Page 1

inform’Ell I N F O R M AT I O U N S B L AT V U N D E R G E M E N G

N°1 / 2019


Sommaire p. 04

Gemeng

p. 11

Etat Civil

p. 16

Duerf

p. 31

Schoul

p. 34

Leit

p. 40 p. 47

Agenda Räts'ELL

Administration Communale Ell 27, Haaptstrooss L-8530 ELL Tél.: 26 62 38 - 1 Fax: 26 62 38 55 secretariat@ell.lu www.ell.lu Prochaine édition inform’Ell: 15 juin 2019 Si vous avez des nouvelles ou annonces à publier, contactez-nous jusqu’au 8 mai 2019 au plus tard. Wagner Viviane Tél.: 26 62 38 - 405 E-mail: informell@ell.lu


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, No engem schnell vergaangene Joer 2018 sti mer elo schonns erëm um Fouss vum Fréijoer 2019. Och am Joer 2019 kommen interessant Projeten op eis duer. Momentan schaffe mer un de Pläng fir d‘Ëmgestaltung vun der Schoul zu Rued als ee “lieu de rencontre”. Zesummekomme vun den Duerfleit soll an deem Projet am Virdergrond stoen. Als nächst soll de Centre Camille Ney zesumme mat engem Aarbechtsgrupp méi attraktiv gestalt ginn. No gudder Viraarbecht hu mer déi Neifaassung vum P.A.G. den 9. Januar 2019 am Gemengerot gestëmmt an op den Instanzewee ginn. De P.A.G. ass d’Aarbechtsgeschir a punkto Urbanismus a Bebauung fir déi nächst 12 Joer. D’Gemeng Ell zielt aktuell 1 350 Awunner a soll moderat wuessen. Moderéiert wuessen heescht 3% pro Joer, esou datt mer am Joer 2031 bei ongeféier 2050 Awunner wäerte sinn. De P.A.G. luch am Gemengenhaus, an all Interesséierte kunnt en Abléck kréien. All Doleancen, déi bei eis am Haus erakomm sinn, gi berücksichtigt a mat de Leit duerchdiskutéiert. Duerch d’Baulücken an den eenzelen Dierfer, an déi vereenzelt P.A.P.’en brauch am P.A.G. keng Erweiderung, respektiv Vergréisserung vun de Wunnzone vun den Dierfer gemeet ze ginn. Just fir eis besteeënd “Zone artisanale” zu Ell gesäit de P.A.G. eng kleng Erweiderung vir, sou dass mer klenge Betriber d’Méiglechkeet kënne

ginn, sech bei eis ze etabléieren oder ze vergréisseren. Duerch neit geschaafte Bauland an der Gemeng Ell, wënsche mir eis, dass déi jonk Leit kënnen an eisen Dierfer vun der Gemeng bleiwen, mee awer och Leit vun auswäerts d‘Méiglechkeet kréien, sech an eiser flotter Wunngemeng ze installéieren. Eis Gemeng, wou all Méiglichkeete bestinn, ewéi: Crèche, Maison Relais, Schoul, Sportkomplex asw. wëll nei Leit ophuelen. Fir datt si sech gutt a schnell am sozialen oder am kulturelle Liewen integréieren, kënne mir op d’Ënnerstëtzung an d’Mataarbecht vun der Integratiounskommissioun zielen. Awer nit nëmmen dës Kommissioun, mee och all eis Veräiner hunn ëmmer nei Iddien a leeschte vill a gutt Aarbecht, fir datt d ‘Leit sech an eiser Gemeng wuelfillen. Fir eist Gemengepersonal, wat ëmmer méi en héijen Aarbichtspensum ze bewältigen huet, hu mer e Poste gestëmmt, fir kënnen en Ingénieur technicien anzestellen. Mat der Verstäerkung vum Raymond Wolff am Sekretariat si mir da gutt opgestallt fir eis em déi ustehend Projeten ze këmmeren. Op alle Fall wäerte mir eis den Erausfuerderunge stellen an eist Bescht ginn, fir dass d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng sou bleift, wéi se ass, oder souguer nach verbessert gëtt. Armand Schuh, Buergermeeschter

Chers concitoyens ! Après une année 2018 qui s’est vite écoulée, le printemps 2019 s’annonce déjà ! Pour cette année 2019, plusieurs projets nous attendent ! Pour le moment, nous prévoyons de réaménager l’école de Roodt en lieu de rencontre, dont l’objectif principal est d’offrir aux habitants un lieu convivial. Par la suite, le Centre Camille Ney va être réaménagé, ensemble avec un groupe de travail, pour devenir plus attractif. Après une phase de préparation constructive, la refonte du P.A.G. a été votée et entamée par le conseil communal le 9 janvier 2019. Le P.A.G. est le document de travail qui définit l’urbanisme et les constructions pour les 12 prochaines années. La commune d’Ell compte actuellement 1.350 habitants et peut s’agrandir de façon modérée. Ceci signifie que la commune peut s’agrandir de 3% par année, si bien qu’elle compterait alors environ 1.800 habitants en 2031. Le P.A.G. pouvait être consulté par tout le monde à la commune et toutes les doléances introduites sont considérées et discutées avec les citoyens concernés. En raison des terrains vagues dans les différents villages de notre commue et des différents P.A.P., le P.A.G. n’a pas besoin d’être élargi, et un agrandissement des zones habitables dans nos villages n’est pas non plus nécessaire.

Pour la « zone artisanale » à Ell, le P.A.G. ne prévoit qu’un petit agrandissement , pour donner aux petites entreprises la possibilité de s’établir chez nous, respectivement de s’agrandir. Grâce à la création de nouveaux terrains constructibles, nous espérons que des jeunes pourront s’installer dans les villages de notre belle commune. Notre commune, qui dispose de tous les services nécessaires (crèches, maison relais, école fondamentale, complexe sportif, …), veut accueillir aussi de nouveaux habitants, dont l’intégration est facilitée par la commission d’intégration et les nombreuses associations culturelles et sportives. Grâce aux activités proposées et au travail réalisé, nos habitants se sentent à l’aise dans notre commune. Pour soutenir notre personnel communal, nous avons créé un poste d’ingénieur technicien. En outre, Raymond Wolff a depuis peu rejoint notre équipe au secrétariat et nous sommes persuadés que toute notre équipe réussira à bien gérer les projets à venir. Ensemble, nous travaillons à la conservation, voire à l’amélioration, de la qualité de vie dans notre commune.

Armand Schuh, bourgmestre

3


4

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil Communal Gemeinderat Ell spricht bei Haushaltsdebatte weniger über Finanzen, als über mangelnde Kommunikatioun Séance publique du 19 décembre 2018 Date de l'annonce publique de la séance: 13.12.2018 Date de la convocation des conseillers: 13.12.2018 Présents: M. Schuh, bourgmestre, MM. Rasqué et Weis, échevins ; MM. Jans, Hahn, Mme Lepage, MM. Kolbet, Hilbert et Reiser, conseillers ; Mme Kaspar, secrétaire intérimaire ; Absents: a) excusé: // b) sans motif: // Mit sechs Ja- und drei Gegenstimmen wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ell das Budget 2019 angenommen. Dabei wurde weit weniger über die Haushaltsvorlage, als vielmehr über die Konflikte eines lebhaften Ratsjahres gesprochen. Eigentlich gilt die Zeit vor Weihnachten als besonders besinnlich. Eigentlich, denn in der rezenten Ratssitzung in Ell ging es dieser Tage eher turbulent zu. Nachdem ein Ratsmitglied bereits während einer Schecküberreichung zu Beginn der Sitzung für kurze Zeit das Bewusstsein verloren hatte, wurde während der Budgetdebatte kräftig ausgeteilt. Vor allem Rat Christian Hahn kritisierte den Schöffenrat für die aus seiner Sicht indiskutable Kommunikation innerhalb des Gemeinderates.

