BV Magazine

Page 1

MEI 2018

Vrouwen

in business

Visie op bedrijfslocaties Vaart achter bereikbaarheid


:DDURP Å…OP ook voor jou werkt?.


Inhoud

Voorwoord Beste lezer,

Topvrouwen

Bedrijventerreinen

Het college van burgemeester en wethouders brengt met enige regelmaat werkbezoeken aan de vele gevarieerde bedrijven in onze gemeente. Wat mij iedere keer raakt is het grenzeloze positivisme van de ondernemers. De grondhouding ‘het glas half vol’ en het vertrouwen in de toekomst zijn belangrijke randvoorwaarden om succesvol te kunnen ondernemen.

pag. 16

pag. 6

Ripse ondernemers pag. 30

BVelopments

5

Kansen

5

Smartpark

6

Concurrerend

8

NXT Events

10

CombasiQ

13

Perfect

15

Vrouw

16

Belève

18

BL Huisvesting

20

Rabobank Peel-Noord

22

Stoer

23

MKG Koeriers

24

Broodfonds

27

First Stop Van Hees

28

DutchPrint

29

Ripse Ondernemers Vereniging

30

Starters

31

Brainport

33

Business Center Gemert

34

Bereikbaarheid

36

Colofon

38

De netwerken waarvan u deel uitmaakt werken mijns ziens vaak als een katalysator van dat positieve. Wat is er immers mooier dan het delen van succes? In GemertBakel zijn die netwerken zeer omvangrijk, via het Bedrijvencontact Gemert-Bakel. Maar ook via de vele eenmanszaken die onze gemeente rijk is. Bij werkzaamheden aan ons huis concludeer ik ook dat ondernemers in GemertBakel voor iedere gelegenheid combinaties aangaan. Kun jij goed timmeren, jij kunt stukadoren. Heb jij een kraanwagen, dan laat ik jou de ramen plaatsen. Dan regel ik de website en mag jij de factuurafhandeling verzorgen. Als gemeente proberen we dat op alle mogelijke manieren te ondersteunen. We hebben een eigen accountmanager bedrijven en economie en tijdens de werkbezoeken stelt het college zich altijd open op. Waar liggen de kansen bij de gemeente om de dienstverlening te verbeteren, barrières weg te nemen om de kansen die u ziet te grijpen. Dat is niet zelden een moeizaam proces. Een ontsluitingsweg leg je namelijk niet zomaar aan en ondernemen zonder vergunningen kan niet in een land als Nederland. Maar ik merk dat wanneer u zich verenigt en, met andere ondernemers de samenwerking aangaat om een onderwerp op de gemeentelijke politieke agenda te plaatsen, dan worden veel zaken vloeibaar, is draagvlak altijd ergens te vinden en is de gemeentelijke overheid de partner die het zou moeten zijn. Laten we op deze weg doorgaan.

Michiel van Veen Burgemeester Gemeente Gemert-Bakel

Bereikbaarheid pag. 36

3


Van helvoort registermakelaars in assurantiën bv

ISO 9001-2008

NVGA

3HUVRRQOLMN DGYLHV 9UDDJW X ]LFK ZHO HHQV DI KRH X YHU]HNHUG EHQW" :LM QHPHQ X DOOH ]RUJ XLW KDQGHQ HQ ]RUJHQ HUYRRU GDW XZ YHU]HNHULQJHQ SDVVHQ ELM XZ SHUVRRQOLMNH VLWXDWLH 9RRU HHQ YULMEOLMYHQG HQ SHUVRRQOLMN DGYLHV QHHPW X FRQWDFW RS PHW ppQ YDQ RQ]H DGYLVHXUV %HO YRRU HHQ DIVSUDDN RI VWXXU HHQ H PDLO QDDU LQIR#YDQ KHOYRRUWEY QO

9DQ +HOYRRUW 5HJLVWHUPDNHODDUV LQ $VVXUDQWLsQ 9OLHW 99 *HPHUW ‡ 7

ZZZ YDQKHOYRRUW QO


KANSEN

BVelopments Borgstelling Ondernemers Vereniging Bakel (OVB) heeft een eigen business-app gelanceerd. Leden kunnen de applicatie gratis downloaden op hun smartphone. De OVB-app kan gebruikt worden om te netwerken, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en om de activiteitenagenda van de vereniging te bekijken. Gebruikers kunnen ook een eigen profiel inrichten. [ ]

Bij Johan Schakenraad uit Gemert staat een ControlTrends Award op de schoorsteenmantel. Hij is tot Ondernemer van het Jaar in zijn branche gekroond. De directeur van het Gemertse EasyIO Europe B.V. heeft de internationale prijs in ontvangst genomen tijdens een show in Chicago. De ControlTrends Awards zijn jaarlijks terugkerende prijzen die worden uitgereikt aan bedrijven en personen die zich onderscheiden op het gebied van gebouwautomatisering en energiebeheersing. Naast een persoonlijke award voor Schakenraad, won EasyIO ook nog drie prijzen voor haar producten: beste regelaar voor gebouwautomatisering en energiebeheersing, best draadloos product en best innovatief product van 2017. [ ]

Elsendorp is provinciale proeftuin bij de zoektocht naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing. Daardoor kan leegstand en verrommeling gebiedsgericht worden tegengegaan en een nieuwe impuls aan de economie worden gegeven. 182 boerenbedrijven zijn in de afgelopen vijftien jaar gestopt in Gemert-Bakel. Dat is 35 % van het totaal. Als er niets gebeurt staat er tussen 2012 en 2030 208.000 vierkante meter aan bestaande agrarische bebouwing leeg. [ ]

Ondernemend Boekel heeft zich op de kaart gezet met ‘Boekel –The Farmers from the Valley-. De promo maakt op ludieke wijze duidelijk wat Boekel (gewoon) bijzonder maakt en waarom het een aantrekkelijke plek is om te werken en te wonen. De video in de stijl van sir David Attenborough’s Planet Earth ging viral op social media. De coproductie van het Gemertse VandePunt Filmproducties en het Boekelse Flying Kiwi ging in première op TechTown Boekel. [ ]

De Kuma Plaatwerkdetectie van Kuunders Technoworks heeft een TechniShow Innovation Award in de categorie Commerciële Innovatie in de wacht gesleept. De Kuma Plaatwerkdetectie is een nieuwe, gepatenteerde machine, die laserparts van een nesting door middel van 3D-vision identificeert en vervolgens via een inkjet markeert. Het combineren van 3D-vision en het automatisch coderen in combinatie met het aftellen van de lasersnijnesting maakt deze machine uniek. [ ]

MKB-kredieten verruimd

D

e Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd tot en met 31 december 2018. Voor bestaande bedrijven is er tot een kredietbehoefte van € 266.667 de mogelijkheid om driekwart te financieren met BMKBkrediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKBkrediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. Bij de BMKB staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. De looptijd van de borgstelling is maximaal zes jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van twaalf jaar. Als de lening dient om een woon-werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik. De regels die bij een borgstellingskrediet gelden (zoals de omvang, looptijd, aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type onderneming (starter of gevestigde ondernemer) en het doel van de lening. Uiterlijk 6 maanden na kredietondertekening begint u met de aflossingen. Afhankelijk van het type borgstelling en onderneming is het mogelijk om de lening voor een bepaalde duur op te schorten. Je vraagt de BMKB-garantieregeling niet zelf aan. Dit gebeurt via je bank of financier. Meer informatie: www.rvo.nl. [ ] 5


6


Een nieuwe visie op

bedrijventerreinen B

rainport is in beweging. Bedrijven zijn in hun technologische ontwikkeling versneld doorgegroeid. De samenwerking tussen ondernemingen in clusters is toegenomen. Gemeenten trekken steeds meer samen op in de regio. Het ‘nieuwe werken’ is doorgebroken. Flexwerkers en zzp’ers zijn daardoor aan een sterke opmars bezig. De behoefte aan bedrijfsgrond is door deze ontwikkelingen veranderd. De lokale visie op bedrijventerreinen (2010) wordt daarom herzien.

instrument om maatschappelijke (werk en inkomen) en economische (ondernemerschap en werkgelegenheid) doelen te bereiken. Ze helpen om de kernen en het buitengebied leefbaar te houden. Onder andere door als banenmotor te fungeren en door het verenigingsleven actief te ondersteunen.

Nu de economie weer in de lift zit, neemt de vraag naar bedrijfskavels toe. Het gaat hard met de uitgifte van gronden op lokale bedrijventerreinen. De eerste fase Smartpark Gemert stroomt vol en in Bakel is dringend behoefte aan extra bedrijfsruimte. Naast plaatselijke ondernemers, willen ook toeleveranciers en onderhoudsbedrijven zich graag in Gemert-Bakel vestigen.

Gemert-Bakel kiest er daarom voor om bedrijven in en om de centra en in de kleine kernen te behouden. Dat geldt ook voor locaties in het buitengebied. Omdat het aantal boerenbedrijven daalt, dreigt leegstand. Voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) moet naar nieuwe bestemmingen worden gekeken. Elsendorp fungeert daarbij als provinciale proeftuin. De focus ligt niet alleen bij de bestaande bebouwing. De aanpak is gebiedsgericht. Ook de mogelijkheden voor grondruil worden onder de loep genomen. Het VAB-beleid dat in 2015 door de gemeente is vastgesteld, is leidend. Dat heeft als doel een goed draaiende gemengde plattelandseconomie en een aantrekkelijk buitenbied waar aangenaam gewoond, gewerkt en geleefd kan worden. Speerpunt daarbij is het tegengaan van verrommeling en verstening. Zo ontstaan nieuwe kansen die de economie, leefbaarheid en identiteit van het gebied kunnen versterken. Een succesvol voorbeeld is de Ploegmakers Groep in De Rips, dat vanuit een VAB is doorgegroeid naar een bloeiend bedrijf met tientallen werknemers. Het buitengebied fungeert zo steeds vaker als kraamkamer voor startende ondernemingen.

De bedrijventerreinen zijn voor Gemert-Bakel een belangrijk

Meer informatie: www.gemert-bakel.nl/ondernemen [ ]

Het Werkprogramma Bedrijventerreinen 2018-2022 wordt de nieuwe leidraad in Gemert-Bakel. Plaatselijke ondernemersverenigingen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe kaders. Het optimaliseren van het economisch gebruik van bestaande bedrijventerreinen staat centraal in het programma. Er wordt ingegaan op de verwachte bedrijfsontwikkeling, werkgelegenheid, doorstroming en leegstand. Ook de kansen voor duurzaamheid, behoud of uitbreiding van voorzieningen en de sociaal-maatschappelijke component komen aan bod. Kwaliteit, onderhoud en veiligheid passeren eveneens de revue.

