Page 1

inform’Ell I N F O R M AT I O U N S B L AT V U N D E R G E M E N G

N°3 / 2019


Sommaire p. 04

Gemeng

p. 17

Etat Civil

p. 18

Duerf

p. 32

Schoul

p. 38

Leit

p. 56

Agenda

p. 63

"RätsELL"

Administration Communale Ell 27, Haaptstrooss L- 8530 ELL Tél.: 26 62 38 -500 Fax: 26 62 38 -550 secretariat@ell.lu www.ell.lu Prochaine édition Inform’Ell: 15 décembre 2019 Si vous avez des nouvelles ou des annonces à publier, contactez-nous jusqu’au 8 novembre 2019 au plus tard. Viviane Wagner Tél.: 26 62 38 -405 E-mail: informell@ell.lu Réalisatioun: Gemeng Ell ënnert der Responsabilitéit vum Schäfferot Fotoën: Charel Reiser, Christiane Weynandt


Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Säit Jore wiisst eis Gemeng rasant, an eis schéi kleng Dierfer verléieren ëmmer méi vun hirem Charme. Déi schéinsten Haiser goufen einfach an e Koup gerappt an hunn neien Appartementshaiser musse Plaz maachen. Déi Zäite, wou d‘Léit sech op den Dierfer nach all géigesäiteg kannt hunn, gehéiere schonns laang der Vergaangenheet un! Déi prekär Situatioun um Wunnengsmaart, déi op enger kuerzsiichteger Politik aus vergaangene Jore baséiert, soll elo schnellstméiglech vun de Gemengen an Ugrëff geholl an op kommunalem Plang geléist ginn. De PAG vun eiser Gemeng gesäit fir déi nächst Joren e rapide Wuesstem vun elo 1350 op iwwert 2000 Awunner vir. Eleng 73 Stéit hunn sech an deene leschten 12 Méint nei an eiser Gemeng ugemellt, an deen enorme Wuesstem bréngt Problemer mat sech, déi et elo ze léise gëllt. Dat traditionellt Gesellscha�sbild verännert sech ëmmer méi, de Verkéier hëlt permanent zou, a schonns haut muss d‘ Waasser gespuert gi wann et eng Woch net gereent huet! D`Regierungsparteien hunn d‘Problemer matzäiten erkannt, wësse laang wou de Schong dréckt, a setze verstäerkt op eng gu� Integratioun vun deenen neien Awunner an de Gemengen. Och wann haut nach een oder deen aneren net richteg versteet wat Integratioun eigentlech bedeit oder wéi wichteg se ass, esou schéngt et dach onëmgänglech da� mir eis gemeinsam der Situatioun stellen, an eis déi

néideg finanziell Më�el ginn, fir de Problemer beschtméiglech kënnen entgéint ze wierken. Säit laangem schafft de Familljeministère Hand an Hand mat den Integratiounsbeoptraagten aus iwwert 80 Gemengen, analyséiert d‘Problemer, déi sech de Gemengen am Alldag stellen, a schafft mat hinnen zesummen adequat Léisungen aus. Am wichtegsten ass et elo da� sech d‘ Gemengeresponsabel der Situatioun an de Geforen sou séier wéi méiglech bewosst ginn, an de Risk an d' Konsequenze vun enger mëssgléckter Integratiounspolitik net ënnerschätzen. Eng gu� Integratioun vun deenen neie Bierger an enger Gemeng erfuerdert de gudde Wëlle vun der Gemeng, deenen neien esou wéi deenen alen Awunner gläichermoossen, a muss dohier vun alle Säite gewollt sinn! Wann eis Gemeng net bereet ass, sech der Verantwortung ze stellen, oder mengt, si kënnt d`Integratioun vun de Bierger an hirer Gemeng un een auswäertege Syndikat o�rieden, da wënschen ech alle Concernéierte vun dëser Plaz bonne Chance. Wärend Wierder wéi „Anonymitéit“ an „Dateschutz“ an eiser Gesellscha� ëmmer méi grouss geschriwwe ginn, riskéiert dat héichgelue�e Kommunikatiounszäitalter zu dem Zäitalter ze avancéiere, wou den normale Mënscheverstand ëmmer méi noléisst, kee méi bereet ass, Verantwortung ze iwwerhuelen, an den Dialog tëscht de Mënsche riskéiert, ganz zesummen ze briechen. Extrem wichteg ass a blei� mir dohir, da� eis Jugend hire Mu�, an de Glawen an dës Gesellscha� net verléiert! Ech denke weiderhin, da� proppert Drénkwaasser, gesond Liewensmë�el an een Dach iwwert dem Kapp fir all Mënsch, den hei am Land schaffe geet, eng Selbstverständlechkeet sollt duerstellen, an net zu engem onerreechbare Jugenddram sollt ginn! An deem Sënn wënschen ech all eise Biergerinnen a Bierger eng gu� Rentrée, an hoffentlech nach vill schéi Joren hei an eiser Gemeng. Eugène Kolbet conseiller communal


4

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil communal Neues Logo für die Gemeinde Ell Séance publique du 06 juin 2019 Date de l'annonce publique de la séance: 31.05.2019 Date de la convocation des conseillers: 31.05.2019 Présents: M. Schuh, bourgmestre, M. Rasqué, M. Weis, échevins; Mme Lepage-Beltgens, MM. Jans, Hahn, Reiser, Kolbet, conseillers; M. Schaus, employé communal, M. Nehrenhausen Damien; ingénieur technicien en stage, M. Wolff, rédacteur; Mme Kaspar, secrétaire intérimaire; Absents: a) excusé: M. Claude Hilbert, b) excusée: Mme. Marion Lepage pour les points 6 et 7 de l'ordre du jour. c) sans motif: néant

Mit einer eher überschaubaren Tagesordnung befasste sich dieser Tage der Gemeinderat in Ell. Nach 33 Jahren in Diensten der Gemeinde legte Einnehmerin Renée Coljon-Thein dabei zum letzten Mal den Restantenetat vor. Insgesamt 97,06 Prozent der geschuldeten Gelder konnten einkassiert werden, so die Einnehmerin. Nichtsdestotrotz bleiben der Gemeinde zurzeit aber noch 30225 Euro bei säumigen Schuldnern einzutreiben. Für 2125 Euro gewährten die Räte jedoch Entlastung, da diese wohl definitiv nicht mehr einzutreiben sind. Gemeindelogo. In den kommenden Monaten soll ein modernes Logo die Außendarstellung der Gemeinde Ell neu prägen. Die Bildmarke soll aber nicht mit dem traditionellen Gemeindewappen konkurrieren, sondern eine Ergänzung darstellen. Die verwendeten Farben Gelb, Blau und Grün stehen für Sonne, Wasser und Natur.

