Page 1

24 Haziran’da sand]Ja gidin ve oyunuzu mutlaka kullan]n

UNUTMAYIN

CUMHURNYETNMNZNN GELECEN NÇNN OY KULLANACAKSINIZ BakĂ˝rkĂśy’de

SĂźrekli, Etkili, Ă?lkeli.

1

Numara

ATAKĂ–Y

6 2 Ya Ăž Ă˝ n d a SAYI: 281

HAZ2RAN 2018

F2YAT: 2 TL

http://www.atakoygazete.com.tr

2badetlerin yap]ld]J], yard]mlaPma ve dayan]Pma faaliyetlerinin yoJunlaPt]J], birlik ve beraberliJimizin pekiPtiJi, gelenekgÜreneklerimizi yaPad]J]m]z Ramazan Ay]’n]n da sonuna geldik. Bak]rkÜy’de huzurlu geçirdiJimiz bu mßbarek ayda Pehit yak]nlar]m]zla, gazilerimiz ve aileleriyle, engelli kardePlerimizle, çocuklar]m]zla, Bak]rkÜy’lß komPular]m]zla iftar sofralar]nda bir arada olduk.

Ramazan’]n gßzelliklerini paylaPt]k. Yak]nda hep birlikte kutlayacaJ]m]z Ramazan Bayram]’n]n da ayn] gßzellikte geçmesini, hepimizin saJl]k, mutluluk ve huzuruna vesile olmas]n], ßlkemize ve tßm insanl]Ja hay]rlar getirmesini diliyor, Ramazan Bayram]n]z] kutluyor, hepinize sevgi ve sayg]lar]m] sunuyorum.

Nazmi GĂœNLĂœ Bak$rkĂśy Kaymakam$

BAKIRKĂ–Y’E KADIN ELN DEMESNNN NSTNYORSANIZ N!TE FIRSAT Milletvekili seçimlerinde bir ilk ya#anAyor. 4 BakArkĂśy’lĂź kadAn milletvekili listelerinde. DĂź#ĂźnĂźn ve bu fArsatA iyi deerlendirin. Di# Hekimi FĂźsun KĂœMET

Nn#aat MĂźhendisi Emine GĂźlizar EMECAN

( YazAsA 11. sayfada )

( YazAsA 11.. sayfada )

Elmas DRAGOS

( YazAsA 11. sayfada )

Doç.Dr. Meltem ĂœNALERZEN

( YazAsA 13. sayfada )

Belediye ky kenar çizgisi içinde kalan yere inaat ruhsat vermiti ‘’AylAk 200 liraya ye#il alan senin olsun’’

B4R HUKUK TOKATI DAHA SONRA, BETON DÖK, MASABak]rkÜy Belediyesi 2017 y]l] May]s ay]nda k]y] kenar çizgisinde kalmas]na raJmen Hyatt Regency oteli Ünßne yap]lmak istenen projeyi onaylam]Pt]. AtakÜy 2. K]s]m sakini Kemalettin DoJan bu proje ile ilgili, 2dare Mahkemesi’ne yßrßtmenin durdurulmas] istemi ile mßracaat etti. 4. 2dare Dava Dairesi yßrßtmeyi durdurma karar] verdi. Bak]rkÜy Belediyesi yßrßtmenin kald]r]lmas] için yapt]J] mßracaata 12. 2dare Mahkemesi son noktay] koydu ve yßrßtmenin kald]r]lmas] isteminin reddine 14.03.2018 tarihinde oybirliJi ile karar verdi. ( Yaz]s] 12. sayfada )

BakArkÜy Belediye Meclisi’nin MayAs ayA toplantAlarAnda fArtAnalar koparan konular

LARI KOY, YAK BR SGARA’’

AtakÜy 4. K]s]m çarP]s]nda bir dernek lokal açt]. Arkas]ndaki yePil alana

beton dÜktß. Haberimiz ve Pikayetler karP]s]nda Belediye saJ]r ve dilsiz rolßnß oynad] ve sonunda çÜzßm bulundu. 30 metrekare yePil alan]n iPgaliye bedeli ayl]k 200 TL. Haberimizin baPl]J] okuyucular]m]zdan gelen bir mailden al]nd].

( Yaz]s] 10. sayfada )

AtakÜy’ßn gÜbeJinde bir bu eksikti

BELEDNYENNN BORCU NE KADAR OTEL NN!AATI BA!LIYOR Bak]rkÜy Belediyesi may]s ay] toplant]lar]nda gßndeme getirilen konular f]rt]nalar kopard] ve bßyßk tart]Pmalara neden oldu. Cuma gßnß yap]lmas] gereken toplant] iptal edildi. Baz] CHP’li meclis ßyeleri toplant]y] terk etti. F]rt]nalar koparan ßç konuyu Ak Parti mecdlis ßyesi 2brahim KeleP’e sorduk; Say]n KeleP, son meclis toplant]s]nda kesin hesaplarla ilgili yapt]J]n]z konuPmada bayaJ] f]rt]nalar koptu. Bu iPin Üzeti nedir aç]klayabilir misiniz? ( Yaz]s] 9. sayfada )

AtakÜy Olimpiyat Evi’nin yan]na otel yap]lacaJ]n] duyurmuPtuk. Olimpiyat Evi’nin yan]nda, aç]k yßzme

havuzu ve bitiPiJindeki kafelerin y]k]m] baPlad]. Buraya 280 yatakl] otel yap]lacak. Gazetemizi arayan Bak]rkĂśylĂźler ‘’ siz onlar]n 280 yatakl] dediklerine bakmay]n. 15 katl] bir bina dikerler 500 yataJa ç]kar]rlar. AtakĂśy’ß yaPanmaz hale getirmek için her Peyi yap]yorlar’’ diyorlar.(Yaz]s] 14. sayfada)


3

SOSYAL MEDYADAN

AYIN YAZISI MUTLU MUSUNUZ? Günler su gibi gelip geçiyor. 24 Haziran seçimlerine günler kald]. Büyüklerimiz bir Peyi mutlaka yapmam]z] istedikleri zaman, ne kadar önemli olursa olsun, elimizdeki iP hiç b]rak]lamayacak derecede bile olsa ne derlerdi: ‘’ iki elin kanda olsa yapacaks]n veya geleceksin.” Bu cümleyi unutmay]n! ‘’iki eliniz kanda bile olsa ‘’ 24 Haziran günü Özcan Atamer sand]Ja gidin ve oyunuzu kullan]n. Yak]nlar]n]z]n ve komPular]n]z]n da sand]Ja gitmelerini saJlay]n. Bu seçim ülkemizin geleceJi aç]s]ndan çok ama çok önemli. Cunhuriyetimizin geleceJi için oy kullanacaJ]n]z] akl]n]zdan bir an olsun ç]karmay]n. Bizi yönetenler, ekonomimiz çok iyi durumda, Milli gelir kiPi baP] Pu kadar dolar. Gözlerimizin içine baka baka söyleyip duruyorlar. Bizi kand]rd]klar]n] zannediyorlar...Yol yapt]k, köprü yapt]k diyorlar. Bunlar] yapt]J]n]z] kimse inkar etmiyor ki. Sadece Punu söylüyoruz. Hepimiz bu yol ve köprülerden geçmeden taahhüt ettiJiniz araç geçmediJi için bizden toplad]J]n]z vergilerden paras]n] ödüyoruz. Ve geçiP ücretleri neden Avro ve Dolara endeksli. Birkaç gün önce akPam yemeJinden sonra ePim bir tabakta çilek koydu önüme. Tabakta 15-20 çilek vard]. Sema bu nedir diye sordum. Bundan sonra böyle, 250 gram çilek ald]m. 4 portakal ve küçük bir salk]m üzüm. Senin fiyatlardan haberin yok galiba dedi. Bu konuPma s]ras]nda akl]ma ne geldi biliyor musunuz? 1984 y]l]nda Londra’da arkadaPlar]mla meyva satan bir dükkan]n önünde durdum. Muz, portakal ve tropikal iklim meyveleri görünce arkadaPlar]ma ‘’biraz meyva alal]m’’ dedim, olur dediler. Tezgah]n baP]nda birkaç kiPi daha meyve al]yordu. 4 portakal 2 muz.. Ben hayretle bak]yorum. ArkadaPlar]mdan biri ‘’OJlum burada böyle senin ülkendeki gibi, ver bana 2 kilo portakal, denmez. Her meyva tane ile sat]n al]n]r. Hayretimi gizleyememiPtim. Tabii ePime cevap veremedim. Bak]rköy’de caddelerde Pöyle bir dolaP]n kapanan iPyerlerinin her geçen gün artt]J]n] göreceksiniz. Siftahs]z iPyerini kapatanlar]n]n söylemlerini duyacaks]n]z... Bak]rköy’de neler oluyor? Öyle çok Pey oluyor ki hayretler içinde kal]rs]n]z. F]rt]nalar koparan Bak]rköy Spor Vakf]’n]n tesislerinin y]k]lan yerine Belediyemiz Bak]rköy Sanatç]lar Park] ve Spor Kompleksi yapt]. 19 May]s günü aç]l]P] gerçeklePti. Buraya Bak]rköy’lü sanatç]lar]n heykelleri kondu. Unutulanlar] yazm]yorum ama sanatç] heykellerinin konacaJ] yer buras] deJil. Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yan]na kara leke gibi ne olduJu belli olmayan, mahkeme devam ederken, plan Partlar]na uyulmad]J]n] bile bile inPaat yap]lmas]na göz yummasayd]n]z. Bak]rköy’lü sanatç]lar]n heykellerini buraya koyabilirdiniz. Mesela Leyla Gencer veya 2spirtohane Kültür Merkezi’ne de koyabilirdiniz. Burada tenis kortlar] yapt]n]z, spor yapmaya gelenler nerede soyunup giyinecekler. Kapal] salondaki odalar kullan]lm]yor. Neden biliyor musunuz? Tesiste elektrik yok. Y]k]mdan önce belediye emcümeni karar alarak tesislerin elektrik, su ve doJal gaz]n] kestirmiPti. imdi elektriklerin aç]labilmesi için encümen karar] gerekiyormuP. Encümen karar alam]yormuP çünkü adama sorarlarm]P tesisi y]kt]rmak için elektrikleri kestiren sensin, Pimdi de açt]r]yorsun. Bu nas]l iP. Bu arada spor yapanlar b]rak]n çay kahve içmeyi, içmek için su dahi bulam]yorlar. Oturup dinlenecek, sohbet edecekleri bir yer yok. Birileri Pimdiden kafe açabilmek için kuyruktaym]P. Bakal]m Pansl] kim olacak. Spor yapmaya sak]n arac]n]zla gitmeyin, buran]n tek araçl]k otopark] yok. Cadde ve sokaJa parkederim diyorsan]n hiç Pans]n]z yok. Tesisin çevresindeki tüm cadde ve sokaklar günün 24 saati otopark olarak kullan]l]yor. Buras] ile ilgili davalar devam ediyor. Bize gelen bilgiler sonuçta belediye kaybedecek ve yüklü tazminat ödeyecek. Haberimizi okumuPsunuzdur. Ataköy 4. K]s]m çarP]s]nda bir banka emeklileri derneJi lokal açt]. Ticari alanda bu lokal nas]l aç]ld] ayr] bir tart]Pma konusu. As]l tart]P]lmas] gereken arkas]nda bulunan ve yePil alan olan kamu arazisine beton dökmüP. Buray] kendi mal] gibi kullanacaklar. YoJun Pikayet üzerine Zab]ta gidiyor ama hiçbirPey yapam]yor. Dernekçiler ne mi yap]yor? Tabii ki çare ar]yorlar. Herhalde birileri ak]l veriyor. Belediye’ye gidiyorlar 30 metrekare yePil alan] ayda 200 TL. iPgaliye ödüyerek kullanmaya baPl]yorlar. Ne güzel deJil mi? Belediyenin asli görevi olan iPgal edilen yePil alanlar] iPgalden kurtarmak deJil midir? Bunlar tam tersini yap]yor. Uyar] görevimizi yapmak bizlerin görevi. Belediye yetkililerine buradan sesleniyorum. Derhal bu derneJin iPgal edip betonlaPt]rd]J] yePil alan] eski haline getirin. Bu mahalle en eski Ataköylülerin oturduJu mahalledir. Bir gün kazma küreklerle gidip o betonlar] yerle bir ederlerse ve olay yarg]ya intikal ederse o zaman ne yapacaks]n]z? Seçimlere de çok az kald]. Bu insanlar]n karP]s]na hangi yüzle ç]kacaks]n]z?

OKUYUCULARIMIZIN D4KKAT4NE Gazetemiz yay]n hayat]na 26 y]ld]r aral]ks]z devam ediyor. Yasa ayl]k periyotlarla yay]nlanan mevkutelere y]lda bir kez yay]nlanmama hakk] tan]yor. BildiJiniz gibi biz de bu yasal hakk]m]z] her y]l AJustos ay]nda kullan]yoruz. Gazetemizi, yeni kadrolaPma ve sistem ve diJer deJiPikliklere haz]rl]k yapabilmemiz nedeniyle bu y]l Temmuz ve AJustos aylar]nda sizlere ulaPt]ramayacaJ]z. Eylül ay]nda buluPmak üzere. Sayg]lar]m]zla...

Ataköy’de Olimpiyat Evi’nin yan]na otel yap]m] da baPlad]. Biliyorsunuz o araziler Ataköy 9-10 K]s]m’da oturanlar]n spor alanlar]yd]. Hiç mi mücadele etmeyeceksiniz? Ataköy’ü yaPanmaz hale getirenlerle birlikte mi hareket edeceksiniz? HerPey hepimizin gözleri önünde oluyor. Seçerek iPbaP]na getirdiklerimizden , mutlu, huzurlu, geleceJinden endiPe duymayan bireyler olarak yaPam]m]z] sürdürmemizi istemek hakk]m]z deJil mi? SaJl]kl], mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileklerimle ...

e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5

Cevizlik Mahallesi sakinleri muhtarlar$

GÖNÜL ÇAVU OLU’NUN 4FTARINDA BULU TU Cevizlik Mahallesi Muhtar] Gönül ÇAVUOLU Ramazan’da mahalle sakinlerini iftarda buluPturma geleneJini sürdürüyor. Bak]rköy’ün en eski

yerlePim mahallelerinden birisi olan Cevizlik sakinleri yan]nda siyasi partilerin ilçe baPkanlar], meclis üyeleri, muhtarlar ve baz] bürokratlarda iftara kat]ld]. Eski Bak]rköylüler’in çok iyi bildiJi sahildeki Ancelo gazinosunun k]z kardePi ( çiçekçi) Katina da iftara kat]lanlar aras]ndayd].

118 E FEDERASYONUNDAN NFTAR YEMEN 118 E Lions Federasyonu Genel Yönetmeni Celal Vardar, Avc]lar Lions Kulübü DerneJi ve tesis iPletmecisi Yavu Samanc]’n]n katk]lar]yla, Avc]lar Lions Kulübü DerneJi üyesi ve 118 E Federasyonu Genel Yönetmen dan]Pman] Mine Özer taraf]ndan, Türkiye Omurilik Felçlileri DerneJi engelli bireylerine , Göz Der üyelerine, Bak]köy Belediyesi evkat Evi yaPl] bireylerine , 2stanbul Bahçelievler Huzurevi yaPl] bireylerine ve Engelli EJitim Enstitüsü Gençlik ve Spor Kulübü DerneJi üyelerine öJle yemeJi ikram]nda bulundular. Yemekte 118 E Lions Federasyonu Genel Yönetmeni Celal Vardar, yönetim çevresi sekreteri Birten Bilecik, Avc]lar Lions DerneJi BaPkan] Güler Kaya yönetim çevresi engelliler komite baPkan] Naci Gürbüz, Avc]lar Lions Kulübü üyeleri, diJer Lions Kulüb baPkan ve üyeleri T.O.F.D baPkan] Ramazan BaP, ve Engelli EJitim Enstitüsü Gençlik ve Spor Kulübü DerneJi BaPkan] Ahmet all] haz]r bulundu. Yemek sonunda Genel Yönetmen Celal Vardar bir konuPma yaparak yemeJe kat]lanlara tePekkür etti. Yavuz Samanc] ve Mine Özer tePekkür plaketleri takdim etti. T.O.F.D baPkan] Ramazan BaP’a tePekkür plaketini Mine Özer verdi.