7


Gemert-Bakel investeert mee in talent, ontwikkeling en bereikbaarheid

Concurrerend

blijven als Brainport

8


B

rainport heeft een impuls nodig om te kunnen blijven concurreren met andere grootstedelijke technologieregio’s. Daarom hebben Rijk en regio de Brainport Nationale Actieagenda opgesteld. Daarin staan vier deelthema’s centraal: talent en onderwijs, kennis en innovatie, ondernemerschap en digitalisering, bereikbaarheid en vestigingsklimaat. In deze werkvelden wordt de komende jaren extra geïnvesteerd door overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Bij de uitwerking van de actiepunten zijn ook regiogemeenten als GemertBakel en Innovatiehuis De Peel betrokken. Kennis en talent zijn de brandstoffen voor technologische ontwikkeling. Om aan de groeiende vraag vanuit de markt te kunnen voldoen zijn meer knappe koppen en gouden handjes nodig. Daarom is het van belang dat meer kinderen in de Brainportregio geïnteresseerd raken in techniek. De Peelgemeenten zetten hier samen met de basisscholen en het middelbaar onderwijs op in. “Een van de initiatieven is de jaarlijkse Roefeldag in Gemert-Bakel, waarbij basisschoolleerlingen bedrijven in de gemeente bezoeken”, geeft accountmanager bedrijven en economie Gemert-Bakel Wiel Verhaegh aan. “Daarnaast zet het Innovatiehuis de Peel op de kaart als stageregio. Ook nemen de peelgemeenten deel aan de Dutch Technology Week (DTW). Tijdens deze week geeft de Nederlandse technische sector haar visitekaartje af.” Het programma van de Dutch Technology Week bestaat uit meer dan vijftig inspirerende en innovatieve events in de Brainportregio: van exposities en presentaties tot experimenten en workshops. De DTW vindt dit jaar van 4 tot en met 9 juni plaats. Leerlingen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs bezoeken tijdens de week techbedrijven in de regio. Bedrijven uit Gemert-Bakel die zich tijdens de DTW willen presenteren, kunnen contact opnemen met gemeentelijk programmaleider economie Jolanda van Rooy (jolanda.vanrooy@ gemert-bakel.nl) of accountmanager bedrijven en economie Gemert-Bakel Wiel Verhaegh (wiel.verhaegh@gemert-bakel.nl). Naast kennis en talent is er geld nodig voor technologische ontwikkeling. Innovatiehuis De Peel linkt ondernemers aan investerings- en kredietfaciliteiten, als Invest-NL. Invest-NL richt zich op investeringen in transitiegebieden, zoals energie en verduurzaming, mobiliteit en voedsel. De investeringsinstelling wil een bijdrage leveren aan de doorgroei van start- en scaleups binnen Brainport die zich bezighouden met de ontwikkeling van technologie en hardware. Een gunstig vestigingsklimaat is essentieel om aantrekkelijk te blijven voor studenten, kenniswerkers en bedrijven. “Om de digitalisering en daarmee het vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven in de Brainportregio te verbeteren, hebben Gemert-

Bakel en zeventien andere regiogemeenten zich verenigd in Breedbandring Eindhoven”, legt programmaleider economie Jolanda van Rooy uit. “Ambitie is om capaciteit, snelheid en stabiliteit van het digitale verkeer te verhogen door de aanleg van een hoogwaardig glasvezelnetwerk voor overheids- en onderwijsinstellingen en kennisinstituten in Zuidoost-Brabant.” Bereikbaarheid draagt eveneens bij aan het vestigingsklimaat. De bereikbaarheid is op dit moment niet optimaal in de regio. Gemert-Bakel denkt daarom mee over slimme mobiliteitsoplossingen als autonoom rijden. Ook de aanpak van knelpunten, zoals de Beekse Brug en de N279, staat hoog op de agenda. Om de doorstroming en daarmee de leefbaarheid in de kernen te verbeteren worden de zogenaamde bundelroutes, die de dorpen met het provinciale en nationale wegennet (de robuuste randen) verbinden, aangepakt. Gemert-Bakel is voorstander van een verdubbeling (twee keer twee banen) van de N279 tussen Helmond en Veghel met ongelijkvloerse kruisingen (viaducten) en een volwaardige ontsluiting van Bakel en Gemert met eigen op- en afritten. In de vorige collegeperiode hebben BKG-voorzitter Martin Jacobs en toenmalig wethouder Martien Bankers (foto) de urgentie van de lokale en regionale verkeersproblematiek onder de aandacht gebracht en het nieuwe gemeentebestuur van Gemert-Bakel gaat hiermee door. Meer informatie: innovatiehuisdepeel.nl [ ] 9


Ervaring

maakt NXT Events

sterk

N

XT Events heeft alles in huis om elk bedrijfsevenement tot een succes te maken. Met een multi-functionele theaterzaal, uitgebreide horeca-voorzieningen en 25 jaar ervaring wordt klanten elke zorg ontnomen. “Bij ons kun je feestelijk zaken doen.”

specifieke doelgroepen. In december geeft André Hazes junior een compleet concert. En in juli halen we Hockey Loverz naar Gemert. Met mobiele hockey-velden, een festivalterrein en camping. Daar komen in twee weekenden 5000 jongeren uit heel Nederland op af.”

“We maken momenten mogelijk”, vertelt Veronique Vesters. De eigenaresse van NXT Events voegt daar direct aan toe dat ze niet meteen één label op haar bedrijf kan plakken: “We zijn goed in organiseren. Daar hebben we 25 jaar ervaring in. We richten ons op de zakelijke markt. Zo hebben de Rabobank haar ledenontmoetingen en For Farmers haar klantcontactdagen hier georganiseerd. Maar we organiseren ook feesten voor

NXT Events ontstond twee jaar geleden. Vesters bemerkte dat er vraag was naar een locatie om feestelijk zaken te doen. En die ruimte had de Gemertse onderneemster binnen de muren van Time Out al beschikbaar. “Bij NXT kunnen we 650 mensen in theateropstelling kwijt”, legt ze uit. “Met een volwaardig podium. De ruimte kunnen we ook inrichten voor een walking dinner van 1200 man. Of voor een beurs inclusief standjes. Vaak

10


eindigt het met een borrel of een buffet. En ook daar zijn we natuurlijk helemaal op ingericht.” Tegelijkertijd was een scheidslijn nodig met het veelal jonge publiek dat Time Out in het weekend bezoekt. Vesters: “Zakelijk zaken doen gebeurt altijd door de week. Feestelijk zaken doen vindt in het weekend plaats. We kregen steeds meer aanvragen voor de zaterdagavond. Maar dan is Time Out open. Met NXT Events hebben we evenementlocatie gecreëerd waar we gasten op een volwaardige manier kunnen ontvangen. Met een eigen ingang, eigen parkeerplaatsen en alle benodigde faciliteiten.” De ligging, aan de Handelseweg in Gemert, is een bijkomend

voordeel. NXT Events richt zich op Benelux-georiënteerde bedrijven, geeft Vesters aan. “We hebben pas een personeelsfeest georganiseerd voor een bedrijf met kantoren in Nederland, België en Luxemburg. Dan liggen we mooi centraal. De enige bottleneck is dat we een half uur rijden van de snelweg af zitten.” Aan dat nadeel zit echter ook een voordeel, heeft Vesters al gemerkt. “Klanten reageren verbaasd als we zeggen dat parkeren gratis is. Veel dingen zijn voor ons vanzelfsprekend, terwijl ze dat blijkbaar niet zijn. Ook dat zit in de ervaring die we inmiddels hebben.” Meer informatie: www.nxt-events.nl [ ] 11


Op zoek naar de beste ehgulmivĽqdqflhulqjB FONZ verbindt ondernemers met het juiste kapitaal!

www.fonz.nl 085 782 55 55

0DUWHQV 'DNEHGHNNLQJHQ Dakbedekking nieuwbouw

Dakinspecties

Dakrenovatie

Dakonderhoud

Onze dakbedekkers zijn onder meer ervaren in het leggen van platte bitumineuze daken. Naast bitumineuze dakbedekkingen, leggen wij ook EPDM, shingles en kunststof dakbedekkingen. Verder verrichten we alle v oorkomende hemelwaterafvoerwerkzaamheden.

Wij raden aan om eens in de zoveel tijd een dakinspectie te laten uitvoeren. Zo kunnen we eventuele lekkages detecteren waarmee u hoge kosten en onaangename verrassingen voorkomt.

Martens Dakbedekkingen voert complete dakrenovaties uit. We vervangen zelf het hout en zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer van het dakafval. Ook voeren we eventuele reparaties uit aan bestaande daken. Tevens repareren we uw zink- en koperwerken, zoals goten en gevelbekleding.

Martens Dakbedekkingen biedt dakonderhoudscontracten aan. Afhankelijk van de overeenkomst voeren we jaarlijks 1 of meerdere onderhoudsbeurten uit. Door de werkzaamheden voorkomt u l ekkages, overstromingen en verzakking van de dakconstructies.

Diensten Martens Dakbedekkingen is gespecialiseerd in: • het aanbrengen van bitumineuze dakbedekkingen (SBS en APP) • het aanbrengen van kunststof dakbedekkingen en EPDM dakbedekkingen • het leveren en aanbrengen van dakisolatie (PIR, steenwol, EPS) • uitvoering van zink- en loodwerkzaamheden, het zin en lood wordt op maat gemaakt • uitvoering van constructieve afschotcorrecties tijdens renovatiewerkzaamheden • vervanging van dakbeschot tijdens renovaties • het leveren en aanbrengen van dakaccessoires zoals ontluchtingen, lichtkoepels, lichtstraten, solatubes en hemelwaterafvoer Rechteloop 16 • Gemert 0492-362675

ZZZ PDUWHQVGDNEHGHNNLQJHQ QO

06-517 866 94 info@martensdakbedekkingen.nl


S

praakmakend en smaakmakend in oplossingen. CombasiQ serveert marketing en communicatie à la carte. Met de uitgebreide kaart van CombasiQ kies je voor een menu op maat. Bas Leenders is de chefkok’ van CombasiQ Marketing & Communicatie. Hij houdt van ‘pure smaken’, in gewone taal: niet lullen, maar poetsen. “Ik geef duidelijk aan wat nodig is en dat vinden veel opdrachtgevers een verademing. Als ik een marketingplan van meer dan 25 pagina’s moet schijven, dan heeft de organisatie in kwestie een groot probleem. Ik ben heel pragmatisch. Denk logisch na en maak daarbij gebruik van mijn kennis, kunde en talent. Als marketing- en communicatiemanager voor grote bedrijven heb ik jarenlang aan de andere kant van de tafel gezeten. Ik weet daardoor wat werkt en wat niet. Je kunt een fantastische website maken, maar als die niet aansluit bij je doelgroep, dan sla je de plank volledig mis.” CombasiQ kijkt naar het totaalplaatje. “Een reclamebureau richt zich op de vorm. Ik koppel vorm aan inhoud. Het moet in het geheel passen. Daarom wil ik ervaren hoe een opdrachtgever denkt en handelt. Wat doe je? Hoe doe dat? En waarom? Welke doelgroepen wil je bedienen? Op basis van die informatie maken we samen het ‘recept’, zodat helder is wat de ingrediënten zijn, hoe we ze bereiden op welke manier we ze gaan serveren.