Fehlendes Vertrauen aufgrund von mangelnder Kommunikation. Ihn störte besonders, dass einige Projekte aus dem außerordentlichen Haushalt 2018 einfach realisiert worden seien, ohne dass die finale Version noch einmal im Gemeinderat vorgestellt worden sei. Als Beispiel nannte er den Spielplatz beim Fußballfeld. Unabhängig vom finanziellen Umfang des Projektes hätte dieser noch einmal vom Gemeinderat gebilligt werden müssen. Im Rahmen der Besetzung eines Postens als Gemeindetechniker bezichtigte er den Schöffenrat zudem der Lüge. Dieser habe entgegen einer anderslautenden Absprache nicht mit zwei, sondern nur mit einem Bewerber gesprochen. Außerdem bezeichnete er eine in der vorausgegangenen Sitzung beschlossene Konvention als illegal. Vor diesem Hintergrund kündigte Hahn denn auch an, dass er der Haushaltsvorlage für 2019 nicht zustimmen werde. Dieser Meinung schlossen sich auch die Räte Eugène Kolbet und Marion Lepage-Beltgens an. Sie seien nicht generell gegen das vorgestellte Budget, aber angesichts der mangelhaften Kommunikation seitens des Schöffenrates fehle ihnen schlicht das Vertrauen. Sollten sich in diesem Bereich die Dinge im kommenden Jahr bessern, werde man das Budget 2020 auch gerne mittragen. Schöffe Henri Rasqué wehrte sich gegen den Vorwurf, dass die von Christian Hahn erwähnte Konvention nicht dem Gesetz entspreche. Er gab allerdings zu, dass im zurückliegenden Jahr längst nicht alles perfekt gelaufen sei. Dies betreffe jedoch nicht ausschließlich den Schöffenrat, sondern alle am Ratstisch versammelte Personen.

Deswegen sollten sich auch alle Anwesenden darum bemühen, 2019 besser zusammenzuarbeiten. Er stelle allerdings die Frage, ob die aufgeworfenen Probleme eine Zurückweisung des Budgets rechtfertigten, da beides nichts miteinander zu tun habe. Christian Hahn war allerdings der Meinung, dass dies die einzige Möglichkeit sei, seinen Protest deutlich zu machen. Seine stets konstruktiv gemeinten Kritiken seien nämlich bisher immer als persönliche Angriffe missinterpretiert worden. Schöffe Georges Weis fand es bedauerlich, dass man es in einer kleinen Gemeinde wie Ell, in der es keine parteipolitischen Überlegungen gebe, nicht schaffe, zusammen im Sinne der Bürger zu arbeiten. Er deutete zudem, ohne dabei Namen zu nennen, an, dass einige Ratsmitglieder den Ausgang der vergangenen Gemeindewahlen noch nicht verarbeitet hätten. Dabei spiegele die Zusammensetzung des Schöffenrats das Wahlresultat wider. Rätin Marion Lepage-Beltgens fühlte sich offenbar angesprochen und entgegnete, die vorgebrachte Kritik habe nichts mit den vergangenen Gemeindewahlen, sondern ausschließlich mit den letztjährigen Geschehnissen am Ratstisch zu tun. Ratsmitglied Claude Hilbert lobte seinerseits zwar die Haushaltsvorlage, betonte jedoch auch, dass sich dies nicht auf die Atmosphäre am Ratstisch beziehe. Das Budget 2019 wurde schließlich mit den Gegenstimmen der Räte Hahn, Kolbet und LepageBeltgens angenommen. Das ehemalige Schulgebäude in Roodt soll komplett renoviert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 500 000 Euro.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil Communal Eng kuerz Zesummefaassung vum Budget 2019 Ordentlicher Haushalt: Einnahmen: 5 637 227 Euro; Ausgaben: 5 133 271 Euro. Außerordentlicher Haushalt: Einnahmen: 3 592 678 Euro; Ausgaben: 3 629 424 Euro.

Véier Schecken fir sozial Projekter D'Gemeng Ell iwwerreecht Donen am Wert vu 5360 €.

Esou wéi et di lescht Joren Traditioun ginn ass, sinn och 2018 virun der Budgetssitzung verschidden Donen iwwerreecht ginn. Den Erléis vun 1360.- vum Nationalfeierdag ass un d’ONG Friendship Luxembourg gespent ginn. Jeweils Schecken vun 1000 Euro sinn un de Plooschterprojet an un d’Asa-asbl gaang fir hire Projet „Ee Stopp fir de Mupp“ ze ënnerstëtzen. E Scheck vun 2000 Euro goung un d’ONG „SOS Faim Luxembourg. Nodeems all Associatioun hir Aarbecht virgestallt huet, ass nach a gemittlecher Ronn ee Patt gedronk ginn.

5


6

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Gemengerot Conseil Communal Auf der Zielgeraden Neuer allgemeiner Bebauungsplan der Gemeinde Ell wird auf den Instanzenweg gebracht Séance publique du 9 janvier 2019 Date de l'annonce publique de la séance: 02.01.2019 Date de la convocation des conseillers: 02.01.2019 Présents: M. Schuh, bourgmestre, MM Rasqué et Weis, échevins ; MM. Jans, Hahn, Mme Lepage, MM. Kolbet, Hilbert, Reiser,conseillers ; Mme Kaspar, secrétaire intérmaire ; M.Raymond Wolff, rédacteur; M. Schaus, employé communal; M.Goedert, Bureau Espace et Paysage vert Absents: a) excusé: M.Hilbert MM. Hahn et Weis pour le vote du village Roodt (art. 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988) M. Hahn pour le vote du village Colpach-Haut (art. 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988) b) sans motif:// néant

Das Gros der Arbeiten am neuen Plan d'aménagement général (PAG) für die Gemeinde Ell ist erledigt, die Vorlage kann nun auf den offiziellen Genehmigungsweg ge-schickt werden. Der Gemeinderat gab jetzt grünes Licht. Erweiterungen, was Grundstücke für Wohnzwecke anbelangt, sind im neuen allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde Ell nicht vorgesehen. Das stellte Bürgermeister Armand Schuh zu Beginn der vergangenen Ratssitzung gleich klar. Mit den vorhandenen Baulücken habe die Gemeinde, die in den kommenden zwölf Jahren mit moderaten drei Prozent wachsen soll, genug Potenzial, um die Einwohnerzahl von derzeit 1 360 auf maximal 2 055 im Jahr 2031 zu steigern, so das Gemeindeoberhaupt. Was die Gewerbezone am Ausgang von Ell betrifft, bliebe aber eine leichte Erweiterung

möglich. In der Folge gab Al bert Goedert vom Studienbüro Espace et Paysage aus Esch/ Alzette nähere Erläuterungen zum PAG, der vom 22. Januar an öffentlich einsehbar sein wird. Anschließend werden die Einwohner einen Monat Zeit haben, um eventuelle Beschwerden beim Schöffenrat einzureichen. Am 29. Januar wird denn auch eine Info-Versammlung im Centre Camille Ney in Ell stattfinden. Gleichzeitig wird das Dossier an das Innen- beziehungsweise Umweltministerium geschickt, die ihrerseits vier Monate Zeit haben, um der Gemeinde ihr Gutachten zukommen zu lassen. Mit der definitiven Inkraftsetzung des PAG rechnet man bis Februar 2020. Die PAG-Vorlage wurde am Ende mehrheitlich von den Räten bewilligt. Lediglich Eugène Kolbet stimmte dagegen. Er bemängelte, dass die kommunale Bautenkommission nicht in die Ausarbeitung des PAG mit eingebunden worden war, was in seinen Augen nicht normal sei.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Jos Thill Éierebuergermeeschter vun der Gemeng Ell

An der Gemengerotssëtzung vum 01.Februar 2019, ass den Här Jos THILL zum Éierebuergermeeschter vun der Eller Gemeng eestëmmeg ernannt ginn. Hie war Buergermeeschter vun 2000 bis 2017. Weider war hie Member vum Gemengerot a Schäffen an de Joren 1982 bis 2000. Him nach all guddes fir d'Zukunft.

