Inform' Ell 4/2019

Page 1

inform’Ell I N F O R M AT I O U N S B L AT V U N D E R G E M E N G

N°4 / 2019


Sommaire p. 04

Gemeng

p. 33

Etat Civil

p. 34

Duerf

p. 40

Schoul

p. 45

Leit

p. 58

Agenda

p. 63

"RätsELL"

Administration communale Ell 27, Haaptstrooss L- 8530 ELL Tél.: 26 62 38 -500 Fax: 26 62 38 -550 secretariat@ell.lu www.ell.lu Prochaine édition Inform’Ell: 15 mars 2020 Si vous avez des nouvelles ou des annonces à publier, contactez-nous jusqu’au 8 février 2020 au plus tard. Viviane Wagner Tél.: 26 62 38 -405 E-mail: informell@ell.lu Réalisatioun: Gemeng Ell ënnert der Responsabilitéit vum Schäfferot Fotoën: Charel Reiser, Christiane Weynandt


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger

No mëttlerweil 2 Joer an der Gemeng hunn ech geléiert, dass Politik nit ëmmer schwaarz oder wäiss ass. Et geet och nit drëms, jidderee glécklich ze maachen. D‘Zil ass et ee Kompromëss ze fannen, eng Léisung, mat där jidderee liewe kann. Déi lescht Méint huet virun allem een Thema d‘Medien dominéiert: de Klimawandel. Och wann ee Groussdeel vun der Gesellschaft mengt, dass sech hei nach nit vill verännert hätt, muss ee just an der Landwirtschaft nofroen. Déi staark Hëtzt iwwer d‘Summerméint a virun allem de Reen, deen an deene leschte Joren ëmmer nees ausbliwwen ass, hu Mënsch an Natur ëmmer erëm staark zougesat… Een Tornado zu Lëtzebuerg? Sou aussergewéinlich, dass souguer déi amerikanisch Washington Post een Artikel driwwer geschriwwen huet!

Dass mir mat eisem aktuelle Liewensstil op der Iwwerhuelspur ënnerwee sinn, ass wuel jidderengem bewosst. Vläicht wier et eng Iwwerleeung wäert, mol a sech ze goen an sech ze froen, wéi een d’Natur ee klengt Stéck kéint entlaaschten. Beispillsweis kéint ee probéieren, den Auto mol déi eng oder aner Kéier stoen ze loossen, aus fräie Stécker ouni derzou gezwongen ze ginn oder d’Benotze verbueden ze kréien, mee einfach sou.

Wirtschaftsmuechten sech mat ëmmer neien Taxe probéiere géigesäitig auszespillen. Oder wéi eng aner Natioun verzweiwelt probéiert d’EU ze verloossen... oder awer nit? Sou oder sou, Verléierer dobäi si mir alleguer. Dofir ass et wichtig, sech op engem gewësse Punkt och oppe fir Neies ze weisen an dee respektvollen Ëmgang mat deenen aneren ëmmer anzehalen. Heiansdo ass d’Liewen einfach mat Ännerunge verbonnen.

A propos Auto, als Wuerzel vum Béise gëtt genau dee gären zitéiert. Des Deutschen liebstes Kind – mee dem Lëtzebuerger säint awer och! All Dag dee selwichten Oflaf: Moies rennt jiddereen an d‘Stad an owes erëm jiddereen heem. Dass de Verkéier och an eiser Gemeng spierbar zougeholl huet, dierft wuel deene meeschten opgefall sinn. Wou ech nach als klengt Kand op der Strooss gespillt hunn, maachen sech d’Elteren hautdesdaags Suergen, wann hir Kanner där Strooss och nëmmen e bëssen ze no kommen.

Mee loosse mir mol no vir kucken. De Wanter brécht geschwënn un, d’Temperature gi weider erof an d‘Nuechte gi méi laang. Eng Zäit fir schlecht Laun? Kengeswees! Et ass déi Phase am Joer, wou jidderee méi Zäit huet fir mat Famill, Kollegen oder einfach just senge Léifsten ze verbréngen. An eiser Gemeng bitt ee gutt gefëllten Agenda all Matbiergerin a Matbierger genuch Méiglichkeeten sech ënnert d‘Leit ze mëschen. Nei Gesiichter sinn dobäi genau sou wëllkomm, wéi déi, déi schonn ëmmer dobäi sinn.

Da stellt sech iergendwann och onweigerlich d’Fro, op mir eppes kënnen a musse maachen, fir eis ze schützen. Virun ze vill Verkéier, virun ze vill Zouwanderung, oder schütze vun eiser lokaler Ekonomie? Dat beschützen an erhale wat mir hunn, ass zwar grondsätzlich richtig, mee et däerf nit zum Protektionismus ausaarten. An der Weltwirtschaft erlieft een de Moment, wéi déi zwou gréisste

De Wuesstem wäert gewëss och virun eiser Gemeng nit stoe bleiwen, dofir loosst eist dat flott Zesummeliewen aus eiser Gemeng genéissen an dofir suergen, dass dat och nach laang sou bleift. Domat wënschen ech iech alleguer, léif Matbiergerinnen a léif Matbierger, eng schéin an erhuelsam Zäit mat äre Léifsten an ee gudde Rutsch an d‘neit Joer. Claude Hilbert, Gemengeconseiller

3


4

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil communal Neuer Glanz für altes Haus Ehemalige Dorfschule in Roodt soll renoviert und zu Begegnungsstätte umgestaltet werden

Séance publique du 30 août 2019 Date de l'annonce publique de la séance: 23.08.2019 Date de la convocation des conseillers: 23.08.2019 Présents: M. Schuh, bourgmestre, MM. Rasqué et Weis, échevins ; Mme Lepage-Beltgens, MM. Jans, Hahn, Hilbert, conseillers ; Mme Kaspar, secrétaire intérimaire ; M. Wolff quitte la salle pour le point 08 M. Hahn est présent pour le vote à partir du point 4 Absents: a) excusé : MM. Kolbet et Reiser b) sans motif : //

Mit einer eher überschaubaren Tagesordnung meldete sich der Gemeinderat Ell dieser Tage aus der Sommerpause zurück. Nichtsdestotrotz galt es dabei, manches mit Vorfreude erwartete Projekt weiter voranzutreiben. Unterzeichnet wurde so etwa bei der Enthaltung der Räte Christian Hahn und Marion Lepage-Beltgens der Vertrag mit dem Architekten Serge Muller, der die Pläne für die Umgestaltung der alten Schule in Roodt zum Centre de rencontre entwerfen soll. Geteilte Meinungen zu Vertragsklauseln. Ohne dessen Arbeit in Zweifel ziehen zu wollen, hätte er sich doch einen Vertrag mit klar fixierter Entlohnungssumme gewünscht statt diese prozentual an den Kostenvoranschlag zu knüpfen, so Christian Hahn. Schöffe Henri Rasqué betonte dagegen, dass der Vertrag ganz einfach jenen Vereinbarungen entspreche, die seit jeher bei solchen Projekten üblich seien. Davon abgesehen sei das Vorhaben aber auch nicht so komplex, als dass exorbitante Übertretungen des Kostenvoranschlags zu erwarten wären. Stellplatzkauf. Nachdem die Abstimmung in der vorigen Sitzung noch wegen zusätzlichen Klärungsbedarfs hatte verschoben werden müssen, wurde zum symbolischen Euro nun aber

auch der Erwerb eines Stellplatzes auf dem Gelände des künftigen Mehrfamilienhauses Harzbour in Roodt bewilligt. Der Platz sichert der Gemeinde allerdings in erster Linie eine wichtige Passagemöglichkeit. Bedauerte Rätin Marion Lepage-Beltgens auch, dass immer noch nicht klar errechnet sei, zu welchen Anteilen sich die Gemeinde im Gegenzug in der Eigentümergesellschaft einbringen müsse, so meinte Schöffe Georges Weis doch, dass man in jedem Falle günstiger wegkomme, als wenn man den Stellplatz geradewegs kaufen müsste. Die definitiven Anteilszahlen werde man dem Gemeinderat dennoch mitteilen, sobald diese vorlägen. A "Butzen". Einstimmig genehmigten die Ratsmitglieder einen Kostenvoranschlag von 14334 Euro zur Einrichtung einer Küche in der Kinderkrippe a "Butzen" in Ell. Personal. In geheimer Abstimmung wurde Raymond Wolff definitiv für den Posten des Gemeindesekretärs nominiert, während Paul Wilwerding zunächst noch provisorisch auf den Posten des Gemeindeeinnehmers berufen wurde. JoLa


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil communal Bebauungsplan angenommen Ell stellt Weichen für kontrolliertes Wachstum

Séance publique du 20 septembre 2019 Date de l'annonce publique de la séance: 12.09.2019 Date de la convocation des conseillers: 12.09.2019 Présents: M. Schuh, bourgmestre, MM, Rasqué et Weis échevins ; Mme Lepage-Beltgens, MM. Jans, Kolbet, Hilbert, Hahn, conseillers ; M. Wolff, secrétaire communal ; Mme Kaspar, rédacteur ; Absents: a) excusé: M. Reiser b) sans motif: //

Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in Ell stand dieser Tage die definitive Annahme des neuen allgemeinen Bebauungsplans (PAG). Dem Gemeinderat hatten im Januar 34 Beanstandungen seitens der Bevölkerung vorgelegen. Berücksichtigt wurden deren allerdings nur 32, da zwei nicht fristgerecht eingereicht worden waren. Für die Ausarbeitung des PAG sei in den vergangenen Jahren viel Arbeit geleistet worden, wie Bürgermeister Armand Schuh betonte. Nicht alle Entscheidungen seien leicht gefallen. Aber viele Kompromisse seien gefunden worden, und alle Beschlüsse seien stets im Interesse der Allgemeinheit getroffen worden. Die Weichen für ein kontrolliertes Wachstum der Gemeinde seien denn auch jetzt geschaffen worden, so Schuh. Während der Sitzung wurden noch einmal alle Einwän-

de Punkt für Punkt behandelt. Einigen Beanstandungen wurde Rechnung getragen, andere wurden definitiv zurückgewiesen. Bei einer Enthaltung von Rat Christian Hahn und einer Gegenstimme von Rat Eugène Kolbet wurde der schriftliche Teil des neuen Flächennutzungsplans schließlich mehrheitlich bewilligt. Bevor der neue PAG definitiv in Kraft treten kann, muss das Innenministerium aber noch grünes Licht geben. Den Reklamanten bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit, direkten Einspruch bei Innenministerin Taina Bofferding einzulegen. Grund- und Gewerbesteuern. Auf Vorschlag des Schöffenrats bleibt der Hebesatz für die Gewerbesteuer auch im kommenden Jahr bei 300 Prozent. Auch die Hebesätze für die diversen Grundsteuern sollen 2020 unverändert bleiben. NiCa

5


6

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil communal Waldbewirtschaftung kritisiert Längere Diskussionen um Forstwirtschaftsplan im Gemeinderat Ell

Séance publique du 18 octobre 2019 Date de l'annonce publique de la séance: 11.10.2019 Date de la convocation des conseillers: 11.10.2019 Présents: M. Schuh, bourgmestre, MM, Rasqué et Weis échevins ; Mme Lepage-Beltgens, MM. Jans, Kolbet, Hilbert, Reiser, Hahn, conseillers ; M. Wolff, secrétaire communal ; Mme Kaspar, rédacteur ; Absents/Excusé: M. Hahn a quitté la salle des séances pour les points 07, 08 et 09 M.Hahn quitte la table des séances pour le point 14