Door op het juiste moment, de juiste boodschap en de juiste kanalen te gebruiken, bereik je tegen minder kosten een maximaal effect.” CombasiQ kookt voor een divers gezelschap. “Van zzp’er tot multinational en van plaagdierbestrijder tot theaterproducent. De klik is het belangrijkste. Ik werk op basis van vertrouwen en met mensen die ik leuk vind. Samenwerken met CombasiQ Marketing & Communicatie moet een fijne ervaring zijn. Daar zorg ik voor door te doen wat ik zeg en te zeggen wat ik doe.” Een greep uit de gerechten van de Gemertse marketing- en communicatiemenukaart: advertising, branding, concepting, identity-ontwikkeling, interim-management, media-advies en planning, online strategie, social media campagnes, digitale communicatie, startersbegeleiding en het maken/geven van presentaties. Kort en bondig: CombasiQ serveert alles dat met marketing en communicatie te maken heeft en doe dat à la carte. Ook in de vorm van ‘catering’, oftewel marketing-management bij u op locatie. Meer informatie: CombasiQ.com [ ]

CombasiQ spraakmakend en smaakmakend in oplossingen

Marketing en communicatie

à la carte

13


Uw lasbedrijf voor bijna alle lasbare metalen zoals ijzer(staal), gietijzer, RVS en aluminium Door jarenlange ervaring bent u, als het over metaaltechniek gaat, bij Lasbedrijf Meulepas Mortel aan het juiste adres. Of het nu gaat om een simpele reparatie of om het ontwikkelen van unieke samenstellingen, Lasbedrijf Meulepas Mortel verzorgt het. Wij helpen u graag door uw idee tot werkelijkheid te maken Reparatiewerkzaamheden, constructie, plaatwerken en leidingwerk is een kleine greep van de dingen die wij doen voor alle bewerkingen proberen wij een oplossing te bedenken. Met ons geavanceerd machinepark kunnen wij voor zowel bedrijven als voor de particulier, een verscheidenheid aan producten realiseren. Wij produceren alles op klantenwens en zorgen desgewenst voor de montage.

Venraysedijk 53, De Mortel t 06-22508254 t info@lasbedrijmm.nl t www.lasbedijmm.nl t Geen vaste openingstijden

ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESBUREAU VOOR MKB, ZZP EN PARTICULIER Specialist in: t verwerken administratie t opstellen jaarrapporten t aangiften inkomstenbelasting t vennootschapsbelasting t omzetbelasting t schenk- en erfbelasting

nnen Loop gerust even bi ak of maak een afspra l via telefoon of emai Binderseind 57, 5421 CH Gemert Tel.: 0492-369510 Whatsapp: 06-45608712 (Bram Vogels) E-mail: info@janssenenvogels.nl


Perfect Bouwexperts neemt je bij de hand

‘Op ons kun je bouwen’ E en bedrijfshal bouwen of verbouwen? Een kantoorpand keuren of (technisch) beheren? Een woning verduurzamen? Of een bindend advies krijgen bij een bouwgeschil? Perfect Bouwexperts neemt je bij de hand. “Op ons kun je bouwen.”

Wiljan Jansen is de drijvende kracht achter de Gemertse onderneming: “Perfect Bouwexperts brengt verschillende bouwdisciplines bijeen zoals bouwbegeleiding, bouwcalculatie, duurzaam en energiezuinig bouwen en gebouwenbeheer. Door deze specialismen met elkaar te verbinden kunnen we particulieren, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties ontzorgen en het bouwproces van a tot z in goede banen leiden.” Jansen:“We hebben één gezamenlijk doel en dat is de opdrachtgever. Het is onze taak en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geheel volgens planning, binnen budget en in de gewenste kwaliteit gerealiseerd wordt. Bij bouwprojecten gaat het vaak mis, omdat zaken aan de voorkant niet goed geregeld zijn, afspraken en planningen niet nagekomen worden of het verwachtingspatroon verkeerd is. Dat voorkom je door zaken vooraf vast te leggen, tijdens het proces de vinger aan de pols te houden en waar nodig bij te sturen. Zodat je weet wat je krijgt en krijgt wat je wilt.” Om tot het juiste eindproduct te kunnen komen is het eveneens belangrijk om kennis en kunde op de juiste manier in te

zetten. “Perfect Bouwexperts is een onafhankelijke partij. We zijn niet gebonden aan architecten, aannemers, ontwikkelaars of makelaars, maar bepalen per project met welke partners we in zee gaan. Het moet perfect in het plaatje passen. Daarbij maken we optimaal gebruik van de expertise en ervaring die we in huis hebben of kunnen halen. We hebben niet alle kennis in pacht, maar beschikken over een uitgebreid netwerk aan specialisten die snel inzetbaar zijn mocht onze expertise niet toereikend blijken.” Perfect Bouwexperts biedt een kennisplatform, dat via één deskundig aanspreekpunt bouwbreed en flexibel ingezet kan worden. “We hebben een directe lijn met de opdrachtgever en uitvoerende partijen en kunnen daardoor maatwerk leveren. Dat levert per saldo kwaliteitswinst en een tijds- en kostenbesparing op. Het is dus een investering die zichzelf terugverdient.” Perfect Bouwexperts begeleidt individuele woningverbouwingen, maar is ook betrokken bij miljoenenprojecten, zoals de bouw van een onderhoudshal voor de NS in Maastricht, een productiecomplex voor Nutricia in Haps en multifunctionele accommodaties in Gemert en Handel. “Niet de grootte, maar de kans om er samen een succes van te maken is doorslaggevend bij de keuze om ons aan een project te verbinden. Er moet wel een klik zijn. Zonder vertrouwen kun je niet op elkaar bouwen.” Meer informatie: perfectbouwexperts.nl [ ] 15


Ondernemende topvrouwen in Gemert-Bakel:

‘Mensen maken het verschil’

G

emert-Bakel telt een flink aantal vrouwen dat met succes een leidende rol speelt in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Hoe ervaren deze topvrouwen hun positie? Zorgt hun vrouwelijke ‘touch’ voor extra inspiratie? Of is het man-vrouw verschil juist beperkt? “We zijn allemaal verschillend”, vindt Ans Ploegmakers. “Dat staat volgens mij los van de vraag of je man of vrouw bent”. De Ripse is lid van de raad van commissarissen van Rabobank Peel Noord en bestuurslid van BKG. Daarnaast zet ze zich met ‘Boeren in de Peel’ in voor imagoverbetering van de agrarische sector. “Ik ga er van uit dat ik die functies bekleed om mijn kwaliteiten als persoon”, vervolgt ze. “Niet omdat er een vrouwen-quotum gehaald moet worden. Natuurlijk merk je wel verschillen. Een vrouw zal eerder nonverbale signalen oppikken. Maar ik denk dat dat juist goed is. Volgens mij werkt een mooie verdeling tussen mannen en vrouwen positief. Dat geldt trouwens niet alleen voor de top, maar ook voor de vloer.” Ook Miranda de Ruiter, wethouder financiën in GemertBakel en één van de vier vrouwen in het huidige gemeentebestuur, herkent verschillen tussen mannen en vrouwen. “Ik heb negentien jaar in de bankwereld gewerkt in verschillende managementfuncties. Dat is echt een mannenwereld en dan zie je meer haantjesgedrag. Ik ben zelf wat bescheidener. Ik vind dat het niet om mij draait en geef mensen verantwoordelijkheid. Maar of dat komt doordat ik vrouw ben? Met die vraag ben ik nooit zo bezig geweest.” Tegelijkertijd zag ze ook de andere kant. De Ruiter was anderhalf jaar adviseur kwaliteit & veiligheid in een ziekenhuis. En in het afgelopen college waren de wethoudersposities tussen man en vrouw gelijk verdeeld. “In het ziekenhuis werkte ik op een afdeling met allemaal vrouwen en één mannelijke collega. En juist met hem had ik een goede klik. In het college kan ik dan weer heel goed samenwerken met Anke van Extel, terwijl wij heel verschillend zijn. Ik denk daarom ook dat het aan de persoon ligt.” Want juist in de verschillen tussen mensen kan veel kracht zitten, vervolgt ze: “Ik vind diversiteit in een team heel belangrijk. Ik denk dat het goed is om

16

te luisteren naar anderen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Ik probeer altijd samen tot resultaat te komen.” Ook Jordie van Berkel-Schoonen is het gewend om tussen de mannen te opereren. “Ik heb altijd vrij masculine beroepen gehad”, vertelt de eigenaresse van F-Fort. “Ik heb bijvoorbeeld bijna tien jaar in het leger gezeten. Nu ben ik ondernemer. Dat zijn niet de meest logische keuzes voor een vrouw.” Ondertussen ervaart zij wel verschil tussen haar aanpak en die van mannelijke collega’s, vervolgt ze: “Inhoudelijk breng ik wel andere dingen. Ik zorg voor enthousiasme, inspiratie en verbinding. Ik heb mijn sensoren ook op die menselijke kant uitstaan. Ik vind dat mensen zelf het verschil maken.” Die eigenschappen hielpen haar haar bedrijf, waarmee ze bedrijven en organisaties ondersteunt bij veranderingsprocessen rondom inkoop en facilitair management, tot bloei te brengen. Van Berkel was één van de drie genomineerden voor de titel Ondernemer van het Jaar. “Je wordt kritischer bekeken”, stelt ze. “Tot ze merken dat je inhoud hebt. Dan ben je ineens de beste en krijg je alle ruimte. Ik wil op de eerste plaats natuurlijk gewoon goed werk afleveren, daar wil ik op benaderd worden. Dat ik ook nog eens vrouw ben is mooi meegenomen.” De wereld van Veronique Vesters is redelijk gemengd, vertelt de eigenaresse van evenementen-organisator NXT Events: “Zowel qua werk als qua klanten.” Zij merkt duidelijke verschillen: “Vrouwen zijn perfectionistischer. Ze willen altijd nog een laatste check of proeven van de hapjes. Mannen vinden het sneller goed.” Tegelijkertijd zijn vrouwen volgens Vesters intuïtiever. “Als ik een feest bespreek en er zit een vrouw tegenover me, dan weet ik binnen de minuut of het doorgaat.” Toch vindt ze, alles welbeschouwd, de verschillen beperkt, besluit ze: “Ik ben 25 jaar ondernemer. Het verschil tussen toen en nu is veel groter. Vroeger hielden ondernemers het liefst alles voor zichzelf. De huidige generatie wil veel meer delen en leren van elkaar. Dat valt me meer op dan verschillen tussen mannen en vrouwen.” [ ]


