden zijn van een landelijk bekende top entertainer. Daarbij gaat het onder andere over ondernemen met en zonder beperkingen, vernieuwende technologie en de energietransitie. Ook komen twee zeer prominente acts optreden. Boiling Business 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Gemert-Bakel en Rabobank Peel Noord. Meer informatie over de activiteit en de digitale inschrijving volgt.

Voor 2024 staat nog een tweede jubileumactiviteit gepland ter afsluiting van dit jubileumjaar. BKG-leden worden door middel van een enquête gevraagd om mee te denken over de opzet en invulling van deze Bedrijvendag. Daarnaast zijn er reguliere ledenbijeenkomsten.

Meer info: bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl [ ]

11

Huisman Gemert is een familiebedrijf gespecialiseerd in hallenbouw en bijbehorende bouwmaterialen. Sinds de oprichting in 1962 heeft Huisman door de decennia heen een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van staalbouw met hellende daken. Op de volgende pagina’s stellen we u onze hallenbouw-, renovatie-, en bouwmaterialenafdeling voor.

HUISMAN GEMERT

H al l e nb o uw  -  R e n o v a tie  -  Bouwmat e r i ale n

HUISMAN GEMERT

BOUW E N I N  VE R T RO U WE N

BOUW E N I N  VE R T RO U WE N

Groothandel en voorraadhouder in bouwmaterialen. Bestellen d.m.v. webshop, per mail, per telefoon of in persoon. Direct afhalen mogelijk doordeweeks en op zaterdag ochtend.

Het bedrijf in enkele getallen:

Renovatie van dak en gevel incl. inventarisatie & sanering bij asbest. Uw dak zo kort mogelijk open door goed afstemmen. Alles in één hand. Combinatie nieuw- en aanbouw mogelijk.

Totaal 80 medewerkers 6 vrachtwagens dagelijks op de weg

Hallenbouw 350 bouwwerken per jaar 8 bouwploegen

Renovatie 125 projecten per jaar 100.000 m dak & wand vervangen per jaar

Bouwmaterialen 125.000 m dak & wand op voorraad 60.000 m vurenhouten balken op voorraad

Complete kwaliteitsbouw incl. bouwaanvraag, tekeningen, berekeningen en fundering. Montage met eigen vakmensen, >15.000 stuks gerealiseerd. Ook leverbaar als bouwpakket voor zelfbouw.

HUISMAN.NL

H al l e nb o uw  -  R e n o v a tie   Bouwmat e r i ale n
R E N O V A T I E
H A L L E N B O U W ZAKELIJK AGRARISCH
B O U W M A T E R I A L E N Sandwichpanelen Stalen gordingen Damwandplaten Dakgoten Golfplaten Zetwerk Lichtplaten Staal Dakpanplaten Isolatieplaten

Borgstelling MKB-kredieten verlengd

Het Nederlandse kabinet heeft de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar verlengd. De verlenging is goed nieuws voor ondernemers die geld willen lenen, maar bijvoorbeeld te weinig onderpand hebben.

Bij de Borgstelling MKB-kredieten staat het ministerie van Economische Zaken garant voor een deel van de lening, waardoor in de kern gezonde ondernemers makkelijker geld kunnen lenen.

De BMKB is een van de oudste regelingen van Nederland en bestaat al meer dan 100 jaar. Ondernemers kunnen voor deze regeling terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken en alternatieve financiers. Uit een recente evaluatie blijkt dat de BMKB erg belangrijk is voor ondernemers met een financieringsbehoefte. Het heeft namelijk een positief effect op de omzetgroei, de winstgevendheid en in latere jaren op de financiële

gezondheid van bedrijven. Sinds november 2022 is er ook een ‘groen luik’ van deze regeling geïntroduceerd. Deze BMKB-Groen is bedoeld om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. De lening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een elektrische oven aan te schaffen of het bedrijfspand te verduurzamen. Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers. Ook deze regeling wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027.

Naast de verlenging, is een aantal van de aanbevelingen die ook in de evaluatie stond al opgevolgd. Zo is de regeling aangepast om beter aan te sluiten op de digitale processen van financiers. Denk bijvoorbeeld aan criteria die zijn geobjectiveerd waardoor (alternatieve) financiers vooraf beter in staat zijn aanvragen te beoordelen. Daarnaast is de regeling toegankelijker gemaakt

voor kleine kredieten door beter aan te sluiten op digitale processen en door het kleine krediet te verhogen naar € 250.000. Het kabinet stelt ook een onafhankelijk expert aan om advies uit te brengen over de aanbeveling om de provisie te verlagen. Het gaat dan om de provisie die ondernemers betalen bij het afsluiten van de BMKB.