Nach langen Gesprächen in Personalangelegenheiten, die zu Beginn der kürzlichen Sitzung des Gemeinderats Ell hinter verschlossenen Türen stattfanden, gab anschließend auch der Forstplan für das kommende Jahr Anlass zu angeregten Diskussionen. Vor allem Rat Christian Hahn ereiferte sich im Verlaufe der Diskussionen, weil seiner Meinung nach die Bewirtschaftung in gewissen Waldstücken nicht nach ökonomischen Gesichtspunkten durchgeführt werde. Forderung von Versteigerungen Auch was den Verkauf des Holzes anbelangt, wich die Meinung von Rat Hahn von derjenigen der anderen Ratsmitglieder ab. Er bevorzuge, dass man wieder zum früheren System der Versteigerungen zurückkehren sollte. So könnten sich interessierte Käufer vor dem Kauf ein Bild von der Ware machen. Am Ende wurde jedoch festgehalten, dass sich für die Bewohner der Gemeinde keine Änderungen ergeben werden, weder von der Art des Verkaufs, noch des Preises. Im 172 Hektar großen gemeindeeigenen Wald sollen im kom-

menden Jahr rund 1 000 Kubikmeter Holz geschlagen werden. Immerhin sieht der Plan für das Jahr 2020 einen Überschuss von 1 500 Euro vor. Die Vorlage wurde schließlich mehrheitlich bewilligt. Tempo-30-Zone Die Verkehrsberuhigung in verschiedenen Ortsteilen war in einer früheren Sitzung bereits beschlossen worden. Nun machte man Nägel mit Köpfen, indem der Kostenvoranschlag in Höhe 40 000 Euro für die Beschaffung der Beschilderung und deren Anbringung sowie die Markierungen auf den Straßen gutgeheißen wurden. Prämien Auf der Tagesordnung war vorgesehen, ein Reglement zu verabschieden, in dem die Zuschüsse definiert werden, mit denen Energiesparmaßnahmen durch die Bürger unterstützt werden. Im Verlaufe der Diskussionen stellte sich allerdings heraus, dass es besser ist, eine neue Version auszuarbeiten, um die Dinge zu vereinfachen. Diese soll dann in einer nächsten Sitzung zur Abstimmung kommen. fwa


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil communal Daumen hoch für Dorfsaal Die alte Dorfschule in Roodt soll als sozialer Treffpunkt in Zukunft zu neuer Blüte finden. Séance publique du 15 novembre 2019 Date de l'annonce publique de la séance: 06.11.2019 Date de la convocation des conseillers: 06.11.2019 Présents: M. Schuh, bourgmestre, MM, Rasqué et Weis échevins ; Mme Lepage-Beltgens, MM. Jans, Kolbet, Hilbert, Reiser, Hahn, conseillers ; M. Wolff, secrétaire communal ; Mme Kaspar, rédacteur ; Absents: a) excusé: // b) sans motif: // Im Ortskern neben der Kirche liegt sie seit jeher, nun soll die alte Schule in Roodt auch verstärkt wieder zum gesellschaftlichen Zentrum des Dorflebens werden. Mit mehrheitlicher Zustimmung gab der Gemeinderat Ell dieser Tage jedenfalls grünes Licht für den von Architekt Serge Muller präsentierten Vorentwurf zur Neugestaltung des Gebäudes, das um einen Anbau erweitert fortan zu einem zeitgemäßen Treffpunkt für Alt und Jung werden soll. Angemessene Einrichtung und Barrierefreiheit im Visier. Während die Annexe neben angemessenen Sanitär- und Lagerräumen insbesondere auch einen barrierefreien Zugang zum Dorfsaal schaffen soll, so wird sie

optisch doch dem bestehenden historischen Schulgebäude untergeordnet bleiben. Letzteres wird im Zuge der Arbeiten allen voran instand gesetzt, im Innenraum bis zum Dachgebälk geöffnet und um eine kleine Küchenecke ergänzt. Die Kosten für das gesamte Vorhaben belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund 527 000 Euro ohne Mehrwertsteuer, wobei allerdings mit einer Subventionierung von bis zu 40 Prozent gerechnet werden könne. Entsprechende Gespräche zur Erwirkung von Fördermitteln über den Plan de développement rural seien bereits eingeleitet worden, so Bürgermeister Armand Schuh. Weniger mit den Projektplänen selbst, dafür aber mit der Art und Weise ihrer Erstellung haderten im Anschluss derweil die Räte Christian Hahn und Marion Lepage-Beltgens. So sei es schon ernüchternd, Zeit und Ideen in einer Arbeitsgruppe einzubringen, wenn die dortigen Vorstellungen am Ende dann doch in der weiteren Entwurfsplanung unberücksichtigt blieben oder abgeändert würden, wie Christian Hahn befand. Schöffenrat und Planer beteuerten daraufhin, dass man die diversen Varianten durchaus geprüft habe, der aktuelle Vorentwurf aber letztlich die vorteilhafteste Lösung sei. Mit der Anmerkung, dass man die Änderungen durchaus nochmals in der Arbeitsgruppe hätte bereden sollen, enthielten sich die Räte Hahn und Lepage-Beltgens dann beim Votum ihrer Stimme, sodass der Vorentwurf am Ende, bei der Gegenstimme von Rat Eugène Kolbet, doch mehrheitlich bewilligt werden konnte.

Subsidien. Das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde blieb in der Folge aber auch mit der Bewilligung der jährlichen Beihilfen für die lokale Vereinswelt auf dem Ratstisch. Die Subsidienzuweisung bleibt dabei im Vergleich zu den Vorjahren weiter unverändert. Wie Schöffe Henri Rasqué betonte, sei man aber fest entschlossen, den Verteilungsschlüssel im Laufe des kommenden Jahres endlich zu überarbeiten. Dieser solle dabei so ausgerichtet werden, dass er auch Anreize für eine rege Vereinsaktivität, die Präsenz bei öffentlichen Anlässen oder eine verstärkte Jugendarbeit setzen könne, so Rasqué. Ein Ansatz, der auf allgemeine Zustimmung stieß. Spenden. Im Hinblick auf die bereits traditionelle Unterstützung dreier gemeinnütziger Einrichtungen oder Zwecke auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene wurde darüber hinaus beschlossen, dem Cercle apicole aus Redingen und den Betroffenen des Tornados im Landessüden je 1 000 Euro sowie der Hilfsorganisation Unity Foundation 2 000 Euro zu gewähren. Klimapakt. Und zum goldenen Abschluss war am Ratstisch auch noch zu hören, dass die Gemeinde Ell jüngst anlässlich einer Preisverleihung im schweizerischen Locarno zusammen mit den Gemeinden Tandel, Schifflingen, Park Hosingen und Beckerich für ihre Bemühungen im Rahmen des Klimapakts ausgezeichnet wurde. Dies mit dem European Energy Award in Gold. jola

7


8

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Heures d'ouverture des bureaux administratifs de la commune d' Ell Recette: Le secrĂŠtariat et le bureau de la population:

Lundi: 8:15 - 11:45 Mercredi: 8:15 - 11:45 Jeudi: 14:00 - 18:30 Vendredi: 8:15 - 11:45

Lundi: 8:15 - 11:45 Mercredi: 8:15 - 11:45 Vendredi: 8:15 - 11:45 Service technique:

bureau ouvert sur rendez-vous 266238-590 Laurent Schaus 266238-595 Damien Nehrenhausen

Fermetures exceptionnelles des bureaux administratifs et du service technique de la commune d' Ell


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Autorisations de construire 2018 + 2019 Numéro

Situation

83/2018 84/2018 85/2018 86/2018 87/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 13/2019 14/2019 15/2019 16/2019 18/2019 19/2019 20/2019 21/2019 22/2019 23/2019 24/2019 25/2019 26/2019 27/2019 28/2019 29/2019 31/2019 32/2019 33/2019 34/2019 35/2019 36/2019 38/2019 40/2019 41/2019 42/2019 44/2019 45/2019 47/2019 48/2019 50/2019 51/2019 54/2019 55/2019 57/2019

Ell Ell Ell Roodt Auf der Hondsfott Colpach-bas Roodt Ell Roodt Ell Colpach-haut Roodt Roodt Colpach-bas Roodt Colpach-bas Ell Colpach-haut Roodt Ell Colpach-haut Ell Roodt Roodt Roodt Ell Colpach-haut Ell Ell Colpach-haut Ell Roodt Petit-Nobressart Ell Ell Roodt Colpach-bas Roodt Ell Colpach-haut Roodt Ell Colpach-bas Petit-Nobressart Ell Roodt Colpach-bas Ell Ell Ell Ell

Objet de la demande Rénovation de la maison Construction d'une maison unifamiliale Construction d'une maison unifamiliale Construction d'une maison unifamiliale Nouveau raccordement électrique moyenne tension Construction d'une maison unifamiliale Construction d'une piscine Construction d' un carport Construction d'une maison unifamiliale Mise en place d'une installation photovoltaïque Agrandissement de la maison Installation d'un conduit de fumée Mise en place d'une installation photovoltaïque Construction d'une maison unifamiliale Construction d'une terrasse couverte Mise en place d'une surface scellée Divers aménagements extérieurs Construction d'un garage Construction d'une véranda Transformation de la maison Divers aménagements extérieurs Construction d'un abri de jardin Construction d'une maison unifamiliale Construction d'une maison unifamiliale Installation d' éléments en acier Construction d'un pavillon Mise en place d'une clôture Renouvellement de la toiture Renouvellement de la toiture et de la façade Réalisation de fouilles Divers aménagements extérieurs Mise en place d'une installation photovoltaïque Reconstruction de la toiture Transformation de la maison Divers aménagements extérieurs Divers aménagements extérieurs Mise en place d'une installation photovoltaïque Construction d'une maison unifamiliale Construction d'une maison unifamiliale Renouvellement de la peinture de la façade Mise en place d'une installation photovoltaïque Construction d'une maison unifamiliale Transformation de l'annexe Mise en place d'une installation photovoltaïque Mise en place d'une antenne parabolique Renouvellement du revêtement de la façade Construction d'un abri de jardin Renouvellement de la toiture Mise en place d'une installation photovoltaïque Plantation d'une haie Construction d'une toiture

Avant de commencer des travaux de construction de votre immeuble, vous devez obligatoirement être en possession d’une autorisation de construire, au risque de voir ordonner l’arrêt des travaux. www.ell.lu/autorisations-de-construire

9


10

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Tempolimitt 30 Vitess oder Liewen ? Dës Fro beschäftegt d’ Gesellschaft an och d’ Politik. Vitess ass relativ, a Liewen heescht och Liewens-qualitéit -> Wann ee Kand vun engem Auto mat 30km/h ugestouss gëtt, ass dat relativ schlëmm bis fatal, mee d’ Warscheinlechkeet, dass dat geschitt, ass schonns vill méi kleng, wéi bei Tempo 50. Et verléiert een awer op der aner Säit relativ wéineg Zäit, wann een op e puer honnert Meter mat 30 amplaz vu 50 fiert. Wa jidderee sech drun hale géif, ass an enger Tempo 30 Strooss manner Kaméidi, manner Stress, manner Suergen a méi Liewen virun den Haiser. Firwat also nit mol nees de Stull virun d’ Haus setzen a mat den Nopere schwätzen, anstatt sech hanner dem Haus anzespären <Aus dësem Grond, huet de Gemengerot no enger gudder Viraarbecht vu senge Virgänger sech dozou entschloss, op allen Nieweweeër Tempo 30 anzeféieren. Verschidde Plaze ginn esouguer als Zone résidentielle mat Tempo 20 ugeluecht (Spillstrooss). Dëst sinn: Op der Tonn zu Ell, déi nei Cité Millewiss zu Ell an d’ Cité Fritz Rasqué zu Rued. Mir kréie vill Retour vun den Awunner a sinn der Meenung, dass eng Majoritéit vun Iech dës Entscheedung wäerte begréissen. Mir hoffen domat d’ Liewensqualitéit op den entspriechende Plazen ze verbesseren. Mir sinn eis natierlech bewosst, dass eis Haaptstroossen ee grousse Problem sinn an dass do oft vill ze schnell, an ze vill respektlos gefuer gëtt. Mir si beméit fir och hei, zesumme mat der Administratioun vun de Ponts et Chaussées Léisungen ze sichen.

