Page 1

inform’Ell I N F O R M AT I O U N S B L AT V U N D E R G E M E N G

N°2 / 2013

Foto: Ebuen Erika Mai 2013


Sommaire p. 04 Gemeng p. 06 Etat Civil p. 10 Duerf p. 34 Maison Relais p. 35 Schoul p. 46 Leit p. 55 Agenda

Administration Communale Ell 27, Haaptstrooss L-8530 ELL Tél.: 26 62 38 50 Fax: 26 62 38 55 secretariat@ell.lu www.ell.lu Prochaine édition inform’Ell: 15 septembre 2013 Si vous avez des nouvelles ou annonces à publier, contactez-nous jusqu’au 16 août 2013 au plus tard. Petry-Even Manuela Tél.: 26 62 38 52 E-mail: manuela.petry-even@ell.lu


Léif Matbiergerinnen a Matbierger Dat ass a mengen Aen e Message, dee virun allem an der heideger Crise méi wi jee wouer a wichteg ass! Heiansdo huet een d’Chance, héich erop ze klammen, et geet awer och gären erëm grad sou séier erof. Duerfir soll een ëmmer bescheide bleiwen an ni vergiessen, wou een hierkomm ass!

Monique Baldassi-Wagner Ech hu viru Kuerzem e flott Zitat vum Lao Tse gelies: “Wanns de dech fir déi kleng Saachen ze grouss fills, bass de fir déi grouss Saachen ze kleng.”

Bei eis an der Gemeng besteet glécklercherweis nach ëmmer de Respekt virun all Zort vun Aarbecht an de Leit, déi dës Aarbecht mat Fläiss, Professionalitéit a Stolz erleedegen. An hei ass nach kee sech ze schued, eng Hand mat unzepaken. An der heideger Zäit iwwerhaapt eng Aarbecht hunn ass vill wäert! Wéi ech eng Frëndin mat bei d’ADEM op Dikkrech begleet hunn, hunn ech festgestallt, wéivill Leit eng Schaff sichen, an do sinn all Schichte betraff!

Eis Gemeng engagéiert sech sozial, sou wäit se kann, an op verschidde Manéieren, fir mënschlech Schicksaler an eisen Dierfer e bësschen ofzefiederen. Am Réidener Kanton hu mir och ganz flott Initiativen an Servicer, déi eis Matbiergerinnen a Matbierger ënnerstëtzen, sief et bei der Sich no Aarbecht oder bei der Vereenbarkeet vu Beruff a Famill, oder soss wéi. Mee net eleng d’Gemeng an de Kanton, och a virun allem d‘Leit hei bedreiwen eng häerzlech an engagéiert Noperschaftshëllef, wat et a ville Géigenden guer net méi gëtt! All deene Leit op dësem Wee emol e grousse Merci! An ech hoffen, dass dës Mentalitéit och weiderhi bestoe bleift.


4

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Nationalfeierdag 2013 Léif Matbierger D’Gemengeverwaltung vun Ell lued Iech häerzlech an, samsdes, den 22. Juni 2013, un den offizielle Feierlichkeete vun eisem Nationalfeierdag deelzehuelen. Programm: 20.15 Auer: Rendez-vous beim Musikssaul Cortège an d’Kierch 20.30 Auer: Feierlichen «Te Deum» Nom «Te Deum»: Usprooch vum Buergermeeschter Éierung vu verdingschtvolle Matbierger Afspille vun der «Heemecht» Éirewäin Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt!

Mir wire frou, wann Dir dësen Dag duerch Är Präsenz zu engem wierkliche Feierdag vun der Frëndschaft an der Verbonnenheet vun alle Matbierger ënnerenee kinnt maachen. De Schäfferot vun der Gemeng Ell


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Plan d’Action canicule� Action Hitzewelle Chers habitants, liebe Einwohner, Les formulaires d’inscription pour bénéficier d’une surveillance lors d’une épisode de forte chaleur sont disponibles au secrétariat de la commune. Die Anträge zur Einschreibung einer Betreuung während einer Hitzewelle sind auf dem Gemeindesekretariat erhältlich.