17


Belève heeft alles in huis voor een inspirerende verbouwing

‘One-stop-shop voor bouw en verbo E

en bouwmarkt is niet het eerste wat je midden in een drukke winkelstraat verwacht. Voor de jonge ondernemer Maik van Alphen is het echter zo logisch als wat. Bij Belève vinden zowel zakelijke als particuliere klanten volop inspiratie voor de inrichting of verbouwing van hun kantoor of huis. “Met Belève is de cirkel rond”, legt Maik van Alphen uit. “We kunnen een volledige verbouwing in eigen beheer doen. En met eigen mensen.” Belève, aan de Nieuwstraat in het centrum van Gemert, kan gezien worden als doe-het-zelf-zaak waar inspiratie centraal staat. “Een showroom en belevingsruimte”, geeft Van Alphen aan. “De winkel is op sfeer en beleving ingericht.” Bezoekers vinden in de winkel alles voor het interieur van hun huis of kantoor. Hierbij kan gedacht worden aan gordijnen, vloerafwerking, verf, meubels en accessoires. Tegelijkertijd biedt Belève een breed assortiment bouwmaterialen. De binnenhuisarchitecte, interieurstylistes en technisch adviseuse staan klanten bij in hun keuzes. Van Alphen: “We zijn laagdrempelig. Maar wel professioneel. Natuurlijk kunnen we ook op locatie advies geven.” Van Alphen startte in 2013, nog als student, zijn eigen bouwkundig tekenbureau. Hij verwierf een Europees patent op een software-programma waarmee berekeningen voor het Bouwbesluit significant korter kunnen worden uitgevoerd. “Die verkopen we onder licentie”, vertelt de jonge Gemertenaar. “Ik zelf had eind 2014 al een behoorlijk personeelsbestand. We moesten 12.000 woningen in anderhalf jaar tijd tekenen. Naast dit simpele tekenwerk maken wij ook bouwkundig tekenwerk, (constructie)berekeningen en breed bouwkundig advies. Voornamelijk voor (bouw gerelateerde) bedrijven middels dit facilitaire bureau.” Ondanks die goed gevulde orderportefeuille besloot Van Alphen een tweede onderneming op te starten. Een grote printer, bedoeld voor bouwtekeningen, werd al regelmatig ingezet voor derden. Van Alphen: “Vanuit die hobby ben ik een drukkerij begonnen; Mr Repro. We hebben een flat-bed-printer. Daarmee

18

kunnen we rechtstreeks op allerlei plaatmateriaal printen, zoals hout of glas.” Het waren precies die mogelijkheden die Van Alphen op het spoor van Belève zetten. In het pand zat tot vorig jaar G & K Schilderwerken met een schildersbedrijf en een verfwinkel. Henny van Gemert, de eigenaar, had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en klopte bij Van Alphen aan met de vraag of hij interesse had in zijn bedrijf. “Ik ben geen schilder”, vertelt Van Alphen daarover. “Maar met onze printer kunnen we ook gevelpanelen printen. Dat leek me een prima en unieke link. Ik had alleen geen interesse in een traditionele verfwinkel.” Die mening stelde Van Alphen echter snel bij. Hij bedacht zich dat bouwmarkten hoofdzakelijk op mannen zijn gericht. “Terwijl vrouwen vaak het interieur bepalen”, verduidelijkt hij. “De winkel hebben we geheel omgebouwd tot doehet-zelf-zaak voor de vrouw. Dat is de gedachte achter Belève. ‘Van huis naar thuis’ is niet voor niets onze pay-off.” Tegelijkertijd gaat de service veel verder. In het kantoor boven de winkel, waar het schildersbedrijf is gevestigd, werken ook onze bouwkundig adviseurs zoals bouwkundig tekenaars, constructeur en bouwmanagers. Klanten kunnen eventuele verbouwplannen direct laten toetsen of uittekenen. En bestelde materialen worden in principe binnen een dag, kostenloos, afgeleverd met onze eigen koerierdienst. Van Alphen: “We kunnen een hele woning of compleet kantoor aanpassen aan de behoefte van onze klanten. Vanaf de tekening tot de bouw en het onderhoud. Inclusief de inrichting. Belève is hiermee een onestop-shop voor de bouw en verbouw.” Meer informatie: www.beleve.nl [ ]


uw’

19


Kasteel van Gemert

stelt zich

20


open

E

en kasteel van Gemert dat het gezicht naar buiten heeft gericht. Dat zich openstelt voor inwoners, ondernemers en bezoekers uit binnen- en buitenland. BL Huisvesting geeft toekomst aan de traditie dat het kasteel van Gemert de wereld samenbrengt. Het kasteel van Gemert is historisch grensoverschrijdend. De ridders van de Duitse Orde, die de burcht bouwden en eeuwenlang bewoonden, speelden een prominente en verbindende rol in Europa. Minder lang geleden vormde de veste de uitvalsbasis van missiepaters. Zij brachten het geloof naar de wereld en de wereld naar Gemert. Gebiedsontwikkelaar Bas van de Laar (BL Huisvesting) wil het kasteel van Gemert terug op de internationale kaart zetten. “Als je op Eindhoven Airport geland bent, passeer je op weg naar de uitgang een groot Visit-Brabant-bord. Daarop staan tien provinciale hotspots vermeld, zoals De Efteling, Brainport en De Beekse Bergen. Het zou mooi zijn als het kasteel van Gemert op dit lijstje komt.”

Door heden, verleden en toekomst te verbinden met eigentijdse functies als hotel, een theater, een toprestaurant, een museum en congres- en vergaderfaciliteitenkan de potentie van het kasteel optimaal benut worden. “Deze faciliteiten kunnen weer gelinkt worden aan andere voorzieningen in de Peel, Brabant of de rest van Nederland. Een Van Gogh Tour door de provincie zou bijvoorbeeld afgesloten kunnen worden met een diner en overnachting in het kasteel.” Drie uitgangspunten zijn leidend bij de herontwikkeling van het kasteel van Gemert: duurzaamheid, kwaliteit en ervaring. “Behoud door ontwikkeling en herbestemming staat centraal en is cruciaal voor een vitaal kasteel. Daarbij wordt zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen gekozen, als hergebruik van energie en het werken met seizoensgebonden streekproducten” Bij het aanbieden van producten en diensten wordt de hoogste kwaliteit nagestreefd, bereikbaar voor iedereen. Kasteelbezoekers zullen ook meer gaan ervaren van de cultuurhistorische context. Gebruikmakend van de nieuwste technologieën en presentatiemethodes krijgen zij een interactieve beleving aangeboden. Het kasteel kan Gemert-Bakel nadrukkelijker op de kaart zetten als aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en te werken. “Het is een ideaal visitekaartje voor de gemeente, regio en provincie. De nieuwe functies leveren direct werkgelegenheid op. De verschillende concepten, zoals een koffie- en wijnbar of een toprestaurant, bieden kansen aan ambitieuze en misschien wel lokale ondernemers. Samen met deze partners kan het merk Kasteel van Gemert verder versterkt en uitgebouwd worden.” Ook ondernemers en organisaties die niet direct bij de herbestemming van het kasteel betrokken zijn, hebben daar profijt van. “Het betekent dat er in de toekomst meer mensen naar Gemert-Bakel komen die naast het kasteel, ook het centrum, het Boerenbondsmuseum of de golfbaan gaan bezoeken. Daarmee is tevens nut en noodzaak van een verdubbeling van de N279, met een eigen op- en afrit voor Gemert, met een extra argument onderbouwd.” Meer informatie: www.hetkasteelvangemert.nl [ ] 21


Rabobank Peel Noord

‘Wij hebben alle specialismen onder één dak’

M

et een groot team van specialisten staat Rabobank Peel Noord, naast particulieren, MKB-ondernemers en agrariërs bij op het gebied van verzekeringen. “Als organisatie zijn we goed in verzekeren”, stelt Mark van der Steen, manager Grootzakelijk, “en dat komt omdat we alle specialismen onder één dak hebben. Rabobank is niet voor niets de grootste tussenpersoon van Nederland.” “Meer dan 4000 bedrijven uit Laarbeek en Gemert Bakel zijn klant bij Rabobank Peel Noord. Daarvan maakt ruim 45% ook gebruik van onze dienstverlening op het gebied van verzekeren”, vertelt Van der Steen. “Veelal wordt verondersteld dat Rabobank alleen maar Interpolis aanbiedt. Interpolis is inderdaad exclusief voor Rabobankklanten maar we brengen – indien gewenst en/of noodzakelijk – ondernemers ook onder bij andere grote, solide verzekeringsmaatschappijen.” Een verzekeringsadviseur heet tegenwoordig risicospecialist verzekeringen en dat is niet zonder reden. “Waar verzekeren vroeger misschien draaide om het verkopen van polissen, zie je tegenwoordig een hele andere manier van werken”, legt Pieter Kuhn – één van de vier risicospecialisten verbonden aan Rabobank Peel Noord - uit. “Aan de hand van het bedrijfsproces van een ondernemer brengen we vanuit onze expertise de risico’s in dat proces in beeld. Daarbij zoeken we naar passende

22

producten en oplossingen voor de risico’s die een ondernemer niet kan of wil lopen. We spelen hierbij in op alle nieuwe regels en wetgeving en houden onze kennis daarover continu up-todate. Samen met de ondernemer brengen we alle risico’s in kaart en adviseren de best passende producten met oog voor de verhouding prijs-productoplossing. We leveren maatwerk.” De risicospecialisten van de Rabobank werken niet alleen. Ze kunnen bouwen (en vertrouwen) op een stevige backoffice en werken nauw samen met de bij de onderneming betrokken accountmanager(s). Pieter: “Samen staan we sterk. Een ondernemer vaart wel bij de continuïteit van een team van specialismen. Een goede telefonische bediening (24 uur per dag), een betrouwbare online bediening én afspraken op maat; alle expertise onder één dak is ideaal voor een ondernemer.” Mark besluit: “Juist door de omvang van ons team kunnen we de hele markt bedienen én bereikbaarheid en continuïteit garanderen voor kleine bedrijven tot aan de grote MKB-ondernemer of agrariër.” Wilt u kennismaken met het team van risicospecialisten van Rabobank Peel Noord? Neem dan vrijblijvend contact op via verzekeren.peelnoord@rabobank.nl of bel 0492-391940. Het team Verzekeringen staat voor u klaar! Meer informatie: www.rabobank.nl/peelnoord [ ]


Eeterij Stoer bedient bedrijven op maat

E

en meeting, een lunch, een zakendiner of een compleet themaconcept. Eeterij Stoer in Boekel bedient bedrijven op maat.