Tempo 30 gëlt 3 Deeg no der Publicatioun an der Press op den ausgewisene Plazen, dat heescht op allen Nieweweeër esou wäit d' Duerf geet. Mir hunn 3 Zonen mat Tempo 20 (Zones résidentielles). Dëst sinn zu Ell d' Millewiss an d' Strooss op der Tonn an zu Rued d' Cité Fritz Rasqué. Och dës 3 Zonen gëlle vum selwechten Zäitpunkt un.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Ass dat néidig... Arelerstrooss zu Ell

Leider gëtt et nach ëmmer Leit, déi hiren Dreck einfach esou an der Natur oflueden. Esou wéi wa mer ke SIDEC hätten. Et gouf eng Plainte bei der Police deposéiert; Zeie solle sech bei der Police melden.

Bois de chauffage-Brennholzverkauf Concernant la vente de bois de chauffage pour l’année 2020, des informations supplémentaires vous parviendront dans les prochaines semaines. Weitere Informationen über den Verkauf von Brennholz für das Jahr 2020 werden Ihnen demnächst mitgeteilt.

11


12

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Den neie Receveur: Paul Wilwerding Inform’ELL: Moie Paul, du bass säit dem 1. September 2019 de neie Receveur an der Gemeng Ell. Kanns du eis eppes iwwert däi Parcours an deng nei Aarbecht erzielen? Paul: Gudde Moien, säit 2006 war ech am Déngscht vum Staat beim Ministère de l’intérieur, méi genee an der “Direction du contrôle de la comptabilité communale”. Hei hunn ech d‘Finanze vun de Gemengen, Gemengesyndikater, den Etablissements publics an den Offices sociaux kontrolléiert a soumat war ech scho mat enger ganzer Rei Aarbechten aus dem Gemengesecteur konfrontéiert a konnt vill Erfarung sammelen. Nodeems d’Renée Coljon-Thein a seng wuelverdéngte Pensioun gaangen ass, war ech séier decidéiert fir mech fir de Poste vum Receveur ze mellen. Ech hu schonn ëmmer gär mat Zuelen geschafft, mee nieft der Comptabilitéit ass et mir eng Freed an enger motivéierter Equipe matzeschaffen. Ech si ganz zefridden an d’ Stëmmung ënnert de Mataarbechter ass immens gutt. Inform’ELL: Wëlls de eis och eppes iwwert däi Privatliewen erzielen? Paul: Gären, ech sinn hei an der Gemeng opgewuess, zu Uewerkolpech, wunnen awer zanter 2013 zu Nojem. Ech si 40 Joer al, bestuet an hunn ee klengt Meedche vu véier Joer. Inform’ELL: Wéi gesäit et mat dengen Hobby aus? Paul: Ech maache gäre Sport, virun allem Fussball, mëttlerweil manner, trotzdeem hëlt de Fussball ee groussen Deel vu meng Fräizäit an Usproch. Ech si schonn etlech Joren Trainer bei den Damme vum SC ELL. Selwer spillen ech net méi, ausser heiansdo Härenequipe a gi lafen. Dëst ass fir mech eng gutt Ofwiesslung zum Büro an ech si gären dobaussen. Inform’ELL: Merci fir d’ Gespréich! Paul: Merci, et huet mech gefreet.

Bus-Begleetpersoun Fir eise Schüler e gudden a virun allem sëchere Schoulwee kënne ze bidden, wëll d'Gemeng Ell op de Wee goen vun enger Opsiichtspersoun am Schoulbus. Wann Dir d'Kanner op hirem deegliche Schoulwee wëllt begleeden, da schéckt är Kandidatur op d'Gemeng. Bei weidere Froen kënnt Dir Iech gären um : 26 62 38 -1 mellen.

Merci


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Vereedegung vum Damien Nehrenhausen Den Damien schafft zënter dem 2. Mee als Techniker bei eis op der Gemeng. Hie gouf den 13.11.19 am Schäfferot vun eisem Buergermeeschter Armand Schuh vereedegt. Mir wënschen him vun dëser Plaz aus weiderhi vill Erfolleg a Freed op eiser Gemeng. Hien ass ëmmer déck motivéiert an engagéiert un der Aarbecht. Merci Damien

Administration Communale d'Ell 27, Haaptstrooss L-8530 Ell

Éducateur diplômé (m/f) L’administration communale d’Ell se propose de recruter pour les besoins du service d’éducation et d’accueil : 1 éducateur/-trice diplômé(e) dans la carrière C4 À durée indéterminée et à raison de 20 heures/semaine Sous le statut du salarié(e) (rémunération selon la CCT SAS) Peuvent concourir, les candidats qui détiennent un diplôme luxembourgeois ou un diplôme étranger, reconnu équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et une autorisation d’exercer la profession de l’éducateur diplômé relevant du secteur socio-éducatif. La connaissance des trois langues administratives (luxembourgeois, français et allemand) est obligatoire. Pièces à joindre à la demande : 1) un extrait de l’acte de naissance 2) une copie de la carte d’identité et de la carte de sécurité sociale 3) un extrait récent du casier judiciaire (<2 mois) (Bulletin no. 3, 4 et 5) 4) une copie certifiée conforme des certificats et diplômes d’études 5) une copie de l’autorisation d’exercer la profession de l’éducateur diplômé au Luxembourg 6) un curriculum vitae signé avec une photo récente 7) une lettre de motivation Les candidats sont invités à adresser leur candidature accompagnée des pièces à l’appui au collège échevinal de la commune d’Ell, B.P. 9, L-8501 Redange, ceci pour lundi, le 06 janvier 2020 au plus tard. Les candidatures incomplètes ou dont le diplôme susvisé fait défaut ne seront pas prises en considération. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues au secrétariat communal (Tél : 26 62 38-1) Le collège des bourgmestre et échevins Ell, le 21 novembre 2019 Armand Schuh, bourgmestre Henri Rasqué, échevin Georges Weis, échevin

13


14

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Nature for People D' Gemeng EII, de Syndikat d'initiative vun EII an deSICONA invitéieren lech haerzlech op hiren

Uebstbam-Schnëttcours: De richtege Schnëtt vun Héichstamm-Uebstbeem e Samschdeg, de 14·. Maerz 2020 Rdv. um 9.45 Auer, am Centre Camille Ney- 40, Haaptstrooss L-8530 EII

Eis al Héichstamm-Uebstbeem sinn immens wichteg fir eist Landschaftsbild a glaichzaiteg en interessante Liewensraum fir vill Déieren. Leider gi vill Uebstbeem haut net méi richteg gefleegt, well d'Wësse verluer gaangen ass, wéi si musse geschnidde ginn. An dësem Cours kennt Dir eppes dori�er gewuer ginn, wéi e Fleegeschnëtt bei engem aleh Uebstbam ausgesait an och wéi een e jonken Uebstbam muss schneiden. De Cours besteet aus enger theoreteschen Aféierung am Sàll (9_45-12.00 Auer) an engem prakteschen Deel mat. Übungen am Bongert (13.30 - 17-30 Auer). E gemeinsamt Mëttegiessen ass méiglech. Ditt w.e.g. dem Wieder an der Aarbecht ugepasste Gezei un. D'Plaze si limitéiert! Mellt lech dofir w.e.g. um Tel 26 30 36 25 oder ënnert der E-mail Adress: administration@sicona.lu un. De Cours+ Mëttegiessen kascht 20 €, bezuelt gëtt op derPlaz.

La Commune d'EII, le syndicat d'initiative d'EII et le Sicona vous invitent cordialement à leur

Cours de taille d'arbres fruitiers: La taille de fruitiers à haute tige Samedi, le 14 mars 2020 Rdv. 9h45, au Centre Camille Ney - 40, Haaptstrooss L-8530 EII

Nos vieux arbres fruitiers sont d'une grande importance comme éléments de paysage et en même temps un milieu de vie pour de nombreux animaux. Malheureusement beaùcoup de fruitiers ne sont actuellement plus taillés par manque de connaissance des techniques de taille. Découvrez lors de cet atelier la taille correcte de vieux arbres, mais aussi la taille de formation de jeunes arbres. Le cours comprend une introduction théorique en salle (9h45 -12h00) et une partie pratique dans le verger (13h30 -17h30). Un déjeuner commun est possible. Prévoir des vêtements adaptés à la météo et au travail. Les places sont limitées. Veuillez donc vous inscrire au tél : 26 30 36 25 ou par Email : administration@sicona.lu. Le cours est tenu en luxembourgeois. Frais+ Déjeuner coûte 20 € et sera payé sur place.

People fo Na ure

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Journée commémorative D'Ried vum Buergermeeschter Léif Matbierger, Genee 75 Joer nom Zweete Weltkrich denke mer haut erëm um Nationale Commemoratiounsdag un all eis zwangsrekrutéiert “Jongen a Meedercher” vun de Joergäng 1920-27 aus der Gemeng Ell. Dat sinn nit 75 Joer, déi einfach esou eriwwer gaange sinn, mee 75 Joer Fridden ouni mussen Angscht ze hunn, dass Bomme falen, Leit ouni Ursaach agespaart a gefoltert ginn, a fäerte musse fir de Mond op ze maachen, ouni direkt eng Kugel am Genéck ze hunn. Et sinn déi Jongen a Meedercher aus der Gemeng, déi hei op der Gedenktafel stinn, déi mat vill Courage an Asaz “NEE” gesot hunn zum barbareschen Nazi-Verbrieche vun der Zwangsrekrutéierung. Si hu gelidden a si gestuerwen, fir hir Lëtzebuerger Heemecht, fir hir Familljen a fir eis alleguer. Hinne gouf hir Jugendzäit gestuel a vill haten hiert Liewe laang un de Nowéie vum Krich ze leiden oder sinn duerno vill ze fréi gestuerwen. Mir hunn eis haut zesumme fonnt, fir all deene Leit eemol méi, e groussen an déiwe Merci ze soen. Dat hu si verdéngt, well wat si geleescht hunn, ass e wichtegt an en deiert Stéck vun eiser Geschicht. Wéi mer jo wëssen, hu vill vun eise Jonge forcéiert an der preisescher Arméi uewen a Polen kämpfe missen. Vill vun hinne goufe blesséiert, koumen duerno a Lazaretter, Gefaangenelager, Kazetter oder leien haut iergendwou an engem Massegraf. Aner hu mat vill Chance déi Qualen iwwerlieft. Esou denke mer och haut un déi 2 Eller Jongen, den Albert Ries an de Jos Schmartz, déi eis dëst Joer verlooss hunn. Si hunn hiert Schicksal iwwerlieft a waren zäitweis bei Familljen am Duerf verstoppt. Och e Merci un déi Familljen, déi deemools vill Angscht ausgestanen hunn, fir nit verroden ze ginn, wou si direkt an esou engem Fall erschoss gi wieren. Ech denken u meng Grousselteren, deenen hire Jong am Juni 1944 mat 12 Joer gestuerwe ass, an trotzdeem hate si de Courage an dëser schwéierer Zäit nach een Eller Jong an hirem Haus ze verstoppen. Eis Nokrichsgeneratioune solle wëssen, dass wa mer haut zu Lëtzebuerg a Fräiheet, Fridden a Wuelstand liewe kënne, dat nit selbstverständlech ass. Och dat hu mir hinnen ze verdanken. Mam Wonsch, dass eis Kanner a Kandskanner nimools esou Grausamkeeten erliewe mussen, solle mer ganz opmierksam sinn op déi Leit, déi Friemenhaass verbreeden, wéi mer dat um Fernseh an den Nopeschlänner an och zu Lëtzebuerg ëmmer méi gesinn. D‘Fräiheet ass dat kostbarst Gutt, ma si muss gefleegt ginn, a mir mussen duerfir suergen, an eis jonk Generatiounen och duerfir sensibiliséieren. Merci un Iech all, déi et nach fir néideg fannen un dëser Feier Deel ze huelen. Merci fir déi Matbierger, déi sich nach no 75 Joer asetzen, géint d‘Vergiessen vun dëser Zäit. “Jongen a Meedercher” der sidd nit vergiess! Ech soen Iech Merci!