Vous êtes priés de bien vouloir renvoyer le fomulaire au secrétariat de la commune d’Ell, 27, Haaptstrooss, L-8530 Ell. Sie sind gebeten das Formular an das betreffende Gemeindesekretariat Ell, 27, Haapstrooss, L-8530 Ell einzusenden.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez-vous adresser au numéro 2478-5650 du service social de proximité de la CroixRouge luxembourgeoise. Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die Nummer 24785650 des betreffenden Sozialamtes.

> 5 règles d’or lors des grandes chaleurs<

> 5 Goldene Regeln für Hitzetage<

1. Boire beaucoup (au moins 1.5 litre d’eau minérale ou d’eau gazeuse par jour)

1. Viel trinken (mindestens 1,5l Mineralwasser oder Sprudelwasser am Tag)

2. Passer plusieures heures par jour dans des endroits frais ou l’ombre (fermer fenêtres, volets et stores pendant la journée)

2. Halten Sie sich in gekühlten Räumen oder im Schatten auf (tagsüber Fenster, Fensterläden und Rolläden schließen)

3. Eviter des activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes

3. Keine körperlich anstrengenden Aktivitäten während der heißesten Tageszeit

4. Se rafraichir en prenant des douches ou des bains partiels

4. Kühlen Sie sich durch Duschen oder Teilbäder

5. Aller quotidiennement chez les personnes âgées de votre entourage qui vivent seules. Vérifier qu’elle disposent de suffisamment d’eau minérale et qu’elles en consomment assez.

5. Sehen Sie täglich nach alleinstehenden, älteren Menschen in Ihrem Umfeld. Achten Sie darauf, dass diese ausreichend mit Wasser versorgt sind und genügend trinken.

Fermeture du bureau administratif Les bureaux de l’Administration Communale d’ Ell resteront fermés le lundi de kermesse, 19 août 2013

5


6

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Avis de publication Il est porté à la connaissance du public qu’en sa séance du 28 janvier 2013, le conseil communal a modifié les tarifs concernant l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants. -vidange hebdomadaire d’une poubelle à 60 litres 156,00 eur/année -vidange hebdomadaire d’une poubelle à 80 litres 192,00 eur/année -vidange hebdomadaire d’une poubelle à 120 litres 252,00 eur/année -vidange hebdomadaire d’une poubelle à 240 litres 432,00 eur/année -enlèvement d’un sac en polyéthylène, frais de compactage et prix du sac compris 4,00 eur/pièce

2) de fixer à partir du 1er juillet 2013 les tarifs d’enlèvement des ordures encombrants comme suit : -enlèvement sur commande des déchets encombrants 55,00 eur/m3 3) que les propriétaires d’immeubles servant, soit comme habitation principale, soit comme résidence

secondaire, sont tenus d’installer sur leurs propriétés au moins une poubelle à 60 litres par logement. Les propriétaires sont tenus d’acheter les poubelles appropriées auprès de l’administration communale. Le public peut prendre connaissance du règlement afférent au secrétariat communal.

Etat civil Naissances Streveler Tommy Ell 02.05.2013

Öffnungszäite Gemeng ELL Méindes vun 8.15 bis 11.45 Dënschdes vun 8.15 bis 11.45 Mëttwochs vun 8.15 bis 11.45 Donneschdes vun 8.15 bis 11.45 an vu 14.00 bis 19.00 Freides vun 8.15 bis 11.45

Office Social du Canton de Redange-Attert Office Social du Canton de Redange-Attert 11, Grand-Rue (Maison Worré) L-8510 Redange-Attert Tél: 26 62 10 55 Mail: oscare@pt.lu Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 09.00 à 11.45 heures En dehors des heures d’ouverture, prière de prendre un rendez-vous.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Réaménagement Gaardestross à Ell

Il est porté à la connaissance du public que lors des travaux de réaménagement de la Gaardestrooss à Ell, toute circulation est interdite dans les deux sens à partir du 27 mai 2013 selon les besoins du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. La circulation sera signalée par une déviation en conformité des prescriptions du code de la route. La durée des travaux sera de 180 jours ouvrables. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Jabepka S.àr.l. de Weiswampach au prix de 604 149,87 € HTVA. Le collège échevinal

