Page 1

SeniorenOverijssel K WA RTA A L K R A N T V O O R E N D O O R S E N I O R E N VA N A F 5 0 J A A R

SEPTEMBER 2012

Gezondheidszorg van 0 tot 100+ Sporten werkt preventief. Met sporten moet je dan ook vroeg beginnen, dat is goed voor lichaam en geest. Anneke Logtenberg vertelt over haar deelname aan de Olympische Spelen voor senioren. Lees verder op pagina 6

Nazorg verloopt soepel door inzet transferbureau Soms is na ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg, revalidatie, opname in een verzorgings- of verpleeghuis of hospice nodig. Al met al een heel geregel. Gelukkig beschikt het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg over een transferbureau. Dit bureau draagt zorg voor goede aansluiting en doorstroming van patiënten van het ziekenhuis naar een andere zorginstantie. Daarmee vormt het bureau een belangrijke schakel in de zorgketen.

Vroeger: werken als vroedvrouw

In gesprek: ‘Van Stof en Adem’

40 jaar Zangersdagen PCOB

Na het afronden van haar middelbare schooltijd in Hengelo ging de in Amsterdam geboren mevrouw Dogger terug naar haar geboortestad. Na een toelatingsexamen volgde ze daar de opleiding tot vroedvrouw. Ze werd in een internaat gehuisvest. Het betekende discipline. Eén keer in de veertien dagen naar huis. Ook waren de huisregels streng, op tijd naar bed en meer.

In samenwerking met de Unie KBO worden in de maanden oktober en november drie gespreksbijeenkomsten georganiseerd rond het thema ‘Voltooid leven’. KBO Overijssel heeft een aantal kaderleden getraind in het voeren van gesprekken over dit onderwerp. Houdt dit thema u ook bezig en wilt u verder praten over deze onderwerpen? Geef u dan nu op.

Voor de 40e keer organiseert de PCOB gewest Overijssel een jaarlijkse zangersdag voor Overijsselse (senioren)koren. Het jubileum wordt gevierd met negen koren. Maar er is meer deze dag. U kunt genieten van een afwisselend programma met optredens van koren, samenzang en muzikale bijdragen van een sopraan, een tenor en enkele musici.

Lees verder op pagina 14 Lees verder op pagina 5 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 17


U hoeft zich nergens zorgen om te maken Wat staat ons nog te wachten in de zorg? Hogere premies voor de basisverzekering? Meer eigen bijdragen? Nu al sparen voor een zorgpensioen later? Niemand weet het met zekerheid. Wat wèl zeker is: als u ziek bent, als u blijvend of tijdelijk hulp nodig heeft, dan gaat er niets boven thuis. Thuis bent u immers in uw vertrouwde omgeving. En met Carinova is goede zorg dan dichterbij dan u denkt. Dus laat ons voor u zorgen. Dat is prettiger voor u en vertrouwd dichtbij. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen Carinova heeft daarvoor alles in huis: •  Thuiszorg:  bijvoorbeeld  Verpleging  &  Verzorging,  het  Technisch  Verpleegkundig Team en hulpmiddelen. •  Huishoudelijke Hulp (via uw gemeente) Carinova, vertrouwd dichtbij! Zorg dichtbij, dat is wat Carinova biedt. Want dichtbij is prettiger en makkelijker. Dichtbij is bovendien vertrouwd: medewerkers in de regio voor cliënten in de regio. Die

verstaan en begrijpen elkaar. Zo zorgt Carinova voor u, comfortabel bij u thuis. Met goed opgeleide en betrokken mensen met een hart voor de zorg. Zij helpen met wassen en douchen, met aan- en uit-

kleden, met steunkousen. Druppelen ogen, verzorgen een wond, helpen met medicatie of geven gespecialiseerde zorg en behandelingen. Op die manier kunt u zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven

wonen. Heeft u meer zorg nodig, dan werkt Carinova graag samen met andere zorgaanbieders. Daarmee is Carinova een vertrouwde keus als het om thuiszorg gaat. Prettig dichtbij bovendien.

Carinova werkt in kleine wijkteams, onder regie van de coördinerend wijkverpleegkundige.

Sneller thuis dankzij gespecialiseerde zorg De thuiszorg is er niet alleen om zieke mensen te wassen of te helpen met de huishouding. Dankzij het Technisch Verpleegkundig Team biedt Carinova ook technisch verpleegkundige zorg. Dat kan nodig zijn na een ziekenhuisopname, bij een handicap, ernstige ziekte of een naderend einde. Bij technisch verpleegkundige zorg moet u denken aan bijvoorbeeld het toedienen van antibiotica via een infuus, specialistische wondverzorging of het inbrengen van maagsondes bij baby’s. ‘Maar we worden ook ingeschakeld als er bijvoorbeeld een katheter verstopt zit, voeding via de bloedbaan toegediend moet worden of als er pijnbestrijding nodig is in de laatste fase van iemands leven’, vertelt Carolien Jonasse, een van de vele technisch gespecialiseerd verpleegkundigen van Carinova.

Gespecialiseerd verpleegkundige zorg biedt cliënten veel voordelen. Mensen hoeven bijvoorbeeld minder lang in het ziekenhuis te blijven. Hun behandeling kan dankzij de kennis van het Technisch Verpleegkundig  Team  verplaatst  worden naar de eigen thuissituatie. Carolien: ‘Ik vind het fijn dat we mensen deze extra zorg kunnen geven. Het is immers veel

prettiger om in een vertrouwde omgeving te zijn.’ Voor iedereen Het  Technisch  Verpleegkundig  Team van Carinova bestaat uit op en top gekwalificeerde technisch verpleegkundigen. Carolien vertelt: ‘Iedereen in de regio kan gebruik maken van onze zorg. U hoeft geen cliënt van Carinova te zijn om gespecialiseerd verpleegkundige hulp te krijgen. En we werken niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op locatie in hospices en in verpleeg- en verzorgingshuizen.’ Carinova kent geen wachtlijsten. Nauw contact Het  Technisch  Verpleegkundig  Team is 24 uur per dag en zeven dagen per week inzetbaar. De benodigde apparatuur, zoals infuusen morfinepompen, kan direct geleverd worden. ‘Natuurlijk houden we nauw contact met huisartsen, apothekers en specialisten’, zegt Carolien. ‘Onze lijnen met hen houden wij graag kort. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde. Door deze samenwerking zijn we in staat om snel de juiste beslissingen te nemen en - indien nodig tot actie over te gaan.’ Vraagbaak Voor  vragen  of  een  consult  op  (technisch) verpleegkundig gebied  kunt  u  het  Technisch  Verpleegkundig Team van Carinova bellen, dag en nacht en ook in het weekend: 0900 86 62  (lokaal  tarief).  Ga voor meer informatie naar www.carinova.nl. Ook kunt u hier direct zorg aanvragen.

2 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Zorg kan goedkoper en toch beter Meer zorg voor minder geld. Het lijkt een utopie voor eenieder die de discussies over de onbetaalbaarheid van de zorg een beetje volgt. Maar volgens prof. Dr. Doeke Post – voormalig hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de universiteit van Groningen – kan het wel degelijk goedkoper en beter. Post mag dan met emeritaat zijn, dat wil nog niet zeggen dat de ontwikkelingen in de zorg aan zijn aandacht voorbij gaan. De voormalige huisarts heeft een opleiding Sociale Geneeskunde gevolgd. Hierbij werd weliswaar gekeken naar de relatie tussen gezondheid en sociale omgeving, maar ook werd gezocht naar een antwoord op de vraag: “Waar gaat het met de zorg naartoe?” Blijft het nog betaalbaar en zal er voldoende mankracht beschikbaar zijn? Over die problematiek en alles wat daarmee samenhangt, heeft Doeke Post in de voorbije 50 jaar al zo’n 20 boeken geschreven. In zijn laatste boek ‘De Derde Weg‘ richt hij zich specifiek op het thema ‘betere zorg voor minder geld’ en probeert een antwoord te bieden op de vraag: “Is de zorg nog wel sociaal?” “Als ik het over de Derde Weg heb, dan betekent dit dat er ook een eerste en tweede weg zijn. De Eerste Weg was het oude systeem, waarbij sprake was van een verplichte ziekenfondsverzekering en voor bovenmodaal een vrijwillige ziektekostenverzekering. Op zich niet fout maar het systeem moest wel aan de eisen van de tijd worden

Doeke Post. aangepast. In 2006 sloegen we de Tweede Weg in. Vanuit de toenemende liberalisering werd gekozen voor het systeem van de marktwerking. De zorg zou daardoor beter en toch goedkoper worden en de markt zou voor zelfregulering zorgen. Ik heb van meet af aan gesteld dat de marktwerking de zorg alleen maar duurder zou maken en niet beter. De feiten anno 2012 bewijzen m’n gelijk. Het draait nu teveel om omzet, teveel onderzoeken, teveel ingrepen. In de markt geldt het recht van de sterkste en dat leidt tot tweedeling in de gezondheidszorg. Helaas is het CDA – waartoe ik vroeger ook be-

hoorde – in die liberalisering meegegaan en verloochent haar sociale verantwoordelijkheid, de plicht van solidariteit en barmhartigheid.” Het failliet van de Tweede Weg vertaalt zich in steeds hogere premies, verhoging van de eigen bijdrage en het voortdurend afbouwen van het zorgpakket. En dat bij een groeiende zorgbehoefte. Kan de Derde Weg een adequate oplossing bieden? “Jazeker. Bij de Derde Weg staat het bieden van kwaliteit voorop. Dat wil dus zeggen naastenliefde, barmhartigheid en solidariteit betonen. Het zijn weliswaar oud– christelijke waarden, maar wat is

daar mis mee? De patiënt dient centraal te staan. Dat is toegepast bij een viertal verzorgingshuizen en een verpleeghuis met als uitkomst tevreden patiënten, tevreden verplegend personeel en besparingen van vijf tot tien procent. Bij het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam resulteerde het zelfs in een besparing van 10 procent en het leidde tot een betere kwaliteit van de geleverde zorg. De zorg werd leuker, er was minder stress bij de verplegenden die eigen initiatieven mochten ontplooien, er waren meer tevreden patiënten en nog een overschot op het beschikbare budget op de koop toe!”

De oud–hoogleraar stoort zich aan het feit dat er nog steeds weinig aandacht bestaat voor de veranderde zienswijze, dat er nog steeds te bedrijfsmatig wordt gewerkt en te weinig vanuit de zorggedachte. “Wij moeten het economisch denken vervangen door het zorg-denken. In Den Haag gaat het altijd alleen maar over geld. Ouderen en gehandicapten worden voortdurend de dupe van nieuwe bezuinigingen. De solidariteitsgedachte verdwijnt steeds meer naar de achtergrond terwijl solidariteit een van de grondbeginselen van de samenleving dient te zijn. De mate van solidariteit bepaalt het beschavingsniveau van een samenleving!” Concreet betekent dit dat de zorgpremie inkomensafhankelijk zou moeten zijn: premie naar inkomen. De eigen bijdrage zou eveneens een vast percentage van het inkomen moeten bedragen. Waarom betaalt iemand met een inkomen van twee ton evenveel als iemand die maar net boven het minimuminkomen zit? “Ik ben van mening dat specialisten in loondienst moeten zijn. Op basis van hun verantwoordelijkheid mogen zij best een riant salaris hebben, maar maak dat niet afhankelijk van de omzet, want dat leidt tot onnodige kostenopdrijving! Dat het anders kan is nu in een aantal gevallen bewezen. Terug naar de menselijke maat zorgt voor een beter product voor een lagere prijs!” ■ Door Peter van der Molen

Veranderingen in zorg raakt kwetsbare ouderen Zorg wordt te duur en de kosten zijn niet beheersbaar. Dat zijn woorden die we de laatste maanden veel op radio en TV gehoord hebben. Taken van het rijk gaan over naar de gemeente en er moet flink bezuinigd worden. Door de val van het kabinet zijn een aantal maatregelen controversieel verklaard. Dat betekent dat een nieuw kabinet hierover een besluit moet nemen. Wat zijn nu die maatregelen? De minister wil wonen en zorg scheiden. Tot nu toe wordt de zorg in een verzorgings- of verpleeghuis betaald vanuit de AWBZ. Dat geldt zowel voor de kamer of het appartement, als het eten en de verzorging en/of verpleging. Bij scheiden van wonen en zorg gaat men zelf huur betalen en zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun eten, het huis schoonhouden, de was enz. Daarnaast betalen ze een eigen bijdrage voor zorg. Volgens de landelijke ouderenbonden leidt dat tot een finan-

ciële ramp voor tienduizenden zorgbehoevende senioren. Zij hebbeneen brandbrief gestuurd aan minister Schippers van volksgezondheid. Hoewel ze voorstander zijn van het scheiden van wonen en zorg, vinden ze wel dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zo mag de koopkracht van zorgbehoevende ouderen niet in gevaar komen en moet de bureaucratische lastendruk voor bewoners binnen de perken blijven. Voorlopig is besloten dat de maatregel per 1 januari 2013 ingaat voor nieuwe mensen. Iedereen die nu al in een verzorgingsof verpleeghuis woont, krijgt op een later moment met deze maatregel te maken. Een tweede maatregel is de overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de begeleiding thuis, dagverzorging en dagbehandeling. Elke gemeente stelt hiervoor zijn eigen (beleids)regels op. Wanneer deze maatregel precies ingaat, is

nog niet duidelijk en is afhankelijk van het nieuwe kabinet. De verkiezingsuitslagen zijn daarom erg belangrijk voor kwetsbare ouderen. Veel gemeenten hebben de voorbereiding van deze invoering niet stopgezet en stel-

len het komende jaar dit nieuwe beleid vast. Het is daarom van groot belang dat de ouderenbonden plaatselijk meedenken en invloed uitoefenen op dit te vormen beleid (cliëntenparticipatie). Ouderen(bonden) zijn veelal ver-

tegenwoordigd in de Wmo-raad. Doel is dat er in elke gemeente in Overijssel goede en voldoende begeleiding is voor kwetsbare ouderen. ■ Door Gerry Vrielink

SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

3


Bent u al lid?

Hoortoestellen Bezoek aan huis mogelijk

Ga voor het totale dienstenaanbod naar www.zorggroep-onl.nl (via ‘Ledenvoordeel’) of bel met (0521) 53 98 93.

‘De audicien die zijn vak verstaat’

Voor iedere leeftijd verrassend veel voordeel en gemak!

AANBIEDING SENIOREN OVERIJSSEL 20 BEKENDE NEDERLANDERS OVER HUN GEBOORTEGROND

Luxe hardcover boek Roots in Twente nu voor € 12,50!

Vitaal Horen • Bornsestraat 24 • 7556 BG Hengelo (Ov) • T 074 75 01 507 • E info@vitaalhoren.com

! s p m a a K d e o g d n La natuur zuivel uit de kiem van de Kaas &

Elke dag wordt van de melk van onze Kaamps-koeien heerlijke kaas en andere zuivelproducten gemaakt. Het hele proces van Gras tot Caas wordt uitgelegd in de belevingsboulevard. Ook voor een heerlijke kop koffie bent u bij ons aan het juiste adres! Op het terras of op onze gezellige hooizolder.

(normaal € 29,95)

www.rootsintwente.nl Op vertoon van deze advertentie is het boek voor € 12,50 af te halen in Enschede, bij Lasondersingel 149-151, 7514 BR. U kunt het boek ook opgestuurd krijgen, dan dient u dit telefonisch af te stemmen met Bas Ekkelboom: 053 460 9002.

Een levenlang zorgeloos genieten in eigen huis?

Comfortabel & veilig oud worden

Aan-/ verkoop woning

Alle woonwensen op een rijtje

Woningaanpassingen

Huisautomatisering(Domotica)

Mantelzorgwoningen

Woningscan

Benieuwd wat wij voor U kunnen betekenen?

In onze landgoedwinkel kunt u lekker rondsnuffelen. Er is van alles te verkrijgen: kaas, yoghurt, boter, vla en andere overheerlijke streekproducten, zoals jam, krentwegge & eieren.

Elke dinsdag om 10.00 uur inlooprondleiding! Kom ook kijken hoe bij ons kaas wordt gemaakt!

Landgoed Kaamps Vliegveldstraat 4a, Deurningen Tel. 074-277 57 39 Voor meer info: www.kaamps.nl

Therapeutische Elastische Kousen en bracen Onze medewerkers maken het verschil Het team van MS-Enschede in Twente is uitstekend opgeleid en zeer ervaren. Wij werken, in uw belang, uitsluitend met gediplomeerd personeel. MS-Enschede is erkend door de SEMH (Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen), deze erkenning staat garant voor ons vakmanschap. MS-Enschede biedt, naast advies en het aanmeten van steunkousen, bracen of elastische kousen, ook toegang tot twee specialiteiten: huidtherapie en pedicure. Uiteraard geldt ook hiervoor dat MS-Enschede de beste specialisten op deze terreinen in huis haalt.

Zorg dichter bij de mensen brengen De visie van Medisch Speciaalzaak Enschede is helder: “zorg dichter bij de mensen brengen”. In de praktijk gebracht door onze klanten zo dicht mogelijk bij huis te helpen via onze diverse servicecentra. In Enschede kunt u ons vinden aan de Geessinkbrink, Oosterstraat, S.L. Louwesstraat, Zaanstraat en daarnaast ook in Denekamp, Glanerbrug, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal. Bij een medische indicatie zijn ook aanmeet- en controlebezoeken aan huis mogelijk.

Therapeutische Elastische kousen Het woord steunkous heeft een oubollig karakter maar door gebruik van moderne materialen en modieuze kleuren hoeft dat niet altijd meer. Voor de actieve 50-plusser zijn er tal van andere mogelijkheden. Wij geven u hierover graag advies.

Vergoedingen Een pluspunt is tevens dat MS-Enschede een overeenkomst heeft met alle zorgverzekeraars en de financiële administratie rondom de aanmeting met de betreffende verzekeraar afhandelt.