Schulorganisation. Daneben bewilligte man aber auch die provisorische Schulorganisation für das Schuljahr 2019/2020. Voraussichtlich werden 81 Schüler vom zweiten bis vierten Zyklus ab Herbst die Schulbank in Ell drücken. In der Vorschule werden 36 Kinder unterrichtet. Hinzu kommen zwölf Kinder in der Früherziehung, laut Schulkomiteepräsidentin Marie-Paule Bettendorff. Nica

Das neue Logo der Gemeinde Ell richtet den Fokus auf das Naturerbe vor Ort. Quelle: Gemeinde Ell

Kleedersammlung - Collecte des vieux vêtements 20.09.2019 à partir de 7.00 hrs vêtements, textiles et chaussures pour la bonne cause


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil communal Séance publique du 17 juillet 2019 Date de l'annonce publique de la séance: 10.07.2019 Date de la convocation des conseillers: 10.07.2019 Présents: M. Schuh, bourgmestre, M. Rasqué, M. Weis échevins; Mme Lepage-Beltgens, conseillère prend part aux délibérations à partir du point 2 de la séance; MM. Jans, Hilbert, conseillers M.Hahn ne prend pas part à la délibération quant au point 8: M. Wolff, rédacteur; Mme Kaspar, secrétaire intérimaire; quitte la salle pour le point 9b M. Schaus présent pour le point 4 et 8 de l’ordre du jour. Absents: a) excusé: M. Reiser

Wieder alles in einer Hand In der Gemeinde Ell wird die Arbeit des Sekretärs nicht mehr aufgeteilt Mit den Einwohnerzahlen steigt auch die Verwaltungsarbeit. Darauf wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal mit Nachdruck hingewiesen. Die aktuelle Einwohnerzahl der Gemeinde Ell im Westen des Großherzogtums beträgt 1368 Personen, die in 533 Haushalten leben. Vor zwei Jahren war der Posten des Gemeindesekretärs aus diversen Gründen in zwei Teilzeitjobs aufgeteilt worden. Diese Entscheidung wird nun rückgängig gemacht, da sich ein Redakteur bereit erklärte, sich dem vom Gemeindegesetz vorgeschriebenen Sekretärexamina zu stellen. Die Erweiterung des Teilzeitpostens zu einem Vollzeitjob wurde einstimmig gutgeheißen. Schankkonzession: In den Buvettes im Kulturzentrum, in der Sporthalle und auf dem Fußballplatz bedarf es zum Ausschank von alkoholisierten Getränken einer rechtlichen Erlaubnis in Form einer Schankkonzession. Eine solche zurzeit frei gewordene Konzession für das Territorium der Gemeinde Ell gedenkt der Schöffenrat auf drei Jahre zu je 100 Euro zu mieten und sie alsdann dem Fußballverein SC Ell zur Verfügung zu stellen. Rat Eugène Kolbet verwies auf die Bedürfnisse von anderen Lokalvereinen und wünschte eine Inventarliste der im kommunalen Bereich zur Verfügung stehenden Konzessionen. Er lehnte das Vorhaben ab. Der Mietvorschlag wurde dennoch mit sieben Ja-Stimmen angenommen. Zusatzkredite. Zum Kauf von Materialien vorwiegend im Bereich der Informatik werden zusätzlich zum vorgesehenen Budget 12492 Euro gebraucht. Ein weiterer Kredit über 150 000 Euro wird benötigt, da die Arbeiten am kommunalen Bebauungsplan PAG schneller als erwartet fortgeschritten sind.

Allgemeiner.Bebauungsplan Bürgermeister Armand Schuh spricht im Rahmen des allgemeinen Bebauungsplans (PAG) von einem zufriedenstellenden Austausch des Schöffenrats mit 34 Reklamanten. Nach den kurzfristig anstehenden Gesprächen mit den Experten des Innenministeriums wird der Gemeinderat am 30. August in einer Arbeitssitzung weitere Details bezüglich der Anpassungen diskutieren und in der Sitzung vom 20. September definitiv über das wichtige Dossier PAG abstimmen. Bei positivem Votum können die Bürger alsdann noch eventuelle Beanstandungen direkt an Innenministerin Taina Bofferding richten. Stellplatz: Nicht als Autostellplatz, sondern als Passagemöglichkeit will der Schöffenrat das Parking Nummer 5 auf dem Gelände des zukünftigen Mehrfamiliengebäudes Harzbour in Roodt genutzt sehen und will die Parzelle von daher erwerben. Verschiedenen Räten aber schienen die Formulierungen des Kaufvertrags bezüglich der allgemeinen Unterhaltskosten zu ungenau definiert und demnach klärungsbedürftig. Die Abstimmung wurde deswegen auf die kommende Sitzung verschoben. Bauvorhaben. Ein Terrain mit einer Tiefe von 60 Metern, gelegen in Ell an der Kreuzung nach Redingen, wird aus bautechnischen Ursachen in zwei Parzellen aufgeteilt. Der PAP Haaptstrooss, der in Roodt den Bau von drei Einfamilienhäusern vorsieht, wurde gutgeheißen, nachdem die staatlichen Forderungen in den Plänen berücksichtigt worden waren. c.k.

5


6

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Zu Ell op der Gemeng geet eng Ära op en Enn...

No 33 an engem hallwe Joer geet zu Ell op der Gemeng eng Ära op en Enn. Eis Einnehmerin, d’Renée Coljon-Thein huet den 1.3.1986 d’Relève vum Felix Goedert iwwerholl. Hatt ass den 31.08.19 a seng wuelverdingte Pensioun gaangen. De Schäfferot seet dem Renée MERCI fir déi exzellent Zesummenaarbicht a säi laangjärigt loyalt Engagement am Déngscht vun de Bierger vun der Eller Gemeng, a wënscht him eng laang a glécklich Pensioun. De Schäfferot.

Ëffnungszäite Gemeng ELL Méindes vun 8.15 bis 11.45 Mëttwochs vun 8.15 bis 11.45 Donneschdes vun 14.00 bis 18.30 Freides vun 8.15 bis 11.45


