Page 1

Ăœlkemizin Tek KomĂźnist Partili Tunceli ili Ovac_k ilçesi belediye baSkan_ Mehmet Fatih MaçoPlu

EFSANE BA=KAN LE ATAKĂ–Y’de BULU=TUK MaçoPlu, herkesi umutland_ran benzersiz icraatlar_ ile tĂźm TĂźrkiye’ye Ăśrnek olmaya devam ediyor. ( Sayfa 14/15‘de )

SĂźrekli, Etkili, Ă?lkeli.

6 2 Ya Ăž Ă˝ n d a SAYI: 280

BakýrkÜy’de

1

Numara

ATAKĂ–Y MAYIS 2018

F;YAT: 2 TL

http://www.atakoygazete.com.tr Bak_rkÜy Belediyesi ;mar ve &ehircilik Mßdßrß ile kaçak inSaata devam eden Santiye sorumlular_ hakk_nda

Bak9rkÜyspor Vakf9 y9k9m9 ile ilgili Belediye’ye

YĂœKLĂœ TAZMFNATLAR YOLDA Bak_rkĂśyspor Vakf_ tesislerinin y_k_m_ ile ilgili tart_Smalar sĂźrerken KerimoPlu’nun spor amac_ d_S_nda kullan_lamaz devir Sart_na raPmen bu alanda yap_laSmaya gitmesi ciddi s_k_nt_lar_n kap_da olduPu tart_S_l_yor. Konuyu Hamdi ;nanç ile gĂśrĂźStĂźk. ;nanç ‘’Hem Bak_rkĂśyspor Vakf_ hem de iSletmeciler haz_rl_klar_n_ yap_yorlar ve bĂźyĂźk tazminat davalar_ aç_lacak. Makamdakiler veya belediye baS_ndakiler çekip gidecek fakat zarar_n_ Bak_rkĂśy halk_ Ăśdeyecek. ( Yaz_s_13.sayfada )

Ye ilyurt Sipahio*lu Caddesi

CUMHURFYET SAVCILIINA SUÇ DUYURUSU BU KI/ BAHCESFYMF/ (!) AtakÜy sahilinde bulunan tarihi Baruthane harabelerinin bulunduPu araziye yap_laSmay_ açt_P_ davalar sonucu kamuya kazand_ran AtakÜy sakini Kemalettin doPan Bak_rkÜy Belediyesinin May_s 2017 aS_nda Hyatt Regency otelin C blok ek inSaat_yla ilgili k_y_ kenar çizgisi içinde kalmas_na raPmen verdiPi inSaat ruhsat_n_ idare mahkemesinde iptal ettirmiSti. ;ptal sonucu Bak_rkÜy Belediyesi inSaat_ mßhßrlemiSti. Mßhßrlß olmas_na raPmen inSaat_n devam etmesi ßzerine Kemalettin DoPan çeSitli defalar belediyeye mßracaat etti ancak belediye çal_Smalar_ durduramad_. ( Yaz_s_ 9. sayfada )

Ate Ăœnal Erzen ile Bak9rkĂśy’ß konutuk CumhurbaSkanl_P_ ve milletvekilliPi 50 gĂźn, yerel yĂśnetimler seçimlerine de bir y_ldan az bir zaman kald_. Seçim Ăśncesi bizlere çeSitli sĂśzler vererek oyumuzu alanlar_n geride kalan dĂśrt y_lda verdikleri sĂśzlerin hangilerini tutup tutmad_klar_ ile ilgili okuyucular_m_zdan geçtiPimiz ayda inan_lmaz tepkiler ald_k. ‘’Neden bizim ad_m_za sorgulam_yorsunuz’’ sorular_na muhatap oluyoruz. YĂźzlerce okurumuzdan ald_P_m_z ßç Ăśnemli konuyu AtaS Ăœnal Erzen’e sorduk. ( Yaz_s_ 11. sayfada )

=TE MERAL AK=ENER FARKI Siyasilerin bßyßk bir bÜlßmß yerel medyay_ yok saymaya devam ederken ;yi Parti Genel BaSkan_ Meral AkSener ;stanbul çal_Smalar_na baSlad_P_ ilk gßn, ;stanbul’daki tßm yerel medya temsilcileri ile sabah kahvalt_s_nda buluStu. Kahvalt_ya iki yßzßn ßzerinde medya mensubu kat_ld_. (Yaz_s_ 19. sayfada)

( Yaz_s_ 9. sayfada )

Osmaniye Fildam_’nda Belediye

BELEDFYE HAZFNE MF ARIYOR (!) Bak_rkÜy, Osmaniye Mahallesinde bulunan Bizans dÜneminden kalma F;ldam_ Sarn_c_ Belediye taraf_ndan spor amacl_ kullan_ma kapat_ld_. Sarn_ç içinde kaz_ yap_lmaya baSland_. (Yaz_s_13. sayfada )

Gurur Kayna 9m9z “Can Babaâ€? 28-29 Nisan tarihlerinde Yunanistan’da yap_lan paralimpik yĂźzme yar_Slar_nda Ăźlkemizi temsil eden 11 sporcu 36 alt_n, 14 gĂźmĂźS, 5 bronz olmak Ăźzere toplamda ald_klar_ 55 madalya ile bir rekora imza att_lar. ( Yaz_s_ 17. sayfada )


GÜz çi Mercekleri ile Uzak ve Yakn GÜzlßklerine Elveda Herkes dßnyay_ gÜzlßksßz ve lenssiz, tßm gßzellikleriyle gÜrebilmek ister. Lazer tedavisi uzak gÜzlßPßnden kurtarmaya yarar ama her gÜz için de lazer mßmkßn olmayabilir. Astigmat, hipermetrop ve miyop gibi k_rma

kusurlar_n_n lazerle tedavisi mßmkßn olmad_P_nda, uygun gÜzlerde fakik gÜz içi mercekleri yerleStirilebiliyor. Ayr_ca, katarakt tedavisinde yayg_n olarak kullan_lan yeni nesil çok odakl_ merceklerilede 40’l_ yaSlar_n

getirdiPi yak_n gÜrme problemi tamamen ortadan kald_r_labiliyor. GÜz içi mercekler ile ilgili detayl_ bilgileri DßnyagÜz AtakÜy’den Op. Dr. Haluk Talu anlat_yor.

Fakik GÜz çi Mercekleri Kornea kal_nl_P_ veya gÜzlßk numaralar_n_n lazere uygun olmamas_ durumunda çok baSar_l_ bir alternatifimiz daha var. GÜzßn Ün derinliPi uygunsa gÜz içine fakik mercek yerleStirebiliyoruz. Bu mercekleri yerleStirirken gÜzde herhangi bir yap_

dePiSikliPi olmuyor, yani gÜzßn doPal mercePi yerinde kal_yor. Tak_lan fakik lens dilenirse ç_kart_labiliyor ve gÜz eski numaralar_na dÜnßyor. Fakik lenslerin Ümrß katarakt geliSene kadard_r. Katarakt ameliyat_ esnas_nda bu mercek ç_kart_l_yor, katarakt

temizlenip baSka bir mercek gÜz içine konuluyor ve gÜzlßksßz yaSam devam ettirilebiliyor. &imdilik bu fakik mercekler 40’l_ yaSlar_n getirdiPi yak_n problemini çÜzmßyor ama çok yak_nda bu merceklerin yak_n odakl_lar_ da tak_lmaya baSlanacak.

Okuma Gßçlß*ß ve Katarakt Sorunlarnda Çok Odakl Mercekler le ÇÜzßm GÜzlerimizin içerisindeki doPal merceklerimiz uzakta 10 numara k_r_c_l_k durumundayken yak_na bakarken zum yap_p 3 numara daha gßçlenip yak_n_ gÜrebilmemizi saPl_yor. 40’l_ yaSlardan itibaren bu merceklerimiz yak_n_ odaklamakta zay_fl_yor ve okuma gÜzlßPß ihtiyac_m_z ortaya ç_k_yor. MercePimiz saydaml_P_n_ yitirince de gÜrmemiz azal_yor ve bu duruma katarakt diyoruz. Katarakt ameliyat_nda mercePimiz al_nd_P_ndan uzakta

10, yak_nda 13 numara gÜzlßk gßcß kaybediyoruz. Bu gßcß yerine koymak için gÜz içine yeni mercek yerleStiriyoruz. Genel uygulamada uzak gÜrmeyi dßzelten tek odakl_ mercek yerleStirip, yak_n_ gÜzlßkle okutuyoruz. 10 y_ldan fazla sßredir gÜz içine çok odakl_ mercekler yerleStirip, katarakt hastalar_m_z_ hem uzakta hem de yak_nda gÜzlßksßz gÜrmesini saPlamaya baSlad_k. Bu merceklerin optik Üzellikleri son y_llarda

iyileStirilince memnuniyet oran_ artt_ ve Sikayetler azald_. Biz de art_k baz_ uygun hastalara, katarakt_ olmad_P_ halde bile Seffaf katarakt ameliyat_ yap_p gÜziçine çok odakl_ mercekleri yerleStirmeyi tavsiye edebiliyoruz. Özellikle hem uzak hem de yak_n mesafede hipermetrop olanlarda iki gÜzlßkten de Ümßr boyu kurtulabilmenin yÜntemi,trifokal gÜz içi lensleri ile Seffaf lens dePiSimi ameliyat_ olmuS durumda.

Multifokal, Bifokal, Trifokal Ve Qautrifokal Mercekler Çok odakl_ olarak (multifokal) lanse edilen ilk mercekler asl_nda iki odakl_yd_ (bifokal lens). Bu lenslerle yak_n ancak belli mesafeden seçilebilmekteydi. +4 ilaveli bifokal mercekli hastalar ancak 20-30 cm mesafede iyi okuyabiliyorken, +2.5 ilaveli bifokal lenslerde iyi okuyabilmek içinbir kol boyu mesafe gerekiyordu. Gßnßmßzde en yayg_n kullan_lan ßç odakl_ (trifokal) merceklerle birlikte yak_n mesafe

derinliPi artt_ ve 20-80 cm aral_P_ okunabilir hale geldi. Bu, masa baS_ çal_Sanlar için hem bilgisayar_, hem Ünßndeki evrak_, hem de televizyonun alt yaz_s_n_ rahat okuyabilmek anlam_na geliyor. Ayr_ca, ßç odakl_ merceklerin uzak gÜrme kalitesi nerdeyse tek odakl_ merceklerin seviyesine geldi. Merceklerin çok odakl_ olmas_n_n maalesef kßçßk bir bedeli var. Bu mercePin uyguland_P_ kiSiler geceleri araba far_, ay _S_P_

ya da araba far_n_n etraf_nda hareler hissediyor. Bu durum baSlarda araç kullan_rken kiSiyi biraz huzursuz edebilir. Ancak adaptasyon çabuk geliSiyor ve bu duruma al_S_l_yor. Bu hareleri hiç hissetmeyen hastalar da olabiliyor, y_llard_r bu harelerle yaSamaya adapte olmuS hastalar da oluyor ama ßç odakl_ merceklerden sonra gÜrme kalitesinin belirgin Sekilde artt_P_n_ ve Sikâyetlerin azald_P_n_ gÜzlemliyoruz.

FemtosaniyeLazerle Katarakt Teknolojisi le Performans En Yßkse*e Çkyor Çok odakl_ mercek ameliyat_n_n baSar_s_, baSar_l_ bir katarakt ameliyat_ ve lens seçiminden geçiyor. Femtosaniye Lazer teknolojisi kullan_larak yap_lan katarakt ameliyat_nda gßvenlik ve mercek performans_ en doruPa ç_k_yor. Femtosaniye Lazer kullan_larak

mercePimizde aç_lan yuvarlak pencerenin boyut ve Sekil aç_s_ndan mßkemmelliPi sayesinde, gÜzde tam hesaplanan noktaya yerleStirilen çok odakl_ yeni mercePiniz ideal gÜrsel performans_n_ gÜsterebiliyor. FemtosaniyeLazer teknolojisi, ameliyat_n

baSar_s_n_ etkileyen en Ăśnemli aSamalar_, cerrah_n talimatlar_na uygun, mĂźkemmel bir Sekilde yap_lmas_na yard_mc_ olman_n yan_ s_ra, ikinci bir cerrahi olas_l_P_n_ da azaltmaktad_r.

Hasta Seçimi Ve Ă–n Muayene Ă–nemli GĂśz içi mercek ameliyatlar_nda, hasta seçimi ve Ăśn muayenenin, operasyonun baSar_s_ için bĂźyĂźk bir rol oynad_P_n_ da belirten Op. Dr. Talu, “Kullan_lacak mercek seçimi konusunda, hasta için hangi mesafeyi gĂśrmenin daha iyi olacaP_n_n belirlenmesi bĂźyĂźk Ăśnem taS_yor. Operasyondan Ăśnce yap_lacak detayl_ bir gĂśz muayenesi ile hastan_n gĂśz bebePi geniSliPi,

gÜz yap_s_ ve kataraktl_ hastalarda mesleki durum, yaS ve okuma al_Skanl_klar_ gibi etkenler gÜz Ünßnde bulundurulmal_d_r. DoPru hasta seçimi, uygun teknik, ameliyat_n gerçekleStirildiPi kurum ve hekimin tecrßbesinin yan_ s_ra, kullan_lan mercePin doPru seçilmesi sayesinde yßksek baSar_ oranlar_ ile gerçekleStirilen bu tedavilerin

arkas_ndan gelen 3-4 haftal_k sßreçte, hastalar gÜz damlas_ kullanmal_ ve gÜzlerine ekstra Üzen gÜstermelidirler. Yapay mercek ameliyat_n_n 1-2 gßn sonras_nda gÜrme seviyeleri normale ulaS_r ve hastalar normal hayatlar_na dÜnebilirler� diyerek sÜzlerini tamaml_yor.


3

Sheraton ;stanbul Ataköy'e

‘’ YE/FL ANAHTAR ‘’

ödülü

AYIN YAZISI AYNI TAS, AYNI HAMAM Gazetemiz elinize geçtikten yaklaS_k 45 gün sonra , seçime gidiyoruz. CumhurbaSkan_’n_ ve

milletvekillerini seçecePiz. CumhurbaSkan_n_ biz seçecePiz. Oyumuzu kullan_rken sistemin tamamen dePiSecePi bilincinde hareket ederek oyumuzu kullanmam_z gerekecek.

Sheraton ;stanbul Ataköy Hotel, merkezi Danimarka'da bulunan Uluslararas_ Çevre EPitim Vakf_ (Foundation For Environmental Education-FEE) taraf_ndan çevreye duyarl_ konaklama tesislerine verilen ve uluslararas_ geçerliliPi olan YeSil Anahtar (Green Key) ödülünün sahibi oldu. Sheraton ;stanbul Ataköy Hotel, çevrenin korunmas_ yönündeki giriSimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim dePiSikliPinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katk_da bulunmay_ amaçlayan uluslararas_ bir ekoetiket olan YeSil Anahtar ödülüne lay_k görüldü. YeSil Anahtar Program_, ilk kez 1994 y_l_nda Danimarka’da uygulanmaya baSland_. 1998’de Fransa YeSil Anahtar program_na kat_larak, kamp alanlar_n_ belgeledi. 2002 y_l_nda Uluslararas_ Çevre EPitim Vakf_’n_n (Foundation For Environmental Education-FEE) beSinci program_ olarak uygulanmaya baSland_. Ülkemizde program 2011 7

y_l_ndan bu yana Türkiye Çevre EPitim Vakf_ taraf_ndan yürütülüyor. 2017 y_l_ itibar_yla Türkiye'de 86 tesis YeSil Anahtar ödülü almaya hak kazand_. Uluslararas_ alanda ise 56 ülkede uygulanmakta olan program kapsam_nda toplam 2600'ün üzerinde YeSil Anahtar ödüllü tesis bulunuyor. Türkiye, 56 ülke aras_nda 8. s_rada yer al_yor. Sheraton ;stanbul Ataköy Hotel Genel Müdürü Mehmet Çulha, ödüle iliSkin dePerlendirmesinde, "Sürdürülebilir yaSama verdiPimiz dePeri taçland_rmas_ aç_s_ndan uluslararas_ alanda geçerliliPi olan bir kurum taraf_ndan yap_lan denetimlerden tam not alarak böylesi bir ödüle lay_k görülmek bizleri çok gururland_rd_. Gelecek kuSaklar_n ihtiyaç duyacaP_ kaynaklar_n varl_P_n_ ve kalitesini tehlikeye atmadan, tüm çevresel dePerlerin korunmas_na ve geliStirilmesine yönelik duyarl_l_P_m_z_ ayn_ Sekilde göstermeye devam edecePiz” dedi.