I

AGENDA

7


8

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

9


10

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Iwwergang vum Éislek an d’Guttland hei zu Rued Zu Lëtzebuerg sti sech zwou natierlech Landschafte géintiwwer, déi sech a morphologischer, agrologischer a klimatischer Hisiicht staark vuneneen ënnerscheeden, d’Éislek am Norden an d’Guttland am Süden. De Verlaf vun der Strooss hei zu Rued markéiert ongeféier dësen Iwwergang tëscht Éislek a Guttland. Ënner staarkem Drock zu Schifer gepressten Oflagerunge vun engem Ur-Mier, dat virun 359,2 – 416 Millioune Joer eis Géigend bedeckt hat, bilden de Sockel vu béide Landschaften.

Am Laf vun der Entwécklungsgeschicht vun eisem Planéit kënnt et ëmmer rëm zu weiderer Sedimentatioun, virun allem während der Trias virun 199,6 – 251 Millioune Joer. Géint 2,588 Millioune Joer (um Enn vum Neogen an am Ufank vum Quartär) erfaasst eng gréisser tektonisch Faltung eis Géigend an dréckt di zwou Landschaften no uewen. Trotz intensiver Op- an Ofbewegung vun der Äerdkrust bleiwen d’Gestengsschichten intakt.

Attraktiv Dierfer …? Do gehéiert méi dozou wéi nëmme Stroossen an Haiser. Der Meenung si mir all a ganz besonnesch de Marcel Fischbach, dee sech all Dag dofir asetzt eis Gemeng sou attraktiv wéi nëmme méiglech ze gestalten. Eng flott Iddi wor fir zu Rued eng Skulptur ze integréieren, mat Tafele wou mir an 3 Sproochen erkläre wat d’Éislek bzw d’Guttland ass, a wou et ufänkt. Déi Ligne vum Éislek leeft nämlech duerch eis Gemeng, an dofir hu mir zu Rued op der Héicht vum Stroumtrafo dëst flott Wierk vum Marc Fetler opgeriicht. All Erklärunge fannt dir an dem folgenden Text, dee sech och op dem Panneau, sur place befënnt.

Dobäi gëtt d’Éislek awer vill méi staark ugehoff wéi d’Guttland an ass der Erosioun vu Wand a Waasser och vill méi ausgesat: di iewescht Couche gëtt komplett ofgedroen, während se am Guttland bal iwwerall erhale bleift. Duefir fënnt een haut am Éislek quasi nëmmen nach blogroe Schifer (de Mieresfong vum Ënnerdevon), während d’Guttland haaptsächlich aus nährstoffräichem Buedem besteet – lehmig a kallikräich Sedimentatiounen aus Muschelkalk, Keuper a Lias.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

11


12

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

13


14

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

15


16

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

17


18

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

19


20

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

21


22

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

23


24

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

25


26

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

27


28

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

29


30

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

31


32

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

Fréijoer an der Gemeng

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

33


34

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

AGENDA

I

Maison Relais ELL Ma

ison Relais

Le personnel de la Maison Relais : ARAUJO Sofia, éducatrice graduée (chargée de direction) WAGNER Linda, éducatrice graduée (chargée adjointe) NICOLAS Emilie, éducatrice diplômée SPILMAN Nadine, agent éducatif DEGROS Josée, aide socio-familiale GANGLER Monique, remplaçante éducative occasionnelle FELTEN Lex, remplaçant éducatif occasionnel

Réaménagement de la Maison Relais Répartition par cycles:

Activités de vacances d’été du 22/07-09/08/2013 Congé annuel du 12/08-23/08/2013 Toussaint fermé le 01/11/2013 St.Nicolas fermé le 06/12/2013 Vacances de Noël fermé du 25/12-03/01/2014 La veille de Noël 24/12 fermé à partir de 14h00


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

LEIT

I

I

AGENDA

Schoulorganisatioun 2013-2014 Klassenverteilung / Répartition des classes 2013-2014 Cycle 1: Enseignement précoce:

Bof-Hetto Mireille et Faber-Roemen Simone

Cycle 1: Enseignement préscolaire:

Gratias Carole/Reckinger-Seyler Manon Wolff-Knauf Martine

Enseignement primaire: Cycle 2.1: Cycle 2.2: Cycle 3.1: Cycle 3.2: Cylce 4.1:

1e année d’études: Reding Marc 2e année d’études: Gaspar Romain 3e année d’etudes: Felten- Bettendorff M-P. 4e année d’études: Rocconi Laura, Seil Tim 5e année d’études: Weis Jean-Marie

Cycle 4.2:

6e année d’études: Schlesser-Fischer Carole

L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2013 et finit le mardi 15 juillet 2014. Allerheiligen/Toussaint

26.10.2013

St. Nicolas Weihnachten/Noël Karneval/Carnaval Ostern/Pâques Arbeitsfest/Fête du Travail Pilgertag/Jour de pèlerinage Christi Himmelfahrt/ Ascension

06.12.2013 21.12.2013 15.02.2014 05.04.2014 01.05.2014 19.05.2014 29.05.2014

Pfingsten/Pentecôte Nationalfeiertag/Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc Sommerferien/Vacances d’été

Total des élèves prèscolaire et primaire : 118 Elèves inscrits à Ell d’autres communes: 7 Total d’enfants dans le bâtiment: 131

-

03.11.2013

-

05.01.2014 23.02.2014 21.04.2014

07.06.2014 23.06.2014

-

15.06.2014

16.07.2014

-

14.09.2014

35


36

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

37


38

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

LEIT

I

I

AGENDA

Im Rahmen unseres PRS-Planes für dieses Schuljahr haben wir im Zyklus 3 die Eltern unserer Schulkinder eingeladen, in die Schule vorlesen zu kommen. Dies natürlich auf freiwilliger Basis! Wir waren sehr erfreut über das positive Echo bei den Eltern, mehr als die Hälfte waren bereit, vorlesen zu kommen! leich zweimal je 4 Leseateliers einplanen. Deshalb mussten wir gleich Die Kinder waren begeistert, und auch die Eltern haben es überwiegend positiv erlebt. Die Bücher, aus denen vorgelesen wurde, sind seither heißbegehrt in der Schulbibliothek…

Nach dem Vorlesen sorgen ein kleiner Tanz oder ein Spiel für Abwechslung.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Beim Lesen kann man manchmal richtig träumen und in eine andere, fremde Welt eintauchen.

Zum Abschluss der Leseateliers, ein Gruppenfoto und ein großes Dankeschön an die teilnehmenden Eltern.

39


40

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Heute fahren wir nach Mersch in den Verkehrsgarten. Hier sollen wir testen, ob wir die Verkehrsschilder kennen und wir sollen lernen, ie wir uns im Straßenverkehr benehmen. Autos fahren hier keine, aber es wie ßen mit Kreuzungen. gibt Ampeln, Verkehrsschilder und kleine Straßen Zuerst muss der Helm angepasst werden. Es ist sehr wichtig, dass der Helm richtig sitzt!

Dann wird uns erklärt, welche Gefahren im Verkehr auf uns lauern und welche Regeln wir unbedingt beachten müssen!

Jetzt geht es los. Wir setzen uns auf die Fahrräder und machen uns auf den Weg durch den Verkehrsgarten. Herr Eiffes, der Polizist, weist uns auf unsere Fehler hin. Ein Päuschen zwischendurch tut richtig gut.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Lesung mit Tina Kemnitz im” Fräschepillchen” am 8. Februar 2013.

41


42

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Tina Kemnitz liest den Kindern Ausz端ge aus B端chern vor. B端cher f端r den 3.Zyklus

Sie versucht die Leselust mit verschiedenen Spielen zu wecken.

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

In drei Verantstaltungen entfacht die Berlinerin die Lesefreude der Eller Schulkinder.

F端r jedes Lesealter werden tolle B端cher vorgestellt.

43


44

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

45


46

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Club Atertdall Thé dansant et gâteau pour fêter le 1er anniversaire avec ses clients

La Croix-Rouge luxembourgeoise Contact Presse Service Communication : Rachel Vieira ; +352 27 55-2122 ; rachel.vieira@croix-rouge.lu

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1700 professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire. La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide humanitaire

internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en difficulté, l’aide psychologique des auteurs de violence domestique, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques socio-familiaux.