Niet iedere ondernemer heeft voldoende zekerheden die nodig zijn om een financiering bij een kredietverstrekker voor elkaar te krijgen. Mkb’ers hebben daardoor vaker moeite om een bedrijfsfinanciering te krijgen, terwijl die ontzettend belangrijk is om te investeren en door te groeien. De BMKB biedt in dat geval uitkomst. Met deze regeling worden zo’n 3000 ondernemers per jaar geholpen.

Bron: Rijksoverheid [ ]

KANSEN 13

Het Kasteel van Gemert gaat een duurzame toekomst tegemoet. Het historische domein wordt versterkt met eigentijdse functies. Die leveren vooral energie op.

“We zijn hard op weg om als groenste kasteel van Nederland geschiedenis te schrijven”, legt kasteeleigenaar Bas van de Laar (BL Huisvesting) uit. “De ambitie is om volledig zelfvoorzienend in energie te zijn. De gasaansluiting verdwijnt daarom en er komt een duurzaam verwarmingsen koelsysteem voor in de plaats. Deze innovatieve installatie maakt gebruik van aardwarmte. Daarvoor zijn in de afgelopen periode twee boringen verricht: aan de zijde van het Ridderplein voor de warmtebron en aan de kerkzijde voor de koudebron. Omdat de Peelrandbreuk onder het kasteeldomein doorloopt, kunnen we maar tot 80 meter diep in de grond gaan. Om verzekerd te zijn van een continue warmtestroom is er daarom een relatief grote ondergrondse buffercapaciteit gerealiseerd. De aardwarmte gaat vandaaruit eerst naar een omvormer in de Jezuïetenvleugel en wordt dan met behulp van een warmtepomp naar het nieuwe hotel, de restaurants en de appartementen getransporteerd. Alle voorzieningen binnen de grachten kunnen zo verwarmd en gekoeld worden en van heet water worden voorzien. Binnen nu en enkele maanden is het systeem in bedrijf. We onderzoeken nog of ook de woningen in de ommuurde tuin er gebruik van kunnen maken.”

Met een eigen energiemaatschappij zelf groene stroom opwekken is de volgende stap die Van de Laar wil zetten. “Dat kan door het kasteel vol te leggen met zonnepanelen, maar daar kiezen we niet voor. Dat past niet binnen de afspraken die we met overheden en instanties hebben gemaakt en zou afbreuk doen aan de beeldkwaliteit van het historische en culturele erfgoed. Als alternatief denken we aan een zonnepark in de omgeving in combinatie met extra opslagcapaciteit op het kasteelterrein. In het ontwerp voor de parkeergarage is daarom een accuruimte opgenomen.”

Overheden, instanties en collega’s uit de hotelbranche zijn onder de indruk van de vooruitstrevende aanpak. “Het wordt lokaal, maar ook regionaal, landelijk en internationaal als een voorbeeldproject gezien. Verduurzaming staat wereldwijd hoog op de agenda, ook bij Hilton.”

14

Comfortabel overnachten en wonen in een duurzame omgeving

‘Als groenste kasteel geschiedenis schrijven’

Op meer vlakken wordt gewerkt aan een toekomstbestendig kasteel. Tijdens de Open Kastelendag op 29 mei aanstaande, wordt de oplevering van de hoofburcht gevierd. In het souterrain komen hotelkamers en daarboven luxe woonresidenties. De hoofburcht heeft lang in de steigers gestaan. Door vakspecialisten is een grondige gevelrestauratie uitgevoerd, waarbij onder andere 25 nieuwe dakkapellen zijn geplaatst, 880 glazen ruiten zijn vervangen en het hout- en schilderwerk is vernieuwd. Het grote bouwkundige litteken dat door de sloop van de refter zichtbaar werd, is met behulp van oude kasteelstenen door een restauratiemetselaar vakkundig weggewerkt. De eerste bewoner verhuist binnen enkele weken naar het in oude luisterende herstelde pronkjuweel.

In de tweede helft van 2023 zijn ook de appartementen in de voorburcht gereed. “Er stonden nog drie andere appartementen gepland, maar die hebben we in overleg teruggekocht, om meer hotelkamers te kunnen realiseren. Dat was een wens van Hilton. Voor een goede exploitatie is een capaciteit van meer dan 60 hotelkamers nodig. Doordeweeks worden die vooral ingezet bij evenementen als congressen en bruiloften, in het weekend met name voor toeristische overnachtingen.”

Het hotel gaat uiterlijk in het voorjaar van 2025 open. “De contouren van de lobby en de huiskamer zijn al geschetst. Samen met Studio Piet Boon werken we nu aan een stijlvolle en passende inrichting. Rond het najaar wordt de kapel afgebroken, daarna starten we met de realisatie van het hotel. Als eerste worden de kelders uitgegraven. Daar komen kamers die uitkijken over de gracht.”