7


8

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Grün, Strauch-und Heckenschnitt 2019 Hiermit teilt die Gemeindeverwaltung Ell folgende Informationen für Grün, Strauch- und Heckenschnitt mit: Für das Jahr 2019 soll sämtlicher Grün, Strauch- und Heckenschnitt der Einwohner der Gemeinde Ell wie im vorhergehenden Jahr zur Sammelstelle auf den Hof von AgriCol, 2,Uewerkoulbicherstrooss in Niederkolpach gebracht werden. Dieses Unternehmen ist von der Gemeindeverwaltung beauftragt, den Grünschnitt zu einer Anlage der Biogasgenossenschaft zu bringen. Wir unterscheiden auf der Sammelstelle zwischen drei verschiedenen Arten von Abfall und wir bitten Sie, Ihre Lieferungen korrekt zu unterscheiden und abzuliefern.

Einwohner der Gemeinde Ell einen Ausweis zur Erkennung.

Gemeng Ell Max Mustermann 125, Haaptstrooss L-8530 Ell Grünschnitt-Karte 2019 Carte déchets verts 2019 Lu-Ve 15:00-20:00 - Sa 09:00-19:00

Die drei Sammelstellen sind dementsprechend gekennzeichnet.

Dieser soll auf Anfrage auf der Sammelstelle in Kolpach vorgezeigt werden.

Das Anliefern ist nur für Bewohner der Gemeinde Ell und ist kostenlos. Es wird eine detaillierte Liste der Anlieferungen von der Gemeinde geführt. Deshalb sind Sie gebeten, Ihre Anlieferungen auf einer Liste neben der Sammelstelle einzutragen.

Der Ausweis ist persönlich und gilt nur für Ihren Haushalt.

Die Sammelstelle in Niederkolpach ist vom 15. März bis zum 15. November 2019 montags bis freitags von 15.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 19.00 Uhr durchgehend geöffnet. Die Öffnungszeiten sollen respektiert werden. Aus organisatorischen Gründen erhalten die

Sollte ein Unternehmen Ihren Transport übernehmen, so geben Sie diesem Ihren Ausweis für Ihre Lieferung mit. Jeglicher Missbrauch Ihres Ausweises wird sofort zu einem Verbot Ihrer Ablieferung und einem Entzug Ihres Ausweises führen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Gemeindesekretariat.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Déchets verts 2019 Par la présente l’Administration communale d’Ell tient à vous informer sur l’organisation des déchets verts: Pour l’année 2019, tous les déchets verts des habitants de la commune d’Ell peuvent être évacués, comme l’année passée sur l’aire de collecte à la ferme AgriCol, 2, Uewerkoulbicherstrooss, à Colpach-Bas. Celle-ci est chargée par la commune d’Ell de transporter les déchets verts, vers une installation des associations de Biogaz. Il existe trois types de collectes. D’une part les déchets de la tonte de gazon, d’autre part les déchets des haies ou racines. Nous vous prions de bien vouloir respecter et de trier vos déchets lors de vos livraisons. Les trois aires de collecte sont signalisées lors de votre arrivée. Ce service est exclusivement réservé aux habitants de la commune d’Ell et il est gratuit. Une liste détaillée des livraisons sera tenue par la commune et c’est dans cet ordre d’idée que nous vous prions de bien vouloir inscrire votre livraison sur un listing affiché à côté de l’aire de collecte. L’aire de collecte à Colpach-Bas est ouverte à partir du 15 mars jusqu’au 15 novembre 2019 du lundi au vendredi de 15.00 à 20.00 hrs et tous les samedis de 9.00 à 19.00 hrs. Vous êtes priés de bien vouloir respecter ces heures d’ouverture.

Pour des raisons d’organisation, les habitants de la commune d’Ell recevront une vignette pour s’identifier.

Gemeng Ell Max Mustermann 125, Haaptstrooss L-8530 Ell Grünschnitt-Karte 2019 Carte déchets verts 2019 Lu-Ve 15:00-20:00 - Sa 09:00-19:00

Vous êtes priés de bien vouloir présenter votre vignette en cas de demande par un responsable au site à Colpach. Cette vignette est personnelle et destinée à votre ménage. Au cas où une entreprise sera chargée du transport de vos déchets, vous êtes priés de bien vouloir transmettre votre carte au livreur pour votre livraison. Tout abus de votre carte entraînera une suppression immédiate de votre droit de livraison des déchets et la carte vous sera retirée avec effet immédiat. Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser au secrétariat de la commune d’Ell.

9


10

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Grouss Botz de 06.04.2019 Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ell invite tous les citoyens, ensemble avec les clubs de la commune à participer à la « Grouss Botz » dans toutes les localités de la commune d’Ell, le

De Schäfferot vun der Gemeng Ell lued all Awunner aus der Gemeng an, zesumme mat de Veräiner, un der « Grousser Botz » an der Gemeng Ell deelzehuelen

samedi, 06 avril 2019

samschdes, de 06. Abrëll 2019

9h30 hrs: Départ : Ell: mairie Colpach-Haut: bâtiment service incendie Petit-Nobressart: église Roodt: ancienne école

9.30 Auer:

Depart: Ell: virun der Gemeng Uewerkolpech: beim Pompjeesbau Kleng-Elchert: bei der Kierch Rued: bei der aler Schoul

12h00 hrs: la commune d’Ell offre un verre et une agape à tous les participants

12.00 Auer:

d’Gemeng Ell offréiert alleguer deene Leit, déi matgehollef hunn, e Patt an e gudde Mauffel

Les participants sont priés d’apporter une veste de sécurité.

Déi Leit, déi mathëllefen, si gebieden ee Sécherheetsgilet matzebréngen.

Merci de votre collaboration

Merci fir är Mathëllef

Kleedersammlung Collecte des vieux vêtements Il est porté à la connaissance du public que la collecte des vieux vêtements aura lieu le jeudi,

28 mars 2019 à partir de 7 heures. Merci de votre collaboration Le collège échevinal

Fermeture du bureau administratif

Containerpark Réiden

Les bureaux de l’administration communale d’Ell resteront

Ëffnungszäiten:

fermé le vendredi,

Dënschdes, donneschdes, freides 09:00 - 11:45 Auer 13:00 - 17:00 Auer Samschdes: www.sidec.lu/fr 09:00 - 16:00 Auer

31. Mai 2019 en cas d’urgence, veuillez appeler au : 26 62 38 -444 ou veuillez contacter un membre du collège échévinal


GEMENG

I

DUERF

Etat civil

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Mariage

Partenariat Claudia Ricci - Steve Schaaf Colpach-Haut, 23.02.2019

Décès Jean-Paul Nilles Petit-Nobressart , 68 ans Mélanie Degrave - Jean-Benoît Gerard Petit-Nobressart , 21.12.2018

Naissance Rayan Domecq Sesma Colpach-Bas 22.02.2019

Marcel Diederich Colpach-Haut, 86 ans Albert Weis Roodt, 82 ans Henriette Paul Colpach-Bas, 83 ans Gilbert Schwachtgen Colpach-Bas, 59 ans

AGENDA

11


12

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Allocation de vie chère 2019 Teuerungszulage 2019 Les formulaires pour une demande en obtention d’une allocation de vie chère pour l’année 2019 auprès du Fonds National de Solidarité sont disponibles à l’administration communale.