GEMENG

I

DUERF

Colpach, 29 avril 2013 – A l’occasion de son 1er anniversaire le Club Atertdall a organisé dimanche, 28 avril, un thé dansant avec café et gâteau pour ses clients. Une soixantaine de personnes se sont retrouvées dans la salle des fêtes « An der Aula » à Redange pour participer aux festivités. Après les prises de paroles officielles de Monsieur Paul Zacharias, Conseiller communal de Redange suivi de Monsieur Robert Oé, directeur adjoint du service des Aides et Soins de la Croix-Rouge ainsi que Madame Pia Streveler, Chargée de direction faisant fonction du Club Atertdall, les invités se sont adonnés à la danse et aux animations proposées.

I

SCHOUL

I

Paul Zacharias, Conseiller communal de Redange précise : « Je me réjouis du fait que le canton de Redange dispose depuis un an d’un Club senior qui propose une variété d’activités et a trouvé ainsi sa place dans le maillage local d’activités proposées aux citoyens de la région. Je remercie la CroixRouge pour leur engagement dans la gestion du Club Atertdall et les partenaires communaux et locaux qui font de cette initiative une vraie réussite. » Les objectifs du Club Atertdall Robert Oé, directeur adjoint du service des Aides et Soins de la Croix-Rouge indique : « Le Club Atertdall est fonctionnel depuis début 2012. Nous avons pris cette initiative, en collaboration avec les communes de Redange, Beckerich, Rambrouch et Ell, et avec le soutien du ministère de la Famille. La Croix-Rouge est déjà très largement engagée dans le cadre de l’aide à la personne dans la région avec son centre de convalescence thérapeutique et ses antennes de soins à domicile de Nagem et Niederpallen. Avec le club senior Atertdall, notre volonté était de compléter notre offre de services pour les seniors de 50 et + et de leur proposer des activités selon leurs aspirations.

LEIT

I

AGENDA

La collaboration mise en place avec les associations locales est également très forte et nous remercions aussi toutes les parties engagées dans cette structure et souhaitons beaucoup de plaisir à tous nos clients. » Pia Streveler, Chargée de direction faisant fonction du Club Atertdall, explique : « Le Club Atertdall propose aux 50+ de la région un programme d’activités diverses (conviviales, sportives, culturelles, d’information et de conseil, de bien-être, etc.) destinées à valoriser les talents, stimuler les intérêts, ouvrir les horizons et conduire vers un vieillissement actif et une vie sociale réussie. Il vient ainsi compléter et agrandir le choix existant en favorisant les synergies avec des organismes et associations locaux. Les brochures avec le programme détaillé des activités proposées sont distribuées 4 fois par an à tous les ménages des communes partenaires. »

47


48

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

49


50

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

51


52

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

AGENDA

I

Service Krank Kanner Doheem à e viendra ic r t a r o b colla rendre • Une e pour p il f ic u m a o t d u e e. etr votre tit malad ail, eiterin b use in e b p r u a d it M in so son trav • Eine e Ihr Kind zu Ha sence et ng. é nt u r b p e a g s Anfrag r m Pa que l’enfa en U e t • c n h à o e w u e rib unserer seiner g elle cont ans problèmes et hten mit dass Ihr c ö s m s ir is e ce guér e • W ouvenir d eitragen, s b n u o z r b a e d n d u e wie Arbeit garde ison. e Problem Zeit zu s à la ma in est p m e t Kind ohn ie c ird und d ’un méde gesund w itiver Erinnerung a visite d ous donner des L • pos pour n ons Hause in indiquée t instructi e behält. s n o n ti e a g n inform die et le Anordnu t la mala n a n efolgt die en Besuch r b e c ie n S co • nt. s, dess traiteme des Arzte setzt wird. Wir betreuen Ihr vorausge krankes Kind •

Mit unse rer Arbeit möchten wir Ihren und den B edürfnissen Ihres Kindes e ntgegenkomme • Desh alb ist es n. ersten Ta , vor allem am g Sie sich e , wichtig, dass twas Zeit nehmen um unse re verschied r Mitarbeiterin en zu geben e Informationen über die Gewohn heiten Ih r Vorstellu es Kindes, Ihre ng in Be zug auf d ie Pflege us w.