Armand Schuh

15


16

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

17


18

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Administration Communale d'Ell 27, Haaptstrooss L-8530 Ell

DEMANDE POUR UNE OCCUPATION COMME ÉTUDIANT(E) Vacances d’été 2020 Âge minimum requis : 16 ans NOM ET PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

E-MAIL :

N° TÉLÉPHONE :

Une copie du dernier certificat scolaire de l’établissement fréquenté est à annexer obligatoirement à la demande! Je suis disponible pour la période suivante : Période du 13.07.2020 au 24.07.2020 Période du 27.07.2020 au 07.08.2020 Période du 10.08.2020 au 21.08.2020 Période du 24.08.2020 au 04.09.2020

Fait à _______________, le ________________ _________________________ Signature de l’étudiant _________________________ Signature du représentant légal (si l’étudiant a moins de 18 ans)

À retourner à la commune d’Ell pour le 1er mars 2020 au plus tard.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Maison Relais „Um Fräschepillchen“ L-8530 Ell

Demande pour une occupation comme étudiant(e) Activités de vacances d’été 2020 organisées par la Maison Relais → Âge minimum requis : 17 ans

Nom et prénom : _______________________________ Adresse : __________________________________________________________________ Matricule : _____________________________________ Numéro téléphone : _____________________________

S T A G E S NJ :

BREVET D’ANIMATEUR :

OUI / NON

A / B / Autre :___

!!! Obligatoire !!!

OUI, année _________________

Année d’obtention __________________

(Joindre copie du diplôme)

(Joindre copie du diplôme)

ETABLISSEMENT SCOLAIRE :

CLASSE :

______________________________

SECTION : ______________________________ Je parle couramment le luxembourgeois : OUI / NON

Je suis disponible pour la période suivante : Période du 13.07.2020 au 24.07.2020 A partir de l’année 2016, chaque étudiant doit obligatoirement être détenteur d’un brevet d’animateur, afin de pouvoir participer aux activités organisées par la Maison Relais. Pour plus d’informations au sujet de la formation d’animateur, veuillez consulter le site du Service National de la Jeunesse : animateur.snj.lu

Fait à ___________________, le ________________2020

__________________________ (Signature de l’étudiant)

Joindre une photo récente !

____________________________ signature du représentant légal (si l’étudiant a moins de 18 ans)

A retourner à la Maison Relais Ell pour le 10 avril 2020 au plus tard !

19


20

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

21


22

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

VOTRE POLICE : LE COMMISSARIAT ATERT

Votre commissariat Atert se compose de deux sites : Rambrouch et Rédange. Votre commissariat à votre service 24 h / 7 j. Prise de rendez-vous sur le site Rambrouch entre 07h00 – 21h00 du lundi au vendredi et sur le site Rédange 24 h / 7 j. Les sites Rédange et Diekirch fonctionnent 24 h / 7 j, pourtant la prise de rendez-vous est conseillée. L’e-commissariat vous offre divers services et vous permet d’introduire une plainte. Quelle que soit votre localisation géographique, vous pouvez vous rendre à un poste de Police de votre convenance. Trouvez votre site de Police le plus proche sur notre application mobile Police Luxembourg ou sur notre site police.lu Trouvez vos sites de Police en ligne.

R A MBROUCH 21 A, Rue Principale L-8805 Rambrouch RÉDANGE 3, rue de la Gendarmerie L-8508 Redange/Attert

EN CAS D’URGENCE :

(+352) 244 92 10 00 police.atert@police.etat.lu B.P. 5 | L-8801 Rambrouch (Site Rambrouch) B.P. 12 | L-8501 Rédange/Attert (Site Rédange)

W W W. P O L I C E . LU

appelez le

113


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

IHRE POLIZEI: DA S KOMMISSARIAT ATERT

Ihr Kommissariat Atert setzt sich aus zwei Dienststellen zusammen: Rammerich und Redingen. Ihr Kommissariat steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Terminvereinbarung an der Polizeidienststelle Rammerich von montags bis freitags zwischen 07:00 – 21:00 Uhr und an der Polizeidienststelle Redingen rund um die Uhr. Die Polizeidienststellen Redingen und Diekirch sind rund um die Uhr geöffnet, jedoch wird Ihnen eine Terminvereinbarung nahegelegt. Über das E-Kommissariat können Sie auf verschiedene Dienste zurückgreifen und online Klage führen. Unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort haben Sie die Möglichkeit, sich zu einer Polizeidienststelle Ihrer Wahl zu begeben. Finden Sie das nächstgelegene Kommissariat mit Hilfe unserer mobilen App Police Luxembourg oder auf unserer Webseite police.lu Lokalisieren Sie Ihre Polizeidienststellen online.

R A MMERICH 21 A, Rue Principale L-8805 Rammerich REDINGEN 3, rue de la Gendarmerie L-8508 Redingen/Attert

IM NOTFALL

wählen Sie sofort

113

(+352) 244 92 10 00 police.atert@police.etat.lu B.P. 5 | L-8801 Rammerich (Dienststelle Rammerich) B.P. 12 | L-8501 Redingen/Attert (Dienststelle Redingen)

W W W. P O L I C E . LU

23


24

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Musik am Atertdaul Musique dans la vallée, Musik am Atertdaul, de 14. September 2019 an der Kierch zu Ell. Dëst Joer ass et schonn déi 22. Oplo vun dësem héichkarätige Festival, dee vun de fënnef Gemengen aus dem Atertdaul, Atert, Bieckerich, Ell, Préizerdaul a Réiden, grenziwwergräifend organiséiert gëtt. Dëst si sechs Concerten a fënnef Gemengen, vun ausgangs August bis Enn September. Ouni déi finanziell Ënnerstëtzung vun de Gemengen an de Kulturministèrë sougutt vun der belscher, wéi vun der lëtzebuerger Säit, an de ville private Sponsore wier dëst nit ze realiséieren. Dëst sinn ouni Iwwerdreiwung, kulturell Héichpunkten an der dach an dëser Hisiicht nit verwinnte Regioun, ech hunn elo nit am“Wëlle Westen“ geschriwwen, obschonn ech dësen Ausdrock nit als negativ fir eis Géigend ëmfannen. Dass all Concert bal ëmmer ausverkaaft ass, beweist, dass virun iwwer zwanzig Joer, wou alles ugefaangen huet, eng richtig Entscheedung getraff gouf. Niewebäi bemierkt, och Sportsmanifestatiounen, Fussball a Ping-Pong sinn ee feste Bestanddeel vun der Vallée de l’Attert belgo- luxembourgeoise. Con Voce Festiva, esou war de Concert zu Ell an der Kierch, de 14. September, betitelt, guer nit iwwerdriwwen. An enger voll besater Kierch ass d’Uergel vun dëser och zur Geltung koum. De Marc Dostert, Tenor, Pierre Kremer, Trompette, Rosch Mirkes, Uergel a Clavecin, zesumme mat engem Vokalensembel, vun enger Gesangsklass vum Marc Dostert aus dem Konservatoire vu Lëtzebuerg hu Wierker vu Bach, Albinoni, Händel, Scheidt, Caldara meeschterhaft interpretéiert. Alles an allem, och dëst Joer ee Concert, deen dem Festival all Éier gemaach huet. Raymond Jans


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

Musik am Atertdaul

I

LEIT

I

AGENDA

25


26

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

27


28

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

29


30

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Sportleréierung:

AGENDA

02.10.2019

Réception d’honneur Sporting Club ELL Mëttwochs, den 2. Oktober 2019 si verschidden Ekippe vum Sporting Club ELL vun der Gemeng ELL fir déi gutt Saison 2018/2019 zu Ell an der Buvette geéiert ginn! ---------Eis Seniors Réserves hunn et nom Opstiig 2017/2018 an der Saison 2018/2019 eng zweete Kéier hannerenee gepackt opzesteigen a spillen 2019/2020 an der zweethéchster Divisioun vum Land (2.Klass).

Eis Cadete konnte sech an der éischter Cadeten-Saison iwwerhaapt de Championstitel sécheren!