Eeterij Stoer is sinds de zomer van 2017 gevestigd aan de Peelstraat. Team Stoer zet zich onder leiding van Nicole Roemer op de kaart met (h)eerlijke kwaliteitsproducten, met liefde bereid en uitgeserveerd. De naam verwijst naar de robuuste en rustieke omgeving. Eeterij Stoer ligt in een bosrijke omgeving. Het restaurant kijkt uit over een manege, waar met quarterhorses getraind wordt. Deze unieke locatie ademt het gezonde buitenleven. Je kunt er in alle vrijheid – en desgewenst beslotenheid- genieten van verse en verantwoorde streekproducten, zoals de eieren van Stipkip, de ambachte-

lijke Van Dun’s friet en huisgerookte lekkernijen. Een deel van de lekkernijen wordt onder hoge druk gekookt, waardoor vitaminen en mineralen niet verloren gaan. Naast de vaste gerechten op de kaart kunnen gasten kiezen uit een verrassingsmenu (dinsdag en woensdag), het Tafeltje Stoer (donderdag en vrijdag) of seizoensgebonden producten als asperges van boerderij De Zijp uit Boekel. “Het Tafeltje Stoer is een vorm van ‘shared dining’, waarbij je samen meerdere gerechtjes kunt proeven”, legt Roemer uit. “Teambuilding was nog nooit zo smakelijk.” Eeterij Stoer verzorgt ook arrangementen voor bijzondere gelegenheden, zoals businessmeetings, jubilea en verjaardagen. “Van walking dinner tot barbecue en buffet: voor elk budget maken we in over-

leg een passend concept, waarbij lekker eten en een optimale beleving hand-inhand gaan. Niets is daarbij te gek.” Eeterij Stoer blijft zich vernieuwen: “We hebben een jong en gedreven team dat constant bezig is met het bedenken, ontwikkelen en promoten van producten en diensten waarmee we onze gasten optimaal kunnen bedienen. Zo zijn we in de toekomst van plan om een bed&breakfast met drie stoere studio’s te openen.” Eeterij Stoer is gevestigd aan de Peelstraat 22 en van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 21.00 uur geopend. De locatie beschikt over een ruime parkeergelegenheid voor auto’s en bussen. Meer informatie: www.eeterijstoer.nl [ ]

23


‘ Flexibele schil’ vormt de kracht van MKG Koeriers

Gespecialiseerd in spoedtransport

H

et kenmerkende rode wagenpark van MKG Koeriers bestrijkt vanuit Elsendorp heel Europa. Het koeriersbedrijf heeft zich gespecialiseerd in geconditioneerd vervoer en sneltransport. “Het is hier nooit saai.”

“We zijn een taxi-bedrijf. Maar dan voor onderdelen en goederen”, vertelt Joan Minten, eigenaar van MKG Koeriers. “Onze specialisatie is spoedtransport. Daar is ons hele bedrijf op ingericht. De afspraak is dat we binnen een uur bij de

24

klant voor de deur staan. Ook al is het midden in de nacht.” Minten begon MKG Koeriers 30 jaar geleden met één Volkswagen Caddy. Tegenwoordig bestaat de vloot uit 75 voertuigen, variërend van trekker-opleggers tot kleinere transport-voertuigen. Een deel van het wagenpark staat op de onderstaande foto. “Die grote flexibele schil van auto’s en mensen is onze kracht”, verduidelijkt Minten. “Bij ons is 95 procent ad hoc. De planners staan voor een continue uitdaging.”


De eigenaar noemt thuisbasis Elsendorp, midden in de driehoek Eindhoven, Nijmegen en Venlo, om dezelfde reden een A1-locatie. De voornaamste klanten bevinden zich binnen een straal van vijftig kilometer en er staat nauwelijks een stoplicht in de weg. De opdrachtgevers zijn actief in de farmaceutische, hightech, automotive en voedselverwerkende industrie, en als belangrijke industriële toeleveranciers. Vrachten zijn dan ook vaak en om verschillende redenen kostbaar, vervolgt Minten. “Een vastgelopen machineonderdeel kan zomaar tonnen schade opleveren omdat het productieproces stil ligt.”

en verwarmde lading kunnen vervoeren. We controleren de temperatuur continu tijdens het transport. Bij geneesmiddelen is de juiste temperatuur namelijk van cruciaal belang.”

Een aantal voertuigen is daarom TAPA gecertificeerd, wat betekent dat ze beveiligd zijn om bijvoorbeeld diefstalgevoelige goederen te vervoeren. Ook belangrijk zijn de 40 ‘temperatuur-gecontroleerde’ voertuigen, vertelt Minten. “Vriezen, koelen of verwarmen kan op de graad nauwkeurig. Sommige bussen zijn zelfs ‘dual-temp’. Ze hebben twee gescheiden compartimenten zodat ze tegelijkertijd gekoelde

Het bedrijfsterrein in Elsensdorp doet, behalve als uitvalsbasis, dienst als op- en overslagruimte. En het herbergt een eigen werkplaats, inclusief dieselpomp. Ook al om de flexibiliteit van MKG Koeriers te bevorderen, besluit Minten: “Elke dag is anders. Het is hier nooit saai.”

Met die specialisaties onderscheidt MKG Koeriers zich in de transportmarkt. De kenmerkende rode wagens rijden door heel Europa, van Finland tot Spanje en van Bulgarije tot het Verenigd Koninkrijk. Als het nodig is gaan medewerkers zelfs met het vliegtuig op pad om een spoedpakket persoonlijk af te leveren. Minten: “Dat is aan de klant. Maar tot 800 kilometer zijn we altijd sneller over de weg.”

Meer informatie: www.mkgkoeriers.nl [ ]

25


,-]HUVWHUNH FRPELQDWLH 9DQ +HOYRRUW *UDILVFK EHGULMI DDQ GH HQH NDQW RQ]H ZHEVKRS 'XWFK3ULQW QO DDQ GH DQGHUH :LOW X VWDQGDDUG GUXNZHUN RRN LQ RSODJHV YDQDI H[ EHVWHOOHQ" 'RH GDW GDQ VQHO HQ JHPDNNHOLMN RQOLQH ELM 'XWFK3ULQW QO

van helvoort grafisch bedrijf

+HHIW X HHQ JRHG DGYLHV XLWJHEUHLGHUH VHUYLFH RI FUHDWLYLWHLW QRGLJ" 1HHP GDQ FRQWDFW RS PHW 9DQ +HOYRRUW *UDILVFK %HGULMI WHO 8LWHUDDUG EHQW X ELM DOOHEHL YHU]HNHUG YDQ HHQ XLWVWHNHQGH NZDOLWHLW GUXNZHUN

MK

:LM ODWHQ XZ JUDILVFKH LGHHsQ ZHUNHOLMNKHLG ZRUGHQ

ELKE MAAND GELD TEKORT?

TOENEMENDE SCHULDEN?

HET OVERZICHT KWIJT?

SLAPELOZE NACHTEN DOOR GELDZORGEN?

Naast onze professionele aanpak garanderen wij een persoonlijke benadering en een optimale afstemming met u en/of uw omgeving.

BIJ ONS HEEFT U ALTIJD INZICHT IN UW EIGEN FINANCIËN.

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Bezoekadres: Scheiweg 26, 5421 XL Gemert Telefoonnummer: 0493-599131

PERSOONLIJKE BEWINDVOERING

Site: www.vooruitbewind.nl Mail: hulp@vooruitbewind.nl


Financiële veiligheid voor en door ondernemers

Gimmerts Broodfonds was ‘broodnodig’

D

e kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen behoorlijk hoog zijn. Zo hoog zelfs dat ondernemers er bewust voor kiezen om ‘dan maar niet verzekerd’ te zijn en zo grote risico’s te lopen. Sinds kort is het gelukkig mogelijk om op een andere manier te zorgen voor een financieel vangnet in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid: Het Gimmerts Broodfonds. Broodfondsen zijn er al meer in Nederland maar sinds maart 2018 kunnen ondernemers ook in Gemert terecht voor deze zekerheid. Iets dat, gezien het aantal leden dat zich al bij het fonds heeft aangesloten, ‘broodnodig’ was. Het bestuur van het Gimmerts Broodfonds kan dus meteen ‘aan de bak’. Het Broodfonds werkt volgens het ‘schenkkring principe’. Dat houdt in dat iedere deelnemer van een broodfondsgroep een eigen broodfondsrekening opent. Hierop wordt de maandelijkse inleg gestort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan wordt door de andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken. Dit gebeurt vanaf één maand na het begin van de ziekte / arbeidsongeschiktheid. Op deze manier hoeft een zieke ondernemer geen aanspraak te doen op financiële reserves of zijn/ haar omgeving en dat voelt meteen een stuk beter.