Par notre tr aimerion avail, nous s satisfair ev besoins e t ceux de os votre e • Voilà nfant. pourquo i il est importan t, surtou t le premier jour, que v ous preniez le t informer emps pour no ratrice su tre collabor les hab itud de votre enfant et es les soins à lu i donner.

• •

während Sie Ihrer Berufstätigkeit nachgehen in seiner gewohnten häuslichen Umgebung

Nous prenons en charge votre enfant malade pendant que vous poursuivez votre activité professionnelle • à son domicile •

www.fed.lu Krankkanner @pt.lu Femmes en Détresse a.s.b.l 95,rue de BonnevoieWW L-1260 Luxembourg Tel: 48 07 79


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

53


54

GEMENG

I

DUERF

SCHOUL

I

LEIT

I

I

AGENDA

      

              

Need a ride? * ! t h ig n We drive all 



edi entre 18.00 et

* vendredi et sam

 

 

 

 

      

 

5.00 heures

 

 

 



 

     Le Night Rider ? 

Le Night Rider est un bus de nuit individuel sans itinéraire ni arrêts fixes. En toute sécurité et de manière fiable, le Night Rider conduit ses clients dans tout le Grand-Duché à l’adresse de leur choix et les reconduit ensuite à leur domicile. Le bus de nuit circule dans tout le Grand-Duché et fonctionne seulement le weekend entre 18 heures le soir et 5 heures le matin.

 Les avantages  

Réservation en ligne Le client peut réserver son transfert en ligne sur la page web jusqu’à  60 minutes avant l’heure de départ souhaitée à condition qu’il soit   en possession d’une Night Card ou carte de crédit valide. Si l’heure de départ souhaitée n’est plus disponible, le système de réservation  proposera automatiquement selon les disponibilités une heure d’enlèvement alternative.

 

  

Plus d’informations?

nightrider.lu

 SMS Les conditions météorologiques ainsi que le trafic peuvent influencer  la durée du trajet du Night Rider. En combinaison avec d’autres  demandes le départ du Night Rider peut varier de +/- 10 minutes. Pour informer le client de son arrivée, celui-ci reçoit un SMS environ 10 minutes avant l’arrivée prévue pour qu’il sache exactement quand il faut se rendre au lieu d’enlèvement. Modèle tarifaire Le prix d’un trajet en Night Rider dépend de la distance, et non du nombre de personnes qui ont réservé ensemble le même parcours. Want to stay tuned ? Like us on

Plus d’informations? www.nightrider.lu Hotline 9007 1010 (3 cts/min.)


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

Manifestatiounskalenner

16 Juni 22 Juni 23 Juni 28 Juni 14 Juli 3 August 10 August 15 August 18 August 23 August 24 August 25 August 16 September 21 September 28 September

Randonnée L. Didier SC Ell Te Deum Nationalfeierdag 10 Joer Genderhaus Schlassfest Koulbich Grillowend CDJ Rued Contre la montre DT Ell Maria Himmelfahrt Prëssioun Rued Kiermes zu Ell, Kiermesbal CDJ Virdrescherbal CDJ Rued Courses cyclistes DT Ell + Tool Time Courses cyclistes DT Ell + Tool Time ELLteren Rentrée Championnat DT Ell Championnat DT Ell

I

AGENDA

55


56

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Familjefest Um Weier beim Kolpecher Schlass Sonndes, den 07.07.2013 ab 10.00 Auer Fëschen, Spiller an Sprangschlass Fir Kleng an Grouss Kaffisstuff am Zelt Super Tombola Fir Iessen an Gedrenks as beschtens gesuergt 25% vum Erléis geet un den Centre de Convalescence vun derCroix-Rouge

Organisatoren: Entente du Sud des pêcheurs sportifs Jugendkommissioun vun der F.L.P.S ::


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Programm

10 Joer Genderhaus e Freideg, den 28. Juni 2013 um 17h00 Auer am Centre Camille Ney zu Ell

17h00

Begréissung • Madame Monique Baldassi, Presidentin • Madame Nicole Gorza, éischt Presidentin, • Här Camille Gira, Buergermeeschter vu Biekerech a Grënnungs-Member vum Genderhaus, • Madame Ministesch Françoise Hetto-Gaasch • Här Jos Thill, Buergermeeschter vun Ell,