De toekomst van het kasteel wordt steeds zichtbaarder. “Het eindontwerp is gepresenteerd, dus het is voor iedereen duidelijk hoe we het gaan doen en hoe het er straks uit komt zien. Mede dankzij de inbreng van de omgeving en de betrokken instanties hebben we het totaal naar een nog hoger plan kunnen tillen. Het is nu meer in balans, ook in financieel opzicht. Omdat het de positie van Gemert-Bakel structureel versterkt, kan het ook op een breed draagvlak rekenen. Heel veel mensen krijgen hier energie van.”

Meer info: www.kasteelvangemert.nl [ ]

15

Met Grond- en Reststoffenbank De Peel zet Ploegmakers Groep uit De Rips een volgende stap in de verbreding van de bedrijfsactiviteiten. Bij de grondbank worden grond- en reststoffen ingenomen en kunnen ook grondstoffen worden opgehaald. Aan recycling van gezuiverde grond wordt gewerkt.

Trots wijst Frans Ploegmakers op het nieuw ingerichte terrein achter de kenmerkende bedrijfshallen van de Ploegmakers Groep. “De vierde tak aan de Ploegmakers-boom”, zegt hij. “Een grondbank waarmee we de hele regio kunnen bedienen.”

Die grondbank, voluit ‘Grond- en Reststoffenbank De Peel’ biedt iedereen, van particulier tot ondernemer, de mogelijkheid om gebruikte grond, puin, bouw- en groenafval af te voeren, aan te kopen of in depot te geven. Het terrein van 1,25 hectare aan de Burgemeester van de Wildenberglaan in De Rips is pas sinds februari in gebruik, maar van die mogelijkheid wordt nu

al volop gebruik gemaakt, merkt Frans. “Een grondbank als deze was er in de buurt nog niet. De dichtstbijzijnde is in Veldhoven. Voor bijvoorbeeld aannemers, bouwbedrijven en collegagrondverzetbedrijven is dit een uitkomst. Maar ook mensen die op zaterdag aan hun tuin werken weten ons bijvoorbeeld te vinden.”

Op het volledig vloeistofdichte terrein zijn verschillende afgescheiden vakken ingericht voor de opslag van grond en puin in allerlei gradaties. Een deel van die vakken is bedoeld voor tijdelijke opslag, of kan door bedrijven voor korte of langere perioden worden gehuurd. En ander stuk is ingedeeld volgens de gangbare grondklasses. “AW, Wonen, Industrie en NT”, somt Frans op. “Schone grond die altijd inzetbaar is. Grond die geschikt is voor woningbouw of voor grootschalige toepassingen. En grond die helemaal nergens toepasbaar is. We beschikken over de volledige certificering om monsters te

Nieuw bij Ploegmakers Groep: Grond- en Reststoffenbank De Peel

16

nemen en zo de klasse te bepalen. Onze volgende stap is om ook de certificering te krijgen om de grond te mogen zuiveren, zodat we grond kunnen recyclen.”

Grond- en Reststoffenbank De Peel is een logisch en slim vervolg van de activiteiten die de Ploegmakers Groep al ontplooide. Het Ripse familiebedrijf werd in 1934 gestart door de broers Jas, Piet en Frans Ploegmakers, met agrarisch loonwerk als belangrijkste inkomstenbron. Frans, kleinzoon van medeoprichter Frans, en zijn broer Martien Ploegmakers vormen de derde generatie Ploegmakers aan het roer. Onder het motto ‘Samen Sterk, Grondig Werk’ zijn naast het loonwerk inmiddels ook akkerbouw en grond-, weg en waterbouw succesvol aan de bedrijfsactiviteiten toegevoegd.

“De grondbank ligt in het verlengde van het grondwerk”, duidt Frans het ontstaan van de vierde tak binnen de Ploegmakers

Groep aan. “We merkten dat de behoefte er was. Ook bij onze eigen activiteiten. Dus zijn we aan het rekenen en tekenen geslagen.”

Met Grond- en Reststoffenbank De Peel neemt Ploegmakers Groep bovendien verantwoordelijkheid in de milieudebatten. Recent nog zorgden problemen met door PFAS vervuilde grond tot problemen in de bouw en tot landelijke discussies.

“De regelgeving wordt steeds strenger”, zegt Frans. “Daar spelen we met de grondbank op in. We voldoen aan de BRL-9335 certificering en werken volgens de wet Bescherming Bodem Kwaliteit (BBK, red.). Bij de inrichting van het terrein hebben we bovendien wat stappen extra gezet, zodat we helemaal klaar zijn voor toekomstige ontwikkelingen. We doen het goed, of we doen het niet.”

Meer info: www.ploegmakersgroep.nl / www.grdepeel.nl [ ]

‘Met deze grondbank spelen we in op behoeftes in de regio’

17

Persoonlijk advies

Vraagt u zich wel eens af hoe u verzekerd bent? Wij nemen u alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat uw verzekeringen passen bij uw persoonlijke situatie.

