Geluk op Zuid Gedichten 2019

Page 1

G e d ichte n 2 0 19


D e kra cht v a n poë z i e A l s i k o p e en R ott er da ms e basisschool ve r t e l da t ik als kind dicht e r w i l d e w or den , moe t en de le e rlinge n daar me e st al hard om lache n. Po ë z ie l e zen , l a a t st a a n g e dicht e n schrijve n, st aa t ve r v an hun b e d. Ma a r a l s i k da n e en g e di ch t voordraag, is he t muisstil. En als ik daar na v e r t e l w a a rom i k h e t zo mooi vind, zie je bij he n e e n licht je opgaan. Po ë z ie i s ei g en l i j k e en bi j zonde re manie r v an cont ac t me t e lk aar m a k e n . Me t e en g e di ch t kun je ve r t e lle n w a t je b e langrijk vind t in he t l e v en , en g ew on e di n g en in e e n bijzonde r licht ze tt e n. Da t he bb e n d e jo n g e de el n emer s v a n de ge dicht e nwe dstrijd Ge luk op Zuid ook g e d a an . Zi j h ebb en h un eige n, wijze e n v aak grappige inkijkje s g e g e v en i n h e t l ev en . Wa t m i j v oora l tr of , w a s n a ast de lie fde voor f amilie e n vrie nde n, hun t o e w ij di n g a a n de w er el d om he n he e n. Ze zijn trot s op de st ad e n l a t e n e en bi j zon der l i ch t sch i jne n op C harlois, IJ ss e lmonde e n Fe ije noord. D e g e di ch t en v a n o n ze j on ge Zuide rlinge n zorge n voor ve r binding in d e s t ad. Al l e en da a r om a l i s he t e e n groot ple zie r om e re -jurylid v an Ge l u k op Zui d t e zi j n . A h m e d A b ou ta l e b , b u r g eme e st er v a n R o tt er da m

4


I NH O U DSO PG AV E Op e ni ngsw oord b u rge me e ster Aboutaleb I nhou ds opga ve Voorw oord j u ry voorz i tter I nl e i d i ng G e d i chte n ge b i e d C ha rlois G e ve l ge d i cht C ha rl oi s G e d i chte n ge b i e d Fe i j enoord G e ve l ge d i cht Fe i j e noord P roj e c tb e s chri j vi ng PoĂŤ z i e ti ps G e d i chte n ge b i e d I Js se lmonde G e ve l ge d i cht I Js se l m on de D a nk w oord G e l u k s ti ps C ol of on I nde x

5

3 4 5 6 7-39 40 4 1-6 8 69 70-71 72 73-106 107 108-109 110 111 112-114


Vo o r w o o rd J ur y v o o rz it te r Ee n s t a d, dri e st a dsdel en , 9 workshops, 218 kinde re n tuss e n de 9 e n 12 jaar en 23 e nt housi a st e ki n der en j onge r dan 9 , die ook in de ze dicht bu n d el z ij n o p g e n omen . He t r e sul t a a t? Ee n dikke st ap e l me t 251 ge dicht en o ver g e l u k . He t l e zen v a n de ge dicht e n w as e e n bijzonde re re is d o o r d e p o ë t i sch e g e da ch t en v a n de je ugd op Zuid. We kw ame n f amilie le den t e g en , v r i e nden , en l ekker e t en . Maar we le e rde n ook ke e r zijde s v an ge luk k en n en en w i jz e a dv i e zen h o e h i er me e om t e gaan. We zage n optimisme , hoop e n h u m o r en t u s s e n de re g el s zo v e el me e r. I e d e r v a n de g e di ch t en v erdie nt he t om ge le ze n t e worde n, daarom vin d j e al l e i nz e ndi n g en i n de ze ‘Gel uk op Zuid’ bunde l. De ge dicht e n die ons he t me e s t ver rast , g e ï ns pi re erd en g era a k t h ebb e n, he bb e n we b e kroond. H e t re sult aa t ? N e g en w i nnaa r s, dri e g ev el g e di cht e n – in ie de r st adsde e l é é n – e n 15 b ij z o n d er e v e r m e l di n g en . H e t mo oi e a a n poëzi e i s da t je ie de re ke e r ie t s ande r s k an op v al l en in e e n g e di ch t en da t w e alle maal ve r schille nde dinge n kunne n le zen in één e n he t zel f de stuk. D us l e e s de ze ge dicht e n, laa t je ve rrass e n, in sp ir er en e n ra ken . Gen i e t v a n i e de r woord ge luk da t je hie r word t aan g er eik t e n d e el j e ei g en g el uk op zuid, in Rott e rdam of w aar je ook b e nt of gaa t . N a ji b a Abdel l a o ui , j ur y v oor zitt e r Me d e n a men s, B u r g e me e st er Ah me d Abo ut ale b Ja na B era n ov á A nna -Ma ri a C a r bon a ro Ji s k e Fopp e I v a n Wor ds 6


G el uk o p Zuid Me t ge di ch t en w e dstri j d Geluk op Zuid wille n we kinde re n uitdage n e e n g el uks g e di ch t t e sch ri j v en e n stil t e st aan bij ‘ge luk’. En daarin zijn w e ge sl a a g d! In de ze prachtige dicht bunde l st aan 251 mooie g e l u k s g e di ch t en , g e sch r ev e n door kinde re n uit drie ge bie de n in R o t t e rda m- Zui d. Mooi ook da t we uit e lk ge bie d bijna e ve nve e l i nz e ndi n g en o n tv i n g en : ui t C harlois 78 ge dicht e n, uit Fe ije noord 71 e n u i t I Js s el mon de 79. H e t z i j n stuk v oor stuk k l ei ne inkijkje s in he t le ve n v an de kinde re n e n w a t g el uk v oor h en b e t eke nt . O ntroe re nd, ve rrass e nd, grappig, wijs. We v on den h e t e en g en o t om de inze ndinge n t e le ze n e n wille n jullie d a t p l e zi er n i e t on t ze g g en . El k e ke er da t j e de g e di ch t e n le e st zijn e r we e r ande re e le me nt e n die je z u l l en opv a l l en , a n dere ge dicht e n die e ruit springe n. Wij ze tt e n d a a r om a l l e i n g e zon den ge dicht e n via de ze dicht bunde l in he t z o nne t j e. W i j v i n den h e t a l l e maal winnaar s. Me t de ze di ch t bun del wille n we de b e wone r s v an C harlois, Fe i je noor d en IJss el mon de de ge luks ge dicht e n v an haar kinde re n t e r u g g ev en , o m g eï n spi re erd doorhe e n t e blade re n e n t e ge nie t e n v an z o v e el Gel uk op Zui d. Ve e l pl e zi er me t de ze di ch t bunde l! A nna -Ma ri a C a r bon a ro en J iske Fopp e

7


Charlois Winnaars Charlois

Een har t je is rood, de lucht is blauw, de zon is g e e l. J ij b e nt blij. Ee n hij of zij, he t maak t nie t ui t arm of rijk blij om t e le ve n of nie t , he t maak t n i e t uit ie de re e n is ande r s. Maar t ja sommige h e bb e n de ze lfde me ning. He t maak t nie t uit . j i j b e nt arm, je vrie ndin is rijk he t is le uk om t e l even i k hoor e n zie ik b e n he e l blij. He t is f ijn om je z el f t e zi jn! voor mij is ge luk lie fde of me ze lf. je conc en t r er en o f nie t . ik hoop da t jij ook ge luk he b t . ik hoop o o k da t jij naar je har t luist e r t . De nk, de nk, de nk! e en roosje e e n har t je als ie mand ve rlie fd op je i s w a t ga je dan doe n? ze g je ja of ne e ? ik b e n oke ! ik b e n dankbaar voor mijn le ve n!. He b jij ook broe r t je s of zusje s? Waar he b jij e e n g e voe lig ple kje . he t komt die p uit mijn h ar t . ge luk. A n iss a v an Hoor n, 9 jaar

Jury: In

dit

stuk

zijn

st ere otyp e

b e elden

op

e en

o riginele

manier geïnt erpre t e erd. De vragen: ‘Heb jij ook broer t je s of zusje s? Waar heb jij e en gevoelig plekje’ aan he t einde ze tt en aan he t denken, mooi. 8

8


Winnaars Charlois G eluk op Zuid

O ep s Ik ben lief ik ben mooi als i k b l i j b e n b en

ie de re e n he e f t ge luk maar e rge ns in hun har t . J e moe t he t zie n uit t e v iss en Ge luk op Zuid zit die p in je huid ove ral is ge luk maar ie de re e n he e f t he t druk ge e n tijd voor ge luk altijd we rk we rk we rk b e st e e d e e n we e k j e me t je f amilie je gaa t zie n ge luk is nie t t e koop ge luk moe t je ve rdie ne n. w ant die is al uitve rkocht!!!

Fi e n v a n N i s p e n, 9 j a a r

Der y a Sultan Ar ig, 11 jaar

Jury:

Jury:

Een kor t en krachtig ge dicht me t e en mooi

Mooie b e eldspraak aan he t b e gin v an he t

a f f irma tie. He t is ook grappig door de ‘Oeps’

ge dicht . He t stuk he e f t ook e en mooie spoken

aan he t b e gin. D e dubb ele ‘b en’ ge e f t he t e en

word-achtige

ex tra ritmiek. He t is e en goe d gehe el en zal

woordenstroom. He t stuk is overwe gend en

he el goe d werken als gevelge dicht .

expre ssie f en b ev a t e en goe de ge dos e erde

kw alit eit

door

de

vloeiende

herhaling v an he t rela tiverende ‘he t maak t nie t uit’.

9 9


Bijzondere gen vermeldin

G elu k l i g t b i j m i j o p Zui d, d a t g a a t no o i t me er me h a r t ui t . Ad em i n a d e m Zui d.

Kle ine licht da t donke r ve rlicht . Kale bome n die kle ur ve rlicht . J e b e nt zo mooi als de ze e He t ge luk vind je nie t zomaar. We l als je lie f b e nt ge we e st . B e n je blij, dan is he t ge luk bij jou. Tove re n is he t licht e n ge luk op de wo l k .

J e ro e n B en g s c h , 11 j a a r Ec r in Sahingoz, 8 jaar Jury: Kor t en b e t ekenisvol, goe d gevonden.

Jury: Van de rake b e ginzin tot aan he t intrigerende einde e en mooi rond ge dicht da t le tt erlijk sp e elt me t licht . De zin ‘Toveren is he t licht en geluk op de wolk’ is prachtig.

10


Bijzondere gen vermeldin

het is zo vrij ik voel een warme wervel van binnen vooral schrijven sporten theater spelen geaard zijn, wortels uit mijn voeten groeien en alles in mijn omgeving

Alle s w a t mooi is aan e e n ge dicht , Is e e n kle ine glimlach op je ge zicht Ge luk he b je altijd in je har t O mg ik b e n zo smar t Grapje s make n, lache n me t e lk aar, O kĂŠ me ns e n ik b e n e rme e klaar. MĂźnib e Sancak, 12 jaar

Fien van Nispen, 9 jaar Jury: Jury:

Een vlot ge dicht me t humor. De Engels e zin

Mooi b e eldge dicht , zowel in vorm als inhoud.

werk t verrass end goe d, je hoor t de st em v an

Ze we e t in e en paar re gels e en w arm /gelukzalig

de dicht er erdoorhe en.

b e eld op t e roep en.

11


Gel uk v i n d j e a l l e en o p zuid nie t op we st , oost n oor d a l l e en op zui d vind je alle s nie t alle s p e ch v i n d j e n i e t o p zuid. Adi l , 12 j a a r

Ge l u k b e t ek en t v oor me a ch t er naam, ge noe g ge ld he b e e n le uke school he b d a t e e n k l a v e r t je v ier a l s j e g el uk ki g b en t ge bore n zi j n d a n a l t i jd vi n d h e t h e el l euk he bb e n dit zo mooi als ik in e e n kooi z a t v al ik het geluk zi j n a l s i k i n e e n kooi za t zal ik f ant as e re n da t ge luk zal al t ij d b i j j ou z i jn a l s he t n i e t v o el t i s h e t er nog st e e ds als ik he t zal zijn w as ik in de he m el in d a t i s wo nd e r l i jk :- ) Ni an n a C h r i s t m a s , 8 j a a r

g el uk b e t eken t v oor mij sche rve n sch erv en bren g en g el u k e e n klave r t je 4 bre ngt ge luk Ji b ra i l Fa rha ne , 8 j a ar

12


G eluk

I e d er e e n i s m o o i op zi j n ei g en ma n i er. Ni e m a nd i s l e l i jk h i er. G elu k m o e t je k r i j g en . En i k z i t nu e e n g e di ch t t e sch ri j v en . I k b e n b l i j m e t w a t i k h eb. I k d o e s o m s e e n da b. I k b e n b l i j d a t i k ma g l eren . En i k he b m o o i e k l eren . Vind ik. En s o m s g e e f i k e en l i k. De m a a n i s r o nd. En d e z o n i s b l o n d. I k b e n b l i j d a t i k ma g l ev en . En d a t i k s o m s ri j st ma g zev en . I k b e n d a nk b a a r me t e t en di e i k kr i j g. En i k v i nd d e f r u i t v i j g l ek ker! G e rli s a H a a n s k or f , 11 j a a r 13

voor mij b e t e ke nt ge luk vre de . w ant nie mand is p e r f e c t . we e s blij da t je le e f t , w ant God he e f t je ge maak t e n nie mand k an blij worde n v an leven maar sommige we l Ge luk Gizem, 10 jaar


Geluk Ik h eb ge luk om alle s w a t ik he b a l s i k ge e n ge luk zou he bb e n dan zou ik ge e n l ev en he bb e n. daarom b e kijk ik dinge n altijd alle s po si ti e f. Ik vind he t le uk da t we de ze le s a a n h e t doe n zijn. Ik vind ge dicht e n ook he e l mo oi . de zon de maan de st e rre n make n me bl i j zo mooi. Ik he b ge luk w ant ik he b e e n f a mi l i e e n vrie ndinne n e e n huis e e n school ik he b di n g en die sommige n nie t he bb e n da a r b e n ik he e l blij om e n dankbaar. Ik b e n blij da t i k e en moslim b e n. Sommige me ns e n vinde n me ns en n ie t mo oi maar ik vind da t nie t mooi zijn nie t b e st aa t . i e dere e n is mooi. Se ma nur Altur, 12 jaar

w e zi j n i n e en mooi e s t ad, e e n st ad w aar ge luk zich ov era l v er sprei d. ma ar e r is ove ral we l ge luk in he e l Ne de rland en a r me l a n den zoa l s Af rik a maar ook op ple kke n w aar oor l og i s. g el uk da t i s ne t zo mooi als de zon schijnt en a l s de ma a n di e g l anst . Maar ook in he t duist e r is ge luk t e v i n den I s ha n M i rz a Yi l d i z , 9 jaar

14

14


G e lu k vo o r m i j i s g e l u k h e el erg l euk e n d o e i k e r v e el me e n e t a l s l ek k e r d o u che n i n de ba dk a mer pl as s e n e n p o e p en i n de toi l e t e t e n e n d r i nk e n o p de e e tt a f el e n s la p e n e n l i g g en o p me b e d e n k nu f f e l e n m e t me f a mi l i e B ay a n Ay r i r, 1 0 j a a r

G e lu k i k zi e d e z o n e n de ma a n en h e t g el uk i s o v e ra l a l t i jd i n j e h a r t en o p de ma an b l i j f a l t i jd je z e l f en a l ti j d bl i j zi j n w an t e r k o m t e en ti j d da t w e n i e t b e st aan w an t o o k a l l e s w a t om j e h e en zi t za l ver ga a n v r e d e mo e t o ok i n j e h a r t w an t we b e s t a an M an a r Ac h m e d, 9 j a a r

15


G e l u k op Zu i d Gel uk h eb j e n i e t a l ti j d daarop b e n je hop e lijk op voor b e re id. Men s en l ev en i n e en strijd da t kost tijd. Na ou a l Ni j s se n, 12 j a ar

G e lu k op Zu i d G elu k i s g e v o e l v oor mi j g elu k i s m i jn f a mi l i e vo o r m i j. Ge l u k i s o v e ra l e n o o k op Zui d .

Ge luk Ge luk Ge luk Ge luk

op Zuid zit in e e n kle in hoe kje . is vrijhe id voor e e n mooie le e f t ij d . is je le ve n, le e f e e n ge lukkig l even .

Jay den Ver hoeven, 13 jaar

Em in e K i l i n c , 1 2 j a a r

16


I k wo r d g e l u k k i g v a n a l l e s o p a a r d e e n o p bl o ei i k wo r d d a n i n de g r oei als i k b l i j b e n en boos i k p lu k e e n r o o s als i k k w a a d b en d an g a i k na a r e en n e st o p he t d a k v a n e en h ui s o f muur

ge luk moe t je ve rdie ne n door hard t e we rke n. door bijvoor b e e ld ve e l t e ve rve n. he t is nie t t e kle in. e n ook nie t t e groot . he t is nie t simp e l. e n ook nie t inge wikke ld. Maar ook nie t s aai. e n he le maal nie t t aai. he t is he e l v aak. e n ook we e r nie t .