Nieuw aanmeetpunt

Adviesbureau Aangepast voor U Nieuwenkampsmaten 6-12, 7472 DE Goor Tel: 06-54225029 - info@aangepastvooru.nl - www.aangepastvooru.nl

4 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

MS-Enschede heeft er vanaf 14 september 2012 een nieuwe aanmeetlocatie bij voor Therapeutische Elastische Kousen. Dit aanmeetpunt is gevestigd in Eibergen aan de Bartelinksgang 6. Voor het maken van een afspraak bellen geïnteresseerden met de hoofdvestiging van MS-Enschede aan de S.L. Louwesstraat 23 te Enschede.

T 053-4302493 | www.msenschede.nl


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Het werk van een vroedvrouw in de zestiger jaren

Mevrouw Dogger-Wielinga vertelt over haar werk als vroedvrouw Het is 14 augustus als ik op bezoek ga bij de 85-jarige mevrouw Dogger-Wielinga. Het is eindelijk zomer. Heel anders dan de wintermaanden vroeger. Mevrouw Dogger weet te vertellen hoe zij op de fiets naar afgelegen boerderijen moest om een bevalling te doen. Na het afronden van haar middelbare schooltijd in Hengelo ging de geboren Amsterdamse naar geboortestad terug om daar de opleiding voor vroedvrouw te volgen. Mevrouw Dogger wilde graag in de verzorging en had een goed voorbeeld aan haar tante. Na een toelatingsexamen kon ze beginnen. Ze werd in een internaat gehuisvest. Dat betekende discipline. Eén keer in de veertien dagen naar huis. Ze had geluk, omdat haar vader bij het spoor werkte en het reizen per trein voor familieleden gratis was. Ook waren de huisregels streng, om 10.00 uur moest men binnen zijn en om 11.00 uur lag iedereen in bed. Na het afronden van haar opleiding ging ze in Hengelo en omstreken aan de slag als vroedvrouw. Ze onderbrak haar werk vijf jaar voor de zorg van haar zoon, daarna pakte zij de draad weer op. In 1974 ging zij in het ziekenhuis werken als begeleider voor artsen in opleiding. In 1985 zette zij op 58 jarige leeftijd een punt achter haar carrière als vroedvrouw. Andere culturen De spreekuren werden thuis of bij een collega gehouden. Ook in

De vroedvrouw, wijkverpleegkundige en de kraamhulp Toen ze begon werd het werk gedaan met hulp van buurvrouwen of familie. De wijkverpleegkundige kwam pas in beeld als de baby er was en de vroedvrouw een briefje had ingeleverd bij het Groene of Wit-Gele Kruis, dat er ergens een baby was geboren. De wijkverpleegkundige nam dan de zorg voor de moeder over en de vroedvrouw kwam nog een paar keer kijken. De buren of familie zorgden voor de rest. Vaak kwamen ze ook wel iets brengen voor de kraamvrouw, een pannetje soep bijvoorbeeld. Enkele mensen hadden particulier een kraamverzorgster in dienst. Mevrouw Dogger-Wielinga actief als vroedvrouw, in vroegere tijden.

het voormalig ziekenhuis aan de Kievitstraat nummer 9 (het huidige pand van BelangenOrganisatiesOverijssel). Het voormalig ziekenhuis deed in die tijd dienst als opvang voor Indische Nederlanders. Deze mensen moesten erg wennen aan de Nederlandse cultuur, maar waren ontzettend vriendelijk. Als mevrouw Dogger op bezoek kwam stonden de kinderen al te roepen: “De vroedvrouw komt er aan, de vroedvrouw komt er aan!” Ook waren er Turkse vrouwen die bij haar bevielen. Een keer moest een hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis. Mevrouw Dogger, die net haar eerste autootje had, nam de vrouw

mee in de auto en reed met haar naar het ziekenhuis. Eén verschil bij de bevalling van Nederlandse vrouwen en de vrouwen van Turkse of Indische afkomst was het feit dat mannen niet aanwezig waren bij de bevalling. Dat was ongepast. Van fiets, Mobylette, naar auto Mevrouw Dogger deed in de eerste jaren (vanaf 1951) alles op de fiets, later kwam de Mobylette. Pas in 1967 kwam er een auto. Een keer moest zij op de fiets naar Borghuis. Op een achteraf gelegen boerderij werd een kindje verwacht en zij moest daar die nacht een collega vervangen. Het was februari. Winter dus. Toen

het zover was, werd afgesproken dat men haar tegemoet zou rijden. Zo gezegd, zo gedaan. Toen ze de fietser aan zag komen riep hij: “Het kind is er al.” Zij vroeg: “Huilt het?” Antwoord: “Ja, het schreeuwt als de beste”. “Is alles goed gegaan?” “Ja”, had de vader gezegd toen het kindje niet langer op zich had laten wachten. Ach, het zal wel net gaan als bij een koe. Toen de vroedvrouw kwam werden moeder en kindje verzorgd en werd er aan de keukentafel op de kleine gedronken. Een andere keer moest ze er in één nacht vier keer uit. Dit was in de nacht van Schmelzer, maar deze nacht werd gekscherend ook wel de nacht van Dogger genoemd.

Later kwamen de kraamhulpen, die bij de bevalling aanwezig waren. Liet de baby nog even op zich wachten, dan bleef de hulp bij de kraamvrouw en ging de vroedvrouw weer weg, totdat het echt zover was dat de baby werd geboren. Op de vraag hoe mevrouw Dogger aan kijkt tegen de veranderingen in de kraamzorg zegt ze: “Vroeger was het allemaal minder hectisch, het was gemoedelijker. Er waren geen weekend diensten en als vroedvrouw stond je altijd paraat, zodat de moeder de hele tijd met één persoon te maken had. Nu zijn er vaak groepspraktijken, ook al vind ik de komst van kraamhulpen een hele verbetering.” ■ Door Rezina Ramaker

Herboren gevoel na heupvervanging

Truus heeft het niet meer ‘op haar heupen’ Heupen en knieën bezorgen ouder wordende mensen dikwijls veel ‘hoofdbrekens’. Dat was vroeger al vaak het geval toen het werk zwaar en de dagen lang waren. Medisch gezien waren er niet of nauwelijks oplossingen. Die zijn er nu wel en steeds meer ‘patiënten’ kunnen daardoor nog van een aangename oude dag genieten. Truus Hoekstra (70) is zo’n patiënt die de zegeningen van de moderne geneeskunde benut. Of beter gezegd: was zo’n patiënt. Want sinds haar heupoperatie in mei van dit jaar loopt zij alweer bijna als een kievit. “Het is gewoon niet te geloven dat mijn leven in zo’n korte tijd zo’n positieve wending heeft genomen. Tijdens mijn vakantie in Turkije kon ik nauwelijks vanaf m’n hotelkamer bij het zwembad komen en kon ik ’s

nachts amper liggen van de pijn en nu loop ik zonder stokken door en rond het huis!’’ Paulinen Krankenhaus De geboren Deldense heeft eerst veel pijn geleden, liep van dokter naar dokter en werd niet doorverwezen. Ze nam op advies van een vriendin via haar verzekering in april van dit jaar contact op met het Paulinen Krankenhaus in Bad Bentheim. “Het ging toen heel snel. Uit onderzoek bleek dat mijn beide heupen versleten waren. Ik heb achttien jaar in een bakkerswinkel gestaan en dat zal wel de oorzaak zijn. Er is besloten dat mijn rechterheup vervangen moest worden.” “Na de operatie moest ik nog twaalf dagen in het ziekenhuis blijven en ben toen overgebracht naar een kuuroord. Daar kreeg ik revalidatietherapie en na drie

Truus Hoekstra in haar tuin.

weken mocht ik naar huis”, aldus Hoekstra. Truus voelt zich als herboren en is blij de stap

genomen te hebben. “Ik heb nadien thuis zelfs geen therapie meer hoeven volgen en kan mij

weer vrij bewegen. Geweldig!“ ■ Door Peter van der Molen

SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

5


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Anneke ontdekte op haar 69ste het Masterszwemmen en reist ‘all over the world’

Anneke Logtenberg (83) even achter de vlijtige liesjes Wat een ‘bezige bij’, deze 83-jarige die niet achter de geraniums wil zitten. Op verzoek wil ze wel even achter haar vlijtige liesjes plaatsnemen. Oldenzaal is haar woonplaats, maar ze trekt voor haar sport, het Masterszwemmen, de hele wereld over. Wanneer ik in de ochtendzon in haar tuin aan de Paradijsstraat ben neergestreken op het terras, zit ik direct naast het Palthehuis en onder de schaduw van ‘den oalen griezen’ de Plechelmus. Ik kan alleen maar constateren dat Anneke Logtenberg (83) op één van de mooiste plekjes in de Oldenzaalse binnenstad woont. Een rasechte Boeskool, geboren en getogen in Oldenzaal. Samen met twee oudere broers en een oudere zus groeide ze hier op en had ze een onbekommerde jeugd. Vanaf haar kinderjaren was ze al betrokken bij de zwemsport. Op haar twaalfde speelde ze al waterpolo met het team van OZ&PC. En niet alleen de zwemsport, maar ook de padvinderij was haar ding. Toen ze haar man ontmoette en trouwde neemt ze de naam de Vries-Logtenberg aan. Ze volgt haar man naar Assen, Hoogeveen en Almelo, krijgt twee zoons en stopt dan met haar sportieve activiteiten om aandacht te geven aan haar gezin. Wel blijft ze recreatief in de weer met sporten, wandelen, fietsen en zwemmen.

Als haar man in 1993 komt te overlijden, ervaart ze wat het is om je lief, je maatje te moeten missen. “Gelukkig ben ik de goede weg ingeslagen en heb de draad van mijn bestaan weer opgepakt”, aldus Logtenberg. Sport is een belangrijke steun voor haar, ook omdat ze sport in verenigingsverband. “Je kunt niet vluchten, je hebt immers trainingsavonden en daar ontstaan de sociale contacten die sporten met zich mee brengt.” Het was de zwemsport die haar uit een diep dal heeft gehaald. In 1998 ontdekte ze het Masterszwemmen. Ze doet nu mee aan de World Masters Games en internationale kampioenschappen overal ter wereld. Ze deed onder andere mee in Sydney, Edmonton. Dit jaar behaalde ze bij de wereldkampioenschappen in Italië zilver. Nu kijkt ze uit naar het WK in Montreal in 2014. Ze valt onder de categorie 85+ en is de jongste zwemster. Ze gaat dan voor goud! “Dat zal de bekroning moeten worden op mijn sportieve prestaties”, zegt ze. Even is deze bezige bij nu in Oldenzaal, maar in haar hoofd is ze al weer bezig met de volgende uitdaging. Sporten van 0 tot 100 Met sporten moet je vroeg beginnen, dat is goed voor lichaam en geest. Anneke Logtenberg is dan ook trots op haar

Anneke Logtenberg achter de vlijtige liesjes.

zoon Chris en kleinzoon Tim, die allebei ook fanatiek sporten. Maar zij zijn ook trots op haar. Chris de Vries (57) de zoon van Anneke Logtenberg: “Moeder was de sportiefste thuis, ze heeft ons steeds gestimuleerd om sportief en actief bezig te zijn. Ik zwem, doe aan hardlopen, ben een fanatiek indoor fietser en fiets veel met vrienden in clubverband.” Tim de Vries (26), de kleinzoon van Anneke Logtenberg: “Ik ben heel trots op mijn oma en ook op mijn vader. Volgens mij hebben we die sportieve inslag van oma meegekregen. Met sporten kun je niet vroeg genoeg beginnen. Sport geeft inhoud aan je bestaan, vooral als je het

in clubverband beoefend. Mijn sport is kickboksen. Je moet eigenlijk van jong beginnen en doorgaan tot je honderdste.

Oma is daar een heel goed voorbeeld van.” ■ Door Martin Meijerink

Je stopt niet met sporten omdat je ouder wordt, maar je wordt ouder omdat je stopt met sporten! Ouder worden maar wel fit blijven. Dat is het gezondheidsideaal van veel Nederlanders. Toch gaan de meeste mensen minder sporten als ze ouder worden. De noodzakelijke dagelijkse beweging schiet er vaak bij in. Zwemmen voor 20-plussers wordt bij de KNZB Masterzwemmen genoemd, en is de ideale manier om fit te blijven. Veel verenigingen hebben ook een trimgroep waar u wellicht terecht kunt of als u graag aan wedstrijdzwemmen wilt doen, kunt u in sommige gevallen ook meetrainen met de reguliere wedstrijdgroep. Meer informatie over masterzwemmen vindt u op www.knzb.nl/wedstrijdsport/zwemmen/masters

Jetta Klijnsma: “Het is fijn om ouder te worden”

Actief blijven meedoen in de samenleving Midden in de hectiek van de verkiezingcampagne maakt Jetta Klijnsma (55), prominent lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en oud-staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, even tijd vrij om met ons te spreken over gezond ouder worden. Jetta, geboren in Hoogeveen en vanaf haar jeugd spastisch, geniet van het leven. Als je ouder wordt heb je zoveel mensen leren kennen, heb je zoveel kennis en ervaring opgedaan dat je leven rijker wordt. Ze betreurt het dat de maatschappij, zowel werkgevers als werknemers, 65 jaar, of straks 67 jaar, ziet als een wetmatigheid, dan ben je afgeschreven. En dat terwijl er nog zoveel te doen is en de kennis en ervaring van senioren zo goed kan worden ingezet op allerlei terreinen. Als wethouder van Den Haag had Jetta een ‘kanjerbak’, een lijst met namen van mensen met bepaalde kwaliteiten, mensen die persoonlijk werden benaderd voor vrijwilli-

Jetta Klijnsma.

gersklussen. En dat werkte ontzettend goed! Levenscyclus Het leven van de wieg tot het graf verloopt in cycli en er zijn perioden dat je ondersteuning nodig hebt. Dat geldt voor baby’s, maar dat geldt ook bij het ouder worden. Vergrijzing is daarom geen probleem, maar een natuurlijk proces. Ondersteuning hoort bij een fatsoenlijke, warme sa-

6 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

menleving. Als we alleen maar kijken naar de kosten dan leidt dat tot een kille samenleving waar solidariteit ontbreekt, geen ideaal van Jetta Klijnsma. Iedereen heeft ouders en grootouders. We worden allemaal oud en zorgbehoeftig, dat hoort er gewoon bij. Jetta en haar PvdA willen mensen niet laten verkommeren, maar zien het als opdracht het welbevinden van mensen te bevorderen. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, niemand wil naar een zorgcentrum. Maar als je dat doel wilt bereiken zul je eerst moeten investeren en niet, zoals het kabinet Rutte deed, alleen maar bezuinigen. Investeren Je zult eerst moeten investeren in woningaanpassingen, in wijksteunpunten, in een goed systeem van vrijwilligerswerk, in kleinschalige voorzieningen, geriatrie in streekziekenhuizen, etc. Hier ligt, volgens Jetta Klijnsma, een belangrijke opdracht voor de

gemeenten en ouderenorganisaties. Het is jammer, aldus Jetta, dat ouderenbonden zo slecht samenwerken. Het is niet productief als verschillende ouderenorganisaties zich afzonderlijk met adviezen en vragen wenden tot de Tweede Kamer. Eén verhaal zou veel beter werken. FNV nieuw vorm Zoals bekend heeft Jetta Klijnsma het project van vernieuwing van de FNV vorm gegeven. De ANBO, tot dan één van de FNV-bonden, is weer afgehaakt. Ten aanzien van de relatie met de vakorganisaties is Jetta ervan overtuigd dat samenwerking van ouderenbonden met FNV en CNV, zeker op het gebied van arbeidsparticipatie, pensioenen, en dergelijke, van het grootste belang is. Het hoeft dan niet tot één organisatie te komen, maar éénduidig optreden naar de overheid is wel noodzakelijk. Jetta acht het hoogst urgent dat werkgevers duidelijk wordt gemaakt dat ouderen belangrijk zijn voor het bedrijf en

dat de negatieve beeldvorming ten aanzien van oudere werknemers moet worden doorbroken. De kennis en ervaring van ouderen zijn onmisbaar voor elk bedrijf. Voor zo’n omslag zal er wel een ander kabinet nodig zijn. Het kabinet Rutte heeft alleen maar werkgelegenheid afgebroken; het kabinet Balkenende–Bos, waarin Jetta staatssecretaris was, had al tal van initiatieven ontplooid om ouderen aan het werk te houden, maar deze activiteiten werden door Rutte en consorten helaas niet voortgezet. Als we er naar vragen heeft Jetta vanuit haar positief ingestelde persoonlijkheid, als belangrijkste goede raad voor senioren: “Houd plezier in het leven”. Daarmee geeft ze aan dat zij haar vele bezigheden allemaal kan volhouden omdat ze van haar werk geniet. De zonzijde blijven zien, ook als je oud wordt, dat is haar devies. ■ Door Wil Jaegers


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Langdurig en onbetaalde zorg dankzij mantelzorgers

Een ‘jongere oudere’ over zijn mantelzorgtaak In een interview vertelt de heer Dick Lamers (53 jaar) hoe hij vanaf februari 2011 door de ziekte van zijn vrouw extra zorg thuis te doen krijgt, naast zijn baan van 40 uur per week en hoe hij deze beide taken combineert. Wat vindt u van de benaming ‘mantelzorger’? “Ik weet nu dat ik zo genoemd kan worden, maar ik heb er eigenlijk niets mee. Ik heb mijn werk anders ingedeeld omdat ik thuis het huishoudelijke werk van mijn vrouw moest overnemen. Door haar ziekte GBS (een mildere vorm van MS) waarbij zenuwuitval in benen en armen ervoor zorgde dat mijn vrouw het huishouden niet meer zelf kon doen, ben ik vier dagen per week negen uur gaan werken en op vrijdag vier uur.” Hoe vinden uw werkgever en uw collega’s het dat u uw werktijden heeft moeten veranderen? “Dat is helemaal geen probleem. Ik heb alle medewerking gekregen en men kent de situatie. Ik heb gelukkig ook een baan waar ik gedeeltelijk thuis kan werken en flexibel ben in de werktijden op de dag.”

gaan. Huishoudelijke ondersteuning hebben we ook gehad, maar daar waren we niet tevreden over, vandaar dat ik dat nu zelf doe. De eigen bijdrage verdien ik nu zelf terug.” Bent u lid van een ouderenbond of van een vakbond? “Nee, ik denk het voorlopig zo vol te kunnen houden en de lichamelijke toestand van mijn vrouw is op dit moment gestabiliseerd. Door de therapieën hopen we nog op een lichte vooruitgang.” ■ Door Hetty van der Honing

Steunpunt Mantelzorg.