Die Anträge auf Zahlung einer Teuerungszulage für das Jahr 2019 sind bei der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Tableau "Limites de revenus mensuels BRUTS du ménage" Tabelle "BRUTTO Einkommenshöchstgrenzen des Haushaltes" Limites de revenus mensuels BRUTS Montant de l’allocation annuelle Monatliche Einkommenshöchstgrenzen Betrag des jährlichen Zuschusses BRUTTO (NI: 814,40) 1 personne / 1 Person 2 personnes / 2 Personen 3 personnes / 3 Personen 4 personnes / 4 Personen 5 personnes / 5 Personen 6 personnes / 6 Personen 7 personnes / 7 Personen 8 personnes / 8 Personen 9 personnes / 9 Personen 10 personnes / 10 Personen

2.076,72 € 3.115,08 € 3.738,10 € 4.361,11 € 4.984,13 € 5.607,14 € 6.230,16 € 6.853,18 € 7.476,19 € 8.099,21 €

1.320 € 1.650 € 1.980 € 2.310 € 2.640 € 2.640 € 2.640 € 2.640 € 2.640 € 2.640 €

Les personnes qui disposent d’un revenu mensuel qui se situe entre les deux seuils indiqués ci-dessous peuvent prétendre à une allocation réduite. Personen deren Monatseinkommen zwischen folgenden Bruttobeträgen liegt, haben Anrecht auf Zahlung einer verminderten Zulage. Limites de revenus mensuels BRUTS Monatliche Einkommenshöchstgrenzen BRUTTO (NI: 814,40) 1 personne / 1 Person 2 personnes / 2 Personen 3 personnes / 3 Personen 4 personnes / 4 Personen 5 personnes / 5 Personen 6 personnes / 6 Personen 7 personnes / 7 Personen 8 personnes / 8 Personen 9 personnes / 9 Personen 10 personnes / 10 Personen

2.076,73 - 2.186,71 € 3.115,09 - 3.252,57 € 3.738,11 - 3.903,09 € 4.361,12 - 4.553,60 € 4.984,14 - 5.204,12 € 5.607,15 - 5.827,13 € 6.230,17 - 6.450,15 € 6.853,19 - 7.073,17 € 7.476,20 - 7.696,18 € 8.099,22 - 8.319,20 €


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

13

Eingesammelte Produkte 2018 Eingesammelte Problemprodukte 2018 Gemeinde Ell Produkt Altöl (Kleinmengen über Lager) Bleiakkumulatoren Datenträger Druckgasflaschen Kohlendioxid (05-14 l) Druckgasflaschen Probutan Druckgasflaschen Sauerstoff (15-79 l) Düngemittel (fest) Düngemittel (flüssig) Elektrogeräte (Friteusen) Elektrogeräte (Haushaltskleingeräte) Elektrogeräte (Monitore, Fernseher) Energiesparlampen Farben / Lacke fest (SAP) Farben / Lacke flüssig Feuerlöscher (ABC, ABC-E, BC, D, CO2, Gel) Glüh- und Halogenlampen Hochenergieakkumulatoren Hochenergieakkumulatoren, defekt Laborchemikalien Laugen und basische Reiniger (fest) Laugen und basische Reiniger (flüssig) LED-Lampen Leuchtstofflampen < 1,5 m Leuchtstofflampen > 1,5 m, Solarium Medikamente Öl- und Dieselfilter Ölradiatoren Ölverschmutzte Produkte Pestizide (fest) Pestizide (flüssig) Photochemikalien gemischt PU-Schaumdosen Säuren und saure Reiniger Schadstoffverpackungen (Altöl, Fette) Schadstoffverpackungen (Säure, Lauge, Photochemie) Speiseöle und -fette (pflanzlich) Speiseöle und -fette (pflanzlich, Systembehälter) Speiseöle und -fette (tierisch, gemischt) Spraydosen Spritzen, Kanülen Tonerkartuschen, Tintenpatronen Trockenbatterien

2)

SuperDrecksKëscht® 1) fir Biirger 720 243,8 23 0 0 0 11,2 0 0 191 21 2,9 279 501,5 0 9,9 0 0 4,1 3,9 17,6 0 24,9 0 178,2 15,9 0 0 5 19,9 0 1,9 4,9 0

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

462,1 215,8 174,3 2,3 10,0 2,3 29,0 8,4 81,5 0,0 0,0 13,5 905,3 1288,8 35,6 39,8 6,7 1,2 2,6 8,0 53,7 2,5 84,0 4,1 273,1 14,1 34,9 5,0 12,4 12,1 0,6 18,1 17,7 36,2

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1182,1 459,6 197,3 2,3 10,0 2,3 40,2 8,4 81,5 191,0 21,0 16,4 1184,3 1790,3 35,6 49,7 6,7 1,2 6,7 11,9 71,3 2,5 108,9 4,1 451,3 30,0 34,9 5,0 17,4 32,0 0,6 20,0 22,6 36,2

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

49,6 69,3 468 0 84,5 1,1 29 118,4

kg kg kg kg kg kg kg kg

153,3 316,7 470,1 17,5 161,2 17,9 65,0 138,9

kg kg kg kg kg kg kg kg

202,9 386,0 938,1 17,5 245,7 19,0 94,0 257,3

kg kg kg kg kg kg kg kg

Recyclinghof

Gemeinde GESAMT

3)

1) Von der SuperDrecksKëscht fir Biirger im Rahmen der mobilen Sammlungen eingesammelten Mengen 2) Vom Recyclinghof gesammelte Mengen - gewichtet auf die Einwohnerzahl der Gemeinde 3) Summe von 1) und 2)


14

GEMENG GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Neijoerschreceptioun 2019 Im Kulturzentrum hatten sich viele Einwohner beim Neujahrsempfang der Gemeinde versammelt. Nach seinen Neujahrswünschen erklärte Bürgermeister Armand Schuh, dass die Einwohner auch weiterhin über alles Anstehende gut informiert werden sollen, um so die Bürgerbeteiligung zu garantieren. Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von schönen, aber auch sehr traurigen Momenten mit dem Ableben der früheren Gemeindesekretärin Annie SeylerWeyler, des ehemaligen Rats- und Schöffenratsmitglieds Vic Crochet, von Camille Gira, Staatssekretär im Umweltministerium und Raoul Clausse, Bürgermeister der Gemeinde Saeul. Der Bürgermeister stellte neue Projekte vor, die im neuen Jahr in Angriff genommen werden. Abschließend wurde bekannt, dass Jos Thill zum Ehrenbürgermeister ernannt werden soll. Während 36 Jahren, davon 18 als Ratsmitglied und als Schöffe sowie weitere 18 Jahre als Bürgermeister, habe er die Gemeinde maßgeblich mitgeprägt. Dann wurde das Glas erhoben und in ausgelassener Stimmung auf das neue Jahr angestoßen.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

Defibrillator Des défibrillateurs cardiaques semiautomatiques se trouvent auprès de l'église à Petit-Nobressart, devant le bâtiment des pompiers à ColpachBas, à Roodt, à côté de l'ancienne école et à Ell, à la façade de la salle de réunions "al Schmëdd". Le rôle de cet appareil est d’analyser l’activité du coeur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire.Le "Zoll AED-Plus" guide les non professionnels tout au long du cycle de réanimation. Espérons que personne n'en aura besoin!