Fi e n v a n N i s p e n, 9 j a a r

Basma Maakor, 12 jaar

G e l u k b e te k e nt voor mij‌‌ da t i k g el ukki g b en . da t ik e e n ge lukkige f a mi l i e h eb. da t i k h e el ve e l ge lukkige vrie nde n h eb. i k b en g el uk ki g i n e lk land. da t mijn mo e der ook g el ukki g is me t mij. ik vond he t l euk to en i k n o g k l ei n w as mijn hoofd in de pap t e do en . to en i k n o g k l ei n w as re nde ik uit de do uch e. Xi ona K l oos te r, 9 j a ar

17 17


G e l u k b e tekent voor mij lie fde D e zo n in mijn ge zicht Mi j n oge n strale n ne t als he t licht Al l e h e rinne ringe n die ik altijd zal koe st e re n D i e k e e r in Parijs e n in York na tuurlijk di e di nge n b e t e ke ne n voor mij ge luk in he t le ve n A i z y Hendr iks, 10 jaar

g elu k i s v o o r m ij n a tuur d aar b e n i k i e d er uur i e d er e na cht b en i k d a a r d i e w a ch t b u i t e n i s he t m o oi b i n n e n i s he t ne t a l s e en kooi J ul i a P l a t te eu w, 10 j a a r

G eluk Ge luk is voor ie de re e n ande r s De é én word t ge lukkig v an he t le ve n, maa r w acht he e l e ve n. Nie t ie de re e n word t ge lukkig v an he t le ve n. bij de é é n zijn e r ve e l proble me n th u is o f binne n in he t har t bijv. ruzie of da t je e e nzaam b e nt . Maar de e e n is d an k - baar da t ‘ie ande re me ns e n ke nt . e n d e é é n he e f t e e n villa e n de e e n he e f t e e n kle in huisje . zoals we ze gge n kle in maar f ijn. x x x Lina Ayr ir, 11 jaar

18

18


G e lu k op Zu i d G elu k z i t i n o ns h a r t en i n on ze w i j k . Wij zijn re sp e c tvol e n ge lijk. Da t i s he t m o o i st e i n R o tt er da m Zui dwijk. Rao u d a a B ou rdi ne , 12 j a a r

G e l u k op Zuid Ik h eb ge luk jij he b t ge e n ge luk omda t ik in Zuid b en ma a r jij in noord b e nt ade m in ade m uit maar nie t j e g el uk uit A rda Adamal, 11 jaar

G elu k i s ni e t z o m a a r i e t s G elu k z i t i n e e n kl ei n h o ek j e G elu k he b je ni e t v oor n i k s G elu k z i t i n je ha r t G elu k m a a k t je l ev en n o g l euker da n he t nu is l e t s m o o i s w a t n ooi t w e g g a a t G elu k s chi jnt v oor de zo n Als d e z o n s chi jnt w or d t g el uk g rot er e n grot e r Sai f a l l a h A h d i d, 9 j a a r 19 19


i k b e nb l i jd a t i k e e n v ri en di n w a n t zek a n me e e nkus ge ve ne nikhe b e e ngoe dhar t J ay-T Gra v el l , 9 j a a r

G ELU K OP Z U I D O o r lo g he e f t g e en g el uk h e t g e e f t a l l e e n maar onge luk e n ge e n vrijhe id M aar a l s je i n je zel f g el oof t da n komt he t ge luk v anze lf je pad op San n e S c h i p p er s , 11 j a a r

G ELU K I K WA S O P S T R AAT. EN V OND HAAT. NA D R I E DA GEN V OND IK GELUK EN IK GING S TUK. M I J N LEVE N I S V ER BETER D D OOR GELUK EN GELD. M A A R VR O E GER WAS IK EEN S TR IJD E R O P HET VELD. I K W I S T N I ET H OE IK V ER D ER MOES T. IK DAC HT MIJ N LEVEN IS VERWO ES T. AL L ES WA S VE R BETER D D OOR GELUK EN TIJ D, DO O R GELUK KREEG IK VRIJ HEID E N DAT B LEEF V OOR ALTIJD NIK S V E RAN DERDE ALLEEN LEEF TIJ D. I K WA S O VER A L OP V OOR BER EID . OP EEN DAG VO N D IK MIJ N VERLIEFDH EID. I K DAC H T A A N AD EM IN AD EM UIT E N IK KREEG EEN BRUID. DI T I S EEN MOR AAL EN MIJN L EV ENSVERH AAL . Do m i l i n o Lop e s C or re i a B a r ros , 12 j aar 20


GELUK OP ZUID!!!!!!!!!!!!!!!!

G elu k z i t hi e r g e l uk zi t da a r maa r i s he t w e l e ch t w a a r ? Want s o m s i s g el uk n i e t w a a r. G we n G e y er, 1 2 j a a r

MET GELUK H O EF T GEEN DRUK MET GELUK Z IT J E O P EEN KRUK HET HO EF T N IET MET EEN VO L HO O F D GELUK GELUK H EEF T GELUK H EEF T IEDEREEN GELUK H EEF T IEDEREEN IN GELUK H EEF T IEDEREEN IN HANDE N Jay-Jay Vossen, 11 jaar

Gel uk zit in je har t Gel uk b e st aa t voor ie de re e n Gel uk zit in e e n st e r in je ge dacht e n Geluk zit in een roos die de kleuren van de regenboog heef t. Gel uk is al e e n tie nt je v an e e n c e nt Gel uk zit altijd in je lichaam Al b en je groot me t e e n kle in hoofd je he b t ge luk Sta ce y Pe ter, 8 jaar

21


I k z a g j e, i k kr e e g g el uk. Va n m i jn g el uk , kr e e g i k g el uk. Ik w o u d a t i k j e n og e en k e er za g. Wa nt d o or j ou kr i j g i k g el uk. Faru k Ya rg a n , 8 j a a r

Ee n rood har t je hie r e e n rood har t j e d aar maar is ge luk e n lie fde we l e cht w aar ? Gwen G e y er, 12 jaar

Lo o p I k Lo o p Hi j lo o p t Zi j loo p t Wi j lo p e n He t i s m i s s chi e n n i e t e en g o e d g e di ch t maa r he t g a a t e en b e e t j e t e v er.

Hand in hand Da t doe n we alle maal We kome n voor e lk aar op En we he lp e n e lk aar opst aan! Rany a Boukhiz zou, 12 jaar

O we n Ya n g , 1 1 j a a r

22


Gel uk is ove ral, ge luk is op Zuid w a a r je ook b e nt , moe t je ge lukkig zi j n , ove ral naar ook ove ral moe t j e g ewoon ge lukkig zijn zoals: Spa n je , Rome , Rusland, e nz. word t ge woon g el ukkig e r is ge e n re de n om boos t e zi j n. Tu a na, 12 jaar

G e lu k G elu k d ra a i t ni e t a l l e en om g el d, mooie huize n, dure auto’s. G elu k z i t d i e p i n j e h a r t . Ki j k e e ns e e n k e er n a a r bui t en , da n zie je kinde re n vrolijk b u i t e n s p e l e n e n h o or j e v og el s f l ui t en. G a e e ns e e n k e e r n a a r j e f a mi l i e, v ri ende n. Want g e l u k z i t in i e der s h a r t! G uk s a h Kosem , 10 j a a r 23


G e lu k als j e g e l u k k i g b en t d an b e n je ni e t v erdr i e ti g maar b l i j v o o r ve el men s en d u ur t g e l u k l a n g ma a r ook w el k o r t a l s je gel uk h eb t g en i e t e r d a n v a n

Ge luk op Rott e rdam-Zuid Ik woon op Rott e rdam-Zuid J e hoor t buit e n he e l ve e l ge luid. J e k an he e l le uk sp e le n. En he e l goe d broodje s de le n En dan ga je gap e n. Ve rge e t e r nie t bij t e slap e n.

Esl e m Ay d og m u s , 10 j a a r

Shre y a Jagroep , 9 jaar

G e lu k op Zu i d G elu k o p Zu i d He t b r e ng t m e t e en a l bl i j h ei d ui t Heb je d e b r u g gen g e zi en h e t zi j n er ve e l All em a a l z o p ra ch ti g en zo cul ture el I k lo op d o o r d e stra t en Heb ni e m a nd i n de g a t en O , w a t i s he t f i jn o m i n R o tt er da m t e zijn I k zi e je v e r d r i e ti g k i j ken w a t i s er a a n de hand k o m i k b r e ng je n a a r de h a v en de g root st e v an Ne d e r l a nd . Je heb t ook n o g de Eur omast We d d e n d a t he t ook bi j R ott er da m past . Je hebt ook de hef d i e i s s u p e r ho og , b e s e f Al i c i a G on ca l v e s , 12 j a a r 24


Ro t terd a m Ro t t e r d a m i s e e n st a d w a a r er v e el b e zie nsw aardighe de n zi j n . A l i s N e d e r l a n d w el h e el k l ei n . D e lie fde op Zui d i s p ra cht i g me t de Tun n el v a n l ove . De wind i s a f e n t o e o o k w el h e el erg k ra ch ti g . Ie de re e n is l i e f. Mi s s chi e n l o o pt er h i er en da a r e e n die f. Maar w aar n o u ni e t ? El k e st a d h e e f t er e en . En alle b e zie nsw aard i g he d e n, g a da a r ma a r e en s h e e n. Wit e n groe n is o n ze k l e u r v o o r de re st h eb i k w el e en vo o r k e u r. N i e t da t i k zeur, rui k j e de ge ur De g e u r, d e g e ur v a n h e t Th ui s g ev oel als j e i n R o t t e r d a m komt . S hay en n e C h otoe , 11 j a a r

Gel uk op Zuid laa t he t e r uit R ott erdam-Zuid is f ijn omda t we s ame n zijn f a mi l i e da t is f ijn. Ik he b ve r trouwe n in mijn f a mi l i e e n die gaan nooit me e r kwijt . Ik ze t mijn f a mi l i e nie t op ĂŠ ĂŠ n lijn omda t ik nie t schandalig g a zi j n. ie de re e n he e f t zin in Zuid. de lucht is blauw en i k g e e f ge luk aan jou. En nu gaan we gap e n e n v er g e e t nie t t e slap e n. N a ou ar Aitaddi, 10 jaar

25


G e lu k op Zu i d

Geluk is leuk Maar ongeluk ook He t klink t b e st raar Maar he t is w aar Soms is ongeluk goe d Le t maar he el goe d op Geluk is leuk me t geld Maar ook me t e en held Sommige mens en hebb en geluk En sommige nie t Maar e en ding is zeker Ik heb geluk en jij nie t

Je rvi a n n e B e aumont , 11 j a a r

w a t je zie t w a t ik v alt w a t je ruik t w a t je proe f t a t je hoor t w a t je voe lt ahm da t ik le e f e n e h e h e h da t mijn moe de r le e f t da t mijn v ade r le e f t da t ik mijn nicht je e n ne e f je he b op aarde b e n hoe mijn dag w as da t ik hie r b e n da t e e n e ige n naam he b v ade r ook hie r zijn

G e lu k opgeschreven door een volwassene, Gurmesa is 4, en dit sprak ze uit tijdens

b e n je b o o s p l u k e en roos b e n je b l i j e e t e en i j s

oefening ‘Free write’ van Ivan Words tijdens een workshop.

Gur me s a, 4 jaar A i sha Re y e s B i dó, 11 j a a r

26

26


The s ky has a he ar t If y o u follow your he ar t op e n your e ye s l ook up tot the spac e is the s ame like the sky bl ue and full of st ar s. Don’t me ss with a h e a r t share a he ar t . Love a he ar t Sa ma h, 10 jaar

Ge luk zit in je he r s e ne n ge luk zit ove ral ge luk word ik ge lukkig als ik e e n lot e rij win he b ik ge luk me t alle e n ge luk zit in mij sommige me ns e n he bb e n ge luk e n sommige nie t k ans da t je ge luk he b t of nie t Jay den Jaqai, 11 jaar

27


I k h ou v a n r o o d En j i j ho u d t v a n bl auw. D aar o m ho o r t g el uk h el ema a l bi j j o u. J e o g e n z i jn g r o e n H e t i s a l s e e n b loem. D us d a a r o m he b j e g el uk. Yas si n e Ka r k a z i , 9 j a a r

G e lu k J i j b e nt z o m o o i a l s e en roos N i e m a nd i s l e l i jk n i ema n d i s do m. G e lu k k u n je ni e t spa ren . G e lu k k r i jg je v an zel f N i e m a nd i s z w ak i e dere en i s st erk Wo r d t ni e t b o o s w e e s bl i j . We e s i e d e r e e n z i j n v r i en d of v r i en di n . We e s b l i j m e t jouw l ev en . Wo r d t v o o r a l t i jd g el uk ki g . We e s b l i j m e t w a t j e kr i j g t . G e lu k z i t v o o r al ti j d i n j e h a r t .

als je nie t ge lukkig b e nt moe t je ie t s doe n w aarme e je ge lukkige r word t e n blije r de zon schijnt de lucht in blauw e n ik b e n rouw Buny amim Tut , 11 jaar

Eys a n C a n , 9 j aa r

28


Geluk l k zi e de zon e n de maan. Af en toe blijf ik b e st aan. Soms zie ik jou, soms zie ik mij. Ni emand is le lijk, ie de re e n voe lt zich f ijn. l k h eb ge ld, sommige nie t . Ik h o op da t ze ge ld krijge n, Al l e s door jou e n door mij. Ik h o op da t ze ge lukkig le ve n Me t e e n mooi t e vre de n, Bo uw s tof f e n kunne n alle s door he t le ve n. Gel uk is ge luk, dus w anne e r je ge luk he b t b e n je b l ij . Ma a r bij ge luk voe lt ie de re e n ze ke r we t e n zich f ijn. Gel uk is e e n har t of ! Is g el u k e e n ge broke n har t? D oor de lie fde of door de pijn? Ni emand is le lijk, ie de re e n is mooi e n hoop ik ooit . M a y s a A z zouz, 9 jaar

w e e t je w e e t je we e t j e i k h o u v an je e e n b e e t j e i k zi e e en e en t j e e n h i j l a a t e e n sch e e t j e Ra f e t , 1 0 j a a r

29


Liefde L i e fd e d a a r ho u i k v a n G a m a a r z e l f na a r de l i e f de stun n el v an Rott e rdam De M a a s t u nne l el k j a a r mooi v er si er d Daar he e f t i e d er e en a l ti j d v e el pl e zi er We g a a n na a r de l i e f de h e el h o og Daar s t a a t C u pi do me t zi j n pi j l en bo og Hi e r v i e r e n w e a l ti j d de l i e f de f e e st En d a n f e e s t i e dere en a l s e en f e e st b e e st I n So l o w d a a r k oop j e l euke st a a r t j e s Dan g e e f t d e l i e f de v a n j e l ev en e en v ale ntijnsk aar t je Ro la y s y P i e ter s , 12 j a a r

Sa men sp e le n Same n de le n de w ere ld draait maar om, e n dit is e e n moe ilijke so m, e r worde n k alf je s Lamme t je s Gebor e n zit jij in de top v an e e n tor en le kke r f it maar ik zit W i st j e da t je klaar b e nt ik g e e f j e e e n s e int je e n dit is e e n e indje da t w as e e n grap e n ik he b zi n i n e e n ke bab maar sorry w a n t dit is e cht he t e inde Ni l gu n C er it , 9 jaar 30

30


G elu k i s he t m o oi st e di n g , Da t i k e r v a n z i n g Zo m o o i , z o b l i j, j i j h oor t e ch t bi j mi j I k h o u v a n g r o e n j i j v a n bl auw, Dan ho o r t g e l u k bi j j ou Lac h e n, g i e r e n, brul l en , j a da t i s zo f i j n Sam e n m e t jo u â?¤ w e dri n k en g e en w ijn

Roze n zijn rood smur f e n zijn blauw ge luk kun je vinde n op Zuid maar nie t o p oost p e ch vind je nie t op Zuid maar op N oord

J e nn y, 1 2 J a a r

Taha, 12 jaar

Ik h o u v an ge luk ge luk houd t v an mi j . En s ame n zijn we altijd blij. Na tuurlijk Is er altijd onge luk. Maar ge luk is nooit v o or bij. O ok al b e n je e e nzaam dan i s er altijd nog ge luk. Ze lf s zonde r el k a a r, zijn we altijd blij. Maar w a t is Gel uk e ige nlijk? Ik ze g he t je in dr i e woorde n: ge luk b e n jij! E s m a n ur Balban, 12 jaar

31 31


He t G e l u k op he t Zu id R o tt er da m- Zui d R o tt er da m i s l ui d Zov e el g el uk w a n t j e doe l is ge luk t Er i s i e t s t e do en Nu en to en En de l uch t zi t v o l me t blijhe id e n lol D e l uch t zi t v ol me t r ode wolke n v an vre ugde e n ge luk Zo zoe t a l s v r i j h ei d en ge lijkhe id Wa t e en h i stor i e v a n tijd in Zuid Dom i ni ck Thi e se

Geluk Geluk is altijd bij jou, maar je moet het alleen vinden. Aishwarya, 12 jaar

Gel uk is ie t s f ijns. H e t maak t je blij me t g e voe l aan je zij. Hü m anur Er mek, 12 Jaar 32


h ut s a n ni f f o d o e n or ma a l a n i f f o d o e s ne l w a nt i k h eb h o n g er a niffo Ahm e t , 1 1 j a a r

ik word ge lukkig v an vrie nde n ik ga v aak sp e le n ik ga v aak de le n e n he t is om t e sp e le n he t gaa t goe d e n he t is t e doe n e n ik tre k me schoe n aan e n he t is ge daan Yaren Par lak, 8 jaar

33


als j e b l i j wi l b l i jv en d an m o e t je no oi t ruzi e ma k en en s c h e l d e n w a nt da n w or d t di e g en e no o i t b l i j. a l s j i j bl i j w i l zi jn d a n m o e t j e men s en h elp e n e n g o e d e di n g en do en o o k v o o r je z e l f. a l s i ema n d r u zi e he e f t d a n moe t j e di e g en e he l p e n e n de r uzi e o pl o s s e n z o wo rd t i e dere en bl i j

G eluk kun je voelen zien. Ge luk is je le ve n je har t . ge luk is da t je ie t s voe lt . ik voe l me ge lukkig op Zuid. ge luk hangt ove ral in de lucht . ge luk is groot of kle in maar he t voel t f ijn. ik b e n dankbaar voor alle s w a t ik krijg. als ik maar schrijf uit mijn ha r t . Miliangelo Paulina, 8 jaar

Sal i h Ma s a b Ka ra ce l i k , 10 j a a r

Geluk v oor mij b e t e ke nt ge luk blijhe id. da a rom b e n ik hie r voor mijn blijhe id. v oor j ou e n mij. v oor da t ik je zag e n e e n glimlach. da g dag! M ontaz, 8 jaar

34


Mijn familie i k h ou v a n ju l l i e o md a t ju l l i e z o l i e f zi j n en l euk en a a rdig e n j u l l i e d o e n a ll e s v o or me

Ge luk is nie t op We st maar alle e n o p Zu id ge luk is ove rdag als de zon naar je s c h ij n t J e word t ge lukkig als je e e n for t nit e ac count he b t ge wonne n op Zuid.

