Torenklanken 2020 - nr 20

Page 1

58e jaargang | nummer 20 | december 2020

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANKWOORD REDACTIE In het afgelopen jaar verschenen twintig mooie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors zeker niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. Wij noemen hier met name: Wihabo, Gemeente Oss en Rabobank Oss Bernheze.

Hartelijk dank allemaal. Redactie Torenklanken

De Redactie van Torenklanken ers wenst al haar lezers en adverteerd

fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2021 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 04 januari 13 januari 02 18 januari 27 januari 03 01 februari 10 februari 3 weken 04 22 februari 03 maart 05 08 maart 17 maart 06 22 maart 31 maart 3 weken 07 12 april 21 april 08 26 april 05 mei 3 weken 09 17 mei 26 mei 10 31 mei 09 juni 11 14 juni 23 juni 12 28 juni 07 juli 13 12 juli 21 juli vakantie 14 06 september 15 september 15 20 september 29 september 3 weken 16 11 oktober 20 oktober 3 weken 17 01 november 10 november 18 15 november 24 november 19 29 november 08 december 20 13 december 22 december Tip! Knip bovenstaand rooster uit om te bewaren.

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 januari (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. KERSTCOMMUNIE Wilt u vóór Kerstmis de H. Communie thuis ontvangen, dan kunt u contact opnemen met met pastoor Ouwens, telefoonnummer 0413-363315. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream op YouTube. Zoek via: Geffen parochie DGH KERSTVIERINGEN Voor de kerstvieringen vragen wij u, om u aan te melden voor één van de kerstvieringen op 24 – 25 – 26 of 27 december. Achter in de kerk vindt u daarvoor invulstrookjes, die u in de muurbus van de pastorie kunt deponeren. Kerstavond: do. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering (Woord en Commu-

nieviering) do. 24 dec. 19.00 u. Kerstviering (eerder dan andere jaren) Eerste Kerstdag vr. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering 1e jaargetijde Rien van Zantvoort, namens de parochie Tweede Kerstdag za. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering Tweede Kerstdag 11.15 u. – 11.45 u. Kindje Wiegen KINDJE WIEGEN MET KERSTMIS Net als andere jaren verzorgen Laura en Ingrid op 2e Kerstdag weer het KINDJE WIEGEN van 11.15 uur tot 11.45 uur. Voor een beetje afwisseling hebben ze er nu ook iets nieuws bij bedacht. Een speurtocht door de kerk! De kinderen luisteren eerst naar het Kerstverhaal en daarna gaan ze met hun ouders op zoek naar afbeeldingen van het verhaal Ze verdienen dan elke keer een puzzelstukje, voor een puzzel die ze uiteindelijk samen maken en mee naar huis mogen nemen. Op de achtergrond klinken er Kerstliedjes. Alle ouders met jonge kinderen zijn van harte welkom! Zondag 27 dec. 09.30 u. Kerstviering Vrijdag 1 jan. 09.30 u. Nieuwjaarsviering (geen avondmis) Zo. 3 jan. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Mien van de Ven – van de Kamp, namens de parochie vr. 8 jan. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 10 jan. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Riek Ketelaars, namens de parochie vr. 15 jan. 19.00 u. avondmis in de kerk

DOOPDANKVIERING

Zondag 17 januari om 09.30 uur voor de dopelingen van het afgelopen jaar. De ouders ontvangen hierover persoonlijk bericht. KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Een extra bijdrage is zeer welkom. Stand Kerkbalans december 2020 is € 18.852,54 OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 Er hebben zich 15 communicanten aangemeld. Omdat de presentatieviering geen doorgang heeft kunnen vinden, zullen de communicanten zich via deze Torenklanken aan u voorstellen. De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 13 januari en woensdag 24 februari. De Eerste Communie wordt gehouden op zondag 13 juni 2021. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met

pastoor Ouwens tel. 0413-363315. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. SCHOENENDOOSACTIE Hartelijk dank aan iedereen die mee heeft gedaan met de Schoenendoosactie op de eerste zondag van de Advent. De familie Kreps / Stichting BeHoCa dankt iedereen voor de 19 schoendozen met inhoud en de extra bijdrage van € 61,13 die ze in ontvangst mochten nemen.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 539 is alweer digitaal; je mist toch wel het goeie gesprek. En er gebeurt zo weinig in ons dorpje, dat we de anderhalf uur niet eens vol praten. Iedereen is uiterst braaf en volgt de regels strikt op; we maken ons wat zorgen om het extra Catshuisoverleg en vrezen strengere maatregelen, terwijl iedereen snakt naar een beetje warm contact. Een van onze stamtafelaars is geveld door het virus en gaat de strijd aan in ziekenhuis Bernhove. Geffense kwis Een aantal tafelaars heeft meegedaan aan de Geffense kwis en het is goed bevallen. 33 teams deden mee; alles was Corona-proof met een drive-trough om het boek af te halen en in te leveren, weinig buitenopdrachten, geen grote bijeenkomsten en veel improviseren. Omdat de teams niet bij elkaar aan tafel mochten en op verschillende locaties zaten was de communicatie super ingewikkeld. Er was van alles bedacht, zoals ingewikkelde spreadsheets en intelligente app-groepen. De vragen waren pittig, waarbij vooral Suske & Wiske, het songfestival en de cryptische omschrijvingen voor veel hoofdbrekens zorgden. Een aantal mooie vragen over Geffen maakten een gezellige avond af. Iedereen was blij dat het doorgegaan is, waardoor de dagelijkse Coronasleur een beetje doorbroken werd. Goed werk van de Geffense kwis!!! Windmolens De kogel lijkt door de kerk voor de duurzame polder. Een mooie omschrijving voor wat toch vooral een noodzakelijk kwaad is: 24 Bosche en 13 Osse molens in de Maasdonkse en Lithse polder. De 13 lijken een maximum, eind volgend jaar gaan ze bekijken of er door veel zonnepanelen er een paar kunnen vervallen, maar we zijn niet positief. Wel een charmante oplossing. Er loopt ook nog een discussie op hoeveel afstand van de bebouwing ze moeten komen. 1 of 2,5 kilometer; we hopen op het laatste. We willen best een bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde, maar dan wel op gepaste afstand en in ieder geval achter de hoogspanningsmasten. We zijn voorstander van het versterken van de natuur tussen Geffen en de windmolens, zodat je toch een meer geleidelijke overgang krijgt. Het duurt nog wel even: in 2025 moeten ze gegund zijn, uiterlijk 2030 moeten ze er staan. Geniet in de tussentijd nog maar veel van die prachtige open polder; de route langs de Hertogswetering naar het Ossermeer wordt steeds mooier.