7

BAKIRKÖY BELEDNYE TNYATROLARI UKRAYNA’DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ Bak]rköy Belediye Tiyatrolar] ‘n]n (BBT), “LENA, LEYLA VE ÖTEK2LER” adl] oyunu Ukrayna’n]n en büyük tiyatro festivallerinden olan 20. International Theatre Festivali Melpomene of Tavria ‘dan onur ödülüyle döndü. Zehra IpPiroglu ‘nun yazd]J], Ayla Algan’]n yönettiJi tek kiPilik oyunla; Kherson sahnesinde Cihan B]kmaz, Ukraynal] izleyenleriyle buluPtu. Üç y]l önce BBT taraf]ndan sahnelenmeye baPlayan oyunda; Sovyet Rusya döneminde çocukluJunu ve ilk gençlik y]llar]n] yaPam]P bir kad]n]n yaPad]J] aPk]n pePinden Türkiye'ye geliPi ve kendini kültürel uyumlanma çabas] ile burada var etmeye çal]Pmas] anlat]l]yor. Fethiye, Trabzon, Bursa, Adana ‘dan sonra Kiev-

Ukrayna ve Almanya’da da sahnelenen “ Lena, Leyla ve Ötekiler “ oyunu ikinci kez gittiJi Ukrayna’da onur ödülü kazand]. Bak]rköy Belediye BaPkan] Dr. Bülent KerimoJlu da yapt]J] aç]klamada oyunda emeJi geçenleri kutlayarak Punlar] ifade etti: “ Bak]rköy Belediye Tiyatrolar] oyunlar]n]n gerek yurtiçinde gerekse yurtd]P]nda ald]J] çok önemli ödüllerle gururlan]yoruz. Bak]rköy’ü sanat]n baPkenti yapma iddiam]z]n gereJi olarak sanat]n ve sanatç]n]n yan]nda olmaya devam edeceJiz. “

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BOTAN4K PARKTA KUTLANDI Bak]rköy Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nü çocuklarla birlikte kutlad]. Bak]rköy Belediyesi Botanik Park’]nda gerçeklePen etkinliJe Bak]rköy genelindeki okullardan gelen binin üzerinde öJrenci kat]ld]. Bak]rköy Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenlediJi etkinliJe kat]lan çocuklar, hep beraber yapt]klar] kahvalt]n]n ard]ndan, dans gösterisi ve oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirirken, hem çevre konusunda bilinçlendi hem de eJlenerek gönüllerince bir gün yaPad]lar. Bak]rköy Belediye BaPkan] Dr.

Bülent KerimoJlu Dünya Çevre Günü için yapt]J] aç]klamada, çevrenin önemine deJinerek “Gelecekteki kuPaklara temiz ve yaPan]labilir bir dünya b]rakmak için çevrenin temizi tutmam]z gerekiyor. En önemli miras]m]z çocuklar]m]za yaPan]labilir bir dünya b]rakmak için çal]P]yoruz. Çocuklar]m]z]n nezdinde ailelerimize sesleniyorum: Unutmayal]m ambalajlar, kaJ]tlar çöp deJildir, dönüPtürülen 1 ton kaJ]t 17 aJac] kesilmekten kurtar]yor. Çöplerimizi ayr]Pt]kmakta daha titiz olal]m. Çevremizi ve böylece dünyam]z] kurtaracak olanlar bizleriz” dedi.

BAKIRKÖYLÜ KURS4YERLERDEN ‘’ YIL SONU SERG4S4 ‘’ Bak]rköy Belediyesi Fildam] Kültür Merkezi'nde eJitim gören hat, tezhip ve minyatür kursiyerlerinin bu y]l içinde yapt]klar] eserler ‘Y]l Sonu Sergisi’ ile görücüye ç]kt]. Bak]rköy Belediyesi ve eker Sanat Evi iPbirliJi ile düzenlenen hat, tezhip ve minyatür kursuna kat]lan kursiyerlerin eserleri sanatseverlerin beJenisine sunuldu. Y]l Sonu Sergisi ad]yla aç]l]P] yap]lan sergi, Bak]rköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Çetin Emeç Sergi Salonu’nda aç]ld]. 50 Kursiyerin yaklaP]k 100 eserinin yer ald]J] sergide yapt]J] konuPmada, Bak]rköy Belediye BaPkan] Bülent KerimoJlu tezhip, hat, minyatür, resim, kurslar]na bu y]l

200 kursiyerin kat]ld]J]n] belirterek, “Bugün de eker Sanat Evi sahibi ve çok deJerli Hat ve Minyatür Sanatç]s], ÖJretmenimiz Sabriye eker nezaretinde kurslar]m]za kat]lan 50 kursiyerimizin 100 eserini sanatseverlerin beJenisine aç]yoruz. NakkaPl]J] günümüze taP]yan deJerli eJitmenlerimize ve bu çal]Pmalar]n gerçeklePmesinde emeJi geçen herkese tePekkür ederim” dedi. Serginin aç]l]P]n ard]ndan davetliler, sergiyi gezerek hem kursiyerlerle eserleri hakk]nda konuPma f]rsat] bulurken, klasik tezhipten modern tezhibe ve klasik minyatürden modern minyatüre birçok çal]Pma hakk]nda da bilgi edindiler. Hat, Tezhip ve Minyatür Kursu’nu baPar]yla tamamlayan Kursiyerle sertifikalar]n] eJitmenlerinin ellerinden ald]lar.


9

Bak2rkÜy Belediye Meclisi’nin May2s ay2 toplant2lar2nda f2rt2nalar koparan konular

BELEDBYE’NBN BORCU NE KADAR, BMAR DEB'BKLBKLERB ADRESE TESLBM MB ? BakbrkÜy Belediyesi maybs ayb toplantblarbnda gßndeme getirilen konular fbrtbnalar kopardb ve bßyßk tartWmalara neden oldu. Cuma gßnß yapblmasb gereken toplantb iptal edildi. Bazb CHP’li meclis ßyeleri toplantbyb terk etti. Fbrtbnalar koparan ßç konuyu Ak Parti mecdlis ßyesi >brahim KeleW’e sorduk; Saybn keleW son meclis toplantbsbnda kesin hesaplarla ilgili yaptbKbnbz konuWmada bayaKb fbrtbnalar koptu. Bu iWin Üzeti nedir açbklayabilirmisiniz. Biz siyasetin dßzgßn olmasbnb istiyoruz. Yani, siyasette yapabileceKin bir Wey varsa yapacaKbm diyeceksin, yapamayacaKbn bir Wey varsa sÜzßnß vermeyeceksin. Hesaplarbnb da doKru tutacaksbn. Her platformda çbkbp benim 52 milyon dolar borcum var demeyeceksin. Senin kesin hesapbna gÜre, 52 milyon dolar olan, bir Ünceki dÜnem yani 2016 kesin hesabbnda ki kesin borcun, bilançonda ki kesin borcun, 572 milyon lira. Senin 52 milyon dolarbnb buradan çßrßtmßW oluyoruz. Peki 2017 yblb kesin hesabbna baktbKbmbzda ne çbkbyor. 2017 yblb kesin hesabbnda faiz giderlerine bakbyoruz, yani kbsa dÜnem faiz giderleri 31 milyon. Yani 31 milyon ne demektir, bir ybl içerisinde Üdememiz gereken faiz, bununda zaten 13 milyonunu ÜdemiWiz o da ayrb mesele. Peki uzun vadeli faizimiz nedir. Sadece faizden bahsediyorum. Ana paradan deKil. 115 milyon lira. Yani ikisini topladbKbmbzda 150 milyon faiz tutan bir belediyenin 52 milyon dolar borcu var demek ancak BakbrkÜylßnßn zekasb ile dalga geçmek demektir. Biz bÜyle dßWßnßyoruz. %imdi bu kesin hesabb incelediKimizde ne gÜrdßk bunun haricinde yani borç Wu anda sadece faiz olarak sÜylßyorum. 150 milyon. Peki borcumuz ne kadardbr diye baktbKbmbzda, tabii bilançoyu vermedikleri için kesin hesap içerisinde, yÜnetmeliKe gÜre vermesi gerekir, vermedi. Biz içerisinden çbkarttbk Wu an da 209 milyonluk arsa satiWb yapmbW olmasbna raKmen, yani 2017 yblb içerisinde 31 ocak 2017 de 22 dÜnßm araziyi satbp 209 milyon lira kasasbna koymuW olan BakbrkÜy Belediyesinin mevcut Wu anki borcu 31 aralbk 2017 itibari ile, 500 milyon, 209 milyon liralbkta satbW yaptbk. Demek ki biz satbWb yapmambW olsaydbk 709 milyon borcu vardb demektir. Demek ki bizim rakamlarbmbz doKru. Ben her platform da Wunu sÜylßyordum, 2017 yblb borcu 700 milyonun ßzerine çbkacak diyordum zaten Wu anda çbktb.

Ă–zgĂśker’in “Teknoloji ile GerçeKe DĂśnĂźWen Hayal: DORUDAN DEMOKRAS>â€? isimli kitabb çbktb

Burada belediye baWkanbmbzbn hatalb bilgilendirildiKini sÜylemek istiyorum. Ya da bile bile yanlbW beyanda bulunduKunu beyan etmek istiyorum. Kesin hesapta biz bazb Weyler inceledik. >ncelediklerimiz içerisinde 258 nolu hesabbmbz var. Bu hesap nedir. Yapblmakta olan yatbrbmlar hesabb. >Wletmelerde yani Belediyeler’de yapbmb sßren ve tamamlandbKbnda ilgili maddede duran varlbk

hesabbna aktarblacak olan, yani WĂśyle dĂźWĂźnĂźn, bir belediye binasb 30 milyona ihale ettiKinizi dĂźWĂźnĂźn o ybl içerisinde oraya sadece 8 ya da 10 milyon ĂśdediKinizi, dĂźWĂźnĂźn 258 nolu hesapta gĂśreceksiniz. Ne zaman ki 30 milyonluk belediye binasbnb bitirirsiniz o zaman gayrimenkuller kbsmbna gidecek o zaman 258 nolu hesaptan dĂźWecek. 258 nolu hesaba baktbKbnbzda çok WaWbracaksbnbz. 460 milyon liralbk yatbrbm var BakbrkĂśy Belediyesi sbnbrlarb içerisinde. Yani bir belediye binasb dĂźWĂźnĂźn Wu anda en fazla Ăśdedikleri 10 milyon civarbnda olduKu u dĂźWĂźnĂźyorum daha yarbsb yapblmadb, yani dĂźWĂźnebiliyormusunuz 50 tane belediye binasb Wu anda BakbrkĂśy’ßn muhtelif yerlerinde inWa halinde. Ben ne diyorum, BakbrkĂśy’ß her gĂźn arWbnlayan birisi olarak ben bĂśyle bir Wey gĂśrmĂźyorum. Bir de kesin hesap ile alakalb bir sbkbntbmbz var. YĂśnetmelikder ki, kesin hesabbmbzbn baW sayfasb var. BaW sayfasbnda içindekiler bĂślĂźmĂź var. >çindekilere ne yazmbWsbnbz bĂźtce gider kesin hesap cetveli. Ă–rnek 29 var. Finansal ekonomik sbnbflandbrmasb kesin hesap cetveli o da var. Genel mizan dediKiniz kesindir. Kesin mizan nedir? Yani geçici mizanb albrsbnbz Ăźst yĂśneticiye sunarsbn. Belediye baWkanbna sunarsbnbz. Belediye BaWkanb bakar der ki, Wuradaki yatbrbmlar bitmiW bunlarb siz gayrimenkule atbn 258 nolu hesaptan çbkartbn doKrusu budur der. BĂźtĂźn mĂźdĂźrler birleWirler ve kesin mizanb çbkartbrlar. Fakat kesin hesapta bize verilen geçici mizan. Geçici mizan ne oluyor meclisten geçirdikten sonra bir mĂźdĂźr çbkbp orada , Wu hesap hoWuma gitmedi, Wurada bir sbfbr fazla yazmbWbm, diyebilir. Ve yazarsa hiçbir hak talep edemezsiniz. O yĂźzden bu iWin kanuna aykbrb olduKunu Kbbrbs Amerikan Ăœniversitesi sĂśylĂźyoruz. Bu iWin peWini (KAĂœ) RektĂśrĂź Prof. Dr. UKur bbrakmayacaKbz. Ă–zgĂśker’in “Teknoloji ile Saybn KeleW Ăśzetle Wunu GerçeKe DĂśnĂźWen Hayal: sĂśyleyebilirmiyiz, Wu anda DORUDAN DEMOKRAS>â€? isimli BakbrkĂśy Belediyesinin 709 17. kitabb Nobel Akademik milyon lira borcu mu var? Yaybncblbk’tan çbktb. UKur Ă–zgĂśkYok yanlbW biliyoruz onu 709 er kitabbnda, demokrasi milyon deKil o 31 aralbk 2017 kavrambnb, geliWim sĂźrecini ve tarihi itibari ile . %u anda ben teknoloji- demokrasi iliWkisini tahminimi sĂśyleyeyim istersanlatbyor. eniz. BakbrkĂśy Belediyesinin Wu anda 850 milyon lira borcu

var. Bundan sonra satacak arazide yok. Oturup BakbrkÜy’ß nasbl kurtaracaKbmbzb dßWßnmemiz lazbm. >MAR DE>%>KL>KLER> ADRESE TESL>MD>R. Fbrtbnalar koparan diKer bir konu da >mar ve Baybndbrlbk Komisyonunun, bazb mahallelerde , caddelerde ve sokaklarda binalarbn giriW katlarbnbn ticari alana çevrilmesi teklifi. Buna biz adrese teslim diyelim. EKer siz birisine bir rant saKlamak istiyorsanbz o rant ta illaki doKrudan orayb sÜylerseniz insanlarbn kafasb bulanbr ama bir çuvala koyup ta 110 tane sokakla beraber onu da oradan geçirirseniz iWi kblbfbna uydurmuW gibi olursunuz. Bu arada Kartaltepe Mahallesinde ada parseli belirtilerek direkt adrese teslim olan var. Bir de inWaat olarak adrese teslim olanb var. 530 ada 3 parselin belediye ile iliWkisi nedir. Biri çbkbp açbklama yapsbn. >htiyacb olan yerler yapblbrsa problem yok. Bu bir ranta dÜnßWmemeli. Önce insanlara bir yerlerden gayrimenkul aldbrblbp, ticari alan olmayan yerlerden gayrimenkul aldbrblbp daha sonra onlar ticari alana dÜndßrßlmemeli. TOPLANTI >PTAL> ET>K DE>LD>R Saybn KeleW iptal edilen meclis toplantbsb ile ilgili sÜylemek istediKin biz bir Wey var mb? Meclis toplantbsbnbn bu Wekilde iptal edilmesi kesinlikle etik deKildir. Bize hiç haber verilmedi. Divan oradaymbW gibi ßç kiWi imza attb toplantbyb iptal ettiler. Benim >lçe BaWkanbmda, yerel yÜnetimler birim baWkanbm biz grup odambzda meclisin açblmasbnb bekliyoruz. Bize haber verilmeden toplantbyb iptal ediyorlar. AnladbKbm kadarbyla BakbrkÜy Belediye yÜnetiminin Wu anda yÜnetimde çok kabiliyetsiz olduKunu biliyoruz. Ayrbca buna Wimdi birde kÜtß niyet eklemek lazbm diye dßWßnßyorum. Ak Parti BakbrkÜy >lçesi Yerel YÜnetimlerden Sorumlu birim baWkanb Serkan YbldbrbmtaW

BELEDBYE BA'KANI’NDAN AÇIKLAMA BEKLBYORUZ Belediyecilik, belediye yÜnetmek ciddi bir iWtir. Kamu yararbnb gÜzeterek kararlar albp hizmetler yapmak gerekir. Sizin sorduKunuz sorular ve >brahim beyin verdiKi cevaplar. Burada bir sßrß soru iWaretleri var. Meclisin dbWbnda meclisi ziyarete gelenler var. CHP’ye gÜnßl vermiW vatandaWlar . Ak Partiye gÜnßl vermiW vatandaWlar var. DiKerleri var. Toplantb neden ertelendi, bazb meclis ßyeleri binayb neden terk etti, meclis ßyelerinin çbkarak beyanat vermeleri bunlarbn hepsi soru iWareti. Pazartesi toplantbsbnda meclis ßyelerinin arkasbnda oturan CHP’ye gÜnßl vermiW vatandaWlarbmbzbn, bazblarbnbn da CHP’de gÜrevli olduKu sÜyleniyor, çok ciddi, çok aKbr protestolarb var. Meclisi terk ediWleri var. Bu gerçekten BakbrkÜy Belediye yÜnetiminin Ünßne koyup dßWßnmesi gereken konular. Belediyecilik ciddi bir iW, kamu yararbnbn her zaman Ün sbrada bulundurulmasb gereken bir iW olmalbdbr. Bu kadar soru iWareti varken saybn belediye baWkanbnbn bu konu ile ilgili bir açbklama yapmasb beklenirdi. YaWanmbW olan olaylarla ilgili kendisinde açbklama bekliyoruz. AKP BakbrkÜy ilçe teWkilatb olarak ilçe baWkanb yÜnetimi ve meclis ßyeleri olarak biz bu iWlerin takipçisi olacaKbz. Kamu yararb olan her Weyin arkasbnda, evet noktasbnda desteKimiz var ama kamu yararb olmayan her Weyin karWbsbnda olacaKbz. Kamu anlambnda , yargb anlambnda elimiz nereye kadar uzanabiliyorsa BakbrkÜy ve BakbrkÜylß’nßn hakkbnb koruyacak son noktaya kadar da mßcadelemizi sßrdßreceKiz.