O m er, 1 2 j a a r

Yus a, 11 jaar

Er i s v e el v era n derd sinds de 2e w erel do or l og . Er zi j n ve e l me e r re cht e n & j e h eb t h i er v ei l i g h ei d & e e n goe de toe komst Gel uk i s ma g i sch . Je b ent misschie n n i e t bl i j ma a r i k zi e j ou als mijn zonne schijn. Al s j i j v erdr i e ti g b en t dan b e n je stil. Als j e bl i j b en t b ew e e g i k ve e l. De tijd is voor bij en h e t i s ti j d to s a y g oodbye Emi ra , 11 j a a r

35 35


Kl ei n e k nu f f e l s ko men i n j e dr omen G r o t e k nu f f e l s di e n a a r j e toe komen

ie de re e n he e f t ge luk, misschie n in a l l e s als je ge e n ge luk he b dan b e n je o o k nie t ge lukkig. Ie de re e n is lauw omd a t z e v an jou houde n. Ge luk maak t ie de re e n blij. Ge luk he b je nie t in We st maar we l in Zuid. Kle ine knuf f e ls kome n in J e drome n grot e knuf f e l kome n naar je toe .

Sali h , 1 0 j a a r

ZĂźmra Elif, 12 jaar

E en g e l u k i s a l l e b el a n g r i j kst e d i n g i n je l i cha am. Zon der g el uk b en je ni e t g e l u k ki g . D a t i s e e n f e i t . Ge l o o f i n g elu k e n hi j b r e n g t j ou n a a r de b e s t e . Ge l u k k a n j e n i e t k o p e n. Ge l d i s g e en g elu k .

Roze n zijn rood ge luk is goud w a t b en j ij toch e e n scha tt e bout me t ge luk op Zu id komt de lie fde v an je har t d’r nooit m e er uit lie f s Zuidje !!!

O n ze s cho o l d i e i s f i t , w i j e t en v e e l f r u i t e n d a t h oor t a l l ema a l b i j ge l u k o p Zu id

Salih Eren Kabadayi, 12 jaar

Ahm e t , 1 3 j a a r

36


G e lu k e e n g e l u k k u n je ma ken o f h e t g e b e u r d . Je mo e t ook i n g el uk g elo v e n, w a nt gel uk g a a t j e b elo v e n d a t g e l uk g a a t k omen als j e e r ni e t i n g el o of t zal he t no o i t k omen . g elu k k u n ji j o o k zi j n . L i ’e n a h N a v a r ro, 11 j a a r

G elu k i s a l s i e d e re en bl i j i s. l e d er e e n i s s l i m en st er k l e d er e e n i s m o o i En d a p p e r e n i e der e en w o r d t a n der s. l e d er e e n i s b l i j T hi e r n o, 9 j a a r

37

G eluk op Zuid Er zijn ve e l mooie lande n maar ook ve e l schande n. Rott e rdam Zuid is f ijn omda t we alle maal s ame n zijn. ie de re en he e f t zin in Zuid, daar na in f ru it . we zijn alle maal s ame n wij hop en da t he t zo blijf t . ie de re e n hoor t er bij zoals jij. ie de re e n is blij me t Rott e rdam Zuid!! Rott e rdam Zuid Rabia Er, 10 jaar


G elu k i s l e u k He t v e ra nd e r t je l ev en . J e li e f d e k a n he el v e el b e t eken en v o or jou. J e s la a p t d e e ngel h e e f t dromen g ebracht . Ho u je g e d i cht bi j j e. J e v e r d i e nt a l t i jd g el uk. Do e je b e s t . J e b e nt ja r i g je h eb t g el uk da a r me e b e n je blij. Ni e m a nd i s l e l i jk, i e dere en i s l i e f , w e e s lie f, we e s aardig. El l a, 8 j a a r

G elu k z i t i n e e n h oek j e, ma a r zi e t h e t nie t O p e e n d a g k r i jg j e g el uk ma a r n i e t z o sne l O m g e l u k t e k r i j g en moe t l i e f zi j n en dapp e r zijn e n dan k r i j g je he t We e s l i e f v o o r i e der e en en da n k r i j g i e de re e n ge luk. G elu k b l i jf t v o o r a l ti j d bi j j o u. Fa t i m a , 8 j a a r

Ge luk is f ijn le de re e n is blij le de re e n is mooi Zoals e e n roos Maar nie mand is do m Maar we l slim G e en naam b eken d

38


G E LU K GELUK IS FIJ N DAARO M WO RDT DIT EEN RIJ M MAAR GELUK IS O O K RAAR MAAR H ET IS WEL WAAR GELUK IS ER N IET ALTIJ D D OOR GELUK KO MT ER WEL BLIJ HEID Q u i nc y Pleijte, 11 jaar

D a t i k w e er bi j b en en da t ik nicht je s ne e f je s h eb. Omda t i k h e t h e el le uk vind w aardoor i k t ev r e den b en me t alle s om me he e n b e n bl i j da t g od on s n i e t onde r sche id we zijn alle ma a l ( 1) to ch g eb eure n ve e l dinge n om me he e n b en bl i j pa pa , ma ma jullie w are n e n zijn mijn numme r (1) G e rma i s a Loge na B russelmans, 6 jaar

39 39


G elu k i s g e l u k . J e zi e t he t ni e t , ma a r j e h oor t h e t w el. Als j e he m z i e t da n i s di e er w el En d a n g o o i t d i e v uurpi j l en a l l e men s e n zijn e r we l. Suk r u , 9 j a a r

Da t he t l e u k i s op a a rde. i k k a n d a ns e n. i k h ou z o v e e l v a n so ep. i k h ou o m v a k a n ti e t e g a a n op Cura ç ao. i k h ou z o v e e l v a n me f a mi l i e. i k b e n b l i j d a t i k l ev en h eb. i k v i n d he t z o l e uk op sch o ol . mi j n m o e d e r i s mi j n a l l e s. i k h ou z o v e e l v a n me br oer s. i k b e n z o b l i j d a t i k e en zusj e h eb. ď Š g elu k v o o r m e is da t o n e f a mi l i e k l a a r voor me st aa t . als i k o p s t a e n ik me mo e der zi e w or d ik ge lukkig da t ze me v an haar k an zie mi j n o m a e n m e t a n t e zi j n me l ev en w ant ik b e n zo blij da t ze le ve n I k b e n z o b l i j d a t i k n a a r sch o ol ma g gaan da t ik ze lf s binne n in de klas loop me t e e n g l i m l a c h o p me g e zi ch t als i k m e o g e n op en do e b en i k bl i j da t ik k an zie n. Angely vertelde dit en iemand anders schreef het voor Angely op.

An gel y Pau l i n a, 6 j a a r 40


Gevelgedicht Charlois

s

Oep

impre ssie

Loca tie: de zijgevel v an de basisschool De Glob e in de Tarwewijk, aan de Den Her tigstraa t 32 / hoek Wolphaer t sbocht 399. Gevel t er b e schikking ge st eld door De Glob e /Stichting BOOR.

O n t we r p er J a h u a O ve rve e n. Ja h ua o nt we r p t me t zi j n b e dri j f La s er Gun De sign alle rle i obje c t e n in 2D e n 3D e n g ebr u ik t daar b i j v e r s chi l l e n de ma t eri a l en zoa l s hout , le e r e n ac rylaa t . Dit is zijn e e r st e ge ve lg e d ic h t . D e O e p s b o v e n he t g e di ch t st a a t er ‘pa r doe s’ e n daarom vond J ahua he t b e langrijk d a t o o k z o we e r t e g e v e n i n h e t g ev el g e di ch t . Hi j zag de ‘O e ps’ als e e n mooi symbool da t e e n kin d er g e e s t ni e t i n e e n t e s t rak k a der moe t zi tt en . Hij ge bruik t e voor he t ge ve lge dicht me e rder e z ac h t e kle ur en: g e e l , o ra n j e, za ch tpa a r s en l i ch t groe n omda t hij zo he t sp e e ls e e n lie ve in he t g e d ic h t v an Fi e n wi l b e nadr ukken .

41


Feijenoord Wa a r komt geluk v andaan?

Winnaars

Feijenoord

Jury: Dit is e en bijna klassiek, b e eldend ge dicht over levensvragen. Een ge dicht da t door alle vragen aan he t denken ze t . De laa t st e drie re gels maken he t ge dicht . De drie re gels ‘Als de zon ondergaa t / En de nacht b e gint / Dan is he t de wind die zingt’

Wa a r komt ge luk v andaan? Al s j e ge e n ge luk he b t i s h e t dan me t je ge daan? Al s de zon onde rgaa t en de nacht b e gint D a n i s he t de wind die zingt en ’s morge ns de voge ls die f luit e n Is da t ge luk? O f i s ge luk ve rlie fd zijn? O f doe t da t alle e n maar pijn? Hoel a ng duur t ge luk ? Is g el uk voor e e uwig? Al s i k é é n we ns mocht kie ze n voor ie de re e n da n we nst e ik ge lijk da t i e de re e n ge lukkig mocht zijn Wa a r komt ge luk v andaan? D a t we e t ik nu we l Gel uk komt v an alle s e n ie de re e n En a l s je alle e n b e nt k omt da t ge luk v an jou

roep en e en zinnenstrelend b e eld op. Waardige zinnen voo r op e en gevel.

42

Di e u donné Kie sel, 9 jaar

42


Winnaars

Feijenoord

I k wo r d z o b l i j m e t mi j n zusj e er bi j

Mijn le ve n is stil maar op e e n f e e st is he t druk e n als ik kook dan proe f ik de w armt e maar ik he e l v aak he b ik ge luk e n als ik ge luk he b voe l ik krie b e ls e n mijn har t bonk t e n ik b e n ve rlie fd dan krijg ik krie b e ls e n als ik knut s e l e n als ik e e t dan proe f ik de w armt e e n als he t re ge nt dan kijk ik naar bove n dan zie ik e e n re ge nboog e n mijn ge voe l is da t ik aandacht krijg e n mijn ge voe l is da t ik mooi voe l e n mijn ge voe l is da t ik me f ijn voe l e n da t e n ie de re e n is prachtig?

O ui a m B ou rd i me , 11 j a a r

Mar isol Koeks, 9 jaar

Sara I k h e r i nne r m e no g de da g da t i k v o or h e t e e r s t m i jn z usj e za g . Da t k l e i ne ho o f dj e en di e sch a tti g e l a c h Was v o o r m i j d e da g Als i k ha a r z i e b ew e g en w i l i k da n s en i n d e r e g e n.

Jury:

Jury:

De ze lie fde sverklaring voor e en zusje we e t he t

De dicht er we e t he t gevoel v an geluk goe d t e

geluks gevoel bijzonder goe d t e v a tt en. He t is

b e schrijven, ze proe f t de w armt e als ze kook t

e en lie f, b e eldend stuk me t de zin ‘Als ik h aar

en als ze geluk he e f t voelt ze krieb els. Goe d

zie b ewe gen wil ik dans en in de re gen.’ Als

gebruik v an herhaling en e en mooi ritme.

mooie uit schie t er. 43 43

Mijn leven en mijn gevoel


Bijzondere gen vermeldin

G eluk is je thuis Waar je ook b e nt , de vib e is daar. Ne t e e n b e tove re nde zonsonde rgan g . O f de k alme koe le nacht .

E en m o o i e d a g De v o g e l s f l u i t e n M i j n ha r t b o nk t me t de v o g el s me e M aar s t i l t e i s v e r der ook okĂŠ M ai m ou n a M a r i e Ly, 10 j a a r

44

He t b e ge le id t ons naar de toe komst . He t maak t he t le ve n w aard. En voor we he t wist e n, is he t ons thuis. Sop hia M. Gutier re z, 12 jaar

Jury:

Jury:

Mooi kor t e obs erv a tie, me t e en grappig en

Een myst erieus rond ge dicht , me t goe de b e el-

rela tiverend einde.

dende vergelijkingen die mooi verwoord zijn.

44


G elu k z a g i k t o e n i k mi j n n e e f j e za g M aar o o k t o e n i k de b ek er i n me h a n de n Had Zo m o o i p ra cht ig en g l a d zw aa r m a a r m ooi . M aar he t i s t o ch mo r g en e en a n dere dag. E lk e d a g l a che n i s to ch w el e en pa r ti j t je . M aar g e l u k he b i k a l e en ti j dj e. Jury: G elu k o p z u i d I s s p i k k e l s o p e en i j sj e

De laa t st e zin ‘Geluk op Zuid / Is spikkels op e en ijsje’ v a t he t geluksgevoel mooi s amen in e en tre f f end

Nai l a Sa d d i k , 12 j a a r

b e eld.

G elu k i s ni e t w a t j e a l ti j d kr i j g t . J e k a n g e l u k he bb en o m j e f a mi l i e w e e r e e ns t e zie n of als je nie t b e nt ove rre de n. J e k a n o o k g e l u k h ebb en da t j e g ev o e l he b t . G elu k i s m i s s chi e n w el h e t l eukst e w a t je k an we ns e n. Ne t a l s e e n PA NDA. Dje n eb a S i d i b e , 8 j a a r

Jury: He t ge dicht he e f t drie hele wijze b e ginre gels me t e en leuk grappig einde.

45


Bijzonder e vermeldi ngen

Lac h w a nne e r he t k a n Hui l w a nne e r he t moe t Le e r v a n je f o u t en G en i e t v a n g o e d Dr o o m g r o o t s B ewo nd e r k l e i n Da t jo u w l e v e n Vo l g e l u k k a n z i j n Im ra n A r i d a l , 9 j a a r

Jury: He t ge dicht is zo simp el en zo mooi. De e er st e ze s re gels zijn he el raak, w a t e en wijsheid.

L i e f de L i e f de is als e e n zonne straal He t i s e r En h e t is zo we e r we g als e r e e n wolk is Wo l ke n zijn als ve rrade r s Bl i k s em is als woe de die je voe lt Al s j e b e st e vrie nd of vrie ndin je ve rraad t He t l eve n is moe ilijk He t moe ilijkst e is de lie fde D i e k omt e n gaa t Ma a r blijf t de zonne straal st aan D a n b e n je ge lukkig e n blij Sou f i an el Haddioui, 9 jaar

Jury: Een goe d ge dicht vol mooie b e eldspraak zoals ‘Wolken zijn als verrader s / Bliks em is als de woe de die je voelt’. 46


Ik h eb e en dr oom. e en h el e mooi e droom. e en droom di e ze g t da t j i j de l i e f st e b en t

Ge luk is nie t t e koop. He t komt uit je har t , J e hoe f t e r nie t s voor t e doe n. J e moe t e r alle e n in ge love n, nie t morge n nie t v andaag. He t kie st ze lf w anne e r he t komt . Ge luk is nie t t e koop.

B a s m a O u l ou d, 9 j a ar

Isis Bier steker, 9 jaar

G elu k k u n je k r i j g en bi j j e f a mi l i e. I k h e b no g o u d e r s maa r e e n a nd e r n i e t . d u s i k he b g e l u k G elu k z i t o v e ra l Van t hu i s t o t s cho ol So ms he b je p e ch M aar d a t m a a k t n i ks ui t . Eli n e O t t o, 9 j a a r

47

Ge luk Ge luk Ge luk Ge luk

had ik toe n ik me oge n op e n d e e d . had ik toe n ik me voge l kre e g . w as da t ik me f amilie we e r z ag . is e e n de e l v an je har t .

Melis a Basdemir, 12 jaar


Gel uk is als me moe de r me e e n knuf f e l ge e f t . Gel uk is als ik me v ade r we e r zie n a a l die jare n.Ge luk als de maan sch i j n t . Ge luk is da t je oma tot l eve n komt . Ge luk is alle s. M e y sem El Fakhdaoui,9 jaar

All e e n o p Zu i d i k b e n p a s g e l u kk i g als ik thuis ben met muziek i n m i jn o r e n e n a f g e sl ot en v an d e b u i t e nwerel d b en i k wo r d p a s g e l ukki g a l s i k d o e w a t i k z el f w i l .

Gel uk op Zuid Wa t b e t e ke nt e ige nlijk ge luk op zuid Gel uk op Zuid Eg el sl ie fde L i e f de voor e lk aar â?¤ U k oop le uke c ade aut je s voor e lk aar w ant da t bre ngt ge luk o p zui d zie je jouw ge luk pa trone n zijn le uk voor e e n ge luksk aar t Zui d i s jouw zuid me t ge luk e r bij â?¤ Un i c e f st aa t altijd klaar me t ge luk Ir r i t a tie s aan je oude r s /f amilie krijg je ge e n ge luk D ui m omhoog ge loof in je ze lf e n krijg jij j o uw ge luk.