Verkeersmetingen De gemeente heeft overal lussen in het wegdek neer gelegd om de verkeersbewegingen in het centrum te meten. Centrale vraag die beantwoord moet worden is of het nieuwe dorpsplein wel of niet doorgaand verkeer krijgt. De inspraak van het dorp leverde een autoluw en groen plein op met de ontsluiting via de Raadhuisstraat. Woningbouwer en Jumbo stellen dat weer ter discussie en dat kan toch niet de bedoeling zijn; we hebben niet voor Piet Snot avond aan avond het gesprek gevoerd met elkaar. Dus niet meten maar uitwerken wat de bedoeling was. En verder……… Kijken we reikhalzend uit naar het einde van 2020. Een rampjaar met veel ellende. Maar ook met hoop dat we er sterker uit komen. Dat is de enige nieuwjaarswens die ons rest: laten we de ziekmakende pandemie zo snel mogelijk achter ons laten en starten met een nieuw begin. Al die brave Geffenaren gaan voor een rustige jaarwisseling zonder vuurwerk en met je geliefden samen op de bank. Gek dat zoiets gewoons, zo bijzonder kan zijn. We zien elkaar weer in het nieuwe jaar!

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

7


EEN KERSTGEDACHTE Onlangs vroeg me iemand of wij de Kerststal wel op gingen bouwen dit jaar, en of wij wel Kerstmis gingen vieren in de kerk want door Corona en alle maatregelen kon dat toch eigenlijk niet doorgaan. Toch bouwen we in iedere kerk van onze parochie zeker een kerststal dit jaar, en zijn er alle Kerstvieringen in de kerk die we ieder jaar ook hebben. Mensen zijn even welkom om mee te vieren. Dat dit natuurlijk anders gaat dan anders spreekt misschien wel voor zich, maar Kerstmis niet vieren is vanuit ons geloof geen optie, want als we ooit het Kerstfeest nodig hebben dan is het wel dit jaar! Juist nu zoeken we met elkaar naar houvast en naar tekenen van hoop en uitzicht uit een beklemmende situatie en Kerstmis heeft voor ons juist die boodschap. We willen ons verbonden voelen met elkaar en hebben grote moeite met de verplichte afstand en de beperkte omvang van ons vieren thuis en overal, maar het zal niet anders kunnen. Dan is het juist belangrijk dat je met elkaar kijkt naar wat er wel kan en hoe we toch iets van dat Kerstlicht en die Kerstgedachte met elkaar kunnen beleven, zodat we bemoedigd en geĂŻnspireerd het nieuwe jaar tegemoet zullen gaan. Kerstmis zal dan ook anders zijn dan ooit, maar tegelijk hetzelfde als altijd want of wij nu massaal samen komen of niet, God wordt nog steeds een mens voor ons en doet dat ook voor hen die er nu misschien even niet bij kunnen zijn. Hij begon in een stal met enkele herders en daarna een aantal wijzen waarna dit Kind aan een groot avontuur begon toen Zijn ouders met Hem naar Egypte vluchtten en later pas weer naar huis konden, toen de grote boosdoener dood was. Het begin van Gods verhaal met ons als Hij letterlijk bij ons komt is ook een heel bescheiden begin, maar wordt een wereldwijde beweging en die gaat door alle tijden heen en blijft ook vandaag groeien en van betekenis. Zit de grootste pijn voor veel mensen in het Kerstmis niet kunnen vieren met een tafel vol familie en vrienden, of je het nu graag doet of niet, Kerstmis vieren kunnen we altijd. We bouwen dan ook de Kerststal op, om ons te herinneren aan Gods nieuwe begin met deze wereld en kunnen die Blijde Boodschap altijd vieren en beleven want dat gaat om wat er in ons hart gebeurt. Kerstmis zit allereerst van binnen en als we ons diep bewust zijn van dit grote wonder dan mogen we dat naar buiten toe laten zien en samen vieren. Het samen vieren heeft dan voor deze keer een andere vorm maar tegelijk kun je ook op afstand verbonden zijn door hetzelfde goede nieuws en daar mee aan de slag gaan.

8

Kerstmis is altijd Coronaproof want God komt als mens, en vraagt onderdak bij iedere mens van goede wil en doet dat zo persoonlijk dat we nooit met teveel mensen tegelijk zullen zijn. Zoals de tijd gewoon doorgaat en niemand die tegen kan houden, zo gaat God ook onverstoorbaar verder met mens worden en doet dat ook in 2020. Ik wens u dan ook allemaal een heel Zalig Kerstfeest en alle goeds en heel veel gezondheid voor u en al uw dierbaren en vier Kerstmis dan met elkaar zoals het kan en eigenlijk ook bedoeld is, namelijk met een vol hart voor God en medemensen in dankbaarheid voor de mens die Hij geworden is in jezus Christus! Zalig Kerstfeest Fr. Ouwens pastoor

Voor het repareren en vermaken van kleding. Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het borduren op textiel met professionele borduurcomputers. Wij kunnen een ontwerp voor u maken of werken vanaf uw afbeelding, foto of logo. Deze digitaliseren we en zetten dit om naar professionele borduurbestanden. Ook voor losse emblemen.

Gratis haal en breng service van maandag t/m vrijdag 07:00 tot 21:00 uur Bel KledingVermaak: 073 – 82 24 525


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Marie-José van Dinther, 49 jaar, zij woont in de Bredeweg. 1. Een herinnering aan Geffen Op de fiets naar het café. Toen ik verkering kreeg met Corné vond ik dat geweldig. Het klinkt heel gewoon, maar in Teeffelen, waar ik ben opgegroeid, was dat niet mogelijk.