Eis Jeunes Filles konnte sech den Titel am Indoor Jeunes Filles sëcheren! An der Finale zu Steesel konnte si sech Sonndes, de 26. Januar 2019 géint Nidderkuer, Dikrech, Fola Esch, Entente Wuermer/Mënsbech/CSG an den RFCU Lëtzebuerg duerchsetzen! Ee grousse MERCI un d ’Gemeng ELL an u jiddereen, deen dozou baïgedroe huet! Jean-Michel Wahl, President vum SCELL


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Des Weideren huet d'Jackie Even vun Ell de 6. Abrëll den 1. Präis am Concours national an der Danse Classique zu Esch-Uelzecht gewonnen. A verdéngschtvoll Ekippe vum Dësch-Tennis si gestiegen: Ell 2: Finalist Challenge de la Fédération, Opstieg an Divisioun 2; Ell 4: Opstieg an Divisioun 4 Ell 6: Opstieg an Divisioun 5 Hinnen all eis Féliciatiounen

31


32

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Statistique Population Statistique Population au 15.11.2019

Statistique triée par nationalité Nationalité allemande arménienne autrichienne belge bosnienne brésilienne britannique camerounaise cap-verdienne chinoise chinoise (Taiwan) croate danoise espagnole égyptienne française hongroise italienne kosovare luxembourgeoise

Habitants 29 1 2 202 1 9

Nombre d'habitants 502 333 318 103 159 1415

Titre du graphique

7 2

103

4

333

7 1

502

2 4

318

5 1

159

45 1 9 4 962

monténégrine néerlandaise péruvienne

4

philippine polonaise portugaise roumaine russe serbe slovaque syrienne thaïlandaise Total:

1

Différentes nationalités:

Localité Ell Roodt Colpach-Haut Colpach-Bas Petit-Nobressart Total

3 1 27

Nombre de ménages par localité Colpach-Bas Ell Petit-Nobressart Colpach-Haut Localité Nombre de ménages Ell 207 Roodt 114 Colpach-Haut 134 Colpach-Bas 34 Petit-Nobressart 56 Total 545

Roodt (

Titre du graphique

68 2

113

1

34

1 2

207

4 1

134

1415 32

56

Colpach-Bas

Ell

Petit-Nobressart

Colpach-Haut

Roodt (E


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Etat civil Partenariat

Arnaud Rayeur - Justine Marie Danielle Henrotte Colpach-Haut 24.09.2019

Naissances

Décès Tamara Aguilera-Goergen Ell, 46 ans Paul Weber Ell, 62 ans Pierre Thill Roodt, 86 ans Jean Thill Roodt, 94 ans Léo Goergen Ell, 91 ans

Moris Mayer 03.09.2019 Roodt Phil Ries 23.09.2019 Roodt Clarisse Dron 22.10.2019 Colpach-Haut Amelia Wilczynska 24.10.2019 Colpach-Bas

33


34

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

Puzzelchampionnat DT Ell :

LEIT

I

AGENDA

19.10.2019

Houfreg geet den Eller Ping-Pong mat sengen 8 Equippen an d’Saison 2019/2020. Fir säi 60te Gebuertsdag huet de Veräin sech nei Uniforme geleescht. Déi gutt sportlech Leeschtunge vum leschte Joer hunn eis gehollef Sponsoren ze fannen. Et sinn dëst Agnes Constructions Succ S.A., Asport, Garage Simon du Nord an Husting Reiser S.A.. Hinnen, an all eisen Ënnerstëtzer e grousse Merci. Nitt nëmme Ping-Pong steet um Programm, mee och um Puzzle Championnat gouf eng gewëssen Aart vu Sport bedriwwen. Hei ass Konzentratioun, Geschéck an Ausdauer erfuerdert. 6808 Puzzelstécker hunn déi Bescht zesumme gesat, an dat an 10 Stonnen. Och déi Eller Equippen hu sech daper geschloen, d’Friends sinn 32te ginn (2822 Stecker) direkt virun der Musik Gemeng Ell (2764). Well Ping-Pong eis Leidenschaft ass, stinn als nächst eise groussen Tournoi um Programm (15. Dezember 2019) an den Interclub Championnat, wou et och eng Kategorie fir net lizenzéiert Spiller gëtt. Rendezvous de 26. Dezember 2019 ab 14:00 an der neier Sportshal. All Hobbyspiller sinn häerzlechst invitéiert. Eng gutt Geleeënheet d’Kalorie vu Chrëschtdag ze verbrennen.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Nei Uniforme fir den Dësch-Tennnis Ell

Hutt Dir Loscht an iergend engem Veräin vun der Gemeng Ell matzemaachen an ze hëllefen? Dir wësst net, wéi Dir de Kontakt kritt? Da frot roueg no op der Gemeng!

CDJ Kolpech - Club des Jeunes President: SCHUH Joe

Oldtimer Gecken Rued President: DERSIN Thierry

DT Ell President: REISER Guy

Sapeurs Pompiers Commune d'Ell President: SCHAUS Claude

Ënnert de Rieder President: Frédéric Thill

Sporting Club Ell President: WAHL Jean-Michel

ELLteren President: HOOGENHOUT René

Spuerveräin Rued President: WEIS Georges

Fraen a Mammen Gemeng Ell President: EVEN-MEIS Catherine

Supporter Club "Allez Ell" President: MULLER Kim

Chorale Ell-Rued-Lannen President: JANS Raymond

Geschichtsfrënn Gemeng Ell President: RASQUE Henri

Syndicat d'Initiative Ell President: BINTENER Frank

CDJ Ell - Club des Jeunes Ell President: SCHLESSER Rick

Musik Gemeng Ell President: RASQUE Henri

Hei eng kleng Oplëschtung vun de Veräiner mam Numm vum jeeweilege President.

35


36

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

Kannerhalloweenbal : Rentrée scolaire,

LEIT

I

AGENDA

25.10.2019

Rentrée scolaire,

De 16. September 2019 war et erëm souwäit, déi grouss En date du 16 septembre 2019 les vacances d’été ont pris Vakanz huet ee Enn fonnt an d’Schouljoer 2019 / 2020 gouf fin et l’année scolaire 2019/2020 a commencé. agelaut. Cette année 131 écoliers ont trouvé leur chemin au Dëst Joer hunn 131 Kanner hire Wee an de « Fräschepillchen ». “Fräschepillchen” fonnt. Pour faciliter la rentrée aux élèves, aux parents et Fir de Kanner, den Elteren an dem Léierpersonal dës aux enseignants, l’ELLteren a.s.bl. a organisé sa Rentrée e bëssen ze verséissen hunn d’ELLteren a.s.b.l. traditionnelle matinée avec café et viennoiseries. Les erëm Kaffi a Croissanten offréiert, wéi dat elo schonn parents qui le souhaitaient ont pu se retrouver dans le zu enger Traditioun ginn ass. Déi Elteren, wou Loscht op centre Camille Ney pour s’échanger et boire une bonne eng gemittlech Taass Kaffi ënnert Gläichgesënnten tasse de café. haten, goufen häerzlechst am Centre Camille Ney A 10h lors de la récréation, les élèves et les enseignants empfaangen. ont pu se servir des croissants et pains au chocolat dans Um 10 Auer goufen och eis Kanner an d‘Léierpersonal la cour de l'école. am Schoulhaff mat Croissanten a Schokolasrulle Après que les ouvriers et les employés de l’administration versuergt. Nodeems och d’Gemengenaarbechter an communale avaient été s ervis, toutes les viennoiseries d’Gemengenadministratioun versuergt waren, waren étaient épuisées. d’Kichelcher alleguerte vergraff.

D’ELLteren a.s.b.l. hat de Freideg, de 25. Oktober ob hiren traditionellen Halloweenbal fir Kanner invitéiert.

L’ELLteren a.s.b.l. a invité au bal traditionnel d’Halloween pour enfants en date du 25 octobre 2019.

Och dëst Joer sinn eng 150 Kanner an Elteren der Invitatioun an de Centre Camille Ney nokomm. Ënnert der Leedung vun dem Animatiounsteam DJ BROTHERS konnten sech all d‘Hexen, Skeletter, Zombien an aner Kreature beschtens ameséieren an hate vill Spaass bei de Spiller an dem Danze bei flotter Musek. Ënnert all de flotten a grujelege Kreaturen, déi de Wee op Ell fonnt haten, konnten awer leider nëmmen déi dréi Bescht präméiert ginn.

Cette invitation a été suivie par quelques 150 personnes, enfants et adultes. Sous la régie de l’équipe d’animation DJ BROTHERS, tous les sorcières, squelettes, zombies et autres créatures se sont bien amusés aux jeux et ont pu danser sur la musique. De toute cette mascarade, seuls les trois meilleurs ont pu être primés.

Un remerciement spécial revient à la famille HAHN de Roodt, qui nous a supporté avec les courges Ee ganz spezielle Merci geet och dëst Joer un d’Famill décoratives pour créer l’ambiance adéquate. HAHN vu Rued, déi eis mat dekorative Kalbasse Nous aimerions également remercier la Maison Relais gehollef huet, déi néideg Atmosphär ze kreéieren. pour leur visite. Mir wëllen och der Maison Relais Merci soe fir hire Besuch. Au nom des enfants de la commune d’ Ell, nous voulons aussi exprimer un grand MERCI à toutes les personnes qui Am Numm vun de Kanner vun der Gemeng Ell wëlle mir ee étaient présentes pour contribuer au succès du bal. grousse MERCI un jidderee riichten, deen dozou bäigedroen huet datt och dëst Joer de Bal ee Succès war.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

37


38

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Quizowend

I

AGENDA

8. November 2019

Mat grousser Freed a vollem Engagement waren di 27 Equippe bei der 2ter Editioun um Quizowend vun der “ Musik Gemeng Ell ” ugetrueden.

Moderatioun: Nathalie Bender

Gewonn huet d’Equipe “KELLten”. Säiteredaktioun: Christiane Weynandt


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Das Jagdhorn verschönerte die Hubertusmesse

Seit 1990 wird die Hubertusmesse, organisiert von der Sektion Redingen/ Attert der Fédération Saint Hubert des chasseurs luxembourgeois gemeinsam mit den Réidener Juegdbléiser, abwechselnd in einer anderen Ortschaft des Redinger Kantons, ausgetragen. Dieses Jahr wurde die Abendmesse zu Ehren des hl. Hubertus in der Ortskirche von Ell zelebriert. Zahlreiche Jäger, Jagdfreunde und Pfarrangehörige waren gekommen, um dem von Abbé Mathieu Janssen zelebrierten Gottesdienst beizuwohnen. Die musikalische Umrahmung mit dem Jagdhorn wurde auch dieses Jahr, passenderweise, von den Réidener Juegdbléiser unter der Leitung von Marc Pletgen übernommen. In seiner Predigt erinnerte Mathieu Janssen an den hl. Hubertus, den Schutzpatron der Jäger, der um das Jahr 655 in Toulouse geboren wurde und am 30. Mai 727 in Tervuren verstarb. Nach dem feierlichen Gottesdienst bedankte sich Sektions-Präsident Guy Schank bei den Jagdhornbläsern, Abbé Mathieu Janssen und allen Beteiligten, die zur Gestaltung dieser besinnlichen Feier beigetragen hatten. Mit einem von den Jagdbläsern dargebotenen Konzert im Fackelschein vor dem Gotteshaus und einem Glas Glühwein fand die diesjährige Hubertusmesse in Ell (CHARLES REISER) ihren würdigen Abschluss.

39


40

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Aktivitéiten an der Maison relais, an der


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

...an , an der Kiche gouf äifreg gebak

41


42

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Liestute fir d’Kanner aus dem Cycle 2.1 Zu Ell an der Schoul ass et scho bal eng Traditioun, dass d‘Kanner aus dem Cycle 2.1 eng Liestut geschenkt kréien. D‘Kanner aus dem Cycle 3.1 bemolen dës Tute mat vill Freed. Duerno ginn d‘Tute mat engem Buch an enger klenger Iwwerraschung gefëllt a vun deene „Groussen“ un hir „kleng“ Kolleegen iwwerreecht.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Wal vum Elterecomité an der Schoul „Um Fräschepillchen” E Mëttwoch, den 23. Oktober 2019 war zu Ell an der Schoul „Um Fräschepillchen“ d‘Wal vum Elterecomité fir di nächst 3 Joer. Di dräi couragéiert :-) Pappen déi sech gemellt haten, sinn an der Präsenz vum Buergermeeschter, unanime an de Comité opgeholl ginn, a sou konnte mir séier zu deem méi gemittlechen Deel vu sou enger Wal iwwergoen.

43


44

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Säit e puer Joer kucke mir zu Ell an der Schoul „Um Fräschepillchen“ zum Ufank vun der däischterer Saison eise Film: „Mir sinn di Hell vun Ell, well mir founkelen am Dounkelen“. Dëse Film gouf am Kader vum Projet „séchere Schoulwee“ gedréit.

Duerno kréien all d‘Kanner, di nach keng hunn, eng Warnwest geschenkt, respektiv d‘Kanner kënne se ëmtauschen, falls si méi eng grouss brauchen.