Hoe deelt u uw tijd in om de huishoudelijke taken thuis te doen? “We zijn met zijn tweeën thuis en het schoonhouden van het huis, de was, bedden verschonen, opruimen en tuinieren, lukt wel zo door de week en op de vrije vrijdagmiddag. Boodschappen doen we meestal één keer per week samen. Mijn vrouw kan mee in de rolstoel of haar scootmobiel. Ze is snel moe dus we moeten niet te

veel achter elkaar plannen. Het enige wat ik niet kan is ramen zemen, maar dat doen de verschillende buren voor ons.” Hebt u ook kinderen, broers/ zussen die u willen of kunnen helpen? “We hebben één dochter maar die woont een uur autorijden van ons vandaan en heeft net een kindje gekregen. Ook broers en zussen wonen te ver weg om ons regelmatig te helpen.”

Hebt u nog ouders? “Nee.” U hebt voor uw vrouw een rolstoel en scootmobiel via de gemeente aangevraagd? “Ja, ik kende de weg. Toen mijn vrouw ziek werd is de Wmoconsulent van de gemeente bij ons op bezoek geweest en hebben we de aanvraag in gang gezet. In het revalidatiecentrum heeft mijn vrouw geleerd om met deze hulpmiddelen om te

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen; het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking In gesprek met Freek Nieuwenhuis, vader van vier kinderen waaronder de licht verstandelijk beperkte Jolanda, echtgenoot en voorzitter van o.a. het Verstandelijk Gehandicapten (VG) Platform Overijssel. Het gezin heeft kinderen in de leeftijd van 25 tot 42 jaar. De jongste woont nog thuis, maar

VG Platform Overijssel, het platform streeft samen met betrokkenen naar een kwalitatief goed bestaan voor alle mensen met een verstandelijke beperking.

gaat binnenkort trouwen en het ouderlijk huis verlaten. Ook Jolanda woont niet meer thuis, ze woont begeleid zelfstandig in Rijssen. Op mijn vraag wat het betekent een verstandelijk beperkte dochter te hebben zegt hij: ‘een levenlang, levensbreed zorgen’. Vanaf de geboorte waren er al zorgen. Later zie je aan het gedrag, dat het kind meer zorg nodig heeft. Als het naar school kan moet je nadenken over welke school het beste bij haar past. Na school kijk je welk werk het beste past. Als haar oudere zus op kamers gaat wil ook Jolanda graag op kamers, maar hoe realiseer je

dit op een wijze die bij haar past? Jolanda praat ook over een jongen. Hij wil wel verkering, maar wil Jolanda dit ook? Een zorgpunt voor Freek is wie de zorg en aandacht van hem en zijn echtgenote over zullen nemen als zij het niet meer kunnen. De financiële zaken zullen wel geregeld worden, maar dat beetje aandacht, die vertrouwensrelatie, wie kan dat overnemen? Mensen met een beperking zijn gewone mensen met hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Ook Jolanda is een jonge vrouw die heel goed aanvoelt als iets echt is of niet. “Eigenlijk wacht je te lang om iets te regelen. Je

schuift het voor je uit”. Freek maakt zich ook zorgen over de beleidsvoornemens van de overheid, die wonen en zorg willen scheiden. Een minister Schippers die van mening is dat meer vrijwilligers ingeschakeld moeten worden en niet alles beroepsmatig kan worden gedaan. Zorgen over de indicatiestelling van het zogenaamde Zorg Zwaarte Pakket, als er gezegd gaat worden dat mantelzorgers en vrijwilligers dit wel kunnen doen. Nu gaat het heel goed met Jolanda. Ze komt bijna elke dag wel even thuis. Daarnaast heeft ze begeleiding in haar appartement. Freek is voorzitter van de participatieraad van de Stichting Philadelphia regio Oost. Om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de 40 locaties houden de leden werkbezoeken, is er een folder uitgegeven en gaan de leden op cursus. Zo proberen ze de kwaliteit van de zorg te bewaken. Ook zit Freek in de ouderraad van Philadelphia. Hij is een echte

doener. “Leuk hoor een pak papieren, maar het gaat om het geluid”. Zo vertelt Freek over de actie richting vaste Kamercommissie, toen daar aan de orde kwam dat het PGB zou worden afgeschaft. Niemand kon er bij zijn, maar vanuit Twente waren ze er en ze hadden Peter Zijlstra (verstandelijk beperkt) meegenomen. Toen er geschorst werd van 17.00 tot 20.00 uur zei Freek tegen de voorzitter: “Wij zullen er dan niet meer zijn, want we moeten nog naar Twente”. Waarop de voorzitter zei: “Komen jullie helemaal uit Twente?” Toen pas werd echt duidelijk hoe belangrijk dit onderwerp is voor mensen met een beperking. Freeks motto: “Je moet op de plek zijn waar het beleid wordt gemaakt”. We nemen afscheid met een handdruk. Met dank aan deze vader en bestuurder, die werkt vanaf en vanuit de leefwereld van kwetsbare medemensen. ■ Door Rezina Ramaker

Met de ouders van de overige bewoners van Jolanda’s woonvorm is een stichting gevormd, het Klaverblad. Op deze wijze proberen ze de medezeggenschap vorm en inhoud te geven. Niet altijd even eenvoudig, maar wel van groot belang.

SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

7


Zo maar een gesprek van mens tot mens. Wie heeft daar nog tijd voor? Henk: Mijn kleinkinderen komen nooit op bezoek….Het lijkt me zo leuk om gezellig met hen zandkastelen te bouwen. De medewerkster van Sensoor begreep me en nam de tijd om naar me te luisteren. Zij gaf de tip om ze gewoon eens uit te nodigen. Vandaag gaan we. Mijn dochter dacht dat ik het te vermoeiend zou vinden. Zo zie je maar weer…. Dineke: Gisteren was mijn zoon te druk om even gezellig te kletsen. Vandaag is hij niet thuis. Hij heeft beloofd om mij morgen te bellen. Nu maar hopen dat hij niet weer te druk is…. Zou niet de 1e keer zijn dat hij het vergeet! Toevallig hoorde ik van het bestaan van Sensoor. Ik bel nu regelmatig met hen als ik met iemand wil praten en niemand anders tijd voor mij heeft. Elske: Ik kan goed luisteren naar mensen. Sinds mijn pensionering mis ik de waardering en kracht die ik uit mijn werk haalde. Iemand wees mij op het vrijwilligerswerk van Sensoor. Na een training ben ik nu zelf vrijwilliger bij Sensoor. Dit geeft mij heel veel voldoening. Ik kan het iedereen aanraden…

0900 – 0767

Telefonische hulpdienst Sensoor Oost Nederland 7 dagen per week, dag en nacht, bereikbaar voor iedereen met behoefte aan een anoniem gesprek van mens tot mens. Informatie voor bellers en vrijwilligers is te lezen op www.sensooroostnederland.nl

432 Wh 360 Wh 216 432 Wh Wh 288 Wh Wh 360 216 Wh Wh 432 288 Wh Wh 360 216 Wh 288 Wh

2 WH AC 43

luggie

vouwscootmobiel

N TIE

432 Wh 360 Wh 432 Wh Wh 432 WhCERTIFIED FOR 216 288 Wh Wh 360 Wh 360 216 432 Wh Wh 216 Wh 432 Wh 4 JA 288 Wh Wh 360 AR 288 Wh Wh 360 RA 216 Wh Wh N TIE 432 288 Wh Wh 216 Wh 360 216 Wh 288 Wh

4 JA

AR

GA

2 WH AC 43

RA

CU

N TIE

URBAN

GA

Lichtste vouwscoot ter wereld

288 Wh

Dames wit

URBAN2

Double Capaciteit your power 6 Digitaal

Gewicht Versnelling Double your power

CU

216 / 360 / 432 Wh

Gel

Verende zadelpen

Vermogen motor

ULF+ 250 W

Verende voorvork

X

Maten

M/L

Rem Versnelling achter

Rollerbrake

Shimano Nexus 7 Gel

Programma’s

6 Digitaal

Rem Zadel voor

Rollerbrake

ART-gekeurd slot

Instelbare stuurpen

Verende zadelpen

Verende Laadtijd (95%) voorvork

GA

Shimano Nexus 723,9 kg (incl. accu)

ZadelAandrijfsysteem

Fietstas

Maten

M/L

Rem achter

Rollerbrake

* Afhankelijk van de accu keuze, het gebruik en omstandigheden.

Rem voor

Rollerbrake

ART-gekeurd slot

Instelbare stuurpen

Laadtijd (95%)

3,5 uur

Vanaf

Vanaf

€ 1.799,-

**

Heren

Heren

Vanaf € 1.499,ACCESSOIRES

TOUR

tot 120 km

** Prijs en gewicht is inclusief 216Wh accu. Bij dit model zijn accukeuzes mogelijk. Accessoires niet in prijs inbegrepen.

Li-ion

TOUR

Bereik* Accu uitneembaar?

tot 120 km

Capaciteit Accu

216 / 360 / 432 Wh Li-ion

IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

Aandrijfsysteem

ULF

Vermogen motor

250 W

Capaciteit

Foldable freedom Gewicht Programma’s

Verkrijgbaar voor en achterzitje Whvan YEPP of Bobike, vanaf € 82,99

432 360 Wh 216 Wh

6 Digitaal

ULF Shimano Acera 21

Zadel Vermogen motor

Gel

250 W

Verende zadelpen

6 Digitaal

Programma’s

√ L

Versnelling

RemZadel achter

Fietstas Verkrijgbaar voor

� 19,95

Shimano Acera 21 Gel

V-brake

zadelpen RemVerende voor

V-brake

ART-gekeurd Verendeslot voorvork

Instelbare stuurpen

L

Laadtijd (95%)

3,5 uur

Maten

Rem achter

Vanaf

V-brake

* Afhankelijk van de accu keuze, het gebruik en omstandigheden.

Rem voor

V-brake

ART-gekeurd slot

Instelbare stuurpen

€ 1.499,-

**

** Prijs en gewicht is inclusief 216Wh accu. Bij dit model zijn accukeuzes mogelijk. Accessoires niet in prijs inbegrepen.

Kinderzitje ACCESSOIRES

Laadtijd (95%)

Bereik*

SMART-E4 Tour tot 70 km

Vanaf

3,5 uur

€ 1.499,-

**

Verkrijgbaar voor en

Vanaf € 1.499,achterzitje van YEPP of

* Afhankelijk van de accu keuze, hetLi-ion gebruik en omstandigheden. Accu

Smart-e draagtas

Accu uitneembaar?

Verkrijgbaar voor

� 69,-

288 Wh

Gewicht

21,5 kg (incl. accu)

Aandrijfsysteem IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

Bereik* Vermogen motor

ULF

** Prijs en gewicht is inclusief 216Wh accu. Bij dit model zijn accukeuzes mogelijk. Accessoires niet in prijs inbegrepen.

432 Wh ACCESSOIRES

SMART-E4 Tour

6 Digitaal

Li-ion

360 Wh

Bobike, vanaf € 82,99

Programma’s Accu Versnelling

uitneembaar?

Shimano Acera 7

Vermogen motor

ART-gekeurd slot

Instelbare stuurpen Programma’s Laadtijd (95%)

21,5 kg (incl. accu) ULF

V-brake

250 W

Fietstas X

€ 1.499,-

**

6 Digitaal

X

3,5 uur

Versnelling

√ 288 Wh

-

GA

Gewicht

Expand your range Rollerbrake

Rem achter Aandrijfsysteem Rem voor

CU

X

Verende voorvork Maten

GA

Gel

Expand your range

Verende zadelpen Capaciteit

Vanaf

Shimano Acera 7

* Afhankelijk van de accu keuze, het gebruik en omstandigheden.

Verkrijgbaar voor

Zadel

Gel

Verende zadelpen

X

Verende voorvork

Maten

-

� 19,95

** Prijs en gewicht is inclusief 288Wh accu. Accessoires niet in

prijs inbegrepen.

Rem achter

Rollerbrake

Rem voor

V-brake

ART-gekeurd slot

X

Instelbare stuurpen

X

Laadtijd (95%)

Vanaf

3,5 uur

Bereik* IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

Accu Bereik*

Dames

EASY Li-ion√

Capaciteit Accu uitneembaar?

Capaciteit Gewicht

Kinderzitje

Li-ion tot 120 km

Verkrijgbaar voor

Accu uitneembaar? Accu

� 19,95

Verkrijgbaar voor en

Kinderzitje achterzitje van YEPP of

216 /21,9 360 kg / 432 Whaccu) (incl. 21,9 ULF kg (incl. accu)

Aandrijfsysteem Vermogen motor

ULF 250 W

Vermogen motor Programma’s

250 W

Shimano Nexus-3

Zadel

Gel

Verende zadelpen

X

Verende voorvork

Maten

M

Rem achter

Rollerbrake

Rem voor

V-brake

ART-gekeurd slot

Instelbare stuurpen

Laadtijd (95%)

3,5 uur

Zadel

Verende zadelpen Verende voorvork Maten

Rem achter Rem voor

ART-gekeurd slot

Instelbare stuurpen Laadtijd (95%)

IE

L

Verkrijgbaar voor

“De bediening is uitstekend en hij zit heerlijk. Prettig stuur. Goede remmen. Fijne fiets. Testers zijn unaniem enthousiast over de QWIC Trend 3 - Plus Magazine”

� 19,95

Shimano Nexus-3 Gel

Fietspomp

X

Fietspomp Verkrijgbaar voor � 19,95 Verkrijgbaar voor

� 19,95

M

Rollerbrake V-brake √ √ 3,5 uur

* Afhankelijk van de accu keuze, het gebruik en omstandigheden.

* Afhankelijk van de accu keuze, het gebruik en omstandigheden.

Vanaf

1.399,€ €1.399,-

Vanaf

**

**

“Voor het eerst weer een echt Nederlands kwaliteitsproduct. De Delftse ingenieurs van Qwic hebben hun best gedaan!”

€ 1.399,-

** Prijs en gewicht is inclusief 216Wh accu. Bij dit model zijn

** Prijs en gewicht is inclusief 216Wh accu. Bij dit model zijn accukeuzes mogelijk. Accessoires niet in prijs inbegrepen. accukeuzes mogelijk. Accessoires niet in prijs inbegrepen.

**

WINNA ST A TE

R

Vanaf

12 20

KT

R

IS

CH

N

ELE

** Prijs en gewicht is inclusief 216Wh accu. Bij dit model zijn accukeuzes mogelijk. Accessoires niet in prijs inbegrepen.

Hulp en aandacht bij het huishouden kleuren opgebouwd uit cmyk: groen: 76 cyan / 91 yellow paars: 70 cyan / 100 magenta

U wilt zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Gelukkig kan dat, ook al kunt u thuis niet alles zelf meer doen. Tzorg is aanbieder van hulp bij het huishouden in opdracht van gemeentes in heel Nederland. Ook bij u in de regio kunt u gebruik maken van onze diensten. Wij helpen u, daar waar nodig, met het huishouden. Bij Tzorg zijn geen wachtlijsten en persoonlijke aandacht voor onze cliënten staat centraal. Waarom Tzorg?

Fietstas

QWIC Trend : Testwinnaar! 3 Analoog

Versnelling

T M OB

Verkrijgbaar voor Fietstas � 19,95

3

3 Analoog

Programma’s Versnelling

OO

Verkrijgbaar voorvanaf en € 82,99 Bobike, achterzitje van YEPP of Bobike, vanaf € 82,99

216 / 360 / 432 Wh

Gewicht Aandrijfsysteem

SC

8.8

**

** Prijs en gewicht is inclusief 288Wh accu. Accessoires niet in

prijs inbegrepen.

tot 120 km

r Cijfe

Dames

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

EASY

Vaste Scootmobielen v.a. € 2.495,Vouw Scootmobielen v.a. € 395,Occassions v.a. € 500,-

NAAR 201 2 IN

€ 1.499,-

Fietspomp Vanaf € 1.399,-

* Afhankelijk van de accu keuze, het gebruik en omstandigheden.

IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

2 WH AC 216 Wh 43 432 Wh draagtas 432 Smart-e Wh 4 JA Verkrijgbaar voor 288 Wh Wh 360 Wh 360 AR � 69,2 WH AC 216 RA 216 Wh Wh 43 432 Wh Wh N TIE 432 4 288 Wh Wh 360 288 Wh Wh JAAR 360 R 216 Wh Wh 432 216 Wh A N T I E 288 Wh 360 Wh 288 Wh 216 Wh 288 Wh

CU

250 W

tot 70 km

COMPACT

Capaciteit

Verkrijgbaar voor en achterzitje van YEPP of Bobike, vanaf € 82,99

Verkrijgbaar voor

� 19,95

ACCESSOIRES Verende voorvork Maten

Kinderzitje

288 Wh Fietstas

TOUR 22 kg (incl. accu)

216 / 360 / 432 Wh

Aandrijfsysteem Versnelling

ACCESSOIRES

Kinderzitje

Dames TOUR

Foldable freedom 22 kg (incl. accu) √ Accu uitneembaar?

Gewicht

COMPACT

Accu

432 Wh 360 Wh 216 Wh 288 Wh

COMFORT

IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

Bereik*

Accu Zadel

� 19,95

** Prijs en gewicht is inclusief 216Wh accu. Bij dit model zijn accukeuzes mogelijk. Accessoires niet in prijs inbegrepen.

* Afhankelijk van de accu keuze, het gebruik en omstandigheden.

Groot bereik: 70 km Top snelheid: 22 km/u Beste wielvering Luxe kapiteinstoel 25 modellen

Verkrijgbaar voor

€ 1.799,-

**

X

3,5 uur

TES TW

250 W

Accu uitneembaar?