5. Jammer dat … er zoveel winkels verdwijnen uit ons dorp. (Al vaak genoemd in deze rubriek). Gelukkig zijn er nog een aantal over en daar moeten we zuinig op zijn. 6. De leukste club Er zijn veel mooie en actieve clubs in Geffen, maar hier noem ik onze vriendenclub. Een actieve vriendengroep met fijne mensen! 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe. Wijd en zijd bekend en terecht. Maar ook het Arboretum is een bezoek meer dan waard.

2. Dit zou anders moeten Het leegstaande gemeentehuis. Het zou fijn zijn als het centrumplan in uitvoering wordt genomen.

8. Bewondering voor… Ons mam, die na vaak erg ziek te zijn geweest, op haar 89e nog steeds positief in het leven staat.

3. Een bijzondere plek: De Geffense kerk. Een prachtig gerestaureerd monument, waar veel dorpsgenoten herinneringen aan hebben.

9. Geffen is voor mij… een echt thuis geworden.

4. Een mooi mens In Geffen wonen veel mooie mensen. Ik denk aan de vele vrijwilligers binnen de verenigingen, de parochie, in de zorg, bij De Koppellinck en Kom d’r in.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: een bouwlocatie voor de Geffense carnavalsverengingen. Met name voor de jeugd van Geffen. Daar wordt Geffen beter, mooier, socialer van!

23 JANUARI GEEN ROAPLIED MAAR WEL WAT ANDERS… (HOPEN WE)

Tsja… geen Roaplied dat was al bekend maar al bellend, append en digitaal overleggend hebben we toch iets leuks bedacht. Je hoeft er de deur niet voor uit maar gewoon vanuit de luie stoel of achter de geraniums kun je het volgen. Wat?? Ja dat gaan we nog even niet vertellen Wanneer?? Oorspronkelijke datum waarop het Roaplied zou plaatsvinden, 23 januari (ten minste als de regels rondom corona dit toelaten). Ook wij kijken terug op een apart jaar waarin niet veel mogelijk was. Toch kijken we positief uit naar het nieuwe jaar, waarin we hopen dat we stukje bij beetje toch weer wat meer mogelijkheden gaan krijgen. We wensen iedereen dan ook een gezond 2021. En voor nieuws met betrekking tot het Roaplied check onze social media pagina’s. Het Roapliedteam

9


GELOOF ONDER WOORDEN (56) Een pijnlijke Kerst 2020!? Bij de beschrijving van de geboorte van Jezus noemt de evangelist Lucas twee keer de kribbe waarin Jezus gelegd werd. Maria � wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in een gastenverblijf �. Kunstenaars beelden ieder op hun eigen wijze uit, hoe dat gegaan zou kunnen zijn. In die uitbeelding komt de armoede van Jezus tot uiting. God komt in de grootste armoede. Hij wordt in doeken, in lompen gewikkeld. Hij komt niet in heerlijkheid maar onopvallend. God is werkelijk een van ons geworden. Het kind in de kribbe laat zien dat Jezus al bij zijn geboorte solidair geworden was met de armen op deze wereld, dat Hij vooral zichtbaar wordt in de armen.Waarom in een voerbak gelegd? Omdat de mensen Hem niet aangenomen hebben, ligt Hij waar daar de dieren komen eten. De dieren staan hun kribbe af voor Hem. Ze nemen Hem aan. De redeloze natuur voelt dat hier een moeder is die een plekje zoekt voor haar ongeboren kind. Mensen vluchten vaak achter allerlei overwegingen om niet te moeten helpen. Anderen helpen zonder veel nadenken. Het is bijna een reflex. Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze iets doen als iemand in nood is. Ze hebben feeling voor de mens geworden Zoon van God. Onbewust zien ze Jezus in ieder mens die hulp nodig heeft. Wij leven in een onvoorspelbare tijd, gekweld door het coronavirus. Het vraagt van ons allen dat we ons aanpassen aan de regels die de overheid en medici ons voorhouden.We kennen de gevolgen: eenzaamheid, minder elkaar ontmoeten, mondkapje op, maar 30 personen in een kerkdienst. Maar vooral ook stress voelen, want onze vrijheid is beperkt.Vooral jongeren hebben moeite zich aan te passen, begrijpelijk, want zij groeide op in een wereld waar veel mogelijk was.We ervaren de droefheid van mensen die we verloren zijn door de ziekte en zij die ziek zijn. Ik lees zojuist in het ouderenjournaal dat er een percentage is, die dit jaar maar kerst voorbij laten gaan. Het jaar 2020, was niet het beste jaar, we hopen dat het nieuwe jaar beter zal zijn. En toch, we weten ook dat we verder moeten, hoe dan ook.We hopen op beter, of willen we ons nu aansluiten bij de armen, die ook niet alles hebben. Durven wij te geloven dat Jezus voor ons allen is geboren, dat op die manier God zich onder ons bevindt. Op 9 december jl. ben ik naar een begrafenis geweest van een collega diaken, die samen met mij gewijd is. Hij heeft zich veel ingezet voor de armen, de minder bedeelden in onze samenleving. Zijn geloof gaf hem de kracht dit alles te doen. Jezus liefde uitdragen naar de medemens. Moet je daar christelijk voor zijn? Wij mogen ons juist in deze moeilijke tijd ervaren dat er iemand is die met je meegaat. Geloven is, hoop houden naar de toekomst, hoe onzeker dit kan zijn.We merken dat we allemaal liefde, geborgenheid nodig hebben. Laten