Dit bedrag hangt af van de netto bedrijfswinst en het inkomen dat maandelijks benodigd is. Er kan in dit kader gekozen worden uit verschillende niveaus: Hoe hoger de maandelijks te ontvangen schenking, hoe hoger de maandelijkse inleg. Alle deelnemers verplichten zich samen tot het betalen van de schenking aan zieke deelnemers. Deze schenkingen worden uitgevoerd door de financieel administrateur. Een belangrijk uitgangspunt van Broodfondsen is dat de deelnemers elkaar kennen. Hierdoor zijn controles bij ziekte niet nodig en wordt er, terecht, gerekend op eerlijkheid. Nieuwe deelnemers aan het fonds worden geintroduceerd via een al deelnemend lid waardoor vertrouwen gegarandeerd is. Een heel andere sfeer en werkwijze dan bij een

groot, onpersoonlijk en duur verzekeringsbedrijf dus. Misschien zit het belangrijkste verschil wel in de kosten voor deelname, die zijn namelijk aanzienlijk lager dan bij de bekende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Naast de maandelijkse inleg op jouw eigen broodfondsrekening, betaal je eenmalig € 250,00 en maandelijks €10,00 contributie. Meedoen aan het Gimmerts Broodfonds kan als: t Je langer dan één jaar zelfstandig ondernemer bent t Je gemiddeld minimaal € 750,00 per maand haalt uit de netto winst van je onderneming t Je bij toetreden arbeidsgeschikt bent. Meer informatie: www.broodfonds.nl [ ]

De deelnemers in het Broodfonds kiezen bij aanvang hoe hoog de schenking in geval van ziekte moet zijn. 27


First Stop Van Hees biedt

meer dan alleen banden

F

irst Stop Van Hees is 52 jaar geleden ontstaan als specialist in autobanden, uitlaten en accu’s. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot allround onderhoudsgarage, inclusief handel in automaterialen. Al blijven banden een specialiteit. “In onze werkplaats zijn vijf monteurs continu bezig met alle soorten onderhoud”, vertelt Yolanda van Hees. “Van de kleinste personenauto’s tot de grootste bestelwagens. Wat veel mensen niet weten is dat we ook auto-onderdelen verkopen. Voor zakelijke klanten, maar ook voor particulieren.” Yolanda van Hees leidt First Stop Van Hees samen met haar broer Peter van Hees. Het garagebedrijf aan de Nijverheidsweg tussen Gemert en De Mortel werd door hun vader Piet in 1965 opgericht als ‘Van Hees bandenservice’. “Ons pap is aan de Pandelaar begonnen”, blikt Yolanda terug. “Hij richtte zich vooral op banden, uitlaten en accu’s. Zo’n 32 jaar geleden zijn Peter en ik erbij gekomen. Nu doen we eigenlijk alles. Behalve auto’s en benzine verkopen.” Toch rekent First Stop Van Hees zich nog steeds tot bandenspecialist, legt Yolanda uit: “Van oudsher is dat onze specialiteit. Onze werkplaats is uitgerust met de nieuwste 3D-uitlijnapparatuur. Die werkt tot op de millimeter nauwkeurig. Wij zijn de enige in de verre omgeving die zulke apparatuur heeft staan. Daarin verschillen we van andere autobedrijven.”

28

Bridgestone, Firestone en Dayton gelden als de ‘huismerken’ bij First Stop Van Hees, maar het bedrijf kan in principe elk type band leveren. Dat geldt ook voor velgen. Als extra service hebben klanten de mogelijkheid hun zomer- of winterbanden gratis op te slaan. “Die betrokkenheid bij klanten past ook in een dorp als Gemert”, vindt Van Hees. Onder hun leiding hebben Yolanda en Peter van Hees het familiebedrijf uitgebouwd tot allround onderhoudsgarage. De werkplaats is up to date en beschikt over de laatste uitlees-software voor alle merken auto’s. Het personeelsbestand telt drie eerste monteurs, waarvan twee technisch specialisten. “Wij staan voor betrouwbaarheid”, geeft Van Hees aan. “Onze klanten kunnen ervan op aan dat we kwaliteit leveren tegen een prijs die ze kunnen vertrouwen. We zijn daarin heel open.” Die filosofie, kwaliteit tegen een betrouwbare prijs, hanteert First Stop Van Hees ook in haar automaterialen-handel, vervolgt de eigenaresse: “Technisch advies is heel belangrijk bij onderdelen voor auto’s. Als je niet oplet heb je zo het verkeerde onderdeel te pakken. En dan is goedkoop vaak duurkoop.” Meer informatie op www.pvhees.nl [ ]


ϐ zet de

V

klant centraal

an een set visitekaartjes tot een verkoopbrochure van 700 pagina’s. Van Helvoort Grafisch Bedrijf biedt haar klanten drukwerk in de breedste zin van het woord, eventueel inclusief ontwerp en verzending. “De klant is bij ons écht koning.” “Ons sterkste punt is dat we alles in huis hebben”, vertelt Stan van Helvoort van Van Helvoort Grafisch Bedrijf. “Klanten kunnen met een idee bij ons komen. Wij doen vervolgens de vormgeving, verzorgen het drukken en nemen ook de verzending voor onze rekening. En als ze het drukwerk per drie stuks verpakt willen hebben, dan verpakken we het per drie stuks. Ook al is dit misschien lastig. De klant is bij ons écht koning.” Stan van Helvoort is de derde Van Helvoort aan het roer van het Gemertse grafische bedrijf, dat zijn grootvader begon. “De oorsprong ligt bij het Gemerts Nieuwsblad,” legt hij uit. “Sinds een jaar of tien is het opgesplitst en richten wij ons volledig op het drukken.” Een persoonlijke benadering, bijna kenmerkend voor een familiebedrijf, is een tweede sterk punt van Van Helvoort Grafisch Bedrijf, vervolgt de jongste eigenaar: “Wij zijn heel flexibel en hebben korte lijntjes. Klanten hebben één, vast contactpersoon. En we zijn van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds bereikbaar.”

Die persoonlijke, klantgerichte aanpak levert het bedrijf geen windeieren. Hoewel de grafische markt volgens Van Helvoort geen gemakkelijke is, weten opdrachtgevers vanuit heel Nederland de persen van Van Helvoort Grafisch Bedrijf te vinden. Eenvoudig drukwerk, zoals visitekaartjes of flyers, kan online besteld worden via www.dutchprint.nl. Maar Van Helvoort Grafisch Bedrijf onderscheidt zich vooral met complexere drukopdrachten die meer aandacht vragen. Het portfolio is breed en omvat een verscheidenheid aan tijdschriften, boeken, verkoopbrochures en bedrijfsfolders. Van Helvoort toont een 700 pagina’s tellende catalogus. “Hiervoor kregen we alleen de foto’s aangeleverd. De rest, van vormgeving tot opmaak, hebben wij verzorgd.” Mede dankzij zulke aansprekende voorbeelden ziet Van Helvoort, paradoxaal gezien juist vanwege de opkomst van alle digitale media, de toekomst met vertrouwen tegemoet: “De laatste jaren is iedereen online gegaan met websites en webshops. Ik denk dat veel informatie daarom wegvalt in het enorme aanbod. Je merkt ook dat mensen het fijn vinden om iets in handen te hebben. Met een mooi opgemaakte brochure val je tegenwoordig weer meer op dan wanneer je digitaal reclame maakt.“ Meer informatie: www.vanhelvoortgroep.nl/grafisch [ ]

29


Ripse Ondernemersvereniging bindt ondernemers en omgeving

D

e Ripse Ondernemersvereniging wil op de eerste plaats haar eigen leden op een positieve manier bij elkaar brengen. Daarnaast dragen de ondernemers bij aan de leefbaarheid in De Rips. De belangrijkste doelstelling van de Ripse Ondernemersvereniging is de samenwerking tussen ondernemers uit de omgeving van De Rips bevorderen, vertelt voorzitter Roland Kandelaars: “Het gaat om het onderlinge contact en het elkaar leren kennen. Zodat onze leden kijken wat de mogelijkheden zijn om elkaar aan werk te helpen. Je moet niet verwachten dat daar meteen heel veel werk uit komt. Maar uiteindelijk levert het wel op. Van sommige ondernemers weet je namelijk niet eens dat ze hier zitten.” Vanuit die gedachte wil Kandelaars ook de contacten aanhalen met de buurdorpen Elsendorp en Westerbeek: “Die hebben allebei ook een kleine ondernemersvereniging. We kijken of we meer samen kunnen doen. Ik denk dat we elkaar kunnen versterken.” Bovendien kunnen leden profijt hebben van elkaars kennis, vervolgt Kandelaars: “Er zit in De Rips veel ondernemers-ervaring. Daar kunnen jonge bedrijven veel van leren.” De Ripse Ondernemersvereniging, kortweg ROV, werd ruim acht jaar geleden opgericht. Jaarlijks worden vier activiteiten georganiseerd, vertelt Kandelaars. “We hebben één keer per jaar een ledenuitje. Dat is puur op ontspanning gericht. Af-

30

gelopen jaar zijn we bijvoorbeeld naar Amsterdam geweest.” Daarnaast vindt twee keer per jaar een activiteit plaats met een meer educatief karakter, zoals een bezoek aan het datacenter in Eindhoven of een lezing rond een bepaald thema. Kandelaars: “En we hebben natuurlijk een jaarvergadering. Die plannen we altijd bij een bedrijf van onze leden. Zodat iedereen die locatie eens kan bekijken.” Met een ledenaantal van veertig is de keuze daarbij ruim, geeft Kandelaars aan: “In De Rips zit eigenlijk van alles. Grote bedrijven. Maar ook veel zelfstandigen. Stukadoors of dakdekkers bijvoorbeeld.” Opvallend hierbij is het geringe aantal agrarische leden, terwijl die sector in De Rips juist ruim vertegenwoordigd is. “Agrarische bedrijven zijn al verenigd in de ZLTO”, geeft Kandelaars daarover aan. “Maar ik hoop dat er in de toekomst meer aansluiten.” Dat zou passen bij het karakter van ROV. De ondernemers zoeken nadrukkelijk ook de verbinding met het eigen dorp. ROV is, behalve netwerkclub, namelijk ook een sociale vereniging, besluit Kandelaars: “We hebben met alle ondernemers bijvoorbeeld een openluchttheater voor De Rips gebouwd. En met de kermis sponsoren we een kraskaart waarmee de basisschoolkinderen gratis in allerlei attracties mogen. We willen regelmatig iets doen voor De Rips.” Meer informatie: www.rov-derips.nl [ ]


STA RTE RS

Een eigen

horecabedrijf starten

V

an horecawerknemer naar horecaondernemer? Bij het starten van een eigen horecabedrijf komt veel kijken. Zo krijg je met allerlei overheidsregels te maken. Eerste stap is het afsluiten van een huur- of koopcontract voor een horecapand. Check voor ondertekening van de overeenkomst of het bestemmingsplan horeca op die locatie toestaat. Houd er rekening mee dat een bestemmingsplanwijziging veel tijd in beslag neemt. Pas als het contract gesloten is kun je jouw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarmee is ook direct je aanmelding bij de belastingdienst geregeld. Je krijgt dan ook een btw-nummer toegewezen. Vraag vervolgens een exploitatievergunning horecabedrijf aan. Die heb je nodig als klanten komen eten en/of drinken in je zaak. In veel gemeenten is voor een afhaalrestaurant of bedrijfskantine geen exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Om alcohol te mogen schenken is bovendien een drank- en horecavergunning vereist. Daarop moeten minimaal twee personen vermeld staan die in het bezit zijn van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van je bedrijf. Daarnaast ben je als ondernemer verplicht om maatregelen te nemen die gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van onbrandbare of brandvertragende materialen.