CU

ULF+

Vermogen motor Programma’s

360 Wh

2 WH AC 216 Wh 432 Wh Kinderzitje 43 432 Wh Houten bagagekrat Verkrijgbaar voor en 360 Wh 288 Wh van4 JA 360 Wh achterzitje YEPP of AR Verkrijgbaar 2 WH AC voor216 � 49,95Wh 43 Bobike, vanaf € 82,99 432 Wh RA 216 Wh N TIE 4 JA432 288 Wh Wh 360 AR Wh 288 Wh R A 360 216 Wh Wh N T I E Wh 432 Fietstas Houten bagagekrat Verkrijgbaar voor 288 Wh Wh 216 Wh 360 Verkrijgbaar � 19,95 voor � 49,95 216 Wh 288 Wh 288 Wh

GA

Aandrijfsysteem

432 Wh ACCESSOIRES

Verkrijgbaar voor en achterzitje van YEPP of Bobike, vanaf € 82,99

tot 120 km 216 / 360 / 432 Wh 23,9 kg (incl. accu)Li-ion

SPORTIEF

Gewicht Accu

COMFORT

IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

Bereik* Capaciteit

COMFORT

Accu uitneembaar?

Kinderzitje

SPORTIEF

Li-ion

N

Vanaf € 1.799,tot 120 km

Accu

IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

Lion 4 King: De kampioen! De kampioen!

Dames wit

ACCESSOIRES

URBAN2

IN COMPLIANCE WITH THE EMC DIRECTIVE

Bereik*

E

CERTIFIED FOR

Enjoy the city

CU

2 WH AC 43

URBAN

GA

AR

RA

Enjoy the city

CU

4 JA

E FIETS

E

Groot bereik: 120 km Krachtige motor Makkelijk uitneembare accu Functioneel display

Vanaf € 1.749,* H et prijswinnende elektrische systeem zit ook op de Tour en de Urban3.

Gratis brochure: Mango Almelo • Twentelaan 1, 7609 RE Almelo 0546-453296 • www.mangoalmelo.nl • verkoop@mangoalmelo.nl

8 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

Onze zorg is afgestemd op uw manier van leven. U bepaalt wanneer u onze hulp nodig heeft en op welke dag en tijdstip u deze wilt ontvangen. Onze medewerkers bieden u net dat beetje meer betrokkenheid. Juist die persoonlijke aandacht maakt Tzorg een uitstekende thuiszorgverlener! Interesse? Wilt u meer informatie of hulp aanvragen? Bel dan naar Tzorg, tel. 088 002 55 00 of kijk op www. tzorg.nl. Wij helpen u graag!

www.tzorg.nl / T 088 002 55 00


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Voor spoedeisende hulp komt de eigen huisarts niet meer, maar kan men bij de huisartsenpost terecht

De huisarts toen en nu Wel meeleven, niet meelijden! In gesprek met Gerard Tinselboer (73), veertig jaar huisarts in Slagharen, die net weer voor vijf jaar zijn registratie heeft gekregen. Hij is dus nog lang niet van plan om te stoppen. Als jongen was het ideaal van deze bakkerszoon tandarts te worden, maar tijdens zijn studie bleek dat praten tegen open monden weinig respons gaf. Daarom switchte Gerard na zijn kandidaats naar een medicijnenstudie. Nadat hij een aantal jaren in enkele kleine ziekenhuizen had gewerkt, kwam hij in 1972 naar Slagharen om daar

gezet. Nu is de deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing onderdeel van de registratie-eisen. Relatie huisarts-patiënt In de loop van veertig jaar is er veel veranderd. Vooral maatschappelijke ontwikkelingen hebben het werk van de huisarts sterk beïnvloed. Zijn vanzelfsprekende autoriteit is verdwenen. Werden voorstellen van de huisarts vroeger als vanzelfsprekend door de patiënt opgevolgd, nu wordt daarover gediscussieerd. Dikwijls komen patiënten nu naar de spreekkamer met de van inter-

Huisartsenpraktijk Tinselboer.

de huisartsenpraktijk van de te vroeg gestorven dokter Willems over te nemen. Een huisartsenopleiding bestond toen nog niet, maar de brede ervaring opgedaan in die kleine ziekenhuizen heeft hem toen goed op weg geholpen. Door zijn kennis en ervaring werd hij al gauw betrokken bij de opleiding voor huisarts die in Groningen werd opgezet; een leerzaam en interessant proces. Het was een tijd waarin de huisarts nog alles zelf moest doen en heel dikwijls moest Gerard ’s ochtends het spreekuur doen zonder ook maar een uurtje zijn bed te hebben gezien omdat een bevalling de hele nacht had geduurd. Achterwacht en samenwerking Gerard’s echtgenote, Marga, fungeerde als trouwe achterwacht en zij kon hem informeren over spoedzaken als hij ergens op zijn route naar huis kon bellen. Later kwam de portofoon en nog veel later de mobiele telefoon. Dat maakte het allemaal veel gemakkelijker. Je was in die tijd als huisarts een solist, je stond in je eentje voor de moeilijkste beslissingen, vaak zaken van leven en dood. We hebben toen zelf met enkele collega’s uit de buurt een vorm van intercollegiale toetsing op-

net geplukte diagnose al in hun hoofd. Of de dokter maar even een verwijsbriefje wil schrijven naar specialist die en die. En ook als de dokter er anders over denkt doet hij dat dan maar. Hij zit in een spagaat, wil de relatie met de patiënt goed houden, maar wil ook niet afgaan voor de specialist. Zijn verwijsbriefje maakt dan ook duidelijk dat de verwijzing geschiedt op verzoek van de patiënt. Met zichtbare gelatenheid wordt deze, eigenlijk onjuiste en kostenverhogende handelwijze geaccepteerd. Huisartsenpost Nacht- en weekenddiensten zijn verleden tijd; alleen af en toe paraat zijn voor de huisartsenpost is voldoende. Het oproepen voor ongelukken en calamiteiten behoort ook tot het verleden sinds de invoering van 1-1-2. Dat alles maakt het werk van de huisarts ogenschijnlijk een stuk gemakkelijker. Ogenschijnlijk, want de mondige patiënt van nu vraagt veel meer aandacht en tijd. Ook de toename van zorg binnen de praktijk zoals de diabeteszorg vraagt om meer aandacht. Veelal zijn daarvoor verpleegkundigen in dienst gekomen van de praktijk. Waar eerder het werk werd gedaan met vier personen gebeurt dat nu door

negen mensen. Daarnaast is de enorme bureaucratie een blok aan het been. Letterlijk voor alles zijn formulieren, afspraken met zorgverzekeraars, met de inspectie, enzovoorts nodig. En dan de marktwerking, huisartsen zouden in gejuich uitbarsten als daar een einde aan zou komen. Gerard: “Hoe moet ik nou concurreren met mijn collega’s uit de buurt? We werken samen, hebben elkaar nodig. En dan, waarop concurreren? Op kwaliteit? Op prijs? Gekkenwerk! Zorgverzekeringen? Allemaal met andere pakketten en formulieren. En dan zouden de vergoedingen worden vastgesteld op basis van onderhandelen tussen de huis-

artsen en de zorgverzekeraars maar in feite bepalen de zorgverzekeraars eenzijdig de tarieven. Nee, dan was het vroeger wel veel eenvoudiger; je had driekwart ziekenfondspatiënten en een kwart particulieren. Natuurlijk zijn we als artsen voor gelijke behandeling, maar die bureaucratie!”

zelfstandig ondernemerschap verdwijnt steeds meer; artsen willen liever in dienstverband werken, dat geeft minder zorgen. En dan al die bezuinigingen, een dilemma. Misschien moeten we wel meer investeren in preventie, maar dan moet je daar wel de deskundigheid voor in huis hebben.

Meer teamwork Is het werk van een huisarts nog wel aantrekkelijk? Ja, de contacten met mensen en het plezier in de geneeskunst blijven. Het wordt wel anders, veel huisartsen werken parttime, de vrouwelijke huisarts rukt op, het solistische is eraf, het wordt steeds meer teamwork. Ook het

Zo vader, zo zoon Nu zijn zoon de praktijk heeft overgenomen kan Gerard het wat kalmer aan doen, maar voor de komende vijf jaar zal hij zeker zijn steentje blijven bijdragen. ■ Door Wil Jaegers

De huisarts was vroeger nog een allesdoener: ‘s nachts uit je bed voor een bevalling, medische hulpverlening bij ongelukken, maatschappelijk werker, ondernemer, noem maar op. Met drie collega’s uit omliggende dorpen werden de weekend- en nachtdiensten verdeeld. Het werk van een huisarts in die jaren was zwaar en veelomvattend, zowel lichamelijk als geestelijk. Veel buitenwegen hadden nog geen naam en als je bij nacht en ontij op pad moest naar onbekende oorden werden afspraken gemaakt als “Wacht maar bij de kerk” of “zet maar een auto met de lichten aan voor de deur”. En wat te denken van de aanslag op je emoties bij het verlenen van eerste hulp bij ernstige ongelukken of bij het overlijden van kinderen aan kanker. Als huisarts moet je wel meeleven maar niet meelijden, want dan houd je het niet vol. Huisartsenposten nemen de nacht- en weekenddiensten over. SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

9


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Mijn vriend Toon Vier jaar geleden verloor hij de liefde van zijn leven aan kanker. Om niet in een diep gat te vallen besloot de sportieve Toon (71) de lange fietstocht naar Verona, die ze nog samen hadden gepland, alleen te maken. Hij fietste daarom twee jaar geleden in zijn eentje naar Santiago de Compostella. Elke dag zo’n honderd kilometer, ’s avonds zijn tentje opzetten, eten en slapen en de volgende dag weer verder. Dit jaar was Toon van plan te fietsen van Bordeaux naar Genève en door Duitsland langs de Rijn terug naar zijn woonplaats Helmond. Via sms’jes

deed hij verslag aan een groep volgers. Vrijdag 13 juli zette zijn dochter hem in Bordeaux af en de volgende dag vertrok hij richting de Dordogne. Zijn etappes waren keurig afgepast, steeds circa 100 km per dag. Langs bekende plaatsen, Fumel, Cahors, Saint Flour, Hauterives. Af en toe was het afzien, zeker op de vele hellingen. ’s Avonds was het zoeken naar een goedkope camping, soms met zware benen verder naar een volgende plaats. Simpel eten klaarmaken en af en toe naar een plaatselijk restaurantje. Soms reed een andere eenzame fietser een eindje met hem op. Maar Toon fietst liever alleen, dus dat gezelschap duurde nooit lang. Via Le Puy,

steile hellingen en hitte, fietsen in de zwarte trui als beste oudere in de tour du Midi! En dan… bittere kou, zijn slaapzak te dun, dus alle kleren aan in de slaapzak. ’s Ochtends op zondag geen winkeltje open, dus als ontbijt een banaan en weer op de fiets. De uit de Tour de France beruchte cols over in de gloeiende zon. Op dinsdag 24 juli Genève bereikt, campings drie keer zo duur als in Frankrijk, maar de helft zit erop, 986 kilometer. En dan naar Basel en langs de Rijn terug naar Nederland. In Duitsland bleek het veel moeilijker om de weg te vinden, dat was in Frankrijk beter georganiseerd. Maar Toon kwam er, al moest hij nu soms

op één dag 145 km wegtrappen. Soms hilarische ontmoetingen, zoals met het jonge Canadese stel dat haar ondergoed aan Toons scheerlijn te drogen had gehangen pal naast zijn fietsbroek. Het reisje langs de Rijn verliep verder prima, veel verleidelijke terrasjes en veel rondvaartboten met wuivende ouderen. Op 3 augustus was hij terug in Nederland, waar hij genoot van een echt Hollands patatje. Een tocht van 2131 km zat erop, 21 dagen op de fiets, zeven kilo lichter en veel ervaringen rijker. Over actieve ouderen gesproken! ■ Door Wil Jaegers

Eerste Zondagmiddag inloop Knooppunt 55+ groot succes Voor alle 55-plussers, alleenstaanden, echtparen of stellen, die op zondagmiddag even gezelligheid willen opzoeken en warmte willen delen, organiseren de ouderen bonden van Heino een inloopmiddag . Op 6 mei jl. werd de eerste bijeenkomst georganiseerd om mensen de kans te geven om mensen die hetzelfde ervaren, elkaar te ontmoeten. Iemand die graag eens wil wandelen op zondag of een museum bezoeken, samen te koken, een kaartje te leggen of een gezelschapsspel te spelen. Misschien heeft u nog nooit gevist, gebil-

jart, ge-internet of wilt u graag leren foto’s te bewerken… Een mogelijkheid om iemand tegen te komen die dat samen met u zou willen doen. En… gewoon eens afspreken om bij elkaar op bezoek te gaan om de saaie zondag te breken is een natuurlijk ook een prima optie. “We hadden gehoopt op zo’n tien bezoekers, maar het zijn er wel twintig geworden”, aldus de ouderenbonden. “Er waren vooral alleenstaanden, en gelukkig ook enkele mannen. Velen hebben die middag afspraken gemaakt om samen iets te ondernemen”. Wellicht een idee voor de ouderenbonden in andere plaatsen. ■

ANBO nieuws in Overijssel Zoals bekend heeft het hoofdbestuur van de ANBO het gewest Overijssel opgeheven en de gewestbestuurders ontheven van hun taken. De reden hiervoor is dat het gewestbestuur zich in opdracht van de Overijsselse afdelingen kritisch opstelde tegenover de pogingen van het landelijk bestuur en de directie om de verenigingsdemocratie af te schaffen. Van de administratieve medewerkster, die vele jaren de afdelingsbesturen met raad en daad ter zijde stond, is inmiddels afscheid genomen. De samenwerking met de andere ouderenbonden in SENtrum werd door de directeur van de ANBO opgezegd. ANBO zal voortaan alle Overijsselse ANBO-zaken centraal vanuit het hoofdkantoor te Woerden regelen. SENtrum zal vooralsnog ongewijzigd voortgaan op de ingeslagen weg en alle afdelingen en leden van de drie seniorenbonden in Overijssel waar mogelijk ondersteuning blijven bieden. De uitvoering van provinciale projecten, uitgevoerd door medewerkers van de BelangenOrganisatiesOverijssel (BOO) onder auspiciën van SENtrum, zal onverminderd worden voortgezet.

KBO Overijssel geeft dit najaar de gelegenheid met anderen te praten over het einde van hun leven of de dood

Gespreksbijeenkomsten: “Van Stof en Adem” groepjes verder wordt gepraat onder leiding van gespreksleiders. De kwestie ‘Voltooid leven’ maakt het gesprek over hoe je denkt over je (ouder wordende) leven en sterven heel actueel. Zeker omdat we steeds langer leven en omdat we heel oud kunnen worden. Gesprekken hierover geven lucht aan gevoelens en gedachten die je als oudere hierover kunt hebben. Bovendien wil je je voorbereiden op deze zaken en uitzoeken wat je eigen grenzen zijn.

In samenwerking met de Unie KBO worden in de maanden oktober en november drie gespreksbijeenkomsten georgani-

seerd rond het thema ‘Voltooid leven’. Deze beginnen telkens met een inleiding over het onderwerp, waarna in kleine

10 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

KBO Overijssel heeft een aantal kaderleden getraind in het voeren van gesprekken over dit onderwerp. Gewerkt wordt met de handreiking ‘Van stof en adem’ en de inzet is om op een aangename en rustige wijze lucht te geven aan ervaringen en gedachten hierover. De werkwijze is bij iedere bijeenkomst als volgt: eerst wordt het thema centraal toegelicht, vervolgens wordt in kleinere

groepen verder over het thema doorgesproken. Dit gesprek heeft meer het karakter van een uitwisseling dan van een discussie. Goede sfeer en respect voor elkaars ervaring, zienswijze en geloof zijn daarbij van belang. Tenslotte wordt het thema in de grote groep afgesloten en worden er afspraken gemaakt voor de volgende keer. De volgende thema’s komen tijdens de bijeenkomst aan de orde: • Mijn leven, mijn bezit? • Afhankelijkheid en waardigheid • Oud en de dagen zat? Achtergrond Al langer is KBO Overijssel betrokken bij het onderwerp ‘Lijden aan het leven’. In 2010 is door de Universiteit van Amsterdam onderzocht hoe dit thema leeft in de achterban. Naar voren kwam toen, dat er heel divers gedacht wordt over deze kwestie en dat er behoefte

is aan gesprek met oog voor levensbeschouwelijke aspecten. Vanuit de Unie KBO is het project opgestart rond ‘Voltooid leven’, waarbij het ontwikkelen van een gesprekshandreiking en het trainen van gespreksleiders centraal staat. Gesprekshandreiking De gesprekshandreiking ‘Van stof en adem’ is door Arjan Broers (theoloog) ontwikkeld. Deze roept op om het gesprek vanuit christelijke perspectieven te bekijken en te voeren. Dat gebeurt vragenderwijs; Wat is leven, is dat gegeven, hoe autonoom ben ik, wat is waardigheid, hoe waardeer ik afhankelijkheid, hoe zou ik daarmee omgaan, hoe kijk ik aan tegen de dood, tegen míjn dood? Voor vragen over data, plaats en tijd bel 0572-361177 of mail naar info@kbo-overijssel.nl. ■ Door Ria Heshusius


Themabijlage

Team Keienwijk verleent betrokken zorg thuis ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ hartelijke meiden en ze weten precies wat ze moeten doen.’