Se le n e ' t H a r t , 12 j a a r

A l i y a h Bhageloe, 12 jaar

48


Fa m i l i e i s ge l u k i k b en bi j h e t stra nd en za g h e t mooi e zand m e t m i jn f a mi l i e o p h e t stra n d voe l ik ge luk z e k e r me t e en r e g en bo og a cht e r mijn rug g e l u k i s a l s j e me t j e f a mi l i e o f vrie nde n b e nt g el uk moe t i e der e en h ebb e n g e l u k i s h e t b e st e w a t er b e st aa t

Wass i m B a -At ti , 10 j a a r

M i j n advie s! Toen i k mijn advie s kre e g we rd ik he e l blij. Zo bl i j , zo blij als de bloe m me t de bij. Mi j n moe de r ke e k me aan e n ze i me t haar oge n ‘Ik b en trot s op je daad.’ Ik w a s zo blij da t ik me e ne urie de op de maa t . Toen we thuis w are n vie rde n we f e e st , maar om m ij o m mij ging he t he t me e st . Ra i ha na El-Marouani, 11 jaar

49

Roze n zijn rood viole n zijn blauw ik voe l me blij w anne e r ik kijk na ar j o u Amin Jaddi, 12 jaar

Me ry em Ta n , 1 2 j a a r

G elu k G elu k m a a k t je g el ukki g G elu k m a a k t je bl i j G elu k ho o r t o o k bi j mi j

lie fde voor dieren


O n gel u k ki g d oor ri j m e n Vo lg e nd ja a r g a i k n a a r h e t v oor t g e ze t onde rwijs We g a a n d a n o p r ei s mi s s chi e n na a r Pa r i j s g elu k k i g b e n i k w i j s I k v e r t r e k v a n sch o ol me t e en g o e d a dvie s d a t v o nd i k he e l pra k ti sch I k b e n s l e cht m e t r i j men dus h o u i k erme e op e n i k he b nu l a st v a n mi j n k op G e e n n a a m b eke nd

Kl a ve r tj e 4 I k v o nd e e n kl a v er t j e 4 i n Zui dpl ei n I k p l u k t e he t ma a r h e t de e d me pi jn he t g i ng h ui l en v a n de pi j n Mi j n ha r t z e i : le g h em t erug en j e kr ijgt e e n w en s v a n mi j

nie t alle en Ik zie blaadje s die w aaie n in de win d . En t e rwijl ik in he t klaslok aal zit , Ben ik samen met de kinderen en de juf fen. En ik hoe f me nie t alle e n t e voe le n Ghadija Jaimo, 11 jaar

X ho ra l d o M e t u k u , 12 j a a r

50

50


A ls j e i n e e n hu is w oon t h eb j e g el uk . A ls j e o p s t ra a t w o on t h eb j e p e ch . So m s he b je p e ch en so ms g el uk. Jo na t h a n M a s c i ni , 9 j a a r

1 4 m ei 2 0 1 7 Die dag was Ajax zeker de klos, want Feijenoord won die dag toen ging Rotterdam helemaal l o s ! I e d e r e e n w a s di e da g bl i j , a l l e f a ns spronge n in de font e in! M en s e n t a t o e ĂŤ e r den zel f s di e da g 14 me i. Was ik maar ook die dag op de Euromast, dan kon ik zien hoe druk het was. E ĂŠn d i ng i s z e k er : Ie dere en w a s bl i j ! He t k a m p i o e ns c h a p w a s v oor j ou en mij. Yv an Ken m oe, 11 j a a r

M ahi r op k a m p I k w a s he e l b l i j toen i k op k a mp mo cht da t w as he t ge ne w a t ik zocht . An d e r s z a l i k m ij n v r i en den mi ss en h un le uke grapp e n e n goe de diss e n. Mijn moe de r h e e f t d i t g e r e g el d n u b en i k bl i j w a n t nu b e n ik e r toch nog bij. M ahi r Ka h v e c i , 12 j a a r 51 51


Ne e f j e g el uk ki g w erd i k to en mijn nicht ze i da t ze e e n baby kre e g. g el uk ki g er w er d i k to e n ze ze i da t ze he t me e nt . He t a l l erg el ukki g st w erd ik toe n ze ze i da t he t e e n ge zonde j o n g en w a s. i k kon h e t n i e t g el ov en i k ra a k t e h el ema a l i n de w ar. Sa f a e K ha rb a ch, 11 j aar 52


Sm i l e :) De s t ra l e n s chi jn en i n mi j n og en . De g l i m l a ch o p mi j n g e zi ch t . G a f m e e e n g e da ch t e. Vo o r e e n g e d i cht . He t z e l f d e b i j m i j n v ri en di n . To e n i k na a r haa r to e g i n g . I k za g d e b l i k i n h a a r og en . En he t we r d u i t h a a r g e zo g en . Jammer genoeg heef t de regen overwogen.

Ik b e n buit e n s ame n me t mijn kor nu it en we gaan voe t balle n dan de nk aan bitt e r balle n dan gaan we s ame n naar de winke l om t e gaan tinke le n e n zo gaan we we e r door.

I srae E l B a r k a ni , 11 j a a r

Rohan Ramasray, 11 jaar

Le k k e r e te n Al s i k i n Tur ki j e b en mo e t i k da n n i e t w en ne n h e t l ek kere e t en da n h eb i k l ek ker g e ge t e n da t sma a k t zo l ek ker a l s e en g eba k j e g ek ke r GĂźlsĂźm Topaloglu, 12 jaar

53 53

De f inals Ik b e n blij als he t de dag is v an de f inals. Ik b e n blij als he t ge ze llig Is me t mijn vrie nde n. H e t is ne t zo ge ze llig als da t Ik me t mijn vrie nde n aan He t voe t balle n b e n! Emily Fos, 12 jaar


Lo te r i j Ze ze g g e n g e l d ma a k t g el uk ki g , ma a r ik b e n al ge lukkig. I k h e b g e e n g e l d n o di g , i k b en a l bl i j . Ni e t r i jk z i jn i s oo k h e el f i j n . I k b e n g e wo o n e en n or ma a l men s, n e t als ie de re e n. Ik krijg niet zo snel geluk, maar anderen krijgen het meteen. Dami a n C i oc h , 11 j a a r

G eluk is‌‌? Ge luk is w anne e r ik me t mijn f amilie b e n. Ge luk is ook als ik aan he t zwe mme n b e n. Ge luk is ook als ik blij b e n. En als ik me t vrie ndinne n naar de bios b e n . G e luk is ook als ik aan he t slaapw ande le n b en . En da t is hoe ik b e n! Li na Jaddi, 11 jaar

54

54


Als ik me t me f amilie b e n voe l ik me ve ilig e n als ik me t me vrie nde n b e n, voe l ik me blij e n st e rk, dan gaan we me lk s ame n drinke n e n dan blijve n we game n, dan gaan we sp el l e t j e s sp e le n, dan gaan we alle maal t agin e e t en e n dans e n we alle maal op de t a f e l, en we zijn weer klaar om te chillen en wachten we op onze oude r s e n vrage n we o f d a t ze kome n chille n. Adnnane Saidi, 12 jaar

Een luisterend oor, een reikende hand, een glimlach en een knuffel. Het zijn de kleine dingen die het doen! Kleine gebaren, maar groot s van stuk. Ze zijn van onbetaalbare waarde, want in d i e k l e i ne d i ng en zi e j e da t h e t g a a t om GELUK. N ie t zo ve rrass e nd, da t wij de vijfd e g elu k k i g s t e l a nd t er w er el d zi j n . Ay a B el k a i d , 12 j a a r

55 55


Ik b en blij Vo e t b a l v oor a l ti j d Vo e t b a l m a a k t me bl i j vo r i g e k e e r w e rd i k g e t a ckel d maa r d a t ho o r t er bi j me z u s je z i t o p h o ckey en da t i s s a a i Fe y e no o r d i s m ’ n f a v or i e t e cl ub maa r A ja x w e ns i k g e en g el uk

Ik b e n blij, me f amilie is bij mij, onb e p e rk t e t e n, Da t is he t t e ke n, le kke r op v ak antie , e lk jaar we e r e e n ac tie , Ik b e n blij, e n dan is he t we e r voor bij.

I m ad E l -Ma rou a ni , 11 j a a r

Ay ten Altintas, 12 jaar

Mijn b e ste vr iendin Ik zwe e fde tuss e n de wolke n zo blij zo vrij. toe n dacht ik aan mijn b e st e vrie ndin da t b e n j ij . Ik ke e k naar b e ne de n ik zag de bloe me n zo blij e n vr ij . ma ar toe n dacht ik aan mijn b e st e vrie ndin da t b en j ij . Ik kw am naar b e ne de n ik ging jou zoe ke n e n zo ek en . Toe n zag ik jou tuss e n al die boe ke n. Ik ging re nne n e n re nne n toe n w as ik bij jou. Ik ze i b e st e vrie ndin ik hou v an jou. E l i f Turan, 11 jaar 56


KFC en l oter i j ik ben blij o md a t i k d e l o t er i j h eb g ew o n n en e n d i t i s ni e t v e r zo n n en V raa g m a a r a a n mi j n v ri en den ze h e b b e n K FC g ev o n den

oorlog ve rwoe st oorlog ve rdoe mt dit is w a t e r moe t re sp e c t is w a t je doe t doe he t alstublie f t goe d

Sa f a r K h od a b ak s , 11 j a a r

Mohamme d Zuhaib Khaliq, 9 jaar

G e lu k

ge luk k an je nie t kop e n he b je he t nie t dan is he t maar hop en ge luk v alt nie t uit de lucht he b je ge luk altijd? ge luk zit in de kle ine dinge n bijvoor b e e ld als de zon schijnt of bij e e n goe d cijf e r soms he b je ge luk e n soms onge luk

Als i k b u i t e n k i jk sch i j n t de zo n . Dan b e n i k b l i j s a men me t mi j n f am i l i e . S t a r e n wi j i n de l uch t . e e n v a l l e nd e s t e r br en g t on s g el uk . Rai l e y S c h a a p , 12 j a a r

AmĂŠlie Albai, 9 jaar

57


I n l ov e ❤ B en b l i j a l s i k mi j n f a m zi e B en b l i j a l s i k he m zi e Sam e n s p e l e n S amen del en Als i k b i j he m b en b en i k bl i j Als i k b i j he m b en b en i k zo trot s a l s e e n pauw h i j i s z o s p e ci a al i k h ou v a n jo u Ay a Ay a d i , 1 1 j a a r

Geluk…. wat is het eigenlijk raar. Geluk is net zo’n raar gevoel als verliefdheid. Toch is het wel verschillend. Ongeluk is net zo’n raar gevoel als verdriet en dat is ook verschillend.

Geluk ligt niet voor je Geluk ligt niet achter je Geluk kun je niet kopen Maar op geluk kun je wel hopen Ishelle Maharadjdin, 9 jaar

Geluk is een klaver tje vier vinden, een kopje thee, de lekkere geur van vers brood, fluitende vogels... Ik ben verliefd. C as v a n H el l ema n, 9 j a a r 58

58


w a n n e e r je me t vrie nde n b e n voe l ik ve ilig e n st e rk en a l s ik me t mn f amilie b e n voe l ik me ve ilig i k h eb dan altijd zin om t e gaan sp e le n e n dan g a a n we we e r game n e n dan blijve n we luie re n tot d e n a ch t e n w acht e n we tot we gaan e t e n e n gaan w e chille n e n w acht e n we op onze oude r s da t ze me t ons wille n chille n. Ya s s i n Bourdime, 12 jaar

Vri e nden Al s j e me t je vrie nde n b e nt v o el j e je ge ze llig, le uk, stoe r e n st e rk We h ebb e n ve e l lol e n gaan s ame n naar school We g aan game n, sp e le n e n le kke r e t e n i k b en de he le dag buit e n, me t mijn kor nuit e n da t i s he e l e rg f ijn, da t ik ge lukkig k an zijn. A b d e r rahman Dar k aoui, 12 jaar

59


M am a â?¤ G elu k i s m i jn m oe der. De m o e d e r d i e mi j v a st h i el d. De m o e d e r d i e mi j a l ti j d o n der st eun t . De m o e d e r d i e i k n o oi t k w i j t w i l o ok al b e n ik he e l druk. Ruq a y y a D i t ta , 11 j a a r

gelu k k a n je k r i j g en o p v e e l m a ni e r e n v an je f a m i l i e , v r i e nd e n e n g e l i e f de. gewo o n g e l u k , d a t i s o o k b i j mi j e e n b e e t je g e l u k t en a l l e s k a n, gelu k i s o v e ra l i n al l e ho e k e n en stra t en . gelu k i s l e u k , m e t e e n b e e t je g el uk k an je a l l e s b e r ei k en . S o uf i a n n e E l H a dd i ou i , 9 j a a r 60

G eluk op Zuid Ge luk is Ge luk is Ge luk is Ge luk is Je wordt

s ame n zijn. s ame n me t f amilie zijn ve ilig buit e n zijn voor e lk aar zijn gelukkig als je iemand gelukkig ziet.

Sevv al Tas, 12 jaar


G eluk

Ge ze l l i g s a m e n zi j n me t mi j n f a mi l i e E l k e d a g s p e l e n me t v ri en den L ac he n m e t m i jn br oer t j e en zusj e U r enl a ng v r o l i jk da n s en K e e r o p k e e r z o n der ei n de

Pak e e ns e e n kruk e n de nk dan aan ge luk. Ge luk k an v an alle s zijn maar he t is nie t voor de ge in. Ge luk is mooi e n da t stop je nie t in e e n kooi. Ge luk k an ook he t we e r zijn Ne t als e e n mooie zonne schijn.

Ayl i n Ku s a d a s i , 9 j a a r

Anne Olieman, 9 jaar

G elu k i s o v e ra l . G elu k he b i k a l s w e i e t s l ek ker s e t en . Geluk heb ik bij het voetballen en soms niet. G elu k d a a r wo rd i k bl i j v a n . So ms he b i k s u p er v e el g el uk. G elu k he b i k a l s h e t " j a da g " i s!!!! Lu c ky d a y ! ! !

G elukkig

G e lu k

Ge lukkig, ik b e n ge lukkig als ik blij b e n ik b e n ge lukkig als ik ie mand ge luk k ig z ie Ik b e n he e l ge lukkig als ik mijn f am il ie z ie Ik b e n he e l ge lukkig als ik c ade aus k r ij g e n ik b e n sup e rge lukkig als ik hard wer k

M i l e y Ra m d i n , 9 j a a r Samia el Bouchib ti, 10 jaar

61


K ri eb el s i n j e bui k Je v i n d t i ema n d l euk So ms kr i j g j e tra n en v an ge luk So ms kr i j g j e tra n en v an ve rdrie t Ma a r j e w e e t n i e t w a t je moe t doe n K ri eb el s i n j e bui k Je v i n d t i ema n d l euk Ma a r j e v i n d t h em ook me uk Wa n t h i j v erra a d j e En da n bre ek t j e h a r t R i v a na Ja l a l , 9 j a a r

L i e fd e i s w a t je w i l , maa r he t g r o e i t n i e t a a n e en bo om. L i e fd e i s g e l u k , v o or i e der e en dr oom d a t i s w a t je l a a t bl oei en i n j e h a r t v oor een goede start. We e s je z e l f e n da n r e d j e h e t w el . L i e fd e m o e t je opbi e ch t en .

Me ns e n zijn ge lukkig Maar nie t altijd Ik vind je aardig Maar ga opzij Ie de re e n is w aarde vol Da t maak t mij blij Ge luk maak t je ge lukkig En je straalt voor bij

J ay-Se a n Tu u r, 9 j a a r Lay ana el Bak ali, 10 jaar

62

62


Twee mensen Twee mensen die dronken wijn Er kwam een man en vroeg willen jullie mijn vriendje zijn. Zij zeiden: ‘Ja kom maar, wij drinken wijn.’ Hij zei: ‘Nee laat maar. Ik wil liever gelukkig zijn.’ Er kwam nog een man en vroeg: ‘Wie wil er gelukkig zijn?’ En de dronken mensen zeiden: ’Nee… juist niet. Wij willen juist niet gelukkig zijn.’ Ec ri n Ka ra k a y a , 10 j a a r

Kr i e b e l s i n je b u i k Da t v i nd je ra a r En h e t v o e l t o o k zo n a a r Ve r k e r i ng v ra g e n da t i s mo ei l i j k M aar a l s je he t v ra a g t b en j e da a r v ana f En j e v o e l t je ni e t l el i j k En b e n je ni e t z o b ek a f J e wi l t o o k z o e n en He t v o e l t a l s m e l o en en Ne bra a s el Z el ga m i , 10 j a a r 63

LEUKE DIN GEN DO EN MET MA M A . Le kke r in b e lgië wone n me t ma ma. Dinge n kop e n me t mama. Le uke dinge n doe n me t mam a. Naar de zwe mbad me t mam a. Le kke r slap e n me t mama. Le kke r koke n me t mama. Le kke r t aar t bakke n me t mam a. Jure ylie sé Quant , 9 jaar


Er zijn moslims e n e r zijn christ e ne n we wone n in é é n land wij wone n naast e lk aar e n zijn ge e n vijande n v an e lk aar D e 2 v rol i j ke u itvi ndi nge n 2 b lo e m e n g l o e i en i n m’n h a r t . I k h e b 2 ni e u w e bl o ei en de ma ch t . I d e e t je s k w a m e n o p i n mi j n h o of d. 2 ui t v i nd i ng e n me t bl oei en de g el uk. D e 2 w a r e n b e z i g me t de pra ch t . I n e e n s t o f f i g e f a br i ek . Same n m e t g e l uk . Ik dacht da t ik aan het dagdromen was !!! Me ry em Su e d a , 10 j a a r

Ik geef jou een har tje, oh wa t ben je een scha tje.

maar soms is e r é é n, die e e n har t he e f t v an st e e n die moslims dood e n ove ral op de grond ligt rood e e n paar dage n ge le de n w as e r e e n man die moslims dood me ns e n vol ve rdrie t Aysha Zia, 10 jaar

Veel geluk. Stuur je een brief terug?