Meer vergunningen die je nodig kunt hebben zijn: een omgevingsvergunning (bij bouw of sloop), een terrasvergunning, een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten of een vergunning verkoopdemonstratie in de horeca. Als je kansspelautomaten plaatst, moet je kansspelbelasting betalen. Produceer, verwerk of verkoop je levensmiddelen, dan moet je jezelf inschrijven in het register van de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA). Het bereiden van eten en drinken vereist tevens een erkend veiligheids- en hygiënecode die door de NVWA getoetst kan worden. Verkoop je sterke drank, dan moet je personeel 16 jaar of ouder zijn en de aanwezige leidinggevende minimaal 21 en in het bezit van SVH Diploma Sociale Hygiëne of verklaring vakbekwaamheid hebben. In horecagelegenheden mag niet gerookt worden. De toegestane openingstijden en sluitingstijden voor horecagelegenheden zijn per gemeente verschillend. Wil je jouw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden? Dan moet je in veel gemeenten een ontheffing aanvragen. Je moet hiervoor een dranken horecavergunning hebben of beheerder van een horecabedrijf zijn. Als horecaondernemer krijg je te maken met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, energie en afvalstoffen. Het is meestal niet nodig om een omgevingsvergunning aan te

vragen. Vaak is een melding van je bedrijf bij de gemeente voldoende. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar je jezelf met je horecabedrijf wilt vestigen. Als je bij de gemeente een vergunning aanvraagt, kan het zo zijn dat je een Bibobformulier moet invullen. Hiermee beoordeelt de gemeente de integriteit van je horecabedrijf of van betrokken personen Meer info: www.kvk.nl. [ ]

Tien tips tegen Cybercrime 1.

Zorg voor een goed werkende firewall op je al je apparaten die met het internet verbonden zijn 2. Houd je software up-to-date 3. Zorg voor een back-up van je documenten 4. Gebruik encrypties om data te versleutelen 5. Wees terughoudend met het verstrekken van persoonlijke gegevens online 6. Doe eerst en veiligheidscheck voor gebruik van wifi, gps of werken in de cloud. 7. Verwijder verdachte e-mails direct en klik niet op bijgeplaatste links 8. Betaal alleen online in een veilige betaalomgeving. 9. Geef nooit je inlog- of pincode af 10. Maak cybercrime bespreekbaar met je medewerkers en klanten. Bron: Kamer van Koophandel [ ]

31


VAN HELVOORT MAKELAARDIJ B.V. IJZERZIJP GEMERT AANVANGSHUURPRIJS VANAF € 925,-- PER MAAND EXCL. BTW De 8 fraaie bedrijfsunits hebben een totale oppervlakte van circa 183 m2. De begane grond heeft een oppervlakte van circa 126 m2 en de verdieping van 57 m2. De bedrijfsunits worden turn-key opgeleverd. In overleg kunnen op verzoek van huurder wijzigingen worden uitgevoerd in het opleveringsniveau. Per bedrijfsunit heeft men de beschikking over 2 eigen parkeerplaatsen. Het is uiteraard mogelijk om meerdere units gezamenlijk te huren.

OPLEVERING MEI 2018

MULTIFUNCTIONELE ZEER REPRESENTATIEVE BEDRIJFSUNITS GELEGEN OP FRAAIE LOCATIE OP BEDRIJVENTERREIN WOLFSVELD TE GEMERT Ridderplein 5, 5421 CV Gemert St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel

Tel. (0492) 37 11 90 WWW.VANHELVOORTGROEP.NL

J Q L V V R O S R O 7RWDD RQGHUQHPHUV YRRU

B en F Media Uw partner op internet

088 235 2363 Zakelijk Internet Internet Zakelijk

Zakelijke Zakelijke Telefonie Telefonie

Internet voor ondernemers

Telefonie voor ondernemers

Web voor ondernemers

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

ADSL, SDSL, VDSL en Glasvezel Kabel Stabiel, betrouwbaar en veilig PIN en Alarm over IP Backup online Bestand online Slimme e-mailoplossingen

Lage abonnementstarieven Lage gesprekstarieven Onbeperkt aantal telefoonnummers Fax 2 mail Voicemail 2 mail

W W W.BENFMEDIA.NL

Webdesign W ebdesign & Hosting Hosting

Professionele hosting (webhosting) Uniek design Zoekmachine optimalisatie Integratie Sociale Media

er len ver t s ien ed lijk e k a te z Bes

Waterrand 7 - 5421 GA Gemer t - info @ benfmedia.nl - Tel. 088 235 23 63


Nieuw investeringsfonds voor ‘Smart Industry’

E

en nieuw investeringsfonds van ECFG (Eindhoven Corporate Finance Group BV) is dit voorjaar van start gegaan. In de eerste ronde hebben veertien partijen, waaronder BOM en VDL groep, € 12 miljoen bijeengebracht. Het Eindhoven Venture Capital Fund II (EVCF II) richt zich op het helpen van jonge hightechbedrijven, zodat deze snel door kunnen groeien.

leningen) in dergelijke bedrijven en stelt daarnaast actief kennis en ervaring ter beschikking. Het fondskapitaal kan de komende twaalf maanden nog uitgebreid worden tot een totaal van €30 miljoen. Met dit geld zal het nieuwe fonds de komende vijf jaar zestien investeringen doen in MKBbedrijven in Zuidoost-Brabant in de smart industry-sector.

EVCF II gaat bedrijven helpen die de start-up fase zijn ontgroeid, en zich inmiddels hebben bewezen, maar voor verdere uitbreiding nieuwe financiering en zakelijke bijstand nodig hebben. EVCF II neemt een minderheidsbelang (eventueel in combinatie met

Het doel van ECFG is om bedrijven in het technologische ecosysteem van de regio te laten groeien. Op deze manier kan een bedrijf ‘schouder-aan-schouder’ groeien samen met ondernemer(s).

Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook om kennis en ervaring. Zo kan er samen voor echte meerwaarde worden gezorgd.” BOM Brabant Ventures richt zich op de financiering van ondernemingen met groeipotentie en ambitie in de regio Brabant. Deze bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en innovatiekracht van Brabant. [ ]

Regionale

SAR-subsidie voor MKB

M

et ingang van 2013 is de Adviesregeling (SAR) van kracht. Deze regeling is met name bedoeld om vernieuwende ontwikkelingen in het individuele MKB met een meerwaarde voor de regio te stimuleren. SAR is een subsidieregeling. In 2017 kunnen voor deze regeling weer nieuwe aanvragen worden ingediend. De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken. Als voorwaarde geldt onder

andere dat je ondernemer bent, gevestigd in de regio Eindhoven en dat je een nieuwe economische activiteit wilt ontwikkelen. Deze nieuwe economische activiteit moet leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid. Voldoet het project aan de voorwaarden, stuur dan door middel van het aanvraagformulier op metropoolre-

gioeindhoven.nl je verzoek in. Er wordt een voorlopig besluit op de aanvraag genomen met voorwaarden. Je voert het project uit en na afloop wordt na toetsing aan de voorwaarden het definitieve subsidiebedrag afgerekend. Tot voor kort voerde Metropool Regio Eindhoven ook de Investeringsregeling SIR uit. Vanaf februari 2018 is deze regeling beëindigd. Lopende projecten worden conform de voorwaarden uit de beschikking afgewikkeld. Relevante formulieren zijn hieronder nog te downloaden. [ ] 33


D

e VIP-Room, op de bovenste verdieping van Business Center Gemert, biedt elke ondernemer de gelegenheid eens op een bijzondere locatie te vergaderen. Alle faciliteiten zijn aanwezig. En het uitzicht is fenomenaal. Wie de VIP-Room betreedt wordt direct geraakt door het panorama dat zich naar alle kanten uitstrekt. Aan de ene kant is Gemert vanuit helikopter-perspectief te zien. Aan de andere zijde bevinden zich Wolfsbosch en Smartpark Gemert. “Dit uitzicht is heel inspirerend”, vindt ook Karin Roos, coördinator van Business Center Gemert. “Tegelijkertijd beschikt de ruimte over de uitstraling en faciliteiten die je van een premium spreekkamer mag verwachten.”

De VIP-Room bevindt zich op de bovenste, zevende verdieping van het markante kantoorgebouw van Business Center Gemert aan de Scheiweg. Business Center Gemert verhuurt sinds 2014 kantoorruimtes aan een verscheidenheid aan bedrijven. “Jonge ondernemers die thuis uit hun jasje zijn gegroeid”, geeft Roos de doelgroep aan. “Maar ook bedrijven die tijdelijk ruimte nodig hebben. Zo heeft de BAM hier gezeten toen de rondweg werd aangelegd.” Met het aanbieden van die kantoorruimtes voorziet Business Center Gemert duidelijk in een behoefte, vervolgt Roos: “Binnen twee jaar hadden we eigenlijk alle ruimtes gevuld. Op dit moment is er nog één kantoorruimte beschikbaar.”

VIP-Room:

Vergaderen op topniveau

voor iedereen

34


Behalve werkruimte wil Business Center Gemert haar huurders iets extra’s bieden. De mogelijkheid om samen te werken bijvoorbeeld, of om van elkaar te leren. De gedachte is dat ondernemers elkaar op die manier kunnen versterken. Vanuit datzelfde perspectief beschikt het bedrijfsverzamelgebouw over gemeenschappelijke vergaderruimtes, een auditorium en de multifunctionele Green Room. Aan die faciliteiten is sinds november de VIP-Room toegevoegd. En die VIP-Room is voor iedereen te huur, benadrukt Roos: “We willen voor elke ondernemer in Gemert-Bakel iets betekenen. Gebruikers hoeven dus niet in Business Center Gemert gehuisvest te zijn. Iedereen kan er gebruik van maken; bedrijven

die een bijzondere inspiratiedag willen organiseren, iemand die een speciale klant in de watten wil leggen of mensen die een keer op een aparte locatie willen vergaderen.” Zoals het een VIP-Room betaamt zijn hierbij alle wensen bespreekbaar. Uiteraard zitten koffie en thee in het standaardpakket. Een champagne-ontvangst, uitgebreide lunch of aangeklede borrel kunnen bijvoorbeeld bijgeboekt worden. Over één ding hoeven alvast geen aparte afspraken te worden gemaakt, besluit Roos: “Het uitzicht is bij de prijs inbegrepen.” Meer informatie: www.businesscentergemert.nl [ ]

35


V

oor het bedrijfsleven in Gemert-Bakel is een goede ontsluiting van levensbelang. Knelpunten als de N279 en de Beekse brug moeten dan ook zo snel mogelijk worden aangepakt, vindt BKG-voorzitter Martin Jacobs: “Als je stilstaat kun je niet werken.”