10 Çok deKerli dostlarbm. okurlarbm. Öncelikle içinde bulunduKumuz mübarek ramazan, arkasbndan gelecek bayrambn tüm müslüman alemine haybrlb, uKurlu ve bereketli olmasbnb diliyorum. Türkiye cumhuriyeti ve milletinin geleceKi açbsbndan büyük önem taWbyan bir süreç yaWamaktaybz. Önümüzde ki cumhurbaWkanb seçiminde ise demokrasiye son verebilecek bir düWünceye karWb muhalefet guruplarbnbn uzlaWarak ortaklbk kurmalarbnb kutluyor, bu haybrlb anlaWmanbn ulusumuzu düze çbkarmasbnb temenni ediyorum.

N I IN M A A Y  ND E N  Ç N

*Bu tutuklama ve hapis olaylarbnda ki doKruluKu ve gerekceleri hakkbnda vatandaW olarak hiçbir Wey bilmediKimize göre, ben bu noktada ilgililere Wu konuyu sormak istiyorum: Amerika’da bulunan vatan haini hocanbn yanbnda boy gösteren ve medyada itiraz edilemeyecek Wekilde fotoKraflarla açbklanan AKP’lilerin arasbndan beWinin seçilecek yerlerden milletvekili listesine konmasb ne anlama geliyor. Buna sahip çbkbp iWlem yapacak savcblar yokmudur? Buna benzer bir sürü insanlarbn ilgili vatan haini ile birlikte fotoKraflarb görülmektedir. Bunlar hakkbnda da iWlem savcblarbn iWlem yapmasb gerekmiyormu?

*Yine demokrasi ve cumhuriyet adbna Cumhuriyet Halk Partisi genel baWkanb, merkez yönetim ve partb meclisini, saybn Muharrem >nce’yi tercihleri konusunda ki isabetli anlaybWb da tebrik ediyorum. Aynb zamanda bu tarihi sonucu saKlayabilecek ortamb yaratan kendisine rakip olan birisini Türkiye CumhurbaWkanlbKbna laybk gören siyasi olgunluKu ve özverisini veren saybn KblbçtaroKlu’nu özellikle kutlamak lazbm. *Ayrbca iktidarbn ve onlarbn sadbk müstahdemleri gibi hareket eden yüksek seçim kurulunun muhtemel manevrasbnb önleyen ve bulunduklarb özveriye saygb duyduKum 15 milletvekili arkadaWlarbda hal ve hukuk adbna alkbWlbyorum. *Bütün bu olumlu ve uygulamalar sonunda milletvekili listelerinde yapblan bazb yanlbW ve eksik tercihlerinde eleWtirilecek taraflarbnbn var olduKunu, siyasetin genlerinde bu gibi olaylarbn her zaman yaWanabileceKini, ancak içinde bulunduKumuz çok kritik dönemde bu eleWtirilerinde gereksiz olduKunu kabul ederek listeye giremeyen arkadaWlarbn istek ve küsmeden çalbWmalarbna devam edeceklerine inanbyorum. *Aslbnda 1954 yblbndan beri Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, 1968’den beri partiye kaybtlb üye olarak bulunduKum bu partiden 1960 yblbndan itibaren >smet >nönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Erdal >nönü gibi unutulmaz liderleri yakbndan tanbmbW birisi olarak milletvekillerinin merkezden deKil örgüt yoklamasb ile seçilmesine taraftarbm. Fakat tekrar ediyorum yaWadbKbmbz ve gelecek zamanda oluWabilecek çok daha aKbr dönemler karWbsbnda bunlarbn hepsini unutmak, hoW görmek ve özveride bulunmak asil bir yurtseverlik görevidir. Bu derin tehlikeyi gören ve AKP iktidarb döneminde ki vatandaWlarb ikiye bölmeler, yolsuzluklar ve hukuksuzluklar karWbsbnda deKiWik siyasi görüWlere raKmen biraraya gelebilen dört partili Millet >ttifakb liderlerini millet adbna selamlamak ayrb bir görevdir. *DeKerli okurlarbm Türkiye’miz son derece fukaralaWmbW, uçan kuWa borçlanmbW, mechule giden bir ekonomik sistem altbnda kalmbW durumdadbr. 1925 yblbndan itibaren o zaman ki büyük lider Atatürk ve sonradan gelen liderlerin çabalarbyla milletin geçim kaynaklarb olan ve üretimiyle ekonomi düzenini saKlayan çok çeWitli fabrakalarb, madenleri son olarakta tüm Weker fabrikalarbnb hatta tarbm alanlarbnb satarak -

ve gözaltbna albnmakta olanlarbn yüzde sekseni muvazzaf subay ve askerlerin olduKunu ve yapblan yargblamalarda bunlarbn üç ile beW kez müebbet habis cezasb aldbklarbnb görüyoruz. Bu nokta da çok hayret ettiKim tutuklamalarbn içinde en çok askerin ve yargb üyelerinin bulunduKuna ve buna karWb da bile siyasetin içinde bir kiWinin bile gözaltbna albndbKbnb ve yargblandbKbnb göremiyorum.

Fikret TORAMAN

SEÇBMLERDE ORTAKLIK CUMHURBA'KANI ADAYLARI MBLLET VEKBLB LBSTELERB VE DBER KONULAR özelleWtirilmiW devlet kasasbnda fareler cirit atmaktadbr. Onun için önümüzde ki seçimlerde inWaallah bütün bu olumsuzluklara çözüm üretebilecek, adalet, hukuk ve hak yolbnda insanlarbmbza refah ve özgürlük getirebilecek bir yönetimi diliyor bu yolda katkbda bulunacak her lider ve vatandaWlarbmbza baWarblar diliyoruz. *DeKerli dostlarbm güzel Türkiye’mizde tarbm, hayvancblbk, balbkcblbk , maden ve orman iWletmeciliKi tamamiyle yok olmuW güncel ihtiyacbmbz olan her türlü yarbm ürünlerini hatta samanb bile ithal eder durumdaybz. Ayrbca doKa gaddarca yaKmalanmbW ülkemizde her taraf imara açblmbW sahiller, yeWil alanlar, ormanlar hatta dinlence parklarb bile betonlaWmbWtbr. Dolaybsb ile önümüzde ki seçimlerin Türkiye’nin bekasb olarak görmek zorunda olduKumuzu bilmek zorundaybz. *DeKerli okurlarbm bu arada FETO’cularbn yapmak istediKi rejim deKeWikliKine de deKinmeden geçemiyorum. BildiKiniz gibi halen devam eden ülkenin her köWesinde yapblan Feto soruWturmasb

* BildiKiniz gibi ülkemizde yüzlerce gazeteci ve miletvekilleri tutuklu iken yukarbda bahsettiKimiz fotoKraflar ile bu tutuklamalarbn arasbndaki farklar nelerdir. Bence bu davranbWlarbn hepsi içfte standarttbr, özel iWlemlerdir, yasalara saygbsbzlbktbr, asil milletimize de saygbsbzlbktbr. *DeKerli okuyubcularbm mübarek ramazanda karbnca kaderince insanlarbmbza hizmet hedefi olan bir kiWisel baWarbyb gecen ayki yazbmda bahsetmiWtim. O da Wudur. Sahil yolunda ki Kennedy caddesi üzerinde bulunan Samatya’daki AraWtbrma Hastanesinin tam karWbsbnda ki >ETT otobüs duraKb ve bWbklb karWbya geçiW sistemi iptal edilmiW ve sistem tamamen kapatblmbWtb. Sirkeci, Bakbrköy arasbnda bu yeni düzenlenen sahil yolundan Halkalb, küçükçekmece, Florya, YeWelköy, Bakbrköy istikametinden ilgili hastaneye gelmek isteyen özellikle yaWlb hastalar, engelli hastalar hastaneinin 1.5 kilometre gerisindeki Samatya’da ki balbkcblar önünde inmek zorunda kalbyorlardb. 2017 yblb haziran aybndan itibaren BüyükWehir Belediyesinin ilgili birimleri ile yaptbKbm kiWisel görüWme ve yazbWmalar sonunda bu nokta da bir üst geçidin yapblmasbnbn uygun olacaKbna karar verilerek o noktada bir üst geçit inWa edildi. Hastalarbn ve halkbn hizmetine sunuldu. KiWisel uKraWbmb kendimde dahil o istikametteki tüm hastalarbmbza bu mübarek ramazan aybnda haybrlb olmasbnb diliyorum. *DeKerli dostlarbm yukarbdan beri bahsettiKimiz Türkiye’mizdeki sorunlarb çözebilecek, cumhuriyeti ve parlamenter sistemi yeniden saKlayacak bir yönetimin görev almasbnb dilerken bireyler olarak bizlerde sandbk görevimizi mutlaka yerine getirmek zorundaybz. *Bu arada YeWilköy eczanesinin sahibi bir hafta önce kaybettiKimiz saybn Ezc. Kubilay Yalçbnkaya’ya allahtan rahmet. kederli ailesine sabbr, metanet dilerken hepinize mutlu ve saKlbklb yarbnlar diliyorum.

‘’Ayl<k 200 liraya ye"il alan senin olsun’’

SONRA, BETON DÖK, MASALARI KOY, YAK BR SGARA’’

Ataköy 4. Kbsbm çarWbsbnda bir dernek lokal açtb. Arkasbnda ki yeWil alana beton dökü. Haberimiz ve Wikayetler karWbsbnda Belediye saKbr ve dilsiz rolünü oynadb ve sonunda çözüm buludu. 30 metrekare yeWil alanbn iWgaliye bedeli aylbk 200 TL. Haberimizin baWlbKb okuyucularbmbzdan gelen bir mailden albndb. Gazetemizi arayan okuyucularbmbz bakbn ne diyorlar. Belediye’nin görevi yeWil alanlarb korumak, nüfus artbWb ve yapblaWmaya göre yeni yeWil alanlar aybrmak görevleri deKilmidir. Yeni yeWil alanlardan vazgeçtik mevcutlarb korusalar onadartazbybz. Bu arada 4. Kbsbm çarWbsbnda devasa b ir dernek

lokali açblmasbna belediye nasbl izin verdi. Orasb çarWb deKilmi? Belediyenin çarWblarbmbzb korumakla mb görevli yoksa isteyenin istediKini yapmasbna göz yummaklamb. Muhtar dahil bunca Wikayeti gözardb eden belediyemiz bu derneKe yeWil alanb betonlaWtbrma karWblbKb iWgaline ayda alacaKb 200 lira karWblbKbnda göz yumuyor. Dernek yöneticilerine buradan bir çaKrbmbz var. DöktüKünüz betonu kaldbrbn. Orasbnb cimlendirin. çimlerin üzerine banklarb koyun yine oturun sigaranbzbda için. Biz Ataköylüler bunun takipcisi olacaKbz. Gerekirse orada biz oturacaKbz. Unutmaybn orasb kamu malbdbr...


11

BAKIRKÖY’E KADIN ELB DEMESBNB BSTBYORSANIZ B'TE FIRSAT Milletvekili seçimlerinde bir ilk ya"an<yor. 3 Bak<rköy’lü kad<n milletvekili listelerinde. Han<mlar dü"ünün ve bu f<rsat< iyi deerlendirin. 24 Haziran’da yapblacak adaylarbn listelerde yer almasb sev- adaylarbmbza ‘’Bize kendinizi tanbtbr MilletvekilliKi seçimlerinde Ak Parti inçle karWblanbyor. Biz de listelere mbsbnbz? ‘’ ve ‘’Neler yapmayb 1, >yi Parti 2 Bakbrköylü kadbnb aday planlbyorsunuz?’’ diye sorduk. >Wte giren Bakbrköylü kadbn olarak gösterdi. Bakbrköylü kadbn aldbKbmbz cevaplar: Saybn Zülfiye Füsun Kümet bu seçimlerde Bakbrköy için sevindirici bir durum ortaya çbktb. Bakbrköylü kadbnlar Milletvekili adaylarb olarak listeye girebildi. Bunlardan biri de sizsiniz. AK Parti 3. Bölge Milletvekili aday listesindesiniz. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben 1980 yblbnda Bakbrköy Kartaltepe, 1984 yblbndan itibaren Ataköy’de oturuyorum. YaklaWbk 40 ybldbr Bakbrköylüyüm. Evli, 2 çocuk sahibiyim. DiW Hekimi olarak ilk muayenemi Kartaltepe’de 1982 yblbnda açtbm. Muayenehane faaliyetine daha sonra Ataköy’de devam ettim. Halen aile Wirketlerimizde yöneticilik yapmaktaybm. Bakbrköylülerle birlikte yaWbyorum, aynb havayb hep birlikte teneffüs ediyoruz. Üzüntülerimizde, sevinçlerimizde birlikteyiz, sorunlarbmbz farklb deKil. Evden çbktbKbm her an Ataköylülerle karWblaWmaktan, onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Elmas D R A G O S

Füsun Hanbm biliyorsunuz. Adaylar milletvekili seçilir sonra ortadan kaybolurlar. Siz tabiki ortadan kaybolmayacaksbnbz. Eviniz, iWiniz burada çocuklarbnbz burada neler yapmayb planlbyorsunuz?

Benim aile olarak Ataköyü terk etme Wansbm yok. Her yönüyle Ataköylüyüm, yaWambm, ailem, iWim, dostlarbm burada. Seçimden sonrada Ataköydeki ofisim irtibat bürom olarak Bakbrköylülerin hizmetinde olacak.

Füsun KÜME T Sivil toplum dayanbWmasbnbn ve teWkilatlanmasbnbn önemini çok iyi bilenlerdenim. Mesleki, kadbnlar, engeliler, çevre sorunlarbyla ilgili sivil toplum derneklerinde çalbWmaya devam ediyorum. Kimi derneklerde kurucu, kimilerinde üye olarak

Zorlu ekonomik Wartlar nedeniyle eKitim hayatbmb devam ettiremedim. 13 yaWbmdan beri çalbWma hayatbnbn içindeyim. 20 senedir Türk siyaseti ile ilgilenmekteyim. Ayni siyasi yelpazede bulunduKun saybn Meral AkWener’in daveti üzerine >yi Partinin 200 kiWilik kurucularbnbn arasbna girerek Genel >dare Kurulu üyesi oldum. Türk toplumunun asbrlardbr birlikte yaWadbKb ermeni cemaatbndenim. Atatütk’ün kurmuW olduKu Cumhuriyetin çocuKuyum. Bu ülke sbnbrlarbnbn, bayraKbnbn ve laik Cumhuriyetin yblmaz savunucusuyum. EKer seçilirsem, son 16 ybldbr ülkemizde

1968 Antalya DoKum-luyum. >lk orta ve lise eKitimimi Antalya’da tamamladbm. Aslen Giresun’luyum. 1990 yblbnda >stanbul Teknik Üniversitesi >nWaat Fakültesi >nWaat MühendisliKi bölümünden mezun oldum. Bir süre özel sektörde mühendis olarak çalbWtbm. Daha sonra BahçeWehir Üniversitesinde >Wletme Yüksek lisansb yaptbm. >W saKlbKb ve güvenliKi uzmanlbk sertifikasb sahibiyim ve bu alanda çalbWmaktaybm. 1994 yblbndan bu yana aktif siyaset içindeyim. Seçim dönemlerinde partimizde seçim komitelerinde aktif görevler aldbm. Partimizde yönetim kadrolarbndaki görevlerim, * 2011-2014 ybllarb arasbnda 2 dönem CHP >stanbul >l Yönetiminde AR-GE çalbWmalarbndan sorumlu >l baWkan yardbmcblbKb, * 2015-2017 döneminde CHP >stanbul >l EKitim SekreterliKi görevlerinde bulundum.

bulunuyorum. Konuyla ilgili talepleri olan sivil toplum derneklerinin sesi olmaya gayret göstereceKim. Ayrbca özellikle Bakbrköyümüzü Ataköyümüzü etkileyecek Atatürk Havalimanb yerine yapblacaKb açbklanan millet parkb projesinin yanb sbra sahilde yapblmasb kararlaWtbrblan ikinci millet parkbnbn gerçekleWmesinin takipçisi olacaKbm.