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Den neie Sekretär: Raymond Wolff Inform’Ell: Gudde Moie Raymond, du gees elo schonns säit Dezember 2018 all Dag an der Gemeng Ell an an aus. Kanns du eis eppes iwwert däi Parcours an deng nei Aarbecht erzielen? Raymond: Gudde Moien. Jo, gären. Säit 1990 wor ech am Staatsdéngscht an no enger Hellewull vun diversen Affektatiounen, dëst a menger aler Verwaltung, konnt ech vill Erfarung sammelen, wat d'Organisatioun an d'Gestioun vu Servicer ugeet. Vu, datt et awer schlussendlech näischt Neies méi ze entdecke gouf, hunn ech mech anerwäerteg ëmgekuckt a sinn op de Poste vum Gemengesekretär gestouss. Dëse Posten, dee jo bekanntlech viru geraumer Zäit fräi gouf zu Ell, bitt eng Diversitéit vun interessanten Aarbechtsberäicher wou esou kaum enzwousch ze fannen ass. Am professionnelle Beräich baséieren ech mech gären op Fakten, wann ech en Avis gefrot ginn, an et mécht mer Spaass, déi néideg Informatiounen ze recherchéieren. Stëllstand ass net esou meng Stäerkt, an dofir sinn ech stänneg um Wudderen. Inform’Ell: Du wierks zimlech zefridden op denger neier Aarbechtsplaz? Raymond: Effektiv, ech si ganz zefridden, an dat huet och säi Grond. Besonnesch an enger klenger Gemeng (wat d'Awunnerzuel ugeet) ass et immens wichteg, datt d‘Stëmmung ënnert de Mataarbechter gutt ass. Dofir ass d'Motivatioun een "élément clé" fir eng exzellent Zesummenaarbecht. D'Zäit vum "Taylorisme" ass längst iwwerholl, an dofir freet et mech ëmsou méi, datt op der Gemeng Ell d'Personal d'Aarbecht gesäit an se grad esou schnell upaakt. Dës Motivatioun muss onbedéngt oprecht erhale ginn an do hu mer vollsten Ënnerstëtzung vum Här Buergermeeschter, dem Schäfferot an dem Gemengerot. Nëmme mat hirer Hëllef ass eng gutt Organisatioun méiglech. Inform’Ell: Wëlls de eis och eppes iwwert däi Privatliewe verroden ? Raymond: Gären, ech si 47 Joer al a wunne säit 2006 mat menger Fra Martine an mengem Meedche Lena zu Kleng-Elcher. Meng Famill ass mer dat Wichtegst a mer harmonéieren häerzlech gutt zesummen. Meng Fra ass jo Léierin zu Ell an et mécht Spaass, öfters zesummen an engem Auto schaffen ze fueren. (Woubäi de Velo awer net ze kuerz kënnt.) D’Lena studéiert op der Uni.lu a mir ënnerstëtzen hatt fir seng Ziler ze erreechen. Inform’Ell: Wéi gesäit et mat dengen Hobbyen aus, ech mengen, mer haten dech Ufank des Jores am Theater gesinn ? Raymond: Jo, effektiv ass et esou, datt ech déi éischte Kéier Theater gespillt hunn, dat war ganz witzeg. Geleeëntlech spillen ech e bëssi Batterie, mee den Haaptakzent läit um Sport an der Ernährung. Säit 1996 bedreiwen ech eng chinesesch Kampfkonscht, wou ech och en Trainerschäin hunn. An der Ernährung hunn ech eng Ausbildung zum «Ärztlich geprüfter Gesundheitsberater GGB» an een «Whole food planted based certificate» vun der E-Cornell University. Inform’Ell: Merci fir d’Gespréich. Mir wënschen dir weiderhi vill Erfolleg op der Gemeng. Raymond: Merci fir är Zait….a weider esou !

7


8

Administration communale d’Ell

GEMENG GEMENG

I DUERF L-8530 G.-D. de Luxembourg

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Sportskommissioun Mitteilung

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 1. Februar 2019, in Bezug auf den Rücktritt von zwei Mitgliedern der Sport-und Jugendkommission, ruft der Schöffenrat Interessenten auf sich für deren Mitgliedschaft zu bewerben. Da die minimale Mitgliedszahl bei fünf liegt, die aktuelle jedoch bei drei und ein Maximum von neun Stellen besetzt werden darf, sind sechs Stellen offen. Zwei Drittel der Mitglieder im Mindestalter von 16 Jahren müssen in der Gemeinde Ell wohnen.

Administration communale Die Bewerbungen können bis einschließlich den 1. Oktober 2019 schriftlich im d’Ell L-8530 Sekretariat abgegeben werden. G.-D. de Luxembourg

Für den Schöffenrat

Avis à la population Die stellvertretende Sekretärin,

Der Bürgermeister,

Suite à la délibération du conseil communal en séance du 1er février 2019 visant l’acceptation de la démission de deux membres effectifs de la commission des sports et de la jeunesse, le collège échevinal fait appel aux candidatures respectives. Vu les membres effectifs actuellement réduits au nombre de trois et compte tenu _________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale: B.P. 9requis au nombre de cinq pour garantir le bon fonctionnement Tél . : 26 62 38-1 du minimum L-8501 Redange/Attert Fax.: 26 62 38-55 Bureau : 27, Haaptstrooss L-8530 Ell

Email.: secretariat@ell.lu

de la commission, six vacances sont à déclarer. Deux tiers des membres de la commission, âgées de 16 ans au moins doivent être résidants de la commune d'Ell. Les candidatures peuvent être déposées par écrit au secrétariat de la commune d’Ell jusqu’au 1 octobre 2019 inclus.

Pour le collège échevinal


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Qualité de l'eau potable dans la commune d'Ell Contrôles Une mission importante de la commune est l'approvisionnement en eau potable. Cette source de vie est contrôlée régulièrement afin de vous permettre de pouvoir consommer en toute sécurité l'eau du robinet. Nous nous efforçons de publier les analyses en toute transparence. L’administration est tenue d’informer directement l’administration de la gestion de l’eau ainsi que le public si un problème compromet la santé des habitants, respectivement des consommateurs. Veuillez trouver en annexe des explications de l'administration de la gestion de l'eau sur leurs bulletins d'analyse. Les contrôles sont divisés en plusieurs catégories et se font par zone de distribution. Notre commune compte deux zones de distribution. Le plan d'échantillonnage du réseau comporte seize contrôles de routine et quatre contrôles complémentaires par an. Il existe plusieurs types de contrôles/échantillonnages et on ne sait pas retrouver tous les paramètres sur toutes les analyses. (Microbiologie, Physico-chimie, Contrôle complet)

Dureté de notre eau ? Notre eau est à considérer comme "eau douce" avec sa dureté de ~9 d°f Plage de valeurs du titre hydrotimétrique : TH (°f) 0 à 7 7 à 15 15 à 30 30 à 40 + 40 Eau très douce eau douce plutôt dure dure très dure Explications (source http://www.aquabases.com et wikipedia) La dureté d'une eau est causée par les minéraux qu'elle renferme. Si elle en contient une proportion importante, cette eau sera "dite" dure. Le carbonate de calcium (ou calcaire) et le magnésium dissous dans l’eau sont la cause principale de cette dureté. Au contraire, une eau contenant peu de minéraux sera douce. Le titre hydrotimétrique (T.H. ou G.H. en allemand pour Gesamthärte), ou dureté de l'eau, est l’indicateur de la minéralisation de l’eau. Elle est due uniquement aux ions calcium et magnésium. La dureté s’exprime en ppm m/V (ou mg/L) de CaCO3 ou en degrés français (symbole °f ou °fH) en France et sur nos analyses au Luxembourg (à ne pas confondre avec le symbole °F, degré Fahrenheit). Un degré français correspond à 10-4 mol·L-1, soit 4 mg de calcium ou 2,4 mg de magnésium par litre d’eau. (Une eau fortement minéralisée est « dure à mousser » avec du savon, d'où le terme de dureté)

9


10

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

11


12

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

13


14

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

15


16

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Rentrée Denkt drun - d'Schoulkanner si rëm ënnerwee!

Fuert NACH MÉI virsiichteg wéi soss schonn ëmmer, a passt Är Vitesse onbedéngt un! Am Kader vun der Rentrée wëlle mir drun erënneren, dass d'Kanner, wann et nëmme méiglech ass, zu Fouss, respektiv mam Schoulbus an de "Fräschepillchen" komme sollen (dëst gëlt selbstverständlech net fir d'Kanner aus dem Précoce) ! Wann et dann net anescht geet, aus wéi engem Grond och ëmmer, an een d'Kand mam Auto muss bréngen oder o�uelen, da wiere mir frou, wann Dir de Parking beim Centre Camille Ney géift benotzen. De Parking bei der Gemeng/Schoul ass meeschtens iwwerlaascht. Notzt de Schoulbus sou dacks wéi et geet, fir Chaos a geféierlech Situatiounen ze vermeiden! - wann de Schoulbus op engem Arrêt Kanner eran- oder erausléisst, muss en d'Warnblinkanlag umaachen! Dat heescht also net "en Panne" oder "ech brauch laang", mee -"Gedold an opgepasst! Et sti Kanner um Trottoir!" - "Merci dass dir net iwwerhuelt!" D'Gemeng wënscht de Kanner, dem Léierpersonal an den Elteren eng schéi Rentrée!