Voor een vrijblijvend en persoonlijk advies neemt u contact op met één van onze adviseurs.

Het adres voor:

Crossmediale communicatie

Zakelijke (online)

teksten en foto’s

Drukwerk

Huisstijl ontwerp

Van Helvoort Registermakelaars in Assurantiën Vliet 28, 5422 VV Gemert T. 0492 37 11 00 www.vanhelvoort.nl NVGA ISO 9001-2008
Vliet 20 • Gemert • 0492-371111 • info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl Uitgever van: Gemerts Nieuwsblad Gemertsnieuwsblad.nl BV Magazine Heerlijck Vrij Magazine

Dropshipping: online verkopen zonder voorraad

Binnen e-commerce kun je als webshop gebruikmaken van dropshipping. Wat is dropshipping? Een klant bestelt een product in je webwinkel. Je plaatst vervolgens de order bij je leverancier en hij stuurt het product naar de klant. Met dropshipping leg je zelf geen voorraden aan. Je bespaart zo op kosten van investeringen.

Dropshipping heeft voor- en nadelen. Een klant bestelt het product in jouw webwinkel. Jij bent als dropshipper verantwoordelijk voor een correcte aflevering en het oplossen van klachten. Dropshippers nemen producten van dropshipleveranciers, dit zijn fabrikanten of groothandelaren, op in de etalage van hun webshop.

Dropshipping heeft voordelen. Je hebt geen voorraad dus je hoeft geen opslagruimte te huren of kopen. Je loopt geen inkooprisico. Je betaalt pas aan je leverancier nadat je klant het product koopt in je webshop. Je verkoopprijs bestaat uit de inkoopprijs, kosten voor de orderafhandeling en verzending door je dropshipleverancier, plus jouw winstmarge. Je hebt geen personeel nodig voor het inpakken en verzenden van de bestelling naar de klant.Je breidt eenvoudig je assortiment uit omdat je geen dure voorraden aanlegt. En je hebt

geen last van restpartijen. Dropshipping klinkt als een makkelijke manier om met minimale investeringen geld te verdienen, maar heeft ook nadelen. Jij bent verantwoordelijk voor een juiste klantenservice zoals het oplossen van problemen rondom een levering aan je klant. Bijvoorbeeld als een pakket te laat, niet of beschadigd aankomt bij je klant. Maakt je dropshipleverancier een fout dan schaadt dat jouw reputatie. Maak vooraf goede afspraken met je leverancier over zaken als garantie, retourzendingen, levertijden en aanwezige voorraden.

Dropshipleveranciers verkopen hun producten meestal ook aan andere webwinkels. Mogelijk gevolg hiervan is dat concurrerende webwinkels deze producten tegen zeer lage prijzen aanbieden en volstaan met lagere marges dan jij zou willen.Omdat je niet levert uit eigen voorraad kun je niet checken of een product op het moment van verzending in goede staat verkeert of dat de leverancier het juiste product naar de klant levert.

Wil je beginnen met dropshipping?

Registreer dan een domeinnaam, schrijf je webshop in bij KVK en houd een administratie bij. Als dropshipper moet je je houden aan wetten en regels die gelden voor alle webwinkels. Zo moet je juiste informatie geven over de levertijd

en over de retourmogelijkheden. Richt hiervoor een klantenservice in.

Naast dropshipping in Nederland kun je ook samenwerken met buitenlandse dropshipleveranciers. Jij plaatst producten van deze leveranciers op je website en zij versturen de producten rechtstreeks naar je klant. Internationale dropshipping kent verschillende hindernissen. Zoals langere levertijden, mogelijke communicatieproblemen en hogere verzendkosten. Onderzoek of internationale dropshipping voor jouw webshop commercieel haalbaar is.

Maak duidelijke afspraken met je buitenlandse dropshipleverancier over levertijd, garantie en retourzendingen. Leg deze afspraken vast in een overeenkomst. Je mag geen namaakartikelen verhandelen. Laat je leverancier in de overeenkomst opnemen dat er geen sprake is van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

Naast dropshipping kun je ook producten verkopen via online platformen. Bekende platformen zijn Alibaba, eBay, Zalando, Bol.com en Amazon. Wil je deze online platformen gebruiken als marketingkanaal voor je producten? Verdiep je dan goed in de voor- en nadelen.

Bron: www.kvk.nl [ ]

19
STARTERS

Samen aan de slag met centrumontwikkeling Gemert

Ondernemers en overheid trekken steeds vaker samen op bij de ontwikkeling van de dorpscentra in Gemert-Bakel. Samenwerking is volgens wethouder Hanneke Coppens de sleutel tot succes. Gemert Vorstendom slaat daarom de handen ineen.