Özcan Atamer

Milletvekillerine gelince onlar_ biz mi seçecePiz? Hay_r. Biz sadece parti liderlerinin tayin ettiPi isimler için oy verecePiz. ;Ste bunun ad_ demokrasi olacak. Liderlerin uygun gördükleri kiSiler için göstermelik olarak sand_Pa gidecek sözde oyumuzu kullanacaP_z. Bugüne kadar ‘bir kez hariç’ içimden gelerek oy kullanmad_m. Neden mi? Çünkü seçtiPim kiSiyi ben dePil parti liderleri uygun görüyor. ‘Bir kez hariç’ dedim. Sizler de hat_rlayacaks_n_z, rahmetli Özal döneminde milletvekili seçimlerinde tercihli oy kullanma imkan_m_z oldu. DePiSik adaylar_n aras_ndan tan_d_P_m_z, güvendiPimiz aday_ tercih ettik ve oyumuzu ona göre kulland_k. Sonuç ne mi oldu? Listede alt s_ralarda olan güvendiPimiz bir ismi; Gürol Soylu’yu tercihli oylar_m_zla öne geçirdik ve meclise gönderdik. Ayn_ durum Belediye BaSkanl_P_ seçimleri için de geçerli. Adaylar aç_klanma günü geldiPinde bir bak_yorsunuz parti liderinin uygun gördüPü bir kiSi tepeden inme baSkan aday_ olarak aç_klan_yor ve seçime kat_l_yor. Bizler de bu zat-_ muhteremlere gidip kuzu kuzu oyumuzu veriyoruz. En az_ndan listede birkaç isim olsa biz bunlar_n içinden birisini tercih etsek oyumuzu ona kullansak olmaz m_? Olur olur da liderlerin iSine gelmez. Durum böyle olunca sonuç ortada. ;lçemiz Bak_rköy’ü ele alal_m. Mevcut Belediye BaSkan_n_n kiSiliPi ile ilgili asla yorum yapm_yorum. Ancak durum ortada. Seçim çal_Smalar_ yaparken 5 önemli projeden bahsetmiSti, birkaç ay sonra süresi dolacak ve hiçbirisini gerçekleStiremedi. Yar_n ‘tamam ben seçim zaman_ yapacaP_m_ vaad ettiPim projelerimi yapmaya baSl_yorum ‘dese, temellerini atsa baSkanl_k süresi dolacak. Bak_rköy’ün durumu ortada. Hiç kimsenin yerimde olmas_n_ istemezdim. B_rak_n gazetecilik kimliPimi 75 y_ll_k bir Bak_rköylü olarak Bak_rköy’ün ilk belediye olduPundan yani Naci EkSi’den beri Bak_rköylülerin hizmetlerden bu kadar Sikayetci olduklar_na Sahit olmad_m. Ortak kanaat Bak_rköy Bak_rköylülükten ç_kt_, muz cumhuriyeti oldu. Bugüne kadar iyi ve Bak_rköylülere yak_S_r ne yap_lm_Ssa bir bak_yorsunuz isim dePiStirilerek yeni yap_lm_S gibi önümüze konuyor. ;Ste size birkaç gün öncesinden iki örnek. Erzen döneminde Leyla Gencer salonunun üst kat_nda aç_lan 120 kiSilik kreS yeni yap_lm_S gibi yeniden aç_ld_. ;Sin güzel taraf_ Erzen baSkanl_P_n_n son günlerinde buran_n aç_l_S_n_ yapt_. Bak_rköy Belediye BaSkanl_P_ resmen aç_klanan KerimoPlu da o aç_l_Stayd_. &imdi tutuyor buras_n_ kendi yapm_S gibi isim dePiStirerek yeniden aç_yor. ;Sin komik taraf_ ayni yalakalar yan_nda. FotoPraflarda görülebilmek için nerede ise KerimoPlu’nun tepesine ç_kacaklar. Üstelik ayni kiSiler Erzen’in yapt_P_ aç_l_Sta da oradayd_lar. 24 Nisan günü FiSekhane Caddesi’nde Uzman ;nSaat’_n kulland_P_ bina ve yan_ndaki park, Cumhuriyet Evi ve Demokrasi Park_ ad_yla aç_ld_. Hep söylerim; söz gider yaz_ kal_r. Bu bina, Capacity planlar_ yap_l_rken Bak_rköy Belediyesi’ne terk edilen arsada kal_yor. Ancak Uzman ;nSaat buradan ç_km_yor. Gazetemiz, olay_ kamuoyuna duyurunca Bak_rköy Belediyesi geriye dönük 5 y_l ecrimisil (iSgaliye) tahakkuk ettiriyor ve iSgal devam ediyor. KerimoPlu, aç_l_Sta yapt_P_ konuSmada buray_ geri al_rken ‘hukuk savaS_ verdik’ diyor. Böyle yerler için hukuk savaS_ vermeye gerek yok. 3091 say_l_ yasa kamuya ait yerlerin iSgali ile ilgilidir. Bu yasay_ ilçelerde Kaymakaml_klar yürütür. Kaymakama dilekçeyi verirsiniz Kaymakaml_k da 30 gün içinde iSgale son verir. Bu arada yaklaS_k 120 metrekare bir bina da yok yok. Naz_m Hikmet Halk Kütüphanesi, ;smail Hakk_ Tonguç Etüt Merkezi, Emekliler Evi, Nene Hatun Çocuk Evi, yani kreS. Emeklilere ayr_lan oda, gelen 8-10 emekli d_S_ndakiler oturamayabilir, bu kütüphane içinde geçerli olabilir, sorun yok ancak 8-10 metrekare büyüklüPünde, bir masa, çevresinde 4 sandalye ve yerde birkaç puf bulunan yere kreS denemez. Bir yerin kreS olarak aç_labilmesi için olmazsa olmaz kurallar_ vard_r. Bence bunlar_n hiçbirisine gerek yok. Önemli olan bir Sirketin iSgalinde olan belediyeye ait yerin iSgalden kurtar_l_p hizmet alan_na döndürülmesidir. Öyle de olmuStur. Hepinize mutlu, huzurlu ve yüzünüzden gülücüklerin eksik olmad_P_ günler geçirmenizi diliyorum.

e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5

HALKOYUNLARINDA BRLK, BERABERLK ve DOSTLUK MESAJLARI Halkoyunlar_ Platformunu oluSturan GÜksenin ;leri, Faruk OlgunÜz, SavaS TuPsavul, Ali Cavaz, Muammer Arslan, Mesut Gßner ve Didem CoSkun Tßm Halkoyunlar_ ile uPraSan Usta Folklorcular ve ;stanbul, Ankara, ;zmir, Bursa, Bal_kesir den Kostßmlß olarak kat_ld_klar_ gecede HALKOYUNLARINDA B;RL;K, BERABERL;K ve DOSTLUK mesaj_ vermek için topland_lar.

BaSta Prof. Fikret DePerli, Uzman SaPl_k, Ankara’dan Devlet Sanatç_s_ Mustafa Turan, olmak ßzere Simdilerde ticaret, siyaset, bßrokrasi, doktor, avukat, mimar gibi gßnßmßz mesleklerinin ustalar_ 250 Halkoyunlar_ Ustas_ Kendi Mahalli K_yafetlerini giyerek bir araya geldiler.

gßnßmßz gençlerine Halkoyunlar_n_ sevdirmek ve heveslendirmek için halaydan, horona, bardan, karS_lamaya kadar yÜreleri birlikte tekrar yaSay_p geleneklerin yaSat_lmas_ için birliktelik temennisinde bulundular. Dßnßn gençleri belki yorgun ve aP_r tav_rlar ile ancak yÜrelerin geleneksel tarz_n_ heyecan ve mutluluk ile paylaSt_lar....

C;TADEL OTEL’de yap_lan gecede geçmiSten

TĂœRK KADINLAR BRL:’NDEN ‘TĂœRKYE’DE ÇOCUK OLMAK’ PANEL bilgilerle gelecePin çocuklar_ için al_nmas_ gereken Ăśnlemler, gerekli mercilere ulaSt_rmak Ăźzere bir rapor olarak dĂźzenlendi. Panelde, çocuklara uygulanan ihmal ve istismar konular_, madde baP_ml_l_P_, iSçi çocuklar, erken yaSta evlendirilen k_z çocuklar_ ve ePitim sorunu konular_nda bilinçlendirmek ve fark_ndal_k yaratmak amac_yla dĂźzenlendi. ( Yaprak AKBABA )

TĂźrk Kad_nlar BirliPi Bak_rkĂśy &ubesi ve ;stanbul Dayan_Sma Platformu’nun ortaklaSa dĂźzenlediPi ‘TĂźrkiye’de Çocuk Olmak’ konulu panel Tar_k Akan konferans salonunda gerçekleSti. Paneli dĂźzenleyen TKB Bak_rkĂśy &ube &aSkan_ Asuman Erkan konuSmas_nda; “;stanbul Dayan_Sma Platformu baSkan_ Devlet eski bakan_ Say_n Ă–nay Alpago’ya, hepsi birbirinden dePerli konuSmac_lar_m_z Dr. Handan Diker, Kahraman EroPlu, ;sa Altun, Esra Ceyhan’a ve salon tahsisini yapan Say_n Belediye BaSkan_m_z BĂźlent KerimoPlu’na ve panelimizin sunumunu yapan TKB Bak_rkĂśy &ube sayman_ Didem CoSkun’a teSekkĂźrler ederiz.â€? dedi. Ayr_ca T;YATROGEN’den Tanzer DĂśkmen de uyuSturucu ile ilgili oyunlar_ndan bir oyun sahnelediler. Panel sonunda Ăśnemli


7

J; E L O K ;R H E & E Ç BAH ER; L ; C N E Ö R ’de E L A K K ÇANA ji, Florya hir Kole BahçeSe ü 4. s_n_f kampüs 7 Nisan erine 6- le il c n e r P ö ka e Çanak tarihind i. d le n e üz gezisi d 4. s_n_f ampüsü k a y r lo F 90 erinden öPrencil _P_ ld t_ a k in öPrencin gününde ilk gezinin ri’nin ale Zafe rler k Çanak e _ tarihi y yaSand_P ci günde ise ;kin gezildi. simgesi ale’nin k Çanak ynal_ va At_, A olan Tru usret May_n N ÇarS_ ve i yerlere ib g i Gemis . s_n_f 4 i. d gidil _S_nda erinin d öPrencil enler de tm e e öPr veliler v aPlad_. kat_l_m s

Havayollar_ Emekli Kabin Memurlar_ DernePi düzenledi

‘ ’ / F M D F R E N K L E R U Ç U / U YO R ‘ ’

Havayollar_ Emekli Kabin Memurlar_ DernePi (ARFAA) olarak bu y_l ikincisini düzenlenen “&imdi Renkler Uçuyor “ isimli sanat sergisi üyelerin uzun y_llar uçuS hayat_ndan sonraki emeklilik günlerini sanata gönül vererek dePerlendirmeleri sonucu ortaya ç_kan harika eserleri; camian_n birlik ve

beraberliPini canl_ tutmak ad_na bir sosyal etkinlik düzenlenerek sanat severlerle paylaS_ld_. Dernek üyeleri aç_klamada bulunarak; “Yunus Emre Kültür Merkezi’nin kap_lar_n_ bizlere açan ve her zaman bize destek olan Bak_rköy Belediye BaSkan_ Say_n Bülent KerimoPlu’na ve Yunus Emre Kültür Merkezi

Müdürü Say_n Nilgün GüloPlu Ceyhan a sonsuz teSekkürlerimizi sunar_m. Sanata gönül vermiS tüm kat_l_mc_ arkadaSlar_m_ gönülden kutluyorum.‘’ dediler.


9

BakgrkÜy Belediyesi Emar ve *ehircilik Mßdßrß ile kaçak inZaata devam eden Zantiye sorumlularg hakkgnda

CUMHUR.YET SAVCILIINA SUÇ DUYURUSU AtakÜy sahilinde bulunan tarihi Baruthane harabelerinin bulunduSu araziye yapglaZmayg açtgSg davalar sonucu kamuya kazandgran AtakÜy sakini Kemalettin DoSan, BakgrkÜy Belediyesinin maygs 2017 aygnda Hyatt Regency otelin C blok ek inZaatgyla ilgili kgyg kenar çizgisi içinde kalmasgna raSmen verdiSi inZaat ruhsatgng idare mahkemesinde iptal ettirmiZti. Eptal sonucu BakgrkÜy Belediyesi, inZaatg mßhßrlemiZti. Mßhßrlß olmasgna raSmen inZaatgn devam etmesi ßzerine Kemalettin DoSan defalar belediyeye mßracaat etti ancak belediye çalgZmalarg durduramadg. Kemalettin DoSan 20.04.2018 tarihinde BakgrkÜy Cumhuriyet BaZsavcglgSgna verdiSi dilekçede (‌

1

mahkeme karargna karZgn yeterli Ăśnlem ve denetimi almayan , BakgrkĂśy Belediyesi Emar MĂźdĂźrĂź hakkgnda gĂśrev ihmali ve suiistimal kapsamgnda suç duyurusu 19 Nisan 2018 cumhuriyet savcglgSgna yapglmgZtgr. BĂźtĂźn bu hukuk tangmazlgSgn asli sorumlusu olan 12. Edare Mahkemesinin verdiSi ruhsat iptal kararg ve BakgrkĂśy Belediyesinin mĂźhĂźrleme iZlemine raSmen, mĂźhĂźr fek ederek inZaata devam etmek suretiyle suç iZleyen Hyatt Regency ek otel inZaat Zantiye sorumlulargndan Zikâyetçiyim, gereSinin yapglmasgng saygglargmla bildiririm‌) Bu arada DoSan Savcglgk Zikayet dilekçesinde ‘’17 Nisan 2018 sabahg inZai faaliyetlerin devam etmesi

2

3

ßzerine konuyu yazglg hale getirerek belediyeye gittiSini dilekçeyi verip iki kat indikten sonra gßvenlikten tam çgkacaSgm sgrada dilekçeyi alan gÜrevlinin merdivenlerden bana seslendiSini mßdßrßn benimle gÜrßZmek istediSini sÜyledi. Memur ile 2 kat çgkarak imar mßdßrlßSß katgna geldiSimde ‌.) orada olanlar ve gßvenlik tarafgndan dgZarg çgkarglgZg savcglgk dilekçesinde anlatglgyor. Konu adliyeye intikal ettiSi için gazetecilik etik kurallarg gereSi o yÜnlerini yazamgyoruz. Ancak savcglgk karargng açgkladgktan sonra tabii ki geliZmeleri okuyucalargmgz ve kamu oyu ile paylaZacaggz.

4

1- Bak=rkĂśy Belediyesi May=s 2018 ay=nda k=y= kenar çizgisinde kalmas=na ramen projeyi onaylad= ve çelik konstriksiyon bina inaat= balad=. 2- Hnaat bu durma geldiinde Kemalettin Doan Hdare Makkemesinden yĂźrĂźtmeyi durdurma karar=n= ald=. Bak=rkĂśy Belediyesi inaat= mĂźhĂźrledi. 3- Ancak Hnaat= yapanlar mĂźhrĂź fek ederek inaata devam etti. Hatta kepceleri de devreye soktular. Durumu fark eden Doan, Beledyeyi ve kontrol mĂźhendisini arayarak inaat=n devam ettiini bildirdi ve mĂźdahale edilmesini istedi. 4- Ancak mĂźdahale olmay=nca inaat tĂźm h=z=yla devam etti. Sonuçta Doan, Cumhuriyet savc=l==na suç duyurusunda bulundu. Sonucun ne olaca=n= hep birlikte gĂśreceiz. Bu arada gazetemizi arayan çok say=da okuyucumuz; ‘’Bak=rkĂśyde her eyin çivisi ç=kt=. Dileyen dilediini yaparken Belediye yetkilileri ßç maymunu oynuyor’’ demekte hakl= deiller mi?

YE .LYURTLULAR SORUYOR: BĂ–YLE KI BAHÇES. OLUR MU? YeZilyurt’un en iZlek caddesi olan SipahioSlu Caddesi’ndeki bu binangn yaptgSg kgZ bahçesini gĂśrenler adeta kßçßk dillerini yutuyor. Gazetemizi arayan çok saygda YeZilyurtlu; “*ikayelerimizi dinleyen yok. Belediyemiz derin uykuda. DileyenedilediSini yapgyor. Son saygngzda bu konu ile ilgili Zikayetimizi sizde haber yaptgngz ama Belediyemiz hiçbir Zey yapmadg. BaZkangmgz ve CHP Genel BaZkang; ‘’Bizim belediyelerimiz Zeffaftgr. Yasalarg uygularlar’’ diyor. Hani nerede hak nerede hukuk? KgZ bahçelerinin nasgl yapglacSg açgk. Estanbul BĂźyĂźkZehir Belediye Meclisi yĂśnetmeliSi hazgrlamgZ. Bunun dgZgnda birZey yapmak mĂźmkĂźn deSil. Ama gelin gĂśrĂźn ki bu yasa ve yĂśnetmelikler BakgrkĂśy’de garibanlara iZliyor. Cebinde parasg ve siyasi gßçß olanlara iZlemiyor. Bu konuda Belediye kgsa sĂźrede gerekeni yapmazsa biz vatandaZ olarak yasal haklargmgzg sonuna kadar kullanacaSgz’’ diyorlar.

BURASI BAKIRKĂ–Y MĂœ, MUZ CUMHURHYETH MH? Nisan ay7 say7m7zda sizlerle a)a%7daki haberimizi payla)m7)t7k: ‘’Bak7rkĂśy’ßn her mahalle, her cadde, her soka%7nda oldu%u gibi AtakĂśy 4. K7s7m çar)7s7nda da kamuya ait ve mĂź)terek ye)il alanlar betonla kaplan7yor. Bir banka çar)7da yer kiral7yor. DĂźkkan7n arkas7ndaki ye)il alan7 da betonla kapl7yor. Belle ki k7sa sĂźre sonra etraf7n7 çevirip kapal7 alan haline getirecek. Bildi%iniz gibi bu çar)7n7n etraf7nda oturanlar, daha do%rusu bu çar)7y7 kullananlar AtakĂśy’ßn en eskileri. Konu ile ilgili gazetemiz aran7nca çar)7ya gittik. GĂśrdĂź%ĂźmĂźz manzara foto%raftaki gibiydi. Zab7tay7 arad7k. Sonra bir kez daha sonucu Ăś%renmek için zab7tay7 arad7%7m7zda ‘dĂźkkan için tadilat ruhsat7 ald7klar7’ cevab7n7 ald7k. ‘Tadilat ruhsat7 ile ye)il alan7n betonla kaplanmas7n7n ne ilgisi var. Gerekeni yap7p, betonu kald7rt7p eski haline getirilmesini sa%laman7z sizin gĂśreviniz de%il mi’ dedik. Yap7lacak dediler ama aradan nerede ise bir aya yak7n zaman geçmesine ra%men de%i)en bir )ey yok. Ayn7 çar)7da

neredeyse tĂźm ye)il alanlar beton y7%7n7na dĂśnĂź)mĂź) durumda. Semt sakinleri ‘’)te Bak7rkĂśy’ßn hali. Bak7rkĂśy bu gĂźne kadar bu kadar ba)7bo) olmam7)t7. Her isteyen her istedi%ini yap7yor. Belediye yok. ikayetlerimizi dikkate alan yok. Belediyeyi dinleyen yok. Zab7tay7 takan yok. Bak7rkĂśy’de belediye yok. Bak7rkĂśy elden ç7km7) durumda.’’ diyorlar. A)a%7daki foto%raflara da bak7n 4. K7s7m çar)7s7n7n hali içler ac7s7...’’ De%i)en hiçbir)ey olmad7. 4. K7s7m çar)7s7nda ki ) Bankas7 Emeklileri Derne%i’nin ye)il alana dĂśktĂź%Ăź beton aynen duruyor. Zab7ta bir)ey yapam7yor çßnkĂź torpilliler i) ba)7nda. Okurlar7m7z ‘’Art7k Bak7rkĂśy Bak7rkĂśylĂźlĂźkten ç7kt7 tam bir muz cumhuriyeti oldu’’ Bakal7m buraya belediye gerekeni yapacak m7? Bu arada 4. k7s7m muhtar7m7za bir sorumuz olacak: Siz mahallelalerinizin yan7nda m7s7n7z yoksa torpillilerin mi? Cevap bekliyoruz.