“Alles wat stilstaat kost geld”, is Martin Jacobs duidelijk. De voorzitter van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel maakt zich al jaren sterk voor een goede bereikbaarheid van de regio. Met name de N279, tussen Asten en Veghel, speelt daarin een cruciale rol, vervolgt hij: “De economie is aan het aantrekken. En daardoor neemt ook de drukte op de wegen toe. Als je ziet hoeveel vrachtverkeer er nu al over de N279 rijdt, dan snap je dat die weg over een paar jaar niet meer toereikend is.” Samen met de gemeente Gemert-Bakel pleit Jacobs dan ook voor een verbreding van het traject naar twee keer twee rijbanen. Die verbreding zit echter niet in de plannen die de provincie met de N279 heeft, en waarover Provinciale Staten voor het eind van het jaar een oordeel mag vellen. Jacobs: “We moeten alles op alles zetten om verandering in die zienswijze te krijgen.” Behalve een verbreding van de N279 dient daar ook een goede oplossing voor de brug bij Beek en Donk in meegenomen te worden, stelt Jacobs: “Gemertse bedrijven met opdrachtgevers in Eindhoven ondervinden enorm veel hinder van die rotbrug. Als je stilstaat kun je niet werken, maar die extra reistijd moeten ze wel betalen.” “Als de infrastructuur langs het kanaal beter zou zijn zouden we veel sneller bij onze klanten kunnen zijn”, geeft Marc de Koning van Koning Koudetechniek aan. Het Bakelse bedrijf plaatst door het hele land koelinstallaties, veelal in supermarkten. Ook opereert een storingsdienst vanuit Bakel om acute problemen bij klanten op te lossen. “We zouden veel efficiënter kunnen werken als de ontsluiting beter was. En daardoor indirect meer kunnen doen”, vervolgt hij. De Koning wijst met name in de richtingen Den Bosch, Limburg, Eindhoven-Tilburg en Nijmegen: “Wij moeten eigenlijk altijd een half uur binnendoor rijden om ergens te komen. Richting Utrecht is bijvoorbeeld een drama. Langs het kanaal rijd je ’s ochtends recht de file in. Vanaf Veghel is het tweebaans, daar gaat het beter. Bij Helmond zou de weg verbreed worden. Hetzelfde geldt voor de A58. Maar dat is nog niet gebeurd. Terwijl dat in mijn ogen wel snel zou moeten.” Paul Donkers van het Gemertse R&R Systems, dat duurzame energiesystemen produceert en installeert, ervaart de N279 niet als direct probleem. “Iedereen rijdt daar 80, dan rij je gewoon 80 mee”, vindt hij. Toch snapt hij bezwaren van andere bedrijven. “Als er een ongeluk gebeurt is het natuurlijk wel vervelend. Gelukkig zijn onze monteurs meestal zo vroeg op pad dat ze de ongelukken voor zijn.” R&R Systems is gevestigd aan De Vliet, en dat beschouwt Donkers als prima uitvalsbasis. “We sturen elke dag zes bussen op pad. Dus de wegen moeten goed zijn. Vanuit hier kunnen we eenvoudig twee kanten op richting de snelwegen. Zeker sinds de nieuwe rondweg klaar is gaat dat heel makkelijk.” Ook andersom is de bereikbaarheid trouwens goed, zegt Donkers: “Ik heb klanten nog nooit horen klagen dat ze moeilijk bij ons kunnen komen.” Jacobs: “Er zijn allerlei onderzoeken gedaan en dan lijkt de drukte op de N279 voor de komende jaren mee te vallen. Maar dat strookt in mijn ogen niet met de werkelijkheid. Bezwaarmakers wijzen ook op de milieueffectrapportage. Denk je dat ondernemers geen gezonde omgeving voor hun werknemers willen? Voor een goed leefklimaat is ook de economie belangrijk. Ik zou wel eens een economische effectrapportage willen zien.” [ ] 36


Goede bereikbaarheid cruciaal voor regionale economie

‘Als je stilstaat kun je

niet werken’ 37


Colofon Business Varia (BV) Magazine is een uitgave van: Gemert Media BV Vliet 20 5422 VV Gemert Tel. 0492-371111 info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl Acquisitie: René Paardekooper Rob Vlemmings Teksten: Marcel Bosmans Bas Leenders Siel Peijs

8Z SDUWQHU YRRU

Coverfoto: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie)

&URVVPHGLDOH FRPPXQLFDWLH

Foto’s: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Marcel Bosmans

=DNHOLMNH RQOLQH WHNVWHQ HQ IRWRȇV 'UXNZHUN

Eindredactie: Marcel Bosmans Wim Poels Opmaak en druk: DutchPrint

+XLVVWLMO RQWZHUS

Verspreiding: Gemert Media Oplage: 3000 exemplaren, business-to-business in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel.

8LWJHYHU YDQ *HPHUWV 1LHXZVEODG *HPHUWVQLHXZVEODG QO 7LS*HPHUWV1LHXZVEODG QO %9 0DJD]LQH

9OLHW ȏ *HPHUW ȏ ȏ LQIR#JHPHUWPHGLD QO

ZZZ JHPHUWPHGLD QO

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren in Business Varia Magazine? Neem contact op met één van onze media-adviseurs, René Paardekooper of Rob Vlemmings, telefoonnummer 0492-371111, e-mail bv@gemertmedia.nl.


CONCEPT

DTP / OPMAAK

GRAFISCHE VORMGEVING

BEELDBEWERKING

ILLUSTRATIES

WEBDESIGN

Een creatief team met hands-on mentaliteit. Het team van Back to Back is verzot op haar vak en heeft oog voor innovatie. Zo laten we ons het best beschrijven. In een notendop althans. Want we zijn verrassend veelzijdig. Dat blijkt uit ons allround team van specialisten. Stuk voor stuk deskundigen in hun vakgebied.

SIGNING

Altijd met een drang naar vernieuwing en focus op kwaliteit. Benieuwd wat Back to Back voor uw bedrijf kan betekenen? Wij ook! Daarom gaan we graag met u om de tafel. Voor een goed gesprek, en een beste bak koffie. Bel, mail of loopt gerust bij ons binnen.

BACK TO BACK WEERIJS 19, GEMERT | +310492 39 27 13 | INFOBACKTOBACK.NL | BACKTOBACK.NL

Nu bij Vogels Autobedrijf B.V.

De crossovers van Renault Tijdelijk tot wel € 3.000,- voordeel inclusief € 750,- aan accessoires*

De nieuwe

Renault CAPTUR

De nieuwe

Renault KADJAR

Renault KOLEOS

Gemert Komweg 41, tel. (0492) 36 14 72 *Het maximale voordeel is van toepassing op de Renault KADJAR. Het genoemde accessoirevoordeel is niet van toepassing op de Renault CAPTUR. De actie is geldig van 7 mei t/m 2 september 2018 met uiterste registratiedatum 31 december 2018. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl voor de actievoorwaarden. Officiële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,2 l./100 km. resp. 27,7-16,1 km./l. CO2: 99-156 gr./km.

www.vogels-renault.nl


Investeren Investeren in in de de kwaliteit kwaliteit van van Nederland Nederland

BL Huisvesting investeert in de leefbaarheid en voorzieningen in winkelcentra, woongebieden, erfgoed BL bedrijfslocaties Huisvesting investeert in en de dorpen leefbaarheid en voorzieningen in winkelcentra, en in steden in Nederland. Wij ontwikkelen woningen,woongebieden, supermarkten, erfgoed winkels en bedrijfslocaties in steden en dorpen in Nederland. Wij ontwikkelen woningen, supermarkten, winkels en complete bedrijfsboulevards. Met succes, en met ruimte voor de maximale kwaliteit, gebruikersgericht, en complete bedrijfsboulevards. Met succes, en met ruimte voor de maximale kwaliteit, gebruikersgericht, innovatief en duurzaam. We hebben oog voor de meest gewilde locaties en voor de beste samenwerkingsinnovatief en we duurzaam. We ontzettend hebben oogmooie voor de meest gewilde voor detalrijke beste samenwerkingspartners. Dat met elkaar resultaten kunnen locaties bereiken,enbewijzen succesvolle ontpartners. Dat we met elkaar ontzettend mooie resultaten kunnen bereiken, bewijzen talrijke succesvolle ontwikkelingen van BL Huisvesting. Een mooi voorbeeld daavan is Kasteel van Gemert. Het eeuwenoude Kasteel. wikkelingen van BL Huisvesting. Een mooi voorbeeld daavan is Kasteel van Gemert. Het eeuwenoude Kasteel. belangrijk in Brabant, staat aan de vooravond van een nieuwe toekomst. In samenwerking belangrijk in Brabant, staat aan de vooravond van een nieuwe toekomst. In samenwerking met de provincie en gemeente Gemert-Bakel wordt het kasteel herontwikkelt. De nieuwe met de provincie en gemeente Gemert-Bakel wordt het kasteel herontwikkelt. De nieuwe plannen staan garant voor een eigentijdse visie, een geweldige dynamiek en een plannen staan garant voor een eigentijdse visie, een geweldige dynamiek en een HFRQRPLVFKH WRHULVWLVFKH HQ PDDWVFKDSSHOLMNH VSLQ RĆŞ YRRU GH KHOH UHJLR %UDEDQW :LM ]LMQ DOHFRQRPLVFKH WRHULVWLVFKH HQ PDDWVFKDSSHOLMNH VSLQ RĆŞ YRRU GH KHOH UHJLR %UDEDQW :LM ]LMQ DOtijd op zoek naar geschikte locaties en samenwerkingspartners in de publieke en private sector. tijd op zoek naar geschikte locaties en samenwerkingspartners in de publieke en private sector. Voor meer informatie kijkt u op blhuisvesting.nl Voor meer informatie kijkt u op blhuisvesting.nl