10

we dit jaar eens nadenken wat het Kerstmis ons echt te vertellen heeft. Is het alleen maar gezellig samen zijn, of geeft het ons ook nieuwe levenskracht, een zingeving voor ons menselijk bestaan? We zijn mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Moge deze pijnlijke Kerst ons brengen naar Hem die vrede en gerechtigheid wil voor ons allen. In die geest wens ik u allen, een gezegende Kerst en Nieuwjaar. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Dit jaar een dubbel gevoel van donkere dagen Laten we daarom een extra kaarsje branden Mogen de warmte die we daarmee uitdragen De grenzen passeren en stralen in alle landen Een warme kerstgedachte biedt liefde en troost Want we willen er dit jaar nog meer voor elkaar zijn Een mooi gebaar, zo worden we toch nog geliefkoosd En laten we extra genieten van Flappie, het konijn Een bijzonder jaar dat we in stilte moeten afsluiten Zonder die mooie hemel met gekleurde lichtstralen Maar laten we veel kaarsjes branden, binnen en buiten Zo verbinden we elkaar toch met onze eigen lichtsignalen Voor het nieuwe jaar spreken we vooral gezonde wensen uit Maar mogen hoop, dankbaarheid en geluk niet ontbreken Laten we positief het nieuwe jaar instappen, zonder tegengeluid Mogen we iedereen in 2021 in goede gezondheid aanspreken Het bestuur van KBO Geffen hoopt dat u tijdens de komende feestdagen kunt genieten van uw kerstbrood en goede wensen. We wensen iedereen gezellige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.

wij dat je ons een handje helpt om 2020 toch samen warm af te sluiten Verstuur of geef een kaart aan een Geffenaar die je, om wat voor reden ook, erg waardeert. Voorzie de kaart van een tekst die de ontvanger een warm gevoel geeft.Van waardering, een schouderklopje krijg je energie. Een beetje extra aandacht en moeite, zorgt voor een lichtpuntje in deze bijzondere tijd. GEFFEN, GOED, GEZELLIG, GASTVRIJ. Hopelijk kunnen we in de loop van 2021 weer laten zien hoe gastvrij we zijn, maar ondanks de huidige beperkingen is het nog steeds goed en gezellig wonen in Geffen. Geffenaren, wij wensen jullie alle goeds voor 2021! Dorpsraad Geffen, Hans, Peter, Michel, Hugo, Rob, Christa, Tonny, Wim, Geert.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en hartverwarmende berichten, kaarten en bloemen die wij hebben mogen ontvangen met het overlijden van mijn lieve man en zorgzame vader HERMAN DE HAAS Karin en Peter de Haas

DORPSRAAD GEFFEN Beste dorpsgenoten, INMIDDELS HEEFT IEDER HUISGEZIN IN GEFFEN EEN SETJE FOTOKAARTEN ONTVANGEN. Geffens: foto’s van ons mooie, actieve Geffen, gemaakt door Geffense fotografen die mee hebben gedaan aan de fotowedstrijd: het Geffense plaatje. (De gehele, prachtige fotocollectie kun je bekijken op Geffen.nl). Onze foto’s zijn niet de winnende foto’s, wij hebben een setje samengesteld met diverse items en Wihabo heeft er mooie kaarten van gemaakt. Wihabo bedankt voor het creatief meedenken! Dus echt een setje voor en door de Geffenaar. WAAROM? De Dorpsraad Geffen is gewend de Geffenaren uit te nodigen het jaar af te sluiten en samen te toasten op een mooi nieuw jaar, maar helaas, dit is eind 2020 onmogelijk, onverantwoord. Door middel van deze kaarten hopen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


de Wissel in Geffen in groep 4b mijn hobby’s zijn buiten spelen, skiën, gamen en voetballen. We zijn inmiddels begonnen met de voorbereiding voor de eerste communie en hebben al veel geleerd. Het is heel gezellig met elkaar.

DORPSRAAD GEFFEN

Wij zijn de communicanten van het komende jaar. Omdat we dit jaar geen presentatieviering in de kerk hebben kunnen houden stellen wij ons op deze manier aan iedereen voor. Wij vertellen wie wij zijn op volgorde van de foto van links naar rechts. Ik ben Kees van Rijn en ben 7 jaar. Mijn hobby is voetbal en ik zit bij de jo-8 van Nooit Gedacht. Ik ben Lukas van de Ven ik ben 7 jaar en ik woon met mijn mama en broer Thijs in Geffen. Ik hou van handbal en gamen. Ik ben Stijn Ketelaars, ik ben bijna 8 jaar. Mijn hobby’s zijn voetballen, judo en lego bouwen. Ik vind het ook heel leuk om met papa mee te klussen. Ik ben Janthe van den Elzen, ik ben 7 jaar oud. Mijn hobby’s zijn paardrijden en majorette. Ik ben Noud van den Hurk, 7 jaar en mijn hobby’s zijn knutselen en voetballen. Ik ben Givano Reuvers, alweer 7 jaar oud. Mijn hobby’s zijn gamen en judo. Ik ben Lisa Plaisier, ik ben bijna 7 jaar. Mijn hobby’s zijn scouting, knutselen en buiten spelen. Ik ben Eva Cremers en mijn hobby’s zijn springtouwen en knutselen. Ik ga graag naar hip hop en ik vind het leuk om af te spreken met vriendinnen. Ik ben Suze Ruis en mijn hobby is leuke dingen doen. Ik heb een zus die Rinske heet en die heeft al de communie gedaan. En die heeft interessante dingen daarvan. Ik ben Pepijn Ketelaars en ik ben 7 jaar. Ik houd van voetballen, muziek luisteren en van dieren, daarom kijk ik op tv graag naar Freek Wilde Wereld. Ook vind ik het altijd leuk om pap buiten mee te helpen. Ik ben Roel van de Kamp. Mijn hobby’s zijn voetballen en lego bouwen. Ik ben Valerie van Herpen. Ik ben 7 jaar en woon in Geffen. Mijn grootste hobby’s zijn theater, dansmariekes, streetdance en met mijn lieve hondje Rocky spelen! Ik ben Tom van Kreij, 7 jaar en ik vind voetballen heel leuk! Ik ben Ries van Zantvoort. Ik ben 8 jaar oud en mijn hobby’s zijn zwemmen, voetbal en scouting. Ik ben Deen van de Pol (niet op de foto), ik ben jarig op 26 januari en dan wordt ik 8 jaar! Ik zit op de basisschool 12