Sou ginn d‘Kanner op d‘Wichtegkeet vun der Warnwest am Stroosseverkéier sensibiliséiert.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Par ATERTDALL - Sainte CLAIRE Kierchen: Beckerich, Bettborn, Buschrodt, Colpach, Dellen, Ell, Elvange, Everlange, Grevels, Grosbous, Heispelt, Huttange, Kahlenberg, Kuborn, Lannen, Levelange, Michelbouch, Nagem, Niederpallen, Noerdange, Oberpallen, Ospern, Petit-Nobressart, Redange, Reichlange, Rindschleiden, Rippweiler, Roodt, Schandel, Schweich, Useldange, Vichten, Wahl Gemengen: Biekerech, Ell, Groussbus, Réiden, Préizerdaul, Useldeng, Vichten, Wahl

PARSEKRETARIAT: Tel.: 23 62 10 53 Nei Adress: 40, Grand’rue L- 8510 Redange-Attert E-Mail: atertdall@cathol.lu Site: https://cathol.lu/atertdall Kontosnummer: CCRALULL LU86 0099 7801 0347 9408 Noutfalltelefon – urgences: 621 686 102 fir Begriefnisser - pour enterrements: Membres de l‘équipe des funérailles / Membren vun der Begriefnispastoral Permanences am Parbüro - Tel.: 23 62 10 53 Daschdig – Donneschdig / Mardi à jeudi: 9.00 – 11.30 Auer/h secrétaire Michèle Asseray Daschdig / Mardi: 9.00 – 11.30 Auer/h catéchète Carlo Philippe (sauf vacances scolaires) Freidig / vendredi: 9.00 – 13.00 Auer/h (ou sur r-v) coopératrice pastorale Joke de Kroon Permanences zu Useldeng am Parhaus – Tel.: 23 63 00 30 Mëttwoch / mercredi: 14.00 – 16.30 Auer/h Abbé Mathieu Janssen >>> MASSBESTELLUNGEN gin iwwer Tel. 23 62 10 53 oder E-Mail am Parbüro ugehol

Aktivitéiten fir den Advent Sonndes, den 8. Dezember ass ëm 16:00 Auer Adventskonzert an der Kierch vun Ell mat der Chorale VoicEmotion. Den Entrée ass fräi. Mir halen eng Kollekt. Sonndes, de 15. Dezember ass ëm 17:00 Auer Adventsmeditatioun an der Kierch zu Wahl mat der Zesummenaarbecht vun der Chorale Gemeng Wahl. Et ginn Adventskränzer an Arrangementer fir e gudden Zweck verkaaft; an zwar fir eng Schoul zu Haiti. Si gi verkaaft den 30.11. no der Cäcilienmass zu Ell, an den 1.12. am Centre culturel zu Ell , wann de Kleessche kéint. Leit kënne sech den Adventskranz oder hirt Arrangement och op Wonsch bestellen oder kréien en Heem bruecht. Sech w.e.g. umellen beim MarieClaire Rasqué um tel: 23 62 07 20 oder iwwert mrasque@hotmail.com

FESTER & FEIEREN an der PAR : Samschdig, de 14. Dezember um 18.30 Auer zu Ell: Familljemass Helleg Owend, Daschdig, de 24. Dezember: um 16.00 Auer am Préizerdaul: Kanner- a Familljemetten - Wuertgottesdingscht um 18.00 Auer zu Useldeng: Kannermetten & Këppespill & Eucharistiefeier um 21.00 Auer zu Réiden: Chrëschtmetten - Eucharistie pour tous CHRËSCHTDAG, 25. Dezember um 10.30 Auer zu Biekerich & um 10.30 Auer zu Groussbus: Festmass Stiefesdag, Donneschdig, de 26. Dezember um 10.30 Auer zu Ell & um 10.30 Auer zu Wahl: Festmass Samschdig, de 4. Januar um 18.30 Auer am Préizerdaul: Familljemass um 18.30 zu Ell: Wuertgottesdingscht Samschdig, de 18. Januar um 18.30 Auer zu Ell: Virowendmass Liichtmessdag - Samschdig, den 1. Februar um 16.00 Auer zu Ell: Liichtfeier Org.: Kannerpastoral >>> All weider Informatiounen fannt Dir an eisem Parbréif (an de Kierchen) an um Site

D’Pastoralteam wéinscht Iech eng besënnlich Adventszäit, geseenten Chrëschtdeeg an e schéint Neit Joer !

45


46

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

„Geschichtsfrënn Gemeng Ell“ Lose Blätter - „Geschichtsfrënn Gemeng Ell“ Lose Blätter

Amerikaner op der Spur vun hire Virfaren vum Henri Rasqué Iwwer Luxroots goufen d’Geschichtsfrënn kontaktéiert, fir enger Famill Glesener aus dem amerikanesche Bundesstaat Washington Informatiounen ze ginn iwwert hir Virfaren, déi zu Rued gelieft hunn. Recherchë vun eisem Member Leyder Henri hunn erginn, dass effektiv am 19. Joerhonnert eng Famill Glesener am haitegen Haus Blaise zu Rued gewunnt huet. Di 3 Gesëschter Paul, Dan a Larry Glesener waren Ufank September an Europa ënnerwee an hu sech du relativ spontan bei eis gemellt, fir ze froen, op si kéinten d’Géigend vun hire Virfare besichen. No e puer Erklärungen iwwert d’Gemeng Ell, enger Visite vun der Kierch an dem Kierfecht vun Ell si mir dunn zesummen op Rued gefuer, wou si mam Roby a Liette Blaise-Brauch bekannt gemaach goufen. Och zu Rued hu mir hinnen d’Kierch an de Kierfecht gewisen. Duerno goung et an d’Stuff vun der Famille Blaise, wou d’Liette eng Këscht mat Dokumenter aus dem 19. Joerhonnert gewisen huet. D’Begeeschterung vun den Amerikaner war grouss, well si duerch dës ganz wäertvoll historesch Dokumenter nach méi iwwert hir Famill gewuer gi sinn. Dës Freed konnt een hinne wierklech ofgesinn an esou hu si mat engem gudde Gefill hir Rees duerch Europa weidergefouert. Ee grousse Merci un d’Liette an de Roby fir hiert spontaant Weiderhëllefen an Zäitopwand.

Haff Blaise-Brauch no 1990

Roby a Liette

Henri

Ënnen nach e klenge Message vun der amerikanescher Famill iwwer hiren Openthalt an der Gemeng Ell:

We thank you so much for taking so much of your day to show my family around Luxembourg. We had an extremely enjoyable visit and we learned lots about our ancestors in this area. We came to Luxenberg hoping to find out some information, but never expected the personal tour and introductions to people who live in our old family house and a wealth of information that we gained from that visit. I will summarize our visit and tour of Luxembourg and send you pictures as well. Henri met us with only a days notice in the city of Ell, and showed us around town and areas of interest there. From there we proceeded to the city of Roodt where he introduced us to some distant relatives that still live in the family household. We had an enjoyable visit over coffee, and they shared some very old documents with us showing us some interaction with the family name dating back into the 1700. I cannot express enough gratitude we have for the hospitality we were shown during this visit. Thank you again, Paul, Dan, and Larry Glesener Säiteredaktioun: Romain Gaspar


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

„Geschichtsfrënn Gemeng Ell“ Lose Blätter - „Geschichtsfrënn Gemeng Ell“ Lose Blätter

Das Mysterium zweier Militärs und zweier Ännchen Autor: Henri LEYDER Sie erinnern sich vielleicht: In der Inform’Ell-Ausgabe 4/2015 hatten wir, die „Geschichtsfrënn Gemeng Ell“, alle 61 junge Frauen und Männer aus unserer Gemeinde aufgelistet, die in den Jahren 1860 bis 1902 in Paris geheiratet hatten. Unglaublich viele, dennoch: Die Urheber dieser Nachforschungen und Auflistungen, der „Cercle Généalogique du Pays des trois Frontières de Yutz“ (bei Thionville), haben nicht weniger als 8407 Heiratsakte erfasst mit wenigstens einer Luxemburgerin oder einem Luxemburger. Unter ihnen waren nicht wenige luxemburgische Paare, sodass die Gesamtzahl der Verheirateten fast 10 000 erreicht. Nicht erfasst wurde die „banlieue“, also die Vorstädte, es kämen wohl noch so manche hinzu …

So weit zu einer ersten Erinnerung. Sie erinnern sich möglicherweise auch an den Zusatz, am 2. Juni 1881 sei Anne GOEDERT aus Ell im neunten Pariser Arrondissement den Bund für das Leben mit Jean Félix CLAUDE aus Réconville/Moselle eingegangen. Und, die gleiche Anne GOEDERT habe sich am 25. November 1874 in Ell mit Jean RIES aus B-Nobressart (Gehaans-Elchert) vermählt. Die „gleiche“, weil laut Heiratsakten beide am 29. Oktober 1849 in Ell als Töchter derselben Eltern geboren waren. Wir hatten aus der geneigten Leserschaft die Lösung dieses Kuriosums erwartet – sie blieb aber aus. Zwei Töchter mit selbem Vornamen Der Lösung sind wir vor wenigen Wochen auf die Spur gekommen – als Romain Gaspar dem Autor des Beitrags von 2015 (und nun auch von diesem) ein Foto des Grabmals auf dem Eller Friedhof schickte, das nebenstehend zu sehen ist. Seine Frage war, ob es eine Erklärung dafür gebe, weshalb die beiden am Anfang des Ersten Weltkriegs gefallenen französischen Soldaten ihre letzte Ruhestätte in Ell gefunden haben. Darunter stehen drei weitere Namen eingraviert, u.a.jener einer Anna GOEDERT. Wie sind nun aus dem doppelten Ännchen zwei Anna geworden?

Jean-Henri und Catherine GOEDERT -MERTZ, die beide aus Ell stammten und 1844 geheiratet hatten, hatten vier Kinder, als drittes wurde 1849 eine Anna geboren, als viertes 1853 eine zweite Anna – was mir bei der Vertiefung meiner erneuten Recherchen erst auffiel. Zwei oder gar drei Kinder mit dem gleichen Vornamen, im 18. und 19. Jahrhundert keine Seltenheit.

Das Grabmal auf dem Eller Friedhof. Foto von Romain Gaspar, vom 27. Oktober 2014, 100 Jahre nach dem Tod der zwei Infanteristen.

Säiteredaktioun: Romain Gaspar

47


48

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Et wor emol e Kanonéier Esou heescht et an engem Lëtzebuerger Vollekslidd vum Dicks, original aus der Operett „ d‘ Mumm Séis“. Ech wëll awer hei nit do drop agoen, mee op ee Buch wat kierzlich erauskoum, a wou eis Gemeng, a méi präzis Koulbich heiran ernimmt gëtt, am Zesummenhang mat de Klacken an der Parkierch zu Nidderkoulbich. Den zweeten Numm vum Buch ass nämlich „ L’Artillerie au Luxembourg.“ Et ass vill méi ee Katalog vun enger Ausstellung vum Musée, Dräi Eechelen, déi vum 29. Juni 2019 bis 22. Mäerz 2020 do ze gesinn ass. An engem Artikel geet et ëm „ Les Cloches des Mabilon au Luxembourg.“ Den Emblem vum Klackegéisser Urbanus Mabilon ass eng Klack iwwert enger Kanoun, wat och drop hiweisst, datt an der selwichter Manufaktur zu Saarburg Klacken a Kanoune gebaut gi sinn. Zu Nidderkoulbich ass esou eng Klack aus dem Joer 1779, déi nach ëmmer hiren Dingscht mécht. Déi rezent Foto ass de Beweis heivun.