18h00

Réckbléck 2003-2013 Madame Barbara Gemnich, Responsabel vum Genderhaus, Presentatioun vum neie LEADER-Projet „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“

18h45

Rezeptioun mat Éierewäin offréiert vun der Gemeng Ell, regionalem Fingerfood & musikalescher Begleedung vum Saxophon-Ensembel ”SAX RED”

Umeldungen: Tel. 26 62 09 87 oder via mail: genderha@pt.lu

57


58

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Invitatioun Foyer de Jour « A Butzen »

AGENDA

Schrenger Caroline Chargée de direction 1A, rue Mgr. Jean Bernard L-8558 Reichlange Tél: 23 62 09 27 Fax: 23 62 09 32 Agrément N° FJ 01482003

D‘Crèche „ A Butzen“ vu Räichel feiert den 29te Juni 2013 säin 20ten Anniversaire Zu dëser Geleeënheet invitéiere mir all eis „anciens Butzen“ an hier Familljen fir dësen Dag zesumme mat eis ze verbréngen. Programm:

Menu:

11h00    Begréissung vun den Invitéen

Pasta-Buffet mat Zalot

11h30    Aweiung vun der neier Spillplaz

Erwuessener

Kanner              5€

Concert vun der Préizerdauler Musek

12h30   Mëttegiessen Iwwert de ganze Mëtten: •

Clowneshow

Concert vun der Musek zesummegestallt vun den „Anciene Butzen“

Sprangschlass

Kaffi a Kuch

15€

Umeldung bis de 15te Juni iwwer Email op abutzen@ efj.lu   oder per Telefon: 23620927 Iwwerweisung op de Konto vun A Butzen ASBL: CCRA   LU52 0090 0000 0621 5602 gëllt als Confirmatioun

D’Crèche „ A Butzen asbl“ vu Räichel gouf am Joer 1993 gegrënnt an ass mam Ministère de la famille et de l’intégration konventionéiert. Se bidd 47 Plazen à plein temps fir Kanner déi am Kanton Réiden wunnen. D’Aschreiwungsméiglechkeete sinn souwuel plein-temps, mi-temps oder temps partiel, jee no Besoin vun den Elteren. D‘Kanner sinn a 5 Gruppen agedeelt: 2 Gruppen am Alter vun 2 Méint bis 2 Joer an 3 Gruppen am Alter vun 2 bis 4 Joer. Den Encadrement vun den Kanner ass duerch 100% qualifizéiert Personal garantéiert, dozou gehéieren  eng Infirmière en pédiatrie, Educatrices diplômées an eng Educatrice graduée. D‘Preparatioun vum Iesse gëtt all Dag frësch, mat Produit’en aus der Regioun, vun 2 Kächinnen op der Plaz zoubereet. Eis Ëffnungszäiten si vun méindes bis freides vu 7h00  bis 18h30. Zou si mer während de Feierdeeg an tëschent Chrëschtdag an Neijoerschdag. D’Participatioun vun den Eltere gëtt nom Système Chèque Service Accueil gerechent. Dir hutt donneschdes, den 11ten Juli ab 17h30 d‘Méiglechkeet  d‘Crèche kucken ze kommen an äert Kand anhand vun enger Insciptiounsfiche anzeschreiwen. Meltt iech w.e.g. um Telefon 23620927 un.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Sonndes, de 14. Juli 2013 Programm:

11.00: Concert Apéro vun der Bartrénger Musek 12.00-13.30: Mëttegiessen 13.30: Concert vun der Harmonie Royale d’Athus 15.00: Concert vun der Fanfare Nidderkuer 17.00: Concert vum “Il Trio Aurora” Tombola-Basar-Brocante-Bichermaart Spiller an Attraktioune fir Kleng a Grouss Portes ouvertes au“Centre de Convalescence” Mëttegiesse vum Grill oder de Menu: Paschtéit mat Fritten an Zalot (14 EUR)

59


60

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

Administration Communale Ell 27, Haaptstrooss L-8530 ELL Tél.: 26 62 38-1 Fax: 26 62 38 55

www.ell.lu

LEIT

I

AGENDA

Inform Ell 2/2013  
Inform Ell 2/2013  
Advertisement