Oranje Kliko Het komende jaar gaat het complete afvalsysteem van de gemeente Oss op de schop. Naast de kleinere restafvalcontainer zullen we in ons dorp ook het plastic, metaal en drankkarton afval (PMD) weer in zakken aan de straat moeten zetten. De oranje kliko was altijd al een onderdeel van een proefproject en de gemeenteraad heeft besloten om dit project te stoppen. In eerste instantie is de Geffenaar beloofd dat ze deze container na het stoppen van het proefproject mogen houden voor de opslag van de plastic zakken. Maar helaas is de gemeenteraad van gedachte verandert en kunnen de inwoners de container nu voor tien euro terugkopen op de gemeentewerf.Wij zijn hierover in gesprek gegaan met de gemeente, maar helaas hebben we ze niet aan hun eerste belofte kunnen houden. Wel mogen we het terug verkopen van de containers in Geffen regelen, zodat de Geffenaar niet naar Oss hoeft te rijden voor hun geliefde container. Hoe gaat dit traject verlopen? - De container wordt begin 2021 opgehaald door de gemeente (februari-april) - Wij gaan inventariseren wie er graag een container terug wil kopen (februari-maart) - Op één zaterdag brengt de gemeente de containers naar Geffen en op deze dag kun je de bestelde container betalen en ophalen (maart-april) Helaas is er een periode dat we zonder container zitten en natuurlijk zijn er minder omslachtige manieren te bedenken om de container te behouden. Maar dit was de enige optie die de gemeente ons wil bieden en we hebben toch besloten om deze te accepteren. Het scheelt je toch weer een ritje naar de gemeentewerf. We zullen je via onze website, social media en Torenklanken op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom onze geliefde oranje kliko. Dorpsraad Geffen


NIEUWS VAN KOM D’R IN We vinden het heel vervelend, maar Kom d’r in moet alle activiteiten tot 20 januari laten vervallen. Als we kijken naar het snel oplopend aantal besmettingen en daaraan gekoppeld, de toenemende druk op de toegankelijkheid van de zorg dan hebben we daar alle begrip voor. Maar we realiseren ons wel, dat het voor onze gasten veel betekent. Wanneer je alleen bent en ook alle ontmoetingsmogelijkheden wegvallen, wordt het soms wel erg stil en eenzaam. De kerstdagen worden mensen nog extra geconfronteerd met verlies of ziekte van hun naasten. We hopen dat er mensen in hun omgeving zijn die daar extra aandacht voor hebben. De workshop bloemschikken voor Kerst hebben we gelukkig nog voor de lock down kunnen houden. Er zijn weer mooie stukken gemaakt en het was gezellig om coronaproof met elkaar creatief bezig te zijn. Francien weer bedankt hiervoor! Als de maatregelen na 19 januari weer versoepeld kunnen worden, verwachten wij weer volgens het hier afgebeelde rooster verder te kunnen gaan. Zeker is dat nog niet, dus houdt de publicaties hierover in de gaten. Of het Repair Café op vrijdag 29 januari weer kan starten hangt af van de resultaten van deze strenge lock down. Heb je al kapotte spullen klaar staan dan kun je dat ook doorgeven via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@ gmail.com, we houden je dan op de hoogte van de start van het Repair Café. We kijken allemaal uit naar de feestdagen. De gezelligheid, de lichtjes en de warmte van Kerst. Ontmoeten met een groter aantal mensen zal niet mogelijk zijn door de corona maatregelen.We verwachten dat de meesten van ons, ondanks de opgelegde beperkingen toch een fijne kerst kunnen vieren. Ook in kleine kring kunnen we er iets moois van maken. Laten we extra aandacht hebben voor mensen die met de feestdagen alleen zijn.

Een contact door een kaartje, een telefoontje of een praatje op afstand kan voor deze mensen veel betekenen. Hopelijk kunnen we het komend jaar weer geleidelijk terug naar ”het oude normaal” en onze activiteiten in Kom d’r in weer volledig oppakken. We kijken er naar uit om onze gasten en gastvrouwen weer terug te zien in een goede gezondheid. Namens de leden van de werkgroep wensen wij iedereen gezellige kerstdagen en een goede start van het nieuwe jaar 2021. We willen onze vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar!

DORPSRAAD GEFFEN Beste dorpsgenoten, 2020 was een bedrijvig en inspirerend jaar, maar vooral door de uitbrak van COVID-19 heel bijzonder.Vergaderingen verdwenen plotsklaps uit de agenda, ontmoetingen bleven uit, het werd zelfs even helemaal stil. Al snel pakten we de draad weer op, maar na de vakantieperiode hebben we nog maar één openbare vergadering kunnen houden. De rest van de activiteiten is opnieuw geschrapt. Achter de schermen zijn we als dorpsraad digitaal doorgegaan. Uiteindelijk hebben we toch nog veel kunnen doen. Het jaar 2020 zit er nu bijna op en de finale nadert. De leden van de Dorpsraad wensen jullie fijne Kerstdagen toe en een gezond Nieuwjaar. In dat nieuwe jaar gaan we met jullie steun weer verder. Samenwerken op dezelfde voet en in het belang van ons mooie dorp. Tot later! Dorpsraad Geffen