10 DeSerli okuyuculargm, bu yazgmda sizlerle her zamanki sorunlargn dgZgndaki iki ayrg konuyu müsaadenizle paylaZmak istiyorum. Yatgrgm Konulargng Anlatan Önemli Bir Mektup: Bu mektubu belki de siz bütün vatandaZlargmgz almgZ olabilirsiniz ve okumuZ olabilirsiniz. Çünkü yazgngn, genelleme olarak herkese gönderildiSini düZünüyorum. Mart 2018 tarih ve Saygn CumhurbaZkangmgzgn imzasgyla Orman BakanlgSg’ngn yatgrgmlargng içeren yazg ile ekindeki 5-6 adet broZürler gönderilmiZti. Bu yazgngn içindeki yatgrgm bilgilerini sizlerle paylaZarak takdirlerinize sunuyorum. * Tüm Yurt Genelinde Enerji Yatgrgmlargna Önem VerildiSi Efade Ediliyor: O nedenle mi ayda üç kez petrol ürünlerine, elektriSe zam yapgldg. Yatgrgmlargn sonunda bu ürünlerin ucuzlamasg gerekmez mi? Dünyangn en pahalg petrolünü, doSalgazgng, benzinini kullanan biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaZlarg deSil miyiz?... * Targm Sektörüne Büyük Çapta Yatgrgmlar GerçekleZtirdik Denmektedir! Targma yapglan yatgrgm sayesinde mi buSdayg, arpayg, fasulyeyi, domatesi, nohutu, mercimeSi, patatesi hatta samang ve birçok ürünü de hem de Osmanlg dönemindeki bizim çömezlerimiz olan Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Ukrayna’dan ithal etmiyor muyuz? * Çevreyi, DoSayg Korumak, ÇoSaltmak Konusunu Elke Edindik: DoSrusu bu çevre konusunu bu Zekilde ifade ettiSiniz için ‘pes yahu’ demek gerekmektedir. Çünkü ülke genelinde özellikle tarihi mega Zehir Estanbul’da yeZillikler, orman, su havzalarg, parklar kaldg mg ki ? Bunlar beton ygSgng olmadg mg? Sahilleri, parklarg, spor alanlargng hatta deprem angnda toplanma alanlargng, sanayi bölgelerini ucubeye çevirmediniz mi? Yoksa bu icraatlarg kara kediler mi yaptg? Çok çarpgcg bir örnek olarak bir tanesini belirtmek isterim: Trabzon BeZikdüzü eski Köy Enstitüsü alangnda bulunan tüm aSaçlarg keserek AVM ve konut alang düZünülmedi mi? Hem de bu icraat mübarek kandil gecesi katliam olarak ve gizli olarak yapglmadg mg? * Ormanlara Yatgrgm YapgldgSg Beyan EdilmiZtir: Tam tersine OHAL kanunuyla bütün ormanlar imara açglmadg mg? Ormangn içinde bulunan henüz geliZmemiZ fidan Zeklindeki filizleri satmadgngz mg? Orman içine ve sahil kesimlerine tesisler, depolar yapglmadg mg? Son zamanlarda sulargmgzgn, göletlerimizin özelleZtirilmesi gündeme gelmedi mi? Son olarak tüm Anadolu halkgmgzgn çeZitli alanlarda ekmek teknesi olan, milletin mutlak ihtiyacg Zeker fabrikalargng hurafeler mi özelleZtiriyor? Ayrgca 21 milyon fidangn toprakla buluZturulduSu yazglmgZ mektupta. Halbuki yukargda verdiSimiz örneklerle ve daha verilebilecek yüzlerce örnekle bunlargn var olmadgSg, hatta Türkiye’mizde mevcut her türlü kurum, fabrikalar, PTT, TELEKOM ve benzeri satglmgZ durumdadgr. Dolaygsgyla bütün bu söylediklerinize ve yazdgklargngza bir vatandaZ olarak inanmak zorlaZmaktadgr. Yani ‘lafla peynir gemisi yürümüyor’ ve de ‘aynasg iZtir kiZinin lafa bakglmaz’ söylemleriyle sizleri insafa davet -

N I IN M A A Y  ND E N  Ç N

Fikret TORAMAN

HAYRET VERHCH BHR MEKTUP VE KE*ESEL ÇALI*MA ELE ALINAN MUTLU SONUÇ ediyoruz. * ‘Halkgmgzg, TopraSgmgzg Koruyoruz, Korumaya Devam EdeceSiz’ BuyurulmuZ Yazgda: Yukargda söylediSimiz örneklerden sonra bu yapglmayanlargn yapglmgZ gibi gösterilip biz vatandaZlara hikaye anlatglmaktadgr. Çünkü çarpgk yapglaZma, dünyangn hiçbir yerinde görülmeyen; mimari ve ZehirciliSe ters beton ygSgng halindeki inZaatlarg görmekteyiz. ÖrneSin çok eskilerde üzerinde modern bir halk plajg bulunan ve aslgnda kurulan 11 adet Ataköy sitelerinin devamlg sahili olan ve Zu anda devam eden inZaatlarg herhalde hiçbir sorumlu görmemiZ olmalg. Özellikle lütfen, rica ediyorum, bu mahaldeki çirkin binalarg bu iZi bilen birilerine kontrol ettiriniz ve yapglan beZ katlg konutlargn önünü beton perde gibi kapatan 30 katlg bu binalarg çevreye güzelleZtirme kapsamgna almaygngz. ASLINDA BU SAHELEN DEVAMINDA Zeytinburnu istikametinde buna benzer çirkin ve karayollarg kanununa aykgrg mesafelerde Bakgrköy ve Ataköylülerin nefesini kesen bu beton ygSgnlargng nasgl oluyor da yazgda ‘her köZesinin cennet olduSu’ benzetmesi yapglabiliyor. Hayret verici bir olaydgr. Çünkü adg geçen bu binalargn hiçbir güzelliSi, hiçbir mimari estetiSi yoktur. Bunlarla övünmek ve deSerli yatgrgm olarak göstermek inanglacak bir husus asla deSildir. VatandaZ olarak bunlarg uygun bulmak elimizden gelmiyor doSrusu.. KE*ESEL URA*IM VE MUTLU SONUÇ * DeSerli dostlar, yine her zamanki

konulargmgzgn dgZgna çgkarak benim kiZisel özel bir uSraZgyla insanlargmgza çok gerekli saSlgk açgsgndan da aldgSgmgz sonuç gurur verici olayg sizinle paylaZmak istiyorum. Aslgnda kendi hakkgmda ve yaptgklargmla övünmek, anlatmak bana ters düZen bir olaydgr. Ancak bu yaptgSgmgz yaZlg insanlara bir hizmet olduSu için, onlar adgna konuyu anlatmak istedim. * Ensanlar hayata gelir, gençliSini, okulunu, evlilik olaygng yaZar, çoluk çocuSa kavuZur ve sonunda kimliSi, ekonomik ve sosyal durumu ne olursa olsun kaçgnglmaz sonuç olarak silinir giderler. Bu gerçeklerden yola çgkarak konuya geçmek istiyorum. Bendeniz yaradglgZ olarak çevreye, orada yaZayan insanlara güncel sorunlargnda yardgmcg olmak, konulargn üzerine gidip onlarg sevindirmek karakterine sahip bulunuyorum. YaZadgSgm çevremdeki insanlar ve dostlargmgz zaman zaman buna Zahit olmaktadgrlar. Ayrgca 12 ygldan beri Ataköy Gazetesi’ndeki köZe yazglargmgn hepsinde bu algZkanlgk, çevreye ilgi, insanlara yardgmcg olan yazglargm ve tespitlerimi bu konuda deSerlendirmekteyim. *Konumuza gelince; Samatya’daki Estanbul AraZtgrma Hastanesi’ni bilirsiniz. Tam karZgsgnda ygllardan beri EETT’ye ait bir otobüs duraSg yapglan yeni sahil yolu düzenlemesinde kaldgrglmgZ veya unutulmuZtur. Sürekli ilgili hastaneye gittiSim içi dikkatimi çekti. Çünkü hastaneye ulaZmak için çok çetin mücadeleler verdim. Kennedy adgng alan sahil yolunun her tarafg karZgya geçiZi kapatgldgSgndan hasta, yaZlg ve sakat insanlargn buradan hastaneye ulaZmasg zorlaZmgZtgr. Oysa bu hastaneye Ekitelli, Kanarya, Küçükçekmece, Florya, YeZilköy ve Bakgrköy istikametinden günde binlerce hasta trafiSi yaZanmaktadgr. Oradaki durak ise hastanenin 1.5 kilo metre gerisinde (Samatya balgkçglarg önünde) üst geçitten merdivenleri çgkarak Samatya’ya girip ya yürümeye ya da vasgta beklemeye mecbur bgrakglmgZtgr. Herkesin de özel vasgtasg olmayacaSgna göre 70-80 yaZlargnda ve aSgr hastalar bu yolu nasgl yürüyebilirler diye düZündüm. Konuyu Büyük *ehir Belediye BaZkanlgSg’na ait önce 153 No’lu telefondan 5-6 kez aradgm ve arkasgnda bgrakmadgm. Sonunda yazglg olarak UlaZgm Dairesi KoordinatörlüSü’ne baZvurdum (Bu baZvuru 2017 yglg Haziran aygnda olmuZtur.). O tarihten 6-7 ay sonra gelen yazglg cevapta mahallinde yapglan incelemeden sonra haklg olduSumu kabul ettiler ve o yerde Zu anda her iki tarafta mesnet ayaklargngn bittiSini, beZ ile altg hafta sonra da bu üst geçidin tamamlanacaSgng hem belediyeden hem de bizzat yerinde görerek, inangr mgsgngz on binlerce insan adgna çok sevindim. YaptgSgm iZten de gurur duydum. Günde, binlerce kiZinin gelip gittiSi bu hastanenin önünde yapglacak üst geçidin çok önemli ihtiyaç olduSunu, hem o binlerce insangn adgna haygrlg olmasgng diliyor, belediyemize de anlaygZlargndan dolayg derin Zükranlargmg sunuyorum. Bu arada çok acil ve büyük bir sürpriz içinde BASKIN ERKEN SEÇEMEN milletimize, devletimize haygrlg uSurlu ve bir demokrasi getirisi olmasgng yürekten diliyorum. Sevgilerimle..


11

Ate Ünal Erzen ile Bak=rköy’ü konutuk CumhurbaGkanlS4S ve milletvekilli4i ile birlikte Yerel Yönetimler seçimlerine de bir ySldan az bir zaman kaldS. Seçim öncesi bizlere çeGitli sözler vererek oyumuzu alanlarSn geride kalan dört ySlda verdikleri sözlerin hangilerini tutup tutmadSklarS ile ilgili okuyuScularSmSzdan geçti4imiz ayda inanSlmaz tepkiler aldSk. ‘’Neden bizim adSmSza sorgulamSyorsunuz’’ sorularSyla muhatap oluyoruz. Yüzlerce okurumuzdan aldS4SmSz üç önemli konuyu AtaG Ünal Erzen’e sorduk. SorularSmSz ve yanStlarSnS aGa4Sda bulacaksSnSz... Sizin döneminizde, Leyla Gencer’de Deniz Baykal’(n da kat(l(m(yla üst katta bir kre açt(n(z. GeçtiRimiz günlerde Bak(rköy Belediyesi buradaki krein ismini deRitirerek yeni kremi gibi açt(. Nas(l bir ey bu? Artgk bu Bakgrköy’de çok sgk rastlanglan bir olay haline geldi. Biz orada Leyla Gencer’i yaptgSgmgz zaman üzerine kreZ koyduk. Onun amacg gündüzleri kreZ olarak görev yapmasg, akZamlarg ise çocuklargyla gösteriye gelenlerin rahatça gösteriyi izlemesini saSlamaktg. Aslgnda böyle bir kreZ türü dünyada ilktir ve tektir. AçglgZg yaptgSgmgz zaman Bakgrköy Belediye BaZkan adaylarg da belliydi. EZin ilginç tarafg, CHP’de yerel yönetimlerden sorumlu genel baZkan yardgmcgsg Gökhan Günaydgn’da oradaydg. Çok yoSun bir kalabalgk vardg açglgZta. Bülent KerimoSlu da oradaydg. DediSim gibi, bunlar artgk sgk rastlanglan bir olay haline geldi. Tekrardan temel atmak, tekrardan açglgZgng yapmak söz konusu olabiliyor. Bu olay da çok üzücü. Yenilemek veya tadilat yapmak ayrg bir Zey fakat ‘ben yaptgm’ diyemezsin. Bu, siyaseten de etik olarak da aygp. Bakgrköy’de insanlar bunu biliyorlar. Bunun yang sgra benim dönemimde açglgZa katglanlar, çocuSunu oraya yollayanlar biliyor fakat dediSim gibi bu tür olaylar Bakgrköy’de sgk sgk oluyor. Bunu sadece kreZte görmüyoruz. Bunu Botanik Park’ta, yurtta, parklarda ve isim deSiZikliSiyle tekrardan açglgZg olan yerlerde görüyoruz. ÖrneSin; Özgecan Evi ve BAKGEM’de yer deSiZtirilerek açglgZ yapglmasg gibi. Zaten etik deSil. Bunu da sonradan baZarg hanesine yazmak çok yanlgZ.

MART 2014 (ADHLE NA*HT) ÇOCUK EVH AÇILI*I

Say(n Erzen; 4 y(l geçti ve art(k sona doRru geliyoruz. Yine sizin yapt(R(n(z Yeilköy’de huzurevi vard(. Siz aç(l((n( yapt(n(z. Yanl( hat(rlam(yorsan buraya K(l(çtaroRlu da geldi. Bu huzur evi 4 y(ld(r faaliyete geçirilmedi.. Sizce neden… ? Huzur evi önemli bir konu. Huzur evine balad(R(m(zda, o zamanki bakan yard(mc(lar(ndan Akif Mahmut Yaz(c(oRlu’nun çok büyük emeRi var. Daha sonra Bak(rköylü i adamlar(yla toplant( yapt(k ve tahsis

geldi. Gki y(l içerisinde temel atma art( vard(. Atmazsan(z tahsis geri gidiyor. Bu projeler yap(ld( ve biz iki y(l içerisinde temelini att(k. Tabi, bu süreçte BAKSEV diye bir vak(f kurduk. BAKSEV Vakf( devam(n( getirsin diye protokolle vakfa verdik. Protokolde bir madde vard(; belirli bir sene içerisinde BAKSEV bitiremiyorsa belediyeye devredecek, belediye de kendisi bitirecek. Yakla(k 7 milyon gibi bir rakamla ve BAK(*EHHT SONGÜL

SEV’in desteRiyle yola ç(kt(k. Ve inaat bitti. Çok da güzel bir huzur evi oldu. Bu huzur evinin Yeilköy’ün göbeRinde olmas( ve Bak(rköylüye hizmet verecek olmas( bizim aç(m(zdan çok önemli. Çünkü benim akl(mdaki huzur evi, daR(n ba(nda, insanlar( enterne etmek için deRil, ehrin merkezinde olmal(. Gnsanlar yaamdan kopmayacak ve yak(nlar( çok daha kolay ziyaret edebilecek. Huzur evi hastane format(na çok yak(nd(. Biz b(rakt(ktan sonra önce oras( kapal( kald(. <imdi ise; ilk önce oray( herhalde iletemeyeceklerini düündüler. Daha sonra ‘bakas(na kiraya verebilir miyiz’ diye düündüler ve o da tutmad(. Sat(lamaz çünkü Milli Emlak’tan tahsisli bir yer. Daha sonra yeni yönetim buray( Milli Emlak’a geri verdi. Kazan(lm( bir hakk( ve çok ciddi yard(mlarla yap(lan bir yerdi. Daha sonradan da Milli Emlak’tan geri kiralad(lar. Akla mant(Ra uyan bir taraf( yok. Hala kapal( ve belediye oraya her ay kira ödüyor. Bu Bak(rköy’e ve Bak(rköylülere bir zulümdür. Bu durumun hesab(n( vatanda(n da sormas( laz(m. GeçtiRimiz günlerde Uzman Gnaat’(n igal ettiRi belediyenin bir yeri vard(. Bununla Glgili KerimoRlu’nun ifadesi u ekilde: Hukuk sava(n( kazand(k. Ecrimisil denen yerde 3091 say(l( devlet mülkiyetindeki ta(nmazlar(n korunmas( kanunu vard(r. Herhangi bir Türk vatanda( kaymakaml(Ra dilekçe verir. Kaymakaml(k kendi imkanlar(yla boaltacaksa 15 gün, yard(m alacaksa 30 gün içerisinde boaltmas( gerekir. Vatandaa; “Hukuk sava(n( kazand(k.” diyor. Hukuk sava(na gerek olmad(R(n( biliyoruz. Oran(n boalt(lmas( için bir dilekçe yeterli. Cumhuriyet Evi ve Demokrasi Park( da yine yetersiz ve çok küçük. Bu konuda siz ne diyeceksiniz? Vizyonlar( küçük. Daha güzel ve büyük bir yer yapma gibi bir dertleri yok. Yeilköy’de emekli evi açm(t(k. Müze ve dernek vazifesi de görüyordu. Hala duruyor. Müzeyi kald(rd(lar. Bizim açt(R(m(z emekli evi çok ilevseldi. Ama dediRiniz yer göstermelik. 5 senede bando m(z(kayla bir yer açarsan(z ve sonra da bandosuz m(z(kas(z oray( kapat(rsan(z, baka da bir yat(r(m(n(z olmazsa, parklarda yeni kafeler açarsan(z, parklar( kamu yarar(n(n d((na ç(kart(rsan(z, ad(n( deRitirip ‘bunu da biz yapt(k’ derseniz; bu Bak(rköylüye göz göre göre yalan söylemek demektir. Derler ya; “Alma mazlumun ah(n(, ç(kar aheste aheste”. Ben bu defa; alma mazlumun ah(n(, ç(kacak çokça diyorum.

NHSAN 2018 YAKUT) ÇOCUK EVH AÇILI*I


12

Sevgili Bakgrköylüler; yazgma benim de mensubu olduSum Ak Parti Bakgrköy Elçe BaZkanlgSg’na seçilen Dt. Tülin MazlumoSlu Kestane hangmefendiyi tebrik ederek baZlamak istiyorum. Uzun ygllardgr kendisini tangdgSgm Tülin MazlumoSlu Kestane’nin Ak Partinin deSiZik kademelerinde görev yapmgZ, siyasi bilgi birikimi ve deneyimleriyle Bakgrköy’e çok Zeyler katacaSgna inangyor ve kendisine haygrlg olsun dileklerimi sunarak baZarglar diliyorum. .

MUHALEFET GÖZÜYLE yaptgSgn kreZ’in AteZ

SAYIN BA*KANIN 10 PARMAINDA 10 MAREFET Bakgrköy’e gelince dört ygldgr olduSu gibi Belediye BaZkang Saygn Bülent KerimoSlu’nun showlargna Zahit olmaya devam ediyoruz. En son gövde gösterisini de “Demokrasi Parkg ve Cumhuriyet Evi” ismini verdiSi tesisin açglgZgnda seyrettik. Saygn BaZkan tüm maharetlerini ortaya koyarak 120 metrekarelik binaya Nazgm Hikmet Halk Kütüphanesi, Esmail Hakkg Tonguç Etüt Merkezi, Nene Hatun Çocuk Evi ve Bakgrköylü Emekliler Evi adgnda birimleri sgSdgrmgZ. Bakgrköylüler çok iyi hatgrlayacaklardgr buna benzer bir uygulamayg da Ataköy 5. Kgsgmda bulunan AteZ Ünalerzen döneminde yapglan nikâh salonunda da yapmgZtg. Kgsa bir süre sonra da “Demokrasi Parkg ve Cumhuriyet Evi” ismini verdiSi tesisin bahçe kgsmgna masa sandalye koyup Kitap Kafe adgyla açglan sonrasgnda sadece kafesi kalan Eskender ISdgr Parkg’nda olduSu gibi çay bahçesine dönüZürse hiç ZaZmam.