De medewerkers van thuiszorgteam Keienwijk plannen hun eigen werkzaamheden, waardoor meer ruimte onstaat om extra hulp te geven. ‘Eerst een kopje koffie!’ Zo worden we begroet door meneer Greuter, 90 jaar. ‘Koffie zetten doet mijn man, net als de boodschappen’, lacht mevrouw Greuter, 85 jaar. ‘Als ik dat doe krijg je een half bakje. Mijn handen trillen teveel en ik moet steun houden bij mijn rollator.’ Met behulp van het thuiszorgteam ‘Keienwijk’ van Zorggroep Oude en Nieuwe Land kunnen

beide zich nog goed redden en in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Meneer Greuter is blij dat hij nog thuis woont. ‘Ik moet er niet aan denken dat ik in een verzorgingshuis moet wonen, bij de gedachte word ik al down.’ Meneer en mevrouw Greuter krijgen beide tien uur zorg per week. Deze hulp bestaat voornamelijk uit aan- en uitkleden en begeleiding bij het douchen. ‘Ik kan niet meer bij mijn voeten komen,’

lacht meneer, ‘dus ja, dan heb je wat hulp nodig’. Gelukkig hebben zij ook nog veel steun aan elkaar. Rechtstreeks nummer De lijnen met de thuiszorg zijn kort. ‘Ze hebben ons rechtstreekse nummer, één telefoontje en ze hebben ons aan de lijn’, zegt Joani, één van de vaste thuiszorgmedewerkers van de familie Greuter. Sinds eind januari heeft het team in Steenwijk een nieuwe manier

van werken. Vrijheid en ruimte om naar eigen inzicht de passende zorg te bieden aan cliënten, daar draait het om. ‘Als een cliënt behoefte heeft om te winkelen of wil wandelen, dan doen we dat.’ De korte lijnen maken de zorg laagdrempelig, zorgen voor meer structuur en geven beter weer wat de cliënt nodig heeft. ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’, zegt mevrouw Greuter. ‘Ik ben niet zo’n vrager, maar het zijn allemaal

Taart eten Dat de relatie tussen cliënten en medewerkers vaak bijzonder is, blijkt al snel. Joani lacht naar meneer Greuter: ‘Soms doe je de dingen gewoon in je vrije tijd. Morgen kom ik taart eten op uw verjaardag.’ ‘Ja,’ zegt mevrouw Greuter, ‘we zijn zelfs op de bruiloft geweest van zorgmedewerker Angelique, dat was zo bijzonder. We werden allemaal met de rollator naar binnen geholpen en mochten bij de plechtigheid zijn! Dat is toch geweldig.’ Zorg geven zoals deze bedoeld is, volledig gericht op de cliënt, daar gaat het om. Regels die niet helpen bij het verlenen van betrokken zorg worden beperkt of afgeschaft. Het team plant de werkzaamheden volledig zelf. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt gebruikt om extra hulp te geven. Mevrouw Greuter: ‘Jullie zijn goed voor ons en wij zijn goed voor jullie. Als ik niet tevreden zou zijn zou ik het ook zeggen.’

Voor meer informatie over Zorggroep Oude en Nieuwe Land bezoekt u de website www.zorggroep-onl.nl of belt u naar (0521) 53 99 99.

Thuishulp zonder wachtlijsten Tzorg biedt hulp bij het huishouden in Overijssel. Er zijn geen wachtlijsten en dat is redelijk uniek voor een thuiszorgorganisatie. De landelijke organisatie beschikt over voldoende eigen, goed opgeleide medewerkers in de regio. Zij bieden cliënten thuis direct de juiste hulp. Tzorg onderscheidt zich daarnaast door de persoonlijke aandacht voor cliënten en de kwaliteit van haar dienstverlening. Tzorg biedt cliënten continuïteit en helpt hen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. De cliënten staan te allen tijde voorop. De medewerkers van Tzorg bieden hen net dat beetje meer betrokkenheid. Die persoonlijke aandacht maakt van Tzorg een unieke en uitstekende thuiszorgverlener! Waarmee kan Tzorg helpen? De wensen en manier van leven van de cliënt zijn het uitgangspunt voor het werk van Tzorg. De werkzaamheden hangen helemaal af van wat de cliënten zelf nog kunnen en willen doen. De overige werkzaamheden verzorgt Tzorg graag. De meest voorko-

Gezondheidszorg van 0 tot 100+

mende werkzaamheden bij onze cliënten zijn: • Opruimen en afstoffen • Stofzuigen, vloeren dweilen • Afwassen • Ramen lappen • Schoonmaken van toilet en badkamer • Strijken, hand- en machinewas • Bedden verschonen en opmaken • Planten water geven Naast huishoudelijke hulp helpt Tzorg haar cliënten met vele andere zaken, zoals bijvoorbeeld een maaltijdservice. Waarom Tzorg? • Geen wachtlijsten • Altijd een vaste hulp • U bepaalt wanneer u onze hulp nodig heeft • Uw wensen staan voorop • Evaluatie moment • Afspraak is afspraak • Persoonlijke aandacht Direct Tzorg aanvragen? Bel 088-0025500 of kijk op www.tzorg.nl

Advertorials

‘Ik zou niet meer zonder de hulp van Els willen’ ‘Het werd voor mij steeds lastiger om het huishouden te doen. Ik heb last van reuma en moest uiteindelijk toegeven dat ik wel wat hulp kon gebruiken.’ Op aanraden van haar dochter belde mevrouw Brand naar Tzorg. ‘Ik wist helemaal niet hoe ik hulp moest aanvragen, waar ik recht op had en bij wie ik moest zijn. De medewerker van Tzorg nam alle tijd om me uit te leggen hoe ze bij Tzorg werken en hoe ik een indicatie bij de gemeente moest aanvragen. En het mooie was dat er meteen iemand bij mij thuis aan de slag kon. Toen ik de indicatie van de gemeente op zak had, begon mijn vaste hulp Els eigenlijk nog diezelfde week.’ Inmiddels komt Els vier uur per week bij mevrouw Brand thuis. Iedere week op dezelfde tijd. De hulp is helemaal afgestemd op de wensen, maar ook op de agenda van mevrouw Brand. ‘Toen Els bij mij begon, hebben we eerst besproken hoe ik het huishouden normaal organiseer. Op die manier helpt ze me nu iedere week. Natuurlijk heeft ze me ook laten zien hoe sommige dingen handiger kunnen. Zij heeft hier tenslotte voor geleerd!’ Tzorgmedewerker Els werkt nu ruim een half jaar voor mevrouw Brand. Beiden zouden niet meer zonder kunnen. ‘Mijn huis is weer heerlijk fris en opgeruimd, maar fijner vind ik de gezelligheid die ze iedere week weer mee brengt. We kletsen heel wat af. Ik kijk iedere week weer uit naar haar komst.’


Themabijlage

Livio biedt zorgzekerheid thuis Met een breed pakket aan mogelijkheden zorgt Livio ervoor, dat de bewoners van Enschede, Haaksbergen en Berkelland lang en veilig thuis kunnen blijven wonen. Ook wanneer daarvoor meer zorg en hulp nodig is. We helpen daarbij niet alleen verder met vele soorten thuiszorg, ook andere belangrijke zaken daaromheen, zoals 24-uurs zorgalarmering, maaltijden en aanhuis-diensten, kunnen bij ons geregeld worden. 24 uur bereikbaarheid Zorgcentrale Onze Zorgcentrale is hierin een belangrijke schakel. Hierdoor zijn verpleegkundigen van Livio 24 uur per dag bereikbaar. Wanneer een bewoner van ons werkgebied daarbij een abonnement op de EHBA (Eerste Hulp bij Alarmering) heeft, bieden we helemaal optimale zekerheid. Één druk op de knop

is dan genoeg om automatisch contact te krijgen met Zorgcentrale. De medewerkers van de Zorgcentrale kennen de situatie en ondernemen de acties die nodig zijn. Ze kunnen een thuiszorg-medewerker sturen, de huisarts inschakelen, of zelfs een ambulance laten rijden. Iedereen kan beschikking krijgen over EHBA. De medische achtergrond speelt geen rol. Ook maakt het daarbij niet uit van welke organisatie eventuele thuiszorg wordt ontvangen. Zorgcentrale maakt meer mogelijk Maar via onze Zorgcentrale kan er nog veel meer geregeld worden. Warme maaltijden kunnen via de zorgcentrale besteld worden, of een pedicure, kapster, opticien, klusjesman en nog vele andere aan-huisdiensten kunnen opgeroepen worden. De mogelijk-heden van

onze Zorgcentrale worden daarbij steeds verder uitgebreid. Onze zorgzekerheid gaat verder Om lang thuis te kunnen blijven wonen, kan het nodig zijn dat er tijdelijk, of langdurig, thuiszorg ingeschakeld wordt. Onze kleine wijkteams zijn hiervoor, verspreidt over het hele werkgebied, beschikbaar. De wijkverpleegkundigen en verzorgenden binnen zo’n wijkteam zijn op de hoogte van de persoonlijke situatie van klanten. Zij weten wat de klant nodig heeft en de klant krijgt zorg van vertrouwde mensen. Zo wordt onze zorg prettig en persoonlijk. Kiezen voor Livio is daarom kiezen voor een breed pakket aan mogelijkheden gecombineerd met persoonlijke zorg en aandacht van medewerkers die dichtbij staan. Meer weten? Kijk eens op www.livio.nl of bel 0900 9200.

Woonzorgconcern IJsselheem stelt persoonlijke wensen centraal Woonzorgconcern IJsselheem biedt verschillende vormen van zorg en dienstverlening in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. De visie van IJsselheem is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de eigen woonomgeving. Daarom bieden wij in de wijk diverse soorten zorg en diensten aan. Vanuit onze locaties in Kampen, IJsselmuiden, Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden en Zwolle bieden onze medewerkers 24 uur per dag, zeven dagen per week, de ondersteuning die u wenst. Daarin is kwaliteit voor IJsselheem belangrijk. Deskundige medewerkers van IJsselheem houden een oogje in het zeil voor het geval u meer of andere zorg nodig heeft.

De medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling & Begeleiding infomeren u graag over de mogelijkheden bij IJsselheem. Zo bent en blijft u in goede handen. Wij vinden het belangrijk dat u daarvoor kunt steunen op vertrouwd personeel. Wanneer bijvoorbeeld het wassen en het aankleden allemaal niet meer zo gaan als u was gewend, is het fijn om terug te kunnen vallen op

hulp in de buurt die dag en nacht beschikbaar is. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het toedienen van medicatie of wondverzorging. In overleg met u wordt afgesproken wanneer een medewerker van IJsselheem bij u langs kan komen om de zorg te verlenen.

Ook wanneer er extra zorg nodig is, kunnen daarover afspraken worden gemaakt.

komen eten in het restaurant of komen deelnemen aan de activiteiten die worden gehouden.

Alarmopvolging Wanneer u dat prettig vindt, kunt u gebruik maken van een veilig oproepsysteem voor hulp. IJsselheem is 24 uur per dag bereikbaar in geval van nood. Na een melding komt er een medewerker bij u om u de noodzakelijke hulp te bieden. Wanneer nodig kan er een arts worden ingeschakeld of de familie worden gewaarschuwd.

Persoonlijk gesprek Op elke locatie kunt u terecht bij de receptie om informatie op te vragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling & Begeleiding van Woonzorgconcern IJsselheem, te bereiken op 038 425 77 07. In een gesprek kan onze zorgbemiddelaar samen met u een passende oplossing zoeken voor uw hulpvraag en ondersteuningswensen. Indicatieaanvraag en financiering komen hierbij ook aan bod.

Zorg thuis Mocht u naast de hulp thuis, begeleiding of behandeling nodig hebben dan regelen wij het graag voor u! We bieden u zorg thuis, maar u bent ook van harte welkom op onze locaties. Daar kunt u bijvoorbeeld

Nieuwsgierig? Meer informatie over IJsselheem vindt u op www.ijsselheem.nl

Thuiszorg afgestemd op wensen cliënt Regiodirecteuren Allerzorg: ‘De zorg ‘klein’ organiseren levert een beter resultaat’ Allerzorg levert zorg aan huis op de manier en momenten dat de cliënt zorg wenst te ontvangen. Dat kan, doordat Allerzorg alleen met kleine teams werkt. De teams bepalen zelf welke afspraken ze maken met hun cliënten en zij stemmen daarop de zorgroutes af. Dat directe contact tussen cliënten en medewerkers maakt het verschil.

maakt ons sterk’. Marga Koek, regiodirecteur Noord-Nederland beaamt dat. ‘Samen met de cliënt zorgt Allerzorg voor een passende oplossing voor de zorgvraag. Zonder ingewikkelde procedures en lange wachttijden. Daardoor kan de overeengekomen zorg vaak ook snel geleverd worden. De cliënt plukt er duidelijk de vruchten van!’

Om scherp te kunnen blijven in die zelfstandigheid van kleine teams vindt regelmatig afstemming plaats. Saskia Moen, regiodirecteur Allerzorg Twente, beschouwt zorg verlenen met kleine teams als een groot voordeel. ‘We kennen elke cliënt, houden elkaar over onze cliënten op de hoogte en regelen alles zelf. Juist die band met elkaar en met onze cliënten, dat

Een dikke 8 De cliënten waarderen de werkwijze van Allerzorg, zo blijkt uit de rapportages cliënttevredenheid die onlangs bekendgemaakt zijn. Zij waarderen de organisatie gemiddeld met een 8,3 en de zorgverleners zelf met een 8,5. Marga Koek: ‘Die hoge score maakt ons trots. Daar doe je het toch voor. We zijn voortdurend bezig om de zorgverlening te verbeteren.’ Sas-

Gezondheidszorg van 0 tot 100+

Advertorials

kia Moen vult aan: ‘Je moet het zo zien: we leveren zorg zoals we ook aan onze naasten zouden geven. Met mijn eigen familie in het achterhoofd, organiseer ik de zorg voor mijn cliënten.’ Innovatieve behandelmethode Ook wat behandelmethoden betreft is Allerzorg actief op zoek naar verbeteringen. ‘Het is de bedoeling dat mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunnen met hun leven, als dat mogelijk is,’ aldus Koek. Ze noemt wondzorg als voorbeeld. ‘Wie last heeft van een zogeheten ‘open been’ heeft vaak een lange weg te gaan. Sommige mensen tobben jaren voor zo’n wond weer heelt. Bij toepassing van traditionele behandelmethoden groeit de wond soms helemaal niet meer dicht. Allerzorg heeft een inno-

De wondverpleegkundige past de nieuwe zwachtelmethode toe. vatieve behandeling ontwikkeld waarmee de wond binnen een paar weken dichtgroeit.’ Allerzorg heeft haar wondverpleegkundigen speciaal opgeleid om deze methode toe te passen. Omdat

je een snelle genezing je naasten ook zou gunnen. Wilt u Allerzorg vandaag nog inschakelen of wenst u vrijblijvend meer informatie? Bel met 0527-612225 of 074-2431718.


Themabijlage

Samen werkt het beter, Thuiszorg van de Posten ten van een heerlijk versgekookte maaltijd. U bent van harte welkom, reserveren is niet nodig.

de Posten Thuiszorg is een kleinschalige, betrokken organisatie, dichtbij in uw eigen buurt. We bieden huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging bij u thuis. Samen kijken we naar de mogelijkheden en samen zoeken we naar de beste oplossing voor u. Onze samenwerking zorgt ervoor dat u zolang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen. Daarom zeggen wij altijd: ‘samen werkt het beter’. Medewerkers van de Posten Thuiszorg zijn bekwaam in alle facetten van de thuiszorg. Wij bieden die ondersteuning die ú nodig heeft in kleine teams. Daarom kunnen we snel inspelen op veranderingen en wensen ten aanzien van uw zorg. En door de kleine teams kennen we elkaar goed en dat is

prettig samenwerken. Samen leuke dingen doen Ook daarvoor kunt u rekenen op de Posten Thuiszorg. Wat denkt u van de Postenclubs, Efkes d’r Oet, Huiskamer van de Buurt, de Brink. de Postenclubs: Bieden vele sportieve en creatieve activiteiten voor senioren van 55 jaar en ouder. Alle clubs worden begeleid door professionals en/ of vrijwilligers. Wij bieden o.a. taichi, koersbal, zityoga, tekenen en schilderen, koor en nog veel meer. U bent van harte welkom om lid te worden. Efkes d’r Oet: Dat wilt u toch ook wel eens? Een middagje, een dag of zelfs een ‘echte’ vakantie. Efkes d’r Oet het

reisbureau van de Posten, maakt het mogelijk. Al onze cliënten kunnen met ze op stap. Huiskamer van de Buurt: Elkaar ontmoeten, informatie over gezondheid, samen actief en creatief bezig zijn, koffiedrinken, een praatje maken, lezen aan de leestafel en natuurlijk gezelligheid. Deze kernwoorden typeren de Huiskamer van de Buurt in het gezondheidscentrum Wesselerbrink, Wesselernering 60 in Enschede. Kom eens een kijkje nemen! De Brink: Zin en een heerlijke maaltijd, maar geen zin om te koken of alleen te eten? Kom dan naar de Brink in de Posten, aan de Posten 135 in Enschede. Hier kunt u samen met (buurt)bewoners dagelijks genie-

de Posten Adviespunt Bij ons adviespunt bent u van harte welkom met al uw vragen op het gebied van thuiszorg, verzorging en verpleging, indicaties, welzijn en wonen. Medewerkers van de Posten Adviespunt geven u graag vrijblijvend informatie en advies. Ook helpen ze u bij het aanvragen van indicaties bij het CIZ en het aanvragen van huishoudelijke hulp bij het Zorgloket. Ze zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur op

telefoonnummer 053 4 753 800. Zorgpartner de Posten Naast Thuiszorg kunt u bij de Posten ook terecht voor zaken als alarmering, uitleen en verkoop van hulpmiddelen, zaalverhuur, overbruggingszorg, tijdelijke huisvesting, crisis opname, reactivering, wachtlijstbegeleiding, verhuur van appartementen zowel in als buiten de Posten. De Posten Thuiszorg is graag úw zorgpartner. Samen kijken we naar de mogelijkheden en zoeken we naar de beste oplossing voor u. Want onze ervaring is ‘samen werkt het beter’.

de Posten Thuiszorg, onderdeel van de Posten Enschede, biedt: • Huishoudelijke zorg Helpt waar nodig bij het regelen van het huishouden. • Begeleiding Geeft praktische persoonlijke begeleiding bij het vasthouden van een dagritme. Biedt dagopvang voor een prettige en zinvolle dagbesteding. • Persoonlijke verzorging Ondersteunt bij alle dagelijkse persoonlijk verzorging. • Persoonlijke verpleging Biedt verpleegkundige zorg, medische verzorging. Ook ’s nachts zijn wij er voor u. Verleent zorg in de laatste levensfase.