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

13


EEN VOEDSELBOS

op het land van Jan van Nistelrooij en Marie Bijveld (deel 1) In een serie van enkele artikelen willen we u nader informeren over het voedselbos dat ontwikkeld wordt aan de Leiweg op het land van de familie van Nistelrooij. In dit eerste deel gaan we een stukje terug in de tijd. Meer dan een eeuw geleden, in 1911, trok Marinus Bijveld met zijn vrouw Maria in een vrijwel nieuwe boerderij aan de Leiweg in Geffen. Marinus runde een gemengd bedrijf, net zoals de meeste Geffense boeren destijds. Hij had wat kippen, varkens, koeien, een paard en een aantal bunders grond om de boerderij heen. Net genoeg om voor zijn gezin met 5 kinderen in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Marinus was namelijk niet zo’n boer, meer een filosoof. Hij las boeken wat in die tijd in dat milieu zeer ongebruikelijk was. Uit de overlevering is bekend dat hij zittend op de bok van zijn boerenwagen de volgende zin theatraal krachtig uitsprak om zijn paard aan te moedigen te gaan lopen: “Vooruit Nazarener, schip der woestijnen, trekken of sterven. “ Toen de 5 kinderen volwassen waren trouwde de jongste, Marie, met de boer Jan van Nistelrooij die ook veehandelaar was en daarmee nam haar leven een nieuwe richting. Het stamhuis van de familie Bijveld werd toen het stamhuis van de familie van Nistelrooij. Jan en Marie kregen 8 kinderen: Tiny, Marinus jr., Hans, Leo, Marion (Maria), Mieke,Anna en Geert-Jan. Op deze plek in het Geffense veld groeiden de kinderen op. Een mooie boerderij, tussen de eiken en het struweel, de akkers met houtwallen, de korenvelden en het weiland. De oudste kinderen hebben in de vijftiger en zestiger jaren nog meegemaakt dat er geboerd werd op de manier zoals we nu laten zien tijdens ‘Effe noar Geffe’. Koeien melken met de hand, het land bewerken met de ploeg, rogge maaien met de zeis en de schoven binden.Water uit de waterput. Paard en wagen waren het voertuig van de boer. Alles in stille eerbied, bijvoorbeeld bij het slachten van het varken. Eigenzinnig en avontuurlijk In de zestiger jaren veranderde het boerenleven. De ruilverkaveling kwam, veel stegen, paden en houtwallen verdwenen, er kwamen grote percelen grond. Er werden grotere schuren gebouwd met silo’s, meer vee, meer productie. Na het melkquotum kwam het mestquotum, stankcirkels en luchtwassers. De balans tussen de veestapel en de grond die de boeren hadden raakte volledig uit zijn evenwicht. Het boerenleven veranderde rigoureus en Jan van Nistelrooij zag het met afschuw aan.“Zo wil ik niet boeren”, zei hij, ”ik kan wel leven van mijn 6 koeien en mijn stukske grond”. En ook Marie had geen zin in die nieuwe manier van

14

boeren. De kinderen werden volwassen en Jan en Marie lieten hen hun eigen weg kiezen. “Doe waar je gelukkig van wordt”, zeiden ze. En dat deden ze. Want de kinderen van Nistelrooij hebben het eigenzinnige van vader Jan in hun genen en het avontuurlijke en creatieve van moeder Marie. Marie Bijveld had zelf net zoals haar vader Marinus, vroeger graag wat van de wereld willen zien maar dat zat er toen niet in. Met zorg en liefde heeft ze haar 8 kinderen groot gebracht al had ze zelf verpleegster willen worden. Ze werkte immers op haar 15de al in een Amsterdams bejaardenhuis onder de vleugels van haar tante; Zr. Metrodora. Marie hield de kinderen niet tegen als ze wilden reizen of iets avontuurlijks deden. Opa Marinus Bijveld had dat avontuurlijke ook al in zijn bloed. Hij mocht eens mee met een vrachtschip over de maas. De schipper zag wel wat in hem maar zijn ouders zagen daar geen toekomst in. Die schipper, bleek later, was de Lithoijense opa van de kinderen Tiemissen die bevriend werden met de kinderen en Marie van Nistelrooij.Verder ging Marinus vroeger op de fiets naar Schijndel om klompen te kopen. Hij bleef dan een lange dag weg want die klompen waren bijzaak. Het ging hem meer nog om onderweg plekken te bekijken die hij niet kende of om met mensen te praten die hij niet kende. In het klein wilde ook hij de wijde wereld ontdekken. Hij ging ook op bedevaart naar Hakendover waar kleinzoon Marinus later in zijn voetsporen treed. De van Nistelrooij’s houden niet van trends en luxe, net zo min als Jan en Marie dat deden. Ze zijn niet materialistisch maar zoeken graag een alternatieve weg. Ze houden van gezelligheid en zijn sociaal in het dorp betrokken bij activiteiten en evenementen.Tiny heeft zich zijn leven lang met hart en ziel ingezet voor de voetbalsport, waaronder Nooit Gedacht. Hij is goed in iets nieuws bedenken met weinig middelen zoals zijn beaamde zwerfvuilkarretjes. Marinus woont met Tonnie in België, werd beroemd door zijn band Inside Out, is kunstenaar en liep met zijn ezel naar Rome en Santiago de Compostella. Hans ging met Bea naar Portugal om daar een café te beginnen, want als je het niet geprobeerd hebt kun je nooit weten hoe het is. Eenmaal terug startte hij met een vriend een schildersbedrijf. Leo heeft het filosofische van Opa Bijveld. De wensen en behoefte van dochter Denise bracht hem samen met Sjan in leerzame situaties bij de integratie van gehandicapten. Leo bouwde zelf een zijspanfiets toen die nog niet bestond. Marion is met 17 jaar naar Arnhem vertrokken en houdt er nu op haar manier een antroposofische levenswijze op na. Mieke bracht in 2018 het boek: ”God is geen man ” uit. Hierin schetst ze dat onze Nederlandse taal aan vernieuwing toe is wat betreft mannelijk een vrouwelijke woorden. Anna behaalde ooit haar vrachtwagenrijbewijs en werkte als chauffeur. Nu is ze met haar Stefan naar Denemarken getrokken


