Geluk op Zuid Gedichten 2019

Page 40

Feijenoord Wa a r komt geluk v andaan?

Winnaars

Feijenoord

Jury: Dit is e en bijna klassiek, b e eldend ge dicht over levensvragen. Een ge dicht da t door alle vragen aan he t denken ze t . De laa t st e drie re gels maken he t ge dicht . De drie re gels ‘Als de zon ondergaa t / En de nacht b e gint / Dan is he t de wind die zingt’

Wa a r komt ge luk v andaan? Al s j e ge e n ge luk he b t i s h e t dan me t je ge daan? Al s de zon onde rgaa t en de nacht b e gint D a n i s he t de wind die zingt en ’s morge ns de voge ls die f luit e n Is da t ge luk? O f i s ge luk ve rlie fd zijn? O f doe t da t alle e n maar pijn? Hoel a ng duur t ge luk ? Is g el uk voor e e uwig? Al s i k é é n we ns mocht kie ze n voor ie de re e n da n we nst e ik ge lijk da t i e de re e n ge lukkig mocht zijn Wa a r komt ge luk v andaan? D a t we e t ik nu we l Gel uk komt v an alle s e n ie de re e n En a l s je alle e n b e nt k omt da t ge luk v an jou

roep en e en zinnenstrelend b e eld op. Waardige zinnen voo r op e en gevel.

42

Di e u donné Kie sel, 9 jaar

42


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.