Petit-Nobressart: Eglise

Roodt: Ancienne Ecole

En cas d'utilisation du défibrillateur nous vous prions de bien vouloir en aviser l'administration communale dans le délai le plus bref. Merci Es befinden sich Defibrillatoren in Klein-Elcheroth neben der Kirche, in Niederkolpach vor dem Feuerwehrgebäude, in Roodt neben der alten Schule, sowie in Ell an der Fassade der "Al Schmëdd" ! Die kleinen, tragbaren Geräte sind in der Lage , die Herztätigkeit eines Patienten mit plötzlichem Herzstillstand zu analysieren. Der "Zoll-AEDPlus" unterstützt den Hilfeleistenden aktiv bei der Durchführung aller notwendigen Schritte. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen! Falls Sie den Defibrillator nutzen mussten, geben Sie bitte umgehend der Gemeindeverwaltung Bescheid. Danke. Un autre défi’ est installé au terrain de football à Ell. Il sert pour les activités sportives et n’est pas accessible 24/24 au public! Ein weiteres Gerät befindet sich auf dem Fussballplatz in Ell. Es dient nur für die sportlichen Aktivitäten und ist nicht rund um die Uhr öffentlich zugänglich!

Colpach-Haut: Bâtiment pompiers

Ell: Al Schmëdd

LEIT

I

AGENDA

15


16

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

Niklosfeier an Adventsmaart am Centre Camille Ney

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

17


18

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

19


20

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Éischte Staminee am Café beim Margot zu Ell

Am Sonntag, dem 13. Januar hatte die Integrationskommission der Eller Gemeinde alle Einwohner zum ersten Staminee 2019 eingeladen. Das primäre Ziel des Staminee ist das gegenseitige Kennenlernen und die Einbürgerung der neuen Einwohner unserer Gemeinde. Ab 11 Uhr fanden sich die ersten Gäste im Café des Sports in Ell ein, wo neben den gewohnten Besuchern auch einige der neuen Einwohner dem Aufruf gefolgt waren. Während es sich einige drinnen, im Warmen, gemütlich gemacht hatten, standen andere draußen an der Feuerstelle und wärmten sich mit Glühwein und einer heißen Zwiebelsuppe, welche auf Kosten der Gemeinde gingen. Um die 50 Gäste hatten insgesamt den Weg zum ersten Staminee (Apéro) gefunden, und die Mehrheit freut sich bereits jetzt auf die zweite Auflage.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Solidaritätsessen für den guten Zweck

ACFL- Sektion Ell hat 4000 Euro für Hilfsaktionen der Caritas und AEI überreicht Im Rahmen ihrer Hilfsaktion hatte die ACFL-Sektion Ell zusammen mit der Pfarrei im März zu einem Solidaritätsessen eingeladen. Über 80 Teilnehmer waren dieser Einladung ins lokale Kulturzentrum gefolgt und verbrachten einen angenehmen Nachmittag in flotter Gemeinschaft. Dank dieser Aktion, die sich aufs Neue mit dem tatkräftigen Einsatz der Mitglieder gelohnt hatte, freute sich Sektionspräsidentin Catherine Even-Meis am Montag, dem 10. Dezember anlässlich der Schecküberreichung. Mit einem Griff in die Vereinskasse konnte die Sektion gleich zwei Schecks im Gesamtwert von 4 000 Euro an zwei Hilfsorganisationen weitergeben. Andreas Vogt, Direktor von Caritas Luxemburg, konnte den Scheck über 2 000 Euro dankend in Empfang nehmen. Er erklärte, dass diese Spende für die Caritas- Hilfsaktion: „un sac de couchage pour un sans-abri“ benutzt wird, um gleich 50 Schlafsäcke für obdachlose Menschen, die auf der Straße leben, zu kaufen, sodass diese Menschen in der kalten Jahreszeit draußen nicht frieren. Liliane Ries-Leyder, Vorsitzende der Vereinigung: „Aide à l‘Enfance de l’Inde “(AEI) freute sich über den Scheck im selben Wert, für Programme und Projekte in der Schulerziehung in Indien, um den Kindern und Mitbürgern ein besseres Leben ohne Unterdrückung zu ermöglichen.

Office Social du Canton de Redange-Attert Office Social du Canton de Redange-Attert 84, Grand-Rue L-8510 Redange-Attert Tél.: 26 62 10 55 Mail: oscare@pt.lu Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 09.00 à 11.45 heures. En dehors des heures d’ouverture, prière de prendre un rendez-vous.

21


22

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

25e Randonnée VTT et 6e Marche Populaire à Ell, dimanche le 17-02-2019 Dimanche, le 17 février 2019, les organisateurs, notamment le Sporting Club Ell, les Amis Marcheurs de la HauteSûre et le LC Tétange avaient invité à la 25e randonnée VTT et à la 6e Marche Populaire à ELL. Grâce à un temps quasi printanier, la randonnée VTT (4 parcours) et la marche populaire (deux parcours) ont connu un franc succès. 748 vététistes et 1.648 marcheurs se donnaient rendez-vous dimanche, le 17-02-2019 à Ell pour « déguster » ce beau paysage idyllique.  C’est un record absolu depuis la création de la randonnée VTT et de la Marche Populaire à ELL. Un total donc de 2.396 partants, un chiffre d’une envergure incroyable pour le village d’ELL et les organisateurs. Trouver un parking, c’était une affaire de chance !  Pourtant, il ne faut pas oublier le grand nombre de vététistes venus de la Belgique, où beaucoup d’organisations ont été annulées depuis l’apparition de la peste porcine africaine. Vraiment dommage pour nos amis de la Belgique, qui organisent depuis de longues années de magnifiques épreuves avec un énorme succès.  De l’autre côté, on a pris note - avec tristesse - qu’au courant de la journée, deux VTT haut de gamme ont été volés, au moment où le coureur s’est présenté au bureau d’inscription. La meilleure façon de lutter contre ce fléau, c’est la prévention. Ne jamais laisser votre « bécane » seule ! Les vols de vélos sont récurrents au Grand-Duché depuis quelques années. L’ensemble de l’organisation était une pleine réussite et ceci grâce à tous les acteurs bénévoles sans oublier les nombreux cyclistes et marcheurs. Je tiens à adresser également un grand merci à nos deux co-organisateurs, aux propriétaires des terrains et forêts, au Ministère de l’Environnement et à la commune d’Ell et de Redange pour leur support et leur dévouement assidus en faveur de l’organisation en question.  Ci-après un bref rapport statistique de la randonnée VTT et de la Marche Populaire :  a) Partants 25e randonnée VTT par parcours ·             24 km : 165 partants (22 %) ·             34 km : 272 partants (36 %) ·             40 km : 179 partants (24 %) ·             50 km : 132 partants (18 %)  Total : 748 partants VTT pour les 4 parcours !  b) Partants VTT par nations ·             Belgique : 422 partants (56 %) ·             Luxembourg : 280 partants (37 %) ·             France : 43 partants (6 %)  c) Partants 6e marche populaire IVV Total : 1.648 partants C. Godelet, SC ELL