en helpt daar andere immigranten op weg met taal en cultuur. Geert-Jan werkt als bruggenbouwer en dat niet alleen letterlijk. Hij weet met zachtheid en humor tegengestelde belangen samen te brengen. En dat blijkt een gouden eigenschap als je iets voor elkaar wilt krijgen. “Het zijn wel aparte, die van Nistelrooij’s”, wordt er dan wel eens gezegd.“Ach, dat valt wel mee, eigenlijk vinden we het heel gewoon.”, zegt Geert-Jan glimlachend. “Positieve eigenwijsheid”, zo noemt hij het ‘aparte’ van de van Nistelrooij’s liever en accepteert ieder zoals die is. Toen Geert-Jan als jongeman met zijn vrienden vakantieplannen maakte wilde de hele groep naar Spanje voor het strand en het uitgaan. Geert-Jan ging één keer mee en had het toen wel bekeken. Hij ging liever alleen op tienertoer en bezocht landen die hij nog niet kende. De cirkel is rond Zo kon het gebeuren dat geen van de kinderen boer is geworden. Rondom de boerderij van Jan en Marie werden geen grote stallen met silo’s gebouwd. De boerderij bleef kleinschalig, Jan hield zijn paard en wagen en kocht zelfs geen tractor. We kennen nog wel zijn kleine gele kevertje (Volkswagen) waarmee hij door het dorp reed. Intussen vlogen de kinderen uit en Jan en Marie konden op hun manier blijven boeren en wonen aan de Leiweg. Toen kleinzoon Ruud een beroemde voetballer werd kwamen er op een dag een paar Duitse journalisten het erf van opa Jan opgereden. “Het kan me niet schelen waar jullie het over willen hebben”, zei Jan,“maar ik heb 18 kleinkinderen en die zijn allemaal even bijzonder voor Marie en mij”. En dus vertelde hij de journalisten over zijn 8 kinderen en zijn 18 kleinkinderen. Hij vertelde over de oorlog en over het leven op de boerderij. Zo waren Jan en Marie in optima forma, volkomen authentiek. De jaren verstreken.Toen Jan en Marie stopten met boeren betrokken zij het voorhuis en de stal werd door GeertJan en zijn toenmalige vrouw Ineke verbouwd tot woning. In 2004 is Marie overleden en Jan in 2009. In het voorhuis woont nu de familie Ruis. De boerderij is op deze manier behouden gebleven en staat nog altijd statig en fraai tussen de hoge bomen. Maar het bijzondere en het mooie van dit verhaal is dat de kinderen van Nistelrooij de grond rondom de boerderij nooit hebben verkocht.Alleen Geert-Jan nam zijn erfdeel in gebruik. “We hebben de grond altijd verhuurd”, zegt Geert-Jan. Er deed zich nooit een ‘gouden idee’ voor dat alle broers en zussen de moeite waard vonden om de grond te verkopen. Tot voor enkele jaren terug. Toen kwam wel dat mooie plan waarmee doorgepakt werd. Een voedselbos, weer terug naar de kleinschalige manier van boeren. Want een boer zorgt voor het voedsel van de mensen. We zijn er ons steeds meer van bewust dat dit op een duurzame manier moet gebeuren, in harmonie met de natuur. Het is dus niet toevallig dat juist op deze plek, op de

grond van Jan van Nistelrooij en Marie Bijveld, het voedselbos gerealiseerd gaat worden. En zeker weten dat ze het allebei fantastisch hadden gevonden. De cirkel is rond, Geert-Jan en Kestrel als boer en boerin in het stamhuis met daaromheen het voedselbos. Een grote aanwinst voor ons dorp wordt dit. Op de plek van de voormalige stal, waar vroeger de 6 koeien van Jan en Marie stonden, praten we de volgende keer verder over het ontstaan van het plan rond een voedselbos waarbij het ‘gouden idee’ met name afkomstig is van de Australische Kestrel. In de volgende Torenklanken leest u er meer over.

De familie van Nistelrooij in 1975 bij het ouderlijk huis

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN

We kennen hem als een getalenteerd saxofonist bij muziekvereniging W.I.K. en muzikaal leider van blaaskapel de Pompzwengels. Maar Arnout van Erp heeft daarnaast nog een bijzondere hobby: genealogie en paleografie, oftewel stamboomonderzoek en het lezen van oude handschriften. Zijn oom Piet maakte hem enthousiast voor het stamboomonderzoek, toen ze de familiestamreeks van Van Erp gingen uitzoeken. Dat was tevens de aanleiding om een opleiding archief assistent te gaan volgen. Deze is inmiddels afgerond en Arnout werkt nu drie dagen op het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) in Den Bosch. Om ook de andere twee dagen van de week met leuke dingen te vullen, gaat Arnout per 1 januari 2021 een eigen bedrijfje starten. Hij heeft zich bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Genealogisch Bureau Van Erp. Daarbinnen biedt zijn bureau een viertal interessante onderzoeksmogelijkheden aan. 1. Heb je interesse in je persoonlijke verleden. Dan kun je een stamreeks aanvragen (een rechte lijn van jezelf tot aan je oudst bekende voorouder) of iemand zo’n reeks cadeau doen. 2. Je kunt de geschiedenis van je oude (monumentale) woning, of van een stuk grond achterhalen of van een bepaald pand in je dorp of stad. 3. Hulp vragen bij een genealogisch of historisch onderzoek, dat je zelf wilt doen. 4. Deelnemen aan workshops en cursussen over stamboom- of kadastraal onderzoek of het lezen van oude handschriften. “Geschiedenis lijkt saai voor menigeen, maar als het over jezelf en je eigen verleden gaat, wordt het interessant,” zegt Arnout.“Het verborgen verleden is van onschatbare waarde.” Hij merkt dat er op dit gebied zeker belangstellenden zijn bij de dertigers en veertigers, en op oudere leeftijd heb je wat meer tijd om iets uit te zoeken. Arnout wil ook graag het verleden van Geffen op de kaart zetten en vooral hoe Geffen ontwikkeld is vanaf de Middeleeuwen. De plek waar nu de pastorie staat was het centrum van Geffen, de Heuvel (zie bijgevoegde

tekening). Daar was eigenlijk het (oude) Raadhuis gepland, maar er werd grond geruild en daarom werd dat gebouwd in de Molenstraat. Geffen is ook een echt brouwersdorp met op een gegeven moment wel 10 brouwerijen. Dit oude centrum en zijn huizen worden beschreven in een nieuw boek waar Arnout met zijn vader aan werkt en dat eind 2021 uit zal komen. Daar komen zeker weer nieuwe feitjes aan het licht. En last but not least: vanaf januari 2021 (als corona het toelaat) worden er vier arrangementen gelanceerd van ‘aangeklede’ rondleidingen door een samenwerkingsverband van de werkgroepen Heemkunde en Kerkmuseum en café Govers. Daarover leest u meer in de volgende Torenklanken. U vindt vanaf 1-1- 2021 alle informatie op de website van het genealogisch bureau Van Erp: www.gbvanerp.nl