Jans Raymond


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Ell, gelegen an der Attert Eng gewëss Nostalgie kéint dach op, wann een duerch Zoufall op een Artikel stéisst, deen aus dem Joer 1979 (40 Joer) datéiert, am Tageblatt erschéngen ass, vum Auteur Ady Streveler. Et ass, mengen ech, derwäert, verschidde Passagen aus der Reportage vun deemools integral erëm ze ginn. Och d‘ Biller vun deemools versetzen een an d‘ Atmosphär vun dëser Zäit. Artikel aus dem Tageblatt vum Dezember 1979. Keltischer Abstammung ist der Ortsname Ell, bedeutet entweder „ d’el =el= bord de rivière“ ( am Ufer des Flusses gelegen ) oder vielleicht „El = île= Insel, weil man Ferme Godelet (ancien Château d'Ell) annehmen kann, daß beim Steigen der Attert nach schwerem Regen, die am niedrigsten gelegene Stelle, wo das ehemalige Schloss lag (heutiger Bauernhof Godelet), offensichtlich von allen Seiten umflutet war, also eine kleine Insel bildete. Das Schloss war eine Wasserburg. Im Laufe der Jahrhunderte findet man verschiedene Schreibweisen des Dorfnamens. Elte (1270), Eylle (1304), Elle und Ell. Erstmals aktenkundig im Jahre 1156 steht die Ersterrichtung von Schloss Ell nicht fest. Ell in der Probstei Arlon gelegen zählte 27 Feuerstellen im Jahre 1473 im Jahre 1525 waren es 22 Haushalte. Heizkostenzuschuss seit 1617. Das Nutzungsrecht in den Domanialwaldungen des Forstrechtsbezirkes Arlon ( Gruerie d’Arlon ) für den Wald von Anlier, im Volksmund „ de Wald“ genannt, welcher heute noch mehr als 7000 Hektar umfasst, beschert den Ellern seit ein paar Jahrhunderten, den heute allgemein geforderten Heizkostenzuschuss. In seiner Geschichte der Herrschaft Ell schreibt Apotheker Nic Liez: „ Par suite d’un testament du comte de Chiny, dit-on, les habitants de la section d’Ell ont droit aux bois usagers de bâtisse, d’agriculture et de chauffage dans les bois domaniaux de la province de Luxembourg.“ Wurde dieser Zuschuss den Ellern früher in Naturalien ( Holz ) zugestellt, so wurden vergangenes Jahr pro Haushalt 5.000 Franken, dieses Jahr 3.500 Franken ausbezahlt. (Am Joer 1952 ass eng nei Konventioun tëschent dem belsche Staat a deenen deemols nach 18 Gemengen, déi an dëse Bëscher ee Notzungsrecht hunn, ënnerschriwe ginn, dëst sinn fir d'Duerf Ell 2,4528 % ) No der Fusioun vun de Gemengen an der Belsch am Joer 1976 ass déi nei Opdeelung folgendermoossen: Arlon-5,3459 %, Attert- 10,9066 %, Ell- 2,4528 %, Etalle- 2,9217 %, Fauvillers8,8130 %, Habay- 38,5685 %, Leglise- 9,1494 %, Martelange- 14,4480 %, Rambrouch- 7,3941 %. Fortsetzung am nächsten Inform'Ell. Jans Raymond

Vue sur Ell

49


50

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Voici un petit aperçu de notre programme d’hiver. JANVIER

STOLL MAÎTRE MATELASSIER Vendredi, le 31 janvier

CASERNE „GRAND-DUC“ JEAN / MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE MILITAIRE

FÉVRIER

Jeudi, le 20 février

MARS

CHOCOLATERIE DU TRICENTENAIRE À BISSEN Mardi, le 10 mars

MINITRIP AU PAYS-BAS : LA HAYE ET KEUKENHOF Du jeudi 23 au vendredi 24 avril

AVRIL

Vous trouverez notre programme complet dans notre brochure ou sur Internet www.help.lu . Pour plus d’informations nous nous tenons à votre disposition. T.: 27 55-33 70


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

MINITRIP IN DIE NEDERLANDE Den Haag und Keukenhof Das Farb- und Geruchsspektakel des Keukenhof-Parks wird Sie faszinieren! Aber zuerst beginnen wir unseren Mini-Trip in Den Haag mit einer Führung durch die einzige Großstadt mit einem Strand entlang der Nordseeküste. Die Stadt bietet zahlreiche Baudenkmäler, historische Viertel und ist das Zentrum der Politik. Den Haag kennt man auch als «Königliche Stadt am Meer», weil eben auch der Sitz der Königsfamilie, die hier ihren offiziellen Wohnsitz hat. Wir übernachten in Scheveningen, dem bekanntesten Badeort in Holland. Am zweiten Tag fahren wir in den Park Keukenhof, ein Highlight für jeden Blumenliebhaber. Über 7 Millionen Blumenzwiebeln und davon 800 verschiedene Tulpensorten erwarten Sie in diesem Frühling - ein unvergessliches Erlebnis! Die weiteren Einzelheiten der Reise werden Ihnen bei der Einschreibung mitgeteilt. Von Donnerstag bis Freitag, vom 23. bis 24. April Bitte bis spätestens den 23. Januar einschreiben! Im Falle einer Abmeldung – bitte interne Regelungen 2+5 des Clubs beachten. Tarif: 399€, Einzelzimmerzuschlag von 63€

MINITRIP AU PAYS-BAS La Haye et Keukenhof Laissez-vous fasciner par le spectacle de couleurs et d’odeurs du parc Keukenhof ! Mais avant tout, nous commençons notre minitrip à La Haye. Une visite guidée de la seule grande ville avec une plage située directement sur la côte de la mer du Nord. La ville compte de nombreux monuments, quartiers historiques et un cœur politique. La Haye est également connue comme «Cité Royale au bord de la mer» et, est aussi appelée la Résidence, car les membres de la Famille Royale résident à La Haye. Nous dormirons à Scheveningen, la station balnéaire la plus connue en Hollande. Le deuxième jour nous partons pour le parc de Keukenhof, un évènement incontournable de l’année. Plus de 7 millions de bulbes en fleur, dont 800 différentes sortes de tulipes vous attendent ce printemps - une expérience unique et inoubliable ! Les détails sur ce voyage vous seront communiqués lors de votre inscription. Du jeudi au vendredi, du 23 au 24 avril Veuillez-vous inscrire au plus tard le 23 janvier! Pour tout désistement - voir règlement interne 2 + 5 du Club svp. Tarif: 399€ supplément de 63€ pour une chambre seule [Tapez ici]

51


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Ich vermiete solidarisch! Gestion locative sociale

Die Zusammenarbeit mit HausCaRe, einem vom Ministerium für Wohnungsbau anerkannten Vertragspartner, ist nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern bietet Ihnen auch zahlreiche Vorteile:

GARANTIERTE MIETEINNAHMEN

STEUERBEFREIUNG

Durch die Unterzeichnung eines Mietvertrags mit HausCaRe ist die monatliche Bezahlung der Miete garantiert, auch im Fall eines Leerstands.

Als Eigentümer kommen Sie in den Genuss einer Steuerbefreiung von 50 % Ihrer Mieteinnahmen (Steuerreform 2017 - Art. 115/22a), die substanziell den Umstand ausgleicht, dass Sie 30 bis 40 % günstiger vermieten als auf dem privaten Wohnungsmarkt.

VERFÜGBARKEIT IHRES OBJEKTS

INSTANDHALTUNG IHRER WOHNUNG

Ihr Mietobjekt bleibt für Sie und Ihre Familie verfügbar. Im Fall des Eigenbedarfs erhalten Sie Ihr Objekt bei Fälligkeit des Vertrages zurück. Die Bewohner Ihres Objekts werden vom Mieter in einer anderen Wohnung untergebracht.

HausCaRe kümmert sich um die Instandhaltung der Wohnung und übernimmt die Ausführung kleinerer Arbeiten.

SIE HABEN FRAGEN?

Wenden Sie sich an HausCaRe Mahowald Monique . T 621 887 941 . monique.mahowald@reidener-kanton.lu

HausCaRe . Infostuff . 43, Grand-Rue . L-8510 Redingen . Montags bis Freitags 9-13 Uhr Ein Projekt des interkommunalen Syndikats „De Réidener Kanton” und ihrer Mitgliedsgemeinden.

BEGLEITUNG DES BEWOHNERS Der Bewohner wird während der gesamten Laufzeit des Mietvertrags von einem Team aus Fachkräften des Sozialbüros des Redinger Kantons sozial begleitet, das bei Bedarf konkret eingreift.

ART & WISE

52


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

BIENVENUE DANS LA RÉGION GUTTLAND ! WILLKOMMEN IN DER REGION GUTTLAND!

Aux portes de Luxembourg-ville, venez découvrir un décor enchanteur, parsemé de villages de charme, d’anciennes fermes, de châteaux imposants et de magnifiques paysages naturels. La sérénité et le calme règnent dans cette région en dépit du fait qu’elle se trouve au centre géographique du pays.

Vor den Toren der Hauptstadt befindet sich eine verwunschene Kulisse aus charmanten Dörfern mit zahlreichen restaurierten Bauernhöfen, imposanten Schlössern und geheimnisvollen Burganlagen, sowie bezaubernden Naturlandschaften. Die Region bietet Stille und Ruhe, obwohl sie geografisch das Zentrum des Landes bildet.

Des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée et de pistes cyclables serpentent à travers les paysages préservés.

Hunderte Kilometer an Rad- und Wanderwegen schlängeln sich durch die unberührten Landschaften dieses Naherholungsgebiets.

Venez découvrir les attractions touristiques de la région Guttland sur www.visitguttland.lu !

Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten der Guttland Region auf www.visitguttland.lu !

N’hésitez pas à nous demander nos différentes publications touristiques.

Gerne können Sie unsere touristischen Publikationen bei uns anfragen.

Sur notre page Facebook (Visit Guttland) vous trouvez toutes les nouveautés sur la région.

Auf unserer Facebook Seite (Visit Guttland) finden Sie alle aktuellen Informationen zur Region.