Warnwesten Et wëll een nach net drun denken, mä di däischter Joreszäit kënnt op eis duer! Dofir appelléiere mir gär nach emol drun, dass d'Kanner hir Warnwesten undinn, wa si sech op de Schoulwee maachen! Dofir moosst se w.e.g. un, wann d'Gréisst nach OK ass, da kënnt Dir se halen, wann et eng méi grouss muss sinn, da mellt Iech beim Léierpersonal. Di nei Kanner am Fräschepillche kréie selbstverständlech och eng Warnwest vun der Gemeng zur Verfügung gestallt! Denkt drun: "Mir sinn di Hell vun Ell! Well mir founkelen am Dounkelen!"

Parking "op der Tonn" Op der Tonn, laanscht d'Schoul, däerf een sech op de "Schotterrasen" parken. Wou soss een Auto konnt stationnéieren, kënnen der elo zwee parken! D'Foussgänger (resp. d'Kanner) kënne virun den Autoen laanscht d'Fenstere vun der Schoul goen fir geféierlech Situatiounen ze vermeiden. D'Chauffeure sollen an dësem Beräich vun der Schoul an um Parking bei der Gemeng awer besonnesch oppassen, wa si eran oder eraus fueren.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Etat civil Mariages Monique Zigrand - Martin Faber Ell, 29.06.2019

Karina Dubrovina - Olivier Machiels Colpach-Haut, 10.08.2019

Anais Matholet - Yves Gasparet Ell, 05.07.2019

Marguerita Carla Da Costa Rosa Roberto Carlos Veiga Pinheiro Colpach-Haut, 16.08.2019

Selezia Brito Da Luz - Eduardo Miguel Gaspar Azenha Ell, 31.07.2019

Décès Jos Schmartz 93 ans, Ell

Fir all Informatiounen iwwer den "état civil" kënnt Dir Iech och gären ënnert der Telefonsnummer: 26 62 38 - 380 mellen.

17


18

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

Noperfest 15. Juni 2019

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

19


20

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Noperfest 15. Juni 2019

INVITATIOUN D’Integratiounskommissioun vun der Eller Gemeng invitéiert op den:

2. Stamminee 19. Januar 2020 ab 11:00 Auer am Café des Sports "Beim Margot" Fir de klengen Honger ass gesuergt.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

Noperfest 15. Juni 2019

LEIT

I

AGENDA

21


22

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Commission d'intégration

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Commissioun d'intégration

I

AGENDA

23


24

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Commission d'intégration

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemeinde Ell Mitglied des COPIL Natura 2000 Atert-Warkdall Am 19.06.2019 fand die erste Tagung des Comité de Pilotage (COPIL) Atert- & Warkdall in der Aula in Redingen statt. Auch die Vertreter der Gemeinde Ell waren zu diesem Treffen des Lenkungsausschusses eingeladen. Natura 2000 ist ein europaweites Netz von Natur-schutzgebieten mit dem Ziel, gefährdete heimische Pflanzen- und Tierarten und ihre natürlichen Lebens-räume zu schützen. Dabei hat sich Luxemburg zum Ziel gesetzt, eine Verbesserung aller schützenswerten Artenbestände und Lebensräume anzustreben. Um dieses Ziel zu erreichen, werden acht COPIL für die verschiedenen Regionen des Landes ins Leben gerufen, welche die unterschiedlichen Natura 2000 Gebiete verwalten werden. Der COPIL Atert- & Warkdall wurde bereits im März 2019 in Anwesenheit der Umweltministerin Carole Dieschbourg in Redingen gegründet. Die erste Tagung hatte zum Ziel, alle Akteure erstmals an einen Tisch zu bringen und einen Austausch zwischen den verschiedenen Vertretern anzuregen. Neben dem Verwaltungsausschuss, bei dem alle Mitglieder vertreten sind, wurde auch ein geschäftsführender Vorstand bestehend aus dem COPIL-Präsidenten, je einem Vertreter der Natur- und Forstverwaltung, des Wasserwirtschaftsamtes und der ASTA sowie zwei während der Tagung gewählten Gemeindevertreter (Mike Poiré, Mertzig; Camille Pletschette, Schieren) gegründet.

25


26

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Nationalfeierdag 2019

Zesumme mat de Pompjeeën an der Musik Gemeng Ell ass et am Cortège a Richtung Kierch fir de feierlechen Te Deum gaangen. Duerno op den traditionelle Rendez-Vous am Centre Camille Ney.

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Nationalfeierdag 2019

No dem offiziellen Deel vum Nationalfeierdag, mat der Usprooch vum Buergermeeschter an der Éierung vu verdingschtvolle Matbierger, ass du mat engem flotten Danzowend bis an d'Nuecht gefeiert ginn. E grousse Merci un d'Oldtimer Gecke vu Rued, dÊi dee ganzen Owend fir de Catering gesuergt hunn.

27


28

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Diplomiwwerreechung vun der Musikschoul den 11. July 2019

Musikschule Kanton Redingen feiert 40. Geburtstag Diplomüberreichung an 136 Schüler Im Rahmen der diesjährigen Feierlichkeiten „100 Joer Foulschter Musik“ fand auch die Diplomüberreichung an die Musikschüler der Promotion 2018-2019 der Musikschule Kanton Redingen im Kulturzentrum in Folscheid statt. Nach seinen Glückwünschen an die Jubiläumsgesellschaft sprach Henri Rasqué als Vorsitzender der Musikschule von einem anstrengenden akademischen Jahr, wo dank einem engagierten Personal um Direktor Michel Kampa und der finanziellen Unterstützung der Gemeinden des Kantons Redingen auch sehr viel geleistet wurde. Ferner wies Henri Rasqué darauf hin, dass die Musikschule Kanton Redingen dieses Jahr ihren 40. Geburtstag gebührend feiern will. Zum Auftakt findet eine akademische Sitzung am 21. September im Festsaal des Atert-Lycée statt, gefolgt von einem gemeinsamen Konzert am 19. Oktober mit der Teilnahme von rund 100 Musikanten aus sämtlichen Musikvereinen aus dem Kanton Redingen. Ein weiteres Konzert mit den Schülern des MKR ist für den 25. April 2020 in der Ortskirche von Redingen geplant. Desweiteren betonte Henri Rasqué, dass die Musikschule mit ihren engagierten Lehrbeauftragten auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft hat, denn Musik sei mehr als ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung. Großes Lob richtet der Redner dann an alle 136 Laureaten für ihre ausgezeichneten Resultate. Auch allen Eltern und Erziehern galt seine Anerkennung für ihren Beistand während eines ganzen Jahres. Alsdann konnten die Schüler ihr Diplom aus den Händen der jeweiligen Gemeindevertreter aus Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redingen, Saeul, Useldingen und Wahl entgegennehmen. Die Diplomüberreichung wurde gesanglich und musikalisch umrahmt von den Schülern aus den Klassen von Marie-France Christen und Maria Kulowska und unter der Leitung von Luc Rollinger und dem Klarinetten-Ensemble von Nadine Reuter, gefolgt von „Combo“ der Klasse von Philippe Reul. Nach dem Schlusswort von Bürgermeister Toni Rodesch bot das Saxophon-Ensemble ein gefälliges Instrumental-Konzert unter der Leitung von Pascale Neu. (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Schlassfest zu Kolpech de 14. July 2019