Gel uk w acht op jou Wa t i s he t mooi om t e krijge n Een klave r t je vie r bre ngt je ook ge luk Ma a r je krijgt pas e cht ge luk als je in je ze lf ge loofd Sommige kle ure n bre nge n jou ook ge luk

Kaa t Evers, 9 jaar

U m re gul Bostan, 10 jaar

64


G elu k he b je i n sommi g e di n g en v a n he t le ve n En le u k e d i ng e n di e j e n o g ma g b el ev e n J e d r o o m t d a n e r g l ekker M e t g e l u k k u n je h el e l euke di n g en doe n All em a a l l e u k e men s en o m j e h e en G elu k he e f t i e d e r e en Ray a n M ou n a , 9 j a a r

Ve rl i e fd h ei d ver li e f d he i d k o mt soms a l s de w i n d h e t i s ni e t m a k kel i j k om t e ze g g en w a t je v an ie mand vind s o ms he b je g e l uk a l s i ema n d j a ze g t s o ms o o k ni e t e n al s i e m a nd ne e ze g t bo ei t h e t j o u dan misschie n nie t? als d e v o g e l s f l ui t en w o r d t je d a n v ro l i j k o f j u i s t v e r d r i e t i g mi ssch i en d an z e g je m i s s c h i en v erdw i j n d an k r i jg je l a t e r spi j t , mi ssch i en T i m o Th i j s sen , 9 j a a r

65 65


Je bent aan het blozen geef haar nou rozen je bent zoals je bent je weet da t zij je kent ze ziet je wel staan je liefde wil niet gaan doe het nou maar want je bent de liefde voor haar

Toe n ik je oge n zag Was he t mijn ge lukkigst e dag Ik zit ove r je t e drome n Ik wist he t , je zal ooit e e n ke e r komen Ik we e t nu w a t lie fde is Wanne e r ik je nie t zie Da t ik je dan mis Als ie mand me vraagt wie dan? Dan ze g ik die

Karim Talib, 9 jaar

Nis a Kur uoglu, 9 jaar

G e l u k of verdr ie t D e o ge n als de woe stijn of toch Af rik a, Een h ar t als de oc e aan of toch e e n me e r Een bre in als e e n slimme rik of e en idioot To ch is he t moe ilijk O f n e e he t is ge woon e e n w aarde loze bakst e e n Ma a r ja, he t ge luk komt v anze lf. N i na Hehenk amp , 10 jaar 66


I k b e n w a k k e r. I k ge e f t e e r s t e e n k usj e a a n ma ma . e n e e n c a d e au t j e v oor v a l en ti j n sda g I ri s Mok r j a k ov a, 7 j a a r

Ik hou v an jou!! Boe m pa t s pang e e n kusje op je w an g . Ee n kusje op je ande re w ang . Ik hou v an jou mijn le ve n lan g . Kusje s AĂŻcha Aicha de Lange, 8 jaar

Nacht naar dag H oi ik b e n Bram Ik he b e e n zusje , broe r e n e e n hond. We sp e le n alle maal me t e lk aar. O ok ‘s nacht s. Ik moe t naar b e d. Ik b e n bang. We e s maar nie t bang. He t is ocht e nd we gaan ont bijt e n me t mama e n p ap a. Ge lukkig b e n ik blij me t f amilie . Ja y ce Kar jonadi, 8 jaar 67


G e lu k

Ge luk maak t ons blij. Ge luk is voor jou e n mij.

I k gi n g v o e t b a l len me t mi j n v r i en den I k wi s t w a t z i j verdi en den G elu k i s he t m o o i st e w a t er b e st a a t

Zome r of wint e r, ge luk is e r altijd. Ze lf voor de kle inst e mini ge it

Daar v o o r s t a i k pa ra a t

Roe p mijn naam, Ik kom e raan. Ik zal nie t bij de maan zijn, Want ik zorg e cht nie t voor pijn.

G elu k i s he t e ni g e w a t i k w i l Daar b i j s t a i k s ti l En i k b e n ja r i g op 11 a pr i l Waa r i k o o k g e lukki g v a n w o r d Als m i jn o u d e r s g e zo n d zi j n Da t v i nd i k f i jn I k h i e l d v a n m i jn k on i j n e n i k he b o o k e en v r i en d g en a a md Stijn En we s t a a n a l l e ma a l o p e en r e ch t e l i jn v an g e l u k Dus ni e t z o s a a i!!!!! Ay o u b E l h a rc h e, 10 j a a r

Ge luk maak t ons blij. Ge luk is voor jou e n mij. Fa timah Sheikk ar iem, 11 jaar

Je bent van mij, dus ik maak van meel, klei Want de kou zit in mijn zij Ik le e f, jij le e f t En daarom vraag ik om de kre e f t Want de kre e f t is de lie f he id En da t ge e f t me zove e l c re a tie f tijd RĂźme ys a Akdogan, 11 jaar 68


Ik b e n blij e n ge lukkig. Soms b e n ik he e l blij. Mijn moe de r ge e f t ve e l c ade aut je s. Ik hou v an mijn f amilie . Ik hou v an jou. Kyra Fung, 8 jaar S CH O O LR E I S Va nd a a g g aa n w e n a a r dr i ev l i e t . Wa nt w e h ebb en sch o ol r ei s. We v e r d e l e n on s i n g roepj e s v a n 4 . E e r s t g a a n w e n a a r de w i pw a psch ip. En d a n g a a n w e n a a r de dra a i mo l e n. En d a n g a a n w e n a a r de w c. En d a n g a a n we n a a r de k opj e s dra aie n. En d a n ga a n w e i j sj e s e t en . Ma x i m S b b od u i k , 8 j a a r

ik zie e e n haai maar he t is nie t s aa i ik b e n b e nie uwd w a t e r word t ve r n ieu wd he t is ke i e n ie mand ge noe md is k a l vij n kle in. he t is s aai maar nu is e r e e n haai ik b e n mij e n hij is hij e r is vre de zonde r e e n re de Vik tor ia Jakubowitc z, 8 jaar

G elu k k a n je k r ij g en v a n ma ma , pa pa e n je broe r t je o o k v a n c a d e aut j e s en sl a a pf e e st en Marg ot v a n d er E l s t , 7 j a a r

69 69


Gevelgedicht Feijenoord

impre ssie

Loca tie: Aan de Slaghekstraa t 33 – 55 in de wijk Hille sluis. De gevel is t er b e schikking ge st eld door de VVE Laant je s en Woonst a d Rott erdam.

O n t we r p er J a n t i n e Za ndb e rge n Ja n t i n e i s e e n o nt w erp er me t me er da n tie n jaar e rv aring. Z ij maak t , me t haar ontwer p st u d io H ae ls u m , o nt we r p en b e da ch t v a n ui t e en acht e rligge nd ide e . Da t de e d ze hie r ook, bij h aar e er s t e g e v e l g e d i ch t . H aar o nt w e r p houd t r ek en i n g me t de na tuurlijke e le me nt e n die in he t ge dicht wo r d en g e n o e m d : d e o nder g a a n de zo n , de maan e n de wind. O m he t ge dicht onde rde e l t e l a t en wo r d e n v a n d e o mg ev i n g en h e t g ebouw w aarop he t st aa t , ge bruik t e ze kle ure n die al in h e t g e b o uw z i t t e n: he t bl auw en bo r de aux rood. 70


H e t pro je c t G eluk op Zuid In h e t p roje c t word t he t the ma ge luk (v anuit de p o sit ieve psy ch ol ogie ) e n poë zie ge combine e rd om zo de v e er k rac h t v a n k i n de re n t e ve r st e rke n.

Initia tie f nemer s en thema G eluk Gel uk op Zuid is e e n proje c t v an stichting de Zo ek n aar Sch i tt ering. H e t is e e n s ame nwe rking tuss e n -Alac r it as (h e t Gel uk shuis) e n GEEN PO EHA, die e lk aar vinde n in h u n wen s g el uk t e b e vorde re n e n t e organis e re n. De é é n me t l e s s en in v e er kracht e n ge luk, de ande r door he t organis e re n v an g el u k en v er wonde ring door poë zie in de op e nbare ruim t e. In h e t pr oj e c t word t he t the ma ge luk me t poë zie ge combin e er d . E en ov er e enkomst v an ge luk e n poë zie is da t ze alle b e i vo o r t k o men ui t de m anie r w aarop je kijk t naar de we re ld om je h e en en v a n bi n ne nuit . He t doe l in he t proje c t is om kinde re n ‘ge lukstool s ’ aan t e r ei k en en he n e nthousiast t e krijge n ove r poë zie . We wil d en h e t erv are n e n stimule re n v an ge luk e n he t opbou wen v an v e er kracht , combine re n me t ze lf schrijve n e n e rv ar en v an poëzi e. O m dit f ysie k e e n ple k t e ge ve n c re ë re n we d r ie g ev el g e dicht e n uit e e n de e l v an de winne nde ge luks g e d ic h t en i n R o tt erdam. ge dichtenwe dstrijd en workshops Gel uk o p Zuid is e e n ge dicht e nwe dstrijd me t als the ma G E LU K. Al l e k i nde re n v an 9 -12 jaar uit de ge bie de n Ch ar l o is , Fei j en o ord e n IJ ss e lmonde (Rott e rdam-Zuid ) mocht e n me e d o en en g e di cht e n insture n. O m kinde re n op we g t e he lp e n w er d en er di v er s e workshops ge organis e e rd in de wijkwinke l Tar wewij k , op e en BSO e n in de bibliothe ke n Fe ije noord, Ch ar l o is, 71


Lo mb a r d i je n e n I Jss el mo n de. D e de el n eme r s kre ge n e r ge luksle s e n s c hr e v e n, s a m e n me t spoken w o r d- ar tist Iv an Words, e e n g elu k s g e d i cht . 74 sch o l en i n h e t g ebi e d zijn ac tie f b e nade rd om v i a h en k i nd e r e n t e en th o usi a smeren v oor de e lname , 22 de de n e r ac t i e f m e e . We ma a k t en e en l e sbri e f v oor doc e nt e n e n oude r s, o m ze l f m e e a a n de sl a g t e g a a n . Ui t ei n de lijk ontvinge n we 251 z elf ge schr e v e n g e di ch t en ! Vi a d e w e b s i t e ww w.g el ukopzui d.n l , f ac e book e n inst agram hi e ld e n w e i e d e re en op de h oog t e ove r de we dstrijd e n w o r k s ho p s e n s t e l den w e ti ps en de l e sbrie f b e schikbaar. Jury He t i s na t u u r l i jk on t ze tt en d moei l i j k om uit zo ve e l mooie g e d i c ht e n e e n k e uze t e ma ken , da a r om he bb e n we dit nie t a l le e n g e d a a n. We zi j n h e el trot s o p de jury die ons daar bij g eh o l p e n he e f t en s a men me t ons e e n ke uze he e f t g em aa k t : d i cht e r, sch ri j v er en commun i c a tie de skundige Najiba A bd e l l a ou i w a s o n ze j ur y v oor zi tt er en onze Burgeme e ster A hm e d A b ou ta l e b i s ere - j ur y l i d v a n Ge luk op Zuid. De b ek en de e n z e e r g ew a a rde erde R o tt erdams e dicht e r Jana B e ran ov á ju r e e r de o ok me e. D e v o l t a l l i g e ju r y b e sto n d ui t :  N aj i b a A b d e l l a oui ( di ch t er / doc en t)  B ur g e m e e s t e r A h me d About a l eb  J an a B e ra no v á ( di ch t er, v er t a l er)  A n n a M a r i a C ar bon a ro ( Gel uk op Zu id / He t Ge lukshuis)  J i s k e Fo p p e ( Gel uk op Zui d / GEEN P O EH A)  I v an Wo r d s ( s p oken w o r d a r ti st / w o rkshopdoc e nt) 72


Poëzie tips

 B e s chri j f w a t i n j e har t zit .  H e t ga a t i n e e n ge dicht v aak over één moment , één ge voe l of é é n ond e rwer p  S chri j f op w a t j e a l s e er ste te binnen schie t , schr ijf er da a r na m e e r b i j , e rboven, onde r of e r na a s t tot je tevre den b ent .  M a a k e e n b e e l d v a n je gevoel.  G e b ru i k k or te re ge ls.  K i j k of j e w oord e n kunt schrap p en, zonder da t je de i nhou d ve rl i e s t .  R i j m e n hoe f t ni e t .  W e l k b e e l d k om t e r op bij e en woord w a t je wilt ge b ru i k e n? B e s chri j f dan e ens da t b e eld.  Ve rz i n e e n ni e u w w oord of combine er er twe e.  Prob e e r e e ns i e t s ver rassends of myster ieus.  L e e s he t ge d i cht ha rdop voor, zoda t je hoor t hoe he t k l i nk t .  L a a t he t hore n a a n anderen, snap p en ze he t b e eld w a t j e w i l t oproe p e n?  N i k s i s f ou t , a l l e s i s goe d, p rent da t je zelf in.  G E N I ET v a n he t m aken v an ge dichten. 73 73


IJsselmonde GELUK GELUK KRIJ G J E N IET ZO MAAR MAAR J E MO ET ER WAT VO O R DO EN GELUK VIND J E NIET ZO MAAR IN DE WIN KEL GELUK Z IJ N J E VRIEN DEN EN J E FAMILIE GELUK H ET Z AL DE WERELD NIET VERAN DEREN MAAR J E Z ELF WEL GELUK Z IT IN EEN KLEIN H O EK J E EN SO MS VEEG J E H ET WEG MET EEN KLEIN DO EK J E

Winnaars e IJsselmond

M i l ou Minnaard, 10 jaar

Jury: Knap hoe in dit ge dicht geluk word t gepre s ent e erd als e en ge geven da t nie t de wereld zal veranderen maar wel je zelf. Die laa t st e re gels zijn ook bijzonder mooi en goe d gevonden ‘Geluk / zit in e en klein hoekje / en soms ve e g je / he t we g me t e en klein doekje’. 74

74


Winnaars e IJsselmond

gelu k he e f t ni e t i e der e en d e ze we r e l d v a lt stuk v o or stuk ui t e e n m aar s a m e n m a k en w i j h e t st er k al s j e d a a r m a ar st e e ds a a n den k t b e h a nd e l m e ns en me t re sp e c t en ge e f e l k a a r e en compl i men t v all en k a n m a a r opst a a n mo e t raap e l k a a r o p a l s h e t mo e t laa t e l k a a r ni e t v a l l en w an t d a t i s a l l e en w a t e en opg ev er doet. ga j e l i nk s o f g a j e r e ch t s d en k g o e d na e n doe h e t g o e d.

G eluk is bijzonder ge luk is sle cht s e e n woord maar jij maak t he t e e n daad vrie ndschap is ge luk maar gaa t k apot door ve rraad ve r trouwe n is e e n v ak da t is ie t s v an nie t zomaar gaa t ge nie t v an e e n mome nt maar de de he rinne ring die st aa t ge luk is he t ge ne w aar door je lacht soms is he t ie t s w a t je nie t ve rw acht ge luk is he t ge ne w a t je trane n zal droge n e n je ve rdrie t ve r stot e n Joëlle Gome s, 11 jaar

Maig el y Rekon di e , 11 j a a r Jury: De kracht v an dit ge dicht zit ‘m in he t b e gin,

Jury:

de obs erv a tie da t geluk e en daad is , is erg

Dit is een mooie oproep en goed advies verpakt

mooi. Die re gels verdienen e en gevel.

in een gedicht met een knappe vorm en een mooi einde. Het gedicht heef t geen woord teveel en de zin ‘Vallen kan maar opstaan moet’ is prachtig. 75 75


Bijzondere gen vermeldin Voor mij is geluk ....

Mijn Geluk Wat mij geluk geef t is mijn familie. Ik zie ze pas als ik ben op vakantie. Als ik ruik aan een cupcake krijg ik fantasie. Geluk heef t geen garantie. Ik neurie een melodie. Wat mij geluk geef t is mijn familie. Geluk is een soms een glimlach op je gezicht En soms een leuke reac tie. Lang niet altijd is geluk een pretje. Leven met geluk is een geslaagde duetje.

als ik zwe m voe l ik ne t als e e n vis soms als e e n ze e st e r of e e n paard die door de we i re nt maar lie f st normaal je maak t me blij ik kijk naar de lucht mooie st e rre n e e n mooie maan dan b e n je he t lie f st mij in le ve n Mar uenie Haard, 8 jaar

Jury: Fant asierijk stuk w aarin zwemmen en draven, wei en lucht aan elk aar gelust worden tot e en

Nisa Kaya, 10 jaar

w arm ge dicht . In alle kinderlijkheid e en mooi en ontroerend ge dicht .

Jury: Een ge dicht w aar muziek in zit . Mooi hoe de melodie aan he t b e gin v an he t stuk t erugkomt in he t due t je aan he t einde. 76


Bijzondere gen vermeldin

G elu k o p Zu i d , gel uk i n h ui s. In R ott er dam zu i d v o e l i k m e th ui s. Gel uk v o or mi j , daarom zi j n w e b l i j. Li e f de ma a k t mi j bl i j , da arom b e n i k n u v r i j. I n R o tt er da m zui d, zi j n w e Rijk, d aaro m i s i e d e r men s kl eurr i j k

1 Le nt e 2 Le uk le nt e 3 Le nt e is le uk 4 Ik hou v an le nt e 1 Le nt e Adr ians Litvinovs, 9 jaar

Jury: J am i l I s h t i a q , 1 1 j a a r

In

alle

e envoud

e en

leuk

ge dicht . De elf je vorm werk t , me t name ook door de leuke

Jury:

bijkomstigheid v an de cijf er s

Mooi hoe hier me t he t b e grip thuis word t ge sp e eld. Me t de laa t st e

die er bij zijn ge ze t .

twe e re gels als hoogt epunt ‘In Rott erdam zuid, zijn we Rijk / daarom is ie der mens kleurrijk’. 77


GELUK ie de re e n krijgt op e e n ande re manie r ge luk de e e n door e e n klave r t je 4 de ande r door e e n paarde bloe me n pluk ik bijvoor b e e ld door mijn vrie nde n e n ik b e hande l ze als b e die nde n als je ge luk ge e f t krijg je he t v aak ook t e ru g he t is ne t als e e n lange ge slot e n brug maar als die brug op e n gaa t is he t nie t f ijn dan word t he t e e n ge broke n lijn als je ge luk wilt moe t je ve r trouwe n opbouw en zorg e r voor da t me ns e n v an je gaan b e ginne n t e houde n soms ligt he t aan je ge drag doe nie t ne t alsof je alle s mag

Jury: De vijfde re gel wijk t nogal a f, maar he t stuk over de brug maak t alle s goe d. Mooi hoe de brug hier als me t a foor word t gebruik t . He t derde

couple t

b ev a t

ook

e en

doe nie t als e e n ra t of als e e n k a t de nk nie t alle e n aan je ze lf w ant je b e nt ge e n magische e lf

wijze w aar schuwing.