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

23


24

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

25


26

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

27


28

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

60 Joer Dësch-Tennis Ell De 5. Januar 2019 hat de Ping–Pong ageluede fir d‘ Bestoe vum Veräin ze feieren, sou eng Aart Konveniat, fir et mol esou ze nennen. E bësse Nostalgie ass während dem och opkoum, wou dach esou vill al Erënnerungen erëm opgelieft hunn. PPC Ell(Ping-Pong Club) huet den Dësch–Tennis sich am Dezember 1958 a senge Grënnungsstatute genannt. Héichten an Déiften, mam Opstig vun der ënneschter Spillklass bis an déi héchst Divisioun, an dëst ouni Ënnerbriechung, mat Duerfjongen, vun deenen der haut nach all Samschdes untriede fir hire Sport, oder wéi d‘Kräizer Finn gesot hat „ de Jongen hiert Spill“, reegelméissig ze spillen, fir verschiddener ass et déi 60. Saison. Dëst verdingt, ouni Zweiwel, grousse Respekt an Unerkennung. Respekt hu si sich och deemools musse verschafen, well vill Duerfleit hu nitt gewosst wéi a wat. De Club hat bis haut nëmmen dräi Presidenten, wat och sécher nitt zu sengem Nodeel war.

Albert an Anni Even-Holtgen; Jos a Marie-Thérèse Nothum-Eischen; Jeanny an Armand Zieger

Am Ufank ass am deemolige „ Café de la Moselle“ gespillt ginn, haut „ Café des Sports“. Wéi am Joer 1982 de Centre Camille Ney gebaut ginn ass, huet den DëschTennis en neien Opdriw kritt. Haut ass et nitt méi esou einfach, dat kritt och de Ping-Pong ze spieren, trotz deene modernen Infrastrukturen, nei Sportshal 2017. Mee et soll een nitt ze vill schwaarz gesinn, wéi et och an de meeschten Interpellatiounen op dësem Dag zum Ausdrock koum ass. Den Dësch-Tennis ass a bleift ee gudden Ambassadeur fir déi Eller Gemeng, sou wéi de Buergermeeschter A. Schuh et a senger Interventioun betount huet. Den haitige President Guy Reiser huet sech och kritesch gewisen, an trotzdeem stolz op dat, wat an de leschte 60 Joer geleescht ginn ass, dëst mat enger Veräinspolitik, déi op Komerodschaft an Zesummenhalt

opgebaut ass. Den Tussings Lex (A. Even ) huet a senger bemierkenswäerter Ried d‘ Iddi, wéi a firwat et zur Grënnung zum Ping-Pong koum, hannerfrot. Déi zwee Eller Jongen, déi dës Sportaart an hirer Schoulzäit an der Ackerbauschoul kenne geléiert hate (Jos an Abbes), wollten dëst och an hirem Heemechtsduerf maachen, niewent hiren aneren villsäitige, sportlichen Aktivitéiten,Vëlofueren, Futtball, an hirer Arbicht. Mam Ern. Diederich (Pres. vun 58-83) a mam Schoulmeeschter N. Walch hate si ganz wichtig Leit op hirer Säit. Zu dier Zäit huet de Sport bei ville Jugendlichen e groussen Deel vun hirer Fräizäit ausgemaach. Nitt wéinig vun hinnen hunn déi opgezielte Sportaarte parallel praktizéiert, an dëst mat zimlich gudde Leeschtungen, déi hinnen et esouguer erméiglicht hunn u Weltmeeschterschaften ( Cyclocross WM.1971 Hanten Marcel an Even Albert) deelzehuelen. De Sport am Allgemenge soll a muss eng Fräizäitbeschäftigung bleiwen, déi et erlaabt nitt nëmmen d’Gesondheet ze erhalen a weider auszebauen. De Ping-Pong ass e Sport, wou een Disziplin, Gedold, Konzentratioun léiert, den Dësch-Tennis ass eng Eenzelsportaart an awer och ee Mannschaftssport. Dëst ass nëmmen e klengen Auszuch aus dem Lex senger Ried zum 60. Gebuertsdag vum Club. Den Albert Even, als ee Member vun der éischter Stonn (Pres. vun (83-08) huet a sengen Ausféierunge gesot, datt an de beschten Zäite vum Veräin, samschdes 10 Equippe mat 40 Spiller ugetruede sinn. Et wier nitt schwéier gewiescht President ze sinn, wann ee gutt Leit am Comité huet. Esou konnten och niewent dem Dësch-Tennis, aner Aktivitéite realiséiert ginn, Bëschfester, Cyclocross, Géicoursen, Triathlon, Mann o Mann, Hobbymaart, Träipenowend, Veloszäitfueren, an elo ganz rezent ee Puzzledag. Och vun de Reesen , am Ufank nitt esou wäit, (Ahrtal) an duerno Paräis, Bréissel, Wien, München, Rimini, huet hie mat Begeeschterung erzielt. Och de Kongress vun der Federatioun (FLTT) war schonn zu Ell. E gutt gemeete Film vum Georges Even iwwert d‘Entstoue vum Ping-Pong mat Interviewe vun Zäitzeien, mat deels alem Filmmaterial war een Héichpunkt vum Owend. Dëse kann op Youtube ënnert „ Dësch-Tennis Ell“ gekuckt ginn, et ass derwäert. Eng interessant Ausstellung matt alen Dokumenter a Fotoen, déi och als Brochür erauskéint, huet al Erënnerungen opliewe gelooss.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

60 Joer Dësch-Tennis Ell Mëttes hat en Eenzelturnéier mat den Ancienen a Spiller, déi haut nach aktiv sinn, de Startschoss zu dësem schéinen Dag ginn. Bei engem gudden Iessen, an enger kollegialer Atmosphär, verbonne mat engem klenge Quiz huet dësen denkwürdigen Dag ofgeschloss.

Raymond Jans

Präsidenten Guy Reiser Ernest Diederich Albert Even

AGENDA

29


30

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Diplome für 23 neue Ersthelfer

Insgesamt 23 Einschreibungen waren nach der Einladung der Gemeindeverwaltung Ell in Zusammenarbeit

mit dem CGDIS eingegangen um am Erste- Hilfe Kursus teilzunehmen. Von November bis Januar erklärte Instruktor Jerry Ast in acht Doppelstunden allen Teilnehmern, wie man im Ernstfall schnell optimale ErsteHilfe leisten kann. Neulich fand dann im Festsaal in Ell die Überreichung der Diplome an alle Laureaten statt. Eingangs unterstrichen sowohl Schöffe Henri Rasqué, wie auch Instruktor Jerry Ast, die Notwendigkeit sich die nötigen Kenntnisse im Notfall anzueignen und beglückwünschten folgende neue Sekuristen für ihre Teilnahme an diesem lehrreichen Kursus. Die neuen Ersthelfer sind: Albert Baldassi, Monique Baldassi, Gerry Bieser, Gilbert Boonen, Natascha Conrardy, Michèle Ehlinger, Pol Fassbinder, Sonja Mathay- Gils, Nadine Nilles, Pit Peller, Léa Peters, Ronny Marx, Sylvie Royer, Lisa Ruppert, Jacqueline Ruppert- Koelsch, Rita Schroeder- Risch, Gisèle Theis, Julie Thilmany, Marie- Jeanne Thilmany- Kaes, Gil Weis, Steve Wiltzius, Mike Zigrand und Monique Zigrand. La borne de recharge «Chargy» est installée au parking à côté du Centre Camille Ney 40, Haaptstrooss L-8530 Ell