Son olarak tüm Ataköy, Zuhuratbaba, Kartaltepe, Osmaniye, Zeytinlik, SakbzaKacb, Yenimahalle, YeWilköy, YeWilyurt, %enlikköy, Florya’da oturan tüm Bakbrköylüler’e Wimdiden destekleri için teWekkür ediyorum. DiKer Bakbrköylü kadbn adaylarbmbza baWarblar diliyorum. Mecliste daha çok kadbn milletvekili görmekten mutluluk duyacaKbmb belirtmek istiyorum.

oluWturulan kutuplaWmanbn ve onun yarattbKb hasarbn düzeltilmesi, toplumun tekrar kucaklaWbp barbWmasb ve bir arada kardeWçe yaWamasb için anayasanbn ve yasalarbn bana vermiW olduKu yetkiyi sonuna kadar kullanacaKbm. Herkes için eWit ve adil bie hukukun inWaatb için var gücümle çalbWacaKbm. AKP’nin gizli ajandasbnda mevcut Atatürk hava limanbnbn ismini deKiWtirmek ve Atatürk’ü hayatbmbzdan çbkarbp unutturmak yok ise yerine düWünülen millet bahçesi projesini desteklerim. Fakat ybllardbr insanlarb kandbrdbklarb gibi projeye bu Wekilde baWlaybp sonradan bölgeyi AVM ve rezidanslarla doldururlarsa engellemek için elimden geleni yaparbm. Yine bu konuda unutulmamasb gereken bir noktayb hatbrlatmak isterim. >stanbul gibi büyük metropollerde vatandaWlarbn ulaWbm kolaylbKb açbsbndan farklb noktalarda hava alanlarbna ihtiyaç vardbr * 2015 yblbnda milletvekili aday adayb olarak >stanbul 3. Bölgede ön seçime girdim. 126 aday arasbnda 6. seçildim. Kontenjan adaylarbyla beraber 7 Haziran 2015 seçimlerinde 11. Sbrada, 1 Kasbm 2015 seçimlerinde de 12. Sbradan Millet Vekili adayb oldum. 3-4 %ubat 2017 ‘de yapblan kurultaybmbzda Parti Meclisine seçildim. %u anda PM Üyesiyim. Evli ve iki çocuk annesiyim.

E mi n e G ü l iz ar EM EC AN

TMMOB >nWaat Mühendisleri odasb, ÇaKdaW YaWamb Destekleme DerneKi, ÇASEV EKitim SaKlbk Kültür Çevre Vakfb, Giresun Vakfb üyesiyim.


12

Bak'rköy Belediye Bakanl'8' Çal'anlar'n'n Sosyal Haklar'n' Ödeyemeyecek Kadar Aciz Olmamal'

çaKbrdbKbnbzb, meclisi de birlikte ertelediKinizi de biliyoruz. Aynb gün aralarbnda KaWbbeyaz arazisinin de bulunduKu bazb sokak ve caddelerin ticari alana dönüWtürülmesi görüWülürken ilçe baWkanb Selçuk Biber KaWbbeyaz arazisine haybr dediKinde meclis üyeniz Selim Mal gaz’bn ilçe baWkanb Selçuk Biber’le kavgaya varacak derecede tartbWtbklarbnb da biliyoruz. Meclis BaWkan Vekili Mahir Çelik, biz Bakbrköylüler olarak her Weyi görüyor, duyuyor ve biliyoruz. Ancak siz dört ybldbr meclis nasbl açblbr hangi Wartlarda ertelenir hala öKrenememiWsiniz. Gerçi böylesine berbat bir belediye yönetiminde hakkaniyetli bir meclis yönetimi beklemekte yanlbW olur. Bakbrköy’ün menfaatlerini korumak için dik duruW sergileyen Chp meclis üyeleri Bakbrköylü arkadaWlarb da tebrik etmek lazbm. Tüm meclis üyeleri Bakbrköylü olsaydb sanbrbm bu olaylar hiç yaWanmaz Bakbrköy’ün deKerleri talan edilmez, menfaatleri korunurdu.

MUHALEFET GÖZÜYLE

Bakbrköy Belediyesi nasbl bir çbkmaza, nasbl bir aciziyete düWmüW ki 8 aydbr iWçi ve memurunun yasal olarak almaya hak kazandbKb sosyal haklarbnb ödeyemiyor? Seçimler öncesinde aralarbnda Cumhuriyet Meydanb, Ayamama Vadisi, >stanbul Caddesinin de bulunduKu beW prestij projeden dem vuracaksbnbz, sonrasbnda Genel BaWkanbnbz Kemal KblbçdaroKlu’nun da katblbmb ile beW hayali temel atacaksbnbz, dört yblb aWkbn bir süredir Bakbrköy’e tek çivi çakmayacaksbnbz, hak, hukuk, adalet diye yürüyüW yapacaksbnbz, devrimci söylemlerle ahkam keseceksiniz, çalbWan iWçi ve memurlarbn sosyal haklarbnb para yok diye 8 aydbr ödemeyeceksiniz. ÇalbWanlar haklarbnb almak için belediye binasb önünde eylem yapbyor, demokratik haklarbnb istiyorlar, siz onlarb dinleme zahmetinde bile bulunmadan makambnbza gidiyorsunuz. AteW Ünalerzen’in belediye baWkanlbKb döneminde on ybl süreyle Ak Parti Meclis Üyesi olarak görevim esnasbnda böylesine bir rezalet yaWanmambWtbr. Eski belediye baWkan yardbmcbnbz Erkan Kblbç’bn 25 milyon dolarla yurtdbWbna gittiKi gazetelere manWet oluyor, siz çalbWanlarbn parasbnb ödeyemiyorsunuz. Bu nasbl bir yönetim Weklidir anlayanlar, anlamayanlara ve bir zahmet bana da anlatsbn. En Önemli Meclis Oturumunda ÇoKunluk Neden SaKlanmadb Acaba? Bakbrköy Belediyesi 2017 yblb kesin hesaplarbnbn görüWüleceKi Maybs ayb olaKan oturumunda çoKunluKu saKlayamadbKb için toplantb ertelenmiW. Meclis birinci baWkan vekili Mahir çelik, Ak Parti Meclis üyelerine haber dahi vermeden apar topar kendisi ve meclis kâtiplerinin yer aldbKb meclisi sudan bir sebeple ertelemiW. NeymiW efendim grup toplantbsbnda meclis üyesi arkadaWlardan biri rahatsbzlandbKb için meclis oturumu ertelenmiW. Siz kimi kandbrbyorsunuz? Meclis toplantblarbnbn erte

Ak Parti Meclis Üyelerimizden Eski BaWkan Yardbmcbsb Erkan Kblbç’a Gönderme

Mehmet Emin ERTEKN “GARBP BBR ADALET ANLAYI'I” lenmesi veya iptali yasada bellidir. Sizin Hukuk anlaybWbnbz bu iWte. Hastalbk falan bahane asbl konu grupta yaWanan hararetli tartbWmalarbn olduKunu bilmediKimizi mi sanbyorsunuz. Taner KazanoKlu, Hatice Selli Dursun, Sinan Emre KbzbltuK, Emrah Topkaya ve S. Nadir Ataman’bn toplantbya hiç katblmadbKbnb da biliyoruz. Ali Rbza Akyüz, Kenan %ahin, Tansel GülmezoKlu, Mustafa Harputlu ve %ükrü Aydbn’bn meclis öncesi yapblan grup toplantbsb sonrasb hiç bir açbklama yapmadan meclis binasbnb terk ettiKini de biliyoruz. Hatta grup toplantbsbna katblmayan Emrah Topkaya’yb telefonla araybp meclise

Bakbrköy gündemini yakbndan takip eden gazeteci sevgili dostum Yblmaz Bacacb Bakbrköy Belediyesi Ak Parti Meclis Üyelerimiz ’in kesin hesaplar üzerine yaptbKb konuWmayb Youtube kanalbndan sansürsüz Wekilde yaybnlambW. KonuWmayb dinlediKimde arkadaWlarbmbzbn oldukça ilginç bir gönderme yaptbKbnb gördüm. Ak Partili Meclis üyesi arkadaWlarbmbn Bakbrköy Belediyesine ait 258 nolu hesapta bulunan 460 Milyon Liralbk bölümle ilgili yaptbKb açbklamalar oldukça ilginç. 31 milyon liraya ihale edilen belediye hizmet binasb inWaatbndan tutun da farklb alanlarda yapblan harcamalarla ilgili alakasbz faturalar tespit edilmiW olmasb “Acaba >ngiltere’deki bir hastanenin faturalarb mb bunlara karbWtb bilemiyorum” Weklinde ki açbklamasb akbllara Erkan Kblbç’b getirdi. Malum Kendisi 25 Milyon Dolarla yurtdbWbna gittiKi Weklinde basbnda çbkan haberlerde yer almbWtb. Kim bilir belki de Erkan Kblbç >ngiltere’ye saKlbk alanbnda yatbrbm amaçlb gitmiWtir diye düWünüyoruz. Harcanan paralar ve boWa geçen zaman bizlerin yaWam kalitesinden çalbnbp gidiyor. DeKerli Bakbrköylüler bunlarb ölçüp tartbp, deKerlendirecek olanlar sizlersiniz.

K'y' kenar çizgisi içinde kalan yere inaat ruhsat' vermiti

BAKIRKÖY BELEDBYESB’NE BBR HUKUK TOKATI DAHA Bakbrköy Belediyesi 2017 yblb Maybs aybnda kbyb kenar çizgisinde kalmasbna raKmen Hyatt Regency oteli önüne yapblmak istenen projeyi onaylambWtb. Ataköy 2. Kbsbm sakini Kemalettin DoKan bu proje ile ilgili, >dare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulmasb istemi ile müracaat etti. 4. >dare Dava Dairesi yürütmeyi durdurma kararb verdi. Bu geliWme üzerine Belediye inWaatb mühürledi. Ancak Firma mühür fekki yaparak inWaata devam etti. Belediye ve mbntbka mühendisine yapblan Wikayetlerde gözardb edilince Kemalettin DoKan, sorumlular hakkbnda Cumhuriyet SavcblbKb’na suç duyurusunda bulunuldu. BAKIRKÖY BELED>YES> K>M>N YANINDA Bakbrköy Belediyesi’nin kbyb kenar çizgisi içinde kalmasbna raKmen Hyatt Regency oteli önüne yapblmak istenen projeyi onaylamasb üzerine ve >dare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararbna Bakbrköy Belediyesi yürütmenin

kaldbrblmasb için yaptbKb müracaata 12. >dareMahkemesi son noktayb koydu ve yürütmenin kaldbrblmasb isteminin reddine 14.03.2018 tarihinde oybirliKi ile karar verdi. %>MD> NE OLACAK Hukuk yolllarb sona erdiKine göre bugüne kadar yapblan inWaatbn ybkblarak arazinin eski haline getirilmesi gerekiyor. Ancak gazetemizin yaybma girdiKi güne kadar inWaatbn ybkbmb ile ilgili herhangi bir geliWme olmazken Bakbrköylüler gazetemizi arayarak, Belediye baWkanbmbzbn ismi olan ve özellikle Ataköy ve YeWilyurt‘a asblan ‘’direndik kazandbk’’ afiWlerin gerçeKi ne kadar yansbtbyor. Belediyemiz bbrakbn direnmeyi Ataköylü Kemalettin DoKan’bn müracaatb sonucu >dare Mahkemesinin verdiKi yürütmenin durdurulmasb kararbnbn kaldbrblmasb için mahkemeye müracaat ediyor. Bu durumda ‘’ belediyemiz kimin yanbnda’’ sorusunu sorma hakkbmbz deKil mi’’ diyorlar.


13

Y PART 3. bölge milletvekili aday' Say+n Erzen, Bak+rköylü olarak milletvekili listelerine bak+nca ilk defa bir eyle kar+lat+k. Bak+rköylü 4 han+m listelere girdi, bunlardan biri de sizsiniz. Bak+rköylüler sizi tan+yor ama yine de siz kendinizi tan+t+rm+s+n+z?

Meltem Ünal ERZEN

3 Ekim Süleymaniye KliniKi >stanbul doKumluyum. Annem babam öKretmen ve Wimdiki adb Durusu olan bölgedeler. >lkokula çok erken baWladbm.Okuma yazmayb bildiKimden doKrudan 2. Sbnbftan baWladbm. Ailem iyi bir eKitim almam için yatblb okula vermiWler beni. Lise öKrenimimi bitirdikten sonra iyi bir üniversite kazandbm fakat Kimya bölümünü kazandbm ama ilgi alanbma giren bir bölüm deKildi. Gitmeme kararb aldbm ve aileme Güzel Sanatlar Fakültesi’nde HeykeltraW olmak istediKimi söyledim. YeteneKim varmbydb, yokmuydu bilmiyorum ama annem perspektif konusunda yetenekliydi. Babam çok iyi resimler yapan, Wiirler yazan bir insandbr.Benim e fazla tecrübem hani camlarbn etrafbna macun çekilirdi ya çocukken, o macunlarla bir Weyler yapardbm çocukken. Aileme bu kararbmb söyleyince babam, “Elbette hayat senin hayatbn, karar senin kararbn ama elbette Türkiye’de böyle bir meslek zor. Ekonomik olarak para kazanacaKbn bir meslek deKil ama böyle bir isteKin varsa kendini tatmin edersin” Sonra kursa gitmem gerektiKini söylediler. Güzel Sanatlar hazbrlbk kursuna gittim ve iyi ki de gitmiWim. Bir hafta gidebildim sadece. Orada kara kalem öKrendim. Suluboya nasbldbr, perspektif nasbldbr öKrendim. Ve sonrasbnda sbnava girdim ve hiç unutmuyorum 3158 kiWi sbnava girmiW ve ben 8. olarak kazandbm o sbnavb. Güzel Sanatlar Fakültesi, eski adbyla Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi, benim zamanbmda Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi idi ve Akaretlerde idi. 4 sene çok sevdiKim, çok mutlu olduKum bir bölümde okudum gerçekten. O dönemde çok etkilendiKim heykeltraWlar vardb. Hüseyin Apak, Hakkb KarayiKitoKlu vardb. Çok iyi heykeltraWlardan ders aldbm. Haluk Tezonar vardb, Hakkb Özkan vardb rahmetli oldular. Son sbnbfb okurken karma heykel sergilerine katblbyordum. Mezun olduktan sonra kiWisel sergiler açtbm. O dönem yurt dbWbndan ismini bilmediKim kolleksiyonerler benim heykellerimi görmüWler ve aracb göndermiWler ve heykellerimi aldblar. %u anda adbnb bilmediKim kolleksiyonerlerde heykellerim var. Genelde kadbn heykeli yaparbm ama o dönem acemiliKime denk gelmiW sanbrbm gönderdiKim heykellerime imza atmayb unutmuWum. Sonradan aklbma geldi. Muhtemelen onlarda Wu anda benim adbmb bilmiyordur. Tabi bu benim için o genç yaWta büyük bir onur. Ayrbca yeni mezun olduKum dönemde, Türkiye’nin gelecek vaad eden genç heykeltraWb seçilmiWtim. Mehmet Aksoy’un juri baWkanlbKb yaptbKb önemli bir juri karWbsbnda seçildim. Mehmet Aksoy ‘UCUBE’yi yapan heykeltraWbmbzdbr. Onlarla çalbWmak onurdur benim için. Kadbn temalb anne çocuk, kadbn çocuk beton heykelleri yapardbm. Sanbrbm o dönemdeki kadbn hassasiyetim de sonraki dönemlere taWbndb. Daha sonra bazb

hocalarbm bana sosyal bilimler alanbnda da baWarblb olabileceKimi söyledi. Bunun üzerine >letiWim Fakültesi’ne girdim. >letiWim Fakültesi’nde mastbr yaparken Asistan oldum. Efsanevi Hoca Esnek Birikli’nin 4-5 sene asistanlbKbnb yaptbm. Tüm devlet terbiyemi, tüm akademik vizyonumu ondan öKrendim. Gerçekten çok deKerli bir insandb. Daha