“Economisch gezonde centra dragen bij aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente”, legt de wethouder uit. “Daarom investeren we in een sfeervol, en levendig Gemerts dorpshart. Gemert Vorstendom moet een plek zijn, waar mensen nu en in de toekomst graag wonen, werken en recreëren. Waarvan tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend is, dat er iets bijzonders te beleven valt. Gemert heeft een unieke en zichtbare historie. Denk aan het kasteel, de kerk, de gangen en de steegjes. We willen ervoor zorgen dat je dit tastbare verleden breed kunt beleven. Daarnaast zetten we in op behoud en uitbouw van het winkel- en horecaaanbod. In het centrum is verhoudingsgewijs al weinig leegstand, maar er liggen nog meer kansen. De komst van een Curio by Hilton Hotel naar het kasteel is daar een treffend voorbeeld van. Vergroening en verduurzaming maken eveneens deel uit van de centrumontwikkeling. Een ander verbeterpunt is verkeer en parkeren en dan met name de route en bewegwijzering.”

De plannen daarvoor zijn gemaakt, maar moeten nog verder worden uitgewerkt. “Dat doen we niet alleen, maar samen met partners, zoals vastgoedeigenaren en ondernemers (die verenigd zijn in Bedrijfsinvesteringszone BIZ) Gemert Vorstendom, de Heemkundekring en de VVV. “Er is een breed besef dat we elkaar nodig hebben. Ondernemers weten elkaar al goed te vinden. Zij krijgen binnen het project de ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als gemeente willen we ambtelijk en bestuurlijk een betrouwbare procespartner zijn. Dat betekent open en eerlijk communiceren, geen valse verwachtingen wekken en gemaakte afspraken nakomen. We faciliteren en

stimuleren de centrumontwikkeling actief, door te investeren in middelen en mensen. Zo is er voor Gemert en Bakel een centrumregisseur (zie kader) aangesteld. Die gaat met betrokken partijen aan de slag om de gezamenlijke ambities waar te maken.”

Het Gangenproject is al in gang gezet. Stapsgewijs worden vijftien oude gangen en steegjes in Gemert opgewaardeerd. “Zo versterken we het historische karakter van het centrum en vergroten we de aantrekkingskracht van Gemert Vorstendom.”

Het nieuwe toeristisch inspiratiepunt aan het Ridderplein is recentelijk al geopend. “Geheel in lijn met de Brainportregio waartoe onze gemeente behoort, kun je daar op interactieve en innovatieve wijze kennismaken met het moois dat Gemert-Bakel te bieden heeft.”

De transformatie van het kasteeldomein -hotel, restaurants, museum en woonresidentie omringd door een vrij toegankelijk park- krijgt in de komende twee jaar vorm. Parallel wordt de verkeers- en parkeerstructuur vernieuwd en de routing aangepakt.

Terugkerende activiteiten als de Historische Optocht, Gemert Mert en Gemert City Run trekken traditioneel al veel publiek. “Activiteiten als deze houden een centrum levendig en leefbaar. Ze zijn onmisbaar en wat mij betreft hoeft er geen rem op. We dienen er wel voor te zorgen dat er een goede balans is tussen lusten en lasten, zowel voor bezoekers als voor ondernemers en bewoners. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Een aansprekend centrum dat zowel werkgelegenheid als een goed voorzieningenaanbod biedt, versterkt volgens Coppens ook de gemeente als geheel. “Het maakt Gemert-Bakel tot een aantrekkelijkere plek om te werken, te wonen en te recreëren. Dat is belangrijk, want om voorzieningen in stand te kunnen houden heb je inwoners en inkomsten nodig.” [ ]

20

Centrumregisseur als verbindende schakel

Rob Poel is sinds februari 2023 centrumregisseur in Gemert-Bakel. Poel is een ervaren bestuurder. Hij was eerder wethouder in de gemeenten Cuijk en Sint-Anthonis. “In die functie hield ik me ook met centrumplannen bezig, maar nu kan ik me wat meer van onderaf met de uitvoering bezighouden. Ik ben meer van het doen, dus dat past bij mij. Toen ik de vacature voorbij zag komen, was ik onmiddellijk enthousiast. Na een rondgang door het centrum van Gemert wist ik het zeker: dit is wat ik wil. Wat me meteen opviel, was dat ik moest zoeken. Hoe kom ik in het centrum? Waar parkeer ik de auto? Waar is de horeca? Waar zijn de winkels? Daar zag ik direct een mooie uitdaging in.”