Aggi n io Fraenk, 11 jaar 78


G elu k i s m o o i E er li jk i s o o k m ooi L i e f z i jn i s m o o i Ui t er l i jk m o e t mo oi zi j n Klav e r t je v i e r d an moe t w e er opn i euw

De Zon komt op De Zon gaat onder

M an n y v a n B ro nck hor s t , 12 j a a r

Niemand kan leven Zonder vriendschap wat ik u nu vertel leven zonder vriendschap is een hel maak geen conflic ten met elkaar we moeten er zijn voor elkaar

Bliksem of donder

G e lu k v a l t n i e t u i t de l u cht G elu k i s k ra cht i g en ma ch ti g . G elu k he b je m e t God i n j e h a r t , o o k a l b e n je w i t of zw a r t . I k h o u v a n R o t t erda m- Zui d, w an t hi e r i s m i jn h ui s, mi j n v ri en den , mi j n s cho o l e n h i er v o el i k mi j t hu i s . R o t t e r da m- Zui d g e e f t j e zo veel geluk, dat is iets wat ergens anders n i e t l u k t . D i t s ch re euw i k n i e t zo ma a r z o ha r d, w a n t di t g e di ch t h eb i k g e s chr e v e n me t h e el mi j n l i e v e ha r t .

Vriendschap die duur t die gaat ĂŠĂŠn ding is zeker ik hoop dat u nooit wordt verraden. Zeg het luid dit lied is als je werd verliet. Wil je nooit meer kwijt weet het zeker het is een feit. Ze kunnen zeggen woorden zijn anders dan daden maar schat ik blijf bij jou ga je niet laten ik hoop dat jij het merkt er is toch leven dus lach leven na alles wat ik je heb gegeven. Ik sta altijd voor je klaar Het is raar maar waar. Luciana Dos Santos Vuga, 11 jaar

Zugia C h au d h r y, 10 j a a r 79


GELUK GELUK IS GEEN K ALE KO P ZO NDER PRUIK ER O P MET VO ETBAL S TAAT ALLES O P Z IJ N KO P EN MO P IS EN KLEIN GRAPJ E ZO NDER GRAPJ E Z IJ N MIJ N O REN EN WATE R BALLETJ E IK BEN ZO BLIJ IK LIJ K WEL EEN BIJ ZO EM ZO EM IK Z IE EN BLO EM IK G A NAAR DE BARKENTIJ N C he no vic Je andor, 11 jaar

ge l u k Ge l u k moe t j e v erdi en en Je k r i jgt h e t n i e t zoma a r Ma a r me t e en b e e t j e h a a r D a t g aa t so ms zoma a r Je m o e t soms g ul bl i j v en W i e w e e t k r i j g j e w a t bi j zon der s Te g emoe t Jac k J i , 1 1 j a a r

80

Mijn ge dicht Ee n ge dicht . Kan alle s zijn. e n ove r alle s gaan. Liefde, geluk, mooie dingen sle chte dingen, alle s k an. e n dit , dit w as mijn ge dicht . Is a tu Jalloh, 10 jaar

80


G e lu k i s ‌ . G elu k i s v r i e nd en . G elu k i s f a m i l i e . G elu k z i jn m e ns en o m j e h e en . G elu k k i g he e f t i e dere en g el uk. I k s o m s a nd e r s da n j i j . J i j s o m s a nd e r s da n mi j . Da t i s g o e d . An d e r s i s he t g e en g el uk. Dan i s he t no r ma a l . G elu k k i g i s d a t n i e t zo . G elu k k i g b e s t a a t g el uk . Ongeluk bestaat. M aar d e k ra cht v a n g el uk i s st erker. B e t e r, d a t he t z o i s. An d e r s b e s t o nd n i ks. I k wi l d a t i e d e r e en g el uk h e e f t .

G e ld m a a k t ni e t G e lu k k i g A ll e e n ji j b e nt g el uk

roosje s zijn rood smur f e n zijn blauw ik zag jou je lie t me in de kou e n ik zag ie mand ande r s maar toe n zag ik we e r jou je hie lp me de he le tijd e n daar na w as de we re ld wijd e n he t we rd we e r tijd da t je me ve rge e t e n ik had spijt da t je mij alle e n had ge la t e n e n nog e e n ke e r he b t ve rla t e n ik we rd ve rdrie tig e n boos e n kon nie t me e r dus ik pak t e e e n le kke re p e e r da t w as b e t e r e n toe n zag ik we e r b e t e r oh kijk mijn ve t e r he t zit los

Jahl i y a h W i l l em s te i n, 11 j a a r

Kay-le e G eldor p , 9 jaar

Sara l e e D os Sa ntos , 10 j a a r

81


G eluk Is als e e n we ns Me t e e n we ns kun je ge lukkig zijn Me t ge luk b e n je blij e n s ame n Me t e e n klave r t je vie r En me t je he le f amilie Ge luk kun je he lp e n Wane s a Mar kier, 11 jaar

Li e f de LO VE Je b en t g el uk ki g en h e b t e e n vrie ndje of vrie ndinne t je s. Je b en t bl i j j e h eb t a l l e s da t je nodig he b t voor lie fde p er f e c t e l i e f de. sp e ci a al je uit je ge voe le ns bij de lie fde . en den k t n er g en s me er aan je ont spant je je le t alle e n o p j e zel f. en j e g el uk of ve rdrie t je blijhe id je f ant asie . w e e s l ek ker j e zel f en re la x. je b e nt ge trouwd je he b t e e n man en e en g e zi n . ma a r l e t op we e s altijd je ze lf je hoe f t nie t p e r f e c t t e zi j n . o f j ui st l el i j k j e hoe f t je nie t t e ve r b e rge n op je make -up. ma a r st el j e v o or j e w ord t ge p e st we e s ge woon altijd je ze lf. j e h o e f t n i e t a l ti j d t er ug t e ve cht e n da t is nie t nodig nie t a l ti j d. l e e f j e w en s a l ti jd acht e r na Tha l i y a ndra K ru y tho f f, 9 jaar 82


g el uk b e st a a t ui t v reu gde e n me e r en h e t i s ook w el w e er mooi om ove r t e schrijve n en j e h o e f t n i e t t e tw ijf e le n e n we e t altijd de e nge le n st aan voor je k l aar ma a r kom ook op v o or je ze lf e n da t is b e langrijk en da a rom ze g i k l ui st e r altijd naar je ze lf w ant bijvoor b e e ld h eb j e n i e t a l ti j d g el oof maar zorg da t e r ge luk bove n je hangt om j e t e b e sch er men dus l ui st er naar je ze lf. Ja y l a Pi re s , 9 j a a r

83

vo o r m i j i s g e l u k h e el v e el di n g en h e t gaa t v an e e n g ev o e l na a r e e n di n g g el uk i s v e el di nge n h e t i s z o v e e l d i n g en h e t g a a t v a n e en ge voe l naar e m o t i e g e l u k k an j e n i e t b e sch ri j v en ge luk is alle d i n g e n b i j e l k a a r h e t i s me er da n j e de nk t

Ge luk is voor mij: Lis a e n Le na ontmo e t en w ant da t is mijn dr o o m e n da t is voor mij g el u k . als ik hun ontmoe t .

Dami l i o Gi l i a n o Sa moe dj , 11 j a a r

Kelly, 12 jaar


G elu k i s i e t s w a t n i e t zo v a a k v o or komt . He t i s b e s t z e l d za a m. So mm i g e m e ns e n h ebb en el k e da g g eluk. Da t i s z o co o l ma a r a l s j e g el uk h eb t moe t je altijd nie t stoe r doe n. Dan g a a t je g e l uk w e g . Kuba S ok a l , 1 2 j a a r

I k we r d w a k k e r e n i k d a cht i k h eb e ch t g e en zi n i n s cho o l i k w i l bl i j v en sl a p en Daar na d a cht i k ooow j a j uf Rac h e l i s z w a ng er e n la t e r d i e d a g da ch t i k i k h e b e cht g e e n Zi n i n s cho o l maa r t o ch b e n i k g e g a a n Ke l l y, 1 2 j a a r 84

Voor mij is Ge luk da t je altijd s ame n b e nt me t lie fde e n vre de bijvoor b e e ld da t je ve e l dinge n voe lt zoals voor mij dans e n e n als je ie t s wilt b e re ike n als he t luk t dan he b je ge luk Kay-le e G eldor p 9 jaar


O nge l u k wist ik draaien in geluk. Is h e t g eluk of is he t mij ge woon ge luk t? Ik de e l mijn ge luk nie t . Wa n t h e t ge luk is alle e n voor mij. Ik w e e t n i e t w a t e r aan de hand is me t mij ma a r i k we e t ge luk st aa t acht e r mij. Ik zi e h e t ge luk al voor mij, w ant ik h eb e en groot b e re ik omda t mijn g el uk e e n groot b e re ik he e f t . Ze ze g g en we l w aar ik he t ge luk haal ma a r ze wist e n wie ik w as, Ik b en Guus Ge luk ik he b altijd ge luk bij mij. Ik k a n n i e t le ve n zonde r ge luk w ant a n der s w a s ik onge lukkig. Ik b e n blij me t mi j n g eluk w ant zonde r ge luk b e n ik macht e loos, Ik v i n d da t ie de re e n blij moe t zijn me t zi j n g el uk w ant ande r s b e n je ge woon n i e t w aard voor je ge luk. D i n a A m a j ou d , 12 j a a r

85 85


G e lu k vo o r m i j i s g e l u k del en , del en me t mi j n moe de r v ade r f amilie vo o r m i j i s g e l u k v re de me t f a mi l i e vo o r m i j i s g e l u k s a men zi j n me t j e v ri e nde n of je f amilie e n je g e zi n, g e l u k i s i e t s w a t i e dere en h e e f t ge luk is blij zijn of t ev r e d e n z i jn w a t j e h eb t w a n n e er j e aan ge luk de nk t . de nk je o o k a l s g e v o e l e ns: bl i j boos: v er dr i e ti g, somb e r t e vre de n w a t i s v r e d e , v r e de i s l i e f zi j n t ev r e den zijn w a t je krijgt geluk M ahi D a r s t i n i J u l i a Ra m p e r s oe l , 9 j aar

Het gedicht J e h e b t v e e l g e l uk. M aar s o m s ni e t da n g a a t h e t stuk . Dan he b je p e ch. Dan i s he t d u s s l e ch t . Wo r d je d a n b oos. Dan p l u k je e e n roos. Dan b e n je b l i j. Dus z e g m a a r v o or bi j . Dan he b je l a t e r v e el g el uk. M e t e e n v l i nd e r o p j e rug O l i vi a G w a n m e s i a , 11 j a a r 86


GELUK OP ZUID

G elu k V r o li jk z i jn M aak t je b l i j J e h ou d t v a n g el uk Blij Ashl e y D u s s a n C a s ta ñe da , 11 j a a r

VAN HET Z UIDEN Z UID IS O N S THUIS WIJ HEBBEN GELUK O P Z UID ER IS MO O I GELUID H ET GELUK KO MT Z UID O N S H ART IS N ET EEN H UIS H ET GELUK KO MT VAN Z UID Shanuly a Alb er t , 10 jaar

Ei gen wi j s g el u k Ik kan het voelen en horen. Ik kan het omschrijven voor een klavertje 4. Ik kan geluk niet kopen. Wel krijgen, weg geven en delen... Als ik kijk in de spiegel, zie ik een bos met krullen, een schattige lach en een eigenwijs brilletje. Als ik in de spiegel kijk zie ik mij. Geluk dat zijn wij... Ayun a h Mi l l er, 9 j a a r 87


Geluk Gel uk is f ijn, Gel uk doe t ge e n pijn. Va n g e luk word je ge lukkig , Va n o nge luk word je onge lukkig. Gel uk doe t ge e n pijn, Gel ukkig is he t f ijn. Gel uk k an t e rug, maar ge luk st aa t ook acht e r mijn r u g . Ik ben Guus geluk die altijd geluk heef t, omdat ik geluk heb. Gel uk is nie t sup e r, maaaaaarrr sup e rde rdup e r! Ji a o X in Chen, 13 jaar

G elu k I s le u k Te k ene n i s l e u k He t m a a k t m e bl i j G ame n

Ik k a n gille n v an de dake n da t we in R o tt erdam-Zuid ove r e lk aar w ake n, ik b e n g el uk kig da t ik hie r mag zijn. Rott e rdam-Zuid e en l euke plaa t s. Familie he b ik ove ral e n n erg ens, vrie nde n e n vrie ndinne n. De e e r st e k e er t oe n ik naar Ne de rland kw am vond ik he t a l l euk. De me ns e n v an Rott e rdam-zuid zi j n a ardig vrolijk e n lie f. De schole n zijn l euk, de juf f e n e n me e st e r s ge ve n goe ie ui tl e g , zonde r al die uitle g zou ik hie r nie t zijn. R o tt erdam-Zuid ik ga je nooit ve rla t e n.

JoĂŤl van de Weghe, 11 jaar

Su d a yveny Koot s, 11 jaar 88


G e lu k Da t i s l e u k en is een deuk. Di t i s g e w e l d i g M aar he t i s ni e t g el di g . M i s s c hi e n b e n je bl i j M aar je b e nt g e en bi j . Ub e y d e U s a l , 1 0 j a a r

Gel uk is w a t je moe t v ange n ik hoop die me ns e n in z u id da t ze da t al he bb e n ontv ange n e lk kind he e f t lie fd e n odi g e n re sp e c t w ant als je he t nie t k r i j g t dan is alle s ve rp e st ik we e t je b e nt ge ble ss e d en i k we e t je doe t je b e st voor je ne st ik b e n in zu id en i k blijf in zuid da t is w a t ik luid schre e uw l o v e naar zuid w aar ik b e n ge bore n i n zui d ik he b me ns e n ve rlore n in zuid en n u st a ik st e rk in zuid Je rv a nie Dihalu, 11 jaar

GELUK OP ZUID GELUK OP Z UID IS N ET ALS FRUIT. ZUID IS MOOI VAN BIN N EN EN VAN BUITEN GE LU K OP ZUID IS NET ALS DE L AC H DIE IK Z IE O P J O UW GEZ IC H T. HEEL ZUID KOMT ER VOOR JOU UIT. OP ZUID IS HET ALTIJD EEN FEEStJE MET JOU LACH. ALS JIJ LACHT STRAAL JE VEEL GELUK UIT FEES T, L ACH EN S TRAAL H ET MAAR UIT WA NT DAT IS GELUK GELUK O P Z UID D e nn a I s s a , 1 0 j a a r 89


Gel u k op zui d B l i j G el uk i s e en v o or de el w ant ge luk maak t me ns e n. Ge l u k i s ne t a l s 1 mi l j oen euro w i n ne n e n ne t als in e e n villa wone n. D a t i s o ok ge luk En g eluk Gel uk ma a k t me ns e n blij. G- L i s s a h B ra t h w a i te , 9 j a a r

Vo o r m i j i s g e l u k v re de en l i e f de I k h e b f a m i l i e e n da a r b en i k bl i j me e . Zo n de r m e f a m i l i e b en i k er n i e t me er. I n d e we r e l d i s ie dere en ma a r 1 k e er. I k h o u v a n d a ns en . Daar o m p a k i k mi j n k a n s en . I k d a ns i e d e r e da g . M e t e e n f i jne l ach . I k zi t o p s cho o l . En d a a r b e n i k bl i j me e. An d e r s k o n i k bi j n a n i ks. En d a n ha d i k de k a n s mi s. I k h o o p d a t m i j n w en s v er v ul d w or d t . En d a n he b i k e en l ot . Rut h Od u ro, 1 1 j a a r 90

GELUK LUC KY IS A THIN G Y O U NEED TO EARN IT IT’S GREAT TO HAVE LUC KY Y O U DO N ’T N EED TO BURN IT GELUK IS FAMILIE EN LO VE KIJ K MAAR O M J E H EEN ALS J E GELUK HEBT IN J E LEVE N BEN J E VEILIG MAAR SO MS MO ET J E DO O R VECH TE N VO O R J E GELUK HET MAAK NIET UIT WAT J E DO ET J E K AN ALTIJ D GELUK KRIJ GE N ALS J E ER VO O R G AAT Nidal Sauo, 12 jaar 90


G E LU K R I JK ZIJN EN GEEN GELUK H EBBEN GELU K H EBBEN EN S TEED S MET J E GELUK R IJK ER W OR D EN JE VR I END EN KOMEN NIET VA N Z ELF MET GE LU K M OET JE S TEED S EEN DER BIJ NEMEN A LS D IE W EL IETS OM JOU GEEF T A LS JE ONGELUK HEBT GEBRUIKT H IJ J E AL L EEN V OOR GELD Ray a n Ka s m i , 10 j a a r