SAYIN BA*KANIN ESKE PROJELERE YENE GEBE AÇMASINA ALI*IK Saygn baZkangn Demokrasi Parkg ve Cumhuriyet Evi tesisin açglgZgnda sergilediSi Showlargng ygkglan Bakgrköyspor Vakfg tesislerinde 19 Maygs günü yapacaSg açglgZta izlemeye devam ederiz. Çok iyi hatgrlanacaSg gibi geçtiSimiz ygllarda Saygn BaZkan, Özgecan Kadgn DayangZma Evi’nin sadece adresini deSiZtirip yeni açglgyormuZ gibi Bakgrköy halkgna sunumunu yapmgZtg. Bununla birlikte ayng uygulamayg BAKGEM, maddi durumu iyi olmayan öSrencilere ücretsiz kurs veren birimin de yeni yerine taZgnmasgng sanki ilk kez açglgyormuZ intibasg vererek Bakgrköy halkgna sunmaya çalgZmgZtg. Bakgrköyspor Vakfg arazisinde de buna benzer durumla karZglaZacaSgz. BildiSim kadargyla tesislerin olduSu arazi kullangm hakkg hala Bakgrköyspor Vakfg’na ait. Burada bir yatgrgm yapglacaksa Vakfgn da onayg algnmalgydg. Onaylarg algnmamgZsa bile tenis kortlarg sorumluluSu Bakgrköyspor Vakfg’na verilmelidir. Yeni yapglan tenis kortlargndan söz ediyorsunuz mevcut yerde zaten açgk ve kapalg kortlar vardg. Bunlarg da tgpkg Özgecan Kadgn DayangZma Evi ve BAKGEM’de yaptgSgngz gibi Bakgrköylülere anlatgrsgngz. Saygn baZkan, unutma ki Bakgrköy halkg eSitim ve kültür seviyesi oldukça yüksek bir kesimdir. Sizin yaptgklargngza ne kadar inangrlar bilemem. Bakgrköylüler, geçtiSimiz günlerde Türkiye'nin ilk kadgn ilçe jandarma komutang olarak bilinen *ehit Yarbay Songül Yakut’un ismi verilerek yeni açglgZ

Ünalerzen

Mehmet Emin ERTEKN

“Show’a Devam“ döneminde yapglan 6 sgngftan oluZan 120 kapasiteli Adile NaZit Çocuk Evi’nin kapasitesini arttgrarak yeni inZa edilmiZ bir kreZ gibi açglgZgng yaptgSgngzgn da farkgndalar. Bilmenizi istedim. Tüm bu geliZmeler sonrasgnda da Yurt Gazetesine verdiSiniz bir röportajda söylediklerinizi, hatgrlataygm dedim. Röportaj da aynen Zöyle demiZsiniz. “Siyasetçinin karnesi, sahaya çgktgSg dönemde verdiSi sözlerin ne kadargng gerçekleZtirebildiSi ile doSru orantglgdgr” sahi saygn baZkan, siz hangi önemli projelerinizi hayata geçirdiniz. Hani seçimler öncesi sizin Zu beZ prestij projeniz vardg ya onlar prestijken hayale mi oldu. Projelerden söz etmiZken Saygn BaZkan’a cevaplamak üzere birkaç projesini de sormak isterim. 2016 yglgngn Kasgm aygnda CHP Genel BaZkang Kemal KglgçdaroSlu’nun bizzat Bakgrköy’e gelerek temellerimi attgSg projeleriniz ne aZamada? Hani 9-12 ay arasg zaman diliminde bitirilerek halkgn hizmetine sunma sözünü verdiSiniz, Bakgrköy Belediyesi hizmet binasg, Bakgrköy Cem evi ve Kültür Merkezi, Targk Akan Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’nin durumu nedir? açglgZgng ne zaman yapacaksgngz? Gerçi size sorulan sorulara cevap vermemek gibi bir algZkanlgSgngz olduSunu da biliyorum. Malum Ak Partili meclis üyesi arkadaZlargmgn verdikleri soru önergelerine dahi cevap vermiyorsunuz. Bu sorularda cevapsgz kalacak ancak en azgndan Bakgrköylüler konuyu bilsin istedim.

DENETEM KOMESYONU MU ÖNERE

KOMESYONU MU?

Bakgrköy Belediyesi denetleme komisyonunun asgl görevi yaptgSg denetimlerde gördüSü eksiklikleri tespit edip rapor etmektir. 10 ygl süreyle Bakgrköy Belediyesi’nde meclis üyesi olarak görev yaptgSgm dönemde de böyleydi Zimdi de böyle olmalgdgr. Ne yazgkki mevcut denetim komisyonu tespit ettiSi eksik ve yanlgZlarg rapor etmek yerine önerilerde bulunmuZ. YanlgZlarg bilmeleri adgna Bakgrköylülerle 2017 yglg denetleme komisyonunun raporlargndan önemi gördüSüm baZlgklar paylaZmak istedim. *Belediyenin vadesi geçmiZ alacaklar için daha etkin yöntemlerle daha etkin takip yapmasg için, kullanabilecek tüm yasal yollarg kullanmasg gerekmektedir *Belediyenin maddi olarak daha rahat olmasg amacgyla daha etkin tahsilat yollargngn uygulanmasgna dair iradenin kararlglgkla ortaya konulmasg *Bakgrköy Belediyesi'nin mali durumu göz önünde bulundurularak temsil ve aSgrlamalarda tasarrufa gidilmesi *Belediyenin aZevi yemek yardgmg ve personel yemek daSgtgm iZlemleri yasal bir yönetmelikle yeniden düzenlenmeli *Park ve Bahçeler MüdürlüSü tarafgndan algnan mevsimlik çiçeklerinin belediyenin maliye imkânlarg göz önünde bulundurularak daha verimli ve daha nitelikli hale getirilmesi *Elgili dönemde ödenen faiz tutargngn çok yüksek olduSu görülmüZ olup, ödenen faizlerin yapglandgrglmasg ve bütçe üstündeki yükünü hafifletecek yöntemlerin algnmasg gerektiSi *Algmlarda açgk ihale usulü ile teminine öncelik verilmesi, 21 B pazarlgk usulü algmlarg Yasa ve DangZtay kararlargna göre yapglmasgna özen gösterilmesi *DoSrudan temin yoluyla algnan tekliflerde kaZe tarih ve imzangn mutlaka algnmasgngn saSlanmasg *Ehale onay belgesinin piyasa tutar araZtgrmalargna göre gerçek deSerlerinin üzerinden düzgün ve eksiksiz algnmasgna riayet edilmesi *DoSrudan temin yoluyla yapglan mal ve hizmet algmlargnda rekabeti arttgrgcg ortam oluZmasg için asgari güç fiyat teklifinden daha fazla teklifin algnmasgna özen gösterilmesi ve farklg firmalargn girmesine olanak saSlanmalg *Kurumun muhasebe kaygtlargng, algnmasg gereken tüm mali verileri günü gününe kaydetmesi *657 sayglg devlet memurlarg kanununa göre çalgZanlarla, 4857 sayglg iZ kanuna göre çalgZan taZeron iZçilerin maaZ, mesai, ikramiye, ölüm, doSum ve benzeri bordrolargngn ilgili yasangn ve toplu iZ sözleZmesine uygun olarak tanzim edilmesi *Bütçe kaynaklargngn etkin ve verimli kullanglmasg, *Belediyenin yatgrgm plan ve programlarg ile mevcut mali ve ekonomik yapgsg da dikkate algnarak, zorunlu giderleri haricinde cari giderlerinde azami tasarruf saSlanarak hizmete yönelik yatgrgmlargn yapglmasg Denetim raporundan da anlaZglacaSg gibi Bakgrköy Belediyesi her haliyle sgngfta kalmgZtgr. Tüm ÇalgZanlargn 1 Maygs Emek ve DayangZma gününü ve Gençlerimizin 19 Maygs Gençlik ve Spor Bayramgng kutlar saSlgk mutluluk huzur dolu günler dilerim.


13 Sizinle, Bakgrköyspor Vakfgyla ilgili bir söyleZi gerçekleZtireceSiz. BaZkan KerimoSlu oradaki bütün binalarg ygktg. *imdi oraya tenis kortlarg yapacaSgng söylüyor. VatandaZtan gelen tepki Zu: Madem böyle bir düZüncesi vardg, neden tamamgng ygktg? Orada salon, soyunma giyinme odalarg ve sauna gibi bölümler vardg. Ekinci sorum ise; vatandaZ Zunu söylüyor: Bakgrköyspor Vakfg hala orangn resmi kiracgsg. Resmi kiracglgk devam ederken vakfgn oradan çgkartglmmasg ne demek? Sizce burasgng kim çalgZtgracak?

Bak=rköyspor Vakf= y=k=m= ile ilgili Belediyesine

YÜKLÜ TAZMHNATLAR YOLDA

Bakgrköyspor Vakfg 1988 yglgnda faaliyete geçmiZ bir kamu kuruluZu. Patron kuruluZundan ziyade kolektif bir kuruluZ. Türkiye'de beZ tane bloktan mütevelli üye alan ve bu beZ bloSun içerisinden de gelen mütevellilerden 13 kiZilik yönetim kurulu üyesini seçen bir kuruluZ. KuruluZ amacg da gençlere ve çocuklara sporu sevdirmek. Ki bunu bugüne kadar baZarmgZtgr. 55 bin çocuSa spor eSitimi verdi. Bu eSitim vasgflg ve iyi bir spor eSitimidir. EZin özeti Zu ki; Emlak Bankasg'na ait olan bu araziyi 1986 yglgnda bizler Bakgrköyspor Kulübüne istedik. Emlak Bankasg da bize olumlu yangt verdi. Fakat bir bedel istedi. Bu rakamlar da kulübün ödeme imkangngn olmadgSg rakamlar olduSu için bu Zekilde alamayacaSgmgzg söyledik.

BakSrköyspor VakfS tesislerinin ySkSmS ile ilgili tartSGmalar sürerken Kerimo4lu’nun spor amaçS dSGSnda kullanSlamaz devir GartSna ra4men bu alanda yapSlaGmaya gitmesi ciddi sSkSntSlarSn kapSda oldu4u tartSGSlSyor. Konuyu Hamdi .nanç ile görüGtük. .nanç ‘’Hem BakSrköyspor VakfS hem de iGletmeciler hazSrlSklarSnS yapSyorlar ve büyük tazminat davalarS açSlacak. Makamdakiler veya belediye baGSndakiler çekip gidecek fakat zararSnS BakSrköy halkS ödeyecek’’dedi.

Onlar da; "Biz belediyeye verelim, Belediye de Bakgrköyspor Vakfg’na kullandgrsgn. Daha sonra Emlak Bankasg burayg spor amaçlg kullanmak amacg ile Bakgrköy Belediyesi'ne devretti. Bakgrköy Belediyesi de burasgng spora dayalg bir kompleks yapmak amacgyla bir çalgZma yürüttü. Öncelikle bir imar durumu hazgrlangp Fen EZleri MüdürlüSüne verildi. Müdürlük de bir proje hazgrladg. Projeyle birlikte keZif de gerçekleZti ve ihaleye çgktg. Ehaleyi de o günün koZullarg içerisinde Estanbul BüyükZehir Belediyesi'nin yan kuruluZu olan Emar Limited *irketi'ne verdi. 1, 2, ve 3. kort ve sosyal tesisin havuzunun olduSu alanlargn tamamgngn ihalesini belediye yaptg. Bu ihaleden sonra müteahhide ödemeler yapgldg. 1988 senesinde bu inZaat tamamlandg ve belediye tarafgndan geçici kabulü

yapgldg. Daha sonra Bakgrköy Belediyesi, bu tesisi Bakgrköyspor Vakfg'na meclis karargyla 49 ygllgSgna tahsis etti. Bir avukatgn açtgSg davayla da tahsis iptal edildi. Netice itibariyle 2003 yglgnda belediye ile bir protokol yapgldg. Bu bölge içerisinde

belediyenin bilgisi, kontrolü ve onayg dgZgnda 1 metre² bile kaçak yapglaZma yok. Bir iZletmeci olarak, tamam mal üzerine kaçak inZaat yapmak akgl karg bir iZ midir? Kgsacasg yapglan iZlemlerin tümü yasaya uygun ve belediyenin bilgisi dahilinde bir kamu binasgdgr. Belediyenin bilgisi dahilinde ve hukuksal zemine oturtulmuZ bir kurumun kaçak muamelesi yapglarak ygkglmasg söz konusu olmuZtur. Maksat neydi diye sorarsak içerisinde çeZitli yorumlar var. Bunlar; arazinin kgymetli olmasg, arazi içerisinde hesap kitap yapanlargn olabileceSi iddialarg var. Ayng zamanda alt iZletmeci olan kiracgmgz ygkgm esnasgnda basgna; "Bu adam benden 5 milyon $ para istedi." dedi. Yani elimizde böyle beyanlar var ve bunlar mahkemeye kadar intikal etti. Kurumu

denetim firmasg vasgtasgyla denetlettirdi. EZletmenin hem baZkang hem de belediye baZkang olarak çgkan pürüzler varsa iZlerin baZgna gelerek halledilebilirdi. Kendisi bu yolu seçmedi ve orayg tasfiye etme yolunu seçti. Burada yapmgZ olduSu iZin iki tane önemli zararg var. Birincisi; binlerce insangn buradan istifade etme imkangng ortadan kaldgrdg. Ekincisi ise; kamunun malgng ortadan kaldgrmakla kamuya büyük zarar verdi. Hem Bakgrköyspor vakfg hem de iZletmeciler hazgrlgklargng yapgyorlar ve büyük tazminat davalarg açglacak. Makamdakiler veya belediye baZgndakiler çekip gidecek fakat zarargng Bakgrköy halkg ödeyecek.

Saygn Hamdi Enanç, 49 ygllgSgna verildi protokol yapgldg diyorsunuz. Kira sözleZmesi mi devir mi? Bu protokol kira veya tahsis deSil iZbirliSi ve uzlaZma protokolüdür. Kamunun, sporu sevdirmek ve yayggnlaZtgrmakla ilgili görevini Bakgrköyspor Vakfg’ngn üstlendiSi bir protokol bu. Süresi açgktgr ve amacgna uygun olduSu sürece kullangr. Peki, amacgna uygun kullanglmadgSg öne sürülüp kaldgrglabilir mi? Kaldgramaz. Arada bir protokol var. Ve bu protokolün kurallarg var. KarZglgklg yapglan bir Zey. Protokolde aksayan bir durum varsa, yarggya gidilir, yarggda bu tespit yapglgr ve icra memuru vasgtasgyla tahliye edilir. Edari mahkeme, protokolün tek taraflg iptal edilemeyeceSi, ya sulh yoluyla ya da adli yarggdan iptal edilmediSi müddetçe geçerli olduSunu belirten kararlar aldg. O kararlar Zuanda geçerli ve protokol de halen geçerli. Eptal edilmiZ bir karar ellerinde yok.

Kim iZletecek orayg? Bizde bununla alakalg bir bilgi yok. Ya kiraya verecek ya da belediyenin imkanlargyla çalgZtgracak. Ancak, tahliye edilmeyen ve yasal kullangm hakkg Vakgf’ta olan bir yerin kamu gücüyle zor kullanarak inZaat yapmaya çalgZgyorsun. Bu bir suiistimaldir. Bu iZi yapan memurlar Zu anda zimmet suçu iZliyorlar. Orda eZyalar tahliye edilmeden ygkgm yaZanmgZ ve acele ve tedbirsizlik yüzünden bir insan ölmüZ. Bununla alakalg henüz bir sonuç ortaya çgkmamgZ. Önceden orangn yapgmgnda belediyenin hiçbir katkgsg yoktu, yapgmg vakgfa aitti. Maddi bir katkgsg olmadgSg, kolektif bir kurumun yaptgSg hizmetleri yok saygp el koyma ve üzerine çökme gibi bir davrangZ içerisinde. Daha sonra çgkgp; “Ben oraya spor tesisi yapacaSgm” diyor. Bir siyasetçiye bu yakgZmaz. Sen mi yapgp açgyorsun? Dolaygsgyla bu yapglan iZleri onaylamamgz mümkün deSil. PeZini de bgrakmayacaSgz.

Osmaniye Fildam ’nda BELED,YE HAZ,NE M, ARIYOR (!) Bakgrköy, Osmaniye Mahallesinde bulunan Bizans döneminden kalma Fildamg Sarngcg Belediye tarafgndan spor amaclg kullangma

kapatgldg. Sarngç içinde kazg yapglmaya baZlandg. Gazetemizi arayan Osmaniyeliler; “Fildamg yürüyüZ ve spor yaptgSgmgz tek yerdi. Birkaç ay önce Belediye burada spor yapmamgzg engelledi ve kazg

yapmaya baZladglar. Sorulargmgza kimseden cevap alamadgk. Söylentiler çok. BaZkan burada tarihi eser olmadgSgng kangtlamak için kazg yaptgrmgZ. Kazg için Ezin algp almadgSg da bilinmiyot. Tarini kalgntg olmadgSgng ispat ederse burasgng birilerine halg saha yapmasg için verecekmiZ” diyorlar. Bekleyip göreceSiz.


14

Ülkemizin Tek Komünist Partili Tunceli Eli Ovacgk Elçesi Belediye BaZkang Mehmet Fatih MaçoSlu

EFSANE BA KAN .LE ATAKÖY’de BULU TUK Ülkemizin Tek Komünist Belediye Bakan- Mehmet Fatih Maço lu'nun Herkesi Umutland-ran Benzersiz craatlarTunceli'nin Ovacgk ilçesi Belediye BaZkang Mehmet Fatih MaçoSlu, seçildikten sonra ilçede tüm sosyal hayatg deSiZtirdiSi gibi hepimize de umut oldu. Bakalgm, komünist baZkan bugüne kadar neler yapmgZ?

*Göreve gelir gelmez makam odasgndaki kapgyg kaldgrdg. Böylece isteyen herkes ona rahatlgkla ulaZabiliyor. *Makamgna ait olan resmi otomobilini kullanmayarak, aracgn yakgt giderini toplu taZgmaya aktardg. Her yere yürüyerek ya da özel aracgyla gitmeyi tercih ediyor.

*Binasg içerisinde on bin kitaplgk bir kütüphane açtg. Yirmi dört saat açgk olan kütüphanelerle kitap okuma orangngn artmasg hedefleniyor.

*DaScg bir grup tarafgndan hediye edilen yirmi bisikleti "Bir saat kitap okuyana bir saat bisiklet turu bedava" kampanyasgna çevirdi. Çocuklar hem bisiklete binebiliyor hem de okuma oranlargng artgrabiliyor. *Hazineye ait olan 650 dönümlük araziyi targm için kullanglmasg amacgyla halka daSgttg. Böylece hem iZ gücü oluZuyor hem de boZ olan araziler deSerlendiriliyor.

*Bu araziye ekilen nohut, fasulye ve patatesi satarak hem yoksullara daSgttg hem de öSrencilere burs olarak verdi.

*Toplu taZgmayg ücretsiz yaptg. Dileyenler toplu taZgma araçlargnda bulunan baSgZ kutulargna bir lira bgrakabiliyor.

*Yasal zorunluluktan ötürü bedava yapamadgSg çeZme suyunu ucuzlattg: Metreküpü elli kuruZ... Faturalar ise üç ayda bir geliyor.

*Felakete ugrayan, zarar gören halk için yardgm malzemeleri yolluyor.

*Organik nohut, kuru fasulye ve patatesin ardgndan organik bal yapmak üzere Ovacgk, Pülümür ve Hozat ilçesinde organik bal üretimi yapan kgrk argcg ile anlaZtg ve bu ballarg piyasaya sürdü.