Poel ziet meer kansen. “Juist omdat Gemert potentie heeft. Een historisch kasteel met hotelfunctie, midden in het centrum en in het groen, dat vind je bijna nergens. Ook op andere locaties ligt de geschiedenis voor het oprapen. Een van de best bewaarde geheimen zijn bijvoorbeeld de historische gangen. Door ze beter te ontsluiten en te verlichten, groener te maken en van meer historische context te voorzien, kun je ze veel publieksvriendelijker inrichten. “

“Een resultaat mag zichtbaar zijn”, benadrukt Poel. “Ik kijk nadrukkelijk naar laaghangend fruit, zaken die snel en relatief eenvoudig aangepakt kunnen worden. Zoals het plaatsen en vullen van bloembakken in de centra van Gemert en Bakel. Voor een gemeente is dat soms lastig, bij ondernemers zit vaak meer uitvoeringskracht. Samen bereik je dus meer.”

Dat is ook de rol van de centrumregisseur, zo geeft wethouder Hanneke Coppens aan. “Hij is de verbindende schakel tussen gemeente en de andere partners die bijdragen aan de centrumontwikkeling .”

21

Je bedrijfsmakelaar dicht bij huis

Je makelaar dicht bij huis Vertrouwd in de regio

Bel voor een vrijblijvend advies verkoopgesprek

Bel voor een vrijblijvend advies verhuur/ verkoopgesprek

Vestigingen in Gemert - Boekel 0492 - 37 11 90

makelaar@van-helvoortbv.nl

vanhelvoortmakelaardij.nl

Het pensioen flexibeler, persoonlijker en transparanter maken en de premie voor werkgevers en werknemers voorspelbaarder. Dat is de insteek van de nieuwe pensioenwet die 1 juli 2023 moet ingaan. Pensioenuitvoerders hebben dan tot 1 januari 2027 de tijd om bestaande pensioenafspraken aan te passen.

Er komen nieuwe regels over de premie. De maandelijkse premie wordt voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. De premie hangt niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers de pensioenkosten beter voorspellen. De hoogte van het percentage is nog onbekend. Daarnaast wordt het aanvullend pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker:

Als het goed gaat met de economie gaat het pensioen omhoog. Als het minder goed gaat daalt het pensioen. Jaarlijks krijgen deelnemers een overzicht van de beleggingsresultaten en wat dit betekent voor het pensioen van later. Er komen regels die voorkomen dat pensioenen te hard dalen. Pensioenaanbieders doen geen beloftes meer over de hoogte van de pensioenuitkering. Elke werknemer krijgt straks een eigen pensioenpot. Hierdoor is het makkelijker te zien hoeveel pensioen iemand opbouwt en wat dat betekent voor het pensioen van later. Als een medewerker ergens anders gaat werken, verhuist de pensioenpot automatisch mee.

Werkgevers die zijn aangesloten bij een cao hoeven voorlopig niets te doen. Vakbonden en pensioenaanbieders doen het voorbereidende werk. Zij maken nieuwe pensioenafspraken. Vervolgens ontvangen werknemers daar informatie over. Welke rol de werkgever hierin speelt hangt af van de pensioenaanbieder. Ben je als werkgever niet aangesloten bij een CAO dan moet je zelf afspraken maken.

Wat houdt de nieuwe pensioenwet in?

Regel je het pensioen van je werknemers zelf? Dan moet je een aantal keuzes maken. Zo moet je kiezen of je personeel gebruikmaakt van nieuwe pensioenafspraken of van de overgangsregeling. Met de overgangsregeling blijven de huidige pensioenafspraken gelden tot een medewerker uit dienst gaat. Nieuwe medewerkers vallen direct onder de nieuwe afspraken die je maakt met een pensioenaanbieder.

Voor de nieuwe regeling moet je ook een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld over de hoogte van de premie die de werkgever betaalt en welk bedrag die de werkgever daarvan inhoudt op het loon. Ook bepaalt de werkgever hoe de pensioenaanbieder de premie belegt: voor iedere medewerker apart of voor alle medewerkers samen. Daarnaast maakt de werkgever met de pensioenaanbieder afspraken over hoeveel risico de pensioenaanbieder neemt bij het beleggen. Wat de beste keuze is hangt onder andere af van de leeftijd van de medewerkers. Hulp nodig bij je beslissing? Lees de informatie op Ons nieuwe pensioen https://www.onsnieuwepensioen.nl en ga in gesprek met een pensioenadviseur.

Organisaties die meedenken over de invulling van de nieuwe pensioenwet, willen dat meer werknemers aanvullend pensioen opbouwen. Een verplicht aanvullend pensioen komt er waarschijnlijk niet. Wel komen er regels over het informeren van werknemers.

De regering werkte de afgelopen jaren samen met werknemersen werkgeversorganisaties aan het pensioenakkoord. De precieze regels werkt de regering op dit moment uit aan de hand van het wetsvoorstel. Dat is een resultaat van de afspraken die in het pensioenakkoord staan.

Bron: www.kvk.nl [ ]

23
Ook duurzaam verwarmen & koelen met een Toshiba warmtepomp of airconditioner? • IJzerzijp 2 • 5421 ZE Gemert • T: 0492 792 997 • info@ivenko.nl • www.ivenko.nl

Vervolg van pagina 6/7...