I

AGENDA

29


30

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Kiermes zu Ell, 17. & 18. August 2019

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Kiermes zu Ell, 17. & 18. August 2019

I

AGENDA

31


32

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Sportsdag 2019

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

33


34

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Déi Eller Sprangprëssessioun Am Kader vun der „Journée du patrimoine“ déi dëst Joer den 11.06.2019 fir d‘éischt stattfonnt huet, hu mir an der Schoul um Fräschepillchen eis eege kleng Musik zesummegestallt (Merci un d‘Eller Musik fir d‘Hëllef) an eis kleng Eller Sprangprëssessioun organiséiert.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Op www.100komma7.lu/podcast/256226 kënnt dir ee flotte Reportage vum Nathalie Bender iwwert eis kleng Sprangprëssessioun lauschteren. Merci

35


36

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

Maison relais on tour

d'Schlass zu Bouillon: 17/07/2019

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Maison relais on tour

d'Spillplaz zu Feelen 30/07/2019

AGENDA

37


38

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

39


40

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

41


42

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

43


44

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Virginie Ries-Reiland feiert 90. Geburtstag

Redingen/ Attert: Bei guter Gesundheit konnte Virginie Ries- Reiland aus Ell, die seit Juni 2017 ihren Lebensabend im „ home pour personnes agées“ in Redingen/ Attert geniesst, auf stolze 90 Lebensjahre zurückblicken. Im Rahmen der Geburtstagsfeier beglückwünschte Home-Direktor Christian Ensch die Jubilarin im Namen der ganzen Belegschaft, ehe Bürgermeister Armand Schuh, der mit seinem Schöffen- und Gemeinderat mit einem prall gefüllten Geschenkkorb angereist war, das arbeitsreiche Leben der Jubilarin, Revue passieren ließ. Virginie Reiland wurde am 13. Juli 1929 als jüngste Tochter von fünf Kindern des Ehepaares Nicolas Reiland und Marguerite Fischbach in Nospelt geboren. Am 21. März 1951 führte Albert Ries aus Ell seine Gattin Virginie zum Traualtar. Neben der Erziehung ihrer Tochter und ihren beiden Söhnen stand sie ihrem Ehemann nicht nur als emsige Hausfrau, sondern auch im landwirtschaftlichen Betrieb in Ell stets treu zur Seite. Heute zählen vier Enkel- und zwei Urenkelkinder zur Familie Ries. Virginie Ries-Reiland, die leider seit dem 5. Mai dieses Jahres verwitwet ist, verbringt schon seit vielen Jahren einen Teil ihrer Freizeit als aktives Mitglied bei den „ Frënn vum 3. Alter“ in Redingen/ Attert. Zusammen mit der Familie wurde dann auf weitere zufriedene und gesunde Jahre angestoßen. (TEXT /FOTO: CHARLES REISER)


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Concert Liszt zu Koulbich den 30. Juni 2019 Eng wëllkomm Afwiesslung, nitt nëmme wéinst der Hëtzt, dobausse waren et 32°, war op dësem Dag, déi als nationaalt Denkmal klasséiert Kierch vu Koulbich. Bäi angenehmen Temperaturen an dëser, op dësem Dag, fir déi 21. Kéier, war vun dem „Cercle des Amis de Colpach“ ee Concert organiséiert ginn, fir un deem berühmten ungarische Komponist a Pianist Franz Liszt säin Openthault hei, am Juli 1886, also virun 133 Joer ze erënneren. Ee Pianosrézital op héchstem Niveau, duergebued vun zwee gaunz jounke Musiker, Zala an de Val Kravos, Brudder a Schwëster, a Slowenien 2002 an 2004 gebuer, déi hei am Land liewen. Si hunn op engem Steinway Fliggel hiert aussergewéinlicht Talent an hier elo schonn international Klass, bal véierhännig oder als Solist, ënner Beweis gestault. Hei si bekannt a manner bekannt Wierker vu Mozart, Chopin, Brahms, Rachmaninov, Villa-Lobos an natierlich vum Liszt virgedroe ginn. D’Kierch war bis op déi läscht Plaz besat an och déi, déi nitt esou vill vu Musik kennen, si mam Gefill heem gaangen, haut eppes gebuede kritt ze hunn, wat nitt alldeeglich ass.

Raymond Jans

45


46

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

D'Kierchefabrik vun der Gemeng Ell Wéi der vläicht all wësst, si mam Gesetz vun Trennung vu Kierch a Staat (13.02.2018) vill Saachen anescht ginn, wéi se virdru waren. Mam Dekret (Décret archiépiscopal ) vum 17. Abréil 2017 sinn déi fréier Paren aus eiser Gemeng, Koulbich, Ell, Rued afgeschaaft ginn, an an déi nei entstane Par“Atertdall Sainte-Claire“ integréiert ginn. Déi gaunz Diözes Lëtzebuerg ass nei opgedeelt ginn. Aus 12 Dekanater si 6 neier entstanen: Norden, Zentrum, Osten, Lëtzebuerg, Süden-West, Süden-Ost. Aus 285 ale Pare si mam Dekret vum 17. Abréil 2017, 33 neier ervirgaangen. Vum fréieren Dekanat Osper, mat senge virdru 25 Pare sinn et der elo nach zwou: Rammerich SaintValentin an Atertdall Sainte-Claire (am neien Dekanat Zentrum, fréier Dekanaten Dikrich, Miersch, Osper) iwrigbliwwen. An der neier Par, wou mir elo dra sinn, d.h. 8 Gemengen: Biekerich, Ell ,Groussbus, Préizerdaul, Réiden, Uselding, Viichten, Wal, (ca. 14000 Awunner) mat de fréiere Paren: Bieckerich, Préizerdaul, Bëschrued, Koulbich, Ell, Ielwen, Iewerleng, Groussbus, Nojen, Nidderpallen, Uewerpallen, Réiden, Randschleid, Rued, Uselding, Viichten, Wal,( am gaunzen 29 Kierchen a Kapellen an der Par Atertdall) ass elo alles zesumme geluecht ginn. D‘Par Atertdall gehéiert bestëmmt flächeméissig zu de gréisste vum Land. Aus 25 Kierchefabriken (KF)an der Par Atertdall ass eng nei fir all Gemeng entstanen. Doriwwer steet de CGP (Conseil de Gestion Paroissial). Hei ass all Gemengekierchefabrik mat engem oder zwéi Membere vertrueden. Heiriwwer steet dann de CCA Cellule de Coordination d’Assistance aux CGP). All KF muss fir dat jeeweiligt kommend Joer ee Budget opstellen. All d’Einnamen an Ausgabe gi vum Kierchefong zentral, mat Anhale vu verschiddene Prozedure géréiert, vir all KF separat. Um Terrain, dat heescht an all Gemeng, muss déi jeeweilig KF duerfier suergen, dass alles klappt. D‘Gidder sinn am Besëtz vun der Gemenge-KF bliwwen, wat am Ufank sécher nitt esou virgesi war. Wat de Fonctionnement vum reliéise Liewen (Massen etc.) an der neier Par ugeet, ass dat nitt esou einfach, wëll mer nëmmen ee Paschtouer hunn (fir 8 Gemengen), och wann de Weekend nach een zousätzlich do ass, fir auszehëllefen. Duerfir wäert et an Zukunft Wuertgottesdingschter ginn, déi vu Laien duerfe gestallt ginn, eng Moossnam déi vläicht nitt jidderengem gefällt, mee eng aner Léisung ass am Moment nitt méiglich. D’Begriefnispastoral gëtt vu Laien iwwerholl, déi fir dëst eng speziell Formatioun gemeet hunn. D‘Parliewe soll am Duerf nitt ganz verluer goen, jidderee kann hei matmaachen. (Parrot) Déi véier Kierchen (Gebaier) an eiser Gemeng sinn all an hirem Besëtz bliwwen. Ech hoffen, dass mat dëse puer Erläuterungen e bësse méi Kloerheet an dësen dach nitt esou einfachen Dossier koum ass. Jans Raymond