sonra 1996 yblbnda dekana tepki olarak istifa ettim. Özel sektörde çalbWtbm. O dönemde ATV Ana Haber SpikerliKi de yaptbm. Bazb özel holdinglerde Halkla >liWkiler Müdürlükleri de yaptbm. Daha sonra 2000 senesinde >stanbul Üniversitesi >letiWim Fakültesine girdim. GeçtiKimiz dönemde istifa edene kadar da oradaydbm. Bu dönemde ben öKretim üyeliKi yaparken bir yandan da Bakbrköy’de BirleWmiW Milletler’in bir programbna baKlb olarak Kadbn Meclis’i kurdum. 2014 yblbna kadar da Kurucu BaWkan olarak görev yaptbm. O dönemler çok güzel ve faydalb iWler yaptbk. Sadece bir projemizle bile 70 bin insana dokunduk. Çölyak Projesi ile. Türkiye’de SaKlbk BakanlbKb ile iW birliKi yaparak 9 Maybs’b Çölyak Günü ilan ettik. Türkiye’de öyle bir gün yoktu ve dünya ile eW zamanlb olarak yaptbk. Çok fazla Çölyak DerneKi var ve biz bunlarbn birleWtiricisi olduk. Onun dbWbnda kadbn istihdamb yarattbk. Pembe Eller projesi yaptbk. 116 kadbnbn para kazanmasbnb saKladbk. Marmara Forum ile iW birliKi yaparak gerçekten sistemli çalbWan bir düzenimiz vardb. 8 yardbmcb arkadaWbm vardb ve hepsi de >letiWim Fakültesi mezunu, eski öKrencilerimdi. Genç mastbr yapmbW, hep üretim yapan çocuklardb ve hep proje ürettiler. Hastalbklar üzerine çok çalbWmalar yaptbk. >lk yardbm eKitimleri verdik. >Waret dili kurslarb yaptbk. Hiç durmadan çalbWtbk ve 2014 yblbnda görev süremin dolmasbyla beraber kadbn meclisi baWkanlbKbnb bbraktbm ve maalesef bbraktbKbm yerde kalmadb. DanbWma Evi açtbk mesela >ncirli Caddesi’nde. Sadece Bakbrköylü kadbnlar deKil, çevre ilçelerden de sorunu olan kadbnlar geldiler. Biz onlara lojistik destek oluyorduk, iW buluyorduk. Uzman ve gönüllü psikologlarbmbzla aile terapileri veriyorduk. Ama ne yazbk ki çok emek verdiKimiz ve faydalb olduKumuz kadbn meclisi tüzel kiWiliKimiz olmadbKb için, tüm çalbWmalarbnb sponsorlarla yapan bir meclis iken, gittikçe iW yapmayan bir hale gelmiW kadbn meclisi. Duyuyorum Wu anda ve çok üzülüyorum. Uzmanlbk alanbm Siyasal >letiWim. Özellikle bilinç altb Siyasal >letiWim konusunda

yoKunlaWtbm. Siyasi arenadaki aktörlerin konuWmalarbndaki Wifreleri çözme konusunda bir kitap çalbWmam oldu ama henüz basblmadb. Siyasal >letim, Kamu Diplomasisi ve Lobicilik konusunda uzmanbm. Doktora uzmanlbk alanbm zaten Lobicilik. Kamu Diplomasisi konusunda Türkiye’de ilk kitap yazan kiWiyim. Benden sonra yazan arkadaWlarbm hala kitabbma atbfta bulunurlar. Yine akademik boyutta kadbnlarla ilgili kitaplarbm var. Kadbn Gözü ile Kadbn Siyasetçiler kitabbm var. ‘Kadbn ne bekliyor kadbn siyasetçilerden’ konusunu inceledim. Metropol kadbnlarbnb inceledim ve bu konuyla ilgili istatistiklere dayalb bir kitabbm var. Metopol Kadbnlarb kitabbm da kadbnlarbn sorunlarbnb anlatan bir kitaptb. Siyasi, Kamu Diplomasisi kitabbm var. Kendi alanbmla ilgili çok fazla materyalim var. Uluslar arasb bildirilerim var dünyanbn dört bir yanbnda. Kadbn Meclisi BaWkanb iken Oslo ve Bürüksel de hazbrladbKbm bazb projeleri oradaki parlomentoya sundum. Hatta Bürüksel de en iyi sosyal proje kabul edildi. Tüm bunlardan sonra Genel BaWkanbmbz Meral AkWener’in teklifi ile >Y> Parti’ye kurucu üye oldum. Beraber yol aldbk ve Genel >dare Kurulunda görev aldbm. Bu baskbn seçimlerin akabinde Üniversite’den istifa ettim ve Milletvekili adayl++m+ koydum. Y+llard+r siyaseti izliyoruz hep birlikte. Milletvekili olduktan sonra seçilenler bir daha bölgelerine seçimden seçime gelirler. Siz seçildiiniz taktirde neler yapmay+ düünüyorsunuz. Bunu bana en çokta esnaf soruyor. Her seçim dönemi gelirler, bizden oy ister bir daha da gelmezler diyor. Asistanlarbma özellikle böyle diyenlerin kartlarbnb aldbrbyorum. Özellikle onlara defalaca giderek bbktbrmayb düWünüyorum. Çok önemli. Zaten ben bu bölgenin insanbybm ve onlar için orada olacaKbm. Ankara da oturmanbn ne anlamb var. Zaten bu bölgede oturuyorum. Elbette bu bölgenin sorunlarbna çözüm üreteceKim ve bunu onlarbn içinde olarak yapmak istiyorum. Bu benim için de bir fbrsat. Benim kiWisel geliWimim için de bir fbrsat. Pek çok kesimden, deKiWik yaWlarda insan tanbyorum. Pek çok sorunla karWblaWbyorum. Hepimiz her Weyi bilemeyiz. Bende pek çok Weyi öKreniyorum onlarla. Cumhurbakan+ Atatürk Hava Liman+’n+n park yap+laca+n+ aç+klad+. Sizin bu konuda bir müdahaleniz olacakm+? Ben CumhurbaWkanb’nbn oraya Milli Park yapacaKbnb düWünüyorum. Ama aynasb iWtir kiWinin lafa bakblmaz. Ben onlarbn bu güne kadar bir park yaptbKbnb görmedim. BulunduKumuz oda kadar bir yeWillik bbrakacaktbr, gerisini AVM yapacaktbr, belki de TOK>’ye verecektir, gökdelenler dikecektir. Bu kadar büyük bir araziyi, inWaata düWkün kiWi veya kiWiler bbrakbr mb mümkün mü? Dolaybsb ile Milli Park yaptbm diyecektir, resimlerini yayacaktbr. Daha sonra oraya hiç gelmemiW vatandaWlarbmbzda resimlere bakbp sözünde durduKunu sanactbr.


14 BakbrkĂśy Belediye meclisi her aybn ilk haftasb Pazartesi, CarWamba ve Cuma gĂźnleri olagan toplantblarbnb yapar. Bizlerde bu sayfambzda gĂśrĂźWĂźlen konularb kbsaca sizler duyurmaya çalbWbrbz. >lk toplantb 7 Maybs gĂźnĂź yapbldb. BaWkanlbk teklifleri komisyonlara havale edildi. GĂźndem aWaKbdaki gibiydi. Ă&#x2013;zellikle ,>mar ve Baybndbrlbk Komisyon Raporlarb dikkat çekiciydi. 1Plan bĂźtçe komisyonu raporu (2017 yblb kesin hesabb 2Paln bĂźtce Komisyonu raporun ( 2017 yblb taWbnabilir kesin hesabb) 3Harita Komisyonu raporu: AtakĂśy 78-9-10 Kbsbm mahallesinde Mustafa Ă&#x153;mit %engezer isminin verilmesi. 4Harita Komisyonu raporu ( Yeniyol sokak ve fabrikalar sokak isimlerinin Lilyum Sokak ve Hatmi çiçeKi sokak olarak deKiWtirilmesi. 5>mar ve Baybndbrlbk Komisyon Raporu : ( Kartaltepe Mahallesi 146 ada 11 parsele iliWkin 29.09.2017 T.T.li 1/1000 Ăślçekli uygulama imar planbna itiraz. 6Hukuk komisyonu raporu: ( Muhtarlbk Wubesi mĂźdĂźrlĂźKĂź gĂśrev ve çalbWma yĂśnetmeliKi. 7>mar ve Baybndbrlbk Komisyon Raporu : (Kartaltepe mahallesi Pembeay sokak, Terakki caddesi, Zuhuratbaba caddesi, Karabak sokak, Demirkapb caddesi, Ă&#x2021;aK sokak, Adalet Sokak, Artu sokak ve Filiz sokakta yapblacak inWaatlar. 8>mar ve Baybndbrlbk Komisyon Raporu : ( %enlikkĂśy mahallesinde bulunan Yamaç sokak, Florya caddesi, YeWilkĂśy mahallesinde bulunan Demiryolu caddesi, Bostan sokak, Ă&#x2021;ekmece caddesi, YeWilyurt mahalllesinde bulunan SipahioKlu caddesi için inWaatlar. 9>mar ve Baybndbrlbk Komisyon Raporu : ( Kartaltepe mahallesi Aydbn Yuva sokak

MAYIS 2018 BELEDĂ?YE MECLĂ?SĂ?â&#x20AC;&#x2122;NDE NELER GĂ&#x2013;RĂ&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x153;LDĂ&#x153;? 531 ada 3 parsel1091 ada 12 parsel sayblb %eker Ahmet Sokak ve Hanbmeli çiçeKi sokakta bulyunan yer iiçin inWaat GĂśrdĂźKĂź BakbrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn bazb mahallelerinde ki cadde ve sokaklarda apartmanlWarbn giriW katlarb ticari alana dĂśnĂźWtĂźrĂźlĂźyordu. Floryaâ&#x20AC;&#x2122;daki bir sokak dikkatlerden kaçmadb. %enlikkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de ki yamaç sokak. 11 Maybs Cuma gĂźnĂź Meclis 15â&#x20AC;&#x2122;te toplanmasb gerekirken saat 16.30 olmasbna raKmen toplanamadb. O sbrada bir hareketlenme oldu. Ali Rbza AkyĂźz, Kenan %ahin ile birlikte CHP grup odasbndan çbktb araça binerek meclsi terk ettiler. Ardbndan Tansel GĂźlmezoKlu, Mustafa Harputlu ve %ĂźkrĂź Aydbnâ&#x20AC;&#x2122;da meclisi terk ettiler. Toplantbya gelmemesine raKmen meclis Ăźyesi Emrah Topkaya koWar adbmlarla mecls binasbna geldi ve doKrudan toplantb salonuna geçti. O arada Meclis birinci baWkan vekili Mahir çelik adeta koWar adbmlarla toplantb salonuna geldi ve tutanak tutarak meclisi 14 Maybs gĂźnĂź toplanmak Ăźzere kapattbKbnb açbkladb. Grup odalarbnda meclisin toplanmasbnb bekleyen AKP meclis Ăźyeleri salona gelerek â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;toplantbyb bize haber vermeden kapatamazsbn. Biz sizi saatlerdir bekliyoruz bu davranbWbnbz etik deKilâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; dediler tartbWtblar ve tutanak tuttular. CHPâ&#x20AC;&#x2122;li meclis Ăźyeleri Taner KazanoKlu, Hatice Selli Dursun, Sinan Emre KbzbltuK, Emrah Topkaya ve S. Nadir Atamanâ&#x20AC;&#x2122;bn meclise gelmedikleri ortaya cbktb. CHP grubunda neler yaWandb. Grup toplantbsbnda gĂźndemin 8. maddesine

gelindiKinde Grup BaWkanb Selçuk Biber â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122; bu maddeyi en son gĂśrĂźWeceKiz. Bu maddeye oylamada kimlerin evet ve haybr diyeceKini tesbit etmek istiyorum. DediKinde Selim Malgazâ&#x20AC;&#x2122; ilçe baWkanbna sert sĂśzlerle karWb çbkbyor. Bu arada Kenan %ahin Selim Malgazâ&#x20AC;&#x2122;a tepki koyunca Malgaz Kenan %ahinâ&#x20AC;&#x2122;e çok sert tepki koyunca %ahin fenalaWbyor. AliRbza AkyĂźz %ahinâ&#x20AC;&#x2122;i grup odasbndan çbkartbp meclisi terk ediyor. >mar ve Baybndbrlbk Komisyon Raporunbn 8. maddesinde neden kbyamet kopuyor. BildiKiniz gibi WenlikkĂśy Yamaç sokak KaWbbeyaz iWletmelerinin bulunduKu yerde. GeçtiKimiz ay burayla ilgili imar deKiWiklikleri gĂźndeme gelmiW meclis Ăźyeleri arasbnada bĂźyĂźk mĂźcadele yaWanmbW deKiWiklik yapblamambWtb. Ă&#x2013;zellikle BakbrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn yerlisi CHPâ&#x20AC;&#x2122;li meclis Ăźyeleri bu deKiWikliKe karWb çbkmbWtb. %imdi ise BakbrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn bazb mahallelerinde ki cadde ve sokaklar gĂźndeme getirilerek araya Yamaç sokaKbnda sbkbWtbrblmasb bĂźyĂźk tepki çekti. Kapalb kapblar ardbnda grupta bu konu ile ilgili tĂźm konuWmalarbn ne olduKunu biliyoruz. Ă&#x2013;zellikte ortalbKbn karbWmasbna neden olan Grup ve >lçe baWkanb Selcuk biberâ&#x20AC;&#x2122;e Selim Malgazâ&#x20AC;&#x2122;bn sĂśyledikleri, Malgazâ&#x20AC;&#x2122;a tepki koyan Kanan %ahinâ&#x20AC;&#x2122;e Malgazâ&#x20AC;&#x2122;bn neler sĂśylediKi bunlarbn hepsini kelimesi kelimesine biliyoruz. Bunlarb yazmadbk diye birileri çbkbp â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;aba altbndan sopaâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; gĂśsterdiKimizi zannetmesin. Grup toplantblarb aile toplantbsb gibidir. >lce baWkanb, Belediye baWkanb ve meclis Ăźyelerinden baWka kimse o toplantblara giremez ve izleyemez. Biz ancak bu kadarbnb kamuoyuna aktarabiliriz. Kamuoyuna saygblarb varsa olaya karbWanlar açbklama yapmalbdbr. Bizde o zaman onlarbn aKzbndan her Weyi yorum katmadan kamuoyuna açbklarbz.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz. AtakĂśy Olimpiyat Eviâ&#x20AC;&#x2122;nin yanbna otel yapblacaKbnb duyurmuWtuk. Olimpiyat Eviâ&#x20AC;&#x2122;nin yanbnda,açbk yĂźzme havuzu ve bitiWiKindeki kafelerin ybkbmb baWladb. Buraya 280 yataklb otel yapblacak. Gazetemizi arayan BakbrkĂśylĂźler â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122; siz onlarbn 280 yataklb dediklerine bakmaybn. 15 katlb bir bina dikerler 500 yataKa çbkarbrlar. AtakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăź yaWanmaz hale getirmek için her Weyi yapbyorlarâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; diyorlar AtakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de Sinan Erdem Kapalb Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Ahmet CĂśmert Kapalb Spor Salonu, kapalb yĂźzme havuzu, (sonradan Atletizm salonu oldu) ve açbk yĂźzme havuzunun bulunduKu alan imar planlarbnda AtakĂśy 9-10 Kbsbmâ&#x20AC;&#x2122;bn spor alanlarbydb. Sonra ne mi oldu? AWaKbda bulacaksbnbz... >L SPOR MĂ&#x153;DĂ&#x153;RLĂ&#x153;Ă&#x153; B>NASI >LE KAPALI YĂ&#x153;ZME HAVUZU VEYA OTEL >N%AATI BA%LIYOR AtakĂśy 9-10 Kbsbmâ&#x20AC;&#x2122;da spor alanlarb olarak ayrblan arsaya; bir sĂźre sonra bizi yĂśnetenlerin iWtahbnb kabartbnca; Ăśnce Olimpiyat Komitesi Maslakâ&#x20AC;&#x2122;ta kendilerine ait 326 dĂśnĂźm araziyi iade ederek, 2500 metrekare arazide Olimpiyat Eviâ&#x20AC;&#x2122;ni yaptblar. Sonra Sinan Erdem Kapalb Spor Salonu ve E-5â&#x20AC;&#x2122;e yakbn Ahmet CĂśmert Kapalb Spor Salonu inWa edildi. TĂźm bunlar yapblbrken sadece 360 araçlbk otopark dĂźWĂźnĂźldĂź. (O gĂźnlerde yaybnladbklarb kendi kitapçbklarbndan) Bu arazide yapblan ve amatĂśr spor kulĂźplerinin yararlandbKb spor sahasb Ăśnce >stanbulsporâ&#x20AC;&#x2122;a verildi. Sonra ortadan kaldbrbldb. Bu arada Kapalb yĂźzme havuzu yapbldb (1) Sonra bina depreme dayanbksbz olduKu

(4) Bu arada bu arazide Olimpiyat Evi yanbnda bulunan açbk yĂźzme havuzunun bulunduKu yere devasa bir bina inWaatb da baWlbyor. Buraya kimilerine gĂśre kapalb yĂźzme havuzu, kimilerine gĂśre de sporcularbn faydalanacaKb otel. Gerekçe ne biliyor musunuz?. Açbk yĂźzme havuzu depreme dayanbksbzmbW(!) GĂźler misiniz, aKlar mbsbnbz? Kapalb yĂźzme havuzu zaten vardb. Neden atletizm salonuna çevirdiniz? YETK>L>LERE SORUYORUZ; 1) Olimpiyat Eviâ&#x20AC;&#x2122;nin yanbnda bulunan açbk havuzun bulunduKu yere kapalb yĂźzme havuzu veya otel yapblacaKb doKru mu? 2) Kapalb havuz yapacaksanbz var olan kapalb havuzu neden ybkbp atletizm salonuna çevirdiniz? 3) Sinan Erdem Kapalb Spor Salonu açbldbKbndan bu gĂźne kadar kaç gĂźn spor amaçlb kullanblmbWtbr? 4) Atletizm binasb bu gĂźne kadar kaç gĂźn spor amaçlb kullanblmbWtbr? 5) Tapuda AtakĂśy 9-10 Kbsbm spor alanlarb olarak tescilli, kullanbm amacb devir protokollerinde açbkça belirtilmesine raKmen yasa dbWb olduKu açbkça belli olan bu inWaat yapbm çalbWmalarbna ne zamana kadar devam edeceksiniz? 6)Sadece AtakĂśylĂźlerâ&#x20AC;&#x2122;in deKil toplantb yapbldbKb gĂźnlerde tĂźm >stanbullularâ&#x20AC;&#x2122;bn yaWambnb çekilmez hale getiren bu uygulamalarbnbz ile ilgili bir açbklama yapmayb dĂźWĂźnĂźyor musunuz? AĂ&#x2021;IKLAR MISINIZ ?

AtakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn gĂśbeKinde bir bu eksikti

OTEL BN'AATI BA'LIYOR

gerekçesiyle ybkbldb. Kapalb yĂźzme havuzu yerine atletizm salonu yapbldb. (2) Bu salona 2012 Olimpiyat %ampiyonu Aslb Ă&#x2021;akbr Alptekinâ&#x20AC;&#x2122;in adb verildi. >sminin bazb harfleri dĂśkĂźldĂź. YaptbKbmbz haberlere yetkililer kulaklarbnb tbkadb. %imdi de bu isim binadan kaldbrbldb. (3) %imdi ise bu arsanbn E-5 yolu (D-200) kenarbna inWaatlar baWlbyor. Bu binaya kim taWbnacak? >stanbul il Spor MĂźdĂźrlĂźKĂź...


15

KONUK YAZAR Bak'rkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Do8ru Yap'lan Bir  Yok mu? 24 Haziran seçimlerine kadar yerel anlamda yazb yazmama kararb almbWtbm. Ancak BĂźlent KerimoKluâ&#x20AC;&#x2122;nun yaptbklarbna bakbnca yazmazsam olmaz dedim. KerimoKlu, hangi partiden belediye baWkanb seçildiKini unuttu sanbrbm. CumhurbaWkanlbKb için imza kampanyasbnda kalabalbk bir gurup YILMAZ halinde BakbrkĂśy ilçe seçim kuruluna giderek Cumhur ittifakbnb destekleyen DoKu Perinçekâ&#x20AC;&#x2122;e imza verdiKini bilmeyen yok. Karne sizden yaz spor okulu bizden ve Muharrem >nceâ&#x20AC;&#x2122;nin reklam afiWlerinin yer aldbKb reklam panosunda da ikisinin ortasbnda cumhur ittifakbnda yer alan MHP adayb Ahmet YiKit Ybldbrbmâ&#x20AC;&#x2122;bn reklam afiWinin yer aldbKb fotoKrafbn sosyal medyada dolaWtbKbnb da gĂśrmeyen kalmadb. Hatta CHPâ&#x20AC;&#x2122;li seçmenler tarafbndan tepkiyle karWblandbKbnb CHPâ&#x20AC;&#x2122;li bir belediye baWkanb olan BĂźlent KerimoKlu bĂśyle paylaWbmlar nasbl yapar, bilerek partiye zarar vermeye mi çalbWbyor Weklinde yorumlarda yer aldb. Açbkçasb çokta WaWbrtbcb bir durum deKil. ADD kongresinde vatan partili ve BakbrkĂśyspor kongresinde MHPâ&#x20AC;&#x2122;li baWkan adaylarbnb perde arkasbndan desteklediKinin dedikodusu da ayyuka çbkmbWtb. GĂśrdĂźKĂźm kadarbyla BĂźlent KerimoKlu beW ybllbk sĂźrede BakbrkĂśylĂź olamadbKb gibi, kendisinin belediye baWkanb olmasbnb saKlayan CHPâ&#x20AC;&#x2122;yi hala benimseyememiW. Yoksa seçim arifesinde insan gĂśz gĂśre gĂśre kendi partisine zarar verir mi?

KER>MOLU B>R JEST YAPTA Ă&#x2021;ALI%ANLARI SEV>ND>R BĂźlent KerimoKluâ&#x20AC;&#x2122;nun BakbrkĂśy Belediyesinde yaWanan altb aylbk baWkan yardbmcblbKb, gazetecilerin darp edilmesi olaybna adbnbn karbWmasb, basbn mensuplarbnbn meclis dbWbna çbkarblmak istenmesi, var olan hizmet birimlerinin adresleri deKiWtirilerek yeni açblbyormuW intibasb vermek gibi ilklerine albWmbWtbk. SaKolsun BĂźlent KerimoKlu, BakbrkĂśy belediyesinde çalbWanlarbnbn sekiz aydbr sosyal haklarbnb alamadbklarbnb da bizlere gĂśstererek bir ilke daha imza atmbW oldu. Saybn KerimoKlu, konuWmalarbnda zaman zaman sosyal belediyecilik anlambnda BakbrkĂśy Belediyesinin Ăśrnek olduKunu sĂśylĂźyorsun ya, iWçinin, memurun çalbWanbn haklarbndan sĂśz ediyorsun ya bir gĂźzellik yap bayram Ăśncesi çalbWanlarbnbn sosyal haklarbnb Ăśde de ailece aKbz tadbyla bir bayram geçirsinler.

BAKIRKĂ&#x2013;Y BELED>YES>â&#x20AC;&#x2122;N>N BORCU NE KADAR? Ak Parti Belediye Meclis Ă&#x153;yesi >brahim KeleWâ&#x20AC;&#x2122;in açbklamasbna bakblacak olursa BakbrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin borcu 572 Milyon Lira. Belediye BaWkanb BĂźlent KerimoKluâ&#x20AC;&#x2122;nun açbklamalarbna

baktbKbmbzda 92 Milyon Dolarla devraldbKb borçlarb 52 Milyon Dolara indirdiKi Weklinde. Bu durumda ya KerimoKlu yalan sÜylßyor ya da KeleW yalan sÜylßyor. Zan altbnda kalmak hiç hoW olmaz. Bence her ikiniz de evraklarbnbzb, belgelerinizi yanbnbza albp birlikte basbn toplantbsb dßzenleyin kimin yalancb olduKunu BakbrkÜylßler ÜKrensin

BACACI

YALAN YALAN Ă&#x153;STĂ&#x153;NE

Yalancblbktan sĂśz açblmbWken Ak Parti Meclis Ăźyesi >brahim KeleWâ&#x20AC;&#x2122;in mecliste yaptbKb bir konuWma aklbma geldi. BĂźlent KerimoKlu mahkemelik olan kurban alanlarb konusuyla ilgili beraat ettiklerini sĂśylemiWti. >brahim KeleW konuyla ilgili â&#x20AC;&#x153;BU ENBĂ&#x153;YĂ&#x153;K YALANINIZDIRâ&#x20AC;? Weklinde tepkisini ortaya koymuWtu. BakbrkĂśy Belediye BaWkanb BĂźlent KerimoKlu dahil olmak Ăźzere 11 kiWi hakkbnda açblan â&#x20AC;&#x2DC;Kurban Alanlarb davasbâ&#x20AC;&#x2122; ile ilgili mahkemeden aldbKb evrakb gĂśsteren KeleW, â&#x20AC;&#x153;BakbrkĂśy belediyesi biz suçsuzuz diyerek bir Ăźst mahkemeye gitmiWâ&#x20AC;? olay bundan ibarettir beraat sĂśz konusu deKildir. SoruWturma devam ediyor ve kim ki kurban alanlarbnb birilerine peWkeW çektiyse yargblanacaktbr. %eklinde açbklambWtb.

Ă&#x2021;OCUK BAKIMEV> KAPATILDI MI? Saybn KerimoKlu, geçtiKimiz gĂźnlerde WaWalb bir Wekilde açblbWbnb yaptbKbnbz Demokrasi Parkb ve Cumhuriyet Evi bĂźnyesinde faaliyet gĂśsteren çocuk bakbmevinin kapatbldbKb sĂśyleniyor, bu doKruysa gelecek gĂźnlerde etĂźt merkezi, BakbrkĂśylĂźler evi isimli alanlarda kapanbrsa hatta orada bir kafeterya hizmete girerse hiç WaWbrmam. Benzer ĂśrneKini >skender IKdbr Parkbâ&#x20AC;&#x2122;nda yaWambWtbk. KulaKbma gelenlere gĂśre sanatçb parkb ve spor kompleksâ&#x20AC;&#x2122;inde elektrik sorunu varmbW. Tenis oynamak için gelen sporsever vatandaWbmbz soyunma kabinini kullanmak istediKinde gĂśrevli tarafbndan orada elektrik yok kullanamazsbn Weklinde bir uyarbda bulunmuW. Haybrdbr yapblan yerler kaçak mb ki elektrik sorunu yaWbyorsunuz?

SON YILLARIN EN ZOR SEĂ&#x2021;>M> 24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala adaylarda çalbWmalarbna hbz vermeye baWladb. CumhurbaWkanlarb adaylarb TĂźrkiye genelinde milletvekili adaylarb da seçim bĂślgelerinde hummalb bir Wekilde çalbWmalarbnb sĂźrdĂźrĂźyorlar. Seçimleri BakbrkĂśy bazbnda lokal olarak deKerlendirecek olursak zor geçeceKini gĂśrĂźyoruz. %imdiye kadar en az 20 seçim izlemiWimdir ancak hiçbir seçim dĂśneminde polisin seçim stantlarbnb basarak arbede yaWandbKbnb gĂśrmemiWtim. Umarbm bu tĂźr mĂźnferit olaylar tekerrĂźr etmez BakbrkĂśylĂźler her zaman ki gibi huzurlu bir seçim geçirirler.

ZĂ&#x153;LKANĂ? SĂ?RMEN

GĂźzel GĂźnler Yak<nâ&#x20AC;Ś Hiç umutsuz insan yaWar mb ? Umut fakirin ekmeKi derlerdi, doKruda. YaKmur herkesin Ăźzerine yaKar. Dolar 5 liraya doKru gidiyor nasbl Ăśnlenecek yĂźkseliWi bilmiyorum. Fakat bir gerçek var. CumhurbaWkanb adayb Muharrem >nceâ&#x20AC;&#x2122;nin yĂźkseliWi. Daha Ăśnceki ybllarda yapblan mitinglere bakbyorum birde bugĂźnkĂź mitinglere bakbyorum arada çok fark var. CHPâ&#x20AC;&#x2122; nin adayb Muharrem >nce çbtayb yĂźkseltti ve rĂźzgârb arkasbna alarak çok bĂźyĂźk bir oy oranbna ulaWmasb bekleniyor. Bir de Wu var. Halk artbk bir deKiWim istiyor, bunu gĂśzle gĂśrebiliyoruz. Zaten iyi yĂśnetilmediKimiz ortada. Ekonomi batma noktasbna geldi. Muhalefet iktidara gelecek bundan hiç kimse WĂźphe etmesin. Fakat çÜkme noktasbna gelen ekonomiyi adalet mekanizmasbnb, nasbl onaracaklar bilemiyorum. %eker fabrikalarb da satbldb. AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122; ten yadigâr tĂźm yerler satblbyor. CumhurbaWkanb adaybmbz Sn. Muharrem >nceâ&#x20AC;&#x2122;nin mitinglerde sĂśylediKi çok doKru â&#x20AC;&#x153;Sen hiç Weker fabrikasb kurdun mu? Dedi ve ekledi. Olanlara sahip çbkacaKbn yerde onlarb satbyorsun ben cumhurbaWkanb olduKumda o satbWlarb â&#x20AC;&#x153;iptalâ&#x20AC;? edeceKini sĂśylĂźyor, çok doKru yapbyor. Ă&#x153;lke genelinde Halk mutsuz, umutsuzdu. Nasbl ki 15 vekilin >yi Partiâ&#x20AC;&#x2122;ye geçmesiyle baWladb Milat rĂźzgârb arkasbna albp gidiyor. Meclis ve cumhurbaWkanlbKb yĂźzde 50â&#x20AC;&#x2122;nin çok Ăźzerinde millet ittifakbnbn kazanacaKbnb umudunu taWbyorum ve baWlbktaki gibi gĂźzel gĂźnler yakbnâ&#x20AC;Ś Bu arada milletvekili aday listeleri YSKâ&#x20AC;&#x2122; ya verildi bazb arkadaWlar listeye giremedi. Fakat daha çok gençler asbl Ăśnemli olan birlik ve beraberlik. Partiye kĂźsmemek, daha çok çalbWmak. GßçlĂź olan her zaman kazanbr. Partiye kĂźsme, uzak durmak olamaz. Zaman gelir seni isteklerin olur ve yerine gelir. CHPâ&#x20AC;&#x2122; nin Wu anda ki yĂźkseliWi ittifakb bize gßç veriyor, heyecan veriyor. Bu arada Ramazan Bayrambnbzb kutlar, her Weyin gĂśnlĂźnĂźzce olmasbnb isterim. Not: 13349152682 TCâ&#x20AC;&#x2122;li >smail Akbulut ehliyetini kaybetmiWtir hĂźkĂźms


TEKNOLOJĂ? DĂ&#x153;NYA SI

GĂ&#x2013;KHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr TESLA TĂ&#x153;RKYE Ă&#x2021;N HAZIRLIKLAR BALADI Elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen marka olan Tesla ve Lirketin kurucu ortaEX Elon Musk, gĂźndemden dĂźLmĂźyor. Uzun bir sĂźredir merakla beklenilen Tesla, Ăźlkemizde ilk adXmlarX atmaya baLladX. GeçtiEimiz gĂźnlerde resmi Twitter hesabXndan bu yXl içerisinde TĂźrkiye pazarXna girmeyi planladXklarXnX sĂśyleyen Elon Musk, bu doErultuda ilk adXmX da attX. Tesla resmi internet sitesi Ăźzerinden stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da ilk iL ilanX yayXnlandX. Ă&#x153;lkemize geleceEi gĂźn merakla beklenirken Tesla TĂźrkiye için, servis yĂśneticisi pozisyonunda iL baLvurusu almaya baLladX. Buda Lirketin Ăźlkemize resmi olarak geleceEinin kanXtX olarak iLaret edildi. Teslaâ&#x20AC;&#x2122;nXn kurucusu ve CEOâ&#x20AC;&#x2122;su Ekon Musk, TĂźrkiye hakkXnda iletilen sorulara, Twitter Ăźzerinden cevap verdi: â&#x20AC;&#x153;Tesla, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin her yerinde Larj olacak ve Elon kebap yiyecek.â&#x20AC;? HalihazXrda 3 farklX modelle otomobil piyasasXnda yer alan Tesla, ayrXca ĂśnĂźmĂźzdeki gĂźnlerde oldukça iddialX bir tXrla asfaltlara çXkacak. Bunun yanX sXra 0â&#x20AC;&#x2122;dan 100â&#x20AC;&#x2122;e 1,9 saniyede çXkan Roadster 2 modelini tanXtan Tesla, bakalXm Ăźlkemizdeki ilk maEazasXnX ne zaman açacak? iOS 12â&#x20AC;&#x2122;YE MERHABA Apple, 4 Haziran 2018 tarihinde baLlayan ve Ăśzellikle yazXlXm dĂźnyasX tarafXndan merakla beklenen WWDC (Worldwide Developers Conference) kapsamXnda mobil iLletim sistemi iOSâ&#x20AC;&#x2122;in en yeni â&#x20AC;&#x2DC;temelâ&#x20AC;&#x2122; sĂźrĂźmĂźnĂź duyurdu. iOS 12, beta olarak yazXlXm geliLtiricilere sunulurken, final versiyonunun eylĂźl ayXnda gelmesi bekleniyor. iOS 12, bir dizi yenilikle kullanXcX deneyimini daha iyi hale getirme odaEXyla Ăśne çXkXyor. GĂźncellenen RahatsXz Etme modu, ekranXn karanlXk modda gĂśrĂźnmesi, otomatik olarak belirli bir konum ve zamanda kapanma gibi Ăśzelliklerle geliLtiriliyor. Deneyim Merkezi, geliLmiL bir kullanXcX insiyatifi ile daha esnek Lekilde kullanXlXyor. Bildirimler, iOS 12 ile beraber sXralX olarak ekrana geliyor. Tek bir dokunuLla kontrol edilebilen bildirimler, gruplama ĂśzelliEi ile birlikte daha dĂźzenli, daha derli toplu gĂśrĂźnĂźyor. Ekran SĂźresi uygulamasX, periyodik aktivite ĂśzelliEi sunuyor. App Limits adX verilen bir diEer uygulamayla da uygulama kullanXm sĂźreleri kontrol altXnda tutulabiliyor. 4 yeni Animoji eklenen iOS 12â&#x20AC;&#x2122;de diEer Ăśne çXkan yenilikler arasXnda 3D nesne algXlama fonksiyonu sunan ARKit 2.0, Measure adX verilen yeni bir uygulama ile cisimlerin boyutlarXnXn ĂślçßmĂź, Siri kXsayollarX, â&#x20AC;&#x2DC;Sizin içinâ&#x20AC;&#x2122; adlX yeni bir sekmeyle gelen FotoEraflar uygulamasX, grup FaceTime bulunuyor. AyrXca uygulamalarXn yĂźzde 40, klavyenin yĂźzde 50 daha hXzlX açXlacaEX belirtiliyor. Ek olarak kaydXrarak kamera açma iLlevinin yĂźzde 70 hXzlandXrXldXEXnX da ekleyelim.