“In Bakel komt bijvoorbeeld 20.000 vierkante meter extra aan bedrijfsgrond beschikbaar en in Gemert 45.000”, legt wethouder economische zaken Martien Bankers (foto) uit. “Dit is enorm belangrijk om de economische positie van GemertBakel te kunnen versterken.”

Op Bolle Akker II zullen zich vooral lokale bedrijven vestigen. De uit te geven kavels zijn 1000 tot 2500 vierkante meter groot. Bedrijven binnen de gemeentegrenzen die wat meer ruimte nodig hebben, kunnen op Smartpark terecht. Daar is de maximale kavelgrootte 10.000 vierkante meter. “De vraag is groot. Bij Bolle Akker zelfs het dubbele van het aanbod, als we afgaan op de concrete interesse die al kenbaar is gemaakt. Inzet is om aan zoveel mogelijk lokale bedrijven ontwikkelingskansen te bieden. Daarbij krijgt duurzaamheid extra aandacht.”

Het woningbouwtempo in Gemert-Bakel wordt eveneens opgevoerd. Door grotere projecten voorrang te geven en door vooraf goede afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningcorporatie, kunnen lokale ambities sneller worden waargemaakt. “Dat betekent 2400 woningen extra voor 2030 en al op kortere termijn meer betaalbare huur- en

koopwoningen in Gemert-Bakel”, zegt wethouder Wonen en Volkshuisvesting Hanneke Coppens. Doonheide II in Gemert, Paterslaan in De Rips en nieuwbouw aan de Roessel in Bakel zijn voorbeelden van projecten die al in wording zijn.”

Bedrijfs- en woningbouw gaat hand-in-hand met investeringen in andere voorzieningen. Verderop in BV Magazine wordt de centrumontwikkeling in Gemert uitgelicht. Toerisme en recreatie krijgen eveneens een boost door de realisatie van een vakantiepark op Grotelse Heide in Bakel en een een luxe kasteelhotel in Gemert.

Daarnaast investeert Gemert-Bakel onder andere in duurzame onderwijs- en sportlocaties en een nieuw medisch centrum.

“We bouwen dus niet alleen voor ASML, maar vooral ook om onze eigen bedrijven en de mensen die hier al wonen en werken te kunnen huisvesten”, vult Bankers aan. “Er liggen kansen, maar er zijn ook uitdagingen. Neem de regionale bereikbaarheid, het stikstofdebat en de beschikbaarheid van energie om in de schaalsprong te kunnen voorzien. We zijn al goed op weg met de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en bedrijventerrein. Tegelijkertijd zijn we bezig oplossingen voor de langere termijn. Want de toekomst van Gemert-Bakel houdt niet op bij vandaag.” [ ]

Aan de slag met de schaalsprong

25

Een mooi verhaal

bij een heerlijke kop koffie...

Bij Electro World Wim vd Broek verkopen we al jaren lang diverse koffiebonen machines. Het is voor ons duidelijk dat de juiste koffieboon onze klant kan laten genieten van een heerlijk kopje koffie en het is uiteraard ook beter voor de machine. Een goede koffieboon is minder vet en zorgt voor minder vervuiling en is uiteindelijk ook vele malen lekkerder.

We liepen al een tijdje met het idee om bij een leverancier koffiebonen te laten inpakken in een verpakking met onze naam erop. Klanten konden dan terugkomen naar de winkel om de lekkere koffie bij ons te kopen.

Daarnaast hebben we vele proefmonsters ontvangen en waren niet helemaal content over de smaak van deze bonen. We gaan bij Wim vd Broek voor kwaliteit dus ook de koffie moet zeker goed zijn. Gelukkig kwam Gijs de Bruijn, onze eigenaar in contact met Usawa koffie in Gemert. Hij liet daar doorschemeren wat onze bedoeling was.

Maikel en Pieter hoorden dit verhaal aan en nodigden ons verkoopteam uit in hun koffiebranderij Usawa in Gemert. Hier kregen we op een avond een rondleiding, uitleg over de werkwijze en mochten we de koffie proeven en deze viel bij ons erg in de smaak.

Wat ons deze avond erg aansprak was de werkwijze van Usawa: Een gedeelte van de opbrengst doneren aan de Josephat Torner Foundation en dat de koffie werd ingepakt bij Memo Gemert, een dagbesteding voor mensen met een beperking.

Waarom zouden wij de koffie onder eigen naam gaan verkopen als er een bedrijf is waar een gedeelte van de opbrengst van de koffie op de juiste manier wordt besteed? Vanaf dat moment is besloten om de Usawa koffie in onze winkel te gaan schenken, ook hebben we een mooie en lekkere actie: iedere klant die een Jura machine koopt, ontvangt van ons een koffiepakket met daarin de 2 meest populaire Usawa koffiesoorten.