Pour de plus amples informations sur la borne visitez www.ell.lu et/ou www.chargy.lu Weitere Informationen über die Ladestation unter www.ell.lu und/ oder www.chargy.lu


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

31


32

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

33


34

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

35


36

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

37


38

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

39


40

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Manifestatiounskalenner 6. Abrëll 6. Abrëll 21. Abrëll 28. Abrëll 30.Abrëll

Gala Concert Grouss Botz Ouschtersonndig Kaffi Visite Thillenvogtei Meenuecht

Fraen a Mammen Syndicat d'Initiative CDJ/Ell

12. Mee

Kiermes zu Kleng-Elcher Hämmelsmarsch & Kiermesapéro

CDJ Koulbich/Musik Gemeng Ell

12. Mee 26. Mee 29. Mee

Kommioun zu Réiden Europawahlen Oldies Night

SC ELL

30. Mee

Christi Himmelfahrt

9. Juni 15. Juni 22. Juni 23. Juni

Musik Gemeng Ell

Päischtsonndig Fête des voisins Te DEUM Nationalfeierdag

De Manifestatiounskalenner fannt Dir och op www.ell.lu

Commission d'Intégration + SI Ell


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Am 22. März ist Weltwassertag Wasser begleitet uns in jedem Moment unseres Lebens. Dabei haben wir uns so an sein Vorhandensein gewöhnt, dass wir meistens vergessen, wie außergewöhnlich und wertvoll dieses Element ist. Unsere Wanderungen im März stehen deshalb ganz im Zeichen des Wassers! 16. März "Mënsch a Waasser - gëschter an haut" Wasser ist für den Menschen unentbehrlich. Wie haben die Menschen das Wasser früher genutzt und wie nutzen wir es heute? Der Gewässervertrag Attert nimmt sie mit auf eine Entdeckungsreise entlang der Attert. Auf einem gemütlichen Waldspaziergang von 4 km erleben sie spannende Experimente und interessante Geschichten rund um die Wassernutzung der letzten Jahrhunderte. Bitte wettergemäss anziehen Ort: Treffpunkt: Dauer: Sprache: Infos:

Useldingen 14:00 vor dem Manukultura (1, am Millenhaff) 3 Std LU maison.eau@attert.com, T. 26 62 08 08

30. März „Zur Quelle der Attert“ Die Attert entspringt in der gleichnamigen Gemeinde Attert in der Wallonie, fliesst durch den Westen Luxemburgs und mündet nach über 30 km in Colmar-Berg in die Alzette. Doch wo genau liegt die Quelle dieses Flusslaufs und welche Quelle ist die "Richtige"? Eine Busreise ins Quellgebiet der Attert mit verschiedenen Ausflügen vor Ort gibt Auskunft. Bitte wettergemäss anziehen. Festes Schuhwerk ist anzuraten da wir teilweise querfeldein gehen. Treffpunkt:

13:30 vor dem Kulturzentrum in Colmar-Berg 13:40 vor dem Rathaus in Bissen 13:50 Haltestelle "op der Gare" in Redingen Dauer: Rückkehr in Colmar-Berg gegen 18:00 Sprache: LU Anmeldung: bis zum 25. März unter maison.eau@attert.com, T. 26 62 08 08

41


42

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Porte Ouverte am Atert-Lycée Réiden an am Internat: 27 Abrëll 2019 vun 9 bis 13 Auer Wënscht Dir Iech fir äert Kand eng Plaz an engem Internat an engem schéinen Ëmfeld an der Natur, direkt nieft dem Lycée, mat engem strukturéierten Dagesoflaf, enger stabiller Ënnerstëtzung fir d’Hausaufgaben ze bewältegen an engem villfältege Fräizäitangebot, dat äert Kand zesumme mat Gläichaltrege notze kann? Mir invitéieren Iech häerzlech mat ärem Kand um Dag vun der Porte ouverte e Samschdeg, de 27. Abrëll 2019 vun 9 Auer bis 13 Auer den Atert-Lycée an eist Internat besichen ze kommen. Eis Equipe besteet aus engagéierten Erzéier, Sozialpädagogen an enger Psychologin, déi disponibel si fir är Froen ze beäntwerten, eis Projeten ze presentéieren, d’Gebailechkeeten ze weisen an eis Méiglechkeeten ze erklären, déi mir hunn fir ärem Kand seng perséinlech a seng schoulesch Entwécklung ze ënnerstëtzen. Fir weider Informatioune kënnt Dir eis gären uruffen ënnert der Telefonsnummer 26 62 32-700 (vu méindes 7 Auer bis freides 18 Auer) oder op eisem Internetsite www.alr.lu kucken. Vous souhaitez pour votre enfant un internat accueillant au milieu de la nature, à proximité immédiate du lycée, avec des journées structurées qui l’aideront à effectuer ses devoirs et où il pourra évoluer et participer à des activités avec des autres jeunes de son âge ? Vous êtes cordialement invités avec votre enfant à nous rencontrer à la journée « porte ouverte » de l’Atert-Lycée et de son internat le samedi, 27 avril 2019 de 9h à 13h. Une équipe composée d’éducateurs et éducateurs gradués engagés est disponible pour répondre à vos questions et vous présenter nos projets, nos locaux et nos atouts pour la réussite scolaire et l’épanouissement personnel de votre enfant. L’internat est ouvert du lundi 7h au vendredi 18h. N’hésitez pas à consulter notre site internet www.alr.lu ou à nous contacter au 26 62 32 700.


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Invitatioun

25 Joer „A Butzen“ zu Räichel Säit engem véierels Joerhonnert schonn schaalt Kannerlaachen duerch d’Maueren vun A Butzen zu Räichel, e Grond ze feiere wéi mir fannen, dofir invitéieren mir all eis Butzen an hir Elteren aus deenen 25 Joer, op eist grousst Gebuertsdagsfest

Samschdes den 29. Juni 2019 Fir weider Informatiounen kontaktéiert eis per Telefon oder E-Mail oder kuckt op eisem Internet-Site www.abutzen.lu Wéi schonn fir eis 20 Joer-Feier, wiere mir frou rëm Butzen-Orchester op d’Been ze setzen. Also léif Ex-Butzen, wien interesséiert ass fir matzemaachen, soll sech an der Crèche mellen fir weider Informatiounen ze kréien. Mir kommen zu ___Erwuessener an ___Kanner op d’Gebuertsdagsfest. Famille__________________________Tel :______________________ E-mail __________________________ Foyer de Jour A Butzen 1a, rue MGR Jean Bernard ; L-8558 Reichlange Tel : 260245-25 reichlange@abutzen.lu

43


44

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

BaLadES au cLair dE LunE* & BaLadE à L‘auBE**

*24.11.2018

*19.01.2019

**24.03.2019

départ: 20 h Maison de village de nothomb (commune d’attert)

départ: 20 h Près du café des Sports, Ell

départ: 7 h Parking de la scierie, au moulin de Beckerich

distance: 5 et 8 km

distance: 6 km

distance: 6 km

renseignements: Jules coibion jules.coibion@skynet.be (+32) 63 23 62 88

renseignements: Frank Bintener frankbin@pt.lu (+352) 621 210 818

réservation obligatoire! isabelle Bernard info@dmillen.lu (+352) 691 510 370/372

Tarif: 5 € adultes, 3 € enfants, donnant droit à une collation à mi-parcours et à une boisson en fin de parcours.