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Par ATERTDALL - Sainte CLAIRE Kierchen: Beckerich, Bettborn, Buschrodt, Colpach, Dellen, Ell, Elvange, Everlange, Grevels, Grosbous, Heispelt, Huttange, Kahlenberg, Kuborn, Lannen, Levelange, Michelbouch, Nagem, Niederpallen, Noerdange, Oberpallen, Ospern, Petit-Nobressart, Redange, Reichlange, Rindschleiden, Rippweiler, Roodt, Schandel, Schweich, Useldange, Vichten, Wahl Gemengen: Biekerech, Ell, Groussbus, Réiden, Préizerdaul, Useldeng, Vichten, Wahl PARSEKRETARIAT : Tel.: 23 62 10 53 9, rue principale L- 8540 Ospern E-Mail: atertdall@cathol.lu Site: https://cathol.lu/atertdall Kontosnummer: CCRALULL LU86 0099 7801 0347 9408 Noutfalltelefon – urgences: 621 686 102 fir Begriefnisser - pour enterrements Permanences zu Osper am Parbüro - Tel.: 23 62 10 53 Daschdig – Donneschdig / Mardi à jeudi: 9.00 – 11.00 Auer/h Secrétaire Daschdig / Mardi: 9.00 – 11.00 Auer/h Katechet / catéchète (sauf vacances scolaires) Freidig / vendredi: 9.00 – 11.00 Auer/h (ou sur r-v) assistante pastorale (à partir du 7.10.2019) Permanences zu Useldeng am Parhaus – Tel.: 23 63 00 30 Mëttwoch / mercredi: 14.00 – 16.30 Auer/h Abbé Mathieu Janssen MASSBESTELLUNGEN gin iwwer Tel. 23 62 10 53 oder E-Mail am Parbüro ugehol

Neies aus der Par - D’Pastoralequipe vun der Par kritt vu September u Verstäerkung an der Persoun vun der Parassistentin Joke De Kroon. Si ass ville bekannt aus der Tourismuspastoral, eng Aarbecht, déi si och weiderhi wäert maachen. Si ass zoustänneg fir eis Par an och fir d’Par Rammerech. Häerzlech wëllkomm! - Enn September kënnt fir d’éischte Kéier de Pastoralrot vun der Par zesummen. All Interesséiert kënne sech am Sekretariat mellen. - De 6. Oktober ass e besonneschen Dag an der Par Atertdall. Mir feieren do (an der Géigend vum Fest vum Franz vun Assisi) d’Fest vun der Hl. Clara, déi d’Patréinesch vun eiser Par ass an d'Weggefährtin vum Hl. Franziskus war. Moies ass zu Réiden an der Kierch um 10 Auer eng Mass, fir den Ufank vum Aarbechtsjoer anzelauden. Géint 11h30 ass Apéritiv fir jiddereen an um 12h30 e gemeinsamt Iessen mat alle Bénévolen (fir dëst Iesse muss ee sech umellen, Invitatioune ginn Ufanks September verschéckt). Um 14h30 gët e Stéck vum Franziskuswee, deen och duerch eis Par geet, ageweiht. Rendez-vous fir all Interesséiert, déi e Stéck Wee mat wëlle goën (ronn 3km) ass beim HPPA zu Réiden. Um 17 Auer ass beim HPPA eng Klengdéierseenung (lieweg + Stoffdéieren), duerno gët et eppes Guddes vum Grill.

« FIRMUNG am Westen »

Den 13. November 2020 feiere mir Firmung am Westen. Aus de Paren Atertdall Sainte-Claire an Rammerech Saint-Valentin sinn all Jugendlech invitéiert, sech fir d’Virbereedung anzeschreiwen. Si mussen den Dag vun der Firmung mindestens 16 Joer al sinn. D’Firmung ass dat Sakrament, duerch dat de jonke Chrëscht d’Versprieche vun sengen Elteren bei der Daf als säin eegent Versprieche widderhëllt, säi Liewen als Chrëscht ze liewen. Fir sech op d’Firmung virzebereeden, huelen déi Jugendlech u verschiddenen Treffen deel. Dat sin deels thematesch Versammlungen, Projeten, fräiwëlleg Offeren an och mol eng Mass. D’Virbereedungsequipe besteet aus 4 Leit aus der Par Rammerech an der Par Atertdall. Eng Informatiounsversammlung fir all Interesséiert ass Samschdes, den 28. September um 10 Auer zu Hueschtert (Gemeng Rammerech) an der Kierch. D’Umeldung fir d’Firmung soll iwwer Mail (atertdall@cathol.lu) geschéien. Bei all Fro ronderëm d’Firmung kritt ee weider Informatiounen um Telefon 23 62 10 53 (Sekretariat) oder 46 20 23 33 (Gérard Kieffer). Site: https://cathol.lu/atertdall

47


48

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

GESUNDHEITSWOCHE

vom 06. bis den 11. Oktober In dieser Woche widmen wir uns ganz der gesunden Bewegung und der gesunden Ernährung. Während diesen Tagen bieten wir Ihnen verschiedene Workshops und Konferenzen an, rund um das Thema Bewegung und Ernährung. Auβerdem sind alle unsere regelmäβigen Bewegungs- oder Trainingsaktivitäten in dieser Woche gratis. Seien Sie dabei! Natürlich nur, sofern noch Plätze frei sind. Bitte bis spätestens den 27. September einschreiben! Am Dienstag, den 08. Oktober – WORKSHOP: BEWUSST BEWEGEN Am Mittwoch, den 09. Oktober – KONFERENZ: EINFACH UND GESUND ESSEN Am Freitag, den 11. Oktober – WORKSHOP: GESUND ESSEN Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Programmheft oder auf unserer Facebook Seite (@ ClubSeniorAtertdall)

SEMAINE DE LA SANTÉ

du 06 au 11 octobre Cette semaine sera entièrement dédiée à l’activité physique volontaire et l’alimentation saine. Durant ces jours, nous vous proposons différents ateliers et conférences tout autour des thèmes de l’activité physique et de la nutrition. En outre toutes nos activités régulières sportives ou d’entraînement seront gratuites pendant cette semaine. Profitez de l’occasion ! Bien entendu selon la disponibilité de places. Veuillez-vous inscrire au plus tard le 27 septembre ! Le mardi, 08 octobre – WORKSHOP : MOUVEMENT VOLONTAIRE Le mercredi, 09 octobre – CONFÉRENCE : MANGER SIMPLE ET SAIN Le vendredi, 11 octobre – WORKSHOP : NOURRITURE SAINE Pour plus de détails, regardez dans notre brochure ou sur notre page Facebook (@Clubsenioratertdall)