Office Régional du Tourisme Centre/Ouest +352 28 22 78 62 info@visitguttland.lu www.visitguttland.lu

53


54

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Vous êtes formateur agréé en langues et informatique et intéressé à travailler en tant que chargé de cours dans le domaine de la formation des adultes ? Alors contactez-nous ! La Landakademie organise des cours de langue et d’informatique en collaboration avec ses communes partenaires et le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et est régulièrement à la recherche de formateurs. Si vous êtes interessé(e) à assurer des cours auprès d’adultes et à collaborer avec la Landakademie, veuillez nous envoyer votre CV ainsi qu’une copie de votre agrément* à info@landakademie.lu. Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

Landakademie 2 am Foumichterwee | L-9151 Eschdorf Tel: 89 95 68 -23, -28 | Fax: 89 95 68-40 info@landakademie.lu | www.landakademie.lu

*Pour pouvoir travailler avec la Landakademie en tant que formateur/chargé de cours, il est impératif de possèder un agrément valide du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

55


56

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Mir gratuléieren 90. Anniversaire vun der Madamm Anne Hilbert-Waltzing Den 21. August 2019 huet d'Madamm Anne Hilbert-Waltzing hir 90 Joer gefeiert. Dofir krut si häerzlich gratuléiert. Hei e klenge Bléck op Gebuertsdagskand: D‘Anne Waltzing gouf 1929 zu Fruessem (B) als Zwillingsschwëster gebuer. Hir Elteren, déi 9 Kanner haten, waren d’Marie Meyers an den Arthur Waltzing. Den 11. November 1954 gouf si zu Kolpech mam Jean-Pierre Hilbert bestuet, wou si zesummen de Bauerebetrib gefouert hunn. D’Koppel krut dräi Jongen a sechs Meedercher, an hire ganze Stolz sinn hir Enkel- an Urenkelkanner. De Jean-Pierre Hilbert ass leider am Joer 2000 verstuerwen. D' Madamm Anne Hilbert-Waltzing ass eng ganz aktiv Fra, déi nach ëmmer gären a vill ënnerwee ass. Si ass eng liewensfrou Persoun, lieft nach ëmmer am Heemechtshaus, a bekëmmert sech gären ëm hir Blummen. De Gemengerot huet hir fir den 90. Gebuertsdag gratuléiert an hofft, dass si nach laang bei beschter Gesondheet bleift.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Mir gratuléieren

Irma Schuh- Nothum mit 90 Jahren noch fit Auf ein ganz bewegtes und arbeitsreiches Leben konnte Irma Schuh- Nothum aus Niederkolpach anlässlich ihres 90. Geburtstages zurückschauen. Im Rahmen der Geburtstagsfeier ließ Bürgermeister Armand Schuh in Gegenwart der Schöffen- und Gemeinderatsmitglieder in Vertretung der Gemeinde Ell, mit der Überreichung eines Geschenkkorbes, das Leben der Jubilarin Revue passieren. Irma Nothum erblickte das Licht der Welt am 18. September 1929 in Ell, als zweitjüngste Tochter von drei Kindern der Eheleute Jos Nothum und Thérèse Mahowald. Nach dem Besuch der Primärschule besuchte sie die Haushaltungsschule bei den Schwestern in Attert. Bereits als Kind und später als Jugendliche musste auf dem elterlichen Bauernhof neben dem Stricken und Nähen, kräftig mit Hand angelegt werden. Im Jahre 1947 machte Irma Nothum, Bekanntschaft mit Théo Schuh, der einen landwirtschaftlichen Betrieb in Niederkolpach führte. Am 3. Mai 1950 gaben beide sich das Ja- Wort, wo in den kommenden Jahren ganz eng auf dem Bauernhof zusammengearbeitet wurde. Aus ihrer Ehe gingen sechs Kinder hervor. Ehemann Théo verstarb am 10. September 2008. Trotzdem ist Irma Schuh- Nothum sehr stolz auf ihre 15 Enkel- und elf Urenkelkinder. Leider war ihr Leben nicht nur von schönen Momenten geprägt. Die Gartenarbeit, das Kartenspielen oder die Strickarbeit zählen heute noch zur Leidenschaft des Geburtstagskindes. So wurde im Beisein der Familienmitglieder das Glas erhoben und zusammen mit der rüstigen Jubilarin auf weitere gesunde und zufriedene Jahre angestoßen. (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)

57


58

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Manifestatiounskalenner 20. Dezember 26. Dezember

Housekerbal Interclubchampionnat

CDJ Ell DT Ell

11. Januar 11. Januar

Asammele vu Chrëschtbeemercher Vollmoundwanderung

CDJ/Oldtimer Gecken/Ënnert de Rieder Syndicat d'initiative

12. Januar 19. Januar 25. Januar

Stamminee Apéro Theater "Klengelcherter Patent"

Commissioun d'intégration CDJ Koulbich Musik Gemeng Ell

Liichtfeier an der Kierch zu Ell Theater "Klengelcherter Patent"

Fraen a Mammen + Par Atertdall - St.Claire Musik Gemeng Ell

1. Februar 1. Februar 2. Februar 16. Februar 24. Februar 29. Februar

Theater "Klengelcherter Patent" Musik Gemeng Ell Randonnée VTT & Marche populaire SC Ell Fuesbal beim Margot SC Ell Buergbrennen Koulbich a Rued

1. Mäerz 1. Mäerz 8. Mäerz 14. Mäerz 28. Mäerz

Buergëmzuch a Buergbrennen Ell Solidaritéitsiessen Hobby- a Konschtmart Bamschnëttcours Grouss Botz

Fraen a Mammen + Par Atertdall - St.Claire DT Ell Syndicat d'initiative


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

De Syndicat d 'Initiative vun Ell invitéiert den 11. Januar 2020

op seng

Vollmoundwanderung

Tarif: Erwuessener 5€ Kanner <12J 3€ (1 Gedrénks op halwem Wee a bei der Arrivée ass abegraff)

Départ um 19.00 Auer beim Manège am Schlasspark zu Kolpech (Croix-Rouge)

Fir weider Informatiounen, zéckt nit a mellt Iech beim Frank Bintener um: 621 210 818 oder per Mail op frankbin@pt.lu

De Wee ass +- 6km laang an nom Tour ass am Manège fir Iessen an Drénke gesuergt

59


60

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

16 février 2020 à ELL 26e Randonnée VTT et 7e Marche Populaire IVV Dimanche, le 16 février 2020 se déroulera à ELL la 26e randonnée VTT et la 7e Marche Populaire IVV à ELL. 26e Randonnée VTT ♦ 4 parcours au choix Quatre parcours de 24 km, 34 km, 40 km et 50 km sont au choix des fervents de la petite reine avec bien sûr un ravitaillement gourmand. Les parcours de 24 km et 34 km sont bien adaptés pour une balade en famille. Départ libre de 08h00 à 10h30, à partir du Centre « Camille Ney » (Centre du village) à ELL. Participation gratuite pour les moins de 14 ans. Attention le dernier départ pour les parcours de 40 et 50 km est fixé à 10h00 ! Une boisson gratuite est offerte à chaque vététiste à l’arrivée. Douches et vestiaires ainsi que le lavage des cycles VTT sont à la disposition à tous les partants. La clôture d’arrivée de la manifestation est fixée à 16h30.

7e Marche Populaire IVV ♦ 2 parcours au choix Pour la 6e fois, une super marche populaire aura lieu ce jour du 17 février 2019. Deux parcours - bien praticables - à savoir 6 et 12 km sont présentés aux enthousiastes de la marche et du walking. Départ libre à partir de 07h30 jusqu’à 13h00. La clôture arrivée de la manifestation est fixée à 17h00. Cette organisation est organisée en étroite collaboration avec le club « Amis Marcheurs de la Haute-Sûre Rombach », membre permanent de la Fédération Luxembourgeoise de la Marche Populaire. A partir de 12h00 au Centre « Camille Ney », le menu du jour (spaghetti) est servi aux grands et petits. Grillade et super buvette pendant toute la journée. Parking assuré. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Renseignements : tél. 23 620 534 ♦ fax : 352/23 629 306 ♦ email : godcam@vo.lu ♦ www.scell.lu Organisation : Sporting Club ELL, Le Cycliste 23 Tétange et Amis Marcheurs de la Haute-Sûre Rombach

61


62

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Déblayage de la neige / Schneedienst Bei Schneefall können Sie auf unseren «Service aux citoyens» zählen. Wir bieten Ihnen einen Schneedienst an, um ihre Bürgersteige sowie ihre Außenanlagen zu säubern.

En cas d’enneigement vous pouvez compter sur notre « Service aux citoyens » pour le déblayage de vos trottoirs ainsi qu’autour de votre maison.

Tarifs / Tarife TTC:

Prix par équipe:

Dieser Dienst wird Ihnen werktags angeboten:

les jours ouvrables:

Von montags - freitags von 08.00 - 16.30 Uhr außer an Feiertagen

Du lundi au vendredi de 08.00 à 16.30 heures sauf les jours fériés

Wir versuchen, jede Anfrage schnellstmöglichst zu erfüllen.

Nous essayons de traiter vos demandes le plus vite possible.

26,00 € par demi-heure

0,52 €/km sel inclus

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter notre « Service aux citoyens » T: 80 48 85 - 1 / www.fpe.lu

Opléisung Räts'Ell No3 -2019 Villmols Merci deene ville Leit, déi beim Räts'Ell matgemaach hunn! Aus all deene richtegen Äntwerten huet de Schäfferot dës 2 Gewënner gezunn:

Nora Schlesser Christiane Reuland

ze gewanne gouf et 2 X 2 Biopoulets offréiert vum Georges Weis vu Rued

Hinnen zwee en häerzleche Gléckwonsch. Fir komplett ze sinn, hei d'Opléisung vum Räts'ELL No3-2019:

NÄISCHT GESOT ASS OCH ENG ÄNTWERT D'Äntwerten op di eenzel Froen (vun uewen no ënnen) : KLENG-ELCHERT, OLDTIMERGECKEN, STEINWAY FLIGGEL, SAKRAMENT, DRÄIANDRESSIG, CERCLE DES AMIS DE COLPACH, SAINT-VALENTIN, INTEGRATIOUNS-KOMMISSIOUN, SCHABESCHKRÄIZ, SPRANGPRESSESSIOUN, ZÄITEMSTELLUNG.

Vill Spaass beim Kniwwelen un engem neie Räts'ELL op der nächster Säit!


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

RÄTS'ELL Hei kënnt Dir Äert "EllGemeng-t"an Äert allgemengt Wëssen testen! Wie bitt de Schnéiservice un?

'

2

7

Wat ass de 14. Mäerz zu Ell?

1

15

3

-

9

8

Wie coifféiert d'Acteuren am Theater zu Ell? 4

Wat gëtt de 15. Dezember an der Kierch

5

6

zu Wal ofgehalen? 11

Wouhi fiert de Club Atertdall?

+

10

24

12

Wéi huet de Klackegéisser vun der 13

Nidderkoulbicher Kierch geheescht?

14

17

Wéi heescht den neie Veräin an der

20

21

Gemeng? 18

Wat gouf kierzlech an der Gemeng

19

-

agefouert? 23

Wéi e Präis huet d' Jackie Even

22 16

vun Ell gewonnen?

26 25

Léisung:

1

2

3

15

16

4

5

6

7

8

9

10

11

17

18

19

20

21

22

23

24

12

25

13

14

26

Schéckt Är richteg Äntwert vun der Léisung bis de 15. Februar 2020 entweder per Post un d'Gemeng oder per Mail un: informell@ ell.lu Ze gewanne gëtt et dës Kéier: 2x 1 Bong fir e Contrôle technique an der Garage Ell by Fernandes Steve

63


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Administra�on communale d'Ell 27, Haaptstrooss L-8530 ELL Tél.: 26 62 38-1 Fax: 26 62 38 55 secretariat@ell.lu

www.ell.lu

Ouverture des bureaux de l'Administration communale d'Ell: Secrétariat: M.Raymond Wolff, Mme Michèle Kaspar Population / Etat Civil: Mme Manuela Petry-Even; Mme Sylvie Royer; Mme Viviane Wagner Lu; Me; Ve: 8h15 - 11h45 Je: 14h00 - 18h30 Service Technique: M. Laurent Schaus; M. Damien Nehrenhausen: urbanisme@ell.lu Recette: M. Paul Wilwerding Lu; Me; Ve: 8h15 - 11h45

AGENDA

64