Ik w o on i n R ott er da m Zuid w ant : R o tt er da m br en g t g el uk; Ie de re e n voe lt zich thuis, in hun ei g en l euke droomh ui s . De nk nie t alle e n aan je ze lf, maar ook a a n j e f a mi l i e, v ri en de n e n aan je e ige n droome lf. Al s j e g el uk h eb t , h eb je ook e e n ge luksboot je e n nog e en g el uk spi z za broodje . H e b je ge luk, zit dan maar le kke r op j e g el ukskr uk. Je h eb t ge luk, daarom gaa t ie de re e n stuk! En j e b en t t e dr uk, daarom he b je ve e l me e r ge luk!! Ece na z C a k i r, 11 j a a r 91


b i j v r e e d z a m e s ch o ol . He e f t i e der e en lol we he b b e n ha r t v o or el k a a r, en d a a r o m d o e t n i ema n d n a a r En i e d e r e e n s t a a t k l a a r v o or el k a a r, En ge v e n co m p l i men t en a a n el k a a r, i e d er e e n i s b l i j, en da t w i l l en w i j i e m a nd i s s o m s boos ma a r i ema n d komt me t e e n roos, We l o s s e n s a m e n co n f l i c t en op, en k o m e n s a m e n er ui t we z i jn s a m e n bui t en de ra men a a n he t st are n h o p he t g e d i cht i s o p en to p Val er i a M ercel ina , 9 j a a r & Va l e ri e Milanovic , 8 jaar & A n g el i Gh a n da nro, 9 j a a r

Ge luk Is f ijn He t is ge ze llig Klave r t je vie r is mo o i Zoe k Ber na t Sore c , 12 ja ar

G e lu k op zu i d G elu k i s ne t k o ek en ei di e s a men zi j n . Ze h e b b e n g e l u k om bi j el k a a r t e zi j n . G elu k he b je o o k w a n n e er j e s a men b e nt da t noe m je ook dankbaarhe id. G elu k he b je o o k w a n n e er j e j e v er j a ardag vie r t dan he b je ge luk da t je he t mag vier en . So ms he b je g e l uk w a n n e er j e h e t l a a t st e snoe pje krijgt . J e h e b t o o k g e l uk a l s j e o p sch o ol zi t w ant da t he b je la t e r nodig. G elu k he b je o o k w a n n e er j e ra ppor t goe d is dan word je b e loont . Geluk heb je ook als je werkt dan verdien je geld en dan kun je dingen kopen voor je kinderen of familie. J e r re -N i tc i a C r is ti na , 10 j a a r 92


G e lu k Is fijn G e lu k m a a k t b l i j Kl ave r t je v i e r b ren g t g el uk Mo o i R o d r i g o d e J a g e r, 12 j a a r

G eluk op zuid Me t h e t ge luk op Zuid b e n je blij, Je b en t g el ukkig w ant ie de re e n hoor t e r bij. B en j e i n h e t zie ke nhuis e n voe l je je nie t g o e d, da n he b je toch he e l ve e l moe d B en j e o p v a k a ntie of b e n je v an huis, he b je h ei mw e e de nk dan aan thuis. B en j e er g en s ande r s e n mis je ie mand, dan a l ti j d e e n foto bij de hand. Op Zui d ma ak t ie de re e n mooi ge luid e n doen w e n i e t aan klokke n, he bb e n we a l de tijd zonde r t e mokke n.

Zara h Moh a m e d, 10 j a a r

93


H ET G E LU K VA N ZU I D M ET H ET GE LU K VAN ZUID KO M T N I E MA N D ER OND ER UIT I E D ER E EN I S B LIJ EN IED ER EEN KOMT ER BIJ M ET M OOI E I N S TR UMENTEN E N DAT ZON D E R CENTEN E N DAT H O O RT ZO OP ZUID WE Z I JN GEMA A K T VAN GELUK I E D ER E EN I S B LIJ EN DAT HOORT ER BIJ M ET H ET GE LU K VAN ZUID IS IED ER E EN BLIJ E N I ED ER E EN I S V R IJ E N DAT GELDT NIET AL L EEN V OOR M IJ V O O R I ED ER E EN OP ZUID GEL DT DAT H ET MEES T E N DA A R OM I S HET OP ZUID ALTIJD EEN FEES T Lys a n n e v a n D ri e l , 9 j a a r

G ELUK O P Z UID GELUK HEEF T IED E REEN, O O K AL BEN J E ALLEEN. BEN JE OP ZEE, DAN G AAT GELUK MET J E MEE. GELUK H O O RT BIJ IEDEREEN. GELUK MAAKT O N S SAMEN ÉÉN . S OMS BEN JE AL L EEN DAN G A IK N O G S TEEDS MET J E MEE. JE HEBT ALTIJ D J E GELUK DAAR OM HEBBEN WIJ EEN BLO EM VO O R J E GEPLUKT. N o ura B ou t i g l l a y, 11 j a a r 94

94


gelu k d a t g a a t mo ei l i j k stuk . i s j o u w g e l u k s o ms v r i en dsch a p o f wi l je l i e v e r e en l ekkere h a p ze t j e g e l u k s t a p v oor st a p i k b e n e e n m e i s j e di e h o ud t v an v o e t b a l e n j a i k sch i e t zo h ar d je ho o r t e en k l a p. en i k b e n e i g e nw i j s ma a r h o ud n i e t v a n m a ï s z e t mi j ma a r i n e e n p a ra d i js . m ij n f a mi l i e m aak t m e b l i j da a r st a i k al t i jd v o o r i n de r i j o o k a l he b i k g e en g e dul d ge e f m i j ni e t d e sch ul d m aar b l i jf a l t i jd posi ti e f o o k a l r i jd e r i e ma n d w e g m e t je f i e t s N o é m y D ol l e e, 11 j a a r

nie t p e st e n w ant je k an me ns e n daarme e kwe t s e n die ge ne he e f t dan ge e n ge luk maar gaa t v an binne n stuk. die ge ne he e f t ve e l pijn e n da t is nie t f ijn die ge ne s har t gaa t dan e cht stuk ne t als e e n ge broke n kruk e n ne e je k an e e n har t nie t lijme n dus daarna hoef je ook niet te gaan slijmen. ge draag je ge woon e n he b re sp e c t ook al he e f t die ge ne je w a t e r ge le k t . oowja e n ga me ns e n nie t me t k anke r uit sche lde n w ant zo’n kle in woord he e f t e e n grot e b e t e ke nis e n ja als he t aan mij lag kon je ge lijk naar de ge v an g en is . Noémy Dolle e, 11 jaar

95 95


Geluk D a ns en en sp el en I k ho u v a n sp el en En da n s en da t Z i jn mi j n h o bby ’s Ma a r w a a r i k e ch t Van h o u i s mi j n Fa m i l i e mi j n Fa mi l i e Is mi j n a l l e s C he ren n a v a n d e r M e e r, 10 j a a r

GELUK ge luk is le uk ge luk is f ijn ge luk blijf t le uk groot of kle in

I k v i n d Zu i d R o tt er da m de b e st e ! omda t : I k h e b hi e r v r i e nden , I k h e b hi e r f a m i l i e, I k h e b hi e r k e nn i s en en I k h e b hi e r s choo l ! h i er i n Zu i d b e n i k g el ukki g ! Zu i d g e e f t m e gel uk . d aar o m i s he t hi er zo dr uk! i e d er e e n wi l t hier zi j n , w a n t‌ ze w e t e n d a t z e h i er g el ukki g zi j n !

v andaag word je le ukst e da g je he b t e e n klave r t je 4 ge vond en je v alt v aak e n je he b t pijn maar v andaag als v alt dan k an je j e n ie t ve rwonde n

C e yl i n Ka y i s , 1 0 j a a r

Daniel, 11 jaar

ge luk krijg je zomaar als je e e n klave r t je 4 krijgt kijk e r rustig naar e n krijg je ge luk e n zwijg

96


G eluk

Geluk Ge l u k, den k j e g e en g el uk t e he bb e n K i jk g o e d o m j e h e en w e h ebb e n f amilie , Vr i e nd e n, l i e f de en men s en di e om je ge ve n. S o m s moe t j e o m g el uk ve cht e n d i ng e n e r v o or doen ma a r g el uk is ook de m e ns e n di e om j e g ev en g el uk koop je nie t z o m a ar i n de w i n kel g el uk da t moe t je b el ev en . A l s je v er dr i e ti g b en t st a a t e r altijd i e m a nd a a n j e zi j w a n t v r i en dschap is e e n g r o o t b e zi t da t moe t j e j e n i e t la t e n voor bij gaan. D o n' t a l w a y s l o ok a t th e n e g a tive but a t the p o s i t i v e to o, w h en ba d th i n g s happ e n the re ’s a l w a y s a g ood w a y too. :) Ivy v a n B e ek , 11 j a a r

97 97

Ge lukkig b e n ik vrij s ame n zijn we blij e n we e t e n bij m e c k i e n da t maak t alle s h ap p y e n we e t e n e e n b u r g er e n we drinke n c o l a e n we ne me n e en ijsje e n we he bb en e en uit je me t me kle in t j e e n we chille n e n w e z it t en en praten en we gamen en da t maak t alle s gel u k k ig we gaan naar buit en en dan zie n we e e n aap j e e n we voe t balle n en we score n e n we sp el en e n we e n we e t e n c ak e s Has an Houssein, 11 jaar


G eluk G e lu k o p Zu i d v oor a l l e men s en . i e d er e e n he e f t an der e w en s en . iedereen van groot en klein vindt een beetje li e fd e f i jn. Ro t t e r d a m Zu i d i s h e el b el a n g ri j k. want met de vele mensen zijn wij kleurrijk. W i j z i jn s a m e n h e el g e zel l i g , ma a r da t wi s t e n ju l l i e s t e ll i g . ze g he t l u i d he t g el uk i s o p zu i d ! Sk yler Kon i n g , 10 j a a r

voe t bal; game n s ame n blij ik sp e e l me t mijn vrie nde n kom jij ? e r bij w ant we he bb e n nog e e n ple k j e vrij dan zijn wij alle maal sup e r blij nog me e r me ns e n kome n e r bij dan is Shuve sup e r blij Shuve Bar tholomeus, 11 jaar

98


Geluk g e l u k i s je f a mi l i e j e v ri en den g el uk d a t k u n je n i e t zo ma a r v i n den g el uk i s i e t s da t j e kun t g ev en g el uk d a a r m oe t j e n i e t o m b ev en g el uk da t i s de zo n g el uk d aa r g e e f j e om g el uk d a t mo e t j e g ebr ui ken g el uk d a t k un j e n i e t r ui ken R o w en a D a n se, 11 j a a r

G eluk Ge luk is ie t s Wa t je nie t hoe f t t e kop e n En w a t je gra tis krijgt Ge luk ge e f t ie mand die e cht O m je ge e f t om jou Ne t als je f amilie En je b e st e vrie nde n En de na tuur om je he e n Ge e f t gra tis mooi we e r ge luk Win je nie t zomaar ge luk is e en Stuk v an je le ve n e n jij b e nt jij en J e b e nt blij me t je f amilie e n j e B e st e vrie nde n Ge luk Sara Oulad El Hannaoei, 10 jaar

99 99


GELUK IN Z UID GELUK NIETS G AAT S TUK IN Z UID JE HEBT FRUIT MET GELUID DAAR O M HEB J E GELUK WANT NIETS G AAT S TUK IN Z UID JE BENT MET BO EF HIJ Z INGT GELUK TOEN GING N IETS S TUK WANT J E KO MT UIT Z UID JE HEBT FRUIT MET EEN SN UIT Pri j a y Jiw alal, 9 jaar

Geluk

G eluk

Ge l u k i s l e uk ma a r n i e t a l ti j d G e lu k g e e f t je Her s en en g e en Pauze tijd Ge l u k b l i jf t n i e t j e h el e l ev en sti j d G e l u k s v o g e l s z i j n men s en me t g el uk stijd Geen gelukstijd betekent niet geen levenstijd Ge luk i s er a l ti j d Ong e l u k i s me t g el uk sti j d Ong e l uksti j d i s g el uk sti j d Ge l u k s ti j d i s o n g el uk sti j d Le v e nsti j d i s Gel uk ti j d Ge l u k ti j d i s l ev en sti j d

Ge luk k an je nie t ve rdie ne n ge luk krijg je gra tis ge lukkig zijn wilt ie de re e n maar n ie t ie de re e n k an ge luk krijge n je moe t blij zijn w anne e r je ge luk k r ij g t ge luk is altijd e e n w ap e n t e ge n on g el u k e r ge b e ure n soms onge lukke n wie wint onge luk of ge luk ge luk sowie so Pavel Mazur, 11 jaar

Mus ta f a A l -A l i , 11 j a a r 10 0


Geluk E e n v l i nd e r i s e en g el ukki g di er s i nds i k h em kr e e g d o e t mi j n v r ouw zo Bl auw Gel uk m i j D e ze v l i n der h i n der t m i j o mda t h i j st e e ds v o o r mi j n n eus k omt g el uk g e l uk i s g e en n ut s i nds to en i k kl ei n w a s ha d i k h e t n ooi t i k w as o n g el uk ki g Ishaa n D om p i g , 11 j a a r 1 01

Ge luk Lie fde Lie fde Lie fde Ik moe t ie t s opbie cht e n Lie fde is trouw Daarom hou ik v an jou Lie fde is nie t t e koop En toch he t kost baar st e da t e r is O ok al doe t he t pijn Dinge n zijn zoals ze zijn O ns ge luk zie je nie t in de lucht Ge luk is trouw daarom Is he t kost baar voor jou e n mij Char lena Ve endijk, 10 jaar


de s t er r e n s t aan b o ve n d e a v o nd i s gek o m e n i k b e n he e l b l i j d r o om l ek k e r m e t m i j J e rz ion Kooi , 7 j a a r

i k sto nd op e n ik dacht w a t e e n le uke dag w a n t ik mocht a f gaan zwe mme n e n ik da ch t ye s e e n le uke dag. Ik ging douche n i k g i n g me kle re n aan doe n, e n toe n ging ik e t en en e r na me haar., ik pak t e me f ie t s e n g i n g naar ik naar school e n paar le ss e n ma ken e n toe n ging ik zwe mme n e n he t ging h e el goe d. ik w as klaar e n ging ik naar de bso we ginge n naar de bibliothe e k en to e n ging ik naar bove n e ve n le kke r sp el en ik had zove e l me e r kunne n doe n e n toe n w i st he e l goe d we e t ge luk b e t e ke nt , he t b e t e ke nt l ie fd e G a b ri el Emanuel Brow, 8 jaar

Vo or mij is ge luk vre de vre ugde lie fde God i s voor mij ge luk f amilie lie f ie ze zijn lie fde vo o r mi j . mijn le ve n is b e langrijk ik wil graag naar Ol ympische Sp e le n Jos i a h Peroti, 7 jaar

10 2


GELUK

S P E LE N ETEN V OET B A LLE N BL IJ W I J Z I JN S AMEN B LI J GE LU K GE LUK K ENT GEEN TIJD MET Z ’ N AL L EN K EN JE GE EN TIJD A F EN TOE HEB B EN W E SP IJT MA A R W E Z I JN ALTIJD B LI J O N DA N K S D E P IJN EN DAT I S NIET F I JN WA NT DAT H OORT ER BIJ O M I N H ET LEV EN TE Z I JN B j o r n Fra n ca , 1 1 j a a r 1 03

Geluk daar moet je voor vechten Gelukkig wil je zijn Gelukkig zijn is en keuze Geluk gaat gepaard met pijn Geluk kan je niet kopen maar je krijgt het gratis Geluk kan je ook niet verdienen dat krijg je ook niet gratis Geluk kan je altijd zijn in vreugde en ook in verdriet Geluk is niet afwezigheid van problemen maar de aanwezigheid van god Geluk is in jezelf te vinden Het is geen vreemde speling van het lot Geluk is een gevoel heel diep van binnen Je geliefde te weten, een kind van god te zijn zodat je har t van vreugde gaat zingen God heef t ons geluk gegeven geluk is goed om te hebben Dy-engell Maria, 12 jaar


G eluk Ge luk, Ga je nooit in de winke l vinde n. Ge luk krijg je nie t zomaar. J e b e nt ge lukkig of nie t . J e b e nt pas ge lukkig als je we e t w a t he t is. J e b e nt ge lukkig als je vrie nde n e n f amilie om je he e n he b t . En als jullie alle maal ge zond e n blij zijn. G elu k G elu k he b b e n G elu k i s f i jn G elu k m a a k t m e bl i j Einde Se m Vos , 1 2 j a ar

I ma n El Bouzidi, 10 jaar

Gel uk is voor mij le ve n. Gel uk gaa t voor. B en j e boos pluk e e n roos b e n je blij kijk naar mij. D a n z ie je altijd e e n blij ge zicht . L i ev er ge luk dan ge ld C e y l i n C elik, 10 jaar

1 04

10 4


Voor mij is geluk ….. En he t le ukst e is le go e n snoe p o o k En op zolde r sp e le n me t de auto’s o o k Ry an Kauw, 8 jaar

G E LU K K I G O P ZU ID MET H ET GE LUK OP ZUID BEN JE MEES TAL THUIS A LS JE O P ZUID W OONT DAN V OEL J E J E VEILIG EN I E D ER EEN IS V OOR IED ER EEN H EILIG. MET H ET GE LUK OP ZUID K AN JE BELLEN MET KUY T. GELU K Z I T NIET IN JE HAND MA AR IN J E H ART. N i k k i O l l e fer s , 10 j a a r

1 05

Ge luk is voor mij: Vale ntijnsdag w ant dan k an je die ge ne ve r t e lle n w a t je voor die ge n e vo el t Kelly, 12 jaar


G eluk Ik he b altijd ge luk in mij le ve n Ik b e n sup e r t e vre de n Kan me t ie de re e n f e e st e n H oe f nooit t e tre ure n Ik k an me t ie de re e n Door de de ure n B e n nooit ve rdrie tig Want ik word morge n nie t Ve r nie tigd Ge luk k an je nie t ve rdie ne n Ge luk is vrie nde n e n f amilie H e t is he le maal gra tis Ge e f he t aan al je ma t e n

H al lo G u us g e l u k Ik heb geluk I k h e b g e l u k Guus E i n de l i jk Jo ria n Lou r i er, 12 j a a r

G el u k ji j b e nt mooi ji j b e nt p ra ch ti g ji j b e nt k rach ti g d i t ja a r wo r d ik t a ch ti g e n d a t i s p ra ch ti g a l l e m a ch ti g i k p l u k g el uk w a t p ra ch ti g Ay a Kerd -A l i , 11 j a a r

Le y l a Selma, 10 jaar

G e l u k! Een b e e t je of he e l e rg ve e l ge luk! Le e s ve rde r ove r ge luk! U h e e f t volge ns mij he e l ve e l ge luk! K l a a r me t ge luk of nie t! Sha ni a G e er man, 11 jaar 10 6


oost – west thuis best t h ui s d e p l e k w a a r j e o n t spa n n en w aar je je g e l u k ki g v oel t g elu k w a a r ji j b en t J ahl i y a h W i l l em s te i n, 11 j a a r

G E LU K Vo e t b a l i s e en kl a v er t j e 4 l k d o e h e t v o or me zel f Ma a r i k z i t i n e en t e a m v a n 11 Mi jn gel uk i s soms stuk D a n s chi e t i k o p de l a t o h w a t sto m is da t Mi jn g e l uk i s a l ti j d a a n w e zi g Ma a r e r z i t e ch t n ooi t i e t s t e g en d i t i s e en g o e d g e di ch t i k he b e r h a rd a a n g ew erk t m a a r d a t h eb j e w el g emerk t

In Rott e rdam-Zuid he b ik ve e l ge lu k Want mensen geven me snoep ijsjes en veel me e r omda t ik e e n bloe m he b ge p l u k t De me ns e n krijge n v an mij alle maal we ns e n He t is he e l b e langrijk da t je naar je drome n kijk t Volg je drome n dan kunne n ze uit kome n Jay onni Veldema, 10 jaar

Gi n o d e Z e eu w, 11 j a a r

1 07 1 07


Gevelgedicht IJsselmonde

impre ssie

Loca tie: Emeliss e dijk 4 / kops e k ant aan de Reyer sdijk, in de wijk Hordijkerveld. De gevel is t er b e schikking ge st eld door Ve stia.