*Eçerisinde kadgnlar, engelliler, gençler ve esnaf tarafgndan komisyonlar kuruldu. Ayda bir düzenlenen meclis toplantglarg öncesinde tüm ilçede anons yapglgyor. Bu toplantglarda halk ile birlikte kararlar veriliyor. *MaaZgngn bir kgsmgng öSrencilere burs olarak veriyor.

*Kendisinden önce borçlu olan belediyeyi kâra geçirdi ve hazgrlattgSg bu tabloyu belediye binasgna asarak halkla paylaZtg. *Önümüzdeki günlerde bargnma sorununa da el atacak. Elli ila yüz lira arasgnda deSiZen kiralargyla ucuz ev projesi yakgnda yürürlüSe girecek.

Türkiyenin tek Komünist Partili Belediye BaZkang Fatih Mehmet Maçoglu’nu adaylgSgndan ve seçildikten buyana yakgndan takip ediyorum. Halka yaptgklargng gördükçe bizi yönetenler halkgn yarargna yapglan bu çalgZmalardan neden örnek almazlar. DiSer illerde ilçelerde, köylerde bu tür çalgZmalar yaptgrglmaz. Mercimekten pirince her ürünü ithal ettiSimiz bu günlerde milyonlarca dönüm hazine arazileri boZ durmuyor mu. Özellikle MaçoSlu’nun bu çalgZmalargng örnek algp insanlarg üretime neden teZvik etmiyorsunuz? MaçoSlu’nun zaman zaman Estanbul’a geldiSni öSrenince temasa geçtim ve Estanbul’a ilk geliZinde mutlaka görüZeceSimizi söyledi. Ve saygn Fatih Mehmet MaçoSlu ile Ataköyu’de karZg karZgyaygz. Say(n Bakan; öncelikle ho geldiniz. Yapt(klar(n(z( yakinen izleyen biriyim. 2014 seçim döneminde göreve geldiniz. Borçlu bir belediyeyi devrald(n(z. 3 bin 500 civar(nda bir nüfusunuz var. Fakat imdi görüyoruz ki Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayacak ekilde neredeyse tüm hizmetleri vatandaa ücretsiz yap(yorsunuz. 650 dönüm hazine arazisini de ekip biçiyorsunuz. Tüm bunlar( nas(l baard(n(z? Mevcut sistem içerisinde bazg belediyeler gibi bizim de borçla aldgSgmgz bir belediye. Çok Zanssgz bir dönemde geliyorsunuz ve yeni belediye baZkang oluyorsunuz. Böyle bir borçla karZglaZgyorsunuz. Üstelik bu kadar borcunuz ve parangz da olmamgZtg. Yabancgsg olduSunuz durumlarla karZg karZgya kalgyorsunuz ve bunlarla nasgl baZa çgkacaSgngzla ilgili aklgngzda soru iZaretleri kalgyor. Fakat biz de biliyoruz, belediyenin bir aile olduSunu ve aile gibi yönetildiSini. Herkesin içinde olduSu ve birlikte yönettiSi bir durumda, o belediyenin bu tür kaoslardan bu tür sgkgntglardan sgyrglabileceSi Zekilde hareket ediyorduk. Öyle de oldu. Buraya ulaZmadaki temel sebep; coSrafyadaki köy boZaltmalarla bölgeye yerleZen insanlargn ve yoksullargn çok olmasgndan kaynaklg. Çünkü köy boZaltmalardan sonra gelen insanlargn büyük bir bölümü tarlasgndan, hayvangndan, baSgndan bahçesinden kopuktu. Yani, üretimden tüketim alangna doSru geldi ve bu süreç içerisinde de gerek mevcut sistem gerekse de bölgedeki yerel dinamikler bu insanlargn önünü açamadg ve bu sorun iyice derinleZti. Açamad( m( açmak m( istemedi? Açmak da istemedi. Ve bu insanlargn birçok Zeye ihtiyacg olduSunu, birçok Zeyi ve gerçekten de hiç hak etmedikleri yerlerde olmalarg, her birimizin ona nasgl hissedeceSine dair karar alma hakkg almak zorunda bgrakgyor. Birlikte aldgSgmgz kararlarda temel ihtiyaçlar olduSunu düZünüyoruz. UlaZgmgn, suyun, eSitimin ve saSlgSgn temel ihtiyaç olduSunu düZünüyoruz. Ve temel ihtiyaçlargn da satglamayacaSgng düZünüyoruz. Temel ihtiyaçlar temel haktgr. Hiç bir sosyal devlette bunlar satglmaz. SaSlgk, eSitim ve öSrenci taZgmacglgSg satglmaz. Bunlar için tam tersi daha rahat bir yaZam sunulur. Biz de; “bu coSrafyada ne

yapabiliriz, bu kadar sgkgntg içerisindeki bir topluma ne sunabiliriz”den yola çgktgk. En azgndan bu insanlara sunabileceSimiz en ufak katkgyla da yaZamlargng bir nebze olsun rahatlatmak istedik. Ve bunu bir hak olarak da görüyoruz. Sosyalistler, aydgnlar, vicdanlglar bu tür Zeyleri dikkate almak zorundadgr. Sizin, artgk deSiZen ve deSiZimin temel olduSu bu dünyaya ayak uydurmangz gerekiyor. Temel ihtiyaçlar deSiZiyor. Bunun üzerinden her geçen dönem her geçen zaman da temel hak ve ihtiyaçlargn belirleyip buna göre politikalar üretilmesi gerekiyor. Biz de bunuyapgyoruz, yapacaSgz. Ücretsiz ula(m yap(yorsunuz. Bu belli bir saat diliminde mi? Sabah saat 7’de baZlargz akZam saat 7'de bitiririz. YaklaZgk 12 saati kapsgyor. Makam arac(n(z yok kendi arac(n(z( kullan(yorsunuz? Evet, kendi aracgmg kullangyorum. Peki, bu ekip biçme olay( nas(l oluyor? 654 dönüm araziyi Hazineden kiralad(n(z m( tahsis mi ettiler? Ne kiraladgk ne de tahsis ettiler. Targmsal faaliyetleri durmuZ ve ygllardgr iZlev görmüyordu. Ne yapabiliriz üzerine bayaSg bir fizibilite çalgZmasg yaptgk. O bölgede okuma orang çok yüksek. Bir ailede çocuklardan en az iki tanesi üniversite okumuZ. Bunun bilinciyle hareket ettik. ArkadaZlarla yapmgZ olduSumuz çalgZmalarda, aileden üniversiteyi kazanmgZ iki çocuktan bir tanesinin üniversiteyi dondurmak zorunda kaldgSgng öSrendik. Tabi bu ekonomik alt yapgyla alakalg. Bunun üzerine ne yapglabilir diye tartgZtgSgmgzda hgzlg bir dönüZüm olmasg gerektiSini anladgk. Yani bir artg deSer, parangn hgzlg bir Zekilde eve dönmesi, çocuklargn da yaZama dönmesi gerekiyordu. 450-500 dönüm üzerinde nohut ve fasulye ekimini yaptgk. Tohumu topraSa atgyoruz ve suluyoruz. BaZka da hiçbir Zey yapmgyoruz. Fasulye ve barbunya yerel tohumdan oluZuyor. Ayng Zekilde nohut da Malatya ve Hozat bölgemizden gelen yerel tohumlarla oluZuyor. Hgzlg bir dönüZüm olmasg karargng verdiSimizde arkadaZlar daha çok kültürel ekim haline gelmiZ ürünler olan fasulye, nohut ve barbunyadan baZlamamgz gerektiSini söylediler. Çünkü toplumun da buna dair tecrübesi var. Fakat uzun süreden beri tefeci tüccarlargn halkg dolandgrmasgndan kaynaklg insanlar üretimi bgrakmgZ. Fakat 30-40 ygl evvel böyle üretimler oluyormuZ. DediSim gibi, tefeci tüccarlarg yüzünden insanlar üretimden uzaklaZtgrglmgZ. Ne yapabiliriz dedik ve Zöyle bir karar verdik: Bir bölümünü burs olarak öSrencilere vereceSiz, Bir bölümünü bir sonraki sene üretim yapanlara vereceSiz, Bir bölümünde de tohum desteSi olarak vereceSiz. Görevden bu yana bir süre böyle geçti. Tabi bu süre içerisinde birçok detay oldu. Bu süreç, soruZturmalar ve tartgZmalarg da beraberinde

YAZININ DEVAMI


15 getirdi. Tabi bunun yangnda 160-170 kiZinin bir araya gelip hasat zamang tarlaya girdiSi tablolar da meydana geldi. Fakat esas olarak en temel mesele bir sonraki yglg da örgütleyebilme meselesiydi. Öyle de oldu. 25-30'a yakgn üreticiden 250270 arasg bir üreticiye evrildik o süreçte. Ve Zu garantiyi verdik: sizin ürünlerinizi biz alacaSgz. Tabi gözler de bizdeydi. Algrlar mg anlamazlar mg satarlar mg satamazlar mg? Elde kalgrsa ne olacaSg ile ilgili kaygglar vardg halkta. Tabii bu çok doSaldgr. O kadar çabadan sonra boZu boZuna emek vermiZ olacak ve ekonomik bunalgm iyice derinleZmiZ olacaktg. Fakat biz öyle yapmadgk. Bu süreç içerisinde yaz boyu buralarda telefon görüZmeleri yaptgk ve ilgili dernekler ve siyasi partilerle görüZtük. Ve bu artg deSeri, emeSi daSgtmaya baZladgk. Ovacgkta üretim 20 tonken 117 tona kadar çgktg. Yani yaklaZgk beZ katgna çgktg ve Zimdi de önünü alamgyoruz. Artgk yavaZ yavaZ yükseliyor. CoSrafyamgz uygun ve su sgkgntgmgz da yok. Peki, araç gereci nas(l temin ediyorsunuz? Mesela kaç tane traktörünüz var? 25-30'un üzerinde traktörümüz var. Bunlar bireylere ait. Tabi belediyeden de bir tane var. Biz bu tür Zeylerde pek sgkgntg çekmedik. Birkaç sene geçtikten sonra bunun böyle olmayacaSgng, bir örgütlenme gerektiSini anladgk. Üretim üzerine örgütlenme de bir öncü lazgmdg. Önce kooperatife evrilmek zorunda kaldg. Elçenin tümüyle beraber bin 900-2 bin aile var. Üretimden gelen bu para böldüSünü zaman kiZi baZgna 13-14 TL para düZüyor. Bu, toplumda bir heyecan yarattg. Bu heyecan öyle bir algg yarattg ki, diSer ilçelerde tohum desteSiyle üretim yapmak ve saSlgklg üretim yapmak isteyen bir toplumsal anlaygZ gerçekleZmeye baZladg. *u anda Tokat’ta bir köy de bizimle yapmak istiyor mesela. Aslgnda baktgSgmgzda yaratglan deSer bu coSrafyada bütün insanlara fayda saSlamaya baZladg. Türkiye'nin her yerinde herkes bizim ürünlerimizi talep etmeye baZladg. Hepsini karZglayamasak da toplumun yüzde birine veya ikisine de denk gelse, böyle bir Zeyi bu ülkede yapmak bize haz veriyor. Çünkü hakikaten kendimizden emindik. Ve daha sonra argcglgSa baZladgk. Onu nas(l yapt(n(z? Bizim bölgemizde %45-50'ye yakgn argcg var. DiSer ilçelerde bizim kriterlerimize uyan acglarla da çalgZgyoruz tabi ki. Bunu mikro milliyetçi bir refleksle yapmgyoruz. Yani sadece Ovacgk yerelinde kalmgyoruz. Çünkü bu ülkenin insanlargngn tamamgngn saSlgklg ggda hakkg vardgr. Argcglar bizim Halk Meclisi toplantglargmgza katgldg; “Sadece targmsal faaliyet yürütüyorsunuz fakat biz de üreticiyiz, bizim de ekonomik sorunlargmgz var, bizim de pazar sorunumuz var.” dediler. Ve bizimle birlikte iZ yapmak istediklerini söylediklerinde biz çok mutlu olduk. EZte bu sayede de toplumsal örgütlenme baZlgyor. Yani argcgyg argcglgk üzerine örgütlüyoruz, hayvancgyg hayvancglgk üzerine örgütlüyoruz. Bu durum çok önemli. Üretici emeSine sahip çgkgyor. Artgk emeSinin daha çok toplumla buluZmasgng istemesi ve bunun üzerine bizi zorlamalarg bizim için çok deSerli. Bunu yapmazlarsa, zorlamazlarsa, sorgulamazlarsa biz keyfimize göre bir yerel yönetim sürdürürüz. Mesela Zuan bir baskg görüyoruz ve bu baskg bizi mutlu eden ve harekete geçiren, keyif veren bir baskg. *u anda Türkiye’de Dünya SaSlgk Örgütü'nün saSlgksgz gördüSü maddeleri kullanmadan bir üretim yapgyoruz. Biz, bu anlattgSgm Zeyleri yalngzca para gelsin diye yapmgyoruz. Parangn dgZgnda, tüm canlglargn çok rahat bir Zekilde doSada kendini var etmesi için çabalgyoruz. Hayvanlargn iyi ot yemesi ve meralarda otlanmasg, arglargn daha zen-

gin çiçeklerden polen olmasg gibi. Bu aslgnda bir yerde dünyadaki ekolojik dönüZümün saSlanmasg anlamgna geliyor. YaptgSgmgz Zeylerin bir süre sonra toplumsal ekonomik ihtiyaçlarg olmadgSg, bir yaZamgn programg olmasg ve onun planlanmasg anlamgna geliyor. O düzeye doSru evriliyoruz ki Zu anda Türkiye’de çok fazla kooperatif ile iliZkiler

kurmaya baZladgk. Hep birlikte bir Zeyler yapabiliriz tartgZmalarg sürdürmeye baZladgk. Mesela

Hopa'da çayg Gemlik’te zeytini veya Kadgköy’de bir iZletmeyi konuZabiliyoruz ve bunlarla ilgili çok fazla iletiZim kurmaya baZladgk. Aslgnda hepimizin gönlünde bir Zey vardg.

Say(n Bakan, tabi bunlar ekonomik aç(dan yapt(R(n(z baar(l( çal(malar. Sosyal aç(dan neler yap(yorsunuz? Sosyal açgdan kendimizi eleZtireceSimiz konular-

dan biri sanatsal faaliyetlerin azlgSg. Yglda birkaç kez böyle sanatsal çalgZmalar yapsak da esasen kendimizi en sgkgntglg gördüSümüz olan bu alan.

Çünkü küçücük bir yerde yaZgyorsunuz ve bu süre içinde kadro alamgyorsunuz veya yeterli ekipman bulamgyorsunuz. Bunlar çözülmesi gereken sorun yumaklarg içinde yer algyor. Bu alanda elimizden geldiSince çalgZmalar yürütüyoruz, Zenlikler yapgyoruz. Kadro çalgZmalarg yapmaya baZladgk. Festival ve konserlere aSgrlgk verdik. Çocuklara dair bisiklet kitap uygulamamgz var. Üç tane kütüphane açtgk ve insanlargn kütüphanede buluZmasgng saSladgk. Bütün okullarda da kütüphane açtgk. Ayng zamanda da kültür evi açarak zamanla atölyelerde toplumu bir araya getirmeye baZladgk. Özellikle bu sene sanatsal aktivitelere daha da aSgrlgk vermeye çalgZgyoruz. ÖrneSin; müzik günleri, tiyatro günleri, Ekinci Uluslararasg sanat günleri, 23-24-2526 Maygs'ta foto maraton ve en son hasat zamangnda. ÜrettiSimiz ürünlerden yemek yaparak halkgn sanatçglarg Ziirle buluZturma çalgZmalarg düZünüyoruz. Ülkemizin içinden geçtiSi sgkgntglg dönemlerde, herkesin içinin acgdgSg bir dönemde en azgndan insanlargn yüzünü güldürmek, toplumun duygulargng kabartmayg saSlamak bizim için çok önemli. Bir de bu yglg biraz daha bunun üzerine kurmaya çalgZgyoruz. Bir de Küba kafeniz var san(r(m? Bizim belediye meclis üyesi giriZimci bir kadgn arkadaZgmgz açtg. O’nun iZlettiSi bir yer. Yöresel yemekler yapglgyor. Böyle küçük bir ilçede birkaç tane esnaf arkadaZgmgz var. Bizim yaZadgSgmgz ilçelerde otel ve benzeri Zeyler bulamazsgngz. Fakat biz bu konuda bayaSg iyiyiz. Bizim sistematik programgmgz Zöyle; biz yi reddederiz. Sosyalistler bürokrasiyi reddeder, reddetmeliler de. Bugün Türkiye’de ve dünyada burjuva siyaseti yürütenler bile artgk bunu aZmgZ. Bizim coSrafyamgzda belediye baZkang veya milletvekili olmadan önce sizinle daha çok hareket eden ve sizinle birlikte vakit geçiren bir insan daha sonra milletvekili veya belediye baZkang olduSu zaman çevresinde bir sürü korumayla geziyor. Daha sonra bu kiZi sizinle diyaloSunu sürdürmüyor, iletiZimini koparma cüreti gösteriyor. Üstten bakmacg bu bürokratik yapg aslgnda toplumsal travmangn çeliZkisini ortaya çgkargyor. Biz bunu doSru bulmuyoruz. Hayatgn insang köklü bir Zekilde deSiZtirmemesi lazgm. Zaman geçse bile algZkanlgklargng yerine getiremeyebilirsin veya daha az yerine getirirsin. Ama esas mesele senin toplum içindeki o sgngf çeliZkilerini sgygrman lazgm. Toplum gibi halk gibi yaZaman lazgm. Say(n Bakan, bürokrasiden bahsettiniz. Hükümetle aran(z nas(l? Onlar beni çok görmüyorlar ben de onlarg çok görmüyorum. *imdiye kadar gelip baskg kurdular desem yalan söylemiZ olurum. Fakat bölgede bazg idari yapglarla, bazg bürokratlarla zaman zaman sgkgntg yaZgyorum. Fakat direk hükümetin bana böyle bir yönelimi yok. Bazen sinirlendiklerini de biliyorum. Sevgili bakan Ovac(k’a gelmeyi planl(yorum. Temennim Belediye Bakanl(R( koltuRuna oturanlar halk( için sizin yapabildiklerinizi yapabilsin. Bu arada uznuz y(llard(r dile getiediRim bir konuyu sizinb ile de paylaçmak istiyoru. Yerel yönetimin anlam( nedir? Yerinde yönetim. Bunu kim yapar o yörede yaayanlar deil mi? Bide öylemi oluyor. Parti genel bakan(n(n iki dudaR(n(n aras(ndan ç(kan isim bakan aday( oluyor. Halka da bunu onaylamak kal(yor. Bunun ad( demokrasi mi deRil. Siz buna en güzel örneksiniz. Tesbitiniz çok doSru. Saygn baZkan, çalgZmalargngzgn ve baZarglargngzgn devamgng diliyorum.