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

WEIHNACHTSMÄRKTE IN DEUTSCHLAND Rothenburg ob der Tauber / Nürnberg Auch dieses Jahr profitieren wir wieder von der Tradition und Beliebtheit der deutschen Weihnachtsmärkte und verbringen 3 Tage in Bayern. Die ersten beiden Tage verbringen wir in Rothenburg ob der Tauber. Am 3. Tag geht es weiter nach Nürnberg und seinem Weihnachtsmarkt. Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten, und sicher der berühmteste Weihnachtsmarkt der Welt. Die weiteren Einzelheiten der Reise werden Ihnen bei der Einschreibung mitgeteilt. Von Dienstag bis Donnerstag, vom 03. bis 05. Dezember Bitte bis spätestens den 31. Oktober einschreiben! Im Falle einer Abmeldung – bitte interne Regelungen 2+5 des Clubs beachten.

Tarif: 524 €, Einzelzimmerzuschlag von 60 € MARCHÉS DE NOËL EN ALLEMAGNE Rothenburg ob der Tauber / Nuremberg

Cette année encore, pour la seconde fois, nous profitons de la tradition des marchés de Noël germaniques. Nous nous rendons 3 jours en Bavière : Le 1er et 2ième jour nous les passerons à Rothenburg ob der Tauber. Le 3° jour, nous partons en direction de la ville de Nuremberg et son marché de Nöel, l’un des plus appréciés d’Allemagne, en raison de son ancienneté Les détails sur ce voyage vous seront communiqués lors de votre inscription. Du mardi au jeudi, du 03 au 05 décembre Veuillez-vous inscrire au plus tard pour le 31 octobre ! Pour tout désistement - voir règlement interne 2+5 du Club svp. Tarif: 524 €, supplément de 60 € pour une chambre seule

Einschreibung/ Inscription: Tel. 27 55 – 33 70 Mo – Fr/ Lu - Ve 09h00 – 12h00

49


50

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Service Krank Kanner Doheem – Anmeldeformular  95, rue de Bonnevoie  L-1260 Luxembourg  Tel. : 48 07 79  Fax 48 07 79-77  www.fed.lu  krankkanner@pt.lu

Objektiver :

Tariffer :

De « Service Krank Kanner » bitt eng individuell Betreiung vu kranke Kanner doheem un. Dës Déngschtleeschtung erméiglecht et den Elteren hirer berufflecher Aktivitéit nozegoen, wärenddem hier Kanner doheem an hirer gewinnter Ëmgéigend erëm kënne gesond ginn. Ufroe vun Elteren di elengerzéiend sinn, gi prioritär behandelt. Ab 1.Juli 2018 ginn Tariffer fir d‘Betreiungen nei verrechent. Si stinn op der Internetsäit vu „Femmes en Détresse a.s.b.l. ënnert der Rubrik Service Krank Kanner Doheem. Als Basis fir d‘Berechnung vun dem individuellen Tarif gëtt sech um besteierbaren Akommes vum Haushalt orientéiert. Fir Garde bei elengerzéiende Famillen gëtt een „Certificat de résidence élargi“ gefrot. D‘Onkäschte fir de Parking an d‘Frais de Route vun der Betreierin ginn zousätzlech verrechent. ½ Stonn Frais de Route fir den Territoire vun der Stad Lëtzebuerg. 1 Stonn Frais de Route fir all aner Gemenge vum Grand-Duché.

Betreiungen:

D‘Betreiunge kënnen tëschent 7:00 a 19:00 Auer gemaach ginn.. D‘Betreiungszäit pro Dag duerf net méi laang wéi 9 a net méi kuerz wéi 4 Stonne sinn. Vum 2.Betreiungsdag u kann een Zertifikat vum Dokter gefrot ginn. All d‘Mataarbechterinne vum Service hunn eng Ausbildung am sozio-familiäre Beräich an huele reegelméisseg un interne Formatiounen deel, di vum Service organiséiert gin. Fir weider Informatiounen :  48 07 79 Méindeg bis Donneschdeg: 7:00 - 12:00 a vu 14:00 - 18:00 Auer. Freideg: 7:00 - 12:00 Uhr (duerno Répondeur). Répondeur: 18:00 - 7:00 Auer vum Dag duerno. De Weekend an d‘Feierdeeg ass de Service zou (Répondeur). Fir d‘Organisatioun vun de Gardë mi einfach ze maachen, kann am Viraus eng Fiche d‘inscription ausgefëllt ginn. Et besteet och d‘Méiglechkeet fir dat online iwwert de Link https://skkd.lu/inscription oder https://skkd.lu/anmeldung ze maachen.

De « Service Krank Kanner Doheem » gëtt finanzéiert iwwert den Onkäschtebeitrag vun den Elteren, Spenden an enger Konventioun tëschent « Femmes en Détresse a.s.b.l. » an dem Ministère fir Chancëgläichheet.


GEMENG

mular

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

 95, rue de Bonnevoie  L-1260 Luxembourg  Tel. : 48 07 79  Fax 48 07 79-77  www.fed.lu  krankkanner@pt.lu 

L’objectif :

Aktivität ebung

echnet.

DUERF

Service Krank Kanner Doheem – Fiche d’Inscription

@pt.lu

ung

I

Les tarifs :

Le « Service Krank Kanner Doheem » offre une garde individuelle à domicile pour enfants malades. Ceci permet aux parents de poursuivre leur activité professionnelle et aux enfants de se rétablir dans les meilleures conditions et dans leur milieu familial. Les demandes de familles monoparentales sont considérées en priorité. A partir du 1er juillet 2018 les tarifs pour les gardes seront recalculés.

der .

Les tarifs actualisés seront publiés sur le site internet de Femmes en Détresse au moment donné.

t als uung.

Le revenu imposable du ménage sera pris comme base de calcul pour la participation aux frais de garde.

endes

zusätzlich

n.

Pour les familles monoparentales le certificat de résidence élargi, établi par la commune est indispensable. Les frais de parking et de trajet sont à charge des parents: ½ heure de déplacement pour la ville de Luxembourg. 1 heure de déplacement pour toutes les autres communes du Grand-Duché.

Les gardes : Les gardes ont lieu entre 7:00 et 19:00 heures.

La durée d’une garde ne peut pas dépasser 9 heures de suite.

erlich.

Une visite médicale est indiquée au 2ième jour de la garde.

ben eine βig an

Toutes les collaboratrices du « Service Krank Kanner Doheem » ont une formation dans le domaine socio-familial et participent régulièrement aux formations internes.

:00 Uhr.

en Tag.

worter)

das

nk

ner

Pour tous renseignements supplémentaires :  48 07 79 Lundi - jeudi : 7:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 heures. Vendredi : 7:00 à 12:00 heures. Répondeur : 18:00 heures jusqu’au lendemain 7:00 heures. Le service est fermé les weekends et jours fériés. (Répondeur)

Pour faciliter l’organisation des gardes, veuillez bien remplir la fiche d’inscription ci-jointe. Il existe aussi la possibilité d’une inscription en ligne sur le raccourci https://skkd.lu/inscription . Le « Service Krank Kanner Doheem » est financé par la participation des parents, des dons et par une convention entre Femmes en Détresse a.s.b.l. et le Ministère de l’Égalité des Chances.