De mens staat centraal in Zorgvilla’s Twente Onbekommerd oud worden in een stijlvolle omgeving Het was in Nederland één van de eerste particuliere verzorgingshuizen: Huize Den Oostenborgh in Ootmarsum. Destijds in 1995 een nieuw opzienbarend zakelijk initiatief van de Ootmarsumse ondernemer Bert Kolfoort. Dezelfde man die in 1988 aan de basis stond van één van de eerste particuliere thuis- en kraamzorgorganisaties ooit in Twente en zelfs in heel Nederland. Ondanks zijn drukke bestaan als directeur van de thuiszorgorganisatie zag hij – enthousiast en gedreven zoals hij is – kans een nieuwe droom te laten uitkomen: Huize Den Oostenborgh dus. Wat velen voor onmogelijk hielden, maakte Bert Kolfoort waar. In 1996 betrok de eerste bewoner van het verzorgingshuis een kamer in het volledig verbouwde, voormalige jeugdinternaat Huize Radboud midden in het historische stadscentrum van Ootmarsum. Sindsdien is Den Oostenborgh een begrip geworden in de wereld van de doelgroep: ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en zorg behoeven. Twee jaar geleden sloeg hij zijn vleugels uit en begon hij ook met een particulier zorgcentrum in Borne. In een ruim honderd jaar oud en monumentaal pand: Villa Meijling.

Particuliere woonzorg op markante locaties

Bert Kolfoort: ‘Je moet over het juiste oog beschikken om ouderen te kunnen verzorgen’. De twee verzorgingshuizen vallen onder de paraplu van Zorgvilla’s Twente. Voor Bert Kolfoort staat in alles wat hij doet de mens centraal. Hij is er trots op dat de mens zich in zijn cultuur gekend voelt. ‘Daar zorgen onze medewerkers vooral ook voor. Ze zijn blij bij de Zorgvilla’s te werken, dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.’ Hij wijst op een terugrapportage van een familie die op bezoek ging bij hun terminale moeder in de Zorgvilla’s. ‘Zij werden in hun kwetsbare situatie gekend en erkend in hun zorg en verdriet. Daardoor voelden ze zich thuis bij ons. Ook na het

overlijden van hun moeder kijken ze nog altijd met warme gevoelens terug op een bijzonder goede tijd.’ Huize Den Oostenborgh en Villa Meijling beschikken over sfeervolle en klassieke tweekamerappartementen en stijlvolle aanleunwoningen. De bewoners kunnen 24 uur per dag een beroep op alle vormen van zorg. Daarnaast is er een groot scala aan activiteiten waaraan de bewoners kunnen meedoen tot zelfs een heus huiskamerconcert elke vrijdagmiddag. In de huizen zijn bovendien wellnessruimte waar de mensen te-

recht kunnen voor een bezoek aan de kapper, schoonheidsspecialiste en/of pedicure. In de riante tuinen kan men volop genieten van de buitenlucht. Den Oostenborgh en Villa Meijling zijn een volwaardig alternatief voor verzorgings- en verpleeghuiszorg in een kleinschalige, beschermde omgeving. De gespecialiseerde zorg richt zich zowel op mensen met beperkingen als met psychogeriatrische ziektebeelden als dementie. Wie als familie of verwijzer meer informatie zoekt, kan kijken op: www.zorgvillastwente.nl

Ze staan op de mooiste locaties in twee van de oudste woonkernen van Twente: de zogeheten Twentse Zorgvilla’s. Huize Den Oostenborgh in Ootmarsum is de één en Villa Meijling in Borne de ander. Beide huizen bieden particuliere woonzorg in een kleinschalige, beschermde omgeving. Wonen en leven in de Twentse Zorgvilla’s is veel meer dan alleen maar een alternatief voor een regulier verzorgings- of verpleeghuis. Beide villa’s zijn er gekomen op initiatief van Bert Kolfoort. Deze ondernemer is niet alleen directeur van de Twentse Zorgvilla’s hij is ook één van de grondleggers van de particuliere thuis- en kraamzorg in Nederland. Kolfoort is directeur van de regionaal opererende thuiszorgorganisatie BTKzorg. Als er één is die weet wat ouderen aan wooncomfort nodig hebben dan is hij het. ‘Je moet over het juiste oog beschikken om ouderen te kunnen verzorgen.’

Gezondheidszorg van 0 tot 100+

Advertorials


Themabijlage

Persoonlijke zorg is complete zorg De stap naar thuiszorg is voor sommigen een grote stap. Huishoudelijke of persoonlijke verzorging dat voor kort nog prima zelf gedaan kon worden, moet opeens uit handen worden gegeven. Bij Zorggroep Manna gaat eerst de aandacht uit naar de mens, dan pas naar de taken. Zorg is meer dan alleen het verlenen van zorg of het verrichten van verpleegkundige handelingen. ‘Wij vinden de persoon aan wie we zorg verlenen belangrijk’, aldus Liesbeth Schellevis, teamleider van de thuiszorg bij Zorggroep Manna. ‘Daarom gaan wij ook eerst op bezoek bij een nieuwe client. We willen eerst meer weten, om zo de zorg echt persoonlijk af te stemmen. We zorgen er dan ook voor dat er zo min mogelijk verschillende zorgverleners over de vloer komen. Hierdoor kunnen we de zorg nog beter af stemmen op de behoefte van de cliënt’. Compleet pakket Als één van de weinige zorginstellingen in de regio Enschede en Hengelo kan Zorggroep Manna een compleet pakket aan zorg verlenen. Van huishoudelijke zorg tot en met terminale zorg in het Hospice Enschede. ‘Dat we zoveel zorg kunnen verlenen, maakt ons een aantrekkelijke zorgaanbieder. Het is een geruststelling

voor de cliënten dat er maar met één zorginstelling overlegd hoeft te worden. En voor alle vragen is er een zorgconsulent. Zij kan alle vragen beantwoorden over bijvoorbeeld zorgzwaarte pakketten, zorgverlening en administratieve handelingen’, geeft André Kuipers, manager zorg & welzijn bij dezelfde instelling aan. Ontwikkelen Onlangs heeft de thuiszorg van Zorggroep Manna een nieuw kantoor betrokken. Niet omdat er meer managers bijkomen of omdat de thuiszorg een callcenter wordt, maar om meer ruimte te geven voor ontwikkeling. ‘Wat wij erg belangrijk vinden is het blijven ontwikkelen van de zorgverleners. We investeren dan ook veel in hun scholing’, aldus Kuipers. Het nieuwe kantoor beschikt dan ook over een zogenaamd Skillslab. Dit is een ruimte met alle technieken en mogelijkheden om trainingen uit te voeren. ‘Er zijn veel ontwikkelingen in de zorg. En wij willen ervoor zorgen dat wij constant de beste technieken en methodes gebruiken. Voor we deze technieken in de praktijk toepassen, ondergaan onze medewerkers eerst een grondige training zodat de kans op fouten in de praktijk zo klein mogelijk is.’ Verder werkt de thuiszorg sinds kort samen met de ziekenhuizen in het verlenen van wondzorg.

Informatie,

Persoonlijke aandacht staat voorop bij zorgverlening van Zorggroep Manna. Terminale zorg Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als het levenseinde nadert kiezen steeds meer mensen voor een huiselijke situatie in plaats van het ziekenhuis. Daarom heeft Zorggroep Manna een apart team van verpleegkundigen dat hierin is gespecialiseerd. Zowel thuis als in het Hospice kunnen zij zorg bie-

den in de laatste fase van het leven. Aandacht voor de zieke maar ook aandacht voor de direct betrokkenen is hierbij vanzelfsprekend. Persoonlijk De getrainde medewerkers werken in de thuiszorgww in kleine teams. Elk team beschikt over de juiste kennis. Met de kleine teams

blijft de zorg persoonlijk maar kennis actueel. Zorgverleners regelen alles zelf. Het idee van de wijkzuster herleeft weer. De zorginstelling is geen complex orgaan vol regels en ‘van-het-kastje-naarde-muur-principe’, maar één zuster met wie je alles regelt en die alles voor u regelt. ‘Ons motto is niet voor niets ‘Uw zorg in goede handen’’, aldus Kuipers.

Thuis hulp nodig?

Het kan!

Personenalarmering en ZorgThuis U woont zelfstandig en dat gaat prima. Toch merkt u, dat met het ouder worden, veel zaken niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Zo zou u bijvoorbeeld hulp bij het aankleden goed kunnen gebruiken. Of u vraagt zich af wat er gebeurt wanneer u iets overkomt. AriënsZorgpalet biedt u de mogelijkheid om plezierig zelfstandig te kunnen blijven wonen met behulp van personenalarmering en ZorgThuis. Met personenalarmering van AriënsZorgpalet bent u in noodsituaties, dag en nacht, verzekerd van hulp. Slecht één druk op de knop is voldoende. U wordt automatisch verbonden met onze alarmcentrale. Met ZorgThuis houdt u zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven. Samen met u stellen wij uw zorgarrangement samen, dat is gebaseerd op uw indicatie en uw wensen. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een indicatie? Hierbij helpen wij u graag op weg. Contact of meer informatie? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van personenalarmering? Neemt u dan op werkdagen tussen 9.00-11.30 uur contact op met onze afdeling Personenalarmering: 053 - 482 66 88. Voor meer informatie over ZorgThuis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze consulenten ZorgThuis: 053 – 482 66 88. Zij zijn tevens per e-mail bereikbaar: consulentzorgthuis@arienszorgpalet.nl.

Gezondheidszorg van 0 tot 100+

Advertorials


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Ouderen in Overijssel tevreden over wonen en woonomgeving Wonen in een woongroep, is dat wat voor u of moet u er niet aan denken? En hoe tevreden bent u over uw huis en de buurt waarin u woont? Dat zijn twee onderwerpen uit de tiende peiling van het Ouderenpanel Overijssel. De overgrote meerderheid (meer dan 95% van de mensen die de vragenlijst invulde) is tevreden of zeer tevreden met zijn woning. Wel blijkt uit de toelichtingen dat die tevredenheid op heel veel verschillende dingen gegrond is. Enkele van de belangrijkste aspecten van tevredenheid met de woning zijn:

• Voldoende ruimte in en om het huis, ook ruimte voor gasten! (“Niet te groot met een fijne tuin en met drie slaapkamers voor de overnachters.”) • Een tuin, al moet die naarmate mensen ouder worden niet te groot zijn (“Ben nu 67, maar als je ouder wordt dan zijn het huis en de tuin veel te groot om te onderhouden in je eentje.”) • Het huis (alvast) aangepast hebben aan (toekomstige) fysieke beperkingen (“We kunnen hier heel lang wonen, omdat alles gelijkvloers is.”) • Lang in een huis wonen,

In welke mate spreken de verschillende aspecten van groepswonen ouderen aan?

Samen met andere 50+-ers in één huis wonen Gezamenlijke tuin met medebewoners Gezamenlijke keuken met medebewoners Gezamenlijke woonkamer met medebewoners Regelmatig activiteiten ondernemen met medebewoners Bieden van hulp aan medebewoners

waardoor men er aan gehecht is (“Wij wonen in een zeer prettige buurt en hebben alles stukje bij beetje gemaakt zoals wij dat zelf graag wilden. Dus proberen zo lang als mogelijk is dit vol te houden.”) Voorzieningen in de omgeving en de buurt zijn ook belangrijk bij iemands tevredenheid met zijn woning. Met hun woonomgeving zijn de paneldeelnemers over het algemeen tevreden tot zeer tevreden. Daarbij benoemen ze onder andere de volgende aspecten. • Nabijheid van voorzieningen (“Winkels, dokter, apotheek, al-

Bent u benieuwd naar meer uitkomsten van peiling 10? Kijk dan op www.ouderenpaneloverijssel.nl of vraag de Nieuwsbrief Ouderenpanel 10 aan bij Arcon (tel. 074-2426520 of sbouwsma@arcon.nl). De volgende peiling van het Ouderenpanel staat in het teken van de gezondheidszorg. Als u aangemeld bent voor het panel krijgt u automatisch bericht als de vragenlijst klaarstaat.

Spreekt me erg aan

Spreekt me enigszins aan

Spreekt me niet aan

Spreekt me helemaal niet aan

Weet niet

1%

18%

36%

39%

6%

7% 1%

25% 6%

30% 41%

29% 43%

10% 9%

1%

5%

37%

46%

11%

6%

39%

30%

17%

8%

12%

53%

12%

14%

9%

les vijf minuten van mijn flat.”) • Een rustige omgeving, maar ook niet te ver overal vandaan (“Wonen aan de rand van de stad en aan een park, rustige omgeving, binnen twee minuten op de snelweg.”) • Goed contact met buren (“Klein straatje met gezellige buren. Iedereen leeft zijn eigen leven, maar is er ook voor elkaar.”) • Een gevarieerde leeftijdssamenstelling in de buurt (“Rustig, en gelukkig komen er weer jonge gezinnen in de straat.”) Een ander onderwerp op deze vragenlijst was groepswonen voor ouderen: het samen in één huis wonen. Bewoners delen bepaalde voorzieningen met elkaar, zoals de tuin of de woonkamer, en ze staan voor elkaar klaar. Bijna de helft van de respondenten blijkt te weten dat er initiatieven bestaan voor groepswonen voor ouderen. Eén van de respondenten woont zelf in een

groepswoning. Bijna 1 op de 5 respondenten (19%) zou belangstelling hebben om samen met andere 50-plussers in één huis te wonen. We vroegen de paneldeelnemers naar hun mening over een aantal aspecten van groepswonen (zie tabel). Voor het echte samen wonen en delen van voorzieningen zijn de meeste respondenten een beetje huiverig. Eigenlijk vindt men een gezamenlijke tuin nog het beste idee (‘Spreekt me erg aan’ en ‘Spreekt me enigszins aan’ samen 32%). Met respectievelijk 7% en 6% zijn het delen van een keuken of een woonkamer veel minder populair. Wat mensen veel meer aanspreekt is het bieden van hulp aan medebewoners. 65% van de respondenten is in meer of mindere mate van dat aspect gecharmeerd. Tegenover het ontvangen van hulp van medebewoners staat 58% positief. ■

Uw mening telt! Overijssel is gebaat bij uw mening! Als senioren zich uitspreken over wat zij goed vinden en wat beter kan, dan kunnen overheid en organisaties in de samenleving hier, samen met u, nog beter aan werken. U kunt zich via internet inschrijven voor het Ouderenpanel Overijssel. Ga naar de website www.ouderenpaneloverijssel.nl. Bovenaan kunt u dan klikken op ‘Inschrijven panel’. Ook als u geen beschikking over internet heeft, kunt u meedoen aan het panel. Neem in dat geval telefonisch contact op met onderzoeksbureau Arcon in Borne, te bereiken op telefoonnummer 074 – 242 65 20.

Afscheiding van ANBO een feit voor een groot aantal lokale afdelingen in Overijssel

Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland Diverse afdelingen uit Overijssel hebben de ANBO verlaten en zich verenigd in de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON). Hiermee komt de NBvON tegemoet aan de behoefte van vele ouderen in Nederland om op democratische en transparante wijze, contributiegelden en subsidies aan te wenden voor de belangenbehartiging van ouderen in Nederland. Bij de NBvON beschikken de lokale afdelingen over een hoge mate van autonomie, waarbij het centrale bureau zorg draagt voor de ondersteuning aan de afdelingen. De aandachtsgebieden zijn: zorg en welzijn, huisvesting, mobiliteit, pensioen en lokale en landelijke belangenbehartiging. De NBvON wil in de breedste zin van het woord ten dienste staan voor alle senioren in Overijssel. Of zoals een lid samenvatte: “Een bond waar

je als individu inspraak hebt en waar je inbreng wordt gewaardeerd.” Activiteiten De lokale afdelingen bieden hulp bij de aangifte inkomstenbelastingen, bedingen collectiviteits korting bij ziektekostenverzekeringen, bemiddelen bij de Wmo, verstrekken informatie en organiseren tal van activiteiten en projecten voor ouderen. Bij onder andere de bingo’s, dansavonden en sportieve en/of gezellige bijeenkomsten staat het ontspannen samenzijn voorop en ook aan jubilea en verjaardagen wordt gedacht. Samenwerking De NBvON staat open voor alle vormen van samenwerking met andere ouderenorganisaties, zoals SENtrum, (de Stichting Senioren Organisaties Overijssel), KBO (Katholieke Bond

van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). De afdelingen hebben alle vrijheid om lokaal de voor ouderen meest gunstige samenwerkingsverbanden aan te gaan. Noodzaak De wens voor een eigen bond is bij de besturen van de afdelingen geboren uit onvrede met de gang van zaken bij de ouderenbond in Nederland, waarvoor de afdelingen zich jarenlang hebben ingezet. Nu blijkt dat de belangen van de ouderen niet meer naar behoren worden behartigd, zien veel afdelingen zich genoodzaakt tot het oprichten van de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland. Voor meer informatie, neem contcat op met de heer M.J. Hendriksen (interim voorzitter NBvON) 06 – 53 22 46 20 of nbvon@xs4all.nl. ■

SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

15


Betrokken zorg thuis Betrokken zorg is meer. Die ervaar je, die is warm.

Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk T (0521) 53 99 99 E info@zorggroep‐onl.nl www.zorggroep‐onl.nl

G R O TE C O LLECT I E

Exclusieve relaxfauteuils Helend recreëren bij ECR Groot Stokkert op de Veluwe In een 4-sterren zorghotelstudio van European Care Residences (ECR) Groot Stokkert in Wapenveld revalideert en herstelt u van een ziekte of operatie. Terwijl u geniet van alles wat u van een luxe hotel mag verwachten. Alle faciliteiten zijn aangepast en ingericht op gasten met een lichamelijke beperking, inclusief de infrarood sauna, het zwembad en de verharde paden op het terrein van het resort.

Vakantiepark Care Holidays Heino Care Holidays Heino is een vakantiepark op de grens van de Sallandse Heuvelrug en de IJsselvallei, waar mensen met en zonder functiebeperkingen samen de vakantie kunnen doorbrengen. Tijdens uw verblijf in één van de aangepaste bungalows, kunt u zo nodig 24 uur per dag een beroep doen op services en zorgdiensten die uw vakantie veraangenamen.

Speciale aanbieding Lezers van de Seniorenkrant Overijssel krijgen 20% korting op logies bij beide accommodaties. Daarnaast krijgt u 20% korting op uw totaalbesteding bij het Grand Café van ECR Groot Stokkert en restaurant ’t Hoogehuus nabij vakantiepark Care Holidays Heino. Deze aanbieding is geldig tot en met 31 december 2012.