BEDANKT! Hartelijk dank voor uw stem voor de natuur, gegeven tijdens de RABO Clubkas Support actie. Wij gaan dit mooie bedrag weer gebruiken om onze dorpen meer natuurlijk schoon te geven. Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en een groen 2021. Bestuur Landschap Belang Maasdonk

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


KLEURPLAAT


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PERSBERICHT Nieuw project van de gemeente Oss helpt jongeren uit de schulden Met AJOSS (Aanpak jongeren met schulden in de gemeente Oss) helpt de gemeente Oss jongeren van 18 tot en met 27 jaar bij het aanpakken van hun schulden én bij het zetten van een stap in hun ontwikkeling. AJOSS Wethouder Kees van Geffen: ‘Jongeren met schulden zijn voor ons moeilijk te bereiken en worden op dit moment onvoldoende op maat geholpen bij de standaard schuldhulpverlening. Daarom willen we de komende drie jaar 40 jongeren met schulden helpen met AJOSS.’ De AJOSS-aanpak is nieuw en integraal. AJOSS combineert trajectbegeleiding naar werk of opleiding met schuldhulpverlening. In drie jaar lost de jongere zoveel mogelijk schuld af bij de gemeente Oss. Hierna zijn ze schuldenzorgvrij. Trajectbegeleiding AJOSS biedt de jongere rust en stabiliteit. Jongeren hebben daarom één aanspreekpunt, de trajectbegeleider. Deze werkt volgens de Samenwerkwijze samen met de jongere naar één stap vooruit. Dat wil zeggen; een stap richting werk, opleiding, vrijwilligerswerk en/of dagbesteding. Het is maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en talenten van de jongere.

meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire (Meldpunt KOTA). Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen contact opnemen. Bel 14 0412. Meldpunt KOTA De Belastingdienst compenseert gezinnen financieel. Maar voor wie in de problemen raakte, is dat misschien niet altijd genoeg. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. In de gemeente Oss zijn er ook gedupeerde gezinnen. Door de privacywetgeving krijgt de gemeente Oss geen namen en adressen van deze gezinnen. De gemeente Oss hoopt dat deze gezinnen zich bij het meldpunt KOTA melden. Zo kunnen ze de gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire met hen bespreken en proberen daar zo goed mogelijk bij te helpen. Melden bij meldpunt KOTA Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire die wonen in de gemeente Oss kunnen zich melden bij het meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire. Dat kan via het telefoonnummer 14 0412 of door het contactformulier in op onze website in te vullen: www.oss.nl/contact.

Schuldhulpverlening De gemeente Oss onderhandelt met schuldeisers om alle schulden van de jongere af te kopen. Na akkoord van alle schuldeisers betaalt de gemeente de schulden in één keer af. De jongere heeft daardoor alleen nog een schuld bij de gemeente Oss. Dit zorg voor rust en overzicht. Deze schuld betaalt de jongere binnen drie jaar aan de gemeente af. Ook wordt de jongere ondersteund met budgetbeheer en gestimuleerd om uiteindelijk zelf zijn geldzaken te regelen.

PERSBERICHT Kinderopvangtoeslagaffaire: gemeente helpt bij problemen Door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst kwamen veel ouders ernstig in de problemen. De Belastingdienst zette onterecht de kinderopvangtoeslag stop en eiste van gezinnen om deze terug te betalen. Om deze gezinnen te helpen heeft de gemeente Oss het

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2021

PERSBERICHT

Nieuwe opzet informatie en vergaderkalender gemeenteraad De vergaderkalender van de gemeenteraad op website oss.nl heeft vanaf 1 december een nieuwe opzet. U kunt de nieuwe vergaderkalender vinden op www.oss. nl --> bestuur en organisatie --> gemeenteraad. Vanuit de kalender kunt u de vergaderstukken bekijken, vergaderingen terugkijken en makkelijk amendementen, raadsbesluiten en moties terugvinden. De vormgeving van de kalender is overzichtelijk en werkt gemakkelijk. Wat staat er in de nieuwe kalender? De nieuwe opzet lijkt erg op de kalender van iBabs. Dit is de vergaderapp die de raadsleden gebruiken. Deze iBabs-app kunt u zelf ook gratis downloaden. Alle openbare vergaderstukken van de gemeenteraad kunt u daar terugvinden. Met de volgende gegevens logt u in: * Wachtwoord site: oss * Emailadres: burger * Wachtwoord: burger

PERSBERICHT Werkzaamheden bij Klauterwoud en Hoessenbosch in Berghem Vanaf donderdag 17 december starten we met werkzaamheden in Herperduin. Er worden fijnsparren weggehaald bij speelterrein Klauterwoud en langs het parkeerterrein van het Hoessenbosch Theater in Berghem. Op de locatie planten we andere bomen terug. Dit zijn loofbomen die beter passen in het klimaat.

Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kopy voor Verschijnt op 04 januari 13 januari 18 januari 27 januari 01 februari 10 februari 3 weken 22 februari 03 maart 08 maart 17 maart 22 maart 31 maart 3 weken 12 april 21 april 26 april 05 mei 3 weken 17 mei 26 mei 31 mei 09 juni 14 juni 23 juni 28 juni 07 juli 12 juli 21 juli vakantie 06 september 15 september 20 september 29 september 3 weken 11 oktober 20 oktober 3 weken 01 november 10 november 15 november 24 november 29 november 08 december 13 december 22 december

Verwijderen fijnsparren voor veiligheid Het gaat om fijnsparren die worden weggehaald. De bomen zijn door de droogte en grote toename van de bastkever ook wel de Letterzetter genoemd afgestorven. Of sterven af binnen een korte tijd. Hierdoor vormen de bomen een gevaar voor spelende kinderen, geparkeerde auto`s en bebouwing. De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

e 17,e 28,e 40,e 67,-

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.