yarXm milyon megavat saatlik enerji tasarrufu elde ederken, 230 bin ton karbon salXnXmXnXn ĂśnĂźne geçti. irket bu sĂźreçte yaklaLXk 70 milyon avronun da harcanmasXna engel olarak ekonomik de katkX saEladX. MediaMarktâ&#x20AC;&#x2122;Xn TĂźrkiye maEazalarX da dĂźnya ortalamasXnXn Ăźzerinde enerji tasarrufu ile dĂźnya çapXnda fark yaratan Ăźlkelerin baLXnda geldi. YeLil enerji sertifikasX ve LED aydXnlatma gibi çÜzĂźmlerle enerji tasarrufu saEladXklarXnX belirten MediaMarkt TĂźrkiye cra Kurulu BaLkanX Yenal GĂśkyXldXrXm, â&#x20AC;&#x153;MediaMarkt olarak tĂźketicilerimize kusursuz bir deneyim alanX oluLtururken, doEaya olan sorumluluEumuzu da yerine getirmek için gerekli adXmlarX atXyoruz. TĂźrkiye olarak tĂźm dĂźnyadaki MediaMarkt maEazalarXnda en fazla tasarruf saElayan Ăźlkelerden biri olmak bizlere gurur veriyorâ&#x20AC;? dedi. MediaMarkt TĂźrkiye, 5 Haziran DĂźnya Ă&#x2021;evre GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nden itibaren genel mĂźdĂźrlĂźk binasXnda baLlamak Ăźzere, kaynak ayrXLtXrmalX atXk Ăźnitesi kullanXmXna dair pilot uygulamasXna baLlXyor ve proje kapsamXnda çalXLanlarXn kullanmakta olduEu kiLisel çÜp kutularXnX kaldXrmayX amaçlXyor. BĂśylece hem atXklar iLgĂźcĂźne ihtiyaç duyulmaksXzXn ayrXLtXrXlacak hem de kiLisel çÜplerin toplanmasX için harcanan kaynaklardan da tasarruf elde edilecek. MediaMarkt, maEazalarda tĂźketiciler tarafXndan Ăźnitelere geri dĂśnĂźLtĂźrĂźlmesi amacXyla bXrakXlan telefon, beyaz eLya, televizyon, DVD ve pil gibi ĂźrĂźnlerin tehlikeli kXsXmlarXnXn ayrXLtXrXlarak tekrar kullanXlabilir hale getirilmesi için profesyonel iL ortaklarX ile çalXLXyor. AyrXca maEazaya gelen ve aldXEX ĂźrĂźnĂź â&#x20AC;&#x2DC;eve teslimâ&#x20AC;&#x2122; ettirmek isteyen mĂźLterilerin talep etmesi durumunda Lirket, tĂźketicilerin evlerindeki eski ĂźrĂźnlerini alarak geri dĂśnĂźLĂźme kazandXrXlmasXna destek oluyor.AynX zamanda, alXLveriLlerinde maEazalardan â&#x20AC;&#x153;Eve teslimatâ&#x20AC;? sistemini seçen tĂźketicilerin ĂźrĂźnĂź adrese geldiEi anda, eEer talep ederlerse eski ĂźrĂźnĂź MediaMarkt tarafXndan alXnarak geri dĂśnĂźLĂźme kazandXrXlabiliyor. AMDâ&#x20AC;&#x2122;DEN GRAFK LEMC DEVRM Computex 2018 etkinliEinde AMD sadece ikinci nesil Threadripper mimarisini kullanan 32 çekirdekli iLlemcisini duyurarak heyecan yaratmakla kalmadX. Bunun yanXna bir de dĂźnyanXn ilk 7 nanometre (nm) grafik iLlemcisini ekledi. KarLXnXzda AMD Radeon Instinct Vega Ăśzellikleri. AMD CEOâ&#x20AC;&#x2122;su Lisa Su, Ăźretim sĂźrecinin iyice kßçßltĂźldĂźEĂź ilk grafik iLlemci olan Vega 7 nm GPU ile adeta Lov yaptX. Radeon Instinct serisinden çXkacak ĂźrĂźnĂźn Ăśzellikle sunucular ve makine ĂśErenimi gibi kompleks gĂśrevler odaklX olduEunu belirtelim. Ă&#x2013;te yandan, Lirket oyuncularX da ĂźzmĂźyor. Lisa Su, 7 nm Navi çiplerin de grafik kartlarX için yolda olduEunu ancak bunlarXn en erken 2019 yXlX içerisinde satXLa sunulacaEXnX ifade ediyor. Yani bu yXl AMDâ&#x20AC;&#x2122;den 7 nm Navi mimarili bir grafik kartX beklemeyin. AMD Radeon Instinct Vega donanXm detaylarX hakkXnda Lu an için herhangi bir bilgi paylaLXlmXyor. Tek bilinen grafik iLlemcinin 32 GB HBM2 bellek kullanacak olmasX. 7 nm Ăźretim teknolojisi sayesinde performans artXLXnXn 1.35 kat arttXEXnXn altX çiziliyor. AyrXca, 2 kat gßç verimliliEi ve 2 kat yoEunluk da çipi Ăśne çXkartXyor. AMD Limdilik 7 nm Radeon Instinct grafik iLlemcisini sadece iL ortaklarXna sunuyor. Ă&#x153;rĂźnĂźn sunucular ve iL istasyonlarX için resmi çXkXLX ise bu yXlXn ikinci yarXsXnda gerçekleLtirilecek. DonanXm için herhangi bir fiyat bilgisi de verilmiyor. Tabii ki fiyatXn uygun olmasXnX beklemek bĂźyĂźk hata olur. Instinct kartlarXndan MI25 modeli 8,330 dolar gibi uçuk bir fiyatla satXLta. Bu kartlarXn aEXr iL yĂźkleri için geliLtirildiEini de unutmamak gerekiyor. INSTAGRAM Ă&#x2021;N BĂ&#x153;YĂ&#x153;K YENLK GELYOR

MEDIAMARKT YARIM MLYON MEGAVAT TASARRUF ETT Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;nXn 1 numaralX elektronik perakendecisi MediaMarkt, dĂźnya çevre haftasX kapsamXnda son yXllarda gerçekleLtirdiEi enerji tasarrufu rakamlarXnX ve hedeflerini paylaLtX. 2011 yXlXndan bu yana dĂźzenli olarak her yXl yĂźzde 15 enerji tasarrufu elde etmek için çalXLan MediaMarkt, 2017 yXlXna geldiEinde tĂźm dĂźnyada yaklaLXk

ATAKĂ&#x2013;Y

Popßler sosyal medya platformlarXndan Instagram, kullanXcXlarXnX oldukça sevindirecek bir yeniliEe imza atXyor. Normalde sadece 1 dakika olan Instagram video sßresi için ciddi bir artXL gßndemde. Facebook çatXsX altXnda kullanXcXlarXna hizmet vermeyi sßrdßren Instagram, kullanXcXlarXnXn 1 saat uzunluEundaki videolar yßklemesine izin vermek için hazXrlanXyor. Hatta Lirketin

Tayvanâ&#x20AC;&#x2DC;da dĂźzenlenen Computex 2018 fuarX, bu yXl iLlemci Ăźreticilerinin yeni teknolojilerini tanXttXEX sunumlarla hareketli geçiyor. Llemci devi Intel, en yĂźksek çekirdek sayXsX olan 18 çekirdekli Core i9 Extreme iLlemcisini bĂźyĂźtmeye karar verdi. Intel 28 çekirdekli iLlemci ĂźreteceEini açXklayarak çXtasXnX baya yĂźkseEe çXkartmXL oldu. 2.7GHz taban hXzXnda çalXLan bu yeni iLlemciler 5GHz turbo hXz seviyesine çXkabilecek. Skylake iLlemci mimarisini temel alan yeni 28 çekirdekli iLlemciler, 56 adet sanal çekirdeEe sahip olacak. Intelâ&#x20AC;&#x2122;in yeni 28 çekirdekli iLlemcisi, performans test uygulamasX olan Cinebenchâ&#x20AC;&#x2DC;te iLlemci performansX konusunda 7334 puan alarak bu konuda gerçekten tatminkar bir baLarXya imza attX. Intel, fuarda tanXttXEX bu iLlemciyi yXl sonuna kadar gerçekleLtireceEinin ve satXLa sunacaEXnXn sĂśzĂźnĂź verdi. Bu performans canavarX iLlemci için Skylake XCC ismi dĂźLĂźnĂźlĂźyor. Llemcinin fiyatX konusunda da fuarda herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak Ăśzellikleri kadar fiyatXnXn yĂźksekliEiyle de konuLulacaEX Limdiden belli. Intelâ&#x20AC;&#x2122;in 18 çekirdekli son nesil iLlemcileri 2000 dolar fiyat bandXnda iken, bu 28 çekirdekli iLlemciler cepleri oldukça yakacaEa benziyor. APPLE WATCH Ă&#x2021;N watchOS 5 TANITILDI Apple, 4 Haziran 2018 tarihinde gerçekleLtirdiEi WWDC 2018 adlX etkinlik kapsamXnda akXllX saatleri için ĂśnĂźmĂźzdeki aylarda kullanXma sunacaEX temel iLletim sistemi versiyonu olan watchOS 5â&#x20AC;&#x2122;i tanXttX. watchOS 5 gĂźncellemesi, kullanXm deneyimini daha ileri bir noktaya taLXma noktasXndaki yenilikleri ile dikkat çekti. Apple Watch modellerinin birçoEunda kullanXlabileceEi bildirilen watchOS 5, Ăśzellikle spora dĂśnĂźk Ăśzellikleri ile Ăśn planda. Daha yoEun kiLiselleLtirilebilme fonksiyonlarX sunan iLletim sistemi, saElXk ve fitness tarafXnda hedeflere ulaLXldXkça ĂśdĂźller sunacak. AyrXca kazanXlan ĂśdĂźllerin arkadaLlarla paylaLXmX da mĂźmkĂźn hale getiriliyor. Bu da rekabetçi bir ortam için ideal. Yoga egzersizlerini algXlama ĂśzelliEi bir diEer iddialX yenilik. AyrXca koLularda belirli bir sĂźrede, ĂśrneEin dakikada atXlan adXm miktarX gĂśrĂźlebiliyor. Ă&#x2013;te yandan Apple Watch kullanXcXlarX arasXndaki iletiLim, artXk hem WiFi hem hĂźcresel Ăźzerinden gerçekleLtirilebilecek. Elbette destekli modeller için. EElenceli Ăśzelliklerin eklendiEi yeni mobil iLletim sistemi versiyonunda, Walkie-Talkie adX verilen yenilikle akXllX saat bir telsiz gibi kullanXlabilecek. Bu sayede iletiLiminin daha proaktif bir hal almasX mĂźmkĂźn olabilir. Biraz da çocuklara yĂśnelik bir Ăśzellik olarak gĂśrĂźlebilir. Siri Ăśzelliklerinde geliLtirmeler, daha kompakt bir Safari Leklinde eklenen yeni web tarayXcXsX gibi yenilikler de diEer Ăśne çXkanlar arasXnda.

Hukuk DanýÞmanĂ˝: Av. Ă&#x2013;ner AYBEK

Ă&#x2013;zcan ATAMER

Ofset BaskĂ˝ : Ă&#x153;NĂ?FORM

GENEL YĂ&#x2013;NETMEN VE SORUMLU YAZI Ă?Ă&#x17E;LERĂ? MĂ&#x153;DĂ&#x153;RĂ&#x153;

YIL: 26 SayĂ˝: 281 HAZ>RAN 2018

Ă&#x2013;zcan ATAMER

KÜÞe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yay<nlanan ilanlar<n sorumluluu ilan sahibine aittir.

INTEL, 28 Ă&#x2021;EKRDEKL LEMC Ă&#x153;RETECEK

Yurtgßn >ç ve DbW Ticaret A.%. Adbna >mtiyaz Sahibi

AYLIK BĂ&#x2013;LGE GAZETESĂ? AylĂ˝k SĂźreli YayĂ˝n info@atakoygazete.com.tr

içerik Ăźreticileri ve yayXncXlar ile geçtiEimiz haftalarda gĂśrĂźLmeler yaptXEX sĂśyleniyor. irket platformuna içerik saElayabilecek bu kiLilerin, kendileri için uzun sĂźreli videolar hazXrlayXp hazXrlamayacaklarX ile ilgili olarak gĂśrĂźLmĂźL durumda. Ek olarak, Lirketin Lu an için dikey videolar yayXnlamaya odaklandXEX ancak bu durumun Ăśzellik sunulmadan Ăśnce deEiLebileceEi de iddialar arasXnda yer alXyor. Bu arada Instagram cephesinden konuyla ilgili Limdilik herhangi bir açXklama yapXlmadXEXnX belirtelim. Bu yenilikle ilgili iddialar Lu an için tamamen WSJâ&#x20AC;&#x2122;ye ait. Ă&#x2013;te yandan, Facebookâ&#x20AC;&#x2122;un videolara ne kadar odaklandXEX biliniyor ve haliyle bu durum Instagram platformuna da yansXyacak. KXsacasX ortada kullanXcXlarX uzun sĂźreli olarak bekletecek bir durum yok gibi gĂśzĂźkĂźyor. Bir ihtimal olarak ise, platformun sadece gĂśrĂźLtĂźEĂź içerik saElayXcXlara bu uzun sĂźreli video olanaEXnX saElayabileceEi dĂźLĂźnĂźlĂźyor ki umarXz bĂśyle bir durum olmaz. Profesyonel içerikler ile platformun daha fazla reklam geliri elde etmeyi planladXEX da kesin. Bu videolar ile platform, kullanXcXlarXnXn etkileLim sĂźresini artXrmayX baLarmXL olacak. Bu içeriklerin izlenebileceEi tek yer ise bĂźyĂźk ihtimalle sadece Instagram uygulamasXnXn kendisi olacak. BakalXm, Instagram video sĂźreleri için beklenen hamle tam olarak ne zaman kullanXcXlara sunulmuL olacak?

Haber KoordinatĂśrĂź

GĂśkhan ATAMER

Renk AyĂ˝rĂ˝m : FĂ?LMEVĂ? Ă?dare Yeri: Ă?ncirli Caddesi YeĂžilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 BakĂ˝rkĂśy / Ă?stanbul Tel: (0212) 543 86 64 AtakĂśy Gazetesi, YurtgĂźn Ă?ç ve DýÞ Ticaret A.Ă&#x17E;. tarafĂ˝ndan yayĂ˝nlanmaktadĂ˝r. Gazetemizde yayĂ˝nlanan yazĂ˝ ve fotoĂ°raflar kaynak gĂśsterilmeden kullanĂ˝lamaz.


17

Bak$rkĂśy Kaymakam$ Nazmi GĂźnlĂź,

#ehit aileleri, gazi ve yakAnlarA onuruna iftar yemei verdi. Bak]rkĂśy Kaymakam] Nazmi GĂźnlĂź, Pehit aileleri, gazi ve yak]nlar] onuruna iftar yemeJi verdi. 2ftara gazi ve Pehit yak]nlar], engelliler, umut cocuklar], engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaPlara destek veren sivil toplum kuruluPlar], ilçe siyasi parti baPkanlar], Ă&#x2021;ocuk Destek Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde kalan gençler ve çocuklar, mahalle muhtarlar] ve Kaymakaml]k personeli de kat]lanlar aras]ndayd]. 2ftar sofras] dualarla aç]ld]. Kaymakam Nazmi GĂźnlĂź yapt]J] konuPmada, 2ftar program]n]n haz]rlanmas]nda yoJun çal]Pma harcayan Kaymakaml]k Yaz] 2Pleri MĂźdĂźresi ve tĂźm kaymakaml]k ekibine 2lçe MĂźftĂźsĂź Zakir Uzun ve ekibine, de çal]Pmalar]ndan dolay] ayr] ayr] tePekkĂźr etti. Nazmi GĂźnlĂź, bu mĂźbarek gĂźnlerin tĂźm Ăźlkemize saJl]k, huzur ve umut dolu gĂźnler getirmesi temennisinde bulundu.