16

KONUK YAZAR 24 Haziran Bak`rköy siyasi parti yapt`O` aç`klamalar`ndan ilçe baSkanlar`n`n en zor seçimi son dakikada manevra olacak. yap`p geri ad`m Erken seçim karar`n`n al`nd`O` atmad`I sürece SP günden bu yana sosyal medya da büyük bir ivme ve halk aras` sohbetlerde s`kl`kla kazanacakt`r. siyaset mühendisliOi ve alg` operasyonlar` yap`ld`O`n` görüy5LÇE BA!KANLARININ oruz. 15 milletvekilinin 5Y5 Parti’ye EN ZOR SEÇ5M5 geçmesini 1977 y`l`nda yaSanan 24 Haziran seçimlerini bir olayla özdeStirmek bir anlamda lokal anlamda siyaset mühendisliOi yapmakt`r. Bak`rköy’ü YaS` genç olanlar GüneS Motel deOerlendirecek olursak olay`n`n ne olduOunu dahi bilemez. ilçe baSkanlar`n` zor bir O günün Sartlar`nda CHP’nin süreç bekliyor demek %41.4 oran`nda oy almas`na yerinde bir deyim olur. raOmen hükümeti kurmak için 12 Ak Parti, CHP ve yeni Milletvekili eksiOi vard`. Yap`lan kurulan 5Y5 Parti ilçe YILMAZ BACACI görüSmelerde AP’de 12 milletvekili baSkanlar`n`n hepsi ilk kendilerine bakanl`k sözü verilerek kez ilçe baSkan` olarak transfer edildi. Transfer edilen milletvekillerinin seçimlere girecekler. 5ktidar olan Ak Parti ilçe 11 tanesi de o dönem bakanl`k yapt`. Bu gün ayn` BaSkan` Tülin MazlumoOlu Kestane, siyasi birikim durum söz konusu deOil. CHP’den 5Y5 Parti’ye ve deneyimleri olan biri olsa da ilk kez görev geçen milletvekilleri kura çekerek ya da yaz` tura ald`O` ilçe baSkanl`O`na seçileli bir ay dolmadan atarak seçilmediOi gibi, pazarl`k yap`larak kendibir anda kendisini seçim atmosferinin içinde lerine bakanl`k sözü de verilmedi. Bu milletvekilbuldu. 2002 y`l`ndan bu yana yap`lan seçimlerde leri ve genel baSkanlar` Kemal K`l`çdaroOlu Bak`rköy’de % 20 ila %26 aras`nda esneklik hakk`nda vatan hainliOinden, kumpas gösteren oy oran`na seçimlere ittifak yaparak kurulmas`ndan tutun da seçmenine ihanet ettiOine gireceOi MHP’nin %10-12 aras` oylar`n` da katarak kadar birçok yak`S`k olmayan benzetmeler yap`ld`. art`racaO` gibi görünse de MazlumoOlu’nun iSi !unu sorgulamak laz`m; MHP’den istifa ederek 5Y5 oldukça zor görünüyor. 5Y5 Parti 5lçe BaSkan` Partiye geçen milletvekilleri de seçmenine ve ErtuOrul !en’in MHP kökenli olmas`n`n yan`nda vatan`na ihanet mi etti? Ya da istifa ederek görev- son dönemlerde SP’nin kazand`O` ivme etkisiyle lerinden ayr`lan 5stanbul BüyükSehir Belediye Ak Parti’ye giden oylar`n geri gelebileceOi BaSkan` Kadir TopbaS, Ankara BüyükSehir gerçeOini de görmek laz`m. Her iki parti ilçe Belediye BaSkan` Melih Gökçek, Düzce Belediye baSkan` Tülin MazlumoOlu Kestane ve MHP 5lçe BaSkan` Mehmet KeleS, NiOde Belediye BaSkan` BaSkan` Ahmet Altun’un iSi oldukça zor görünüyFaruk AkdoOan, Bursa Belediye BaSkan` Recep or. Bak`rköy’de Cumhur ittifak` oylar`n`n %32’nin Altepe, Bal`kesir Belediye BaSkan` Edip UOur, alt`nda kalmas`n` baSar`s`zl`k olarak görürüm. Çorum Belediye BaSkan` Muzaffer Külcü de vatanlar`na ve seçmenlerine ihanet mi etti? Öyle SELÇUK B5BER 5LKLERLE BA!LADI ya bunlar`n istifas`n`n da mensubu olduklar` parCHP 5lçe BaSkan` Selçuk Biber’in de ilk ilçe tinin genel baSkan` taraf`ndan istendiOi medyada baSkanl`O` görevi. Biber dört ayl`k bir ilçe yer alm`St`. Benim anlayamad`O`m Ak Partili baSkanl`O` deneyimi ile seçimlere girecek. Her ne Belediye BaSkanlar` görevden al`n`rken onlar` kadar geçmiS dönemlerde il baSkan yard`mc`l`O` seçen seçmenlerin iradesi hiçe say`lm`yor da ve meclis üyeliOi görevlerinde bulunmuS olsa da CHP’li vekiller 5Y5 Parti’ye geçince mi seçmeninin ilçe baSkanl`O` çok daha fazla sorumluluk ve iradesi hiçe say`l`yor? Birden akl`ma Türk mesai isteyen bir iS. Biber, göreve geldiOi günden sinemas`n`n usta aktörlerinden merhum Sadri bu yana ilçe örgütünde yapt`O` ilklerle enerjik ve Al`S`k’`n popüler repliklerinden biri geldi “Bu da m` her an seçime haz`r görüntüsü çiziyor. Y`llard`r gol deOil?” Sen rahat uyu Sadri Al`S`k; Kemal ilçe binas`nda yap`lan yönetim kurulu toplant`lar`n` K`l`çdaroOlu siyasi hayat` boyunca yapamad`O`n` her hafta baSka mahalle ve mekanlarda yapmas`, yap`p, öyle bir gol atm`S ki neredeyse herkes ters belediye meclisi gurup toplant`s` sonras` bas`n köSeye yatt`. Bu geliSme sonras` neler olur? aç`klamas` yapmas`, Pazar günleri ilçe örgütünün Bence gol sevinci sonras` bireysel oynayan aç`k olmas` gibi farkl`l`klarla ilçe örgütüne bir kaybeder. 5yi organize olup tak`m oyunu oynamak ivme kazand`rd`O` aSikar. Yerel seçimlerde oy baSar`y` getirir. oran` %70’lere ç`kabilen CHP’nin genel seçimlerde ayn` oran` yakalama Sans` neredeyse imkans`z K5L5T 5S5M KARAMOLLAOLU gibi görülüyor. Bunu geçmiS dönem genel seçim Son dönemlerde K`l`çdaroOlu’nun att`O` gölü saysonuçlar`nda net bir Sekilde görebiliyoruz. Buna mazsak en popüler genel baSkan olarak göze bir de Yeni kurulan 5Y5 Partinin Bak`rköy’de CHP’batan SP Genel BaSkan` Temel KaramollaoOlu’nun den hat`r` say`l`r derecede oy alacaO`n` faktörünü olduOunu görüyoruz. Neredeyse seçimlerin kilit katarsak 24 Haziran seçimlerinde Selçuk Biber ve partisi konumuna gelmiS gibi görünen SP 7 Haziekibini zor bir süreç bekliyor. ran seçimlerinde %2.6 oran`nda 01 Kas`m seçimEN RAHAT 5Y5 PART5 lerinde % 0.7 oran`nda oy alm`St`. SP seçmeninin Bak`rköy’de 24 Haziran seçimlerinde en rahat Ak Parti d`S`nda baSka bir partiye oy görünen parti 5Y5 Parti. S`f`r oy oran`yla seçimlere vermeyeceOini düSünürsek. Bu oy oran`n` %6- %7 giriyor. MHP kökenli biri olan 5lçe BaSkan` band`na ç`karma ihtimal de oldukça yüksek. 2002 ErtuOrul !en, kendisine eOitimli ve siyasi deneyseçimlerinden bu yana TBMM’de yer alamayan imleri olan bir yönetin kadrosu oluSturmuS. Genel SP’nin 24 Haziran seçimlerine milletvekilliOi BaSkanlar` Meral AkSener’e karS` büyük bir tevecbaz`nda 5Y5 Parti ile ittifak yaparak girmesi Ak cüh olduOunu Bak`rköy 5lçe BaSkanl`O`n`n yapt`O` Partiye giden oylar`n`n geri dönmesinin yollar`n` sokak etkinliklerinde ve stant çal`Smalar`nda açacakt`r. Kim bilir belki de mecliste daha fazla görüyoruz. SP ile yapt`klar` ittifak` da göz önünde milletvekiline sahip olmak için beklenmedik oy bulundurursak, ErtuOrul !en ve ekibi Bak`rköy’de oran`na da ulaSabilir. KaramollaoOlu son dönemoy patlamas` yaparsa sürpriz olmaz. lerde gösterdiOi omurgal` duruSu ve nokta at`S`

ZÜLKANÝ SÝRMEN HAYDE HAYIRLISI… Bundan iki, üç ay önce bir yazgmda ekonominin günden güne kötüye gittiSini ve sonuçlargn tamir edilemez duruma geleceSini yazmgZtgm. Ve üç ay sonra patlak veren ekonomi Baskgn seçimi gündeme getirdi. Targm bitmiZ, üretim yok, tüketim diz boyu. Nasgl dayangr ki, h er Zeyimiz ithalat. Sgcak para giriZi de durunca olan oldu. Artgk satacak yer de kalmadg. Bu seçim zorunlu seçim haline geldi. Haydi haygrlgsg. Her Zey Türkiye’ de hayali Zirketlerle trilyonlarg vuranlar bir bakmgZsgn Uganda’ya kaçmgZ milletin parasgng yiyor. Aklgmgn ermediSi, Devlet protokolü, valisi Belediye BaZkanlarg ve diSer devlet görevlileri bunlara eZlik ederek açglgZlara katglmalarg. Nasgl olurda bunlara öncülük ediyorlar, aklgm ermiyor. Erken seçim mi, zorunlu seçim mi , baskgn seçim mi? *artlar bunu gerekiyordu öyle de oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduSu Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi adgna güzel bir duruZ sergiledi ve herkesin takdirini kazandg ve rüzgârg arkasgna algp götürdü. TBMM’de grubu bulunan tüm partiler ittifak yapabilirler. Sangyorum Saadet partisi de ittifaka katglacak ve seçime adeta iki parti girecek gibi. Uyum yasalargngn geçmesiyle seçim takvimi açgklanacak ve partiler erken seçime gidecek. Bundan çgkan sonuç ise demokrasinin kazanglmasg hür parlamenter rejimin iZlenmesi olacaktgr. Burada tüm partilere büyük görevler düZüyor önce vatan gerisi teferruattgr. Onun için fikirlerin birleZmesi ortak hareket edilmesi kaçgnglmazdgr. Ona göre tüm parti baZkanlarg, devletini, milletini sevenler kenetlenmeli güç birliSi yapmalg ki yapglgyor bizleri sevindiriyorlar. CHP Genel BaZkang Saygn Kemal KglgçdaroSlu üstün bir zekâ ile olaylara set kurdu ve partisini bgrakgp vatangna, ülkesine olan aZikârlgSg ile tüm gönülleri fethetti. Daha önceki hatalara düZmedi. DüZünün bir Ekmelettin faciasgng. MHP’nin tuzaSgna düZtü. Ayng hatayg bu sefer yapmadg. Ortak bir aday ilk seçime girerlerse kazangrlar. Haygrlgsg olsun. Bu seçimlerde Estanbul, Ankara, Ezmir, Antalya, Bursa çok önemini arttgrgyor. Buralara daha çok önem verilmeli diye düZünüyorum. Eyi parti propagandasg yürütülmesi de unutulmamalg. Her seçmene ulaZglmalg sorunlargng dinlemeli ve çözüm üretilmeli ki buda yapglacaktgr hiç kuZkum yok. Bakgrköy Belediyesinde ygllarca görev yapmgZ, üstün baZarglara imza atmgZ Zafer Çoksüer ve Zeki Topal arkadaZlargmgza baZarglar dilerim. Zafer arkadaZgmgzgn kgzg Bilgenaz hakkgn rahmetine kavuZmasg dolaygsgyla YeZilyurt’taki camide okuttuSu Mevlidi *erif de haygrlg olsun Allah Kabul etsin dileklerimizde aileye ’de sabgrlar dilerim. Her Zey gönlünüzce olsun.


17

28-29 Nisan tarihlerinde Yunanistan’da yapSlan paralimpik yüzme yarSGlarSnda ülkemizi temsil eden 11 sporcu 36 altSn, 14 gümüG, 5 bronz olmak üzere toplamda aldSklarS 55 madalya ile bir rekora imza attSlar.

GURUR KAYNAIMIZ ‘’ CAN BABA ‘’ Özel sporculargn yargZtgSg Yunanistan’da düzenlenen 12 IPC uluslar arasg paralimpik yüzme yargZlargn da katgldgSg beZ kategoride altgn madalya kazanan Bakgrköy’ün evladg Can Demirci gurur kaynaSgmgz oldu. Hedefinin dünya ZampiyonluSu olduSunu söyleyen Can Demirci, ilk otizmli Iron Man unvangngn da sahibi. Çanakkale boSazgng yüzerek geçen tek otizmli sporcu olma özelliSini de taZgyan Can Demirci katgldgSg her yargZta birincilik kürsüsüne çgkgyor. Yüzün üzerinde madalya sahibi olan 26 yaZgnda ki Can’gn baZarg öyküsünü babasg Erfan Demirci’ye sorduk. Demirci; Can’gn 2,5 yaZgna kadar yürüyemediSini, konuZamadgSgng söyleyerek baZladgSg konuZmasgnda “Can 19 yaZgnda 152 kilo civargndaydg, Zimdi 75-80 arasg deSiZkenlik gösteriyor. Sapanca Kgrpgnar’da özel çocuklargn spor ile tangZmasgna imkan saSlayan Sportizm Merkezi’nin olduSunu öSrendik. Gittik merkezi gördük, tam da aradgSgmgz tarzda bir yerdi. Can’gn merkezdeki eSitimine baZladgSgnda biz yangnda olmadan kalamayacaSgyla ilgili korkulargmgz oldu. Fakat 2-3 aygn sonunda oraya adapte olmaya baZladg. Hocalargyla birlikte 7/24 vakit geçirdikleri disiplinli bir kurumdu. Burada aldgSg eSitim sonrasg girdiSi yargZmalarda baZarglar geldi. Hedefi Iron Man unvangna Dünya Zampiyonu unvangng eklemek” dedi. Demirci, engelli çocuklarg olan ailelere seslenerek, çocuklargngzg eve kapatmaygn. Mutlaka spor, sanat gibi etkinliklerle buluZmalargng saSlaygn. Elk dönemlerde belki zorluklarla karZglaZabilirsiniz ancak zamanla çocuklargngzgn baZargsgng görürsünüz.

Sanat Yorum Müzehher ALOLU' nun ''NEFES'' .simli Sergisine Ev Sahipli4i YapSyor Emekli öSretmen olan ve kendini eSitime adayan Ressam Müzehher AloSlu, eSitimlerini üstlenmiZ olduSu 12 öSrenciye destek olmak ve satgZ gelirinin tamamgng öSrencilere burs olarak vereceSini belirtmiZ olduSu sergide 75 adet sulu boya ve 4 adet yaSlg boya resim yer algyor. 21 Nisan tarihinde açglgZg gerçekleZtirilmiZ olan sergi 8 Maygs’a kadar devam edecek. Bu anlamlg sergiye destek olmak isteyen sanatseverler, pazar hariç her gün Saat: 10.00 - 18.00 saatleri arasg sergiyi ziyaret edebilirler.


18 2 Nisan 2018 Bakgrköy Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi 5. Toplantg yglg 2018 senesi Nisan ayg olaSan meclis toplantgsgngn 2 Nisan 2018 pazartesi gününe ait birleZimi açgldg. Mazeret dilekçeleri okundu. Oylamaya sunuldu ve oy birliSiyle kabul edildi. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliSiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuZ olmasg oylamaya sunuldu ve oy birliSiyle kabul edildi. 2017 yglg faaliyet raporu gruplara daha evvel daSgtgldg ve 6 Nisan 2018 Cuma günü görüZmeleri yapglacak. 1. Mali Hizmetler MüdürlüSü baZlgklg belediyemizin ihtiyacg için kredi talebi hakkgndaki baZkanlgk teklifi oylamaya sunuldu. Oy çokluSuyla kabul edildi. 2. Muhtarlgk EZleri MüdürlüSü baZlgklg görev ve çalgZma yönetmeliSi hakkgndaki evrakgn hukuk komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliSiyle kabul edildi. 4 Nisan 2018 Bakgrköy Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi 5. Toplantg yglg 2018 senesi Nisan ayg olaSan meclis toplantgsgngn 4 Nisan 2018

birliSiyle kabul edildi.

N,SAN 2018 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? çarZamba gününe ait birleZimi açgldg. Geçen birleZime ait zabgt özeti okundu ve oylamaya sunuldu. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliSiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuZ olmasg oylamaya sunuldu ve oy birliSiyle kabul edildi. 1. Tiyatro MüdürlüSü’nün sözleZmeli personelin vize dosyalarg hakkgndaki baZkanlgk teklifi oylamaya sunuldu. Oy çokluSuyla kabul edildi. 2. Emar ve *ehircilik MüdürlüSü’nün sokak isimleri deSiZikliSi hakkgndaki evrakgn harita komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliSiyle kabul edildi. 3. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren *efkat Huzurevi’nin bakgm ücretlerinin yeniden belirlenmesi hakkgndaki tarife komisyonu raporu oylamaya sunuldu. Oy

6 Nisan 2018 Bakgrköy Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi 5. Toplantg yglg 2018 senesi Nisan ayg olaSan meclis toplantgsgngn 6 Nisan 2018 cuma gününe ait birleZimi açgldg. Geçen birleZime ait zabgt özeti okundu ve oylamaya sunuldu. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliSiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuZ olmasg oylamaya sunuldu ve oy birliSiyle kabul edildi. 2017 yglg faaliyet raporu sonucu okundu. Gündemin 2. maddesi daha evvel gruplara iletildi ve oylamaya sunuldu. Oy çokluSuyla kabul edildi. 1. 2017 yglg faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oy çokluSuyla kabul edildi. 2. YeZilköy köy içi kentsel sit alang 1/1000 ölçekli koruma amaçlg uygulama imar plang teklifi hakkgndaki imar ve baygndgrlgk komisyon raporu oylamaya sunuldu. Oy çokluSuyla kabul edildi. 3. 2017 denetim komisyonu çalgZmalarg raporuyla ilgili bilgilendirme yapgldg ve sonuç okundu.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz. Eski BayrampaGa Cezaevinin bulundu4u yerdeki Kentsel DönüGüm Projesi vatandaGa hak kaybS yaratSyor, hak sahipleri huzursuz ve tedirgin! BayrampaZa Belediyesi ve EBB Meclisi CHP Üyesi A.Fettah Dindar, eski SaSmalcglar Cezaevinin bulunduSu yerdeki Kentsel DönüZüm Projesi hakkgnda hazgrladgSg yazglg soru önergesini Meclis toplantgsgnda sözlü okudu ve Zunlarg söyledi, Zu sorularg sordu: BayrampaZa ilçesi, EsmetpaZa mahallesi sgngrlarg içerisinde eski SaSmalcglar Cezaevinin bulunduSu yerdeki Kentsel DönüZüm Projesinin mahalle sakinleri arasgnda ve kentsel dönüZüme tabi olan bölümdeki tapu sahiplerinin bazg sgkgntglarg ve belirsizlikleri mevcuttur. EsmetpaZa mahalle sakinlerinin bu huzursuzluSunu ve tedirginliklerini gidermek amacgyla mahalle sakinlerinin talepleri doSrultusunda aZaSgda belirteceSim sorulargn yangtlargng yazglg olarak cevaplandgrglmasg kaydgyla, önergemizin baZkanlgk makamgna havalesini arz ederim. Sorulargmgz: 1- VatandaZlarla görüZülmediSi halde evlerin fotoSraflarg çekilerek yapglan tespitler neden vatandaZlarla görüZüldü diye rapor edilmiZtir? 2- Yapglan proje güzel ise vatandaZa yeni yapglan konutlara gitmeleri yönünde ikna etmek için

neden dayatma ve yoSun baskg uygulangyor? 3- EsmetpaZa mahallesinde belirlenen bölge halkg cezaevi alangna, a) Estimlak iZlemi ile mi? b) KamulaZtgrma yöntemiyle mi? c) UzlaZma yöntemiyle mi götürülecek 4- Hak sahipleri gitmeyi kabul etmez ise hangi yöntem uygulanacak, hak sahiplerinin durumu ne olacaktgr. Bu bölgede kentsel dönüZümün, bu bölge için uygulanabilmesi için herhangi bir kabul yönünde yüzdelik oran var mgdgr? 5- SaSmalcglar cezaevi arazisi, cezaevi yapglgrken Zartlg baSgZ olarak mg algnmgZtgr. Tapu tahkikatg ile gerekli araZtgrma yapglmgZ mgdgr? 6- Burada oluZacak yeni hak sahiplerine tapu tahsis belgesi mi yoksa kat tapusu mu verilecektir? Estanbul BüyükZehir Belediye (EBB) Meclisi 2018 yglg Nisan ayg Meclis toplantglargnda BayrampaZa Belediyesi ve EBB Meclisi CHP Üyesi A.Fettah Dindar’gn imzasg ile önerge meclise sunuldu, oy birliSi ile BaZkanlgk Makamgna havale edildi.