O n t we r p er R i ca rdo v a n Zw ol R i c ar d o v a n Zwo l, v a n R 75 Studi o v o or kunstwe rk, schilde rde al ve e l op ge ve ls. H i j m a a k t e p o r t re tt en en “ tr omp e l ‘o e uils” (da t is als ie t s e r bijna als e cht uit zie t ), o o k in IJs s elm o nd e w a a r h i j v a n da a n k omt , zoals op de pijle r s v an de Van Brie ne noordbrug. R i c ar d o z e t t e d e re g el v a n Joël l e i n e en cirke l die lijk t op de zon e n ze tt e e r e e n ro o d bo r st j e naas t . D a t d e e d h i j o mda t h e t roodbor st je e e n symbool is voor hoop, ook is he t e e n b e sc h er m en d v o gelt je . E e n r o o dbo r st j e bl i j f t di ch t bi j zichze lf e n zorgt e rvoor da t zijn le e fomge v in g f ij n is . D a t v o nd R i c a r d o a l l ema a l g oe d pa ss en bij he t ge dicht . 10 8


Da nk w oord We zi j n on t ze tt end blij me t de le e rlinge n e n doc e nt e n v an de d iver s e ba si ssch ol en di e e nthousiast aan de slag zijn ge gaan me t he t mak en en sti mul eren v an he t make n v an de ge luks ge dicht e n. Al l e ki n der en ont ze tt e nd ve e l dank voor jullie prachtige e n ont r o er en d e g e di ch t en . Sp e ci a l e da n k naar Bibliothe e k Rott e rdam voor he t moge li j k mak en v a n de w or ksh ops op de loc a tie s C harlois, Lombardije n, IJ ss el mo n d e en Fei j en oor d e n aan Iv an Words, onze f ijne worksho p d o c en t . W i j kw i n kel Ta r we wijk zijn we ze e r e rke nt e lijk voor hun inze t vo o r h e t f a ci l i t er en v a n workshops in de wijk e n he t me de moge lijk make n v an h e t g ev el g e di ch t i n de Tarwe wijk, C harlois. Woon co r pora ti e Ve stia, Wooncorpora tie Woonst ad e n ande re e ig en ar en V V E La a n t j e s, stichting BO O R e n basisschool de Glob e danke n we vo o r de en th ousi a st e inst e mming om he t ge ve lge dicht op hun bu it en m u u r a a n t e bren g en . Pim Timmers, Anne-Marieke Olsthoorn, Armando Sorrentino, Sascha Stevens, Koos van Ha ttum, Rudi Fontijne: zonder jullie was het niet gelukt. We zi j n en or m blij me t de inze t v an alle juryle de n om tot de mo eil ij k e k euze t e k omen e n we danke n Villa Ze bra voor he t b e schikba ar s t el l en v oor de rui mt e voor onze ove rp e inzinge n. On tw er p er s Ja n tine Zandb e rge n, J ahua O ve rve e n e n Ric ardo v an Zwo l o n tw i er p en e en prachtig ge ve lge dicht . Ric ardo v an Zwol s c h il d er d e a l l e g ev el g e di cht e n op de ge ve ls. Door nbos Equipme nt BV dan k vo o r de f l exi bi l i t ei t en goe de prijze n v an de hoogwe rke r s. 1 09


We d a nk e n o nz e on tw er p er An g el i ek Ve rmonde n v an Ange lie k O n t we r p t v o o r haa r g e dul d. PL I NT g a f e e n mo oi e kor ti n g o p de jaarabonne me nt e n voor he t k i n d er t i jd s chr i f t DICHTER v oor de w i n naar s e n st e lde door de e cht e d i c h t er s g e s i g ne er de ui trei k exempl a re n t e r b e schikking voor de p r i j swi nna a r s . D e di ch t er s Ba r t Mo ey a er t , Re mko Ekke r s e n de e rve n v an To o n H e r m a ns st el den h un g e di ch t e n gra tis t e r b e schikking voor d e le s br i e f. H e t pr o je c t we r d g e st eun d door de sti chting de Zoe k naar Schitt e ring en f i na nci e e l m og el i j k g ema a k t door Ge me e nt e Rott e rdam Kunst en Cul t u u r i n d e g ebi e den , b ew on er si nitia tie ve n via O pzoome rme e , D elt aP O RT D o na ti e f o n ds Fei j en oor d en C harlois, Elis e Ma thilde Fonds, J o b D u ra f o nd s e n de Sn i cker s de Brui j n stichting. Fan t as t i s ch o o k da t h e t proj e c t Kun st& Frit e s v an Lotti He sp e r ons ui t n o di g d e o m t e expo s er en bi j Bra m’s G ourme t aan de Posthumalaan / Ve e m s t ra a t . -Alac r i t a s - , GE EN P OEHA en on ze st agiaire Lot Kle ijwe g de de n e r al le s a a n e e n e n a n der g o e d t e l a t en ve rlop e n. Door b e midde ling v an J o o p v a n d er Ho r en da n k zi j de ge ne rosit e it v an B e wone r so r gan i s a t i e Ou d - Ch a rl oi s mo ch t en w e g e bruikmake n v an e e n ge de e lde k an t o or l o c a t i e i n Ch a rl oi s. Ie d er e e n o nt z e t t en d v e el da n k . We w ens e n jullie alle maal he e l ve e l gelu k e n p o Í z i e . 1 10


Gelukstips

 G e e f i e ma nd e e n co mp liment  B e s chri j f e l k e d a g 3 dingen die goe d gingen  Schri j f i e ma nd e e n dankbaar heidsbr ie f  Spre e k a f me t j e vrienden  Sta a r na a r b u i te n en genie t  K i j k i n de s pi e ge l e n ze g te gen je zelf ‘ Jij b ent leuk ze g!’  Koop e e n d a gb oe k en schr ijf op w a t je voelt  Doe i e t s voor i e ma nd ander s  Doe e l k e d a g i e t s vo or je zelf

1 11 1 11


C ol of on e n ve ra ntw oording We h ebb en er v oor g ek oze n álle ge dicht e n t e la t e n zie n, omda t we t r o t s z ij n o p á l l e g e di ch t en . We corrige e rde n de sp e lling, maar ve rde r lie t e n we d e t ek s t i n t a c t . He t v el e g ebrui k v an me in plaa t s v an mijn lie t e n we daa r o m o o k s t a a n , a l h e e f t da t n i e t onze voorke ur in t aalge bruik. De uitlijning b eh iel d en w e pre ci e s zoa l s h e t w as aange le ve rd, nie t alle s st aa t daarom p er r e g el o nder el k a a r : k i n der en schrijve n v aak v an b e gin tot e ind v an he t b l ad d o o r. Pun t en en h oof dl e tt er s name n we pre cie s ove r zoals aange le ve rd. D e de el n a me c r i t eri a w are n o.a. da t je tuss e n 9 e n 12 jaar oud m o e s t z ij n : i e dere en j on g er da n 9 name n we daarom we l op, maar zij de de n n ie t m e e a a n de w e dstr i j d. Een e nke le ke e r is e r sprake v an e e n ‘imit a tie ge d ic h t ’ , e en g e di ch t da t de v or m en inhoud v an e e n b e st aand ge dicht st e rk b e na d er d , d ie he bb en w e me e g en o me n. 3 aantoonbaar ge kopie e rde ge dicht e n n amen we nie t op. Bi j sommi g e k i n de re n b e schik t e n we nie t ove r hun acht e r namen o f we namen ze op v er zo ek n ie t op. Vor mg ev i n g An g el i ek O ntwe rpt D rukw er k D r ukkeri j G.B. 't H oof t bv t ekst en en f o to ’s An n a - M aria C ar bonaro e n J iske Fopp e g e di ch t en Al l e f a n t a sti sc he de e lne me r s aan de we dstrijd Ge luk op Zu id 2019 Opl a g e 2 0 0 0 stuk s

www.ge lukopzuid.nl www.de zoe knaar schitt e ring.nl www.alac rit as.nl www.ge lukshuis.nl www.ge e npoe ha.com www.ange lie kve rmonde n.nl

Bij he t t er p er s e gaan v an de ze dicht bundel werd er nog aan de laa t st e voor b ereidingen gewerk t . Eventuele last-minut e wijzigingen kunnen hierdoor mogelijk nie t zijn opgenomen.

112


Indexpagina Abderrahman Darkaoui 58 Adil 11 Adnnane Saidi 54 Adrians Litvinovs 76 Agginio Fraenk 77 Ahmet 32 Ahmet 35 Aicha de Lange 66 Aisha Reyes Bidó 25 Aishwarya 31 Aizy Hendriks 17 Alicia Goncalves 23 Aliyah Bhageloe 47 Amélie Albai 56 Amin Jaddi 48 Angeli Ghandanro 91 Angely Paulina 39 Anissa van Hoorn 7 Anne Olieman 60 Arda Adamal 18 Ashley Dussan Castañeda 86 Aya Belkaid 54 Aya Ayadi 57 Aya Kerd-Ali 105 Aylin Kusadasi 60 Ayoub Elharche 67 Aysha Zia 63 Ayten Altintas 55 Ayunah Miller 86 1 13

Basma Maakor 16 Basma Ouloud 46 Bayan Ayrir 14 Bernat Sorec 91 Bjorn Franca 102 Bunyamin Tut 27 Cas van Helleman 57 Ceylin Kayis 95 Ceylin Celik 103 Charlena Veendijk 100 Chenovic Jeandor 79 Cherenna van der Meer 95 Damian Cioch 53 Damilio Giliano Samoedj 82 Daniel 95 Denna Issa 88 Derya Sultan Arig 8 Dieudonné Kiesel 41 Dina Amajoud 84 Djeneba Sidibe 44 Domilino Lopes Correia Barros 19 Dominick Thiese 31 Dy-engell Maria 102 Ecenaz Cakir 90 Ecrin Sahingoz 9 Ecrin Karakaya 62 Elif Turan 55 Eline Otto 46 Ella 37

Emily Fos 52 Emine Kilinc 15 Emira 34 Eslem Aydogmus 23 Esmanur Balban 30 Eysan Can 27 Faruk Yargan 21 Fatima 37 Fatimah Sheikkariem 67 Fien van Nispen 8,1 0, 16 G-Lissah Brathwaite 89 Gabriel Emanuel Brown 101 Geen naam bekend 49 Geen naam bekend 37 Gerlisa Haanskorf 12 Germaisa Logena Brusselman 38 Ghadija Jaimo 49 Gino de Zeeuw 106 Gizem 12 Guksah Kosem 22 Gülsüm Topaloglu 52 Gurmesa 25 Gwen Geyer 20,21 Hasan Houssein 96 Hümanur Ermek 31 Imad El-Marouani 55 Iman El Bouzidi 103 Imran Aridal 45 Iris Mokrjakova 66


Isatu Jalloh 79 Ishaan Dompig 100 Ishan Mirza Yildiz 13 Ishelle Maharadjdin 57 Isis Biersteker 46 Israe El Barkani 52 Ivy van Beek 96 Jack Ji 79 Jahliyah Willemstein 80, 106 Jamil Ishtiaq 76 Jay-Jay Vossen 20 Jay-Sean Tuur 61 Jay-T Gravell 19 Jayce Karjonadi 66 Jaydan Jaqai 26 Jayden Verhoeven 15 Jayla Pires 82 Jayonni Veldema 106 Jenny 30 Jeroen Bengsch 9 Jerre-Nitcia Cristina 91 Jervanie Dihalu 88 Jervianne Beaumont 25 Jerzion Kooi 101 Jiao Xin Chen 87 Jibrail Farhane 11 Joël van de Weghe 87 Joëlle Gomez 74 Jonathan Mascini 50

Jorian Lourier 105 Josiah Peroti 101 Julia Platteeuw 17 Jureyliesé Quant 62 Kaat Evers 63 Karim Talib 65 Kay-lee Geldorp 80, 83 Kelly 82, 83, 104 Kuba Sokal 83 Kyra Fung 68 Layana el Bakali 61 Leyla Selma 105 Li'enah Navarro 36 Lina Ayrir 17 Lina Jaddi 53 Luciana Dos Santos Vuga 78 Lysanne van Driel 93 Mahi Darstini Julia Rampersoel 85 Mahir Kahveci 50 Maigely Rekondie 74 Maimouna Marie Ly 43 Manar Achmed 14 Manny van Bronckhorst 78 Margot van der Elst 68 Marisol Koeks 42 Maruenie Haard 75 Maxim Sbboduik 68 Maysa Azzouz 28 Melisa Basdemir 46

Meryem Tan 48 Meryem Sueda 63 Meysem El Fakhdaoui 47 Miley Ramdin 60 Miliangelo Paulina 33 Millou Minnaard 73 Mohammed Zuhaib Khaliq 56 Montaz 33 Münibe Sancak 10 Mustafa Al-Ali 99 Naila Saddik 44 Naoual Nijssen 15 Naouar Aitaddi 24 Nebraas el Zelgami 62 Nianna Christmas 11 Nidal Saou 89 Nikki Ollefers 104 Nilgun Cerit 29 Nina Hehenkamp 65 Nisa Kuruoglu 65 Nisa Kaya 75 Noémy Dollee 94 Noura Boutigllay 93 Olivia Gwanmesia 85 Omer 34 Ouiam Bourdime 42 Owen Yang 21 Pavel Mazur 99 Prijay Jiwalal 99 114


Quincy Pleijte 38 Rabia Er 36 Rafet 28 Raihana El-Marouani 48 Railey Schaap 56 Ranya Boukhizzou 21 Raoudaa Bourdine 18 Rayan Mouna 64 Rayan Kasmi 90 Rivana Jalal 61 Rodrigo de Jager 92 Rohan Ramasray 52 Rolaysy Pieters 29 Rowena Danse 98 Rümeysa Akdogan 67 Ruqayya Ditta 59 Ruth Oduro 89 Ryan Kauw 104 Safae Kharbach 51 Safar Khodabaks 56 Saifallah Ahdid 18 Salih 35 Salih Eren Kabadayi 35 Salih Masab Karacelik 33 Samah 26 Samia el Bouchibti 60 Sanne Schippers 19 Sara Oulad El Hannaoei 98 Saralee Dos Santos 80 Selene ‘t Hart 47 Sem Vos 103 1 15

Semanur Altur 13 Sevval Tas 59 Shania Geerman 105 Shanulya Albert 86 Shayenne Chotoe 24 Shreya Jagroep 23 Shuve Bartholomeus 97 Skyler Koning 97 Sophia M. Guttierrez 43 Soufian el Haddioui 45 Soufianne El Haddioui 59 Stacey Peter 20 Sudayveny Koots 87 Sukru 39 Taha 30 Thaliyandra Kruythoff 81 Thierno 36 Timo Thijssen 64 Tuana 22 Ubeyde Usal 88 Umregul Bostan 63 Valeria Mercelina 91 Valerie Milanovic 91 Viktoria Jakubowitcz 68 Wanesa Markier 81 Wassim Ba-Atti 48 Xhoraldo Metuku 49 Xiona Klooster 16 Yaren Parlak 32 Yassin Bourdime 58 Yassine Karkazi 27

Yusa 34 Yvan Kenmoe 50 Zarah Mohamed 92 Zugia Chaudhry 78 Zümra Elif 35Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.