Zo kan de klant direct thuis genieten en wordt hij getriggerd om bij Usawa langs te gaan om daar de koffie te kopen.

Deze samenwerking is iets om trots op te zijn, samen zijn we bezig met een goed doel. Voor ons, Usawa en jullie een win-win-win situatie want het eindresultaat is fantastisch!

Kom dus zeker proeven in onze winkel in Boekel of bezoek de koffiebranderij Usawa in Gemert voor een heerlijk genotsmomentje!

WI M V . D . B R O E K
Kerkstraat 3A, Gemert 0492 218960 www.usawa.coffee Runstraat 13, Boekel 0492 322207 www.wimvdbroek.nl

Verder én hoger

Zodra je niet meer de juiste hulpmiddelen hebt om je object te verplaatsen in hoogte of verte, zijn wij jouw verlengstuk. Niets is ons te zwaar, te hoog, te lang of te breed. Met alle benodigdheden voor horizontaal en verticaal transport, staan wij 24/7 voor je klaar.

Of het nu gaat om hijswerkzaamheden op wat voor ondergrond ook, een bijzonder transport of een industriële verhuizing. We nemen je zorg graag uit handen. Met een advies-op-maat, de benodigde vergunningen, het juiste materieel en ons team van krachtpatsers dat van wanten weet. We denken graag mee… verder én hoger.

Samen onze sporen verduurzamen

Deze tijden vragen om verduurzaming. Of het nou vanuit overheidsvoorschriften is of vanuit eigen initiatief. Wij dragen hier graag aan bij. Hoe?

• Rijden op duurzamere diesel.

• Investeren in en inzetten van deels of volledig elektrische machines.

• Energie opwekken met een groot aantal zonnepanelen.

Allemaal om samen minder sporen achter te laten.

24 /7 bereikbaar haegenskraanverhuur.nl +31 (0)492 35 15 82

Brainport krijgt een met 5 sterren bekroonde Curio Collection by Hilton

Eindhoven by Hilton

Ontwikkeling

In Kasteel Gemert komt het eerste Curio Collection by Hilton hotel van de Benelux. Een bijzondere primeur! Europa telt op dit moment slechts een kleine dertig Curio by Hiltons. De meeste daarvan zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Curio Collection by Hilton biedt gasten een unieke ervaring op heel bijzondere locaties. De vestiging van een high-end hotel in een veertiende-eeuws kasteel nabij een van de belangrijkste technologische centra van Europa past daar uitstekend bij. Het karakteristieke Kasteel Gemert – dat ooit gesticht werd door de kruisridders - wordt op dit moment grondig gerenoveerd en getransformeerd tot een vijfsterren ‘highend domain of fascination’ voor zowel business als leisure.

Hotel Kasteel Gemert Eindhoven Curio by Hilton omvat na de ingrijpende verbouwing ten minste 56 kamers, twee restaurants van hoog niveau en een eventruimte annex theater. Als high-end buitenplaats van Brainport Eindhoven wordt Kasteel Gemert een belangrijke schakel tussen de ‘booming’ regio Eindhoven en de rest van Nederland en zelfs de wereld. U bent eind 2024 van harte welkom bij Hotel Kasteel Gemert Eindhoven. Kijk ook op Kasteelvangemert.nl

Domain of Fascination

In Kasteel Gemert komt het eerste Curio Collection by Hilton hotel van de Benelux. Een bijzondere primeur! Europa telt op dit moment slechts een kleine dertig Curio by Hiltons. De meeste daarvan zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Curio Collection by Hilton biedt gasten een unieke ervaring op heel bijzondere locaties. De vestiging van een high-end hotel in een veertiende-eeuws kasteel nabij een van de belangrijkste technologische centra van Europa past daar uitstekend bij. Het karakteristieke Kasteel Gemert - dat ooit gesticht werd door de kruisridders - wordt op dit moment grondig gerenoveerd en getransformeerd tot een vijfsterren ‘high-end domain of fashion’ voor zowel business als leisure.

Hotel Kasteel Gemert Eindhoven Curio by Hilton omvat na de ingrijpende verbouwing ten minste 56 kamers, twee restaurants van hoog niveau en een eventruimte annex theater. Als high-end buitenplaats van Brainport Eindhoven wordt Kasteel Gemert een belangrijke schakel tussen de ‘booming’ regio Eindhoven en de rest van Nederland en zelfs de wereld. U ben eind 2024 van harte welkom bij Hotel Kasteel Gemert Eindhoven. Kijk ook op Kasteelvangemert.nl

Ontwikkeling
krijgt sterren
Hilton
bekroonde Collection
D o m a i n of F a s c i na t i o n kasteelvangemert.nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.