â&#x20AC;&#x153;2stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un fethinin 565 y]l dĂśnĂźmĂźne denk gelen gece de, 2stanbulâ&#x20AC;&#x2122;u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han ve onun gĂźzel ordusuna, gĂźzel askerlerine de rahmet diliyor, aziz hat]ralar] ĂśnĂźnde sayg]yla eJiliyorumâ&#x20AC;? dedi. â&#x20AC;&#x153;KurtuluP SavaP]m]z]n BaPkumandan], Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122;Ăź ve onun silah arkadaPlar]n] da bir kez daha rahmetle an]yor, hat]ralar] ĂśnĂźnde sayg]yla eJiliyorumâ&#x20AC;? diyen GĂźnlĂź, vatan]m]z, bayraJ]m]z ve bĂźtĂźnlĂźJĂźmĂźz için, topraJa dĂźPen tĂźm Pehitlerimize de rahmet, ebediyete intikal etmiP olan tĂźm gazilerimize de rahmet diledi. 2ftar sonunda Nazmi GĂźnlĂź ve ePi iftara kat]lanlara tek tek tePekkĂźr ederek uJurlad].

BAKIRKĂ&#x2013;Y MĂ&#x153;ZNK AKADEMNSNâ&#x20AC;&#x2122;NDE MEZUNNYET TĂ&#x2013;RENN

Bak]rkĂśy MĂźzik Akademisi 2017 - 2018 eJitim y]l]n] tamamlayarak 2. dĂśnem mezunlar]na diplomalar]n], Abbas EYELâ&#x20AC;&#x2122;in sunuculuJunda, Faruk Salgarâ&#x20AC;&#x2122;]n yĂśnettimindeki y]l sonu konserinden sonra verdi. TĂśren Ăśncesi konuPan dernek baPkan] Selcuk KURT; 3 y]l boyunca solfej, Nazariyat-Repertuar ve Usul gibi temel derslerin verildiJini ve haftada 6 saat ders alan mezunlar]n baPar] ile bu 3 y]l]

tamamlad]J]ndan bahsederek mezunlar] tebrik etti. Konser sonras]nda bĂślĂźm baPkan] Fatih Salgar da yapt]J] konuPmada mezun olan arkadaPlar]n hertĂźrlĂź koPullarda derslere devam ettiJini, bĂźyĂźk emekler verdiJini ve bu 3 y]l]n verimli geçtiJini vurgulad]. Fatih SALGARâ&#x20AC;&#x2122;]n konuPmas]ndan sonra mezunlara diplomalar]n] Selçuk KURT, Fatih SAKGAR, Faruk

SALGAR ve Nevin YILMAZ takdim etti.

KAYITLAR 22 EYLĂ&#x153;L 2018â&#x20AC;&#x2122;de baPlayacak olan Koro ve Konservatuar bĂślĂźmĂźne isteyenler kay]t yapt]rabilecek.


19

BAKIRKÖY LNSELNLER GELENEKSEL PNLAV GÜNÜNDE BNRARAYA GELDN

Bak]rköy Lisesi mezunlar] öJretmen ve öJrenciler 19 May]s günü geleneksel pilav gününde okul bahçesinde buluPtu. Eski mezunlar]n yoJun bir Pekilde kat]ld]J] toplant] dernek baPkan] Nihat Y]lmaz’]n konuPmas] ile baPlad]. Yogun kat]l]m]n olduJu pilav gününde eski mezunlar uzun süre sohbet etme imkan] buldu. Toplant] gelecek y]l buluPabilme dilekleriyle son buldu.

ULUSLARARASI YE!NL BAYRAK ÖDÜLÜ KARTALTEPE NLK OKULUNA VERNLDN 62 ülkede uygulanan Uluslararas] Eko-Okullar Program]’nda ilçemiz okullar]ndan Bak]rköy Kartaltepe Ilkokulu, Proje Koordinatörü Müdür Yard]mc]s] YaPar YAVUZ ve eko okul komitesinin iki senelik bir projesi sonucu baPar]l] olarak YE2L BAYRAK ödülü ve sertifakas]n] Ankara’da düzenlenen törende teslim ald]. Kartaltepe 2lkokulu bu baPar]s]yla Türkiye Genelinde 728 YePil Bayrakl] okullardan biri oldu. YePil Bayrak 62 ülkede onbinlerce okulda uygulanan Uluslararas] Eko okullar program] kapsam]nda okul öncesi, ilk ve orta okullarda çevre bilinci, çevre ve at]k yönetimi ve sürdürülebilir kalk]nma eJitimini baPar]yla uygulayan okullara 2 y]l süreyle verilen bir ödüldür. Kat]l]mc] yaklaP]m]yla okullardaki öJrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, cevre bilinci edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve STK’lar] bilinçlendirmede rol oynarlar.


21

AVM ‘ye

Dünyan]n önde gelen Pazarlama Uzmanlar] taraf]ndan kurulan, Pazarlama ve 2letiPim Platformu AMCP(Association of Marketing and Communication Professionals) 1995 y]l]ndan beri Amerika’da Pazarlama ve iletiPim alan]nda gerçeklePtirdiJi Hermes Creative Ödülleri ile baPar]l] projeleri ödüllendiriyor. Türkiye’nin Köklü ve eskimeyen al]PveriP merkezlerinden Carousel Al]PveriP merkezi bu y]l Hermes Ödül’lerinde 2 Platin ve 2 adet Gold ödül olmak üzere toplam 4 kategoride ödüle lay]k görüldü. Daima ziyaretçileri nezdinde ve toplumsal alanda fayday] amaçlayarak yürüttüJü sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal bilinci artt]rmada önemli roller üstlenen Carousel Avm, bu kez de yaPanm]Pl]klar]n deJerini ön plana ç]kararak sosyal medya üzerinden “Carousel’le Hat]ralar]m” yar]Pmas]n] hayata geçirdi.11-29 Aral]k tarihlerinde sosyal medya üzerinden k]sa bir sürede gerçeklePen yar]Pmada kat]l]mc]lar]n unutamad]J] birbirinden renkli ve anlaml] bir çok hikâye, projeye özel olarak haz]rlanan internet sitesini doldurdu ve ödüllü hat]ralar olabilmek için k]yas]ya yar]Pt]. Carousel al]PveriP merkezi gerçeklePtirdiJi bu nostaljik yar]Pma ile Platin dalda “Pazarlama iletiPim kampanyas]”,”Özel Etkinlik”,Gold dalda “Sosyal medya kampanyas]”, ve “Dijital Pazarlama kampanyas]” kategorilerinde 4 Ödülle baPar]s]n] taçland]rman]n hakl] gururunu yaPad].

HERMES ‘den 4 ÖDÜL

RADYO TRAFNK NLE CAROUSEL'DE GÜVENLN TRAFNK ETKNNLNN Türkiye'nin ilk Trafik radyosu olan Radyo Trafik Carousel Al]PveriP Merkezi’nde Aileleri ve Çocuklar] Güvenli Trafik etkinliJinde buluPturdu. Trafik iParetlerinden oluPturulmuP SürüP platformunda çocuklar akülü arabay] sürererek trafik kurallar]na uyman]n önemini uygulamal] olarak öJrendiler. Emniyet kemeri takman]n hayati önem taP]d]J] trafik'te aileler ve çocuklar trafik iParetlerine uyarak araç kullanman]n keyfini Carousel'de ç]kard]lar.

CAROUSEL’DE YEMEK YE, SNNEMAYI 8TL’ye NZLE Carousel Al]PveriP Merkezi, 28 May]s 31 AJustos tarihlerinde hafta içi Pazartesi- PerPembe günleri aras]nda yemek kat]ndan 25 TL’lik al]PveriP yap]p, fiPini Dan]Pma’ya getiren müPterilerine sinema keyfini 8 TL olarak izletiyor. Carousel’in 2. Kat]’ndaki birbirinden özel lezzet duraklar]nda yemeJinizi yiyerek sineman]z], 8 TL olarak izleme ayr]cal]J]n] yakalayabilirsiniz. Dolby Atmos ses sistemli ,geniP deri koltuklu, ferah salonlar]nda sinema konforunu yaPay]p,keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

RUMELN R UMELN TÜRKLERN VAKFI TARAFINDAN BALKANLARDA NFTAR

Rumeli Türkleri Vakf]’n]n geleneksel hale getirdiJi Balkanlarda iftar bu y]l da gerçeklePtirldi. Balkanlar’da Vak]f heyetini burs verdiJi öJrenciler karP]lad]. 2ftarlara yoJun ilgi vard]. PrePova’daki iftara Belediye ve Meclis baPkanlar] da kat]ld]. Ferzan Özer ‘’Burada müslüman olmak kolay, oralarda çok zor ‘’ diyor...


23

OMUR4L4K FELÇL4LER4 DERNE4 Benimle gökyüzüne ç]kar m]s]n? Türkiye Omurilik Felçlileri DerneJi, 2015 y]l]nda ‘Benimle Ç]kar M]s]n?’ projesini hayata geçirdi. Gönüllü kiPilerle, engelli birey ve refakatçisinin birlikte d]Par]da bir gün geçirmelerine f]rsat tan]yan projenin amac]: toplumda fark]ndal]k yaratmak, toplumun engelli alg]s]n] olumlu yönde deJiPtirmek ve toplumla engelli bireyleri kaynaPt]rmak. Proje, 2zmir’de de devam ediyor. 2zmir’de yaPayan omurilik felçlisi Okan Aracagök’ün ‘Benimle Ç]kar M]s]n’ teklifini Susuzlu Otel’de Çevre 2liPkileri Sorumlusu olarak çal]Pan Bahar Kaya, kabul etti. Aracagök, Engelliler Haftas] kapsam]nda, 14 May]s Pazartesi günü saat 10:00'da 2zmir 2tfaiyesi Daire BaPkanl]J]'nda Bahar Kaya ile birlikte vinçle 32 metre yükseldi.

TOFD, Game of Colors’tayd] Milli basketbolcular Kemal ve Kerem Tunçeri kardePlerin, Tunçeri Organizasyon ile üstlendiJi Game of Colors, 6 ve 13 May]s’ta La Fontaine Garden’da düzenledi. Her çal]Pana hitap etmesi bak]m]ndan ilk olma özelliJi taP]yan organizasyona TOFD, macera ve yetenek kategorisinde kat]ld].

Tabiat için empati Kültür Koleji Fen Lisesi dans kulübü öJrencileri ve Hakan Ceyhan Dance Company topluluJu Türkiye Omurilik Felçlileri DerneJi yarar]na düzenlenen gecede “Tabiat için Empati” adl] dans tiyatrosuyla sahneye ç]kt]. 11 May]s 2018 günü 2stanbul Kültür Üniversitesi Ak]ngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi sahnesinde izleyicileriyle buluPan gösteri, Kültür Koleji öJrencileri ve dansç]lar, yaPl] doJam]z]n hissettiklerini dile getirerek, tüm canl]lar]n geleceJi için insanl]J] doJayla empati kurmaya davet etti.

Türkiye Omurilik Felçlileri DerneJi’nin kurmuP olduJu Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek GürePi ampiyonas]’na kat]ld].N Müsabakalarda dünya ve Avrupa Pampiyonu olan sporcular da yer ald]. Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü, (OFSK), 6 ayl]k bir çal]Pma sonucunda ilk üçe girmeyi baPard]. Bayanlar kategorisinde Leyla Gökalp, 65 kg da saJ ve sol kolda Türkiye 1.si; Elif Çelik 65 kg da saJ ve sol kolda Türkiye 2.si ve Fatma Aykut, +75 kg da saJ ve sol kolda Türkiye 2.si oldu. Erkekler kategorisinde ise Ali Ekber AJkoyun 65 kg da sol kolda Türkiye 3.sü oldu. Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü, Bilek GürePi Türkiye ampiyonas]’nda 7 adet madalya kazand]. Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü’nün 1. olan Leyla Gökalp, Avrupa ampiyonas] ve y]l sonunda da Antalya'da yap]lacak Dünya ampiyonas]na kat]lacak. 2. ve 3. olan sporcular ise kontenjan durumuna göre kat]l]m saJlayacak. OFSK’n]n hedefi iki Pampiyonada ülkemizi gururland]rmak ve derece kazand]rmak.

Emek Sinemas] perdelerini Rüya ve Maskeler için açt] Türkiye Omurilik Felçlileri DerneJi Sanat Atölyesi Rüya ve Maskeler tiyatral dans gösterisini Engelliler Haftas]'nda BeyoJlu’nda bulunan tarihi Emek Sinemas]’nda oynad]. BeyoJlu Belediyesi ile Türkiye Omurilik Felçlileri DerneJi iPbirliJinde Tarihi Emek Sinemas]’nda gerçeklePtirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Aileleriyle birlikte “Rüya ve Maskeler" isimli oyunu izleyen engelli vatandaPlar unutamayacaklar] bir gece geçirdi. EtkinliJe; BeyoJlu Belediye BaPkan] Ahmet Misbah Demircan ve Türkiye Omurilik Felçlileri DerneJi Genel BaPkan] Ramazan BaP da kat]ld]. Sabanc] Üniversitesi Prof. Dr. AyPe Betül Çelik Okan Üniversitesi 2Pletim ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bölüm BaPkan] Zeynep Alemdar. “FARKLI YERLERDEN ANCAK ORTAK B2R KADIN FARKINDALIIYLA BAKIYORUZ” KONULU SEMPOZYUMDA TOFD DA VARDI. -1325’in kapsam]yla baPlasak, tam olarak neyi kaps]yor bu karar? BirlePmiP Milletler Güvenlik Konseyi 1325 numaral] karar], kad]nlar]n bar]P süreçlerine kat]lmalar], çat]Pmalar]n önlenmesi, çat]Pma s]ras]nda ve sonras]nda kad]nlara

yönelik Piddetin engellenmesi konular]nda tedbir al]nmas]na, bu tedbirler al]n]rken de

kad]nlar]n karar alma, uygulama ve hesap sorma süreçlerinde etkin olarak yer almas]n] öngörüyor. Karar] destekleyen ve 1325’ten sonra ç]km]P tamamlay]c] kararlar da var. 2000 y]l]nda ç]km]P, yani art]k 17 yaP]nda olan bu karar]n en önemli özelliJi, kad]n sivil toplumunun, BirlePmiP Milletleri bar]P ve güvenlik alan]ndaki rollerinin tan]nmas] için zorlamas]. Kad]n hareketinin büyük bir k]sm] BM’nin kad]nlar]n bar]P ve güvenlik alan]ndaki rolleri konusunda bir onay]n]n olmad]J]n]n fark]ndayd], dolay]s]yla bu karar]n ve destekleyici kararlar]n ç]kmas] kad]n hareketinin bir baPar]s]d]r. Karar, “önleme”, “kat]l]m”, “koruma”


AL KI!LAR YEDNTEPE HALK OYUN LARI DERN EN OYU NC ULARIN A 13 May]s Pazar günü 2stanbul Yeditepe Halkoyunlar] DerneJi’nin sene sonu gösterisi yap]ld]. 10. y]l gösterisini yapan dernek gösterisinde, 2zmir , Bursa ,Bitlis ,Üsküp ,Diyarbak]r ve Trabzon yöreleri oynand] . Gecede bir sürpriz yaPand], dernek baPkan] M.Nedim Altuncu 10 y]ll]k süre

10. Y l

içerisinde dernekte tan]P]p evlenen çiftlere plaket verdi.Toplam 9 çiftten 8 çift kat]l]m saJlad]lar ve plaketlerini ald]lar. Hüseyin KURUNLU çifti 2stanbul d]P]nda olduklar]ndan plaketlerini gece sonras]nda ald]lar. 10 y]lda 1.000 den fazla gence eJitim veren 2stanbul Yeditepe Halkoyunlar] derneJi her y]l yurt d]P]nda halkoyunlar] festivallerine kat]lmaktad]r.2 y]ld]r oyuncular]n] ücretsiz festivale götüren dernek, bu y]lda K]br]s Mehmetcik festivaline 30 kiPilik oyuncu ,müzisyen ve eJitmen kadrosu ile kat]l]m saJlayacakt]r.

GÜLÇNN- MURAT KÜÇÜK

EMNNE - YUSUF AKSU

BUSE - DURUKAN ÇNFTÇN

ÜNZNLE - BAHATTNN CNBNR

CEYDA ECE - ZAFER TOPCU

SNNEM - CENGNZ NSSNYIL

ÖZDE - NSMANL KENAN ATE!

!EYMA ÖZDEN - KEMAL ÜNAL

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Advertisement