AP Stijlmeubelen Westeinde 101 | 7671 EL Vriezenveen | T 0546 566026 16 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

ECR Groot Stokkert Dr. Jan van Breemenlaan 2 8191 LA Wapenveld T (088) 328 00 50 www.grootstokkert.nl

Care Holidays Heino Zwolseweg 71 a 8141 EA Heino T (088) 328 00 40 www.oldheino.nl


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

SENtrum

7 2

Doe mee!

8

En win een Boekenbon

1

De oplossing voor deze puzzel kunt u voor 15 oktober sturen naar SENtrum, Kievitstraat 9, 7557 AP in Hengelo, onder vermelding van ‘oplossing puzzel 3’. Of u kunt uw oplossing mailen naar r.ramaker@belangenorganisatiesoverijssel.nl. Onder de goede oplossingen wordt een boekenbon verloot. De winnaar of winnares krijgt persoonlijk bericht en wordt in de volgende uitgave van SeniorenOverijssel bekend gemaakt.

10

4

3

9

5

De oplossing van de puzzel in het juni nummer was ‘leefruimte’. De winnaar van de boekenbon is dhr. van der Laan uit Almelo. Van harte gefeliciteerd!

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

© Ruud Berns / www.puzzelstad.nl

Puzzelaar gefeliciteerd!

10

PUZZEL Belangenorganisaties bundelen de krachten

Belangenorganisaties in Overijssel actief De kracht en de mogelijkheden van ouderen, zorgvragers en mantelzorgers zouden meer het uitgangspunt van beleid moeten vormen. Dit komt niet alleen de kwaliteit van voorzieningen ten goede, maar biedt ook oplossingen voor economische en organisatorische vraagstukken.

Directeur Johan Feenstra van de stichting BelangenOrganisatieOverijssel.

In een tijd van recessie moet alles sneller en goedkoper. Het belang van kwetsbare burgers wordt dan snel over het hoofd gezien. Burgers moeten op eigen kracht meer zelf organiseren. Kwetsbare burgers beschikken niet altijd over voldoende kracht en missen de mogelijkheden om voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf op te komen. De Stichting BelangenOrganisatiesOverijssel doet aan belan-

genbehartiging gericht op zorg, maatschappelijke ondersteuning, wonen, vervoer en participatie. De medewerkers vormen inmiddels een hecht team, dat samen maatschappelijke problemen in Overijssel bespreekbaar maakt. Ons kantoor staat in Hengelo maar wij werken door de hele provincie. Als directeur streef ik naar een duidelijke en zichtbare positie voor de belangenorganisaties.

Alle burgers kunnen hun ervaringen in zorg, wonen, vervoer en welzijn bij ons melden. Wij stellen structurele knelpunten aan de orde bij instellingen, overheden en verzekeraars. Samen met honderden vrijwilligers in bijvoorbeeld cliëntenraden en Wmo-raden vormen wij een sterk netwerk, gericht op inspraak en invloed. Regelmatig zitten wij aan tafel met bestuurders van overheden, instellingen en verzekeraars. Met hen maken wij afspraken hoe knelpunten kunnen worden opgelost of, beter nog, kunnen worden voorkomen. Dankzij de subsidie van de pro-

Stichting BelangenOrganisatiesOverijssel is een samenwerking van SENtrum, Platform Mantelzorg Overijssel, Zorgbelang Overijssel en Overijssels Platform VG. Voor informatie kijk op www.sentrum.nl, www.pmo-ov.nl, www.zorgbelang-overijssel.nl, www.overijssel.platformvg.nl vincie Overijssel zijn wij onafhankelijk en kunnen dus kritisch adviseren. Helaas wil de provincie onze subsidie afbouwen. De onafhankelijke belangenbehartiging loopt gevaar, het belang van de kwetsbare burger raakt ondergesneeuwd. Met ons deskundige team maken we onze bijdrage aan een betere zorg en maatschappelijke ondersteuning te gelde. Gemeenten, verzekeraars en instellingen hu-

ren ons graag in om hun cliëntenof Wmo-raden te ondersteunen of om vanuit het perspectief van de burgers de kwaliteit van hun voorzieningen te onderzoeken. Maar de onafhankelijkheid van de belangenorganisaties is in het geding. ‘Het is moeilijk om kritisch te zijn naar een instelling die ook bepaalde activiteiten financiert.’ Daarom is behoud van de provinciale subsidie essentieel om de belangen van burgers te kunnen blijven behartigen. ■ Door Johan Feenstra (directeur BelangenOrganisatiesOverijssel)

Voor vragen over regelingen, hulp en advies bij klachten kunt u terecht bij de belangenorganisaties en op het informatie- en klachtenbureau van de belangenorganisaties (telefoon: 0900 – 2437070).

SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

17


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Na een opname in een ziekenhuis moet vaak veel geregeld worden

Nazorg verloopt soepel door inzet transferbureau “U mag naar huis.” Dat hoor je als patiënt in het ziekenhuis graag. Hoe goed de verzorging ook was, er gaat niets boven thuis. Omringd door naaste familie verder aansterken en dan het dagelijkse leven weer oppakken. Gelukkig gaat het vaak zo, maar niet altijd. Soms is na ontslag thuiszorg, revalidatie, opname in een verzorgings- of verpleeghuis of hospice nodig. Al met al een heel geregel. Gelukkig beschikt het RöpckeZweers Ziekenhuis in Hardenberg over een transferbureau. Dit bureau draagt zorg voor goede aansluiting en doorstroming van patiënten van het ziekenhuis naar een andere zorginstantie. Daarmee vormt het bureau een belangrijke schakel in de zorgketen voor de patiënt, die niet ophoudt buiten de muren van het ziekenhuis. Het ontlast patiënt, familie en verpleegkundigen van veel zorgen en werk. “Wij regelen alle nazorgvragen voor patiënten die met ontslag gaan,” vertelt transferverpleeg-

Saxenburgh Groep heeft behalve een ziekenhuis ook verzorgingsen verpleeghuizen binnen haar gelederen. Dit samen maakt dat de overleglijnen kort zijn en nazorg makkelijker te regelen is. Margriet Hamberg: “Wij weten precies welke zorginstanties er zijn in de regio Vechtdal en Coevorden, we hebben de hele sociale kaart in beeld. Wij regelen dat de mensen nazorg op maat krijgen en dat alles soepel verloopt, zonder gedoe voor patiënt of verpleegkundige.” ■

Marianne Levelink in overleg met een verpleegkundige op de afdeling.

kundige Marianne Levelink van de Saxenburgh Groep. “Dat kan thuiszorg zijn, maar ook kort- of langdurend verblijf in een zorgcentrum. Wij zoeken plek, verzorgen de CIZ-indicatie en regelen zo nodig de hulpmiddelen. De afdelingsverpleegkundige draagt

zorg voor overdracht, medicatie en vervoer.” Collega Margriet Hamberg van Carinova valt haar bij: “We vragen de patiënt naar de omstandigheden thuis. Als een oudere patiënt naar huis mag, willen we bijvoorbeeld weten of een eventuele partner of familie in

staat is te helpen. Als opname in een verpleeghuis noodzakelijk is, bespreken wij de wensen en mogelijkheden.” Het transferbureau wordt gevormd door medewerkers van de Saxenburgh Groep en verschillende thuiszorgorganisaties. De

Binnen het transferbureau werken momenteel zes verpleegkundigen samen vanuit de Saxenburgh Groep en thuiszorgorganisaties Carinova, Beter Thuis Wonen. Icare, CaroCare en SBT/ CRG onderschrijven de doelstellingen van het transferbureau. Het bureau is gevestigd in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg.

Afhaalpunten SeniorenOverijssel SeniorenOverijssel, het blad voor alle senioren in deze provincie, wordt verspreid onder alle leden van ANBO, PCOB en KBO in Overijssel. SeniorenOverijssel is echter bedoeld voor alle senioren in Overijssel en ligt daarom in verschillende supermarkten om mee te nemen.

Rijbewijskeuringen In de vorige krant stond een fout telefoonnummer vermeld bij Dr. Blok, die zowel in Raalte als in Radewijk keuringen doet.Daarom vermelden wij hieronder nog één maal alle adressen en telefoonnummers. Alle artsen kunnen rechtstreeks benaderd worden voor een afspraak. Denkt u bij het bezoek aan de keuringsarts aan het volgende: • Bij het gemeentehuis een ‘Eigen verklaring’ te kopen en deze voorafgaand aan de keuring zelf in te vullen! Deze ‘Eigen Verklaring’ moet u meenemen naar de keuringsarts. De arts vult het geneeskundig onderzoek in. • Voorafgaande aan de keuring raden wij mensen aan hun ogen en eventueel bril te laten controleren (door een opticiën).

• Bij het bezoek aan de arts dient u het volgende mee te nemen: - Het lidmaatschapspasje van de bond, om in aanmerking te komen voor een keuring van € 30,00 (tenzij van tevoren een ander bedrag is afgesproken). Dit bedrag dient direct te worden afgerekend. - De ‘Eigen Verklaring’ en de retourenveloppe. - Een beetje urine. - Het oude rijbewijs. - Alle medicijnen die u gebruikt of de medicijnkaart. Let op: - De meeste artsen keuren niet voor een groot rijbewijs! - De geneeskundige verklaring moet binnen veertien dagen worden opgestuurd naar het CBR! ■

18 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

graag 50 kranten afgeven of een veelvoud hiervan.

In Almelo, Glanerbrug, Hardenberg, Kampen, Raalte, Steenwijk, Wierden en Zwolle, kan de SeniorenOverijssel af-

gehaald worden bij een Albert Heijn filiaal. In Raalte kan dit ook bij de Coop. Wij vragen uw medewerking om ook in uw plaats een afhaalpunt voor de SeniorenOverijssel te zoeken, zodat ook senioren in uw stad, dorp of wijk kennis kunnen nemen van de Senioren Overijssel. Een afhaalpunt waar veel senioren komen zou de Stichting Welzijn Ouderen, de Bibliotheek of een supermarkt kunnen zijn. We willen

Belt-Schutsloot Mevrouw S.Paalman Tel: 038 3865791 Bellen tussen 18.15 en 19.00 uur

Oldemarkt L.K.H. Pijlman Tel: 0561 450550 Bellen tussen 11.00 en 12.00 uur

Wierden A.Flach Tel: 06 29081958 Bellen tussen 9.00 en 12.00 uur

Borne N.W. Brijber Tel: 06 30892073 Bij voorkeur bellen in de ochtenduren

Oldenzaal A.J.F. Engbers Tel: 0541 517014 Bellen op dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur

Rijssen J.Slofstra Tel: 0548 513092 Bellen dagelijks, eventueel inspreken op antwoordapparaat

Haarle F.W. van Hulsen Tel: 06 10491837 Thuis keuren is ook mogelijk Maak vooraf een prijsafspraak

Oldenzaal J.J. Vermeulen Tel: 0541 514843 Bellen tussen 10.00 en 12.00 uur Keurt mensen aan huis

Zwolle P.Los Tel: 06 20855688 Bellen dagelijks, eventueel inspreken op antwoordapparaat

Enschede A.M.J Siegers Tel: 06 44872736

Olst A.van Stuyvenberg Tel: 0570 561724

Radewijk/Hardenberg C. Blok Tel: 0523 216069 Niet leden betalen € 40,00

Dalfsen H.J.P.M. Jansen Tel: 06 51568112 Bellen tussen 18.30 en 20.00 uur

Raalte C. Blok Tel: 06 10824972 Bellen op woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur Leden betalen € 30,00

Wierden Huisartsenpraktijk de Korenaar Drs. M. Oosterhuis Tel: 0546 571252

Nieuwe locatie Heeft u een adres gevonden waar de kranten afgegeven en afgehaald mogen worden? Geef het adres dan door aan Rezina Ramaker (074-2500155) en wij zorgen ervoor dat de volgende keer voldoende kranten worden afgeleverd, zodat de krant ook op de nieuwe locatie kan worden afgehaald. ■


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Van de bestuurstafel Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel is – eindelijk – gekomen met de lang beloofde handreiking sociale kwaliteit. Maatschappelijke organisaties als SENtrum en Zorgbelang drongen er bij het provinciebestuur al direct na het aantreden van het nieuwe college op aan om samen te kijken naar de taken en positie van de maatschappelijke organisaties. De provincie heeft een nieuwe manier van werken. Sociaal flankerend beleid zou niet meer worden gefinancierd op basis van aanvragen van de organisaties, maar alleen als activiteiten van deze organisaties ondersteunend zijn voor de kerntaken van de provincie. Uitgangspunt is de sociale kwaliteit en sociaal flankerende maatregelen die deze sociale kwaliteit kunnen versterken. De onlangs gepresenteerde handreiking biedt SENtrum en de andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld aanknopingspunten om de eigen doelstellingen waar te ma-

hierin heel veel kunnen doen aan de leefbaarheid in onze provincie, met name daar waar het ouderen betreft. SENtrum blijft overtuigd van het belang van goed sociaal flankerend beleid vanwege de preventieve aspecten. Immers, adequaat preventief beleid voorkomt later hoge kosten.

ken. SENtrum richt zich daarbij vooral op de belangen van ouderen in onze provincie. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de plannen om op de verschillende beleidsterreinen so-

ciaal flankerende activiteiten op te zetten. Wel is het jammer dat de provincie zo laat met haar handreiking kwam omdat er zodoende bijna een jaar verloren is. SENtrum en anderen hadden

Het bestuur van SENtrum volgt alert de ontwikkelingen binnen de ouderenorganisaties. Het is bekend dat ANBO Nederland, kort door de bocht, de samenwerking met de andere bonden heeft opgezegd. Daarnaast zijn er in de provincie ontwikkelingen gaande die kunnen leiden tot nieuwe seniorenorganisaties. Het bestuur van SENtrum acht het van het grootste belang dat er naar provincie- en gemeentebesturen en andere organisaties gezamenlijk wordt opgetreden. SENtrum staat open voor nieuwe ontwikkelingen als daarmee de belangen van senioren in onze provincie beter behartigd kunnen worden. ■ Door Wil Jaegers, voorzitter

Een goed gesprek levert telkens weer verassende punten op Acht jaar geleden startte Zorgbelang Overijssel met het organiseren van cliëntenpanels ‘door Cliënten Bekeken’ bij ziekenhuizen, apotheken en ander zorgverleners. Dit voorjaar zijn weer diverse apothekerspanels gehouden. Door de ogen van de klant wordt de deskundigheid, informatievoorziening en de toegankelijkheid van de apotheek beoordeeld. Aan de hand van

een vragenlijst, groepsgesprekken met cliënten en workshops krijgen zorgverleners een beeld hoe patiënten hen waarderen en waar de verbeterpunten liggen. Meldpunt Zo bleek onder andere dat cliënten niet weten dat zij zelf ook bijwerkingen van medicijnen kunnen melden op www.meldpuntmedicijnen.nl. Een ander opmerkelijk feit is dat cliënten die een deel van hun medicijnen

via de internetapotheek betrekken, zich niet of onvoldoende realiseren dat hun medicatiedossier bij hun eigen apotheek niet meer volledig en actueel is. Dus ook geen interactie-check meer! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marja de Jong van Zorgbelang Overijssel via telefoonnummer 074-2500155 of via e-mailadres m.dejong@belangenorganisatiesoverijssel.nl. ■

Column Farmaceutische industrie Deze zomer kwam het college voor zorgverzekeringen met het advies om dure medicijnen voor zeldzame ziekten niet meer te vergoeden. Zo zouden de medicijnkosten voor iemand met de ziekte van Pompe jaarlijks vierhonderdduizend euro of meer bedragen. Commotie alom. Gek toch dat dit college niet op het idee is gekomen dat de kosten van zo’n medicijn misschien ook wel eens aan een kritische beschouwing kunnen worden onderworpen. Waarom zijn die medicijnen zo duur? Wel, toch alleen maar omdat de farmaceutische industrie gericht is op het maken van winst voor de aandeelhouders. Niet het belang van de patiënt, noch dat van de gemeenschap speelt een rol, nee, alleen de miljardenwinst telt. Bovendien, waar ligt de grens? Wat mag een leven kosten? En de politiek… die zwijgt en accepteert voetstoots premieverhoging, verhoging eigen risico, uitkleden van het basispakket, druk op ouderen om van behandeling af te zien. Wie is de baas in Nederland? De multinationals? Door Willem

Landelijk werken aan betere ouderenzorg Betere zorg voor ouderen, zoals ouderen dat graag zelf willen. Daaraan werken 550 partijen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Vanuit acht regionale netwerken zorgen zij voor landelijke verbeteringen. De partijen opereren onder de vlag van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Dit programma werkt in opdracht van het ministerie van VWS aan verbetering van ouderenzorg in de volle breedte: medische zorg, langdurende zorg, welzijn, mantelzorg en preventie. Dat gebeurt via liefst 75 projecten onder regie van ZonMw (Nederlandse organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert). Vraag van ouderen centraal Doel is het creëren van een sa-

menhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. De projecten zijn dan ook gestart vanuit de wensen en vragen van ouderen. En ook na de start blijven zij nauw betrokken. Ruim 175 ouderen denken mee, bijvoorbeeld via doelgroeppanels en klankbordgroepen. Zij letten bijvoorbeeld op of er in de projecten voldoende aandacht is voor welzijn, of dat de projectvoorstellen begrijpelijk zijn opgeschreven. Meerwaarde Op deze manier heeft het NPO meerwaarde voor ouderen, bijvoorbeeld door projecten die werken aan betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder zorggebruik en zorgbelasting. Dat betekent tegelijk

een voordeel voor de vergrijzende maatschappij: minder zorggebruik betekent immers minder kosten. Resultaten in zicht Het NPO is in 2008 van start gegaan. De eerste onderzoeksresultaten komen in zicht. Wat programmabreed tot nu toe is bereikt: • 38.000 Ouderen doen mee aan 75 projecten. • 1.000 Huisartsen zetten zich in voor geïntegreerde ouderenzorg. • 550 Partners hebben hun krachten gebundeld in acht regionale netwerken. • Acht universitair medische centra werken samen aan betere ouderenzorg. Lees meer op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl. ■ SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

19


De specialist op het gebied van:

Zitten

Dealer van Doge en Fitform

De behandeling van grijze staar (cataract)

bij Augenklinik Ahaus en Oogcentrum Eibergen

Grijze staar of cataract is wereldwijd de meest voorkomende aandoening binnen de oogheelkunde. Grijze staar is een ouderdomsbepaalde aandoening. Iedereen krijgt vroeg of laat in meer of mindere mate grijze staar en ca. 40% van alle personen boven de zeventig is hieraan geopereerd. Senioren en ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig en blijven langer autorijden, reizen en sporten, daarom bezoeken zij sneller dan vroeger een oogarts.