Organisation:

Avec le soutien de: Syndicat d‘initiative ELL

8 € adultes, 4 € enfants, donnant d r o i t à u n p e t i t - d é j e u n e r.

I

LEIT

I

AGENDA


GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Par ATERTDALL - Sainte CLAIRE

Parbüro: 9, rue principale L - 8540 OSPERN Tel.: 23 62 10 53 E-mail: atertdall@cathol.lu Site: https://www.cathol.lu/ Kontosnummer: CCRALULL LU86 0099 7801 0347 9408 PERMANENCES: Daschdig – Freidig / mardi – vendredi: 9:00 – 11:00 Auer/h De Parbüro ass méindes zou. / Le bureau paroissial est fermé le lundi. CATÉCHÈSE: Daschdig: 9:00 – 11:00 Auer/h : Katechet / catéchète Carlo PHILIPPE URGENCES / NOUTFALL: Tel: 621 686 102 (fir e Begriefnis / pour enterrement) MASSBESTELLUNGEN: All MASSBESTELLUNGEN nëmmen iwwer Tel. 23 62 10 53 oder E-Mail am Parbüro UMELDUNGEN: E BEGRIEFNIS, ENG HOCHZÄIT, E KANDDAF MUSSEN AM PARBÜRO ZU OSPER GEMELD GIN.

FESTER & FEIEREN: • • • • •

• • •

Samschdig, 23. März um 18.30 Auer zu Ell: Virowendmass Mëttwoch, 10. Abréil um 18.30 Auer zu Näerden: Boussfeier Donneschdig, 11. Abréil um 18.30 Auer zu Iewerleng: Boussfeier Gringen Donneschdig, 18. Abréil um 18.30 Auer zu Groussbus: Mass vum leschten Abendmahl Karfreidig, 19. Abréil um 15.00 Auer zu Vichten: Kannerkräizwee um 15.00 Auer zu Iewerleng: Kräizwee um 18.30 Auer zu Vichten: Karfreidigliturgie Karsamschdig, 20. Abréil: Ouschternuechtfeier: um 20.00 Auer zu Useldeng um 21.00 Auer zu Randschelt Ouschtersonndig, 21. Abréil zu Ell: um 8.00 Auer Mass mat uschléissend Kaffisstuff Ouschterméindig, 22. Abréil um 10.00 Auer zu Rippweiler: Houmass Samschdig, 27. Abréil um 18.30 zu Ell: Virowendmass

FAASCHTENZÄIT – KRANKEKOMMIOUN Wann Dir duerch Krankheet oder Schwächt net méi kennt um Gottesdéngscht deelhuelen, dann mellt Iech w.e.gl. am Parbüro (Tel: 23 62 10 53) un, fir virun OUSCHTERDAG d’Krankekommioun ze empfänken.

COMMUNION - KOMMUNION 2019 Dimanche, le 12 mai 2019 à 10.00 heures (départ du cortège) à Redange-Attert pour les enfants des Communes de Ell, Beckerich, Redange-Attert & Vichten Samedi, le 18 mai à 18.30 heures à Bettborn (Préizerdaul) : Messe d’action de grâce et bénédiction des enfants de la 1ère communion. Pèlerinage à l’OCTAVE : Messe des pèlerins des paroisses Atertdall Sainte-Claire & Rammerich St. Valentin Lundi, le 20 mai à 10.00 heures à la cathédrale Notre Dame à Luxembourg

45


46

GEMENG

I

DUERF

I

SCHOUL

I

LEIT

I

AGENDA

Fussball : Entente Jeunesse Aterdaul fördert de Jugendfussball !

D’Jeunesse Atertdaul sinn d’Jugendequippen an de Veräiner Biekerech, Ell a Préizerdaul/Réiden. An der Entente mat 3 Veräiner besteet d’Méiglechkeet, alle Kanner (Jongen a Meedercher) eng Equipe an hirer Alterskategorie unzebidden. Haut sinn an der Jeunesse Atertdaul méi wéi 130 Jugendspiller am Alter tëschent 5 an 17 Joër ageschriwwen. Joërgäng fir die kommend Saison 2019/20: • Bambinis: 2013 oder ab 5 Joër • Pupilles: 2011 - 2012 oder ab 6 Joër • Poussins : 2009 - 2010 oder ab 7 Joër • Minimes: 2007 - 2008 • Scolaires: 2005 - 2006 • Cadets: 2003 - 2004 • Juniors : 2001 - 2002 Den Training get gehaal vun diploméierte Fussball’s Traineren. Brauchs Du méi Informatiounen oder wanns Du Dech fir de Jugendfussball wëlls aschreiwen, dann meld Dech beim: Paul Wilwerding soit iwwer email pwilw@pt.lu oder iwwer Tél: 621 141 406.

Opléisung RätsEll No4 -2018 Villmools Merci deene ville Leit, déi beim RätsEll 4 -2018 matgemaach hunn! Aus all deene richtegen Äntwerten huet de Buergermeeschter Armand Schuh dës 2 Gewënner gezunn: (ze gewanne gouf et 2 X Bonge fir 1 Menu du Jour offréiert vum Restaurant Cuisine royale vun Ell.

Jean-Marie Weis vun Eischen Paul Wilmes vu Rued Hinnen zwee soe mir vun dëser Plaz en häerzleche Gléckwonsch! Fir komplett ze sinn, hei d'Opléisung vum RätsELL No4 2018:

Vill Gléck a Freed am neie Joer, faenk et u mat Mutt da gëtt och alles gutt! D'Äntwerten op di eenzel Froen (vun uewen no ënnen) : Nora Wagener, Deschtennis Ell, Joer vum Aerd-Schwain, Lanz Bulldog Trakter, Dreckskescht, Frankraich Handichiens, Stamminee, L'Hirondell, Omelett, Zweeafofzegdausendaachthonnertsieweaveierzig.

An elo vill Spaass beim Kniwwelen un engem neie RätsELL


RÄTS'ELL Hei kënnt Dir Äert "EllGemeng-t"an Äert allgemengt Wëssen testen! Wéi eng Associatioun krut een 3

Don vun 1360.- ?

5 20

24

Wéi een Dag gëtt de 9.Mee gefeiert?

1

-

27

Wat fir een Titel krut de Jos Thill?

6

17

25

2

Matt wat ass de Kleeschen dëst 11

Joer beim Centre ukomm?

Aus wéi enger Ursaach war d'Integratiounskommissioun op Besuch zu Sandweiler?

26

13

4

22

14

Wat ass d'lescht Joer an eiser Gemeng definitiv zou gaangen? Wouhi waren d'Kanner aus 10

dem C3 an C4 gefuer? 23

Wat ass den 22. Mäerz?

8

9

18

16

Ween huet dëst Joer fir d'éischte 7

Kéier Regie am Theater gefouert?

21

19

A wéi enger Strooss hänkt den 15

Defibrillator zu Kleng-Elcher?

12

Léisung: 1

Ze gewanne gëtt et dës Kéier: 2

3

4

13

14

15

16

17

23

24

25

26

27

5

18

6

7

19

8

20

9

21

10

22

11

12

2x «Menu du Jour» offréiert vum Laurent Ensch aus dem Café du Château vu Koulbich Tel: 23 62 12 27


Profile for Gemeng Ell

Inform' Ell N° 1/2019  

De Gemengebuet vun der Eller Gemeng N° 1 / 2019.

Inform' Ell N° 1/2019  

De Gemengebuet vun der Eller Gemeng N° 1 / 2019.

Profile for gemengell
Advertisement