51


52

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

53


54

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Eng Zäitrees an dat viricht Joerhonnert Virun 2 Joer hat ech dat immenst Gléck Dausenden aler Fotoen an Negativer aus menger fréierer Heemicht ze fannen. Déi 700 schéinsten hunn ech den Themen no sortéiert an doraus e Buch gemeet.

Bestelle kënnt dir et direkt bäi mir oder duerch Iwwerweisung!

70 €

CCPL LU73 1111 0738 6649 0000 Romain Gaspar 24, Héiltzerstrooss L-8557 Kleng-Elchert

Ech weess, vill Leit waarden op d'Bicher vu Koulbich a Rued (an op den 3. Band vun Ell), iewer och op d'Buch vun den Zwangsrekrutéierten. Do ass scho vill geschitt, de Finissage feelt nach. An de Wanterméint wäert ech op d'mannst eent ofschléissen. Losst iech iwwerraschen!


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Wéi schonn di lescht Joren, hunn ech och fir 2020 e Kalenner mat menge Fotoen drécke gelooss. Si sinn an DIN A 3 Format an op recycléiertem Pabeier. Ech verkafe se fir 13€ a verschécken se och fir (+ 5€). Se sinn a Form vun Casen (brong)- an Familljekalenneren (giel). Der kënnt de Kalenner bestellen um 621 41 39 09 oder eric.heimermann@hotmail.com Ech soe Merci. Eric Heimermann

55


56

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Manifestatiounskalenner 16. September 28. September

Rentrée Mexikaneschen Owend

ELLteren CDJ Koulbich

19 . Oktober 19. Okotber 20. Oktober 25. Oktober 31. Oktober

Puzzle-Championnat Hämmelsmarsch Rued Kiermes zu Rued Halloween Kannerbal ELLoween Party

DT Ell Chorale

1. November 2. November 4. November 8. November 15. November 22. November 29. November

Allerhelljen Allerséilen Versammlung Manifestatiounskalenner Quizowend 15e Fête des Moules Whistowend Träipenowend

1. Dezember 20. Dezember 25. Dezember 26. Dezember 31. Dezember

Adventsmaart an Niklosfeier Housekerbal Chrëschtdag Stiefesdag / Interclubchampionnat Sylvester

ELLteren SC Ell

Gemeng + Clibb Musik Gemeng Ell SC Ell DT Ell DT Ell CDJ + Si Ell + Gemeng CDJ Ell DT Ell

OPGEP A Zäitëm SST: stellun g 27. Ok tober vun 3.

00 op

2.00 A

uer


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

57


58

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

59


60

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

e 15 Fête

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

des Moules à ELL

�15 novembre 2019 ) au Centre Camille NEY à ELL Les Menus

Moules au Vin Blanc - 20 € Moules Provençales - 20 € Bouchée à la Reine - 15 € Participation uniquement sur réservation

soit par liZ 621 14 14 06

D 23 62 02 41

P our des raisons d'organisation, les menus sont servis en deux temps soit à 19h00 et à 21h00. Prière d'indiquer votre heure préférée !

Date limite pour la réservation 10 novembre 2019 !!! Org.: Equipe Dames

Sporting Club ELL

61


62

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

D' organiséiert e Freiden, den 8. November e Quiz-Owend. E flotten a gesellegen Owend erwaard Iech. Et kann an Equippe vu 4-6 Leit matgespillt ginn. Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens gesuergt.

Opléisung RätsEll No2-2019 Villmools Merci deene ville Leit, déi beim Räts'Ell matgemaach hunn! Aus all deene richtegen Äntwerten huet de Buergermeeschter Armand Schuh dës 2 Gewënner gezunn: (ze gewanne gouf et 2x 1 Bong offréiert vun AgriPièces Kolpech)

Corinne Camusel vun Ell Ronny Marx vun Kleng Elchert Hinnen zwee en häerzleche Gléckwonsch. Fir komplett ze sinn, hei d'Opléisung vum RätsELL N 2: o

10, ELLERSTROOSS L-8526 COLPACH-BAS

"Vill Spaass a briech der d'Auer net!"

D'Äntwerten op di eenzel Froen (vun uewen no ënnen) : GEMENGEN-TECHNIKER; OLDTIMERGECKEN; TELEVIE, HUNDEKOTBEUTEL, MUSEK GEMENG HELPERKNAPP; POLLENALLERGIKER; BIOPOULET; CHALLENGE DE LA FEDERATION; CAISSIERE; MOBILLEN HENGERSTALL.

An elo vill Spaass beim Kniwwelen un engem neie RätsELL


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

RÄTS'ELL Hei kënnt Dir Äert "EllGemeng-t"an Äert allgemengt Wëssen testen! 1

Wou wunnt eisen neie Sekretär?

3

Wien huet Nationalf eierdag de 8

Catering gem aach? Op wéi engem

5

4

Piano gouf zu

25

Kolpech an der Kierch Concert gespillt? 9

Als wat gëtt d' Firm ung b ezeechent?

7

2

Weivill Joer huet d'Renée Coljon op

10

eiser Gem eng als Einnehm erin geschaf f t? 14

Wien huet de Concert an der Kierch 13

zu Kolpech organiséiert? Wéi ass de Num m

15

11

6

12

vun der

Par Ram m erich? 27

Wien organiséiert d' Noperf est

16 23

an eiser Gem eng? 18

D' Foto op der Säit zwee,

17

wou ass dat? 21

Wat gouf den 11.6.19 f ir d' éischte 26

Kéier an der Schoul organiséiert? 22

Wat ass den 27.Oktob er 2019?

19

24

20

28

Léisung:

1

2

3

19

20

21

4

5

6

7

22

23

24

25

8

9

10

26

27

28

11

12

13

14

15

16

17

18

Schéckt Är richteg Äntwert vun der Léisung bis de 15. November 2019 entweder per Post un d'Gemeng oder per Mail un: informell@ ell.lu Ze gewanne gëtt et dës Kéier: 2x2 Bio-Poulets offréiert vun: Weis Georges vu Rued

63


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Administration Communale d'Ell 27, Haaptstrooss L-8530 ELL Tél.: 26 62 38-1 Fax: 26 62 38 - 550 secretariat@ell.lu

www.ell.lu

Ouverture des bureaux de l'Administration communale d'Ell: Secrétariat: M.Raymond Wolff, Mme Michèle Kaspar Population / Etat Civil: Mme Manuela Petry-Even; Mme Sylvie Royer: Lu; Me; Ve: 8h15 - 11h45 Je: 14h00 - 18h30 Service Technique: M. Laurent Schaus; M. Damien Nehrenhausen: urbanisme@ell.lu Recette: M. Paul Wilwerding Lu; Me; Ve: 8h15 - 11h45

AGENDA

64

Profile for Gemeng Ell

Inform'Ell 3/2019  

de Buet vun der Eller Gemeng. #3/2019

Inform'Ell 3/2019  

de Buet vun der Eller Gemeng. #3/2019

Profile for gemengell
Advertisement