Slapen

Bewegen

Voordat de diagnose grijze staar wordt gesteld, merkt de patiënt dat hij geleidelijk aan minder gaat zien. Ook wordt het zicht waziger, verliezen kleuren hun helderheid, ontstaan er dubbelbeelden en treedt er in het donker verblinding op. Meestal is de opticien degene die de patiënt aanraadt om een bezoek aan de oogarts te brengen, omdat hij geen goede bril meer kan aanmeten. Is de diagnose tijdens het vooronderzoek gesteld, dan kan in Augenklinik Ahaus of Oogcentrum Eibergen op korte termijn een afspraak voor een poliklinisch operatie worden gemaakt. Moeten beide ogen worden geopereerd, dan gebeurt dit meestal met een tussenpoos van 4 weken. Het verblijf in de kliniek duurt enkele uren, de operatie daarentegen slechts 15 minuten. In Augenklinik Ahaus worden ca. 6000 grijze staaroperaties per jaar uitgevoerd. De behandeling is er op gericht, dat patiënten de verdovingsinjecties bij hun ogen niet voelen. De patiënt voelt voor, tijdens en na de operatie geen pijn. Augenklinik Ahaus en Oogcentrum Eibergen hebben met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars zorgcontracten voor grijze staaroperaties en andere oogheelkundige behandelingen. Indien gewenst vragen wij een vergoeding voor een behandeling bij de zorgverzekeraar aan.

Hulpmiddelen

Van Hetenstraat 67c - 7415 TT Deventer - T (0570) 60 51 62

www.zorgcomfortdeventer.nl

20 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

Augenklinik Ahaus Am Schloßgraben 13 D-48683 Ahaus Tel. NL 06 2346 0761 Tel. Dld 0049 2561 9555 231 info@augenklinik.de www.augenklinik.de

Oogcentrum Eibergen Nijverheidsstraat 8 - 4 7151 HN Eibergen Tel. 0545 478 080 info@oogartseneibergen.nl www.oogartseneibergen.nl


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Carinova en BelangenOrganisatiesOverijssel Carinova ontwikkelt een nieuw meerjarenbeleidsplan. De verwachtingen en ideeën van cliënten en toekomstige cliënten uit de doelgroepen van (jongere) ouderen en mantelzorgers vormen belangrijke uitgangspunten voor een nieuw beleidsplan.

40 jaar Zangersdagen PCOB Overijssel Op woensdag 10 oktober 2012 organiseert de PCOB gewest Overijssel voor de 40e maal de jaarlijkse zangersdag voor Overijsselse (senioren)koren, in de Gereformeerde Kerk, gebouw De Kern aan de Bouwstraat 21 in Ommen. Aanvang 10.30 uur (kerk open vanaf 10.00 uur) tot ongeveer 17.00 uur. U kunt genieten van een afwisselend programma met optredens van negen koren, samenzang en muzikale bijdragen van een sopraan, een tenor en enkele musici. Toegang gratis. Voor € 5,00 per persoon kunt u meelunchen. Betalen op de dag zelf bij binnenkomst. Graag vóór 1 oktober aanmelden bij Henk Schuurhuis tel. 06 20360944 of via e-mail schu0618@planet.nl ■

BelangenOrganisatiesOverijssel is gevraagd door middel van de focusmethode te inventariseren wat de verwachtingen en ideeën van mensen uit de ouderenorganisaties, cliënten, toekomstige gebruikers, mantelzorgers en cliëntenraden zijn betreffende het toekomstige en inhoudelijke beleid van Carinova. De deelnemers zijn van mening dat er minder bureaucratie moet zijn, dus meer directe lijnen van werkvloer naar cliënt en vice versa. Minder mensen over de vloer bij een cliënt. Hierbij zijn zelfsturende teams van groot belang, teams die ook de omgeving van de cliënt kennen. Meer vraaggericht werken Er zal meer en vaker een beroep worden gedaan op sociale netwerken en mantelzorgers. Carinova kan een belangrijke rol vervullen in de ketenzorg door samen te werken met de informele zorg. Huishoudelijke hulp is een belangrijke schakel in de zorgke-

Werk mee aan keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis

ten. Er dient voldoende gekwalificeerd personeel te zijn, die een schakel kunnen vervullen tussen professionals en mantelzorgers. Speerpunten: respijtzorg, ketenzorg, PR en communicatie zowel intern als extern verbeteren. Op 7 november komt de groep opnieuw bij elkaar om met elkaar te bespreken wat er van de aanbevelingen en speerpunten in het concept meerjarenbeleidsplan van Carinova staat geschreven. ■

De gezamenlijke ouderenbonden hebben het initiatief genomen om een keurmerk te ontwikkelen voor ziekenhuizen die zich onderscheiden door seniorvriendelijke voorzieningen. Seniorvriendelijke ziekenhuizen hebben de organisatie van zorg aangepast aan de wensen en behoeften van senioren. Denk aan goede parkeervoorzieningen en een duidelijke bewegwijzering, maar ook aan het hebben van een vaste contactpersoon of goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ is een gezamenlijk initiatief van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Word ook seniorenscout en draag bij aan een verbetering van de seniorvriendelijkheid van zieken-

huizen! Eind 2012/begin 2013 gaat een groep seniorscouts in tweetallen alle ziekenhuizen in Nederland bezoeken om deze op de zichtbare kwaliteitscriteria van seniorvriendelijkheid te beoordelen. Daarnaast zal er via internet een vragenlijst komen om informatie te krijgen over de overige kwaliteitscriteria. De Unie KBO zoekt enthousiaste senioren (50plus) die tussen half november en eind februari meerdere dagen of dagdelen kunnen vrijmaken om na een training minimaal vijf ziekenhuizen te bezoeken. Het is belangrijk dat u zich kunt verplaatsen in de situatie van (kwetsbare) ouderen. Voor meer informatie over seniorscouts bel Adinda Remigius, 0736123475 of kijk op www.uniekbo.nl/ziekenhuis. ■

Wat is ketenzorg? Een samenhangend geheel van zorginspanningen dat er voor moet zorgen dat het cliëntperspectief centraal staat en de zorg wordt ingericht op basis van geldende richtlijnen en standaarden, zodat de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon wordt geleverd.

Agenda SENtrum organiseert drie bijeenkomsten, die gehouden worden in Het Centrum te Nijverdal.

Wezenlanden ziekenhuis.

Wat is respijtzorg? Zorg die de mantelzorger(s) ontlasten en vrijaf geven. Hiervoor dienen voorzieningen te worden getroffen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen.

1. Themabijeenkomst ‘Arbeid en inzet senioren’, dinsdag 9 oktober van 10.00-12.00 uur. Hoe kunnen ouderen, jongeren en mensen met een beperking helpen bij het vinden van een baan? Bent u een deskundige op het gebied van wonen? Hebt u ideeën hoe 500 jongeren aan een baan geholpen kunnen worden? Hebt u tijd om op 9 oktober met ons van gedachten te wisselen? Geef u dan voor 5 oktober op. 2. Themabijeenkomst ‘Mobiliteit’, dinsdag 6 november van 14.00-16.00 uur. Wat hebben senioren en mensen met een beperking nodig om veilig mobiel te blijven? Wat schort er aan het Openbaar Vervoer? Hoe kunnen we de veiligheid verbeteren? Wat geven we onze vertegenwoordigers mee om de belangen van senioren en mensen met een beperking te kunnen behartigen in de ROCOV’s Twente en WestOverijssel? Bent u deskundig op het gebied van mobiliteit? Hebt u ideeën om de mobiliteit te verbeteren? Hebt u ideeën om

de veiligheid in het verkeer te verbeteren? En hebt u 6 november tijd om met ons van gedachten te wisselen? Geef u dan vóór 3 november op! 3. Themabijeenkomst ‘Wonen’, dinsdag 11 december van 14.00-16.00 uur. Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg? Wat betekent dit voor senioren en mensen met een beperking? Welke maatregelen zijn nodig? Wilt u meedenken over vragen met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg en heeft u enige ervaring of deskundigheid op het gebied van wonen en/of zorg, reageer dan vóór 5 december. Opgeven voor één

van deze bijeenkomsten kan bij Trudy Olde Klieverink, 0742500155. Voor meer informatie zie www.sentrum.nl. KBO Overijssel organiseert voor alle leden op 9 oktober van 10.30-15.30 uur de themabijeenkomst ‘Katholiek zijn in deze tijd, spannend!?’, in het Sint Jansgebouw, Stationsstraat te Wierden. Voor veel mensen is geloof nog steeds waardevol, juist bij het ouder worden. Pastor Hanneke Bruins uit Hengelo verzorgt een inleiding en er is ruimte voor verschillende ervaringen, levensvragen en geloofstradities. Informatie en opgaven voor 1 oktober via info@kbo-overijssel.nl of 0572-361177 ■

SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

21


Wat vindt u van het aantal verschillende zorgverleners dat bij u langskomt?

oud nieuw Precies goed: 40% 58% Ja, altijd:

oud nieuw 70% 90%

Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen?

Ja, altijd:

oud nieuw 53% 76%

Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de thuiszorg telefonisch bereikbaar is?

Ja, altijd:

oud nieuw 71% 83%

Komt de thuiszorg de afspraken over de zorg goed na?

seniorenkrant overijssel advertorial.indd 2

Vraag naar de mogelijkheden in wooncentra: Het Lindenhof, Stadsgraav’n, De Boshoeve en Het Windmolenbroek

9/4/2012 3:02:49 PM

Het Lindenhof Noord Esmarkerrondweg 492, Enschede 088 – 921 03 29

Stadsgraav’n Westwal 43-87, Ootmarsum 088 – 921 03 34

De Boshoeve Beethovenlaan 11-143, Almelo 088 – 921 03 31

Het Windmolenbroek De Karekiet 55-309, Almelo 088 – 921 03 35

Per direct een appartement voor 55+ huren in Almelo, Ootmarsum of Enschede?

INTERESSE? Neemt u dan contact op met de bewonersconsulenten via de genoemde telefoonnummers. Zij informeren u graag over de beschikbare appartementen. Of kijk op onze website www.woonzorg.nl Bewonersconsulenten zijn bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 tot 17.00 uur. twente@woonzorg.nl

woonzorg.nl

Klantenservice Ruimte voor zorgeloos 0900-1234 wonen 996 (lokaal tarief), op werkdagen vanaf 08.30 tot 17.30 uur.

22 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Zorgcomfort Deventer: advies en service op maat De Ouderenwinkel in Deventer heeft een nieuwe naam: Zorgcomfort Deventer. Edwin en Marjan Saris zijn niet meer aangesloten bij de franchiseorganisatie. Door zelfstandig verder te gaan kunnen we het assortiment beter afstemmen op de behoefte van de klant. Zoals de nieuwe naam al aangeeft gaat het zowel om zorgals comfortartikelen.

caat in huis. We kunnen de klanten nu tevens meer bieden zoals een proefrit aan huis en het is ook mogelijk om een scootmobiel te huren. Daarnaast gaan we binnenkort het assortiment ‘Sta op stoelen’ uitbreiden met een aantal stoelen van het merk Fitform. Naast de stoelen van Doge hebben we hiermee de twee Nederlandse topmerken in huis. Hiermee bieden we de klanten meer mogelijkheden in verschillende prijsklassen. Heeft u problemen met slapen, laat u dan eens voorlichten bij ons. We zijn dealer van M Line matrassen. De M Line Slow Motion VI is de matras die als beste is getest door de consumentenbond.

U kunt bij Zorgcomfort Deventer terecht voor producten op het gebied van zitten, slapen en bewegen. Daarnaast hebben we ook diverse hulpmiddelen zoals een eenvoudige mobiele telefoon, een douchekrukje of braces. Zelfs ondergoed en een bolletje wol of haakkatoen is er te koop. Zorgcomfort Deventer onderscheidt zich vooral op het gebied van advies en service. Het gaat niet alleen om de verkoop van een stoel of een matras, maar het is belangrijk dat de klant, aan de hand van het juiste advies, een goede keuze maakt en het product ook optimaal

gebruikt. In een aantal gevallen wordt zelfs een ergotherapeut voor het geven van advies ingeschakeld. Komt u gerust eens kijken bij Zorgcomfort Deventer. U staat versteld hoeveel artikelen

er zijn die het leven gemakkelijker maken en u meer comfort geven. Topmerken We zijn er trots op dat we nu een

aantal scootmobielen van Life & Mobility in de winkel hebben staan waaronder de Solo, de Mezzo en de Vivo. Hiermee hebben we echt een kwalitatief topmerk van Nederlands fabri-

Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte gehouden worden van ons nieuws, meldt u zich dan aan via onze website voor de nieuwsbrief. Zorgcomfort Deventer’s motto is: “Uw comfort is onze zorg!” ■ Zorgcomfort Deventer Van Hetenstraat 67c, Deventer Tel: 0570-605162 www.zorgcomfortdeventer.nl

Van de redactie Het is al weer bijna oktober als deze SeniorenOverijssel verschijnt. De redactie heeft weer een leuk en informatief blad voor u samengesteld. Het verenigingsleven is overal weer gestart. De verkiezingen voor de Tweede kamer zijn op twaalf september gehouden en de formatie zal nu op volle toeren draaien. Wat heeft het nieuwe kabinet voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken, mantelzorgers en vrijwilligers in petto? In de volgende krant die eind november/ begin december verschijnt willen we aan-

Op 29 september 2012 van 10.00 tot 17.00 uur organiseert ‘t Achterhuus een gezellige, nostalgische en romantische herfstfair. Naast antiek, brocante en curiosa vind u er huis en tuindecoraties, bloemen, kalebassen en huisvlijt, zijn er lekkernijen, workshops en oude ambachten en treden dansgroep de Klepperties en het koor de Sentimenties uit Hardenberg op. Ook is er aan de inwendige mens gedacht. De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Erve Ramaker Radewijkerweg 43 7791 RK Radewijk

dacht besteden aan het thema:

‘De samenleving heeft gekozen’ In de volgende editie willen we ook aandacht besteden aan de wintermaanden met haar hoogtepunten. Heeft u een leuk verhaal, gedicht of recept, of wilt u uw visie geven op het thema ‘De samenleving heeft gekozen?’, stuur dan uw bijdrage vóór 3 november naar r.ramaker@belangenorganisatiesoverijssel.nl ■

Colofon SeniorenOverijssel is het kwartaalblad van de samenwerkende ouderenbonden in Overijssel. De krant informeert 50-plussers over gezondheid, werk, zorg, welzijn, financiën, vervoer en wonen in de provincie Overijssel. De krant wordt in een oplage van 40.000 exemplaren verspreid onder de leden van de ouderenbonden binnen Overijssel, bibliotheken, gemeenten, stichting welzijn ouderen en organisaties die met of voor 50-plussers werken.

Uitgever Geen Blad voor de Mond BV Lasondersingel 149, Enschede T 053 460 9002 W  www.geenbladvoordemond.nl Eindredactie SENtrum (Stichting senioren organisaties Overijssel) Kievitstraat 9, 7557 AP Hengelo T 074 250 0155 W www.sentrum.nl Redactie SENtrum Wil Jaegers Martin Meijerink

Peter van der Molen Rezina Ramaker Gerry Vrielink Ontwerp en vormgeving Geen Blad voor de Mond BV Anouk Huiskes Carolina Zayat KBO T 0572 361 177 E info@kbo-overijssel.nl W www.kbo-overijssel.nl PCOB T 038 422 5588 E pcob.overijssel@home.nl W www.pcob.nl

Advertentieacquisitie TwentyFifty BV T 053 460 9007 E info@twentyfifty.nl W www.twentyfifty.nl Abonnement € 18,00 per jaar Wilt u reageren? Neemt u dan contact op met de redactie: Rezina Ramaker Kievitstraat 9, 7557 AP Hengelo T 074 250 0155 E R.Ramaker@BelangenOrganisatiesOverijssel.nl

SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

23


gratis netvliescheck NetvliesCheck

Netv Chec

NetvliesCheck

Netv Chec NetvliesCheck

voucher

1

in de winkel maken we een foto van Uw netvlies

2

deZe wordt door een onafHankelijke oogarts beoordeeld

3

binnen een week ontvangt U de Uitslag

doe nu de netvliescheck bij SpecSaverS

Vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar komen bepaalde oogziektes vaker voor. Met de preventieve NetvliesCheck van Specsavers kunnen mogelijke netvliesafwijkingen die zouden kunnen wijzen op bijvoorbeeld hoge oogdruk, netvliesslijtage of complicaties door suikerziekte vroegtijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kan verergering vaak eenvoudig worden voorkomen. De NetvliesCheck maakt deel uit van ons uitgebreide oogonderzoek. De NetvliesCheck is toegankelijk, snel en helemaal gratis. Bent u 45 jaar of ouder en nog niet onder behandeling van een oogarts, dan nodig ik u graag uit om langs te komen voor een gratis NetvliesCheck! Uw specsavers-winkels in de bUUrt! specsavers Hengelo Nieuwstraat 20 (naast Miss Etam) 074 291 5769 specsavers enschede-Zuid Wesseler-Nering 23 (bij ingang C1000) 053 477 2316 specsavers enschede Raadhuisstraat 4 (tegenover Jamin) 053 432 2146 specsavers almelo Grotestraat 58 0546 657 819

De netvliesfoto’s worden beoordeeld door oogartsen en optometristen van oogheelkundig centrum Best Eye Care en zijn een momentopname van de gezondheid van uw ogen waaraan geen garanties kunnen worden gekoppeld. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Š 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

SeniorenOverijssel - september 2012  

SeniorenOverijssel wordt uitgegeven door Geen Blad voor de Mond in opdracht van SENtrum, de stichting van samenwerkende ouderenbonden in Ove...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you