CHP’li *iZli-BeZiktaZ-Sargyer sgngrlargnda ki metro hattgnda seyahat edenler kgsa yolculuk için ücret ödüyor, AKP’li BaScglarBaZakZehir sgngrlargnda ki metro hattgnda seyahat edenler kgsa yolculuk için ücret ödemiyor! Sonuç; CHP’li ilçeler AKP’li ilçeler karZgsgnda eZit deSil!

Hacgosman metro hattgnda, Levent duraSgnda inerek 3 duraklg Nispetiye-Etiler hattgna geçenler ise bu kgsa yolculuk için ücret ödemek zorunda kalgyorlar. Yine ayng hat üzerinde bulunan Seyrantepe aktarmasgna da ücretli tarife uygulangyor. Soru Zu, kendi iktidargngzda olan belediye sgngrlargnda ücret yok, CHP’li bir ilçe olunca ücretli, buradan çgkan sonuç CHP’li ilçeler AKP’li ilçeler karZgsgnda eZit deSil. Bu yanlgZ iZleyiZi düzeltmeyi düZünüyor musunuz? Önergemin cevaplandgrglmak üzere baZkanlgk makamgna havalesini arz ederim. Estanbul BüyükZehir Belediye (EBB) Meclisi 2018 yglg Nisan ayg Meclis toplantglargnda BeZiktaZ Belediyesi ve EBB Meclisi CHP Üyesi Eyüp Birgün’ün imzasg ile önerge meclise sunuldu ve oy birliSi ile BaZkanlgk Makamgna havale edildi. (Hgdgr ULU)

HSTANBUL‘DA METRO SKANDALI

AKP’LHYE BEDAVA, CHP’LHYE PARALI

CHP’li *iZli, BeZiktaZ ve Sargyer sgngrlargnda olan 3 duraklg metro olan Nispetiye-Etiler hattgna seyahat edenler bu kgsa yolculuk için ücret ödemek zorunda kalgyorlar. Yine ayng hat üzerinde bulunan Seyrantepe aktarmasgna da ücretli tarife uygulangyor. Oysa 2 duraklg AKP iktidargnda olan BaScglar-BaZakZehir Elçe Belediye sgngrlargnda ücret yok, CHP’li bir ilçe olunca ücretli. Buradan çgkan sonuç CHP’li ilçeler AKP’li ilçeler karZgsgnda eZit deSil. Bu yanlgZ iZleyiZ düzeltilmelidir. BeZiktaZ Belediyesi ve EBB Meclisi CHP Üyesi Eyüp Birgün, “Metro hatlargndaki ücretli aktarmalargn

ilçelere göre farklglgk göstermesi” konulu hazgrladgSg yazglg soru önergesini Meclis toplantgsgnda sözlü okudu ve Zunlarg söyledi: “Metroda birinci önceliSimiz, en fazla oy aldgSgmgz yerler olacak” diyen Estanbul BüyükZehir Belediye BaZkang Mevlüt Uysal’gn dediSi uygulangyormuZ. *öyle ki; 11 duraklg M3 metro hattgnda, Ekitelli Sanayi duraSgndan sonraki Olimpiyat Stadg’na olan iki duraklgk aktarma bölümü, ücretsiz olarak hizmet veriyor. ÖrneSin Kirazlg’dan M3 metro hattgna binen vatandaZlar, Ziya Gökalp Mahallesi ve Olimpiyat Stadg’na aktarma yaparken ücret ödemiyorlar. Buna raSmen M2 Yenikapg-


19

.Y.P Genel BaGkanS Meral AkGener, .stanbul çalSGmalarSnSn ilk günü .stanbul Yerel BasSn temsilcileri ile sabah kahvaltSsSnda buluGtu.

“SSkSlmadSk el dokunulmadSk yürek bSrakmayaca4Sz ”

Meral AkZener’in Bakanlgk döneminden bu yana yerel medyaya verdiSi önem biliniyor. AkZener yaptgSg konuZmada; ‘’*imdi ben sizle buluZtum ya, herkes sizinle buluZmak için sgraya girecek. Ama ben yerel basgngn önemini bilen ve yaZayan biri olarak buradaygm.” AkZener, yerel basgn beni hiç yalngz bgrakmadg. “Yerel basgngn sorunlargng da çok iyi biliyorum’’ dedi. YeZilyurt Manzara Restaurant’ta gerçekleZen kahvaltgya Meral AkZener, Uluslararasg EliZkiler ve Türk dünyasgndan sorumlu BaZkan Yardgmcgsg Aydgn Adnan Sezgin, sosyal politikalardan sorumlu baZkan yardgmcgsg *enol Bal, il baZkang Ersin Beyaz, kurucu üyeler il ve ilçe baZkanlarg katgldg. Meral AkZener; “Sizler bizim yereldeki gözümüz, kulaSgmgzsgngz. Bazg kallavi abiler gazetecileri ayaSgna çaSgrgyor, biz gazetecilerin ayaSgna gitmeyi onur saygyoruz. Biz AKP’nin alternatifiyiz. Seçmeni ikna etmenin yolu sokak sokak dolaZmaktgr, her kapgyg çalmaktgr. Seçmen bizim en büyük velinimetimizdir.’’ AkZener, milletvekili olduSu dönemlerde yerel basgn ile ilgili düzenlemelere gidilmesi için çok çalgZtgmSgng. Elgililerden randevu algp birlikte gittiklerini, ama birtakgm problemleri aZamadgklarg için baZarglg olamadgklargng anlattg. Kahvaltg karZglgklg soru cevap Zeklinde devam ettg. Eyi Parti Genel BaZkang Meral AkZener, basgn mensuplarg ile tek tek el sgkgZarak, kgsa kgsa sohbetler yaptg. Estanbul’un 39 ilçesinde çalgZmalar yürüteceklerini ifade eden AkZener; “Çalmadgk kapg, sgkglmadgk el, dokunulmadgk yürek bgrakmayacaSgz” dedi. AkZener, konuZmasgngn devamgnda Zunlarg söyledi: Siyasi bir kiZi olarak ben yerel basgngn önemini en iyi bilenlerden birisiyim. Bugün burada ilk adgmg sizlerle bir araya gelerek atmak istedik. ÇeZitli zorluklara raSmen

im.” diyerek sözü yerel basgn temsilcilerine verdi. Yerel Basgn temsilcileri EYE Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yerel basgna nasgl yardgmcg olacaklargng sordu. EYE Parti iktidargnda her Zeyin farklg olacaSgng açgklayan AkZener, “Yerel basgn bizim iktidargmgzda hak ettiSi deSeri görecektir” dedi. “Yerel basgngn önemini iyi bilirim” EYE Parti Genel BaZkang Meral AkZener konuZmasgngn ardgndan sgrayla yerel gazete sahiplerinin sorulargng yangtladg. Ektidara gelirse yerel basgn için EYE Parti’nin neler yapacaSg konuZuldu. 'FETÖ' sorusuna yangt verdi

sizin yaptgSgngz bir görev var. Birçok zorluk yaZgyorsunuz ama buna raSmen bilgilendirme, vatandaZgn haber alma hakkg açgsgndan ygllardgr en önemli görevi yapgyorsunuz. Bu nedenle bugün sorunlargngzg konuZmak üzere birlikteyiz. Siyaset alang rekabetin zorunlu olduSu bir alandgr. Siyasetteki rekabet ortadan kalktgSg zaman en fazla seçmen zarar görür. Seçmeni ikna etmenin yolu kapgsgng çalmaktgr ve dükkangngn içine girmektir. Estanbul’un her yerinde olacaSgz ve ayak basmadgSgmgz yer bgrakmayacaSgz. “Siyasilerin yerel basgndan öSreneceSi çok Zey var” Eyi Parti Genel BaZkang Meral AkZener; “Biz siyasilerin siz yerel basgndan öSreneceSi çok Zey var. *imdi siz konuZun, ben sizi dinleyey-

Toplantgda Meral AkZener’e FETÖ sorusu soruldu. AkZener, "Siz malum yapg dediniz ben daha açgk söyleyeyim, beni ve arkadaZlargmg baZgndan itibaren FETÖ'cülükle suçladg. Kim suçladg? Troller suçladg. Siz Tayyip beyin aSzgndan duydunuz mu Meral AkZener FETÖ'cü diye? Yetkili bakanlargndan duydunuz mu? Haygr duymadgngz. Bunun anlamg Zu: ESer bu ülkeyi yönetiyorsangz ve biri için FETÖ'cü derseniz gereSini yapmak zorunda kalgrsgngz" dedi. Benim dokunulmazlgSgm yok diyen AkZener, "Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcglarla görüZmüyorsa onlar hem iftiracgdgr, korkaktgr, Zerefsizdir" Zeklinde konuZtu. Meral AkZener , "Kiminin damadg kaçak, kiminin kgzg kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oSlu kaçak. Eski içiZleri bakang olarak Zunu belirtmek isterim; devletin bir iZleyiZi vardgr. O ciddiyet Zudur: Esnat edilen suçu araZtgrgr. Esnat eden, iftara eden her kimse gider konuZur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereSi yapglgr" Zeklinde konuZtu.


MAYIS


21

HAMD AKVERD LKOKULU Ă&#x2013;:RENCLERNN RESM SERGS Hamdi Akverdi ;lkokulu 2-B s_n_f_ ĂśPrencileri, 23 Nisan mĂźnasebetiyle gĂśrsel sanatlar dersinde y_l boyunca yapt_klar_ resimleri Carousel Al_SveriS ve YaSam Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde iki gĂźn boyunca sergilediler. Resim ĂśPretmeni Mebrure K_ranerâ&#x20AC;&#x2122;in rehberliPinde bir y_l boyunca yapt_klar_ resimleri sergileyen 25 ĂśPrenci, etkinlikte haz_rlad_klar_ Sark_lar_ da enstrĂźman eSliPinde seslendirdiler. Ă&#x2021;ocuklar_n yarat_c_ dĂźnyalar_n_n geliSimi için okullar_nda sanata çok Ăśnem verdiklerinin alt_n_ çizen s_n_f ĂśPretmeni NurSen Kßçßkarslan, çizimlerinde onlar_ ĂśzgĂźr b_rakt_klar_n_ sĂśyledi. S_n_f velilerinin yoPun ilgi gĂśsterdiPi serginin aç_l_S_ okul mĂźdĂźrĂź Sebile Kßçßkkaya taraf_ndan yap_ld_.

YE/FLKĂ&#x2013;Y Ă&#x2013;ZEL EFTFM MESLEKF EFTFM MERKEZF (OKULU) 2 NFSAN DĂ&#x153;NYA OTFZM FARKINDALIK GĂ&#x153;NĂ&#x153; ETKFNLFKLERF Bak_rkĂśy Kaymakam_ Nazmi GĂźnlĂź, Bak_rkĂśy Emniyet MĂźdĂźrĂź Erdem Torlak ve Bak_rkĂśy ;lçe Milli EPitim MĂźdĂźrĂź Emrullah Ayd_n, 2 Nisan DĂźnya Otizm Fark_ndal_k GĂźnĂź nedeniyle YeSilkĂśy Ă&#x2013;zel EPitim Mesleki EPitim Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;ne ziyarette bulundular. Ziyaretin ard_ndan YeSilkĂśy Ă&#x2013;zel EPitim Mesleki EPitim Merkezi (Okulu) ĂśPrencileri Okul MĂźdĂźrleri Ahmet Salih Denizciâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśnderliPinde, Mahalle Muhtar_ BĂźlent Yurtsever, okul idarecileri ve ĂśPretmenleriyle birlikte Otizm Fark_ndal_k GĂźnĂź sebebiyle bir yĂźrĂźyĂźS yapt_lar. Otizmin bir hastal_k dePil farkl_l_k olduPuna dikkat çeken pankartlar_ ile yĂźrĂźyen ĂśPrenciler halk_n bĂźyĂźk ilgisi ve tezahĂźrat_ ile karS_land_. Ă&#x2013;Prenciler kendilerine sevgi gĂśsterisinde bulunan mahalle sakinlerine çiçek daP_t_rken, alk_Slarla destek buldular.

23 NFSAN ULUSAL EGEMENLFK VE Ă&#x2021;OCUK BAYRAMI TĂ&#x153;M OKULLARDA CO/KUYLA KUTLANDI CARAUSEL AVMâ&#x20AC;&#x2122;de KUTLAMALAR 4 GĂ&#x153;N BOYUNCA DEVAM ETTF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ă&#x2021;ocuk Bayram) Carousel Al)#veri# Merkezi'nde 4 gĂźn boyunca e%lence dolu keyifli etkinliklerle kutland). Ă&#x2021;ocuklar)n çekim merkezi olan Carousel Al)#veri# Merkezi, dĂźzenledi%i organizasyonlar ile fark yaratmaya devam ediyor. Al)#veri# ve e%lence alan)nda ilkleri ve yarat)c) etkinlikleri ziyaretçileri ile bulu#turan Carouselâ&#x20AC;&#x2122;de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ă&#x2021;ocuk Bayram)â&#x20AC;&#x2122;nda birbirinden renkli, e%itici-Ăś%retici etkinlikleri çocuklar için hayata geçirdi. E%lenceli moji Sanat AtĂślyeleri, moji bowling oyunlar) çocuklar)n yeteneklerini geli#tirerek, e%lenceyle Ăś%renmelerine katk) sa%lad). Sevimli maskot ve animatĂśrler çocuklara carousel balonlar)ndan hediye ederek, onlarla resim çektirip keyifli vakit geçirdiler. 23 Nisanâ&#x20AC;&#x2122;da Carousel yine dopdolu aktivitelerle çocuklar) sevindirdir. 23 Nisanâ&#x20AC;&#x2122;da Ei%imciler kole#i Ăś%rencileride bayram) #eitli etkinlikle yaparak co#kuyla kutlad)lar.

Ă&#x2013;ZGĂ&#x153;RLĂ&#x153;:Ă&#x153; ADIMLARINLA PAYLA= TĂźrkiye Omurilik Felçlileri Derne'i (TOFD) ve Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor KulĂźbĂź (OFSK)â&#x20AC;&#x2122;n8n, stanbul BĂźyĂźk/ehir Belediyesi ve Spor stanbul i/birli'iyle dĂźzenledi'i RUNTOFD stanbul ko/usu 29 Nisanâ&#x20AC;&#x2122;da ba/lad8. Saat 10:00'da Ye/ilkĂśy sahilde 5,5 kilometrelik parkurda gerçekle/en RUNTOFD stanbul ile sporla insanlara yeni dostluklar kazand8rmak, iyilik kĂśprĂźsĂź kurmak ve engelli bireylerin ĂśzgĂźrlĂź'Ăźne kavu/mas8 amaçlan8yor. â&#x20AC;&#x153;Zinde kal, e'len ve bahar8 mutlulukla kar/8laâ&#x20AC;? Ko/u hakk8nda bilgi veren TOFD Genel Ba/kan8 Ramazan Ba/: â&#x20AC;&#x153;May8s 2017 y8l8nda dĂźzenledi'imiz RUNTOFD Bak8rkĂśy ko/usuna, her ya/tan birçok ki/i kat8ld8. RUNTOFD Bak8rkĂśy, bĂźyĂźk bir ba/ar8yla sonuçland8, kat8l8mc8lar hem spora kat8lman8n mutlulu'unu ya/ad8 hem de ko/u sonras8nda

dĂźzenlenen festivale kat8larak dostluklar edindi. TOFD ve OFSK olarak, stanbul BĂźyĂźk/ehir Belediyesi ve Spor stanbul i/birli'inde Ye/ilkĂśy sahilde yine bĂźyĂźk bir ko/u organizasyonu dĂźzenledik. RUNTOFD stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un bir di'er Ăśzelli'i de ko/arken yap8lan ba'8/ ça'r8lar8yla hareket k8s8tl8l8'8 olan ki/iler için akĂźlĂź tekerlekli sandalye temin etmektirâ&#x20AC;? aç8klamas8nda bulundu. TĂźrkiye Omurilik Felçlileri Derne'i (TOFD) bĂźnyesinde faaliyet gĂśsteren Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor KulĂźbĂź (OFSK), genel olarak ba/ta omurilik felçlileri olmak Ăźzere ortopedik engelli ve engelsiz Ăźyelerini sportif etkinliklere yĂśnelterek TĂźrk sporuna katk8da bulunmak amac8yla faaliyetlerini sĂźrdĂźrĂźyor. OFSK, ulusal ve uluslararas8 çapta yap8lan organizasyonlara kat8lmak, organizasyonlar dĂźzenlemek, sĂśz konusu bran/larda yar8/malara kat8lmak ve spor kulĂźpleri kurma hedefiyle çal8/malar8na h8z kesmeden devam ediyor.


23

ARNAVUTLUK’TAN BAKIRKÖY’E UZANAN SANAT YA/AMI

1994 y_l_nda Arnavutluk Sanat Akademisi Piyano Bölümü'nde akademik piyano öPrenimini bitiren Linda Kaso, 2000 y_l_nda Bak_rköy Belediyesi'nde görev alarak iSitme ve görme engelli, down sendromlu ve otizmli çocuklarla birlikte, engelliengelsiz çocuklara verdiPi piyano ePitimi ile onlar_ topluma kazand_rd_. Arnavut kökenli Linda Kaso, profesyonel piyanist olarak kendi çal_Smalar_n_ da sürdürerek birçok konser verdi.1 çocuk annesi olan Kaso, Türkiye Omurilik Felçlileri DernePi’nde (TOFD) engelli çocuklara piyano ePitimi vermeye baSlad_. Sosyal sorumluluk projelerinin, toplumsal bar_S ad_na çok önemli olduPunu vurgulayan Kaso, piyano öPretmenliPine ve aktif sanat yaSant_s_na devam ediyor. Sanata dair serüveniniz nas_l baSlad_? Çocukken çok inatç_ ve h_rç_nd_m. Düz duvara t_rmanan bir çocuktum. Hal böyle olunca annem de; “Ben en iyisi Linda’y_ sanata yönlendireyim” demiS. Daha sonra s_navlara girdim ve kazand_m. Arnavutluk’ta piyano Bölümü’nde ePitimime baSlad_m. Bat_ bölümü klasiPini bitirdim. Peki, Türkiye’ye yolunuz nas_l düStü? Ülkemizde savaS olunca göç etmek durumunda kald_k. Yanl_S hat_rlam_yorsam 1997 y_l_yd_. Böyle olunca Türkiye’ye göç ettim. Daha sonra kendime bir çevre kurdum. Piyano dersleri vermeye baSlad_m.Bak_rköy’de Gazi ;lköPretim Okulu’nda baSlad_m göreve. Daha sonra Ahmet Bahad_rl_ döneminde Bak_rköy Belediyesi’nde yer almaya baSlad_m. Ders verirken dikkat ettiPiniz hususlar nelerdir? Her yaS grubundan öPrencilerim var. Genelde küçük yaS grubuyla çal_S_yorum. Fakat uzun y_llar çal_St_rd_P_m öPrencilerim de oldu. Küçük yaS gruplar_n_ seçmemin nedeni, çocuklar_n sanatsal ePilimlerinin çok küçük yaSta baSlamas_. Çal_Sma temponuz nas_l? Haftan_n yedi günü çok yoPun bir Sekilde çal_S_yorum. Kendimi iSkolik biri olarak görüyorum. Her Seyden önce iSim gelir. Mesela Harika Parmaklar 16 y_ld_r süren bir program. Konsept sürekli dePiSiyor fakat uzun zamandan bu yana devam ediyor. Uzun soluklu iSler yapmay_ çok dePerli buluyorum. Eskiden çok disiplinliydim. Saatlerce provalar yapard_k. Konservatuvardan ç_km_S bir insan çok düz bak_Sl_ ve disiplinli oluyor. &u anda ise bunu k_rd_P_m_ düSünüyorum. TürkleStim herhalde.

TürkleSmek demiSken, Türkiye’de yaSayan bir Arnavut olmak sizi neler hissettiriyor? Disiplinli yönümü Türkiye’de yumuSatt_P_m_ düSünüyorum. Onun d_S_nda damak tad_m da TürkleSti. Kendi anavatan_m olan Arnavutluk’a gittiPim zaman iki gün kendime gelemiyorum. Türkiye’nin yeme kültürüne o kadar al_Sm_S_m ki baSka türlüsü beni zorluyor. Bazen ana dilimi unuttuPum oluyor. KonuSurken bir anda Türkçe ’ye kayabiliyorum. Birlikte gerçekleStirdiPiniz Harika Parmaklar etkinliPi çok bePeni ald_. AHBAP DernePi’yle tan_S_kl_P_n_z nas_l oldu? Harika Parmaklara farkl_ bir konsept vermek istediPim bir dönemdi. Haluk Levent’le tesadüfen bir tan_S_kl_P_m_z oldu. Türkiye’ye geldiPimde ‘Ela Gözlü’ Sark_s_n_ dinlemiStim. ;lk zamanlar_mda etkilendiPim bir sanatç_yla ilerleyen dönemlerde

kesiSip ortak ve anlaml_ bir etkinlik yapmak çok dePerli. Bak_rköy’de olduPunuz süreçten bu yana ne gibi etkinliklerde ve sosyalsorumluluklarda rol oynad_n_z? 2000 y_l_ndan bu yana Bak_rköy Belediyesi bünyesinde çal_S_yorum. Harika Parmaklar_; 23 Nisan, 10 Kas_mve ‘engelli engelsizler birdir’ gibi konseptlerle de birçok kez sahneledik. Görme Engelliler Orkestras_ ile gören çocuklar_n bir bütün olarak gerçekleStirdiPi ‘sanatta engelli yoktur’un alt_n_ çizen gösterilerimiz oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri DernePi (TOFD) ile uzun soluklu bir iS birliPi geçekleStirdik. 4 y_l boyunca Rüya ve Maskeler gösterisinde görev ald_m. Sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal refah ad_na çok

önemli olduPunu düSünüyorum. Benim görevim sadece piyano çalmay_ öPretmek ve bunu klasikler üzerinden yapmak dePil; görevimi yaparken toplum anlamda da faydal_ olmal_y_m. Arnavutluk'tan ailesiyle birlikte 1989 y_l_nda Türkiye'ye göç eden piyanist Linda Kaso, 2000 y_l_ndan bu yana Bak_rköy’de engelli çocuklar_ müzikle buluSturuyor. Arnavutluk Sanat Akademisi Piyano Bölümü'nde akademik piyano öPrenimini bitiren LindaKaso, iSitme, görme engelli, down sendromlu ve otizimli çocuklarla imkans_z_ baSararak, engelli-engelsiz çocuklara verdiPi piyano ePitimiyle onlar_ topluma kazand_r_yor. Kaso, çocuklara Beethoven, Bach, Çaykovski gibi ünlü bestecilerin eserlerini öPretiyor. Kimi duyma, kimi görme kimi ise zihinsel ve bedensel engelli olan çocuklarla birlikte konserler veren Kaso, dinleyenlerin kulaklar_na inanamad_klar_n_ söylüyor. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 14 y_ldan bu yana piyano ePitimi veren Kaso, hiçbir sesi tan_mayan, doPuStan iSitme engelli öPrencisi Ceren Karakaya’ya piyano çalmay_ öPretmiS. Kaso, Ceren ile ilgili düSüncelerini Su sözlerle anlat_yor; “HEPS;N;N B;R H;KAYES; VAR” TOFD taraf_ndan haz_rlanan ve 30’un üzerinde gösterimi olan “Rüya ve Maskeler” isimli dans gösterisinde Kerim-Selim Alt_nok kardeSlerle birlikte sahne alan Kaso, bu proje ve diPer projelere gönüllü olarak kat_ld_P_n_ ve engellilerin hayatlar_na bir nebze de olsa katk_da bulunmay_ amaçlad_P_n_ kaydediyor. Klasik Müzik tutkunu olduPunu ifade eden Kaso, Kerim-Selim Alt_nok kardeSlerle birlikte çal_Smaya baSlad_ktan sonra Türk Sanat MüziPi esrerlerini de çalmaya baSlad_P_n_ ve o eserlerde bambaSka duygular içine girdiPini söylüyor. Binlerce çocuPa piyano ePitimi veren Kaso, Bak_rköy’de olmas_n_n da kendisi için bir avantaj olduPunu söylüyor. Bak_rköy’de bilinçli ve kültürlü bir topluluPun yaSad_P_n_ kaydeden Kaso, klasik müziPe olan ilgiden çok memnun olduPunu da kaydediyor. Bak_rköy’de klasik müziPe olan ilginin Türkiye genelinde olmad_P_n_ da kaydeden Kaso, Türkiye’de en çok bePendiPi piyanistlerin Faz_l Say, ;dil Biret ve Gül Onat olduPunu söylüyor. Piyanist LindaKaso, piyano d_S_nda en çok sevdiPi enstrümanlar_n ise keman ve mandolin olduPunu da ifade ediyor.


25

MEV Kol ej i Ă&#x2013;zel Bas9nkĂśy Oku llar9 n9 n DĂźzenledi i 14. Fen Bi limleri /enli i ve Proje Yar9 mas9n9n Ă&#x2013;dĂźlleri Sahiplerini Buldu

MEV Koleji Ă&#x2013;zel Bas_nkĂśy Okullar_n_n dĂźzenlediPi 14. Fen Bilimleri &enliPi ve Proje Yar_Smas_â&#x20AC;&#x2122;na bu sene 53 okul 101 projeyle yar_St_. Projede yar_San okular aras_nda Ankara, ;zmir, Antalya, Bursa, Batman, Ă&#x2021;anakkale, Ă&#x2021;orum, Isparta, Kocaeli, Manisa, Ordu ve TekirdaP gibi Sehir d_S_ndan kat_lan okullar da oldu. ;stanbul Ă&#x153;niversitesi, Y_ld_z Teknik Ă&#x153;niversitesi, Yeditepe Ă&#x153;niversitesi, ;stanbul Alt_nbaS Ă&#x153;niversitesi, ;stanbul GeliSim Ă&#x153;niversitesi ve Haliç Ă&#x153;niversitesi akademisyenleri jĂźri Ăśn toplant_lar_n_ gerçekleStirdiler. Fen Bilimleri &enliPiâ&#x20AC;&#x2122;nin aç_l_S konuSmas_n_ KoordinatĂśr MĂźdĂźr Yakup ErdoPan yapt_. Ard_ndan jĂźri Ăźyesi Prof. Dr. GĂźlSen AltuP ve MillĂŽ EPitim Vakf_ YĂśnetim Kurulu BaSkan Yard_mc_s_ Say_n Mehmet Temel konuSmalar_n_ yapt_lar. Yar_Smaya kat_lacak projeleri dePerlendirmek için gelen jĂźri Ăźyelerine plaketlerini, MEV YĂśnetim Kurulu BaSkan Yard_mc_s_ Mehmet Temel, MEV YĂśnetim Kurulu Ă&#x153;yesi Sn. ;brahim Ă&#x2021;oksak, MEV Genel MĂźdĂźrĂź Funda Kahraman, MEV Kurul Sekteri Ozan K_l_ç, KoordinatĂśr MĂźdĂźr Yakup ErdoPan, ;lkokulOrtaokul MĂźdĂźrĂź Aylin Belfu Efe, Anadolu Lisesi

Fen Bilimleri ZĂźmre BaSkan_ Sanem PaSal_ ve Ortaokul Fen Bilimleri ZĂźmre BaSkan_ Seda Aç_kgĂśz takdim etti. Misafirlerin projelerin bulunduPu sergi alan_n_ gezmelerinin ard_ndan ĂśPrenciler jĂźri Ăźyelerine projelerini sundular. JĂźri Ăźyeleri projeleri dePerlendirirken Gazeteci, Yazar Kalust &alc_oPlu â&#x20AC;&#x153;Sosyal Medya ve Gelecekâ&#x20AC;? konulu sunum gerçekleStirdi. Okul orkestras_n_n mĂźzik

BRARADA YA=AM DERNE:NDEN ANLAMLI BA:I= BaSkanl_P_n_ Leda Hamurkesenâ&#x20AC;&#x2122;in yapt_P_ Birarada YaSam DernePi, dernek kursiyerlerinin yapt_P_ ĂźrĂźnlerin yer ald_P_ bir kermes dĂźzenledi. Kermesten elde edilen gelirin tamam_ LĂ&#x2013;SEV ve ĂśPrencilere burs olarak paylaSt_r_lacak. Birarada YaSam DernePi y_lsonu kermesi yoPun ziyaretçi ak_n_na uPrad_. Kermesle ilgili gĂśrĂźSlerini ald_P_m_z dernek baSkan_ Leda Hamurkesen, derneklerinin ad_na yak_S_r bir çal_Sma içerisinde olduklar_n_ sĂśyleyerek â&#x20AC;&#x153;Her Seyden Ăśnce dernek olarak bir arada yaSaman_n ne denli Ăśnemli olduPunu vurgulamak laz_m. Bizler dernek olarak bir y_l sĂźreyle farkl_ branSlarda Ăźyelerimize

kurslar verdik. Kursiyer Ăźyelerimizin ĂźrettiPi ĂźrĂźnleri y_lsonunda sergilemek istedik. YĂśnetim olarak ald_P_m_z karar doPrultusunda kermesten elde edilecek olan tĂźm geliri baP_Slama karar_ ald_k. Sosyal sorumluluk projelerinin tĂźm insanl_k için yerinde bir uygulama olduPu dĂźSĂźncesiyle bizlerde bir nebze katk_da bulunmak istedik. Bu nedenle kermesten elde edilecek olan geliri eSit oranda LĂ&#x2013;SEV ve maddi imkan_ olmayan ĂśPrencilere burs verecePiz.â&#x20AC;? dedi. ;ki gĂźn sĂźreyle sergilenen ĂźrĂźnlere vatandaSlar ve dernek Ăźyeleri yoPun ilgi gĂśstererek gelirin art_r_lmas_nda yard_mc_ oldular.

performans_n_ sahnelemelerinin ard_ndan ;l Milli EPitim MĂźdĂźrĂź Ă&#x2013;mer Faruk Yelkenci konuSma yapt_. Yelkenci konuSmas_nda; â&#x20AC;&#x153;Bir ePitim sistemi, hayal kurmak, sorgulamak ve sevgi Ăźzerine kurulmal_d_r. Bu ßç temel sistem Ăźzerine kurulan ePitim sistemi iyi bir ePitim sistemidirâ&#x20AC;? dedi. JĂźrinin dePerlendirmeleri sonucu Fen Bilimleri dal_ birincilik ĂśdĂźlĂźnĂź â&#x20AC;&#x153;Renk DePiStiren ;laç Etiketiâ&#x20AC;? projesiyle Ă&#x2013;zel Atakent Mektebim Ortaokulu, fizik dal_ birincilik ĂśdĂźlĂźnĂź â&#x20AC;&#x153;GĂśrĂźnĂźr IS_P_n Polarizasyonu ile Kablosuz Veri ;letiSimiâ&#x20AC;? projesiyle ;zmir Ă&#x2013;zel Ă&#x2021;akabey Lisesi, Kimya dal_ birincilik ĂśdĂźlĂźnĂź â&#x20AC;&#x153;Yap_sal Renk Eldesinde Silika Taneciklerinin Kullan_m_â&#x20AC;? projesiyle ;zmir Ă&#x2013;zel Ă&#x2021;akabey Lisesi, biyoloji dal_ birincilik ĂśdĂźlĂźnĂź â&#x20AC;&#x153;Elektro ePirme ile Ă&#x153;retilen Nanoliflerin, Patojenlerin Seçimli Analizine YĂśnelik Kullan_m Potansiyellerinin AraSt_r_lmas_â&#x20AC;? projesiyle ;zmir Fen Lisesi ald_. Kura ile belirlenen MEV Ă&#x2013;zel Ă&#x2013;dĂźlĂźnĂź ĂśPrenci Ali KarakaS ve dan_Sman ĂśPretmen AySegĂźl Karap_nar kazand_. Kazanan okullar_n ĂśPrenci ve dan_Sman ĂśPretmenlerine ĂśdĂźllerini ;l Milli EPitim MĂźdĂźrĂź Ă&#x2013;mer Faruk Yelkenci takdim etti.

FERAHNAK TĂ&#x153;RK SANAT MĂ&#x153;Z; ; TOPLULU Uâ&#x20AC;&#x2122;NDAN MUHTE&EM KONSER

Ă&#x2021;al_Smalar_n_ Bak_rkĂśy Sahne Hat KĂźltĂźr Sanat DernePiâ&#x20AC;&#x2122;nde sĂźrdĂźren Ferahnak TĂźrk Sanat MĂźziPi TopluluPu Sef kanuni bestekar Nezih Elbirler yĂśnetiminde Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi MĂźSfik Kenter Sahnesiâ&#x20AC;&#x2122;nde bir konser verdi. Sanatseverlerin bĂźyĂźk ilgi ile izlediPi konserin ilk bĂślĂźmĂźnde Nihavend Fas_l, ikinci bĂślĂźmde ise KĂźrdili, Hicazkar ve SĂźzinak Sark_lar_ sĂśylendi. Sololar, sazlar ve koro izleyiciler taraf_ndan tam not ald_. Topluluk konser sonunda ayakta alk_Sland_. &ef Nezih Elbirler tĂźm emePi geçen kurumlara teSekkĂźr ettiklerini belirtti.


ENGE LL Ă&#x2021;OCUK LA RIN 23 NSA N KUTLAM ASI

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ilk sivil toplum kuruluSlar_ndan olan TĂźrkiye Yard_m Sevenler DerneP,i Bak_rkĂśy Subesi Down sendromlu, spastik, ortopedik, gĂśrme ve iSitme engelli çocuk ve ailelerine unutulmaz bir gĂźn yaSatt_. 23 Nisan etkinlikleri kapsam_nda TYSD Bak_rkĂśy &ubesi engelli çocuklar_ unutmad_. Bak_rkĂśy &ubesi baSkan_ TĂźrkan Alper taraf_ndan 3. dĂźzenlenen etkinliPe aileleri ile birlikte toplamda NEKSAVâ&#x20AC;&#x2122;dan 104 Down sendromlu, TĂźrkiye Omurilik Felçlileri DernePinden 29 omurilik felçlisi ve 51 ihtiyaç sahibi çocuk kat_ld_. Toplamda 250 kiSilik bir grupla boPaz gezisi yap_ld_. AtakĂśy Marinada toplanarak, folklor gĂśsterileri yapan engelli çocuklar gĂźzel havan_n tad_n_ ç_kard_. Etkinlikte çocuklara lokmalar ve hediyeler daP_t_ld_.

Bak_rkĂśy Marinaâ&#x20AC;&#x2122;da yap_lan 23 Nisan Kutlamalar_nda her zaman sosyal yaSama kat_lma imkan_ bulamayan engelli çocuklar ve aileleri ayn_ geminin içerisinde sĂźrpriz ePlencelr, doPum gĂźnĂź kutlamalar_ ve mĂźzikle unutulmaz saatler yaSad_. YĂźzlerce engelli çocuk ve ailesinin kat_ld_P_ etkinlikte, daha Ăśnce denizi ve boPaz_ gĂśrme f_rsat_ bulamayan çocuklara ;stanbul boPaz_ gezdirilirken, Ă&#x2021;ocuklar_n mutluluPu ve heyecan_ gĂśzlerden kaçmad_. Bu y_l 3. DĂźzenlenen etkinlikle ilgili TĂźrkan Alper â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122; TYSD'nin ĂśnceliPi ve temel meselesi insan mutluluPu ve insan ePitimidir. Ă&#x2021;ocuklar_m_z_n mutluluPu bizim için çok dePerlidir. Sizler de bizim yan_m_zda olarak hayatlara ve hayallere DESTEK olabilirsiniz.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; dedi.

BAKIRKĂ&#x2013;Y E:TMCLER KOLEJ Ă&#x2013;:RENCLER 23 NSAN ULUSAL EGEMENLK VE Ă&#x2021;OCUK BAYRAMINI Ă&#x2021;E=TL ETKNLKLERLE KUTLADILAR

Atakoy280  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Atakoy280  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Advertisement